Vztahová a sociální síť dnešních adolescentů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vztahová a sociální síť dnešních adolescentů"

Transkript

1 Všichni využíváme sociální sítě. S modernizací techniky však nastupují i jejich jiné virtuální podoby. Jakým způsobem tyto sítě využívají dnešní adolescenti, se dozvíte v tomto článku. Vztahová a sociální síť dnešních adolescentů její využití při zvládání náročných životních situací PhDr. Ivana Knausová, Ph.D.;Bc. Vojtěch Krystek, DiS. Bc. Vojtěch Krystek, DiS.

2 Vztahova a socia lní síť dnes ních adolescentu a její vyuz ití pr i zvla da ní na roc ny ch z ivotních situací PhDr. Ivana Knausová, Ph.D., Bc. Vojtěch Krystek, Dis. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra křesťanské sociální práce Autoři ve svém příspěvku pojednávají o sociálních vazbách a sociální opoře, resp. o vztahové a sociální síti současných adolescentů. Věnují se otázce, jak vnímají a především jak si uvědomují dnešní mladí lidé svou osobní sociální oporu a vztahovou síť a koho do ní zahrnují, jakou širší sociální síť mají nebo si vytvořili kolem sebe a zda s ní počítají jako s využitelnou v případě potřeby řešit náročnou životní situaci. Tyto situace nemusí nastávat v této věkové kohortě často, přesto se adolescentům nevyhýbají; výzkumnou otázkou je, na koho se při jejich zvládání mohou obrátit či obrací. Sociální opora, vztahová síť i širší sociální síť jedince jsou považovány za faktor ovlivňující úspěšné vypořádání se s náročnou životní situací. Východiskem příspěvku je realizované výzkumné šetření k dané problematice; pozornost byla věnována studentům střední školy humanitního zaměření a jeho cílem bylo odhalit vazby, které jsou mladým lidem zdrojem sociální podpory vůbec. Vybrané přímé citace respondentů jsou od počátku textu vkládány přímo k jednotlivým teoretickým odstavcům. Authors discuss a contribution of social ties and social support, respectively contribution of relational and social network contemporary adolescents. This article is focused on how young poeople perceive and mainly how today s young people realize their personal and relational social support network and whom they include to. How broader social network they have or created around them and whether they use it in case of necessary, in situation of dealing with dfficult life situation. These situations do not occur in this age cohort often, but i tis not not avoid to adolescents; research question is to whom they can contact in case of managing of that kind of situation. Social support, relational network and wider social network of individual are considered as a factor influencing the successful dealing with difficult life situations. A starting point of this paper is a realized survey on this issue; attention was given to high school students of humanities and its aim was to explore the links that are to young people a source of social support at all. Selected direct quotes are from the beginning of the text inserted directly to an individual theoretical paragraphs.

3 Obsah Úvod Rozvoj sociálních sítí na internetu Sociální vztahy Vztahová síť - sociální opora jedince Sociální síť Náročná životní situace Výzkumné šetření zaměřené na zjištění subjektivně vnímané vztahové a sociální sítě současnými adolescenty Charakter výzkumného šetření Respondenti výzkumného šetření Závěr Výsledky kvantitativního výzkumu Shrnutí závěrů a odpověď na cíl této práce Seznam literatury Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků... 25

4 Úvod Toto téma je samo o sobě nejpřirozenějším a nejzákladnějším faktem v životě člověka. Člověk je vztahová bytost. Musí mít vztah. Produktem vztahu jsou emoce. Ať už kladné, či záporné. Emoce ve vztahu nepůsobí jen na odesílatele a příjemce, ale také na nejbližší sociální okolí této interakce. Tím, že je čím dál strmější nárůst technického pokroku, vzniká nový fenomén komunikace přes různé komunikační kanály. V této práci se zaměříme v prvé řadě na sociální vztahy, které jsou v běžném životě, budeme se ale dotýkat i témat, která jsou spojená s virtuálními sociálními sítěmi. Hned na začátek článku uvedeme stručný přehled rozvoje sociálních sítí na internetu, který usnadňuje představu změny pohledu a chápání nových možností komunikace, navazování vztahů a vytváření nových sociálních sítí. Víme, že toto téma by bylo velmi rozsáhlé a výzkum by nebyl snadný, rozhodli jsme se, proto, stanovit si cíl této práce Na koho se adolescenti obrací v případě zvládání náročných životních situací, což považujeme za základní dělení jako podklad pro následující výzkumy v této oblasti. V jednotlivých kapitolách jsou průběžně vkládány jednotlivé úryvky od respondentů, se kterými byl proveden polostrukturovaný kvalitativní rozhovor. V Tabulce 1 je krátce uvedeno sociální zázemí jednotlivých respondentů. Respondent A chlapec 17 let úplná rodina prarodiče bez sourozenců Respondent B dívka 17,5 roku neúplná rodina bez sestra - střídavá péče prarodičů Respondent C chlapec 17 let úplná rodina prarodiče sestra, bratr (se závažnou nemocí) Respondent D dívka 17,5 roku úplná (avšak bez bratr a také doplněná, rekonstruovaná) prarodičů nevlastní bratr rodina, v 10 letech rozvod rodičů (bez komplikací) Tabulka 1-Respondenti a respondentky hloubkových rozhovorů S t r á n k a 3 25

