ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY od 1. 9. 2012 31. 8. 2015"

Transkript

1 Plány: Školní vzdělávací program mateřské školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY od Číslo jednací: 561/2012 Spisový znak: Skartační znak: A10 Vypracoval: Bc.Jendrišáková Olga, zástupce pro p.v. Schválil: Mgr. Ladislava Měchová, ředitelka školy Plán nabývá účinnosti ode dne: Ruší plán ze dne:

2 Osnova: I. Údaje o zařízení 3 II. Obecná charakteristika školy 3 III. Podmínky a organizace vzdělávání 4 1. Materiální podmínky 4 2. Psychosociální podmínky, hygiena, životospráva 4 3. Personální podmínky 5 4. Organizační zajištění vzdělávání 5 5. Řízení mateřské školy 6 6. Spoluúčast zákonných zástupců 6 7. Vnitřní uspořádání mateřské školy 6 IV. Charakteristika vzdělávacího programu 7 V. Vzdělávací obsah 8 VI. Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 9 1. Ortoptická terapie 9 2. Pleoptická terapie Pohybová pleoptika Hrubá pleoptika Jemná pleoptika Nejčastější techniky jemné pleoptiky 11 VII. Rozšířená vzdělávací nabídka plán spolupráce s rodiči a širší veřejností 12 VIII. Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta vymezení pojmu 14 2.hlavní cíle našeho programu 14 3.strategické směry našeho programu 14 4.kompetence předškolního dítěte v oblasti EVVO 15 5.hry a činnosti EVVO 16 6.evaluace EVVO 16 7.plán činností EVVO 17 IX. Evaluace a hodnocení 18 X. Seznam použité literatury 20 XI. Přílohy 20 XII. Závěrečné ustanovení 20 2

3 I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Základní škola a mateřská škola Ostrava Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace, pracoviště mateřská škola Ignáta Herrmanna 1550 / 23 Adresa: Ignáta Herrmanna 23, Ostrava Hrabůvka Telefon: IČ: Ředitelka: Mgr. Ladislava Měchová Zástupkyně ředitelky: Mgr.Hana Horečková Zástupce pro předškolní vzdělávání: Bc. Olga Jendrišáková Typ školy: základní škola sloučená s mateřskou školou. Mateřská škola je celodenní čtyřtřídní mateřská škola s dvěma speciálními třídami pro zrakově postižené děti Kapacita školy: 80 dětí Zřizovatel: Úřad městského obvodu Ostrava Jih, Horní 3 II. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše mateřská škola na ulici Ignáta Herrmanna je v provozu od února Od se stala součástí Základní školy Krestova 36A, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava Jih, Horní 3. Mateřská škola se nachází ve starší části zvané Ostrava Hrabůvka, mezi panelovými domy, v blízkosti průmyslové zóny. V našem blízkém i vzdálenějším okolí se nachází několik významných budov nový kulturní dům, požární zbrojnice, vlakové nádraží, historický dřevěný kostel. Mateřskou školu tvoří dvě budovy, spojené skleněnou pergolou. První budova je dvoupodlažní, na každém podlaží se nachází dvě třídy. Na prvním podlaží jsou dvě speciální třídy pro děti zrakově postižené, které přicházejí na základě doporučení odborného lékaře očního oddělení, na druhém podlaží jsou umístěny dvě běžné třídy pro děti z okolí. Celková kapacita mateřské školy je 80 dětí, jsou zde děti zpravidla od tří do šesti / sedmi / let. Součástí tříd jsou šatny, umývárny a WC, součástí speciálních tříd jsou pracovny specializovaných ortoptických sester. Na chodbě druhého podlaží se nachází pracovna pro logopedické asistentky. Třídy jsou prostorné, vybavené nábytkem a hračkami. V druhé budově se nacházejí provozní místnosti školy: školní kuchyně, pracovna hospodářky školy, kancelář vedoucí učitelky, skladové místnosti. Školní kuchyně je moderně vybavena podle posledních hygienických předpisů. Součástí mateřské školy je školní zahrada, která je udržována jak zřizovatelem chodníky, travnaté plochy, oplocení, tak příspěvkovou organizací vybavení školní zahrady. Mateřská škola se nachází v blízkosti městské části Ostrava Hrabová, kterou protéká řeka Ostravice a kde najdeme vhodná přírodní prostředí lesíky, louky, potok Protože je mateřská škola součástí základní školy, je naše spolupráce velmi úzká. Pořádáme společné akce pro děti, akce pro rodiče i širokou veřejnost. V našem okolí se nachází také Základní škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Aviatiků 462 a také s nimi naše mateřská škola spolupracuje. 3

