Manipulace sociálním pojistným v české daňové politice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manipulace sociálním pojistným v české daňové politice"

Transkript

1 Manipulace sociálním pojistným v české daňové politice Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Vysoká škola finanční a správní, Praha Dělnické sociální pojištění vzniklo na našem území v 90. letech 19. století, kdy bylo v Rakousku zavedeno úrazové a nemocenské pojištění. Důchodové pojištění přibylo (až) v roce Jednalo se o sociální pojištění podle Bismarckova vzoru. K systému sociálního pojištění patří i pojistné sociálního pojištění. A naopak: pojistné sociálního pojištění zapadá jen do systému sociálního pojištění. To se zdá být samozřejmostí, nicméně praxe je zvláště u nás velmi pružná a tak máme pojistné sociálního pojištění přesto, že sociální pojištění nemáme. A to nejen z ekonomického hlediska, ale i z hlediska právního. Sociální pojištění nemáme Žádné z odvětví sociálního zabezpečení v Česku nenese název, který by mohl vést k domněnce, že u nás máme sociální pojištění. Lze namítnout, že ani v Německu nemají např. sociální důchodové pojištění, ale zákonné důchodové pojištění a že tedy již samotná existence zákona o důchodovém pojištění znamená, že máme zákonné důchodové pojištění a tudíž vlastně i sociální důchodové pojištění. Na druhé straně je existence sociálního pojištění v Německu mimo diskusi z hlediska ekonomického i právního. Celý sociální systém je v Německu uspořádán do jednotného Sociálního zákoníku a v tomto zákoníku je i jasně napsáno, co patří do systému sociálního pojištění a jak jsou jednotlivá odvětví sociálního pojištění financována pojistným. Pozoruhodnou skutečností u nás ve vztahu ke zkoumanému problému je jednání a verdikt Ústavního soudu v záležitosti ústavnosti jedné z částí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Ústavní soud došel k závěru, že je v rozporu s českým právním řádem, aby stát zavedl třídenní karenční dobu v nemocenském pojištění zaměstnanců, aniž by snížil pojistné za toto pojištění. Ústavní soudkyně E. Wagnerová ve svém separátním stanovisku k ústavnosti příslušných částí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů dokonce argumentuje rozhodnutím německého Spolkového ústavního soudu, který v roce 2000 zrušil ta ustanovení sociálního zákoníku, která byla v rozporu se zásadou ekvivalence v sociálním pojištění. Konkrétně šlo o to, že v podmínkách systému sociálního pojištění nelze z určitého druhu příjmů vybírat pojistné sociálního pojištění a současně tento příjem nezahrnout do vyměřovacího základu pro výpočet dávky sociálního pojištění. V sociálním pojištění totiž platí, že to, co je zatíženo pojistným, musí být také promítnuto do dávek sociálního pojištění. A naopak, samozřejmě. A přitom se navíc musí uplatnit výdělkový strop a opět jak při výpočtu pojistného, tak i při výpočtu dávek. A bez nějakých (dalších) redukcí a podobných (našich) inovací. Jedna věc je však existence sociálního pojištění v Německu a druhá věc je právní úprava sociálního zabezpečení u nás. E. Wagnerová ani celý český Ústavní soud neuvedli, proč se domnívají, že u nás existuje systém sociálního pojištění. Považuji za nepochybné, že k tomu nemají žádnou oporu v našem právním řádu.

