Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní a dodací podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní a dodací podmínky 1) Úvodní ustanovení A. Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi firmou CZECH IMAGE GROUP s.r.o., sídlem Šámalova 1537/60a, Brno, IČ: jako prodávajícím a kupujícím uvedeným v písemné objednávce nebo kupní smlouvě. B. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká na základě kupní smlouvy okamžikem podpisu obou smluvních stran, nebo písemné objednávky (poštou, faxem, em) učiněné kupujícím na adresu prodávajícího a to písemným přijetím objednávky kupujícím (poštou, faxem, em) a řídí se Obchodními podmínkami nebo ustanoveními Občanského zákoníku. C. Obchodní podmínky jsou vydané v souladu s ustanovením 1751 Občanského zákoníku a řídí se jimi vztahy blíže neupravené v kupní smlouvě a vztahy vznikající na základě písemné objednávky neupravené kupní smlouvou. D. Při objednávce zboží, jehož hodnota přesahuje částku Kč vč. DPH a při objednávce služeb si prodávající vyhrazuje právo upravit konkrétněji vztahy mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouvou. Při objednávce zboží, jehož hodnota nedosahuje Kč vč. DPH, jsou vztahy mezi prodávajícím a kupujícím upraveny Obchodními podmínkami. 2) Předmět plnění a přechod vlastnických práv A. Předmětem plnění je dodávka reklamního zboží s potiskem nebo bez (dále jen zboží ) a služeb uvedených ve smlouvě příp. v jejích přílohách. B. Vlastnické právo k předmětu smlouvy nebo objednávky přechází na kupujícího po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši prodávajícímu. C. Kupující je povinen předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj kupní cenu, prodávající je povinen umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy. D. Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky +- 5% z dodávaného zboží. Prodávající tak již není povinen k další dodávce zboží, i pro případ, kdy by 5 % a méně dodávaného zboží neodpovídalo požadované kvalitě. 3) Cena zboží a služeb A. Cena uvedená v katalozích, na stránkách v cenících zboží nebo služeb (dále jen cena ) je uvedena bez DPH a představuje kupní cenu zboží v den sepsání smlouvy nebo zaslání objednávky, jestliže není sjednáno jinak. B. Cena zboží, které je napájeno bateriemi nezahrnuje cenu baterií, jestliže není uvedeno jinak. Baterie je možné doobjednat ke zboží zvlášť. C. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu ke kupujícímu a náklady spojené s balením zboží a manipulací. D. Dopravu zajišťuje společnost PPL nebo Česká pošta a náklady na ni se řídí platným ceníkem společnosti PPL nebo ČP. E. Prodávající je oprávněn účtovat k ceně zboží balné ve výši 10 Kč za každý balík. F. Prodávající je oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 40,- Kč bez DPH, kdy tento poplatek je účtován za každou objednávku učiněnou kupujícím, kdy výše objednávky nepřekročí 5.000,- Kč bez DPH. Poplatek je účtován za manipulaci se zbožím, tj. vyskladnění, příprava zboží k odeslání/předání atd. G. Prodávající poskytuje registrovaným kupujícím následující slevy v závislosti na ročním obratu z jejich objednávek: Sleva / procento slevy Obrat za rok Základní sleva / 2% 0 CZK Bronzová sleva / 4% CZK Stříbrná sleva / 7% CZK Zlatá sleva / 10% CZK Tyto slevy jsou platné na portálu i na přičemž obrat i slevy se počítají dohromady. Tyto slevy se nevztahují na kupující, s nimiž byly slevy na zboží sjednané jiným způsobem. G. Prodávající si vyhrazuje právo dodat a účtovat kupujícímu +/- 5 % z objednaného počtu kusů zboží, jestliže nebude sjednáno jinak. Prodávající je oprávněn k částečnému plnění, přičemž je oprávněn toto plnění účtovat a kupujícímu vzniká povinnost uhradit kupní cenu za dodané zboží.

