Analýza a aplikace marketingových metod v sociálních sítích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza a aplikace marketingových metod v sociálních sítích"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ricardo Herbozo Echevarría Analýza a aplikace marketingových metod v sociálních sítích Bakalářská práce 2010

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza a aplikace marketingových metod v sociálních sítích zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis 2

3 Poděkování Tímto bych rád poděkoval vedoucí mojí bakalářské práce Ing. Janě Johnové, a také mým rodičům, kteří mě vždy podporovali během psaní BP. Nakonec bych také chtěl poděkovat Jirkovi Doubkovi, který provedl jazykovou úpravu celé práce. 3

4 4

5 1. Úvod 7 2. Definice Marketingu Marketingové Cíle a strategie 8 3. Analýza sociálních síti Definice Historie sociálních sítí Definice Webu Charakteristika Webu Použitá technologie Aplicace marketingu v socialni sítíci na internetu Charakteristiky Typy marketingu na internetu Marketingové metody sociálních sítí Atributy dobré kampaně Aplikace marketingu v sociálních sítích Efektivnost Výhody Důsledky a náklady Statistické údaje Závěr 39 Seznam Obrázku 41 Zdroje 41 5

6 Abstrakt This Bachelor Thesis try to clearify the use of marketing in social network. Also its is explained the appropiate use of sites like Facebook, MySpace, Orkut and similar, as a new marketing tool. The autor mention what kind of technology is used on those sites and the advantage and benefits that a company could get if it is applied a good estrategy using social network as a part of their marketing plan. This work is written in several parts, starting by explaining some definition of social network, the importace of web 2.0 and how it is used on social network. The goal of this work is to give valuable information to anyone who is planing to use social network as a marketing tool, I also mention some important steps in order to get good result on your marketing plan using this kind of platform. Abstrakt Tato bakalářská práce se snaží objasnit využívání marketingu v sociální síti. Rovněž vysvětlit správné používání webových stránek, jako je Facebook, MySpace, Orkut a podobně, jako nový marketingový nástroj. Autor uvádí, jaký druh technologie se používá na těchto stránkách a jaké jsou výhody a nevýhody, které firma může dostat, pokud je použita správná strategie, která využívá sociální sítě jako součást jejich marketingového plánu. Tato práce je napsána v několika částech, počínaje tím, že upřesňuje některé definice sociální sítě, význam Web 2.0 a to jak je používán v sociálních sítích. Cílem této práce je poskytnout cenné informace pro každého, kdo plánuje využívat sociální sítě jako marketingový nástroj. V práci jsou také zmíněny některé důležité kroky k získání dobrého výsledku v marketingovém plánu, při využití tohoto druhu platformy. 6

7 1. Úvod Rozmach internetu jako efektivního a výnosného prostředku, napomáhá jednotlivým společnostem v činnostech spojených s obchodem v elektronické formě. Obchodní aktivity fungují obecně na ekonomické bázi: vše se produkuje, zpracovává nebo se rozvíjí pro prodej, výměnu nebo spotřebu. Právě Internet představuje velkou výhodu při prodeji, výměně a konzumaci v reálném čase aniž by musely být brány v úvahu časoprostorové překážky. Marketing, je pro společnost jedním z nejdůležitějších oblastí, která má za cíl zajistit budoucnost odbytu ve stále více konkurenčním světě. Proto většina společností vkládá velké úsilí k zajištění kvality a správného fungování všeho, co má co dočinění s podnikáním, komunikací a marketingem, s ohledem na spotřebitele. Vybrat správnou a efektivní marketingovou strategii je podstatné pro úspěch celé společnosti, neboť tato strategie danou společnost odděluje od zbytku konkurence. Elektronický obchod je pro podniky jednou ze stále více oblíbených obchodních strategií posledních let. Vzestup internetu jako efektivního a ziskového, napomáhá ke snížení nákladů, které podniky v oblasti marketingu, reklamy a celkově i prodeje dělají. Také charakteristika tohoto média nabízí obrovskou škálu možností komunikace. Marketingová oddělení firem, chápou internet jako rychlý a silný komunikační nástroj, a proto bývá v posledních letech stále více zařazen do jejich strategií. Mezi nástroje, které internetový marketing a následný elektronický obchod dnes nabízí, nejvíce nabývají na významu sociální sítě. Místa, jako je Facebook, MySpace, Twitter, Orkud, jsou pro dnešní mládež notoricky známá, a jejich základna uživatelů je ohromná a neustále se zvyšuje. A to nejen mezi mladými lidmi, ale téměř ve všech věkových kategoriích. Marketing v těchto místech nabízí nové možnosti zacílené přesně na potřeby každého jednotlivého uživatele. Díky informacím které o sobě jednotliví uživatelé na internetu šíří, se tak tyto sítě staly ideálním místem pro cílený marketing, který mnoho společností již dnes využívá. Ačkoli výhody, které sociální sítě nabízejí, jsou neustále ve výzkumu, není pochyb, že na jejich základě se provádějí a budou provádět inovativní marketingové strategie v příštích letech. 7

