Vážení přátelé, rodiče, milí žáci.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, rodiče, milí žáci."

Transkript

1

2

3 Základní škola Kolín V. Ovčárecká ~ 2009 Vážení přátelé, rodiče, milí žáci. Je to již 110 let, co stojí na Zálabí naše škola. Za 110 let jejího trvání opustilo tuto budovu obrovské množství absolventů, učila zde dlouhá řada učitelů a pracovalo v ní mnoho zaměstnanců. Ti všichni, spolu se současnými zaměstnanci školy, tvořili a tvoří obraz školy a její pověst. Těší nás, že bývalí žáci vodí po letech do naší školy svoje děti, máme radost, když rodiče našich žáků doporučí tuto školu svým známým a příbuzným. Žáky naší školy jsou nejen děti z Kolína, ale dojíždějí sem i děti z blízkých a vzdálenějších obcí. Snažíme se předat jim hodně našich znalostí a zkušeností, vybavit je do života potřebnými dovednostmi. Naše škola nabízí jako jediná v Kolíně již osmnáct let rozšířenou výuku cizích jazyků. Je to na základní škole něco navíc, co mají naši žáci do dalšího života - dovednost dobře se domluvit anglicky a k tomu ještě komunikovat francouzsky, německy nebo rusky. Abychom výuku angličtiny pro všechny naše žáky ještě rozšířili, vytvořili učitelé naší školy Projekt na zvýšení kvality výuky cizích jazyků na ZŠ v Ovčárecké ulici v Kolíně. Za 110 let se ve výuce mnohé změnilo. Co ale zůstává stejné, je snaha učitelů své žáky dobře připravit do života a do dalšího studia, podporovat a rozvíjet v nich to nejlepší a vychovat z nich chytré, slušné mladé lidi. Podle staré indiánské pověsti V každém člověku bojují spolu dva vlci. Jeden je zlý. Představuje zlobu, hloupost, závist, nesnášenlivost, omezenost. Druhý, ten hodný, představuje moudrost, přívětivost, pochopení, vstřícnost, trpělivost, rozvážnost. A který vyhrává?? Je to ten, kterého krmíme! A my v naší škole pomáháme dětem krmit toho hodného! Přeji naší škole do dalších let hodně šikovných žáků, vstřícných rodičů a nadšených učitelů. Mgr. Olga Pešoutová ředitelka školy 1

4 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Vážení občané, rodiče, milí žáci. Lucius Annaeus Seneca, kromě mnoha jiných hlubokých myšlenek, vyslovil i následující větu, nebo, chcete-li, citát: Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. Jsem přesvědčen, že existuje-li, žije-li něco více jak 100 let, musí mít existence takové věci smysluplnosti a účelnosti nadmíru. Protože život, existence, Vaší školy dosáhla letos již 110 roků, bylo by nadbytečné rozepisovat se o podrobnostech, či se případně utápět v mnohdy lehce jindy i v těžce trapných pokusech o slova moudra nebo chvály, byť jistě dobře míněných. Osobně blahopřeji Vaší škole k tak významnému jubileu a přeji jí do dalších minimálně 110 let stejně úspěšnou a smysluplnou existenci, kterou má za sebou od svého založení v roce Prvořadě pak díky nelehké a mnohdy nedoceňované práci všech pedagogů, kteří se ve škole vystřídali, tedy nepochybně i Vám, dnešním. Jiří Buřič starosta města Kolín Vážení občané, VI. ZŠ v Ovčárecké ulici slaví 110 let činnosti, za která se má čím pochlubit. Úspěšné základy do života v ní získalo velké množství žáků, ze kterých se stali posléze ctihodní občané Kolína a jeho okolí. Je známou skutečností, že škola nežije jen z tradice. Opakovaně jsem se mohl přesvědčit, že vedení školy se svým kvalitním pedagogickým sborem hledá stále nové cesty, kterými výuku zkvalitnit, rozšiřovat a školu tím učinit atraktivnější. Poslední desetiletí je navíc spojeno se vstupem České republiky do Evropské unie a tím jak s novými možnostmi, tak i s vyššími nároky na proces vzdělávání. Vyvstala potřeba intenzivnější výuky jazyků i nutnost zapojování nových učebních metod a technologií. Jako významné vidím předávání zkušeností mezi školami našimi i zahraničními a účast na projektech s tím spojených. Za samotnou školu hovoří jak její historie, tak i současné výsledky. Závěrem mi dovolte popřát VI. ZŠ další úspěšná léta a desetiletí. Pedagogům, ať je jejich povolání i nadále těší a společnost ať jim k tomu vytvoří odpovídající podmínky. Žákům pak přeji, aby si odnesli do dalšího života co nejvíce prakticky využitelných znalostí a dovedností a aby na svou školu a učitele i po dlouhých letech s uznáním vzpomínali. MUDr. Pavel Hoffmann místostarosta 2

