ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY od 1. 9. 2012 31. 8. 2015"

Transkript

1 Plány: Školní vzdělávací program mateřské školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY od Číslo jednací: 561/2012 Spisový znak: Skartační znak: A10 Vypracoval: Bc.Jendrišáková Olga, zástupce pro p.v. Schválil: Mgr. Ladislava Měchová, ředitelka školy Plán nabývá účinnosti ode dne: Ruší plán ze dne:

2 Osnova: I. Údaje o zařízení 3 II. Obecná charakteristika školy 3 III. Podmínky a organizace vzdělávání 4 1. Materiální podmínky 4 2. Psychosociální podmínky, hygiena, životospráva 4 3. Personální podmínky 5 4. Organizační zajištění vzdělávání 5 5. Řízení mateřské školy 6 6. Spoluúčast zákonných zástupců 6 7. Vnitřní uspořádání mateřské školy 6 IV. Charakteristika vzdělávacího programu 7 V. Vzdělávací obsah 8 VI. Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 9 1. Ortoptická terapie 9 2. Pleoptická terapie Pohybová pleoptika Hrubá pleoptika Jemná pleoptika Nejčastější techniky jemné pleoptiky 11 VII. Rozšířená vzdělávací nabídka plán spolupráce s rodiči a širší veřejností 12 VIII. Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta vymezení pojmu 14 2.hlavní cíle našeho programu 14 3.strategické směry našeho programu 14 4.kompetence předškolního dítěte v oblasti EVVO 15 5.hry a činnosti EVVO 16 6.evaluace EVVO 16 7.plán činností EVVO 17 IX. Evaluace a hodnocení 18 X. Seznam použité literatury 20 XI. Přílohy 20 XII. Závěrečné ustanovení 20 2

3 I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Základní škola a mateřská škola Ostrava Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace, pracoviště mateřská škola Ignáta Herrmanna 1550 / 23 Adresa: Ignáta Herrmanna 23, Ostrava Hrabůvka Telefon: IČ: Ředitelka: Mgr. Ladislava Měchová Zástupkyně ředitelky: Mgr.Hana Horečková Zástupce pro předškolní vzdělávání: Bc. Olga Jendrišáková Typ školy: základní škola sloučená s mateřskou školou. Mateřská škola je celodenní čtyřtřídní mateřská škola s dvěma speciálními třídami pro zrakově postižené děti Kapacita školy: 80 dětí Zřizovatel: Úřad městského obvodu Ostrava Jih, Horní 3 II. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše mateřská škola na ulici Ignáta Herrmanna je v provozu od února Od se stala součástí Základní školy Krestova 36A, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava Jih, Horní 3. Mateřská škola se nachází ve starší části zvané Ostrava Hrabůvka, mezi panelovými domy, v blízkosti průmyslové zóny. V našem blízkém i vzdálenějším okolí se nachází několik významných budov nový kulturní dům, požární zbrojnice, vlakové nádraží, historický dřevěný kostel. Mateřskou školu tvoří dvě budovy, spojené skleněnou pergolou. První budova je dvoupodlažní, na každém podlaží se nachází dvě třídy. Na prvním podlaží jsou dvě speciální třídy pro děti zrakově postižené, které přicházejí na základě doporučení odborného lékaře očního oddělení, na druhém podlaží jsou umístěny dvě běžné třídy pro děti z okolí. Celková kapacita mateřské školy je 80 dětí, jsou zde děti zpravidla od tří do šesti / sedmi / let. Součástí tříd jsou šatny, umývárny a WC, součástí speciálních tříd jsou pracovny specializovaných ortoptických sester. Na chodbě druhého podlaží se nachází pracovna pro logopedické asistentky. Třídy jsou prostorné, vybavené nábytkem a hračkami. V druhé budově se nacházejí provozní místnosti školy: školní kuchyně, pracovna hospodářky školy, kancelář vedoucí učitelky, skladové místnosti. Školní kuchyně je moderně vybavena podle posledních hygienických předpisů. Součástí mateřské školy je školní zahrada, která je udržována jak zřizovatelem chodníky, travnaté plochy, oplocení, tak příspěvkovou organizací vybavení školní zahrady. Mateřská škola se nachází v blízkosti městské části Ostrava Hrabová, kterou protéká řeka Ostravice a kde najdeme vhodná přírodní prostředí lesíky, louky, potok Protože je mateřská škola součástí základní školy, je naše spolupráce velmi úzká. Pořádáme společné akce pro děti, akce pro rodiče i širokou veřejnost. V našem okolí se nachází také Základní škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Aviatiků 462 a také s nimi naše mateřská škola spolupracuje. 3

