Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku Bakalářská práce Autor: Ivo Bilan Ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová Praha Červen 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 27. června Ivo Bilan

3 Poděkování: Děkuji paní Ing. Heleně Cetlové za odborné vedení bakalářské práce. Dále děkuji za poskytnuté informace pracovníkům společnosti LEO Express a.s. a Fruitisimo s.r.o.

4 Anotace Cílem bakalářské práce Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku je identifikovat nové trendy v marketingu a navrhnout jejich vyuţití u vybraných společností. Pozornost je zaměřena na vývoj v oblasti strategických přístupů, internetového marketingu a marketingové komunikace. Z uvedených trendů se poté vychází při návrhu marketingových aktivit u vybraných společností. Klíčová slova Marketing, strategie, konkurence, hodnotový řetězec, internetový marketing, marketingová komunikace Annotation The goal of my bachelor's thesis called "New marketing trends as a tool to increase business competitiveness" is to identify new trends in the marketing area and propose their usage for selected companies. The emphasis is being put on a development of strategic approaches, internet marketing and the marketing communication. I am using the mentioned trends as a proposal of marketing activities related to selected companies. Key words Marketing, strategy, competition, value chain, internet marketing, marketing communication

5 Obsah Úvod Literární rešerše Marketing a nové trendy Co je to marketing Definice marketingu Nové trendy v marketingu Přístupy k tvorbě marketingových strategií Pojetí marketingu Strategie Konkurence Hodnotový systém Internetový marketing Reklama na internetu Marketing na sociálních médiích Public relation Přímý marketing Mobilní marketing Marketingová komunikace Buzzmarketing Intuitivní marketing Virální marketing Guerillový marketing Metodologie Základní charakteristika vybraných společností Fruitisimo

6 4.2. LEO Express Současné marketingové aktivity vybraných společností Fruitisimo s.r.o Marketingová komunikace LEO Express Marketingová komunikace Návrh na využití nových trendů marketingu ve vybraných společnostech Fruitisimo s.r.o LEO Express Shrnutí Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků, tabulek a grafů

7 Úvod Marketing se neustále vyvíjí. Je to dáno jednak změnou v chování spotřebitelů a rovněţ sílící potřebou firem mít k dispozici funkční nástroj k jejich oslovení. Stále častěji platí, ţe znalost marketingu pomáhá firmám při cestě k podnikatelskému úspěchu. Stává se dnes pravidlem, ţe firmy, které se jim neřídí, stěţí uspějí na trhu a brzy jej opustí. V teoretické části se zabývám pojetím marketingu a novodobými trendy. Zaměřuji se také na oblast strategie a konkurenční výhody. V praktické části se věnuji nejprve charakteristice vybraných společností a jejich stávajícím marketingovým aktivitám a poté se zabývám návrhem marketingových aktivit s vyuţitím nových trendů. Cílem bakalářské práce Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku je identifikovat nové trendy v marketingu a navrhnout jejich vyuţití u vybraných společností. 7

8 1. Literární rešerše V předloţené bakalářské práci byly pouţity literární zdroje, které představují základní odborné marketingové publikace: Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládat nové trhy, Marketing, Marketing management, Moderní marketing, Marketing od myšlenky k realizaci, Marketing služeb, Základy marketingu. Dále byla pouţita literatura marketingové komunikace: Marketingová komunikace: nové trendy a jejich využití, Buzzmarketing: přimějte lidi, aby o vás mluvili, Guerillový marketing: jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu, Intuitivní marketing. Pouţita byla také odborná literatura zabývající se strategickými přístupy: Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu, Michael Porter: jasně a srozumitelně, Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali. A nakonec byly pouţity publikace zabývající se internetovým marketingem a sociálními sítěmi: Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích, Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Přesná specifikace pouţitých literárních zdrojů je k nalezení v přehledu pouţité literatury v závěru práce. V praktické části jsou pouţity informace získané jak z interních materiálů a informací firem LEO Express a.s. (dále jen LEO Express ) a Fruitisimo s.r.o. (dále jen Fruitisimo ), tak z dostupných internetových zdrojů. 8

