PODNIKÁNÍ VE VIETNAMU STRUČNÝ PRÁVNÍ PŘEHLED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKÁNÍ VE VIETNAMU STRUČNÝ PRÁVNÍ PŘEHLED"

Transkript

1 PODNIKÁNÍ VE VIETNAMU STRUČNÝ PRÁVNÍ PŘEHLED

2 OBSAH 1. OBECNÉ INFORMACE VLÁDNÍ SYSTÉM EKONOMIKA PRÁVNÍ SYSTÉM, SOUDY A SOUDNÍ MOC Soudní systém Arbitráž OBCHODNÍ PRÁVO Základní předpisy Podnikatelská činnost ve Vietnamu Vklady na základní kapitál a zpětný převod kapitálu Oprávnění k podnikání a předměty podnikatelské činnosti Daně vztahující se na podnikatelskou činnost Státní podpora Zánik společnosti Konkurz a restrukturalizace PRACOVNÍ PRÁVO Pracovní smlouvy Zkušební doba Pracovní doba Plat a odměna Daň z příjmu fyzických osob Sociální pojištění, zdravotní pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti Dovolená Zahraniční zaměstnanci Ukončení pracovně právního vztahu Hromadné propouštění TRH S NEMOVITOSTMI A VÝSTAVBA Užívací práva k pozemkům (LUR) Odebrání půdy Zástava pozemku (zajištění formou zástavy pozemku) Nabývání nemovitostí pro nebytové účely Nabývání bytů a bytových domů Výstavba

3 1. OBECNÉ INFORMACE Rozloha: km 2 Populace: Umístění: Hlavní město: 86,5 milionů nejvýchodnější země Indočínského Poloostrova, hraničící s Čínou na severu, Laosem a Kambodžou na západě, Východním mořem na východě a Pacifikem na jihovýchodě. Hanoj (přibližně obyvatel) Měna: Vietnamský Dong (VND) od 30. dubna VLÁDNÍ SYSTÉM Vietnamská socialistická republika je parlamentní republikou, kde jedinou stranou je Komunistická strana Vietnamu. Národní kongres Komunistické strany Vietnamu zasedá každých 5 let a určuje směřování země a její strategii společně s hlavními metodami řešení sociálně-ekonomického rozvoje. Prezident jmenuje a odvolává premiéra země a členy vlády na základě usnesení Národního shromáždění Vietnamu nebo jeho Stálého výboru. Prezident dále jmenuje ústřední státní činitele jakými jsou Předseda Nejvyššího soudu a Generální prokurátor Nejvyšší prokuratury, to vše se souhlasem Národního shromáždění Vietnamu. Prezidentem Vietnamu (od 27. června 2006) je pan Nguyen Minh Triet. Vietnamská vláda (od 27. června 2006) je vedena premiérem panem Nguyen Tan Dung. 3. EKONOMIKA V roce 1986 došlo ve Vietnamu k odklonu od centrálně plánované ekonomiky směrem k ekonomice volného trhu, a to na základě reformy označované jako renovace (ðổi mới), která opětovně zavedla a liberalizovala soukromé vlastnictví ve většině oblastí ekonomiky společně s podporou zahraničních investic. V průběhu dvou desetiletí od renovace dosáhla ekonomika Vietnamu rychlého růstu v mnoha oblastech, včetně obchodu, průmyslu, služeb, stavebnictví, telekomunikací a infrastruktury. HDP (oficiální směnný kurz) HDP skutečná výše růstu HDP per capita Úroveň nezaměstnanosti Úroveň inflace (spotřebitelské ceny) Průmysl Přírodní zdroje USD miliard (2008 odhad) 6,3 % (2008 odhad) USD (2008 odhad) 4,9 % (2008 odhad) 19,89 % (2008 odhad) Oděvnictví a textil; obuv; elektřina; plyn; ropa; potravinářství; strojní; stavebnictví; těžba uhlí; ocelářství; dopravní prostředky; betonářství; chemická hnojiva; sklo; papírnictví atd. Ropa; plyn; uhlí; bauxit; železná ruda; olovo; zlato; drahé kameny; cín; chrom; antracit; žula; mramor; jíl; bílý písek atd. Zdroj: Ústřední statistický úřad Vietnamu Výše zahraničních investic v průběhu posledních 2 desetiletí činí přibližně 154,77 miliard USD. 3

4 4. PRÁVNÍ SYSTÉM, SOUDY A SOUDNÍ MOC 4.1 Soudní systém Soudní systém dle zákonné úpravy sestává z: a) Nejvyššího lidového soudu (Tòa án nhân dân tối cao) zahrnujícího Radu soudců, Trestní soud, Občanský soud, Hospodářský soud, Pracovní soud, Správní soud, Odvolací soud, Vojenský soud. Ve zvláštních případech má Stálá komise Národního shromáždění Vietnamu právo rozhodnout o zřízení jiného specializovaného soudu; b) 63 Provinčních lidových soudů (Tòa án nhân cấp tỉnh, thành phố) sídlících v 63 provinciích/městech. Každý z těchto soudů zahrnuje Výbor soudců, Trestní soud, Občanský soud, Hospodářský soud, Pracovní soud, Správní soud. Ve zvláštních případech má Stálá komise Národního shromáždění Vietnamu (Ủy ban thường vụ Quốc hội) právo rozhodnout o zřízení jiného specializovaného soudu; c) Okresních lidových soudů (Tòa án nhân dân cấp huyện, quận) sídlících ve všech okresních městech. Obchodní spory týkající se zahraničních investorů se v první instanci rozhodují před Provinčními lidovými soudy a strany jsou oprávněny podat odvolání k Odvolacímu soudu Nejvyššího lidového soudu. Soudní poplatky se stanoví dle hodnoty sporu. 4.2 Arbitráž Investoři se mohou dohodnout na tom, že jejich spory budou rozhodovány v rozhodčím řízení. Investoři si tak mohou: a) Sjednat právo vypořádat vzájemné obchodní spory v řízení vedeném rozhodcem (rozhodci) ad hoc nebo před arbitrážním tribunálem (Hội ñồng trọng tài) ustanoveným arbitrážním centrem (Trung tâm trọng tài). Ve Vietnamu existují dvě národní arbitrážní instituce: Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) a Economic Arbitration Centres zřízená na úrovni provincií (se zaměřením na vnitrostátní záležitosti). Ohledně mezinárodních obchodních sporů volí strany často VIAC nebo zahraniční arbitrážní centra. V případě zahraničních arbitrážních center jsou nejčastěji voleny centra sídlící v Singapuru, Malajsii, Hongkongu apod.; b) Určit rozhodné právo nebo mezinárodní obchodní zvyky pro rozhodnutí sporů; c) Určit místo konání arbitráže; arbitráž může proběhnout na území nebo mimo území Vietnamu; d) Určit jazyk arbitrážního řízení; e) Určit stranu, která ponese náklady arbitráže. Rozhodnutí nebo nálezy vydané zahraničními soudy nebo rozhodci mohou být vykonány ve Vietnamu v souladu s principy zákoníku o občanském řízení (č. 13/2004) o uznání a výkonu zahraničního arbitrážního nálezu. Žádost o uznání a/nebo výkon zahraničního rozhodnutí nebo nálezu se podává na Ministerstvu spravedlnosti. Na základě souhlasu Provinčního lidového soudu o souladu předloženého nálezu s principy Vietnamského práva je takové rozhodnutí nebo nález uznáno a/nebo vykonáno. 4