8 2. Definice Marketingu [10] Marketing lze definovat jako soubor postupů užívaných pro uvádění na trh a distribuci různých produktů od různých spotřebitelů, s cílem zvýšení prodeje a zlepšení zisků. Jedná se o nejrozšířenější nástroj se záměrem, aby spotřebitel utratil peníze na konkrétní produkt a identifikoval se s určitou značku. Podle Americké marketingové asociace (AMA): "Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders" [16]. AMA ho definuje jako organizační funkci a soubor procesů pro vytváření, komunikaci a poskytování hodnot zákazníkům, zatímco trh hraje důležitou roli v řízení vztahů mezi klienty za účelem prospěchu organizace. Konkrétně bychom mohli hovořit o: Identifikování trhu a příležitostí Identifikování potřeb a přání Vyvolání těchto potřeb Zdůvodnění našich rozmarů Transformace všech těchto informací do aktivit, služeb a produktů V rámci definice marketingu můžeme vytvořit dvě kategorie: Strategický marketing. Ve kterém identifikuji potřeby mých potenciálních i stávajících klientů na základě zisku, které uživatel z těchto služeb dostane. Nejedná se jen o zisk fyzický, ale i psychologický, vztahový, atd. Provozní marketing. Už vím, kdo je můj klient a co mu předložím. Teď je na řadě určit jakým způsobem mu to předvedu, jak ho přesvědčím, že opravdu potřebuje provádět danou aktivitu nebo využívat nějakou službu a jakou cenu za tuto službu nabídnu, tedy jak mu to nakonec prodám Marketingové Cíle a strategie [10] Marketingové cíle a strategie tvoří jádro marketingového plánu. Cíle popisují, co je 8

9 nutné udělat, aby se dosáhlo předpokládaných tržeb, strategie popisují, jak se mají cíle sloučit. Cíle a strategie se rozvíjí zkoumáním prognóz prodeje, cílového trhu, problémů a příležitostí. Zde se vyznačují rozdíly ve společnosti; nové nápady hrají v tomto bodě důležitou roli. Marketingové Cíle [10] Marketingový cíl je něco, čeho je potřeba dosáhnout. Oddělit cíle od strategií není vždy jednoduché, velmi často dochází k záměně a to i mezi lidmi z firmy. Abychom oba koncepty odlišili, musíme mít na paměti, že marketingové cíle musí: Být specifické Být měřitelné Vztahovat se na omezenou dobu Mít vliv na chování cílového trhu Marketingové cíle se musí vztahovat k cílovému trhu a brát v úvahu i jeho chování. Můžou být rozděleny do dvou kategorií: stávající a noví uživatelé. Pro obě skupiny je možné nalézt několik cílů. Současní uživatelé. Základními cíly jsou: a) udržet si stávající uživatele; jak z hlediska počtu uživatelů, tak z hlediska počtu nákupů; b) Zvýšit nákupy současných uživatelů, dosáhnutí většího prodeje ve stanovené době, prodej více produktů nebo prodej výrobků s vyšším ziskem. Noví uživatelé. Základními cíly jsou: a) zvýšit počet nových klientů b) Získat důvěru nových klientů. Jak už bylo řečeno výše, pro rozvoj marketingových cílů je nedříve prozkoumat cíle prodeje, cílový trh, problémy a příležitosti. Tato analýza poskytuje základní řadu pro vytvoření skutečných marketingových cílů. Průzkum prodejních cílů: prodejní cíle určují potřebné parametry pro stanovení marketingových cílů. 9