4 Odborným konzultantem naší mateřské školy je lékařka Oddělení pro děti s vadami zraku FNsP v Ostravě, 17. listopadu 1790, Ostrava Poruba, ke které dochází děti ze speciálních tříd podle vlastní potřeby nebo na doporučení ortoptické sestry. Dále spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem na ulici Kpt.Vajdy, se Speciálně pedagogickým centrem pro zrakově postižené v Opavě a se Střediskem pro ranou péči Ostrava. Každoročně přicházejí do naší mateřské školy studenti Ostravské univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci nebo středních škol na praxi. Pokud mají rodiče zájem o pomoc v oblasti logopedické péče, jsme schopni jim nabídnout logopedické cvičení v mateřské škole i konzultace s klinickou logopedkou. III. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Materiální podmínky Všechny třídy jsou prostorné, světlé, jsou využívány pro spontánní i řízené aktivity Pracovní vybavení - stoly, židle - odpovídá antropometrickým požadavkům Nábytek na třídách barevný, vyhovuje požadavkům pro děti volně přístupné boxy k samostatné tvůrčí činnosti Pomůcky k tvůrčím činnostem jsou přístupné volně dětem Vybavení školní zahrady se pomalu zlepšuje Úkoly pro další období: Ve spolupráci se ZŠ, sponzory vybavovat školní zahradu novými prvky výsadba stromků, hrací prvky, údržba stávajících prvků, kryty na pískoviště vedoucí učitelky, zaměstnanci mateřské školy Zajistit výměnu sanitárního vybavení, rozvodů vody a obkladů topných těles vedoucí učitelka, ředitelka školy, zřizovatel 3.2. Psychosociální podmínky, psychohygiena, životospráva Všichni zaměstnanci vytváří dětem takové prostředí, aby se cítily spokojeně, jistě a bezpečně Velkou pozornost věnujeme adaptačnímu procesu Všechny děti mají v naší škole stejná práva, možnosti a povinnosti Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme samostatnost, sebevědomí Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě ( prevence šikany ) Je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ dle svých potřeb Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale také v prostorách MŠ Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku Upravujeme spací aktivity, dětem po odpočinku nabízíme rozšířenou zájmovou činnost 4

5 Děti mají možnost relaxovat v klidných koutcích třídy Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí Ranní nabídka ovoce a zeleniny na třídách Dětem je poskytována hodnotná a vyvážená strava Ranní nabídka ovoce a zeleniny na třídách Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň všechno ochutnaly Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly Úkoly pro další období: Každoročními evaluačními dotazníky zjišťovat spokojenost zákonných zástupců pedagogové, osobní pohovory Pokusit se o zdravou výživu prostřednictvím zákonných zástupců ovoce a zelenina z domova, společné ochutnávky pedagogové na třídách Zajišťovat pro zákonné zástupce úřední hodiny vedoucí učitelka a vedoucí školní kuchyně Zajišťovat aktivity místo spaní Připravovat dětem stravu podle moderních trendů vaření školení pí. kuchařky 3.3. Personální podmínky Všichni pedagogové mají předepsanou kvalifikaci pro učitelství na mateřských školách Pedagogové se sebevzdělávají, k dalšímu vzdělávání přistupují aktivně Ve speciálních třídách pracují specializované ortoptické sestry Mateřská škola úzce spolupracuje s dalšími poradenskými zařízeními: Pedagogické centrum Ostrava, Pedagogické centrum pro zrakově postižené v Opavě, Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě, Pedagogicko psychologická poradna v Ostravě Zábřehu Jsme schopni zajistit vlastními silami cvičení s logopedickou asistentkou Spolupracujeme s klinickou logopedkou Úkoly pro další období: Zvyšovat kvalifikaci na speciálních třídách studium, DVPP pedagogové na speciální třídě Podle finančních podmínek se vzdělávat v systému DVPP, využít samostudium Konzultovat problematiku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s SPC Opava, PPP Ostrava a klinickou logopedkou vedoucí učitelka 3.4. Organizační zajištění vzdělávání Denní řád je dostatečně pružný, reagujeme na potřeby dětí Pravidelně zařazujeme prvky zdravotně preventivní pohybové aktivity Třídy jsou věkově heterogenní s možností integrace dětí ze speciálních tříd Ve třídách pracujeme s dětmi s odloženou školní docházkou Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání Děti mají dostatek času i prostoru pro hru Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby podněcovaly k aktivitě a tvořivosti Dbáme na soukromí dětí, vycházíme z potřeb a zájmů každého jednotlivce 5

6 Nejsou překračovány stanovené počty ve třídě Maximálně omezujeme spojování tříd Úkoly pro další období: Každoročně vytvářet pro děti s odloženou školní docházkou individuální vzdělávací plány pedagogové ve Sluníčku a na očních třídách Pořádat společné akce a setkání, plánované i neplánované - pedagogové 3.5. Řízení mateřské školy Pedagogický sbor pracuje jako tým Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny Zaměstnanci jsou zapojováni do řízení mateřské školy Pedagogové zvou ke spolupráci zákonné zástupce dětí Plánování pedagogické práce je funkční, opírá se o analýzu, využívá zpětné vazby Úkoly pro další období: Připravit evaluační dotazníky také pro zaměstnance vedení školy, vedoucí učitelka Dát zaměstnancům možnost se vyjadřovat ke všem činnostem, situacím pedagogické, provozní porady, písemná hodnocení vedoucí učitelka 3.6. Spoluúčast zákonných zástupců Zákonní zástupci mají možnost podílet se na dění v mateřské škole Zákonní zástupci se mohou pravidelně účastnit akcí a programů školy Poskytujeme poradenský servis půjčování odborné publikace, konzultace s odborníky Poskytujeme informační servis o dění v MŠ nástěnky, informační tabule, dny otevřených dveří, hodiny pro veřejnost, www stránky, možnost přednášek Úkoly pro další období: Pořádat úřední hodiny vedoucí učitelka, vedoucí školní jídelny Aktualizovat hlavní informační tabuli pro zákonné zástupce vedoucí učitelka, zástupkyně Vtahovat zákonné zástupce do dětí mateřské školy besedy, výroba předmětů, vaření, pečení pro děti, ukázky všichni zaměstnanci 3.7. Vnitřní uspořádání mateřské školy Děti jsou přijímány na základě písemné přihlášky a rozhodnutí o přijetí Děti mohou přicházet do mateřské školy kdykoliv v průběhu dne na základě předem dohodnuté domluvy se zákonným zástupcem Scházení a rozcházení dětí probíhá podle předem daných rozpisů v jednotlivých třídách Dvě speciální třídy pro děti převážně zrakově postižené jsou plně heterogenní, dvě třídy běžné pro děti z okolí jsou heterogenní částečně jedna pro mladší děti, druhá pro starší a děti s odloženou školní docházkou Počty dětí jsou přizpůsobeny charakteru třídy Převažují skupinové a individuální činnosti Vzdělávání je založeno na prožitkovém učení, převládají spontánní aktivity Na akcích školy se podílejí všechny třídy 6

