Výroční zpráva o činnosti školy školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006-2007"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

2 Obsah: Část I. Základní charakteristika školy... 1 Část II. Přehled oborů a učebních plánů... 6 Část III. Údaje o pracovnících školy... 8 Část IV. Údaje o přijímacím řízení Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Část VI. Údaje o provedených kontrolách Část VII. Údaje o výchovně-vzdělávacím procesu a mimoškolních aktivitách Část VIII. Aktivity v oblasti SIPVZ Část IX. Projekty a granty Část X. Materiálně-technické vybavení školy Část XI. Domov mládeţe Část XII. Základní údaje o hospodaření školy Část XIII. Školní knihovna Část XIV. Školní jídelna Část XV. Stav a údrţba objektů školy Část XVI. Závěr Část XVII. Přílohy... Chyba! Záložka není definována. Část XVIII. Fotodokumentace... 58

3 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy, sídlo, právní forma, IZO, IČO, kontaktní údaje Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příspěvková organizace IZO: IČO: DIČ: CZ Web: tel.: b) Zřizovatel školy Královéhradecký kraj Právní forma: kraj, IČO: Sídlo: Hradec Králové, Wonkova 1142 c) Ředitel školy PaedDr. Soňa Lamichová SNP Hradec Králové d) Školská rada pro střední školu předseda místopředseda tajemnice členové Mgr. Petr Kmoch Romana Koutecká Mgr. Eva Vágnerová MUDr. Emil Jaroš, PhD. Ing. Ladislav Mišík Mgr. Jiří Chrz pro vyšší odbornou školu předseda doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. místopředseda Monika Bartošová členové MUDr. Jan Michálek Mgr. Jana Heřmanová PaedDr. Eva Chrobáková Alena Motyčková Strana 1

4 e) Školy a školská zařízení Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Škola/školské zařízení Kapacita IZO Střední škola 732 ţáků Vyšší odborná škola 260 studentů Domov mládeţe 190 lůţek Školní jídelna 500 stravovaných f) Rozhodnutí o zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení Ve školním roce byla účinná níţe uvedená rozhodnutí vydaná MŠMT nebo zřizovatelem, Královéhradeckým krajem: Rozhodnutí MŠMT č.j /05-21, vydané dne , s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j /SM/2005, vydané dne , s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j /SM/2005, vydané dne , s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j. 4667/SM/2006-3, vydané dne , s účinností od g) Seznam oborů vzdělání Obory vyučované ve Střední škole Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia M/001 Všeobecná sestra denní 4 roky M/001 Všeobecná sestra dálková 5 let M/007 Zdravotnický asistent denní 4 roky M/007 Zdravotnický asistent dálková 5 let M/001 Zdravotní laborant denní 4 roky M/005 Laboratorní asistent denní 4 roky M/002 Farmaceutický laborant denní 4 roky M/001 Zubní technik denní 4 roky M/007 Asistent zubního technika denní 4 roky M/005 Zdravotnické lyceum denní 4 roky Obory vyučované ve Vyšší odborné škole Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia N/001 Diplomovaná všeobecná sestra denní 3 roky 6 měsíců N/003 Diplomovaný zdravotní laborant denní 3 roky N/004 Dipl. farmaceutický asistent denní 3 roky N/002 Diplomovaný zubní technik denní 3 roky N/004 Dipl. radiologický asistent denní 3 roky Strana 2