5 1 Rozvoj sociálních sítí na internetu Když půjdeme do nedávné minulosti, kdy tyto komunikační kanály začaly být aktuální v masové formě, zjistíme, že měly následující vývoj: V 70. letech minulého století vznikl první smajlík, jako důsledek toho, že při IRC chatu museli mezi sebou programátoři vypisovat celá slova a věty o tom, jak se cítí. Na tomto příkladu je vidět, že vyjadřování emocí při vztahové lince komunikace pro navázání sociálních vztahů, je nejdůležitější věc pro člověka. Následoval Boom vynalézavosti nejrůznějších textových podob smajlíků, zkratek. Vznikaly dokonce celé webové stránky s těmito seznamy. V polovině 90. let, při rozvoji a masové distribuci počítačů mezi populaci, začaly vznikat, resp. se rozvíjet komunikační média. V první řadě to byly ové adresy u různých freeware poskytovatelů, jako je seznam.cz, centrum.cz, quick.cz, tiscalli.com, atlas.cz, yahoo.com a další. Některé z těchto uvedených postupem času zanikají, některé jsou skoupeny a přechází pod jiné giganty. Důvody a následné důsledky nyní nechme stranou. Ve školách vznikal projekt INDOŠ, první generace školáků si vytvářeli své vlastní ové účty, registrovali se na různých základních sociálních sítích, typu lidé.cz. ové adresy tehdy tvořily majoritní většinu a veškerá komunikace probíhala skrze ně. Tímto krokem začaly být postupně vytlačovány dopisy, pošta se stala více méně možností pro posílání úředních dokumentů, ručně podepsaných originálů, balíků a slavnostnějších oznámení. Pošta se nyní živí více méně z reklamních letáků. Servery byly často přetíženy a tvořily fronty na odesílání ů. Tím se komunikace prodloužila a člověk často čekal i 2 hodiny, než dostal na odpověď. Protože člověk chce komunikovat v reálném čase, zjišťoval i jiné metody, jak tohoto dosáhnout. Paralelně s y se rozvíjel také IRC chat. Vznikaly různé tunely. Poskytovatelé u začaly lákat na různé komunikátory. Nejrozšířenějším se stalo ICQ, které nabízelo rychlou a stabilní možnost komunikace s přáteli. Tím, že se sebou mohli lidé mluvit, aniž by na sebe viděli, stávala se tato komunikace z prvopočátku čím dál více populární. Vznikaly různé hry, které se daly hrát přes síť v rámci tohoto protokolu. Co však bylo překážkou, bylo psaní. Ne všichni uměli psát na klávesnici a často používali jen 2 prsty. Začaly tedy vznikat nové verze, které umožňovaly telefonické hovory zdarma (nutno podotknouti tehdejší ceny volání, které se často pohybovaly kolem 7 kč/min) a sms zdarma. Vznikaly první pokusy s video hovory. V té době se začal rozvíjet Skype a v Anglii byl založený The Facebook. Internet byl plný sociálních sítí. Téměř každá stránka měla své vlastní registrační pole, svoje fórum, kde se lidé sdružovali. Vznikaly různé skripty, které vytvářely profily lidí, umožňovaly vkládat fotografie, hodnotily aktivitu lidí, odměňovaly za příspěvky. Tím se začal rozvíjet nyní největší systém dobrovolnických S t r á n k a 4 25

6 sítí na světě svět na internetu ve fórech, kdy si vzájemně lidé radí. Ať už v různých obecných otázkách, nebo v odborných tématech, například v programování. Začaly ale také vznikat fóra, jejichž cílem se stalo nelegální sdílení materiálů. Co je však na této informaci zajímavé z hlediska tohoto tématu, je fakt, že ti, kdo do nich přispívají, to nedělají s vidinou zisku, ale s vidinou pomoci druhému odměnou jim je pak poděkování v určité podobě (kliknutí na tlačítko děkuji, plus, karma, like ), odpovědí na příspěvek. Často jsou to lidé, kteří se v běžném životě cítí nepochopení, jsou vyloučeni kolektivem, mají problémy v rodině. Vytváří si na internetu novou virtuální rodinu, která jim kompenzuje tu skutečnou. Vztahy, které má člověk ve skutečné rodině, promítá do vztahů na internetu. Má tak říkajíc druhou šanci začít znovu. Často si volí přezdívku, pod kterou vystupuje (tvoří si identitu), buduje si život, který si může sám zvolit. Pokud chceme mluvit, spustíme si Skype či jakoukoliv jinou alternativu. Internetové technologie nám již umožňují přenos videa přímo v prohlížeči, takže nejsme závislí na speciálním software. Jaký je tedy důsledek virtuálních sítí? Nacházíme se v době, kdy mnoho lidí dělá věci individuálně. Vztahy jako takové (osobní) nevyužívá v takové míře, jak jsme tomu byli zvyklí dřív. Dostáváme se tedy do doby, kdy musíme dělit vztahy jak na lidské, tak na virtuální, což způsobuje nutnost tvorby nových definic a vztahových pojmů, které využívá nová generace v běžném životě. Co je to tedy virtuální sociální síť dnes? Je to souhrn vztahů? Možná bych v tomto zamyšlení váhal a spíše využil anglického connection spojení, souhrn spojení mezi lidmi (Obrázek 1). Je tedy touto formou tvořen jakýsi most / tunel, který otevírá určitou formu komunikačního kanálu. Jak naše vztahy ovlivňuje takováto síť? V tomto výzkumu nejvíce respondentů reagovalo na využívání sociální sítě Facebook. Výzkum na téma Obrázek 1-spojení na sociální síti sociálních sítí a jejich využívání v běžném životě by byl značně rozsáhlý. Nabízí se již ze začátku témata, na která jsou doposud neprozkoumaná a vztahují se jen k sociální síti Facebook: Jak přistupuji k osobě, kterou mám na Facebooku při reálné interakci? (Vybavím si všechny obrázky, které tam má? Komentáře, které píše? Přistupuji k tomuto člověku při setkání hůř či lépe? Vnímám tohoto člověka jinak, protože přitom, co napíše, nevidím jeho S t r á n k a 5 25