9 2. Marketing a nové trendy 2.1. Co je to marketing Marketing hluboce ovlivňuje naše kaţdodenní ţivoty a je v podstatě ve všem, čím se zabýváme, ať uţ jde o oblečení, které nosíme, přes webové stránky, které navštěvujeme, aţ k reklamám, na které se díváme. 1 Termín marketing pochází od slova market (trh) coţ je skupina prodávajících a kupujících, kteří chtějí směnit zboţí nebo sluţby za něco podobné hodnoty. Samozřejmě, ţe je k tomu třeba jednání. To se můţe odehrávat tváří v tvář na některém fyzickém místě (např. na farmářském trhu), nebo se můţe uskutečňovat nepřímo pomocí komplexní sítě zprostředkovatelů, kteří spojují od sebe vzdálené kupující a prodávající. 2 Jak zmiňuje P. Kotler: Dnešní marketing je třeba chápat nikoli ve starém významu jako schopnost prodat přesvědčit a prodat ale v novém významu uspokojování potřeb zákazníka. K prodeji dochází aţ poté, co je produkt vyroben. Naopak marketing začíná dávno předtím, neţ má společnost produkt k prodeji. Marketing pokračuje po celou dobu ţivotnosti produktu, snaţí se přilákat nové zákazníky a udrţet si ty stávající tím, ţe vylepší vzhled a výkon produktu, učí se z výsledků prodeje a snaţí se úspěch zopakovat. Podstatou marketingu je velmi jednoduchá myšlenka, a to ţe úspěch vychází z porozumění potřebám a přáním okolí a z vytváření myšlenek, sluţeb nebo produktů, které tyto potřeby a přání naplňují Definice marketingu Definic marketingu existuje celá řada, přesto k nejznámějším z nich bezpochyby patří ty od jednoho z nejuznávanějších autorů knih o marketingu, a to Philipa Kotlera, který ve své knize Moderní marketing jej definuje jako společenský a manaţerský proces, jehoţ prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a 1 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 12. vyd., Praha: Grada, ISBN McCARTHY, E. Jerome a William D. PERREAULT. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, ISBN KOTLER, P., et al. Moderní marketing. 4. vyd., Praha: Grada, ISBN

10 směny produktů a hodnot. 4 Další definice z knihy Marketing autorů Kotlera a Armstronga zní: Marketing je uspokojování potřeb zákazníka na straně jedné a tvorba zisku na straně druhé. Cílem marketingu je vyhledávat nové zákazníky příslibem získání výjimečné hodnoty a udrţet si stávající zákazníky uspokojením jejich potřeb, a současně vytvářet zisk. 5 Americká Marketingová Asociace uvádí marketing jako: Souhrn ekonomických činností, které řídí tok zboţí a sluţeb od výrobce ke spotřebiteli nebo k uţivateli Nové trendy v marketingu Dnešní zákazníci jsou pod stálým časovým tlakem, netrpělivý a nároční. Proto k jejich udrţení jiţ nestačí pouţití tradiční marketingové techniky prostého nabízení dalšího standardního výrobku. Očekávají vyšší kvalitu, lepší sluţby, niţší ceny a více hodnoty za své peníze a vynaloţenou námahu. V průběhu minulých dvou desetiletí se marketing jako motor růstu společnosti zadrhl. Stalo se tak v důsledku zvyšující se fragmentace trhů, silné globální konkurence, komoditizace výrobků, stále kratších ţivotních cyklů výrobků, exponenciálně rostoucích očekávání zákazníků a síly ostatních článků distribučních řetězců. To vedlo ke značnému omezení schopnosti marketingu generovat růst a jeho produktivita tak poklesla. O hodnotě soudobého marketingu se v mnoha společnostech začaly objevovat pochybnosti. 7 Díky tomu se v marketingu začaly formovat např. nové přístupy k tvorbě marketingových strategií. V poslední době sílí rovněţ význam internetu, co by technologie ovlivňující marketingovou komunikaci i distribuci. Stále oblíbenější začínají být nové směry marketingové komunikace, vyuţívající nových a netradičních nástrojů a postupů k získání pozornosti reklamou otupělých spotřebitelů Přístupy k tvorbě marketingových strategií Je zřejmé, ţe neexistuje jen jedna jediná marketingová cesta k bohatství. Místo toho, aby se podnik spoléhal na jednu významnou odlišující přednost či kampaň, musí utkat svou vlastní 4 KOTLER, P., et al. Moderní marketing. 4. vyd., Praha: Grada, ISBN KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, ISBN TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Marketing od myšlenky k realizaci. 2. vyd., Praha: Professional Publishing, ISBN KUMAR, Nirmalya. Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. Praha: Grada, ISBN