5 h) Sdružení působící při škole Občanské sdružení Škola Rodiče Děti Škola spolupracuje s občanským sdruţením Škola-Rodiče-Děti, které sdruţuje rodiče ţáků střední školy na pracovišti v Hradci Králové. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole a vedení školy řeší všechny jejich připomínky. Ve školním roce sdruţení disponovalo prostředky ve výši ,- Kč. Tyto prostředky byly zejména pouţity na následující oblasti: zajištění cen do soutěţí (Studentský den, soutěţe jazykové a literární, sportovní, soutěţe první pomoci) volnočasové aktivity ţáků (předplatné do divadla, permanentky do bazénu, materiál pro krouţek dovedných rukou, vydávání školního časopisu, aktivity v domově mládeţe) asi ,- Kč rozšíření kniţního fondu školní knihovny ,- Kč odměny pro ţáky a absolventy za studijní výsledky ,- Kč výměnný zájezd do Dánska a lyţařský zájezd do Alp ,- Kč spotřební materiál do učeben výpočetní techniky (ţáci mají přístup na internet a moţnost tisku zdarma) ,- Kč Ve spolupráci se školou organizuje maturitní ples školy. Klub rodičů a přátel školy Tento klub existuje samostatně pouze pro ţáky pracoviště školy v Novém Bydţově. Ve výboru KRPŠ pracují vţdy dva zástupci za kaţdou třídu denního studia. Klub podporuje některé akce k rozšíření všeobecného rozhledu ţáků (hradí např. dopravu na kulturní akce) a finančně dotuje některé další aktivity (lyţařské kurzy, sportovně turistické kurzy, exkurze). Pořádá také maturitní ples, ten poslední se konal v sokolovně v Novém Bydţově. Klub oceňuje úspěšné ţáky školy i ţáky, kteří pracují v oblasti pečovatelské sluţby. Ţákům bylo ve školním roce vyplaceno 3.320,- Kč v prospěchových stipendiích a 3.400,- Kč v odměnách za konání pečovatelské sluţby. i) Autorizace školy podle zákona č. 179/2006 Sb. 1 Škole nebyla udělena autorizace a ani o ni nemohla poţádat. V současné době nejsou oborovou komisí při NUOV zpracovány ţádné kvalifikační standardy pro oblast zdravotnictví a podle dostupných informací ani nebudou. Oblast zdravotnických kvalifikací není zahrnuta ani v syntetické studii Gabriely Doleţalové (Vývoj profesních nároků ve vybraných odvětvích národního hospodářství a náměty pro jejich reflexi v odborném vzdělávání. Praha, NÚOV 2006). 1 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Strana 3

6 j) Další údaje 1. Celkové údaje o škole dle výkonových výkazů V Počet tříd Celkový počet ţáků Počet ţáků na jednu třídu Počet ţáků na učitele SŠ ,8 --- VOŠ ,0 --- Celkem ,3 11,4 2. Současný stav a pohled do budoucna 2 Ve školním roce pokračovaly změny v oborové struktuře, změny, jeţ jsou důsledkem přijetí zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jehoţ hlavním smyslem je přiblíţit náš systém vzdělávání (a to zejména v tzv. regulovaných povoláních) systému, který je běţný ve státech EU. Na VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové dochází k útlumu, transformaci, příp. vzniku nových oborů. V červnu 2007 absolvovali poslední ţáci a studenti oborů: M/001 Všeobecná sestra denní studium N/004 Diplomovaný radiologický asistent Byla dokončena transformace všech oborů, u kterých to bylo z důvodu změn v právních předpisech nezbytné: M/001 Všeobecná sestra M/007 Zdravotnický asistent N/001 Diplomovaná všeobecná sestra prodlouţení délky studia na 3,5 roku M/001 Zdravotní laborant M/005 Laboratorní asistent M/001 Zubní technik M/007 Asistent zubního technika Probíhal 2. ročník studia nově zavedených oborů: N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent M/005 Zdravotnické lyceum 3 Na střední škole se obory a třídy otevírají podle následujícího modelu: M/007 Zdravotnický asistent kaţdý rok 2 třídy M/005 Zdravotnické lyceum kaţdý rok 2 třídy M/007 Asistent zubního technika kaţdý sudý rok 1 třída M/005 Laboratorní asistent kaţdý lichý rok 1 třída 2 Podrobněji viz Koncepce rozvoje školy do roku 2010 z června Ve šk.roce byly otevřeny 2 třídy tohoto oboru (na úkor jedné třídy oboru Zdravotnický asistent). Tato změna je v souladu s dlouhodobým záměrem Královéhradeckého kraje podpořit rostoucí podíl vzdělávání gymnaziálního typu. Navíc umoţní nabídnout ţákům ve 3. ročníku širokou škálu volitelných předmětů, a to klinických i technických (škola pro ně disponuje odpovídajícím materiálním a personálním zázemím). Strana 4

