Mezi veřejným a soukromým sektorem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezi veřejným a soukromým sektorem"

Transkript

1 Mezi veřejným a soukromým sektorem

2 Copyright Comité Européen des Assurances (Evropský výbor pojistitelů, CEA), červen 2005 Překlad z angličtiny Jaroslav Kučera

3 ěkteré z klíčových problémů, před kterými stojí dnešní společnost, je možné účinně řešit pouze spoluprací státní správy a soukromého sektoru. Účelem této zprávy je ukázat, jak může soukromé pojišťovnictví přispět k tomuto procesu. Doufáme, že tato zpráva dodá odvahu rozhodujícím činitelům jak ve státní správě tak i v pojišťovnictví ke vzájemné diskuzi i k příslušným činům. Určitě může být dosaženo ještě víc, pokud se spojí iniciativy přijaté na ú- rovni EU s iniciativami jednotlivých členských států. * Zpráva byla připravena Výborem pro jednotný trh CEA řízeného Aidanem Casselsem (Axa Ireland). Zpráva je výsledkem kolektivního úsilí členů CEA a jejich delegátů koordinovaných Sekretariátem CEA. Práce pod vedením Tona de Bruijna (Holandská asociace pojišťoven VVN) by nebyla možná bez aktivního přispění následujících předsedů jednotlivých výborů CEA: Životní pojištění: Gérard Ménéroud CNP France Zdravotní pojištění: Sybille Sahmer Verband der privaten Krankenversicherung (Svaz soukromých zdravotních pojišťoven) Úrazové pojištění: Jean Royer Axa Assurances - později nahrazen Uwe Breuerem R+V Allgemeine Versicherung AG Pojištění motorových vozidel: José Cercós Martínez Grupo JC Servicios y Consultoria Majetkové pojištění: Dominique Santini Generali Assurances Pojištění odpovědnosti: Philip Bell Royal & SunAlliance Pojištění právních výloh: Gustaaf Daemen D.A.S. Komunikace a styk s veřejností: Fabrizio Rindi Aurora Assicurazioni SpA Gruppo Unipol Všichni zaslouží poděkování za to, že touto zprávou položili základy opravdové diskuse v celé společnosti. Daniel Schanté Generální ředitel, CEA Červen 2005

4 Celkový přehled 5 Co je pojištění? 6 1. Měnící se společnost Přehodnocení sociálního státu jak může přispět pojištění? Svět plný rizik může jej pojištění samo učinit bezpečnějším? 8 2. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru: zkušenost na které se dá stavět Přehodnocení sociálního státu jak pojištění přispívá Svět plný rizik jak jej pojištění činí bezpečnějším Příklady úspěšné spolupráce veřejného a soukromého sektoru v jiných oblastech Spolupráce veřejného a soukromého sektoru: jak zajistit úspěch? 13