2 H. Při objednávce zboží, jehož hodnota přesahuje Kč vč. DPH, je prodávající oprávněn požadovat předem částečnou úhradu faktury (dále jen částečná úhrada ) až do výše 50 ti % kupní ceny zboží. U zakázkové výroby je prodávající oprávněn požadovat úhradu kupní ceny (dále jen úhrada za zakázkové zboží) do výše 100% předem. Prodávající je povinen písemně (poštou, faxem, em) oznámit požadavek zaplacení částečné úhrady nebo úhrady předem za zakázkové zboží kupujícímu včetně její výše. Kupující je povinen tuto částečnou úhradu nebo úhradu za zakázkové zboží uhradit do 7 dnů ode dne kdy je informován o její nutnosti. Tyto se považují za uhrazené okamžikem doručení celé částky na účet prodávajícího. 4) Dodací lhůta A. a1 - do 1-5 týdnů pro zakázky bez potisku a2 - do 2-5 týdnů pro zakázky s potiskem a3 - u objednávky zboží se zakázkovou výrobou se termín dodání sjednává vždy individuálně domluvou mezi kupujícím a prodávajícím. a4 - do 4 dnů pro zakázky bez potisku kdy je požadované zboží skladem B. U objednávky zboží s potiskem je kupující povinen dodat v co nejbližší době od přijetí objednávky příp. uzavření kupní smlouvy kompletní podklady pro potisk. Prodávající do 6 ti dnů zašle kupujícímu grafické náhledy pro potisk a kupující je povinen tyto následně odsouhlasit nebo zaslat zpět prodávajícímu k opravě. C. Běh dodací lhůty začíná následující den po dni konečného odsouhlasení grafických podkladů oběma stranami. Při sjednané částečné úhradě nebo úhradě za zakázkové zboží počíná dodací lhůta plynout následující den po dni doručení příslušné částky na účet prodávajícího, jestliže tomu již předcházelo odsouhlasení grafických podkladů. Termín počátku běhu dodací lhůty bude posunut o tolik i započatých kalendářních dnů o kolik byl kupující v prodlení s placením sjednané platby. D. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodání zboží v důsledku okolností upravených na v 2913 odst. 2 Občanského zákonku, nebo pokud tyto okolnosti nastanou straně jeho subdodavatelů, dále v případě, že zboží není v daném termínu na trhu dostupné. V takovém případě je prodávající povinen kupujícího písemně informovat o těchto okolnostech a o náhradním termínu plnění. Kupující potvrdí náhradní termín do data uvedeného na sdělení, jestliže tak neučiní, má se za to, že odstupuje od smlouvy nebo její části a prodávající provede storno těchto položek ze zakázky. Kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu event. škody. E. Dodací podmínky Možnosti převzetí zboží: a1 osobně v sídle firmy na ul. Šámalova 1537/60a, Brno a2 zasláním na dobírku a3 zasláním bez dobírky Místem a časem plnění je u variant: a1- sídlo firmy a okamžik převzetí zboží a2 a a3 předání zboží prvnímu dopravci nebo České poště, přičemž tímto okamžikem přechází riziko poškození, ztráty nebo zničení zboží z prodávajícího na kupujícího. Prodávající je oprávněn k částečnému plnění a kupující je povinen toto částečné plnění smlouvy převzít. F. Jestliže je smluven osobní odběr zboží a kupující si nevyzvedne zboží do 2 dnů od termínu odběru, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč za každý započatý kalendářní den, není li stanoveno jinak. 5) Platební podmínky: A. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží nebo služby včetně DPH, dopravného, manipulačního poplatku příp. jiných neočekávaných nákladů spojených s realizací zakázky. B. Kupní cena je hrazena jedním z těchto možných způsobů úhrady: b1 hotově při převzetí zboží b2 dobírkou b3 100% úhrada předem, při zavedeném obchodním styku je možné sjednat úhradu kupní ceny také následujícím způsobem: b4 bankovní převod (faktura po dodání zboží) b5 částečná úhrada faktury + bankovní převod b6 částečná úhrada faktury + hotově při převzetí C. Kupní smlouva nebo objednávka v PC provedení s uvedením všech cen za zboží, služby, dopravu, balné atd. slouží zároveň jako proforma faktura. D. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu do 10 dní od doručení faktury, přičemž za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3 E. Jestliže nebude částečná úhrada nebo úhrada za zakázkové zboží zaplacena do 7 dnů ztrácí kupující nárok na slevy dle bodu 2)F nebo na jinak sjednané slevy. 6) Smluvní pokuty A. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši reposazby stanovené ČNB zvýšené o 8 procentních bodů z dlužné částky za rok. Tímto není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody příp. ušlého zisku vzniklé nezaplacením kupní ceny. B. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části po dobu delší než 6 měsíců, má prodávající nárok požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 30% kupní ceny zboží, přičemž není dotčeno právo prodávajícího požadovat zaplacení plné kupní ceny. C. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části po dobu delší než 1 měsíc, má prodávající právo pozastavit dodávku i potvrzeného zboží, případně odstoupit od jakýchkoliv závazků vyplývající z této smlouvy nebo jiných smluv mezi kupujícím a prodávajícím. 7) Odpovědnost za vady a záruka Záruka, odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 8) Odstoupení od smlouvy A. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok prodávajícího na smluvní pokutu a poplatek za uskladnění zboží. B. Pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny po delší dobu než 3 měsíce a se zaplacením zálohy po delší dobu než 10 kalendářních dní je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a veškerých z ní vyplývajících závazků. C. V případě hrubého porušení smlouvy kupujícím nebo v případech stanovených ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a veškerých z ní vyplývajících závazků. D. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. E. Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné a musí v něm být konkrétně uvedeny důvody odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy prodávajícímu se smlouva od počátku ruší. F. V případě odstoupení od smlouvy nebo její části jsou strany povinny si do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy vrátit vzájemná plnění z této smlouvy, jichž se odstoupení týká. G. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy/objednávky v případě jejího uzavření distančním způsobem do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, a to bez jakýchkoliv sankcí vyjma skutečně vynaložených nákladů prodávajícího s vrácením zboží. V případě koupě zboží označeného dle požadavku kupujícího není možné od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy může spotřebitel v sídle prodávajícího osobně. Telefonicky: Faxem: em: 9) Závěrečná a jiná ustanovení A. Škoda na zboží nebo případná reklamace nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. B. V případě zrušení objednávky po potvrzení prodávajícím, hradí kupující veškeré náklady spojené se zrušením objednávky, minimálně však částku ve výši 25 % z kupní ceny. C. V případě zrušení objednávky v době, kdy již prodávajícímu prokazatelně vznikly náklady spojené s realizací objednávky je kupující povinen tyto náklady uhradit. D. Dojde li k označení zboží logem kupujícího nebo jiným označením dle požadavku kupujícího je kupující povinen odebrat zboží za plnou cenu. E. Prodávající ručí za zboží dodané k potisku do výše ceny potisku. F. Výrobky uvedené v katalozích a na internetových stránkách prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním účelům!!!

