Výroční zpráva o činnosti školy školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006-2007"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

2 Obsah: Část I. Základní charakteristika školy... 1 Část II. Přehled oborů a učebních plánů... 6 Část III. Údaje o pracovnících školy... 8 Část IV. Údaje o přijímacím řízení Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Část VI. Údaje o provedených kontrolách Část VII. Údaje o výchovně-vzdělávacím procesu a mimoškolních aktivitách Část VIII. Aktivity v oblasti SIPVZ Část IX. Projekty a granty Část X. Materiálně-technické vybavení školy Část XI. Domov mládeţe Část XII. Základní údaje o hospodaření školy Část XIII. Školní knihovna Část XIV. Školní jídelna Část XV. Stav a údrţba objektů školy Část XVI. Závěr Část XVII. Přílohy... Chyba! Záložka není definována. Část XVIII. Fotodokumentace... 58

3 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy, sídlo, právní forma, IZO, IČO, kontaktní údaje Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příspěvková organizace IZO: IČO: DIČ: CZ Web: tel.: b) Zřizovatel školy Královéhradecký kraj Právní forma: kraj, IČO: Sídlo: Hradec Králové, Wonkova 1142 c) Ředitel školy PaedDr. Soňa Lamichová SNP Hradec Králové d) Školská rada pro střední školu předseda místopředseda tajemnice členové Mgr. Petr Kmoch Romana Koutecká Mgr. Eva Vágnerová MUDr. Emil Jaroš, PhD. Ing. Ladislav Mišík Mgr. Jiří Chrz pro vyšší odbornou školu předseda doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. místopředseda Monika Bartošová členové MUDr. Jan Michálek Mgr. Jana Heřmanová PaedDr. Eva Chrobáková Alena Motyčková Strana 1

4 e) Školy a školská zařízení Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Škola/školské zařízení Kapacita IZO Střední škola 732 ţáků Vyšší odborná škola 260 studentů Domov mládeţe 190 lůţek Školní jídelna 500 stravovaných f) Rozhodnutí o zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení Ve školním roce byla účinná níţe uvedená rozhodnutí vydaná MŠMT nebo zřizovatelem, Královéhradeckým krajem: Rozhodnutí MŠMT č.j /05-21, vydané dne , s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j /SM/2005, vydané dne , s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j /SM/2005, vydané dne , s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j. 4667/SM/2006-3, vydané dne , s účinností od g) Seznam oborů vzdělání Obory vyučované ve Střední škole Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia M/001 Všeobecná sestra denní 4 roky M/001 Všeobecná sestra dálková 5 let M/007 Zdravotnický asistent denní 4 roky M/007 Zdravotnický asistent dálková 5 let M/001 Zdravotní laborant denní 4 roky M/005 Laboratorní asistent denní 4 roky M/002 Farmaceutický laborant denní 4 roky M/001 Zubní technik denní 4 roky M/007 Asistent zubního technika denní 4 roky M/005 Zdravotnické lyceum denní 4 roky Obory vyučované ve Vyšší odborné škole Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia N/001 Diplomovaná všeobecná sestra denní 3 roky 6 měsíců N/003 Diplomovaný zdravotní laborant denní 3 roky N/004 Dipl. farmaceutický asistent denní 3 roky N/002 Diplomovaný zubní technik denní 3 roky N/004 Dipl. radiologický asistent denní 3 roky Strana 2