5 1899 ~ 2009 Vážení, mých pár slov adresuji všem, kteří se zájmem či ze zvědavosti otevřou tuto publikaci, ale především všem školou povinným a zkoušeným na této škole teď i těm, co prošli školou v létech předchozích, jejím rodičům a všem těm, kteří nyní i v době minulé tady působili, tedy ředitelům, učitelům, ekonomkám, sekretářkám, vedoucím školní jídelny, školníkům, uklízečkám... Bylo jich za 110 let nemálo! Po dobu své existence poskytla tato škola několika generacím základy učiva a slušného chování a připravila je pro vstup do života. A většina z jejích absolventů se stala pevnou součástí každodenního života města. Spočítal jsem si, že jenom za posledních pět šk. roků - a to je zrovna i doba, co působím ve funkci vedoucího odboru školství, kultury a sportu - absolvovalo šestku, tj. Základní školu Kolín V., Ovčárecká 374, celkem 212 žáků a zájem o návštěvu této školy je i nadále na slušné úrovni. Je zřejmé, že vedení školy i všichni její zaměstnanci vyvíjí nemalé úsilí o to, aby i v dalším období měla škola pro své žáky připravenou bohatou nabídku programů, zejména jazykových, které zaujmou a zajistí jak kolínské tak i sendražické části dostatek žáků a kvalitních učitelů, za co si zaslouží uznání a poděkování. Hlavním cílem vzdělávacího procesu obecně je výchova svobodného a samostatného mladého člověka, který bude mít největší bohatství v sobě. Dovolte mi proto skončit slovy Karla Čapka: Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávána slovem i příkladem, to je to nejdůležitější, čeho lze žádat po škole. A přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost - zaplať pánbůh. Je toho dost pro největší pýchu vychovatelů. Do dalšího života a práce pro školu přeji všem, pro které jsem svůj příspěvek psal, jen to nejlepší. Mgr. Karel Kárník vedoucí odboru školství, kultury a sportu 3

6 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Pedagogický sbor 2009/2010 Pedagogický sbor v Sendražicích 2009/2010 4

7 1899 ~ 2009 Historie školy Již od 16. století se kolínské předměstí na pravém břehu Labe nazývá Zálabí. Dříve se zde nacházela ves Mnichovice. Kolínskou městskou částí se stala roku Až do roku 1885 nebyla na Zálabí jediná škola, která by sloužila výchově a vzdělávání zálabských dětí. Ty musely navštěvovat školy ve městě. Po dlouhém jednání zastupitelů obce byl sehnán finanční obnos na stavbu školy v Ovčárecké ulici. Jejímu otevření došlo Výpis z kroniky kolínského školství posvěcena nová škola na Zálabí. V devět hodin slavné služby boží v kostele sv. Víta, po nich se odebral lid v průvodu, který vedl důstojný pan vikář Jan Ev. Eybl z Křečhoře s četnou kněžskou asistencí k nové budově školní. Vylíčiv zde k četně shromážděnému zástupu pravý účel školy, pomodlil se a posvětil školu vně. Pak vešel duchovní hodnostář s účastníky do jedné třídy, v níž postaven oltář, vykonal tu modlitby a vysvětil školu uvnitř. Po skončených obřadech světících vybídl a napomenul pan vikář přítomné rodiče, aby dítky své ve jménu božím vždy pilně do školy posílali. C.K. okresní školní inspektor Josef Libický ve vzletné řeči poukázal na důležitost školy, v níž se učí mládež Boha, císaře a vlast znáti a milovati. Pan starosta ing. Vojtěch Formánek odevzdávaje řídícímu učiteli pnu Petru Staškovi klíče pravil, že obec postavila v tomto předměstí, v němž většina chudina bydlí, budovu školní s velikým nákladem proto, aby ukázala, že o ni zvláště pečuje, chtíc jí nahraditi na statcích duchovních, oč byla zkrácena na statku hmotném. Pedagogický sbor 2009/2010 druhá řada zleva: Jandová Dobruška, Skalníková Eva, Shanahan Paul, Martínek Tomáš, Mezlík Ivan, Skramuský Břetislav, Hanáková Alena prostřední řada zleva: Tichá Ivana, Dzodzáková Naděžda, Šafranková Martina, Slavíková Markéta, Pražanová Daniela, Čechová Drahomíra, Fialová Dagmar sedící řada zleva: Pakandlová Hana, Růžičková Věra, Pešoutová Olga, Novotná Ludmila, Kratochvílová Věra, Drahokoupilová Jana Pedagogický sbor v Sendražicích 2009/2010 zleva: Lenka Marvánková, Jana Zichová, Olga Pešoutová, Zdeňka Černá, Věra Schreiberová, dole: Iva Konvalinková 5

