Výroční zpráva o činnosti školy školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006-2007"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

2 Obsah: Část I. Základní charakteristika školy... 1 Část II. Přehled oborů a učebních plánů... 6 Část III. Údaje o pracovnících školy... 8 Část IV. Údaje o přijímacím řízení Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Část VI. Údaje o provedených kontrolách Část VII. Údaje o výchovně-vzdělávacím procesu a mimoškolních aktivitách Část VIII. Aktivity v oblasti SIPVZ Část IX. Projekty a granty Část X. Materiálně-technické vybavení školy Část XI. Domov mládeţe Část XII. Základní údaje o hospodaření školy Část XIII. Školní knihovna Část XIV. Školní jídelna Část XV. Stav a údrţba objektů školy Část XVI. Závěr Část XVII. Přílohy... Chyba! Záložka není definována. Část XVIII. Fotodokumentace... 58

3 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy, sídlo, právní forma, IZO, IČO, kontaktní údaje Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příspěvková organizace IZO: IČO: DIČ: CZ Web: tel.: b) Zřizovatel školy Královéhradecký kraj Právní forma: kraj, IČO: Sídlo: Hradec Králové, Wonkova 1142 c) Ředitel školy PaedDr. Soňa Lamichová SNP Hradec Králové d) Školská rada pro střední školu předseda místopředseda tajemnice členové Mgr. Petr Kmoch Romana Koutecká Mgr. Eva Vágnerová MUDr. Emil Jaroš, PhD. Ing. Ladislav Mišík Mgr. Jiří Chrz pro vyšší odbornou školu předseda doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. místopředseda Monika Bartošová členové MUDr. Jan Michálek Mgr. Jana Heřmanová PaedDr. Eva Chrobáková Alena Motyčková Strana 1

4 e) Školy a školská zařízení Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Škola/školské zařízení Kapacita IZO Střední škola 732 ţáků Vyšší odborná škola 260 studentů Domov mládeţe 190 lůţek Školní jídelna 500 stravovaných f) Rozhodnutí o zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení Ve školním roce byla účinná níţe uvedená rozhodnutí vydaná MŠMT nebo zřizovatelem, Královéhradeckým krajem: Rozhodnutí MŠMT č.j /05-21, vydané dne , s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j /SM/2005, vydané dne , s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j /SM/2005, vydané dne , s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j. 4667/SM/2006-3, vydané dne , s účinností od g) Seznam oborů vzdělání Obory vyučované ve Střední škole Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia M/001 Všeobecná sestra denní 4 roky M/001 Všeobecná sestra dálková 5 let M/007 Zdravotnický asistent denní 4 roky M/007 Zdravotnický asistent dálková 5 let M/001 Zdravotní laborant denní 4 roky M/005 Laboratorní asistent denní 4 roky M/002 Farmaceutický laborant denní 4 roky M/001 Zubní technik denní 4 roky M/007 Asistent zubního technika denní 4 roky M/005 Zdravotnické lyceum denní 4 roky Obory vyučované ve Vyšší odborné škole Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia N/001 Diplomovaná všeobecná sestra denní 3 roky 6 měsíců N/003 Diplomovaný zdravotní laborant denní 3 roky N/004 Dipl. farmaceutický asistent denní 3 roky N/002 Diplomovaný zubní technik denní 3 roky N/004 Dipl. radiologický asistent denní 3 roky Strana 2

