Převodník geografických dat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Převodník geografických dat"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Převodník geografických dat Aplikace vývojových technik semestrální práce Jan Grmela, 2. ročník, Ekonomická informatika Brno,

2 Obsah 1 Úvod Cíl práce Postup řešení Vstupní data Data Silniční databanky Ostrava Tabulka VUZLY.dbf Formát CIS_UZLU Formát ICZUJ Formát CHAR_UZLU Tabulka VUSEKY.dbf Formát CIS_USEKU Formát SILNICE Tabulka CDMAB.dbf Výstupní data Tabulka adm_units Tabulka edges Tabulka node_types Tabulka nodes Tabulka edges_systems Tabulka places Tabulka roads Tabulka systems Algoritmus převodu Diskuse Závěr Seznam použité literatury

3 1 Úvod Grafové algoritmy (v našem případě aplikované na geografické mapy) prošly od doby svého vzniku, kterou je obvykle uváděna doba vzniku problému sedmi mostů v Královci (Prusko, dnes Rusko), dlouhou cestou. Otázka tehdy byla položena následovně: Je možné přejít všechny mosty tak, abychom na každý vstoupili jen jednou? Problém vyřešil v roce 1736 Leonhard Euler s tím, že to možné není. Podle něj byl pojmenován speciální případ grafu eulerovský. Je to takový graf, který lze nakreslit jedním tahem. Dalším významným momentem historie grafových algoritmů je vytvoření algoritmu pro nalezení minimální kostry grafu. Tento algoritmus byl vytvořen 1926 a následně použit pro výstavbu elektrické sítě na Moravě. Od té doby se teorie grafů stala významnou matematickou disciplínou, na které závisí mnohé vymoženosti dnešní doby. Silniční sítě, zásobování energiemi, či například to, zda se dostanete včas na dovolenou. Jednou z podskupin teorie grafů je i hledání nejkratších či nejvýhodnějších cest. Tato práce má připravit půdu pro další možné aplikace tímto problémem se zabývající. 2 Cíl práce Cílem práce Převodník geografických dat je realizace aplikace, která umožní import dat o silniční síti České republiky do databáze jiného formátu. Vstupní data pocházejí od Ředitelství silnic a dálnic ČR a jsou volně dostupná ve formátu dbase III [1] na jejich webových stránkách. Jako výstupní databáze byla zvolena oblíbená PostgreSQL kvůli jejímu vysokému výkonu, dobré přenositelnosti a snadnému použití. Vzniklá databáze může později sloužit jako datový sklad pro účely aplikace implementující některé grafové algoritmy. 3 Postup řešení 3.1 Vstupní data Největším problémem, který bylo nutno před započetím práce na samotném programu vyřešit, bylo získání vstupních dat. Geografická data, a to jak rastrová, vektorová či textová (popisná) jsou významným obchodním artiklem a není snadné je získat. Téměř všechny organizace, které s takovým daty pracují, jsou ochotny je poskytnout výhradně pro osobní použití (nikoli tedy pro automatizované zpracování), mnohdy za úplatu. Velké množství dat je taktéž v nepoužitelných vstupních formátech (zejména rastrových), jde například o oblíbené mapové servery Seznamu či Googlu. Zde se taktéž vyskytuje licenční problém - 3 -

