Převodník geografických dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Převodník geografických dat"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Převodník geografických dat Aplikace vývojových technik semestrální práce Jan Grmela, 2. ročník, Ekonomická informatika Brno,

2 Obsah 1 Úvod Cíl práce Postup řešení Vstupní data Data Silniční databanky Ostrava Tabulka VUZLY.dbf Formát CIS_UZLU Formát ICZUJ Formát CHAR_UZLU Tabulka VUSEKY.dbf Formát CIS_USEKU Formát SILNICE Tabulka CDMAB.dbf Výstupní data Tabulka adm_units Tabulka edges Tabulka node_types Tabulka nodes Tabulka edges_systems Tabulka places Tabulka roads Tabulka systems Algoritmus převodu Diskuse Závěr Seznam použité literatury

3 1 Úvod Grafové algoritmy (v našem případě aplikované na geografické mapy) prošly od doby svého vzniku, kterou je obvykle uváděna doba vzniku problému sedmi mostů v Královci (Prusko, dnes Rusko), dlouhou cestou. Otázka tehdy byla položena následovně: Je možné přejít všechny mosty tak, abychom na každý vstoupili jen jednou? Problém vyřešil v roce 1736 Leonhard Euler s tím, že to možné není. Podle něj byl pojmenován speciální případ grafu eulerovský. Je to takový graf, který lze nakreslit jedním tahem. Dalším významným momentem historie grafových algoritmů je vytvoření algoritmu pro nalezení minimální kostry grafu. Tento algoritmus byl vytvořen 1926 a následně použit pro výstavbu elektrické sítě na Moravě. Od té doby se teorie grafů stala významnou matematickou disciplínou, na které závisí mnohé vymoženosti dnešní doby. Silniční sítě, zásobování energiemi, či například to, zda se dostanete včas na dovolenou. Jednou z podskupin teorie grafů je i hledání nejkratších či nejvýhodnějších cest. Tato práce má připravit půdu pro další možné aplikace tímto problémem se zabývající. 2 Cíl práce Cílem práce Převodník geografických dat je realizace aplikace, která umožní import dat o silniční síti České republiky do databáze jiného formátu. Vstupní data pocházejí od Ředitelství silnic a dálnic ČR a jsou volně dostupná ve formátu dbase III [1] na jejich webových stránkách. Jako výstupní databáze byla zvolena oblíbená PostgreSQL kvůli jejímu vysokému výkonu, dobré přenositelnosti a snadnému použití. Vzniklá databáze může později sloužit jako datový sklad pro účely aplikace implementující některé grafové algoritmy. 3 Postup řešení 3.1 Vstupní data Největším problémem, který bylo nutno před započetím práce na samotném programu vyřešit, bylo získání vstupních dat. Geografická data, a to jak rastrová, vektorová či textová (popisná) jsou významným obchodním artiklem a není snadné je získat. Téměř všechny organizace, které s takovým daty pracují, jsou ochotny je poskytnout výhradně pro osobní použití (nikoli tedy pro automatizované zpracování), mnohdy za úplatu. Velké množství dat je taktéž v nepoužitelných vstupních formátech (zejména rastrových), jde například o oblíbené mapové servery Seznamu či Googlu. Zde se taktéž vyskytuje licenční problém - 3 -