7 Pro všechny děti je společný Školní vzdělávací program, přizpůsobený každé třídě v třídním programu Úkoly pro další období: Pro vytváření základů práce s informacemi vytvořit smysluplný program s KID SMARTovou sestavou pro všechny starší děti rozpis činností, vedoucí učitelka IV. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Náš vzdělávací program vytvořil kolektiv naší mateřské školy na základě každodenní praxe a zkušeností z práce s dětmi, studiem pedagogického materiálu a dalšími vzdělávacími aktivitami. Vychází z práva každého dítěte na výchovu a vzdělání a je zaměřený na předškolní výchovu. Využíváme prvky a metody programu Zdravá mateřská škola, Barevné kamínky, Začít spolu a Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Naším cílem je: Vytvořit podmínky pro pohodu a zdraví v mateřské škole ( zdravá strava, empatické prostředí ) Rozšiřovat společné vzdělávání dětí zdravých a dětí se zdravotním postižením ( společné akce školy ) Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dítěte ( motivující prostředí, volnost, důvěra ) Posilovat důvěru ve vlastní schopnosti ( partnerský přístup k dětem ) V souladu s rodinou podporovat citové vazby k sobě a okolí ( akce pro veřejnost) Rozvíjet estetické vnímání a cítění, probudit zájem o poznávání ( výzdoba třídy, školy, výstavy umění, výtvarné soutěže ) Rozvíjet každého jedince podle jeho individuálních možností a schopností (vzdělávací plány, pedagogické hodnocení, individualizace práce) Vytvářet základy matematické a čtenářské gramotnosti u dětí ( pracovní listy, encyklopedie, ICT ) Rozvíjet základy polytechnického vzdělávání ( práce s materiálem, předměty ) Podporovat a stimulovat rozvoj řeči a jazyka ( komunitní kruh, vystoupení pro veřejnost, návštěvy veřejných institucí ) Podporovat zájem o cizí jazyk angličtinu ( rozšířená vzdělávací nabídka ) Využitím ICT techniky vést u dětí k vytváření základů pro práci s informacemi ( polytechnické vzdělávání, využití PC sestav, audiovizuální techniky ) Nenásilnou formou připravit na vstup do základní školy ( spolupráce se základními školami ) 7

8 V. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Protože největší rozvoj dítěte nastává v předškolním období, před vstupem do prvních tříd základní školy, usilovaly jsme i o to, aby už z názvu našeho programu bylo patrné, jak se program tvořil, co chceme sledovat a rozvíjet a kam s dětmi dojít. Náš školní vzdělávací program jsme nazvaly: Krok za krokem do školy. Vzdělávací obsah je uzpůsobený tak, aby byl pro děti snadno uchopitelný, pro ně blízký a známý. Vycházíme ze smyslového vnímání okolního dětského světa, z daného ročního období, reagujeme na podněty z přírodního i společenského okolí. Vycházíme z RVP PV, začlenily jsme do plánu Konkretizované očekávané výstupy MSMT-9482/ , řídíme se metodickým pokynem MŠMT k EVVO č.j / Metodické zpracování je součástí přílohy tohoto programu. Náš školní vzdělávací program jsme rozdělily do několika integrovaných bloků tak, abychom mapovaly školní rok a další významné přírodní nebo společenské události. Každý blok jsme opatřily názvem. 1. Kluci a holky z naší školky 2. Každý něco umí 3. Jdeme do zahrady 4. Podzimní les 5. S barevným deštníkem 6. Za čertem a Mikulášem 7. Vánoční stromeček 8. Přišel Nový rok 9. Sněhulák- bílý pán 10. Cestička do školy 11. Hledáme Paní Zimu 12. Haló, pane Karnevale 13. U jarní studánky 14. Hody, hody, doprovody 15. Kde bydlím město Ostrava 16. Planeta Země 17. Maminka má svátek 18. Na louce i v lese 19. Jedeme na výlet 20. Končí školní rok Náš školní vzdělávací program je vytvořen na celé předškolní období, zpravidla tříleté. Je s ním možno pracovat i v kratším časovém úseku, podle toho, jak dlouho děti navštěvují naši mateřskou školu. S každým integrovaným blokem pedagogové dále pracují, na třídách vytvářejí třídní vzdělávací programy, pružněji mohou reagovat na danou situaci. Integrované bloky jsou společné pro všechny třídy naší mateřské školy, pro děti běžných tříd i pro děti ve třídách pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Časový plán integrovaného bloku není určen, pedagogové pružně reagují na splnění vzdělávacích záměrů či na danou situaci, spojenou s ročním obdobím či významnou událostí zápisy do základních škol, pohyblivé svátky Velikonoc aj. 8