4 G. Fotografie a informace uvedené v katalozích a na internetových stránkách prodejce mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti zejména, co se týká barevnosti, detailů provedení, materiálu a tudíž technologie potisku a přesných rozměrů. H. Jestliže jsou na předmětech použita ukázková loga a názvy, jsou tato registrovanými obchodními značkami společností a jsou použita pouze pro účely ilustrace potisku. I. Obaly uváděné na trh v rámci závazkového vztahu vznikajícího na základě podmínek nebo kupní smlouvy splňují požadavky dle zákona o obalech č. 477/2001 Sb. J. V případech neupravených podmínkami řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a z nich plynoucí závazky ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. K. Smluvní strany jsou povinny si navzájem sdělovat změnu sídla nebo bydliště. Písemnost zaslaná na poslední známou adresu adresáta se považuje za doručenou poslední den úložní lhůty i v případě, že s o uložení adresát nedověděl, nebo dnem odmítnutí písemnosti, jestliže ji adresát odmítne přijmout. L. Zboží prodávané za nižší cenu v rámci akce odpovídá kvalitou zboží prodávanému za nesnížené ceny. M. Odesláním objednávky (poštou, faxem, em) nebo podpisem kupní smlouvy dává kupující souhlas ke zpracování svých osobních údajů pouze pro obchodní účely společnosti CZECH IMAGE GROUP s.r.o. Na tyto osobní údaje se vztahuje ochrana dle zákona 101/2000 Sb. V případě poškození nebo zničení zboží ze strany přepravní společnosti vyřizuje tuto reklamaci na přepravní společnost kupující přičemž prodávající mu poskytne potřebnou součinnost. 10) Rozhodčí doložka 1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající ze Smlouvy/Objednávky nebo vzniklé v souvislosti s ní včetně sporů ze zajištění závazků z této Smlouvy (dále jen spory ), budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností podle českého práva v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném a účinném znění. 2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném a účinném znění, na následujícím způsobu určení rozhodců. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že spor bude projednávat a rozhodovat vždy jeden rozhodce z následujících osob, jenž bude jako rozhodce ad hoc navržen žalobcem v rozhodčí žalobě (návrhu na zahájení rozhodčího řízení): JUDr. Jaromír Štůsek, narozen , Mgr. Jan Marek, narozen , Mgr. Emil M. Švorc, narozen , Mgr. Adam Hromas, narozen , společná kontaktní adresa těchto rozhodců: Ocelářská 35/1354, Praha 9 Libeň. Rozhodci jsou zapsáni v seznamu rozhodců vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR. Pokud v době zahájení řízení žádná z výše uvedených osob nebude splňovat předpoklady stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce rozhodce, smluvní strany souhlasí s tím, aby navrhovatel určil rozhodcem fyzickou osobu zapsanou v seznamu rozhodců vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR. 3. V souladu s ustanovením 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. se smluvní strany výslovně dohodly na těchto pravidlech a postupu rozhodčího řízení: Smluvní strany se dohodly na tom, že v otázkách pravidel tohoto řízení, jež nejsou výslovně upravena v této rozhodčí doložce, pověřují určeného rozhodce přiměřeně použít pro projednání a rozhodnutí tohoto sporu zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění (dále jen o. s. ř. ), a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném a účinném znění. Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou, která se podává rozhodci. Rozhodčí řízení je zahájeno dnem, kdy byla žaloba doručena rozhodci. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle jedno vyhotovení žaloby. Současně rozhodce vyzve žalovaného, aby do 7 dnů od doručení žaloby předložil k této žalobě své písemné vyjádření doložené důkazy, jichž se žalovaný dovolává. V případě, že tak žalovaný neučiní, považují se skutečnosti uvedené v žalobě za nesporné a nárok, který je žalobcem uplatňován, žalovaný tímto uznává. Proti rozhodčímu nálezu nejsou přípustné opravné prostředky. Doručením rozhodčího nálezu se stává rozhodčí nález pravomocným a je vykonatelný. Smluvní strany se dohodly, že adresami pro doručování v rámci rozhodčího řízení ve smyslu ustanovení 46a o. s. ř. jsou adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud si smluvní strany nesdělí prokazatelným způsobem jinou adresu, na niž má být doručeno. Výzva k vyjádření a Rozhodčí nález se doručují do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. V případě, že účastníkův pobyt nebude znám, může rozhodce ustanovit takovému účastníku opatrovníka.

