MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí"

Transkript

1 MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, Praha 7 Tel.: , IČO: , č. účtu: /0100

2 Manuál pr stážistu byl vytvřen v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí, registrační čísl CZ.1.07/3.1.00/ , který je splufinancván z fndů EU z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst. Autr: Fnd dalšíh vzdělávání, příspěvkvá rganizace Ministerstva práce a sciálních věcí Verze: 3.0 Účinnst d Platnst d Schválil: Ing. Radek Rinn, hlavní manažer prjektu Datum vydání:

3 Obsah Změnvý list Úvd Základní infrmace pr stážisty Uchazeč stáž/stážista Status studenta Uchazeč zaměstnání Výhdy plynucí z účasti na prjektu Na c má stážista nárk Stáže Služební cesty na stáži Prplácení stravnéh, cestvnéh a ubytvání Stravné Nárk na prplácení stravnéh Předání stravenek stážistvi Pdmínky prplácení stravnéh deník stážisty Cestvné Nárk na prplácení cestvnéh Pdmínky prplácení cestvnéh tabulka cestvních dkladů Ubytvání Nárk na prplácení ubytvání Pdmínky prplácení ubytvání riginál účetníh dkladu s průvdním listem Stručný ppis průběhu realizace stáží Registrace Registrační frmulář v systému ASAP Přihlášení na stáž Vyplnění prfilu uchazeče Přihlášení ke kartě stáže Uchazeč je přihlášen ke kartě stáže Osbní phvr

4 8 Stážista je vybrán na stáž Harmngram stáže Smluva zajištění stáže Prbíhající stáž Zahájení stáže Vstupní zdravtní prhlídka Vstupní evaluační dtazník Prbíhající stáž Dcházka na stáž Změny v dcházce na stáž Přehled administrativních pvinnstí prváděných ke knci kalendářníh měsíce Průběžný evaluační dtazník Závěrečná fáze stáže Uknčení stáže Závěrečný evaluační dtazník Vyhdncení stáže Úhrada fixních nákladů na stáž Certifikát Kntrly Odkazy a kntakty Přílhy

5 Změnvý list Manuál pr stážistu verze 3.0 bsahuje níže uvedené významné změny prti Manuálu pr stážistu verze 2.0 s dkazem na knkrétní kapitlu, která danu změnu upravuje. Pr kmplexní přehled ale důrazně dpručujeme prstudvat celu verzi 3.0 Manuálu pr stážistu. Změny nabývají platnsti dnem vydání dkumentu a účinné jsu d Tut aktualizací se ruší Metdický pkyn č. 1 k Manuálu pr stážistu - verze 2.0, Manuálu pr pskytvatele - verze 2.0 a Smluvě zajištění stáže - verze 2.0 a Metdický pkyn č. 2 k Manuálu pr stážistu, verze 2.0. Předmět revize Frmální úpravy Infrmace dstupnsti a věrhdnsti infrmací prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí ) Uchazečem stáž/stážistu nemůže být sba, která je v pracvněprávním vztahu s Fndem dalšíh vzdělávání (hlavní pracvní pměr, uzavřená dhda pracvní činnsti neb dhda prvedení práce). Nvá kapitla - Uchazeč zaměstnání - definuje práva a pvinnsti uchazeče stáž, který je evidván na úřadu práce. Kapitla (strana) celý dkument 1 (str. 8) 2.1 (str. 9) (str. 10) Termín uknčení stáže je stanven na 14. den d psledníh dne dcházky na stáž. 3 (str. 12) V průběhu stáže může stážista vyknávat některé dílčí činnsti pd dhledem různých specialistů, které k tmu mentr stáže pvěří. Nvá kapitla Služební cesty na stáži - definuje pravidla realizace služebních cest na stáži. Nárk na prplacení stravnéh, výdajů na cestvné a ubytvání je zaktven ve Smluvě zajištění stáže, a t v maximálních částkách. Stážista nemá na vyplacení těcht maximálních částek autmatický nárk. Veškeré výdaje jsu mu prplaceny až na základě dlžení riginálních dkladů, dkládajících vynalžení výdajů za cestvné a ubytvání. Dklady na stravné, za cestvné a ubytvání předkládá stážista vždy za předcházející kalendářní měsíc. Ve výjimečných případech jsu za strany FDV akceptvány dklady předlžené stážistu se zpžděním jednh kalendářníh měsíce. Dklady předlžené stážistu pzději nebudu stážistvi prplaceny. V případě psledníh měsíce dcházky na stáž je nutné dlžit dklady na stravné, za cestvné a ubytvání ve stanveném termínu. Dklady dlžené se zpžděním jednh měsíce nejsu v případě psledníh měsíce stáže ze strany FDV akceptvatelné a nebudu prplaceny. Nesplňuje-li některý z dlžených dkladů (deník stážisty, tabulka cestvních dkladů, účetní dklad za ubytvání) předepsané náležitsti, je stážista pžádán knzultantem FDV nápravu. Prplacení všech dkladů za daný měsíc je v takvém případě pzdržen, dkud není náprava zjednána. V případě neddržvání pravidel na straně stážisty má FDV práv výdaje spjené s cestvným, ubytváním a stravné stážistvi neprplatit. Pdepsané dklady za stravné, cestvné a ubytvání předává stážista mentrvi stáže, který zajistí jejich pdpis statutárním zástupcem (neb jím pvěřenu sbu). Při převzetí stravenek pdepisuje stážista Distribuční seznam, který je následně zasílán (pskytvatelem neb stážistu dle režimu dručení) na FDV. V deníku stážisty vyplňuje stážista každý den: dcházku čas příchdu na stáž a čas dchdu; 3 (str. 13) 3.1 (str. 14) 4 (str. 14) 4 (str. 15) 4 (str. 15) 4 (str. 15) (str. 17) (str. 18) 5

6 délku přestávky na jídl a ddech; ppis činnstí, kterými se daný den zabýval (více viz strana 20) míst výknu stáže v případě služební cesty (stážista uvede cíl služební cesty (adresu) v ppisu činnstí, které daný den vyknával); vysvětlení případnéh nesuladu v dcházce s plánvaným harmngramem (v plžce kmentář). Na základě řádně vyplněnéh deníku stážisty je stážistvi přiznán nárk na stravné a dále je psuzván i nárk na prplacení výdajů za ubytvání a cestvné (je kntrlván sulad časvých údajů na jízdenkách s dcházku na stáž uvedenu v deníku). Stážistvi jsu prpláceny výdaje na cestvné puze z místa kntaktní adresy (případně trvaléh bydliště, je-li tat adresa stejná), která je uvedena ve Smluvě zajištění stáže. V případě více než jednh pravidelnéh místa výknu stáže, musí být všechna tat místa (maximálně 3) uvedena ve Smluvě zajištění stáže. V takvém případě pak FDV prplácí výdaje na cestvné dle jízdenek d míst výknu stáže uvedených ve Smluvě zajištění stáže. Cesty d všech statních míst výknu stáže (mim tyt uvedené ve Smluvě zajištění stáže) jsu pvažvány za služební cesty. Pdstatné změny v pravidlech prplácení výdajů za cestvání MHD - významné změny v celé kapitle Tabulka cestvních dkladů - dklady se v rzlžené pdbě nesmí překrývat (z důvdu následnéh skenvání tabulky cestvních dkladů knzultantem FDV i ze skenu musejí být patrné všechny údaje na dkladech); Stážista dkládá ORIGINÁLY dkladů za ubytvání, které uhradil (faktura, paragn, příjmvý pkladní dklad. Pzr! FDV neprplácí zálhvu (prfrma) fakturu. Z dkladů za ubytvání předlžených stážistu musí být zřejmé i skutečné uhrazení výdaje za ubytvání (k faktuře za ubytvání je tedy nutné dlžit v riginále i paragn / pkladní dklad / výpis z bankvníh účtu (stačí kpie např. printscreen) / stvrzenku z platebníh terminálu neb jiný dklad, kterým stážista prkáže úhradu výdaje) (str. 19) (str. 20) (str. 22) (str. 26) (str. 27) (str. 28) Zrušena kapitla 5 Neregistrvaný uživatel D systému ASAP je mžné se zaregistrvat puze pd jedním em, na jehž základě si uchazeč vytvří svůj prfil. K tmut u musí mít uchazeč aktivní přístup, nebť jsu mu na tent zasílány veškeré pdklady a dkumenty, které s realizací stáže suvisí. V případě, že stážista zapmene přístupvé hesl k zadanému u a chce se tedy d systému pětvně zaregistrvat pd jiným e- mailem, musí tét skutečnsti infrmvat FDV. Neznámení tét skutečnsti může vést k vylučení uchazeče z prjektu. MOJE DOKUMENTY: dkumenty pvinné pr všechny uchazeče: živtpis uchazeče (Je pžadván aktuální živtpis uchazeče. Dkument je dstupný pr pracvníky FDV i pr pskytvatele stáže.); čestné prhlášení uchazeče (Frmulář čestnéh prhlášení je k dispzici v systému ASAP (přílha 9). Uchazeč je pvinen frmulář vytisknut, vyplnit jej a pdepsat. D systému pak vkládá sken pdepsanéh čestnéh prhlášení. Tent dkument je dstupný puze pr pracvníky FDV.); dklad nejvyšším dsaženém vzdělání (Dkument je dstupný pr pracvníky FDV i pr pskytvatele stáže, služí ke kntrle správnsti zadaných údajů.); statní dkumenty: ptvrzení evidenci na úřadu práce (Pvinný dkument pr uchazeče registrvané na úřadu práce déle než 6 měsíců. Je pžadván písemné 6 (str. 31) 7.1 (str. 35) 6

7 ptvrzení evidenci na úřadu práce, nikliv kpie Průkazu uchazeče zaměstnání. Ptvrzení nesmí být k datu registrace starší než 1 měsíc.); průkaz mimřádných výhd ZTP, ZTP/P (Pvinný dkument pr držitele průkazu.); zdravtní průkaz pracvníka v ptravinářství, výpis z Rejstříku trestů (Pvinný dkument, pkud h vyžaduje šablna, resp. karta stáže.); mtivační dpis, reference apd. (Nepvinné dkumenty.). V případě nedlžení všech pžadvaných (relevantních) dkumentů bude uchazeč knzultantem FDV (HR specialistu) dhlášen z karty stáže. V případě, že je maximální pčet uchazečů stáž naplněn a má-li uchazeč danu stáž zvýšený zájem, může si aktivvat tzv. hlídacíh psa. Tat služba jej infrmuje v případě, že by se některý z přihlášených uchazečů ještě před uknčením termínu pr přihlašvání ke kartě stáže z karty dhlásil. V případě, že se nemůže uchazeč dstavit na sbní phvr, mluví se pskytvateli (zašle , telefnicky). Opakvané nedstavení se na phvr bez mluvy může vést k vylučení uchazeče z prjektu. Uspěje-li stážista u sbníh phvru, je vybrán na stáž. Ještě před tím, než pskytvatel zanese tut skutečnst d systému ASAP, kntaktuje vybranéh uchazeče (telefnicky neb em) a věří, zde jeh zájem stáž přetrvává. Pté změní pskytvatel status uchazeče z Pzván na phvr na Vybrán na stáž/stáž čeká na schválení. Stážista vkládá vyplněný dtazník a sken bčanskéh průkazu d systému ASAP d slžky Mje přihlášky/stáže ke stáži, u které je uveden status Vybrán na stáž/stáž čeká na schválení Detaily Dkumenty Otevřít Nvý. V kamžiku zaslání skenu bčanskéh průkazu je přihlášení na stáž ze strany stážisty závazné. V tut chvíli jsu zahájeny práce na přípravě Smluvy zajištění stáže a již tedy není mžné d stáže dstupit (například za účelem nástupu na jinu stáž). Odstupení v tét fázi je mžné puze z bjektivních důvdů (např. dluhdbější nemc stážisty, získání zaměstnání), které musí stážista dlžit relevantními dkumenty. Odstupení d stáže z jiných než bjektivních důvdů bude mít za následek vyřazení stážisty ze systému ASAP a tedy i z účasti na jakékliv jiné stáži v rámci prjektu. Je nezbytně nutné, aby byla smluva, pdepsaná pskytvatelem i stážistu, dručena knzultantvi FDV nejpzději jeden den před datem zahájení stáže. Výsledky a prdukty činnsti stážisty na stáži (např. zdrjvý kód) jsu i p sknčení stáže majetkem splečnsti pskytvatele. Vstupní zdravtní prhlídka Byly významně upraveny pdmínky, za kterých je stážista pvinen abslvvat zdravtní prhlídku a pdmínky úhrady nákladů na zdravtní prhlídku ze strany FDV. Změny v dcházce na stáž ze strany stážisty byly definvány krátkdbé a dluhdbé změny a knkretizván pstup při změnách v dcházce stážisty na stáž. Trvalé změny s negativním vlivem na průběh stáže nvá definice trvalých změn a pstup při těcht změnách. Certifikát je cca týden před psledním dnem dcházky na stáž zasílán em pskytvateli stáže. Pskytvatel zajistí pdpis statutárníh zástupce, mentra stáže a stážisty a pdepsaný certifikát dešle splečně s dkumenty za pslední měsíc stáže pštu knzultantvi FDV. P pdpisu certifikátu ze strany FDV je certifikát zaslán stážistvi dpručeně na kntaktní adresu. Aktualizace všech přílh dkumentu. 7.1 (str. 36) 7.2 (str. 37) 7.4 (str. 38) 7.4 (str. 38) 8 (str. 39) 8 (str. 39) 8.2 (str. 41) 9 (str. 42) (str. 43) (str. 45) (str. 47) 10.5 (str. 51) přílhy 7

8 1 Úvd Cílem manuálu je seznámit stážisty s realizací prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí krk za krkem: d základních pjmů a ustanvení, přes registraci d systému ASAP (Agendvý systém aktivit prjektu) 1 a průběh stáže až p její uknčení. Prjekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí zprstředkvává dbrné stáže, jejichž cílem je pskytnut praktické vzdělání stážistům. Prjekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí (dále jen prjekt ) je splufinancván z fndů EU z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst. Je realizván d června 2012 d října 2014 a jeh hlavním cílem je zavedení invativníh systému dalšíh vzdělávání prstřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnsti bčanů na trhu práce. Realizátrem prjektu je Fnd dalšíh vzdělávání (dále jen FDV ), příspěvkvá rganizace Ministerstva práce a sciálních věcí ČR. Veškeré dkumenty, které s realizací prjektu suvisí (metdiky, manuály, frmuláře, pravidla suvisející se zapjením d prjektu apd.), jsu průběžně aktualizvány. O těcht změnách jsu účastníkům prjektu zasílány infrmace na jejich vé adresy. Účastníci jsu pvinni se s aktuálními dkumenty seznámit a řídit se jimi. Aktuální dkumenty a metdické pkyny jsu k dispzici v systému ASAP. Úplné a závazné infrmace prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí jsu k dispzici výhradně na ficiálních webvých stránkách neb u pracvníků Fndu dalšíh vzdělávání (FDV). Oficiální infrmace prjektu mhu pskytvat také pracvníci pbček úřadů práce. Pracvníci FDV infrmují veřejnst prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí prstřednictvím následujících vých adres: či z vých adres jedntlivých pracvníků FDV, které jsu vždy ve frmátu Puze sdělení bdržená z uvedených ficiálních vých adres jsu relevantní a závazná. Infrmace pskytnuté mim výše uvedené kntakty nejsu důvěryhdné. Infrmace prjektu pdávané pracvníky FDV a pbček úřadu práce jsu zdarma. FDV se distancuje d všech frem úplatnéh pskytvání infrmací prjektu. Bližší infrmace prjektu je mžné bdržet také na bezplatné inflince , která je v prvzu v pracvní dny d 9 d 16 hdin. 1 ASAP byl vytvřen jak kmunikační platfrma pr účely prjektu. Služí k prpjení cílvé skupiny (stážistů), pskytvatele stáže a Fndu dalšíh vzdělávání. 8

9 2 Základní infrmace pr stážisty 2.1 Uchazeč stáž/stážista Cílvu skupinu prjektu jsu bčané České republiky s trvalým bydlištěm mim území Hl. m. Praha. Uchazeč stáž/stážista musí být: - bčan České republiky s trvalým bydlištěm mim území Hl. m. Praha 2. Uchazečem stáž/stážistu nesmí být: - sba samstatně výdělečně činná (OSVČ) 3 ; - matka na mateřské dvlené; - sba se statusem studenta 4 ; - sba, která již v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí stáž abslvvala 5 ; - sba, která byla v psledních 5ti letech zaměstnancem pskytvatele stáže (platí pr hlavní pracvní pměr i pr dhdu prvedení práce a dhdu pracvní činnsti) 6 ; - sba, která v psledních 5ti letech měla s pskytvatelem stáže bchdní vztah (dle Obchdníh zákníku); - sba, která je ve vztahu k sbě mentra sbu blízku (tj. existuje mezi nimi např. manželský, příbuzenský vztah v přímé linii neb bdbný vztah) dle 116 zákna č. 40/1964 Sb., Občanský zákník ve znění pzdějších předpisů; - sba, která je v pracvněprávním vztahu s Fndem dalšíh vzdělávání (hlavní pracvní pměr, uzavřená dhda pracvní činnsti neb dhda prvedení práce). Uchazečem stáž/stážistu může být: - abslvent s dknčeným stupněm vzdělání dle pžadavků daných šablnu stáže; - uchazeč zaměstnání (tj. nezaměstnaná sba); - sba vracející se na trh práce - např. sba na rdičvské dvlené; - sba mající zájem kariérní vzdělávání (tj. zaměstnaná sba); - nezletilá sba. 2 Tt mezení vyplývá z pravidel Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst. 3 Je-li uchazeč stáž OSVČ, musí si živnst před pdpisem smluvy přerušit a tut skutečnst dlžit. 4 Stážista může pkračvat ve studiu nad rámec svéh dknčenéh vzdělání, ale nemůže mít status studenta (více viz kapitla 2.1.1). 5 Výjimku je případ, kdy první stáž byla uknčena z důvdu pchybení na straně pskytvatele stáže. V takvém případě se stážista může přihlásit na nvu stáž. 6 Tent údaj uchazeči čestně prhlašují při registraci d systému ASAP. 9

