Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015"

Transkript

1 Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne děkan doc. Doulík 1. Děkan podal aktuální informace týkající se 50baru momentálně jsou řešeny problémy (zatékání apod.) před předáním stavby a kolaudací. Dále včera proběhlo jednání u kvestora, kde bylo řešeno i provozování 50baru. Došlo k dohodě o provozování ze strany SKM (zahájení bude odvislé od vyřešení havárie a kolaudace stavby). Další jednání, kde dojde ke zpřesnění termínů, proběhne u kvestora dne Děkan informoval o u kvestora Ing. Šumpely, který oznamuje uvolnění pozice vedoucího oddělení veřejných zakázek (Ing. Klicnar) a další s tím související kroky. Informováni byli též pracovníci kateder. 3. Kolegium děkana se dne zabývalo připomínkami pracovišť PF k systému HAP. Připomínky byly konkretizovány, či vyřazeny (pokud neměly logickou oporu) a byly proděkankou dr. Procházkovou zaslány odpovědné osobě. 4. AS PF dne projednal změny Organizačního řádu PF UJEP (post asistenta děkana). 5. Děkan informoval o plánované změně Organizačního řádu PF UJEP týkající se Centra pedagogické praxe PF. 6. Děkan připomenul materiál dr. Bertla týkající se ekonomické efektivity kateder (k ). Významnější problémy se jeví u těchto pracovišť KAJ, KVK a CJP. 7. Informace z kolegia rektora (6. 1.): Rektor předal jmenování děkanovi PF na funkční období od do , dále byl od jmenován nový děkan FUD doc. Pavel Mrkus. Rozpočet PF za rok 2014 bude v oblasti provozu plánovaně ztrátový, ztráta bude saturována z fondu provozních prostředků (její výše zatím není známa). Projednání rozpočtu PF pro rok 2015 proběhne na rektorátu od 11:45. Metodika tvorby rozpočtu by měla být shodná s rokem Prorektorka dr. Chvátalová informovala o možných dopadech novely VŠ zákona (možná účinnost od ). Případné žádosti o akreditace nových studijních oborů je proto žádoucí doručit na Akreditační komisi nejlépe do konce února Od by mělo dojít ke změně Organizačního řádu UJEP vznik UCP SVP (přímo podřízeno prorektorovi pro studium). Výplatní termíny a termíny odevzdání podkladů ke mzdám v roce 2015 byly zaslány pracovištím PF. ADZ PF pro rok 2015 byla zaslána na rektorát (doc. Švec) a dále na jednotlivá pracoviště PF. 1

2 Slavnostní otevření nových budov FF proběhne dne doc. Škoda 8. Do 20. ledna 2015 je třeba provést kontrolu nově zavedených studijních plánů v IS STAG u nově akreditovaných studijních oborů (zatím u některých oborů bez PVK). 9. Do 20. ledna 2015 je třeba dodat Lence Náhlovské chybějící kódy předmětů u nově akreditovaných studijních oborů! 10. Do 29. ledna 2015 je třeba odevzdat proděkanovi pro studium v elektronické podobě ke kontrole tyto kompletní akreditační spisy: a) Výtvarná výchova pro média a grafický design, b) Teorie primárního přírodovědného vzdělávání, c) Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, d) bakalářský studijní obor katedry hudební výchovy. 11. Do 30. ledna 2015 je třeba poslat Lence Náhlovské elektronicky: a) anotace nově akreditovaných studijních oborů v českém jazyce, b) anotace nově akreditovaných studijních oborů v anglickém jazyce, c) vzdělávací cíle nově akreditovaných studijních oborů v českém jazyce, d) vzdělávací cíle nově akreditovaných studijních oborů v anglickém jazyce, e) garanta studijního oboru, f) druhého garanta studijního oboru (tam, kde jsou dva garanti, např. u učitelských oborů je odborný garant a garant pedagogicko-psychologického modulu), g) garantující katedru (to je ta, co chystala akreditační spisy). 12. Do 16. března 2015 je třeba zaslat vedoucí OCV UJEP Bc. Masopustové návrhy na nové dvouleté kurzy U3V. Kurzy jsou čtyřsemestrální, jsou realizovány ve dvou, tří či čtyřhodinových celcích 4 12 x za semestr, mzda lektora je stanovena na 300,- Kč/hod. Návrhy musí obsahovat název kurzu, časovou dotaci v semestru, krátkou anotaci kurzu po semestrech a kontakt na lektora. 13. Do 20. května 2015 je třeba odevzdat proděkanovi pro studium v elektronické podobě ke kontrole žádost o prodloužení akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Výtvarná výchova teorie a tvorba. doc. Brtnová-Čepičková 14. Odevzdání závěrečných zpráv k interním grantům prosíme dodat do Během ledna je třeba vkládat záznamy do OBD, zejména se jedná o výstupy, které budou zařazeny do RIV. Dosud je vloženo 80 záznamů. 2