11 jedinečnou tapisérii marketingových charakteristik a aktivit. Nestačí jen dělat většinu věcí o něco lépe neţ konkurenti. Vynikající strategie jsou tvořeny jedinečnou konfigurací mnoha vzájemně se podporujících aktivit, které vzdorují snadnému napodobení Pojetí marketingu Z pohledu S. Zymana je jediným účelem marketingu přimět více lidí, aby si mnohem častěji kupovali více vašich výrobků a utratili přitom více peněz. Marketing je přitom o uţívání nástrojů, o rozhodování o tom, co je třeba udělat. O následném uţití správných nástrojů tím nejlepším způsobem, aby toho bylo dosaţeno. Je otázkou vynakládání peněz na činnosti, jeţ zvyšují hodnotu vašeho výrobku, vaší značky nebo sluţby a které poskytují spotřebitelům více důvodů, proč by si jich měli kupovat více, proč by si je měli kupovat častěji. Je to investice. Není to výdaj, který byste mohli libovolně omezovat. Pokud chcete růst, musíte dělat marketing. A kdyţ budete strategicky uvaţovat o tom, kde chcete být, dokáţete se tam dostat. 9 Podle N. Kumara je základním posláním marketingu vytvářet odlišnost nabídky společnosti od nabídky konkurentů v dimenzích, které jsou podstatné pro zákazníka. Pro vytváření diferenciace 10 pouţívají marketéři segmentaci, targeting 11 a positioning 12. Segmentace trhu je procesem rozdělení trhu na několik homogenních skupin zákazníků, kteří reagují podobným způsobem na určitý marketingový mix 4P výrobek, cenu, distribuci a komunikaci. Vytváření diferenciace napříč segmenty jen prostřednictvím 4P je však příliš limitující. Marketing místo toho potřebuje rámec, který inspiruje větší strategický nadhled, zkoumá multifunkční dopady obsluhy různých segmentů zákazníků a umoţňuje určit, kde v organizaci dochází k jakékoli diferenciaci KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Praha: Management Press, ISBN ZYMAN, Sergio. Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali. Praha: Management Press, ISBN Diferenciace tzn. odlišení 11 Targeting označení pro výběr cílového trhu 12 Positioning vymezení produktu vůči konkurenci 13 KUMAR, Nirmalya. Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. Praha: Grada, ISBN

12 Strategie Jak zmiňuje M. Porter, strategie je vysvětlením toho, jak organizace bude tváří v tvář konkurenci 14 dosahovat mimořádné výkonnosti. Strategické postavení firmy je odrazem rozhodnutí, jeţ firma přijímá vzhledem k druhu hodnoty, kterou bude vytvářet, a vzhledem ke způsobu, jakým bude hodnota vytvářena. Významnými metodickými rámci zde jsou konkurenční výhoda 15 a hodnotový řetězec. 16 Výsledkem dobré konkurenční strategie je trvale mimořádná výkonnost. Strategie objasňuje, jak organizace vystavená konkurenci bude dosahovat mimořádné úrovně výkonnosti. Strategické soupeření znamená vybrat si odlišnou cestu, neţ si vybrali druzí. Místo toho, aby firmy usilovaly o to být nejlepší, mohou a měly by se snaţit dosáhnout jedinečnosti. Celá tato myšlenka se týká jen a jen hodnoty. Jde o jedinečnost hodnoty, kterou vytváříte a o jedinečnost toho, jak ji vytváříte. Porterova definice strategie je normativní, nikoli deskriptivní. Znamená to, ţe rozlišuje mezi dobrou a špatnou strategií. Kaţdá dobrá strategie musí vyhovovat pěti kritériím. Jsou to: Jedinečná hodnotová nabídka. 17 Na míru přizpůsobený hodnotový řetězec. Vylučovací rozhodnutí odlišná od rozhodnutí soupeřů. Strategický soulad hodnotového řetězce. Časová kontinuita. 18 Tabulka 1: Pět kritérií dobré strategie 14 Konkurence lze si představit jako úporné přetahování o zisky, k němuž dochází nejen mezi soupeři, ale rovněž mezi firmou a jejími zákazníky, dodavateli, výrobci substitučních produktů a potenciálními nově vstupujícími subjekty do odvětví 15 Konkurenční výhoda nastává v momentě, kdy je ziskovost firmy vyšší, než ziskovost jejich soupeřů a je udržitelná 16 Hodnotový řetězec soubor všech činností, které firma vykonává při navrhování, zhotovování, marketingu, prodeji a dodávání svého výrobku nebo své služby 17 Hodnotová nabídka prvek strategie, který vymezuje druh hodnoty, kterou bude firma vytvářet pro své zákazníky 18 MAGRETA, Joan. Michael Porter: jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. Praha: Management Press, ISBN