10 Průzkum cílového trhu: Všechny marketingové cíle mají vztah k trhu, proto je důležité ho studovat. Průzkum prodeje a příležitostí: Řešení problémů a využívání příležitostí nám pomůže k získání základních myšlenek pro formulaci marketingových cílů. Rozumně formulovat cíle: Bereme-li v úvahu všechny faktory popsané v předchozích krocích, dostaneme se k definici marketingových cílů. Obvykle se stanovují krátkodobé a dlouhodobé cíle: Firmy, které prodávají malá množství, firmy, která prodávají ve velkém a firmy, které prodávají jiným společnostem mají jistě odlišné marketingové cíle. Základní Marketingové Podněty Pro navrhování marketingových strategií disponuje obchodní vedení několika nástroji, které je potřeba správně zkombinovat s cílem dosáhnout předurčených cílů. Tyto marketingové nástroje lze shrnout do čtyř kontrolovatelných proměnných (nazývaných 4P marketingu): Product (produkt) Price (cena) Placement (umístění) Promotion (propagace) Tyto nástroje jsou považovány za kontrolovatelné proměnné, protože mohou být upraveny. Avšak úpravy jsou možné pouze v určitých limitech. Produkt (Product) a umístění (Placement) jsou dlouhodobé stradegické nástroje, a proto je nelze měnit okamžitě a jejich použití by měla být řádně plánována. Pro změnu cena (Price) a propagace (Promotion) jsou taktické nástroje, které v rámci dříve uvedených omezení, lze snadno a rychle měnit. V marketingových nástrojích musí existovat interní i externí souvislost. Vnitční souvislost spočívá v pozorování schopoností firmy, jejích cílů a zájmů, aby se bylo později možné rozhodnout a navrhnout proměnné marketingu mix v souladu s našimi zdroji pro dosažení našich cílů. U externích souvislostí věnujeme speciální pozornost na jednu stranu cílovému trhu, tzn. těm, kterým jsou naše produkty určeny a nadruhou stranu hospodářské soutěži což je to samé jako situace na trhu (co se na trhu děje). 10

11 Marketingové Strategie [10] Strategický marketingový koncept Jedna z nejužitečnějších a nejdůležitějších charakteristik marketingu je schopnost plánovat, s dostatečnou zárukou na úspěch a budoucnost naší firmy z odpovědí, které získáme z nabídky na požadavky trhu. Prostředí, ve kterém se nacházíme se neustále mění a rozvíjí, a tedy úspěch naší společnosti závisí z velké části i na naší schopnosti přizpůsobit se těmto změnám. Strategický marketing nám slouží k tomu, aby firma mohla využít všech příležitostí, které se kolem ní nacházejí a šla za výzvami, před které se dostává. Je důležité rozhodovat se v přítomnosti, ale brát v úvahu i to, jak naše počínání může ovlivnit budoucnost firmy, připravovat se na změny, o kterých se ví, že přijdou a využívat naplno vnitřní zdroje, které máme k dispozici a které jsou klíčovou výhodou při souboji s konkurencí. Tedy strategický marketing je nezbytný nejen k tomu, aby mohla firma přežít, ale i k tomu, aby se v budoucnosti dostala do významné pozice. 11

12 3. Analýza sociálních síti 3.1 Definice Podle Boyda a Ellisona (2007) [1] je sociální síť definována jako internetová služba, která uživatelům (1) umožňuje vytvořit si veřejný nebo polo-veřejný profil uvnitř uzavřeného systému. Dále je možné vzájemně se (2) sdružovat s uživateli, kteří síť sdílejí a (3) vidět i jejich spojení s ostatními účastníky. Charakter a názvosloví těchto spojení se můžou v různých místech lišit. V souladu s touto a jinými definicemi různých autorů, můžeme říci, že sociální síť (v tomto případě počítačová) se definuje jako internetová aplikace, která umožňuje vzájemnou interakci mezi připojenými uživateli. Místo v kybernetickém prostoru, kde sdělujeme své názory, aby je ostatní mohli číst, vidět, analyzovat nebo aby naše informace dorazila pouze k těm, kterým je určena. Technický základ sociálních sítí vychází z faktu, že celý svět je propojen a nezáleží na tom, s kým chceme komunikovat. Tato teorie říká, že prostřednictvím šesti nebo méně osob, se lze spojit s kýmkoliv na světě. Tato myšlenka známa jako Teorie šesti stupňů [2] je podstatou sociálních sítí. Programátoři a firmy usilují o to, aby se všichni uživatelé registrovali na jejich stránkách a aby v jejich databázi byl obsažen celý svět. Otázkou je: k čemu?, jaký je hlavní cíl sociálních sítí a jakou formou provádí obchody přes tato místa na síti. Lidé, kteří řídí důležité obchody, soukromé či státní organizace, malé firmy nebo i studenti různého zaměření vědí, že informace znamená moc. Kdo by mohl mít moc nad celým světem? Jistě osoba nebo organizace, která celý svět zná, která spravuje ohromnou databázi dat, ve které může dohledat jakéhokoliv člověka nebo skupinu na zemi. Toto je obchodní záměr sociálních sítí nabízet aplikace, zábavu nebo jen privátní prostor, díky kterému získávají kontrolu nad našimi informacemi, aby je mohli prodat, použít k marketingovým tahům nebo ke spionáži. 12