5 h) Sdružení působící při škole Občanské sdružení Škola Rodiče Děti Škola spolupracuje s občanským sdruţením Škola-Rodiče-Děti, které sdruţuje rodiče ţáků střední školy na pracovišti v Hradci Králové. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole a vedení školy řeší všechny jejich připomínky. Ve školním roce sdruţení disponovalo prostředky ve výši ,- Kč. Tyto prostředky byly zejména pouţity na následující oblasti: zajištění cen do soutěţí (Studentský den, soutěţe jazykové a literární, sportovní, soutěţe první pomoci) volnočasové aktivity ţáků (předplatné do divadla, permanentky do bazénu, materiál pro krouţek dovedných rukou, vydávání školního časopisu, aktivity v domově mládeţe) asi ,- Kč rozšíření kniţního fondu školní knihovny ,- Kč odměny pro ţáky a absolventy za studijní výsledky ,- Kč výměnný zájezd do Dánska a lyţařský zájezd do Alp ,- Kč spotřební materiál do učeben výpočetní techniky (ţáci mají přístup na internet a moţnost tisku zdarma) ,- Kč Ve spolupráci se školou organizuje maturitní ples školy. Klub rodičů a přátel školy Tento klub existuje samostatně pouze pro ţáky pracoviště školy v Novém Bydţově. Ve výboru KRPŠ pracují vţdy dva zástupci za kaţdou třídu denního studia. Klub podporuje některé akce k rozšíření všeobecného rozhledu ţáků (hradí např. dopravu na kulturní akce) a finančně dotuje některé další aktivity (lyţařské kurzy, sportovně turistické kurzy, exkurze). Pořádá také maturitní ples, ten poslední se konal v sokolovně v Novém Bydţově. Klub oceňuje úspěšné ţáky školy i ţáky, kteří pracují v oblasti pečovatelské sluţby. Ţákům bylo ve školním roce vyplaceno 3.320,- Kč v prospěchových stipendiích a 3.400,- Kč v odměnách za konání pečovatelské sluţby. i) Autorizace školy podle zákona č. 179/2006 Sb. 1 Škole nebyla udělena autorizace a ani o ni nemohla poţádat. V současné době nejsou oborovou komisí při NUOV zpracovány ţádné kvalifikační standardy pro oblast zdravotnictví a podle dostupných informací ani nebudou. Oblast zdravotnických kvalifikací není zahrnuta ani v syntetické studii Gabriely Doleţalové (Vývoj profesních nároků ve vybraných odvětvích národního hospodářství a náměty pro jejich reflexi v odborném vzdělávání. Praha, NÚOV 2006). 1 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Strana 3

6 j) Další údaje 1. Celkové údaje o škole dle výkonových výkazů V Počet tříd Celkový počet ţáků Počet ţáků na jednu třídu Počet ţáků na učitele SŠ ,8 --- VOŠ ,0 --- Celkem ,3 11,4 2. Současný stav a pohled do budoucna 2 Ve školním roce pokračovaly změny v oborové struktuře, změny, jeţ jsou důsledkem přijetí zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jehoţ hlavním smyslem je přiblíţit náš systém vzdělávání (a to zejména v tzv. regulovaných povoláních) systému, který je běţný ve státech EU. Na VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové dochází k útlumu, transformaci, příp. vzniku nových oborů. V červnu 2007 absolvovali poslední ţáci a studenti oborů: M/001 Všeobecná sestra denní studium N/004 Diplomovaný radiologický asistent Byla dokončena transformace všech oborů, u kterých to bylo z důvodu změn v právních předpisech nezbytné: M/001 Všeobecná sestra M/007 Zdravotnický asistent N/001 Diplomovaná všeobecná sestra prodlouţení délky studia na 3,5 roku M/001 Zdravotní laborant M/005 Laboratorní asistent M/001 Zubní technik M/007 Asistent zubního technika Probíhal 2. ročník studia nově zavedených oborů: N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent M/005 Zdravotnické lyceum 3 Na střední škole se obory a třídy otevírají podle následujícího modelu: M/007 Zdravotnický asistent kaţdý rok 2 třídy M/005 Zdravotnické lyceum kaţdý rok 2 třídy M/007 Asistent zubního technika kaţdý sudý rok 1 třída M/005 Laboratorní asistent kaţdý lichý rok 1 třída 2 Podrobněji viz Koncepce rozvoje školy do roku 2010 z června Ve šk.roce byly otevřeny 2 třídy tohoto oboru (na úkor jedné třídy oboru Zdravotnický asistent). Tato změna je v souladu s dlouhodobým záměrem Královéhradeckého kraje podpořit rostoucí podíl vzdělávání gymnaziálního typu. Navíc umoţní nabídnout ţákům ve 3. ročníku širokou škálu volitelných předmětů, a to klinických i technických (škola pro ně disponuje odpovídajícím materiálním a personálním zázemím). Strana 4