10 Stážistu se může stát také nezletilá sba neb sba nesvéprávná. V tmt případě je nutné, aby byly všechny dkumenty, které stážista v průběhu prjektu pdepisuje, pdepsány záknným zástupcem stážisty. V případě, že by zajištění pdpisů d záknnéh zástupce měl vliv na ddržení lhůt, je stážista tét skutečnsti pvinen infrmvat příslušnéh knzultanta FDV a djednat s ním individuální plán termínů. Djde-li v průběhu realizace stáže ke změně, která má vliv na t, zda se stážista může nadále účastnit prjektu (získá-li stážista status studenta, trvalé bydliště v Praze, stane-li se OSVČ apd.), je pvinen neprdleně infrmvat svéh knzultanta FDV. Stáž není mžné v tmt případě dknčit. Neznámení takvé skutečnsti je pvažván za hrubé prušení pravidel prjektu Status studenta Dle zákna č. 117/1995 Sb., státní sciální pdpře, je studentem sba, která se sustavně připravuje na buducí pvlání (denní studium) na střední neb vyské škle, nejdéle však d 26 let věku (u dktrskéh studia d 28 let věku), a t následujícím způsbem: studium na středních šklách, speciálních šklách a vyšších dbrných šklách v České republice (krmě studia při zaměstnání neb kmbinvanéh studia na středních šklách, je-li sba v tét dbě výdělečné činná neb pbírá hmtné zabezpečení uchazečů zaměstnání pak není studentem); studium na jazykvých šklách, které jsu uvedeny ve vyhlášce MŠMT č. 167/2006 Sb. dalším studiu, ppřípadě výuka, která se pr účely státní sciální pdpry a důchdvéh pjištění pvažuje za studium na středních neb vyských šklách; studium na vyských šklách v rámci akreditvanéh studijníh prgramu, tj. bakalářskéh, magisterskéh neb dktrskéh studijníh prgramu (nikli ale frmu kmbinvanéh studia); teretická a praktická příprava pr zaměstnání neb jiná výdělečná činnst pr sby se zdravtním pstižením prváděná pdle předpisů zaměstnansti; studium na středních neb vyských šklách v cizině, pkud je pdle rzhdnutí MŠMT stejné jak studium na středních neb vyských šklách v České republice Uchazeč zaměstnání Stane-li se stážistu uchazeč zaměstnání registrvaný na úřadu práce, který pbírá pdpru v nezaměstnansti, vstupem d prjektu mu pdpra v nezaměstnansti nezaniká. 10

11 Uchazeč je v takvém případě pvinen předem knzultvat svji účast v prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí se svu zprstředkvatelku/zprstředkvatelem na úřadu práce. Uchazeč infrmuje zprstředkvatelku/zprstředkvatele tm, že v případě jeh zapjení d prjektu bude zprstředkvatelka/zprstředkvatel kntaktván/a Fndem dalšíh vzdělávání za účelem ptvrzení účasti uchazeče v prjektu. FDV také sučasně s hlášením vstupu na stáž zašle zprstředkvatelce/zprstředkvateli harmngram stáže. Uchazeč je pvinen si věřit, že účast na stáži není v rzpru s pvinnstmi, které má uchazeč vůči úřadu práce. Pvinnsti, které má stážista ve vztahu k úřadu práce, mu zapjením d prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí nezanikají. Uchazeč stáž, který je registrvaný na úřadu práce déle než 6 měsíců, je pvinen tut skutečnst dlžit při vyplňvání prfilu vlžením skenu ptvrzení evidenci na úřadu práce, který nahraje d systému ASAP. Uchazeči, kteří jsu evidváni na úřadu práce p dbu kratší, než je 6 měsíců, tt ptvrzení nedkládají. 2.2 Výhdy plynucí z účasti na prjektu Prjekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí napmáhá efektivně řešit prblém nedstatečné praxe, s nímž se ptýká řada bčanů při hledání zaměstnání. Prjekt přináší účastníkům řadu výhd: zvýšení knkurenceschpnsti na pracvním trhu; navázání kntaktů; prpjení terie s praxí nvé znalsti a zkušensti ze specifickéh bru; dbrný dhled mentra; certifikát dkládající abslvvání stáže; mžnst nástupu d zaměstnání p sknčení stáže u pskytvatele stáže (stážista však nástup d zaměstnání u pskytvatele stáže nemůže nárkvat); mžnst stáže v rámci individuálně upravenéh časvéh úseku (např. zkrácenéh); čerpání výhd plynucích z prjektu FDV hradí stravné, výdaje na cestvné a ubytvání, za pdmínek stanvených tímt manuálem (na území ČR) 7 ; zapjením d prjektu neztrácí sba registrvaná na úřadu práce nárk na čerpání pdpry v nezaměstnansti, sba na rdičvské dvlené rdičvský příspěvek; v případě ddržení pdmínek stanvených Smluvu zajištění stáže uhradí FDV v rámci prjektu náklady na stáž pskytvateli stáže za stážistu. 7 V suladu se Smluvu zajištění stáže a Manuálem pr stážistu. 11

12 2.3 Na c má stážista nárk Stážista má za jasně stanvených pdmínek nárk na prplácení výdajů na cestvné, ubytvání a stravné (viz dále). Stážista nemá nárk na finanční dměnu za výkn stáže. Stážista p sknčení stáže nemůže u pskytvatele nárkvat nástup d zaměstnání. Pskytvatel stážistu může zaměstnat, záleží však puze na jeh rzhdnutí, zda tak učiní. Stážistvi se dpručuje zřídit si pjištění dpvědnsti v běžném bčanském živtě 8 a v případě výknu rizikvějších stáží také úrazvé pjištění p dbu výknu stáže. Výdaje vzniklé s uvedenu pjistnu smluvu stážista nemá práv nárkvat k prplacení. 3 Stáže Stáže prbíhají u subjektů, které zapjením d prjektu získají jedinělu mžnst zašklit a vychvat si buducí dbrníky v blasti, ve které vyknávají svji hspdářsku či jinu (dplňkvu) činnst, s mžnstí (nikli pvinnstí) tyt pršklené pracvníky následně zaměstnat. Klíčvými dkumenty, pdle kterých stáže prbíhají, jsu především tyt materiály: Smluva zajištění stáže včetně přílh (především harmngram, šablna stáže a karta stáže); Manuál pr stážistu včetně přílh (aktuální verze); Metdické pkyny k manuálu pr stážistu (byly-li k aktuální verzi manuálu vydány). Vzr Smluvy zajištění stáže, Manuál pr stážistu a případné Metdické pkyny jsu k dispzici v systému ASAP ve slžce Dkumenty pr uchazeče. Uchazeč stáž/stážista je pvinen se s těmit dkumenty seznámit a v průběhu realizace stáže sledvat jejich případnu aktualizaci. Registrace d prjektu a výběr stáží prbíhá v systému ASAP (na který služí k prpjení stážistů, pskytvatelů stáže a FDV. V tmt systému pak prbíhá pdstatná část kmunikace mezi stážistu, pskytvatelem a Fndem dalšíh vzdělávání. 8 V pačném případě, pkud stážista způsbí škdu na majetku pskytvateli stáže, bude dpvědnst za škdu na majetku pskytvatele vypřádána pdle bčanskéh zákníku, tj. d plné výše škdy. 12

13 Stáž je zahájena pdpisem Smluvy zajištění stáže, která splečně s přílhami stanvuje práva a pvinnsti stážisty, pskytvatele stáže a FDV při realizaci stáže. Smluva musí být stvrzena pdpisem všech tří smluvních stran: stážistu, pskytvatelem stáže a FDV. Délka stáže je určena pčtem hdin, který je předepsán v šablně stáže (liší se dle knkrétní typvé pzice). Dcházka na stáž v předepsaném rzsahu hdin je zásadním předpkladem pr splnění pdmínek stáže. Stáže mhu začínat puze 1. neb 15. den v kalendářním měsíci. Stáže prbíhají pdle předem stanvenéh harmngramu (rzpisu dcházky) ten je závazný a stanvuje, které dny bude stážista na stáž dcházet a klik hdin stáže v dané dny abslvuje. Termín psledníh dne dcházky na stáž je předmětem dhdy mezi stážistu a pskytvatelem stáže, přičemž musí být splněna pdmínka, že stáž lze vyknávat v rzmezí 1 6 měsíců (tt rzmezí je blíže stanven v příslušné šablně stáže). Termín uknčení stáže je pak stanven na 14. den d psledníh dne dcházky na stáž. Stážista musí abslvvat v každém dni, kdy dchází na stáž, minimálně 4 hdiny nepřetržité stáže. Aby byly naplněny pdmínky stáže, musí stážista v průběhu stáže abslvvat všechny činnsti (aktivity), které jsu uvedeny v rámcvých činnstech v šablně stáže. Jen v takvém případě mu může být vydán certifikát abslvvání stáže. Na realizaci prjektu se váže řada administrativních pvinnstí, především se jedná řádné a včasné dkládání pžadvaných dkumentů dtazníků, frmulářů a žádstí (viz dále). Je důležité, aby byl stážista s tut skutečnstí srzuměn a pskytval v tét suvislsti sučinnst pskytvateli i knzultantvi FDV. Přehled činnstí, které musí stážista vyknat na knci (či v plvině) každéh kalendářníh měsíce, je přehledně uveden v kapitle Stážistu v průběhu stáže dbrně vede mentr, který je hlavní sbu zdpvědnu za průběh a kvalitu stáže. Během realizace stáže může stážista vyknávat některé dílčí činnsti pd dhledem různých specialistů, které k tmu mentr stáže pvěří. Stážista má přidělenéh svéh knzultanta FDV, na kteréh se brací v případě jakýchkliv dtazů či známení. Před zapjením se d prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí je uchazeč pvinen seznámit se s Manuálem pr stážistu. Pr úspěšné zaknčení stáže a získání certifikátu musí stážista abslvvat stáž v předepsaném rzsahu hdin a vyknat na stáži všechny činnsti, které ukládá šablna stáže. 13

14 3.1 Služební cesty na stáži Pkud se v rámci stáže předpkládá, že bude stážista cestvat v rámci celé ČR (mim místa výknu stáže uvedená ve Smluvě zajištění stáže), je tt nutné uvést ve Smluvě zajištění stáže. Služební cesty mim míst/a výknu stáže jsu mžné puze na základě dhdy a suhlasu pskytvatele stáže a stážisty. Dny, ve kterých bude stážista cestvat mim pravidelná místa výknu stáže, je nutné předem uvést v harmngramu stáže. V případě změn termínů služebních cest je tét změně vždy nutné předem (nejpzději v den změny) infrmvat knzultanta FDV. D deníku stážisty pak stážista vyplňuje, kde na služební cestě byl, jaký byl její účel/jaké činnsti tam vyknával. Výdaje spjené se služební cestu jsu hrazeny dle dhdy mezi pskytvatelem stáže a stážistu. Ze strany FDV nejsu cestvní a jiné výdaje spjené se služební cestu prpláceny. Dba cestvání v rámci služební cesty se nezapčítává d dby výknu stáže. Služební cesty realizvané v průběhu stáže mhu být vyknávány puze na území České republiky. V případě, že není na služební cestě přítmen mentr stáže, ručí za t, že se stážistvi věnuje jiný k tmu kmpetentní specialista. 4 Prplácení stravnéh, cestvnéh a ubytvání P pdpisu Smluvy zajištění stáže, nejdříve však d prvníh dne zahájení realizace stáže a v případě splnění všech pdmínek, které vyplývají ze Smluvy zajištění stáže a z tht manuálu (viz dále), má stážista nárk na prplácení těcht výdajů: cestvné (vyplácen převdem na bankvní účet stážisty na základě předlžení příslušných cestvních dkladů, viz dále); ubytvání (vyplácen převdem na bankvní účet stážisty na základě předlžení příslušných dkladů za výdaje na ubytvání, viz dále); stravné (vyplácen ve frmě stravenek předávaných pskytvatelem stáže, resp. pštu, zpětně za uplynulý měsíc dle dchzenéh pčtu hdin stáže, viz dále). Nárk na prplacení stravnéh, výdajů na cestvné a ubytvání je zaktven ve Smluvě zajištění stáže, a t v maximálních částkách, které jsu kmunikvány se stážistu v dbě před pdpisem Smluvy zajištění stáže (viz kapitla 8). Stážista nemá na vyplacení těcht maximálních částek autmatický nárk. Veškeré výdaje jsu mu prplaceny až na základě dlžení riginálních dkladů, dkládajících vynalžení výdajů za cestvné a ubytvání. V případě stravnéh je tímt dkladem deník stážisty (viz níže). 14

15 Při přihlášení na stáž uchazeč uvádí tyt adresy: adresa trvaléh bydliště (nesmí být na území Hl. m. Praha); kntaktní adresa (může se shdvat s adresu trvaléh bydliště; může být na území Hl. m. Praha; je zásadní z hlediska výpčtu výše nárku na cestvné a ubytvání). Stážista může uplatňvat nárk sučasně na prplacení všech 3 výše uvedených výdajů. Příklad: Uvažujeme-li, že stážista dchází na stáž d pndělí d pátku, může mít nárk na prplacení ubytvání v průběhu týdne (za předpkladu splnění pdmínek ppsaných níže), na prplacení cestvnéh z místa kntaktní adresy na míst výknu stáže a zpět na začátku a na knci týdne i každdenních cest z místa ubytvání (hstelu apd.) na míst výknu stáže a zpět (za předpkladu splnění pdmínek ppsaných níže) a na prplacení stravnéh, které se dvíjí d pčtu celkvě dchzených hdin stáže zaznamenaných v deníku stážisty a schválených ze strany FDV. Výdaje za cestvné a ubytvání jsu stážistvi vypláceny převdem na bankvní účet stážisty. Stážista prt musí mít bankvní účet zřízený. Nemá-li stážista zřízený bankvní účet, může se dhdnut s sbu, které důvěřuje, zasílání výše uvedených finančních částek na její účet, s tím, že dpvědnst za uzavření takvé dhdy nese puze stážista. Rzhdne-li se stážista pr zalžení účtu puze pr účely prjektu, je dpručen zřídit si účet u takvéh finančníh dmu, který nabízí zřízení účtu včetně vedení účtu zdarma. Případné náklady spjené se zalžením a vedením účtu nebudu stážistvi ze strany FDV ani ze strany pskytvatele prplaceny. Vyplácení výdajů za cestvné a ubytvání jiným způsbem (např. frmu pštvní pukázky) není mžné. V případě nemci neb jiné absence (viz kapitla ) nemá stážista nárk na prplacení žádných výše uvedených výdajů. Dklady na stravné, za cestvné a ubytvání předkládá stážista vždy za předcházející kalendářní měsíc. Ve výjimečných případech jsu za strany FDV akceptvány dklady předlžené stážistu se zpžděním jednh kalendářníh měsíce. Dklady předlžené stážistu pzději nebudu stážistvi prplaceny. Příklad: Stážista předkládá dklady za duben začátkem května. Je přijatelné, aby dlžil dklady za duben ještě začátkem června (tj. v řádných lhůtách stanvených pr předkládání dkladů za měsíc květen). Dklady předlžené pzději nebudu stážistvi prplaceny. V případě psledníh měsíce dcházky na stáž je nutné dlžit dklady na stravné, za cestvné a ubytvání ve stanveném termínu. Dklady dlžené se zpžděním jednh měsíce nejsu v případě psledníh měsíce stáže ze strany FDV akceptvatelné a nebudu prplaceny. Nárk na úhradu výdajů za cestvné, ubytvání a stravnéh stážistvi vzniká puze za předpkladu, že plní všechny pdmínky stáže řádně a včas, tj. ve stanvených termínech a v předepsaném frmátu (viz dále). Nesplňuje-li některý z dlžených dkladů (deník stážisty, tabulka cestvních dkladů, účetní dklad za ubytvání) předepsané náležitsti, je 15