13 3.2 Historie sociálních sítí [1] V roce 1995, Randy Conrads vytvořil web classmates.com, který měl za úkol udržovat kontakty mezi kamarády z univerzit, institutů nebo škol. Nebylo ale možné vytvářet si uživatelské profily. Ve stejném duchu existovali seznamovací weby, zájmové skupiny a místa jako ICQ podporující mít vlastní seznam kontaktů, který ostatní ale vidět nemohli. Až do roku 1997, kdy se objevil SixDegrees.com, kteří mnozí považují za první sociální síť. Pomocí tohoto webu byli uživatelé schopni vytvářet si své profily, seznamy kamarádů a později i seznamy procházet. Později se objevily stránky jako AsianAvenue, BlackPlanet a MiGente, ve kterých si bylo možné vytvořit osobní profil a hledat kamarády díky jejich profilům. Ale v roce 2002 byl vytvořen Friendster, který byl prvním svého druhu a získal obrovskou popularitu a růst až do dnešních dnů. Bohužel rychlý nástup Friendsteru ukázal na jeho technické nedostatky a problémy. Vyšlo najevo, že nebyl dobře připraven a navržen tak, aby byl schopen pojmout rychlý nárust uživatelských dat. Důsledkem bylo, že mnozí uživatelé své profily během následujících let opustili. V roce 2003 vznikly další stránky, ze kterých můžeme vyjmenovat LinkedIn, jehož cílem bylo vytvářet formální spojení mezi osobami a mezi osobami a firmami. Ten samý rok se spustil i MySpace, jeden z nejnavštěvovanějších webů, s velkým množstím profilů ze Spojených Států. MySpace byl schopen zachytit mnoho uživatelů, kteří opustili Friendster a zároveň přitahoval i další nové díky službám, které nabízel. K nim patřilo chatování, posílání zpráv, vytváření blogů, upload fotek, hudby a videa. Umožňoval také posílat pozvánky k účasti dalším kamarádům. Později, 22. ledna 2004, Google spustil Orkut, který byl více přivítán v Indii a Brazílii než ve Spojených Státech. A v únoru téhož roku byla spuštěna služba Facebook. Tato sociální síť byla vytvořena pro studenty z Harvardské univerzity, ale později se otevřela všem studentům univerzit ve Spojených Státech a nakonec i celému světu. Facebook umožňuje sdílet osobní i profesní informace, podporuje upload fotografií, přidružení k zájmovým skupinám i hraní online her. Samozřejmostí je také chat a blog. Dále Facebook umožňuje selektivní přístup k soukromým datům, kdy si uživatel zvolí pouze 13

14 ty přátele, kteří se k informacím dostanou. Facebook se neustále rozrůstá a noví uživatelé už nejsou jen mladí lidé. Snaží se mezi lidmi dosahovat stále větší obliby a popularity a je na prvním místě v počtu uživatelů sociálních sítí. Obrázek 1. Od vzniku Friendsteru až po současnost vzniklo množství sociálních sítí. Některé si vymezili své uživatele, specifikovali oblasti a cíle, kvůli kterým vznikly a kterým směrem mířily. Takže i v současnosti můžeme najít různé druhy sociálních sítí a jejich uživatelů. Například sítě pro cestovatele (http://www.wayn.com/waynsplash.html/), běžce (http://www.runnerslounge.com/), majitele domácích mazlíčků jako psů a koček (http://www.fuzzster.com/), ptáků (http://parrotcrazy.ning.com/), koňů (http://www.horse-networks.com/), etc. Sociální sítě slouží k mnoha účelům, například k nalezení starých i nových známých, hledání práce, sdílení koníčků, jako alternativa osobních stránek nebo i jako blog pro svobodné vyjádření osobních názorů. Hi5, MySpace, Facebook, Windows Live Spaces, Sónico, Orkut, Friendster, Tribe, Rize nebo LinkedIn jsou některé příklady sociálních sítí, které ve světě internetu zabírají významnou pozici a mají i nemalý vliv na celou síť. 14

15 Je důležité zmínit, že sociální sítě jsou důsledkem rozvoje internetu, který s sebou přináší Web 2.0, který umožňuje přizpůsobit interaktivní služby sítě tím, že uživatel sám má kontrolu nad daty. 15