2 Z ekonomického hlediska se model sociálního pojištění opírá o dvě modelově rovnocenné základní zásady: zásadu ekvivalence a zásadu sociální solidarity. Zásada ekvivalence je modelově shodná s (jedinou) základní zásadou soukromého pojištění, jíž je tatáž zásada ekvivalence. Tato zásada se uplatňuje v obou zmíněných úsecích moderního pojištění ve dvou směrech: jednak ve v propojení rizika, pojistného a dávek (pojistného plnění) a jednak v modelové kalkulační vyrovnanosti příjmů a výdajů pojištění. V obou směrech je pojistné a jeho konstrukce podstatná. V sociálním pojištění se vedle zásady ekvivalence uplatňuje též zásada sociální solidarity. Ta spočívá v potlačení vazby pojistného na individuální riziko pojištěnce ( pojištěného v soukromém pojištění terminologie u nás není koordinovaná) a v důsledném placení pojistného z pracovních příjmů. Při vstupu do systému sociálního pojištění se v zásadě nezkoumá zdravotní stav klienta, což je podstatná odlišnost od soukromého pojištění. Určitý zdravotní cenzus sice existuje i v sociálním pojištění, jde v něm však spíše o eliminaci zneužívání dávek sociálního pojištění. Účastníkem sociálního nemocenského (zdravotního) pojištění se zaměstnanec stane automaticky s přijetím do pracovního (zaměstnaneckého) poměru. Čili pokud zaměstnavatel uchazeče o zaměstnání nepřijme, tak nevznikne ani účast v systému sociálního nemocenského (zdravotního) pojištění. V soukromém nemocenském pojištění je zkoumání zdravotního stavu podstatnou složkou procesu uzavírání pojistné smlouvy; pojišťovny přitom běžně nabízejí i pojistné krytí za zvýšené pojistné, odpovídající modelově zvýšenému individuálnímu riziku klienta. Běžnou praxí jsou i výluky z pojistného krytí, pokud individuální riziko je z pohledu pojišťovny v daném směru příliš velké. Zajímavou podstatnou odlišností sociálního pojištění a soukromého pojištění je přístup k využívání úmrtnostních tabulek z hlediska pohlaví. Statistické podklady obvykle dokumentují vyšší úmrtnost mužů a žen a z toho pojistní matematici zpravidla vyvozují nezbytnost diferenciace sazeb podle pohlaví. Z těchto důvodů je pojištění žen pro případ smrti zpravidla levnější než jinak totožné pojištění mužů. A naopak pojištění žen pro případ dožití, kam patří i pojištění starobního důchodu, je dražší než jinak srovnatelné pojištění mužů. V sociálním pojištění se tento přístup považuje za diskriminační a je tedy zcela odmítán. V soukromém pojištění jsou tendence ze strany zejména mezinárodních a nadnárodních organizací prosazovat zásadu jednotného pojistného pro obě pohlaví, narážejí však na obvykle tvrdý odpor soukromého sektoru, který se tím cítí být podstatně omezován. Minimálně částečně je tento problém vyvolán dosavadními stereotypy pojistné matematiky a dostupností jiných, více relevantních dat o individuálním riziku. Zatímco pohlaví jednotlivce se zjistí poměrně jednoduše, jiné, skutečné rizikové parametry opravňující diferenciaci pojistného podle individuálního rizika jsou obtížně dostupné, nebo dokonce vůbec nedostupné. Tlak na soukromé pojišťovny, aby využívaly unisexových úmrtnostních tabulek má tudíž své oprávnění. V tomto směru je žádoucí využívat těchto jednotných tabulek především u pojištění, která stát přímo či nepřímo dotuje. Trochu historie Systém sociálního pojištění u nás nepochybně existoval až do počátku 50. let minulého století. Zákon o národním pojištění, přijatý po únorovém převzetí moci komunistickou stranou, se ještě plně opíral o zásady sociálního pojištění. Název tohoto zákona byl zejména marketingový; záměrem bylo mj. sjednocení dosavadních systémů sociálního zabezpečení na jednotnou úroveň. V tomto rámci šlo KSČ zejména o zvýšení dávek dělnického sociálního pojištění. Koncepčně neměl čs. zákon o národním pojištění skoro nic společného se slavným britským zákonem o národním pojištění. 2