4 zakazující automatizované použití zmíněných serverů. Ani v případě státní správy není situace o mnoho lepší. Server portálu Ministerstva vnitra a Ministerstva životního prostředí, který poskytuje data na adrese disponuje sice množstvím vhodných dat, bohužel ale jen v rastrovém formátu. Snad jediným volně dostupným zdrojem (pokud pomineme projekt OpenStreetMap na adrese jenž je ale zaměřen spíše na koncového uživatele), který zároveň zveřejňuje data v dobře dokumentovaném a snadno čitelném formátu je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, konkrétně Silniční databanka Ostrava. Na jejich webových stránkách (http://www.rsd.cz) je k dispozici sada souborů popisující silniční síť České republiky. Sada je aktualizována dvakrát ročně. 3.2 Data Silniční databanky Ostrava Data, která lze stáhnout ze stránek ŘSD, jsou ve standardizovaném formátu ERSI Shapefile (specifikace viz [2]), který popisuje nejen grafickou strukturu formou vektorového zobrazení, ale také zobrazená místa formou textových nebo číselných údajů. Po důkladné analýze za pomocí nástrojů dodaných firmou ERSI (zejména ArcExplorer) a prostředky operačního systému, bylo zjišťeno, že právě soubor, obsahující data popisná (nikoli grafická), by mohl být klíčem k vyřešení problému nedostupnosti dat. Jde totiž o sadu tabulek v dobře podporovaném formátu dbase III. Bohužel, k těmto datům takřka neexistuje dokumentace (mimo několika řádků na webu). Zodpovědné osoby ŘSD na ové dotazy ohledně dokumentace nereagovaly a tak bylo nutno značný čas věnovat analýze dat kvůli zjištění významu jednotlivých sloupců v tabulkách. Po důkladném prohledání webu se podařilo získat dokument analyzující zátěž životního prostředí zpracovaný Ministerstvem dopravy ČR [3]. V dokumentu byly použity dotazy právě na databázi Silniční databanky, což přineslo mnoho užitečných informací. Ze souborů, které jsou na webu k dispozici byly nakonec použity tyto tři: VUSEKY.dbf tabulka úseku (silnic) propojujících jednotlivé uzly VUZLY.dbf tabulka uzlů (křižovatek) CDMAB.dbf tabulka administrativních jednotek Ilustrace 1: Náhled tabulky VUZLY.dbf - 4 -

5 Bohužel, tak, jak je databáze navržena, je dost obtížně použitelná. Tedy alespoň, chceme-li dosáhnout přijatelné rychlosti při práci s ní. Databáze porušuje mnoho doporučení pro tvorbu relačních databází. Kupříkladu nevhodné použití textového primárního klíče či téměř žádná normalizace tabulek. Příkladem může být ilustrace výše, kdy je jasně vidět zbytečná redundance v podobě textového popisu druhu křižovatky. Z výše uvedených důvodů a také kvůli omezeným možnostem, které dbase III nabízí, bylo rozhodnuto, že musí být tato data převedena do jiného formátu, kde budou silněji aplikována doporučení pro tvorbu relačních databází a bude taktéž provedena normalizace a lepší návrh tabulek Tabulka VUZLY.dbf Tabulka obsahuje seznam uzlů, tedy obvykle křižovatek. Některé body jsou ale například začátkem či koncem komunikace či hraničním přechodem. Popisuje název umístění (pokud nějaký existuje) a identifikační číslo územní jednotky (nekompatibilní s ČSÚ). Zjištěný význam dat popisuje následující tabulka: CIS_UZLU číslo uzlu ADM[1-2] čísla administrativních jednotek, ve kterých se uzel nachází (CDMAB) ICZUJ identifikační číslo základní územní jednotky ICZUJ_TEXT název územní jednotky SOU_X souřadnice v ose X nevyužito SOU_Y souřadnice v ose Y nevyužito VYS_SOU_Z souřadnice v ose Z nevyužito CHAR_UZLU typ uzlu (k řižovatk a, hraniční přechod, ) CHAR_TEXT název typu uzlu POCKR_DUZ význam není znám POCV_DUZ význam není znám KR_UZEL[1-8] do kterého úseku křižovatky úsek vchází/vychází ORIENT[1-8] Orientace -- + vstupuje do uzlu, - vystupuje z uzlu NAV_UZEL[1-8] CIS_UZLU spojeného s tímto uzlem DAT_ZAZNAM datum vytvoření záznamu Tabulka 1: Struktura tabulky VUZLY.dbf Formát CIS_UZLU CIS_UZLU je primárním klíčem VUZLY.dbf. Jde tedy o unikátní označení konkrétního uzlu. Formát je popsán regulárním výrazem ^([0-9]{4}[ABC]{1}[0-9]{3})([0-9]{2})$. První ozávorkovaná část uvozuje číslo uzlu, druhá (volitelná) v případě křižovatek udává, o jaký úsek křižovatky jde. Z výše uvedeného plyne, že může existovat několik uzlů se stejnou první částí lišících se jen v čísle úseku křižovatky. Takovou křižovatku nazýváme komplexní. Obvykle jde o stavby, jakými jsou dálniční mosty s přivaděči nebo křižovatky, kde se cesty nekříží v jednom místě, jsou ale propojeny pomocnými komunikacemi (kruhový objezd)