16 4. Definice Webu 2.0 [8] Internet vznikl jako neustále vzrůstající soubor dat, s informačními stránkami různé povahy, které uživatel sledoval, četl a vybíral si to, co pro něj bylo podstatné. Nevyžadovala se aktivní spolupráce návštěvníka, kladl se důraz na estetickou formu stránek, aby informace, kterou přinášely byla co nejlépe a nejatraktivněji rozšířena. Internet se vyvinul až do současné podoby, kdy nabízí přímou uživatelskou účast. Jsme to my, uživatelé, kteří vytváříme internet a podílíme se na jeho obsahu. Tato podoba internetu se nazývá Web 2.0. Web 2.0 není nová verze webu, ani kominikační protocol či nový programovací jazyk. Web 2.0 je přechod od klasických aplikací k novým, které fungují na síti a soutřeďují se na konečného uživatele. Základem je jeho účast při komunikaci, která využívá jednoduchých nástrojů, které byly dříve dostupné pouze lidem s vysokým stupňem technického vzdělání. V roce 2004, Dale Dougherty z O Reilly Media a Craig Cline z MediaLive uspořádali brainstorming (slet nápadů) v americkém nakladatelství O Reilly Media, kde se analyzoval vývoj a změny, kterými internet procházel. V průběhu tohoto procesu vznikl termín Web 2.0. Tim O Reilly (zakladatel O Reilly Media) v jedné ze svých pozdějších publikací zmiňuje, jaký dopad bude mít Web 2.0 [5] The Web is no longer a collection of static pages of HTML that describe something in the world. Increasingly, the Web is the world everything and everyone in the world casts an information shadow, an aura of data which, when captured and processed intelligently, offers extraordinary opportunity and mindbending implications. Web Squared is our way of exploring this phenomenon and giving it a name. Tim O'Reilly 16

17 Webová stránka se mění v platformu, která umožňuje vzájemné propojení mezi uživateli, členy komunity sdílející společné nevo podobné zájmy. Díky tomu má uživatel aktivní stránku a nejenže se dostane k informacím, ale navíc příspívá i do obsahu svými názory. A je to právě v počátcích webu, když jsme se nacházeli ve statickém světě, s HTML stránkami, které nebyly pravidelně aktualizovány a neumožňovali interaktivitu s uživatelem. Je mnoho různých služeb, které přinesl přechod z Webu 1.0 na Web 2.0. V následující tabulce jsou ukázány některé rozdíly mezi oběma weby zmíněné O Reillym. Obrázek 2. V současnosti lidé začínají používat lepší nástroje, které nám internet nabízí a vytváří tak více dynamické a interaktivní prostředí. Takového prostředí, které je prospěšné pro všechny, ve kterém můžou obyčejní lidé, ale i obchodníci spolupracovat a komunikovat v nové a efektivní formě. Web 2.0 zahájil demokratizaci médií, každý má možnost vyjádřit své názory podobně jako klasický tisk. Existují skupiny lidí, kteří vytvářejí tématické blogy a mají větší návštěvnost, než elektronické verze některých novin. Web 2.0 výrazně snížil náklady šíření informací. Každý uživatel může mít zdarma online svoji oblíbeno rádiovou stanici, časopisy a noviny, videokanály, atd. Díky neustále se zvyšující produkci 17

18 informací má uživatel přístup i k takovému obsahu, který by se v tištěné podobě ani nevydával. Dlouhý chvost long tail, [3,7] obsahu se výrazně zvýšil s rozvojem Webu 2.0. Důsledkem toho, že každý uživatel si může vyhledat pouze informace, o které stojí, je ztráta v podílu tradičních komunikačních prostředků jako je tisk, radio a televize. Probíhá jejich přechod na internet. I reklamní společnosti láká mít stale více upoutávek díky možnostem, které Web 2.0 nabízí. Někteří analytici si myslí, že využití Webu 2.0 je orientováno na interakci a na sociální sítě. V této formě místa na Webu 2.0 závisí čistě na uživatelích a ne jako to bylo dříve u tradičních webů. Je důležité zmínit, že ne všichni souhlasí s názvem Web 2.0 pro označení způsobu, jakým se web rozvinul. Tim Berners-Lee (zakladatel webu) [17] si myslí, že velká část technologie označovaná jako Web 2.0 již existovala dříve tam, co dnes nazýváme Web 1.0. Nelze tedy hovořit o nové technologii, protože již od počátku se internet soustředil na zjednodušení komunikace mezi lidmi. Berners-Lee take uvedl, že mnoho lidem není zcela jasné, proč se novému využití webu dává název Web Charakteristika Webu 2.0 [8] Zde jsou některé charakteristiky a výhody spojené s novou a dnes již běžnou technologií příslušící Webu 2.0 a). Web 2.0 podporuje větší spolupráci mezi uživateli a webmastery tím, že se na webu vytváří interaktivní komunity. b). Web 2.0 se přibližuje k webu jako platforma pro vytváření komunit podporující komunikaci. c). Nový web se více soustředí na sociální sítě a na sdílení nejrůznějšími způsoby, k nimž patří blogy, wikis a další. d). Filosofie Webu 2.0 je podpořit architekturu sdílení, kde mají všichni uživatelé možnost přispívat k rozvoji stránek. 18

