PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ"

Transkript

1 Na příkladech 5ti respondentů a jejich rodinných příslušníků jsme analyzovali průběh léčby, rehabilitace, péče v komunitě lidí po poranění mozku a náklady s tím spojené. Neméně důležitým cílem případové studie bylo zhodnocení vlivu poranění mozku na život respondentů a jejich rodin. Výsledky ukazují, že průběh zdravotní péče a s tím spojených nákladů zdravotní péče byl u většiny sledovaných případů velmi podobný. Péči na akutních odděleních, kde náklady mnohonásobně převyšují úhrady za rehabilitační a následnou péči, neshledávají respondenti tolik problematickou jako péči postakutní, ačkoli i v rámci akutní péče zmiňují také mnoho problémů. Prvním systémovým problémem, se kterým se všechny rodiny setkávaly, byla nedostatečná informovanost o zdravotním stavu blízkého, následcích poranění mozku a průběhu péče. Což bylo mnohdy podpořeno tzv. pacientskou turistikou, která je zřejmá nejen z výpovědí respondentů a jejich rodin, ale také z výpisu účtu zdravotních pojišťoven. Navíc z výsledků šetření vyplývá, že tam, kde se na zdravotním pojištění v úvodním procesu léčby ušetřilo, se několikanásobně zvýšily celoživotní náklady, což se projevilo také na kvalitě života daných respondentů. Nekoordinovanost jednotlivých složek systému a jejich spolupráce s rodinami osob po poranění mozku způsobuje horší výsledky péče o tyto osoby v České republice. PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH S NÁSLEDKY PORANĚNÍ MOZKU PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH S NÁSLEDKY PORANĚNÍ MOZKU CEREBRUM Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin je občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, jejich rodinné příslušníky a pečující. PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH S NÁSLEDKY PORANĚNÍ MOZKU Novák Svoboda Novotný Dvořák Černý Tomáš Roubal Adresa: Křižíkova 56/75A, Praha 8 Telefon: Web: CEREBRUM Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin CEREBRUM Martina Mátlová Petra Sládková Tereza Žílová Radka Vepřková CEREBRUM Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

2 PODĚKOVÁNÍ Rádi bychom tímto poděkovali Doc. MUDr. Olze Švestkové Ph.D, přednostce Kliniky rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze za ochotu a spolupráci na přípravě metodologie studie. Dále bychom rádi poděkovali Mgr. Marcele Janečkové, předsedkyni CEREBRA, za spolupráci na přípravě předkládané studie a celkovou koordinaci realizace studie. Mgr. Slávce Škvarekové, psycholožce CEREBRA, za realizaci rozhovorů s respondenty a Bc. Petře Leipeltové za pomoc s přepisem dat zdravotních pojišťoven. Tato publikace byla vydána v rámci projektu Přenos dobré praxe a zkušeností v sociálním začleňování osob po poranění mozku, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Vydavatel: CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin Křižíkova 56/75A, Praha 8 Autoři: Mgr. Tomáš Roubal, Mgr. Martina Mátlová, MUDr. Petra Sládková, Mgr. Tereza Žílová, Mgr. Radka Vepřková Editor: Mgr. Tereza Žílová Jazyková korektura: Eva Filipská Název: Případová studie společenských nákladů spojených s následky poranění mozku První vydání, červenec 2011 ISBN:

3 PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH S NÁSLEDKY PORANĚNÍ MOZKU

4

5 Autoři Autoři: Tomáš Roubal (1981) se věnuje systémům zdravotní péče, jejich transformaci a modernizaci. Specializuje se na problematiku udržitelnosti systému zdravotnictví a dlouhodobé péče. V minulosti pracoval jako analytik v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, věnoval se systémům soukromého zdravotního pojištění v projektu pro Českou asociaci pojišťoven, byl hlavním analytikem projektu Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví v ČR. V současnosti pracuje v Kabinetu Ministra zdravotnictví. Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, kde na Fakultě sociálních studií vystudoval Institut ekonomických studií. Odborné znalosti si prohloubil během studijních zahraničních pobytů ve Finsku, Německu a v USA. Předkládanou studii připravoval a dále pak zpracovával výkazy zdravotních pojišťoven, dotazníky na příjmy osob po poranění mozku a jejich rodinných příslušníků a vytvářel modelace celospolečenských nákladů. Martina Mátlová (1976) se dlouhodobě věnuje zdravotní a sociální politice s důrazem na oblasti týkající se gerontologie. V minulosti působila například jako výzkumná pracovnice v Institutu zdravotní politiky a ekonomiky, analytička projektu Kulatý stůl anebo akademická pracovnice na 1. LF UK a FHS UK. V současnosti je výkonnou místopředsedkyní České alzheimerovské společnosti. V předkládané studii analyzovala kvalitativní data. Petra Sládková (1975) je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v Praze, v současnosti pracuje na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. V rámci své klinické práce se zaměřuje na pacienty po poškození mozku. Působí jako asistentka pro výuku oborů fyzioterapie a všeobecného lékařství. Od 11/2010 působí jako lektorka pro kurzy praktické aplikace MKF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví). Spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví na tvorbě MKF portálu a implementaci MKF do praxe. Spolupracovala na řadě významných projektů - MHADIE (Measuring Health and Disability in Europe, Supporting policy development), RAP EQUAL - zaměřený na pracovní rehabilitaci. Absolvovala řadu zahraničních stáží v Německu, Španělsku, Itálii. V rámci předkládané studie se věnovala klinické, medicínské části projektu, např. tvorbě vstupních kritérií, spolupracovala na získávání a následné analýze dat, korektuře případové studie. Tereza Žílová (1984) je absolventkou magisterských studijních programů Sociální politiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. V minulosti pracovala v několika neziskových organizacích jako např.: APLA Praha, Linka bezpečí, Farní charita Beroun. Od roku 2009 pracuje v organizaci CEREBRUM jako koordinátorka projektů Informační a poradenský servis a Rekondiční a rehabilitační program a v roce 2011 jako zástupkyně vedoucí projektu Sociální inkluze po poranění mozku. Je spoluautorkou studie Rodinní příslušníci osob po poranění mozku jako další a často zanedbávané oběti traumatu a publikací Poruchy vědomí po poranění mozku: jak můžete pomoci, Člověk po poranění mozku na zdravotně-sociálních odborech. V rámci předkládané studie koordinovala sběr a zpracování dat a vydání studie. Radka Vepřková (1983) je absolventkou magisterského studijního programu Sociální a kulturní antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Po studiu na ZČU pracovala rok ve výzkumnické agentuře IPSOS TAMBOR na pozici Account Manager kvantitativního/kvalitativního výzkumu. V roce 2009 spolupracovala s Centrem aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologických a historických věd ZČU na projektu Analýzy pocitu bezpečí obyvatel města Pardubice. Spolupracovala taktéž s výzkumnickou agenturou GfK Czech s.r.o. a nyní pracuje v Národním vzdělávacím fondu o.p.s. V rámci předkládané studie participovala na tvorbě scénáře rozhovorů a metodologickém ukotvení studie.