5 Pokud není zákonem nebo stranami stanoveno jinak, činí lhůta pro zahájení arbitrážního řízení 2 roky následující po datu vzniku sporu. 5. OBCHODNÍ PRÁVO 5.1 Základní předpisy Základní předpisy upravující obchodní činnost zahrnují: a) Občanský zákoník (zákon č. 33/2005) upravuje základní pravidla vztahující se k právům a povinnostem fyzických a právnických osob, včetně vlastnických a spoluvlastnických práv a základních smluvních typů a transakcí; b) Obchodní zákoník (zákon č. 36/2005) upravuje zejména obchodní činnost mezi podnikateli, včetně obchodních poboček, obchodních zástupců, základní pravidla pro nákup a prodej zboží, poskytování služeb, reklamní činnost, zajištění plnění ze smluv a sankce pro případ porušení závazků; c) Zákon o investicích (zákon č. 59/2005) upravuje práva a povinnosti investorů (včetně některých ustanovení týkajících se Smluv o obchodní spolupráci - BCC ), podporu investic v rámci investiční činnosti směřující k získání oprávnění k podnikání a státní správu investic ve Vietnamu; d) Zákon o podnikání (zákon č. 60/2005) stanoví právní rámec pro podnikatele, jejich práva a povinnosti vztahující se k podnikání, podmínky a postupy pro zahájení a správu podnikatelské činnosti ve Vietnamu včetně některých ustanovení týkajících se BCC (viz níže), zřízení soukromé společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a osobní společnosti; e) Vládní nařízení č. 88/2006/ND-CP (nařízení č. 88/2006) upravuje prováděcí ustanovení k zákonu o podnikání včetně podmínek pro zřízení obchodních poboček. 5.2 Podnikatelská činnost ve Vietnamu Nerezident je oprávněn zahájit podnikání ve Vietnamu ode dne vydání oprávnění k podnikání pro: - BCC s Vietnamským partnerem; - BOT, BTO, BT smlouvy s příslušným státním úřadem (viz níže); - Pobočku zahraniční společnosti; - Soukromou společnost (tj. společnost s jediným vlastníkem fyzickou osobou). Nerezidenti mohou také zřídit vlastní právní subjekty (podniky) nebo se účastnit jako společníci, partneři nebo akcionáři v již zřízeném právním subjektu (podniku) v některé z následujících forem: - Společnost s ručením omezeným; - Akciová společnost; - Osobní společnost; a - Státní společnost. 5

6 5.2.1 Smlouva o obchodní spolupráci (BCC) (H p ñ ng h p tác kinh doanh) BCC je smlouvou mezi zahraničním investorem a tuzemským investorem, která upravuje práva a povinnosti smluvních stran a další záležitosti pro období spolupráce. BCC smlouvy jsou zpravidla vytvářeny v oblasti průzkumu možností a těžby ropy a jiných přírodních zdrojů. Seznamy vhodných projektů jsou vytvářeny na vládní úrovni nebo úrovni provincií a tyto jsou neustále upravovány a doplňovány na základě informací o projektech a předpokládaných kapitálových požadavcích. Investiční postupy BCC umožňují zahraničním investorům vykonávat podnikatelskou činnost ve Vietnamu bez zřizování právnické osoby. Smluvní strany jsou však i v tomto případě povinny zajistit si oprávnění k podnikání před zahájením podnikání ve Vietnamu. Práva a povinnosti smluvních stran BCC upravuje zejména práva a povinnosti smluvních stran včetně výše jejich investice a podílu na zisku. Smluvní strany jsou povinny k daňové registraci a placení příslušných daní po dobu spolupráce. Zahraniční investor je oprávněn otevřít si ve Vietnamu provozní kancelář jako své kontaktní místo (zástupce). Provozní kancelář může provádět nábor zaměstnanců, uzavírat smlouvy a vykonávat podnikatelskou činnost jménem zahraničního investora v souladu s oprávněním k podnikání a BCC. Na dobu trvání BCC nebo její části mohou smluvní strany zřídit Koordinační radu (Ban ñiều phối) za účelem správy investic Smlouvy o projektu (H p ñ ng D án) Smlouvy o projektu uzavírá zahraniční investor s příslušným státním úřadem (např. ministerstvem, lidovou radou na úrovni provincie) za účelem investování do infrastruktury, přičemž řeší otázky vybudování a převodu, případně i provozování infrastruktury. Infrastruktura musí být vždy převedena na Vietnamský stát po skončení výstavby, případně po uplynutí sjednané doby provozování. Investiční postupy Kromě případů, kdy zahraniční investor může být určen příslušným státním úřadem zmocněným ke sjednání smlouvy o projektu, je příslušný státní úřad povinen vyhlásit soutěž pro výběr investora v souladu s příslušnou právní úpravou. Práva a povinnosti smluvních stran Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny zejména ve smlouvách o projektu. Zahraniční investor obvykle obdrží pobídky ze strany vlády např. daňové pobídky, LUR apod. Investor je povinen zřídit podnik pro realizaci a správu projektu (BOT nebo BTO nebo BT podnik) dle Vietnamského práva. Podnik je zřízen a registrován dnem vydání oprávnění k podnikání Pobočka zahraniční společnosti (Chi nhánh) Pobočka je jednotka závislá na mateřské společnosti (např. zahraniční společnosti). Užívá jméno mateřské společnosti s dodatkem označujícím, že se jedná o pobočku, a vykonává podnikatelskou činnost v souladu s oprávněním k podnikání vydaným zvlášť pro tuto pobočku. 6