7 emoce? Je přidání si někoho za přítele svým způsobem citové vydírání? Kolik času v poměru trávím ve virtuálním světě a kolik ve skutečném?) Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli zaměřit se na využívání vztahů dnešní mládeže, abychom zjistili, zda v dnešní době jsou schopni analyzovat a používat lidské zdroje jako základ propojenosti a pracovat s lidskými zdroji, které jsou potřebné pro rozvoj a tvorbu nové společnosti. Přetváření lidské společnosti, změna smýšlení a rychlý technický postup a vývoj nutí dnešní mládež přizpůsobovat se podmínkám, měnit své návyky a vyjadřovat se určitým specifickým způsobem. Musí umět správně selektovat informace, vybírat si, co je pro ně důležité, aby nebyli přehlceni informacemi. Tím, že na internetu koluje spoustu informací, má dnešní adolescent možnost vybrat si a naučit se téměř cokoliv, co potřebuje, co ho zajímá, ať už přes hůře dostupné informace, které se týkají sběru jedovatých rostlin, až po návody na výrobu bomb. Na internetu jsou informace rychlé, anonymní, pohodlné. Můžu si vybrat, jaké zprávy si přečtu, co si přečtu, vím, kde mám najít které titulky novin atd. Většina dnešních mladých lidí umí v 6 letech programovat. Má vysoké logické uvažování, které je dané i převážně počítačovou gramotností, potřebou člověka se přizpůsobit (na tomto místě se nabízí otázka: Je toto socializace? ). Na druhou stranu se snižuje úroveň emočního uvažování, které je potřebné pro tvorbu skutečných vztahů. Proč se tolik adolescentů v dnešní době dívá na sitkomy? Proč jsou tak mezi nimi oblíbené? Velmi často se zde totiž jedná o prototyp osobnostně nevyzrálých lidí, často buď emočně plochých, nebo naopak bez smyslu pro logické uvažování. Stalo se pravidelností v novodobých seriálech, že se v nich řeší vztahy, které často poukazují na výhody a modernost single-parent a na zábavu typu vyspat se s každým či vztah na jednu noc je cool. Svou nedokonalostí hlavních postav často tyto seriály přitahují adolescenty, kteří se v nich shlíží. Pak ale nemají vzory, ke kterým by mohli růst a vzhlížet. To je i nebezpečí internetu, jehož obsah je často zaměřen svým cílením na adolescenty, resp. budoucí zákazníky. Cíleně ukazují, že nedozrálost a špatné vztahy jsou v pořádku a důležité je si užívat. S t r á n k a 6 25

8 2 Sociální vztahy V každé době lidé prožívají variabilní životní situace, od jednoduchých, běžných, přes složitější, těžší a náročnější, až po situace velmi náročné, obtížně zvládnutelné. Každá životní situace znamená větší či menší míru potřeby pomoci druhého člověka k jejímu zvládnutí, vyrovnání se či k jejímu překonání; záleží na druhu a závažnosti situace. V tom se člověk ani jeho potřeba mít svou opěrnou síť v průběhu vývoje společnosti, změn či zvratů nemění. Respondent A: Když jsem se rozešel s první holkou, prožíval jsem, i když jsem měl jen 14 let, velké zklamání, nebo prohru, nebo nevím, co to bylo, a cítil jsem se fakt nešťastný.naštěstí jsem vše mohl říct babičce, jinak nikomu, kluci by se mi smáli, naši by to nepochopili, ségra by to řekla svým kamarádkám, no prostě šel jsem k babičce, ta mi pomohla.poslechla si mě, říkala, že to zvládnu, vlastně mě podržela, byl jsem v stavu si něco udělat, byl jsem prostě mladej, no.dnes už mám i kamoše, kterému bych se třeba svěřil, možná i máma by mi pomohla Mezilidské vztahy patří oblasti společenských vztahů; jde o vztahy člověka k člověku a v průběhu socializačního procesu každý jedinec do sociálních vztahů, které existují v každém seskupení, vstupuje. V lidských společenstvích se lze setkat s formálními vztahy, které jsou vymezené určitými pravidly a přístup lidí k sobě navzájem je závislý na moci, autoritě a jejich sociální pozici. Jsou zde i vztahy neformální, které mají emocionální základ, nejsou řízeny vnějšími pravidly, ale naopak jsou vedené osobními zájmy. Obvykle znamenají blízkost, společně sdílenou intimitu a jejich základem, resp. součástí je i osobní pomoc člověka člověku. Sociální, neboli vztahová síť jedince je tedy chápána jako vazby s užším (rodinným) a širším (společenským) okolím. Do těchto vazeb patří vztahy s lidmi, ke kterým jedinec patří, chová k nim pozitivní city, se kterými sdílí svůj čas a vzájemně si poskytuje nějaký druh podpory (sdílení, útěchu, radu, praktickou pomoc). Respondentka B.: Formálním vztahem, jak vy říkáte, je pro mě vztah k mé třídní učitelce. Je to člověk na svém místě, beru ji jako autoritu. Ale v případě problémů vím, že se na ni mohu obrátit, už jsem to tak udělala. V případě problematické situace mě podrží, věřím jí, udělala by to i v budoucnu. V průběhu sociálních interakcí a komunikace mezi lidmi vznikají u každého člověka sociální vazby různé intenzity a hustoty; jde o kontakty více či méně časté, láskyplné, vřelé i chladné, související se vztahy, které si člověk v průběhu svého života vytváří. Hustá sociální S t r á n k a 7 25

9 síť znamená kontakty časté, a to mezi lidmi, kteří se důvěrně znají. Nejslabší vazby nazýváme pouhé známosti; ze sociologického hlediska však mají svou sílu vedou totiž ke vzniku tzv. mostů, které přivedou jedince z jeho prostředí do zcela odlišného sociálního okruhu, kde může získat jiné informace a především jiné možnosti, což může napomoci řešit jeho problém nebo obtížnou životní situaci (Granoveter..). Respondentka D: Ano, známostí jsem využila, teda ne já, ale moji rodiče, jejich známí ze základní školy mi nějak pomohli s nastoupením sem do školy, sice přesně nevím, jak to bylo, ale takové známosti a takovou teda síť jako rodina máme. S t r á n k a 8 25