5 Evropě probíhají dva vývojové trendy, které již v současné době ovlivňují oblast pojišťovnictví a vypadá to, že ji budou ovlivňovat během několika málo let ještě mnohem výrazněji. V mnoha členských státech se prohlubuje diskuze o potřebě přehodnocení rozsahu sociálního státu. Stárnoucí populace ve spojení s nízkou porodností, rostoucími náklady na zdravotní péči a nedostatkem pracovních příležitostí je příčinou, že je pro veřejné rozpočty stále obtížnější financovat příspěvky sociálního zabezpečení v dosavadní podobě. Lidé však očekávají, že dostanou zdravotní péči, důchody, příspěvky v nezaměstnanosti a jiné sociální dávky v přiměřené a dlouhodobě postačitelné výši. V této souvislosti je klíčovou otázkou poznat, co by ještě mělo být zabezpečeno státem a co by mohlo nebo mělo být ponecháno volnému trhu. Druhý vývojový trend se týká nových nebo rozvíjejících se rizik. Povodně, hurikány, terorismus, znečištění životního prostředí, potravinové krize, azbestóza letmý pohled na večerní zprávy stačí, aby byl člověk ochromen hrůzou. Ve světě plném rizika si lidé stále více přejí, aby dostali náhradu, dojde-li k poškození nebo ke ztrátě, bez ohledu na to, čím byly způsobeny. Přestože se uvedená rizika podstatným způsobem liší, jedno mají společné: vyvolávají otázku, kdo by měl platit za vzniklou škodu. Společnost v Evropě a její rizikové prostředí proto procházejí podstatnými změnami. Občané i jednotlivci musí na sebe brát stále větší tíhu zodpovědnosti, kterou dříve nesly vlády států. Výsledný pocit finanční nejistoty vede ke zvyšující se poptávce po celoživotní finanční záruce pro jednotlivce a po systematické náhradě škod vzniklých při neočekávaných událostech. Udržení nebo dokonce zlepšení životní úrovně je předmětem zvyšujícího se zájmu obyvatel Evropy. Vzhledem k těmto vývojovým trendům narůstá zájem společnosti podpořit soukromé pojistitele, aby vstoupili do oblastí tradičně provozovaných veřejným sektorem. To na jedné straně předpokládá, že se soukromé pojištění bude rozvíjet jako doplněk nebo jako alternativa sociálního zabezpečení v oblastech důchodů, zdravotní péče nebo úrazového pojištění. Na druhé straně, státní správa přijímá konkrétní opatření k tomu, aby se podílela na finanční zátěži ležící mimo veřejné rozpočty a zaručila odškodnění za rozsáhlý o- kruh nových nebo rozvíjejících se rizik, ať již způsobených člověkem nebo přírodou. Toto přehodnocení je v oboustranném zájmu vlád i pojistitelů. Pojišťovnictví je sektor schopný přinášet novinky a nabízet řešení s celou řadou výhod pro rozvíjející se společnost. Zkušenosti z minula prokazují uskutečnitelnost a účinnost řešení prostřednictvím soukromého pojištění v mnoha oblastech. Ve všech zemích EU pojistitelé již ve skutečnosti úspěšně poskytli doplňkovou nebo dodatečnou ochranu na poli sociálního pojištění. Stejným způsobem nabízejí krytí škod ohrožujících živobytí buď samostatně nebo ve spojení s o- chrannými systémy upravenými zákonem v oblasti majetkového pojištění a pojištění odpovědnosti. Takové systémy je potřeba dále rozvíjet a vylepšovat. Iniciativy na národní úrovni i na ú- rovni EU však naznačují, že střetávání veřejné a soukromé sféry má i potenciální rizika. Není vždy možné pojistit jakékoliv riziko v daný okamžik a v plném rozsahu. Rovněž není reálné nebo prospěšné předpokládat, že soukromé pojištění bude fungovat stejným způsobem, jako sociální zabezpečení. Když vstupujeme do šedé zóny mezi veřejným a soukromým sektorem, je podstatné pochopit a zohlednit odlišné závazky, principy a omezení veřejného a soukromého sektoru. Pojistitelé jsou ochotni a schopni nabídnout měnící se společnosti životaschopná řešení. Aby bylo zajištěno, že nevznikne mezera mezi očekáváním a realitou na trhu, je však třeba, aby státní správa, pojistitelé i všechny další zainteresované strany vstoupili do dialogu a porozuměli podstatným vlastnostem obou sektorů.

6 ojištění 1 nabízí finanční ochranu jednotlivcům, společnostem nebo jiným subjektům pro případ nepředvídaných událostí. Některé druhy pojištění jsou vyžadovány zákonem (např. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), zatímco jiné druhy jsou dobrovolné. Výměnou za platbu od pojištěného (zvanou pojistné), pojistitel souhlasí s tím, že zaplatí pojistníkovi nebo poškozenému určitou sumu peněz, poskytne mu určitou službu nebo mu nahradí škodu v případě výskytu stanovené události, která může nastat. Pojem vzájemnosti je podstatný. Pojistitel musí být schopen přilákat dostatečné množství pojistníků, aby bylo riziko dobře rozloženo. Někteří lidé budou platit za své pojištění a nikdy neuplatní pojistnou událost. Jiní dostanou podstatnou část náhrady u- trpěných ztrát výměnou za pojistné, které představuje jen velmi malou část ve srovnání s těmito ztrátami. Nejdůležitějším bodem je výpočet pravděpodobnosti výskytu pojistné události a odhad nákladů s ní spojených. Sběr statistických dat a informace o rizikových profilech jsou zde podstatné pro umožnění pojistnětechnických výpočtů. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky pojistitele nejsou neomezené, musí velmi pečlivě analyzovat, jaká rizika může krýt a zda to může provádět s přijatelným cenovým tarifem. Potom podle výsledku analýzy stanoví pojistné, které mu umožní krýt pojistné události aniž by dospěl k úpadku. Je pojistitelné úplně všechno? Je obtížné stanovit hraniční čáru mezi pojistitelností a nepojistitelností vzhledem k tomu, že je zcela na vůli každého jednotlivého pojistitele, zda poskytne pojistnou ochranu či nikoliv. V zásadě je riziko pojistitelné 2 zejména když: Je vyčíslitelná jeho pravděpodobnost a rozsah budoucích pojistných událostí. Příklad: Pojištění rizika výskytu nové nemoci není možné, pokud nejsou k dispozici žádná hodnověrná data nebo zkušenosti. Jeho budoucí výskyt je nejistý. Příklad: Pojištění domu není možné, pokud je jeho střecha v plamenech. Seskupení rizik je rozsáhlé a dostatečně rozložené, aby mohla být vytvořena stabilní rovnováha mezi skutečnými a čistě teoretickými pojistnými událostmi. Riziko odpovídá finanční síle pojistitele nebo pojistného sektoru. Příklad: Jaderná neštěstí mohou způsobit mimořádně rozsáhlé škody, které jsou příliš nákladné na to, aby je mohl nést pojistný sektor. 1 Pojmy jako pojištění a pojistitelé se všechny vztahují k soukromému pojištění. Sociální zabezpečení se vztahuje pouze k veřejným systémům nebo systémům řízeným orgány státní správy. 2 Další podrobnosti může čtenář najít ve zprávě CEA Insurability and new liability risks, 2004 (Pojistitelnost a nová odpovědnostní rizika, 2004)