6

7 Obsah Obsah 1. Úvod Metodologie Cíle případové studie Výběr respondentů Technika sběru dat Praktické problémy proveditelnosti studie Medicínská část studie Finanční analýza TBI na veřejné a soukromé rozpočty Analýza nákladů poranění mozku Souhrn zjištění finanční analýzy Kvalitativní analýza: Problémy po poranění mozku z pohledu osob po TBI a jejich rodin Vliv TBI na život poraněných a jejich rodin Obvyklé faktory ovlivňující kvalitu péče o lidi s TBI Shrnutí kvalitativní analýzy Jednotlivé případové studie Případová studie č. 1 pan Novák Základní charakteristika Úraz Průběh léčby Průběh rehabilitace Zhodnocení z pohledu lékaře Sociální dávky a jiné příjmy a výdaje po poranění Náklady na zdravotní péči Náklady a potenciální příjmy státu a zdravotního pojištění Soukromé výdaje spojené s péčí TBI z pohledu člověka s poraněním mozku TBI z pohledu pečujícího Vliv TBI na rodinu postiženého Případová studie č. 2 pan Svoboda Základní charakteristika Úraz Průběh léčby Průběh rehabilitace Zhodnocení z pohledu lékaře Sociální dávky a jiné příjmy a výdaje po poranění Náklady na zdravotní péči Náklady a potenciální příjmy státu a zdravotního pojištění... 36

8 Obsah TBI z pohledu člověka s poraněním mozku TBI z pohledu pečujícího Vliv TBI na rodinu postiženého Případová studie č. 3 pan Novotný Základní charakteristika Úraz Průběh léčby Průběh rehabilitace Zhodnocení z pohledu lékaře Sociální dávky a jiné příjmy a výdaje po poranění Náklady na zdravotní péči Náklady a potenciální příjmy státu a zdravotního pojištění TBI z pohledu člověka s poraněním mozku TBI z pohledu pečujícího Vliv TBI na rodinu postiženého Případová studie č. 4 pan Dvořák Základní charakteristika Úraz Průběh léčby Průběh rehabilitace Zhodnocení z pohledu lékaře Sociální dávky a jiné příjmy a výdaje po poranění Náklady na zdravotní péči Náklady a potenciální příjmy státu a zdravotního pojištění Soukromé výdaje spojené s péčí TBI z pohledu člověka s poraněním mozku TBI z pohledu pečujícího Vliv TBI na rodinu postiženého Případová studie č. 5 pan Černý Základní charakteristika Úraz Průběh léčby Průběh rehabilitace Zhodnocení z pohledu lékaře Sociální dávky a jiné příjmy a výdaje po poranění Náklady na zdravotní péči Náklady a potenciální příjmy státu a zdravotního pojištění TBI z pohledu člověka s poraněním mozku Literatura Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam zkratek... 68

9 1. Úvod 1. Úvod Na základě spolupráce s občanským sdružením CEREBRUM Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin (dále jen CEREBRUM) bylo vybráno 5 osob, které prodělaly poranění mozku (TBI). Proces léčby probíhal různými způsoby, přičemž pro analýzu nákladů řešení tohoto postižení jsou významné především finanční náklady spojené s rekonvalescencí a vliv poranění mozku na respondenty a jejich rodiny. Tato studie analyzuje průběh léčby, rehabilitace, péči v domácnosti a náklady s tím spojené. Snažíme se evaluovat společenské náklady, které s řešením poranění mozku přímo i nepřímo souvisí. Na základě těchto případových studií se snažíme zhodnotit, jak současný systém péče o tyto osoby přispívá k jejich uzdravení, jaké náklady jsou s tím spojené, a současně poukázat na případné nedostatky organizace péče. Společenskými náklady rozumíme ztrátu příjmů státního rozpočtu z platby daně z příjmu, plateb zdravotního a sociálního pojištění, náklady zdravotních pojišťoven na léčbu a náklady systému sociálního zabezpečení (sociální dávky, příspěvky apod.) V neposlední řadě se do společenských nákladů započítává i ztráta produkce neformálních pečovatelů, snížená produktivita a další nepřímé náklady spojené s neformálním poskytováním péče blízkým, kteří utrpěli poranění mozku. 7