4 zakazující automatizované použití zmíněných serverů. Ani v případě státní správy není situace o mnoho lepší. Server portálu Ministerstva vnitra a Ministerstva životního prostředí, který poskytuje data na adrese disponuje sice množstvím vhodných dat, bohužel ale jen v rastrovém formátu. Snad jediným volně dostupným zdrojem (pokud pomineme projekt OpenStreetMap na adrese jenž je ale zaměřen spíše na koncového uživatele), který zároveň zveřejňuje data v dobře dokumentovaném a snadno čitelném formátu je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, konkrétně Silniční databanka Ostrava. Na jejich webových stránkách (http://www.rsd.cz) je k dispozici sada souborů popisující silniční síť České republiky. Sada je aktualizována dvakrát ročně. 3.2 Data Silniční databanky Ostrava Data, která lze stáhnout ze stránek ŘSD, jsou ve standardizovaném formátu ERSI Shapefile (specifikace viz [2]), který popisuje nejen grafickou strukturu formou vektorového zobrazení, ale také zobrazená místa formou textových nebo číselných údajů. Po důkladné analýze za pomocí nástrojů dodaných firmou ERSI (zejména ArcExplorer) a prostředky operačního systému, bylo zjišťeno, že právě soubor, obsahující data popisná (nikoli grafická), by mohl být klíčem k vyřešení problému nedostupnosti dat. Jde totiž o sadu tabulek v dobře podporovaném formátu dbase III. Bohužel, k těmto datům takřka neexistuje dokumentace (mimo několika řádků na webu). Zodpovědné osoby ŘSD na ové dotazy ohledně dokumentace nereagovaly a tak bylo nutno značný čas věnovat analýze dat kvůli zjištění významu jednotlivých sloupců v tabulkách. Po důkladném prohledání webu se podařilo získat dokument analyzující zátěž životního prostředí zpracovaný Ministerstvem dopravy ČR [3]. V dokumentu byly použity dotazy právě na databázi Silniční databanky, což přineslo mnoho užitečných informací. Ze souborů, které jsou na webu k dispozici byly nakonec použity tyto tři: VUSEKY.dbf tabulka úseku (silnic) propojujících jednotlivé uzly VUZLY.dbf tabulka uzlů (křižovatek) CDMAB.dbf tabulka administrativních jednotek Ilustrace 1: Náhled tabulky VUZLY.dbf - 4 -

5 Bohužel, tak, jak je databáze navržena, je dost obtížně použitelná. Tedy alespoň, chceme-li dosáhnout přijatelné rychlosti při práci s ní. Databáze porušuje mnoho doporučení pro tvorbu relačních databází. Kupříkladu nevhodné použití textového primárního klíče či téměř žádná normalizace tabulek. Příkladem může být ilustrace výše, kdy je jasně vidět zbytečná redundance v podobě textového popisu druhu křižovatky. Z výše uvedených důvodů a také kvůli omezeným možnostem, které dbase III nabízí, bylo rozhodnuto, že musí být tato data převedena do jiného formátu, kde budou silněji aplikována doporučení pro tvorbu relačních databází a bude taktéž provedena normalizace a lepší návrh tabulek Tabulka VUZLY.dbf Tabulka obsahuje seznam uzlů, tedy obvykle křižovatek. Některé body jsou ale například začátkem či koncem komunikace či hraničním přechodem. Popisuje název umístění (pokud nějaký existuje) a identifikační číslo územní jednotky (nekompatibilní s ČSÚ). Zjištěný význam dat popisuje následující tabulka: CIS_UZLU číslo uzlu ADM[1-2] čísla administrativních jednotek, ve kterých se uzel nachází (CDMAB) ICZUJ identifikační číslo základní územní jednotky ICZUJ_TEXT název územní jednotky SOU_X souřadnice v ose X nevyužito SOU_Y souřadnice v ose Y nevyužito VYS_SOU_Z souřadnice v ose Z nevyužito CHAR_UZLU typ uzlu (k řižovatk a, hraniční přechod, ) CHAR_TEXT název typu uzlu POCKR_DUZ význam není znám POCV_DUZ význam není znám KR_UZEL[1-8] do kterého úseku křižovatky úsek vchází/vychází ORIENT[1-8] Orientace -- + vstupuje do uzlu, - vystupuje z uzlu NAV_UZEL[1-8] CIS_UZLU spojeného s tímto uzlem DAT_ZAZNAM datum vytvoření záznamu Tabulka 1: Struktura tabulky VUZLY.dbf Formát CIS_UZLU CIS_UZLU je primárním klíčem VUZLY.dbf. Jde tedy o unikátní označení konkrétního uzlu. Formát je popsán regulárním výrazem ^([0-9]{4}[ABC]{1}[0-9]{3})([0-9]{2})$. První ozávorkovaná část uvozuje číslo uzlu, druhá (volitelná) v případě křižovatek udává, o jaký úsek křižovatky jde. Z výše uvedeného plyne, že může existovat několik uzlů se stejnou první částí lišících se jen v čísle úseku křižovatky. Takovou křižovatku nazýváme komplexní. Obvykle jde o stavby, jakými jsou dálniční mosty s přivaděči nebo křižovatky, kde se cesty nekříží v jednom místě, jsou ale propojeny pomocnými komunikacemi (kruhový objezd)

