Blíží se 190. výročí Rukopisu královédvorského

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blíží se 190. výročí Rukopisu královédvorského"

Transkript

1 Vychází Ročník XIII. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Blíží se 190. výročí Rukopisu královédvorského Starosta města Daniel Lukeš spolu s redaktorem Vlastivědného čtení Janem Schwarzem prohlížejí jednotlivé listy Rukopisu královédvorského. Už jen dny nás dělí od soboty 15. a neděle 16. září, kdy si připomeneme 190. výročí nalezení Rukopisu královédvorského. Po dohodě s vedením Knihovny Národního muzea v Praze navštívil v srpnu starosta města Dvůr Králové nad Labem pan Daniel Lukeš tuto knihovnu, kde se seznámil jako vůbec první starosta našeho města s originály Rukopisu královédvorského. Velice zajímavý a podnětný byl rozhovor s ředitelkou Knihovny Národního muzea paní Mgr. Marií Šírovou, s vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků Dr. Martou Vaculínovou i s Dr. Sršněm. V závěru této schůzky pozval starosta města pan Daniel Lukeš ředitelku Knihovny NM paní Mgr. Šírovou, paní Dr. Vaculínovou i Dr. Sršně k návštěvě Dvora Králové nad Labem s tím, že jim vedení města umožní navštívit kostel sv. Jana Křtitele i s rukopisnou kobkou, dále místa, která v našem městě Rukopis připomínají, jako je Dřívější pouzdro Rukopisu královédvorského. Hankův dům s historickou oponou, kterou malíř Županský vytvořil podle rukopisné básně Jelen, muzeum, Schulzovy sady s bustou Václava Hanky, z míst v blízkém okolí Zvičina, kde v kostele byla dlouhá léta Zvičinská kronika, která je nyní ve sbírkách Knihovny Národního muzea. Společně s těmito našimi významnými hosty navštívíme i rodnou obec Václava Hanky Hořiněves, v Bílé Třemešné Památník Jana Amose Komenského i s odkrytými základy zámečku, v němž trávil poslední dva roky před odchodem do exilu J. A. Komenský se svou rodinou, podíváme se i na světově unikátní galerii v přírodě - Braunův Betlém - a zámek Kuks s rozměrným panelovým betlémem. Jak vypadá Rukopis královédvorský? Skládá se ze sedmi pergamenových dvoulistů, popsaných po obou stranách, dva listy jsou neúplné, ze tří čtvrtin odříznuté. Listy jsou přibližně stejně velké, vysoké asi 12 centimetrů, široké 7 až 8 centimetrů, proužky mají rozměr 12 x 2 cm. Pergamen rukopisu je žlutě šedý, místy zašpiněný. Písmo je drobné, barva písma světle žlutohnědá. Počet řádků není všude stejný, pohybuje se mezi 31 až 33 řádky. Dohromady má rukopis 783 řádky celé a 132 řádky neúplné na proužcích. Kde se Rukopis našel? Jisté je pouze to, že místem nálezu bylo sklepení (či kobka) v kostelní věži, kde město schovávalo důležité dokumenty a peníze. Podrobnosti o vlastním nálezu se už rozcházejí. V beletristickém týdeníku Lumír ze září 1857 se dočteme, že rukopis byl nepochybně ukryt ve staré skříni, načež po zetlení zadního O rukopisu besedují (zleva) Dr. Vaculínová, Dr. Sršeň, ředitelka Knihovny Národního muzea Mgr. Šírová a starosta Dvora Králové n. L. Daniel Lukeš. prkna spadnul na zem a tu mezi střelami Žižkovými zapomenut ležel... Víták ve svých Dějinách Dvora píše, když cituje Landrokův projev, že: Václav Hanka, jak sám vypravuje, roku 1817, na den sv. Ludmily, v sklepení kostelní věže, přebíraje se v Žižkových střelách, poklad tento našel... (Nezdá se, že by ležel na zemi.) A konečně přímý svědek Jan Šáfr prohlásil do protokolu 29. září 1867 pod přísahou před Dr. Palackým, Dr. Riegrem, Dr. Sladkovským a dalšími svědky u c. k. okresního úřadu co soudu ve Dvoře Králové nad Labem, že když páter Borč sundával ze skříně jeden těžký kancionál, že listy pergamenové spadly na zem, a že když si je Václav Hanka prohlédl, prohlásil: Teď už vím, co to bude. Zajímavé je to, že teprve po padesáti letech od nalezení Rukopisu a po šesti letech od úmrtí Václava Hanky se psal první oficiální protokol o nálezu. Jan Schwarz Zmenšený snímek dvou stran rukopisu.. strana 1

2 Noviny královédvorské radnice Odbory městského s úřadu informují Stavba bloku I šaten zimního stadionu dokončena V dubnu loňského roku zahájilo město investiční akci Šatny zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem, 2. etapa blok I. Dodavatel v úvodu stavby provedl demolici budovy starého kulečníku, vyčištění svahu pod Valovou uličkou a náročnou pilotáž pro založení budovy bloku I. V rychlém sledu následovalo provedení základů se základovou armovanou deskou a vyzdění objektu s monolitickými železobetonovými stropy. Dále byla položena kanalizace a vybudována požární stěna na hranici se sousedícím areálem firmy J. Seidl a spol., s. r. o. Klíčové pro splnění náročných termínů realizace stavby bylo uzavření budovy na zimní období. Na konci roku 2006 zhotovitel stavby dokončil skladbu střechy s tepelnými izolacemi a osadil okna. Uvnitř budovy pak bylo možno realizovat příčky, podkladní betony, instalaci elektřiny, zdravotechniky, topení, vzduchotechniky, osazení zárubní a omítky. Zhotovitel pokračoval i v roce 2007 ve vysokém pracovním tempu a v jarních měsících dokončil vnitřní omítky, vzduchotechniku, sádrokartonové podhledy, položil keramické dlažby a obklady. V červnu již bylo přistoupeno ke kompletacím veškerých řemesel, u zdravotechniky s tlačnými úspornými bateriemi ve sprchách, měření a regulace a zabezpečovacího zařízení. Současně bylo nutno pracovat na venkovních úpravách. Mimo fasády, dokončení hutněných zásypů v zářezu svahu za budovou s pracným vybudováním opěrné stěny z pískovcových bloků, dokončení střech s klempířskými prvky a kačírkem bylo nutno provést i položení kanalizační přípojky, realizovat úpravy ve stávající výměníkové stanici pro zprovoznění topení a přívodu teplé vody s průchodem trubního vedení přes staré šatny, položit zámkovou dlažbu v místě propojení k hale zimního stadionu a před vstupy do budovy. Dále byly dokončeny sadové úpravy svahu ve Valové uličce s osázením keři, stromky a s oplocením. V posledních dvou měsících byla položena kvalitní speciální gumová podlahovina pro pohyb osob v bruslích, dokončeny dřevěné obklady stěn, provedeny nátěry a malby. V měsíci červenci již dodavatel provádí poslední dokompletování detailů, vyzkoušení a vyregulování topení, vzduchotechniky, měření a regulace, musí připravit informační systém v budově (tabulky), instalovat hasící přístroje, zkompletovat hydranty, zprovoznit čerpací povodňovou jímku včetně dieselagregátu, proškolit budoucí obsluhu instalovaných zařízení a v neposlední řadě precizně uklidit budovu. V posledním týdnu července bylo přistoupeno k přejímacímu řízení. V rámci tohoto řízení je třeba soustředit veškeré doklady z průběhu stavby, zkoušek a revizí, dokumenty o použitých výrobcích a materiálech. Pro úspěšné kolaudační řízení je třeba ještě připravit povodňový plán, havarijní plán a další předepsané doklady. Na základě rozhodnutí vedení města a rady města bude po kolaudačním řízení v rámci samostatné akce provedeno vybavení šaten lavicemi a policemi. Jak již byla veřejnost informována, nová budova bloku I obsahuje 7 komfortních hokejových šaten se sociálním zařízením, šatnu trenérů, masážní místnost, prostory pro obsluhu zimního stadionu, místnosti pro broušení bruslí a úpravu hokejek, sklad hokejové výzbroje. Budova je s ohledem na umístění v záplavovém území řešena s protipovodňovou ochranou. Dodavatel stavby, společnost FATO, a. s., člen holdingu FATO Hradec Králové, přistoupil ke stavbě s plnou zodpovědností. Práce probíhaly bez větších problémů. Pracovní nasazení a zejména vedení stavby bylo perfektní a je třeba říci, že na výsledku je to také vidět. Náročné požadavky stavebního dozoru na kvalitu, dodržení technologických postupů a detail byly ve spolupráci investičního trojúhelníku dodavatel, investor, projektant splněny. Troufnu si prohlásit, že takový dodavatel pozemních staveb ještě ve Dvoře Králové nepůsobil. Je třeba poděkovat za kvalitní práci stavbyvedoucímu p. Sehnoutkovi, mistru p. Kolářovi a jistě i vedení společnosti FATO, a. s., jmenovitě Ing. Tošovskému. Kvalitní projekt a nekonfliktní přístup autorského dozoru projektanta Ing. Helbicha samozřejmě sehrál nezanedbatelnou roli. Pro odpovídající výsledek investiční akce je rozhodující pečlivá příprava stavby již před výběrem dodavatele s nastavením jasných smluvních pod- SRPEN 2007 mínek, o které se může stavebník opřít. V tomto případě odbor rozvoje, investic a majetku města městského úřadu, který má investici na starosti, odvedl kvalitní práci, na kterou bylo v průběhu vlastní stavby možno navázat. Stavba za 30 milionů korun je předána v termínu a za dodržení rozpočtovaných finančních nákladů. Od září si již hokejisté a veřejnost budou užívat nových moderních prostor v budově, která se nepochybně stane chloubou našeho města. Jen si přeji, aby se návštěvníci k výjimečnému zařízení také výjimečně chovali a aby při pravidelné údržbě, která u takového zařízení je nezbytná, sloužila krásná budova šaten dlouhé roky. V posledních letech město investovalo do areálu zimního stadionu velké finanční prostředky. Pro připomenutí - po zastřešení původní ledové plochy s vybudováním tribun se sedačkami následovalo provedení nové izolované železobetonové desky (plochy) s chladícím trubkovým roštem (a s instalováním zařízení pro letní využití haly), dále osazení moderních plastových mantinelů s nástavbou z plexiskla a tvrzeného skla. V dalších letech bylo dokončeno opláštění haly severní stěnou, vybudování garáže pro rolbu se sněžnou jámou a s prostory pro umístění vzduchotechnického zařízení haly. Následovala instalace vzduchotechnického zařízení haly. V roce 2005 byla provedena přeložka kanalizační stoky pro uvolnění staveniště šaten. V loňském a letošním roce pak město vybudovalo blok I nových šaten. Rovněž v letošním roce byla provedena úprava (posílení) kondenzační plochy chladícího zařízení pro letní provoz zimního stadionu. Koncepce dobudování celého sportovního areálu je obsažena ve studii, která vznikla v roce Tato koncepce, schválená zastupitelskými orgány města, obsahuje mimo dalšího bloku šaten zimního stadionu (v místě stávajících dosud provozovaných šaten) umístění nové strojovny, chlazení i propojení sportovního areálu s centrem města přes rekonstruovaný objekt čp. 83 (bývalá Regina), Valovou uličku a propojovací objekt ve Valové uličce, dále pochůznou otevřenou galerií na střeše šaten s nástupem do prostoru před zimní stadion. V místě staré budovy kuželníku je plánována výstavba krytého bazénu s plochami parkovišť a komunikací. Odbor rozvoje, investic a majetku města má pro tyto akce připravenu projektovou dokumentaci a povolovací doklady. O další výstavbě rozhodnou zastupitelé podle finančních možností města a podle stanovení priorit v rozpočtu města na příští roky. Miroslav Šnajdr, odbor RIM Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem Minulost, současnost, budoucnost strana 7 až 10. strana 2

