Vážení přátelé, rodiče, milí žáci.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, rodiče, milí žáci."

Transkript

1

2

3 Základní škola Kolín V. Ovčárecká ~ 2009 Vážení přátelé, rodiče, milí žáci. Je to již 110 let, co stojí na Zálabí naše škola. Za 110 let jejího trvání opustilo tuto budovu obrovské množství absolventů, učila zde dlouhá řada učitelů a pracovalo v ní mnoho zaměstnanců. Ti všichni, spolu se současnými zaměstnanci školy, tvořili a tvoří obraz školy a její pověst. Těší nás, že bývalí žáci vodí po letech do naší školy svoje děti, máme radost, když rodiče našich žáků doporučí tuto školu svým známým a příbuzným. Žáky naší školy jsou nejen děti z Kolína, ale dojíždějí sem i děti z blízkých a vzdálenějších obcí. Snažíme se předat jim hodně našich znalostí a zkušeností, vybavit je do života potřebnými dovednostmi. Naše škola nabízí jako jediná v Kolíně již osmnáct let rozšířenou výuku cizích jazyků. Je to na základní škole něco navíc, co mají naši žáci do dalšího života - dovednost dobře se domluvit anglicky a k tomu ještě komunikovat francouzsky, německy nebo rusky. Abychom výuku angličtiny pro všechny naše žáky ještě rozšířili, vytvořili učitelé naší školy Projekt na zvýšení kvality výuky cizích jazyků na ZŠ v Ovčárecké ulici v Kolíně. Za 110 let se ve výuce mnohé změnilo. Co ale zůstává stejné, je snaha učitelů své žáky dobře připravit do života a do dalšího studia, podporovat a rozvíjet v nich to nejlepší a vychovat z nich chytré, slušné mladé lidi. Podle staré indiánské pověsti V každém člověku bojují spolu dva vlci. Jeden je zlý. Představuje zlobu, hloupost, závist, nesnášenlivost, omezenost. Druhý, ten hodný, představuje moudrost, přívětivost, pochopení, vstřícnost, trpělivost, rozvážnost. A který vyhrává?? Je to ten, kterého krmíme! A my v naší škole pomáháme dětem krmit toho hodného! Přeji naší škole do dalších let hodně šikovných žáků, vstřícných rodičů a nadšených učitelů. Mgr. Olga Pešoutová ředitelka školy 1

4 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Vážení občané, rodiče, milí žáci. Lucius Annaeus Seneca, kromě mnoha jiných hlubokých myšlenek, vyslovil i následující větu, nebo, chcete-li, citát: Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. Jsem přesvědčen, že existuje-li, žije-li něco více jak 100 let, musí mít existence takové věci smysluplnosti a účelnosti nadmíru. Protože život, existence, Vaší školy dosáhla letos již 110 roků, bylo by nadbytečné rozepisovat se o podrobnostech, či se případně utápět v mnohdy lehce jindy i v těžce trapných pokusech o slova moudra nebo chvály, byť jistě dobře míněných. Osobně blahopřeji Vaší škole k tak významnému jubileu a přeji jí do dalších minimálně 110 let stejně úspěšnou a smysluplnou existenci, kterou má za sebou od svého založení v roce Prvořadě pak díky nelehké a mnohdy nedoceňované práci všech pedagogů, kteří se ve škole vystřídali, tedy nepochybně i Vám, dnešním. Jiří Buřič starosta města Kolín Vážení občané, VI. ZŠ v Ovčárecké ulici slaví 110 let činnosti, za která se má čím pochlubit. Úspěšné základy do života v ní získalo velké množství žáků, ze kterých se stali posléze ctihodní občané Kolína a jeho okolí. Je známou skutečností, že škola nežije jen z tradice. Opakovaně jsem se mohl přesvědčit, že vedení školy se svým kvalitním pedagogickým sborem hledá stále nové cesty, kterými výuku zkvalitnit, rozšiřovat a školu tím učinit atraktivnější. Poslední desetiletí je navíc spojeno se vstupem České republiky do Evropské unie a tím jak s novými možnostmi, tak i s vyššími nároky na proces vzdělávání. Vyvstala potřeba intenzivnější výuky jazyků i nutnost zapojování nových učebních metod a technologií. Jako významné vidím předávání zkušeností mezi školami našimi i zahraničními a účast na projektech s tím spojených. Za samotnou školu hovoří jak její historie, tak i současné výsledky. Závěrem mi dovolte popřát VI. ZŠ další úspěšná léta a desetiletí. Pedagogům, ať je jejich povolání i nadále těší a společnost ať jim k tomu vytvoří odpovídající podmínky. Žákům pak přeji, aby si odnesli do dalšího života co nejvíce prakticky využitelných znalostí a dovedností a aby na svou školu a učitele i po dlouhých letech s uznáním vzpomínali. MUDr. Pavel Hoffmann místostarosta 2