8 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Z historie školy jak uvádí školní kronika byla posvěcena nová škola na Zálabí v kostele sv. Víta místní školní rada rozhoduje přistavět 2. patro zahájena stavba 2. patra zřízena Měšťanská škola s počtem žáků zavedení elektrického proudu škola přeměněna na výjezdní oddělení chlapecké školy od školy dívčí budova poskytnuta pro vojenské účely škola se stala shromaždištěm pro kolínské občany židovského původu před transporty budova byla přeměněna v lazaret Prázdniny úprava budovy (fasáda školy byla poškozena dopadem bomby během války) vybudování šaten, nářaďovny založen hudební, pěvecký a taneční soubor (180 členů) výstavba bazénu dílenský pavilón zahájení činnosti Klubu mladých diváků - přestavba školní jídelny a družiny experimentální lehkoatletická třída založen Klub vědeckotechnické činnosti mládeže Únor zbourání budovy školní jídelny Září otevřena nová školní jídelna (Čelakovského ulice) ukončena činnost sportovních tříd škola se zařadila do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků rekonstrukce tělocvičny, úprava šaten a školního hřiště připojení pracovny počítačů na internet otevřena druhá počítačová pracovna Srpen připojení školy v Sendražicích (odloučené pracoviště) pořízení první interaktivní tabule výměna oken za protihluková okna (do ulice Ovčárecké) od výuka podle školního vzdělávacího programu ŠKOLA PRO EVROPU - v 1. a 6. ročnících Červen výzdoba školního dvora (roční období) od projekt Program pro podporu a zvýšení kvality v cizojazyčném vzdělávání na ZŠ Ovčárecká 6

9 ~ 2009

10 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 8

11 ~ 2009

12 Základní škola Kolín V. Ovčárecká

13 ~ 2009

14 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Rozšířená výuka jazyků Ve školním roce se škola zařadila do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků. Výuka cizích jazyků probíhala od 3. třídy (anglický jazyk). Od 6. třídy se vyučoval druhý cizí jazyk. V současné době se s výukou angličtiny začíná již v 1. třídě. Kromě angličtiny si žáci jako druhý cizí jazyk mohou vybrat německý jazyk, francouzský jazyk a ruský jazyk. V rámci jazykové výuky mají žáci možnost účasti na řadě akcí jako jsou jazykové pobyty, poznávací zájezdy v zahraničí výměnný pobyt v Německu (Kassel) - zájezd do Londýna aktivisté PEER programu - pobyt v Chorvatsku zájezd do Francie (Projekt Euro exil) zájezd do Anglie spolupráce se školou v belgických Antverpách (zájezd belgických žáků do Krkonoš) zájezd do Belgie - návštěva muzeí, Evropského parlamentu, účast dětí při výuce (35 žáků) návštěva belgických dětí opět v Krkonoších (společně s našimi žáky - 15 žáků) připojení naší školy k projektu Sokrates Kapka vody cestuje po Evropě - zúčastněné země - ČR, Francie, Kypr, Řecko, Irská republika 2005 listopad - pracovní schůzka vyučujících v Limasssolu (Kypr) 2006 duben - pracovní schůzka vyučujících v Neohori (Řecko) 2006 květen - zájezd do Irska poznávání Irska, návštěva školy z projektu Sokrates - 25 žáků 2006 listopad - pracovní schůzka projektu Sokrates na naší škole, prezentace a slavnostní vystoupení našich žáků zájezd do Rakouska - aktivní zapojení do výuky ve škole, sportovní turnaje, alpská turistika 2006 prosinec - vánoční a adventní trhy - Vídeň, Salzburk, Linec a Drážďany prohlídka měst, vánoční atmosféra spojená s nákupy a ochutnávkou místních specialit 2007 duben - závěrečná pracovní schůzka v rámci projektu Sokrates ve francouzském Rennes zájezd do Skotska, poznávání krás Skotska, 45 žáků 2009 leden - zahájen projekt Program pro podporu a zvýšení kvality v cizojazyčném vzdělávání na ZŠ Ovčárecká 2009 červen - jazykový pobyt v Poniklé, 40 žáků II. stupně 2009 září - jazykový pobyt v Poniklé, 40 žáků I. stupně 2010 červen - plánuje se výjezd do jižní Anglie 12