19 e). Web už neslouží jen jako pasivní nástroj, ale take jako platforma umožňující lidem vzájemnou komunikaci. f). Bohaté, přátelské a interaktivní rozhraní založené na Ajaxu nebo podobných makrech. 4.2 Použitá technologie [8] Infrastruktura Webu 2.0 je spojena s novými technologiemi, které umožňují jednodušší zveřejnění informací a jejich sdílení mezi různými místy webu. Dále budou uvedeny některé z nich, které mají podstatný význam pro uživatele. Na jednu stranu se aktualizovali systémy zajišťující správu dokumentů jako je system pro správu obsahu (CMS - Content Management Systems), který umožňuje, aby si každý bez znalosti programování mohl řídit svůj vlastní blog. Na druhou stranu technologie Webu 2.0 se vyvinula až k stadnartním mikroformátům umožňující automatické sdílení informací z různých mist na internetu. Příkladem může být sindikace obsahu neboli čtení novinek na webových stránkách (RSS - Really Simple Syndication), která rychle a jednoduše umožňuje přístup ke zdrojům informací zveřejněných na jiných stránkách a portálech. Obrázek 3. 19

20 Také musíme zmínit prvky týkající se programovacích technik, které zvyšují rychlost díky aplikacím používajícím Ajax. Ajax, neboli Asynchronní JavaScript a XML, je obecné označení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací. Jeho cílem je vytváření dynamičtějších webových stránek díky vzájemné výměně dat mezi serverem a klientem. Díky tomu snižuje obsah, který je nutné aktualizovat, když uživatel o něco požádá. Zvyšuje se tím rychlost a interaktivita stránky a celkově se zjednodušuje i její užívání. Není to technologie sama o sobě, ale termín, který odkazuje na užití jiné skupiny technologií. Stránky dále využívají CSS k nastavení jejich stylu podle W3C, CSS (Cascading Style Sheets). Je to způsob přidání stylu (například zdroje, barvy, ohraničení, řádkování, ) k souborům na webu. Používá se hlavně pro stránky HTML, XHTML a také pro XML. 20

21 5. Aplicace marketingu v socialni sítíci na internetu Malé a střední podniky zvyšují svoji konkurenceschopnost díky znalostem výhod, které nabízí internet. Umožňuje jim to rychlejší přístup a lepší správu informací, a tedy efektivnější a méně nákladnou komunikaci. Konečně máme možnost prodávat přímo u spotřebitele doma 24 hodin denně. Nicméně, technologie je dobrá jen tehdy, pokud se umí využívat nejvhodnější mechanismy pro komunikaci s našimi potenciálními zákazníky. A také stojí za to zmínit, že podnik musí být stabilní mimo internet, aby mohl mít stabilitu i na webu. Komunikační strategie organizací by měly považovat sociální sítě jako nové pilíře pro konverzace a účast uživatelů. Tyto platformy umožňují podnikům rozdělit cíle na menší segmenty a nabídnout nové formy komunikace více relevantní pro uživatele. 5.1 Charakteristiky [12] Technologie webu 2.0 používaná aplikacemi marketingu v současnosti způsobila, že někteří odborníci přes marketing pokládají nové elementy jako doplněk ke 4 klasickým prvkům marketingu, dobře známým jako 4ps. Dle Kalyanama a McIntyre [12] se 4P marketing rozdělují na 11 konceptů, 4 klasické a 7 nových. Kažný z nich může obsahovat jednu nebo více akcí, které mohou organizace použít v elektronickém marketingu. Tímto způsobem se ke 4 klasickým elementům marketingu: Place (místo), Product (produkt), Price (cena), and Promotion (propagace); se přidává v elektronickém marketingu mix následujících sedmi elementů: Site (místo), Customer service (zákaznický servis), personalization (personalizace), security (bezpečnost), sales promotion (podpora prodeje), privacy (soukromí), and community (společenství). Výsledek sloučení může být vyjádřen následujícím způsobem: 4Ps + P 2 C 2 S 3 21

22 4Ps = Product (produkt), Price (cena), Promotion (propagace), Place (místo) P 2 = Personalization (personalizace), Privacy (soukromí) C 2 = Customer service (zákaznický servis), Community (společenství) S 3 = Site (místo), Security (bezpečnost), Sales promotion (podpora prodeje) 5.2 Typy marketingu na internetu [18] Je těžké, aby pouze jedna samotná strategie dokázala obchod na internetu dovést k úspěchu. Obvykle je třeba definovat a implementovat strategii online marketingu na několika úrovních nebo dokonce zvolit vhodnější pro každý produkt nebo službu. Existují komplexní strategie internetového marketingu. Dále zmíníme nejdůležitější a nejpoužívanější v současnosti: Bannery SEO optimalizace pro vyhledávače PPC platba za kliknutí ový marketing Virální marketing RSS Blogy Sociání sítě Bannery Grafické reklamy nebo bannery jsou jedny z nejvyužívanějších forem inzerce v rámci internetového marketingu. Banner je malý reklamní proužek, který je zveřejněn na některých webových stránkách. Pokud na něj uživatel klikne, je automaticky přesměrován na stránku propagační firmy. 22

