Vztahová a sociální síť dnešních adolescentů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vztahová a sociální síť dnešních adolescentů"

Transkript

1 Všichni využíváme sociální sítě. S modernizací techniky však nastupují i jejich jiné virtuální podoby. Jakým způsobem tyto sítě využívají dnešní adolescenti, se dozvíte v tomto článku. Vztahová a sociální síť dnešních adolescentů její využití při zvládání náročných životních situací PhDr. Ivana Knausová, Ph.D.;Bc. Vojtěch Krystek, DiS. Bc. Vojtěch Krystek, DiS.

2 Vztahova a socia lní síť dnes ních adolescentu a její vyuz ití pr i zvla da ní na roc ny ch z ivotních situací PhDr. Ivana Knausová, Ph.D., Bc. Vojtěch Krystek, Dis. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra křesťanské sociální práce Autoři ve svém příspěvku pojednávají o sociálních vazbách a sociální opoře, resp. o vztahové a sociální síti současných adolescentů. Věnují se otázce, jak vnímají a především jak si uvědomují dnešní mladí lidé svou osobní sociální oporu a vztahovou síť a koho do ní zahrnují, jakou širší sociální síť mají nebo si vytvořili kolem sebe a zda s ní počítají jako s využitelnou v případě potřeby řešit náročnou životní situaci. Tyto situace nemusí nastávat v této věkové kohortě často, přesto se adolescentům nevyhýbají; výzkumnou otázkou je, na koho se při jejich zvládání mohou obrátit či obrací. Sociální opora, vztahová síť i širší sociální síť jedince jsou považovány za faktor ovlivňující úspěšné vypořádání se s náročnou životní situací. Východiskem příspěvku je realizované výzkumné šetření k dané problematice; pozornost byla věnována studentům střední školy humanitního zaměření a jeho cílem bylo odhalit vazby, které jsou mladým lidem zdrojem sociální podpory vůbec. Vybrané přímé citace respondentů jsou od počátku textu vkládány přímo k jednotlivým teoretickým odstavcům. Authors discuss a contribution of social ties and social support, respectively contribution of relational and social network contemporary adolescents. This article is focused on how young poeople perceive and mainly how today s young people realize their personal and relational social support network and whom they include to. How broader social network they have or created around them and whether they use it in case of necessary, in situation of dealing with dfficult life situation. These situations do not occur in this age cohort often, but i tis not not avoid to adolescents; research question is to whom they can contact in case of managing of that kind of situation. Social support, relational network and wider social network of individual are considered as a factor influencing the successful dealing with difficult life situations. A starting point of this paper is a realized survey on this issue; attention was given to high school students of humanities and its aim was to explore the links that are to young people a source of social support at all. Selected direct quotes are from the beginning of the text inserted directly to an individual theoretical paragraphs.

3 Obsah Úvod Rozvoj sociálních sítí na internetu Sociální vztahy Vztahová síť - sociální opora jedince Sociální síť Náročná životní situace Výzkumné šetření zaměřené na zjištění subjektivně vnímané vztahové a sociální sítě současnými adolescenty Charakter výzkumného šetření Respondenti výzkumného šetření Závěr Výsledky kvantitativního výzkumu Shrnutí závěrů a odpověď na cíl této práce Seznam literatury Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků... 25