15 1899 ~ 2009 Projekt výuky anglického jazyka Ve školním roce 2008/2009 byl na naší škole zahájen vzdělávací projekt vytvořený našimi pedagogy nazvaný Projekt pro podporu a zvýšení kvality v cizojazyčném vzdělávání na ZŠ Kolín V., Ovčárecká 374. Tento projekt začal v lednu 2009 a bude pokračovat až do října Hlavním cílem projektu je nadále zatraktivňovat a zkvalitňovat výuku Aj na naší škole. K tomuto cíli směřují klíčové aktivity projektu. Hlavní aktivitou projektu je výuka AJ rodilým mluvčím. Jedná se o 1-2 hodiny z celkové 3 hodinové dotace. Rodilý mluvčí navštěvuje většinu tříd pravidelně a obsah i podoba výuky je přizpůsobena věku i schopnostem žáků. Ve školním roce 2008/2009 byl s rodilým mluvčím ve všech hodinách přítomen také český vyučující, v letošním školním roce bude již rodilý mluvčí ve vyšších ročnících vyučovat samostatně. Na přípravách a celkové podobě těchto hodin se budou podílet i naši učitelé AJ. Další klíčovou aktivitou je zařazení AJ do některých předmětů, takzvaná koedukovaná výuka. Jedná se o vyučování českým učitelem za asistence a spolupráce s rodilým mluvčím, který je v hodině také přítomen. K takto vedené výuce jsou našimi učiteli vytvářeny dvojjazyčné učební materiály a pracovní listy. Žáci tedy jednodušší názvy a aktivity vnímají souběžně v českém a anglickém jazyce a přirozeně používají AJ i mimo hodiny angličtiny. Individuální přístup a zohlednění schopností žáků je samozřejmostí. Tyto hodiny jsou pro svou pestrost a netradiční podobu u našich žáků velmi oblíbené. V rámci projektu jsou také pořádány vícedenní pobyty v přírodě s intenzivní výukou angličtiny. Ve školním roce 2008/2009 se uskutečnil první z nich za účasti žáků ze tříd. Dopolední program je složen z cílených aktivit a činností s častým praktickým využitím anglického jazyka. Obdobný pobyt proběhl také v září 2009 a zúčastnili se ho žáci tříd. Projekt, jeho aktivity i materiální zabezpečení, je financován Evropským sociálním fondem (ESF). Díky přísunu těchto finančních prostředků byla pořízena technika na tvorbu metodických materiálů, které se pak přímo dostávají do rukou dětem. Ze získaných peněz byla pořízena také didaktická technika a i vícedenní pobyty jsou převážně hrazeny z těchto prostředků. 13