7 Na vyšší odborné škole je nastolen následující model otevírání oborů: N/001 Dipl. všeobecná sestra kaţdý rok N/004 Dipl. farmaceutický asistent kaţdý rok N/002 Dipl. zubní technik jednou za 3 roky (ve šk. roce 2006/7: 2. ročník) N/003 Dipl. zdravotní laborant jednou za 3 roky (ve šk. roce 2006/7: 3. ročník) Ve školním roce jsme dokončili práce na akreditaci vzdělávacích programů vyšší odborné školy 4 a v květnu a červnu 2007 jsme na MŠMT podali ţádost o akreditaci všech 4 vzdělávacích programů, které v současnosti nabízíme. Dne 10 července 2007 MŠMT udělilo akreditaci tříletému vzdělávacímu programu N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (Rozhodnutí čj / /2). Následně byl na základě naší ţádosti tento program zapsán do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností od (Rozhodnutí čj / ze dne ). Škola má vytvořeny předpoklady pro to, aby obstála v narůstající konkurenci vzdělávací nabídky. K jejím silným stránkám patří: Výlučnost vzdělávací nabídky, velikost školy Velmi dobrá uplatnitelnost absolventů na trhu práce 5 Tým kvalitních interních i externích učitelů Materiální vybavení (odborné učebny pro výuku klinických i technických oborů, moderní počítačové učebny, běţné učebny vybavené projekční a výpočetní technikou) Kvalitní ubytovací a stravovací kapacity Zázemí silné fakultní nemocnice Dlouholetá spolupráce s LF UK HK a FaF UK V roce 2004 došlo ke sloučení se SZŠ Nový Bydţov tím byla odstraněna zbytečná a neekonomická konkurence v regionu. Vznikla silná, stabilní vzdělávací instituce s dlouhodobou perspektivou rozvoje. 4 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 5 Absolventi zdravotnických oborů mají na trhu práce výjimečné postavení, vykazují nejniţší nezaměstnanost ze všech oborů VOŠ. Dle dostupných statistik NÚOV [ÚLOVCOVÁ, H. a kol. Uplatnění absolventů škol na trhu práce NÚOV, Praha, ISBN ] dosahuje míra nezaměstnanosti u absolventů zdravotnických VOŠ 4,5% v roce 2006, coţ je o 0,3 p.b. méně neţ ve stejném období roku předchozího. Ze statistických údajů Královéhradeckého kraje z dubna 2006 vyplývá, ţe z celkového počtu 65 absolventů VOŠZ tedy naší školy - byli evidováni 2 nezaměstnaní, coţ je 3,1 %. Strana 5

8 Část II. 1. Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou Třída Obor vzdělání Učební plán 1.A, 1.C 2.A, 2.B, 2.C 3.A, 3.B, 3.C 4.A, 4.B, 4.C 3.D 4.D, 5.D 1.E, 1.G, 2.E 3.F 4.F 1.H 3.H 2.L 3.L 4.L M/007 Zdravotnický asistent denní studium M/001 Všeobecná sestra denní studium M/007 Zdravotnický asistent dálkové studium M/001 Všeobecná sestra dálkové studium M/005 Zdravotnické lyceum denní studium M/002 Farmaceutický laborant denní studium M/002 Farmaceutický laborant denní studium M/007 Asistent zubního technika denní studium M/001 Zubní technik denní studium M/005 Laboratorní asistent denní studium M/001 Zdravotní laborant denní studium M/001 Zdravotní laborant denní studium Přehled oborů a učebních plánů se schvalovacími doložkami Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán byl schválen ředitelkou školy po projednání v pedagogickém kolegiu dne pod čj. 1424/2005 s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s účinností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Konkrét. učební plán byl schválen ředitelkou školy po projednání v ped. kolegiu dne pod čj. 1424/2005 s platností od 1. září 2005 počínaje 1. roč.. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 2. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /99-23 s platností od 1. září 1999 Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán byl schválen ředitelkou školy po projednání v ped. kolegiu dne pod čj. 1424/2005 s platností od 1. září 2006 počínaje 1. roč.. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 2. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán byl schválen ředitelkou školy po projednání v pedagogickém kolegiu dne pod čj. 1424/2005 s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 2. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem Strana 6

9 2. Obory vyššího odborného vzdělávání Třída Obor vzdělání Učební plán 1.P N/001 2.P 3.P Diplomovaná všeobecná sestra denní studium 1.F N/004 2.F Diplomovaný farmaceutický asistent denní studium 2.U N/002 Diplomovaný zubní technik denní studium 3.Z N/003 Diplomovaný zdravotní laborant denní studium 3.X N/004 Diplomovaný radiologický asistent denní studium Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /04-23 s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /98-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem Strana 7