6 Tabulka VUZLY.dbf neobsahuje údaje k dílčím uzlům komplexních křižovatek, jen ke křižovatkám samotným Formát ICZUJ Původní domněnka byla taková, že tento kód bude souhlasit s údaji poskytovanými Českým statistickým úřadem (http://www.czso.cz). Ta se bohužel ukázala jako nepravdivá, jelikož kódy IČZÚJ s ČSÚ vůbec nesouhlasí. Bylo tedy nutno využít i sloupec ICZUJ_TEXT pro vytvoření vlastního seznamu územních jednotek Formát CHAR_UZLU Písmeno či číslo uvedené v CHAR_UZLU (a duplicitně textově zapsané v CHAR_TEXT) udává, o jaký druh uzlu se jedná. Druhy mohou být následující: 1 začátek nebo konec komunikace 2 začátek nebo konec přívozu 3 začátek nebo konec nevybudované ulice 4 začátek nebo konec vojenského prostoru 5 státní hranice 6 začátek nebo konec směrového rozdělení 7 bod jednoznačnosti 8 změna počtu dopravních pruhů (slovo pruhů je odhad) 9 jiný bod M křižovatka mimoúrovňová N křižovatka mimoúrovňová (jiný typ, není určeno) R křižovatka úrovňová světelná (slovo světelná je odhad) U křižovatka úrovňová Tabulka VUSEKY.dbf Tato tabulka popisuje propojení jednotlivých uzlů (křižovatek) mezi sebou. Nese důležité informace týkající se například délky úseku, názvu silničního tahu, ke kterému úsek přísluší či čísla silnice. Významy jednotlivých sloupců (které se podařilo zjistit) shrnuje následující tabulka

7 CIS_USEKU číslo úsek u -- <do uzlu> <z uzlu> DAT_ZAZNAM datum vytvoření záznamu ADMINJ k ód administrativní jednotk y (seznam jednotek v CDMAB) DELKA_US délk a úsek u v metrech DOPR_SMERY dopravní směry 0 obousměrný úsek, 1 jednosměrný PAPR_VETEV zda jde o paprsek či větev k řižovatk y (hodnoty: PAPRS, VETEV) KOD_TR_KOM k ód třídy k omunik ace 1 dálnice, 2-4 silnice třídy SILNICE číslo silnice VYBR_SIT prázdné VYM_TAHY není známo. Hodnoty U, R, P, O, K, I, F, prázdná PEAZ_KOM[1-8] ETAH[1-4] číslo peážující (souběžné) komunikace číslo evropsk ého silničního tahu PORADI_US pořadí úseku v celé silnici Tabulka 2: Struktura tabulky VUSEKY.dbf Formát CIS_USEKU CIS_USEKU je zadáno formou dvou CIS_UZLU v jedné buňce. Formát tohoto pole popisuje regulární výraz ^[0-9]{4}[ABC]{1}[0-9]{3}[0-9\ ]{2}[0-9]{4}[ABC]{1}[0-9]{3}[0-9\ ]{0,2}$. Z tohoto regulárního výrazu je zřejmé, že formát sloupce je naprosto nevhodný pro jakoukoli manipulaci prostřednictvím databázového stroje. V dnešní době sice již existují i SŘBD, které dokáží vyhledávat data v tabulkách pomocí regulárního výrazu, je ale velmi pravděpodobné, že půjde o operaci značně časově náročnou a proto je lepší se použití tohoto kódu jako primárního klíče vyhnout Formát SILNICE Pole silnice udává číslo silnice. Toto pole má následující tvar: 1 až 71 I. třída 101 až 648 II. třída 0031 až libovolné pětimístné číslo III. třída formát <číslo> <písmeno> nebyl zjištěn význam, může obsahovat číslo dálnice Tabulka CDMAB.dbf Tabulka obsahuje pouze dva využité sloupce KOD a VYZNAM. Dále obsahuje sloupec ZKR, ten ale není na žádném řádku použit. KOD udává číslo administrativní jednotky a VYZNAM její název. Aby byla tabulka kompletní a mohli jsme se na ni odkazovat z relačně spojených tabulek, je třeba doplnit do ní ještě čtyři položky kódy okolních států: SRN, SR, RAKOUS a POLSKO. Z jejich kódu je význam zřejmý. Jejich neuvedení v původní tabulce je porušením relačních vztahů databáze