6 Tabulka VUZLY.dbf neobsahuje údaje k dílčím uzlům komplexních křižovatek, jen ke křižovatkám samotným Formát ICZUJ Původní domněnka byla taková, že tento kód bude souhlasit s údaji poskytovanými Českým statistickým úřadem (http://www.czso.cz). Ta se bohužel ukázala jako nepravdivá, jelikož kódy IČZÚJ s ČSÚ vůbec nesouhlasí. Bylo tedy nutno využít i sloupec ICZUJ_TEXT pro vytvoření vlastního seznamu územních jednotek Formát CHAR_UZLU Písmeno či číslo uvedené v CHAR_UZLU (a duplicitně textově zapsané v CHAR_TEXT) udává, o jaký druh uzlu se jedná. Druhy mohou být následující: 1 začátek nebo konec komunikace 2 začátek nebo konec přívozu 3 začátek nebo konec nevybudované ulice 4 začátek nebo konec vojenského prostoru 5 státní hranice 6 začátek nebo konec směrového rozdělení 7 bod jednoznačnosti 8 změna počtu dopravních pruhů (slovo pruhů je odhad) 9 jiný bod M křižovatka mimoúrovňová N křižovatka mimoúrovňová (jiný typ, není určeno) R křižovatka úrovňová světelná (slovo světelná je odhad) U křižovatka úrovňová Tabulka VUSEKY.dbf Tato tabulka popisuje propojení jednotlivých uzlů (křižovatek) mezi sebou. Nese důležité informace týkající se například délky úseku, názvu silničního tahu, ke kterému úsek přísluší či čísla silnice. Významy jednotlivých sloupců (které se podařilo zjistit) shrnuje následující tabulka

7 CIS_USEKU číslo úsek u -- <do uzlu> <z uzlu> DAT_ZAZNAM datum vytvoření záznamu ADMINJ k ód administrativní jednotk y (seznam jednotek v CDMAB) DELKA_US délk a úsek u v metrech DOPR_SMERY dopravní směry 0 obousměrný úsek, 1 jednosměrný PAPR_VETEV zda jde o paprsek či větev k řižovatk y (hodnoty: PAPRS, VETEV) KOD_TR_KOM k ód třídy k omunik ace 1 dálnice, 2-4 silnice třídy SILNICE číslo silnice VYBR_SIT prázdné VYM_TAHY není známo. Hodnoty U, R, P, O, K, I, F, prázdná PEAZ_KOM[1-8] ETAH[1-4] číslo peážující (souběžné) komunikace číslo evropsk ého silničního tahu PORADI_US pořadí úseku v celé silnici Tabulka 2: Struktura tabulky VUSEKY.dbf Formát CIS_USEKU CIS_USEKU je zadáno formou dvou CIS_UZLU v jedné buňce. Formát tohoto pole popisuje regulární výraz ^[0-9]{4}[ABC]{1}[0-9]{3}[0-9\ ]{2}[0-9]{4}[ABC]{1}[0-9]{3}[0-9\ ]{0,2}$. Z tohoto regulárního výrazu je zřejmé, že formát sloupce je naprosto nevhodný pro jakoukoli manipulaci prostřednictvím databázového stroje. V dnešní době sice již existují i SŘBD, které dokáží vyhledávat data v tabulkách pomocí regulárního výrazu, je ale velmi pravděpodobné, že půjde o operaci značně časově náročnou a proto je lepší se použití tohoto kódu jako primárního klíče vyhnout Formát SILNICE Pole silnice udává číslo silnice. Toto pole má následující tvar: 1 až 71 I. třída 101 až 648 II. třída 0031 až libovolné pětimístné číslo III. třída formát <číslo> <písmeno> nebyl zjištěn význam, může obsahovat číslo dálnice Tabulka CDMAB.dbf Tabulka obsahuje pouze dva využité sloupce KOD a VYZNAM. Dále obsahuje sloupec ZKR, ten ale není na žádném řádku použit. KOD udává číslo administrativní jednotky a VYZNAM její název. Aby byla tabulka kompletní a mohli jsme se na ni odkazovat z relačně spojených tabulek, je třeba doplnit do ní ještě čtyři položky kódy okolních států: SRN, SR, RAKOUS a POLSKO. Z jejich kódu je význam zřejmý. Jejich neuvedení v původní tabulce je porušením relačních vztahů databáze