4 Odborným konzultantem naší mateřské školy je lékařka Oddělení pro děti s vadami zraku FNsP v Ostravě, 17. listopadu 1790, Ostrava Poruba, ke které dochází děti ze speciálních tříd podle vlastní potřeby nebo na doporučení ortoptické sestry. Dále spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem na ulici Kpt.Vajdy, se Speciálně pedagogickým centrem pro zrakově postižené v Opavě a se Střediskem pro ranou péči Ostrava. Každoročně přicházejí do naší mateřské školy studenti Ostravské univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci nebo středních škol na praxi. Pokud mají rodiče zájem o pomoc v oblasti logopedické péče, jsme schopni jim nabídnout logopedické cvičení v mateřské škole i konzultace s klinickou logopedkou. III. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Materiální podmínky Všechny třídy jsou prostorné, světlé, jsou využívány pro spontánní i řízené aktivity Pracovní vybavení - stoly, židle - odpovídá antropometrickým požadavkům Nábytek na třídách barevný, vyhovuje požadavkům pro děti volně přístupné boxy k samostatné tvůrčí činnosti Pomůcky k tvůrčím činnostem jsou přístupné volně dětem Vybavení školní zahrady se pomalu zlepšuje Úkoly pro další období: Ve spolupráci se ZŠ, sponzory vybavovat školní zahradu novými prvky výsadba stromků, hrací prvky, údržba stávajících prvků, kryty na pískoviště vedoucí učitelky, zaměstnanci mateřské školy Zajistit výměnu sanitárního vybavení, rozvodů vody a obkladů topných těles vedoucí učitelka, ředitelka školy, zřizovatel 3.2. Psychosociální podmínky, psychohygiena, životospráva Všichni zaměstnanci vytváří dětem takové prostředí, aby se cítily spokojeně, jistě a bezpečně Velkou pozornost věnujeme adaptačnímu procesu Všechny děti mají v naší škole stejná práva, možnosti a povinnosti Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme samostatnost, sebevědomí Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě ( prevence šikany ) Je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ dle svých potřeb Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale také v prostorách MŠ Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku Upravujeme spací aktivity, dětem po odpočinku nabízíme rozšířenou zájmovou činnost 4

5 Děti mají možnost relaxovat v klidných koutcích třídy Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí Ranní nabídka ovoce a zeleniny na třídách Dětem je poskytována hodnotná a vyvážená strava Ranní nabídka ovoce a zeleniny na třídách Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň všechno ochutnaly Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly Úkoly pro další období: Každoročními evaluačními dotazníky zjišťovat spokojenost zákonných zástupců pedagogové, osobní pohovory Pokusit se o zdravou výživu prostřednictvím zákonných zástupců ovoce a zelenina z domova, společné ochutnávky pedagogové na třídách Zajišťovat pro zákonné zástupce úřední hodiny vedoucí učitelka a vedoucí školní kuchyně Zajišťovat aktivity místo spaní Připravovat dětem stravu podle moderních trendů vaření školení pí. kuchařky 3.3. Personální podmínky Všichni pedagogové mají předepsanou kvalifikaci pro učitelství na mateřských školách Pedagogové se sebevzdělávají, k dalšímu vzdělávání přistupují aktivně Ve speciálních třídách pracují specializované ortoptické sestry Mateřská škola úzce spolupracuje s dalšími poradenskými zařízeními: Pedagogické centrum Ostrava, Pedagogické centrum pro zrakově postižené v Opavě, Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě, Pedagogicko psychologická poradna v Ostravě Zábřehu Jsme schopni zajistit vlastními silami cvičení s logopedickou asistentkou Spolupracujeme s klinickou logopedkou Úkoly pro další období: Zvyšovat kvalifikaci na speciálních třídách studium, DVPP pedagogové na speciální třídě Podle finančních podmínek se vzdělávat v systému DVPP, využít samostudium Konzultovat problematiku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s SPC Opava, PPP Ostrava a klinickou logopedkou vedoucí učitelka 3.4. Organizační zajištění vzdělávání Denní řád je dostatečně pružný, reagujeme na potřeby dětí Pravidelně zařazujeme prvky zdravotně preventivní pohybové aktivity Třídy jsou věkově heterogenní s možností integrace dětí ze speciálních tříd Ve třídách pracujeme s dětmi s odloženou školní docházkou Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání Děti mají dostatek času i prostoru pro hru Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby podněcovaly k aktivitě a tvořivosti Dbáme na soukromí dětí, vycházíme z potřeb a zájmů každého jednotlivce 5