5 1899 ~ 2009 Vážení, mých pár slov adresuji všem, kteří se zájmem či ze zvědavosti otevřou tuto publikaci, ale především všem školou povinným a zkoušeným na této škole teď i těm, co prošli školou v létech předchozích, jejím rodičům a všem těm, kteří nyní i v době minulé tady působili, tedy ředitelům, učitelům, ekonomkám, sekretářkám, vedoucím školní jídelny, školníkům, uklízečkám... Bylo jich za 110 let nemálo! Po dobu své existence poskytla tato škola několika generacím základy učiva a slušného chování a připravila je pro vstup do života. A většina z jejích absolventů se stala pevnou součástí každodenního života města. Spočítal jsem si, že jenom za posledních pět šk. roků - a to je zrovna i doba, co působím ve funkci vedoucího odboru školství, kultury a sportu - absolvovalo šestku, tj. Základní školu Kolín V., Ovčárecká 374, celkem 212 žáků a zájem o návštěvu této školy je i nadále na slušné úrovni. Je zřejmé, že vedení školy i všichni její zaměstnanci vyvíjí nemalé úsilí o to, aby i v dalším období měla škola pro své žáky připravenou bohatou nabídku programů, zejména jazykových, které zaujmou a zajistí jak kolínské tak i sendražické části dostatek žáků a kvalitních učitelů, za co si zaslouží uznání a poděkování. Hlavním cílem vzdělávacího procesu obecně je výchova svobodného a samostatného mladého člověka, který bude mít největší bohatství v sobě. Dovolte mi proto skončit slovy Karla Čapka: Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávána slovem i příkladem, to je to nejdůležitější, čeho lze žádat po škole. A přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost - zaplať pánbůh. Je toho dost pro největší pýchu vychovatelů. Do dalšího života a práce pro školu přeji všem, pro které jsem svůj příspěvek psal, jen to nejlepší. Mgr. Karel Kárník vedoucí odboru školství, kultury a sportu 3

6 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Pedagogický sbor 2009/2010 Pedagogický sbor v Sendražicích 2009/2010 4

7 1899 ~ 2009 Historie školy Již od 16. století se kolínské předměstí na pravém břehu Labe nazývá Zálabí. Dříve se zde nacházela ves Mnichovice. Kolínskou městskou částí se stala roku Až do roku 1885 nebyla na Zálabí jediná škola, která by sloužila výchově a vzdělávání zálabských dětí. Ty musely navštěvovat školy ve městě. Po dlouhém jednání zastupitelů obce byl sehnán finanční obnos na stavbu školy v Ovčárecké ulici. Jejímu otevření došlo Výpis z kroniky kolínského školství posvěcena nová škola na Zálabí. V devět hodin slavné služby boží v kostele sv. Víta, po nich se odebral lid v průvodu, který vedl důstojný pan vikář Jan Ev. Eybl z Křečhoře s četnou kněžskou asistencí k nové budově školní. Vylíčiv zde k četně shromážděnému zástupu pravý účel školy, pomodlil se a posvětil školu vně. Pak vešel duchovní hodnostář s účastníky do jedné třídy, v níž postaven oltář, vykonal tu modlitby a vysvětil školu uvnitř. Po skončených obřadech světících vybídl a napomenul pan vikář přítomné rodiče, aby dítky své ve jménu božím vždy pilně do školy posílali. C.K. okresní školní inspektor Josef Libický ve vzletné řeči poukázal na důležitost školy, v níž se učí mládež Boha, císaře a vlast znáti a milovati. Pan starosta ing. Vojtěch Formánek odevzdávaje řídícímu učiteli pnu Petru Staškovi klíče pravil, že obec postavila v tomto předměstí, v němž většina chudina bydlí, budovu školní s velikým nákladem proto, aby ukázala, že o ni zvláště pečuje, chtíc jí nahraditi na statcích duchovních, oč byla zkrácena na statku hmotném. Pedagogický sbor 2009/2010 druhá řada zleva: Jandová Dobruška, Skalníková Eva, Shanahan Paul, Martínek Tomáš, Mezlík Ivan, Skramuský Břetislav, Hanáková Alena prostřední řada zleva: Tichá Ivana, Dzodzáková Naděžda, Šafranková Martina, Slavíková Markéta, Pražanová Daniela, Čechová Drahomíra, Fialová Dagmar sedící řada zleva: Pakandlová Hana, Růžičková Věra, Pešoutová Olga, Novotná Ludmila, Kratochvílová Věra, Drahokoupilová Jana Pedagogický sbor v Sendražicích 2009/2010 zleva: Lenka Marvánková, Jana Zichová, Olga Pešoutová, Zdeňka Černá, Věra Schreiberová, dole: Iva Konvalinková 5