7 Na vyšší odborné škole je nastolen následující model otevírání oborů: N/001 Dipl. všeobecná sestra kaţdý rok N/004 Dipl. farmaceutický asistent kaţdý rok N/002 Dipl. zubní technik jednou za 3 roky (ve šk. roce 2006/7: 2. ročník) N/003 Dipl. zdravotní laborant jednou za 3 roky (ve šk. roce 2006/7: 3. ročník) Ve školním roce jsme dokončili práce na akreditaci vzdělávacích programů vyšší odborné školy 4 a v květnu a červnu 2007 jsme na MŠMT podali ţádost o akreditaci všech 4 vzdělávacích programů, které v současnosti nabízíme. Dne 10 července 2007 MŠMT udělilo akreditaci tříletému vzdělávacímu programu N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (Rozhodnutí čj / /2). Následně byl na základě naší ţádosti tento program zapsán do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností od (Rozhodnutí čj / ze dne ). Škola má vytvořeny předpoklady pro to, aby obstála v narůstající konkurenci vzdělávací nabídky. K jejím silným stránkám patří: Výlučnost vzdělávací nabídky, velikost školy Velmi dobrá uplatnitelnost absolventů na trhu práce 5 Tým kvalitních interních i externích učitelů Materiální vybavení (odborné učebny pro výuku klinických i technických oborů, moderní počítačové učebny, běţné učebny vybavené projekční a výpočetní technikou) Kvalitní ubytovací a stravovací kapacity Zázemí silné fakultní nemocnice Dlouholetá spolupráce s LF UK HK a FaF UK V roce 2004 došlo ke sloučení se SZŠ Nový Bydţov tím byla odstraněna zbytečná a neekonomická konkurence v regionu. Vznikla silná, stabilní vzdělávací instituce s dlouhodobou perspektivou rozvoje. 4 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 5 Absolventi zdravotnických oborů mají na trhu práce výjimečné postavení, vykazují nejniţší nezaměstnanost ze všech oborů VOŠ. Dle dostupných statistik NÚOV [ÚLOVCOVÁ, H. a kol. Uplatnění absolventů škol na trhu práce NÚOV, Praha, ISBN ] dosahuje míra nezaměstnanosti u absolventů zdravotnických VOŠ 4,5% v roce 2006, coţ je o 0,3 p.b. méně neţ ve stejném období roku předchozího. Ze statistických údajů Královéhradeckého kraje z dubna 2006 vyplývá, ţe z celkového počtu 65 absolventů VOŠZ tedy naší školy - byli evidováni 2 nezaměstnaní, coţ je 3,1 %. Strana 5

8 Část II. 1. Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou Třída Obor vzdělání Učební plán 1.A, 1.C 2.A, 2.B, 2.C 3.A, 3.B, 3.C 4.A, 4.B, 4.C 3.D 4.D, 5.D 1.E, 1.G, 2.E 3.F 4.F 1.H 3.H 2.L 3.L 4.L M/007 Zdravotnický asistent denní studium M/001 Všeobecná sestra denní studium M/007 Zdravotnický asistent dálkové studium M/001 Všeobecná sestra dálkové studium M/005 Zdravotnické lyceum denní studium M/002 Farmaceutický laborant denní studium M/002 Farmaceutický laborant denní studium M/007 Asistent zubního technika denní studium M/001 Zubní technik denní studium M/005 Laboratorní asistent denní studium M/001 Zdravotní laborant denní studium M/001 Zdravotní laborant denní studium Přehled oborů a učebních plánů se schvalovacími doložkami Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán byl schválen ředitelkou školy po projednání v pedagogickém kolegiu dne pod čj. 1424/2005 s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s účinností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Konkrét. učební plán byl schválen ředitelkou školy po projednání v ped. kolegiu dne pod čj. 1424/2005 s platností od 1. září 2005 počínaje 1. roč.. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 2. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /99-23 s platností od 1. září 1999 Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán byl schválen ředitelkou školy po projednání v ped. kolegiu dne pod čj. 1424/2005 s platností od 1. září 2006 počínaje 1. roč.. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 2. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán byl schválen ředitelkou školy po projednání v pedagogickém kolegiu dne pod čj. 1424/2005 s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 2. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem Strana 6