3 SRPEN 2007 Oznámení prodeje nalezených jízdních kol Novela občanského zákoníku, která nabyla účinnosti dne pod č. 359/2005 Sb., nově upravuje problematiku ztrát a nálezů. Dle 135 odst. 1, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce. V souvislosti s touto novelou, dle usnesení Rady města Dvůr Králové nad Labem č. 756/ RM písm. e ze dne , budou občanům nabídnuta k prodeji formou dražby nalezená jízdní kola, která připadla do vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem. Dražba se uskuteční dne 20. září 2007 v zasedací místnosti č. 223 budovy městského úřadu v I. poschodí, v době od do hodin. Zájemci si budou moci prohlédnout kola na nádvoří městského úřadu, nám. T. G. Masaryka č.p. 38 téhož dne, tj. 20. září 2007, v době od 9.00 do hodin. Václava Lánová, odbor VVS po.. druh barva zna ka 1. dámské ervené VELAMOS de Luxe 2. pánské modré ESKA DE LUXE 3. dámské ervené LIBERTA 4. dámské oranžové UNIVERSAL 5. dámské zelené sov. výroba 6. d tské modré JOKO 7. dámské žluté TRACK spider 8. horské modro erné NEWCOMB STRATO 9. dámské bílé, modré ESKA 10. pánské fialové FAVORIT-olympus 11. pánské modré VELAMOS 12. horské modro-bílé MERIDA CROSSFIRE 13. pánské modré CCCP 14. pánské zelené bez ozna ení 15. dámské zelené SUPER de Luxe 16. dámské želené bez ozna ení 17. dámské ervené LIBERTA 18. horské modré SANNINO 19. dámské modrozelené VELAMOS LADY 26 Ukončení veřejné sbírky Město Dvůr Králové nad Labem, se souhlasem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zahájilo dne veřejnou sbírku. Účelem sbírky bylo získání finančních prostředků na zajištění prezentace turbosoustrojí TG 2, které bylo demontováno z přehrady Les Království. Na základě rozhodnutí města Dvůr Králové nad Labem byla veřejná sbírka dne předčasně ukončena. V souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, Krajský úřad Královéhradeckého kraje schválil, dle návrhu Rady města Dvůr Králové nad Labem, jiné využití výtěžku sbírky, a to na obnovu a zpětné osazení hlav andělů z oratoria sv. Jana Nepomuckého za kostelem sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Ing. Ivana Holubcová, vedoucí ŠKS Informace občanům Od je zavedena nepřetržitá telefonická služba na městskou policii bez ohledu na to, který je den nebo hodina. Zatím to je pouze na mobilní telefon č V případě, že městská policie bude plnit jiné neodkladné úkoly nebo se bude jednat o dobu, kdy prozatím není zabezpečen výkon služby, je strážníkem požádána PČR OOP Dvůr Králové nad Labem, aby převzala toto oznámení a věc vyřešila. Občan již nemusí znovu volat na OOP PČR a tam věc znovu oznamovat. Mgr. Robert Bartoš, ředitel MP Informace o činnost městské policie za měsíc srpen Kontrola ubytoven Dne v součinnosti s PČR provedla kontrolu v ubytovně Mánesova a Slovany, která byla zaměřena na pátrání po pohřešovaných osobách a dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení. Celkem bylo kontrolováno 172 osob. Zadržení mladíka - sprejera Dne přistihla hlídka MP mladíka, jak kreslí na zeď v ulici Husova. Mladík byl rovněž bez dokladů totožnosti, a proto byl převezen na PČR ke zjištění totožnosti a pro podezření z trestného činu poškozování cizí věci. Kontrola s ČOI Dne byla provedena ve spolupráci s pracovníkem ČOI kontrola v restauraci Tramvaj, zda zde nedochází k nalévání alkoholu osobám mladším 18 let. Při kontrole nebylo v této provozovně zjištěno porušení tohoto zákazu. Uvolněný kryt kanálu Dne zjistila hlídka MP v ulici Luční, že kryt kanalizace je uvolněn a hrozí ublížení na zdraví občanů. Zajistila vyrozumění pracovníka Technických služeb a po odstranění závady plnila další úkoly. Mladiství pod vlivem alkoholu Dne při kontrole městského stadionu byla spatřena skupina mladíků, že jeví známky požití alkoholu. Orientační dechovou zkouškou se podezření potvrdilo. Vzhledem k věku mladíků bude věc předána správnímu orgánu k dalšímu opatření. Krádež motoru Dne při kontrole ulice 5. května viděla hlídka MP dva mladíky, kteří na kárce vezou nějaký motor. Jeden z mladíků se přiznal, že jej odcizil na pozemku poblíž Žirečského rybníka. Motor byl vrácen mladíky na původní místo a věc byla řešena v blokovém řízení. Dopravní činnost, ostatní činnost Městská policie i v měsíci srpnu řešila neukázněné řidiče, kteří stále nerespektují dopravní značení, a to jak v samotném centru, tak i v okrajových lokalitách. V součinnosti s PČR rovněž provedla převoz dvou osob na protialkoholní záchytnou stanici. Preventivní činnost. Dne byla uskutečněna ukázka činnosti MP dětem z Dětského domova Na Příčce. Mgr. Robert Bartoš, ředitel MP Noviny královédvorské radnice Každá ulice má svého strážníka Městská policie Dvůr Králové nad Labem od zavedla ve své činnosti novou službu občanům, a to tzv. rajóny. Jde o tyto lokality Centrum - strážník Jindřich Hauke, Tomáš Jákl Zálabí - Jaroslav Martinek 5.května - Jiří Mencl Strž - Pavel Chmelík Žižkov - Jiří Mlýnek Příčka - Miroslav Kříž Podharť - Pavel Škop Žireč - Petr Kraus Zboží - Jan Zumr UPOZORNĚNÍ Při řešení dlouhodobých záležitostí se obracejte na strážníky odpovídající za stav veřejného pořádku v jednotlivých lokalitách. Telefonní číslo uvedené u kontaktu je telefonním číslem linky na služebnu, kde můžete zanechat vzkaz nebo oznámení pro strážníka, který za stav veřejného pořádku ve vaší lokalitě odpovídá. Na začátku vzkazu je vhodné uvést jméno strážníka, kterého hodláte takto kontaktovat. V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví, majetku nebo veřejného pořádku, kdy zákrok strážníků městské policie nesnese odkladu, kontaktujte Městskou policii ve Dvoře Králové nad Labem na čísle Mgr. Robert Bartoš, ředitel MP Vzdělávací programy pro občany našeho města Společné vzdělávací projekty města Dvůr Králové nad Labem a střední školy informatiky a služeb s názvem Akademie III. věku a Výuka angličtiny pro matky na mateřské nebo rodičovské dovolené začnou v polovině září Akademie III. věku je určena všem aktivním seniorům a bude se týkat počítačové gramotnosti. Naši senioři se naučí používat počítač, pracovat s internetem a elektronickou poštou. Jsme přesvědčeni, že aktivní život nekončí vstupem do důchodu a že nutnost celoživotního vzdělávání se týká každého z nás. Budoucí studenti naši senioři budou moci využívat úplně novou, špičkově vybavenou počítačovou učebnu se 30 počítači. Druhý projekt Výuka angličtiny pro matky na mateřské nebo rodičovské dovolené je určen pro naše maminky, které jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené. Intenzívní výuka angličtiny jim bezesporu pomůže při zlepšení jejich jazykových dovedností a zvládnutí tohoto jazyka přispěje k snazšímu návratu do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené. Střední škola informatiky a služeb se v rámci projektu zavazuje umožnit všem účastníkům vzdělávacích kurzů trvale bezplatné užívání internetu ve své budově Evropského informačního centra Europe Direct (mezi průmyslovou a obchodní školou). Vyučování u obou projektů bude v odpoledních hodinách. Oba vzdělávací projekty budou díky podpoře města pro všechny účastníky zdarma a úspěšní absolventi obdrží certifikát dokládající dosažené znalosti. Oba projekty chápeme jen jako začátek vzdělávacích aktivit pro občany našeho města. Přihlášky a informace na tel Daniel Lukeš, starosta města, Mgr. Petr Vojtěch, ředitel SŠIS UPOZORNĚNÍ pro občany Dne bude OMEZEN provoz na pracovišti evidence obyvatel a ověřování listin a podpisů, dne a bude OME- ZEN provoz na pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů. Důvodem omezení je celodenní školení úředníků. Děkujeme za pochopení. Jana Kudrnáčová, odbor VVS strana 3