16 stážista pžádán knzultantem FDV nápravu. Prplacení všech dkladů za daný měsíc je v takvém případě pzdržen, dkud není náprava zjednána. V případě neddržvání pravidel na straně stážisty má FDV práv výdaje spjené s cestvným, ubytváním a stravné stážistvi neprplatit. Veškeré změny je nutn řešit individuálně s přiděleným knzultantem FDV. V případě včasné knzultace změny s knzultantem lze předejít mnha případným následným kmplikacím. Veškeré uznatelné výdaje může stážista nárkvat nejdříve d prvníh dne zahájení realizace stáže a puze v případě splnění všech pdmínek, které vyplývají z tht manuálu a ze Smluvy zajištění stáže. Dklady předlžené stážistu se zpžděním delším než jeden kalendářní měsíc nebudu stážistvi prplaceny. 4.1 Stravné Nárk na prplácení stravnéh Za každu celu abslvvanu hdinu stáže má stážista nárk na prplacení stravnéh ve frmě stravenky ve výši 20,- Kč. Stážistvi jsu předávány stravenky v nminální hdntě 80,- Kč v dpvídajícím pčtu kusů stravenek. V případě, kdy celkvá výše nárku stážisty na stravenky nebude dělitelná 80,- Kč, bude stážistvi předán dpvídající pčet stravenek v nminální hdntě 80,- Kč a zbytek nárku na stravné (menší než 80,- Kč) bude drvnán stravenkami v nminální hdntě 20 až 60,- Kč. Nárk na stravenky vzniká stážistvi s devzdáním řádně vyplněnéh deníku stážisty (viz níže), a t dle pčtu celých abslvvaných hdin stáže. Za předpkladu splnění všech pdmínek stanvených tímt manuálem bdrží stážista stravenky za dchzený kalendářní měsíc stáže bvykle kncem následujícíh kalendářníh měsíce. V případě pakvanéh neddržvání pvinnstí stážisty daných Smluvu zajištění stáže a tímt manuálem může knzultant navrhnut zrušení přiznanéh nárku Předání stravenek stážistvi V průběhu realizace stáže jsu stážistvi stravenky předávány dvjím způsbem: 1) V průběhu stáže jsu stravenky za každý kalendářní měsíc stáže zasílány na adresu pskytvatele stáže. Pskytvatel má p bdržení stravenek d ddavatele pvinnst stážistvi stravenky nedkladně předat. Stravenky jsu předávány v bálce značené 16

17 jménem stážisty, pčtem ks stravenek a jejich nminální hdntu. Stážista zkntrluje pčet a hdntu stravenek a svým pdpisem na frmuláři Distribuční seznam ptvrdí jejich převzetí. 2) Za pslední kalendářní měsíc stáže nebudu stravenky zasílány na adresu pskytvatele stáže, ale budu zaslány přím stážistvi, a t na uvedenu kntaktní adresu. Stravenky jsu stejně jak v předchzím případě předávány v bálce značené jménem stážisty, pčtem ks stravenek a jejich nminální hdntu. Stážista zkntrluje pčet a hdntu stravenek a svým pdpisem na frmuláři Distribuční seznam ptvrdí jejich převzetí. V případě nevyzvednutí zásilky v uvedeném termínu bude pskytvatel stáže neb stážista (dle režimu dručení) kntaktván knzultantem a upzrněn na nevyzvednutí zásilky. Zásilka bude případně v následujícím kalendářním měsíci znvu deslána na adresu pskytvatele stáže neb kntaktní adresu stážisty (dle dhdy). V případě nevyzvednutí zásilky ani p pakvaném deslání stážistvi nárk na stravenky zaniká. Za účelem dručení stravenek (na adresu pskytvatele neb na kntaktní adresu stážisty) pskytne FDV ddavateli stravenek veškeré nezbytné pdklady (tedy jmén, adresu a telefn příjemce). Telefnický kntakt je ddavatelem pžadván pr případ nutnéh kntaktvání příjemce při dručvání stravenek. Převzetí stravenek stážista ptvrzuje svým pdpisem na distribučním seznamu, který pté předá mentrvi. Mentr přilží pdepsaný distribuční seznam k statním dkumentům, které zasílá na knci kalendářníh měsíce knzultantvi FDV. Zaslání stážistu pdepsanéh distribučníh seznamu je nezbytným pdkladem pr výplatu stravenek v následujících měsících. V psledním měsíci stáže zasílá stážista tent pdepsaný dkument neprdleně knzultantvi FDV. Teprve p jeh dručení může být stáž uzavřena a stážistvi je deslán certifikát abslvvání stáže. Stážista bdrží stravenky za dchzený kalendářní měsíc stáže nejpzději d knce následujícíh kalendářníh měsíce. V průběhu stáže jsu stravenky zasílány na adresu pskytvatele stáže, který je stážistvi předá. P sknčení stáže bdrží stážista v případě splnění všech pdmínek zásilku se stravenkami za pslední kalendářní měsíc stáže na kntaktní adresu Pdmínky prplácení stravnéh deník stážisty Stážista má pvinnst průběžně vyplňvat deník stážisty (přílha 1), který je mu zaslán knzultantem nejpzději v den zahájení stáže. Vzr vyplněnéh deníku stážisty je předmětem přílhy 2. Deník stážisty je dkument, který vyplňuje stážista elektrnicky za každý kalendářní měsíc, ve kterém stáž prbíhala. D deníku stážisty se zapisuje dcházka, změny prti půvdně 17

18 stanvenému rzpisu dcházky (harmngramu) a ppis činnstí vyknávaných v průběhu stáže. Každý den, kdy stážista dchází na stáž, je pvinen vyplnit d deníku stážisty: dcházku čas příchdu na stáž a čas dchdu; délku přestávky na jídl a ddech 9 ; ppis činnstí, kterými se daný den zabýval, a ve kterých tak zlepšval své znalsti a dvednsti (viz přílha 2). Ppis činnstí je důležité uvést tak, aby byl z deníků jasné, že stážista v průběhu realizace stáže bsáhl všechny činnsti definvané v šablně stáže a naplnil tak cíl stáže. Jedntlivé knkrétní činnsti vyknávané na stáži stážista přiřadí k činnstem, definvaným v šablně stáže (tzn., uvede písmen, kterým je daná činnst v šablně značena). Knzultant FDV na knci stáže hdntí, zda byly všechny činnsti abslvvány v suladu s cíli šablny stáže; míst výknu stáže v případě služební cesty (stážista uvede cíl služební cesty (adresu) v ppisu činnstí, které daný den vyknával); vysvětlení případnéh nesuladu v dcházce s plánvaným harmngramem (v plžce kmentář). Stážista musí abslvvat v každém dni, kdy dchází na stáž, minimálně 4 hdiny nepřetržité stáže. V pačném případě nemá nárk na prplacení stravnéh, výdajů na cestvné a ubytvání 10. V tabulce, d které stážista vyplní v deníku stážisty čas příchdu, čas dchdu a délku přestávky, je autmaticky vypčítán, klik celých hdin dcházky za daný den stážista abslvval. Z th vyplývá, že stážistvi se d dcházky zapčítávají puze celé abslvvané hdiny. Příklad: Stážista přijde na stáž v 8:00, ze stáže dejde v 15:00. Z tét dby se stážistvi dečte přestávka na běd (minimálně 30 minut; stážista však byl na bědě 40 minut). Celkem tedy stážista abslvval 6 hdin a 20 minut stáže, nicméně d celkvé dcházky se mu zapčítávají jen celé abslvvané hdiny, tedy 6 hdin. Nazveme-li 20 neuznaných minut přesčasem, je důležité uvést, že přesčasy není mžné v rámci týdnů ani měsíců sčítat. Stážista si musí plánvat dcházku pdle harmngramu tak, aby mu zbytečné přesčasy nevznikaly. 9 Ze Smluvy zajištění stáže vyplývá, že pskytvatel je pvinen pskytnut stážistvi nejdéle p 6 hdinách nepřetržité stáže přestávku na jídl a ddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému stážistvi (sbě mladší 18 let) musí být tat přestávka pskytnuta nejdéle p 4,5 hdinách nepřetržité stáže. 10 Ve výjimečných případech, které jsu řádně vysvětlené v deníku stážisty (změny v dcházce např. náhlé zdravtní prblémy), je mžné prplatit stravné, výdaje na cestvné a ubytvání i v den stáže, ve kterém stážista stáž neabslvval v délce minimálně 4 hdiny. Knzultant FDV v těcht případech hdntí, zda se skutečně jedná výjimečné případy. 18

19 Stážista je pvinen vyplňvat délku přestávky na jídl a ddech v suladu s těmit pravidly: nejdéle p 6 hdinách nepřetržité stáže je pvinná přestávka na jídl a ddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému stážistvi musí být přestávka v trvání nejméně 30 minut pskytnuta nejdéle p 4,5 hdinách nepřetržité stáže. Délka přestávky na jídl a ddech se d dchzených hdin stáže nezapčítává. Stážista je pvinen dečítat d dcházky přestávku na běd v minimální délce trvání 30 minut ve výše uvedených případech vždy i tehdy, když na bědě nebyl. Je tedy důležité, aby v případě, kdy je přestávka na běd dle výše uvedených pravidel pvinná, stážista skutečně přestávku ddržel. Při výknu stáže je důležité si uvědmit, že stáž musí být realizvána dle harmngramu (viz kapitla 8.1), který je závazný. Jakukliv dchylku d harmngramu je stážista pvinen hlásit knzultantvi FDV s předstihem neb kamžitě, jakmile je t mžné. Na základě řádně vyplněnéh deníku stážisty je stážistvi přiznán nárk na stravné a dále je psuzván i nárk na prplacení výdajů za ubytvání a cestvné (je kntrlván sulad časvých údajů na jízdenkách s dcházku na stáž uvedenu v deníku). Prt, je-li stáž takvéh charakteru, že stážista nemá každý den přístup k pčítači, je dpručen, aby pskytvatel stáže stážistvi deník na aktuální měsíc vytiskl. Stážista tak bude mít mžnst vyplňvat deník průběžně v papírvé pdbě a na knci kalendářníh měsíce h jednrázvě přepíše d pčítače. Deník stážisty vyplňuje stážista průběžně za daný kalendářní měsíc, cž platí jak pr stáže začínající 1. den v měsíci, tak pr stáže začínající 15. den v měsíci. U stáží, které začínají v plvině kalendářníh měsíce, tedy stážista v prvním zaslaném deníku dkládá svji dcházku puze za 2. plvinu prvníh kalendářníh měsíce. V psledním zaslaném deníku pak stážista dkládá svji dcházku za neúplný pslední kalendářní měsíc stáže. D 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce, ve kterém stáž prbíhala, stážista: vyplněný deník vytiskne (puze daný měsíc), patří h svým pdpisem a předá h mentrvi; sučasně vyplněný deník vlží nepdepsaný, v elektrnické pdbě (celý subr, tj. včetně harmngramu a statních listů deníku) d systému ASAP. Mentr zajistí pdpis vytištěnéh deníku statutárním zástupcem (neb jím pvěřenu sbu) a nejpzději d 3 pracvních dnů d převzetí d stážisty deník dešle dpručeně pštu knzultantvi FDV splu s statními dkumenty tabulku cestvních dkladů (nárkuje-li stážista prplacení výdajů za cestvné), účetním dkladem za ubytvání včetně 19

20 průvdníh listu (nárkuje-li stážista prplacení výdajů za ubytvání) a distribučním seznamem, který dkládá převzetí stravenek stážistu. Je důležité, aby stážista před devzdáním deník zkntrlval: zda se plán dcházky za daný měsíc shduje s předpkládanu dcházku, stanvenu v harmngramu (tj. zda pčet plánvaných hdin v předem stanvených dnech dpvídá skutečné dcházce na stáž); zda pčet celkem dchzených hdin suhlasí s pčtem hdin naplánvaných na daný měsíc v harmngramu; zda jsu v případě nesuladu plánu dcházky a harmngramu tyt změny vysvětleny v pli pr kmentář; zda je řádně vyplněn ppis činnstí, kterými se stážista v daném měsíci zabýval; zda činnsti vyknávané stážistu dpvídají šablně stáže; zda je deník pdepsán stážistu. Knzultant FDV deník stážisty zkntrluje. Pdle pčtu schválených celých dchzených hdin v daných dnech přizná knzultant FDV stážistvi nárk na stravné. Stravenky jsu stážistvi dručeny na adresu pskytvatele stáže, resp. na jeh kntaktní adresu nejpzději d knce následujícíh kalendářníh měsíce (viz kapitla 4.1.2). 4.2 Cestvné Nárk na prplácení cestvnéh Veškeré uznatelné (ze strany FDV prplatitelné) výdaje, vznikají až p pdpisu Smluvy zajištění stáže všemi třemi smluvními stranami, nejdříve však d prvníh dne zahájení realizace stáže a za předpkladu splnění všech pdmínek, které vyplývají z tht manuálu (viz dále). Z th vyplývá, že výdaje, které uchazeč stáž vynalží v suvislsti s cestváním na sbní phvr neb na schůzku k pdpisu smluvy, nebudu ze strany FDV prplaceny. Tt se netýká výdajů za vstupní zdravtní prhlídku, event. čkvání stážisty (viz kapitla 9.1.1). FDV prplácí puze výdaje spjené s cestu na stáž a ze stáže. Stážistvi jsu prpláceny výdaje na cestvné puze z místa kntaktní adresy (případně trvaléh bydliště, je-li tat adresa stejná), která je uvedena ve Smluvě zajištění stáže. V důvdněných případech mhu být prplaceny také výdaje za cestvné z místa, které je na přímé trase z místa kntaktní adresy (případně trvaléh bydliště, je-li tat adresa stejná) d místa výknu stáže. 20

21 V případě více než jednh pravidelnéh místa výknu stáže, musí být všechna tat místa (maximálně 3) uvedena ve Smluvě zajištění stáže. V takvém případě pak FDV prplácí výdaje na cestvné dle jízdenek d míst výknu stáže uvedených ve Smluvě zajištění stáže (nejvýše d maximální výše výdajů na cestvné, která je vypčítána na základě harmngramu stáže a je uvedena ve smluvě). Cesty d všech statních míst výknu stáže (mim tyt uvedené ve Smluvě zajištění stáže) jsu pvažvány za služební cesty. Služební cesty realizvané v rámci stáže nebudu prpláceny v rámci cestvních výdajů ze strany FDV, ale na základě dhdy mezi stážistu a pskytvatelem stáže Sukrmé vzidl Dprava na stáž sukrmým vzem v rámci prjektu není Fndem dalšíh vzdělávání prplácena. Výjimku jsu individuálně psuzvané případy např. dprava handicapvaných sb, které nemají mžnst dpravit se na stáž jiným způsbem. Mžnst pužívat sukrmý vůz pr dpravu na stáž musí být zaktvena ve Smluvě zajištění stáže. V případech uvedených výše je stážistvi hrazena sptřeba phnných hmt. Při výpčtu nárku se vychází ze vzdálensti mezi místem kntaktní adresy stážisty a místem výknu stáže a z kmbinvané sptřeby phnných hmt vzu, kteru stážista musí dlžit kpií technickéh průkazu autmbilu. Dále se pstupuje v suladu s vyhlášku Ministerstva práce a sciálních věcí, která stanví průměrnu cenu phnných hmt (pr daný kalendářní rk). Stážistvi není hrazen ptřebení vzu, tzv. amrtizace. Výdaje na cestvné sukrmým vzem jsu stážistvi prpláceny puze ve výjimečných případech a puze tehdy, je-li t zaktven ve Smluvě zajištění stáže Meziměstská veřejná dprava Cestuje-li stážista na stáž mim míst kntaktní adresy (tzn. mezi bcemi), jsu mu prpláceny cestvní výdaje na základě dlžených riginálů jízdenek. FDV prplácí puze jízdenky v ceně jízdnéh 2. třídy. V případě, že stážista předlží jízdenku 1. třídy, smí nárkvat k prplacení puze částku d výše jízdenky 2. třídy. Místenky jsu stážistvi prpláceny jen v případě, že nelze zakupit jízdenku bez místenky. Místenky nebudu prpláceny, jde-li jejich cenu ddělit d ceny jízdenky. V takvém případě bude stážistvi prplacena puze jízdenka d výše ceny jízdenky bez místenky. FDV nepžaduje zakupení slevvéh kupnu (např. in-karta). Z th důvdu také případné přízení těcht kupnů nebude prplácen. 21

22 Městská hrmadná dprava (dále jen MHD) Jízdenky a časvé kupny MHD jsu prpláceny všem stážistům, kteří je využívají při cestvání na stáž, bez rzdílu místa kntaktní adresy a místa výknu stáže, s hledem na následující pravidla: Pkud stážista nevlastní časvý kupn MHD, budu mu prplaceny jedntlivé jízdenky na MHD v plné výši (stážista si pr účely stáže nemusí přizvat časvý kupn). Jízdenky musí být vždy značeny a musí z nich být patrné datum a čas platnsti. Pkud stážista vlastní časvý kupn MHD, bude mu prplacena pměrná část ceny kupnu dle pčtu dní stáže (cena kupnu bude vydělena pčtem dní platnsti kupnu a vynásbena pčtem dní dcházky na stáž v příslušném bdbí). Pkud stážista nevlastní časvý kupn a chtěl by si jej zakupit (bude jej využívat i k sukrmým účelům), bude mu prplacena pměrná část ceny kupnu pdle pčtu dní dcházky na stáž (pstupem stejným jak v případě výše). V případě, že stážista v dbě vyplňvání dtazníku pr vybrané uchazeče stáž vlastní časvý kupn MHD, ale p sknčení jeh platnsti (ke kterému djde v průběhu stáže) si jej nechce znvu zakupit, musí tut skutečnst uvést v dtazníku pr vybrané uchazeče stáž. Tat skutečnst pak bude zhledněna při výpčtu nárku na cestvné (maximální výše nárku bude vypčítána jak pměrná část ceny kupnu p dbu jeh platnsti a dále již jedntlivé jízdenky). Stážista dkládá ORIGINÁLY jedntlivých cestvních dkladů (tzn. jízdenky, účetní dklady zaplacení kupnu). SMS jízdenky nejsu FDV prpláceny. K pměrnému prplacení kupnu musí stážista vždy dlžit: V tabulce cestvních dkladů za první měsíc stáže: riginál dkladu zaplacení časvéh kupnu; kpii časvéh kupnu pr daný měsíc, ve kterém nárkuje prplacení cestvnéh; kpii průkazu/karty, k němuž se časvý kupn váže (stážista nemá nárk na prplacení výdajů na přízení průkazu/karty, ani výdajů na ftgrafie na průkaz/kartu apd.). V tabulce cestvních dkladů za každý další měsíc stáže: kpii průkazu/karty, k němuž se časvý kupn váže; 22