5 h) Sdružení působící při škole Občanské sdružení Škola Rodiče Děti Škola spolupracuje s občanským sdruţením Škola-Rodiče-Děti, které sdruţuje rodiče ţáků střední školy na pracovišti v Hradci Králové. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole a vedení školy řeší všechny jejich připomínky. Ve školním roce sdruţení disponovalo prostředky ve výši ,- Kč. Tyto prostředky byly zejména pouţity na následující oblasti: zajištění cen do soutěţí (Studentský den, soutěţe jazykové a literární, sportovní, soutěţe první pomoci) volnočasové aktivity ţáků (předplatné do divadla, permanentky do bazénu, materiál pro krouţek dovedných rukou, vydávání školního časopisu, aktivity v domově mládeţe) asi ,- Kč rozšíření kniţního fondu školní knihovny ,- Kč odměny pro ţáky a absolventy za studijní výsledky ,- Kč výměnný zájezd do Dánska a lyţařský zájezd do Alp ,- Kč spotřební materiál do učeben výpočetní techniky (ţáci mají přístup na internet a moţnost tisku zdarma) ,- Kč Ve spolupráci se školou organizuje maturitní ples školy. Klub rodičů a přátel školy Tento klub existuje samostatně pouze pro ţáky pracoviště školy v Novém Bydţově. Ve výboru KRPŠ pracují vţdy dva zástupci za kaţdou třídu denního studia. Klub podporuje některé akce k rozšíření všeobecného rozhledu ţáků (hradí např. dopravu na kulturní akce) a finančně dotuje některé další aktivity (lyţařské kurzy, sportovně turistické kurzy, exkurze). Pořádá také maturitní ples, ten poslední se konal v sokolovně v Novém Bydţově. Klub oceňuje úspěšné ţáky školy i ţáky, kteří pracují v oblasti pečovatelské sluţby. Ţákům bylo ve školním roce vyplaceno 3.320,- Kč v prospěchových stipendiích a 3.400,- Kč v odměnách za konání pečovatelské sluţby. i) Autorizace školy podle zákona č. 179/2006 Sb. 1 Škole nebyla udělena autorizace a ani o ni nemohla poţádat. V současné době nejsou oborovou komisí při NUOV zpracovány ţádné kvalifikační standardy pro oblast zdravotnictví a podle dostupných informací ani nebudou. Oblast zdravotnických kvalifikací není zahrnuta ani v syntetické studii Gabriely Doleţalové (Vývoj profesních nároků ve vybraných odvětvích národního hospodářství a náměty pro jejich reflexi v odborném vzdělávání. Praha, NÚOV 2006). 1 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Strana 3

6 j) Další údaje 1. Celkové údaje o škole dle výkonových výkazů V Počet tříd Celkový počet ţáků Počet ţáků na jednu třídu Počet ţáků na učitele SŠ ,8 --- VOŠ ,0 --- Celkem ,3 11,4 2. Současný stav a pohled do budoucna 2 Ve školním roce pokračovaly změny v oborové struktuře, změny, jeţ jsou důsledkem přijetí zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jehoţ hlavním smyslem je přiblíţit náš systém vzdělávání (a to zejména v tzv. regulovaných povoláních) systému, který je běţný ve státech EU. Na VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové dochází k útlumu, transformaci, příp. vzniku nových oborů. V červnu 2007 absolvovali poslední ţáci a studenti oborů: M/001 Všeobecná sestra denní studium N/004 Diplomovaný radiologický asistent Byla dokončena transformace všech oborů, u kterých to bylo z důvodu změn v právních předpisech nezbytné: M/001 Všeobecná sestra M/007 Zdravotnický asistent N/001 Diplomovaná všeobecná sestra prodlouţení délky studia na 3,5 roku M/001 Zdravotní laborant M/005 Laboratorní asistent M/001 Zubní technik M/007 Asistent zubního technika Probíhal 2. ročník studia nově zavedených oborů: N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent M/005 Zdravotnické lyceum 3 Na střední škole se obory a třídy otevírají podle následujícího modelu: M/007 Zdravotnický asistent kaţdý rok 2 třídy M/005 Zdravotnické lyceum kaţdý rok 2 třídy M/007 Asistent zubního technika kaţdý sudý rok 1 třída M/005 Laboratorní asistent kaţdý lichý rok 1 třída 2 Podrobněji viz Koncepce rozvoje školy do roku 2010 z června Ve šk.roce byly otevřeny 2 třídy tohoto oboru (na úkor jedné třídy oboru Zdravotnický asistent). Tato změna je v souladu s dlouhodobým záměrem Královéhradeckého kraje podpořit rostoucí podíl vzdělávání gymnaziálního typu. Navíc umoţní nabídnout ţákům ve 3. ročníku širokou škálu volitelných předmětů, a to klinických i technických (škola pro ně disponuje odpovídajícím materiálním a personálním zázemím). Strana 4