8 3.3 Výstupní data Jak již bylo zmíněno, původní databáze ve formátu dbase III zcela nevyhovuje požadavkům na výkon a formát dat. Byla proto navržena nová databáze na platformě PostgreSQL. Databáze obsahuje tyto tabulky: Ilustrace 2: Struktura databáze adm_units seznam administrativních jednotek edges úseky (silnice) node_types druhy uzlů (křižovatek) nodes uzly edges_systems propojovací tabulka systems s edges (vztah M:N) places seznam pojmenovaných míst roads seznam silnic systems seznam silničních tahů Ve většině tabulek byl vytvořen více než jeden index (nad primárním klíčem) nad textovými daty (jako je například původní číslo úseku či uzlu). Důvodem je značné zvýšení rychlosti při konverzi původní databáze na novou. Textová data totiž provizorně slouží jako primární klíč (spojení s původní databází) a provádí se podle nich výběr. Tyto indexy mohou být později zrušeny, nebude-li aplikace, která bude s databází pracovat, vyžadovat data v původním formátu

9 Databáze v současné podobě nepodporuje uložení komplexních křižovatek, ty jsou redukovány na jediný uzel. Taktéž nejsou do databáze uložena data s dosud neznámým významem, případně jsou uložena jen data, která lze zpracovat (jako v případě tabulky roads, kde nejsou dokonale zpracovávány informace ze vstupního sloupce VUSEKY.SILNICE) Tabulka adm_units Tabulka obsahuje údaje o administrativních jednotkách. code kód administrativní jednotky dle původní databáze ŘSD Tabulka edges Údaje o úsecích silniční sítě silnicích. from_node výstupní uzel to_node vstupní uzel lenght délka úseku v metrech road informace o silnici příslušící k úseku, odkaz do tabulky roads->id bidirectional TRUE v případě, že jde o obousměrný úsek canonical_name původní jméno úseku dle ŘSD Tabulka node_types Druhy uzlů (křižovatek). code kód druhu uzlu dle ŘSD name název druhu uzlu Tabulka nodes Uzly silniční sítě křižovatky. Id primární klíč adm_unit1 první administrativní jednotka (odkaz do adm_units->id) adm_unit2 druhá administrativní jednotka (odkaz do adm_units->id) place název místa, kde se uzel nachází (odkaz do places->id) node_type druh uzlu (odkaz do node_types->id) canonical_name původní název uzlu dle ŘSD Tabulka edges_systems Propojovací tabulka mezi tabulkami edges a systems

10 edge_id odkaz do edges->id system_id odkaz do systems->id Tabulka places Pojmenovaná geografická místa (např. silnice prochází městem a zde se uloží jeho název). name název místa code IČZÚJ dle ŘSD (nekompatibilní s ČSÚ) Tabulka roads Silnice navázané k úsekům. code kód silnice dle ŘSD class třída silnice 1 dálnice, 2-4 silnice I. až III. třídy number číslo silnice Tabulka systems Evropské silniční a dálniční tahy (např. E461, E50, ). name název tahu bez E, tj. jen 461, 50, 3.4 Algoritmus převodu Celý algoritmus je snadno možno vyčíst z přiloženého zdrojového kódu, v následujících odstavcích bude popsán zjednodušenou formou, která však postačí pro vytvoření základní představy o procesu převodu. Algoritmus byl realizován v programovacím jazyce Perl [3] kvůli jeho snadno čitelné syntaxi, dobré přenositelnosti a snadném rozšiřování pomocí přídavných programových modulů. Při návrhu struktury databáze a algoritmu převodu byly využity některé poznatky z diplomové práce Jana Koláře [4]. Na začátku běhu aplikace je nezbytná kontrola spojení s databází PostgreSQL a ověření existence vstupních souborů. Poté již může začít samotný převod. Program informuje o průběhu své práce vypisováním informací na standardní výstup. Jeho práce se dělí 8 relativně samostatných částí. Tyto není nutné provádět atomicky, je to však doporučeno kvůli zachování dokonalé integrity dat. Každý krok ovšem už atomický být musí. Dojde-li k neočekávanému přerušení běhu programu uprostřed některého z kroků, je nezbytně nutné databázi (nebo alespoň tabulku, na které se pracovalo) před pokračováním vyprázdnit. Při standardním běhu program automaticky pokračuje krok