10 Část III. Údaje o pracovnících školy a) Celková charakteristika Pedagogický sbor je velmi početný a nelze se vyhnout určitým obměnám (odchod do důchodu - 4, na MD - 2). Zlepšila se situace v oblasti externích vyučujících odborných předmětů daří se získávat ke spolupráci vysoce erudované odborníky z Farmaceutické a Lékařské fakulty UK v HK; v rámci moţností se je snaţíme i lépe ohodnotit. Nicméně řada z nich působí na škole jenom ze sympatií k ní a z lásky k oboru. Na některých oborech je obtíţné zajistit plně kvalifikované pedagogy, protoţe vysokoškolské studium pro ně v daném oboru neexistuje. Jedná se zejména o učitele oboru zubní technik a diplomovaný radiologický asistent. Přesto lze pedagogický sbor školy hodnotit jako kompetentní a silně motivovaný. Svědčí o tom mimo jiné aktivita pedagogických pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a zapojení do grantové činnosti. Učitelky odborných předmětů jsou registrovány v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků Průměrný počet: fyzických přepočtených Celkem z toho: učitelů vychovatelů 9 9 psychologů 1 0,4 externích učitelů c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků Průměrný počet: fyzických přepočtených Celkem z toho: THP 8 7,5 asistentek 1 1 dělníků 20 15,5 provozních pracovníků 9 9 knihovnic 1 0,3 Bezpečnostních prac. 1 0,4 d) Konkrétní údaje o pracovnících školy 6 e) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedagogických pracovníků Školní rok viz Část XVII. Přílohy Strana 8

11 f) Počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok Pedagogičtí pracovníci 8 Nepedagogičtí pracovníci 0 Dlouhodobě je patrná tendence pozvolného sniţování počtu nekvalifikovaných pedagogických pracovníků. Řada z nich své vzdělávání dokončila, jiní studují. Pro některé, např. zubní techniky, adekvátní vysokoškolské vzdělání neexistuje. Nutnost zajistit plnou kvalifikovanost sboru komplikují situace, kdy je třeba rychle řešit zástup za dlouhodobě nemocné pedagogické pracovníky, příp. za pracovnice na MD, a plně kvalifikovaní pedagogové nejsou na trhu práce k dispozici. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd Bc. Doubravová, Čechová, Mgr. Štindl, Foralová, Bc. Nováková, Mgr. Zemanová UHK Pedagogická fakulta b) Studium pro ředitele škol Mgr. Chrz - Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení - projekt,,úspěšný ředitel c) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Mgr. Hrdinová - UK HK Lékařská fakulta Vokatá - Univerzita Pardubice FCHT Mgr. Štindl - UK Praha Pedagogická fakulta Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Pracovník PaedDr. Lamichová Školský management, studium pro vedoucí pedagogické pracovníky ve smyslu 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (Ped. fak. UK Praha) b) Studium pro výchovné poradce Splněno (Mgr. Štěpánová) c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a Bude realizováno ve školním roce 2007/2008 Strana 9