10 2. Metodologie 2. Metodologie 2.1. Cíle případové studie Cílem případové studie je důkladná analýza vybraných typických příkladů. Při přípravě této studie jsme vycházeli z následujících výzkumných hypotéz: Současná organizace zdravotní a zdravotně-sociální péče o osoby po poranění mozku má přímý vliv na výsledky péče. Nevhodná (neexistující) organizace zdravotnického systému v postakutní následné péči vede k neefektivním výdajům (vysoké náklady, špatné výsledky). Zdravotní a zdravotně-sociální výdaje jsou spojené nádoby, které jsou v praxi odděleny rezortním přístupem státní správy, což komplikuje péči o osoby s TBI. Následky poranění mozku jsou velice individuální a výsledky léčby jsou mnohdy podmíněny i nelékařskými aspekty, jako jsou rodinné vztahy, ekonomické možnosti pacienta a jeho rodin, zapojení okolí a samotného pacienta do léčebného procesu či prací neziskových organizací. Proto se domníváme, že výsledky nelze jednoduše zobecňovat a vytvářet tak příčinné vztahy. Ilustrativnost uvedených případů však v mnohém čtenáři nastíní reálnou situaci osob po poranění mozku Výběr respondentů Výběr respondentů pro tuto studii byl řízený, při rekrutaci respondentů bylo využito konkrétních vazeb realizátora studie na pacienty s diagnózou nitrolebního poranění (S06) a jejich rodinné příslušníky. Cílem výběru respondentů bylo vyčlenit typické případy různých přístupů k léčbě tohoto onemocnění (časté překlady, intenzivní rehabilitace, pobyt v LDN, pobyt v pobytovém zařízení sociálních služeb, přesun do domácí péče), přičemž pro zařazení do studie jsme zohledňovali následující podmínky: Pohlaví vzhledem k tomu, že muži jsou statisticky častěji oběťmi poranění mozku, protože žijí riskantnějším způsobem života, vybrali jsme do studie 5 mužů po poranění mozku. Relativně nízký věk při poranění a ekonomická aktivita před poraněním. Stupeň závažnosti poranění (zahrnující délku bezvědomí). Doba od úrazu, která umožňuje zhodnocení léčebného procesu a prognózu zlepšení. Spolupracující rodinný příslušník. Tabulka 1/ Charakteristika zkoumaných osob respondent 1 věk 2 vzdělání doba od úrazu délka kómatu pan Novák 51 let VŠ 3 roky 3 týdny pan Svoboda 71 let 3 SŠ 3 roky 3 týdny pan Novotný 40 let SŠ 4 roky 5 týdnů pan Dvořák 45 let vyučen 3 roky 2 týdny pan Černý 28 let vyučen 5 let 1 měsíc 1 Nejedná se o reálná příjmení respondentů. 2 Věk v době vedení rozhovoru. 3 Pan Svoboda byl v době úrazu sice v důchodu, byl však stále ekonomicky aktivní. 8

11 2. Metodologie V této fázi nebylo tedy naším cílem vytvoření reprezentativního vzorku populace lidí po poranění mozku a na základě toho potvrzení či vyvrácení hypotéz. Tato studie má spíše explorativní charakter cílem bylo důkladné prozkoumání toho, jak vypadá život lidí po poranění mozku, co ovlivňuje kvalitu života našich respondentů, celospolečenské náklady i náklady soukromých domácností. Výsledky analýzy nás následně mohou vést k vytvoření studie, která má potenciál k verifikaci hypotéz. Vybraní potencionální respondenti (5 občanů po poškození mozku a 5 rodinných příslušníků) byli telefonicky kontaktováni koordinátorkou studie, informováni o výzkumné studii, podmínkách a nárocích účasti ve studii. Následně jim byl elektronicky zaslán informativní dopis týkající se studie a ponechán čas na rozmyšlení, zda se studie chtějí účastnit. Po týdnu byli potencionální respondenti znovu osloveni, aby vyjádřili své rozhodnutí. Všichni respondenti s účastí ve studii souhlasili až na otce pana Černého. Ten však přislíbil účast ve studii formou telefonického doptávání se na informace, které jeho syn nebude schopen vzhledem k poruše paměti poskytnout Technika sběru dat Základní metodologií kvalitativní části studie byl semistrukturovaný rozhovor, který trval průměrně 24 minut. Semistrukturovaný rozhovor obsahoval otázky týkající se období před úrazem, průběhu rehabilitace, otázky na využívání sociálních a zdravotních služeb, na problémy spojené s léčbou a rehabilitací, zvládání aktivit denního života. Pozornost byla věnována také informovanosti a podpoře respondentů a nákladům spojeným s léčbou, rehabilitací a komunitní péčí. Semistrukturovaný rozhovor byl veden nejen s osobami po poranění mozku (5), ale i s jejich rodinnými příslušníky (4). Rozhovory probíhaly v pěti případech v prostorách realizátora a ve čtyřech případech v domácnostech respondentů. Respondenti byli dotázáni, zda je možné rozhovory s nimi nahrávat na diktafon. Předtím byli ujištěni, že nahrávané informace budou sloužit pouze pro účely analýzy. Všichni respondenti s nahráváním na diktafon souhlasili. V této souvislosti s nimi byl podepsán i informovaný souhlas se zpracováním, ukládáním a následnou archivací poskytnutých informací. Primární data, která má realizátor k dispozici, odpovídají standardům ochrany osobních údajů respondentů, jsou tak zcela důvěrná a neslouží k vytváření konkrétních ucelených a souvislých informací o určitých osobách. Rozhovory s respondenty vedla zkušená psycholožka, která má v komunikaci s danou cílovou skupinou mnohaleté zkušenosti. Vytvořila tak dobré prostředí, ve kterém bylo učiněno maximum pro to, aby se respondenti o svých problémech co nejvíce rozhovořili a aby se kladenými dotazy necítili limitováni. Rozhovory byly doslovně přepsány, během přepisu anonymizovány 4 (anonymizovány byly veškeré údaje, které by mohly vést k jednoduchému odhalení identity respondentů; příjmení respondentů byla nahrazena příjmeními, která se dle dostupných údajů 5 v ČR nejběžněji vyskytují) a data z nich získaná byla následně analyzována a interpretována. Dalším metodologickým nástrojem případové studie byl dotazník, který obsahoval 4 základní oblasti dotazování 1.) využívané sociální služby a náklady s nimi spojené, 2.) sociální dávky a příspěvky, 3.) finance osoby po poranění mozku a 4.) finance hlavní pečující osoby. Hlavním cílem tohoto dotazníkové šetření bylo zjistit finanční výdaje osob po poranění mozku v období před a po úrazu. V dotazníku byly zahrnuty i otázky na ekonomickou situaci blízkých osob a ekonomickou nákladovost využívaných sociálních a zdravotních služeb, které dotazovaná osoba po úraze využívala/ využívá. Dotazníky vyplňoval na základě odpovědí respondentů tazatel, vyplnění tohoto dotazníku následovalo ihned po realizaci polostrukturovaného rozhovoru s osobou po poranění mozku a rodinným příslušníkem. Data z dotazníků získaná byla následně analyzována a interpretována. Závěry z tohoto šetření jsou obsaženy v kapitole finanční analýza této případové studie. 4 Informace o názvu nemocnice či jiného zařízení, případně o dalších zúčastněných osobách byly během analýzy k dispozici, důsledně se však nevyskytují v předložené analýze. Obdobně jsou anonymizovány geografické názvy (s výjimkou Prahy, která má specifické postavení a plní funkce kraje). 5 Příjmení Info [online]. Dostupný na prijmeni.info: <http://www.prijmeni.info> (staženo ). 9

