OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz"

Transkript

1 9/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Kurzy 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: Brno DIČ: CZ Komerční banka Brno, Kobližná 3, číslo účtu: /0100

2 1. SEMINÁŘE POZOR přesun místa konání 2827 Platná právní úprava poskytování CESTOVNÍCH NÁHRAD v zákoníku práce v návaznosti na zákon o daních z příjmů, občanský zákoník a další související právní předpisy Lektor: JUDr. Marie Salačová Dne: 7. října ,00 13,30 hod. Místo konání: Školicí centrum u Měnínské brány, Novobranská 4, Brno III. patro dostupné výtahem, společnost ATEA, s.r.o. Obsah: Rozdělení poskytování cestovních náhrad pro zaměstnavatele v podnikové sféře a pro zaměstnavatele ve státní správě Významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad Principy poskytování cestovních náhrad a právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují Výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců Jednotlivé druhy cestovních náhrad Problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného Nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty, atd.) Paušalizace cestovních náhrad Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (OSVČ), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích Diskuse otázky a odpovědi Vložné vč.19% DPH: člen 980 Kč nečlen Kč 2828 DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi podle novely zákona o DPH k l. l KPV Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík, specialista na DPH Dne: 10. října ,00 13,30 hod. Místo konání: Školicí centrum u Měnínské brány, Novobranská 4, Brno III. patro dostupné výtahem, společnost ATEA, s.r.o. Obsah: 1. Osoba povinná k dani, registrace k dani, osoba identifikovaná k dani, vrácení daně nové definice zejména podle 4 2. Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží nová úprava daňové povinnosti podle 16 odst. 4 a 5 3. Dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně - nová úprava 23, 38, Poskytování služeb do členského státu, z členského státu do tuzemska, do třetí země a z třetí země do tuzemska nová úprava služeb podle 10 odst 6, 7, 8, 9, 12, Přeprava osob mezi členskými státy a třetími zeměmi - nová úprava podle Přeprava zboží mezi členskými státy a přeprava zboží při vývozu a dovozu, včetně služeb souvisejících s přepravou mezi členskými státy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží 7. Souhrnná hlášení, daňové doklady a povinnosti plátců při intrakomunitárním plnění a při obchodu s třetími zeměmi - nová úprava příslušných ustanovení 8. Registrace k dani v členských státech a v tuzemsku pro zahraniční osoby a osoby registrované k dani v jiném členském státě, vrácení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech a zahraničním osobám a vrácení daně plátcům v jiných členských státech - nová úprava vrácení daně 2

3 9. Vrácení daně podle 82 a 83 podle novely zákona o DPH 10. Diskuse Vložné vč.19% DPH: člen/kpv 985 Kč nečlen Kč 2829 Fakturace od A do Z Lektor: Ing. Pavel Novotný, auditor, bilanční účetní Dne: 16. října ,00 13,30 hod. Místo konání: sekretariát Svazu účetních, Bubeníčkova 13, Brno Obsah: Seminář je věnovaný problematice současného praktického přístupu k fakturaci, a to jak z hlediska účetního a daňového, tak z hlediska základních právních aspektů.právní aspekty pohledávek a závazků (obchodně závazkové vztahy podle obchodního a občanského zákoníku) Fakturace v souvislosti s obchodním zákoníkem, zákonem o DPH, účetními předpisy a zákonem o daních z příjmů Faktury (přijaté i vydané) jako účetní a daňové doklady a jejich náležitosti Běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, vrubopis, splátkový kalendář Úschova účetních záznamů a daňových dokladů Fakturace dle smluv, objednávek a její sledování např. dle zakázek, nevyfakturované dodávky Zálohové faktury, resp. proforma faktury a daňové doklady při přijetí zálohy Splatnost faktur, platby v hotovosti, penalizace (smluvní pokuty a úroky z prodlení) Opravy základu daně a sazby daně z pohledu zákona o DPH Účtování dobropisů, skont a bonusů a jiných slev dle ČÚS a zákona o DPH Odpisy pohledávek a opravné položky k pohledávkám Postoupení pohledávek Vykazování pohledávek a závazků, dohadné účty Problematika promlčených závazků, odpisy závazků Pohledávky a závazky v cizí měně a kurzové rozdíly Problematika vzájemného započtení pohledávek a závazků Inventarizace pohledávek a závazků Diskuse Vložné vč.19% DPH: člen 975 Kč nečlen Kč 2830 IFRS v podmínkách českých podniků se zaměřením na SME Lektor: Ing. Hana Bohušová, Ph.D., - KPV odborná asistentka PEF MZLU v Brně, autorka publikace Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS 2008 Dne: 22. října ,00 13,30 hod. Místo konání: sekretariát Svazu účetních, Bubeníčkova 13, Brno Obsah: 1. Harmonizace účetních systémů v Evropě 2. IFRS a IFRS pro SME 3. Koncepční rámec 4. Vybrané tématické okruhy - prezentace účetní závěrky - pozemky, budovy, zařízení - nehmotný majetek - zásoby - leasing - zachycování výnosů 5. Diskuse Vložné vč.19% DPH: člen/kpv 990 Kč nečlen Kč 3