8 3.3 Výstupní data Jak již bylo zmíněno, původní databáze ve formátu dbase III zcela nevyhovuje požadavkům na výkon a formát dat. Byla proto navržena nová databáze na platformě PostgreSQL. Databáze obsahuje tyto tabulky: Ilustrace 2: Struktura databáze adm_units seznam administrativních jednotek edges úseky (silnice) node_types druhy uzlů (křižovatek) nodes uzly edges_systems propojovací tabulka systems s edges (vztah M:N) places seznam pojmenovaných míst roads seznam silnic systems seznam silničních tahů Ve většině tabulek byl vytvořen více než jeden index (nad primárním klíčem) nad textovými daty (jako je například původní číslo úseku či uzlu). Důvodem je značné zvýšení rychlosti při konverzi původní databáze na novou. Textová data totiž provizorně slouží jako primární klíč (spojení s původní databází) a provádí se podle nich výběr. Tyto indexy mohou být později zrušeny, nebude-li aplikace, která bude s databází pracovat, vyžadovat data v původním formátu

9 Databáze v současné podobě nepodporuje uložení komplexních křižovatek, ty jsou redukovány na jediný uzel. Taktéž nejsou do databáze uložena data s dosud neznámým významem, případně jsou uložena jen data, která lze zpracovat (jako v případě tabulky roads, kde nejsou dokonale zpracovávány informace ze vstupního sloupce VUSEKY.SILNICE) Tabulka adm_units Tabulka obsahuje údaje o administrativních jednotkách. code kód administrativní jednotky dle původní databáze ŘSD Tabulka edges Údaje o úsecích silniční sítě silnicích. from_node výstupní uzel to_node vstupní uzel lenght délka úseku v metrech road informace o silnici příslušící k úseku, odkaz do tabulky roads->id bidirectional TRUE v případě, že jde o obousměrný úsek canonical_name původní jméno úseku dle ŘSD Tabulka node_types Druhy uzlů (křižovatek). code kód druhu uzlu dle ŘSD name název druhu uzlu Tabulka nodes Uzly silniční sítě křižovatky. Id primární klíč adm_unit1 první administrativní jednotka (odkaz do adm_units->id) adm_unit2 druhá administrativní jednotka (odkaz do adm_units->id) place název místa, kde se uzel nachází (odkaz do places->id) node_type druh uzlu (odkaz do node_types->id) canonical_name původní název uzlu dle ŘSD Tabulka edges_systems Propojovací tabulka mezi tabulkami edges a systems

10 edge_id odkaz do edges->id system_id odkaz do systems->id Tabulka places Pojmenovaná geografická místa (např. silnice prochází městem a zde se uloží jeho název). name název místa code IČZÚJ dle ŘSD (nekompatibilní s ČSÚ) Tabulka roads Silnice navázané k úsekům. code kód silnice dle ŘSD class třída silnice 1 dálnice, 2-4 silnice I. až III. třídy number číslo silnice Tabulka systems Evropské silniční a dálniční tahy (např. E461, E50, ). name název tahu bez E, tj. jen 461, 50, 3.4 Algoritmus převodu Celý algoritmus je snadno možno vyčíst z přiloženého zdrojového kódu, v následujících odstavcích bude popsán zjednodušenou formou, která však postačí pro vytvoření základní představy o procesu převodu. Algoritmus byl realizován v programovacím jazyce Perl [3] kvůli jeho snadno čitelné syntaxi, dobré přenositelnosti a snadném rozšiřování pomocí přídavných programových modulů. Při návrhu struktury databáze a algoritmu převodu byly využity některé poznatky z diplomové práce Jana Koláře [4]. Na začátku běhu aplikace je nezbytná kontrola spojení s databází PostgreSQL a ověření existence vstupních souborů. Poté již může začít samotný převod. Program informuje o průběhu své práce vypisováním informací na standardní výstup. Jeho práce se dělí 8 relativně samostatných částí. Tyto není nutné provádět atomicky, je to však doporučeno kvůli zachování dokonalé integrity dat. Každý krok ovšem už atomický být musí. Dojde-li k neočekávanému přerušení běhu programu uprostřed některého z kroků, je nezbytně nutné databázi (nebo alespoň tabulku, na které se pracovalo) před pokračováním vyprázdnit. Při standardním běhu program automaticky pokračuje krok