5 Spor bude rozhodcem rozhodován bez ústního jednání na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li rozhodce považovat písemné důkazy za dostačující, popř. požádá-li o nařízení ústního jednání některá ze stran řízení, je oprávněn ústní jednání nařídit. O čase a místě konání ústního jednání vyrozumí rozhodce strany předvoláním. Místem konání rozhodčího řízení je sídlo nebo pobočka rozhodce (viz seznam rozhodců MS ČR). Pokud tím nebudou podstatně zasažena práva účastníků, může být spor rozhodnut na jiném, podle uvážení rozhodce vhodném místě (bydliště rozhodce). Rozhodčí řízení je rozhodcem vedeno zásadně neveřejně, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak. Ve sporech ze spotřebitelských smluv se rozhodci řídí vždy právními předpisy na ochranu spotřebitele. Poplatek za rozhodčí řízení a správní paušál je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby, nejpozději však na výzvu rozhodce a žalovaný při podání vzájemné žaloby nebo námitky započtení, nejpozději však na výzvu rozhodce. Výše poplatku činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 1.000,- Kč, správní paušál činí 300,- Kč, k čemuž bude připočtena případná DPH. Rozhodčí poplatek se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. V dalších otázkách týkajících se rozhodčího poplatku rozhodce jmenovaný pro rozhodnutí sporu přiměřeně použije zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném a účinném znění. Uhrazený poplatek za rozhodčí řízení představuje odměnu rozhodce, který byl určen k projednání a rozhodnutí sporu. V případě, že některá ze smluvních stran bude ve sporu zastoupena právním zástupcem, náklady právního zastoupení zahrnují odměnu za zastupování advokátem či notářem v řízení a náhradu hotových výdajů včetně náhrady cestovních výdajů ve výši stanovené dle vyhlášky MS 177/1996 Sb., v platném a účinném znění (advokátní tarif). Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná rozhodce náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, rozhodce náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo. Zastupoval-li advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji advokátu. O povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne rozhodce bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí. Předpokládané druhy nákladů, které mohou účastníkovi v rozhodčím řízení vzniknout, tvoří poplatek za rozhodčí řízení a správní paušál vč. případné DPH, náklady právního zastoupení a náhrada hotových výdajů (viz výše). 4. Shledá-li kterýkoliv příslušný soudní či správní orgán jakékoliv ustanovení této rozhodčí doložky za neplatné či nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanovení této rozhodčí doložky platná a účinná.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Všeobecné obchodní podmínky verze 140101