7 Základní kapitál a vklad Základní kapitál pobočky vkládá mateřská společnost a jeho výše se registruje místním úřadem pro registraci investic v závislosti na sídle pobočky. Konkrétní výše základního kapitálu může být stanovena zvláštním předpisem nebo ze strany úřadu. Zřízení a zápis Pobočka zahraniční společnosti je zřízena a zaregistrována dnem vydání oprávnění k podnikání, a to na základě žádosti obsahující požadované informace a dokumentaci. Statutární orgány a) Vedoucí pobočky, který je oprávněn jednat jménem pobočky, který může být rovněž zmocněn na základě plné moci k jednání za mateřskou společnost; b) Jiné orgány na základě rozhodnutí mateřské společnosti. Odpovědnost Mateřská společnost odpovídá za veškeré dluhy a jiné závazky své pobočky ve Vietnamu Soukromá společnost (jediný vlastník) (Doanh nghi p tư nhân) Soukromá společnost je společnost, která je vlastněna jediným vlastníkem fyzickou osobou, který odpovídá za veškeré závazky takto označené soukromé společnosti z podnikání. Fyzická osoba může mít jen jedinou soukromou společnost. Dle Vietnamského práva soukromá společnost není právnickou osobou. Základní kapitál Jediný vlastník soukromé společnosti je povinen uvést a zaregistrovat výši základního kapitálu u místně příslušného úřadu. Jediný vlastník je oprávněn zvýšit nebo snížit výši základního kapitálu za podmínky, že veškeré takové změny jsou zapsány v účetních knihách soukromé společnosti. Základní kapitál může být snížen pod zaregistrovanou částku pouze v případě, že k takovému snížení udělí předchozí souhlas příslušný úřad. Zřízení a zápis Soukromá společnost je zřízena a zapsána dnem vydání oprávnění k podnikání. Práva a povinnosti vlastníka Jediný vlastník soukromé společnosti je oprávněn pronajmout toto podnikání za podmínky, že příslušnému úřadu zašle písemné oznámení s přiloženým notářským zápisem o nájemní smlouvě. Po dobu trvání nájmu nese jediný vlastník neomezenou odpovědnost za závazky této soukromé společnosti. Jediný vlastník je také oprávněn převést svou soukromou společnost na jinou osobu, toto je povinen oznámit úřadu 15 dnů předem. Kromě případu, kdy je tak výslovně sjednáno mezi jediným vlastníkem a nabyvatelem, zůstává jediný vlastník odpovědný za veškeré nesplacené závazky soukromé společnosti Společnost s ručením omezeným (LLC) (Công ty TNHH) LLC je obchodní společnost se základním kapitálem tvořeným předem určenými vklady jejích členů, kterými mohou být jak fyzické tak i právnické osoby. 7

8 LLC může být zřízena jediným společníkem nebo nejvýše 50 společníky. LLC s jediným společníkem je oprávněna být společníkem jiných společností, a to i jako jediný společník jiné LLC. Základní kapitál a vklady zakladatelů Vietnamské právo nestanovuje žádné požadavky na minimální výši základního kapitálu. Nicméně pokud se zakladatelé zaváží v zakladatelském dokumentu poskytnout vklady, jsou povinni vložit vklad v celé výši a ve lhůtě stanovené v plánu kapitálového vkladu registrovanému příslušným úřadem. Právní předpisy nestanovují žádné časové limity a proto plán kapitálových vkladů může stanovit jakoukoli lhůtu. Jakýkoli nesplacený vklad představuje zakladatelův dluh vůči společnosti v rozsahu nesplaceného vkladu. Základní kapitál LLC s více společníky může být snížen pokud společnost nemá nesplacené finanční závazky. Zřízení a zápis LLC je zřízena a zapsána dnem vydání oprávnění k podnikání. Orgány společnosti a) Jedna osoba s oprávněním jednat jménem společnosti (pouze fyzická osoba), kterou je buď předseda Rady společníků (nebo jediný společník LLC) nebo třetí osoba jmenovaná Radou společníků (nebo jediným společníkem LLC). Toto musí být uvedeno v zakladatelském dokumentu společnosti; b) Rada společníků jako nejvyšší orgán společnosti (pokud má LLC dva nebo více společníků); c) Dozorčí rada (povinná v případě, pokud má LLC 11 nebo více společníků). Rada společníků Rada společníků může přijímat usnesení buď na základě písemných vyjádření společníků, nebo hlasováním společníků na jejích schůzích. Aby se mohla konat schůze Rady společníků, musí být všem společníkům zaslána pozvánka, program jednání a potřebné dokumenty nejméně 2 dny před konáním schůze. Pozvánka může být zaslána poštou, faxem, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, případně sdělena telefonicky, v souladu se zakladatelským dokumentem společnosti. Schůze Rady společníků se může konat za účasti společníků, jejichž vklady představují nejméně 75 % výše základního kapitálu, jinak musí být svolána druhá schůze, kde je požadované kvorum nejméně 50 % výše základního kapitálu. Pokud přítomní společníci nesplňují tento požadavek, je nutné svolat třetí schůzi, pro kterou již žádné kvorum není stanoveno. Veškeré schůze Rady společníků se musí konat na území Vietnamu. Usnesení Rady společníků je přijato, jestliže pro něj hlasují společníci vlastnící alespoň 65 % základního kapitálu zastoupeného na schůzi Rady společníků kromě usnesení o (i) změně zakladatelského dokumentu společnosti; (ii) reorganizaci nebo zrušení společnosti; (iii) prodeji majetku ve výši nejméně 50 % celkové hodnoty majetku společnosti, které musí být schváleny společníky, jejichž vklady představují nejméně 75 % základního kapitálu zastoupeného na schůzi. Pokud zakladatelský dokument LLC nestanoví jinak má společník právo kdykoliv předkládat Radě společníků písemné návrhy. Předseda Rady společníků je povinen 8

9 připravit veškerou potřebnou dokumentaci (např. lístek s možnostmi rozhodnutí, návrh usnesení, rozhodnutí Rady společníků nebo jinou podpůrnou dokumentaci) a tuto zaslat každému společníkovi doporučenou poštou. Usnesení Rady společníků je přijato v případě souhlasu společníků jejichž vklady představují nejméně 75 % z výše základního kapitálu. Veškeré zápisy z Rady společníků a usnesení musí být zapsány v Knize zápisů společnosti ve Vietnamštině. Odpovědnost LLC odpovídá za veškeré své závazky celým svým majetkem. Společník ručí za závazky společnosti do výše svého vkladu do základního kapitálu společnosti (byť splaceného). Práva a povinnosti společníků Společníci jsou oprávněni účastnit se schůze Rady společníků a projednávat záležitosti společnosti a hlasovat o nich v rámci pravomoci Rady společníků při výkonu svých práv (tj. zejména spravovat společnost v souladu se zakladatelským dokumentem; rozdělovat zisk; nahlížet do dokumentů společnosti (tj. účetních knih, ročních účetních závěrek, zápisů Rady společníků); nabývat podíly ostatních společníků na základě předkupního práva). V rámci předkupního práva je každý společník povinen nabídnout svůj podíl ostatním společníkům před jeho převodem na jinou osobu. Teprve nevyužijí-li ostatní společníci ve lhůtě předkupní právo, je společník oprávněn podíl převést na třetí osobu, pokud však takový převod není vyloučen zakladatelským dokumentem. Rozdělení zisku LLC je oprávněna rozdělit svůj čistý zisk mezi své společníky pouze pokud jsou zcela uhrazeny veškeré její splatné závazky. Každý společník je oprávněn podílet se na zisku společnosti v poměru odpovídajícímu výši jeho splaceného podílu, pokud zakladatelský dokument nestanoví jinak Akciová společnost (JSC) (Công ty c ph n) JSC je společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet stejně velkých podílů (akcií) s nimiž mohou být spojena rozdílná práva a povinnosti. JSC musí mít nejméně 3 akcionáře, kterými mohou být jak fyzické tak i právnické osoby, a to po celou dobu trvání společnosti. Základní kapitál a vklady akcionářů Všichni zakladatelé jsou povinni upsat společně nejméně 20 % ze všech kmenových akcií, uhradit příslušný vklad a zaslat příslušnému Úřadu pro plánování a investice (DPI) zprávu o úhradě vkladu ve lhůtě 90 dní ode dne vydání oprávnění k podnikání. Ostatní kmenové akcie musí být upsány ve lhůtě 3 let ode dne vydání oprávnění k podnikání. V opačném případě musí akcionáři odkoupit zbývající kmenové akcie nebo snížit základní kapitál a oznámit snížení příslušnému Úřadu pro plánování a investice (DPI). 9