6 Nejsou překračovány stanovené počty ve třídě Maximálně omezujeme spojování tříd Úkoly pro další období: Každoročně vytvářet pro děti s odloženou školní docházkou individuální vzdělávací plány pedagogové ve Sluníčku a na očních třídách Pořádat společné akce a setkání, plánované i neplánované - pedagogové 3.5. Řízení mateřské školy Pedagogický sbor pracuje jako tým Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny Zaměstnanci jsou zapojováni do řízení mateřské školy Pedagogové zvou ke spolupráci zákonné zástupce dětí Plánování pedagogické práce je funkční, opírá se o analýzu, využívá zpětné vazby Úkoly pro další období: Připravit evaluační dotazníky také pro zaměstnance vedení školy, vedoucí učitelka Dát zaměstnancům možnost se vyjadřovat ke všem činnostem, situacím pedagogické, provozní porady, písemná hodnocení vedoucí učitelka 3.6. Spoluúčast zákonných zástupců Zákonní zástupci mají možnost podílet se na dění v mateřské škole Zákonní zástupci se mohou pravidelně účastnit akcí a programů školy Poskytujeme poradenský servis půjčování odborné publikace, konzultace s odborníky Poskytujeme informační servis o dění v MŠ nástěnky, informační tabule, dny otevřených dveří, hodiny pro veřejnost, www stránky, možnost přednášek Úkoly pro další období: Pořádat úřední hodiny vedoucí učitelka, vedoucí školní jídelny Aktualizovat hlavní informační tabuli pro zákonné zástupce vedoucí učitelka, zástupkyně Vtahovat zákonné zástupce do dětí mateřské školy besedy, výroba předmětů, vaření, pečení pro děti, ukázky všichni zaměstnanci 3.7. Vnitřní uspořádání mateřské školy Děti jsou přijímány na základě písemné přihlášky a rozhodnutí o přijetí Děti mohou přicházet do mateřské školy kdykoliv v průběhu dne na základě předem dohodnuté domluvy se zákonným zástupcem Scházení a rozcházení dětí probíhá podle předem daných rozpisů v jednotlivých třídách Dvě speciální třídy pro děti převážně zrakově postižené jsou plně heterogenní, dvě třídy běžné pro děti z okolí jsou heterogenní částečně jedna pro mladší děti, druhá pro starší a děti s odloženou školní docházkou Počty dětí jsou přizpůsobeny charakteru třídy Převažují skupinové a individuální činnosti Vzdělávání je založeno na prožitkovém učení, převládají spontánní aktivity Na akcích školy se podílejí všechny třídy 6