13 JEDINEČNÁ HODNOTOVÁ NABÍDKA Nabízíte jedinečnou hodnotu vybranému souboru zákazníků za správnou relativní cenu? NA MÍRU PŘIZPŮSOBENÝ HODNOTOVÝ ŘETĚZEC Liší se soubor činností, jimiţ se předává vaše hodnotová nabídka, od činností, které vykonávají vaši soupeři? VYLUČOVACÍ ROZHODNUTÍ ODLIŠNÁ OD VYLUČOVACÍCH ROZHODNUTÍ VAŠICH SOUPEŘŮ Máte jasno v tom, co nebudete dělat, abyste mohli poskytovat svou hodnotu tím nejúčinnějším a nejefektnějším způsobem? STRATEGICKÝ SOULAD V CELÉM HODNOTOVÉM ŘETĚZCI Je hodnota vašich činností zvyšována dalšími činnostmi, které vykonáváte? ČASOVÁ KONTINUITA Je jádro vaší strategie dostatečně stabilní, aby vaše organizace mohla dosahovat dobrých výsledků v tom, co dělá, upevňovat jedinečnost hodnotového řetězce, vylučovacích rozhodnutí a strategického souladu? Zdroj: MAGRETA, Joan. Michael Porter: jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. Praha: Management Press, ISBN Jak připomíná S. Zyman: Všechno co děláte, kaţdá vaše propagační akce, kaţdá součást vaší reklamy, kaţdičká činnost, která nějak působí na zákazníky čili v podstatě vše, co firma dělá by mělo vycházet ze strategie a mělo by jí to posunout vpřed. A kaţdý, kdo se zabývá tím, co nějak působí na zákazníky, musí jasně vědět, jaká je strategie, aby tito lidé byli schopni přijímat rozhodnutí a volit opatření, která vás budou jen přibliţovat k vašemu cíli. Strategie je jediná věc, která vám bude poskytovat jasný směr. Kdyţ budete na pochybách, pak cokoli, co budete chtít dělat, ověřte vzhledem ke strategii Konkurence M. Porter uvádí, ţe první chybou konkurenčního usilování o to být nejlepší je to, ţe pokud se nějaká firma rozhodne být v něčem nejlepší, vytyčuje si nedosaţitelný cíl. Pokud všichni 19 ZYMAN, Sergio. Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali. Praha: Management Press, ISBN

14 konkurenti v odvětví budou usilovat o to být nejlepší, ocitnou se na cestě, na níţ se nevyhnou sráţce. Usilování o konkurenční odlišení, o dosaţení jedinečnosti, je odrazem odlišného chápání povahy konkurence a konkurenčního jednání. Důraz je kladen na vytváření mimořádné hodnoty pro vybrané zákazníky, nikoli na napodobování soupeřů a vyrovnávání se jejich nabídkám. Protoţe zákazníci mají skutečné moţnosti výběru, cena je jen jednou konkurenční proměnnou. Zatímco soupeření o to, kdo bude nejlepší, je ţiveno napodobováním, soupeření o dosaţení jedinečnosti se daří díky inovacím. 20 Tabulka 2: Dva zásadně odlišné přístupy ke konkurenci BÝT NEJLEPŠÍ Být jedničkou Soustředit se na tržní podíl Nejlepším zákazníkům poskytovat nejlepší produkt Konkurovat prostřednictvím napodobování NULOVÝ SOUČET Závod, v němž nemůže nikdo zvítězit BÝT JEDINEČNÝ Dosahovat vyšší návratnosti Soustředit se na zisky Uspokojovat rozmanité potřeby cílových zákazníků Konkurovat prostřednictvím inovací KLADNÝ SOUČET Mnoho různých vítězů, mnoho disciplín Zdroj: MAGRETA, Joan. Michael Porter: jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. Praha: Management Press, ISBN Podle M. Portera je konkurenční jednání s cílem dosáhnout zisku sloţitější. Je to zápas, do nějţ bývá zapojena celá řada aktérů, nejen přímých soupeřů, zápas, v němţ jde o to, kdo si 20 MAGRETA, Joan. Michael Porter: jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. Praha: Management Press, ISBN