11 po kroku až do okamžiku, kdy je celá databáze převedena. Celý program realizuje následující kroky: 1. Převod uzlů (křižovatek) Vyčtení veškerých uzlů z tabulky VUZLY.dbf a jejich prosté uložení (včetně originálního názvu). Prozatím není povolena možnost tvorby komplexních křižovatek. 2. Převod úseků (silnic) Tento krok je již značně komplikovanější, je třeba dle originálního čísla úseku najít v nové tabulce uzlů odpovídající uzly a tyto dva prostřednictvím úseku spojit. Taktéž je úsek doplněn o směrovost. V případě jednosměrnosti je nastaveno správné pořadí dat ve sloupcích from_node a to_node. 3. Vytvoření administrativních jednotek Přenese se původní seznam z tabulky CDMAB.dbf, změní se jeho kódování na UTF-8 a připojí se k němu také kódy zemí, se kterými ČR sousedí. 4. Propojení administrativních jednotek s uzly Znovu se projde původní tabulka uzlů a provede se propojení dle canonical_name v nové tabulce nodes. 5. Vytvoření tabulky míst a propojení s uzly Opět se prochází původní tabulka uzlů a přiřazují se k jednotlivým položkám místa z tabulky places. Není-li místo nalezeno, vytvoří se. 6. Propojení druhů křižovatek s uzly Je naplněna tabulka node_types druhy křižovatek a je spojena s tabulkou nodes. 7. Propojení názvů silnic s úseky Projde se tabulka úseků. Jednotlivým položkám je nastavováno příslušné umístění. V případě, že umístění v tabulce places dosud neexistuje, je vytvořeno. 8. Propojení silničních tahů s úseky Stejný postup jako v předchozím kroku, jen je aplikován na silniční tahy. Dokončení převodu program oznámí na standardní výstup. V té chvíli máme k dispozici novou databázi naplněnou aktuálními daty. 4 Diskuse Celý algoritmus byl navržen s ohledem na jednoduchost. Je zřejmé, že některé kroky by mohly být prováděny současně (např. vytvoření uzlu a současně přiřazení administrativní jednotky k uzlu). Tento přístup by však následně znesnadnil správu kódu a zbytečně zvýšil jeho složitost na úkor čitelnosti a snadné pochopitelnosti. Jak již bylo na několika místech zmíněno, algoritmus prozatím nedokáže vytvářet komplexní křižovatky. Každou takovou nahradí jednoduchým uzlem. Tento postup vnáší do databáze ne

12 přesnosti jelikož neznáme délku trasy z jedné části křižovatky do druhé, což se může u některých tras projevit podhodnocením celkové délky trasy. Tento nedostatek je poměrně snadno řešitelný a bude zřejmě opraven v některé z novějších verzí programu. Dalšími možnými vylepšeními je například odhad časové náročnosti převodu na konkrétním počítači, analýza obsahu databáze před začátkem převodu či možnost spuštění jen některých kroků programu. 5 Závěr Realizace tohoto programu nám dala možnost vystavět na jím vygenerované databázi aplikace, týkající se grafových algoritmů hledání nejkratší cesty, různé analýzy silniční sítě a podobně. Největším problémem nebyla samotná realizace, tj. naprogramování převodních algoritmů, nýbrž analýza vstupních dat. Pokud by v době návrhu existoval dostatek dokumentace, byla by i doba realizace mnohem kratší a je pravděpodobné, že by výsledek obsahoval mnohem více dat příslušících jak k uzlům, tak k úsekům silniční sítě. Program byl vyvíjen na 64-bitovém linuxovém počítači s následující konfigurací: Intel Celeron 220 1,2 GHz, 1 GiB DDR2/533 RAM, CentOS 5.1 x86_64, Perl 5.8.8, PostgreSQL Testovací běh programu s lokálně připojenou databází zabral necelých 31 minut. Výstupní databáze má (vzhledem k použití indexů na textové sloupce) 43 MiB. Tabulka edges asi 31 tisíc a tabulka nodes asi 22 tisíc záznamů. Zdrojový kód programu rsd2mroute je volně k dispozici na adrese pod licencí GNU GPL 3 nebo novější. Vstupní data jsou k dispozici na stránkách Silniční databanky [5]