9 2. Obory vyššího odborného vzdělávání Třída Obor vzdělání Učební plán 1.P N/001 2.P 3.P Diplomovaná všeobecná sestra denní studium 1.F N/004 2.F Diplomovaný farmaceutický asistent denní studium 2.U N/002 Diplomovaný zubní technik denní studium 3.Z N/003 Diplomovaný zdravotní laborant denní studium 3.X N/004 Diplomovaný radiologický asistent denní studium Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /04-23 s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /98-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem Strana 7

10 Část III. Údaje o pracovnících školy a) Celková charakteristika Pedagogický sbor je velmi početný a nelze se vyhnout určitým obměnám (odchod do důchodu - 4, na MD - 2). Zlepšila se situace v oblasti externích vyučujících odborných předmětů daří se získávat ke spolupráci vysoce erudované odborníky z Farmaceutické a Lékařské fakulty UK v HK; v rámci moţností se je snaţíme i lépe ohodnotit. Nicméně řada z nich působí na škole jenom ze sympatií k ní a z lásky k oboru. Na některých oborech je obtíţné zajistit plně kvalifikované pedagogy, protoţe vysokoškolské studium pro ně v daném oboru neexistuje. Jedná se zejména o učitele oboru zubní technik a diplomovaný radiologický asistent. Přesto lze pedagogický sbor školy hodnotit jako kompetentní a silně motivovaný. Svědčí o tom mimo jiné aktivita pedagogických pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a zapojení do grantové činnosti. Učitelky odborných předmětů jsou registrovány v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků Průměrný počet: fyzických přepočtených Celkem z toho: učitelů vychovatelů 9 9 psychologů 1 0,4 externích učitelů c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků Průměrný počet: fyzických přepočtených Celkem z toho: THP 8 7,5 asistentek 1 1 dělníků 20 15,5 provozních pracovníků 9 9 knihovnic 1 0,3 Bezpečnostních prac. 1 0,4 d) Konkrétní údaje o pracovnících školy 6 e) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedagogických pracovníků Školní rok viz Část XVII. Přílohy Strana 8

11 f) Počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok Pedagogičtí pracovníci 8 Nepedagogičtí pracovníci 0 Dlouhodobě je patrná tendence pozvolného sniţování počtu nekvalifikovaných pedagogických pracovníků. Řada z nich své vzdělávání dokončila, jiní studují. Pro některé, např. zubní techniky, adekvátní vysokoškolské vzdělání neexistuje. Nutnost zajistit plnou kvalifikovanost sboru komplikují situace, kdy je třeba rychle řešit zástup za dlouhodobě nemocné pedagogické pracovníky, příp. za pracovnice na MD, a plně kvalifikovaní pedagogové nejsou na trhu práce k dispozici. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd Bc. Doubravová, Čechová, Mgr. Štindl, Foralová, Bc. Nováková, Mgr. Zemanová UHK Pedagogická fakulta b) Studium pro ředitele škol Mgr. Chrz - Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení - projekt,,úspěšný ředitel c) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Mgr. Hrdinová - UK HK Lékařská fakulta Vokatá - Univerzita Pardubice FCHT Mgr. Štindl - UK Praha Pedagogická fakulta Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Pracovník PaedDr. Lamichová Školský management, studium pro vedoucí pedagogické pracovníky ve smyslu 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (Ped. fak. UK Praha) b) Studium pro výchovné poradce Splněno (Mgr. Štěpánová) c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a Bude realizováno ve školním roce 2007/2008 Strana 9