4 Úvod Toto téma je samo o sobě nejpřirozenějším a nejzákladnějším faktem v životě člověka. Člověk je vztahová bytost. Musí mít vztah. Produktem vztahu jsou emoce. Ať už kladné, či záporné. Emoce ve vztahu nepůsobí jen na odesílatele a příjemce, ale také na nejbližší sociální okolí této interakce. Tím, že je čím dál strmější nárůst technického pokroku, vzniká nový fenomén komunikace přes různé komunikační kanály. V této práci se zaměříme v prvé řadě na sociální vztahy, které jsou v běžném životě, budeme se ale dotýkat i témat, která jsou spojená s virtuálními sociálními sítěmi. Hned na začátek článku uvedeme stručný přehled rozvoje sociálních sítí na internetu, který usnadňuje představu změny pohledu a chápání nových možností komunikace, navazování vztahů a vytváření nových sociálních sítí. Víme, že toto téma by bylo velmi rozsáhlé a výzkum by nebyl snadný, rozhodli jsme se, proto, stanovit si cíl této práce Na koho se adolescenti obrací v případě zvládání náročných životních situací, což považujeme za základní dělení jako podklad pro následující výzkumy v této oblasti. V jednotlivých kapitolách jsou průběžně vkládány jednotlivé úryvky od respondentů, se kterými byl proveden polostrukturovaný kvalitativní rozhovor. V Tabulce 1 je krátce uvedeno sociální zázemí jednotlivých respondentů. Respondent A chlapec 17 let úplná rodina prarodiče bez sourozenců Respondent B dívka 17,5 roku neúplná rodina bez sestra - střídavá péče prarodičů Respondent C chlapec 17 let úplná rodina prarodiče sestra, bratr (se závažnou nemocí) Respondent D dívka 17,5 roku úplná (avšak bez bratr a také doplněná, rekonstruovaná) prarodičů nevlastní bratr rodina, v 10 letech rozvod rodičů (bez komplikací) Tabulka 1-Respondenti a respondentky hloubkových rozhovorů S t r á n k a 3 25

5 1 Rozvoj sociálních sítí na internetu Když půjdeme do nedávné minulosti, kdy tyto komunikační kanály začaly být aktuální v masové formě, zjistíme, že měly následující vývoj: V 70. letech minulého století vznikl první smajlík, jako důsledek toho, že při IRC chatu museli mezi sebou programátoři vypisovat celá slova a věty o tom, jak se cítí. Na tomto příkladu je vidět, že vyjadřování emocí při vztahové lince komunikace pro navázání sociálních vztahů, je nejdůležitější věc pro člověka. Následoval Boom vynalézavosti nejrůznějších textových podob smajlíků, zkratek. Vznikaly dokonce celé webové stránky s těmito seznamy. V polovině 90. let, při rozvoji a masové distribuci počítačů mezi populaci, začaly vznikat, resp. se rozvíjet komunikační média. V první řadě to byly ové adresy u různých freeware poskytovatelů, jako je seznam.cz, centrum.cz, quick.cz, tiscalli.com, atlas.cz, yahoo.com a další. Některé z těchto uvedených postupem času zanikají, některé jsou skoupeny a přechází pod jiné giganty. Důvody a následné důsledky nyní nechme stranou. Ve školách vznikal projekt INDOŠ, první generace školáků si vytvářeli své vlastní ové účty, registrovali se na různých základních sociálních sítích, typu lidé.cz. ové adresy tehdy tvořily majoritní většinu a veškerá komunikace probíhala skrze ně. Tímto krokem začaly být postupně vytlačovány dopisy, pošta se stala více méně možností pro posílání úředních dokumentů, ručně podepsaných originálů, balíků a slavnostnějších oznámení. Pošta se nyní živí více méně z reklamních letáků. Servery byly často přetíženy a tvořily fronty na odesílání ů. Tím se komunikace prodloužila a člověk často čekal i 2 hodiny, než dostal na odpověď. Protože člověk chce komunikovat v reálném čase, zjišťoval i jiné metody, jak tohoto dosáhnout. Paralelně s y se rozvíjel také IRC chat. Vznikaly různé tunely. Poskytovatelé u začaly lákat na různé komunikátory. Nejrozšířenějším se stalo ICQ, které nabízelo rychlou a stabilní možnost komunikace s přáteli. Tím, že se sebou mohli lidé mluvit, aniž by na sebe viděli, stávala se tato komunikace z prvopočátku čím dál více populární. Vznikaly různé hry, které se daly hrát přes síť v rámci tohoto protokolu. Co však bylo překážkou, bylo psaní. Ne všichni uměli psát na klávesnici a často používali jen 2 prsty. Začaly tedy vznikat nové verze, které umožňovaly telefonické hovory zdarma (nutno podotknouti tehdejší ceny volání, které se často pohybovaly kolem 7 kč/min) a sms zdarma. Vznikaly první pokusy s video hovory. V té době se začal rozvíjet Skype a v Anglii byl založený The Facebook. Internet byl plný sociálních sítí. Téměř každá stránka měla své vlastní registrační pole, svoje fórum, kde se lidé sdružovali. Vznikaly různé skripty, které vytvářely profily lidí, umožňovaly vkládat fotografie, hodnotily aktivitu lidí, odměňovaly za příspěvky. Tím se začal rozvíjet nyní největší systém dobrovolnických S t r á n k a 4 25