12 následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy (Mgr. Heřmanová + 2 určení pedagogové) Odloţeno z důvodu mateřské dovolené (Mgr. Chrzová) Studium bude zahájeno v září 2007 (PhDr. et Mgr. Štindl) Studium k prohlubování odborné kvalifikace 7 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny 4 - zák.č.262/2006 Sb., zákoník práce - vyhl. č. 470/2006 o vyšším odborném vzdělávání - katalogy poţadavků k nové maturitní zkoušce Jednodenní pololetní 1 Studium odborné literatury prázdniny Jarní prázdniny 5 Studium odborné literatury Velikonoční prázdniny 1 Studium vyhlášek o ukončování studia Volný den ( 24 ŠZ) 1 Studium odborné literatury Celkem 12 Vzdělávání pracovníků školy je tradičně věnována velká pozornost. Do této oblasti byly vloţeny prostředky ve výši ,- Kč (vývoj zachycuje graf). Z této částky ,- Kč představovaly prostředky na vzdělávání v oblasti SIPVZ. Důraz byl poloţen na vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti a rozvíjení dovedností pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a vyuţívání projekční techniky ve výuce. Velkou pozornost jsme také věnovali vzdělávání odborných učitelek ošetřovatelství (jiţ 9 odborných učitelek absolvovalo kurz bazální stimulace, jeţ znamená nový trend v moderním ošetřovatelství) a odborných učitelek v oboru zubní technik (i tady je třeba neztratit kontakt se současnými postupy a metodami). Většina pedagogických pracovníků školy absolvovala jednodenní seminář Mgr. Čapka na téma Filozofie školské reformy, který měl připravit pedagogický sbor na tvorbu ŠVP. Rámcový přehled o DVPP 8 Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků (akcí) Školení pro pracovníky ve vedení školy 19 Jazykové vzdělávání 29 SIPVZ, ostatní počítačové kurzy 37 Vzdělávací akce pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 30 Vzdělávací akce pro učitele odborných předmětů 115 Vzdělávání vychovatelek 26 7 Viz Část XVII. Přílohy 8 Podrobný přehled je umístěn v Části XVII. Přílohy Strana 10

13 Strana 11

14 Část IV. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok Kód oboru Název oboru Počet přihl. 1. kolo 2. kolo Počet Počet přijatých přihl. Počet přijatých SZŠ kapacita třídy 30 žáků M/007 Zdravotnický asistent M/005 Laboratorní asistent M/005 Zdravotnické lyceum VOŠ kapacita studijní skupiny 40 studentů Kód oboru N/ N/ N/003 Název oboru Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný zdravotní laborant Počet přihl. Cel kem 1. kolo další kola Cel Počet Počet Počet přijatých kem přijatých přihl a a a Pozn.: a U oborů vyššího odborného vzdělávání nesouhlasí celkový počet přijatých se součtem přijatých v 1. a 2. kole, protoţe někteří přijatí uchazeči se rozhodli ke vzdělávání nenastoupit jejich místa byla postoupena pro potřebu odvolacího řízení a 2. kola. Strana 12

15 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V Kód oboru Název oboru SZŠ M/005 Zdravotnické lyceum M/001 Všeobecná sestra M/007 Zdravotnický asistent M/001 Zubní technik M/007 Asistent zubního technika M/005 Laboratorní asistent M/002 Farmaceutický laborant M/001 Zdravotní laborant M/001 Všeobecná sestra dálkové M/007 Zdravotnický asistent -dálkové VOŠ N/003 Diplomovaný zdravotní laborant N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent N/002 Diplomovaný zubní technik N/004 Diplomovaný radiologický asistent N/001 Diplomovaná všeobecná sestra r. tříd 2.r. tříd 3.r. tříd 4.r. tříd 5.r. tříd ţáků tříd Strana 13

16 Počty žáků podle jednotlivých součástí školy Na střední škole v denním studiu se daří udrţet počet ţáků na stejné úrovni (navzdory demografickému poklesu) zavedením nového oboru Zdravotnické lyceum. Dálkové studium utlumujeme. U VOŠ je sestupná tendence způsobena zánikem některých oborů, nicméně pokles částečně kompenzujeme větší naplněností studijních skupin. Strana 14

17 b) prospěch žáků ve škole 1 - prospěch ţáků ve škole - část střední škola denní studium Ročník Počet ţáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje Neklasifikován 1. ročník ročník ročník ročník Celkem prospěch ţáků ve škole - část střední škola dálkové studium Ročník Počet ţáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje Neklasifikován 1. ročník ročník ročník ročník ročník Celkem prospěch ţáků ve škole - část vyšší odborná škola Ročník Počet ţáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje Neklasifikován 1. ročník ročník ročník Celkem c) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek k Maturitní zkoušky Kód oboru Název oboru Počet ţ. celkem Počet ţ. nepřipuštěn Počet ţ. s vyznam. Počet ţ. prospěl Počet ţ. neprospěl M/001 Všeobecná sestra M/001 Všeobecná sestra dálkové studium M/001 Zdravotní laborant M/002 Farmaceutický laborant Absolutorium Kód oboru N/ N/003 Název oboru Diplomovaný radiologický asistent Diplomovaný zdravotní laborant Počet ţ. celkem Počet ţ. nepřipuštěn Počet ţ. s vyzn.. Počet ţ. prospěl Počet ţ. neprospěl Strana 15