3 Sociální pojištění vzniklo jako pojištění dělnictva a jeho úroveň byla původně na úrovni sociální pomoci; starobní důchody dělníků v Německu byly původně na úrovni % předchozí mzdy. Sociální pojištění úředníků bylo z hlediska výše dávek na vyšší úrovni, nemluvě již o státním zaopatření státních úředníků a zaměstnanců, jejichž penze byly na úrovni předchozího platu při celoživotním služebním poměru. Sjednocením systémů sociálního pojištění, resp. sociálního zabezpečení vůbec, se tak prosazuje sociální solidarita i mezi jednotlivými vrstvami obyvatelstva. V komunistickém Československu se tak stalo v podstatě jednorázově, v kapitalistických zemích západní Evropy to trvalo celá desetiletí a leckde tento proces není dovršen dodnes. Pokud jde o model sociálního pojištění, tak ten sám o sobě může fungovat jak v roztříštěné podobě (více systémů pro různé skupiny zaměstnanců), tak i v jednotné podobě pro daný stát. Zdá se však nesporné, že moderní je jednotný systém sociálního pojištění. Kromě toho lze zdůraznit, že systém sociálního pojištění ať již roztříštěný či jednotný může fungovat s různou úrovní dávek tak říkajíc od úrovně sociální pomoci až po dávky na úrovni 100 % výdělku. Přitom samozřejmě nejde jen o výši dávek, ale i o jejich působení na chování účastníků sociálního pojištění, včetně morálního rizika a antiselekce rizik. Československé národní pojištění bylo aplikací modelu sociálního pojištění. To platí o pojistném národního pojištění, které mělo charakter pojistného sociálního pojištění. Zde je pouze zajímavé to, že stát tehdy sice chtěl, aby celé pojistné platili zaměstnavatelé, ale současně si to nemohl dovolit. Bylo tedy deklarováno, že na blíže neurčenou přechodnou dobu bude platit dosavadní praxe, kdy pojistné platí zaměstnavatel a zaměstnanec rovným dílem. Ani to není v rozporu s modelem sociálního pojištění. Připomeňme, že placení pojistného sociálního pojištění zaměstnavatelem a zaměstnancem v poměru 50:50 (kromě úrazového pojištění) vzniklo v Německu se zrodem tamního sociálního pojištění. Nebyl to však výsledek nějakých vědeckých rozprav, ale obyčejný politický kompromis O. Bismarcka s tehdejšími liberály. Teprve návazně vzniklo vysvětlování tohoto výsledku, podle něhož dělník si má připlácet na své pojištění (protože je jeho) a zaměstnavatel se má podílet na tomto joint venture, neboť je to i v jeho zájmu. Z této (v podstatě) ideologie lze sotva vyvodit, proč by obě strany měly platit polovic; nicméně dělení nákladů 50:50 je i u jiných aktivit poměrně časté. Z modelového ekonomického pohledu lze placení jednoho povinného příspěvku dvěma subjekty sotva obhajovat; racionální by bylo, kdyby platil jen jeden subjekt. Jediné, co hovoří ve prospěch dvojího placení pojistného je finanční dopad v okamžiku zavedení systému: obdobně jako u jiného zdanění mezd či nákladů dopadá nově zavedené pojistné bezprostředně na plátce pojistného a teprve v dalším, ať již delším nebo kratším, období dochází k případnému přesunu pojistného (daně) směrem kupředu či zpět. Dlouhodobě lze předpokládat plný přesun pojistného do nákladů podniků, a to i včetně pojistného placeného zaměstnanci. Změny sazeb pojistného rozjíždějí tento proces znovu. Tento výklad je samozřejmě poněkud zjednodušený, nám zde však nešlo o popsání či doložení přesunu a dopadu pojistného sociálního pojištění, ale zmínění v podstatě vedlejších aspektů problematiky financování sociálního pojištění formou pojistného sociálního pojištění pro úplnost. Uzavřeme toto dílčí téma tím, že placení pojistného zaměstnanci i zaměstnavateli je sice v sociálním pojištění časté, nikoliv však nutné a ekonomicky racionální. Model sociálního pojištění byl v naší zemi opuštěn počátkem 50. let. Zákon o národním pojištění neměl dlouhého trvání. S účinností od roku 1952 platil zákon o přebudování národního pojištění (zrušen s účinností od roku 1957). Z národního/sociálního pojištění zbyly ironicky pojímáno pouze 3

4 komise národního pojištění na závodech a informační měsíčník Národní pojištění. Do centrálně řízené ekonomiky se sociální pojištění nehodí systémově je to v podstatě komplikace. Zejména to platí o dosavadním pojistném sociálního pojištění a o odděleném financování sociálního pojištění (odděleném od státního rozpočtu). Zrušení sociálního pojištění a parafiskál Pojistné národního pojištění placené zaměstnanci bylo u nás zrušeno od roku 1953 v rámci reformy zdanění příjmů zaměstnanců, jednoduchým začleněním tohoto pojistného do nově vzniklé daně ze mzdy. Sociální pojištění nemělo v nových podmínkách žádný smysl a likvidace pojistného placeného zaměstnanci je nejjednodušším řešením pro již zbytečné pojistné národního pojištění. I v nových, komunistických podmínkách ku podivu i nadále existovalo pojistné národního pojištění placené socialistickými organizacemi se sazbou 10 %, která přetrvala desetiletí beze změn. Účelnost tohoto pojistného nebyla nikterak vysvětlována. Určitým vysvětlením by snad mohlo být přenesení nemocenského pojištění do závodů, tak zvaně přímo k pracujícím v závodech, což znamenalo i bezprostřední financování (zúčtování) všech dávek nemocenského pojištění na závodech. Připomeňme, že hlavní dávkou nemocenského pojištění se staly (poměrně vysoké) přídavky na děti. Dávky nemocenského pojištění byly v socialistických organizacích zúčtovávány s pojistným národního pojištění. Komunistický režim považoval sociální pojištění za systém patřící do kapitalismu a naprosto se nehodící do komunistického režimu. Tato politika a ideologie byla u nás prosazována i v 80. letech, a to daleko důrazněji než v jiných zemích sovětského bloku, kde se většinou zachovalo označení sociální pojištění (ale jen označení, obsah byl stejný jako u nás). I v právu se postupně přecházelo k názvosloví zabezpečení místo předchozích pojištění. Tak bylo zavedeno důchodové zabezpečení a koncem 80. let se připravoval i nový zákon o nemocenském zabezpečení ; zánik zákona o nemocenském pojištění se již časově nestihl. Zajímavou událostí bylo zavedení příspěvku na sociální zabezpečení v souvislosti se snahami o ekonomické reformy v komunistických zemích, kdy byla pociťována nutnost využívat zbožněpeněžní vztahy ; dospělo se k potřebnosti zavést příspěvek na sociální zabezpečení, placený podniky aby se do podnikových nákladů promítly i státem hrazené náklady na pracovní sílu. Svého času (u nás koncem 60. let) byly i návrhy na zavedení odděleného financování sociálního zabezpečení ze zvláštního parafiskálního fondu. I po politickém zásadním odmítnutí vyčlenění sociálního pojištění či zabezpečení z jednotného státního rozpočtu však příspěvky podniků na sociální zabezpečení zůstaly jako složka systému daní a odvodů do státního rozpočtu. V Československu byl zaveden příspěvek na sociální zabezpečení od roku 1970 se základní sazbou 25 %, která byla v podstatě odvozena z konstrukce velkoobchodních cen od Z historického hlediska příspěvek na sociální zabezpečení vznikl rozpadem odvodů z hrubého důchodu, zavedených rovněž od roku 1967, na tento příspěvek a na procentní odvody ze zisku. Odvody z hrubého důchodu byly zavedeny jako součást ekonomického systému, který měl vycházet ze samosprávy podniků. Panovaly dokonce představy, že těmito odvody se vytvoří zájem podnikového kolektivu na efektivním hospodaření podniku (spolu s odvody z výrobních fondů). Již brzy se však ukázalo, že v takovýchto podnicích dominuje zájem mzdový, zájem ziskový byl druhořadý. 4