10 3 Vztahová síť - sociální opora jedince Sociální oporu lze charakterizovat jako trvající mezilidské spoje a vztahy jedince ve skupině lidí, na které se může spolehnout a které mu mohou poskytnout emocionální oporu, podporu, asistenci či potřebné zdroje ve chvílích různých těžkostí (Křivohlavý, 1998). Sociální opora a podpora je jedinci přístupná prostřednictvím sociálních vazeb k druhým osobám či skupinám a může ovlivnit způsob, jakým se jedinec vyrovnává s náročnými životními událostmi. Jde o druh tzv. sociálního fondu jedince, ze kterého může čerpat v případě potřeby, je to systém sociálních vztahů, jejichž prostřednictvím se mu dostává pomoci při snaze dostát nárokům a dosáhnout cílů. Zdrojem sociální opory jedince je jeho vztahová síť. V případě vztahové sítě jedince hovoříme o tzv. anticipované sociální opoře, kterou chápeme jako přesvědčení, že blízké osoby jsou jedinci připraveny pomoci, pokud se taková potřeba objeví. Je reflexí sociálního prostředí a představuje pocit jedince, že je ostatními akceptován, že se o něj zajímají a že mu pomohou, bude-li to potřebovat. Sociální opora znamená tedy existenci dobrých vztahů s lidmi, se kterými se jedinec bezprostředně setkává, například ve své rodině, ve škole, na pracovišti a v kruhu přátel. Jde o poskytování emocionální, informační, nebo materiální pomoci. Má pozitivní vliv na fyzické a duševní zdraví a na pracovní výkonnost. Jejím opakem je sociální nepřízeň (Jandourek, 2012). Jak již bylo uvedeno, sociální opora má čtyři významné složky: emocionální složku, která znamená poskytnutí důležitých emocí, například lásky, víry, soucitu a empatie. Další je hodnotící složka, Jde o hodnocení komunikace, což je pro sebehodnocení jedince významné. Třetí složkou sociální opory je informační opora. Jedná se o poskytování rad, informací, návodů, nasměrování, doprovázení, což jedinci pomáhá vyrovnat se s osobními problémy. Poslední složkou je instrumentální sociální opora, tedy praktická (hmotná či materiální) pomoc jedinci v podobě například poskytnutí půjčky v nepříznivé finanční situaci (House, J, 1981). Sociální opora jedince je chápána jako nárazníkový či tlumící systém, chránící jej proti potenciálnímu i aktuálnímu ohrožení náročnou životní událostí. Jedinci, kteří disponují silnou vztahovou sítí, silným systémem sociální opory, jsou nepochybně lépe vybaveni ke zvládání nejen náročných životních událostí, ale také různých nepříznivých situací a životních změn i každodenních problémů (Kebza,Šolcová, 1999, dostupné online ). Významnými faktory sociální opory jsou jedincem vnímaná (a uvědomovaná) potřebnost sociální opory, její dostupnost, resp. dosažitelnost a připravenost. Sociální opora je S t r á n k a 9 25

11 dynamický proces, jehož forma a úroveň se mění v čase. Jedincova potřeba sociální opory se mění v různých životních situacích a obdobích. Pod pojmem sociální opora si mladí lidé představují jejich vztahovou síť, tvořenou nejbližšími osobami, rodiči, prarodiči, spolužáky, kamarády; jde o ty, kteří jim poskytnou oporu ihned v případě potřeby, jsou tzv. po ruce. Jde o vztahy blízké, těsné, tváří v tvář, intimní, každodenní. Respondent A: Pomáháme si, myslím, že si všechno doma říkáme, otec je kliďas, já taky.s babičkama se vidíváme tak všichni dohromady, jo, i babičky pomáhají, poradí, myslím, že je to v klidu.obrátil bych se vždycky jen na ně, na naše i na babičky a dědu nestěžuju si. Kamoše mám ze školy a taky jsou v pohodě, s některejma bych mohl cokoli řešit. S t r á n k a 10 25

12 4 Sociální síť Sociální síť znamená sociální vazby mezi lidmi. Sociální síť je, ve srovnání se sítí vztahovou a sociální oporou, termín širší, a spadá pod něj nejen sociální opora, ale i další, slabší sociální vazby. Teorie sociálních sítí se věnuje popisu a analýze sociálních vazeb různé intenzity a hustoty trvalých kontaktů, které vznikají v průběhu sociální interakce a komunikace mezi lidmi. Osobní sociální sítě tvoří vztahy jednotlivce k druhým osobám a institucím v jeho sociálním okolí. Vztahy v síti bývají popisovány v termínech síly (celkový objem směny zdrojů), frekvence směny, multiplexity (počet odlišných druhů směňovaných zdrojů), doby trvání, symetrie směny, intimity apod. Osobní sociální síť jako celek pak bývá charakterizována velikostí (počet členů), hustotou (poměr mezi počtem reálně existujících a všech možných vzájemných vztahů mezi členy sítě), dosažitelností (průměrný počet spojů nutný k tomu, aby se spojil každý s každým), homogenitou (distribuce různých atributů v síti, např. pohlaví) atd. (s ). Sociální síť je termín sociologický, objevujeme jej u sociologů Simmela, Tönniese a Webera, hovořících v rámci sociologické metafory o sociálním světě jako síti vztahů a vzájemně propletených kontaktů sociálních individuí, jež sociální sítě nejen tkají, ale jsou do nich současně polapena (Sociologické školy, směry, paradigmata, s.86..). Ze sociologického pohledu chápeme společnost jako strukturu vztahů směny, moci a závislosti, určující toky vzácných zdrojů v sociálním systému. Jde o tzv. strukturální přístup (kol.: Sociologické školy, směry a paradigmata). Moderní společnost s rozvinutými komunikačními prostředky umožňuje udržovat přátelství (a tedy i vztahy a síť) na dálku, čímž se také redefinuje pojem prostorová distance. (s.87..). Moderní společnost je společností síťovou, v níž existence internetových sociálních sítí podstatně proměnila lidský život. Současně modifikovala postupy, které (především mladý) člověk může zvolit či zvolí, když potřebuje pomoci, když potřebuje pomoc vyhledat, o pomoc požádat, se starostí se rozdělit, s někým ji sdílet apod. Rodinu lze chápat jako samostatnou sociální síť, jejíž jednotkou je každý člen rodiny. Tradiční společnost bývala založena na citech, resp. osobních vazbách; lidé spolu žili a svůj život spolu sdíleli; moderní společnost (a současná doba) je typická jistým egoismem; lidé sledují pouze své osobní zájmy, žijí hekticky, hodně pracují, podnikají; žijí často sami se sebou, svůj život s rodinou či přáteli příliš nesdílí. Dnešní moderní společnost je společností rizik. Rizika mohou vznikat spontánně, nezáměrně; jedinec, aby jim čelil, potřebuje svou osobní sociální síť. Pro současnou moderní společnost je typická nuklearizace rodiny, kterou lze vysvětlit jako vymanění (resp. postupné vymaňování) se jedince z širších rodinných S t r á n k a 11 25