23 kpii časvéh kupnu pr daný měsíc, ve kterém nárkuje prplacení cestvnéh. Z předkládaných dkladů musí být vždy jednznačně patrné, na kh je časvý kupn vystaven, např. ID kupnu se musí shdvat s ID průkazu. V případě, že takvý dklad není standardně vystavván, je stážista pvinen si něj u vydavatele kupnu pžádat. K pměrnému prplacení kupnu djde ze strany FDV vždy až p předlžení riginálu dkladu zaplacení, ppř. jeh úředně věřené kpie. Tt platí zejména pr případy, kdy je kupn spjený s dkladem zaplacení, přičemž platnst tht kupnu přesahuje bdbí výknu stáže. Nárk je tedy stážistvi přiznán, je ale vyplacen až p ddání pžadvanéh dkladu. V případě zakupení kupnu přes internet dkládá stážista daňvý dklad, který zašle dpravce stážistvi em (bvykle sučasně s ptvrzením přijetí platby neb s infrmací vyzvednutí časvéh kupnu). Z dkladu musí být patrné ID karty, ke které dklad patří. V případě, že má stážista nárk na ubytvání (viz dále), ale tut mžnst nevyužije, jsu mu prpláceny cestvní výdaje puze d výše sučtu ceny ubytvání a cestvnéh z a d místa kntaktní adresy, na které by měl nárk, kdyby ubytvání využil. Cestvní výdaje jsu stážistvi vypláceny na základě dlžení riginálů cestvních dkladů (např. jízdenek). Časvý kupn na MHD je stážistvi prplácen v pměrné výši, jsu-li k němu dlženy veškeré pžadvané dklady. Jedntlivé jízdenky jsu prpláceny v případě, jsu-li z nich patrné ptřebné údaje Pdmínky prplácení cestvnéh tabulka cestvních dkladů Dklady za výdaje na cestvné dkládá stážista vždy za kalendářní měsíc, cž platí jak pr stáže začínající 1. den v měsíci, tak pr stáže začínající 15. den v měsíci. Stážista předkládá dklady za cestvné za dny, ve kterých v daném kalendářním měsíci djížděl na stáž (tj. u stáží, které začínají 15. den v měsíci, stážista předkládá první dklady za cestvné puze za 2. plvinu danéh kalendářníh měsíce; u stáží, které knčí např. 10. den v měsíci, stážista předkládá za pslední kalendářní měsíc puze cestvní dklady za dny, kdy v daných deseti dnech djížděl na stáž). Cestvní dklady stážista průběžně rganizuje d tabulky cestvních dkladů (přílha 3), kteru stážista nalezne v dkumentech pr uchazeče v systému ASAP. Vzr vyplněné tabulky cestvních dkladů je předmětem přílhy 4. 23

24 Stážista má pvinnst cestvní dklady d tabulky cestvních dkladů rganizvat průběžně. V případě kntrly na místě budu dsud nedevzdané cestvní dklady kntrlvány. Stážista vyplní tabulku cestvních dkladů pdle níže uvedených pravidel: jízdenky připevňuje za rh sešívačku, lepidlem neb průhlednu lepenku k danému datu d tabulky (přílha 4); na dkladech musí být čitelné všechny údaje (způsb připevnění nesmí překrývat údaje na dkladu); dklady se v rzlžené pdbě nesmí překrývat (z důvdu následnéh skenvání tabulky cestvních dkladů knzultantem FDV i ze skenu musí být patrné všechny údaje na dkladech); dklady se řadí chrnlgicky, tedy v čase d nejstaršíh p nejnvější dklad; stážista dkládá ORIGINÁLY jedntlivých cestvních dkladů; výjimku jsu průkazky k časvým či slevvým kupnům MHD a také samtné kupny, jejichž platnst je delší než sledvané bdbí (např. čtvrtletní kupn) v tmt případě připevňuje stážista d tabulky riginál dkladu zaplacení (dklad musí být vystaven na jeh jmén, ppř. musí být jinak prkázán, že zakupený kupn náleží stážistvi) a kpii průkazky na MHD ppř. časvéh kupnu. V případě, že stážista využívá kupn, jehž platnst je delší než bdbí jednh měsíce (např. čtvrtletní kupn), ddává kpii průkazu, ppřípadě časvéh kupnu v tabulce cestvních dkladů každý měsíc znvu, prtže k prplacení nárkuje vždy puze část ceny kupnu za daný měsíc s hledem na frekvenci dcházení na stáž. FDV si pnechává veškeré předlžené dklady za daný měsíc. Jízdenky je stážista pvinen předkládat uvedeným způsbem. Neddržení předepsanéh způsbu bude mít za následek zpždění v prplacení cestvních výdajů, a t minimálně 1 měsíc. V případě pakvanéh neddržvání pstupů může knzultant FDV navrhnut zrušení přiznanéh nárku. V případě, že má stážista nárk na cestvání na stáž sbním autmbilem, zašle mu knzultant FDV sučasně se smluvu následující infrmaci: v případě, že stážista neuplatňuje příspěvek na ubytvání: klik Kč mu bude prplacen jak cestvné za jeden den stáže (tj. cesta na stáž a zpět); 24

25 v případě, že uplatňuje příspěvek na ubytvání: klik Kč mu bude prplacen jak cestvné za jednu cestu z místa kntaktní adresy d místa ubytvání a zpět (týdně) a za jednu cestu z místa ubytvání d místa výknu stáže a zpět (denně). V případě pužití sbníh autmbilu stážista vyplňuje tabulku cestvních dkladů tímt způsbem: d slupce Datum stážista vyplní dny, ve kterých využil sbní autmbil; d slupců Cesta na stáž a Cesta ze stáže stážista vepíše sbní autmbil ; k tabulce cestvních dkladů stážista nepřikládá žádný dklad; v tabulce vyplňuje klnku Celkvá hdnta přilžených cestvních dkladů na základě násbku pčtů dnů/týdnů stáže a náhrady cestvnéh za jednu zpáteční cestu (tj. cestu na stáž a zpět). Příklad: Na základě sptřeby vzu a vzdálensti místa kntaktní adresy d místa výknu stáže vypčítá knzultant FDV cenu za jednu cestu na stáž a zpět na 72 Kč. Cestval-li stážista na stáž sbním autem v daném kalendářním měsíci například 10x, vyplní v tabulce cestvních dkladů klnku Celkvá hdnta přilžených cestvních dkladů pdle vzrce pčtů dnů x cena za jednu cestu na stáž a zpět, tedy 10 x 72 = 720 Kč. Uplatňuje-li stážista nárk na ubytvání, vypčítává knzultant FDV cenu cesty z místa kntaktní adresy d místa ubytvání a zpět (např. 250 Kč, tzv. dluhá cesta ) a cenu cesty z místa ubytvání d místa výknu stáže (např. 20 Kč, tzv. krátká cesta ). Cestval-li stážista na stáž sbním autem z místa kntaktní adresy d místa ubytvání (dluhá cesta) v daném kalendářním měsíci například 4x, a z místa ubytvání d místa výknu stáže (krátká cesta) celkem 16x, vyplní v tabulce cestvních dkladů klnku Celkvá hdnta přilžených cestvních dkladů pdle vzrce (pčet dluhých cest x cena dluhé cesty) + (pčet krátkých cest x cena krátké cesty), tedy (4 x 250 Kč) + (16 x 20 Kč). Vyplněnu tabulku cestvních dkladů stážista předá d 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce mentrvi stáže, který zajistí pdpis statutárníh zástupce (neb jím pvěřené sby) a zašle tabulku d 3 pracvních dnů d převzetí d stážisty knzultantvi FDV splu s dalšími dkumenty. Dklady za cestvné předkládá stážista vždy za předcházející kalendářní měsíc. Ve výjimečných případech jsu ze strany FDV akceptvány dklady předlžené stážistu se zpžděním jednh měsíce. Dklady předlžené stážistu se zpžděním delším než jeden kalendářní měsíc nebudu stážistvi prplaceny. Nejpzději d 30ti pracvních dní d dručení pdkladů na adresu FDV bdrží stážista prstředky na bankvní účet. V průběhu kntrly předlžených dkladů na straně FDV může být stážista telefnicky kntaktván knzultantem k upřesnění některých nesrvnalstí v dkladech. 25

26 Za vyplnění tabulky cestvních dkladů je zdpvědný vždy stážista. Za deslání dkumentu ke kntrle FDV je pak dpvědný pskytvatel stáže. Stážista má nárk na prplacení jen těch výdajů, které v předepsaných termínech dlží riginálními dklady. FDV dpručuje předkládat dklady v předepsaném frmátu, djde tak k výraznému zkrácení dby administrace na straně FDV a tedy i k dřívějšímu deslání platby na bankvní účet stážisty. 4.3 Ubytvání Nárk na prplácení ubytvání Ubytvání si zajišťuje stážista sám. Za vhdné ubytvání je pvažván ubytvání v hstelech, internátech, turistických ubytvnách neb VŠ klejích atd. V žádném případě není prplácen ubytvání v pdnájmu v rámci nájemní smluvy. Ubytvání by se měl nacházet v blízksti místa výknu stáže. Stážista má nárk na prplacení výdajů za ubytvání puze ve dnech suvisejících s dcházku na stáž dle harmngramu. Ubytvání bez stravy je prplácen d maximální výše 350,- Kč/sbu/nc. V případě, že je ubytvání dražší než 350,- Kč/sbu/nc, je stážistvi ubytvání prplácen puze d výše maximální stanvené ceny za ubytvání, tj. 350,- Kč/sbu/nc. Např. stjí-li ubytvání 400,- Kč/sbu/nc, je stážistvi prplacen puze 350,- Kč/sbu/nc a zbylých 50,- Kč si musí stážista zaplatit sám. Stjí-li ubytvání méně než 350,- Kč/sbu/nc (např. 200,- Kč/sbu/nc), prplatí FDV tt ubytvání puze d výše skutečné ceny ubytvání. V případě, že stážista využívá ubytvání i mim dny, kdy chdí na stáž, je stážistvi prplacena faktura (účetní dklad) za ubytvání puze v pměrné výši. Např. chdí-li stážista na stáž v pndělí, úterý a středu, má nárk na prplacení ubytvání za 2 nci (z pndělí na úterý a z úterý na středu). Platí-li si ale stážista ubytvání v místě výknu stáže celý týden, prplatí mu FDV ubytvání puze za uvedené 2 nci. Ve výjimečných případech mhu být stážistvi prplaceny výdaje za ubytvání i v den předcházející dnu dcházky na stáž, příp. v den stáže, p kterém stážista dle harmngramu na stáž nedchází. V takvém případě musí stážista dlžit, že byl ubytvání nutné z hlediska včasnéh nástupu na stáž (např. v ranních hdinách nebyl k dispzici vhdný spj) neb již nebyl mžné dstat se týž den zpět d místa kntaktní adresy (např. ve večerních hdinách nebyl k dispzici vhdný spj). Pr výpčet maximální výše nárku na ubytvání (který je uveden ve smluvě) je zásadním údajem kntaktní adresa stážisty, nebť se předpkládá, že stážista na stáž cestuje z místa kntaktní adresy. Za kntaktní adresu se pvažuje takvá adresa, na které se uchazeč zdržuje a kde přebírá pštu. Na ubytvání vzniká stážistvi nárk puze v případě, že trvá djíždění hrmadnu dpravu mezi místem kntaktní adresy a místem výknu stáže déle než 75 minut (bude věřván knzultantem FDV). Nárk na ubytvání stážistvi nevzniká, shduje-li se měst, 26

27 ve kterém stáž prbíhá, s městem, ve kterém má stážista trvalu neb kntaktní adresu (tedy cestuje-li stážista v rámci jednh města). Adresu ubytvacíh zařízení, včetně termínů ubytvání, musí stážista nahlásit em svému knzultantvi nejpzději v den ubytvání. Nárk na prplacení ubytvání vzniká nejdříve dnem nahlášení adresy ubytvání v průběhu stáže knzultantvi FDV. Případné změny adresy ubytvání, kntaktní adresy i adresy trvaléh bydliště v průběhu stáže je stážista pvinen známit neprdleně knzultantvi FDV. V místě udanéh ubytvání může v průběhu stáže prběhnut kntrla na místě. Neddržení pdmínek daných manuálem může znamenat neprplacení vzniklých výdajů. Pčet ncí ubytvání je dán pčtem dní stáže a rzvržením dcházky na stáž. Uvažujeme-li, že stážista dchází na stáž d pndělí d pátku každý den (tedy pět dní dcházky v daném týdnu), pak bude stážistvi přiznán nárk na 4 nci. Stážista se může ubytvat již v neděli večer puze v případě, že veřejná dprava nenabízí vhdný spj v pndělí rán (nestihl by nastupit na stáž). Stážista se může ubytvat ještě v pátek p dchdu ze stáže, puze pkud veřejná dprava nenabízí vhdný spj v pátek večer (nestihl by se dstat zpět d místa kntaktní adresy). FDV neprplácí pplatky za rezervaci a strn pplatky Pdmínky prplácení ubytvání riginál účetníh dkladu s průvdním listem Na knci každéh kalendářníh měsíce si stážista vyžádá d pskytvatele ubytvání účetní dklad za ubytvání, který na místě uhradí. Originál účetníh dkladu za ubytvání předává stážista splu s průvdním listem účetníh dkladu za ubytvání d 3 pracvních dnů d knce danéh kalendářníh měsíce, za který je prplacení ubytvání nárkván, mentrvi stáže. Mentr zajistí pdpis statutárníh zástupce (neb jím pvěřené sby) a zašle dklad d 3 pracvních dnů d převzetí dkumentů d stážisty knzultantvi FDV splu s dalšími dkumenty. Průvdní list účetníh dkladu za ubytvání (přílha 5) je k dispzici stážistvi v systému ASAP. Dklady, na základě kterých stážista nárkuje prplacení ubytvání, musí splňvat níže uvedené náležitsti: dklady musí být vystaveny vždy na jmén stážisty a musí bsahvat přesné datum ubytvání (tzn. vypsané jedntlivé dny, kdy byl stážista ubytván); stážista dkládá ORIGINÁLY dkladů za ubytvání, které uhradil (faktura, paragn, příjmvý pkladní dklad; Pzr! FDV neprplácí zálhvu (prfrma) fakturu); 27

28 z dkladů předlžených stážistu musí být zřejmé i skutečné uhrazení výdaje za ubytvání (k faktuře za ubytvání je tedy nutné dlžit v riginále i paragn / pkladní dklad / výpis z bankvníh účtu (stačí kpie např. printscreen) / stvrzenku z platebníh terminálu neb jiný dklad, kterým stážista prkáže úhradu výdaje); jedntlivé dklady musí být seřazeny chrnlgicky (d nejstaršíh p nejnvější) a s průvdním listem účetníh dkladu za ubytvání musí být sešité sešívačku. Výdaje za ubytvání dkládá stážista vždy za kalendářní měsíc, cž platí jak pr stáže začínající 1. den v měsíci, tak pr stáže začínající 15. den v měsíci. U stáží, které začínají v plvině kalendářníh měsíce, tedy stážista dkládá první účetní dklad za ubytvání puze za 2. plvinu kalendářníh měsíce. Dklady za ubytvání předkládá stážista vždy za celý předcházející kalendářní měsíc. Ve výjimečných případech jsu za strany FDV akceptvány dklady předlžené stážistu se zpžděním jednh měsíce. Dklady předlžené stážistu se zpžděním delším než jeden kalendářní měsíc nebudu stážistvi prplaceny. Výdaje za ubytvání je stážista pvinen předkládat výše uvedeným způsbem. Neddržení předepsanéh způsbu bude mít za následek zpždění v prplacení výdajů, a t minimálně 1 měsíc. V průběhu kntrly předlžených dkladů na straně FDV může být stážista telefnicky kntaktván knzultantem k upřesnění některých nesrvnalstí v dkladech. Nejpzději d 30ti pracvních dní d dručení pdkladů na adresu FDV bdrží stážista příslušné prstředky na bankvní účet. Za vyplnění průvdníh listu účetníh dkladu za ubytvání a bstarání riginálu účetníh dkladu za ubytvání je zdpvědný vždy stážista. Za deslání dkumentů ke kntrle FDV je pak dpvědný pskytvatel stáže. FDV prplatí stážistvi jen ty dklady za ubytvání, které dlží v pdbě riginálu s náležitstmi stanvenými manuálem a ve stanvených termínech. FDV dpručuje předkládat dklady v předepsaném frmátu, djde tak k výraznému zkrácení dby administrace na straně FDV a tudíž k dřívějšímu deslání platby na účet stážisty. V případě pakvanéh neddržvání pstupů může knzultant navrhnut zrušení přiznanéh nárku. 28