10 Akcie JSC může vydat následující druhy akcií: a) Kmenové akcie; b) Hlasovací preferenční akcie, s nimiž je dle stanov společnosti spojeno více hlasovacích práv než s kmenovými akciemi. Jen zakladatelé mají právo vlastnit tento druh akcií a nemohou tak být převedeny na jiné osoby. Hlasovací preferenční akcie se stávají automaticky kmenovými akciemi uplynutím 3 let po vydání oprávnění k podnikání; c) Dividendové preferenční akcie, které poskytují jejich vlastníkovi právo na dividendu vyšší, než přísluší vlastníkům kmenových akcií nebo na dividendu v pevné roční výši nezávislé na hospodářském výsledku společnosti. Vlastníci těchto akcií nemají právo hlasovat, účastnit se Valné hromady nebo navrhovat členy Představenstva nebo Dozorčí rady; d) Preferenční akcie s právem odkupu, které společnost odkoupí kdykoliv na žádost akcionáře nebo při splnění jiné podmínky uvedené na líci těchto akcií. S preferenčními akciemi s právem odkupu není spojeno právo hlasovat, účastnit se Valné hromady nebo navrhovat členy Představenstva nebo Dozorčí rady; nebo e) Jiné druhy preferenčních akcií určené ve stanovách společnosti. Převod akcií je účinný dnem jeho zápisu v Knize akciových záznamů vedené společností. Všechny JSC jsou povinny vést Knihu akciových záznamů ode dne vydání oprávnění k podnikání. V průběhu prvních 3 let mohou být kmenové akcie zakladatelů JSC převedeny na třetí osoby jen se souhlasem Valné hromady a v takovém případě nabyvatel automaticky vstupuje do postavení zakládajícího akcionáře společnosti. Zřízení a zápis JSC je zřízena a zapsána dnem vydání oprávnění k podnikání. Orgány společnosti a) Jedna osoba s oprávněním jednat jménem společnosti (pouze fyzická osoba), kterou může být buď předseda představenstva, nebo třetí osoba jmenovaná Valnou hromadou. Oprávněná osoba může být nahrazena pouze na základě usnesení Valné hromady; b) Valná hromada akcionářů je nejvyšším orgánem společnosti; c) Představenstvo; d) Dozorčí rada pokud má společnost 11 nebo více akcionářů fyzických osob nebo jednoho akcionáře právnickou osobu vlastnící více než 50 % všech akcií. Valná hromada JSC může přijímat svá usnesení buď na základě písemných vyjádření akcionářů, nebo hlasováním akcionářů na Valné hromadě akcionářů. 10

11 Aby se mohla konat Valná hromada, je svolavatel povinen zaslat písemnou pozvánku všem akcionářům oprávněným k účasti na Valné hromadě nejméně 7 pracovních dnů před konáním schůze. Valná hromada se může konat za účasti akcionářů, jejichž akcie představují nejméně 65 % všech akcií s právem hlasovat. V opačném případě je nutné svolat druhou schůzi, pro kterou je vyžadováno kvorum odpovídající nejméně 51 % všech akcií s právem hlasovat. Pokud přítomní společníci nesplňují tento požadavek, je nutné svolat do 20 dnů třetí schůzi, pro kterou již žádné kvorum není stanoveno. Usnesení Valné hromady se přijímá většinou představující nejméně 65 % z přítomných akcií s právem hlasovat kromě usnesení o (i) druhu akcií a jejich celkovému počtu jednotlivých druhů akcií povolených k nabídce; (ii) změně stanov společnosti; (iii) reorganizaci nebo zrušení společnosti; (iv) investování nebo prodeji majetku ve výši nejméně 50 % celkové hodnoty majetku společnosti, které musí být schváleny většinou představující nejméně 75 % z přítomných akcií s právem hlasovat. Pokud stanovy JSC nestanoví jinak má akcionář právo kdykoliv předkládat Představenstvu písemné návrhy. Představenstvo je povinno připravit veškerou potřebnou dokumentaci týkající se Valné hromady a tuto zaslat každému akcionáři s právem hlasovat doporučenou poštou. Každý lístek s příslušným rozhodnutím zaslaný společnosti musí být podepsán akcionářem. Usnesení Valné hromady je přijato obdržením souhlasu akcionářů, jejichž akcie představují nejméně 75 % akcií s právem hlasovat. Veškeré zápisy Valné hromady a rozhodnutí Valné hromady nebo akcionářů musí být (i) zaslány všem akcionářům ve lhůtě 15 dní po ukončení jednání; (ii) zapsány v Knize záznamů z jednání společnosti ve Vietnamštině a dále mohou být také zapsány i v jiném jazyce. Některé rozhodnutí vyžadují jejich oznámení příslušnému úřadu, zpravidla v případě změn stanov JSC nebo předmětu podnikání společnosti. Odpovědnost Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Akcionáři odpovídají jen do výše upsaného a neuhrazeného vkladu. Práva a povinnosti akcionářů Akcionáři mají právo účastnit se Valné hromady za účelem projednání záležitostí společnosti a hlasování o nich v rozsahu pravomoci Valné hromady v rámci výkonu svých práv (tj. zejména právo obdržet dividendy, přednostní právo na úpis nových akcií v příslušném poměru (toto právo může být stanovami vyloučeno) a právo na obdržení kopie stanov a zápisů Valné hromady). Akcionáři jsou povinni dodržovat usnesení Valné hromady stejně jako i další povinnosti uvedené ve stanovách. Akcionář nebo skupina akcionářů, jejichž akcie představují více než 10 % (nebo nižší poměr pokud tak uvádějí stanovy) všech kmenových akcií mají právo navrhnout kandidáty do Představenstva a Dozorčí rady (pokud je zřízena), požadovat svolání Valné hromady a požádat Dozorčí radu o přezkoumání určitých záležitostí vztahujících se k řízení nebo provozu společnosti. Rozdělení zisku JSC je oprávněna rozdělit čistý zisk mezi své akcionáře. Každý akcionář má právo na podíl (dividendu) ve výši dle počtu a druhu vlastněných akcií. 11