12 2. Metodologie V šetření byla dále využita i metoda tzv. desk research neboli analýza sekundárních dat. Tento přístup je založen na zpracování již existujících dat, které mohou mít podobu odborných publikací, zpráv z médií, výstupů z výzkumných projektů, formálních i neformálních dokumentů a databází státních a nestátních organizací, výročních zpráv atp. 6 V případě této studie byly analýze podrobeny lékařské dokumentace a výpisy z účtu zdravotních pojišťoven jednotlivých respondentů. Výpisy z účtu zdravotních pojišťoven jednotlivých respondentů za období od úrazu do konce roku 2009 vyžádala vždy koordinátorka studie na dané pojišťovně respondenta. Lékařskou dokumentaci v podobě jednotlivých lékařských zpráv jsme zajistili od některých respondentů (2), výpisy ze zdravotnické dokumentace jsme u 3 respondentů získali prostřednictvím rehabilitačního pracoviště, kde byli tito 3 respondenti hospitalizováni. Sledovanými proměnnými v případové studii byly především: Vzdělání pacienta Rizikové faktory ovlivňující závažnost následného poranění mozku Průběh léčby návaznost akutní a rehabilitační péče, přístup lékařů a nelékařského personálu Motivace pacientů Neformální možnosti péče v domácnosti Hodnocení soběstačnosti a její vývoj Dostupnost podpůrných sociálních služeb, informovanost, vstřícnost systému 2.4. Praktické problémy proveditelnosti studie Při zpracování analýzy ekonomických nákladů spojených s léčbou a následky poranění mozku jsme se setkávali s několika problémy. V rámci získávání kompletní lékařské dokumentace se významně projevil jeden z nedostatků českého zdravotnictví, kdy se informace o průběhu a výsledcích léčby nekoncentrují na jednom místě (např. u praktického lékaře, jak je to běžné v jiných zemích). U dvou respondentů, jejichž výpis ze zdravotnické dokumentace jsme nemohli získat prostřednictvím zmíněného rehabilitačního pracoviště, protože pacienti zde nebyli hospitalizováni, nastal problém při shánění výpisu ze zdravotnické dokumentace. V jednom případě praktická lékařka jednoho z respondentů vystavila výpis ze zdravotnické dokumentace, který obsahoval 2 věty, které se vztahovaly k rodinné zdravotní anamnéze a v dětství prodělaným chorobám. V případě druhého respondenta nebylo možné přes praktickou lékařku získat výpis zdravotní péče. A vzhledem k tomu, že respondent již nebyl v péči žádného specialisty a nepamatoval si jeho jméno, těžko jsme dohledávali, kdo byl jeho ošetřujícím lékařem, abychom přes něj mohli získat výpis z lékařské dokumentace. Častým problémem u většiny respondentů bylo to, že po propuštění z nemocničního zařízení ztratili kontakt s lékaři-specialisty, a tak nevěděli, u koho si mají o výpis ze zdravotní dokumentace zažádat a jak. Navíc obsah propouštěcích zpráv většiny respondentů je velmi variabilní a mnohdy povrchní, některé informace jsou dokonce zpětně nezjistitelné. Další problém nastal při snaze získat výpisy z účtů zdravotních pojišťoven respondentů. Každá pojišťovna má jiná kritéria pro získání výpisu. V některých případech stačilo telefonicky požádat o výpis a zaslání na adresu respondenta, někde byla vyžadována písemná žádost. V některých případech pojišťovny zaslaly jen výpis z účtu za poslední rok, v jiných případech rovnou za celé období. Výpisy z účtů zdravotních pojišťoven by se mohly zdát jako nejspolehlivější zdroj informací. Ve skutečnosti však tyto přehledy obsahují mnoho nejasností, struktura údajů se mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami liší a neobsahují stejné informace. 6 Oddělení sociální a kulturní antropologie. Dostupný na antropologie.org <http://http://www.antropologie. org/cs/vyzkumy-a-analyzy/metodologie/72-desk-research> (staženo ). 10