15 přisvojí hodnotu, která je v daném odvětví vytvářena. Pravým smyslem konkurence tedy není porazit soupeře. Smyslem konkurenčního jednání je dosáhnout zisku. 21 Obrázek 1: Struktura odvětví - pět sil Hrozba nově vstupujících Vyjednávací síla dodavatelů Soupeření mezi existujícími konkurenty Vyjednávací síla kupujících Hrozba substitučních výrobků či služeb Zdroj: MAGRETA, Joan. Michael Porter: jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. Praha: Management Press, ISBN Těchto pět sil intenzita soupeření mezi existujícími konkurenty, vyjednávající síla kupujících (zákazníků daného odvětví), vyjednávací síla dodavatelů, hrozba náhraţek (substitutů) a hrozba konkurentů nově vstupujících do odvětví určuje strukturu odvětví. Rámec pěti sil se soustřeďuje na konkurenci, které jste vystaveni, a poskytuje vám východisko měření mimořádné výkonnosti. Obecné pravidlo říká, ţe čím mocnější daná síla je, tím větším tlakem bude působit na ceny nebo na náklady nebo na obě tyto kategorie a tím méně přitaţlivé odvětví bude pro aktéry, kteří v něm působí. 21 MAGRETA, Joan. Michael Porter: jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. Praha: Management Press, ISBN

16 Máte-li skutečnou konkurenční výhodu, znamená to, ţe ve srovnání se soupeři dosahujete niţších nákladů, účtujete si vyšší ceny, popř. děláte obojí 22, zmiňuje M. Porter Hodnotový systém M. Porter přibliţuje, ţe sled činností, které vaše firma vykonává při konstruování, produkci, prodeji, dodávání a poprodejní podpoře svých produktů, se označuje jako hodnotový řetězec. Váš hodnotový řetězec je zase součástí rozsáhlejšího hodnotového systému. Obrázek 2: Hodnotový řetězec Výzkum Řízení dodavatelského Výroba Marketing Poprodejní a vývoj řetězce a prodej sluţby Zdroj: MAGRETA, Joan. Michael Porter: jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. Praha: Management Press, ISBN Hodnotový řetězec představuje mocný nástroj, který dovoluje rozloţit firmu na strategicky závaţné činnosti, aby se soustředila na zdroje konkurenční výhody, to znamená na konkrétní činnosti, jejichţ výsledkem jsou vyšší ceny nebo niţší náklady. 23 Tabulka 3: Zdrojem konkurenční výhody jsou činnosti v rámci hodnotového řetězce firmy ČINNOSTI Vykonávat STEJNÉ činnosti jako soupeři, vykonávat je lépe Vykonávat ODLIŠNÉ činnosti neţ soupeři VYTVOŘENÁ HODNOTA Uspokojovat stejné potřeby s niţšími náklady Uspokojovat odlišné potřeby a/nebo stejné potřeby s niţšími náklady VÝHODA Nákladová výhoda, ale obtíţně udrţitelná Trvale vyšší ceny a/nebo niţší náklady 22 MAGRETA, Joan. Michael Porter: jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. Praha: Management Press, ISBN MAGRETA, Joan. Michael Porter: jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. Praha: Management Press, ISBN

17 KONKURENCE Být NEJLEPŠÍ, konkurovat na základě REALIZACE Být JEDINEČNÝ, konkurovat na základě STRATEGIE Zdroj: MAGRETA, Joan. Michael Porter: jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. Praha: Management Press, ISBN Hodnotovou nabídku M. Porter definuje jako odpověď na tři základní otázky: Které zákazníky budete obsluhovat? Jaké potřeby budete uspokojovat? Jaká relativní cena 24 zajistí přijatelnou hodnotu pro zákazníky a přijatelnou ziskovost pro firmu? Obrázek 3: Hodnotová nabídka zodpovídá tři otázky Kteří zákazníci? Jaké potřeby? Kteří koneční uţivatelé? Jaké kanály? Které výrobky? Jaké funkce a vlastnosti? Jaká relativní cena? Které sluţby? Cenová přiráţka? Sleva? Zdroj: MAGRETA, Joan. Michael Porter: jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. Praha: Management Press, ISBN Firma potřebuje novou strategii, pokud její hodnotový řetězec neumoţňuje dosahovat při poskytování jedinečné hodnotové nabídky lepších výsledků neţ konkurenti 25, jak uvádí Porter. 24 Relativní cena - představuje jednotkovou cenu oproti jednotkové ceně soupeřů 17