18 Část VI. Údaje o provedených kontrolách Ve školním roce se uskutečnily dvě kontroly ze strany ČŠI: 1. Cílem inspekční činnosti ze dne 9. a 12. března 2007 bylo zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona a hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků ve všech studijních oborech střední školy. Nebyly shledány ţádné nedostatky. ČŠI konstatovala, ţe rozvoji výuky cizích jazyků ve střední škole je věnována mimořádná pozornost, a proto je tato oblast hodnocena jako příklad dobré praxe. (Inspekční zpráva č.j. ČŠI-171/07-09; signatura bi1fa504) 2. Předmětem kontroly ze dne 6. června 2007 byla kontrola přípravy a průběhu maturitních zkoušek. Nebylo zjištěno ţádné porušení právních předpisů. (Protokol č.j. ČŠI-687/07-09 ze dne 6. června 2007) Další kontroly provedly následující subjekty: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 3. Kontrola prostor školy souvisejících s odbornou praxí ţáků ze dne poţadovala doplnit pravidla pro zacházení s chemickými látkami ve stanovené lhůtě bylo splněno. 4. Kontrola školní jídelny ze dne neshledala ţádné nedostatky. 5. Kontrola pracoviště školy v Novém Bydţově, Masarykovo náměstí 2 dne shledala některé nedostatky; písemná zpráva o jejich odstranění byla předloţena ve stanoveném termínu. 6. Kontrola školní jídelny dne konstatovala některé technické nedostatky kanalizačního zařízení. Rekonstrukci odpadů však v roce 2007 nelze z finančních důvodů realizovat. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 7. Kontrolní dohlídka plnění uloţených opatření, provedená dne , konstatovala, ţe opatření uloţené zápisem z tematické poţární kontroly bylo splněno. (č.j.: HSHK-1585/OP-2006/a) Okresní správa sociálního zabezpečení v Hradci Králové 8. Kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek nemocenského pojištění a kontrola plnění povinností v důchodovém pojištění ze dne a neshledala ţádné nedostatky. (Protokol č. 243/06) Strana 16

19 OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje 9. Při šetření ve školní jídelně dne 12. února 2007 byla některá z navrţených opatření ihned realizována. (Zápis ze dne a dopis ředitelky školy č.j. 428/2007 ze dne ) 10. Kontrola ve dnech února 2007 byla zaměřena na účetnictví a inventarizaci majetku a závazků k V oblasti kontroly účetnictví byla uloţena dílčí opatření k nápravě. (Kontrolní protokol č.j.: 2545/SM/2007) 11. Následná kontrola ke splnění opatření uvedených v kontrolním protokolu č.j.: 2545/SM/2007 dne zjistila, ţe nápravná opatření byla splněna. Strana 17