23 Banner nedává úplnou informaci o produktu nebo firmě. Vzbuzuje pouze zájem a zvědavost takovým způsobem, aby na něj uživatel zareagoval a klikl. Pak již banner splnil funkci, pro kterou byl stvořen. Obrázek 4 Aby se optimalizoval počet kliknutí existují vyhledávače a portály, které nabízejí reklamní služby pro střídání bannerů prostřednictvím řetězců webových stránek s tisíci zobrazeními za den. Také nabízejí různé reklamní plány pro konkrétní cílové skupiny a pro ty, kteří mají zájem inzerovat. SEO: [6] Se může definovat jako technika rozvoje webu, která má za cíl zlepšit pozici některých stránek ve výsledcích vyhledávání vyhledávačů. SEO je zkratka z anglických slov: Search Engine Optimalization, což by se dalo přeložit jako optimalizace zdrojového kódu, designu a obsahu webových stránek s cílem dosažení lepší pozice ve vyhledávačích. Proces SEO v internetovém marketingu spočívá v úpravě informací některých webových stránek tak, aby se objevily na prvních místech mezi výsledky vyhledávání v různých prohlížečích uživatelů. 23

24 Obrázek 5. Úprava informací stránek, které se mají ve výsledcích objevit na prvních pozicích SEO se provede použitím různých technik. Jejich konečným cílem je, aby internetové vyhledávače při zadání specifických termínů a frází umístily určitou webovou stránku na pozici ve vysoké kategorii (první pozice). Tím se dosáhne větší efektivity a produktivity pro prodej nebo získání nových klientů. Jedná se o nejúspornější a nejúčinější vzorec propagace internetu s vrácením vložené investice. PPC: V prohlížečích existují reklamní systémy platba za kliknutí (anglicky Pay per Click ), což jsou modely založené na tom, že zadavatel reklamy platí za každou uskutečněnou návštěvu přes systém. Ve vyhledávači se sponzorovanými reklamami bojují inzerenti se svými klíčovími slovy o nejlepší místa. Hlavní vyhledávače mají vpravo vedle výsledku vyhledávání sloupec, kde je možné koupit si odkaz na sponzorovanou reklamu. V zobrazeném seznamu je odkaz uveden při zaplacení sumy odpovídající počtu jeho kliknutí. Toto je známo pod pojmem reklama ve vyhledávačích nebo platba za kliknutí (PPC). Základní výhodou reklamy ve vyhledávačích, kterou představují systémy platba za kliknutí, je schopnost okamžitého zviditelnění inzerentů v hlavních vyhledávačích a portálech. 24

25 Obrázek 6. Hlavní systémy platby za kliknutí, které v současnosti fungují na síti jsou: Google Adwords y Adsense, MSN, Espotting a Yahoo. Generují reklamy, sponzorované výsledky nebo reklamní odkazy, které povolují inzerentům vybrat sérii klíčových slov, související URL na které přesměrovat uživatele, tak jako i nadpisy a popisky vztahující se ke klíčovým slovům. Tyto reklamy se objevují ve výsledcích nabízenými samotnými vyhledávači. ový marketing: Může býz definován jako používání u pro komerční účely takovým způsobem, že prostřednictvím zasílání ů klientům je můžete informovat o produktech a službách a můžete zahájit obousměrný dialog (podnik klient a naopak). Tímto způsobem používáme výhody internetu pro přímý marketing s cílem dostat se do kontaktu s potencionálními zákazníky a převést je na klienty. Podniky hojně využívají ový marketing na podporu a propagaci svých služeb. Důvodem je nízká cena a získání preference svých zákazníků. Používání u na podporu vašich webových stránek je základ pro uchování zájmu vašich obchodních návštěvníků, a také aby se vraceli navšívit vaše stránky s vyšší frekvencí. Musíte být aktivní se svými zákazníky. Pokud od nich mate svolení, můžete jim posílat informace do jejich ových schránek a nabízet jim novinky, které by je mohly zajímat. 25

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz PŘEDSTAVENÍ SERVERU www.bmwgs.cz Motto: Motocykly BMW = BMWGS.cz STRÁNKY MAJITELŮ A FANOUŠKŮ VŠECH TYPŮ MOTOCYKLŮ BMW S PRIMÁRNÍM ZAMĚŘENÍM NA MODELOVOU ŘADU GS Portál je v provozu šestý rok. Navzdory

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

7 nejčastějších chyb

7 nejčastějších chyb 7 nejčastějších chyb při cestě k úspěšné webové prezentaci, aneb na co si dát pozor při tvorbě webu IDEA PROVEDENÍ UMÍSTĚNÍ + + = internet chytře Vytvořte WEBOVOU PREZENTACI, které vám bude dělat radost