4 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2007 M sto Dv r Králové nad Labem, Hank v d m MKZ, M stské muzeum, M stská knihovna Slavoj a ímskokatolická farnost d kanství Dv r Králové nad Labem Vás zvou na RUKOPISNÉ DNY ve Dvo e Králové n. L u p íležitosti 190. výro í nalezení Rukopisu královédvorského PÁTEK 14. ZÁ Í 2007 M stské muzeum Spor o pravost Rukopisu královédvorského ( eská spole nost rukopisná, Praha) Derniéra výstavy Jak se žilo za as Václava Hanky SOBOTA 15. ZÁ Í 2007 nám stí Václava Hanky 9.00 Slavnostní projev starosty m sta 9.30 Ho e ák (soubor lidových tanc a hudby, Lázn B lohrad) Krátké a úderné divadlo Liberec Módní p ehlídka Rukopisy Traxle i Ho e ák Divadelní seminá Rukopisy, tatí ek Masaryk a ti druzí Vyhlášení výsledk literární a výtvarné sout že Krátké a úderné divadlo Liberec Traxle i Módní p ehlídka Rukopisy Gospel Time Zuzany Stirské Doprovodný program: historické tržišt s ukázkami emesel, tisk pam tních list (ZUŠ), výstava Knižní vydání Rukopisu královédvorského v M stské knihovn Slavoj. Programem provází herec pardubického divadla Pavel Doucek. (V p ípad nep ízn po así bude celý program probíhat v prostorách Hankova domu.) NED LE 16. ZÁ Í 2007 Kostel Sv. Jana K titele Otev ení d kanského kostela a rukopisné kobky po áste né rekonstrukci, zp ístupn ní archeologických nález Slavnostní mše svatá celebrovaná Mons. Dominikem Dukou biskupem Královéhradecké diecéze Na záv r vystoupí P vecký sbor Záboj se skladbou Ohlasy v k. Kantátu pro smíšený sbor a klavír na slova básn Jelen z Rukopisu královédvorského p ebásnil Kamil Bedná a zkomponoval J.Z.Bartoš v r ke 150.výro í nalezení RK. VSTUP VOLNÝ strana 4

5 SRPEN 2007 Noviny královédvorské radnice INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Letní tábor s výukou angličtiny Letos, stejně jako loni, pořádala ZŠ Podharť letní tábor zaměřený na angličtinu a sport, tentokrát třetí týden v červenci. Děti měly o tábor velký zájem, a tak bylo obtížné sestavit partu školáků ve věku od 7 do 10 let a nikoho neodmítnout. Společná dobrodružství jsme s dětmi zažívali v klínu Krkonoš v údolí Dolní Sejfy. Dozvěděli jsme se, že se dříve na tomto místě těžily drahé kovy, proto si děti měly možnost zahrát na zlatokopy, ale také prohloubit své znalosti o přírodě a vlastníma rukama obtěžkat jelení parohy nebo kančí lebku i mufloní rohy a různá vycpaná zvířata. Dostalo se nám poučného vyprávění od členky mysliveckého sdružení Rýchory Mgr. Květy Holomíčkové, a dětem se nad příběhy jen tajil dech. Během celého pobytu si děti procvičovaly základy angličtiny, a to buď formou pexesa, tematických a sportovních her, nebo používáním každodenních běžných frází. Jedna z našich výprav vedla i na kozí farmu, kde jsme ochutnali výrobky z kozího mléka a nakrmili kozí stádo. Malí školáci si na táboře nejen vylepšili jazykové dovednosti a fyzičku, ale mnozí překonali i své strachy z výšek, vody a tmy - a ten krásný úsměv značící já jsem to dokázal - byl pro nás, učitele, velkou odměnou. Na stezce obratnosti musely děti prokázat velkou odvahu a vytrvalost, ale s pomocí fandění kamarádů všichni všechno zvládli. Někteří plavci si na místním koupališti doladili své styly, jiní zavedli úplně nové způsoby udržení se nad vodou. Jeleními skoky odrazem ode dna střemhlav plavmo napříč bazénem. Dotyčný si tak zajistil bezpečné vítězství v plavecké soutěži. Někteří z nejmenších se naučili plavat. Trofeje, které si děti přivezly z tábora (vlastnoručně vyrobená trička, přívěsky na krk, zlaté kamenné hroudy a samozřejmě to nejcennějšízážitky), snad nezůstanou zapomenuty. Celou akci zakončila táborová stezka odvahy. Někteří chlapci ji silně prožívali a komentovali, ale nakonec vše úspěšně zvládli. Od personálu se nám dostalo vlídného přijetí i starostlivosti po celý pobyt, vše se vydařilo, včetně počasí, a tak se zase těšíme za rok na další prázdninová dobrodružství. R.Černý, Bc. I. Šturmová, Mgr. I. Codrová, Mgr. Š.Ruprichová Děti prožily letní tábor v Dolních Sejfech. 60 let od otevření Mateřské školy v Lipnici V září se v Lipnici otevřou dveře mateřské školy pro děti již po šedesáté. Slavnostní zahájení provozu proběhlo 2. září roku Původně byla zděná budova z roku 1912 vystavěna pro účely Obecné školy Lipnice. Je proto umístěna ve velice pěkné okrajové části města Dvora Králové nad Labem. V roce 1975 skončila výuku základní devítiletá škola, a MŠ tak získala prostory k užívání. Pro potřeby dětí jsou v současné době k dispozici prostory celé budovy. Mateřská škola Lipnice je jednotřídní, pro děti ve věku od 3 do 6 let, a od roku 2003 zřízena jako odloučené pracoviště MŠ Drtinova Dvůr Králové nad Labem Umístění školy mimo provoz hlavní silnice, v blízkosti lesa, polí a luk plně využíváme ve výchovné činnosti, která navazuje na projekt Lesní čarování, vypracovaný na základě rámcového vzdělávacího programu, podle kterého naše škola pracuje. Pravidelně chodíme s dětmi na vycházky do nedalekého lesa, luk a polí, v letních měsících navštěvujeme koupaliště, okolní svahy slouží v zimě k sáňkování a dalším zimním sportům, bruslíme na hřišti TJ Sokol, k dispozici máme i tělocvičnu. Na školní zahradě máme celoročně velký prostor k různým hrám a soutěžím. K dalším výhodám naší mateřské školy patří velké, světlé a vzdušné místnosti, které se postupně modernizují, vybavují novým, účelným nábytkem, pomůckami a hračkami. Kromě vytváření příjemného prostředí dbáme i na dodržování hygienických zásad, zvýšenou péči o zuby a zdravou výživu, na správnou výslovnost, základy práce s počítačem, přípravu dětí na vstup do základní školy. Všem rodičům umožňujeme podílet se na dění v MŠ, nabízíme různorodý poradenský servis. S výchovným programem MŠ se mohou všichni zájemci seznámit také v měsíčním zpravodaji Školičky Lipničky, který pravidelně vydáváme. V naší mateřské škole probíhá i řada zájmových kroužků: keramický, výtvarný - Šikulky, plavecký výcvik a aerobik. Posláním mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělávání podle jejich možností, zájmů a potřeb. Naším největším přáním je, aby se všem dětem u nás líbilo a rády na svou školku vzpomínaly. Ivana Staňková, za současný kolektiv MŠ Lipnice Nabídka zájmových kroužků, kurzů a klubů při Domě dětí a mládeže Jednička pro školní rok 2007/2008 Od 10. září přijímáme přihlášky do kroužků, kurzů a klubů při DDM Jednička. Připravili jsme pestrou nabídku pro předškoláky, školáky, mládež, dospělé a rodiče s dětmi. Z nabídky vybíráme: Pro předškoláky: školička, divadelní kroužek a píšťalka. Pro školáky: šikulka, divadelní kroužek, malování, patchwork, skleněné vitráže, kaktusáři, rybáři, safari kroužek, florbal, angličtina, doučování z angličtiny, pěstování masožravých rostlin, šachy, skákání na trampolíně, aerobic, orientační běh, radioklub, keramika, kamarád počítač, počítačové hry, břišní tance, tancování pro radost, hra na kytaru, turisťáček, Kumburští rytíři a mnoho dalších. Pro mládež a dospělé: patchwork, kurz košíkářství, skleněné vitráže, keramika pro příchozí, kurzy práce s počítačem, bridž, radioklub, břišní tance, atd. Pro rodiče s dětmi: angličtina, keramika. Všechny informace, letáky a přihlášky získáte v Domě dětí a mládeže Jednička nebo na www. ddmdvurkralove.cz od 3. září Informační schůzky všech kroužků a klubů budou po 24. září. 4. ročník Běhu Terryho Foxe 6. září září se bude konat v našem městě humanitární sbírka spojená s aktivním pohybem. Výtěžek sbírky je určen na výzkum, prevenci a léčbu rakoviny. Start a cíl je u základní školy Schulzovy sady od 10 do 15 hodin. Akce je určena účastníkům všech věkových kategorií, od dětí po seniory z našeho města a okolních obcí. Trasu dlouhou asi 1200 m můžete proběhnout, projít s kočárkem nebo pejskem. Sbírku můžete také podpořit finanční částkou na startu, za kterou si koupíte propagační předmět v hodnotě Kč s logem Běhu T. Foxe. Podpořit akci můžete také v recepci městského úřadu, kde bude umístěna pokladnička Běhu T. Foxe. Na startu rádi přivítáme děti z mateřských, základních a středních škol, ale i ostatní zájemce z řad veřejnosti, sportovních oddílů a klubů, dětských a zájmových organizací. Jako každoročně mezi účastníky budou vítáni tělesně postižení spoluobčané. Hlavní organizátor Běhu T. Foxe je Dům dětí a mládeže Jednička a na organizaci spolupracuje s Technickými službami, ZŠ Schulzovy sady, městskou policií, informačním centrem, Sokolem, Klubem českých turistů Dvoráci, tělovýchovnou jednotou, ZOO, Českým červeným křížem a dalšími dobrovolníky. Těšíme se na účastníky z města a okolních obcí. Loňského 3. ročníku Běhu T. Foxe ve Dvoře Králové se zúčastnilo účastníků a v humanitární sbírce se vybralo ,50 Kč. Budeme opět na 3. místě v České republice v počtu účastníků? strana 5