12 5.2.7 Osobní společnost (Partnership) (Công ty h p danh) Osobní společnost ve Vietnamu tvoří: a) Nejméně 2 osoby označované jako generální společník, který odpovídá za veškeré závazky osobní společnosti; počet těchto osob ve společnosti není omezen; a b) Popř. 1 nebo více společníků s omezeným ručením, kteří do společnosti vkládají peněžní nebo jiný vklad ve sjednané výši; počet těchto osob ve společnosti není omezen. Základní kapitál a vklady společníků Osobní společnosti jsou povinny registrovat výši jejich základního kapitálu dle zakladatelského dokumentu společnosti u příslušného úřadu. Generální společník a společník s omezeným ručením jsou povinni vložit svůj vklad v plné výši a ve lhůtě stanovené v plánu kapitálového vkladu registrovaného u příslušného úřadu, přestože Vietnamské právo nestanoví žádný požadavek na minimální výši základního kapitálu. Veškeré neuhrazené nebo opožděné platby na vklad se považují za dluh společníka s omezeným ručením vůči společnosti a takový dlužník odpovídá za závazky společnosti do výše nesplaceného vkladu. Zřízení a zápis Osobní společnost je zapsána dnem vydání oprávnění k podnikání. Orgány osobní společnosti Statutární orgány osobní společnosti jsou: a) Rada společníků jako nevyšší orgán společnosti, která může jmenovat svého předsedu; a b) Každý generální společník může jednat jménem společnosti samostatně. Odpovědnost Osobní společnost odpovídá za své závazky veškerým svým majetkem. Generální společníci ručí společně a nerozdílně za veškeré neuhrazené závazky společnosti celým svým majetkem. Společníci s omezeným ručením ručí za závazky společnosti do výše splacené části jejich vkladu do společnosti. Práva a závazky společníků Generální společníci mají právo jednat jménem společnosti, svolávat schůze Rady společníků účastnit se všech schůzí a hlasovat o všech záležitostech společnosti. Každý generální společník má jeden hlas, pokud zakladatelský dokument společnosti nestanoví jinak. Společníci s omezeným ručením mají právo účastnit se schůzí, projednávat záležitosti společnosti a hlasovat na Radě společníků o těchto záležitostech v rozsahu uvedeném v zákoně nebo zakladatelském dokumentu společnosti, tj. změna zakladatelského dokumentu, změna práv a závazků společníků s omezeným ručením, restrukturalizace společnosti atd. Společník s omezeným ručením má právo převést svůj podíl na třetí osobu bez potřeby předchozího souhlasu ze strany ostatních společníků, pokud 12

13 zakladatelský dokument společnost nestanoví jinak nebo nestanoví předkupní právo společníků. Všichni společníci mají právo na obdržení roční zprávy o stavu osobní společnosti a na kontrolu účetních knih a dalších dokumentů dle zakladatelského dokumentu společnosti. Všichni společníci jsou povinni uhradit vklad do společnosti v souladu s plánem plateb. Generální společník (i) nesmí zřizovat soukromou společnost ani se stát generálním společníkem jiné osobní společnosti, kromě případu obdržení jednomyslného souhlasu ze strany ostatních generálních společníků; (ii) není oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část bez souhlasu ostatních společníků; a (iii) je povinen předkládat společnosti měsíční zprávy o stavu podnikání. Rozdělení zisku Generální společníci a společníci s omezeným ručením mají právo na podíl na zisku společnosti, a to dle jejich výše podílu a uhrazené výše vkladu uvedeného v zakladatelském dokumentu společnosti Státní společnost (Doanh nghi p nhà nư c) Státní společnosti jsou definovány jako společnosti, v nichž více než 50 % základního kapitálu bylo vloženo Vietnamskou vládou. Státní společnosti jsou právnickými osobami. Veškeré státní společnosti jsou povinny přeměnit se na LLC nebo JSC nejpozději k 1. červenci 2010; mnoho takto vzniklých JSC již vydalo akcie obchodovatelné na volném trhu za účelem jejich prodeje soukromým investorům. Všechny státní společnosti zřizované od července 2006 jsou povinny být zapsány jako LLC nebo JSC. Investoři mají právo nabýt v takových společnostech podíl do výše 49%. Práva a povinnosti statutárních orgánů a jmenovaných členů Osoba oprávněná jednat jménem státní společnosti musí být buď předseda Představenstva, nebo ředitel společnosti, v závislosti na tom, co stanoví zakladatelský dokument společnosti. Ředitel je jmenován na funkční období 5 let s možností opětovného jmenování. Představenstvo je dozorčí orgán společnosti. Představenstvo je často povinno získávat pro určité obchodní úkony souhlas jiných orgánů, tj. Ministerstva financí, zřizovatele společnosti nebo premiéra. 13

14 5.2.9 Přehled informací o právnických osobách Společníci Statutární orgány Kapitálové požadavky Odpovědnost Společnost s ručením omezeným 1-50 společníků. Předseda Rady společníků nebo třetí osoba (osoba oprávněná jednat jménem společnosti); Rada společníků; Dozorčí rada (v případě, že společnost má 11 nebo více společníků). Zákon nestanoví žádné požadavky na minimální výši základního kapitálu nebo vkladu společníka (vyjma případu podnikání, které vyžaduje základní kapitál ze zákona). Společnost celým svým majetkem; Společníci do výše svého vkladu do základního kapitálu. Akciová společnost Nejméně 3 akcionáři. Předseda Představenstva nebo třetí osoba (osoba oprávněná jednat jménem společnosti); Dozorčí rada (v případě pokud společnost má více než 11 akcionářů nebo akcionáře, jehož akcie představují více než 50 % základního kapitálu). Zákon nestanoví žádné požadavky na minimální výši základního kapitálu nebo vkladu akcionáře (vyjma případu podnikání, které vyžaduje základní kapitál ze zákona); Všichni zakladatelé musí společně uhradit nejméně 20 % základního kapitálu do 90 dnů ode dne vydání oprávnění k podnikání. Společnost celým svým majetkem; Akcionář do výše neuhrazené části svého vkladu. Osobní společnost Nejméně 2 generální společníci. Každý generální společník má právo jednat jménem společnosti; Rada společníků. Zákon nestanoví žádné požadavky na minimální výši základního kapitálu nebo vkladu společníka (vyjma případu podnikání, které vyžaduje základní kapitál ze zákona). Osobní společnost - celým svým majetkem; Generální společník - celým svým majetkem; Společník s omezeným ručením do výše uhrazené části vkladu. Výše uvedené osoby jednající jménem společnosti musí pobývat ve Vietnamu. V případě opuštění území Vietnamu na dobu delší než 30 dní je nezbytné zmocnění jiné osoby k jednání jménem právnické osoby na základě plné moci, rozhodnutí společnosti nebo jiného dokumentu. Každý podnikající subjekt je také povinen obstarat si po své registraci u příslušného Úřadu pro plánování a investice (DPI) licenci na vlastní razítko od veřejné bezpečnosti a také toto vlastní razítko nechat vyhotovit certifikovaným výrobcem razítek razítko má standardizovanou formu lišící se jen firmou společnosti a její právní formou (LLC, JSC, osobní společnost, soukromá společnost, statní společnost). 14