7 Na vyšší odborné škole je nastolen následující model otevírání oborů: N/001 Dipl. všeobecná sestra kaţdý rok N/004 Dipl. farmaceutický asistent kaţdý rok N/002 Dipl. zubní technik jednou za 3 roky (ve šk. roce 2006/7: 2. ročník) N/003 Dipl. zdravotní laborant jednou za 3 roky (ve šk. roce 2006/7: 3. ročník) Ve školním roce jsme dokončili práce na akreditaci vzdělávacích programů vyšší odborné školy 4 a v květnu a červnu 2007 jsme na MŠMT podali ţádost o akreditaci všech 4 vzdělávacích programů, které v současnosti nabízíme. Dne 10 července 2007 MŠMT udělilo akreditaci tříletému vzdělávacímu programu N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (Rozhodnutí čj / /2). Následně byl na základě naší ţádosti tento program zapsán do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností od (Rozhodnutí čj / ze dne ). Škola má vytvořeny předpoklady pro to, aby obstála v narůstající konkurenci vzdělávací nabídky. K jejím silným stránkám patří: Výlučnost vzdělávací nabídky, velikost školy Velmi dobrá uplatnitelnost absolventů na trhu práce 5 Tým kvalitních interních i externích učitelů Materiální vybavení (odborné učebny pro výuku klinických i technických oborů, moderní počítačové učebny, běţné učebny vybavené projekční a výpočetní technikou) Kvalitní ubytovací a stravovací kapacity Zázemí silné fakultní nemocnice Dlouholetá spolupráce s LF UK HK a FaF UK V roce 2004 došlo ke sloučení se SZŠ Nový Bydţov tím byla odstraněna zbytečná a neekonomická konkurence v regionu. Vznikla silná, stabilní vzdělávací instituce s dlouhodobou perspektivou rozvoje. 4 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 5 Absolventi zdravotnických oborů mají na trhu práce výjimečné postavení, vykazují nejniţší nezaměstnanost ze všech oborů VOŠ. Dle dostupných statistik NÚOV [ÚLOVCOVÁ, H. a kol. Uplatnění absolventů škol na trhu práce NÚOV, Praha, ISBN ] dosahuje míra nezaměstnanosti u absolventů zdravotnických VOŠ 4,5% v roce 2006, coţ je o 0,3 p.b. méně neţ ve stejném období roku předchozího. Ze statistických údajů Královéhradeckého kraje z dubna 2006 vyplývá, ţe z celkového počtu 65 absolventů VOŠZ tedy naší školy - byli evidováni 2 nezaměstnaní, coţ je 3,1 %. Strana 5

8 Část II. 1. Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou Třída Obor vzdělání Učební plán 1.A, 1.C 2.A, 2.B, 2.C 3.A, 3.B, 3.C 4.A, 4.B, 4.C 3.D 4.D, 5.D 1.E, 1.G, 2.E 3.F 4.F 1.H 3.H 2.L 3.L 4.L M/007 Zdravotnický asistent denní studium M/001 Všeobecná sestra denní studium M/007 Zdravotnický asistent dálkové studium M/001 Všeobecná sestra dálkové studium M/005 Zdravotnické lyceum denní studium M/002 Farmaceutický laborant denní studium M/002 Farmaceutický laborant denní studium M/007 Asistent zubního technika denní studium M/001 Zubní technik denní studium M/005 Laboratorní asistent denní studium M/001 Zdravotní laborant denní studium M/001 Zdravotní laborant denní studium Přehled oborů a učebních plánů se schvalovacími doložkami Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán byl schválen ředitelkou školy po projednání v pedagogickém kolegiu dne pod čj. 1424/2005 s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s účinností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Konkrét. učební plán byl schválen ředitelkou školy po projednání v ped. kolegiu dne pod čj. 1424/2005 s platností od 1. září 2005 počínaje 1. roč.. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 2. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /99-23 s platností od 1. září 1999 Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán byl schválen ředitelkou školy po projednání v ped. kolegiu dne pod čj. 1424/2005 s platností od 1. září 2006 počínaje 1. roč.. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 2. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán byl schválen ředitelkou školy po projednání v pedagogickém kolegiu dne pod čj. 1424/2005 s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 2. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem Strana 6