13 2. Metodologie Zpracování dat z výpisů zdravotních pojišťoven bylo vzhledem k převedení fyzických výpisů do elektronické podoby velice časově náročné. Obtížně interpretovatelné jsou negativní položky, které se objevovaly v některých výpisech. Může se jednat o storno péče, která byla omylem vyúčtována nebo byla vyškrtána důsledkem regulačních opatření zdravotní pojišťovny vůči poskytovatelům. Tyto informace však nelze z výpisu identifikovat. Indikátorem toho, co se s pacientem během hospitalizace děje, jsou platby za ošetřovací dny. Ty v sobě sdružují mnoho aktivit, avšak jsou zahrnuty do jednoho kódu. Navíc poskytovatelé obvykle účtují počet ošetřovacích dnů jednou měsíčně, a to někdy i za dny z minulého nebo následujícího měsíce či roku. Dochází tak k další rozporuplnosti, kdy má daný pacient v měsíci více než 31 ošetřovacích dnů. To se projevuje i při překladech pacientů mezi zdravotnickými zařízeními. Tyto detaily jsme však v analýze nezohlednili a do nákladů pacientů jsme započítali všechny vykázané výkony těchto pacientů v zachyceném období. Problémem vykazovaní je také identifikace samotného poskytovatele, který je u některých pojišťoven identifikován interními číselníky (IČP, IČZ) a v jiných pouze za pomoci IČ. U některých pojišťoven jsou náklady seřazeny podle poskytovatelů, jinde podle data provedení výkonu nebo také podle data vyúčtování. Pro odhad celoživotních nákladů by bylo vhodné jednotlivé případy sledovat v delším časovém horizontu. To však není reálně možné a nejdelší období po poranění je uváděno v desítkách měsíců. Navíc stav respondentů je možné vzhledem k době od úrazu pokládat za stabilní a z toho důvodu budeme pro odhad celoživotních nákladů na zdravotní péči předpokládat, že průměr nákladů v posledních třech měsících je již setrvalý a bude konstantní v této výši do dalších období. Interpretaci kvalitativních dat (data získaná z rozhovorů) poněkud zkomplikovaly problémy při jejich sběru. Vzhledem k charakteru postižení některých respondentů (poruchy paměti, řeči, pochopitelná neochota vzpomínat na traumatické životní období, snížený náhled, psychické problémy, změna osobnosti,.) nebylo v některých případech možné strukturu semistrukturovaného rozhovoru dodržet a některé rozhovory tak neobsahovaly všechny informace. Díky dobré spolupráci s respondenty se nám nicméně podařilo řadu informací zjistit následným telefonickým dotazováním. Obvyklé otázky, které řešíme při analýze kvalitativních dat tedy do jaké míry je možné důvěřovat paměti respondentů, jsou v případě lidí po poranění mozku, kteří často bojují s kognitivními deficity, samozřejmě násobeny. Problému reliability dat jsme se snažili čelit za pomoci datové triangulace důležité bylo proto srovnávání dat, které jsme získali z různých zdrojů: z rozhovorů s lidmi po TBI a jejich rodinnými pečujícími, z dotazníků, případně z dalších záznamů. Z tohoto důvodu je samozřejmě problematický chybějící rozhovor s jedním rodinným pečujícím. Na druhou stranu je nutné konstatovat, že vzpomínky na dobu po poranění mozku jsou u většiny respondentů po TBI utvořeny na základě vyprávění jejich rodinných příslušníků. Samotná studie se skládá ze čtyř hlavních částí. Nejprve je uveden pohled medicínský, kdy je provedena medicínská analýza zdravotního a funkčního stavu každého sledovaného případu od vzniku poranění až do současného stavu respondenta se zhodnocením, která zdravotní a sociální opatření vedla ke změně jeho stavu. Ve druhé části je pak vypracována analýza nákladů každého sledovaného případu od vzniku TBI do budoucnosti a také celoživotní společenské náklady s tímto poraněním spojené. Ve třetí části je zpracována interpretace kvalitativních dat získaných od sledovaných respondentů. V přílohách jsou pak podrobně popsány jednotlivé případy. 11

14 3. Medicínská část studie 3. Medicínská část studie TBI je velmi variabilní onemocnění, jež může nabývat mnoha různých podob, mít různé funkční následky, různý stupeň disability (postižení). Pacienti, kteří mají stejný typ a rozsah postižení, nemusí mít, a často opravdu nemají, stejný typ postižení. Z tohoto důvodu je velmi důležité objektivně zhodnotit rozsah funkčního postižení fyziologických funkcí co nejdříve po úrazu, a následně pravidelně provádět průběžná kontrolní hodnocení vývoje funkčního stavu těchto pacientů mutlidisciplinárním týmem. Z lékařské dokumentace (nebo rozhovoru s pacientem/rodinou) se zjistí původní zdravotní stav včetně případných komorbidit a následně jeho vývoj až do současného stavu, ve kterém probíhá analýza a dotazování. Původním záměrem bylo vytvoření optimálního průběhu a způsobu léčby a s tím spojené odhady nákladů a výsledků péče. Tyto hodnoty měly být srovnány se skutečným stavem (výsledky a náklady léčby). Z důvodu nedostatku medicínských informací a těžké předvídatelnosti vývoje se však od tohoto záměru nakonec ustoupilo. Mezi medicínské aspekty TBI patří: Rozsah a lokalizace postižení mozku Délka bezvědomí Stupeň postižení (motorických, kognitivních, fatických, psychických funkcí, jejich kombinace) Komorbidita (přidružená onemocnění) Věk pacientů vzhledem k možnostem regenerace, plasticity mozku Spolupráce pacienta a rodiny Všech 5 vybraných pacientů utrpělo traumatické postižení mozku před 3-5 lety, postižení bylo různé etiologie. Jednalo se o nitromozková krvácení s délkou bezvědomí 2-4 týdny. Respondenti mají závažná postižení motorických, kognitivních, fatických, psychických funkcí, která výrazně limitují jejich funkční schopnosti, možnosti vykonávat běžné denní činnosti v jejich domácím prostředí, pracovat, realizovat své volnočasové aktivity. Jejich kvalita života je tak výrazně omezena, a proto využívají různé druhy kompenzací, ať už ve formě pomůcek (vozík, ortéza, upravené příbory), pomoci druhých osob (rodina) nebo finanční podpory (příspěvek na bezbariérovou úpravu bytu, zakoupení auta atd.). Všichni respondenti jsou mužského pohlaví, ale různého věku, nejmladšímu (ročník 1982) bylo v době úrazu 24 let, nejstaršímu bylo v době úrazu 68 let. Všichni respondenti prošli během terapeutického procesu různým počtem a typem zdravotnických zařízení. Zejména u pana Černého je absence včasné komplexní intenzivní rehabilitační intervence zvláště markantní. V současné době se dá pouze spekulovat, jakého funkčního zlepšení by respondent vzhledem ke svému nízkému věku v době úrazu mohl dosáhnout. Vzhledem ke stupni svého postižení a komplikovanějšímu rodinném prostředí jako jediný z účastníků studie nežije s rodinnou, ale v ústavu sociální péče. Opakem naprosto optimální vlivu rodinného prostředí (manželka-fyzioterapeutka) je případ pana Svobody, jehož možnosti zlepšení jsou bohužel limitovány poměrně vyšším věkem a poruchou psychických a kognitivních funkcí (porucha osobnosti, respondent nemá dostatečný náhled na svůj stav, porucha paměti, koncentrace). U všech respondentů však během studie vyplynul fakt, že následnou multidisciplinární rehabilitační péči si často museli zajišťovat sami, resp. jim v tom pomáhali jejich rodinní příslušníci. Do rehabilitačního procesu se proto z různých důvodů většinou zapojili pozdě. Bohužel v České republice neexistuje organizovaná následná péče a dochází tak k fenoménu zvanému rehabilitační turistika. Rehabilitační turistika znamená, že pacienti nahodile, bez koncepce střídají různá ambulantní nebo lůžková rehabilitační zařízení, některá i vícekrát v rámci 1 roku. Tím dochází k tomu, že se často opakovaně indikují finančně náročná vyšetření, zákroky (př. MRI mozku), protože daná pracoviště mezi sebou ve většině případů optimálně nekomunikují či nekomunikují vůbec. Je patrná i absence jednotného jazyka, který by popisoval stupeň funkčního 12