15 5.3 Vklady na základní kapitál a zpětný převod kapitálu Vietnamské společnosti zahraničních investorů jsou povinny otevřít si kapitálový účet v bance umístěné ve Vietnamu pro účely: a) Přijetí peněžních prostředků na vklady na základní kapitál, přijímání peněžních prostředků z přímých investic a prostředků ze střednědobých a dlouhodobých zahraničních půjček; prostředků na úhradu jistiny, úroků a poplatků ze střednědobých a dlouhodobých půjček převody mimo území Vietnamu. Na základě obdrženého oprávnění k podnikání, zakladatelského dokumentu společnosti a plánu úhrad vkladů na základní kapitál jsou zahraniční investoři oprávněni převádět prostředky na takový kapitálový účet. V souvislosti s požadavky na ochranu před praním špinavých peněz místní banky mohou vyžadovat od investorů doklady týkající se účelu převodu peněz, např. prohlášení nebo smlouvu o vkladu na základní kapitál (zakladatelský dokument); b) Vyplacení kapitálu, zisku nebo jiných příjmů zahraničnímu investorovi prostřednictvím převodu mimo území Vietnamu. V případě zpětného převodu kapitálu nebo příjmu mimo území Vietnamu je vietnamská společnost zahraničního investora povinna podat vyplněný písemný příkaz k převodu u místní banky společně s přiloženými dokumenty osvědčujícími (i) uhrazení daní a poplatků týkajících se převáděné částky a (ii) soulad převodu s Vietnamským právem. V závislosti na konkrétním případě mohou požadované dokumenty zahrnovat: potvrzení o přijetí úhrady daní vydané příslušným daňovým úřadem; zakladatelské dokumenty likvidované společnosti a dokumenty o vkladu investora na základní kapitál společnosti; rozhodnutí Úřadu pro plánování a investice (DPI) o souhlasu se zrušením společnosti; BCC a rozhodnutí místní úřadu o likvidaci smluvních stran. 5.4 Oprávnění k podnikání a předměty podnikatelské činnosti Obecně V případě zahájení podnikání ve Vietnamu jsou investoři povinni zajistit si oprávnění k podnikání od Úřadu pro plánování a investice (DPI). Oprávnění k podnikání (tzv. investiční / obchodní registrační certifikát) vydávaný právnické osobě nebo její pobočce osvědčuje, že si tato osoba nebo její pobočka zaregistrovala své podnikání u příslušného Vietnamského úřadu a je oprávněna podnikat ve Vietnamu v souladu se svým oprávněním k podnikání. Obecně jsou směry podnikání ve Vietnamu rozděleny do 4 kategorií zahrnující: Směry podnikání, na které se vztahují investiční pobídky Seznam 26 specializovaných pobídkových směrů podnikání a seznam 53 pobídkových směrů podnikání jsou uvedeny v příloze A vládního nařízení č. 108 ze dne 22. září 2006 a zahrnují, kromě jiného, podnikání s investicemi do zřizování větrných elektráren, solárních elektráren, výroby počítačů, výroby oceli, výroby nových materiálů, alternativní energie, hi-tec produktů, kompozitních materiálů a odlehčených materiálů Směry podnikání, na které se vztahují podmíněné požadavky Seznam 14 těchto směrů podnikání je uveden v příloze C vládního zařízení č. 108 ze dne 22. září 2006 a zahrnuje, kromě jiného, podnikání v oblasti výroby tabáku, radiového 15

16 a televizního vysílání, oblasti nemovitostí, produkce, vydavatelství a distribuce národní tvorby, těžby a zpracování minerálů, zdravotnických služeb a vzdělávání Obvyklé směry podnikání Seznam více než tisíce těchto směrů podnikání je uveden v přílohách rozhodnutí premiéra Vietnamu č. 10/2007 ze dne 23. ledna 2007 a rozhodnutí Ministerstva pro plánování a investice č. 337/2007 ze dne 10. dubna Zakázané směry podnikání Seznam 12 zakázaných směrů podnikání je uveden v příloze D nařízení vlády č. 108 ze dne 22. září 2006 a zahrnuje, kromě jiného, podnikání v oblasti soukromých vyšetřovacích službách a výroby heroinu. Popis směru podnikání Vietnamské právo je v oblasti označování směru podnikání velmi specifické a detailní. Podnikatel může podnikat pouze v rozsahu uvedeném v oprávnění k podnikání. Je nezbytné pečlivě zvážit zamýšlené podnikatelské činnosti a veškeré potřebné směry podnikání je nutné v oprávnění uvést. Na určité předměty podnikatelské činnosti se vztahují pobídky ze strany Vietnamské vlády. Postup k získání oprávnění k podnikání K získání oprávnění k podnikání musí investor zastat příslušnému Úřadu pro plánování a investice (DPI) žádost s přiloženými dokumenty v rozsahu dle zákona. V závislosti na částce investice a směru podnikání dané společnosti činí lhůta k vydání oprávnění k podnikání 15 až 45 pracovních dní. 5.5 Daně vztahující se na podnikatelskou činnost Daňový systém Vietnamu zahrnuje následující: a) Daň z příjmu právnických osob (CIT) (Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN)) Počínaje rokem 2009 činí základní sazba CIT 25 %. Ve zvláštních případech, tj. produkce ropy nebo plynu nebo drahých kovů a kamenů, činí sazba CIT 32 % až 50 %. Vedle uvedeného se uplatní zvýhodněné sazby 20% a 10% u společností, které splňují zvláštní kritéria stanovená zákonem. b) Daň z přidané hodnoty (DPH) (Thuế giá trị gia tăng (Thuế GTGT)) Vietnamský systém DPH tvoří 3 kategorie sazeb: - 0 % se uplatňuje na vyvážené zboží zahrnující zboží zpracované pro vývoz a zboží prodané v duty free obchodech, vyvážené služby a výstavbu a montáž provedenou v zahraničí nebo pro společnosti vyrábějící zboží na vývoz; - 5 % se uplatňuje obecně v oblasti hospodářství zabývajícího se produkcí základních potravin a služeb typu čištění vody, výroby hnojit, výukové pomoci, knihovnictví, potravin, léků a zdravotních prostředků; - 10 % standardní sazba se uplatňuje na ostatní druhy zboží a služeb. 16