9 2. Obory vyššího odborného vzdělávání Třída Obor vzdělání Učební plán 1.P N/001 2.P 3.P Diplomovaná všeobecná sestra denní studium 1.F N/004 2.F Diplomovaný farmaceutický asistent denní studium 2.U N/002 Diplomovaný zubní technik denní studium 3.Z N/003 Diplomovaný zdravotní laborant denní studium 3.X N/004 Diplomovaný radiologický asistent denní studium Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /04-23 s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /98-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem Strana 7

10 Část III. Údaje o pracovnících školy a) Celková charakteristika Pedagogický sbor je velmi početný a nelze se vyhnout určitým obměnám (odchod do důchodu - 4, na MD - 2). Zlepšila se situace v oblasti externích vyučujících odborných předmětů daří se získávat ke spolupráci vysoce erudované odborníky z Farmaceutické a Lékařské fakulty UK v HK; v rámci moţností se je snaţíme i lépe ohodnotit. Nicméně řada z nich působí na škole jenom ze sympatií k ní a z lásky k oboru. Na některých oborech je obtíţné zajistit plně kvalifikované pedagogy, protoţe vysokoškolské studium pro ně v daném oboru neexistuje. Jedná se zejména o učitele oboru zubní technik a diplomovaný radiologický asistent. Přesto lze pedagogický sbor školy hodnotit jako kompetentní a silně motivovaný. Svědčí o tom mimo jiné aktivita pedagogických pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a zapojení do grantové činnosti. Učitelky odborných předmětů jsou registrovány v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků Průměrný počet: fyzických přepočtených Celkem z toho: učitelů vychovatelů 9 9 psychologů 1 0,4 externích učitelů c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků Průměrný počet: fyzických přepočtených Celkem z toho: THP 8 7,5 asistentek 1 1 dělníků 20 15,5 provozních pracovníků 9 9 knihovnic 1 0,3 Bezpečnostních prac. 1 0,4 d) Konkrétní údaje o pracovnících školy 6 e) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedagogických pracovníků Školní rok viz Část XVII. Přílohy Strana 8

11 f) Počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok Pedagogičtí pracovníci 8 Nepedagogičtí pracovníci 0 Dlouhodobě je patrná tendence pozvolného sniţování počtu nekvalifikovaných pedagogických pracovníků. Řada z nich své vzdělávání dokončila, jiní studují. Pro některé, např. zubní techniky, adekvátní vysokoškolské vzdělání neexistuje. Nutnost zajistit plnou kvalifikovanost sboru komplikují situace, kdy je třeba rychle řešit zástup za dlouhodobě nemocné pedagogické pracovníky, příp. za pracovnice na MD, a plně kvalifikovaní pedagogové nejsou na trhu práce k dispozici. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd Bc. Doubravová, Čechová, Mgr. Štindl, Foralová, Bc. Nováková, Mgr. Zemanová UHK Pedagogická fakulta b) Studium pro ředitele škol Mgr. Chrz - Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení - projekt,,úspěšný ředitel c) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Mgr. Hrdinová - UK HK Lékařská fakulta Vokatá - Univerzita Pardubice FCHT Mgr. Štindl - UK Praha Pedagogická fakulta Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Pracovník PaedDr. Lamichová Školský management, studium pro vedoucí pedagogické pracovníky ve smyslu 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (Ped. fak. UK Praha) b) Studium pro výchovné poradce Splněno (Mgr. Štěpánová) c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a Bude realizováno ve školním roce 2007/2008 Strana 9