16 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Školní družina Školní družina je nedílnou součástí ZŠ, ale nenapodobuje vyučování ve třídě. Dává nám možnost k neformálnímu pojetí práce, má vlastní vzdělávací program. Snaží se vytvářet předpoklady k účelnému využívání volného času a relaxaci po vyučování. Pro děti organizujeme různé sportovní soutěže. K těmto aktivitám využíváme školní hřiště, lesopark v Borkách, Kmochův ostrov. Děti naší ŠD navštěvovaly kroužek Dítě a kůň, kroužek Šikovných rukou. V současné době je to kroužek Malý Kolíňák, ve kterém se děti seznamují s historií i současností našeho města. Během školního roku pořádáme různé exkurze (Hasičský záchranný sbor, Záchranná služba, knihovna). Do programu zařazujeme týdenní projekty - Naše město, Moje rodina, Zdravý jídelníček. ŠD koordinuje práci se školou, vychovatelky spolupracují s třídními učitelkami a jsou v pravidelném kontaktu s rodiči. Děti mají možnost podílet se na výběru činností, což přispívá k radostné atmosféře v kolektivu dětí. Ludmila Vejsadová vedoucí školní družiny Zájmové útvary Svůj talent, schopnosti a zájmy si mohou žáci rozvíjet v pestré nabídce kroužků: I. stupeň Kroužek anglického jazyka Malý Kolíňák Hudební hrátky Kroužek tvořivých rukou Výtvarný kroužek Florbal Pohybové hry Sportovní hry Stolní tenis Kroužek počítačů II. stupeň Kroužek českého jazyka Kroužek matematiky Aranžování květin Kroužek mladých zdravotníků Sportovní gymnastika Florbal Kroužek kombinovaných aktivit 14

17 1899 ~ 2009 Preferované školní akce 2. ročník Povinný plavecký výcvik 20 hodin 3. ročník Povinný plavecký výcvik 20 hodin 7. ročník Lyžařský výcvikový kurz 1 týden ročník Atletický víceboj 1 den ročník Ochrana člověka za mimořádných situací 6 témat 6. ročník Peer program (program protidrogové Prevence) průběžně předškoláci Školička nanečisto 4 setkání ročník Den Země 1 den ročník Den evropských jazyků 1 den 9. ročník Setkání bývalých žáků 9. tříd se současnými žáky 9. tříd (zkušenosti ze SŠ) 1 den ročník Poznávací zájezd (Německo, Rakousko) 1 den ročník Zahraniční poznávací zájezd 1 týden / 2 roky ročník Vícedenní pobyt s intenzivní výukou AJ 1 týden ročník Vícedenní pobyt s intenzivní výukou AJ 1 týden Kromě těchto akcí naši žáci navštěvují divadelní a filmová představení, výstavy, knihovnu, účastní se škol v přírodě, výletů, exkurzí, soutěží a dalších akcí. 15

18 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Slovo ředitelky na závěr - perspektiva a budoucnost školy Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO EVROPU a projekt PROGRAM NA PODPORU ZVÝŠENÍ KVALITY V CIZOJAZYČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 jsou zárukou dalšího zaměření školy na rozšířenou výuku jazyků a zapojení našich žáků do mezinárodních výchovně - vzdělávacích programů, na výjezdy do zahraničí směrované na poznávání evropských zemí a prohlubování jazykových znalostí žáků. Věřím, že i nadále bude naše škola vzhledem ke svému atraktivnímu zaměření vyhledávána rodiči, kteří chápou důležitost jazykového vzdělání svých dětí. A proto budeme i nadále vylepšovat vybavení naší školy a provádět změny ve výchovně - vzdělávacím procesu tak, aby absolventi naší školy byli v dalším životě úspěšní a konkurenceschopní! Jsem přesvědčena, že s kolektivem tvůrčích a obětavých učitelů se tato práce bude dařit a naše škola se bude dále rozvíjet k radosti naší a ku prospěchu společnosti. Mgr. Olga Pešoutová, ředitelka školy Zájezd do Londýna 16

19 1899 ~ 2009 Atletický den Mateřská školka na návštěvě 17

20 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Mikulášská nadílka Ukázková hodina francouzského jazyka 18

21 1899 ~ 2009 Den evropských jazyků Beseda o Japonsku 19

22 Základní škola Kolín V Ovčárecká 374 Den země Ze školní akademie 20

23 1899 ~ 2009 Počítačová pracovna Ukázka výcviku psů 21

24 Základní škola Kolín V Ovčárecká 374 Výuka angličtiny s rodilým mluvčím Karneval 22

25 1899 ~ 2009 Výzdoba školního dvora Projekty ke Dni evropských jazyků v Sendražicích 23

26 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Ve školní družině v Sendražicích Pozvánka na akce k výročí založení školy 24

27

28 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Tel.:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Koncepční záměr rozvoje základní školy v letech 2009-2013 * Konkrétní vize kvalitativního růstu školy * Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na cíle, které

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více