13 vztahů. Na straně jedné to můžeme považovat za pozitivní skutečnost, protože se jedinec stává samostatný, schopný se o sebe postarat, zodpovídat za sebe, není nikomu na obtíž a nikoho z blízkých nezatěžuje. Na straně druhé jde o negativní skutečnost, neboť jedinec bez nosných sociálních (tj. rodinných) vztahů coby své sítě a opory je více zranitelný, cítí se v nejistotě, necítí se bezpečný, vnímá, že je na své radosti i strasti sám, neví, zdali může s něčí pomocí počítat v případě životních obtíží, což jej dále a více znejišťuje. Respondent C: U nás je to jak kdy.od té doby, co je brácha nemocnej, je to špatný máti brečívá, otec bývá vzteklej.držíme spolu se ségrou, i s tím nemocným bráchou, pomáhám si, vše probíráme, no, s rodičama ne, někdy s babičkou, ta se snaží pomáhat, jo, s tou vždycky můžu počítat, a se ségrou, to je jasné, ona se mnou a já s ní. Nikomu z kamošů o tom neříkám, to je prostě rodinná věc.to nikdo nemusí vědět, ale někdy mě to fakt štve, teda trápí nebo jak to říct, to, jak to u nás vypadá S t r á n k a 12 25

14 5 Náročná životní situace Do jaké míry počítají dnešní adolescenti se sociální oporou rodiny a sociální sítí přátel a známých v případě výskytu a nutnosti reagovat na náročnou životní situaci? Je pro ně sociální opora významným protektivním faktorem, ovlivňujícím jejich úspěšnost při řešení životních situací? Náročná životní situace bývá chápána jako pro jedince mimořádná událost, která je pro něj obtížně zvladatelná, náročná, někdy také nebezpečná (pokud ohrožuje jeho zdraví či život), je za hranicí lidské zkušenosti či mívá negativní (až fatální) důsledky (Vymětal, 2009). Příkladem náročné životní situace bývá živelní katastrofa, tedy ohrožení uspokojování a naplňování základních potřeb jedince. Náročná životní situace je situací mimořádnou, vyvolávající specifické potřeby a při jejím uspokojení je třeba vycházet z hierarchického uspořádání potřeb. Mimořádná situace vzniká v určitém prostředí v důsledku mimořádné události nebo její hrozby a jedinec zažívá individuální pocit ohrožení. Mladý člověk tváří v tvář náročné životní situaci může mít pocit, že na ni nestačí, že ji nezvládá, potřebuje ji sdílet, potřebuje porozuměn a pocit sounáležitosti ať už ve smutku, v bolesti nebo jiných (i silných) emocích. Náročná životní situace znamená pro jedince životní podmínky kladoucí na něj zvýšené nároky v souvislosti s jejich zvládáním, jak po stránce tělesné, tak po stránce psychické. Náročnou životní situací je pro mladého člověka rozvod nebo rozchod jeho rodičů či rodinné neshody, opuštění rodiny jedním z rodičů, akceptace nového partnera (partnerky), konflikty a špatné vztahy v rodině vůbec, domácí násilí, pokus o sexuální zneužívání, závažná nemoc u některého člena rodiny, závislost rodiče (nebo obou rodičů) na návykové látce, nebo úmrtí člena rodiny. Jako náročná životní situace bývá rovněž vnímáno přestěhování se, změna školy a tedy nutnost nové (další) adaptace s tím spojené. Náročnou životní situací může rovněž být také šikana ze strany spolužáků, problémy v komunikaci s vyučujícími, potíže ve škole, školní neprospěch, ústní zkouška, ale také nemoc či úraz jedince. Náročnou životní situací obecně míníme změnu životních podmínek, životní situace jedince. Podpořit zvládání náročných životních situací mohou i osobnostní charakteristiky (vlastnosti) jedince, jako je vnitřní kontrola, flexibilita, emoční stabilita, optimismus, asertivita a ochota či vůle přijmout novou zkušenost a novou situaci vůbec. Zvládání náročných životních situací pomáhají tzv. protektivní faktory. Ty nejenže pomáhají zvládnout nepříznivé situace, ale také je pomohou přečkat při relativně zachované duševní rovnováze. S t r á n k a 13 25

15 Důležitá je schopnost vyrovnat se s náročnou životní situací bez nepřiměřených, maladaptivních reakcí, dovednost jedince využít všech pozitivních možností, tj. i vztahové a sociální sítě, v rámci překonávání obtíží s dostatečnou důvěrou a sebedůvěrou v nalézání přijatelného řešení. Sociologové i psychologové uvádí, že dostatek kvalitních sociálních vztahů je významným faktorem duševního zdraví jedince. V různých životních etapách si jedinec význam své osobní, jak vztahové, tak širší sociální, sítě dříve nebo později uvědomí, a čerpá sílu a životní elán z vědomí prostého sdílení, pomáhání si, podpory a pocitu sounáležitosti. Respondent B: Pomáháme si se ségrou jak se dá, ve všem, říkáme si všechno,jo, té bych řekla všechno co by mě trápilo, ono mě toho hodně trápí, třeba s mamkou a jejím novým manželem, někdy máme problémy s tím nevlastním taťkou, ale zatím se to dá, ségra mě vždy nějak uklidní, já jsem taková vznětlivá, hned vyletím. No, máme jedna druhou, a tak to bude doufám- i dál S t r á n k a 14 25