29 5 Stručný ppis průběhu realizace stáží Uchazeč stáž může jak neregistrvaný uživatel na prtálu prhlížet veřejně přístupné dkumenty (Manuál pr stážistu, Manuál pr pskytvatele stáží) a může nahlížet d katalgu stáží. Žádná z nabídek stáží ale v tét fázi nemůže být zbrazena detailněji, k dispzici jsu puze výpisy. Chce-li uchazeč získat pdrbnější infrmace již nabízených stážích neb chce-li se sám na stáž přihlásit, musí se registrvat d systému ASAP. Registrace je nezávazná. Uchazeč stáž může jak registrvaný uživatel v systému ASAP prhlížet knkrétní vypsané stáže (tj. karty stáží, inzeráty) a šablny stáží pr dané typvé pzice, k nimž jsu karty vypsány. Chce-li se uchazeč stáž přihlásit ke kartě stáže, musí mít vyplněný prfil uchazeče a údaje jeh vzdělání, dsavadní praxi, jazykvých a dalších dvednstech apd. Prfil uchazeče a k němu se vztahující další dkumenty jsu prvními pdklady, které má pskytvatel stáže k dispzici při rzhdvání výběru uchazeče na stáž. Šablna stáže je vytvářena pr knkrétní typvu pzici a představuje základní rámec stáže. Obsahuje základní infrmace stáži (ppis pzice, délka a náklady na stáž), rámec vyknávaných činnstí a svjených dbrných kmpetencí a pžadavky na stážistu i na pskytvatele stáže (včetně pžadavků na mentra). Šablna bsahuje klíčvé infrmace pr průběh stáže. Sučástí šablny je také rientační harmngram stáže, který určuje, klik hdin by se měl stážista věnvat specifickým činnstem, aby byl dsažen c nejefektivnějšíh přensu znalstí a zkušenstí, a d jaké míry by měl být v jedntlivých fázích stáže zapjen mentr. Tent harmngram má puze infrmativní charakter (nejedná se pdrbný časvý harmngram stáže, který je přílhu Smluvy zajištění stáže, a který je závazný). Karta stáže plní rli inzerátu pr knkrétní stáž bsahuje pdrbnější infrmace nabízené stáži i upřesnění pžadavků na stážistu. Karta stáže vychází ze šablny stáže a musí s ní být v suladu. K jedné šablně může být vypsán více karet stáží. Např. šablna (typvá pzice) autelektrikář může mít 3 karty stáží tzn. 3 knkrétní nabídky d firem, které chtějí přijmut stážistu na pzici autelektrikář (např. autelektrikář značkvéh servisu, autelektrikář diagnstik, autelektrikář pr autbusy). Ke kartě stáže se můžu přihlašvat uchazeči stáž, a t až d termínu, který je u knkrétní karty uveden. Každéh přihlášenéh uchazeče kntrluje knzultant FDV (HR specialista) vyhvující kandidáty schvaluje a nevyhvující kandidáty ze seznamu na základě jimi dlžených materiálů a údajů (živtpis, certifikáty, kmpetence) p případné telefnické či vé knzultaci zamítá (viz kapitla 7). 29

30 P uplynutí dby, kteru uchazeči měli na přihlášení ke kartě stáže (7 kalendářních dní), vybere pskytvatel ze seznamu vhdné uchazeče, které pzve na sbní phvr. Na základě sbníh jednání pak vybere ty uchazeče, kteří se mhu stát stážisty (viz kapitla 7). Tyt uchazeče pskytvatel nejprve telefnicky kntaktuje a p ptvrzení jejich zájmu stáž je v systému ASAP vybere na stáž. V kamžiku, kdy djde ke spárvání pskytvatele stáže a uchazeče stáž, dstává stáž čísl, které určuje přadí, v jakém jsu uzavírány Smluvy zajištění stáže. Vybraný uchazeč je následně (bvykle nejpzději d 3 pracvních dnů) kntaktván knzultantem FDV, který mu sdělí další pstup. V tét fázi se stává klíčvým dkumentem časvý harmngram stáže, který stanvuje, ve kterých měsících bude stáž prbíhat a které dny v týdnu bude stážista na stáž dcházet (včetně hdinvé dtace). Harmngram stáže dmluvá pskytvatel se stážistu a bude jej za účelem jeh sestavení kntaktvat. Takt navržený harmngram je sučástí smluvy a je závazný. Knzultant FDV sepíše Smluvu zajištění stáže, kteru zašle pskytvateli stáže. Ten iniciuje schůzku k pdpisu smluvy se stážistu, na které je smluva běma přítmnými stranami pdepsána (viz kapitla 8). Na schůzce je také ptvrzen knkrétní datum a čas nástupu stážisty na stáž. P zahájení stáže pskytvatel i stážista průběžně vyplňují evaluační dtazníky, které vkládají d systému ASAP. Vzhledem k tmu, že má stážista nárk na prplacení výdajů na ubytvání, cestvné a na stravenky, desílají vždy začátkem kalendářníh měsíce stážista a pskytvatel stáže klíčvé pdklady (dklady za ubytvání a cestvné a deník stážisty jak pdklad pr vyplacení stravenek) za uplynulý měsíc stáže pštu knzultantvi FDV (viz kapitla 9). Všechny nestandardní situace musí být v průběhu prjektu knzultvány s FDV. V průběhu stáže může být inicivána kntrla průběhu stáže ze strany FDV (viz kapitla 11). P dbu stáže je pskytvatel pvinen umžnit stážistvi alespň 2x měsíčně přístup k pčítači, tiskárně, skeneru a kpírce, a t za účelem vyřízení administrativních úknů spjených s prjektem. Na knci stáže vystaví pskytvatel stážistvi fakturu za celkvé fixní náklady na stáž, a t přesně ve výši dané šablnu stáže, která je sučástí Smluvy zajištění stáže. Faktura je, za předpkladu ddržení veškerých pdmínek stanvených Smluvu zajištění stáže a příslušnými manuály, uhrazena pskytvateli za stážistu ze strany FDV 11 d data splatnsti (viz kapitla 10). V rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání neprvádí selekci nabídky stáží ze strany pskytvatelů, ani pptávky nabízené stáže ze strany 11 FDV vystupuje v rli perátra, který za stážistu danu částku uhradí. 30

31 uchazečů. FDV dhlíží puze na t, aby byly vypsané karty stáží v suladu s danými šablnami, a aby uchazeči stáže dpvídali předpkladům, které jsu na ně kladeny šablnu, resp. kartu stáže. V rámci prjektu se předpkládá uzavření Smluv zajištění stáže. S hledem na rzpčet si však FDV vyhrazuje práv Smluvu uzavření stáže neuzavřít. Zárveň si FDV vyhrazuje práv, s hledem na pdmínky prjektu, upravit pčet realizvaných stáží pr 1 šablnu. Např. byla-li šablna prgramátr testvána 110x, tedy prběhl-li 110 stáží, vyhrazuje si FDV práv neuzavírat další Smluvy zajištění stáže, jež by umžňvaly realizaci dalších stáží pr šablnu prgramátr, nebť by v rzpčtu prjektu nezbyly dstatečné finanční prstředky na testvání dalších šabln. Příklad je puze hyptetický. FDV si dále vyhrazuje práv dčasně či trvale pzastavit některé schválené šablny stáží, a t z výše uvedených či jiných důvdů. 6 Registrace Uchazeč, který se chce zapjit d prjektu, se musí na prtálu registrvat d systému ASAP. Registrace je nezávazná. P registraci je mžné: detailně prhlížet karty stáží (tj. knkrétní nabídky stáží, inzeráty); prhlížet šablny stáží pr dané typvé pzice, ke kterým vystavují pskytvatelé stáží karty stáží; nahlédnut d veškerých dkumentů, se kterými bude stážista i pskytvatel stáže v průběhu stáže pracvat (vzr harmngramu stáže, vzr Smluvy zajištění stáže, tabulka cestvních dkladů, evaluační dtazníky apd.); přihlásit se na stáž. Jedntlivé šablny a karty stáže si může uchazeč stáhnut v PDF neb vytisknut. Je důležité, aby se uchazeč před přihlášením na stáž seznámil se šablnu stáže, která je umístěna vždy v zápatí karty stáže (inzerátu stáže). D systému ASAP je mžné se zaregistrvat puze pd jedním em, na jehž základě si uchazeč vytvří svůj prfil. K tmut u musí mít uchazeč aktivní přístup, nebť jsu mu na tent zasílány veškeré pdklady a dkumenty, které s realizací stáže suvisí. V případě, že stážista zapmene přístupvé hesl k zadanému u a chce se tedy d systému pětvně zaregistrvat pd jiným em, musí tét skutečnsti infrmvat FDV. Neznámení tét skutečnsti může vést k vylučení uchazeče z prjektu. 31

32 Dknčením registrace uchazeč stáž suhlasí se zpracváním, shrmažďváním a uchváváním sbních údajů ve smyslu zákna č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů ve znění pzdějších předpisů. 6.1 Registrační frmulář v systému ASAP Registrace sestává z vyplnění registračníh frmuláře, který bsahuje přihlašvací údaje d systému ASAP a základní parametry stáže, kteru by měl uchazeč ptenciálně zájem. Není-li uveden jinak, jedná se pvinné údaje: jmén a příjmení; infrmace evidenci na úřadu práce (Pvinný údaj pr uchazeče registrvané na úřadu práce. Je dpručen vlžené datum pečlivě překntrlvat, jeh hdntu již nebude pzději mžné měnit. Údaj bude věřván knzultantem FDV. Následně bude uchazeč evidvaný na úřadu práce déle než 6 měsíců dkládat ptvrzení evidenci na úřadu práce (nepstačuje kpie průkazky uchazeče zaměstnání).); kraj zájmu (Tzn. prefervaný kraj výknu stáže. Je mžné značit více krajů. Kraj pžadvanéh výknu stáže se nemusí shdvat s místem trvaléh bydliště uchazeče.); br hledané stáže (Je mžné značit více brů. Pkud si uchazeč nevybere z nabídky brů, je mžné níže prefervaný br vypsat. Uchazeč vyplňuje takvý br, v rámci kteréh již splňuje určitu kvalifikaci a ve kterém se chce dále vzdělávat. Je důležité si uvědmit, že stáž má za cíl prhlubit dsavadní znalsti, nikliv vzdělat stážistu v nvém bru. Bude-li zde vyplněn br, který se uchazeči líbí, ale nebude mít v tmt bru získanu ptřebnu míru kvalifikace, bude uchazeč p přihlášení na stáž v tmt bru velmi pravděpdbně dmítnut knzultantem FDV (HR specialistu) z důvdu nesplnění pdmínek na kvalifikaci definvaných šablnu.); (Vyplněný nelze měnit, jelikž bude služit jak přihlašvací jmén d systému; je prt vhdné údaj pečlivě překntrlvat. Pr další realizaci stáže je dbré si uvědmit, že bude pužíván pr krespndenci stážisty s pskytvatelem stáže a knzultantem FDV. Je prt dpručen zadat ficiální , který stážista aktivně pužívá.); hesl; kntrla hesla. Stážista si může v průběhu registrace bjednat autmatické zasílání aktuálních infrmací prjektu (tzv. newsletter). Zasílání nvinek je mžné kdykliv deaktivvat. 32

33 Předpkladem pr úspěšné dknčení registrace je dsuhlasení čestnéh prhlášení pravdivsti pskytnutých údajů a ptvrzení th, že byl uchazeč stáž srzuměn s pravidly zapjení se d prjektu (např. pvinnst mít trvalé bydliště mim území Hl. města Praha, pskytnutí údajů pr účely evaluace v rámci prjektu, pvinnst nepřihlásit se na stáž u pskytvatele stáže, pkud byl uchazeč v psledních 5ti letech zaměstnancem danéh pskytvatele stáže atd.). V pačném případě není mžné registraci dknčit. Prběhne-li registrace v přádku, bdrží uchazeč autmaticky genervaný s ptvrzením přihlašvacích údajů. Registraci je nutné ptvrdit kliknutím na dkaz uvedený v ntifikaci. Následně je již mžné prvést jak registrvaný uchazeč přihlášení d systému. Veškeré údaje, krmě registračníh jména ( u) a data, d kteréh je uchazeč evidván na úřadu práce, může uchazeč libvlně editvat. V případě zapmenutí hesla bude uchazeči/stážistvi na pžádání vygenerván hesl, které mu bude zaslán na jeh vu adresu. 7 Přihlášení na stáž V případě, že se chce uchazeč přihlásit na stáž (tj. přihlásit se ke kartě stáže), musí mít vyplněný svůj prfil, jenž služí jak přehledný živtpis. Každý uchazeč může mít v systému ASAP vytvřený puze jeden prfil. Má-li uchazeč vyplněné pvinné infrmace v prfilu, může se začít přihlašvat ke kartám stáží. 7.1 Vyplnění prfilu uchazeče Vyplnění prfilu sestává z vyplnění klíčvých infrmací stážistvi. Není-li uveden jinak, jedná se pvinné údaje: PROFIL UCHAZEČE ZÁKLADNÍ ÚDAJE jmén a příjmení (Bude autmaticky vyplněn dle údajů zadaných při registraci.); titul (Nepvinný údaj.); rdné čísl (Údaj je dstupný puze pr pracvníky FDV.); adresa trvaléh bydliště (Nesmí být na území Hl. m. Praha.); 33

34 kntaktní adresa (Za kntaktní adresu se pvažuje takvá adresa, na které se uchazeč zdržuje a kde přebírá pštu. Na tut adresu budu stážistvi zasílány dpručeně pštu klíčvé dkumenty, je prt důležité uvést adresu, na které bude stážista k zastižení. Kntaktní adresa je zárveň důležitým údajem z hlediska prplácení cestvnéh a ubytvání (viz kapitla 4). Kntaktní adresu může mít uchazeč na území Hl. m. Praha.); telefn. DALŠÍ ÚDAJE kraj hledané stáže (Bude autmaticky vyplněn na základě údajů zadaných při registraci, údaje je však mžné v prfilu editvat.); br pžadvané stáže (Bude autmaticky vyplněn na základě údajů zadaných při registraci, údaje je však mžné v prfilu editvat). PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE (Bude autmaticky vyplněn na základě údajů zadaných při registraci, údaj není mžné měnit.); hesl a ptvrzení hesla (Bude autmaticky vyplněn na základě údajů zadaných při registraci.). MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE (Tyt infrmace jsu klíčvé z hlediska hdncení kvalifikace uchazeče. Je prt důležité, aby uchazeč tat ple vyplnil bzvlášť pečlivě, a aby uváděl relevantní infrmace, ze kterých je patrné, zda splňuje pžadavky na stážistu dané šablnu a kartu stáže.) zaměstnání/praxe/stáže br, zaměstnavatel, pzice, délka zaměstnání/praxe/stáže, náplň stáže; kurzy/semináře/rekvalifikace br, rganizátr kurzu/šklitel, název kurzu/semináře/rekvalifikace, délka, ptvrzení abslvvání; vzdělání br, nejvyšší dsažené vzdělání, ficiální název škly, studijní br, studium d-d, dklad nejvyšším dsaženém vzdělání; 34

35 MOJE JAZYKOVÉ A JINÉ DOVEDNOSTI (Nepvinné údaje. Je však důležité si uvědmit, že tyt infrmace mhu mít značný vliv na úspěch při výběru uchazečů na stáž.) jazykvé dvednsti vládané jazyky; úrveň (Pžadavky na jazykvu vybavenst se řídí Evrpskými jazykvými standardy, jejich přesná specifikace je uvedena v systému ASAP.); řidičské právnění skupina řidičskéh právnění; znalst práce s PC. MOJE DOKUMENTY: dkumenty pvinné pr všechny uchazeče: živtpis uchazeče (Je pžadván aktuální živtpis uchazeče. Dkument je dstupný pr pracvníky FDV i pr pskytvatele stáže.); čestné prhlášení uchazeče (Frmulář čestnéh prhlášení je k dispzici v systému ASAP (přílha 9). Uchazeč je pvinen frmulář vytisknut, vyplnit jej a pdepsat. D systému pak vkládá sken pdepsanéh čestnéh prhlášení. Tent dkument je dstupný puze pr pracvníky FDV.); dklad nejvyšším dsaženém vzdělání (Dkument je dstupný pr pracvníky FDV i pr pskytvatele stáže, služí ke kntrle správnsti zadaných údajů.); statní dkumenty: ptvrzení evidenci na úřadu práce (Pvinný dkument pr uchazeče registrvané na úřadu práce déle než 6 měsíců. Je pžadván písemné ptvrzení evidenci na úřadu práce, nikliv kpie Průkazu uchazeče zaměstnání. Ptvrzení nesmí být k datu registrace starší než 1 měsíc. Dkument bude dstupný puze pr pracvníky FDV.); průkaz mimřádných výhd ZTP, ZTP/P (Pvinný dkument pr držitele průkazu.); 35