6 Noviny královédvorské radnice Hypnóza tajemství zbavená Slovo hypnóza je asi málokomu cizí. Kolik lidí však skutečně ví, o co se jedná a jak vlastně funguje. Hypnóza se s oblibou užívá v detektivkách, známe ji z jevištních prken nebo si možná vzpomenete na oblíbené vtípky z televizních pořadů, kdy člověk po hypnóze na určité slovo zaštěká, ani netuší, že to dělá a vlastní hypnózu si navíc vůbec nepamatuje. To je však jen jedno z mnoha použití hypnózy, a určitě ne to nejužitečnější. Stav uvolnění, který při hypnóze člověk zažívá, lze velmi úspěšně využít k léčení, a to jak těla, tak i duše. Současně člověk prožívající různou hloubku hypnotického stavu si může být vědom, co se s ním děje, přitom sledovat postup léčení, a nemusí mít obavu ze ztráty kontroly. Často se hypnóza používá pro hledání řešení důsledků traumatických situací, které dokážou poznamenat celý další život člověka. Neméně zajímavým účinkem hypnózy je formování postavy, hubnutí a výrazné zlepšení sexuálního prožívání. Ve světě se za pomocí hypnotických stavů provádějí závažné chirurgické operace bez použití často problematických narkotických látek, které se používají pro utlumení prožitku bolesti. Co je však poměrně překvapující, je skutečnost, že o širokém poli možností využití hypnotických stavů a výsledcích mnohých výzkumů se mlčí. Přijďte se podívat na seminář, na kterém se dozvíte mnohem víc. Jakými různými způsoby lze navodit hypnotický stav a jaké jsou možnosti jeho využití. Zájemci si budou moci hypnotický stav vyzkoušet sami na sobě. Přednášejícím bude Ing. Vojtěch Lust, který se hypnotickými stavy a jejich účinky zabývá již jedenáct let. Jste vítáni od 18 do 20 hodin v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové n.l., Tylova 512. Cena semináře je 50 Kč. Barbora Zumotová ANGLIČTINA v centru města Blíží se podzim a s ním i další možnost přihlásit se do kurzu angličtiny. Rád bych vás proto upozornil, že naše kurzy ENGLISH for EVERYONE se přesunuly z Městské knihovny Slavoj na adresu Palackého 110 (naproti faře). Od září tedy vedeme kurzy (všech možných úrovní) ve vlastní kompletně vybavené učebně, která je určena jen pro výuku angličtiny. Snažili jsme se ji zařídit tak, aby splňovala všechny potřeby kvalitní výuky a aby se v ní všichni studenti cítili dobře a studium si tak náležitě užili. Přijďte a posuďte sami, jestli se nám to povedlo. Pokud se chcete ce přihlásit či jen dozvědět o našich kurzech něco více, navštivte prosím naše webové stránky: w.kuc Těšíme se na vás. S pozdravem Mgr. Martin Kučera Nadační fond SEBEPOZNÁNÍ si Vás dovoluje pozvat na PŘEDNÁŠKU Metoda samouzdravování podle MEDYNAMIS, Vodou ke zdraví, PSYCHOIRISDIAGNOSTIKA Voda a trávicí systém člověka Imunitní systém člověka a alfa a beta glukany Irisdiagnostika oko jako obraz toho, jak jsem žil a žiji Regenerační krémy s beta glukanem Přednáška se koná dne 18. září 2007 od hodin. Místo konání: sálek Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem Vstupné dobrovolné Přednášejí: odborníci irisdiagnostikové, imunoterapeuti a dietetikové první harmonizační poradny medynamis v České republice pro děti a dospělé, tel.: , již více než pětiletá úspěšná tradice Po přednášce se pro zájemce uskuteční preventivní vyšetření metodou oční diagnostiky. M stské muzeum a ímskokatolická farnost d kanství Dv r Králové nad Labem Vás zvou na výro í posv cení kostela sv.jana K titele ve Dvo e Králové nad Labem KAMENY MLUVÍ v ned li 9. zá í a 9 00 hodin mše svatá hodin koncert sboru CANTUS z Jarom e a p ednáška archeolog o výsledcích archeologického pr zkumu a o po átcích d jin d kanského chrámu sv.jana K titele a Panny Marie Ochránkyn m sta ve Dvo e Králové nad Labem Mgr. Hana Burdychová Mgr.Marek Madaj Srde n Vás zveme do opraveného kostela sv. Jana K titele ve Dvo e Králové n.l. SRPEN 2007 Novosvětské prázdniny Prázdniny se chýlí ke konci a na Novém Světě skončily tábory. Letos se u nás vystřídaly čtyři prvním bylo soustředění agility a tance se psem, druhý byl agiliťácký, hlavně pro border kolie a krátkosrsté kolie, třetí byl zaměřený na sportovní kynologii a čtvrtý byl pro děti, které celoročně navštěvují pejskařský kroužek při psím útulku. Hned první prázdninový víkend jsme léto uvítali dvoudenním soustředěním DogFrisbee novým psím sportem, kdy pes chytá speciální létající talíře různě hozené psovodem. Přes dvacet nadšenců školili lidé v ČR nejpovolanější Jakub Štýbr a Pavel Ryttauer. V neděli odpoledne se střídal odjezd frisbíčkářů s příjezdem agiliťáků a hned ten večer proběhl první trénink agility a tance s psem. Instruktorky si účastníky rozdělily do skupiny podle výkonnosti a celý týden se nám pilně věnovaly. Monika Prokopová mistryně republiky v agility pro rok dohlížela na kategorii velkých psů, Alice Glöcknerová rozhodčí agility - trénovala malé a střední psy a Alena Smolíková několikanásobná mistryně republiky v tanci se psem - předávala své zkušenosti psovodům i psům zajímajícím se o DogDancicng. Mezi dvěma agility tábory proběhly u nás první dvoudenní závody agility O novosvětskou tlapku, při kterých si mohli i štěňata, začátečníci, veteráni a děti zkusit neoficiální tratě sponzorované firmou KSK BONO. Během obou dní mohli závodníci navštívit stánky našich sponzorů výrobce krmiv Bento Kronen a Fortissimo Salon u mlsných tlapek. Po týdenní pauze se na Hrubá luka začaly sjíždět borderky a krátkosrstky, které se pod vedením Ireny Kochové a Pavla Koška (oba z OSA Sultánci Náchod) zdokonalovaly na sekvencích i nelehkých tratích. O víkendu agiliťáky střídali vyznavači sportovní kynologie tedy výcviku stop, poslušnosti a obran. Tábor byl obohacen i o nahlédnutí do jiných psích sportů a o celotáborovou hru (www.lvt-novysvet.ic.cz) a zakončen již tradičně zkouškami z výkonu psů. Z celkově 16 nastoupených psovodů je úspěšně zakončilo 12 z nich. Po dospěláckých táborech se do areálu Nového Světa nastěhovaly děti, které se během 10 dnů staraly o opuštěné psíky a chodily s nimi na procházky. Účastníci spolu s poníky jezdeckého oddílu a městskou policií navštívili dětský domov, pro důchodce v ul. Roháčova připravili hru Riskuj, ukázkami výcviku psů zpestřili odpoledne klientům v Domově sv. Josefa v Žirči, prohlédnout si byli psí útulek v Trutnově, bobováním a rozdáváním dárků oslavili Vánoce, byli na celodenním výletě na Kateřině, obešli celou ZOO, příjemné večery trávili v čajovně, casinu, při táborácích a mezi tím vším se ještě učili v psí školičce nové věci, malovali, hráli hry a soutěžili, koupali se, při egyptské celotáborové hře hledali poklad, zúčastnili se přednášky jaroměřské záchranky, místního psovoda Policie ČR a canisterapetuické společnosti Psí pac z Podkrkonoší Do konce prázdnin na Novém Světě ještě proběhne v neděli neoficiální veřejný skokový trénink a v sobotu 1. září II. ročník výstavy kříženců a psů bez PP Podzvičinský voříšek 2007 (www. podzvicinsky-vorisek.wz.cz), na kterou jste, majitelé psů neurčitého plemene, srdečně zváni. A co ještě letos chystáme za pejskařské akce? 22. září proběhne další závod agility, zpestřený během Agility Crossu, září se u nás opět sejdou psi a psovodi zapálení do flyballu října se sjedou zájemci o canisterapii a školící víkend budou moci zakončit zkouškami, které jim dovolí canisterapii vykonávat října budou nad Novým Světem létat talíře a 20. října chystáme první soustředění obedience. Začátkem listopadu pak ještě pořádáme zkoušky dle zkušebního řádu KJ Brno Daniela Hoblová strana 6