9 VI. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Naše mateřská škola má dvě třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Do tříd přicházejí na základě doporučení oční lékařky z Fakultní nemocnice s poliklinikou v Porubě děti, u kterých byla zjištěna některá zraková vada, vhodná k dalšímu rozcvičování ve specializovaném zařízení. Děti buď zůstávají na oddělení pro zrakově postižené děti v nemocnici, nebo docházejí do naší mateřské školy. Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu již z této skutečnosti vycházíme a náš školní vzdělávací program tvoříme i pro tyto děti respektive náš školní vzdělávací program je společný pro všechny děti naší školy. Abychom mohly plně zabezpečit vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťujeme pro děti ve speciálních třídách některé podmínky, odlišující se od podmínek v běžné třídě. Třídy jsou vždy v přízemí, je zde možnost bezbariérového vstupu Snížený počet dětí ve třídě ( Vyhláška 73/2005 Sb. do 14 dětí ) U každé třídy pracuje specializovaná ortoptická sestra ( denně ortoptická terapie ) Je zajištěna zraková hygiena podle předpisů ( osvětlení podle norem EU ) Zajišťujeme vhodné hračky a kompenzační pomůcky ( firmy Nomiland, Benjamin) Spolupracujeme se Speciálním centrem pro zrakově postižené v Opavě (konzultace září, červen žádost o vřazení dětí do speciální třídy, dle potřeby spolupráce při tvorbě IVP ) Denně je na třídě zabezpečen vzdělávací program pro děti, doplněný o pleoptické cvičení ( denně pleoptická terapie ) Všem dětem a jejich zákonným zástupcům jsou nabízeny všechny dostupné aktivity školy Dle potřeby je zpracováván individuálně vzdělávací program ( podle stupně zrakového popř. jiného postižení ) Pedagogové na třídách se neustále vzdělávají ( VŠ studium, DVPP ) Děti s odloženou školní docházkou jsou integrovány ve třídě a je jim zpracován individuálně vzdělávací program na základě výsledků šetření v Pedagogicko psychologické poradně Kpt.Vajdy v Ostravě-Zábřehu ( písemný IVP, konzultace pedagogů ) Možnost logopedického cvičení ( logopedické asistentky, konzultace s klinickým logopedem ) 6.1. Ortoptická terapie Ortoptická cvičení provádí ortoptické sestry, zaměstnankyně očního oddělení FNsP. Cílem je obnovení porušeného jednoduchého binokulárního vidění při současném přímém postavení očí. Všechna cvičení se provádějí s optimální korekcí a pod dohledem sestry. Ortoptické přístroje jsou založeny na disociaci, rozdělení obrazů obou očí. Troposkop: Dítě sleduje každým okem jiný obrázek a tyto obrázky musí spojit. Sestra pohybuje s tubusy přístroje tak dlouho, dokud se dítěti obrázky nespojí, současně sleduje rohovkové reflexy dítěte. Synoptofor: Přístroj je podobný troposkopu, používá se pro stejná cvičení. 9

10 Cheiroskop: Dítě vidí jedním okem obrázek na podložce a druhým okem čistý papír a hrot tužky. K tomu, aby obrázek překreslilo, musí použít obě oči. Zrcadlový stereoskop: S tímto přístrojem se pracuje stejně, jako s cheiroskopem. Čočkový stereoskop: Na tomto přístroji dítě nekreslí, snaží se očima spojit dva obrázky, které leží vedle sebe na podložce. Holmesův posuvný stereoskop: Dítě oddaluje a přibližuje nosič s obrázky a snaží se udržet obraz spojený. Lokalizátor: Dítě zakrývá prstem otvory v desce, které sestra postupně rozsvěcuje. Sestra zapíná světla a ihned sleduje reflex vzniklý na rohovce oka. Korektor: Používá se po dokonalém zvládnutí lokalizátoru. Dítě kovovou tužkou obtahuje linie obrázku vyrytého v kovové desce. Campbellův zrakový stimulátor: Dítě na přístroji sleduje terče s černobílými šachovnicemi různých velikostí. Konvergentrenažér: Jedná se o posuvný přístroj, který se používá k nácviku konvergence a akomodace. Mikling M1: Přístroj slouží k rozvoji barvocitu a nácviku lokalizace. Dále ortoptické sestry provádějí léčbu rozlišovacích schopností pomocí kartiček s E háky, rozvíjejí pohyblivost okohybných svalů. Nacvičují správný vztah konvergence a akomodace Pleoptická terapie Pleoptická cvičení provádí učitelky speciální třídy. Cílem pleoptických cvičení je zlepšení zrakové ostrosti tupozrakého oka za současné okluze oka vedoucího. Cvičení jsou zaměřena také na rozvoj barvocitu, rozvoj zrakové pozornosti a paměti, nácvik vnímání tvarů a předmětů, vnímání detailů, odlišností a společných znaků, nácvik vnímání prostoru, rozvoj vizuomotorické koordinace a nácvik lokalizace. Náročnost cvičení určuje lékař. Ortoptická sestra učitelky informuje, který druh cvičení je pro dítě vhodný. Základním předpokladem účinnosti pleoptických cvičení je přesnost provedení. Učitelka se musí, především u jemné pleoptiky, věnovat každému dítěti individuálně Pohybová pleoptika Pohybové pleoptiky se denně účastní všechny děti. Jde o cvičení a cviky, které rozvíjejí především vizuomotorickou koordinaci a orientaci v prostoru, vnímání hloubky prostoru, odhad vzdálenosti. Vedeme děti k fixaci oka na předmět, posilujeme oční svaly, rozvíjíme lokalizaci. Procvičujeme postřeh, rozvíjíme celkovou obratnost dítěte. Všechny činnosti učitelka dětem názorně předvádí a dbá na přesné provedení všech cviků. Tato cvičení zařazujeme do programu dítěte co nejčastěji. Příklady cvičení: Chůze, běh po čáře, mezi čarami, překážkami, po laně, po zvýšené rovině, švédské lavici, prolézání překážek, strachovým pytlem, obručí, mezi stopami Cvičení s náčiním Skoky do výšky, na zavěšený předmět, do dálky, přes překážku, v kruhu, výskok na zvýšenou rovinu, poskoky mezi překážkami Koulení ve dvojici, na cíl, mezi překážkami, hlavou, končetinou 10