8 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Z historie školy jak uvádí školní kronika byla posvěcena nová škola na Zálabí v kostele sv. Víta místní školní rada rozhoduje přistavět 2. patro zahájena stavba 2. patra zřízena Měšťanská škola s počtem žáků zavedení elektrického proudu škola přeměněna na výjezdní oddělení chlapecké školy od školy dívčí budova poskytnuta pro vojenské účely škola se stala shromaždištěm pro kolínské občany židovského původu před transporty budova byla přeměněna v lazaret Prázdniny úprava budovy (fasáda školy byla poškozena dopadem bomby během války) vybudování šaten, nářaďovny založen hudební, pěvecký a taneční soubor (180 členů) výstavba bazénu dílenský pavilón zahájení činnosti Klubu mladých diváků - přestavba školní jídelny a družiny experimentální lehkoatletická třída založen Klub vědeckotechnické činnosti mládeže Únor zbourání budovy školní jídelny Září otevřena nová školní jídelna (Čelakovského ulice) ukončena činnost sportovních tříd škola se zařadila do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků rekonstrukce tělocvičny, úprava šaten a školního hřiště připojení pracovny počítačů na internet otevřena druhá počítačová pracovna Srpen připojení školy v Sendražicích (odloučené pracoviště) pořízení první interaktivní tabule výměna oken za protihluková okna (do ulice Ovčárecké) od výuka podle školního vzdělávacího programu ŠKOLA PRO EVROPU - v 1. a 6. ročnících Červen výzdoba školního dvora (roční období) od projekt Program pro podporu a zvýšení kvality v cizojazyčném vzdělávání na ZŠ Ovčárecká 6

9 ~ 2009

10 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 8

11 ~ 2009

12 Základní škola Kolín V. Ovčárecká

13 ~ 2009

14 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Rozšířená výuka jazyků Ve školním roce se škola zařadila do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků. Výuka cizích jazyků probíhala od 3. třídy (anglický jazyk). Od 6. třídy se vyučoval druhý cizí jazyk. V současné době se s výukou angličtiny začíná již v 1. třídě. Kromě angličtiny si žáci jako druhý cizí jazyk mohou vybrat německý jazyk, francouzský jazyk a ruský jazyk. V rámci jazykové výuky mají žáci možnost účasti na řadě akcí jako jsou jazykové pobyty, poznávací zájezdy v zahraničí výměnný pobyt v Německu (Kassel) - zájezd do Londýna aktivisté PEER programu - pobyt v Chorvatsku zájezd do Francie (Projekt Euro exil) zájezd do Anglie spolupráce se školou v belgických Antverpách (zájezd belgických žáků do Krkonoš) zájezd do Belgie - návštěva muzeí, Evropského parlamentu, účast dětí při výuce (35 žáků) návštěva belgických dětí opět v Krkonoších (společně s našimi žáky - 15 žáků) připojení naší školy k projektu Sokrates Kapka vody cestuje po Evropě - zúčastněné země - ČR, Francie, Kypr, Řecko, Irská republika 2005 listopad - pracovní schůzka vyučujících v Limasssolu (Kypr) 2006 duben - pracovní schůzka vyučujících v Neohori (Řecko) 2006 květen - zájezd do Irska poznávání Irska, návštěva školy z projektu Sokrates - 25 žáků 2006 listopad - pracovní schůzka projektu Sokrates na naší škole, prezentace a slavnostní vystoupení našich žáků zájezd do Rakouska - aktivní zapojení do výuky ve škole, sportovní turnaje, alpská turistika 2006 prosinec - vánoční a adventní trhy - Vídeň, Salzburk, Linec a Drážďany prohlídka měst, vánoční atmosféra spojená s nákupy a ochutnávkou místních specialit 2007 duben - závěrečná pracovní schůzka v rámci projektu Sokrates ve francouzském Rennes zájezd do Skotska, poznávání krás Skotska, 45 žáků 2009 leden - zahájen projekt Program pro podporu a zvýšení kvality v cizojazyčném vzdělávání na ZŠ Ovčárecká 2009 červen - jazykový pobyt v Poniklé, 40 žáků II. stupně 2009 září - jazykový pobyt v Poniklé, 40 žáků I. stupně 2010 červen - plánuje se výjezd do jižní Anglie 12