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Váš marketing na Facebooku. powered by

Váš marketing na Facebooku. powered by Váš marketing na Facebooku powered by Základní info o Facebooku Facebook Internetová sociální síť, ve které uživatelé komunikují a sdílejí obsah prostřednictvím svých profilů Celosvětově více než 400 milionů

Více

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker Virální marketing Diplomová práce Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker The medium is the message. Marshall McLuhan, 1964 Tendence v komunikační politice

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE ŽHAVÉ NOVINKY ve zvýšení prodejního výkonu ONLINE Miroslav Král, Managing Partner, MarketUP 2 1. KOMBINACE TV & Online kampaně Podpořte růst vašeho byznysu v nových

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková Facebook pokračování Offline formy propagace Mgr. Bohdana Rambousková Edge Rank Kdo uvidí můj status? EdgeRank je speciální algoritmus, kterým FB určuje, kdo příspěvky dané stránky či uživatele uvidí na

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Monetizační a komunikační 4G/WiFi platforma. 2014 SOCIFI Ltd. - 4G & WiFi monetization, promotion and advertising platform

Monetizační a komunikační 4G/WiFi platforma. 2014 SOCIFI Ltd. - 4G & WiFi monetization, promotion and advertising platform Monetizační a komunikační 4G/WiFi platforma 7 SOCIFI vznikla v britské digitální agentuře PositiveZero. Po 7 letech v digitálních médiích a 2 letech vývoje byla společnost SOCIFI představena veřejnosti

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook

Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook Twitter, Youtube / Vimeo a další Zaměřeno na knihovny: specializované

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

SOCIÁLNÍ SÍTĚ PRO B2B FIRMY - ZA KAŽDOU FIRMOU HLEDEJ ČLOVĚKA

SOCIÁLNÍ SÍTĚ PRO B2B FIRMY - ZA KAŽDOU FIRMOU HLEDEJ ČLOVĚKA SOCIÁLNÍ SÍTĚ PRO B2B FIRMY - ZA KAŽDOU FIRMOU HLEDEJ ČLOVĚKA Adam Zbiejczuk (influencer.cz) 8.10.2015 Než začneme: nejsem guru... 1997: HTML 2000: blog 2006: Facebook 2007: Web 2.0 2007-9: mbank 2009-11:

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Jak využít vlivu sociálních sítí

Jak využít vlivu sociálních sítí Jak využít vlivu sociálních sítí Přednáší Audrey P. Kintzi, ACFRE 13.10.2011 2007 University of St. Thomas, Opus College of Business O přednášející Více než 25 let zkušeností v managementu neziskových

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek Nikola Pavelková Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2013 1 Obsah Úvod...3

Více

OUTDOOR ADVERTISING FOR PREMIUM BRANDS

OUTDOOR ADVERTISING FOR PREMIUM BRANDS OUTDOOR ADVERTISING FOR PREMIUM BRANDS ADTRUCKS základní informace ADTRUCKS kamióny představují nové prémiové outdoorové médium s působností v celé Evropě. Reklamní nosiče zaujmou samotnou velikostí reklamní

Více

Pohled společnosti Atos na Zero E-mail. František Kostka, CEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Pohled společnosti Atos na Zero E-mail. František Kostka, CEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Pohled společnosti Atos na Zero E-mail František Kostka, CEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vznik Atos Roční tržby ve výši 8,7 miliard za 2011 Více než 74 000 business technologists v oblasti podnikových

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.krbyfotogalerie.cz... 3 Reklama na www.krbyfotogalerie.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR články,

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

The Handbag Fairy Belfast, Severní Irsko www.handbagfairy.com

The Handbag Fairy Belfast, Severní Irsko www.handbagfairy.com Vznik podnikatelského záměru Louise Harvey vystudovala práva na vysoké škole a dva roky pracovala jako praktikantka v jedné advokátní firmě v Belfastu. Práce ji však neuspokojovala. Toužila založit si

Více

Automobilový portál bez kompromisů. Autojournal.cz

Automobilový portál bez kompromisů. Autojournal.cz Automobilový portál bez kompromisů Autojournal.cz Mise Auto Journal není pouze jeden z dalších automobilových portálů. Naším cílem je přinést aktuální a objektivní informace ze světa motorismu v kvalitní

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

WEBMARKETING K VÝSLEDKŮM

WEBMARKETING K VÝSLEDKŮM WEBMARKETING K VÝSLEDKŮM STATISTIKY 5,7 millionu uživatelů (10+) 7 miliard Pageviews 500+ Joined Websites (Site Centric) 100 minutes Daily Average Time Spent (ATS) 60 % Internet Penetration CZK 9 miliard

Více