18 N. Kumar se zabývá strategickými segmenty, které vyţadují odlišné hodnotové sítě, nikoli pouze změny v marketingovém mixu, jak je tomu v případě trţní segmentace. Pokud chce společnost obsluhovat dva rozdílné strategické segmenty, pak musí vytvořit dvě separátní hodnotové sítě. Na rozdíl od pouhého upravení 4P, coţ je případ trţních segmentů, obsluha odlišných strategických segmentů vyţaduje uzpůsobení dalších funkcí, jako je výzkum a vývoj nebo provoz. V důsledku toho povaţuje za mnohem vhodnější uvaţovat nikoli ve smyslu 4P, ale ve smyslu 3V hodnotového zákazníka (valued customer), hodnotové propozice (value proposition) a hodnotové sítě (value network). 26 Podle N. Kumara je pak zapotřebí všechna 3V sladit, jelikoţ nelze nabízet hodnotovým zákazníkům firmy její hodnotovou propozici a přitom disponovat tradiční hodnotovou sítí Internetový marketing Celosvětový explozivní růst vyuţívání internetu je srdcem tzv. Nové ekonomiky. Internet je revoluční technologií nového milénia, která nabídla zákazníkům i podnikům poţehnání konektivity. Téměř v kaţdé inovaci Nové ekonomiky, která se v posledním desetiletí objevila, hrál internet hlavní nebo alespoň nejvýznamnější vedlejší roli. Umoţňuje zákazníkům i firmám přístup k obrovským kvantům informací, k jejichţ sdílení stačí pár klepnutí myší. Nedávné studie ukazují, ţe spotřebitelé před důleţitým ţivotním rozhodnutím vyhledávají informace na internetu. Proto musí dnes firmy v zájmu konkurenceschopnosti přejít na internetovou technologii, nebo riskovat, ţe zůstanou pozadu. 27 Internetový marketing je dnes, co do účinnosti, významnější neţ klasický marketing tam, kde lidé pouţívají vyspělé technologie. Marketing se díky internetu změnil. Mnohé firmy jiţ zcela opustily offline prostředí a zaměřily se na internetový marketing. V souvislosti s tím začínají chápat rozdílné potřeby a preference zákazníků a přizpůsobují jim tak své produkty a sluţby včetně způsobu komunikace. Díky novým technologickým moţnostem si firmy musí začít 25 MAGRETA, Joan. Michael Porter: jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. Praha: Management Press, ISBN KUMAR, Nirmalya. Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. Praha: Grada, ISBN KOTLER, P., et al. Moderní marketing. 4. vyd., Praha: Grada, ISBN

19 hledat jiné způsoby pro oslovení zákazníků. Internetový marketing je kontinuální činností. Podmínky v něm se nepřetrţitě mění, prostředí a nástroje komunikace se neustále rozšiřují Reklama na internetu K prezentaci firmy na Internetu slouţí primárně webové stránky. Po jejich vytvoření zpravidla následuje rozhodnutí o volbě internetové reklamy. Existuje pro ni několik důvodů: je relativně levná lze ji přesně zacílit je velmi dobře měřitelná je interaktivní působí nepřetrţitě Plošná reklama je vůbec první reklamou, která se objevila na internetu a odstartovala pomyslně internetový marketing. Řadíme zde: 29 reklamní proužky (bannery) zobrazují se internetovým uţivatelům při prohlíţení webových stránek a při vyuţívání on-line sluţeb, vyskakovací okna (pop-up) - znamenají otevření nového okna prohlíţeče, ve kterém se zobrazila pouze reklama inzerenta, tlačítka (button) jsou malé reklamní plochy obvykle umístěny na konci stránky nebo pod menu. I kdyţ je dnes účinnost plošné reklamy (především klasických bannerů) nízká, existují situace, kde se to i přesto vyplatí. Jde o kontextovou reklamu. Tato reklama se zobrazuje na portálech, které souvisí s reklamní nabídkou. Navíc je zde obvyklé platit nikoliv za počet 28 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, ISBN JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, ISBN