7 Pro všechny děti je společný Školní vzdělávací program, přizpůsobený každé třídě v třídním programu Úkoly pro další období: Pro vytváření základů práce s informacemi vytvořit smysluplný program s KID SMARTovou sestavou pro všechny starší děti rozpis činností, vedoucí učitelka IV. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Náš vzdělávací program vytvořil kolektiv naší mateřské školy na základě každodenní praxe a zkušeností z práce s dětmi, studiem pedagogického materiálu a dalšími vzdělávacími aktivitami. Vychází z práva každého dítěte na výchovu a vzdělání a je zaměřený na předškolní výchovu. Využíváme prvky a metody programu Zdravá mateřská škola, Barevné kamínky, Začít spolu a Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Naším cílem je: Vytvořit podmínky pro pohodu a zdraví v mateřské škole ( zdravá strava, empatické prostředí ) Rozšiřovat společné vzdělávání dětí zdravých a dětí se zdravotním postižením ( společné akce školy ) Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dítěte ( motivující prostředí, volnost, důvěra ) Posilovat důvěru ve vlastní schopnosti ( partnerský přístup k dětem ) V souladu s rodinou podporovat citové vazby k sobě a okolí ( akce pro veřejnost) Rozvíjet estetické vnímání a cítění, probudit zájem o poznávání ( výzdoba třídy, školy, výstavy umění, výtvarné soutěže ) Rozvíjet každého jedince podle jeho individuálních možností a schopností (vzdělávací plány, pedagogické hodnocení, individualizace práce) Vytvářet základy matematické a čtenářské gramotnosti u dětí ( pracovní listy, encyklopedie, ICT ) Rozvíjet základy polytechnického vzdělávání ( práce s materiálem, předměty ) Podporovat a stimulovat rozvoj řeči a jazyka ( komunitní kruh, vystoupení pro veřejnost, návštěvy veřejných institucí ) Podporovat zájem o cizí jazyk angličtinu ( rozšířená vzdělávací nabídka ) Využitím ICT techniky vést u dětí k vytváření základů pro práci s informacemi ( polytechnické vzdělávání, využití PC sestav, audiovizuální techniky ) Nenásilnou formou připravit na vstup do základní školy ( spolupráce se základními školami ) 7

8 V. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Protože největší rozvoj dítěte nastává v předškolním období, před vstupem do prvních tříd základní školy, usilovaly jsme i o to, aby už z názvu našeho programu bylo patrné, jak se program tvořil, co chceme sledovat a rozvíjet a kam s dětmi dojít. Náš školní vzdělávací program jsme nazvaly: Krok za krokem do školy. Vzdělávací obsah je uzpůsobený tak, aby byl pro děti snadno uchopitelný, pro ně blízký a známý. Vycházíme ze smyslového vnímání okolního dětského světa, z daného ročního období, reagujeme na podněty z přírodního i společenského okolí. Vycházíme z RVP PV, začlenily jsme do plánu Konkretizované očekávané výstupy MSMT-9482/ , řídíme se metodickým pokynem MŠMT k EVVO č.j / Metodické zpracování je součástí přílohy tohoto programu. Náš školní vzdělávací program jsme rozdělily do několika integrovaných bloků tak, abychom mapovaly školní rok a další významné přírodní nebo společenské události. Každý blok jsme opatřily názvem. 1. Kluci a holky z naší školky 2. Každý něco umí 3. Jdeme do zahrady 4. Podzimní les 5. S barevným deštníkem 6. Za čertem a Mikulášem 7. Vánoční stromeček 8. Přišel Nový rok 9. Sněhulák- bílý pán 10. Cestička do školy 11. Hledáme Paní Zimu 12. Haló, pane Karnevale 13. U jarní studánky 14. Hody, hody, doprovody 15. Kde bydlím město Ostrava 16. Planeta Země 17. Maminka má svátek 18. Na louce i v lese 19. Jedeme na výlet 20. Končí školní rok Náš školní vzdělávací program je vytvořen na celé předškolní období, zpravidla tříleté. Je s ním možno pracovat i v kratším časovém úseku, podle toho, jak dlouho děti navštěvují naši mateřskou školu. S každým integrovaným blokem pedagogové dále pracují, na třídách vytvářejí třídní vzdělávací programy, pružněji mohou reagovat na danou situaci. Integrované bloky jsou společné pro všechny třídy naší mateřské školy, pro děti běžných tříd i pro děti ve třídách pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Časový plán integrovaného bloku není určen, pedagogové pružně reagují na splnění vzdělávacích záměrů či na danou situaci, spojenou s ročním obdobím či významnou událostí zápisy do základních škol, pohyblivé svátky Velikonoc aj. 8