5 Příspěvek na sociální zabezpečení byl považován za neoddělitelnou složku nové soustavy daní a odvodů v průmyslu a stavebnictví; měl především přispět k reálnému vyjádření nákladů na živou práci v podnikových nákladech a kalkulacích. Oficiálně nebyla tato platba chápána jako daň, ale jako parafiskální dávka, která je součástí nákladů. Příspěvek měl ekonomicky představovat část celospolečenských nákladů na reprodukci pracovní síly, touto formou přenášených do nákladů podniků. Jednotná sazba 25 % z mezd vyplácených v průmyslových a stavebních podnicích byla kompromisem mezi celkovým vyjádřením celospolečenských nákladů na živou práci (které byly vyšší než 25 %) a možnostmi plynoucími z průměrné rentability a z nutnosti nevytvářet vysokým příspěvkem nadměrný tlak na zvyšování velkoobchodních cen. Bylo stanoveno, že v roce 1970 bude příspěvek na sociální zabezpečení běžným příjmem státního rozpočtu. Do budoucna se zvažovalo zřízení jednoho nebo více fondů pro oblast nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, do nichž by příspěvek na sociální zabezpečení plynul. Tyto záměry však nebyly realizovány. Příspěvek na sociální zabezpečení tak byl daňovým příjmem státního rozpočtu i v dalších letech. Příspěvek na sociální zabezpečení byl součástí systému podnikových odvodů z roku Jeho aplikace byla rozšířena i do dalších odvětví, byla však zavedena snížená sazba např. pro obchodní podniky a železnici aby se příspěvek vešel do existující úrovně cen a rentability. Od placení příspěvku byly osvobozeny domovní správy a bytové podniky a také vysoce ziskové banky a pojišťovny (tam stát radši využíval vysokých individuálně stanovených odvodů ze zisku). Zmínit lze i to, že parafiskál neplatily rozpočtové organizace s odůvodněním, že by se takto jen zbytečně zvyšovaly příjmy a výdaje státního rozpočtu o stejnou položku; byla by to tedy zbytečná komplikace systému. I v dalším období bylo příspěvkem na sociální zabezpečení manipulováno podle fiskálních a politických potřeb; při další přestavbě velkoobchodních cen se základní sazba příspěvku snížila na 20 %. Pojistné a sociální pojištění: obojí nebo nic Při přípravě daňové reformy k se víceméně předpokládalo alespoň mezi daňaři, že dojde k obnovení systému sociálního pojištění u nás. Dosavadní daň ze mzdy, placená zaměstnanci, byla rozdělena na daň z příjmů ze závislé činnosti, na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Tím se vlastně uskutečnila reverzní operace ke sloučení daně z příjmů a pojistného na národní pojištění, placeného zaměstnanci, jak k ní došlo od roku Příspěvek na sociální zabezpečení byl pak transformován na zaměstnavatelskou část pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dnešní existence pojistného sociálního a zdravotního pojištění je tak produktem daňové reformy k Od té doby máme pojistné, které je placeno zaměstnanci a zaměstnavateli a relace plateb zaměstnavatele a zaměstnance nemá žádné odůvodnění stejně jako Bismarckových 50:50. Sazby pojistného se od té doby trochu změnily, k největší změně, která zavání již určitou koncepcí, je vynulování sazeb pojistného placeného zaměstnancem za nemocenské pojištění a na státní politiku zaměstnanosti došlo od roku 2009: při realizaci politiky snížení sazeb pojistného placeného zaměstnancem o celkových 1,5 % došlo k vynulování zmíněných dosavadních minimálních dílčích sazeb. To lze jen pochválit, protože je to žádoucí zjednodušení. Po těchto úpravách činí celkové pojistné placené zaměstnancem 11 % z hrubé mzdy a celkové pojistné placené zaměstnavatelem 34 % z hrubé mzdy. Z toho na zdravotní pojištění platí zaměstnanci 4,5 % a zaměstnavatelé 9 % (relace 5