17 c) Spotřební daň (SST) (Thuế tiêu thụ ñặc biệt) Sazba SST se pohybuje v rozsahu 15 % až 70 % a uplatňuje se na výrobu nebo dovoz určitého luxusního zboží zahrnujícího např. cigarety, likéry, pivo, benzín, auta pro méně než 24 osob, klimatizace a některé druhy služeb (např. diskotéky, masáže, karaoke bary, kasina, golfové kluby a sázkové hry a loterie). d) Daň z přírodních zdrojů (NRT) (Thuế tài nguyen) NRT je placena průmyslovými podniky v oblasti těžby Vietnamských přírodních zdrojů (ropa, minerály, lesy, rybolov a přírodní voda). Sazba této daně se pohybuje v rozsahu 0 % až 40 %, v závislosti na druhu těženého přírodního zdroje a uplatňuje se na výrobky z této produkce a jejich zdanitelnou jednotkovou hodnotu. e) Daň uplatňovaná vůči zahraničním podnikatelům (Thuế nhà thầu nước ngoài) Zahraniční právnické osoby a zahraniční fyzické osoby, ať se sídlem ve Vietnamu nebo mimo území Vietnamu, které na území Vietnamu poskytují zboží nebo služby, jsou povinny platit daň, která zahrnuje CIT (v případě fyzických osob pak PIT - Personal Income Tax ) a VAT. Výše daně se stanoví dvojím způsobem: (i) CIT a VAT bude vypočtena a placena za stejných podmínek a stejným způsobem jak je uvedeno shora pod písm. a) a písm. b), pokud zahraniční podnikatel: - má stálé sídlo na území Vietnamu; - uzavře smlouvu na území Vietnamu s dobou trvání 183 dní a více; a - účtuje dle vietnamského účetního systému. (ii) V ostatních případech bude výše daně stanovena na základě pevné sazby ze smluvní ceny zboží nebo služeb, přičemž sazba VAT činí 3% nebo 5% a sazba CIT činí od 0,1% do 10%. 5.6 Státní podpora V závislosti na oblasti podnikání a umístění projektu může Vietnamská vláda poskytnout investorům pobídky zahrnující: a) Snížení CIT- stanovení pevné CIT sazby ve výši 5 %, 10 % nebo 15 % pro společnost na dobu až 15 let; b) Vynětí z dovozního cla na strojírenské produkty nebo zařízení pro zahájení činnosti společnosti; c) Vynětí z daní (tj. CIT) vztahující se na převody technologií a příjmů z licenčních poplatků v případě poskytnutí technologického know-how a IP práv nově zřízeným společnostem; a d) Zvýhodněné sazby nájemného za pronájem pozemků nebo vynětí z povinnosti hradit poplatky za LUR. 17

18 5.7 Zánik společnosti Důvody zániku Podle vietnamského práva se zrušuje právnická osoba (společnost) v těchto případech: a) Platnost oprávnění k podnikání vypršela bez prodloužení. V takovém případě musí investoři ve lhůtě 6 měsíců od jeho vypršení zahájit proces zrušení společnosti nebo zažádat o prodloužení platnosti oprávnění o 12 měsíců; b) Počet členů právnické osoby je nižší než minimální počet vyžadovaný právními předpisy, a to po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců; c) Oprávnění k podnikání je zrušeno (vlastník a další členové jsou povinni zahájit kroky ke zrušení společnosti do 6 měsíců od data zrušení oprávnění); d) Je vydáno soudní rozhodnutí nařizující zrušení společnosti; a e) Nejvyšší orgán příslušné společnosti vydá rozhodnutí a/nebo schválí rozhodnutí o zrušení společnosti. V případě dobrovolného zrušení společnosti jsou členové řídících orgánů (t.j. zejména představenstva, rady společníků) odpovědni za přesnost údajů uvedených v dokumentech týkajících se zrušení společnosti a společně ručí za neuhrazené dluhy společnosti, a to po dobu 3 let od podání návrhu na zrušení společnosti. 5.8 Konkurz a restrukturalizace Legislativa Rámcová právní úprava týkající se konkurzu a restrukturalizace je obsažena ve Vietnamském zákoně o konkurzu (Zákon č. 21/2004), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2006 a v nařízení Nejvyššího soudu č. 3/2005, které upravuje následující druhy insolvenčního řízení: a) Konkurzní řízení; b) Restrukturalizační řízení; c) Likvidace majetku společnosti a úhrada dluhů; a d) Oddlužení. Zákon o konkurzu a nařízení č. 3/2005 se uplatní pro konkurz a restrukturalizaci obchodních subjektů (společností nebo jednotlivých podnikatelů) stejně jako sociálních a politických organizací. Práva a povinnosti spojená s podáním návrhu na zahájení konkurzního řízení Věřitelé, včetně zaměstnanců dlužníka jsou oprávněni podat návrh, na jehož základě je zahájeno konkurzní řízení. Navrhovatel je plně odpovědný za svůj návrh a ručí za škodu způsobenou podáním bezdůvodného návrhu. Dlužník je povinen podat návrh na konkurz do 3 měsíců od doby, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o svém úpadku. S výjimkou dlužníkových zaměstnanců, jsou všichni ostatní navrhovatelé povinni uhradit zálohu na soudní poplatek, jehož výši určí soudce; výše poplatku se liší případ od případu. Konkurzní řízení Po přijetí návrhu na zahájení konkurzního řízení, jsou soudci povinni prozkoumat předložené dokumenty a mohou vyzvat dlužníka k dodání podpůrných dokumentů (např. zprávy 18