15 3. Medicínská část studie postižení. Poskytovaná akutní a subakutní péče je u všech respondentů vzhledem k rozsahu postižení adekvátní a na vysoké odborné úrovni. Bohužel o následné péči platí pravý opak, zejména z důvodu neexistence smysluplné koncepce v této péči. Vlastní rehabilitační terapeutická intervence je vzhledem k absenci některé z odborností multidisciplinárního rehabilitačního týmu (např. speciální pedagog) a časové limitaci v době pobytu na lůžku, které závisí na typu pracoviště (LDN, rehabilitační ústav, rehabilitační klinika), naprosto nedostatečná. Absence koordinátora následné péče (jakéhosi rehabilitačního case managera) výrazně prodražuje celou zdravotně-sociální intervenci, jak konečně dokládá i závěrečná finanční analýza této studie. 13

16 4. Finanční analýza TBI na veřejné a soukromé rozpočty 4. Finanční analýza TBI na veřejné a soukromé rozpočty 4.1. Analýza nákladů poranění mozku Případová studie vychází z konceptu studií nákladů onemocnění (cost-of illness studies COI), které měří ekonomické zatížení společnosti způsobené nemocí nebo postižením (disabilitou) a odhaduje maximální částku, která by potenciálně mohla být ušetřena. Cílem analýzy nákladů péče a nákladů sociálního systému bylo ukázat, jak se zdravotně-sociální systém finančně podílí na úhradě nákladů s řešením poranění mozku. Součástí analýzy jsou tedy informace o tom, kolik stála péče systém zdravotní péče, kolik vydal systém sociální ochrany obyvatel. Tyto informace jsou doplněny o důsledky snížené pracovní schopnosti respondentů. Zajímal nás také vliv poranění na neformální pečovatele. Studie COI obsahují analýzu jak přímých, tak nepřímých nákladů onemocnění. Přímé náklady měří výši nákladů na přímé léčení onemocnění, a měří tedy náklady příležitosti vynaložených prostředků na poranění mozku (mohly být využity na něco jiného). Nepřímé náklady měří hodnotu ztráty produkce nemocného a ztráty z produkce poskytovatelů neformální péče vzhledem k jejich předchozímu zaměstnání. Při měření nákladů zahrnujeme pouze takové náklady, kterým je možné přisoudit měřitelnou hodnotu. Ostatní důležité aspekty, jako jsou bolest, psychické strádání, nucená změna životního stylu a životních plánů proto nezahrnujeme. Mezi sledované proměnné při ekonomické analýze nákladů řešení získaného poranění mozku patří: věk osoby tíže postižení (délka bezvědomí) náklady akutní léčby náklady na rehabilitaci a ostatní druhy zdravotní péče v časovém vývoji přímé sociální dávky opakující se sociální dávky (nemocenská, invalidní důchod, příspěvek na péči) mzda před úrazem a po něm neformálně poskytovaná péče mzda neformálního pečovatele před a po úrazu pacienta Zdrojem této části jsou výpisy zdravotních pojišťoven obsahující uhrazenou zdravotní péči od doby poranění do konce roku Informace byly dále čerpány z dotazníku popsaného výše Přímé náklady Pro měření přímých nákladů se budeme soustředit na veřejné výdaje na zdravotní péči, které byly vynaloženy s cílem záchrany života a při léčbě respondenta. Tyto náklady tedy obsahují náklady na první pomoc, převoz do zdravotnického zařízení, náklady hospitalizace, rehabilitaci, ošetřovatelskou péči, ambulantní specializovanou péči, náklady na léčiva, diagnostiku a další zdravotní náklady. Náklady zdravotní péče vycházejí z výše úhrad zdravotních pojišťoven poskytovatelům a z nákladů jsou vyčleněny pouze takové výdaje, které jednoznačně nesouvisí s léčbou získaného poranění mozku (např. vakcinace, porod). Jelikož následky poranění mozku mají dlouhodobý charakter, budeme sledovat vývoj nákladů respondenta v delším časovém období. 14

