O em si budeme povídat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O em si budeme povídat"

Transkript

1

2 O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co vypadá jako ešení (Nizozemí) co asi pinesou nové zákony 2

3 Vývoj zdravotního pojištní u nás I 1859 živnostenský zákon (nemocenské pokladny pro zamstnance) 1924 rozšíení (221/1924 Sb. o pojištní zamstnanc pro pípad nemoci, invalidity a stáí) 1948 jednotné národní pojištní (99/1948 Sb.) 1952 oddlení dchodového pojištní, zdravotní pée poskytována státem, nemocenské dávky ROH 1991 uzákonní veejného zdravotního pojištní (550/91 Sb. o všeobecném zdravotním pojištní, 551/91 Sb. o VZP), rušení KÚNZ a OÚNZ 3

4 Vývoj zdravotního pojištní u nás II 1992 zdravotnictví financováno ze státního rozpotu pes VZP (280/92 Sb. o rezortních, oborových, zamstnaneckých a jiných ZP) 1993 zahájen výbr pojistného start plurality v pojišovenském systému (27-8) % perozdlení dle vku, kompenzace nákladné pée 2007 regulaní poplatky s limitem K zmny v regulaci úhrad lék (novela 48/1997 Sb.) regulovaný trh ve zdravotní pojištní 4

5 Pro všichni reformují zdravotnictví po tisíciletí pímý vztah mezi pacientem a lékaem (peovateli ) prmyslová revoluce vznik nemocenských pokladen pro zamstnance (Bismark) mezi válkami 1/3 prostedk pokladen vynakládáno na zdravotní péi poválené období finanní problémy plátc i poskytovatel, poptávka po zásahu státu, vznik modelu Národní zdravotní služby (Beveridge, Semaško) 70. léta rozvoj medicíny, potíže národních i pojišovenských systém (rst náklad, nespokojenost pacient, ) narušení pirozeného vztahu mezi pacienty a lékai (selhání tetí strany ) 5

6 Nabídka soukromého zdravotního pojištní základní (principal) není veejné zdravotní pojištní nebo na nj nemá jedinec nárok (cizinci z nesmluvních zemí) náhradní (substitute) celý rozsah služeb v.z.p. pro ty, kteí z nj mají možnost vystoupit (Nmecko, díve Nizozemí) doplkové (complementary) krytí dodatených náklad spojených s erpáním služeb hrazených z v.z.p. (Francie) dodatkové (suplementary) ke krytí služeb vylouených z v.z.p. nebo lepší kvality a dostupnosti (klasické pipojištní) duplicitní (duplicate) k úhrad pée, která by mla být dostupná z v.z.p., ale není (Velká Británie) malý podíl na celkových výdajích (pod 10 %) 6

7 Srovnání typ zdravotního pojištní sociální (veejné zdravotní) pojištní povinné procento z píjmu poskytování vcné dávky malá orientace na poteby individuálního klienta, malá adaptabilita na zmny, nízké provozní náklady, univerzalita soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní dobrovolné cena pojistky podle rizika úhrada škodová (peníze zdravotnickému zaízení) nebo obnosová (peníze pojištnci) vysoká orientace na klienta, pružnost, vysoké provozní náklady, není pro všechny hledání možností jejich propojení 7

8 Hlavní trendy zmn oban konzument zákazník zdravotník autorita, dárce partner, poskytovatel služby pojišovna plátce, distributor kupec, organizátor stát vše v jednom regulátor zdravotnictví ízené nabídkou ízené poptávkou pídlový systém regulovaný trh 8

9 Regulovaný trh ve zdravotním pojištní regulace (srovnatelné výchozí podmínky pro všechny) kompenzace rizik (perozdlení solidárníásti pojistného) ochrana spotebitele pojištní (otevenost, základní balík, pevná struktura nabídky, finanní rezerva) zdravotní pée - kvalifikace, technika prmysl - správná výrobní praxe náhrada tržních signál - regulaní poplatky trh (zptná vazba, efektivita, kvalita) prmysl (jako dosud) poskytovatelé zdravotní pée (pry od státu) pojišovny (místo veejné správy služba) stát a politici (místo pímého vlivu pravidla) obané (zákazníci poskytovatel, pojišoven, prmyslu i politik) informace kupní síla - rozdlení pojistného (solidární a individuálníást) 9