6 sítí na světě svět na internetu ve fórech, kdy si vzájemně lidé radí. Ať už v různých obecných otázkách, nebo v odborných tématech, například v programování. Začaly ale také vznikat fóra, jejichž cílem se stalo nelegální sdílení materiálů. Co je však na této informaci zajímavé z hlediska tohoto tématu, je fakt, že ti, kdo do nich přispívají, to nedělají s vidinou zisku, ale s vidinou pomoci druhému odměnou jim je pak poděkování v určité podobě (kliknutí na tlačítko děkuji, plus, karma, like ), odpovědí na příspěvek. Často jsou to lidé, kteří se v běžném životě cítí nepochopení, jsou vyloučeni kolektivem, mají problémy v rodině. Vytváří si na internetu novou virtuální rodinu, která jim kompenzuje tu skutečnou. Vztahy, které má člověk ve skutečné rodině, promítá do vztahů na internetu. Má tak říkajíc druhou šanci začít znovu. Často si volí přezdívku, pod kterou vystupuje (tvoří si identitu), buduje si život, který si může sám zvolit. Pokud chceme mluvit, spustíme si Skype či jakoukoliv jinou alternativu. Internetové technologie nám již umožňují přenos videa přímo v prohlížeči, takže nejsme závislí na speciálním software. Jaký je tedy důsledek virtuálních sítí? Nacházíme se v době, kdy mnoho lidí dělá věci individuálně. Vztahy jako takové (osobní) nevyužívá v takové míře, jak jsme tomu byli zvyklí dřív. Dostáváme se tedy do doby, kdy musíme dělit vztahy jak na lidské, tak na virtuální, což způsobuje nutnost tvorby nových definic a vztahových pojmů, které využívá nová generace v běžném životě. Co je to tedy virtuální sociální síť dnes? Je to souhrn vztahů? Možná bych v tomto zamyšlení váhal a spíše využil anglického connection spojení, souhrn spojení mezi lidmi (Obrázek 1). Je tedy touto formou tvořen jakýsi most / tunel, který otevírá určitou formu komunikačního kanálu. Jak naše vztahy ovlivňuje takováto síť? V tomto výzkumu nejvíce respondentů reagovalo na využívání sociální sítě Facebook. Výzkum na téma Obrázek 1-spojení na sociální síti sociálních sítí a jejich využívání v běžném životě by byl značně rozsáhlý. Nabízí se již ze začátku témata, na která jsou doposud neprozkoumaná a vztahují se jen k sociální síti Facebook: Jak přistupuji k osobě, kterou mám na Facebooku při reálné interakci? (Vybavím si všechny obrázky, které tam má? Komentáře, které píše? Přistupuji k tomuto člověku při setkání hůř či lépe? Vnímám tohoto člověka jinak, protože přitom, co napíše, nevidím jeho S t r á n k a 5 25