7 vropa stárne. Jedna šestina (16,3%) obyvatelstva EU byla v roce 2003 ve věku nad 65 let, zatímco podíl obyvatelstva ve věku pod 15 let klesl mezi roky 1975 a 2003 z 24% na 16,6% 3. Úroveň porodnosti v EU soustavně klesala 4 z průměrných 2,72 dětí na jednu ženu v roce 1965 na 1,42 v roce 1995 a od té doby se jen velmi málo změnila. Ve spojení se vzrůstajícím očekávaným věkem dožití a současnou nezaměstnaností, která se jen velmi málo mění ve většině členských států, je dlouhodobá udržitelnost veřejných důchodových systémů v sázce. Ke stárnutí populace přistupující rozvoj stále dražších léčebných technik a neustále rostoucí poptávka po zdravotní péči způsobuje, že náklady na zdravotní zabezpečení rostou všude rychleji, než národní bohatství. Průměrné náklady v roce 2002 na zdravotní péči na jednoho obyvatele v Evropě 5 byly 2008 euro ve srovnání s 1750 euro v roce 2000 a s 1382 euro v roce Nárůst nákladů na zdravotní péči představuje riziko pro systémy sociálního zabezpečení v mnoha zemích... a následně také pro budoucí financování zdravotní péče. Pojišťovnictví může jednoznačně učinit významný příspěvek bez obavy o ztrátu kvality služeb pro pojištěného. Naopak, konkurenční rámec, ve kterém pojistitelé podnikají, je nutí k nepřetržitému zlepšování kvality produktů. Proto musí stále hledat nejvhodnější formy krytí potřeb svých klientů. Soukromé pojištění má výhodu v tom, že je financováno prostřednictvím rezervotvorné metody, která do značné míry zmírňuje demografický problém. Vzhledem k tomu, že dochází ke kapitalizaci příspěvků jednotlivce až do okamžiku, kdy je pojistné plnění vypláceno z jeho účtu, nedochází k převodu finanční zátěže v neprospěch budoucích generací. Tato metoda současně umožňuje zvýšení finančních investicí, což může významnou měrou přispět k ekonomickému rozvoji Evropy, a to je hlavním předmětem Lisabonské strategie. Soukromé pojištění však může dosáhnout své plné kapacity jako doplňku nebo náhrady veřejných systémů pouze za předpokladu, že jsou zohledněny jeho principy a specifika. Za těchto okolností se průběžně financované systémy sociálního zabezpečení stávají stále méně životaschopné. Reforma systémů sociálního zabezpečení je proto předmětem naléhavého zájmu vlád po celé Evropě. Krok za krokem dochází k přehodnocení státního přístupu k systémům sociální péče a jsou vyhodnocována dlouhodobě životaschopná řešení jako pokus o snížení veřejných výdajů při uchování nebo dokonce zlepšení stávající situace a blahobytu obyvatel Evropy. 3 Zdroj Eurostat: Portrait of the European Union (Portrét Evropské unie) vydaný 5.ledna 2005 (EU-15) 4 Zdroj Eurostat: Population Statistics June 2004 (Statistika obyvatelstva v červnu 2004) (EU-25) 5 Viz CEA ECO č. 20: Health Insirance in Europe 2002 Data (Zdravotní pojištění v Evropě data 2002), 20.dubna 2004

8 aše společnost žije ve světě plném rizik rizik, před kterými chceme být stále více chráněni, alespoň po finanční stránce. Nová nebo rozvíjející se rizika mohou být spojena s dříve neznámými zdravotními nebezpečími (nové druhy rakoviny, pasivní kouření, azbestóza), odvozena z rozvoje vědy nebo technologií (ohrožení například působením chemických nebo jiných látek) nebo způsobena sociálními, ekonomickými nebo právními změnami (odpovědnost za lékařskou péči). Může se také jednat o známá rizika, která se vyvíjejí neočekávaným způsobem nebo dosahují dosud nevídaných rozměrů (terorismus, přírodní katastrofy). Například povodně v roce 2003 způsobily jenom v Evropě škody a ztráty asi za 1 miliardu euro a dopad sucha je odhadován na více než 10 miliard euro. Útoky na World Trade Centrum 11.září 2001 přesáhly jakékoliv dosavadní rozměry škod způsobených člověkem a totéž lze říci i o dopadu na pojišťovny, který je odhadován na přibližně 50 miliard dolarů. Pro celou řadu nových nebo rozvíjejících se rizik, ať již v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv nebo profesní odpovědnosti, zkoumají legislativci Evropské unie i jednotlivých států, jak může pojištění převzít finanční zátěž veřejných fondů. Pojistitelé jsou si plně vědomi potřeby poskytnout lidem ochranu a bezpečí. Chtějí se postavit tomuto problému a vyvíjet nové produkty. Ačkoli pojištění může pomoci nést náklady nepředvídaných ztrát, není všelékem proti veškerým vznikajícím rizikům.