11 po kroku až do okamžiku, kdy je celá databáze převedena. Celý program realizuje následující kroky: 1. Převod uzlů (křižovatek) Vyčtení veškerých uzlů z tabulky VUZLY.dbf a jejich prosté uložení (včetně originálního názvu). Prozatím není povolena možnost tvorby komplexních křižovatek. 2. Převod úseků (silnic) Tento krok je již značně komplikovanější, je třeba dle originálního čísla úseku najít v nové tabulce uzlů odpovídající uzly a tyto dva prostřednictvím úseku spojit. Taktéž je úsek doplněn o směrovost. V případě jednosměrnosti je nastaveno správné pořadí dat ve sloupcích from_node a to_node. 3. Vytvoření administrativních jednotek Přenese se původní seznam z tabulky CDMAB.dbf, změní se jeho kódování na UTF-8 a připojí se k němu také kódy zemí, se kterými ČR sousedí. 4. Propojení administrativních jednotek s uzly Znovu se projde původní tabulka uzlů a provede se propojení dle canonical_name v nové tabulce nodes. 5. Vytvoření tabulky míst a propojení s uzly Opět se prochází původní tabulka uzlů a přiřazují se k jednotlivým položkám místa z tabulky places. Není-li místo nalezeno, vytvoří se. 6. Propojení druhů křižovatek s uzly Je naplněna tabulka node_types druhy křižovatek a je spojena s tabulkou nodes. 7. Propojení názvů silnic s úseky Projde se tabulka úseků. Jednotlivým položkám je nastavováno příslušné umístění. V případě, že umístění v tabulce places dosud neexistuje, je vytvořeno. 8. Propojení silničních tahů s úseky Stejný postup jako v předchozím kroku, jen je aplikován na silniční tahy. Dokončení převodu program oznámí na standardní výstup. V té chvíli máme k dispozici novou databázi naplněnou aktuálními daty. 4 Diskuse Celý algoritmus byl navržen s ohledem na jednoduchost. Je zřejmé, že některé kroky by mohly být prováděny současně (např. vytvoření uzlu a současně přiřazení administrativní jednotky k uzlu). Tento přístup by však následně znesnadnil správu kódu a zbytečně zvýšil jeho složitost na úkor čitelnosti a snadné pochopitelnosti. Jak již bylo na několika místech zmíněno, algoritmus prozatím nedokáže vytvářet komplexní křižovatky. Každou takovou nahradí jednoduchým uzlem. Tento postup vnáší do databáze ne

12 přesnosti jelikož neznáme délku trasy z jedné části křižovatky do druhé, což se může u některých tras projevit podhodnocením celkové délky trasy. Tento nedostatek je poměrně snadno řešitelný a bude zřejmě opraven v některé z novějších verzí programu. Dalšími možnými vylepšeními je například odhad časové náročnosti převodu na konkrétním počítači, analýza obsahu databáze před začátkem převodu či možnost spuštění jen některých kroků programu. 5 Závěr Realizace tohoto programu nám dala možnost vystavět na jím vygenerované databázi aplikace, týkající se grafových algoritmů hledání nejkratší cesty, různé analýzy silniční sítě a podobně. Největším problémem nebyla samotná realizace, tj. naprogramování převodních algoritmů, nýbrž analýza vstupních dat. Pokud by v době návrhu existoval dostatek dokumentace, byla by i doba realizace mnohem kratší a je pravděpodobné, že by výsledek obsahoval mnohem více dat příslušících jak k uzlům, tak k úsekům silniční sítě. Program byl vyvíjen na 64-bitovém linuxovém počítači s následující konfigurací: Intel Celeron 220 1,2 GHz, 1 GiB DDR2/533 RAM, CentOS 5.1 x86_64, Perl 5.8.8, PostgreSQL Testovací běh programu s lokálně připojenou databází zabral necelých 31 minut. Výstupní databáze má (vzhledem k použití indexů na textové sloupce) 43 MiB. Tabulka edges asi 31 tisíc a tabulka nodes asi 22 tisíc záznamů. Zdrojový kód programu rsd2mroute je volně k dispozici na adrese pod licencí GNU GPL 3 nebo novější. Vstupní data jsou k dispozici na stránkách Silniční databanky [5]