12 následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy (Mgr. Heřmanová + 2 určení pedagogové) Odloţeno z důvodu mateřské dovolené (Mgr. Chrzová) Studium bude zahájeno v září 2007 (PhDr. et Mgr. Štindl) Studium k prohlubování odborné kvalifikace 7 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny 4 - zák.č.262/2006 Sb., zákoník práce - vyhl. č. 470/2006 o vyšším odborném vzdělávání - katalogy poţadavků k nové maturitní zkoušce Jednodenní pololetní 1 Studium odborné literatury prázdniny Jarní prázdniny 5 Studium odborné literatury Velikonoční prázdniny 1 Studium vyhlášek o ukončování studia Volný den ( 24 ŠZ) 1 Studium odborné literatury Celkem 12 Vzdělávání pracovníků školy je tradičně věnována velká pozornost. Do této oblasti byly vloţeny prostředky ve výši ,- Kč (vývoj zachycuje graf). Z této částky ,- Kč představovaly prostředky na vzdělávání v oblasti SIPVZ. Důraz byl poloţen na vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti a rozvíjení dovedností pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a vyuţívání projekční techniky ve výuce. Velkou pozornost jsme také věnovali vzdělávání odborných učitelek ošetřovatelství (jiţ 9 odborných učitelek absolvovalo kurz bazální stimulace, jeţ znamená nový trend v moderním ošetřovatelství) a odborných učitelek v oboru zubní technik (i tady je třeba neztratit kontakt se současnými postupy a metodami). Většina pedagogických pracovníků školy absolvovala jednodenní seminář Mgr. Čapka na téma Filozofie školské reformy, který měl připravit pedagogický sbor na tvorbu ŠVP. Rámcový přehled o DVPP 8 Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků (akcí) Školení pro pracovníky ve vedení školy 19 Jazykové vzdělávání 29 SIPVZ, ostatní počítačové kurzy 37 Vzdělávací akce pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 30 Vzdělávací akce pro učitele odborných předmětů 115 Vzdělávání vychovatelek 26 7 Viz Část XVII. Přílohy 8 Podrobný přehled je umístěn v Části XVII. Přílohy Strana 10

13 Strana 11

14 Část IV. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok Kód oboru Název oboru Počet přihl. 1. kolo 2. kolo Počet Počet přijatých přihl. Počet přijatých SZŠ kapacita třídy 30 žáků M/007 Zdravotnický asistent M/005 Laboratorní asistent M/005 Zdravotnické lyceum VOŠ kapacita studijní skupiny 40 studentů Kód oboru N/ N/ N/003 Název oboru Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný zdravotní laborant Počet přihl. Cel kem 1. kolo další kola Cel Počet Počet Počet přijatých kem přijatých přihl a a a Pozn.: a U oborů vyššího odborného vzdělávání nesouhlasí celkový počet přijatých se součtem přijatých v 1. a 2. kole, protoţe někteří přijatí uchazeči se rozhodli ke vzdělávání nenastoupit jejich místa byla postoupena pro potřebu odvolacího řízení a 2. kola. Strana 12

15 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V Kód oboru Název oboru SZŠ M/005 Zdravotnické lyceum M/001 Všeobecná sestra M/007 Zdravotnický asistent M/001 Zubní technik M/007 Asistent zubního technika M/005 Laboratorní asistent M/002 Farmaceutický laborant M/001 Zdravotní laborant M/001 Všeobecná sestra dálkové M/007 Zdravotnický asistent -dálkové VOŠ N/003 Diplomovaný zdravotní laborant N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent N/002 Diplomovaný zubní technik N/004 Diplomovaný radiologický asistent N/001 Diplomovaná všeobecná sestra r. tříd 2.r. tříd 3.r. tříd 4.r. tříd 5.r. tříd ţáků tříd Strana 13

16 Počty žáků podle jednotlivých součástí školy Na střední škole v denním studiu se daří udrţet počet ţáků na stejné úrovni (navzdory demografickému poklesu) zavedením nového oboru Zdravotnické lyceum. Dálkové studium utlumujeme. U VOŠ je sestupná tendence způsobena zánikem některých oborů, nicméně pokles částečně kompenzujeme větší naplněností studijních skupin. Strana 14

17 b) prospěch žáků ve škole 1 - prospěch ţáků ve škole - část střední škola denní studium Ročník Počet ţáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje Neklasifikován 1. ročník ročník ročník ročník Celkem prospěch ţáků ve škole - část střední škola dálkové studium Ročník Počet ţáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje Neklasifikován 1. ročník ročník ročník ročník ročník Celkem prospěch ţáků ve škole - část vyšší odborná škola Ročník Počet ţáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje Neklasifikován 1. ročník ročník ročník Celkem c) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek k Maturitní zkoušky Kód oboru Název oboru Počet ţ. celkem Počet ţ. nepřipuštěn Počet ţ. s vyznam. Počet ţ. prospěl Počet ţ. neprospěl M/001 Všeobecná sestra M/001 Všeobecná sestra dálkové studium M/001 Zdravotní laborant M/002 Farmaceutický laborant Absolutorium Kód oboru N/ N/003 Název oboru Diplomovaný radiologický asistent Diplomovaný zdravotní laborant Počet ţ. celkem Počet ţ. nepřipuštěn Počet ţ. s vyzn.. Počet ţ. prospěl Počet ţ. neprospěl Strana 15