9 VI. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Naše mateřská škola má dvě třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Do tříd přicházejí na základě doporučení oční lékařky z Fakultní nemocnice s poliklinikou v Porubě děti, u kterých byla zjištěna některá zraková vada, vhodná k dalšímu rozcvičování ve specializovaném zařízení. Děti buď zůstávají na oddělení pro zrakově postižené děti v nemocnici, nebo docházejí do naší mateřské školy. Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu již z této skutečnosti vycházíme a náš školní vzdělávací program tvoříme i pro tyto děti respektive náš školní vzdělávací program je společný pro všechny děti naší školy. Abychom mohly plně zabezpečit vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťujeme pro děti ve speciálních třídách některé podmínky, odlišující se od podmínek v běžné třídě. Třídy jsou vždy v přízemí, je zde možnost bezbariérového vstupu Snížený počet dětí ve třídě ( Vyhláška 73/2005 Sb. do 14 dětí ) U každé třídy pracuje specializovaná ortoptická sestra ( denně ortoptická terapie ) Je zajištěna zraková hygiena podle předpisů ( osvětlení podle norem EU ) Zajišťujeme vhodné hračky a kompenzační pomůcky ( firmy Nomiland, Benjamin) Spolupracujeme se Speciálním centrem pro zrakově postižené v Opavě (konzultace září, červen žádost o vřazení dětí do speciální třídy, dle potřeby spolupráce při tvorbě IVP ) Denně je na třídě zabezpečen vzdělávací program pro děti, doplněný o pleoptické cvičení ( denně pleoptická terapie ) Všem dětem a jejich zákonným zástupcům jsou nabízeny všechny dostupné aktivity školy Dle potřeby je zpracováván individuálně vzdělávací program ( podle stupně zrakového popř. jiného postižení ) Pedagogové na třídách se neustále vzdělávají ( VŠ studium, DVPP ) Děti s odloženou školní docházkou jsou integrovány ve třídě a je jim zpracován individuálně vzdělávací program na základě výsledků šetření v Pedagogicko psychologické poradně Kpt.Vajdy v Ostravě-Zábřehu ( písemný IVP, konzultace pedagogů ) Možnost logopedického cvičení ( logopedické asistentky, konzultace s klinickým logopedem ) 6.1. Ortoptická terapie Ortoptická cvičení provádí ortoptické sestry, zaměstnankyně očního oddělení FNsP. Cílem je obnovení porušeného jednoduchého binokulárního vidění při současném přímém postavení očí. Všechna cvičení se provádějí s optimální korekcí a pod dohledem sestry. Ortoptické přístroje jsou založeny na disociaci, rozdělení obrazů obou očí. Troposkop: Dítě sleduje každým okem jiný obrázek a tyto obrázky musí spojit. Sestra pohybuje s tubusy přístroje tak dlouho, dokud se dítěti obrázky nespojí, současně sleduje rohovkové reflexy dítěte. Synoptofor: Přístroj je podobný troposkopu, používá se pro stejná cvičení. 9

10 Cheiroskop: Dítě vidí jedním okem obrázek na podložce a druhým okem čistý papír a hrot tužky. K tomu, aby obrázek překreslilo, musí použít obě oči. Zrcadlový stereoskop: S tímto přístrojem se pracuje stejně, jako s cheiroskopem. Čočkový stereoskop: Na tomto přístroji dítě nekreslí, snaží se očima spojit dva obrázky, které leží vedle sebe na podložce. Holmesův posuvný stereoskop: Dítě oddaluje a přibližuje nosič s obrázky a snaží se udržet obraz spojený. Lokalizátor: Dítě zakrývá prstem otvory v desce, které sestra postupně rozsvěcuje. Sestra zapíná světla a ihned sleduje reflex vzniklý na rohovce oka. Korektor: Používá se po dokonalém zvládnutí lokalizátoru. Dítě kovovou tužkou obtahuje linie obrázku vyrytého v kovové desce. Campbellův zrakový stimulátor: Dítě na přístroji sleduje terče s černobílými šachovnicemi různých velikostí. Konvergentrenažér: Jedná se o posuvný přístroj, který se používá k nácviku konvergence a akomodace. Mikling M1: Přístroj slouží k rozvoji barvocitu a nácviku lokalizace. Dále ortoptické sestry provádějí léčbu rozlišovacích schopností pomocí kartiček s E háky, rozvíjejí pohyblivost okohybných svalů. Nacvičují správný vztah konvergence a akomodace Pleoptická terapie Pleoptická cvičení provádí učitelky speciální třídy. Cílem pleoptických cvičení je zlepšení zrakové ostrosti tupozrakého oka za současné okluze oka vedoucího. Cvičení jsou zaměřena také na rozvoj barvocitu, rozvoj zrakové pozornosti a paměti, nácvik vnímání tvarů a předmětů, vnímání detailů, odlišností a společných znaků, nácvik vnímání prostoru, rozvoj vizuomotorické koordinace a nácvik lokalizace. Náročnost cvičení určuje lékař. Ortoptická sestra učitelky informuje, který druh cvičení je pro dítě vhodný. Základním předpokladem účinnosti pleoptických cvičení je přesnost provedení. Učitelka se musí, především u jemné pleoptiky, věnovat každému dítěti individuálně Pohybová pleoptika Pohybové pleoptiky se denně účastní všechny děti. Jde o cvičení a cviky, které rozvíjejí především vizuomotorickou koordinaci a orientaci v prostoru, vnímání hloubky prostoru, odhad vzdálenosti. Vedeme děti k fixaci oka na předmět, posilujeme oční svaly, rozvíjíme lokalizaci. Procvičujeme postřeh, rozvíjíme celkovou obratnost dítěte. Všechny činnosti učitelka dětem názorně předvádí a dbá na přesné provedení všech cviků. Tato cvičení zařazujeme do programu dítěte co nejčastěji. Příklady cvičení: Chůze, běh po čáře, mezi čarami, překážkami, po laně, po zvýšené rovině, švédské lavici, prolézání překážek, strachovým pytlem, obručí, mezi stopami Cvičení s náčiním Skoky do výšky, na zavěšený předmět, do dálky, přes překážku, v kruhu, výskok na zvýšenou rovinu, poskoky mezi překážkami Koulení ve dvojici, na cíl, mezi překážkami, hlavou, končetinou 10