6 50:100) a na sociální pojištění zaměstnanec 6,5 % a zaměstnavatel 25 % (relace 26:100). Tyto relace jsou z pohledu teorie a v podstatě i politiky zcela nahodilé; lze k tomu říci pouze to, že víme, jak to celé vzniklo. Vzniklo to politickým rozhodnutím v roce 1992, toť vlastně vše. Úkolem daňové a pojistné teorie je nabídnout české praxi řešení zapadající do celkové koncepce vládní (a alternativně i opoziční) hospodářské a sociální politiky. Nestačí jen kritizovat, že dnešní stav je z teoretického hlediska neodůvodněný. V obecné rovině je hodnocení stávajícího stavu jednoduché systém sociální pojištění nemáme, takže máme jen dvě jasné varianty: Zrušit pojistné sociálního a zdravotního pojištění, protože žádné sociální (či zdravotní) pojištění nemáme (a ani mít nechceme), Zavést systém sociálního pojištění a reformovat dnešní pojistné sociálního a zdravotního pojištění v souladu s modelem sociálního pojištění. Když bychom zavedli systém sociálního pojištění, tak by pojistné sociálního pojištění mohlo být placeno: Zaměstnanci i zaměstnavateli v poměru 50:50 tím bychom ve světě nikoho nepřekvapili, ale nejde o vědecky fundované řešení, Zaměstnavateli v plném rozsahu, Zaměstnanci v plném rozsahu. Z teoretického hlediska jsou varianty placení pojistného pouze zaměstnavatelem nebo pouze zaměstnancem v zásadě rovnocenné. Technicky je jednodušší varianta placení pojistného zaměstnavatelem. Ve prospěch opačné varianty lze uvést liberálně zabarvený požadavek, aby vše platili zaměstnanci aby viděli (na mzdové pásce, pokud se na ni podívají), kolik to stojí, resp. že sociální pojištění zadarmo. Levicově ladění politici spíše tendují k placení pojistného zaměstnavatelem, což je výhodnější za situace, pokud se předpokládá růst celkové sazby pojistného. V našich podmínkách by asi bylo účelné vypracovat obě varianty; jde totiž také o to, co bude s naší daní z příjmů, zejména z příjmů ze závislé činnosti. Již vzhledem k poměrně malému významu daně z příjmů ze závislé činnosti se nabízí i varianta integrace daně z příjmů a pojistného placeného zaměstnanci. Vláda či vládní strany by měly jasně říci, zda chtějí nebo chtějí zavést systém sociálního pojištění či nikoliv. Totéž samozřejmě platí i pro stávající opoziční strany. Zavedení systému sociálního pojištění by se mohlo stát i klíčovým bodem volebního programu nejedné politické strany. Samozřejmě je žádoucí, abychom je informovali o smysluplnosti takového programu. Za situace, kdy se ani teoretici v podstatě nezabývají problematikou sociálního pojištění, se nelze divit, že politici tuto problematiku neznají. Ostatně se sociální pojištění ani neučili ve škole, takže se nelze divit. Ale stojí za to se tímto tématem zabývat. Věnujme se ještě několika otázkám manipulace pojistným v české daňové politice. O manipulaci pojistným si troufám hovořit vzhledem k tomu, že toto pojistné je využíváno jako nástroj fiskální politiky, bez hlubší či dokonce jakékoliv vazby na účel sledovaný sociálním (a zdravotním) pojištěním. Státní pojištěnci 6