4 POZOR přesun termínu i místa konání 2826 Problematika společností s německou nebo rakouskou účastí z hlediska daní a účetnictví Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, bilanční účetní, ředitel společnosti ADAR, s.r.o., Praha Dne: 3. listopadu ,00 14,00 hod. Místo konání: Školicí centrum u Měnínské brány, Novobranská 4, Brno III. patro dostupné výtahem, společnost ATEA, s.r.o. Obsah: Seminář se zabývá specifickými problémy účetnictví, daní a s nimi souvisejícími problémy celními a hospodářsko-právními u menších a středních českých společností se zahraničním kapitálem, zahraničním obchodním zastoupením a zahraničních osob (právnických i fyzických) podnikajících na našem území. Je vhodný též pro potencionální zájemce o založení takovýchto společností. Obsahem je rozbor nejčastějších problematik: - financování odměny a dalších nákladů (cestovné aj.) jednatele (pokud se jedná o českého rezidenta či zahraničního rezidenta) - přefakturaci nákladů do zahraničí a ze zahraničí (managment fee) - vznikem stálé provozovny z hlediska daně z příjmů a z hlediska DPH - poskytováním služeb mezi spřízněnými osobami na našem území a mimo něj - převedením zaměstnance na práci do zahraničí - registrace zahraničních subjektů pro účely DPH v ČR a naopak Součástí výkladu je interpretace smluv o dvojím zdanění na konkrétních příkladech. Vložné vč.19% DPH: člen 990 Kč nečlen Kč Prezence je vždy od 8,30 hod. Přihlášky na semináře přijímáme telefonicky, em nebo faxem nejpozději 7 dní před začátkem semináře. 2. PŘIPRAVUJEME Změny v daních od Účtování cizích měn u podnikatelů v příkladech Novela ZDP právnických osob od Sociální zabezpečení Zákoník práce Účetní závěrka pro neziskové organizace k Příprava účetní závěrky pro podnikatele k Mzdová účetní v praxi - kurz 4

5 3. KURZY Účetnictví pro podnikatelské subjekty rekvalifikace 13. října ledna 2009 Místo konání: sekretariát Svazu účetních, Bubeníčkova 13, Brno rozsah 130 vyučovacích hodin odpolední Po, St 14,30 18,30 h Kurz je určen zájemcům, kteří nemají předchozí ekonomické vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci v oboru účetnictví. Je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Úspěšným absolventům je vydáno Osvědčení Svazu účetních dle akreditace MŠMT ČR. Vložné (osvobozeno od DPH) člen SÚ Kč nečlen Kč Novela zákona o DPH roku POBYTOVÉ KURZY Hotel ZIMNÍ LÁZNĚ, Poděbrady prosince 2008 Přednášející: JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Ota Paikert Program: DPH v EÚ a třetích zemích, DPH v tuzemsku novela od Cena (včetně DPH) člen SÚ Kč nečlen Kč zahrnuje kurzovné, ubytování, dopravu, plnou penzi, minerálku v době školení, podkladové materiály, osvědčení. Akci garantuje vzdělávací organizace Svazu účetních Pardubice, přihlášky přijímá sekretariát SÚ Brno. Zájemcům bude zaslán podrobný program. 5. ODBORNÉ TÉMA K novelám zákona o účetnictví v roce 2008 K významnějším letošním novelám zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví lze přiřadit zejména zákon č. 126/2008 Sb., který navazuje na zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (viz zákon č. 125/2008 Sb.), a který obsahuje dílčí změny dalších 23 souvisejících zákonů s účinností od Účetní změny se týkají zejména ustanovení 17 (Otevírání a uzavírání účetních knih) a 27 zákona upravující mj. oceňování majetku a závazků při výše zmíněných podnikových kombinacích. Důležité úpravy vedení účetnictví přináší i samotný zákon č. 125/2008 Sb.; např. v jeho 10 je vymezen rozhodný den fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka; v 11 je stanoveno sestavení konečné účetní závěrky ke dni, který předchází rozhodnému dni přeměny a sestavení zahajovací rozvahy 5