3 16. Konference SGS proběhne Doc. Čepičková je předseda komise pro humanitní a společenskovědní sekci. 17. Předběžný plán výzev OP VVV na rok 2015 naleznete na dr. Procházková Z porady s prorektorem pro rozvoj: 18. UCP SVP Projekt končí v květnu, vzdělávací akce pokračují, zbývá uzavřít 6 smluv na inovované materiály, v procesu je tvorba statutu a organizačního řádu Univerzitního centra podpory a vybavení 20 speciálních pracovních stanic v 10 prostorech UJEP (zbývají dvě VŘ). 19. Nová videokonferenční místnost Nová videokonferenční místnost k dispozici všem pracovištím na CI. Její použití je možno dojednat přímo s Mgr. Palíkovou nebo zaměstnanci CI. 20. Připomínky k řízení rizik projektů na UJEP PF byla jedinou součástí UJEP, která připomínkovala znění návrhu nového závazného dokumentu, který se týká řízení rizik projektů. 21. VVŘ PF UJEP Dr. Procházková připomíná termín odevzdání přihlášek k vnějšímu výběrovému řízení - zejména na pozice vedoucích kateder (CJP, KBO, KAJ, KPS), který je 19. ledna Výběrové řízení se koná ve středu od deseti hodin. Další kolo VOŘ a VVŘ proběhne v září FVP - závěrečné zprávy a navazující žádosti Připomínáme termín zaslání závěrečných zpráv o plnění projektu financovaných prostřednictvím Fondu vzdělávací politiky (tzv. fond F ) nejpozději do k rukám Ing. Krumpové (rek. UJEP) k zajištění potřebných podpisů na rektorátu (týmy z CPP a KVU). 23. IP 2015 intenzivní jazykové kurzy pro akademiky Dr. Procházková rozeslala aktuální nabídku na intenzivní kurz angličtiny pro potřeby akademiků na červen 2015 ( ). Různé ICT - desatero Na webových stránkách CI UJEP je užitečný přehled pravidel osobní ochrany před útoky na internetové síti pro běžné uživatele. Toto desatero i s vysvětlením je dostupné na: 3

4 Otevření výstavy studentů KVK Dnes od probíhá v Galerii Koridor (spojovací chodba mezi budovami PF, České mládeže 8) vernisáž výstavy studentek KVK. Všichni jsou na výstavu zváni ( ) Podána předběžná informace o konání výjezdního zasedání PVP PF UJEP Příští PVP se uskuteční od 14 hodin. Doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PF UJEP Zapsal: dr. Bertl příloha: lhůtník 4

5 Lhůtník příloha k zápisu z PVP PF z 13/1/2015 doc. Škoda 1. Do 20. ledna 2015 je třeba provést kontrolu nově zavedených studijních plánů v IS STAG u nově akreditovaných studijních oborů. (Zatím u některých oborů bez PVK.) 2. Do 20. ledna 2015 je třeba dodat Lence Náhlovské chybějící kódy předmětů u nově akreditovaných studijních oborů! 3. Do 29. ledna 2015 je třeba odevzdat proděkanovi pro studium v elektronické podobě ke kontrole tyto kompletní akreditační spisy: a) Výtvarná výchova pro média a grafický design b) Teorie primárního přírodovědného vzdělávání c) Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy d) bakalářský studijní obor katedra hudební výchovy 4. Do 30. ledna 2015 je třeba poslat Lence Náhlovské elektronicky: a) anotace nově akreditovaných studijních oborů v českém jazyce b) anotace nově akreditovaných studijních oborů v anglickém jazyce c) vzdělávací cíle nově akreditovaných studijních oborů v českém jazyce d) vzdělávací cíle nově akreditovaných studijních oborů v anglickém jazyce e) garanta studijního oboru f) druhého garanta studijního oboru (tam, kde jsou dva garanti, např. u učitelských oborů je odborný garant a garant pedagogicko-psychologického modulu) g) garantující katedru (to je ta, co chystala akreditační spisy) 5. Do 16. března 2015 je třeba zaslat vedoucí OCV UJEP Bc. Masopustové návrhy na nové dvouleté kurzy U3V. Kurzy jsou čtyřsemestrální, jsou realizovány ve dvou, tří či čtyřhodinových celcích 4 12 x za semestr, mzda lektora je stanovena na 300,- Kč/hod. Návrhy musí obsahovat název kurzu, časovou dotaci v semestru, krátkou anotaci kurzu po semestrech a kontakt na lektora. 6. Do 20. května 2015 je třeba odevzdat proděkanovi pro studium v elektronické podobě ke kontrole žádost o prodloužení akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Výtvarná výchova teorie a tvorba dr. Bertl 1. Vypořádat zálohy (dokladově s EO rektorátu) za rok 2014 T: 21/1/ Proškolit všechny zaměstnance k tématice BOZP a PO systémem per rollam do T: 31/1/ Podepsat podpisové vzory k rozpočtům kateder (VK + zástupce) do T: 31/1/ Zpracovat odhad nákupů v roce 2015 (dle podkladů rektorátu - dr. Bertlovi elektronicky) - T: 31/1/2015. dr. Procházková 5

6 1. Termín odevzdání přihlášek k vnějšímu výběrovému řízení je Výběrové řízení se koná ve středu od 9,00 hod. 6

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

POKYNY PRO PSANÍ A ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA PF UJEP

POKYNY PRO PSANÍ A ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7D/2010 POKYNY PRO PSANÍ A ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA PF UJEP

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 25) Dokumentace integrovaného systému R 02-VSLG/02 STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel společnosti Jméno Dana

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 013 Pedagogická fakulta 2013 Výroční zpráva byla schválena Akademickým senátem PF UJEP dne 22. dubna 2014. ÚVOD Výroční zpráva o činnosti Pedagogické

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci B1-12/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci je základní

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Řešitel: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Stránka 1 z 28 Dotace celkem: 6677 tis. Kč Projekty v rámci Směrnice rektora UP B3-13/5-SR Zásady soutěže

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2012 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009 2009 Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti 2009 Výroční zpráva PF UJEP byla projednána Vědeckou radou PF UJEP dne 16. března 2010. Výroční zpráva

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2005 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci červen 2014 Úvod: Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 25.

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010

Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010 Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje dále uvedená témata rozvojových

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB

Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB 1 Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB Listopad 2006 Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, prof. MUDr. A. Jabor, CSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská,, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.

Více

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2012 ------------------------------------------------------------- 6. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více