19 o hospodářské činnosti; finanční zprávy o stavu společnosti; seznam majetku společnosti; seznam věřitelů společnosti, s uvedením věřitelů zajištěných a nezajištěných a jejich kontaktních údajů; seznam dlužníků společnosti a jejich kontaktní údaje). Požadované dokumenty musí být připraveny a předloženy soudu do 15 dnů ode dne obdržení výzvy k jejich předložení. Do 30 dnů ode dne obdržení návrhu, je soud povinen rozhodnout buď o odmítnutí žádosti nebo prohlásit konkurz a jmenovat správce konkurzní podstaty. Je- li vydáno rozhodnutí o prohlášení konkurzu, doručuje se dlužníkovi, prokurátorům a dále je zveřejněno ve 3 po sobě následujících vydáních místních novin, podle sídla dlužníka. Věřitelé mohou do 60 dnů od posledního dne zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkurzu přihlásit své pohledávky u soudu. Do 15 dnů po uplynutí posledního dne 60 denní lhůty je správce konkurzní podstaty povinen sestavit seznam všech věřitelů a veřejně vyvěsit tento seznam na soudě a v sídle dlužníka. Od data rozhodnutí o prohlášení konkurzu je dlužník oprávněn pokračovat ve všech svých obvyklých obchodních činnostech, a to pod dohledem soudců a správce konkurzní podstaty. Některé právní úkony vyžadují schválení soudců (např. jakékoliv zástavy, hypotéky, postoupení práv, prodej, darování či nájem jakéhokoliv aktiva; přijetí jakéhokoliv aktiva na základě smlouvy o jeho postoupení; ukončení plnění z účinné smlouvy, přijetí půjčky). V průběhu konkurzního řízení je správce konkurzní podstaty odpovědný za dohled nad dlužníkovým majetkem a uspokojuje nároky věřitelů v souladu s rozhodnutím soudu. Kopie soudního rozhodnutí se zasílá podle předloženého seznamu věřitelů všem věřitelům dlužníka. Nároky zajištěných věřitelů jsou uspokojovány ze zpeněžení majetku sloužícího k zajištění jejich pohledávek. Restrukturalizace Účelem restrukturalizace je uspokojení nároků věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku nebo jeho části. Dlužník, věřitelé a jejich zástupci jsou oprávněni navrhnout soudu restrukturalizační plán společnosti. Do 15 dnů ode dne přijetí plánu soudce rozhodne, zda vyzve předkladatele ke změně předloženého plánu nebo zda svolá schůzi věřitelů za účelem projednání restrukturalizačního plánu. První schůze věřitelů se musí účastnit (i) navrhovatel, (ii) zástupce dlužníka, který může být určen soudcem, a (iii) více než polovina nezajištěných věřitelů, kteří vlastní alespoň dvě třetiny hodnoty nezajištěných dluhů. 6. PRACOVNÍ PRÁVO Právní rámec pracovněprávních vztahů je tvořen Zákoníkem práce z roku 1994, novelizovaném zákonem č. 35/2002, zákonem č. 74/2006 a zákonem č. 84/2007 (dále jen Zákoník práce ) a jejich pokyny. Zahraniční investoři by měli věnovat pozornost zejména následujícím otázkám: 6.1 Pracovní smlouvy a) Pracovní smlouva musí mít zpravidla písemnou formu a musí obsahovat povinné náležitosti jako je druh vykonávané práce, délka trvání smlouvy, místo výkonu práce, sjednaná mzda/plat zaměstnance, platební podmínky, pracovní doba, přestávky v práci, 19

20 bezpečnost práce a příspěvek na sociální připojištění. Obě strany jsou oprávněny sjednat si další pracovní podmínky za předpokladu, že tyto nejsou v rozporu s právními předpisy. Ústní forma pracovní smlouvy je povolena pouze pro určité druhy dočasné práce, která nepřekročí délku 3 měsíců; b) Pracovní smlouva může být sjednána jako krátkodobá smlouva v délce trvání kratší než 12 měsíců, dlouhodobá smlouva na dobu trvání od 12 do 36 měsíců nebo jako smlouva na dobu neurčitou. Zaměstnavatel je oprávněn prodloužit smlouvu sjednanou na dobu určitou pouze jedenkrát. Poté tato smlouva buď zanikne, nebo se přemění na smlouvu na dobu neurčitou (a to buď podepsáním nové smlouvy, nebo automaticky bez dalšího, pokud obě strany nepodepíší smlouvu novou a zároveň zaměstnanec pokračuje ve výkonu práce). 6.2 Zkušební doba Maximální délka zkušební doby je v souladu s Vietnamskými zákony omezena na 60 kalendářních dnů. Během zkušební doby je zaměstnavatel povinen platit zaměstnanci minimálně 70% sjednané zaměstnancovy základní měsíční mzdy, na kterou má zaměstnanec nárok po úspěšném ukončení zkušební doby. Kterákoliv ze stran je oprávněna ukončit pracovně právní vztah bez udání důvodu, předchozího oznámení či dalších náhrad v průběhu zkušební doby. 6.3 Pracovní doba Základní pracovní doba nesmí překročit 48 hodin týdně a 8 hodin denně. Povolený počet přesčasů je do 4 hodin denně a 200 hodin ročně. Ve zvláštních případech však může být povolená výše přesčasů rozšířena na 300 hodin na základě dohody mezi zaměstnavatelem a Vietnamskou všeobecnou pracovní konfederací. Sazba odměny se zvýší o 50% za přesčas v pracovním týdnu, o 100% o víkendu a o 200 % ve dnech státního svátku. Od roku 1999, státní orgány a společnosti jsou povinny uplatňovat pracovní dobu v délce 40 hodin týdně, od pondělí do pátku, zatímco nestátní subjekty jsou oprávněny aplikovat své vlastní režimy. Zpravidla požadují, aby jejich zaměstnanci pracovali 40 nebo 44 hodin týdně během 5 a půl pracovních dnů většinou od pondělí do pátku a polovinu soboty, ale mohou vyžadovat i 48 hodin týdně, pokud se na tom domluvili se zaměstnancem. 6.4 Plat a odměna Ve všech společnostech (s výjimkou společností s účastí státu ve výši 51% nebo více), nesmí být v souladu s novými právními předpisy účinnými od roku 2009, měsíční mzda sjednaná v pracovních smlouvách nižší než: a) VND (přibližně USD =71), pokud je výkon práce sjednán v zóně 1 (městské části dvou hlavních ekonomických center, t.j. Hanoje a Ho Chi Minh města); b) VND (přibližně USD =64), pokud je výkon práce sjednán v zóně 2; c) VND (přibližně USD =56), pokud je výkon práce sjednán v zóně 3; d) VND (přibližně USD =54) pokud je výkon práce sjednán v zóně 4. 20

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada Stanovy Svazku obcí Jezero Milada ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Dle ustanovení 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, níže uvedené obce založily dobrovolný svazek obcí pod

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Smlouva o spolupráci na projektu

Smlouva o spolupráci na projektu Smlouva o spolupráci na projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se členové projektového týmu (dále jen tým nebo členové týmu): Roman Sterly, bytem, Zruč-Senec, nar., IČ:, (dále zakladatel) a Tomáš Holub,

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství Smlouva o tichém společenství uzavřená v souladu s ustanovením 673 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:... se sídlem., za níž jedná..

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn)

Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn) Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn) Název: SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, o.s. Sídlo: Pod Dlážděnkou 4, Praha 8, PSČ 182 00 Článek 1 Název a sídlo

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 342/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích Změna: 362/2007 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,344/2013

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více