12 následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy (Mgr. Heřmanová + 2 určení pedagogové) Odloţeno z důvodu mateřské dovolené (Mgr. Chrzová) Studium bude zahájeno v září 2007 (PhDr. et Mgr. Štindl) Studium k prohlubování odborné kvalifikace 7 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny 4 - zák.č.262/2006 Sb., zákoník práce - vyhl. č. 470/2006 o vyšším odborném vzdělávání - katalogy poţadavků k nové maturitní zkoušce Jednodenní pololetní 1 Studium odborné literatury prázdniny Jarní prázdniny 5 Studium odborné literatury Velikonoční prázdniny 1 Studium vyhlášek o ukončování studia Volný den ( 24 ŠZ) 1 Studium odborné literatury Celkem 12 Vzdělávání pracovníků školy je tradičně věnována velká pozornost. Do této oblasti byly vloţeny prostředky ve výši ,- Kč (vývoj zachycuje graf). Z této částky ,- Kč představovaly prostředky na vzdělávání v oblasti SIPVZ. Důraz byl poloţen na vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti a rozvíjení dovedností pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a vyuţívání projekční techniky ve výuce. Velkou pozornost jsme také věnovali vzdělávání odborných učitelek ošetřovatelství (jiţ 9 odborných učitelek absolvovalo kurz bazální stimulace, jeţ znamená nový trend v moderním ošetřovatelství) a odborných učitelek v oboru zubní technik (i tady je třeba neztratit kontakt se současnými postupy a metodami). Většina pedagogických pracovníků školy absolvovala jednodenní seminář Mgr. Čapka na téma Filozofie školské reformy, který měl připravit pedagogický sbor na tvorbu ŠVP. Rámcový přehled o DVPP 8 Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků (akcí) Školení pro pracovníky ve vedení školy 19 Jazykové vzdělávání 29 SIPVZ, ostatní počítačové kurzy 37 Vzdělávací akce pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 30 Vzdělávací akce pro učitele odborných předmětů 115 Vzdělávání vychovatelek 26 7 Viz Část XVII. Přílohy 8 Podrobný přehled je umístěn v Části XVII. Přílohy Strana 10

13 Strana 11

14 Část IV. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok Kód oboru Název oboru Počet přihl. 1. kolo 2. kolo Počet Počet přijatých přihl. Počet přijatých SZŠ kapacita třídy 30 žáků M/007 Zdravotnický asistent M/005 Laboratorní asistent M/005 Zdravotnické lyceum VOŠ kapacita studijní skupiny 40 studentů Kód oboru N/ N/ N/003 Název oboru Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný zdravotní laborant Počet přihl. Cel kem 1. kolo další kola Cel Počet Počet Počet přijatých kem přijatých přihl a a a Pozn.: a U oborů vyššího odborného vzdělávání nesouhlasí celkový počet přijatých se součtem přijatých v 1. a 2. kole, protoţe někteří přijatí uchazeči se rozhodli ke vzdělávání nenastoupit jejich místa byla postoupena pro potřebu odvolacího řízení a 2. kola. Strana 12

15 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V Kód oboru Název oboru SZŠ M/005 Zdravotnické lyceum M/001 Všeobecná sestra M/007 Zdravotnický asistent M/001 Zubní technik M/007 Asistent zubního technika M/005 Laboratorní asistent M/002 Farmaceutický laborant M/001 Zdravotní laborant M/001 Všeobecná sestra dálkové M/007 Zdravotnický asistent -dálkové VOŠ N/003 Diplomovaný zdravotní laborant N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent N/002 Diplomovaný zubní technik N/004 Diplomovaný radiologický asistent N/001 Diplomovaná všeobecná sestra r. tříd 2.r. tříd 3.r. tříd 4.r. tříd 5.r. tříd ţáků tříd Strana 13

16 Počty žáků podle jednotlivých součástí školy Na střední škole v denním studiu se daří udrţet počet ţáků na stejné úrovni (navzdory demografickému poklesu) zavedením nového oboru Zdravotnické lyceum. Dálkové studium utlumujeme. U VOŠ je sestupná tendence způsobena zánikem některých oborů, nicméně pokles částečně kompenzujeme větší naplněností studijních skupin. Strana 14

17 b) prospěch žáků ve škole 1 - prospěch ţáků ve škole - část střední škola denní studium Ročník Počet ţáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje Neklasifikován 1. ročník ročník ročník ročník Celkem prospěch ţáků ve škole - část střední škola dálkové studium Ročník Počet ţáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje Neklasifikován 1. ročník ročník ročník ročník ročník Celkem prospěch ţáků ve škole - část vyšší odborná škola Ročník Počet ţáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje Neklasifikován 1. ročník ročník ročník Celkem c) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek k Maturitní zkoušky Kód oboru Název oboru Počet ţ. celkem Počet ţ. nepřipuštěn Počet ţ. s vyznam. Počet ţ. prospěl Počet ţ. neprospěl M/001 Všeobecná sestra M/001 Všeobecná sestra dálkové studium M/001 Zdravotní laborant M/002 Farmaceutický laborant Absolutorium Kód oboru N/ N/003 Název oboru Diplomovaný radiologický asistent Diplomovaný zdravotní laborant Počet ţ. celkem Počet ţ. nepřipuštěn Počet ţ. s vyzn.. Počet ţ. prospěl Počet ţ. neprospěl Strana 15