36 zdravtní průkaz pracvníka v ptravinářství, výpis z Rejstříku trestů (Pvinný dkument, pkud h vyžaduje šablna, resp. karta stáže.); mtivační dpis, reference apd. (Nepvinné dkumenty.). V případě nedlžení všech pžadvaných (relevantních) dkumentů bude uchazeč knzultantem FDV (HR specialistu) z karty stáže dhlášen. Svůj prfil může uchazeč editvat (měnit). Na kartu, ke které se uchazeč přihlásí, se vždy nahraje aktuální prfil uchazeče stáž (uchazeč vybere, které dkumenty a údaje chce pskytvateli stáže pskytnut). Tyt údaje již p přihlášení ke kartě stáže uchazeč měnit nemůže. Pkud uchazeč změní infrmace v prfilu, změní se puze infrmace uvedené v následně vyplňvaných kartách stáží. Editací prfilu již nedchází ke změně údajů u karet stáží, ke kterým se uchazeč přihlásil před změnu prfilu. Je prt důležité, aby si uchazeč nejprve zkntrlval (aktualizval) svůj prfil a teprve pté se přihlásil k další vybrané kartě stáže. Djde-li ke změně, kteru by uchazeč ke kartě stáže chtěl uvést, kntaktuje knzultanta FDV prstřednictvím u 7.2 Přihlášení ke kartě stáže Přihlášení na stáž v systému ASAP je nutn brát jak závazné a lze jej zrušit puze ve výjimečných případech (např. v případě dluhdbé nemci neb pkud uchazeč našel zaměstnání na plný úvazek a stáž tedy již nemůže abslvvat 12 ). Uchazeč se může přihlásit sučasně maximálně k 10 kartám stáží. V případě, že uchazeč není na stáž vybrán, může se hlásit k dalším kartám. Ke kartě stáže se mhu přihlásit jen ti uchazeči, kteří nebyli v psledních 5ti letech zaměstnanci pskytvatele stáže (platí pr hlavní pracvní pměr i pr dhdu prvedení práce a dhdu pracvní činnsti). Tent údaj uchazeči čestně prhlašují při registraci d systému ASAP. Je-li stáž nabízena pr 1 stážistu, může se k dané kartě stáže přihlásit až 15 uchazečů. S pčtem nabízených pzic pr stážisty rste pčet uchazečů, kteří se mhu na stáž hlásit. Z tht pčtu je vždy specifický pčet míst určen pr znevýhdněné uchazeče (tj. takvé, kteří jsu registrváni déle než 6 měsíců na úřadu práce, cž dkládají ptvrzením evidenci na úřadu práce při registraci d systému). 12 Tent fakt je nutné řádně dlžit (ptvrzení d lékaře, příslib zaměstnání apd.). 36

37 V případě, že je maximální pčet uchazečů stáž naplněn a má-li uchazeč danu stáž zvýšený zájem, může si aktivvat tzv. hlídacíh psa. Tat služba jej infrmuje v případě, že by se některý z přihlášených uchazečů ještě před uknčením termínu pr přihlašvání ke kartě stáže z karty dhlásil. Je vhdné, aby si uchazeč před přihlášením na stáž pečlivě prstudval: Kartu stáže: upřesnění pzice; předpkládaný začátek a knec stáže; termín, d kteréh se mhu stážisté přihlašvat na stáž; míst/a výknu stáže (případná další místa výknu stáže jsu uvedena v Dalších pžadavcích na stážistu a upřesněních ); cíl a náplň stáže (včetně infrmace případných služebních cestách na stáži); upřesnění pžadavků na stážistu (jazykvá vybavenst, řidičský průkaz, zdravtní způsbilst apd.). Šablnu stáže: pžadavky na stážistu (minimální úrveň a br vzdělání, ppř. vyžadvaná praxe); detailní ppis cílů stáže (ppis činnstí, které bude stážista na stáži vyknávat). 7.3 Uchazeč je přihlášen ke kartě stáže Uchazeče stáž přihlášené ke kartě stáže p uknčení přihlašvání ke kartě stáže kntrluje a schvaluje knzultant FDV (HR specialista). Tent prces bvykle trvá 7 kalendářních dní. V případě, že jsu někteří uchazeči na základě jimi dlžených materiálů a údajů (živtpis, certifikáty, vzdělání apd.) vyhdnceni jak nedstatečně kvalifikvaní, jsu knzultantem FDV kntaktváni (telefnicky neb em) a je pžadván dplnění pskytnutých infrmací ppř. vysvětlení nejasnstí. V případě, že se ptvrdí, že uchazeči nesplňují pžadavky dané šablnu a kartu stáže, jsu ze seznamu uchazečů dhlášeni. Nejčastějšími důvdy k dhlášení uchazeče z karty stáže jsu: uchazeč má status studenta; uchazeč má trvalé bydliště na území Hl. m. Praha; 37

38 uchazeč nesplňuje pžadvanu kvalifikaci definvanu v šablně stáže. Seznam schválených uchazečů je pté zpřístupněn pskytvateli stáže, který v systému ASAP vybere ze seznamu vhdné kandidáty, které pzve na sbní phvr. Termín a míst phvru sdělí pskytvatel stáže uchazeči em. Uchazeči, který se přihlásil ke kartě stáže, je dpručen, aby v systému ASAP průběžně kntrlval, zda nedšl u dané karty ke změnám (např. změna statusu, jiné změny ze strany pskytvatele stáže). 7.4 Osbní phvr V případě, že má pskytvatel vážný zájem nabídnut uchazeči stáž, je uchazeč pzván pskytvatelem stáže na sbní phvr. Pskytvatel stáže s uchazečem dmluví termín sbníh phvru ( em neb telefnicky) a v systému ASAP změní stav z Přihlášen ke kartě stáže na Pzván na phvr (sučasně připíše termín, čas a míst knání sbníh phvru). V případě, že se nemůže uchazeč na sbní phvr dstavit, mluví se pskytvateli (zašle , telefnicky). Opakvané nedstavení se na phvr bez mluvy může vést k vylučení uchazeče z prjektu. Není-li uchazeč pzván na phvr, ale stále může být na phvr pzván, je jeh status nastaven jak Přihlášen ke kartě stáže. Je-li přihlášený uchazeč na základě dlženéh živtpisu pskytvatelem dmítnut, je jeh status změněn na Nevybrán na stáž. Osbníh phvru se může krmě pskytvatele stáže účastnit také zástupce FDV. Je velmi dpručen, aby se uchazeč na phvru s pskytvatelem dmluvil na předběžném harmngramu stáže, který bude v případě výběru uchazeče na stáž finalizván. Uspěje-li stážista u sbníh phvru, je vybrán na stáž. Ještě před tím, než pskytvatel zanese tut skutečnst d systému ASAP, kntaktuje vybranéh uchazeče (telefnicky neb em) a věří, zde jeh zájem stáž přetrvává. Pté změní pskytvatel status uchazeče z Pzván na phvr na Vybrán na stáž/stáž čeká na schválení. Status statních nevybraných uchazečů pskytvatel změní na Nevybrán na stáž. Sučasně pskytvatel stručně vypíše důvd, prč nebyl uchazeč na stáž vybrán. Je také vhdné, aby pskytvatel uchazeče kntaktval (telefnicky neb em) a tut skutečnst mu sdělil (není t všem pvinnst pskytvatele). V kamžiku, kdy je uchazeč vybrán na stáž, je spárván s pskytvatelem stáže. Stáž v tut chvíli dstává specifické čísl a je jí přidělen knkrétní knzultant. Pr usnadnění kmunikace a efektivnější a rychlejší administraci prjektu je vyžadván, aby stážista tt 38

39 čísl uváděl při jakémkliv kntaktu s FDV a aby přednstně kntaktval přidělenéh knzultanta. 8 Stážista je vybrán na stáž Zpravidla d 3 pracvních dnů d kamžiku, kdy je stážista spárván s pskytvatelem stáže, je stážista kntaktván přiděleným knzultantem FDV. Knzultant stážistu kntaktuje telefnicky a následně sděluje klíčvé infrmace em. Knzultant se stážistvi představí a sdělí mu specifické čísl stáže. Zárveň stážistu pžádá neprdlené vyplnění krátkéh dtazníku pr vybrané uchazeče stáž (frmulář dtazníku zašle knzultant stážistvi e- mailem) a dlžení skenu bčanskéh průkazu (dlžení skenu bčanskéh průkazu je pvinné). Vyplněný dtazník služí jak klíčvý pdklad pr přípravu Smluvy zajištění stáže a pr výpčet maximální výše nárků na stravné, cestvné a ubytvání (bsahuje krmě jinéh čísl účtu, na které si stážista bude chtít nechat zasílat prplacené výdaje na ubytvání a cestvné). Stážista vkládá vyplněný dtazník a sken bčanskéh průkazu d systému ASAP d slžky Mje přihlášky/stáže ke stáži, u které je uveden status Vybrán na stáž/stáž čeká na schválení Detaily Dkumenty Otevřít Nvý. Je vhdné, aby si stážista předem rzmyslel, zda bude nárkvat prplacení výdajů na cestvné a ubytvání spjených se stáží. Tyt infrmace jsu důležité z th důvdu, že ve Smluvě zajištění stáže je zaktven nárk na prplacení výdajů na cestvné a ubytvání, a t v maximálních částkách. Knzultant FDV bude pžadvat sdělení těcht infrmací. V dtazníku pr vybrané uchazeče stáž stážista přesně uvede, v případě, že bude nárkvat prplacení cestvnéh a výdajů na ubytvání, jakým způsbem se bude na stáž dpravvat a kde bude ubytván (a za jaku cenu za sbu na nc). Knzultant také stážistu infrmuje tm, že bude kntaktván pskytvatelem hledně sestavení závaznéh harmngramu stáže. V kamžiku zaslání skenu bčanskéh průkazu je přihlášení na stáž ze strany stážisty závazné. V tut chvíli jsu zahájeny práce na přípravě Smluvy zajištění stáže a již tedy není mžné d stáže dstupit (například za účelem nástupu na jinu stáž). Odstupení v tét fázi je mžné puze z bjektivních důvdů (např. dluhdbější nemc stážisty, získání zaměstnání), které musí stážista dlžit relevantními dkumenty. Odstupení d stáže z jiných než bjektivních důvdů bude mít za následek vyřazení stážisty ze systému ASAP a tedy i z účasti na jakékliv jiné stáži v rámci prjektu. 39

40 8.1 Harmngram stáže Harmngram stáže určuje, v jakých měsících bude stáž prbíhat a které dny v týdnu bude stážista dcházet na stáž k pskytvateli, včetně hdinvé dtace. Pskytvatel stáže kntaktuje stážistu a dmluví s ním harmngram stáže. Při sestavvání harmngramu musí být ddržena následující pravidla: stáž musí být rzvržena přesně na pčet hdin, daných šablnu stáže; stáž může začít puze 1. neb 15. den v kalendářním měsíci; stáž je ficiálně uknčena 14. den p psledním dni dcházky na stáž; stážista musí abslvvat ve dnech dcházky na stáž minimálně 4 hdiny nepřetržité stáže; pčet hdin je pčítán vždy na celé dchzené hdiny (viz kapitla 4.1.3); d abslvvaných hdin se nezapčítává přestávka na jídl a ddech. Vyplněný dkument pskytvatel vlží d systému ASAP. Knzultant FDV harmngram zkntrluje a připraví pr stážistu na všechny relevantní měsíce stáže deník stážisty (v pdbě dkumentu prgramu MS Excel - v jedntlivých listech sešitu). Deník stážisty knzultant dešle pskytvateli stáže i stážistvi em nejpzději v den zahájení stáže. Harmngram je klíčvým dkumentem pr pdpis Smluvy zajištění stáže a významnější změny harmngramu (tzn. změny, v jejichž důsledku djde k překrčení ficiálníh data uknčení stáže) musejí být řešeny ddatkem ke smluvě. Harmngram služí také jak pdklad pr výpčet maximální výše nárků na prplacení výdajů na cestvné a ubytvání stážisty, prt je důležité, aby byl dmluven c nejpřesněji. V případě drbných změn harmngramu (například změna místa výknu stáže pr knkrétní den), nebudu vydávány ddatky ke Smluvě zajištění stáže z důvdu změny maximálních částek pr nárk na prplacení výdajů na cestvné a ubytvání. Stážista zárveň nebude mci nárkvat prplacení výdajů na cestvné a ubytvání nad rámec maximálních částek nárku uvedených ve Smluvě zajištění stáže, pkud byly překrčeny z důvdu změny harmngramu, neb ddání nedstatečně pdrbnéh harmngramu. Harmngram stáže je závazný a jak stážista, tak pskytvatel jsu pvinni h ddržvat. Jakékliv plánvané změny v dcházce je ptřeba nahlásit dpředu knzultantvi FDV a sučasně je uvést v deníku stážisty za daný měsíc. 8.2 Smluva zajištění stáže Na základě infrmací a pdkladů, které knzultant FDV bdržel d pskytvatele stáže i d stážisty, vyhtví knzultant FDV Smluvu zajištění stáže. 40

41 Smluva splečně s přílhami stanvuje práva a pvinnsti stážisty, pskytvatele stáže a FDV při realizaci stáže. Smluva musí být stvrzena pdpisem všech tří smluvních stran: stážistu, pskytvatelem stáže a FDV (ředitel FDV neb jím pvěřená sba pdepisuje smluvu jak pslední a smluva tudíž nabývá platnsti dnem jeh pdpisu). Ve Smluvě zajištění stáže je také zaktven nárk na prplacení stravnéh, výdajů na cestvné a ubytvání, a t v maximálních částkách. Stážista má nárk na prplacení stravnéh, výdajů na cestvné a ubytvání d výše těcht maximálních částek, puze však na základě dlžení vyplněnéh deníku stážisty (pdklad pr vyplacení stravnéh) a riginálních účetních dkladů za cestvné a ubytvání. Smluva bude em zaslána pskytvateli stáže. Pskytvatel stáže je následně pvinen kntaktvat stážistu a dmluvit s ním termín schůzky k pdpisu smluvy. Na schůzce k pdpisu smluvy si pskytvatel stáže se stážistu ptvrdí knkrétní datum a čas nástupu stážisty na stáž. Smluva je pdepisvána ve 4 riginálech (1 pr stážistu, 1 pr pskytvatele a 2 pr FDV). Pdepsané riginály smluvy dešle pskytvatel stáže knzultantvi FDV pštu. Je nezbytně nutné, aby byla smluva, pdepsaná pskytvatelem i stážistu, dručena knzultantvi FDV nejpzději jeden den před datem zahájení stáže. Obsahuje-li smluva všechny náležitsti, zajistí knzultant FDV pdepsání smluvy ředitelem FDV neb jím pvěřenu sbu. Smluvu pdepsanu všemi třemi smluvními stranami zašle knzultant splu s průvdním dpisem dpručeně pštu stážistvi i pskytvateli stáže. O tét skutečnsti infrmuje knzultant FDV stážistu i pskytvatele e- mailem, jehž přílhu je připravený deník stážisty a také Klíčvé infrmace průběhu stáže. Tyt infrmace jsu k dispzici v následujících kapitlách manuálu, přehledně pak v přílze 6. K datu zahájení stáže přechází stáž d fáze Prbíhající stáž. 9 Prbíhající stáž Pskytvatel stáže, mentr i stážista mají pvinnst splupracvat s FDV p celu dbu stáže. Nesučinnst může být pdle Smluvy zajištění stáže pvažvána za důvd k uknčení stáže. V případě, že se stážista dzví skutečnsti, která z jeh strany neb ze strany pskytvatele mění pdmínky stáže, musí být tét změně neprdleně infrmvány všechny 3 smluvní strany (především knzultant FDV) a musí být zajištěn suhlas všech zapjených aktérů. Takvými skutečnstmi může být: 41

42 změna harmngramu; změna mentra; změna trvaléh bydliště stážisty; jakákliv další změna, která má vliv na realizaci stáže a je v rzpru se Smluvu zajištění stáže neb s příslušnými manuály a metdikami. Stáž musí prbíhat v suladu s příslušnu šablnu a kartu stáže a v suladu se Smluvu zajištění stáže. Především musí být splněna tat kritéria: musí být ddržena práva a pvinnsti pskytvatele stáže, mentra, stážisty a FDV; stáž musí prbíhat tak, aby byla přínsem pr stážistu i pr pskytvatele stáže; stážista musí v průběhu realizace stáže vyknávat činnsti, jejichž rámec stanvuje šablna, resp. karta stáže; v průběhu stáže musí stážista vyknat všechny činnsti uvedené v cílech šablny stáže 13 ; stáž musí prbíhat v suladu s časvým harmngramem, který je přílhu Smluvy zajištění stáže; mentr musí vyknávat činnsti, které mu přisuzuje šablna stáže; pskytvatel musí stážistvi pskytnut materiální a technické zabezpečení stáže a specifika pr danu typvu pzici, které stanvuje šablna stáže, respektive karta stáže; stážista a pskytvatel stáže musí plnit pvinnsti, které jim stanvují aktuální manuály a metdiky (Manuál pr stážistu, Manuál pr pskytvatele stáží, Metdika kntrl atd.). Výsledky a prdukty činnsti stážisty na stáži (např. zdrjvý kód) jsu i p sknčení stáže majetkem splečnsti pskytvatele. Jakékli neddržení práv a pvinnstí vyplývajících ze Smluvy zajištění stáže je stážista i pskytvatel stáže pvinen neprdleně nahlásit knzultantvi FDV. V případě hrubéh prušení Smluvy zajištění stáže ze strany stážisty nemusí být ze strany FDV prplacena za stážistu pskytvateli fixní částka na realizvanu stáž v plné výši. FDV by v takvém případě uhradila pskytvateli puze pměrnu část fixních nákladů d kamžiku, kdy byla stáž z důvdu hrubéh prušení ze strany stážisty přerušena. 13 Pkud není z bjektivních důvdů mžné, aby stážista vyknal všechny činnsti uvedené v šablně stáže (např. spadá-li mezi činnsti stáže rční uzávěrka, kteru ale nelze prvést v bdbí realizace stáže), musí být s jejich výknem stážista alespň tereticky seznámen. 42