7 emoce? Je přidání si někoho za přítele svým způsobem citové vydírání? Kolik času v poměru trávím ve virtuálním světě a kolik ve skutečném?) Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli zaměřit se na využívání vztahů dnešní mládeže, abychom zjistili, zda v dnešní době jsou schopni analyzovat a používat lidské zdroje jako základ propojenosti a pracovat s lidskými zdroji, které jsou potřebné pro rozvoj a tvorbu nové společnosti. Přetváření lidské společnosti, změna smýšlení a rychlý technický postup a vývoj nutí dnešní mládež přizpůsobovat se podmínkám, měnit své návyky a vyjadřovat se určitým specifickým způsobem. Musí umět správně selektovat informace, vybírat si, co je pro ně důležité, aby nebyli přehlceni informacemi. Tím, že na internetu koluje spoustu informací, má dnešní adolescent možnost vybrat si a naučit se téměř cokoliv, co potřebuje, co ho zajímá, ať už přes hůře dostupné informace, které se týkají sběru jedovatých rostlin, až po návody na výrobu bomb. Na internetu jsou informace rychlé, anonymní, pohodlné. Můžu si vybrat, jaké zprávy si přečtu, co si přečtu, vím, kde mám najít které titulky novin atd. Většina dnešních mladých lidí umí v 6 letech programovat. Má vysoké logické uvažování, které je dané i převážně počítačovou gramotností, potřebou člověka se přizpůsobit (na tomto místě se nabízí otázka: Je toto socializace? ). Na druhou stranu se snižuje úroveň emočního uvažování, které je potřebné pro tvorbu skutečných vztahů. Proč se tolik adolescentů v dnešní době dívá na sitkomy? Proč jsou tak mezi nimi oblíbené? Velmi často se zde totiž jedná o prototyp osobnostně nevyzrálých lidí, často buď emočně plochých, nebo naopak bez smyslu pro logické uvažování. Stalo se pravidelností v novodobých seriálech, že se v nich řeší vztahy, které často poukazují na výhody a modernost single-parent a na zábavu typu vyspat se s každým či vztah na jednu noc je cool. Svou nedokonalostí hlavních postav často tyto seriály přitahují adolescenty, kteří se v nich shlíží. Pak ale nemají vzory, ke kterým by mohli růst a vzhlížet. To je i nebezpečí internetu, jehož obsah je často zaměřen svým cílením na adolescenty, resp. budoucí zákazníky. Cíleně ukazují, že nedozrálost a špatné vztahy jsou v pořádku a důležité je si užívat. S t r á n k a 6 25

8 2 Sociální vztahy V každé době lidé prožívají variabilní životní situace, od jednoduchých, běžných, přes složitější, těžší a náročnější, až po situace velmi náročné, obtížně zvládnutelné. Každá životní situace znamená větší či menší míru potřeby pomoci druhého člověka k jejímu zvládnutí, vyrovnání se či k jejímu překonání; záleží na druhu a závažnosti situace. V tom se člověk ani jeho potřeba mít svou opěrnou síť v průběhu vývoje společnosti, změn či zvratů nemění. Respondent A: Když jsem se rozešel s první holkou, prožíval jsem, i když jsem měl jen 14 let, velké zklamání, nebo prohru, nebo nevím, co to bylo, a cítil jsem se fakt nešťastný.naštěstí jsem vše mohl říct babičce, jinak nikomu, kluci by se mi smáli, naši by to nepochopili, ségra by to řekla svým kamarádkám, no prostě šel jsem k babičce, ta mi pomohla.poslechla si mě, říkala, že to zvládnu, vlastně mě podržela, byl jsem v stavu si něco udělat, byl jsem prostě mladej, no.dnes už mám i kamoše, kterému bych se třeba svěřil, možná i máma by mi pomohla Mezilidské vztahy patří oblasti společenských vztahů; jde o vztahy člověka k člověku a v průběhu socializačního procesu každý jedinec do sociálních vztahů, které existují v každém seskupení, vstupuje. V lidských společenstvích se lze setkat s formálními vztahy, které jsou vymezené určitými pravidly a přístup lidí k sobě navzájem je závislý na moci, autoritě a jejich sociální pozici. Jsou zde i vztahy neformální, které mají emocionální základ, nejsou řízeny vnějšími pravidly, ale naopak jsou vedené osobními zájmy. Obvykle znamenají blízkost, společně sdílenou intimitu a jejich základem, resp. součástí je i osobní pomoc člověka člověku. Sociální, neboli vztahová síť jedince je tedy chápána jako vazby s užším (rodinným) a širším (společenským) okolím. Do těchto vazeb patří vztahy s lidmi, ke kterým jedinec patří, chová k nim pozitivní city, se kterými sdílí svůj čas a vzájemně si poskytuje nějaký druh podpory (sdílení, útěchu, radu, praktickou pomoc). Respondentka B.: Formálním vztahem, jak vy říkáte, je pro mě vztah k mé třídní učitelce. Je to člověk na svém místě, beru ji jako autoritu. Ale v případě problémů vím, že se na ni mohu obrátit, už jsem to tak udělala. V případě problematické situace mě podrží, věřím jí, udělala by to i v budoucnu. V průběhu sociálních interakcí a komunikace mezi lidmi vznikají u každého člověka sociální vazby různé intenzity a hustoty; jde o kontakty více či méně časté, láskyplné, vřelé i chladné, související se vztahy, které si člověk v průběhu svého života vytváří. Hustá sociální S t r á n k a 7 25