7 SRPEN 2007 Minulost, současnost, budoucnost Slovo úvodem Dovolte mi několik citací ze zápisů obecního zastupitelstva našeho města: Pan starosta sděluje, že škola tkalcovská byla povolena a že místnosti mají být pro tuto školu do t. r. odevzdány... Pan předseda představuje pana ředitele Podhradského, který se osobně do dnešní schůze dostavil a zprávu podává o místnostech pro školu a také radí, aby zřízeny byly místnosti raději větší, poněvadž vysoká vláda pomýšlí na rozšíření této školy v oboru lněného tkalcovství, hedvábnictví a soukenictví, celkem vláda této škole velice přeje, také větší rozměry této školy byly důvodem, aby vláda větší subvenci dala Tolik k zahájení vyučování v Tkalcovské škole v roce První podnět ku založení dvoutřídní školy obchodní ve Dvoře Králové n. L. byl dán místní Řemeslnickou besedou, na jejíž návrh slavná Městská rada, dne 26. srpna 1908 po zevrubné úvaze doporučila zastupitelstvu král. věn. města Dvora Králové n. L., aby v nejbližší době obec školu otevřela. Tento návrh Městské rady byl také zastupitelstvem ve schůzi ze dne 4. září 1908 přijat a praesidium zmocněno k dalším opatřením. Takto nám historie popisuje založení Obchodní školy ve Dvoře Králové nad Labem. Velice zajímavou skutečností je, že všechny střední školy, stejně jako místní gymnázium, založili osvícení konšelé tohoto města. Město a jeho občané také postavili všechny budovy pro výše zmíněné školy, z nichž v majetku města zůstává jen gymnázium; budova obchodní školy i průmyslové školy je majetkem Královéhradeckého kraje. Budiž to připomenutím minulého významu a bohatství našeho (v současné době tak těžce zkoušeného) města. Obě školy pak několikrát změnily svůj název i vyučované obory, dokonce se v 50. letech sloučily, aby se pak zase rozdělily. Bolestnou vzpomínkou jsou padesátá léta, ve kterých komunisté kromě přemístění sídla okresu ze Dvora Králové do Trutnova ještě zvládli přemístit vyhlášenou obchodní akademii z našeho města tamtéž. Obě střední školy měly vždy regionální charakter, studenti z města a okolí tvořili menšinu, v případě SPŠT můžeme dokonce hovořit Noviny královédvorské radnice Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy o republikové působnosti, neboť škola byla svým zaměřením jedinečná. Tento stav zůstal zachován i dnes a v současné době tvoří počet žáků z města a okolí necelou pětinu. Po znovuobnovení demokracie v naší zemi v roce 1989 obě školy řešily vznikající problémy, i když odlišného charakteru. Po roce 1990 živelný vznik nových středních škol, nízká konkurenceschopnost tradičních textilních podniků a úbytek pracovníků v textilním průmyslu se projevil ve snížení zájmu o tradiční obory SPŠT. Přijímání studentů do tradičního oboru školy - zušlechťování textilií skončilo v roce Výuka informatiky musí jít ruku v ruce s technikou Tradiční výuka chemických předmětů se zachovala v oboru chemická technologie, který dnes nabízíme pod názvem aplikovaná chemie a má v současnosti dvě zaměření (v rámci jedné třídy): farmaceutické substance a ochrana životního prostředí. Prozíravým krokem v 90. letech minulého století bylo otevření oboru informační technologie, který dnes nabízíme ve dvou zaměřeních I obor aplikované chemie musí respektovat ochranu životního prostředí. správa počítačových sítí a počítačová grafika a multimédia (celkem dvě třídy). Rozsah tohoto článku neumožní popsat podrobnou historii vývoje obou škol, čtenáři ji však najdou v souvislosti s oslavami výročí založení na stánkách K došlo ke sloučení SOŠ a SOU se SPŠ, které dnes tvoří jeden celek s názvem Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem a navazuje na to nejlepší z dlouholetých tradic obou škol. A zde začíná budoucnost. Doufám, že jméno SŠIS bude stejně zvučné jako pověst škol původních. V současné době se nám podařilo dokončit změnu nabídky oborů vzdělávání, neboť s rozvojem společnosti se samozřejmě mění i požadavky na zaměření středoškolského vzdělávání. Je důležité zachytit trendy rozvoje a přizpůsobit se jim několik let dopředu, aby nebylo nutné provádět situací vynucené změny. Jedná se především o nutnost zevšeobecňování odborného vzdělávání, rozšíření jazykových dovedností a počítačové gramotnosti žáků. Proto jsme již od tohoto školního roku zavedli 5 hodin angličtiny týdně pro maturitní obory, zavedli jsme výuku francouzštiny a rozšířili výuku informatiky pro všechny žáky. Postupně začneme zavádět výuku některých odborných předmětů v angličtině a usilujeme o získání práva státní jazykové zkoušky. Zprovoznili jsme první novou velkou počítačovou učebnu se 30 počítači a v blízké budoucnosti otevřeme další dvě. Počítače se budou používat pro vyučování většiny předmětů. V tomto školním roce nás čeká kromě tvorby školského vzdělávacího programu i tvorba školního e-learningového portálu, v němž žáci najdou všechny potřebné studijní materiály. Další prioritou je rozvoj vzdělávání dospělých, během krátké doby bude možno u nás dosáhnout výučního listu nebo rozšíření maturity ve zkráceném vzdělávacím programu. Vývoj jde tímto směrem, a my jsme povinni být nejen připraveni, ale ještě lépe je toto již uskutečňovat. Dlouhodobým cílem je pozdvihnout Dvůr Králové nad Labem na univerzitní město, abychom mohli vyučovat bakalářské studijní programy jako odloučené pracoviště některé z univerzit. A protože žákům vždy říkám, že cíl, který lze dosáhnout, je tam, kde si ho stanovíme, jsem i v tomto směru optimistou. Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy strana 7

8 Noviny královédvorské radnice Průmyslová škola Historie Střední průmyslové školy textilní ve Dvoře Králové n. L. začala v roce V tomto roce byla přemístěna odborná tkalcovská škola z Poličky do našeho města. Účel byl jasný posílit textilní odborné školství přímo v oblasti s bouřlivým rozvojem textilního průmyslu. Původní škola byla umístěna v nynější Speciální škole a byla zaměřena na ruční a později i strojní tkalcovství. Po první světové válce byly již prostory zcela nedostačující a nová školní budova byla vystavěna na místě vyhořelé textilní továrny firmy Antonín Bauer. Nové prostředí umožňovalo rozšířit vyučované obory i na úpravnictví a škola byla vybavena moderním strojovým zařízením. Kromě původních dvouletých oborů škola vzdělávala odborné síly z řad pracujících formou kurzů a odborných školení, postupně přibývaly obory především chemicko-technologické, ale také návrhářské. Hospodářská krize v 30. letech a následná okupace pohraničí však způsobily snižování počtu absolventů a celkový odliv odborných sil dále do vnitrozemí. Tento trend trval až do roku 1944, v němž bylo vyučování přerušeno a vybavení školy použito k výrobě pro okupanty. Budova školy sloužila jako ubytovna. Hlavní budova průmyslové školy. Po osvobození byla výuka opět obnovena a pokračovala v původním rozsahu i zaměření výuky jako dvouletá odborná škola tkalcovská a chemicko-textilní. Absolventi mohli pokračovat v nadstavbových ročnících ve Vyšší průmyslové škole textilní v Brně a od roku 1947 mohli tuto nástavbu absolvovat i ve Dvoře Králové n. L., protože škola byla změněna na čtyřletou. Dvouletý obor tkalcovství však pokračoval také, a to až do roku 1952, dále už jen jako večerní škola pro pracující. V 50. letech docházelo k reorganizaci školství pro SRPEN 2007 běžné výuky probíhalo velké množství kurzů často i přímo v podnicích. Nástavbový systém škol byl později zrušen a vzdělání bylo ukončováno zásadně maturitou. Od roku 1962 se škola nazývá Střední průmyslová škola textilní Dvůr Králové nad Labem. 60. léta byla ve znamení spojení škol průmyslová škole byla spojena s tehdejší hospodářskou školou a kromě výuky středních odborných profesí zajišťovala také přípravu Výuka v dobře vybavených učebnách je přínosná i zábavná současně. Historický snímek školní budovy z počátku 20. století. strana 8 textilní průmysl a královédvorská průmyslová škola se stala vyhledávanou školou nejen pro studenty z Čech a Moravy, ale i ze Slovenska a zahraničí. Kromě Také obor aplikované chemie má dobré podmínky pro výuku. pro profese dělnické, a to v oboru textilní výroby, strojírenství, prodeje textilního zboží a dalších. Na konci 60. let ale dochází k další reorganizaci školství, část žáků přechází na OU n. p. Tiba a odborné učiliště se osamostatňuje. Střední průmyslová škola textilní pokračuje dále ve vzdělávání v oboru tkalcovství a chemických úprav textilií a přidává ekonomické obory, tento stav setrvává až do konce 80. let. Po revoluci se začíná projevovat nevýhoda jednostranného zaměření na textilní výrobu a škola musí rychle zavádět nové obory, jako třeba textilní výrobu a podnikatelství, obory managementu nebo ochrany životního prostředí a také informační technologie. Právě obor informačních technologií se stává společně s původním zaměřením na chemii nosným oborem školy a tento trend bude pokračovat i po spojení průmyslové školy se SOU a SOŠ v roce 2006.