10 Jak na to jdou v Nizozemí od povinné soukromé pojištní 6,5 (4,5) % píjmu pes fond perozdlení nominální platba kol EUR ron (flat rate premium), možnost slevy pro skupiny, nemajetným pispívá stát soukromé zdravotní pojišovny (ziskové i neziskové) otevené pro všechny jednotný základní balík pée stanovený zákonem jedna cena pojistky mohou si vybrat mezi vcnými dávkami nebo pokladenským zpsobem a výší spoluúasti mohou vyplácet bonusy za neerpání služeb náklady se snížily o 50 EUR na hlavu lidí se nepojistilo 10

11 Zákon o veejném zdravotním pojištní I. vymezení služeb hrazených v.z.p. výet nehrazených služeb v píloze zákona pozitivní výet ve specifických oblastech (prevence) možnost piplácení za nadstandard možnost proplacení nehrazené pée (jediná alternativa, po schválení) rozsah úhrady zdravotních služeb standardní pojištnec, který si plní povinnosti minimální neplatii a pojištnci plánu s vyšší spoluúastí, bez spoluúasti jen neodkladná pée (stanovena v píloze zákona). Limit spoluúasti jen pro platie. dostupnost zdravotních služeb místní dojezdový as z nahlášeného bydlišt asová objednací doba 11

12 Zákon o veejném zdravotním pojištní II. píjmy 99,5% do perozdlení (vk, nákladná pée, chronici) sankce do perozdlení odvody x pojistné výdaje zdravotní plány minimální úhrada standardní úhrada neízení pístupu zdravotní plán s vyšší spoluúastí standardní zdravotní plán ízení pístupu zdravotní plán ízené pée s vyšší spoluúastí zdravotní plán ízené pée vcné bonusy, podíl na kladném hospodáském výsledku (všem pojištncm) autorizace k poskytnutí pée, rizikové kontrakty, ekací listiny oblast psobnosti plánu (okresy nad 5% pojištnc, nad 500 tis. celár) 12

13 Zákon o Úadu pro dohled nad ZP ústední orgán státní správy pro dohled nad zdravotními pojišovnami financován z rozpotu a píspvk pojišoven (0,06% ze základu pedseda jmenován na 5 let prezidentem, neodvolatelný innosti: povolovací licence, plány, schvalování specifických podmínek kontrolní finanní zdraví, dostupnost pée, spolenéinnosti ZP exekutivní nápravná opatení informaní povinnost k vlád, snmovn, veejnosti popsán v zákon o zdravotních pojišovnách 13

14 Zákon o zdravotních pojišovnách a.s. s výhradním pedmtem podnikání ve v.z.p. licence k provozování v.z.p + povolení k provozování zdravotního plánu pojištnc jeden celostátní plán fond minimální hotovostní rezervy 3% z pojistného za 1 rok regulace provozních náklad a zisku (5 let) zisk v rámci limitu provozních náklad zisk v rámci hlavníinnosti podlí se s pojištnci nechá se na píští rok v rezerv vyplatí se stejnáástka všem pojištncm Kancelá zdravotních pojišoven CMÚ, registry, transformaní zákon bude pedložen souasn s znním 14

15 Další chystané zákony o univerzitních nemocnicích a univerzitních pracovištích akcie 34% univerzita, 66 %stát o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování náhrada 20/1966 Sb. a jeho novel o specifických zdravotních službách p. asistovaná reprodukce,sterilizace, psychochirurgické výkony o zdravotnické záchranné služb 15

16 Dkuji za pozornost. 16

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 OBSAH I. Vývoj zdravotnictví a právních forem nemocnic v eské republice II.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík OSNOVA ÚVOD....2 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU...

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tlesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management PRZKUM ZÁJMU O CESTOVNÍ KANCELÁ ORIENTOVANOU NA DTI A MLÁDEŽ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová Veejný ochránce práv Hana Jamborová Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce pojednává o veejném ochránci práv. V úvodní ásti se práce zmiuje o historii a obecném zakotvení ombudsmana a zaazuje

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více