11 Házení horním, dolním obloukem, na cíl, do prostoru, na překážku statickou, pohyblivou Chytání většího míče ve dvojicích, v kruhu, po odrazu Vhodné jsou různé pohybové hry s míči, hry, při kterých dítě odhaduje vzdálenost, honěné s vyhýbáním a podobně Hrubá pleoptika Hrubou pleoptiku zařazujeme u dětí s těžkou amblyopií, ale také u dětí se středním stupněm amblyopie v kombinaci s jiným druhem postižení, například poruchou pozornosti. Provádíme činnosti, při kterých nepoužíváme drobné předměty nebo obrázky s větším množstvím detailů. Provádíme úkony většinou do blízka za využití hmatu, sluchu a paměti. Vhodné pomůcky: Velké konstruktivní stavebnice, mozaiky, molitanové skládanky, půlené obrázky, tyčové, šroubovací hry, světelné panely, 6.5. Jemná pleoptika Jemná pleoptika je určena dětem s lehkou a některými případy střední amblyopie. Zde zařazujeme činnosti s drobnými předměty a stavebnicemi. Vhodné jsou například složitější skládanky, perličkové mozaiky, drobné korálky, rozstříhané pohlednice, pexeso, hra Sapientino, domino, loto a podobně. Jemnou pleoptiku provádíme především v době ranních her. V této době má učitelka největší prostor pro individuální práci s dětmi. Musí dbát na přesnost provádění, správné používání brýlí. Děti nejsou v této době ještě unaveny a dokáží se na tuto náročnou činnost soustředit Nejčastější techniky jemné pleoptiky Sestavování obrázků podle předlohy nebo podle fantazie dětí. Překreslování obrázku přes průklepový papír. Používáme měkkou tužku nebo fix. Vypichování předkresleného tvaru jehlou. Vypichujeme na měkké podložce. Činnost velmi náročná na zrakovou pozornost. Vyplnění plochy nakresleného obrázku pastelem, fixem, barvou nebo tuší. Plochu můžeme vyplňovat také kousky papíru, korálky, přírodním materiálem nebo textilem. Práce na čáře je technika, při které děti fixem nebo štětcem obtahují nekreslenou čáru, nebo na ni nalepují drobné kousky papíru, kreslí korálky Práce mezi čarami je mimo jiné vhodnou přípravou na školu. Dítě má za úkol kreslit do ohraničeného prostoru. Fixace na bod je technika, při které mají děti za úkol nakreslit nebo nalepit na vyznačené body různé tvary. Vyznačené body můžeme také spojovat a vytvářet různé obrazce. Navlékání korálků, velikost korálků volíme podle zrakové ostrosti. Provlékání barevných stužek přes prodírkovaný materiál. Vyšívání vypíchaného tvaru tupou jehlou. Činnost je velmi náročná na koordinaci, zrakovou pozornost a trpělivost dětí. Vytrhávání předkresleného tvaru z papíru Vystřihování po čáře je složitá činnost, náročná na pozornost dětí a vizuomotorickou koordinaci. Orientace na ploše zde zařazujeme různé druhy labyrintů. Hledání odlišností mezi podobnými obrázky, předměty. Vyhledávání shod podobných předmětů a obrázků. Dokreslování obrázků podle vzoru, s předlohou i bez předlohy (po paměti) Třídění předmětů, obrázků podle velikosti, barev, tvarů. 11