9 SRPEN 2007 Obchodní škola Návrh založení Obchodní školy ve Dvoře Králové nad Labem pochází z roku 1908 a je reakcí na rostoucí potřebu vychovat obchodně vzdělaný dorost, který by stačil držet krok s obrovským rozmachem průmyslu v regionu. Již 1. ročník potvrdil správnost tohoto kroku, neboť škola od počátku neměla význam pouze regionální, ale jejími studenty byli kromě občanů tehdejších Čech také státní příslušníci dalších zemí Rakousko-Uherska. Po vytvoření samostatné republiky trend pokračoval a absolventy školy bychom mohli nalézt v mnoha zemích Evropy, později i Asie a Afriky. Škola se zaměřovala na obchodní a finanční znalosti a nabízela také jazykové znalosti. Počátek 2. světové války byl ve znamení reorganizace školy na obchodní akademii, což přineslo mimo jiné také zvýšení počtu ročníků z původních dvou na čtyři. Běžnou součástí vzdělávací činnosti školy bylo také pořádání kurzů a organizování večerních škol pro pracující. Omezení týkající se českého školství v průběhu Aktuální snímek budovy bývalé obchodní školy. války se projevilo na úmyslném snižování počtu tříd a postupně měla škola zaniknout zcela. Po skončení války byla všechna opatření směřující ke zrušení školy odvolána a přes materiální problémy se podařilo život školy znovu rozproudit a alespoň částečně jej vrátit do předválečných Noviny královédvorské radnice kolejí. Ovšem následoval rok 1948, který v dalších letech přinesl i organizační změny okresů a Obchodní akademie ve Dvoře Králové n. L. byla přejmenována na hospodářskou školu a později téměř zrušena, protože třídy obchodní akademie byly přesunuty do Trutnova, technické obory Budova odborného učiliště. Školní jídelna je pro kvalitu svých jídel vyhledávána nejen žáky školy, ale i místními občany. Moderní budova školní knihovny, sídlo Informačního střediska Europe Direct. přesunuty na průmyslovou školu a z původní obchodní akademie se stala učňovská škola. Učňovská škola pokračovala ve výuce pracovních sil pro obchod, ale zároveň se objevily textilní obory zajišťující vzdělání pracovníků místních textilek a krátkodobě také ekonomické obory nebo kovoobrábění. Tito absolventi byli především určeni pro tehdejší národní podniky Tiba a Juta, a tak později došlo k vzniku samostatného učiliště v rámci podniku Tiba. Obchodní učiliště se dále zaměřovalo na vzdělávání obchodníků, v 80. letech jako střední odborné učiliště obchodní. Výchova středoškolsky vzdělaných pokračovala i po revoluci v roce 1989, kdy byla výuka v duchu nových potřeb rozšířena o podnikatelské obory a později také byla škola přejmenována na SOU a SOŠ, což kromě organizačních změn přineslo také pozdější rozšíření oborů o hotelnictví a turismus. V rámci další reorganizace krajského školství došlo v roce 2006 ke spojení SOU a SOŠ s průmyslovou školou. Toto spojení však neznamená zánik učňovského školství, ale mělo by sloužit ke spojení sil a prostředků těchto dvou škol a k zajištění kvalitní výuky v oborech reagujících na potřeby společnosti. strana 9

10 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2007 Obory vyučované na Střední škole informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem k ) čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou M / 003 Informační technologie - aplikace osobních počítačů M / 003 Informační technologie - počítačová grafika a multimedia M / 005 Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí M / 004 Aplikovaná chemie - farmaceutické substance M / 004 Hotelnictví a turismus L / 004 Kosmetička 2) tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou H / 001 Kadeřník-kadeřnice Od bude otevřen nový studijní obor s l u ž b y c e s t o v n í h o r u c h u M / 011. Škola také získala akreditaci pro kurz pedikúry a manikúry a kurz modeláže nehtů, které jsou pro žáky součástí výuky, ale jsou určeny i pro další zájemce. Přijímací zkoušky uchazeči nevykonávají, jsou přijímáni dle prospěchu na ZŠ. Den otevřených dveří se bude konat od 8:00-12:00 hod. Další informace získáte na tel.čísle Škola zajišťuje teoretické vyučování, odborný výcvik, stravování a ubytování ve vlastních zařízeních. strana 10

11 SRPEN 2007 Domov sv. Josefa Žireč - středisko Oblastní charity Červený Kostelec V pořadí už šesté Svatoanenské slavnosti bez bariér se opět vydařily. Tradičně první sobotu po svaté Anně letos tedy 28. července - se uskutečnily v Domově sv. Josefa v Žirči a jeho přilehlém zámeckém parku již v pořadí šesté Svatoanenské zahradní slavnosti. Zahájení patřilo biskupovi Mons. D. Dukovi, OP a slavnostní mši svaté v kostele sv. Anny. V areálu Domova a rozsáhlém zámeckém parku prezentovaly své výrobky chráněné dílny a lidová řemesla nejen z našeho regionu. Na nádvoří, v parku a v kostele se představil pestrý program 5 jednotlivců a 8 skupin umělců, kteří svým vystoupením přispěli k pohodovému odpoledni. Jejich umění přilákalo téměř tisíc platících návštěvníků. Možnosti prohlédnout si Domov sv. Josefa s průvodcem využilo více jak 120 zájemců. Výtěžek ze slavností dosahuje částky ,- Kč a je určen na dokončení rekonstrukce domu v zahradě, kde je třeba dostavět 8 pokojů pro stážisty a příbuzné klientů. Projekt Svatoanenských slavností se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého kraje a města Dvora Králové nad Labem. Celá akce by se neobešla bez finanční pomoci sponzorů, za což jim tímto ještě jednou děkujeme. Naše poděkování patří i návštěvníkům, kteří nás svou účastí také podpořili. V červenci se v Žirči uskutečnily zahradní slavnosti. Poradna Nová šance Poskytujeme občanům: bezplatné, nezávislé a diskrétní poradenství v oblasti právní, sociální a pracovně právní možnost konzultace problému s právníkem a dalšími odborníky pomoc s orientací na trhu práce při hledání zaměstnání pomoc s vypracováním vlastního životopisu Jsme tu pro Vás a chceme Vám pomáhat. Z četných ohlasů návštěvníků víme, že vládla všeobecná spokojenost a že snad jen deštivá sprška byla jediným mínusem. Odpoledne příjemně plynulo a návštěvník nevěděl, kam dřív. Program byl opravdu pestrý. Od duchovní hudby, historických nástrojů a varhan se zvonkohrou v kostele, přes dětské pohádky, kouzlení, imitaci hlasů a tance na nádvoří až po scénický tanec, country, dechovku a jazzrock v parku. Děti se vydováděly na skákacím hradu či trampolíně, viděly svět z koňského sedla nebo se bavily s cvičenými psy. Koho to snad trochu zmohlo, mohl se občerstvit pěnivým mokem či pečeným masem. I čajovna lákala exotickými dálkami. Když se sešeřilo, slavnostní tečku za hezkým dnem udělala ohnivá show v provedení členky Královédvorské Arniky. V bohaté konkurenci akcí v okolí jsme obstáli dobře díky lidem dobré vůle, kteří přišli a naše organizátorské úsilí proměnili v radost. Zvláštní poděkování patří taneční skupině Angeles Dance Group. Jejich vystoupení bylo velmi zdařilé a přilákalo hodně návštěvníků. Velmi nám také pomohla Královédvorská Arnika, která zajistila doprovody pro všechny zájemce z řad našich klientů. Jitka Holcová, oddělení fundraisingu a P.R. Návštěvní hodiny: Čtvrtek Pátek Poradna se nachází na Děkanském úřadě Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99 (vedle hasičů). Kontakt: tel.: , mobil: Zřizovatel: Farní charita Dvůr Králové nad Labem TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁT- NÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Noviny královédvorské radnice Bezplatné rekvalifikační kurzy práce na počítači Firma PCstorm připravila bezplatné rekvalifikační kurzy práce na PC ve školicích střediscích PCstorm v Trutnově, Hradci Králové, Dvoře Králové nad Labem a Vrchlabí. Probíhají po celý rok jednou měsíčně v každém ze školicích středisek. Rekvalifikace práce na PC mají cílovým skupinám usnadnit vstup nebo návrat na trh práce, nebo udržet si stávající zaměstnání. Kurzy v rozsahu 60 hodin Akreditované rekvalifikační kurzy v rozsahu 60 hodin jsou určeny pro lidi dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání. Zařazení do rekvalifikace předchází dvoudenní motivační kurz v celkovém rozsahu 12 hodin. Tento kurz jsme připravili ve dvou variantách: Hledám si práci, který je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Cílem tohoto kurzu je rozvoj dovedností při orientaci na trhu práce, hledání vhodných pracovních příležitostí, komunikace s potenciálním zaměstnavatelem, sebeprezentace a příprava profesního životopisu Jak si udržet práci, který je určen pro zaměstnance ohrožené nezaměstnaností. Cílem tohoto kurzu je především sebepoznání, rozvoj komunikačních dovedností, nácvik technik asertivního jednání a podpora motivace k celoživotnímu vzdělávání a seberozvoji. Po absolvování motivačního kurzu účastníci naváží rekvalifikačním kurzem práce na PC, který proběhne v 10 dnech (3x týdně) po 6 hodinách. Pro účastníky, kteří chodí do zaměstnání, bude v každém ze středisek 1x za 4 měsíce připraven speciální kurz v mimopracovních hodinách (odpolední a večerní hodiny a víkendy). Kurzy začínají v lednu 2007 a budou přístupné až do června 2008 ve školicích střediscích PCstorm ve Dvoře Králové nad Labem, Hradci Králové, Trutnově a Vrchlabí. Rekvalifikace pro osoby evidované na úřadu práce se řídí stejnými podmínkami jako rekvalifikace zajišťované úřadem práce. Co se naučíte? Účastníci kurzu získají uživatelskou znalost prostředí MS Windows, Internet Explorer, znalost práce s elektronickou poštou, MS Word, MS Excel, dovednost práce s digitálním fotoaparátem a zpracování digitální fotografie, vypalování CD/DVD. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu. Bližší informace obdržíte na tel , Tyto aktivity se budou realizovat v rámci projektů spolufinancovaných Evropskou unií a státním rozpočtem. A je to! Určitě se po přečtení nadpisu mnohým lidem vybaví dvě známé postavičky Pat a Mat, které se do všeho hrnou a co mohou, to pokazí. V průběhu hlavních prázdnin to v naší mateřské škole vypadá přesně tak, jako u nich, když se do nějakých úprav pustí. U nás se také mnoho věcí upravuje. Naštěstí pro nás, k nám nepřicházejí Pat a Mat, ale David a Milan, dva ochotní a šikovní muži David Lukšan a Milan Pešek. Pomáhají nám slabým ženám, protože silní muži se v mateřských školách nevyskytují. A nejsou to jenom David a Milan, kterým za nás všechny děkuji. Jsou to i mnozí další, kteří v průběhu školního roku větší i menší měrou pomáhají zajistit zdárný chod našeho zařízení, spoluorganizují akce pro děti a sponzorsky se podílejí na jejich průběhu. Mnohokrát všem děkuji. za MŠ Bc. Dlabolová J., ved.uč. MŠ Slunečná II. strana 11