9 Spolupráce mezi státní správou a soukromým sektorem se v průběhu posledního desetiletí v mnoha směrech prohloubila. Evropští pojistitelé vyvinuli řešení vhodná pro vstup do oblastí tradičního státního zaopatření i pro nově se objevující rizika buď nezávisle nebo ve spolupráci se státem (odškodnění pracovní úrazů a nemocí z povolání, jaderný pool, terorismus). V Evropě je pro to řada důkazů, jak na národní úrovni, tak i na úrovni EU. Následující příklady ukazují, že pojištění může skutečně poskytnout přidanou hodnotu při řešení ekonomických problémů budoucnosti. Kvalita služeb a produktů, které pojistitelé navrhují, dokazuje jejich tvořivost a účinnost. Úspěch jednotlivých řešení se samozřejmě v praxi významně liší. Před rozhodnutím o tom, jakým způsobem je možné účinně rozvíjet o- chranný systém založený na soukromém sektoru, by měly být pečlivě vyhodnoceny všechny specifické okolnosti. Pojištění má svou přirozenou roli v naší rozvíjející se společnosti a zkušenosti dokazují, že mezi veřejnými systémy a tržně založeným pojištěním nepanuje napětí. mnoha zemích, kde pojistitelé poskytují doplněk nebo náhradu sociálního zabezpečení, lidé těží z rozsáhlých zkušeností a taktního přístupu pojistitelů v oblasti zdravotní péče, důchodového zabezpečení, úrazů a invalidity. Pocítili pokrok v úrovni pojistných náhrad a služeb, přístupu k informacím, průhlednosti, jednoduchosti, rychlosti a účinnosti správy stejně tak, jako i v prevenci. Odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání Provozování systémů poskytujících náhradu za pracovní úrazy bylo úspěšně svěřeno pojistným trhům ve Finsku, Dánsku, Belgii a Portugalsku již na začátku 20.století. Kladné výsledky prokazují, že soukromé pojištění je po dlouhá léta schopno poskytovat vysoce kvalitní sociální zabezpečení. Soukromí pojistitelé dokonce dovedli své služby dále, než státní správa očekávala, tím, že zdokonalili prevenci proti rizikům a zlepšili nápravná opatření. V Nizozemsku došlo k úspěšné postupné privatizaci systému sociálního zabezpečení v průběhu posledních deseti let. Soukromí pojistitelé částečně nahradili systémy sociálního zabezpečení. To posílilo finanční moti- vaci zaměstnavatelů, zaměstnanců a pojistitelů ke spolupráci při prevenci proti nemocem a proti (dlouhodobé) pracovní neschopnosti, a také při opětovném začlenění invalidních zaměstnanců do pracovního procesu. Zdravotní péče V mnoha zemích, jako například v Dánsku, Belgii a Švédsku, získala role soukromého zdravotního pojištění značnou oblibu tím, že umožňovala další, dodatečné možnosti poskytování zdravotní péče. Kvalita, různorodost a dostupnost produktů a služeb nabízených pojistiteli pomáhá při zaplnění mezer zbývajících ve veřejných systémech. Otevřená soutěž opravdu vede k záruce pružnosti a konkurenceschopnosti pojistného. Ve Španělsku má takzvaný MUFACE model výjimečné postavení v EU, protože je modelem náhradní péče : státní zaměstnanci mají možnost svobodné volby, zda se zúčastní soukromého pojištění. Tuto možnost volí 86% z nich. V takovém případě nemají možnost současného krytí v rámci veřejných systémů. V Německu a Nizozemsku hrají soukromí pojistitelé významnou roli v oblasti zdravotního pojištění. Poskytují pojistné krytí, které nahrazuje