43 9.1 Zahájení stáže Stáž může ficiálně začít puze 1. neb 15. den v kalendářním měsíci. V praxi však stážista nastupuje na stáž v den, na kterém se s pskytvatelem dmluvili v harmngramu stáže. Tent den se tedy nemusí shdvat s 1. neb 15. dnem kalendářníh měsíce. Např. začíná-li stáž 1. den v měsíci, který připadá na pndělí, ale stážista pdle harmngramu dchází na stáž puze v úterý a ve středu, dstaví se stážista na stáž pprvé v úterý, tedy 2. den v kalendářním měsíci Vstupní zdravtní prhlídka Stážista pdpisem Smluvy zajištění stáže mim jiné čestně prhlašuje, že je zdravtně způsbilý k výknu stáže. V případě, že stáž prbíhá na pracvišti, na kterém jsu vyknávány práce, spadající d kategrie rizikvých prací (dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kteru se stanví pdmínky pr zařazvání prací d kategrií, limitní hdnty ukazatelů bilgických expzičních testů, pdmínky dběru bilgickéh materiálu pr prvádění bilgických expzičních testů a náležitsti hlášení prací s azbestem a bilgickými činiteli) má pskytvatel stáže pvinnst zajistit stážistvi nejpzději 1. den nástupu na stáž zdravtní prhlídku u svéh pdnikvéh lékaře. Stážista je pvinen zdravtní prhlídku pdstupit. V případě, že pskytvatel stáže nedispnuje pdnikvým lékařem, zajistí si stážista vstupní prhlídku u svéh lékaře. Pkud je vstupní zdravtní prhlídka vyžadvána (tedy pracviště pskytvatele spadá d kategrie rizikvých prací) a jsu-li splněny všechny pdmínky, které vyplývají ze Smluvy zajištění stáže a z tht manuálu, budu stážistvi výdaje za vstupní zdravtní prhlídku prplaceny ze strany FDV. Nárk na prplacení výdajů na vstupní zdravtní prhlídku je zaktven ve Smluvě zajištění stáže. Výdaje za vstupní zdravtní prhlídku jsu stážistvi vypláceny na základě předlžení příslušných riginálních dkladů dkládajících vynalžení výdajů na vstupní zdravtní prhlídku, a t převdem na bankvní účet stážisty. Originály dkladů dkládající úhradu vstupní zdravtní prhlídky (pkud má stážista na prplacení těcht výdajů nárk viz pdmínky výše) předkládá stážista splu s deníkem stážisty a dklady za cestvné a ubytvání za první kalendářní měsíc stáže. Ve výjimečných případech jsu ze strany FDV akceptvány dklady předlžené stážistu se zpžděním jednh měsíce (netýká se jednměsíčních stáží). Dklady předlžené stážistu se zpžděním delším než jeden kalendářní měsíc nebudu stážistvi prplaceny. Výdaje za vstupní zdravtní prhlídku jsu uznatelné (a stážista je tedy může nárkvat), pkud byly vynalženy p datu sbníh phvru. 43

44 V případě, že pskytvatel stáže vyžaduje zdravtní prhlídku nadstandardně (tzn., její pvinnst nevyplývá z režimu pracviště pskytvatele dle vyhlášky č. 432/2003 Sb.), je na dmluvě stážisty a pskytvatele, kde bude takvu prhlídku hradit Vstupní evaluační dtazník Stážista d 7 pracvních dnů d zahájení stáže elektrnicky vyplní a vlží d systému ASAP (d slžky Mje přihlášky/stáže) vstupní evaluační dtazník, který si stáhne ze systému ASAP (Dkumenty pr uchazeče). Stážista je pvinen dpvědět na všechny tázky, které se v dtazníku nacházejí, a tam, kde je vyžadván kmentář, uvést stručné důvdnění. Evaluační dtazníky služí k mnitringu kvality pskytvaných stáží. Odpvědným vyplněním dtazníku stážista přispěje k efektivnímu nastavení systému pskytvání stáží. Vstupní evaluační dtazník má pvinnst vyplnit a včas devzdat i pskytvatel stáže. Knzultant FDV ba vstupní evaluační dtazníky vyhdntí. V případě, že by vyšl najev, že stáž neprbíhá v suladu s uzavřenu Smluvu zajištění stáže, bude knzultant FDV kntaktvat stážistu či pskytvatele stáže a žádat nápravu. 9.2 Prbíhající stáž Dcházka na stáž Stážista má pvinnst řídit se harmngramem stáže, který je přílhu Smluvy zajištění stáže. Dcházku na stáž vyplňuje stážista průběžně d deníku stážisty (viz kapitla 4.1.3). Vyplňvání deníku stážisty je klíčvé pr přiznání nárku na prplacení stravnéh, výdajů na cestvné a ubytvání. V případě, že se dcházka neshduje s plánvaným harmngramem, je stážista pvinen uvést důvd nesuladu. Vždy je ale nutné změnách v dcházce předem infrmvat knzultanta FDV Změny v dcházce na stáž Změny v dcházce ze strany stážisty Ke změnám v dcházce ze strany stážisty může djít nečekávaně (např. náhlý zdravtní prblém stážisty) i čekávaně (např. návštěva lékaře neb hspitalizace v nemcnici). Ve všech těcht případech musí jakukliv změnu v plánu dcházky stážista neprdleně hlásit mentrvi a sučasně knzultantvi FDV ( em). 44

45 V případě nemci stážista neprdleně infrmuje tét skutečnsti mentra stáže a em také knzultanta FDV. P návratu na stáž zašle stážista em knzultantvi FDV sken čestnéh prhlášení nemci (frmulář je k dispzici v systému ASAP) neb sken ptvrzení d lékaře, které bsahuje: jmén stážisty; termín, na který lékař zneschpňuje stážistu vyknávat stáž (d d); datum, pdpis a razítk lékaře. Změna v dcházce na stáž může být: krátkdbá (v jejím důsledku není nutné měnit ficiální datum uknčení stáže tzn., že sučet všech případných krátkdbých změn dcházky na stáž nepřekrčí ficiální datum uknčení stáže); dluhdbá (ficiální datum uknčení stáže bude změněn). V případě krátkdbé změny se pskytvatel stáže dmluví se stážistu na přesunu dcházky na stáž a tut skutečnst známí knzultantvi FDV (v u bude uveden, ze kterých dní přesně byla dcházka přesunuta na které jiné dny, včetně časvé dtace v daných dnech). V případě, že je změna dluhdbějšíh charakteru, kntaktuje pskytvatel stáže neprdleně knzultanta FDV bude nutné změnit harmngram stáže, cž pravděpdbně pvede k sepsání ddatku smluvy. Knzultant FDV vyzve stážistu a pskytvatele, aby se dmluvili na nvém harmngramu stáže, a připraví ddatek ke smluvě. Djde-li ke změně dcházky prti harmngramu, nevzniká stážistvi autmaticky nárk na prplacení výdajů za cestvné, ubytvání a stravné dle aktuální dcházky. Prplacení těcht výdajů je psuzván a schvalván individuálně knzultantem FDV s hledem na limity stanvené ve Smluvě zajištění stáže Změny v dcházce ze strany mentra O změně, která nastane, musí mentr/pskytvatel stáže bez zbytečnéh dkladu infrmvat stážistu. Neprdleně infrmuje také knzultanta FDV: 1) Krátkdbé změny krátkdbé změny (např. návštěva u lékaře) by měl mentr plánvat, pkud mu t situace dvluje, mim harmngram stáže; za krátkdbé se pvažují změny kratší než 5 pracvních dní (včetně); 45

46 zastupí-li mentra sba, která má dbrnst v daném bru, může stáž pkračvat; není-li k dispzici sba, která by mentra mhla zastupit, musí se stáž v daných dnech zrušit a naplánvat na jiné dny ( tét změně bude detailně infrmván knzultant FDV em, tj. pskytvatel stáže uvede, na které dny byla stáž přesunuta a klik hdin bude stážista v těcht dnech na stáž dcházet); krátkdbé změně musí pskytvatel stáže bez dkladu infrmvat stážistu (telefnicky / em) a knzultanta FDV ( em). 2) Dluhdbé neb trvalé změny dluhdbé neb trvalé změny bez vlivu na průběh realizace stáže: za dluhdbé změny bez vlivu na průběh realizace stáže se pvažují změny delší než 5 pracvních dní, a t v případě, že pskytvatel dispnuje jiným dbrníkem, který je schpen zajistit pžadvanu kvalitu stáže a splňuje pdmínky dané šablnu stáže (tat sba může nahradit nepřítmnéh mentra); pskytvatel stáže má pvinnst bez zbytečnéh dkladu infrmvat stážistu (telefnicky / em) a změnu mentra knzultvat s knzultantem FDV (telefnicky, em); pskytvatel stáže vlží d systému ASAP živtpis zastupujícíh mentra a sken čestnéh prhlášení zastupujícíh mentra (Přílha č. 1 Smluvy zajištění stáže); knzultant FDV změnu mentra schválí neb zamítne (v případě, že nesplňuje pžadavky uvedené v šablně stáže); je-li zastupující mentr knzultantem FDV schválen, sepíše knzultant FDV ddatek Smluvy zajištění stáže z důvdu změny mentra; sba zastupujícíh mentra pdléhá schválení ze strany FDV a není-li schválena, musí být stáž přerušena až d dby, než bude mentr uschpněn/přítmen; dluhdbé neb trvalé změny s vlivem na průběh realizace stáže: za dluhdbé změny s vlivem na průběh realizace stáže (tzn. změny, které ale nejsu důvdem k uknčení stáže) se pvažují změny delší než 5 pracvních dní, a t v případě, že pskytvatel nedispnuje jiným dbrníkem, který je schpen zajistit pžadvanu kvalitu stáže a splňuje pdmínky dané šablnu stáže; 46

47 stáž je nutné přerušit až d dby, než bude mentr uschpněn/přítmen; pskytvatel stáže má pvinnst bez zbytečnéh dkladu infrmvat stážistu (sbně / telefnicky / em) a situaci známit knzultantvi FDV ( em); pskytvatel i stážista se dmluví na změně harmngramu, aktuální harmngram vlží pskytvatel d systému ASAP; knzultant FDV změnu harmngramu schválí; v případě, že bude v důsledku změny harmngramu změněn termín uknčení stáže, sepíše knzultant FDV ddatek Smluvy zajištění stáže z důvdu změny harmngramu. trvalé změny s negativním vlivem na průběh realizace stáže: za trvalé změny s negativním vlivem na průběh stáže se pvažují změny, v jejichž důsledku není mžné stáž nadále realizvat a je ptřeba ji předčasně uknčit; strana, u které ke změně dšl, má pvinnst bez zbytečnéh dkladu tét skutečnsti infrmvat zbývající dvě zúčastněné strany (stážista infrmuje pskytvatele a FDV, pskytvatel infrmuje stážistu a FDV); ze strany pskytvatele stáže může nastat takvá změna v případě, že pskytvatel již nedispnuje mentrem ani jinu sbu, která by h mhla zastupit (např. rzvázání pracvníh pměru, dluhdbá nemc apd.); ze strany stážisty může být důvdem k uknčení například získání statusu studenta, změna trvaléh bydliště (stážista získá trvalý pbyt na území Hl.m. Prahy neb zřízení živnsti). Neznámení nvé skutečnsti, která vznikla na straně stážisty a je v rzpru s pravidly prjektu (a v jejím důsledku tudíž není mžné stáž dknčit), je klasifikván jak hrubé prušení pdmínek prjektu. V takvém případě může být prplacení nákladů na stáž v plné výši pžadván p samtném stážistvi Přehled administrativních pvinnstí prváděných ke knci kalendářníh měsíce Jak již byl uveden v kapitle 4, má stážista pvinnst na knci každéh kalendářníh měsíce vyknat administrativní činnsti, na základě kterých mu mhu být přiznány nárky 47

48 na prplacení výdajů za cestvné, ubytvání a stravné. Pdrbný ppis činnstí je uveden ve výše zmíněné kapitle. Níže je uveden puze stručný přehled klíčvých administrativních činnstí: Činnst Důvd Termín devzdání Akce vyplnění deníku stážisty klíčvé pr vyplacení stravnéh a uznávání dkladů za cestvné a ubytvání d 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce, za který je deník předkládán stážista předá pdepsaný vytištěný deník pskytvateli stáže stážista vlží dkument v elektrnické pdbě d systému ASAP vyplnění tabulky cestvních dkladů klíčvé pr vyplacení výdajů za cestvné d 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce, za který jsu cestvní dklady předkládány stážista předá vyplněnu tabulku cestvních dkladů pskytvateli stáže vyžádání riginálu účetníh dkladu d pskytvatele ubytvání (příp. také dkladu jeh zaplacení stážistu) klíčvé pr vyplacení výdajů za ubytvání d knce kalendářníh měsíce, za který je dklad za ubytvání vystaven stážista riginál účetníh dkladu přilží k průvdnímu listu účetníh dkladu za ubytvání vyplnění průvdníh listu faktury (resp. účetníh dkladu) za ubytvání klíčvé pr vyplacení výdajů za ubytvání d 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce, za který je dklad za ubytvání vystaven stážista předá účetní dklad s průvdním listem pskytvateli stáže Průběžný evaluační dtazník Průběžný evaluační dtazník je vyplňván pravidelně p 30ti dnech stáže. Znamená t, že průběžné evaluační dtazníky jsu vyplňvány: u stáží začínajících 1. den v měsíci d 30. dne danéh měsíce (ppř. psledníh dne kalendářníh měsíce); u stáží začínajících 15. den v měsíci d 14. dne následujícíh kalendářníh měsíce. Průběžné evaluační dtazníky vkládá stážista i pskytvatel d systému ASAP (d slžky Mje přihlášky/stáže) vždy d 3 pracvních dnů p sknčení danéh bdbí. Frmuláře pr průběžné evaluační dtazníky jsu k dispzici v systému ASAP. 48

49 Stážista je pvinen (pr úspěšnu realizaci stáže a její knečné prplacení) dpvědět na všechny tázky, které jsu v dtazníku uvedeny, a tam, kde je vyžadván kmentář, uvést stručné důvdnění. Evaluační dtazníky služí k mnitringu kvality pskytvaných stáží. Odpvědným vyplněním dtazníku stážista přispěje k efektivnímu nastavení systému pskytvání stáží. Průběžný evaluační dtazník má pvinnst vyplnit a včas devzdat i pskytvatel stáže. Knzultant FDV ba evaluační dtazníky vyhdntí. V případě, že by vyšl najev, že stáž neprbíhá v suladu s uzavřenu Smluvu zajištění stáže, může knzultant FDV inicivat kntrlu na místě. Průběžný evaluační dtazník se nevyplňuje za pslední měsíc realizvané stáže. Evaluaci psledníh měsíce bsahuje závěrečný evaluační dtazník. V případě, že stáž trvá puze 1 měsíc, nevyplňuje stážista ani pskytvatel stáže průběžný evaluační dtazník, ale puze vstupní a závěrečný evaluační dtazník. 10 Závěrečná fáze stáže 10.1 Uknčení stáže Datum uknčení stáže je uveden v harmngramu stáže, který je přílhu Smluvy zajištění stáže. Upravit tt datum je mžné puze se suhlasem FDV (vyhtvením ddatku ke smluvě). Pdmínky uknčení stáže jsu stanveny ve Smluvě zajištění stáže. Stáž může být pdle Smluvy zajištění stáže uknčena dvjím způsbem: řádně uknčená stáž stáž, kdy všichni účastníci naplní veškeré náležitsti, které plynu ze Smluvy zajištění stáže a jejích přílh; předčasně uknčená stáž: dstupení d Smluvy zajištění stáže z bjektivních důvdů (např. stážista si našel práci na plný úvazek 14, stážista získal status studenta, stážista získal trvalé bydliště na území Hl. m. Prahy). V takvém případě jsu náklady stáže uhrazeny jak stážistvi, tak pskytvateli pměrně k pčtu dnů realizvané stáže; dstupení d Smluvy zajištění stáže z důvdu pchybení některé ze smluvních stran (pskytvatel, stážista neb FDV neddrželi náležitsti plynucí ze Smluvy zajištění stáže a jejích přílh). V takvém případě se 14 Tent fakt je nutné dlžit ptvrzením d (buducíh) zaměstnavatele. 49