6 k rozhodnému dni přeměny; dále pak 12 stanovuje povinnost, kdy jsou účastníci přeměn při vnitrostátní fúzi, rozdělení nebo převodu jmění na společníka povinni nechat si ověřit konečnou účetní závěrku auditorem, ačkoliv jim tuto povinnost samotný zákon o účetnictví neukládá. Další významnou, tentokrát přímou, novelu zákona o účetnictví přináší zákon č. 304/2008 Sb., který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne Jeho hlavním posláním je vymezení právního rámce pro regulaci nového účetnictví státu. Vzhledem k časové náročnosti tohoto úkolu obsahuje ustanovení o dělené účinnosti, to znamená, že část novely je účinná již k , další část až k Vytvoření účetnictví státu znamená, že stát se stává konsolidující účetní jednotkou, a tedy všechny podřízené účetní jednotky budou povinny zjišťovat a předávat určené účetní záznamy v nově stanovené struktuře a termínech a specifikách stanoveným způsobem; stejný postup se předpokládá i na úrovni jednotlivých resortů; u předávaných účetních dat je nutné zajistit jejich agregaci a konsolidaci. Je třeba však zdůraznit, že stát, Česká republika, nebyla a nestane se samostatnou účetní jednotkou. Za Českou republiku budou sestavovány pouze konsolidované účetní výkazy v gesci Ministerstva financí. Účetní závěrka se bude sestavovat nejen za stát jako celek, ale i za jednotlivé úřady a instituce. Příslušné účetní údaje a výkazy budou odpovídajícím způsobem zveřejňovány. Specifickou problematikou, kterou zákon nově ukládá, je provedení ocenění majetku vlastněného státem, zejména kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní povahy a církevních staveb s termínem realizace tohoto úkolu nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona. Pokud není pořizovací cena těchto předmětů známa (např. české korunovační klenoty), budou se pro tento účel oceňovat ve výši 1 Kč. Pro ostatní standardní účetní jednotky mohou být důležitá ustanovení novely, týkající se např. zpřesněného postupu při oceňování cizoměnových majetků a závazků, dále pak ustanovení nově upravující problematiku archivace a skartace účetních záznamů (i ve vazbě na záruční nebo reklamační řízení). Rovněž se zpřesňuje problematika podmínek převodu účetního záznamu do jiné formy. Za významnou úpravu lze považovat novelizovanou definici podpisového záznamu; vedle účetního záznamu ve formě písemné a technické, se nově zavádí smíšená (obě předchozí formy kombinující) forma účetního záznamu. Nově je rovněž upravena oblast oprav účetních záznamů, včetně specifikace skutečností, které se za opravu v účetních záznamech nepovažují. Upřesněn je postup při připojování podpisových záznamů společných pro více účetních dokladů. Vedle dalších dílčích úprav je vhodné zmínit skutečnost, že pro vybrané účetní jednotky vzniká povinnost (dosud pouze možnost) sestavování přehledu o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu jako součásti účetní závěrky. Většina těchto technických úprav zákona nabývá účinnosti od 1. ledna Lze předpokládat, že některé nové zákonné úpravy se promítnou i do změn prováděcích účetních předpisů (vyhlášky, popř. účetní standardy). Zpravodaj č. 9/2008 připravili: Odborné téma - Ing. Rostislav Chalupa, auditor, daňový poradce, lektor SÚ Ing. Miroslav Hořický, v. r. předseda Brno, září

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

9-10/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

9-10/2009. základní organizace BRNO OBSAH: 9-10/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Kurzy 3. Připravujeme 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma 6. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

1-2/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

1-2/2009. základní organizace BRNO OBSAH: 1-2/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Kurzy 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH: 1/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění - z prezentace společnosti GrECo 3. 40. výročí založení Svazu účetních 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 12/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění 3. Informace České daňové správy 4. Organizační záležitosti 5. Nabídka pracovního místa Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt:

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře v Olomouci, v Brně, ale i ve

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně VNITŘNÍ FIREMNÍ PŘEDPISY SPOLEČNOSTI RECYDE

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2013

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2013 Jana Skálová a kolektiv PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2013 vychází z platných účetních a daňových předpisů základní principy a vazby podvojného účetnictví řešení praktických příkladů zpracování výkazu cash flow

Více