16 6 Výzkumné šetření zaměřené na zjištění subjektivně vnímané vztahové a sociální sítě současnými adolescenty Jak se chová mladý člověk v době nejistoty rodiny? Spoléhá v případě problémů na svou rodinu? Jakou má reálnou vztahovou síť ve společnosti virtuálních internetových sociálních sítí? Které konkrétní vztahy vnímá pro sebe a svůj život významné? Realizované výzkumné šetření bylo zaměřeno na zjištění myšlenek a pocitů adolescentů, souvisejících s naplňováním sociálních vztahů realizovaných v rámci jejich osobních sítí. Základem našeho výzkumného šetření, resp. jeho východiskem, byl předpoklad, že si současní adolescenti významnost sociální opory, resp. své osobní vztahové sítě prozatím příliš neuvědomují a nedovedou ji blíže specifikovat. Dalším předpokladem bylo, že pomoc v jakékoli životní situaci a sociální oporu adolescentům poskytují především členové jejich rodiny, což adolescenti zpravidla považují za samozřejmost. Předpokladem našeho výzkumného šetření rovněž bylo, že současní adolescenti v různých životních situacích, ať pozitivních, tak negativních, počítají s internetovými sociálními sítěmi, využívají je pro sdílení, svěření se i požádání o oporu a pomoc. 6.1 Charakter výzkumného šetření Pro výzkumné šetření byl zvolen kvantitativní i kvalitativní design; kvantitativní postup umožnil zjistit od poměrně početného vzorku respondentů relevantní údaje o jejich užší i širší sociální síti; kvalitativní postup umožnil věnovat se dané problematice, sítím a vztahům do hloubky, podrobněji a komplexně. V rámci kvantitativního výzkumu bylo realizováno dotazníkové šetření a následně, v rámci kvalitativního výzkumu, byly se čtyřmi vybranými respondenty provedeny hloubkové polostrukturované rozhovory. Rozhovory se uskutečnily ve vybraných klidných nerušených prostorách vědecké knihovny, po předchozím odsouhlasení a ujištěním respondentů o jejich anonymitě. 6.2 Respondenti výzkumného šetření Výzkumné šetření bylo realizováno ve vybrané střední škole humanitního zaměření. Zkoumaný soubor (81 respondentů) pro kvantitativní výzkum se skládal ze studentů (v počtu 5) a studentek (v počtu 76) ve věku 17 let (Graf 1). Zkoumaný soubor pro kvalitativní výzkum tvořili dva studenti a dvě studentky (Tabulka 1). Jednalo se o záměrný výběr vzorku; 17-ti letí lidé nejsou právně dospělí a v případě více či méně náročných životních situací potřebují něčí pomoc, resp. bývají na pomoc někoho odkázáni. V 17-ti letech již tito lidé definovat svou osobní sociální oporu dokáží. Je to věková kategorie lidí, u které by mohl být předpoklad, že většina z nich mnoho náročných životních situací ještě neprožili (nebo neprožívají), tudíž je S t r á n k a 15 25

17 nemusí řešit. Výsledky výzkumného šetření však potvrzují, že ani těmto mladým lidem se náročné životní situace nevyhýbají. V rámci výzkumného šetření však nešlo o zjišťování toho, v jaké míře potkaly oslovené adolescenty náročné životní situace, ale jestli pro jejich řešení mají svou osobní sociální síť, tj. svou vlastní vztahovou síť, sociální oporu a zda ji subjektivně vnímají, uvědomují si ji a pro případ potíží s ní počítají. 17-ti letí lidé jsou rovněž generací virtuálních sociálních sítí na internetu více než kterákoli jiná věková skupina, je tedy jak už bylo uvedeno - předpoklad, že pomoc a sdílení hledají právě tam. Respondent C: Mě to tak vyhovuje, zeptat se na fejsu, jestli někdo nevím o něčem, prostě o tom, co potřebuju, co hledám, co sháním a tak. Je to rychlé, a většinou mám odpověď hned, nebo brzo. Taky když se to u nás stalo.myslím tím nemoc bráchy, tak jsem taky na netu sháněl pro něj léky, hledal spolu s mamkou rady. No, když ale jsme se moc tím trápili byli nešťastní, tak jsem to tam nenapsal, to jsme si jen doma řekli Respondenti 6% žena muž 94% Graf 1-respondenti kvantitativního výzkumného šetření S t r á n k a 16 25

18 7 Závěr Závěr tohoto článku je rozdělen do dvou sekcí. První část je zaměřena na výsledky kvantitativního výzkumu, který vychází z výzkumu kvalitativního. Ve druhé části jsou předchozí výsledky shrnuty a je odpovězena základní otázka, která se týká cíle této práce. 7.1 Výsledky kvantitativního výzkumu Výsledky kvantitativného výzkumu jsou prezentovány dvojí formou. Ke každé pomyslné kapitole je nejprve uveden graf, poté pak komentář. vztahovou sítí a sociální oporou jsou pro adolescenty jen otec 2% příbuzní 26% sourozenci 23% oba rodiče 26% oba prarodiče 10% jen matka 13% oba rodiče jen matka oba prarodiče sourozenci příbuzní jen otec Graf 2-kdo je vztahovou sítí a sociální oporou pro adolescenty Při prvním pohledu na graf vidíme, že největší sociální oporou pro dnešní adolescenty jsou oba rodiče a příbuzní. Když pomineme faktory, které mohou na rodinou jako takovou působit (rozvody, střídavá péče, neshody v rodině, tíživá sociální situace rodiny ), vidíme velký rozdíl mezi přijímáním otce a matky. Tento rozdíl je dán i strukturou pohlaví respondentů. Dívky spíše budou směřovat v tomto období ke své matce, než k otci. Na druhou stranu je celkové číslo 41%, týkající se pouze rodičů, velmi vysoké. V tomto věku by se podle Nešpora měli adolescenti osamostatňovat a přijímat své vrstevníky jako svou oporu. Ukazuje toto číslo tedy na možnost opožděného vývoje či na patologické předávání vzorů od rodičů 1. V jedné třetině respondentů, pokud byla uvedena jako nejbližší sociální opora jen matka (13%), byla přidána i babička (4,3%). Jedná se v tomto případě často o neúplné rodiny. 1 Více viz pojem Sociální děloha S t r á n k a 17 25