20 Část VII. Údaje o výchovně-vzdělávacím procesu a mimoškolních aktivitách a) mezinárodní projekty Ve školním roce se neuskutečnily ţádné mezinárodní projekty. b) mezinárodní spolupráce s partnerskou školou Ve školním roce pokračovala spolupráce se školou Blaakilde v dánském Tarmu. K získání finančních prostředků k zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce byl zpracován projekt Česko dánská spolupráce partnerských škol aneb Co o svých regionech ještě nevíme; tento projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem dotací ,- Kč. Ve dnech 12. aţ 21. září 2006 celkem 24 ţáků druhých ročníků naší školy navštívilo partnerskou školu v Dánsku. Ţáci měli bohatý program během celého pobytu, v týdnu byli ubytováni na internátě, o víkendu pak v rodinách dánských studentů. Navštívili mnoho zajímavých míst, např. historické městečko Ribe, mořské muzeum v Esbjergu, muzeum Vikingů, námořní muzeum a hlavní město Kodaň. Ve dnech 20. aţ 25. dubna 2007 hosté z Dánska pobývali v našem regionu. Naši ţáci ve spolupráci s učiteli pro ně připravili broţurku v anglickém jazyce o našem regionu i bohatý program. Jejich pobyt začal víkendem v rodinách. Dále si dánští hosté prohlédli město Hradec Králové (historické centrum i pohled z Bílé věţe), navštívili Muzeum východních Čech a také divadelní představení v Klicperově divadle. Program pokračoval v krásné přírodě Potštejna výtvarnou dílnou, exkurzí do výrobny krajky ve Vamberku, turnajem v ringu a závěrečným večerem na rozloučenou, který byl zcela v reţii ţáků obou zemí. c) okresní, oblastní a celostátní soutěže Celostátní soutěţ zdravotnických škol všichni ţáci SZŠ o nejzdařilejší akci v rámci Mezinárodního a studenti VZŠ; nekuřáckého dne ( ) čestné uznání Okresní kolo Olympiády z JCL 2 ţáci bez umístění Okresní kolo soutěţe v Anglickém jazyce ( ) 1 ţák (7. místo) Celostátní kolo Recitační soutěţe zdravotnických škol, Trutnov ( ) 2x 1. místo Celostátní přehlídka Studentlab, Ústí n. Labem 1. místo SOČ okresní kolo Hradec Králové duben místo SOČ krajské kolo Hradec Králové květen místo SOČ celostátní kolo červen tým bez umístění Projekt Klinická mikrobiologie v otázkách a odpovědích prezentován na mezinárodní soutěţi Techfilm 2007 Aktivní účast na akci Den zdraví a projektů pořádaných VOŠZ a SZŠ, Praha, Alšovo nábřeţí Aktivní účast na konferenci Stretech 2007, pořádané ČVUT, Praha Aktivní účast na soutěţi České hlavičky v oblasti Zdraví a ţivotní prostředí Strana 18

21 Soutěţ první pomoci v Brně místo Krajské kolo soutěţe zdrav.druţstev HJ ČČK místo Mezinárodní soutěţ PP v Jihlavě místo školní kola soutěţí Recitační soutěţ Jazyková soutěţ v anglickém jazyce ţáků, 1postupující do okresního kola Soutěţ první pomoci Jazyková soutěţ v německém jazyce ţáků, 1 postupující do okresního kola Olympiáda z JCL, 46 ţáků, 2 postupující do okresního kola SOČ březen studentů, 1 tým postupuje do okresního kola o Školní kolo soutěţe v první pomoci druţstvo postupuje do dalších kol d) odborná a publikační činnost BUDAYOVÁ, E. a kol. Pracovní sešit hematologie. Hradec Králové: VOŠZ a SZŠ, ISBN PTÁČEK, Josef. Perzekuce občanů okresu Chrudim v letech Chrudim: Konfederace politických vězňů, ŠÍN, M. Gcompris. LinuxEXPRES, září 2006, č. 9, ISSN ŠÍN, M. Poslouchejte rádio z netu. Abécédé videa: DeVeDe. LinuxEXPRES, prosinec 2006, č. 12, ISSN ŠÍN, M. Abi Word psaní pro kaţdého. Beamer prezentace v LaTeXu.. LinuxEXPRES, leden 2007, č. 1. ISSN ŠÍN, M. Starejte se o své filmy. LinuxEXPRES, únor 2007, č. 2, str. 24, ISSN ŠÍN, M. Listen Amarok pro GNOME? LinuxEXPRES, únor 2007, č. 2, str. 50, ISSN ŠÍN, M. Gjots2: Srozumitelné poznámky. LinuxEXPRES, duben 2007, č. 4, str. 15, ISSN ŠÍN, M. Xfce ţádné ošklivé kačátko. GmailFS váš disk za oceánem. LinuxEXPRES, duben 2007, č. 4, str. 38, ISSN ŠÍN, M. Správa databází pomocí phpmyadmin. LinuxEXPRES, květen 2007, ročník, č. 5, str. 36, ISSN Strana 19

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah: Část I. Základní charakteristika školy... 1 Část

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010-2011 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah: Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 OBSAH str. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 2 Obsah 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 3. Část III. Údaje o pracovnících školy... str. 5 4. Část IV. Údaje o přijímacím řízení... str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Obsah: Tabulková část výroční zprávy Část I. Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŢENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Příluky 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: szs@zl.inext.cz

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2012/2013

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2012/2013 Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Zuzana Gondová a pedagogický kolektiv Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni dne: 1 Obsah Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výlet do Paříţe, 2009 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Základní škola a mateřská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více