7 Jednou z fiskálních her s pojistným je placení pojistného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce. Dnes je vyměřovacím základem osob, za které je plátcem pojistného stát, 25 % všeobecného vyměřovacího základu. Sazba pojistného je přitom normální 13,5 % ze všeobecného vyměřovacího základu, tedy zhruba z průměrné celostátní mzdy. Je to hra na pojistné, při níž stát od počátku existence dnešního systému (od roku 1993) manipuluje sazbou 25 % tak, aby zdravotní pojišťovny měly ve svých rozpočtech právě tolik peněz, kolik jich podle názoru vlády či ministerstva financí mají mít. Pojistné za státní pojištěnce jen maskuje přímé státní dotace do systému veřejného zdravotního pojištění. Možná se tím vytváří tak trochu náročnější rozpočtové omezení v parametrické podobě. V zásadě je to však pouze komplikace dotačního systému. V systému sociálního zdravotního (nemocenského) pojištění by něco podobného nemohlo existovat. V modelu sociálního pojištění nepřichází v úvahu, aby někdo (hlavně ne stát) platil pojistné za někoho jiného. Pojistné sociálního pojištění se v sociálním pojištění platí z pracovních (a důchodových) příjmů. Ten, kdo nemá příjem, tak žádné pojistné neplatí ostatně je to v souladu se zásadou sociální solidarity! Důchodci v systému sociálního pojištění platí pojistné zdravotního (nemocenského) pojištění ze svých důchodů; pokud má důchodce nízký důchod, tak platí (plné) pojistné z tohoto nízkého důchodu. A mimochodem důchodce v systému sociálního pojištění platí i daň z příjmů. I z těchto důvodů je nutno při případném přechodu k systému sociálního pojištění udělat zásadní reformu důchodů, aby se v důsledku reformy čisté důchody důchodců nesnížily. V souladu se zásadami sociálního pojištění neplatí pojistné ani nevýdělečně činné děti a manželky či manželé. Tyto osoby jsou do sociálního pojištění zahrnuty, jen pokud jsou rodinnými příslušníky pojištěnců, tj. zaměstnanců a důchodců bývalých zaměstnanců. Výdělkový strop a daň z příjmů Od roku 2008 byl zaveden výdělkový strop v našem sociálním a zdravotním pojištění na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy. Současně s jeho zavedením byl vysloven záměr, že by mělo dojít ke snížení tohoto násobku v budoucnu; celá akce byla v tomto směru vysvětlována jako opatření reagující na existenci výdělkových stropů v zahraničí, zejména v Německu. Bylo též řečeno, že čtyřnásobek je z tohoto hlediska přiměřený, protože absolutní výše tohoto čtyřnásobku zhruba odpovídá absolutní výši výdělkového stropu v Německu. Výdělkový strop byl vloni v západním Německu měsíčně, po přepočtu ročním průměrným kurzem 24,942 Kč/ dostaneme Kč měsíčně, resp Kč ročně. Při použití východoněmeckého výdělkového stropu měsíčně dostaneme roční strop Kč, což je blíže loňskému českému maximálnímu vyměřovacímu základu pouhých Kč. Z tohoto pohledu je pro německého manažera zaměstnaného v Česku za německý plat výhodnější český výdělkový strop pro placení pojistného. Bohužel však jeho důchodové nároky vzniklé z těchto plateb pojistného v Česku nejsou vůbec ani ekvivalentní jeho platbám, ani srovnatelné s důchodovými nároky v Německu. V každém případě však tato vlašťovka jaro nedělá výdělkový strop by se musel zavést i v konstrukci dávek, a to tak, jak je obvyklé v systému sociálního pojištění. Jinak je to jen manipulace s pojistným, které pojistným ve skutečnosti není. Kuriózní situace vznikla kombinací výdělkového stropu v sociálním a zdravotním pojištění se (současným) zavedením výpočtu daně z příjmů ze závislé činnosti z nového vyměřovacího základu z tzv. superhrubé mzdy. Za zavedením konceptu superhrubé mzdy se skrývá jednoduchá manipulace daňovou sazbou: z politických důvodů (získání podpory rebelů ODS pro snížení daně z příjmů) se 7