19 Jedna třetina všech respondentů uvedla, že mezi jejich nejbližší spadají také jejich kamarádi (nejčastěji ze školy, kde právě studují). Na druhou stranu se objevila také odpověď, že oporou je mi jen můj otec a nikdo jiný. nevyužívám 4% sociální síť na internetu využívám nevyužívám využívám 96% Graf 3-využití sociální sítě na internetu Z celého množství respondentů uvedli pouze 3, že sociální síť na internetu nevyužívají. Z těch, kteří uvedli, že sociální síť využívají, připsali do dotazníku 3 lidé: Bohužel ano. Na tomto příkladu je vidět, že dnešní mladí lidé jsou nuceni vnějšími okolnostmi akceptovat účast na velkých portálech. Při dalším výzkumu by bylo vhodné zohlednit fakt nutnosti využívání portálu jako zdroji informací výukovému informačnímu systému a využívání jako sociální sítě pro kontakt s ostatními. využívání internetových komunikačních médií 10% 5% facebook skype 85% Graf 4-využívání internetových komunikačních médií S t r á n k a 18 25

20 Respondenti uvedli, že internetová komunikační média využívají hojně a nedovedou si představit, že by bez nich byli. Ve využívání hodnotí nejvíce facebook, se kterým jsou velmi spokojeni, jsou rádi, že existuje a dokáží ho využívat. Také dále uvádí skype a . Uvádí ale také, že facebook používají k domluvě pro faktická osobní setkání. Nejčastěji svůj facebook účet využívají ke spojení s těmi, se kterými se denně ve škole vidí. Když jsem se doptával, z jakého důvodu jestli si nestíhají vše říci ve škole, bylo mi odpovězeno, že se spíš jedná o virtuální schůzky, pokec o všem možným, nebo o šťouchnutí 2. V nejčastějších případech používají facebook na pomoc, podporu, sdílení. Když mají ale starosti, tak jej k řešení nevyužívají. Spíše k radosti, pochlubení se s fotkami či požádat někoho o informace. Na závažné věci, problémy, trápení atd. mají spíše sourozence, rodiče, přítele (přítelkyni). nejčastější sociální opora adolescentů SPOLUŽÁCI ZE ZŠ SPOLUŽÁCI ZE SŠ PŘÍTEL BRATRANCI A SESTŘENICE TETY A STRÝCOVÉ SOUSEDI KROUŽKY ZNÁMÍ RODIČŮ UČITELÉ Graf 5-nejčastější sociální opora adolescentů Více než polovina respondentů (52) uvedla, že počítá v případě jakýchkoliv potíží se svými bývalými spolužáky ze základní školy. Stejně tak i v případě nynějších spolužáků ze střední školy (51). Takto vysoké číslo poukazuje na kvalitu vztahů, které se tvoří v prostředí, ve kterém mladí lidé tráví většinu svého času. Velmi často (45) respondenti uváděli přítele / přítelkyni jako zdroj své sociální podpory. Mezi širší sociální síť a sociální oporu byli také zařazeni bratranci a sestřenice (35). Tyto odpovědi potvrdily kvalitativní šetření, ve kterém z rozhovorů taktéž vyplývá, že 2 Jedná se o výraz používaný v sociální síti facebook.com. Znamená upozornění jiného uživatele na jeho neaktivitu. S t r á n k a 19 25

21 bratranci a sestřenice patří mezi osoby blízké. Stejně tak jsou na tom tety a strýcové (31). Je tak vidět, že cca 21% rodin drží pohromadě. Respondenti by se také obrátili na sousedy (26). Sousedské vztahy, uvedené na základě rozhovorů, jsou opět v kurzu. Lidé ze zájmové skupiny, ze společenství, z kroužků apod. I ti tvoří sociální síť respondenta, když bude hledat pomoc (15). V posledních letech se změnil žebříček důležitosti sociálních investicí. Dříve se dbalo na vzdělání, které mělo sloužit pro dobré uplatnění a základ pro budování vztahů. Od tohoto modelu se však přešlo k modelu budování sociálních vztahů a sociálnímu kapitálu ve významu získávání nových kontaktů, známostí, konexí. To se odrazilo i ve v dotazníku, kde 14 respondentů uvedlo jejich využití. Bylo znát, že si uvědomují jejich potřebnost a užitečnost. Jako autorita je také uznáván třídní učitel/ka a také brán jako blízká opora či vztahová síť. V případě problémů by se na něj/ni obrátilo 14 respondentů. kdy není s pomocí rodiny počítáno 13; 16% nepočítám s pomocí rodiny s pomocí rodiny počítám 68; 84% Graf 6-kdy není s pomocí rodiny počítáno Velmi zajímavé je tvrzení, které se v celém souboru všech respondentů objevovalo relativně často a týká se toho, jestli bude mít respondent nějaký problém, zda počítá s pomocí rodiny či nikoliv. Tím, že toto tvrzení uvedlo celkem 13 respondentů, získáváme tvrzení, které je důležité a zaslouží si pozornost společnosti. S t r á n k a 20 25

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

MOŽNOSTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM VOJÁKŮ PLNÍCÍCH ÚKOLY V ZAHRANIČNÍCH OPERACÍCH

MOŽNOSTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM VOJÁKŮ PLNÍCÍCH ÚKOLY V ZAHRANIČNÍCH OPERACÍCH Leadership IV MOŽNOSTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM VOJÁKŮ PLNÍCÍCH ÚKOLY V ZAHRANIČNÍCH OPERACÍCH (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting komunikace s neznámými

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. září 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Konstruování významového rámce zdravotní gramotnosti matek s dítětem v symbiotickém období

Konstruování významového rámce zdravotní gramotnosti matek s dítětem v symbiotickém období Konstruování významového rámce zdravotní gramotnosti matek s dítětem v symbiotickém období Ivana Olecká, Kateřina Ivanová, Přemysl Hanák, Lubica Juríčková 1 Zaměření příspěvku Zdravotní gramotnost je soubor

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré PROMĚNY DĚTSKÉ HRY Mezinárodní studentské psychologické dny 12.03.2015 EVA STUPAVSKÁ K zamyšlení

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Aktualizace aktivit projektu E-Bezpečí v oblasti prevence rizikové virtuální komunikace JAN BARTONĚK

Aktualizace aktivit projektu E-Bezpečí v oblasti prevence rizikové virtuální komunikace JAN BARTONĚK Aktualizace aktivit projektu E-Bezpečí v oblasti prevence rizikové virtuální komunikace JAN BARTONĚK Univerzita Palackého v Olomouci Centrum prevence rizikové virtuální komunikace + E-Bezpečí Centrum prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumného šetření Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní

Více

Respondenti dle věku a pohlaví

Respondenti dle věku a pohlaví ECSM 2014 výsledky průzkumu Průzkumu, který proběhl v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014, se zúčastnilo celkem 478 respondentů, z čehož 466 dotazníků bylo použitelných pro další zpracování.