50 psuzuje, na čí straně byl pchybení, které vedl k dstupení d smluvy. Byl-li pchybení na straně pskytvatele, jsu ze strany FDV stážistvi prplaceny výdaje za cestvné, ubytvání a stravné za dny realizvané stáže. Byl-li pchybení na straně stážisty, jsu pměrné náklady na stáž pskytvateli prplaceny ze strany FDV za stážistu. Stážista nemá v takvém případě nárk na vydání certifikátu. Odstupení d Smluvy zajištění stáže se vždy prvádí písemnu frmu a znamuje se všem zúčastněným stranám. Odstupí-li stážista d smluvy z bjektivních důvdů, je mžné, aby se v případě, že důvdy pr přerušení stáže pět pminu, přihlásil na nvu stáž. Tut mžnst (tedy přihlásit se na stáž znvu v případě, že byla předchzí stáž uknčena stážistu z bjektivních důvdů) má však stážista puze jednu. Stážista může abslvvat v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí puze jednu stáž. Tt neplatí puze tehdy, pkud stáž nebyla dknčena z důvdu překážek/pchybení na straně pskytvatele stáže. V takvém případě bude stážistvi umžněn přihlášení se na nvu stáž. D 3 pracvních dnů d psledníh dne dcházky na stáž je stážista vždy (tj. v případě řádnéh i předčasnéh uknčení stáže) pvinen předat mentrvi tabulku cestvních výdajů, výdajů za ubytvání a deník stážisty za pslední měsíc stáže dle pravidel uvedených výše. Stravenky za pslední měsíc (neb jeh část) stáže jsu zaslány přím stážistvi. Stážista je také pvinen vyplnit závěrečný evaluační dtazník Závěrečný evaluační dtazník Nejpzději d 3 pracvních dnů d psledníh dne dcházky na stáž je stážista pvinen vyplnit a vlžit d systému ASAP (d slžky Mje přihlášky/stáže) závěrečný evaluační dtazník (bsahuje evaluaci psledníh měsíce a celkvé zhdncení stáže). Frmulář je k dispzici v systému ASAP. Závěrečný evaluační dtazník má pvinnst vyplnit a včas devzdat i pskytvatel stáže. Knzultant FDV ba závěrečné evaluační dtazníky vyhdntí Vyhdncení stáže P uknčení stáže jsu knzultantem FDV překntrlvány všechny dkumenty (zejména deník stážisty a dklady za cestvné a ubytvání za pslední měsíc stáže a závěrečný evaluační dtazník) a stáž je celkvě vyhdncena. Je-li realizvaná stáž uknčena řádně a jsu-li všechny dkumenty v přádku, je pskytvatel stáže kntaktván knzultantem FDV 50

51 ( em) s výzvu vystavení faktury za fixní náklady na stáž (ve výši dané šablnu stáže). Faktura je vystavena stážistvi, který ji dále pstupuje FDV (viz níže) Úhrada fixních nákladů na stáž Dle Smluvy zajištění stáže p uknčení stáže pskytvatel vystaví stážistvi fakturu za fixní náklady na stáž: stážistvi je zaslán/předán riginál a prstá kpie faktury a prázdný frmulář Žádst úhradu fixních nákladů na stáž (přílha 7); psílá-li se faktura pštu, je desílána vždy dpručeně; pkud předává pskytvatel stáže stážistvi fakturu sbně, je stážista pvinen na fakturu dpsat text: faktura převzata dne: xx. xx. xxxx 15 a svůj pdpis; faktura musí být stážistvi deslána/předána nejpzději 3 pracvní dny d data vystavení (v pačném případě si FDV vyhrazuje práv neddržet datum splatnsti faktury; sučasně ani FDV, ani stážistvi nevzniká pvinnst uhradit sankce za nezaplacení faktury d data splatnsti). Stážista p bdržení faktury vyplní žádst úhradu fixních nákladů na stáž, která je k dispzici v ASAP. Kpii faktury splu s riginálem žádsti úhradu fixních nákladů na stáž stážista dešle knzultantvi FDV dpručeně pštu. Kpie faktury splu s žádstí úhradu fixních nákladů na stáž musí být dručena na FDV nejpzději 10 pracvních dní před datem splatnsti faktury. Je-li úhrada nárkvána řádně a včas, uhradí Fnd dalšíh vzdělávání za stážistu pskytvateli stáže náklady na stáž, a t v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí, který je splufinancván z Operačníh prgramu Vzdělání pr knkurenceschpnst (OP VK). V pačném případě, tj. není-li kpie faktury splu s žádstí úhradu fixních nákladů na stáž dručena stážistu na FDV nejpzději 10 pracvních dní před datem splatnsti faktury, ppř. vykazuje-li žádst úhradu fixních nákladů na stáž hrubé nedstatky, nemá FDV pvinnst fakturu prplatit a náklady na stáž mhu být nárkvány na samtném stážistvi Certifikát Je-li stáž uknčena řádně, bdrží stážista vždy certifikát abslvvání stáže (Eurpass). Jeli stáž uknčena předčasně z důvdu pchybení pskytvatele, bdrží stážista certifikát 15 Bude uveden datum pdpisu a převzetí faktury ze strany stážisty. 51

52 v případě, že dchdil minimálně 90% hdinvé dtace stáže. Je-li stáž uknčena předčasně z důvdu pchybení stážisty, není certifikát stážistvi udělen. Certifikát je cca týden před psledním dnem dcházky na stáž zasílán em pskytvateli stáže. Pskytvatel certifikát dplní, vytiskne, zajistí pdpis statutárníh zástupce, mentra stáže a stážisty a takt pdepsaný certifikát dešle splečně s deníkem stážisty a dkumenty za cestvné a ubytvání za pslední měsíc stáže pštu knzultantvi FDV. P pdpisu certifikátu ze strany FDV je p uknčení stáže a v případě splnění všech náležitstí stážistu certifikát zaslán stážistvi na kntaktní adresu. 11 Kntrly V průběhu celéh prcesu stáží prbíhají ze strany FDV kntrlní mechanismy, které mají zajistit kntrlu plnění cílů prjektu. Cílem kntrl realizace stáží je zajistit, aby realizace stáží prbíhala v suladu se Smluvu zajištění stáže, a včasně identifikvat nedstatky, které by mhly vlivnit úspěšnu realizaci stáží. Detailní infrmace kntrlách jsu k dispzici v Metdice kntrl. Kntrlní činnst má dvě frmy: administrativní mnitring dkumentů předkládaných stážistu a pskytvatelem stáže, případně telefnické hvry se stážistu a pskytvatelem stáže. V průběhu kntrly na místě mhu být kntrlvány výstupy stáže například přizváním ftgrafií, printscreen a pdbně. fyzicku kntrla na místě fyzická kntrla stážisty a pskytvatele stáže v sídle pskytvatele, případně jiném místě (např. kntrla ubytvání stážisty, které je mu v rámci prjektu prplácen). V průběhu kntrly na místě mhu být kntrlvány výstupy stáže například přizváním ftgrafií, printscreen a pdbně. Na základě vyhdncení výsledků kntrl jsu hrazeny stážistvi náklady na stáž. Dle časvéh hlediska se rzlišují tři druhy kntrl: předběžná kntrla prbíhá před pdpisem smluvy, jedná se kmbinaci kntrly administrativní a fyzické, která vychází z vyhdncení vstupních dkumentů předkládaných pskytvatelem a uchazečem stáž a která zárveň zahrnuje mžnst účasti členů realizačníh týmu na sbních phvrech; průběžná kntrla prbíhá p pdpisu smluvy a zahájení realizace stáže, jedná se kmbinaci kntrly administrativní a fyzické. Bude vycházet ze zhdncení výsledků elektrnických evaluačních dtazníků devzdávaných v měsíčních 52

53 intervalech stážistu a pskytvatelem stáže a dalších pravidelně dkládaných dkumentů; následná kntrla prbíhá p uknčení realizace stáže, na základě vyhdncení evaluací, tj. zhdncení průběhu stáže pskytvatelem stáže i stážistu a předlžených dkumentů (např. faktury). P jejím uknčení budu prplaceny náklady na stáž. 12 Odkazy a kntakty Více infrmací prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí je zveřejněn na Pr zdpvězení knkrétních dtazů je přednstně vyžadván, aby stážista kntaktval přidělenéh knzultanta. V případě, že knzultant není ze závažných důvdů dstupný, je mžné využít příméh kntaktu s jinými knzultanty FDV: infrmační linka dstupná v pracvních dnech d 9 d 16 hd. 13 Přílhy Přílha 1 Deník stážisty Přílha 2 Deník stážisty příklad Přílha 3 Tabulka cestvních dkladů Přílha 4 Tabulka cestvních dkladů příklad Přílha 5 Průvdní list účetníh dkladu za ubytvání Přílha 6A Schéma pdpisu smluvy zajištění stáže Přílha 6B Schéma prcesu stáží začínajících 1. den v měsíci Přílha 6C Schéma prcesu stáží začínajících 15. den v měsíci Přílha 7 Žádst úhradu fixních nákladů na stáž 53

54 Přílha 8A Přílha č. 1 smluvy Čestné prhlášení, suhlas mentra s metdickým vedením stáže a s pskytnutím a zpracváním sbních údajů (mentr zaměstnanec) Přílha 8B Přílha č. 1 smluvy Čestné prhlášení, suhlas mentra s metdickým vedením stáže a s pskytnutím a zpracváním sbních údajů (mentr OSVČ) Přílha 8C Přílha č. 1 smluvy Čestné prhlášení, suhlas mentra s metdickým vedením stáže a s pskytnutím a zpracváním sbních údajů (mentr člen statutárníh rgánu splečnsti) Přílha 9 Čestné prhlášení uchazeče 54

55

56 VZOR

57

58

59 VZOR

60 VZOR

61 VZOR

62

63 Přílha 6A Stážista (uchazeč stáž) Knzultant FDV Schéma pdpisu Smluvy zajištění stáže Knzultant FDV pšle stážistvi (uchazeči) dtazník pr uchazeče stáž: - žádst zaslání skenu bčanskéh průkazu - infrmace ubytvání a cestvném - žádst zaslání čísla účtu. Pskytvatel stáže Knzultant FDV sučasně kntaktuje pskytvatele stáže a pžádá h : - zaslání harmngramu stáže d 2 pracvních dnů - ptvrzení kntaktní sby a mentra - kntrlu, zda nedšl k přečerpání limitu pdpry maléh rzsahu (de-minimis). Stážista (uchazeč) pšle em knzultantvi FDV ve lhůtě 2 pracvních dnů elektrnicky vyplněný dtazník pr uchazeče stáž splu se skenem bčanskéh průkazu. Pskytvatel stáže kntaktuje stážistu za účelem dmluvení závaznéh harmngramu stáže (tzn. rzpis dcházky na stáž). Pté vlží harmngram splu s dalšími dkumenty d systému ASAP. Stážista (uchazeč) dmluvá s pskytvatelem stáže harmngram stáže. Knzultant FDV připraví Smluvu zajištění stáže. Dkument pšle jak PDF em pskytvateli stáže. Stážista (uchazeč) je pzván na schůzku k pdpisu smluvy d pracviště pskytvatele. Pskytvatel stáže 4 x tiskne Smluvu zajištění stáže, kntaktuje stážistu a zve h na schůzku k pdpisu smluvy. Pskytvatel a stážista (uchazeč): - pdepíší Smluvu zajištění stáže - ptvrdí si pdle harmngramu přesné datum nástupu stážisty na stáž. Pskytvatel stáže zasílá všechny 4 riginály smluvy dpručeně pštu knzultantvi FDV. Knzultant FDV: - zajistí pdpis smluvy ze strany FDV - zanáší pskytvatele d registru de-minimis - desílá p jednm riginálu smluvy dpručeně pštu pskytvateli stáže i stážistvi. Stážista (uchazeč) bdrží dpručeně pštu riginál pdepsané Smluvy zajištění stáže. Pskytvatel stáže bdrží dpručeně pštu riginál pdepsané Smluvy zajištění stáže.

64 Přílha 6B Termín Stážista Knzultant FDV Pskytvatel stáže Schéma prcesu stáží začínajících 1. den v měsíci Zahájení stáže před začátkem stáže, ppř. nejpzději v den ubytvání Stážista musí nahlásit em svému knzultantvi nejpzději v den ubytvání adresu ubytvacíh zařízení včetně termínů ubytvání. 1. den nástupu na stáž Stážista nastupí na stáž. Pdle harmngramu může zahájit dcházku na stáž kterýkliv den na začátku měsíce, ficiálně je však stáž zahájena 1. den v měsíci. nejpzději 1. den nástupu na stáž Pkud je pracviště pskytvatele zařazen mezi rizikvá pracviště, musí stážista nejpzději 1. den nástupu na stáž abslvvat zdravtní prhlídku. d 7 pracvních dnů v 1. měsíci stáže VSTUPNÍ EVALUAČNÍ DOTAZNÍK Stážista d 7 pracvních dnů d zahájení stáže elektrnicky vyplní vstupní evaluační dtazník (k dispzici v systému ASAP), který vlží d systému ASAP (d dkumentů Mje přihlášky/stáže). VSTUPNÍ EVALUAČNÍ DOTAZNÍK Pskytvatel stáže d 7 pracvních dnů d zahájení stáže elektrnicky vyplní vstupní evaluační dtazník (k dispzici v systému ASAP), který vlží d systému ASAP. Knzultant FDV vstupní evaluační dtazníky vyhdntí. V případě, že by vyšl najev, že stáž neprbíhá v suladu s uzavřenu Smluvu zajištění stáže, bude knzultant FDV kntaktvat stážistu či pskytvatele stáže a žádat nápravu. Prbíhající stáž - činnsti pakující se denně každý den stáže DENÍK STÁŽISTY Každý den stáže stážista vyplní d deníku stážisty dcházku na stáž. Ke každému dni dcházky také uvede ppis vyknávaných činnstí v daném dni. TABULKA CESTOVNÍCH DOKLADŮ Každý den stáže stážista připevní cestvní dklady, jejichž prplacení bude nárkvat, d tabulky cestvních dkladů. Prbíhající stáž - činnsti pakující se kdykliv v průběhu měsíce kdykliv v průběhu měsíce Ddavatel stravenek na základě dat pskytnutých FDV zašle pskytvateli stáže pr stážistu stravenky. STRAVENKY Na základě řádně plněné a dlžené dcházky stážisty jsu pskytvateli stáže pr stážistu ddavatelem dručeny v průběhu měsíce stravenky za minulý kalendářní měsíc, ve kterém stáž prbíhala. Pskytvatel stravenky předá stážistvi prti jeh pdpisu distribučníh seznamu, který je následně zasílán na FDV. STRAVENKY Stážista d pskytvatele stáže p kntrle převezme stravenky za daný kalendářní měsíc prti pdpisu distribučníh seznamu.

65 Prbíhající stáž - činnsti pakující se na knci kalendářníh měsíce na knci kalendářníh měsíce, ve kterém stáž prbíhala FAKTURA ZA UBYTOVÁNÍ Na knci každéh kalendářníh měsíce si stážista vyžádá d pskytvatele ubytvání fakturu (účetní dklad) za ubytvání. d 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce, ve kterém stáž prbíhala PRŮBĚŽNÝ EVALUAČNÍ DOTAZNÍK D 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce, ve kterém stáž prbíhala, stážista elektrnicky vyplní průběžný evaluační dtazník za uplynulý měsíc (k dispzici v systému ASAP), který vlží d systému ASAP. d 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce PRŮBĚŽNÝ EVALUAČNÍ DOTAZNÍK D 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce, ve kterém stáž prbíhala, pskytvatel stáže elektrnicky vyplní průběžný evaluační dtazník za uplynulý měsíc (k dispzici v systému ASAP), který vlží d systému ASAP. Knzultant FDV průběžné evaluační dtazníky vyhdntí. V případě, že by vyšl najev, že stáž neprbíhá v suladu s uzavřenu Smluvu zajištění stáže, bude knzultant FDV kntaktvat stážistu či pskytvatele stáže a může inicivat kntrlu na místě. DENÍK STÁŽISTY D 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce, ve kterém stáž prbíhala, stážista překntrluje, zda je řádně vyplněný deník stážisty (plán dcházky a ppis činnstí). Elektrnicky vyplněný deník stážista vlží d systému ASAP. d 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce Knzultant FDV archivuje elektrnicky vyplněný deník v systému ASAP. DENÍK STÁŽISTY Stážista deník vytiskne, patří h svým pdpisem a předá h d 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce, ve kterém stáž prbíhala, mentrvi stáže. TABULKA CESTOVNÍCH DOKLADŮ D 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce, ve kterém stáž prbíhala, stážista překntrluje, zda je řádně vyplněná tabulka cestvních dkladů. Tent dkument patří svým pdpisem a předá h mentrvi stáže. FAKTURA ZA UBYTOVÁNÍ D 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce, ve kterém stáž prbíhala, stážista vyplní průvdní list účetníh dkladu za ubytvání a splu s riginálem faktury h devzdá mentrvi stáže. d 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce DOKUMENTY K ODESLÁNÍ NA FDV Mentr d stážisty d 3 pracvních dnů d knce kalendářníh měsíce, ve kterém stáž prbíhala, převezme tyt dkumenty: - deník stážisty - tabulku cestvních dkladů - fakturu za ubytvání včetně průvdníh listu. Mentr zajistí pdpis statutárníh zástupce na těcht dkumentech. Všechny výše uvedené dkumenty splu s pdepsaným distribučním seznamem dešle mentr/pskytvatel stáže dpručeně pštu FDV. Učiní takt nejpzději d 3 pracvních dnů d převzetí dkumentů d stážisty. Knzultant FDV zkntrluje: - deník stážisty Pdle pčtu dchzených hdin stáže přizná stážistvi nárk na stravenky, přidělené v následujícím měsíci za daný kalendářní měsíc. Pdle ppisu činnstí vyhdntí, zda stáž prbíhá v suladu se šablnu a kartu stáže. Dále knzultant zkntrluje: - tabulku cestvních dkladů - fakturu za ubytvání s průvdním listem. Na základě dlžených dkladů budu stážistvi náklady na ubytvání a cestvné prplaceny.

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více