15 1899 ~ 2009 Projekt výuky anglického jazyka Ve školním roce 2008/2009 byl na naší škole zahájen vzdělávací projekt vytvořený našimi pedagogy nazvaný Projekt pro podporu a zvýšení kvality v cizojazyčném vzdělávání na ZŠ Kolín V., Ovčárecká 374. Tento projekt začal v lednu 2009 a bude pokračovat až do října Hlavním cílem projektu je nadále zatraktivňovat a zkvalitňovat výuku Aj na naší škole. K tomuto cíli směřují klíčové aktivity projektu. Hlavní aktivitou projektu je výuka AJ rodilým mluvčím. Jedná se o 1-2 hodiny z celkové 3 hodinové dotace. Rodilý mluvčí navštěvuje většinu tříd pravidelně a obsah i podoba výuky je přizpůsobena věku i schopnostem žáků. Ve školním roce 2008/2009 byl s rodilým mluvčím ve všech hodinách přítomen také český vyučující, v letošním školním roce bude již rodilý mluvčí ve vyšších ročnících vyučovat samostatně. Na přípravách a celkové podobě těchto hodin se budou podílet i naši učitelé AJ. Další klíčovou aktivitou je zařazení AJ do některých předmětů, takzvaná koedukovaná výuka. Jedná se o vyučování českým učitelem za asistence a spolupráce s rodilým mluvčím, který je v hodině také přítomen. K takto vedené výuce jsou našimi učiteli vytvářeny dvojjazyčné učební materiály a pracovní listy. Žáci tedy jednodušší názvy a aktivity vnímají souběžně v českém a anglickém jazyce a přirozeně používají AJ i mimo hodiny angličtiny. Individuální přístup a zohlednění schopností žáků je samozřejmostí. Tyto hodiny jsou pro svou pestrost a netradiční podobu u našich žáků velmi oblíbené. V rámci projektu jsou také pořádány vícedenní pobyty v přírodě s intenzivní výukou angličtiny. Ve školním roce 2008/2009 se uskutečnil první z nich za účasti žáků ze tříd. Dopolední program je složen z cílených aktivit a činností s častým praktickým využitím anglického jazyka. Obdobný pobyt proběhl také v září 2009 a zúčastnili se ho žáci tříd. Projekt, jeho aktivity i materiální zabezpečení, je financován Evropským sociálním fondem (ESF). Díky přísunu těchto finančních prostředků byla pořízena technika na tvorbu metodických materiálů, které se pak přímo dostávají do rukou dětem. Ze získaných peněz byla pořízena také didaktická technika a i vícedenní pobyty jsou převážně hrazeny z těchto prostředků. 13