12 VII. ROZŠÍŘENÁ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA Podle zájmu rodičů a dotazníkového šetření nabízíme dětem v odpoledních hodinách aktivity, které zabezpečujeme bezúplatně vlastními silami. Pedagogové v rámci dalšího vzdělávání se účastní seminářů a kurzů, které je opravňují k tomu, aby mohli dětem nabízet další zajímavé aktivity. Po krátkém odpoledním odpočinku se děti v prostorách školy vzdělávají v základech hraní na flétnu ( hry s písničkou), základech anglického jazyka, procvičují se v grafomotorickém cvičení, hrají výtvarné hry. Ve spolupráci se Střediskem pro volno časové aktivity v Ostravě Zábřehu jezdíme jednou za týden na keramický kroužek. Metodika zájmové činnosti je součástí přílohy školního vzdělávacího programu. Pro děti jsou každoročně pořádány další aktivity a kurzy, které si již zákonní zástupci finančně zajišťují plavání, ozdravný pobyt, divadla. Ostatní akce výstavy, karneval, soutěže, jarmarky, koncerty, závody aj. zabezpečují všichni zaměstnanci naší školy. Mateřská škola pořádá jednou za měsíc společné setkávání zákonných zástupců a dětí, které ještě nenavštěvují mateřskou školu, pořádáme klub Kočička. Pro zákonné zástupce jsou vyhrazeny úřední hodiny každý lichý čtvrtek od hodin v kanceláři školy, každý sudý týden od do ve třídě Krteček. 7.1 Plán spolupráce s rodiči a širší veřejností Září: Říjen: Informační schůzka pro rodiče Dny otevřených dveří, adaptační režim Dotazníky pro děti a rodiče, konzultace s rodiči Společné závody na školní zahradě MŠ, školáci, absolventi Školní klub Kočička Účast na akcích SVČ - Běh naděje Společné divadelní představení hrané učitelkami Konzultace se Speciálně pedagogickým centrem kpt.vajdy a SPC Opava Školní klub Kočička Společné divadelní představení divadelní společnost ( Duo Šamšula, aj ) Návštěva Lesní školy Listopad: Den otevřených dveří pro rodiče Začíná Advent Školní klub Kočička Sběrová akce Prosinec: Vánoční dílny pro rodiče, vánoční jarmark pro veřejnost Mikulášská nadílka Školní klub Kočička Spolupráce s Domovem pro seniory Petruškova vystoupení dětí, vánoční výstava 12

13 Vánoční koncerty pro rodiče Leden: Únor: Konzultace s rodiči vyhotovení posudků školní zralosti Návštěvy 1. tříd okolních základních a speciálních škol Zápisy do 1. tříd Školní klub Kočička Společné sáňkování Společné divadelní představení, Sněhulákova pohádka Výstava výtvarných dětských prací, společná práce s rodiči Školní klub Kočička Březen: Den otevřených dveří Maškarní karneval Školní klub Kočička Zahájení plaveckého výcviku Propagace MŠ před zápisem Zápis do MŠ Duben: Velikonoční jarmark pro veřejnost Velikonoční dílny pro rodiče Zajíčková koleda pro děti Školní klub Kočička Návštěva knihovny Květen: Návštěva hasičů Koncert u příležitosti Dne matek Návštěva kulturního domu K -TRIO Školní kolo soutěže Kouzelná flétna Den Země interaktivní pořad pro děti Školní klub Kočička Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou: testy školní zralosti Červen: Společné oslavy Dne dětí s dětmi 1. tříd ZŠ Ozdravný pobyt v přírodě Společné výlety Školní klub Kočička Slavnostní rozloučení se školáky Soutěž Kouzelná flétna 13