12 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2007 Soutěž Znáte své město? pokračuje dobovou fotografií z našeho města. Stačí odpovědět, na které místo poukazuje tato fotografie. Slosování soutěže proběhne Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihněte a vhoďte do osudí v městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. Kronika děkuje a informuje V měsíci červenci se dostalo kronice další vstřícné přízně od spoluobčanů našeho města. Pan Ota Hak z Klicperovy ulice věnoval zajímavou fotografii z Přemyslovy ulice (dům barvíře Munzara), která bude zařazena k dalšímu doplnění Geislerovy sbírky. Středisko Junáka zapůjčilo kronice fotografie z oslav významného celosvětového stoletého výročí pořádaných zdejším střediskem na Zvičině. Pan Petr Knapek z Komárova doplnil kroniku o své chovatelství ryb. Dále se kronice dostalo fotografií předsedy betlémářů, pana Karla Richtery ze Smetanovy ulice, které dokumentují nalezení božích muk, které budou renovovány. Na poště a následně na podatelně zdejšího úřadu se objevily časopisy Zpravodaj Tiby, bohužel bez udání dárce. Jan Folda předal kronice Výučný list své prababičky z roku 1919, vydaný zdejším úřadem od starosty Holuba. Pravidla pro inzerci v Novinách královédvorské radnice Zadání inzerátu: písemná objednávka + inzerát v digitální podobě (disketa, CD, ) ve formátu jpg, cdr, pdf. Řádková inzerce: Standardní písmo: 1 znak - 1,70 Kč; Tučné písmo: 1 znak - 2,20 Kč; Max. 3 cm (6 řádků) Plošná inzerce - 1 cm 2 : 33 Kč, min. 18 cm 2. Vložený list Kč. Příplatky: 20 % za grafické zpracování inzerátu. Redakční rada si vyhrazuje právo výběru uveřejněných inzerátů! Bližší informace: tel.: , NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 výtisků. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada: Daniel Lukeš, Ing. Petr Mrázek, Jan Bém Grafická úprava: Martin Záruba Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: ANO NE Ceny: 1. cena - 2 vstupenky do Hankova domu 2. cena - Královédvorsko - Sborník pro dějiny + Leporelo 3. cena - Průvodce města + Leporelo Řešení z čísla 7 - Palackého ulice směrem k náměstí T. G. Masaryka. Všem soutěžícím děkujeme za účast a zároveň gratulujeme níže uvedeným výhercům. Z 75 tiketů byli vylosováni: 1. místo - JUDr. Jaroslav Schweidler, El. Krásnohorské místo - Alois Fleček, Blahoslavova místo - Jaromír Bek, Klicperova 2467 M. Záruba, oddělení informatiky Pan Jan Stránský z Fügnerovy ulice je dále kronice nápomocen svými fotografiemi ze současnosti, předal je informatikům městského úřadu. Zajímavý doklad dostala kronika prostřednictvím muzea, kde je vzpomínka bývalého okupačního důstojníka pracujícího u firmy Junkers v našem městě. Stala se již součástí kroniky a poslouží jistě ke srovnání s údaji zdejších už nežijících pamětníků pana Oty Holečka a Jaroslava Kadavého. Muzeum i kronika by uvítala vyjádření Vás, nemnoha pamětníků, kteří jste v Junkersce pracovali. Rádi Vaše vzpomínky podchytíme, dejte tedy o sobě vědět. Potěšitelné je, že stále více občanů města se zajímá o doplňovanou Geislerovu sbírku. Zvlášť o to, jak je s tímto dokumentačním skvostem dále nakládáno. Všem spolupracovníkům děkuje Pavel Janoušek, kronikář města Jméno:...Příjmení:... Ulice, č. domu:...tel.:... Poděkování Senioři z DPS Elišky Krásnohorské děkují své vedoucí a pečovatelkám za pěkný pobyt na Havaji. Krásně vyzdobily zahradu na střeše, samy též měly kolem krku havajské věnce. Grilovaly nám párky, doma napekly různé dobroty, které jsme měli ke kafíčku. Vyhrávala nám hudba, a tak paní Vlčková neodolala a popadla jednu dívenku a zatančila si. Počasí nám také přálo, a tak se to všem líbilo. Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města V červnu 2007 se nám narodili tito občánci: Lucie Šturmová, Melánie Havranová, Anna Klikarová, Magdaléna Hojná, Patrik Jun, Nela Tauchmanová, Jakub Chvojka, Matěj Horáček, Veronika Slezáková, Linda Šebrlová, Kateřina Škopová, Adam Ulvr, Ivo Polan, Adriana Hošková a Alexandr Klouda. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V měsíci červenci uzavřely na Staré radnici sňatek tyto páry: Lukáš Vlček a Zdenka Petriková Aleš Kukal a Eva Raticová Miroslav Blažek a Petra Chumlenová Jan Breuer a Monika Patzáková Pavel Banda a Monika Vránová Pavel Dyrc a Marie Kuličová René Spišák a Veronika Švecová Radomír Šimek a Markéta Šolcová Jiří Perlík a Monika Helbichová Jan Žižka a Hana Marková Jiří Řehoř a Alena Andrlová Jindřich Petr a Jana Šáfrová Martin Klust a Eliška Čermáková Pavel Laňar a Markéta Jansová Karel Schmidt a Kateřina Trpálková Ludvík Chrenko a Andrea Jarkovská V ZOO v pavilonu Ptačí svět uzavřeli sňatek: Aleš Hlawatschke a Jitka Chalupová V Choustníkově Hradišti uzavřeli manželství: Jan Kitzler a Ines Vlačihová Na zámku Kuks uzavřeli manželství: Radek Němeček a Michaela Matysková Lukáš Skopár a Michaela Macháčková Robert Horáček a Veronika Kulinová Martin Beneš a Eva Demlová Jiří Lánský a Katarína Kurucová Michal Hušek a Jiřina Pišlová Petr Větrovský a Zuzana Haasová Branko Baláž a Eva Kudrnáčová Petr Šlapák a Jana Šulcová Ve stejném měsíci nás opustili (zveřejňujeme pouze úmrtí ve Dvoře Králové n.l.) Jaroslav Šolc Růžena Voceďálková Václav Kříž Vincencie Sedláčková Karel Javůrek Anna Kopecká Jan Dušek Marie Brzlínková Vlasta Šašková Simona Vykouřilová, matrika Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové n/l, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 12