18 Část VI. Údaje o provedených kontrolách Ve školním roce se uskutečnily dvě kontroly ze strany ČŠI: 1. Cílem inspekční činnosti ze dne 9. a 12. března 2007 bylo zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona a hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků ve všech studijních oborech střední školy. Nebyly shledány ţádné nedostatky. ČŠI konstatovala, ţe rozvoji výuky cizích jazyků ve střední škole je věnována mimořádná pozornost, a proto je tato oblast hodnocena jako příklad dobré praxe. (Inspekční zpráva č.j. ČŠI-171/07-09; signatura bi1fa504) 2. Předmětem kontroly ze dne 6. června 2007 byla kontrola přípravy a průběhu maturitních zkoušek. Nebylo zjištěno ţádné porušení právních předpisů. (Protokol č.j. ČŠI-687/07-09 ze dne 6. června 2007) Další kontroly provedly následující subjekty: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 3. Kontrola prostor školy souvisejících s odbornou praxí ţáků ze dne poţadovala doplnit pravidla pro zacházení s chemickými látkami ve stanovené lhůtě bylo splněno. 4. Kontrola školní jídelny ze dne neshledala ţádné nedostatky. 5. Kontrola pracoviště školy v Novém Bydţově, Masarykovo náměstí 2 dne shledala některé nedostatky; písemná zpráva o jejich odstranění byla předloţena ve stanoveném termínu. 6. Kontrola školní jídelny dne konstatovala některé technické nedostatky kanalizačního zařízení. Rekonstrukci odpadů však v roce 2007 nelze z finančních důvodů realizovat. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 7. Kontrolní dohlídka plnění uloţených opatření, provedená dne , konstatovala, ţe opatření uloţené zápisem z tematické poţární kontroly bylo splněno. (č.j.: HSHK-1585/OP-2006/a) Okresní správa sociálního zabezpečení v Hradci Králové 8. Kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek nemocenského pojištění a kontrola plnění povinností v důchodovém pojištění ze dne a neshledala ţádné nedostatky. (Protokol č. 243/06) Strana 16

19 OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje 9. Při šetření ve školní jídelně dne 12. února 2007 byla některá z navrţených opatření ihned realizována. (Zápis ze dne a dopis ředitelky školy č.j. 428/2007 ze dne ) 10. Kontrola ve dnech února 2007 byla zaměřena na účetnictví a inventarizaci majetku a závazků k V oblasti kontroly účetnictví byla uloţena dílčí opatření k nápravě. (Kontrolní protokol č.j.: 2545/SM/2007) 11. Následná kontrola ke splnění opatření uvedených v kontrolním protokolu č.j.: 2545/SM/2007 dne zjistila, ţe nápravná opatření byla splněna. Strana 17