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5)

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5) Přílohy Příloha č.1 - Dotazník Ahoj kluci a holky, prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má šest stránek. U otázek zaškrtni vždy jen jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je

Více

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE Příloha č.1/2 1. Setkala jste se s šikanou mezi dětmi v mateřské škole? Na tuto otázku kladně odpovědělo 5 z 6 oslovených vychovatelek, tedy

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Život adolescentů v sociální síti

Život adolescentů v sociální síti Život adolescentů v sociální síti Petr Nilius Centrum pro kognitivní poruchy Neurologická klinika FN Ostrava Nestátní zdravotnické zařízení - Ambulance klinické psychologie Základním cílem adolescence

Více

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 Sociální sítě v pojetí žáků a školní výuky Daniel Bradbury Dočekal, 10. prosince 2012 Co víme o dětech v Evropě? Děti ve věku 9 16 let tráví online v průměru 88 minut denně.

Více

KAMARÁDI V OLOMOUCI. Beneš Petr Kotasová Hana Kubičný Lukáš Man Lukáš Petrůjová Tereza Vacková Kristýna Varga Jan Wzatková Kateřina Zedníková Karolína

KAMARÁDI V OLOMOUCI. Beneš Petr Kotasová Hana Kubičný Lukáš Man Lukáš Petrůjová Tereza Vacková Kristýna Varga Jan Wzatková Kateřina Zedníková Karolína KAMARÁDI V OLOMOUCI MPV4 Olomouc, 29.11.2012 Beneš Petr Kotasová Hana Kubičný Lukáš Man Lukáš Petrůjová Tereza Vacková Kristýna Varga Jan Wzatková Kateřina Zedníková Karolína 1 A takto náš výzkum začal

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Jak učím fyziku? Vlachovice 00 Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Leoš Dvořák, I. Dvořáková,R., Kolářová Každý z účastníků tohoto semináře obdržel příručku L. Dvořák a

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 10. Motivace dospělých ke vzdělávání Mgr. Zuzana Válková

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Statistiky Linka bezpeč í, z.s.

Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Rok 2015 1 Celkový přehled Linka bezpečí 116111... 3 1.1 Celkový počet dovolání v letech... 3 1.2 Rozložení počtu přijatých hovorů během dne (2015)... 3 1.3 Zastoupení klientů

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Jana Kratochvílová DIAGNOSTIKA SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ VE TŘÍDĚ

Jana Kratochvílová DIAGNOSTIKA SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ VE TŘÍDĚ Jana Kratochvílová DIAGNOSTIKA SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ VE TŘÍDĚ BYTÍ VE SKUPINĚ, JAKO ZÁKLADNÍ LIDSKÁ POTŘEBA Sociální potřeby: citové vztahy jako např.: přátelství partnerský vztah potřeba mít rodinu seberealizace

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy.

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. Sociální skupiny Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. PSS9új 1 Sociální kategorie seskupení většího počtu osob, které mají

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Mobilní datové služby jsou na postupném vzestupu

Mobilní datové služby jsou na postupném vzestupu Mobilní datové služby jsou na postupném vzestupu Březnový netpanel omnibusový výzkum agentury Mediaresearch, který probíhá na internetovém panelu respondentů, se tentokrát dotazoval na využívání mobilních

Více

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ Anotace: Příspěvek se zabývá

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý Příloha č. 1 : dotazník k diplomové práci Vážená studentko, vážený studente, tento dotazník je anonymní a je určen studentům s postižením zraku, kteří studují na vysokých školách. Cílem dotazníku je analyzovat

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA Pro koho je program určen? škol, primárně pro 1. třídy. Jaká je časová struktura programu? Beseda je realizována

Více

DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY

DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY U každé z následujících otázek zvolte jednu odpověď (pokud není uvedeno jinak), která se shoduje se skutečností. 1. Jak dlouho jste dobrovolníkem v tomto zdravotnickém zařízení?

Více

Kontakt dítěte s biologickým rodičem v náhradní rodinné péči

Kontakt dítěte s biologickým rodičem v náhradní rodinné péči Kontakt dítěte s biologickým rodičem v náhradní rodinné péči Autoři: Terezie Pemová, Radek Ptáček Právo dítěte být vychováváno svými biologickými rodiči, je jedním z nejdůležitějších a je zakotveno v základních

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Veronika Krabsová Doktorská konference 2013 DP: Formativní hodnocení na 2. stupni ZŠ ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Veronika Krabsová Doktorská konference 2013 DP: Formativní hodnocení na 2. stupni ZŠ ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura Veronika Krabsová Doktorská konference 2013 DP: Formativní hodnocení na 2. stupni ZŠ ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura Obsah 1. Výzkumné téma 2. Cíle výzkumu 3. Výzkumné otázky 4. Výzkumné

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Středisko výchovné péče HELP Uherské Hradiště

Středisko výchovné péče HELP Uherské Hradiště Středisko výchovné péče HELP Uherské Hradiště Ředitel zařízení: Mgr. Lubomír Ševčík Vedoucí SVP Help: Mgr. Karel Opravil Chci Vás seznámit s intervenční prací s třídami a s tím, jakou úlohu mají v programu

Více

ICT Teachers and Social Network Sites

ICT Teachers and Social Network Sites ICT Teachers and Social Network Sites Václav Šimandl Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Časté blokování sociálních sítí školami (Sharples et al., 2009) Blokování Internetu

Více

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SCIO MAPA ŠKOLY 2016 ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu

Více