16 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Školní družina Školní družina je nedílnou součástí ZŠ, ale nenapodobuje vyučování ve třídě. Dává nám možnost k neformálnímu pojetí práce, má vlastní vzdělávací program. Snaží se vytvářet předpoklady k účelnému využívání volného času a relaxaci po vyučování. Pro děti organizujeme různé sportovní soutěže. K těmto aktivitám využíváme školní hřiště, lesopark v Borkách, Kmochův ostrov. Děti naší ŠD navštěvovaly kroužek Dítě a kůň, kroužek Šikovných rukou. V současné době je to kroužek Malý Kolíňák, ve kterém se děti seznamují s historií i současností našeho města. Během školního roku pořádáme různé exkurze (Hasičský záchranný sbor, Záchranná služba, knihovna). Do programu zařazujeme týdenní projekty - Naše město, Moje rodina, Zdravý jídelníček. ŠD koordinuje práci se školou, vychovatelky spolupracují s třídními učitelkami a jsou v pravidelném kontaktu s rodiči. Děti mají možnost podílet se na výběru činností, což přispívá k radostné atmosféře v kolektivu dětí. Ludmila Vejsadová vedoucí školní družiny Zájmové útvary Svůj talent, schopnosti a zájmy si mohou žáci rozvíjet v pestré nabídce kroužků: I. stupeň Kroužek anglického jazyka Malý Kolíňák Hudební hrátky Kroužek tvořivých rukou Výtvarný kroužek Florbal Pohybové hry Sportovní hry Stolní tenis Kroužek počítačů II. stupeň Kroužek českého jazyka Kroužek matematiky Aranžování květin Kroužek mladých zdravotníků Sportovní gymnastika Florbal Kroužek kombinovaných aktivit 14

17 1899 ~ 2009 Preferované školní akce 2. ročník Povinný plavecký výcvik 20 hodin 3. ročník Povinný plavecký výcvik 20 hodin 7. ročník Lyžařský výcvikový kurz 1 týden ročník Atletický víceboj 1 den ročník Ochrana člověka za mimořádných situací 6 témat 6. ročník Peer program (program protidrogové Prevence) průběžně předškoláci Školička nanečisto 4 setkání ročník Den Země 1 den ročník Den evropských jazyků 1 den 9. ročník Setkání bývalých žáků 9. tříd se současnými žáky 9. tříd (zkušenosti ze SŠ) 1 den ročník Poznávací zájezd (Německo, Rakousko) 1 den ročník Zahraniční poznávací zájezd 1 týden / 2 roky ročník Vícedenní pobyt s intenzivní výukou AJ 1 týden ročník Vícedenní pobyt s intenzivní výukou AJ 1 týden Kromě těchto akcí naši žáci navštěvují divadelní a filmová představení, výstavy, knihovnu, účastní se škol v přírodě, výletů, exkurzí, soutěží a dalších akcí. 15

18 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Slovo ředitelky na závěr - perspektiva a budoucnost školy Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO EVROPU a projekt PROGRAM NA PODPORU ZVÝŠENÍ KVALITY V CIZOJAZYČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 jsou zárukou dalšího zaměření školy na rozšířenou výuku jazyků a zapojení našich žáků do mezinárodních výchovně - vzdělávacích programů, na výjezdy do zahraničí směrované na poznávání evropských zemí a prohlubování jazykových znalostí žáků. Věřím, že i nadále bude naše škola vzhledem ke svému atraktivnímu zaměření vyhledávána rodiči, kteří chápou důležitost jazykového vzdělání svých dětí. A proto budeme i nadále vylepšovat vybavení naší školy a provádět změny ve výchovně - vzdělávacím procesu tak, aby absolventi naší školy byli v dalším životě úspěšní a konkurenceschopní! Jsem přesvědčena, že s kolektivem tvůrčích a obětavých učitelů se tato práce bude dařit a naše škola se bude dále rozvíjet k radosti naší a ku prospěchu společnosti. Mgr. Olga Pešoutová, ředitelka školy Zájezd do Londýna 16

19 1899 ~ 2009 Atletický den Mateřská školka na návštěvě 17

20 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Mikulášská nadílka Ukázková hodina francouzského jazyka 18

21 1899 ~ 2009 Den evropských jazyků Beseda o Japonsku 19

22 Základní škola Kolín V Ovčárecká 374 Den země Ze školní akademie 20

23 1899 ~ 2009 Počítačová pracovna Ukázka výcviku psů 21

24 Základní škola Kolín V Ovčárecká 374 Výuka angličtiny s rodilým mluvčím Karneval 22

25 1899 ~ 2009 Výzdoba školního dvora Projekty ke Dni evropských jazyků v Sendražicích 23

26 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Ve školní družině v Sendražicích Pozvánka na akce k výročí založení školy 24

27

28 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Tel.:

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Almanach k 30. výročí otevření školy

Almanach k 30. výročí otevření školy Almanach k 30. výročí otevření školy Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.. ( J.A. Komenský ) Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 IČO 702 839 40 Telefon: 549 415 629 Zřizovatel

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 4 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Obec Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání září 2008 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1 PŘEDKLADATEL... 4 1.2 ZŘIZOVATEL...

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více