11 Házení horním, dolním obloukem, na cíl, do prostoru, na překážku statickou, pohyblivou Chytání většího míče ve dvojicích, v kruhu, po odrazu Vhodné jsou různé pohybové hry s míči, hry, při kterých dítě odhaduje vzdálenost, honěné s vyhýbáním a podobně Hrubá pleoptika Hrubou pleoptiku zařazujeme u dětí s těžkou amblyopií, ale také u dětí se středním stupněm amblyopie v kombinaci s jiným druhem postižení, například poruchou pozornosti. Provádíme činnosti, při kterých nepoužíváme drobné předměty nebo obrázky s větším množstvím detailů. Provádíme úkony většinou do blízka za využití hmatu, sluchu a paměti. Vhodné pomůcky: Velké konstruktivní stavebnice, mozaiky, molitanové skládanky, půlené obrázky, tyčové, šroubovací hry, světelné panely, 6.5. Jemná pleoptika Jemná pleoptika je určena dětem s lehkou a některými případy střední amblyopie. Zde zařazujeme činnosti s drobnými předměty a stavebnicemi. Vhodné jsou například složitější skládanky, perličkové mozaiky, drobné korálky, rozstříhané pohlednice, pexeso, hra Sapientino, domino, loto a podobně. Jemnou pleoptiku provádíme především v době ranních her. V této době má učitelka největší prostor pro individuální práci s dětmi. Musí dbát na přesnost provádění, správné používání brýlí. Děti nejsou v této době ještě unaveny a dokáží se na tuto náročnou činnost soustředit Nejčastější techniky jemné pleoptiky Sestavování obrázků podle předlohy nebo podle fantazie dětí. Překreslování obrázku přes průklepový papír. Používáme měkkou tužku nebo fix. Vypichování předkresleného tvaru jehlou. Vypichujeme na měkké podložce. Činnost velmi náročná na zrakovou pozornost. Vyplnění plochy nakresleného obrázku pastelem, fixem, barvou nebo tuší. Plochu můžeme vyplňovat také kousky papíru, korálky, přírodním materiálem nebo textilem. Práce na čáře je technika, při které děti fixem nebo štětcem obtahují nekreslenou čáru, nebo na ni nalepují drobné kousky papíru, kreslí korálky Práce mezi čarami je mimo jiné vhodnou přípravou na školu. Dítě má za úkol kreslit do ohraničeného prostoru. Fixace na bod je technika, při které mají děti za úkol nakreslit nebo nalepit na vyznačené body různé tvary. Vyznačené body můžeme také spojovat a vytvářet různé obrazce. Navlékání korálků, velikost korálků volíme podle zrakové ostrosti. Provlékání barevných stužek přes prodírkovaný materiál. Vyšívání vypíchaného tvaru tupou jehlou. Činnost je velmi náročná na koordinaci, zrakovou pozornost a trpělivost dětí. Vytrhávání předkresleného tvaru z papíru Vystřihování po čáře je složitá činnost, náročná na pozornost dětí a vizuomotorickou koordinaci. Orientace na ploše zde zařazujeme různé druhy labyrintů. Hledání odlišností mezi podobnými obrázky, předměty. Vyhledávání shod podobných předmětů a obrázků. Dokreslování obrázků podle vzoru, s předlohou i bez předlohy (po paměti) Třídění předmětů, obrázků podle velikosti, barev, tvarů. 11

12 VII. ROZŠÍŘENÁ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA Podle zájmu rodičů a dotazníkového šetření nabízíme dětem v odpoledních hodinách aktivity, které zabezpečujeme bezúplatně vlastními silami. Pedagogové v rámci dalšího vzdělávání se účastní seminářů a kurzů, které je opravňují k tomu, aby mohli dětem nabízet další zajímavé aktivity. Po krátkém odpoledním odpočinku se děti v prostorách školy vzdělávají v základech hraní na flétnu ( hry s písničkou), základech anglického jazyka, procvičují se v grafomotorickém cvičení, hrají výtvarné hry. Ve spolupráci se Střediskem pro volno časové aktivity v Ostravě Zábřehu jezdíme jednou za týden na keramický kroužek. Metodika zájmové činnosti je součástí přílohy školního vzdělávacího programu. Pro děti jsou každoročně pořádány další aktivity a kurzy, které si již zákonní zástupci finančně zajišťují plavání, ozdravný pobyt, divadla. Ostatní akce výstavy, karneval, soutěže, jarmarky, koncerty, závody aj. zabezpečují všichni zaměstnanci naší školy. Mateřská škola pořádá jednou za měsíc společné setkávání zákonných zástupců a dětí, které ještě nenavštěvují mateřskou školu, pořádáme klub Kočička. Pro zákonné zástupce jsou vyhrazeny úřední hodiny každý lichý čtvrtek od hodin v kanceláři školy, každý sudý týden od do ve třídě Krteček. 7.1 Plán spolupráce s rodiči a širší veřejností Září: Říjen: Informační schůzka pro rodiče Dny otevřených dveří, adaptační režim Dotazníky pro děti a rodiče, konzultace s rodiči Společné závody na školní zahradě MŠ, školáci, absolventi Školní klub Kočička Účast na akcích SVČ - Běh naděje Společné divadelní představení hrané učitelkami Konzultace se Speciálně pedagogickým centrem kpt.vajdy a SPC Opava Školní klub Kočička Společné divadelní představení divadelní společnost ( Duo Šamšula, aj ) Návštěva Lesní školy Listopad: Den otevřených dveří pro rodiče Začíná Advent Školní klub Kočička Sběrová akce Prosinec: Vánoční dílny pro rodiče, vánoční jarmark pro veřejnost Mikulášská nadílka Školní klub Kočička Spolupráce s Domovem pro seniory Petruškova vystoupení dětí, vánoční výstava 12