8 stanovila sazba daně na 15 % a aby stát dostal, kolik potřebuje, tak se zvýšil základ daně z příjmů ze závislé činnosti o pojistné sociálního a zdravotního pojištění, placené zaměstnavatelem. Faktická sazba daně tak letos činí 20,25 %. Tímto rafinovaným postupem se docílilo hrubé diskriminace pracovních příjmů jen zaměstnanci platí 20,25 %, z ostatních příjmů se platí jen 15 %. To je dosti trapné, jde o elementární porušení zásady rovnosti ve zdanění. To však není všechno bůh ví proč se legislativcům (či vládním politikům?) podařilo zkombinovat daň ze superhrubé mzdy tak originálním způsobem, že výsledným efektem je nejen regresívní zdanění příjmů ve formě pojistného na sociální a zdravotní pojištění, ale i regresívní daň z příjmů ze závislé činnosti. Finta je v tom, že se nejen pojistné platí z výdělku do čtyřnásobku celostátního průměru, ale i daň z příjmů nad tento výdělkový strop se relativně snižuje daň se zde vypočítává jen z normálního výdělku, nikoliv již ze superhrubé mzdy. 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů totiž stanoví, že základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel sám za sebe. A zaměstnavatel je povinen platit pojistné z výdělků jen do výše výdělkového stropu. Sazba daně z příjmů ze závislé činnosti klesá z 20,25 % (z výdělku do výše stropu) na 17,1 % z celkového výdělku na úrovni desetinásobku výdělkového stropu v sociálním a zdravotním pojištění. Rovná daň tedy u nás vydržela jen jeden rok. Regrese u daně z pracovních příjmů zvané pojistné na sociální a zdravotní pojištění klesá z 11 % na 4,4 %. Celkové zdanění příjmů je regresívní takto: sazba do výše stropu činí 31,5 % a u desetinásobku průměrného výdělku pak 21,5 %. Skoro to vypadá jako vtip. Slevy na sociálním pojištění Zmiňme se ještě o snaze manipulovat pojistným v souvislosti se současnou ekonomickou krizí. Zavedení slev na pojistném sociálního pojištění se má stát nejvýznamnějším protikrizovým nástrojem vlády a jejího NERVu. Slevy mají přispět ke stabilizaci zaměstnanosti v ohrožených skupinách s nízkými a středními příjmy. Jde o celosvětovou novinku, navíc v tisku z marketingového hlediska velmi účinně prezentovanou. Námět však nemá žádné teoretické či systémové odůvodnění a jediné, čemu v tomto ohledu věřím, je odhad nákladů 18 mld. Kč. A to je velmi vysoká cena za experiment s tímto lékem. Má přinést až o méně nezaměstnaných, ve srovnání se stavem, když by tento lék nebyl aplikován. Vsadím se, že zachráněných nezaměstnaných nebude více než 70. Východiskem pro zavedení slev na pojistném je předpoklad, že většina pracovních příležitostí v průmyslu i ve službách má ekonomický smysl To je samozřejmost. Ale vůbec z ní nevyplývá, že má smysl zavést velmi komplikované slevy na pojistném sociálního pojištění. Všichni rádi vezmou peníze, které se jim dají. Snížení pracovních nákladů podniků o několik málo procent však nemůže zabránit propouštění desetitisíců méně placených zaměstnanců, pokud pro ně není práce. Jestliže hlavním problémem naší ekonomiky je pokles exportu vybraných oborů v důsledku ekonomických potíží v zahraničí, tak lékem nemůže být plošné snížení pojistného v navrhované podobě. Z pohledu veřejných financí by navrhované zavedení slev na pojistném bylo zbytečným utrácením veřejných prostředků. A nejen to: s celou operací by byly spojeny i dodatečné náklady na vybírání pojistného, zejména u poplatníků pojistného: soukromých podniků i státních úřadů. Všichni si budou muset obstarat nový software na pojistné. Pokud by slevy měly platit jen 2 roky, tak za 2 roky se bude software předělávat znovu. U řady institucí budou náklady na změnu softwaru vyšší než úspory na pojistném. Vyvolané náklady na vybírání daní a pojistného jsou v praxi významné a jsou u nás dosti 8

9 podceňovány. Předkladatel novely zákona o pojistném by měl vzít v potaz i tyto náklady. To je jedna z klasických pouček o daních. Účelem pojistného není zdražovat podnikové náklady, ale financovat sociální pojištění. K tomu patří pojistné, které je vybíráno jednotným procentem z výdělku až do výše výdělkového stropu. Výdělkový strop je vždy násobkem celostátního průměrného výdělku. Představa, že by se zavedla diferenciace sazby pojistného podle výše výdělku jednotlivého zaměstnance, navíc s degresí, mne přímo děsí. To už můžeme dnešní pojistné rovnou nahradit daní z příjmů. ***** Velkým naším specifikem je to, že sociální pojištění nemáme. Opravdové sociální pojištění totiž musí být odděleno od státního rozpočtu také proto, aby se s ním nedalo manipulovat podle nápadů, které se sociálním pojištěním nemají nic společného. Liberálové, kterým to nevyhovuje, by měli usilovat o důsledné zrušení všeho, co sociální pojištění připomíná tedy i pojistného sociálního pojištění. A naopak: existence sociálního pojištění se nepozná podle toho, že se vybírá daň s názvem pojistné sociálního pojištění. Mít pojistné s jednotnou sazbou a s přiměřeným výdělkovým stropem také ještě nestačí. V opravdovém sociálním pojištění se i dávky vyměřují z celého výdělku až do výše výdělkového stropu, který je samozřejmě jednotný pro výpočet pojistného i dávek. Sociální pojištění je osvědčený systém sociálního zabezpečení, který je účelné u nás zavést. 9

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Návrh důchodové reformy ANO Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Centrum pro ekonomické studie a analýzy (CESTA) Working Paper 3/15 červenec 2015 Předmluva

Více

Zdanění a dotování finančního sektoru 1

Zdanění a dotování finančního sektoru 1 Zdanění a dotování finančního sektoru 1 prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Vysoká škola finanční a správní jaroslav.vostatek@vsfs.cz Obsah Exekutivní souhrn... 2 Mimořádná platební schopnost včera i dnes...