13 6 Seznam použité literatury [1] Více autorů. Wikipedia: dbase <http://en.wikipedia.org/wiki/dbase>. Wikimedia, 2008 [2] Environmental Systems Research Institute. ESRI Shapefile Technical Description. ERSI, [3] DOSTÁL, Ivo. Hodnocení stávající dopravní infrastruktury a variant jejího plánovaného rozvoje z hlediska záboru půdy a vlivů na morfologii a fragmentaci krajiny. Centrum dopravního výzkumu, Ministerstvo dopravy ČR, 2004 [3] DAŘENA, František. Myslíme v jazyku Perl. Grada, ISBN [4] KOLÁŘ, Jan. Implementace algoritmů prohledávání dopravní sítě v prostředí PostgreSQL diplomová práce. VŠB TU Ostrava, [5] Více autorů. Využití informační základy Silniční databanky Ostrava <http://www.rsd.cz/doc/silnicni-a-dalnicni-sit/silnicni-databanka-ostrava/vyuzitiinformacni-zakladny>. Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D Dodatek č. 1 ze dne 22. 1. 2015 č. j.: ZÚ-00031/2015-13600, kterým se mění Katalog objektů ZAAGED verze 2.5 ze dne 15. 1. 2014 č. j.: ZÚ-00108/2014-13600 1. Zeměměřický úřad

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany strana 1 / stran 5 Smlouva o spolupráci I. Smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Bakalářská práce 2014 Autor: Adam Schreier Garant práce: Jan Růžička Obsah prezentace 1.Seznámení s řešeným problémem

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Obsah dokumentu Tento dokument obsahuje technické specifikace a základní smluvní a platební informace pro

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Analýza dat sleep Semestrální práce do předmětu Informační systémy pro rozhodování

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Analýza dat sleep Semestrální práce do předmětu Informační systémy pro rozhodování Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Analýza dat sleep Semestrální práce do předmětu Informační systémy pro rozhodování Jan Grmela, EI Brno 2011 Popis zdrojových dat Zdrojová data souboru

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Sociodemografická data v GIS

Sociodemografická data v GIS Sociodemografická data v GIS Ing. Sylva Vorlová ARCDATA PRAHA, s.r.o. O čem budu hovořit Kdo jsme Komponenty webového GIS Sociodemografická data Esri Geografická databáze ArcČR 500 Geoportál Open Data

Více

NADSTAVBOVÝ MODUL MOHSA V1

NADSTAVBOVÝ MODUL MOHSA V1 NADSTAVBOVÝ MODUL MOHSA V1 Nadstavbový modul pro hierarchické shlukování se jmenuje Mod_Sh_Hier (MOHSA V1) je součástí souboru Shluk_Hier.xls. Tento soubor je přístupný na http://jonasova.upce.cz, a je

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

MISYS import dat MISYS. Import dat. www.gepro.cz. II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš

MISYS import dat MISYS. Import dat. www.gepro.cz. II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš MISYS Import dat Obsah Základní informace Import SHP typ TEXT Import SHP typ BOD Import SHP typ LINIE Import SHP typ PLOCHA Import DGN Import DXF Základní informace Import dat provádí konverzi datových

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

Databáze ArcView) Databázový systém

Databáze ArcView) Databázový systém Databázový systém Databáze (pro začínaj nající uživatele ArcView) Přednáška. Datová základna: soubor všech uživatelských dat uložených v databázi Databázový systém = data + nástroje pro práci s daty. Access.

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí Globema CS s.r.o. NetStork Popis funkcí Obsah 1 Automatizovaná kontextová nápověda... 3 2 Automaticky generovaná interaktivní schémata... 3 2.1 Schémata průběhů trubek, výkopů... 4 2.2 Schémata šachet...