Všeobecné obchodní podmínky verze 140101 Všeobecné obchodní podmínky verze 140101 společnosti PATRON Bohemia a.s., IČ: 616 76 314, se sídlem: Českolipská 3419, Mělník, PSČ 276 01 1. Rozsah a platnost obchodních podmínek 1.1 Tyto všeobecné obchodní

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky. Přeprava, poštovné, dárky zdarma

Obchodní podmínky. Přeprava, poštovné, dárky zdarma Obchodní podmínky provozovatele internetového obchodu www.megatrampoliny.cz a dalších informačních webůobchodů s možností objednání zboží,které jsou uvedeny dole provozovatel: GLORIA IMPORT CZ s.r.o Ukrajinská

Více

VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o.

VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o. VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost JIROUT REKLAMY s.r.o. (provozovatel webových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP upravuji vzájemná práva a povinnosti dvou smluvních stran, tj. dodavatele a odběratele, vyplývající z jejich

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. Akademické týdny o.p.s., IČ:48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. Akademické týdny o.p.s., IČ:48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad Všeobecné obchodní podmínky společnosti Akademické týdny o.p.s., IČ:48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Argali Trade s.r.o., IČ:03258165, se sídlem Kubelíkova 1224/42 Praha 3, 130 00

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Argali Trade s.r.o., IČ:03258165, se sídlem Kubelíkova 1224/42 Praha 3, 130 00 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Argali Trade s.r.o., IČ:03258165, se sídlem Kubelíkova 1224/42 Praha 3, 130 00 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Calibra CZ, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 109/1091, Praha 4, 140 00 zapsané v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 88505, IČ: 26704161 I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz)

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Část I. Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup

Více

Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o.

Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení 1. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.thermotrade.cz

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující:

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Číslo stránky 1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu www.majaperly.cz (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Univerzitni liga, z.s., IČ:02046211, se sídlem Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Univerzitni liga, z.s., IČ:02046211, se sídlem Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno Všeobecné obchodní podmínky společnosti Univerzitni liga, z.s., IČ:02046211, se sídlem Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Agentura StarSoft s.r.o., IČ:03066347, se sídlem Spojů 835/2, Ostrava, 708 00

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Agentura StarSoft s.r.o., IČ:03066347, se sídlem Spojů 835/2, Ostrava, 708 00 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Agentura StarSoft s.r.o., IČ:03066347, se sídlem Spojů 835/2, Ostrava, 708 00 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PC servis Hořovice, IČ:87478862, se sídlem Praskolesy 302, Praskolesy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PC servis Hořovice, IČ:87478862, se sídlem Praskolesy 302, Praskolesy Všeobecné obchodní podmínky společnosti PC servis Hořovice, IČ:87478862, se sídlem Praskolesy 302, Praskolesy 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecné. 2. Ceníky a ceny zboží. 3. Objednání zboží

Obchodní podmínky. 1. Všeobecné. 2. Ceníky a ceny zboží. 3. Objednání zboží Obchodní podmínky 1. Všeobecné Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností JFC computers s.r.o., se sídlem Rakovník, Hornická 1604, PSČ: 269 01, IČ 241 23 129, dále jen prodávající,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Elisch s.r.o., IČ:26707659, se sídlem U Lilky 625, Příbram VI 26101

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Elisch s.r.o., IČ:26707659, se sídlem U Lilky 625, Příbram VI 26101 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Elisch s.r.o., IČ:26707659, se sídlem U Lilky 625, Příbram VI 26101 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě,

Více

Prodávajícím je Robert Němec, IČ:69320314, se sídlem JiříhoWolkera 584, Kralupy nad Vltavou.

Prodávajícím je Robert Němec, IČ:69320314, se sídlem JiříhoWolkera 584, Kralupy nad Vltavou. Všeobecné obchodní podmínky 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.velorex-shop.com, který provozuje Robert Němec, IČ:69320314, se

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě Všeobecné obchodní podmínky společnosti LI-PO a.s., IČ:28522923, se sídlem Rakovského 3143/11, Praha 4, 14300 1. Preambule Tyto všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivovar Lobeč s.r.o., IČ:41195833, se sídlem Lobeč 34, Lobeč, 27736

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivovar Lobeč s.r.o., IČ:41195833, se sídlem Lobeč 34, Lobeč, 27736 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivovar Lobeč s.r.o., IČ:41195833, se sídlem Lobeč 34, Lobeč, 27736 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Tomáš Mazák, IČ:03367231, se sídlem Vrútecká 2764/1, Praha

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Tomáš Mazák, IČ:03367231, se sídlem Vrútecká 2764/1, Praha Všeobecné obchodní podmínky společnosti Tomáš Mazák, IČ:03367231, se sídlem Vrútecká 2764/1, Praha 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě, který

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MOLDILINI International s.r.o., IČ:01593391, se sídlem T.G.Masaryka 946, 252 62 Horoměřice,

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MOLDILINI International s.r.o., IČ:01593391, se sídlem T.G.Masaryka 946, 252 62 Horoměřice, Všeobecné obchodní podmínky společnosti MOLDILINI International s.r.o., IČ:01593391, se sídlem T.G.Masaryka 946, 252 62 Horoměřice, 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, výklad pojmů 1.1. Společnost NEVA Group s.r.o., se sídlem Úherce 128, 330 23 Úherce, IČ: 62915274, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více