17 4. Finanční analýza TBI na veřejné a soukromé rozpočty Dalšími přímými náklady jsou sociální dávky, na které má osoba s poraněním mozku nárok. Jedná se zejména o dávky v nemoci, invalidní důchod, příspěvky na péči a případně další sociální dávky včetně jednorázových dávek. Při analýze těchto výdajů nebude zohledněno, k jakým účelům byly tyto prostředky vynaloženy, bude na ně pohlíženo jako na výdaje státu, jelikož jsou tak zákonnými normami definované Nepřímé náklady Nepřímé náklady představují odhad společenských nákladů z důvodu snížené pracovní schopnosti respondenta, nutnosti vynaložení neformální ošetřovatelské péče o tyto osoby. Zde se vychází z teorie lidského kapitálu a vypočítává se celoživotní ztráta výdělku (příspěvku do veřejných rozpočtů) během zbytku života poraněných a jejich blízkých. Je nutné odhadovat potenciální nárůst možného výdělku. Vzniklou ztrátu z produkce u osob, které o poraněné pečují, je nutné hodnotit jako rozdíl mezi původní výkonností (mzdou) a případnou substitucí této neformální péče formálními pečovateli (podle průměrné ceny ošetřovatelské péče či mzdy zaměstnanců pečovatelské služby vzhledem k objemu neformálně poskytované péče). Odhady vývoje potenciální mzdy a zapojení zvolených respondentů zpět do pracovního procesu se nám však jeví jako velmi diskutabilní, a proto nebudeme tyto nepřímé náklady modelovat. Zástupcem nepřímých nákladů bude zafixování výše příjmu jednotlivých osob po zbytek jejich pracovní kariéry až do věku 65 let Soukromé náklady V důsledku TBI dochází ke zvýšení soukromých výdajů. V této části jsme byli odkázáni na odpovědi jednotlivých respondentů v dotazníku. Ti však často významné zvýšení soukromých výdajů neidentifikovali, a proto jsme tuto část nákladů také nezpracovávali do větších detailů. Jednoznačně lze označit jako soukromé výdaje regulační poplatky, které zaplatili v souvislosti s pobytem v lůžkových zdravotnických zařízeních nebo při nákupu léčiv či při návštěvě lékaře. Ostatní zvýšení soukromých výdajů bylo obvykle způsobeno potřebou dopravy k lékaři nebo na rehabilitaci. V některých případech se jednalo o zvýšené soukromé výdaje rodinných příslušníků pečujících o respondenty, tyto informace jsme však do podrobností nezjišťovali. Respondenti často nebyli ochotni/schopni na tyto otázky odpovědět Náklady, které nebudou zahrnuty Existují i náklady spojené s řešením získaného poranění mozku, které nebudeme záměrně do naší analýzy zahrnovat. Jedná se zejména o individuální úpravy životního stylu (dieta, změna koníčků, trávení času), úpravy bydlení (stěhování, úpravy bytu, pokud nebyly hrazeny ze sociálních dávek), zakoupení specifických spotřebních věci (upravený automobil, televizor atd.) Dále nebudeme uvažovat o potenciálních ziscích zaměstnavatelů vybraných osob, ke kterým nedošlo v důsledku poranění, případně jejich další náklady spojené s hledáním nových pracovníků apod. Nebudeme ani zahrnovat veřejné náklady spojené s řešení případných dopravních nehod, soudních řízení, právních služeb, nákladů policie atd. Také nebudeme odhadovat a ohodnocovat ztrátu plynoucí ze zkrácení života (nebo jeho očekávané délky). 15

18 4. Finanční analýza TBI na veřejné a soukromé rozpočty Diskontace nákladů Pro odhad současné hodnoty vynaložených prostředků v minulosti i budoucnosti se používá standardizovaných metod diskontace a přepočtu na současnou čistou hodnotu (Net present value). Jelikož ve zdravotnictví neexistuje inflační koeficient, budeme používat doporučenou výši depreciace 3%. Vzoreček pro výpočet současné hodnoty byl tento: Současná hodnota = budoucí hodnota / (1+ diskontní sazba)^počet let Projekce celoživotních nákladů Pro odhad společenských nákladů spojených s řešením poranění mozku je vhodné analyzovat celoživotní náklady respondentů (resp. od momentu poranění). Pro každého respondenta byla stanovena projekce produktivních let života, na které byly aplikovány průměrné náklady na chronickou léčbu, sociální výdaje a celospolečenské náklady. Zde byla také aplikována metoda diskontace popsaná výše. Projekce celoživotních nákladů byla pro zjednodušení počítána do dovršení věku 65 let. Další spekulace ohledně vývoje příjmů a nákladů péče v období mimo ekonomicky aktivní období jsme nevytvářeli Souhrn zjištění finanční analýzy Průběh nákladů zdravotní péče je u všech sledovaných případů velmi podobný. V první fázi dochází k hospitalizaci na odděleních akutní péče (v optimálním případě v traumacentrech, což však není pravidlem), kde jsou pacienti v bezvědomí a je jim poskytována velmi intenzivní akutní péče. Výše nákladů v prvních 2 měsících dosahuje 80-90% celkových nákladů. Průměrná výše úhrady v prvních dnech péče se pohybuje okolo tisíci Kč denně. V dalších měsících dosahuje úhrada daleko nižších hodnot a je vyšší pouze v důsledku reoperací či při hospitalizaci v lůžkovém rehabilitačním zařízení. Výše a podíl rehabilitační péče na celkových nákladech velmi závisí na hospitalizaci v těchto lůžkových zařízeních. Při časné hospitalizaci v rehabilitačních ústavech podíl výdajů na rehabilitaci z celkových úhrad může dosahovat až 20%. V ostatních případech je však tento podíl nižší a pohybuje se okolo 10%. Příkladem vývoje nákladů v prvních dnech po poranění může být pan Dvořák, kde zdravotní péče v prvních dvou měsících stála cca 700 tisíc Kč. 88% z toho byla péče akutní, 11% byly laboratorní a diagnostické výkony a 1% tvořily úhrady za rehabilitaci. Výše denních nákladů se pohybovala mezi tisíci Kč. 16

19 4. Finanční analýza TBI na veřejné a soukromé rozpočty Obrázek 1/ Výše denních nákladů na péči po poranění hlavy (první 2 měsíce) Obrázek 2/ Přesuny pana Novotného mezi zařízeními v čase a výše nákladů hrazených zdravotní pojišťovnou Pacienti jsou obvykle přesouváni mezi různými zařízeními. Jako příklad této rehabilitační turistiky může sloužit příklad pana Novotného, kterému se stal úraz hlavy na motorce. Z traumacentra byl překládán na anesteziologicko-resuscitační kliniku nižšího typu, následně opět na anesteziologicko-resuscitační kliniku a jednotku intenzivní péče nemocnice vyššího typu (po intervenci rodinného přítele). Po 3 měsících byl přeložen do rehabilitačního ústavu, poté do léčebny dlouhodobě nemocných, kde strávil 5 měsíců. Jelikož musel čekat na přijetí do rehabilitačního ústavu, strávil několik měsíců v domácím ošetřování a nyní je po 3 měsíčním pobytu v rehabilitačním ústavu opět doma. Výše celkových nákladů zdravotní péče je obdobná u všech sledovaných osob. V prvním roce se pohybuje mezi tisíci Kč. Vyšší náklady (např. u pana Novotného) lze přisoudit delší době v bezvědomí. Odlišné náklady v prvních 30 dnech po poranění jsou vysvětlitelné pouze neadekvátní poskytovanou zdravotní péči, jelikož jsou mezi zkoumanými osobami 17