18 Část VI. Údaje o provedených kontrolách Ve školním roce se uskutečnily dvě kontroly ze strany ČŠI: 1. Cílem inspekční činnosti ze dne 9. a 12. března 2007 bylo zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona a hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků ve všech studijních oborech střední školy. Nebyly shledány ţádné nedostatky. ČŠI konstatovala, ţe rozvoji výuky cizích jazyků ve střední škole je věnována mimořádná pozornost, a proto je tato oblast hodnocena jako příklad dobré praxe. (Inspekční zpráva č.j. ČŠI-171/07-09; signatura bi1fa504) 2. Předmětem kontroly ze dne 6. června 2007 byla kontrola přípravy a průběhu maturitních zkoušek. Nebylo zjištěno ţádné porušení právních předpisů. (Protokol č.j. ČŠI-687/07-09 ze dne 6. června 2007) Další kontroly provedly následující subjekty: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 3. Kontrola prostor školy souvisejících s odbornou praxí ţáků ze dne poţadovala doplnit pravidla pro zacházení s chemickými látkami ve stanovené lhůtě bylo splněno. 4. Kontrola školní jídelny ze dne neshledala ţádné nedostatky. 5. Kontrola pracoviště školy v Novém Bydţově, Masarykovo náměstí 2 dne shledala některé nedostatky; písemná zpráva o jejich odstranění byla předloţena ve stanoveném termínu. 6. Kontrola školní jídelny dne konstatovala některé technické nedostatky kanalizačního zařízení. Rekonstrukci odpadů však v roce 2007 nelze z finančních důvodů realizovat. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 7. Kontrolní dohlídka plnění uloţených opatření, provedená dne , konstatovala, ţe opatření uloţené zápisem z tematické poţární kontroly bylo splněno. (č.j.: HSHK-1585/OP-2006/a) Okresní správa sociálního zabezpečení v Hradci Králové 8. Kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek nemocenského pojištění a kontrola plnění povinností v důchodovém pojištění ze dne a neshledala ţádné nedostatky. (Protokol č. 243/06) Strana 16

19 OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje 9. Při šetření ve školní jídelně dne 12. února 2007 byla některá z navrţených opatření ihned realizována. (Zápis ze dne a dopis ředitelky školy č.j. 428/2007 ze dne ) 10. Kontrola ve dnech února 2007 byla zaměřena na účetnictví a inventarizaci majetku a závazků k V oblasti kontroly účetnictví byla uloţena dílčí opatření k nápravě. (Kontrolní protokol č.j.: 2545/SM/2007) 11. Následná kontrola ke splnění opatření uvedených v kontrolním protokolu č.j.: 2545/SM/2007 dne zjistila, ţe nápravná opatření byla splněna. Strana 17