10 systémy sociálního zdravotního pojištění, a navíc nabízejí pojistné produkty, které nabídku těchto systémů doplňují. V roce 2006 v Nizozemsku dojde k radikální změně v systému zdravotního pojištění. Rozdíl mezi soukromými pojistiteli a poskytovateli sociálního zdravotního pojištění zmizí. Všichni se stanou soukromými pojistiteli podnikajícími v prostředí volné konkurence a podléhajícími společným právním úpravám. Každý pojistitel bude povinen přijmout každého občana Nizozemska v rozsahu takzvaného základního pojištění, bez ohledu na jeho zdravotní stav. Ve Francii by unie organizací poskytujících doplňkové zdravotní pojištění (Unocam) měla být zdrojem významných výhod při uskutečňování lepší zdravotní a sociální politiky. Na základě iniciativy různých činitelů v dané oblasti se tato unie má stát fórem pro výměnu názorů a návrhů ke všem opatřením a reformám, které mají umožnit řešení problémů vztahujících se k zdravotnímu pojištění. Měla by umožnit dosažení jednotného stanoviska různých činitelů neformální cestou, což by mohlo postavit základ pro konstruktivní výměnu názorů se státní správou. Ve Francii se také mohou soukromí pojistitelé podílet na doplňkovém systému celkové zdravotní péče (CMUC), který umožňuje lidem bez finančních prostředků využívat bezplatnou doplňkovou zdravotní péči. Na financování systému se podílí stát i všechny zdravotní pojišťovny. Systém poskytuje určitou náhradu pojišťovnám uzavírajícím CMUC smlouvy. Pět roků po jeho zavedení však má systém stále ještě řadu problémů v koordinaci povinného zdravotního pojištění a poskytovatelů doplňkové péče a mnoho společností z něj vystoupilo kvůli nedostatečné výši prostředků přidělovaných z fondu. Důchody Směrnice o činnostech institucí poskytujících zaměstnanecké důchodové zabezpečení z května 2003 nastavuje na úrovni EU bezpečný legislativní rámec (volnost při investování a řízení, ochrana práv účastníků důchodového zabezpečení, prin- cip obezřetnosti při výběru osob atd.) umožňující pojistitelům, nabízejícím zaměstnanecké důchodové zabezpečení, provozovat své služby přes hranice. Zaměstnanecké důchodové zabezpečení je atraktivní možností přípravy na odchod do důchodu, jako doplněk nikoliv náhrada státního důchodového zabezpečení. Názory, které pojišťovnictví zastávalo v průběhu přípravy směrnice, byly z velké míry zohledněny. Výsledkem je, že směrnice zvýší konkurenci a rozmanitost nabízených produktů, což bude výhodou jak pro provozovatele tak i pro spotřebitele. Na druhé straně účastnický důchod navržený vládou Velké Británie a zavedený v roce 2001 nesplnil očekávání. Jeho hlavním účelem bylo zvýšení úspor v jednoduchých, nízkonákladových důchodech u lidí se skromnými příjmy. Bylo prodáno přes dva miliony účastnických smluv, ale fakta nasvědčují tomu, že většinu z nich uzavřeli lépe situovaní klienti. Přísná regulace jak samotného produktu tak i způsobu prodeje a výhody z velké části poskytované v závislosti na zjišťování potřebnosti klienta jsou hlavní důvody, které zabránily většímu rozšíření. Výsledkem je, že přes 80% účastnických důchodů označených jako zaměstnanecké jsou prázdné skořápky, bez příspěvků zaměstnavatelů nebo zaměstnanců. Vyhodnocení rizika Komise EU se nedávno pokusila zakázat běžnou praxi použití příslušnosti k pohlaví jako jeden z prvků při stanovení ceny v celé řadě pojistných smluv. Evropští pojistitelé vysvětlovali, že rozlišení rizika je neodmyslitelnou součástí pojištění a nemá nic společného s diskriminací. Naopak, takové kritérium umožní spravedlivé a objektivní ohodnocení rizika přijímaného do pojištění. Nakonec bylo ponecháno na vůli jednotlivých členských států, zda umožní použití příslušnosti k pohlaví dosavadním způsobem.

11 ro rizika, která nejsou plně pojistitelná soukromým sektorem, například rozsáhlé katastrofy, může pojištění a zajištění pomoci nést náklady následků, které by jednotlivce a společnosti přivedly k úpadku, a podílet se na výdajích, které by si samotný stát nemohl dovolit. Terorismus, jaderná rizika a přírodní katastrofy V Nizozemsku stejně jako v mnoha dalších zemích zahájili pojistitelé dialog s vládou s úmyslem nalézt řešení nepříznivých následků událostí 11.září Snahou bylo vyhnout se úplné výluce rizik terorismu, s cílem vyhovět zájmům klientů a zachovat dobré jméno pojišťovnictví. Byla požadována pomoc vlády a celá záležitost dospěla k dohodě mezi veřejným a soukromým sektorem, se sdílenou zodpovědností. Byl vytvořen zajišťovací systém, který vstoupil v platnost 1.července Rozsah krytí pojistných smluv byl omezen pomocí samoregulace na 1 miliardu euro (400 milionů euro přímí pojistitelé, 400 milionů euro zajistitelé a 200 milionů euro stát). Toto pozitivní řešení, které vyhovuje jak pojistitelům, tak státu, je rozsáhle vnímáno jako nejlepší možná alternativa. V některých oblastech nemohou pojistitelé nést náklady sami, protože riziko může nabýt rozměrů přesahujících možnosti soukromého sektoru. V Německu, Francii i dalších zemích je proto jaderné riziko sdíleno státem a soukromým pojišťovnictvím prostřednictvím systému vrstev. Soukromý sektor kryje část pojištěných závazků zatímco stát garantuje krytí zbývajících závazků (až do maximálního limitu). Podobná řešení pro pojištění proti terorismu a pojištění proti riziku přírodních katastrof, například povodní, s účastí státu, který se podílí na riziku, ale zasahuje jen v případě nejvyšší potřeby, jsou dobře rozvinutá a úspěšná ve Francii a Španělsku. Ukazují, že sdílení rizika může vést k životaschopnému pojistnému řešení pro rizika jinak nepojistitelná. Odpovědnost lékařů a odpovědnost za životní prostředí Ve Francii je zákonem z března 2002 stanovena povinnost uzavřít pojištění za škody způsobené při výkonu povolání lékaře, tento zákon zavazuje pojistitele ke garantování nepojistitelných rizik. To vedlo několik pojistitelů k ukončení činnosti v této části pojistného trhu. Nedávno vydaný zákon zlepšil pojistitelnost lékařských rizik a vytvořil tak podmínky pro obnovení tohoto trhu. Vzhledem k tomu, že účinky nemohou být okamžité, pojistitelé museli vytvořit mimořádné systémy tak, aby všechny subjekty s povinností uzavřít pojištění byly účinně kryty. Takovými systémy jsou Ústřední tarifikační kancelář (BCT), která vyřizuje žádosti zdravotnických odborníků odmítnutých při žádosti o pojištění dvěmi pojišťovnami, a také GETREM prostřednictvím této instituce se sdílejí náklady na závažná rizika. V lednu 2005, po několika letech potíží, se zdravotničtí odborníci nesetkávají s žádnými problémy při pojišťovaní své odpovědnosti. Státní správa často požaduje zavedení povinného pojištění odpovědnosti pro nová rizika 6. Na úrovni EU to Evropská komise měla v úmyslu ve svých prvních návrzích směrnice o odpovědnosti za životní prostředí a v předpisech o hygieně při zacházení s krmivy. Evropští pojistitelé ú- spěšně vysvětlili, že pokud se setkávají s novými, neznámými riziky, u kterých je k dispozici jen málo statistických dat, jejich schopnost stanovení výše škod a výše pojistných 6 Další podrobnosti může čtenář najít ve zprávě CEA Considerations for compulsory insurance in general liability, 2005 (Úvahy o povinném pojištění v obecné odpovědnosti, 2005)