14 VIII. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA 8.1. Vymezení pojmu Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních (formální vzdělávání), v rámci volnočasových aktivit ( neformální vzdělávání ) i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců zaměřené na oblast životního prostředí. EVVO klade důraz především na poznávání životního (přírodního i umělého) prostředí člověka, na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí Hlavní cíle našeho programu V naší mateřské škole považujeme environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu za důležitý prvek ve výchově a vzdělávání předškolních dětí. Celým naším vzděláváním a výchovou vždy prolínala výchova k ochraně životního prostředí, využívali jsme životního prostředí k tomu, abychom dětem pomohli se zorientovat v prostředí, naučili je prostředí poznávat a chránit, přijmout zdravý životní styl, být platným občanem naší vlasti s uvědoměním si nezbytnosti zachování podmínek života. Náš program EVVO vychází z metodického pokynu MŠMT k EVVO č.j / Cílem našeho působení je všestranný rozvoj vztahů dítěte k životnímu prostředí poskytování příležitostí k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí, vytváření a podporování životních hodnot, smysluplné jednání ve prospěch životního prostředí, ochrana svého zdraví a přijetí zdravého životního stylu Strategické směry našeho programu odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady ( šetření energiemi, třídění odpadu) podporovat aktivity vedoucí k ochraně a rozvíjení životního prostředí ( sběr druhotných surovin, bylin, udržování čistoty prostředí ) odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí spolupracovat s okolím při ochraně a rozvíjení životního prostředí ( poznávání prostředí, péče o okolí ) vlastním příkladem vzdělávat a vychovávat ke zdravému životnímu stylu (normální je nekouřit, zdravá strava, ve zdravém těle zdravý duch) systematicky rozvíjet dovednosti, které vedou k osvojení zdravého životního stylu ( pohybové aktivity, zásady zdravé výživy, pravidla ) 14

15 Třídění odpadu Šetření energií současný stav sbíráme starý papír sbíráme sušenou pomerančovou kůru osvětlení podle norem EU pouze na třídách nevhodné sprchové i vodovodní baterie stará, netěsnící okna, bez zateplení Ekosystémy pozorování v okolí ( les, pole, vodní zdroje v Hrabové, město, vesnice ) škola v přírodě na horách Lidské aktivity pozorování dopravy péče o přírodní prostředí zahradu MŠ udržování tradic a zvyklostí Vánoce, Velikonoce výtvarné soutěže změny v naší obci zdravá strava plány do budoucna pokračovat ve sběru třídit pet lahve, zajistit kontejner výměna osvětlovacích těles v provozních částech školy zajištění úsporných zářivek častěji kontrolovat plýtvání s osvětlením postupná výměna baterií žádat o zateplení pozorování rozmanitosti krajiny v okolí ve spolupráci se sponzory výjezd do Beskyd, výlet do ZOO exkurze do místních hospodářství v Hrabové exkurze do lesní školy společné aktivity s rodiči na zahradě školy spolupráce s ekologickým střediskem VITA zapojení rodičů do výtvarných aktivit zkusit zařadit biopotraviny, seznamování rodičů se zdravou stravou 8.4. Kompetence předškolního dítěte v oblasti EVVO: seznamovat se se základními pojmy týkající se životního prostředí znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí chápat příčiny a následky poškozování životního prostředí být aktivní, hledat různé možnosti řešení problémů, souvisejících s živ.prostředím uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě poučit se z problémů životního prostředí, uvažovat o budoucnosti poznat,co nám pomáhá být zdraví a v bezpečí, co nám škodí, znát důsledky požívání některých látek pro zdraví podporovat schopnost přizpůsobit se životu v sociální skupině napomáhat vlastnímu zdraví aktivním pohybem spoluvytvářet prostředí pohody 15

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č.j. MŠ/181/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ústřední téma školy: Poznáváme všemi smysly Mateřská škola Motto: Správně vidíme jen srdcem Identifikační údaje Adresa zařízení: Dětský

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek...

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Motto: Hrajeme si od

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více