9 síť znamená kontakty časté, a to mezi lidmi, kteří se důvěrně znají. Nejslabší vazby nazýváme pouhé známosti; ze sociologického hlediska však mají svou sílu vedou totiž ke vzniku tzv. mostů, které přivedou jedince z jeho prostředí do zcela odlišného sociálního okruhu, kde může získat jiné informace a především jiné možnosti, což může napomoci řešit jeho problém nebo obtížnou životní situaci (Granoveter..). Respondentka D: Ano, známostí jsem využila, teda ne já, ale moji rodiče, jejich známí ze základní školy mi nějak pomohli s nastoupením sem do školy, sice přesně nevím, jak to bylo, ale takové známosti a takovou teda síť jako rodina máme. S t r á n k a 8 25

10 3 Vztahová síť - sociální opora jedince Sociální oporu lze charakterizovat jako trvající mezilidské spoje a vztahy jedince ve skupině lidí, na které se může spolehnout a které mu mohou poskytnout emocionální oporu, podporu, asistenci či potřebné zdroje ve chvílích různých těžkostí (Křivohlavý, 1998). Sociální opora a podpora je jedinci přístupná prostřednictvím sociálních vazeb k druhým osobám či skupinám a může ovlivnit způsob, jakým se jedinec vyrovnává s náročnými životními událostmi. Jde o druh tzv. sociálního fondu jedince, ze kterého může čerpat v případě potřeby, je to systém sociálních vztahů, jejichž prostřednictvím se mu dostává pomoci při snaze dostát nárokům a dosáhnout cílů. Zdrojem sociální opory jedince je jeho vztahová síť. V případě vztahové sítě jedince hovoříme o tzv. anticipované sociální opoře, kterou chápeme jako přesvědčení, že blízké osoby jsou jedinci připraveny pomoci, pokud se taková potřeba objeví. Je reflexí sociálního prostředí a představuje pocit jedince, že je ostatními akceptován, že se o něj zajímají a že mu pomohou, bude-li to potřebovat. Sociální opora znamená tedy existenci dobrých vztahů s lidmi, se kterými se jedinec bezprostředně setkává, například ve své rodině, ve škole, na pracovišti a v kruhu přátel. Jde o poskytování emocionální, informační, nebo materiální pomoci. Má pozitivní vliv na fyzické a duševní zdraví a na pracovní výkonnost. Jejím opakem je sociální nepřízeň (Jandourek, 2012). Jak již bylo uvedeno, sociální opora má čtyři významné složky: emocionální složku, která znamená poskytnutí důležitých emocí, například lásky, víry, soucitu a empatie. Další je hodnotící složka, Jde o hodnocení komunikace, což je pro sebehodnocení jedince významné. Třetí složkou sociální opory je informační opora. Jedná se o poskytování rad, informací, návodů, nasměrování, doprovázení, což jedinci pomáhá vyrovnat se s osobními problémy. Poslední složkou je instrumentální sociální opora, tedy praktická (hmotná či materiální) pomoc jedinci v podobě například poskytnutí půjčky v nepříznivé finanční situaci (House, J, 1981). Sociální opora jedince je chápána jako nárazníkový či tlumící systém, chránící jej proti potenciálnímu i aktuálnímu ohrožení náročnou životní událostí. Jedinci, kteří disponují silnou vztahovou sítí, silným systémem sociální opory, jsou nepochybně lépe vybaveni ke zvládání nejen náročných životních událostí, ale také různých nepříznivých situací a životních změn i každodenních problémů (Kebza,Šolcová, 1999, dostupné online ). Významnými faktory sociální opory jsou jedincem vnímaná (a uvědomovaná) potřebnost sociální opory, její dostupnost, resp. dosažitelnost a připravenost. Sociální opora je S t r á n k a 9 25

11 dynamický proces, jehož forma a úroveň se mění v čase. Jedincova potřeba sociální opory se mění v různých životních situacích a obdobích. Pod pojmem sociální opora si mladí lidé představují jejich vztahovou síť, tvořenou nejbližšími osobami, rodiči, prarodiči, spolužáky, kamarády; jde o ty, kteří jim poskytnou oporu ihned v případě potřeby, jsou tzv. po ruce. Jde o vztahy blízké, těsné, tváří v tvář, intimní, každodenní. Respondent A: Pomáháme si, myslím, že si všechno doma říkáme, otec je kliďas, já taky.s babičkama se vidíváme tak všichni dohromady, jo, i babičky pomáhají, poradí, myslím, že je to v klidu.obrátil bych se vždycky jen na ně, na naše i na babičky a dědu nestěžuju si. Kamoše mám ze školy a taky jsou v pohodě, s některejma bych mohl cokoli řešit. S t r á n k a 10 25