12 plnění je nižší. Musí dostat čas a možnost přizpůsobení krok po kroku, pokud mají poskytovat přiměřenou a hodnotnou ochranu. Obecně musí být povinné pojištění omezeno jen na několik málo výjimečných oblastí, kde vývoj rozsáhlého pojistného krytí nemůže čekat, protože případné ztráty mohou ohrozit živobytí velkého množství lidí vzhledem k tomu, že rozsah možných škod z celkového společenského pohledu významně překračuje obecná rizika života v moderní rychle se rozvíjející společnosti a ekonomice. Zemědělská rizika V Itálii veřejný a soukromý sektor spolupracují, aby ochránily farmy proti nepříznivým meteorologickým jevům (zejména krupobití), které mohou ohrozit úrodu. Podle legislativy přijaté k tomuto účelu a samozřejmě dodržující právo EU stát podporuje použití pojistného krytí proti takovým rizikům a každoročně mění míru své účasti, přitom se mimo jiné řídí i návrhy výboru sestaveného ze zástupců příslušných úřadů i různých dalších účastníků zainteresovaných na tomto trhu (pojišťovny, farmáři). Zeměpisné rozložení rizika Další úspěšnou oblastí vzájemné pomoci veřejného a soukromého sektoru je rozvoj partnerství obou sektorů při kartografii rizik, zejména povodní, sloužící k omezení rizika a k tomu, aby vůbec mohlo dojít k pojistnému krytí soukromými pojistiteli. Významnými příklady jsou Rakousko s dohodou se státními orgány z dubna 2004 (projekt HORA) a Velká Británie s partnerstvím mezi Government Environment Agency (Vládní úřad pro životní prostředí) a pojistiteli v oblasti geografického rozložení, územního plánování a preventivních opatření. Belgii úzká spolupráce mezi vládou a sektorem pojištění motorových vozidel již v počátečním stadiu umožnila vznik dohody 29/29. Sektor pojištění motorových vozidel přistoupil na dohodu, že bude nabízet pojištění odpovědnosti z provozu vozidla mladým řidičům za pojistné nepřevyšující 129% pojistného, které platí řidiči ve věku 29 let. Toto výhodné pojistné je spojeno s podmínkami bezpečného řízení. Pružného řešení bylo dosaženo vyjednáváním namísto vyhlášení zbytečně omezující a složité legislativy. jak pro státní správu, tak i pro příslušné pojišťovny. Rakousko nabízí příklad nefinančních veřejných služeb provozovaných soukromými pojistiteli. Od roku 2000 jsou administrativní náklady vlády sníženy tím, že vláda svěřila registraci motorových vozidel pojistnému sektoru. Tento převod navíc registraci urychlil. Zdravotní pojišťovny ve Španělsku financují stavbu nemocnic. Po jejich dostavění v některých geografických oblastech řídí a koordinují zdravotní pomoc, kterou nemocnice poskytují, včetně základní péče. Zjistilo se, že tento způsob spolupráce je výhodný