20 4. Finanční analýza TBI na veřejné a soukromé rozpočty náklady velmi srovnatelné. V rámci námi sledovaných případů se odlišuje pouze pan Černý. Důvodem je zřejmě to, že byl hospitalizován v okresní nemocnici (na rozdíl od ostatních, kteří byli hospitalizováni v traumacentrech nebo na obdobných pracovištích). Náklady v 1. roce jsou však srovnatelné, což je dáno jeho delším pobytem ve zdravotnických zařízeních. Příkladem pana Černého lze ilustrovat situaci, kde zdravotní pojištění v úvodním procesu léčby ušetřilo, avšak celkové náklady již v prvním roce jsou srovnatelné s ostatními sledovanými respondenty, v případě sledování celoživotních nákladů jsou však náklady na zdravotní péči trojnásobné (viz. dále). Obrázek 3/ Náklady na zdravotní péči v prvním roce po poranění a v prvních 30 dnech Po úraze, v souvislosti se ztrátou soběstačnosti a ztráty pracovní schopnosti, existuje možnost čerpání sociálních dávek. To se nejprve týká čerpání dávek z nemocenského pojištění, po měsících pak plný invalidní důchod. V časovém období, kdy jsme tyto vybrané respondenty sledovali, nebyl nikomu invalidní důchod odebrán. V případě potřeby pomoci a závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění soběstačnosti lze žádat o příspěvek na péči, případně o jiné jednorázové sociální dávky. Většina zkoumaných osob tuto možnost využila, vždy však v různém rozsahu a v různé době po poranění. To zřejmě poukazuje na nedostatek informací o možnosti čerpání takovéto pomoci. Celospolečenské náklady, jak bylo uvedeno výše, lze sestavit z výdajů na sociální dávky vyplácené osobám po poranění mozku, výdaje na zdravotní péči a ztráta příjmů veřejných rozpočtů v důsledku ztráty schopnosti pracovat. Zjednodušeně lze modelovat aktuální hodnotu (při depreciaci 3%) celkových veřejných výdajů (a ztrát odvodů) do věku 65 let, kdy by tyto osoby teoreticky opustily trh práce. Pro odhad jsme použili metodu, které je popsána v dalším textu. Tabulka 2/ Odhad celospolečenských nákladů sledovaných osob do věku 65 let, diskontováno 3% Počet měsíců sledování nákladů Odhad sociálních výdajů Odhad nákladů na zdravotní péči Odhad celoživotních odvodů Celkem Novák Kč Kč Kč Kč Novotný Kč Kč Kč Kč Dvořák Kč Kč Kč Kč Černý Kč Kč Kč Kč 18

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Praha 2012 publikace_zdravi_po IAK_STRED.indd 1 8/9/12 4:34:53 PM OBSAH: Předmluva Mgr., Bc. Monika Válková... 4 poradkyně

Více

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Autorský tým: Mgr. Pavel Bareš, Mgr. Karolína Dobiášová, PhDr. Hana Geissler, Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.,

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2013. Začátkem devadesátých let se. Péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. volné fórum.

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2013. Začátkem devadesátých let se. Péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. volné fórum. dialogem k reformě Občan v síti Začátkem devadesátých let se nám relativně rychle a úspěšně podařilo transformovat zdravotnictví ze státního přídělového systému do pluralitního systému O BČAN www.sdruzeniobcan.cz

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin C E R E B R U M Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin PODĚKOVÁNÍ Tato publikace byla vydána v rámci projektu Přenos dobré praxe a zkušeností v sociálním začleňování osob po poranění mozku, který

Více

e-makovice 6/2010 listopad 2010

e-makovice 6/2010 listopad 2010 listopad 2010 ÚVODNÍK DOPIS Můj dospělý bratr, otec tří malých dětí, je téměř dva roky po vážném úrazu mozku. Kvůli snad všem myslitelným komplikacím během akutní péče je nyní trvale uvázán na lůžko. Pokroky

Více

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje OBSAH 1. ÚVOD........................................... 4 2. O PROJEKTU........................................

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM CEREBRUM Výroční zpráva 2009 strana: 1 / 30 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní informace o sdružení...4 Poslání a cíle...5 Historie...5 Činnost a projekty...6 Poskytování

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského kraje

Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského kraje Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Datum: srpen-listopad 2011 Verze: 2.2 Zadavatel: Aktivita č. 12 Jakub Hrkal, Pavel Bareš, Šárka Daňková, Romana Malečková, Tomáš Roubal, Eva Prošková

Více

Problematika lidí pečujících o blízkou osobu v městě Brně

Problematika lidí pečujících o blízkou osobu v městě Brně Grantový projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00038, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ Péče o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění v percepci obyvatel obce Soběslav Vypracovala: Markéta Lotterová Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2012

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

Ženy se zdravotním postižením v ČR

Ženy se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Ženy se zdravotním postižením v ČR Sekundární komparativní analýza postavení žen se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha, 9.

Více

Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí Metodika

Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí Metodika Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí Metodika Vydalo Centrum pro komunitní práci v roce 2014 CpKP východní Morava nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín Autoři: Petr Krohe a kol. Odpovědný redaktor:

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Poděkování členům pracovní skupiny zřízené při Ministerstvu financí pro přípravu informativní metodiky rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů.

Poděkování členům pracovní skupiny zřízené při Ministerstvu financí pro přípravu informativní metodiky rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Autorský kolektiv: Ing. Michaela Foltysová Vysoká škola ekonomická, fakulta financí a účetnictví, katedra veřejných financí Ing. Marek Pavlík Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, katedra veřejné

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více