20 zobrazení, ale například za proklik 30. Většinou jde u tohoto typu reklamy o budování značky, nikoliv o přímé získání zákazníka. Také se tato reklama vyuţívá pro zvyšování návštěvnosti. Kontextová reklama se uţívá buďto v kontextu s obsahem stránky nebo je svázána s konkrétním slovem v určitém textu. Behaviorální reklama vychází z chování zákazníka na internetu. Pro tyto účely se sledují stránky, odkud návštěvník přišel na danou stránku. Sledovací systémy dokonce umí rozpoznat, co si dal uţivatel do svých oblíbených záloţek v prohlíţeči. To umoţňuje např. dvěma návštěvníkům stejných stránek zobrazovat různou reklamu na základě jejich chování na internetu. PPC 31 reklama je v principu zobrazována pouze lidem, kteří hledají určité informace pomocí vyhledávačů, nebo si prohlíţí nějaký obsah a je jim nabízena reklama související s tímto obsahem. PPC reklama je jednou z nejúčinnějších forem marketingové komunikace na internetu. Vysoká účinnost se projevuje ve skutečně přesném zacílení na konkrétní zákazníky a také v relativně nízké ceně, kdy zadavatel platí pouze v případě, kdy na ní uţivatel poklepe, tedy za návštěvníka. Výhodou je také to, ţe jsou kampaně pod důkladnou kontrolou a lze je dle potřeby kdykoliv měnit. Nevýhody spočívají v podobě nutnosti neustálé kontroly. Věrnostní programy pracují se zákazníky dlouhodobě s cílem přimět je k opakování nákupu, pokud moţno vícenásobnému. Vracející se zákazník má mnohem vyšší hodnotu pro firmu neţ zákazník, který nakoupí jen jednou. Firmy se proto snaţí vyuţít nejrůznějších moţností, jak přimět zákazníky k opakovaným nákupům. Věrnostní programy jsou nástrojem marketingové komunikace a svou podstatou umoţňují diferencovaný přístup k zákazníkům. Sbírání bodů díky nakupování musí však být pro zákazníky výhodné, aby se opravdu vraceli zpět. Partnerské programy umoţňují prodej za provizi. Z hlediska firmy a jejich produktů jde o prodej těchto produktů přes weby třetích stran. Nejde ovšem jen o pouhý prodej, ale zároveň je to určitý způsob reklamy, např. formou bannerů. Je však nutné, aby byl obsah poutavý a zobrazován na webu s příslušnou tématikou. 30 Proklik tzn. takové kliknutí na odkaz, které uživatele dovede na cílovou stránku 31 PPC znamená pay-per-click, tedy zaplať za klik 20

21 Marketing na sociálních médiích Sociální média jsou online média, kde je obsah vytvářen a sdílen uţivateli. Sociální média se nepřetrţitě mění tím, jak se mění jejich obsah a také přidáváním mnoha funkcí. Marketéři mohou na sociálních médiích přímo zjišťovat, co zákazníci poţadují, jaké zaujímají postoje vůči značce nebo firmě, na co si stěţují a podobně. Sociální média jsou místem kolektivní moudrosti, kde názor vytvořený na určitý produkt je většinou pravdivý. Proto se těší větší oblibě a důvěře neţ tradiční média. Lidé jiţ téměř přestávají věřit reklamě a firmám ani nic jiného neţ zapojení do sociálních médií nezbývá. Na rozdíl od tradičních médií však sociální média nejsou určena k propagaci a reklamě. To, ţe se to děje, nemění nic na úloze sociálních médií, a tou je komunikace se zákazníky, která je obousměrná. Komunikace a komunita je zde základem marketingu. Komunita v sociálních médiích má pomoci firmě budovat povědomí a dobré jméno a hlavně usměrňovat produkty tak, aby lépe vyhovovaly zákazníkům to je cílem marketingu na sociálních médiích. V sociálních médiích je charakteristické hodnocení, hlasování o čemkoliv, vytváření pořadí, psaní komentářů a komentování komentářů a další podobné aktivity. Lidé mohou jednoduše komunikovat, o čem chtějí. Firma musí vše neustále sledovat, avšak marketéři nemohou obsah kontrolovat ve smyslu mazání nepříjemných věcí. Samozřejmostí je moderování diskusí, pokud jsou součástí např. firemních stránek. Moderování ale neznamená vytváření jen pozitivního obrazu. To zákazník velmi rychle pozná a ostatně má moţnost se jít zeptat jinam. Má-li být v dnešním světě firma úspěšná, nemůţe ve svém marketingu sociální média opomenout. Firma nemůţe své zákazníky oslovit klasickým způsobem, který pouţívá např. na svých stránkách, v reklamě nebo tištěných katalozích. Komunita chce diskutovat a přitom se také bavit. Nikdo není zvědavý na vychloubání se nebo vnucování nezajímavých produktů. Ovšem i zdánlivě nezajímavý produkt můţe být předloţen v takové podobě, ţe se všichni začnou ptát, co to vlastně je. Sociální média ale nejsou místem pro prodej. Hlavní je komunikace a z ní vyplývající cíle. Při komunikaci se nesmí tlačit na lidi, k tomu je reklama. V sociální komunitě to musí vyplynout 21