13 Vánoční koncerty pro rodiče Leden: Únor: Konzultace s rodiči vyhotovení posudků školní zralosti Návštěvy 1. tříd okolních základních a speciálních škol Zápisy do 1. tříd Školní klub Kočička Společné sáňkování Společné divadelní představení, Sněhulákova pohádka Výstava výtvarných dětských prací, společná práce s rodiči Školní klub Kočička Březen: Den otevřených dveří Maškarní karneval Školní klub Kočička Zahájení plaveckého výcviku Propagace MŠ před zápisem Zápis do MŠ Duben: Velikonoční jarmark pro veřejnost Velikonoční dílny pro rodiče Zajíčková koleda pro děti Školní klub Kočička Návštěva knihovny Květen: Návštěva hasičů Koncert u příležitosti Dne matek Návštěva kulturního domu K -TRIO Školní kolo soutěže Kouzelná flétna Den Země interaktivní pořad pro děti Školní klub Kočička Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou: testy školní zralosti Červen: Společné oslavy Dne dětí s dětmi 1. tříd ZŠ Ozdravný pobyt v přírodě Společné výlety Školní klub Kočička Slavnostní rozloučení se školáky Soutěž Kouzelná flétna 13

14 VIII. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA 8.1. Vymezení pojmu Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních (formální vzdělávání), v rámci volnočasových aktivit ( neformální vzdělávání ) i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců zaměřené na oblast životního prostředí. EVVO klade důraz především na poznávání životního (přírodního i umělého) prostředí člověka, na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí Hlavní cíle našeho programu V naší mateřské škole považujeme environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu za důležitý prvek ve výchově a vzdělávání předškolních dětí. Celým naším vzděláváním a výchovou vždy prolínala výchova k ochraně životního prostředí, využívali jsme životního prostředí k tomu, abychom dětem pomohli se zorientovat v prostředí, naučili je prostředí poznávat a chránit, přijmout zdravý životní styl, být platným občanem naší vlasti s uvědoměním si nezbytnosti zachování podmínek života. Náš program EVVO vychází z metodického pokynu MŠMT k EVVO č.j / Cílem našeho působení je všestranný rozvoj vztahů dítěte k životnímu prostředí poskytování příležitostí k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí, vytváření a podporování životních hodnot, smysluplné jednání ve prospěch životního prostředí, ochrana svého zdraví a přijetí zdravého životního stylu Strategické směry našeho programu odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady ( šetření energiemi, třídění odpadu) podporovat aktivity vedoucí k ochraně a rozvíjení životního prostředí ( sběr druhotných surovin, bylin, udržování čistoty prostředí ) odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí spolupracovat s okolím při ochraně a rozvíjení životního prostředí ( poznávání prostředí, péče o okolí ) vlastním příkladem vzdělávat a vychovávat ke zdravému životnímu stylu (normální je nekouřit, zdravá strava, ve zdravém těle zdravý duch) systematicky rozvíjet dovednosti, které vedou k osvojení zdravého životního stylu ( pohybové aktivity, zásady zdravé výživy, pravidla ) 14

15 Třídění odpadu Šetření energií současný stav sbíráme starý papír sbíráme sušenou pomerančovou kůru osvětlení podle norem EU pouze na třídách nevhodné sprchové i vodovodní baterie stará, netěsnící okna, bez zateplení Ekosystémy pozorování v okolí ( les, pole, vodní zdroje v Hrabové, město, vesnice ) škola v přírodě na horách Lidské aktivity pozorování dopravy péče o přírodní prostředí zahradu MŠ udržování tradic a zvyklostí Vánoce, Velikonoce výtvarné soutěže změny v naší obci zdravá strava plány do budoucna pokračovat ve sběru třídit pet lahve, zajistit kontejner výměna osvětlovacích těles v provozních částech školy zajištění úsporných zářivek častěji kontrolovat plýtvání s osvětlením postupná výměna baterií žádat o zateplení pozorování rozmanitosti krajiny v okolí ve spolupráci se sponzory výjezd do Beskyd, výlet do ZOO exkurze do místních hospodářství v Hrabové exkurze do lesní školy společné aktivity s rodiči na zahradě školy spolupráce s ekologickým střediskem VITA zapojení rodičů do výtvarných aktivit zkusit zařadit biopotraviny, seznamování rodičů se zdravou stravou 8.4. Kompetence předškolního dítěte v oblasti EVVO: seznamovat se se základními pojmy týkající se životního prostředí znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí chápat příčiny a následky poškozování životního prostředí být aktivní, hledat různé možnosti řešení problémů, souvisejících s živ.prostředím uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě poučit se z problémů životního prostředí, uvažovat o budoucnosti poznat,co nám pomáhá být zdraví a v bezpečí, co nám škodí, znát důsledky požívání některých látek pro zdraví podporovat schopnost přizpůsobit se životu v sociální skupině napomáhat vlastnímu zdraví aktivním pohybem spoluvytvářet prostředí pohody 15