Více

MATEMATIKA A 3 Metodický list č. 1

MATEMATIKA A 3 Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do problematiky diskrétní matematiky Cíl: Cílem tohoto tématického celku je vymezení oblasti diskrétní matematiky a příprava na další výklad kurzu. Jedná

Více

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek Vznik a vývoj DDI Potřeba standardizace popisu datových souborů v souvislosti s elektronickou archivací dat

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Srovnání aplikací pro převod dat z formátu PDF do Excelu

Srovnání aplikací pro převod dat z formátu PDF do Excelu Srovnání aplikací pro převod dat z formátu PDF do Excelu Bc. Eliška Janoušková, Ing. Pavel Kolman, Ph.D., Ústav statistiky a operačního výzkumu, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně,

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to databáze? Jaké

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Software a zeměpis DVPP 2008-9. 18.3.2009 Pavel Taibr, Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci taibr@atlas.cz

Software a zeměpis DVPP 2008-9. 18.3.2009 Pavel Taibr, Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci taibr@atlas.cz Software a zeměpis DVPP 2008-9 Obsah semináře Trocha softwarové teorie Software a náš trh Přehled využitelného software Cvičení: GoogleEarth OCAD QuizFaber ArcExplorer Software Dle licence freeware -volně

Více

Prezentace pro VŠE Praha 13.12.2013

Prezentace pro VŠE Praha 13.12.2013 Prezentace pro VŠE Praha 13.12.2013 Obsah Úvod přednášky Geocontrolling Geografické informace a podnikání Co je to Geocontrolling? Geografický informační systém (GIS) Podpora studentů Diskuse Kontakty

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC

SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC Ideální mapový software pro správu vlastních objektů a databází, pro optimalizaci naplánovaných cest a pro tvorbu mapových výřezů pro tisk a www. Software

Více

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe Modul Aspe Vyšší agregace Parametry stavby byly rozšířeny o funkci použití vyšších agregací, které mění pohled na stavbu. Po aktivaci jsou všechny stavební díly ve stromové struktuře, tiskových sestavách

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.3 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Strana 1 Hardwarová infrastruktura Návrh řešení musí obsahovat návrh hardwarové infrastruktury. Doporučujeme využít stávající infrastrukturu zadavatele.

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Projekt programu Inženýrská Informatika 2

Projekt programu Inženýrská Informatika 2 Projekt programu Inženýrská Informatika 2 Realizace grafu v jazyce Java Ústav počítačové a řídicí techniky, VŠCHT Praha Řešitel: Jan Hornof (ININ 258) Vedoucí: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. 1. Obsah 1.

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Proces transformace dalších zdrojů do NIKM Shromáždění datových zdrojů

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Big Data od velkých očekávání k praktickému využití. DSW, Praha, 23.9.2014

Big Data od velkých očekávání k praktickému využití. DSW, Praha, 23.9.2014 Big Data od velkých očekávání k praktickému využití DSW, Praha, 23.9.2014 Gartner: Hype Cycle for Emerging Technologies Zdroj: Gartner 3D scanners? NFC předběhlo cloud compu3ng? Internet of things zrychlil

Více

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Příloha č. 1 Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Praha, listopad 2006 Obsah: I. Specifikace zadání II. Popis řešení II.1 Popis výchozího stavu II.2 Způsob

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Geografické informační systémy

Geografické informační systémy Geografické informační systémy Co je to GIS? Tato zkratka se používá pro Geografické Informační Systémy. V současné literatuře se objevuje velké množství definic GIS. Jednu z nejvýstižnějších definic uvádí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.17 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 17 PHP- komplexní úloha Výpočet obsahu trojúhelníku pomocí Heronova vzorce DUM prohloubí dovednosti žáků v postupu

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Geocoding. Jaroslav Bližňák bli016

Geocoding. Jaroslav Bližňák bli016 Geocoding Jaroslav Bližňák bli016 Obsah Geocoding Základní pojmy Historie Data pro geokódování Registr ÚIR- ADR Registr ČSU Geocoding aplikace Srovnání mapových portálů Geocoding Inverzní geocoding Závěr

Více

Teorie grafů. zadání úloh. letní semestr 2008/2009. Poslední aktualizace: 19. května 2009. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Teorie grafů. zadání úloh. letní semestr 2008/2009. Poslední aktualizace: 19. května 2009. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Teorie grafů zadání úloh letní semestr 2008/2009 Poslední aktualizace: 19. května 2009 Obsah Úloha číslo 1 5 Úloha číslo 2 6 Úloha číslo 3 7 Úloha číslo 4 8 Úloha číslo 5 9 Úloha číslo 6 10 Úloha číslo

Více