Více

Nástin penzijní teorie a politiky a návrh penzijní reformy a navazující daňové a dotační reformy

Nástin penzijní teorie a politiky a návrh penzijní reformy a navazující daňové a dotační reformy Nástin penzijní teorie a politiky a návrh penzijní reformy a navazující daňové a dotační reformy prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Vysoká škola finanční a správní 1. Prosazováním povinného soukromého

Více

N_PoTP Pojistná teorie a politika

N_PoTP Pojistná teorie a politika N_PoTP Pojistná teorie a politika Obsah Úvodní blok... 2 Aktuální informace... 4 Tematický blok 1: Historické milníky pojistné teorie a politiky... 5 Tematický blok 2: Komunistická a postkomunistická pojistná

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Sociální a správní modely důchodového pojištění a spoření

Sociální a správní modely důchodového pojištění a spoření Sociální a správní modely důchodového pojištění a spoření Social and Provision Models of Pension Insurance and Savings prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Centrum pro ekonomické studie a analýzy (CESTA)

Více

Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010. Teze pro veřejnou diskusi

Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010. Teze pro veřejnou diskusi Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010 Teze pro veřejnou diskusi Obecně k textu Záměr předkladatele vytvořit daňový systém, který by optimalizovat vztah

Více

Penzijní připojištění a důchodová reforma

Penzijní připojištění a důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Penzijní připojištění a důchodová reforma BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Beata Součková Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous Praha Duben 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu

Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

DANĚ V ČR CO BY MĚL ZAMĚSTNANEC ZNÁT

DANĚ V ČR CO BY MĚL ZAMĚSTNANEC ZNÁT UČEBNÍ TEXT Č. 13 DANĚ V ČR ANEB CO BY MĚL ZAMĚSTNANEC ZNÁT 1 ODBORNÝ GARANT: Mgr. Petr Pelech AUTOŘI TEXTU: Mgr. Petr Pelech Jindřiška Plesníková Učební text č. 13 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ OSVČ

DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ OSVČ DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ Analýza, zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012. Projekt je spolufinancován

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 9/2008. Než se začtete do dalších řádků, Jaká byla, je a bude role VZP v českém zdravotnictví?

Občan v síti. dialogem k reformě 9/2008. Než se začtete do dalších řádků, Jaká byla, je a bude role VZP v českém zdravotnictví? dialogem k reformě Občan v síti Než se začtete do dalších řádků, předem vás varuji, že VZP je mým současným chlebodárcem, a tak rozhodně nejsem nestranný. Pro tentokrát mi to, prosím, odpusťte. Všeobecná

Více

Základní body reformy důchodového systému

Základní body reformy důchodového systému Základní body reformy důchodového systému Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný a nepřiměřeně solidární, což jej činí dlouhodobě finančně neudržitelným v konečném důsledku jak pro stát, tak

Více

Reforma sociálního systému

Reforma sociálního systému Reforma sociálního systému Kateřina Havlíčková Spolupracovali: Josef Lukášek, Pavel Kohout OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Současný stav a možná východiska... 3 1.2. Administrativní náročnost... 7 1.3. Fiskální

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2011 Hana Řezníčková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

N_STP Sociální teorie a politika Obsah

N_STP Sociální teorie a politika Obsah N_STP Sociální teorie a politika Obsah Úvodní blok... 2 Aktuální informace... 4 Tematický blok 1: Pojetí sociální teorie a politiky. Metody soukromého a sociálního zabezpečení... 5 Tematický blok 2: Sociální

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ Ozdravení státu prof. Ing Josef Šíma, Ph.D., vedoucí katedry institucionální ekonomie VŠE v Praze Matěj Šuster, výzkumný pracovník Liberálního institutu Zdravotnictví Základní

Více

Návrh na řešení dopadů nálezu Ústavního soudu

Návrh na řešení dopadů nálezu Ústavního soudu Návrh na řešení dopadů nálezu Ústavního soudu I. Úvod V žalobě podané u Krajského soudu v Ostravě (dále jen KS ) žalobce napadl výši přiznaného důchodu, i když (jak také sám uvádí) si byl vědom skutečnosti,

Více

DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Markéta Halíková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Jan Černohorský, Ph.D 2006 1 UNIVERSITY

Více

Vývoj zdravotního systému v ČR

Vývoj zdravotního systému v ČR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj zdravotního systému v ČR Josef Eim 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS 10-12 Ročník 55 Praha 12. květen 2010 Čtěte!!!!! Vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech 1990 2010 str. 2-9 Z volebních programů (výtah) 32,10 Kč str. 10-19 ❶ V rámci informační kampaně před volbami

Více

ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI JUDR. IGOR TOMEŠ CONSULTING MALEŠICKÁ 13, 130 00 PRAHA 3 Projekt výzkumu a vývoje VaV ZVZ87, č. projektu HS 106/03 ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI V SYSTÉMU SOCIÁLNÍ PÉČE Závěrečná

Více

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Vzor citace: PRŮŠA, L., VÍŠEK, P., JAHODA, R. Alchymie nepojistných sociálních dávek. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 280 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více