13 Evropě je současný rozsah sociálního státu pod tlakem a naše společnost se stále častěji setkává s rozvíjejícími se riziky, která kvůli jejich samotné podstatě lze jen obtížně pojistit. Tyto dva vývojové trendy mění roli pojišťovnictví v naší společnosti. Všichni, kterých se to týká, by si měli tyto trendy uvědomovat a měli by předcházet následkům, které mohou mít pro uskutečňovanou politiku. Pojištění není zázračným řešením pro všechny problémy společnosti, ale je určitě klíčovým prostředkem záruk finančního zabezpečení v měnící se společnosti. Soukromí pojistitelé jsou připraveni zabývat se těmito novými problémy a přispívat k prosperitě naší společnosti. Kde vzniká taková potřeba, měla by státní správa spolupracovat s pojišťovnictvím a společně nalézat řešení, která představují to nejlepší z obou světů, ve kterých každá strana přispívá dílem vycházejícím z jejích silných stránek. Především: dialog! Pojistitelé si přejí a jsou schopni spolupracovat s veřejným sektorem. Spolupráce předpokládá konstruktivní dialog, pochopení vzájemných principů a omezení a konzultace před uplatňováním jakýchkoliv legislativních iniciativ. Základní požadavek pochopení a uznávání pojistných principů Soukromé pojištění může být náhradou nebo doplňkem veřejných systémů pouze za předpokladu, že jsou plně zohledněny jeho principy a specifika. Například dodržování principů spravedlivého a objektivního stanovení ceny, na kterém je soukromé pojištění založeno, je zárukou kvality služeb spotřebitelům. Společnost obecně ví jen málo o tom, která rizika mohou a která nemohou pojistitelé krýt. Při navrhování kroků, které budou potřebovat reakci ze strany pojistného sektoru, by měla vláda konzultovat s pojišťovnictvím již v počátku legislativního procesu, aby zjistila možné způsoby zapojení pojišťovnictví. Pojišťovnictví tak může již předem nabídnout své specifické znalosti a vyvinout vhodná řešení ve společném dialogu se státní správou. Konkurenční prostředí je výhodou pro zákazníka Konkurence také podporuje poskytování lepší služby pojištěným. Soukromý pojistitel, který se nachází v konkurenčním prostředí, musí kvůli obchodním potřebám skutečně uplatňovat politiku získávání zákaznické věrnosti. To ho neustále nutí, aby se snažil ze všech sil optimalizovat všechny služby, které nabízí pojištěným (různorodost produktů, úroveň pojistného, rozsah krytí a pojistného plnění a snadná dosažitelnost pro pojištěného klienta), a aby hledal optimální poměr mezi cenou a kvalitou. V konkurenčním trhu by však všichni provozovatelé, ať již podnikají na ziskovém nebo neziskovém základě, měli podléhat stejným pravidlům. Jinak by byla ohrožena rovnováha trhu. Státní správa se musí také vyhnout poskytování náhrad za pojistitelná rizika to by mohlo vést k selhání iniciativ soukromého sektoru a být v rozporu a protikladu k zavádění obecně prospěšných řešení. Regulace by neměla být na překážku hladkému fungování pojišťoven Tržní volnost, podnikavost a konkurenceschopnost jsou bezpodmínečnou podmínkou normálně fungujícího pojišťovacího obchodu a klíčem k jeho úspěšnému vedení soukromými provozovateli. Příliš úzký manévrovací prostor a nadbytečná administrativní zátěž by pojistitelům znemožnila splnit očekávání klientů. V žádném případě by nemělo docházet k nadbytečné regulaci a nepřiměřenému vměšování do základních principů fungování pojišťoven. Přeregulovaný trh se nachází ve stavu znemožňujícím jeho řádné fungování.