16 8.5. Hry a činnosti EVVO, integrované do vzdělávacích činností Námětové, společenské hry ( Na les, Na zvířátka, Na dopravu, Na řemeslníky ) Kooperativní činnosti ( třídění, výroba, sběr přírodnin, materiálů, společné hry a aktivity, pomoc druhému, společný úklid zahrady, péče o rostliny a zeleň na zahradě, společná příprava ranního ovoce a zeleniny...) Dramatické hry a modelové situace ( dramatizace pohádek, Co by se stalo, kdyby.., Jdeme nakupovat, vyrábět, uklízet.. ) Sociální hry a hraní rolí Práce s literárním textem ( poslech a práce s textem, reprodukce příběhů, využití audiovizuální techniky, divadelní představení ) Společné slavnosti ( společné setkání s divadlem, vyhlašování soutěží, hry s flétnou, hrajeme si s angličtinou, návštěva keramických dílen ) Akce s rodiči a veřejností ( brigády, akce s rodiči, závody, tvořivé dílny, jarmarky, výstavy, výlety, návštěvy, výroba dárků..) Tematické vycházky a exkurze ( do lesa, k řece, podnik na zpracování odpadu OZO, vycházky do Hrabové hospodářství, ZOO, Lesní školka, škola v přírodě..) Ranní cvičení na zahradě Péče o školní zahradu a záhonky, pozorování růstu a vývoje rostlin 8.6. Evaluace EVVO Vnitřní evaluační a hodnotící procesy nám umožňují zlepšovat a optimalizovat kvalitu vzdělávacích činností, evaluace probíhá na několika úrovních: Na úrovni třídy: Portfolia dětí Konzultace učitelek na třídách Tvorba a doplňování třídního vzdělávacího programu Spolupráce se zákonnými zástupci dětí ranní zdravé občerstvení ( ovoce, zelenina ) Písemné hodnocení práce pedagoga Fotodokumentace, webové stránky, osvěta Na úrovni školy: Průběžné hodnocení na pedagogických radách Spolupráce se sponzory Analýza podmínek vzdělávání Kvalita spolupráce s partnery Zapojení rodičovské veřejnosti do života školy Dodržování vnitřních norem a předpisů Hodnotící zprávy 16

17 8.7. Plán činností EVVO Září: Plán činností, spolupráce s rodiči Dotazníkové šetření Závody na zahradě, společná brigáda na zahradě Výroba kalendáře počasí a přírody Říjen: Výlet se sponzory Tematické vycházky, poznávání okolí Seznamování se zdravým životním stylem Listopad: Hry s kalendářem přírody Sběr přírodnin, péče o volně žijící zvířata Návštěva lesní školy Prosinec: Lidové zvyky a obyčeje, dodržování tradic Tvůrčí dílny s rodiči Pokusy s přírodninami, pozorování změn v přírodě Leden: Analýza vzdělávací práce, připomínky, doplnění plánu práce Pozorování přírody Pokusy s neživou přírodou Výstava výtvarných prací s přírodní tematikou Únor: Divadelní představení Stavba krmítek, péče o ptáky Péče o lidské tělo, výchova ke zdravému životnímu stylu Březen: Pozorování lidových zvyků, tradic, aktivní příprava Velikonoc Pozorování přírody Péče o školní zahradu Tvůrčí dílny s rodiči Duben: Pozorování volně žijících živočichů Výlet do Lesní školy Tematické vycházky do místních hospodářství v Hrabové Květen: Výlety do okolí Hodnocení společenského prostředí, návštěvy významných budov v okolí Červen: Škola v přírodě v Beskydech Hodnocení spolupráce s veřejností Analýza vzdělávací práce 17

18 IX. EVALUACE A HODNOCENÍ Vnitřní evaluační a hodnotící procesy nám umožňují zlepšovat, optimalizovat kvalitu pedagogických činností i podmínek, za kterých předškolní vzdělávání probíhá Činnosti, které probíhají na úrovni školy: Průběžné hodnocení na pedagogických radách Tvorba vzdělávacích projektů Hodnocení podmínek vzdělávání, vlastní hodnocení školy Pedagogický styl a klima školy Pololetní analýza vzdělávací práce Orientační vstupy, hospitace, kontrola dokumentace Zájem zákonných zástupců o dění v mateřské škole Kvalita spolupráce s partnery Hodnocení inspekčních orgánů 9.2. Činnosti, které probíhají na úrovni třídy: Vytvoření třídního vzdělávacího programu, jeho porovnání se ŠVP Vzájemné konzultace učitelek Vzdělávací nabídka Hodnocení individuálních výsledků dětí Spolupráce s rodinami Písemné hodnocení třídního vzdělávacího programu Sebereflexe pedagoga 9.3. Techniky evaluace: Rozhovory Dotazníková šetření Tvorba vzdělávacích projektů Průběžná evaluační činnost na třídě Tvorba individuálních vzdělávacích programů Písemné záznamy o rozvoji dítěte Portfolia dětí Akce školy realizace, hodnocení Analýza dokumentace Fotodokumentace, tvorba webových stránek školy Rozbor mediálních ohlasů Konzultace, hospitace Kontrola dodržování vnitřních norem a předpisů Hodnotící zprávy 18