20 Část VII. Údaje o výchovně-vzdělávacím procesu a mimoškolních aktivitách a) mezinárodní projekty Ve školním roce se neuskutečnily ţádné mezinárodní projekty. b) mezinárodní spolupráce s partnerskou školou Ve školním roce pokračovala spolupráce se školou Blaakilde v dánském Tarmu. K získání finančních prostředků k zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce byl zpracován projekt Česko dánská spolupráce partnerských škol aneb Co o svých regionech ještě nevíme; tento projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem dotací ,- Kč. Ve dnech 12. aţ 21. září 2006 celkem 24 ţáků druhých ročníků naší školy navštívilo partnerskou školu v Dánsku. Ţáci měli bohatý program během celého pobytu, v týdnu byli ubytováni na internátě, o víkendu pak v rodinách dánských studentů. Navštívili mnoho zajímavých míst, např. historické městečko Ribe, mořské muzeum v Esbjergu, muzeum Vikingů, námořní muzeum a hlavní město Kodaň. Ve dnech 20. aţ 25. dubna 2007 hosté z Dánska pobývali v našem regionu. Naši ţáci ve spolupráci s učiteli pro ně připravili broţurku v anglickém jazyce o našem regionu i bohatý program. Jejich pobyt začal víkendem v rodinách. Dále si dánští hosté prohlédli město Hradec Králové (historické centrum i pohled z Bílé věţe), navštívili Muzeum východních Čech a také divadelní představení v Klicperově divadle. Program pokračoval v krásné přírodě Potštejna výtvarnou dílnou, exkurzí do výrobny krajky ve Vamberku, turnajem v ringu a závěrečným večerem na rozloučenou, který byl zcela v reţii ţáků obou zemí. c) okresní, oblastní a celostátní soutěže Celostátní soutěţ zdravotnických škol všichni ţáci SZŠ o nejzdařilejší akci v rámci Mezinárodního a studenti VZŠ; nekuřáckého dne ( ) čestné uznání Okresní kolo Olympiády z JCL 2 ţáci bez umístění Okresní kolo soutěţe v Anglickém jazyce ( ) 1 ţák (7. místo) Celostátní kolo Recitační soutěţe zdravotnických škol, Trutnov ( ) 2x 1. místo Celostátní přehlídka Studentlab, Ústí n. Labem 1. místo SOČ okresní kolo Hradec Králové duben místo SOČ krajské kolo Hradec Králové květen místo SOČ celostátní kolo červen tým bez umístění Projekt Klinická mikrobiologie v otázkách a odpovědích prezentován na mezinárodní soutěţi Techfilm 2007 Aktivní účast na akci Den zdraví a projektů pořádaných VOŠZ a SZŠ, Praha, Alšovo nábřeţí Aktivní účast na konferenci Stretech 2007, pořádané ČVUT, Praha Aktivní účast na soutěţi České hlavičky v oblasti Zdraví a ţivotní prostředí Strana 18

21 Soutěţ první pomoci v Brně místo Krajské kolo soutěţe zdrav.druţstev HJ ČČK místo Mezinárodní soutěţ PP v Jihlavě místo školní kola soutěţí Recitační soutěţ Jazyková soutěţ v anglickém jazyce ţáků, 1postupující do okresního kola Soutěţ první pomoci Jazyková soutěţ v německém jazyce ţáků, 1 postupující do okresního kola Olympiáda z JCL, 46 ţáků, 2 postupující do okresního kola SOČ březen studentů, 1 tým postupuje do okresního kola o Školní kolo soutěţe v první pomoci druţstvo postupuje do dalších kol d) odborná a publikační činnost BUDAYOVÁ, E. a kol. Pracovní sešit hematologie. Hradec Králové: VOŠZ a SZŠ, ISBN PTÁČEK, Josef. Perzekuce občanů okresu Chrudim v letech Chrudim: Konfederace politických vězňů, ŠÍN, M. Gcompris. LinuxEXPRES, září 2006, č. 9, ISSN ŠÍN, M. Poslouchejte rádio z netu. Abécédé videa: DeVeDe. LinuxEXPRES, prosinec 2006, č. 12, ISSN ŠÍN, M. Abi Word psaní pro kaţdého. Beamer prezentace v LaTeXu.. LinuxEXPRES, leden 2007, č. 1. ISSN ŠÍN, M. Starejte se o své filmy. LinuxEXPRES, únor 2007, č. 2, str. 24, ISSN ŠÍN, M. Listen Amarok pro GNOME? LinuxEXPRES, únor 2007, č. 2, str. 50, ISSN ŠÍN, M. Gjots2: Srozumitelné poznámky. LinuxEXPRES, duben 2007, č. 4, str. 15, ISSN ŠÍN, M. Xfce ţádné ošklivé kačátko. GmailFS váš disk za oceánem. LinuxEXPRES, duben 2007, č. 4, str. 38, ISSN ŠÍN, M. Správa databází pomocí phpmyadmin. LinuxEXPRES, květen 2007, ročník, č. 5, str. 36, ISSN Strana 19

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Adresa: Komenského 234, 500 03 Hradec Králové

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Adresa: Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 702

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 702 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy: 600 104 702 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah: Část I. Základní charakteristika školy... 1 Část

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více