14 Pokud pojistitelé dostanou málo prostoru k podnikání, nemohou plnit svou roli ani nabízet inovační produkty. Pojištění nenahrazuje sociální zabezpečení Soukromý pojistný trh nemůže nikdy přesně kopírovat pojistná řešení veřejného sektoru. Soukromý sektor funguje v jiném prostředí, je řízen jinými zákony a mechanismy a zejména je založen na tržní činnosti. Proto by státní správa měla respektovat, že pojistitelé nebudou fungovat jako sociální zabezpečení a měla by uznávat takové pojistné principy, jakým je například stanovování ceny na základě míry rizika. Úřady by se neměly zabývat postupy při sjednávání pojištění nebo při stanovení pojistného, dvěmi oblastmi svobod, které jsou zaručeny směrnicemi EU o pojištění a které jsou životně důležité pro hladce fungující pojišťovnictví. I když jsou v některých případech legislativní struktury skutečně potřebné, soukromé pojišťovnictví může fungovat pouze a jenom podle logiky, na které je pojištění založeno. Pomalu, ale jistě Aby byl pojistný sektor schopen vyvinout přiměřená řešení, musí mít dostatek času, zejména pokud mají být kryta nová rizika nebo rozšířená odpovědnost. Je proto užitečné umožnit pojistitelům postup po jednotlivých krocích. Důsledky politiky cílené na pobízení pojistitelů k mimořádnému úsilí nebo výkonům nemusí vždy být předem zřejmé. To může odůvodnit existenci přechodného období, včetně opatření k vyhodnocení účinnosti dosavadních kroků, před postoupením do dalšího stádia. pozornost by se měla obrátit také k možnostem, jak zabránit výskytu těchto událostí, než jenom diskutovat o tom, jaká řešení může pojištění nabídnout, když už k události došlo. Všichni zúčastnění musí přijmout svůj díl zodpovědnosti za prevenci výskytů takových událostí. V této souvislosti může být užitečná zkušenost pojistitelů. Mohou přispět k zesílení preventivních opatření v podnicích a u jednotlivců prostřednictvím stanovení sazeb se zohledněním dosavadních škod a prostřednictvím bonus-malus systémů. Státní správa a podnikatelská sféra by proto měly spolupracovat s pojistiteli a přijmout vysoký standard preventivní péče s co nejvyšší účinností bránící výskytu neštěstí poškozujících životní prostředí, vedoucích ke kontaminaci potravin a jiných nepříznivých událostí. Scénář užitečný pro všechny tři zúčastněné strany Zkušenosti dokazují, že výsledky užitečné pro všechny tři zúčastněné strany (státní správu, obyvatelstvo a pojistitele) se dostavují, když mají pojistitelé příležitost provozovat svou činnost s využitím svého know-how, v prostředí vzájemného porozumění. Státní správa a pojišťovnictví se stávají partnery, kteří nesou společně zodpovědnost a musejí přicházet s řešeními odpovídajícími na otevřené problémy, kterým Evropa čelí. Namísto obhajování opačných stanovisek musí spolupracovat a neformulovat svou politiku v izolaci, ale vzájemně sdílet své znalosti. Správným přístupem, který by měl být přijat, je přístup založený na otevřeném a průhledném programu, na spolupráci a dialogu, zohledňující základy podstaty obou sektorů. Prevence Pojistitelé jsou ochotni pomáhat státní správě, podnikům a společnosti nést náklady nepředvídaných událostí. Kdekoliv je to však možné,

15

16 Mezi veřejným a soukromým sektorem

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Rizika v činnosti pojišťoven

Rizika v činnosti pojišťoven Rizika v činnosti pojišťoven Pojistně technické riziko Tržní riziko Kreditní riziko Riziko likvidity Operační rizika ALM (Asset-liability matching) rizika Rizika při provozování produktů neživotního pojištění

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek ODS má návrh reformy zdravotnictví ODS jako jediná strana připravila návrh reformy zdravotnictví Návrh je v paragrafovém znění a prošel legislativním procesem

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 735 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 735 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. 9. funkční období 45 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie (Navazuje

Více

Obecné pokyny k prodloužení nápravné lhůty ve výjimečných nepříznivých situacích

Obecné pokyny k prodloužení nápravné lhůty ve výjimečných nepříznivých situacích EIOPA-BoS-15/108 CS Obecné pokyny k prodloužení nápravné lhůty ve výjimečných nepříznivých situacích EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Reforma systému zdravotní péče v ČR. Příčiny Hlavní principy

Reforma systému zdravotní péče v ČR. Příčiny Hlavní principy Reforma systému zdravotní péče v ČR Příčiny Hlavní principy Příčiny reformy Demografické změny Technologické změny/pokrok Rostoucí počet poskytovatelů Rostoucí poptávka po (kvalitní) zdravotní péči Informační

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Více

37/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. zrušena

37/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. zrušena 37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 198/2009 Sb. Změna: 278/2009 Sb. Změna:

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) CS CS 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU DŮVODOVÁ

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční zprostředkovatel M & M pojišťovací s.r.o., IČ 25982176, se sídlem Nádražní 535/15, Ostrava, PSČ 702 00 (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 Věc: Bod 7 a) programu jednání Režim pojištění pro členy PRO INFORMACI Předsednictvo na své schůzi v říjnu 2007

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007.

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. května 2007 9351/1/07 Interinstitucionální spis: 2007/0054 (COD) REV 1 SOC 193 CODEC 476 ZPRÁVA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada ve složení pro zaměstnanost,

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Error! Not a valid link.

Error! Not a valid link. Error! Not a valid link. CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU 1.1. Odůvodnění a cíle návrhu Směrnice 2009/138/ES (Solventnost II) stanoví moderní systém vycházející z rizik pro dohled nad evropskými

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2013 COM(2013) 26 final 2013/0013 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ Sociální politika a sociální zabezpečení člověk je tvor společenský vždy má potřebu sociálního bezpečí (od zabezpečení

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Kvalita sociálních služeb versus současné dotace. Martin Bednář

Kvalita sociálních služeb versus současné dotace. Martin Bednář Kvalita sociálních služeb versus současné dotace Martin Bednář Cíl workshopu Jak souvisí kvalita a finanční náročnost? Lze poskytovat kvalitní službu i s nedostatkem finančních prostředků? Standardy kvality

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více