20 Část VII. Údaje o výchovně-vzdělávacím procesu a mimoškolních aktivitách a) mezinárodní projekty Ve školním roce se neuskutečnily ţádné mezinárodní projekty. b) mezinárodní spolupráce s partnerskou školou Ve školním roce pokračovala spolupráce se školou Blaakilde v dánském Tarmu. K získání finančních prostředků k zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce byl zpracován projekt Česko dánská spolupráce partnerských škol aneb Co o svých regionech ještě nevíme; tento projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem dotací ,- Kč. Ve dnech 12. aţ 21. září 2006 celkem 24 ţáků druhých ročníků naší školy navštívilo partnerskou školu v Dánsku. Ţáci měli bohatý program během celého pobytu, v týdnu byli ubytováni na internátě, o víkendu pak v rodinách dánských studentů. Navštívili mnoho zajímavých míst, např. historické městečko Ribe, mořské muzeum v Esbjergu, muzeum Vikingů, námořní muzeum a hlavní město Kodaň. Ve dnech 20. aţ 25. dubna 2007 hosté z Dánska pobývali v našem regionu. Naši ţáci ve spolupráci s učiteli pro ně připravili broţurku v anglickém jazyce o našem regionu i bohatý program. Jejich pobyt začal víkendem v rodinách. Dále si dánští hosté prohlédli město Hradec Králové (historické centrum i pohled z Bílé věţe), navštívili Muzeum východních Čech a také divadelní představení v Klicperově divadle. Program pokračoval v krásné přírodě Potštejna výtvarnou dílnou, exkurzí do výrobny krajky ve Vamberku, turnajem v ringu a závěrečným večerem na rozloučenou, který byl zcela v reţii ţáků obou zemí. c) okresní, oblastní a celostátní soutěže Celostátní soutěţ zdravotnických škol všichni ţáci SZŠ o nejzdařilejší akci v rámci Mezinárodního a studenti VZŠ; nekuřáckého dne ( ) čestné uznání Okresní kolo Olympiády z JCL 2 ţáci bez umístění Okresní kolo soutěţe v Anglickém jazyce ( ) 1 ţák (7. místo) Celostátní kolo Recitační soutěţe zdravotnických škol, Trutnov ( ) 2x 1. místo Celostátní přehlídka Studentlab, Ústí n. Labem 1. místo SOČ okresní kolo Hradec Králové duben místo SOČ krajské kolo Hradec Králové květen místo SOČ celostátní kolo červen tým bez umístění Projekt Klinická mikrobiologie v otázkách a odpovědích prezentován na mezinárodní soutěţi Techfilm 2007 Aktivní účast na akci Den zdraví a projektů pořádaných VOŠZ a SZŠ, Praha, Alšovo nábřeţí Aktivní účast na konferenci Stretech 2007, pořádané ČVUT, Praha Aktivní účast na soutěţi České hlavičky v oblasti Zdraví a ţivotní prostředí Strana 18

21 Soutěţ první pomoci v Brně místo Krajské kolo soutěţe zdrav.druţstev HJ ČČK místo Mezinárodní soutěţ PP v Jihlavě místo školní kola soutěţí Recitační soutěţ Jazyková soutěţ v anglickém jazyce ţáků, 1postupující do okresního kola Soutěţ první pomoci Jazyková soutěţ v německém jazyce ţáků, 1 postupující do okresního kola Olympiáda z JCL, 46 ţáků, 2 postupující do okresního kola SOČ březen studentů, 1 tým postupuje do okresního kola o Školní kolo soutěţe v první pomoci druţstvo postupuje do dalších kol d) odborná a publikační činnost BUDAYOVÁ, E. a kol. Pracovní sešit hematologie. Hradec Králové: VOŠZ a SZŠ, ISBN PTÁČEK, Josef. Perzekuce občanů okresu Chrudim v letech Chrudim: Konfederace politických vězňů, ŠÍN, M. Gcompris. LinuxEXPRES, září 2006, č. 9, ISSN ŠÍN, M. Poslouchejte rádio z netu. Abécédé videa: DeVeDe. LinuxEXPRES, prosinec 2006, č. 12, ISSN ŠÍN, M. Abi Word psaní pro kaţdého. Beamer prezentace v LaTeXu.. LinuxEXPRES, leden 2007, č. 1. ISSN ŠÍN, M. Starejte se o své filmy. LinuxEXPRES, únor 2007, č. 2, str. 24, ISSN ŠÍN, M. Listen Amarok pro GNOME? LinuxEXPRES, únor 2007, č. 2, str. 50, ISSN ŠÍN, M. Gjots2: Srozumitelné poznámky. LinuxEXPRES, duben 2007, č. 4, str. 15, ISSN ŠÍN, M. Xfce ţádné ošklivé kačátko. GmailFS váš disk za oceánem. LinuxEXPRES, duben 2007, č. 4, str. 38, ISSN ŠÍN, M. Správa databází pomocí phpmyadmin. LinuxEXPRES, květen 2007, ročník, č. 5, str. 36, ISSN Strana 19

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Adresa: Komenského 234, 500 03 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Adresa: Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267. Nerudova 267, Vimperk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267. Nerudova 267, Vimperk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 Nerudova 267, 385 01 Vimperk Identifikátor školy: 600 008 681 Termín konání inspekce: 11. a 14. prosinec

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více