19 9.4. Okruhy hospitačních činností: Hodnocení podmínek vzdělávání: Osobnost učitelky ( vyrovnanost, trpělivost, úroveň vystupování ) Věcné podmínky ( připravenost, podnětnost prostředí, kvalita prostředí, celková estetika ) Životospráva ( flexibilní denní rytmus a řád, dostatečný pobyt venku, pitný režim) Psychosociální podmínky ( adaptace dětí za pomoci rodičů, rovnoměrné postavení všech dětí, atmosféra třídy, respekt, důvěra, zdvořilost ) Hodnocení a realizace vzdělávacího procesu: Návaznost a příprava ( promyšlenost, návaznost, variabilita ) Organizace a metody (účelnost, přehlednost, důslednost ) Motivace a hodnocení ( stimulace, motivace k činnostem, sebereflexe, analýza ) Interakce a komunikace ( reakce, schopnost řešení situací, stimulace rozvoje ) Hodnocení efektivity vzdělávání: Hodnocení přínosu dětem Hodnocení pokroků ( sebeobslužné činnosti, motorika, zdvořilostní návyky, úroveň jazykových schopností, porozumění věcem a jevům ) 9.5. Plán hospitačních činností: Září: Kontrola připravenosti k zahájení školního roku, kontrola dokumentace Vytvoření třídních vzdělávacích programů, struktura vlastního hodnocení školy Říjen: Hodnocení věcných podmínek vzdělávání Zpracování podkladů pro vytvoření individuálně vzdělávacích plánů Vedení školního klubu, vedení začínajících pedagogů Listopad: Dodržování životosprávy Příprava na vzdělávací proces Spolupráce na třídě Prosinec: Připravenost akcí pro rodiče Hodnocení psychosociálních podmínek vzdělávání Leden: Hodnocení za 1. pololetí Hodnocení organizace a metod vzdělávacího procesu Únor: Hodnocení motivace a stimulace k činnostem Spolupráce se ZŠ Březen: Hodnocení sebevzdělávání a aplikace v praxi Příprava na školu v přírodě Duben: Vedení rozšířené zájmové činnosti Plnění úkolů pro školu, vedení praxí Květen: Spolupráce s rodiči Zajištění akcí pro veřejnost Červen: Závěrečné písemné hodnocení Připravenost školy na prázdninový provoz 19

20 X. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY Bečvářová,Z.: Současná mateřská škola a její řízení, Portál, Praha 2003 Bourová,M.: Rámcový vzdělávací program v praxi mateřských škol, ATRE 2001 Bourová, M.: Pracovní náplně, plány činností a plánovací tabulky v mateřské škole ATRE 2000 Claycombová,P.: Školka plná zábavy, Portál 1996 Faltýsek, P.: Hospitace v práci ředitele školy ATRE 1997 Havlínová,M a kol.: Kurikulum podpory zdraví v MŠ, Portál, Praha 2000 Hamadová, P. a kol.: Oftalmopedie Paido Brno 2007 Květoňová, L. a kol.: Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a př. věku, Brno 2004 Konkretizované očekávané výstupy RVP PV ( Standardy PV ) MŠMT 9482/ Manuál k přípravě školního vzdělávacího programu MŠ, VÚP Praha 2005 Mertin, Gillernová.: Psychologie pro učitelky MŚ, Portál, Praha 2003 Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání.č.j.16745/ Národní program rozvoje vzdělávání v ČR Bílá kniha, MŠMT Praha 2001 Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy, VÚP Praha 2010 Pipeková,J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky Brno 2006 Přinosilová,D.: Diagnostika ve speciální pedagogice, Paido Brno 2007 Slowik,J.: Speciální pedagogika, Grada 2007 Smith, Ch.A.: Třída plná pohody, Portál 1994 Smolíková,K. a kol.: Manuál pro tvorbu ŠVPPV, Praha VÚP 2005 Smolíková,K.a kol.: Rámcový program pro předškolní vzdělávání, Praha VÚP 2004 Urbanová,M. a kol.: Plánování a projektování ředitelky mateřské školy ATRE 1996 Urbanová,M. a kol.: K otázkám řízení mateřské školy ATRE 1996 Vítková,M. a kol.: Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení, Paido Brno 1999 Zelinková,O.: Pedagogická diagnostika a individuálně vzdělávací program, Portál 2001 XI. PŘÍLOHY Jsou vydány samostatně z důvodu neustálé obměny a doplňování. 1. Vzdělávací obsah témata školního vzdělávacího programu 2. Zpracování rozšířené vzdělávací nabídky Hry s písničkou, hraní na flétnu Základy anglického jazyka Grafomotorické činnosti Výtvarné hry, keramika Logopedická, pleoptická a ortoptická terapie XII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ Tento školní vzdělávací program byl vytvořen kolektivem mateřské školy a projednán na pedagogické radě dne 27. srpna Schválila: Mgr. Ladislava Měchová ředitelka školy Zpracovala: Bc. Olga Jendrišáková zástupce pro předškolní vzdělávání 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více