13 6 Seznam použité literatury [1] Více autorů. Wikipedia: dbase <http://en.wikipedia.org/wiki/dbase>. Wikimedia, 2008 [2] Environmental Systems Research Institute. ESRI Shapefile Technical Description. ERSI, [3] DOSTÁL, Ivo. Hodnocení stávající dopravní infrastruktury a variant jejího plánovaného rozvoje z hlediska záboru půdy a vlivů na morfologii a fragmentaci krajiny. Centrum dopravního výzkumu, Ministerstvo dopravy ČR, 2004 [3] DAŘENA, František. Myslíme v jazyku Perl. Grada, ISBN [4] KOLÁŘ, Jan. Implementace algoritmů prohledávání dopravní sítě v prostředí PostgreSQL diplomová práce. VŠB TU Ostrava, [5] Více autorů. Využití informační základy Silniční databanky Ostrava <http://www.rsd.cz/doc/silnicni-a-dalnicni-sit/silnicni-databanka-ostrava/vyuzitiinformacni-zakladny>. Ředitelství silnic a dálnic ČR,

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

Změny datového modelu ZABAGED

Změny datového modelu ZABAGED Změny ZABAGED Praha Leden ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Popis změn za rok Většina změn se týká kategorie komunikace, kdy na základě dat správce (Silniční databanka Ostrava) byl rozšířen výčet atributů u typů objektů

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

Aplikace. prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Aplikace. prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ 4 OPERÁTOR

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Aplikace. prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ 4 OPERÁTOR

Více

2. úkol MI-PAA. Jan Jůna (junajan) 3.11.2013

2. úkol MI-PAA. Jan Jůna (junajan) 3.11.2013 2. úkol MI-PAA Jan Jůna (junajan) 3.11.2013 Specifikaci úlohy Problém batohu je jedním z nejjednodušších NP-těžkých problémů. V literatuře najdeme množství jeho variant, které mají obecně různé nároky

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce Microsoft Office Excel vyhledávací funkce Karel Dvořák 2011 Vyhledávání v tabulkách Vzhledem ke skutečnosti, že Excel je na mnoha pracovištích používán i jako nástroj pro správu jednoduchých databází,

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ ÚVOD Technologie elastické konformní transformace rastrových obrazů je realizována v rámci webové aplikace NKT. Tato webová aplikace provádí

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 2. a 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká: 2. soustředění 16.1.2009

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek Vznik a vývoj DDI Potřeba standardizace popisu datových souborů v souvislosti s elektronickou archivací dat

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. z předmětu KIV/DB1

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. z předmětu KIV/DB1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE z předmětu KIV/DB1 Téma: Databáze MP3 souborů na CD Autor: Markéta Šmejkalová Osobní číslo: K05738 Akademický rok: 2007/2008 Stručný popis úlohy Abych vyhověla zadání semestrální práce

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Analýza dat sleep Semestrální práce do předmětu Informační systémy pro rozhodování

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Analýza dat sleep Semestrální práce do předmětu Informační systémy pro rozhodování Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Analýza dat sleep Semestrální práce do předmětu Informační systémy pro rozhodování Jan Grmela, EI Brno 2011 Popis zdrojových dat Zdrojová data souboru

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Exportní soubor pro mzdové programy

Exportní soubor pro mzdové programy Exportní soubor pro mzdové programy Při vytváření výsledovky v programu Docházka 3000 máte možnost ve druhém kroku (po doběhnutí výpočtů) zatrhnout volbu Export. Ta umožní vytvoření exportního souboru

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe Modul Aspe Vyšší agregace Parametry stavby byly rozšířeny o funkci použití vyšších agregací, které mění pohled na stavbu. Po aktivaci jsou všechny stavební díly ve stromové struktuře, tiskových sestavách

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

MISYS import dat MISYS. Import dat. www.gepro.cz. II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš

MISYS import dat MISYS. Import dat. www.gepro.cz. II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš MISYS Import dat Obsah Základní informace Import SHP typ TEXT Import SHP typ BOD Import SHP typ LINIE Import SHP typ PLOCHA Import DGN Import DXF Základní informace Import dat provádí konverzi datových

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Obsah dokumentu Tento dokument obsahuje technické specifikace a základní smluvní a platební informace pro

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6 Lubomír Vašek Zlín 2013 Obsah... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Princip rastrové reprezentace... 3 2.1 Užívané

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Katalog egon služeb verze: 0.01

Katalog egon služeb verze: 0.01 Katalog egon služeb verze: 0.01 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Členění dokumentu... 5 1.2 Třídy služeb... 5 1.3 SLA služeb... 6 1.3.1 SLA-01...

Více

ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH

ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH MOJESODEXO.CZ ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 23. 9. 2014 14:09 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU ÚVOD... 1 1. CO CHCETE OBJEDNAT... 2 2. JAKÝM ZPŮSOBEM CHCETE OBJEDNAT...

Více

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Příloha č. 1 Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Praha, listopad 2006 Obsah: I. Specifikace zadání II. Popis řešení II.1 Popis výchozího stavu II.2 Způsob

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

KIV/ZIS - cvičení. je dobré chodit na cvičení, lépe se pak vypracovávají semestrálky. první 2 týdny podle kapacity 1/37

KIV/ZIS - cvičení. je dobré chodit na cvičení, lépe se pak vypracovávají semestrálky. první 2 týdny podle kapacity 1/37 KIV/ZIS - cvičení David Široký (dsiroky@kiv.zcu.cz) http://portal.zcu.cz -> Courseware -> Moje předměty -> KIV/ZIS http://dasir.cz/vyuka/ docházka - není povinná, ale je sledovaná přesuny mezi cvičeními

Více

Překladač a jeho struktura

Překladač a jeho struktura Překladač a jeho struktura Překladače, přednáška č. 1 Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz http://fpf.slu.cz/ vav10ui Poslední aktualizace: 23. září 2008 Definice

Více

Ředitelství silnic a dálnic CR. odbor Silniční databanky a Národního dopravního informačního centra (ND1C) Slovenská 1142/7, Ostrava-Přívoz, PSČ 70200

Ředitelství silnic a dálnic CR. odbor Silniční databanky a Národního dopravního informačního centra (ND1C) Slovenská 1142/7, Ostrava-Přívoz, PSČ 70200 KUMSP00QID7X Ředitelství silnic a dálnic CR Ií 1 '. 00 Mt. fyff /#? odbor Silniční databanky a Národního dopravního informačního centra (ND1C) Slovenská 1142/7, Ostrava-Přívoz, PSČ 70200 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

1.13 ACCESS popis programu

1.13 ACCESS popis programu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 4 U k á z k a k n i h

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.17 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 17 PHP- komplexní úloha Výpočet obsahu trojúhelníku pomocí Heronova vzorce DUM prohloubí dovednosti žáků v postupu

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D Dodatek č. 1 ze dne 22. 1. 2015 č. j.: ZÚ-00031/2015-13600, kterým se mění Katalog objektů ZAAGED verze 2.5 ze dne 15. 1. 2014 č. j.: ZÚ-00108/2014-13600 1. Zeměměřický úřad

Více

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ing. Jiří Fryč, Ph.D. Školitel: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Databáze rizik ve stavebním projektu

Databáze rizik ve stavebním projektu Úvod Databáze rizik ve stavebním projektu David Dudáš Databáze rizik byla vytvořena jako podklad a podpora pro řešení problému řízení rizik v rámci aplikace platformy Building Information Modeling. Jedná

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

Geoportál DMVS využití a další rozvoj

Geoportál DMVS využití a další rozvoj Geoportál DMVS využití a další rozvoj Ing. Michal Bílý OBSAH PREZENTACE Představení projektu DMVS Využití projektu a statistiky Plánovaný rozvoj Závěr PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Digitální mapa veřejné správy

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Bakalářská práce 2014 Autor: Adam Schreier Garant práce: Jan Růžička Obsah prezentace 1.Seznámení s řešeným problémem

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více