22 jakoby náhodně. Lidé musí mít pocit, ţe je dobré podílet se na určité komunitě, jak uvádí V. Janouch Sociální marketing Marketing na sociálních médiích je způsob, jakým lze ovlivnit nebo přesvědčit určitou skupinu lidí, aby akceptovala, změnila nebo opustila určité myšlenky, chování, praktiky nebo přístupy prostřednictvím těchto médií. Marketing na sociálních médiích mimo jiné pro firmy znamená: pochopení a učení se jde o pochopení funkce sociálních médií a rozdílů mezi nimi, naslouchání trhu zaměřit se na to, co o vás lidé říkají a co říkají o konkurenci, experimentování před strategickým rozhodnutím dělají firmy experimenty např. na blogu pro úzkou skupinu zákazníků, tj. předtím, neţ začnou působit na širokou veřejnost, namlouvání publika široké vyuţití nástrojů sociálních médií umoţňuje lákání cílových zákazníků, posuzování a vyhodnocování posouzení dopadu strategie v sociálních médiích na výsledky podnikání. Cílem angaţování v sociálních médiích není prvoplánově prodej. Jde hlavně o získání podnětů, informací, námětů, nápadů, připomínek a také ovlivnění určité komunity. To nakonec vede k získání zákazníků Sociální sítě Sociální sítě jsou místa, kde se setkávají lidé, aby si vytvářeli okruh svých přátel nebo se připojili k nějaké komunitě se společnými zájmy. Existují různé typy sítí. Nejvíce rozšířené jsou sítě osobní, z nichţ nejvýznamnější je Facebook, který se stal největší sociální sítí světa JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, ISBN JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, ISBN

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker Virální marketing Diplomová práce Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker The medium is the message. Marshall McLuhan, 1964 Tendence v komunikační politice

Více

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 Obsah Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 KAPITOLA 1 Mechanismy fungování sociálních sítí 9 Jak funguje Facebook 11 Jak sociální sítě

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Interní a externí, marketingová komunikace PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.06 Název Teorie internetu- bezpečnost Téma hodiny Bezpečné užívání

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum

Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum Ing. Jitka Černá Vysoká škola ekonomická v Praze Národní muzeum Praha 17. - 19. 2. 2009 SPECIFIKA MUZEÍ o VĚTŠINOU NEZISKOVÉ ORGANIZACE o SLUŢBA NEHMOTNÝ

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu APR 25 2013 SMART cílení v oblasti SMS marketingu Mobilní marketing kam s ním? Přímá komunikace X Nepřímá komunikace SMS marketing SMS hlasování/ soutěže Mobilní obchodování Slevové kupóny Location Based

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s.

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Obsah 1 Nové technologie pro získávání adres 2 Listbroking 3 Výběr cílové skupiny - příklad Seite 2 Nové technologie

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS.

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS. Prodej to! Návod jak na to Filip Novák, DiS. Obsah 1 1. Obsah 2. Lidé nakupují to, co potřebují, ale i to, pro co se nadchnou a nepotřebují 3. Neprodávejte produkt, ale celou zkušenost 4. Demonstrujte

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.krbyfotogalerie.cz... 3 Reklama na www.krbyfotogalerie.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR články,

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

O čem je Historická příležitost?

O čem je Historická příležitost? Pro partnery O čem je Historická příležitost? Historická příležitost je více jak 24týdenní online program o tom, jak vydělat na neopakovatelné politicko-ekonomické změně důchodového systému v České republice,

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Připravilo Analytics & Insights MEC Czech

Připravilo Analytics & Insights MEC Czech Připravilo Analytics & Insights MEC Czech Hlavní výsledky Skutečnost, že jen velmi málo z nás pouze 6 % věnuje zapnuté televizi vždy plnou pozornost, není asi žádným překvapením. Jakým činnostem se tedy

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Identifikace tržních příležitostí produktu Seminární práce ze Základů marketingu Petr Voborník úterý, 14:05 im(5)

Více