12 4 Sociální síť Sociální síť znamená sociální vazby mezi lidmi. Sociální síť je, ve srovnání se sítí vztahovou a sociální oporou, termín širší, a spadá pod něj nejen sociální opora, ale i další, slabší sociální vazby. Teorie sociálních sítí se věnuje popisu a analýze sociálních vazeb různé intenzity a hustoty trvalých kontaktů, které vznikají v průběhu sociální interakce a komunikace mezi lidmi. Osobní sociální sítě tvoří vztahy jednotlivce k druhým osobám a institucím v jeho sociálním okolí. Vztahy v síti bývají popisovány v termínech síly (celkový objem směny zdrojů), frekvence směny, multiplexity (počet odlišných druhů směňovaných zdrojů), doby trvání, symetrie směny, intimity apod. Osobní sociální síť jako celek pak bývá charakterizována velikostí (počet členů), hustotou (poměr mezi počtem reálně existujících a všech možných vzájemných vztahů mezi členy sítě), dosažitelností (průměrný počet spojů nutný k tomu, aby se spojil každý s každým), homogenitou (distribuce různých atributů v síti, např. pohlaví) atd. (s ). Sociální síť je termín sociologický, objevujeme jej u sociologů Simmela, Tönniese a Webera, hovořících v rámci sociologické metafory o sociálním světě jako síti vztahů a vzájemně propletených kontaktů sociálních individuí, jež sociální sítě nejen tkají, ale jsou do nich současně polapena (Sociologické školy, směry, paradigmata, s.86..). Ze sociologického pohledu chápeme společnost jako strukturu vztahů směny, moci a závislosti, určující toky vzácných zdrojů v sociálním systému. Jde o tzv. strukturální přístup (kol.: Sociologické školy, směry a paradigmata). Moderní společnost s rozvinutými komunikačními prostředky umožňuje udržovat přátelství (a tedy i vztahy a síť) na dálku, čímž se také redefinuje pojem prostorová distance. (s.87..). Moderní společnost je společností síťovou, v níž existence internetových sociálních sítí podstatně proměnila lidský život. Současně modifikovala postupy, které (především mladý) člověk může zvolit či zvolí, když potřebuje pomoci, když potřebuje pomoc vyhledat, o pomoc požádat, se starostí se rozdělit, s někým ji sdílet apod. Rodinu lze chápat jako samostatnou sociální síť, jejíž jednotkou je každý člen rodiny. Tradiční společnost bývala založena na citech, resp. osobních vazbách; lidé spolu žili a svůj život spolu sdíleli; moderní společnost (a současná doba) je typická jistým egoismem; lidé sledují pouze své osobní zájmy, žijí hekticky, hodně pracují, podnikají; žijí často sami se sebou, svůj život s rodinou či přáteli příliš nesdílí. Dnešní moderní společnost je společností rizik. Rizika mohou vznikat spontánně, nezáměrně; jedinec, aby jim čelil, potřebuje svou osobní sociální síť. Pro současnou moderní společnost je typická nuklearizace rodiny, kterou lze vysvětlit jako vymanění (resp. postupné vymaňování) se jedince z širších rodinných S t r á n k a 11 25

13 vztahů. Na straně jedné to můžeme považovat za pozitivní skutečnost, protože se jedinec stává samostatný, schopný se o sebe postarat, zodpovídat za sebe, není nikomu na obtíž a nikoho z blízkých nezatěžuje. Na straně druhé jde o negativní skutečnost, neboť jedinec bez nosných sociálních (tj. rodinných) vztahů coby své sítě a opory je více zranitelný, cítí se v nejistotě, necítí se bezpečný, vnímá, že je na své radosti i strasti sám, neví, zdali může s něčí pomocí počítat v případě životních obtíží, což jej dále a více znejišťuje. Respondent C: U nás je to jak kdy.od té doby, co je brácha nemocnej, je to špatný máti brečívá, otec bývá vzteklej.držíme spolu se ségrou, i s tím nemocným bráchou, pomáhám si, vše probíráme, no, s rodičama ne, někdy s babičkou, ta se snaží pomáhat, jo, s tou vždycky můžu počítat, a se ségrou, to je jasné, ona se mnou a já s ní. Nikomu z kamošů o tom neříkám, to je prostě rodinná věc.to nikdo nemusí vědět, ale někdy mě to fakt štve, teda trápí nebo jak to říct, to, jak to u nás vypadá S t r á n k a 12 25