13 SRPEN 2007 Noviny královédvorské radnice PLACENÁ INZERCE strana 13

14 Noviny královédvorské radnice Jubileum Tyršova koupaliště Snahy vybudování letního koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem se rodily již koncem existence Rakuska. Koncem jeho rozpadu a vzniku samostatného Československa začaly mít reálnou podobu brzy ve dvacátých letech devatenáctého století. Tehdejší vedení města mělo velkou oporu v rodině Kleandrových, dalším garantem byla městská spořitelna. K nim se řadila sokolská organizace města, která již koncem dvacátých let získala zásluhou družstva mužů krajský putovní pohár v plavání. V září roku 1932 se uskutečnily utečn první plavecké závody, kterým přihlíželo několik k tisíc diváků. Bylo to zároveň neoficiální otevření koupaliště,,které již příští rok dostalo název Tyršovo. o. Koncem třicátých let došlo, jak známo, k zastavení činnosti Sokola a ustavení Českého plaveckého klubu. To přineslo velkou odezvu, protože klub nebyl poznamenán spoluprací s Kuratoriem. Do Dvora přišli pražští závodníci Gusta Brož a Petr Jiránek, kteří byli po celou dobu ČPK plaveckými oporami. Diváckému zájmu se těšily např. soutěže Čechy Morava, soutěže mezi městy Brno, Plzeň, Hradec Králové aj. Druhou etapou existence ČPK bylo poválečné období. Zanikla organizace ČPK a začala se tvořit jednotná tělovýchovná organizace při závodech Tiba a Juta. V závodních řadách se objevovala postupně jména Jan Zappner, Ota Bartoš, Petr Neumann, Jiří Roessel, Kopřivová, Zappnerová a další, která získávala celou řadu výsledků v oddílových, krajských i celostátních soutěžích. Jméno našeho města se dlouho řadilo po bok úspěšných oddílů velkých středisek. Velkou předností plaveckého oddílu byla práce s mládeží. V jejích řadách se objevila jména sester Gofrojových, Lárové, Roesslové, Pokorné, Grünerové, plavců Bisa, Kastnera, Pokorného, bratrů Neumannových, Hakla, bratrů Rudolfových a dalších. V dalším období jsme nezachytili vlnu výstavby krytých bazénů. Proto jsme jezdívali trénovat do Pardubic, Jičína, Dobrušky, Hradce Králové atd. Tyto řádky jsem napsal proto, že jejich kořínky přinášely ovoce další roky. Jsou daleko významnější než např. letošní těžkosti kolem známých technických potíží s provozem koupaliště. Letos si asi příliš tyršáku neužijeme, ale příští rok hodlají plavci navázat na dobu, kterou jsem v několika řádcích načrtnul, a stávající organizátoři hodlají pokračovat v plaveckém sportu. Emil Pokorný Mistrovské tituly vybojovali Východočeši Vyhlášením mistrů republiky v bezmotorovém létání dvousedadlových větroňů skončil v neděli republikový šampionát, který pořádal Aeroklub Dvůr Králové pod záštitou Aeroklubu ČR. Zlato si vybojovala dvojice pilotů Luboš Kunc junior (Ae Vrchlabí) a Luboš Kunc senior (Ae Dvůr Králové), kterým se podařilo přerušit víceletou sérii vítězství libereckého pilota Wolfganga Sluky. Přestože plachtaře pronásledovalo po dva týdny trvání soutěže špatné počasí, podařilo se jim nakonec uletět čtvrtou disciplinu, potřebnou k platnosti závodů, v posledním soutěžním dni. Tím se mistrovství stalo platným, a tak si otec a syn Kuncovi mohli odnést zlaté medaile i mistrovské tituly v plachtění na dvousedadlových kluzácích. Více na Eva Maixnerová strana 14 Házenkáři na úvod I. ligy s Brnem Po dlouhé letní přestávce začnou po fotbalistech boje o mistrovské body také našim házenkářům. Svěřenci zkušeného trenéra Karla Hrachy, pro něž bylo stříbrné umístění v minulém ročníku historickým úspěchem, vstupují do těchto bojů z kolektivu dvorské házené jako první. V úvodním kole první ligy mužů v soutěžním období nastoupí v hale ZŠ Strž před svými příznivci proti Brnu Královo Pole, tedy soupeři s extraligovými zkušenostmi, který po nezdaru tuto elitní soutěž opustil. Již toto utkání v sobotu 8. záři 2007 od hodin ukáže, jak je mužstvo připraveno a zda se mu podaří navázat na úspěšnou minulou sezónu. Pořad podzimní části ligových bojů byl uveřejněn v minulém vydání Novin. Po postupu vítěze minulého ročníku, mužstva Hustopečí do extraligy a sestupujících Slavie Praha s Novým Veselím se novými soupeři našeho mužstva stali hráči Sokola Kostelec na Hané (staronový prvoligový účastník) a ambiciózní B-mužstvo Jičína. Ladislav vh Hušek Turnaj o pohár starosty Lanžova 2007 Sedmý ročník tohoto již tradičního turnaje v plážovém volejbale proběhl dne 11. srpna Přestože v předvečer bylo písečné hřiště po krupobití a vydatném dešti jedno velké jezero, podařilo se organizátorům do rána hrací plochu upravit tak, aby se všichni zúčastnění shodli na regulérnosti terénu a mohlo se začít hrát. Do letošního ročníku se přihlásilo nejvíce mužstev od roku 2000, kdy tento turnaj vznikl. Z osmi přihlášených mužstev ze Dvora Králové n/l a okolí se dostavila všechna s těmito názvy : WC ZDOBÍN, BEACH FOR PEOPLE,DANDY UNITED, WC MIMOŇ, PAVEL A MODŘINKY, LANŽOV, BAGOUNI a KAŠE. Za přítomnosti kapitánů těchto týmů se dohodla pravidla hry a rozlosovaly se dvě skupiny po 4 mužstvech. V každé skupině se hrálo systémem každý s každým, kdy do boje o stupně vítězů postoupila 2 nejlepší mužstva. V zápase o bronzovou příčku se střetla mužstva BECACH FOR PEOPLE a WC ZDOBÍN, které vyhrálo a celkově se umístilo na 3. místě. Do finále se probojovala mužstva BAGOU- NŮ a DANDY UNITED. Po dvousetové bitvě vyhrál tým DANDY UNITED a stal se držitelem Poháru starosty Lanžova a dalších cen věnovaných společností HORNBACH Hradec Králové. Závěrem lze jen dodat, že díky počasí, dobré organizaci a hlavně pohodové náladě všech hráčů se letošní ročník vydařil a již nyní se můžeme těšit na 8. ročník. S poděkováním všem zúčastněným Roman Komeda, organizátor turnaje Pohár ČMFS Gymnaestráda SRPEN 2007 V červenci ( ) se konala v rakouském Dornbirnu 13. světová gymnaestráda. Mezi 24 tisíci účastníky z 57 států byla také česká výprava s 800 cvičenci a mezi nimi 4 ženy z TJ Sokol Lipnice, které reprezentovaly v hromadné skladbě ČA SPV Pohoda. o Gymnaestráda a je setkání sportovců, kteří nesoutěžní ní formou předvádějí své umění. Cvičí se v malých skupinách v pódiových skladbách a ve velkých skupinách na stadiónu. Tradice českých hromadných skladeb je ve světě známá, a pro- to bývají naše skladby hodnoceny jako nejlepší všemi odborníky. To bylo vyjádřeno i pozváním naší skladby Pohoda do závěrečného ceremoniálu jako jediné z 10 předváděných hromadných skladeb. Blanka Porcalová Fotbalová sezona započala Teplé letní počasí sice v srpnu stále svádělo k dovoleným, ale fotbalové soutěže, nejen v našem kraji, již odstartovaly. A dvorští fotbalisté zahájili dobře. A tým mužů po loňském třetím místě v divizi C postihly odchody dvou hráčů základní sestavy (Samek, Jeník) a kádr mužstva značně omladili odchovanci narození roku 1988 (Groh, Blažek, Blažek, Řežábek). Nejednoho příznivce napadla otázka, jak se bude svěřencům Čeňka Cellera dařit v nové sezoně. Premiéra se sice nepovedla, když Dvůr podlehl Hlavici 0:3, další zápasy ale první nezdar plně vynahradily. Dvoráci vyhráli v Turnově 3:2, když dvě branky vsítil Řežábek a jednu přidal Kilevník. Před více než pětistovkou diváků pak naši hráči porazili i Předměřice. O výhru 3:0 se postaraly trefy mladíků Otradovského, Řežábka a Groha. Divize pokračuje pochopitelně i v září, ve čtvrtek 6.9. navíc město Dvůr Králové prožije další velký svátek. Pod Hankův dům přijede prvoligový klub Bohemians 1905 a sehraje zde mistrovské utkání Poháru ČMFS. Po Liberci, Slavii a Spartě Praha tak fotbaloví fandové opět mohou zaplnit náš stadion do posledního místa a zhlédnout zápas, jaký se v našem městě již na dlouho nemusí opakovat!! Zpět ale ke všedním utkáním našich celků. Rezerva mužů vstoupila do sezony impozantně a v prvních třech duelech si připsala plný počet bodů za 3 shodné výhry 2:1. Týmu se to povedlo doma s Chlumcem (Huňák 2), ve Vrchlabí (Pohořelý 2) i na půdě Rudníku (Kilevník a Groh). Starší dorostenci si ve třech zápasech připsali porážku 0:3 od Nového Bydžova, reputaci si však vylepšili proti Č. Kostelci (3:1) a RSCM Rozkoš (3:2). Vůbec nejlépe zahájili ročník obhájci titulu krajského přeborníka-mladší dorostenci. Ti porazili Č. Kostelec 6:0, Nový Bydžov 2:1 a Rozkoš 7:0. Přípravky a ženy si na start svých soutěží musejí ještě počkat, žáci ale jedno kolo již odehráli. Mladší zvítězili na hřišti Olympie HK B 4:2, starší 0:2 prohráli. Tak ať se Vám podzimní část sezony vydaří, fotbalisté a fotbalistky! Tomáš Otradovský Dvůr Králové n. L. - Bohemians 1905 čtvrtek 6. září od 17 hodin POD HANKOVÝM DOMEM Vytvořme rekordní návštěvu na našem stadionu. Dosavadní rekord padl loni proti Spartě diváků!

15 SRPEN 2007 Noviny královédvorské radnice PLACENÁ INZERCE strana 15

16 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2007 V polovině srpna byla zahájena investiční akce Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu rodinných a bytových domů, lokalita Alešova ulice. Na snímcích práce na skrývce ornice po vyklizení zahrádkářské kolonie a výkopové práce pro komunikaci. Foto: M. Šnajdr Pokládka kanalizačního a vodovodního potrubí. Foto: M. Šnajdr Dokončená rekonstrukce komunikací v ulici Šafaříkova a Jungmannova (obytná zóna s odpočinkovými plochami a městským mobiliářem). Foto: M. Šnajdr Odpočinková plocha s lavičkami v ulici Šafaříkova. Foto: M. Šnajdr Vstup do nového bloku šaten zimního stadionu. Foto: M. Záruba Na náměstí Václava Hanky vystoupil švýcarský Summer Big Band. Foto: P. Janoušek Jubilejní městská obchodní škola na pohlednici ze začátku 20. století. V srpnu se uskutečnil již 7. ročník turnaje O pohár starosty Lanžova. strana 16

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Rekonstrukce mateřské školy (odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300 v Lázních Bělohrad)

Rekonstrukce mateřské školy (odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300 v Lázních Bělohrad) Rekonstrukce mateřské školy (odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300 v Lázních Bělohrad) Od 16. června do října 2014 bude probíhat rozsáhlá modernizace naší mateřské školy. Co nás čeká: výměna oken a dveří,

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

Program pro NÁCHOD D O S P Ě L Ý C H. Týden VZDĚLÁVÁNÍ. Vzděláváním. k pestřejšímu životu. 11. - 15. listopadu 2013

Program pro NÁCHOD D O S P Ě L Ý C H. Týden VZDĚLÁVÁNÍ. Vzděláváním. k pestřejšímu životu. 11. - 15. listopadu 2013 Týden VZDĚLÁVÁNÍ D O S P Ě L Ý C H 11. - 15. listopadu 2013 Vzděláváním k pestřejšímu životu Program pro NÁCHOD Všechny akce se konají v prostorách úřadu práce v ě. Účast na všech akcích ZDARMA! V í c

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 v DDM Spálené Poříčí v letošním školním roce pokračovala činnost Domečku ve Spáleném Poříčí a připravili jsme

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013. Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013. Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013 Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHO- TĚBOŘ,

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více