14 5 Náročná životní situace Do jaké míry počítají dnešní adolescenti se sociální oporou rodiny a sociální sítí přátel a známých v případě výskytu a nutnosti reagovat na náročnou životní situaci? Je pro ně sociální opora významným protektivním faktorem, ovlivňujícím jejich úspěšnost při řešení životních situací? Náročná životní situace bývá chápána jako pro jedince mimořádná událost, která je pro něj obtížně zvladatelná, náročná, někdy také nebezpečná (pokud ohrožuje jeho zdraví či život), je za hranicí lidské zkušenosti či mívá negativní (až fatální) důsledky (Vymětal, 2009). Příkladem náročné životní situace bývá živelní katastrofa, tedy ohrožení uspokojování a naplňování základních potřeb jedince. Náročná životní situace je situací mimořádnou, vyvolávající specifické potřeby a při jejím uspokojení je třeba vycházet z hierarchického uspořádání potřeb. Mimořádná situace vzniká v určitém prostředí v důsledku mimořádné události nebo její hrozby a jedinec zažívá individuální pocit ohrožení. Mladý člověk tváří v tvář náročné životní situaci může mít pocit, že na ni nestačí, že ji nezvládá, potřebuje ji sdílet, potřebuje porozuměn a pocit sounáležitosti ať už ve smutku, v bolesti nebo jiných (i silných) emocích. Náročná životní situace znamená pro jedince životní podmínky kladoucí na něj zvýšené nároky v souvislosti s jejich zvládáním, jak po stránce tělesné, tak po stránce psychické. Náročnou životní situací je pro mladého člověka rozvod nebo rozchod jeho rodičů či rodinné neshody, opuštění rodiny jedním z rodičů, akceptace nového partnera (partnerky), konflikty a špatné vztahy v rodině vůbec, domácí násilí, pokus o sexuální zneužívání, závažná nemoc u některého člena rodiny, závislost rodiče (nebo obou rodičů) na návykové látce, nebo úmrtí člena rodiny. Jako náročná životní situace bývá rovněž vnímáno přestěhování se, změna školy a tedy nutnost nové (další) adaptace s tím spojené. Náročnou životní situací může rovněž být také šikana ze strany spolužáků, problémy v komunikaci s vyučujícími, potíže ve škole, školní neprospěch, ústní zkouška, ale také nemoc či úraz jedince. Náročnou životní situací obecně míníme změnu životních podmínek, životní situace jedince. Podpořit zvládání náročných životních situací mohou i osobnostní charakteristiky (vlastnosti) jedince, jako je vnitřní kontrola, flexibilita, emoční stabilita, optimismus, asertivita a ochota či vůle přijmout novou zkušenost a novou situaci vůbec. Zvládání náročných životních situací pomáhají tzv. protektivní faktory. Ty nejenže pomáhají zvládnout nepříznivé situace, ale také je pomohou přečkat při relativně zachované duševní rovnováze. S t r á n k a 13 25

15 Důležitá je schopnost vyrovnat se s náročnou životní situací bez nepřiměřených, maladaptivních reakcí, dovednost jedince využít všech pozitivních možností, tj. i vztahové a sociální sítě, v rámci překonávání obtíží s dostatečnou důvěrou a sebedůvěrou v nalézání přijatelného řešení. Sociologové i psychologové uvádí, že dostatek kvalitních sociálních vztahů je významným faktorem duševního zdraví jedince. V různých životních etapách si jedinec význam své osobní, jak vztahové, tak širší sociální, sítě dříve nebo později uvědomí, a čerpá sílu a životní elán z vědomí prostého sdílení, pomáhání si, podpory a pocitu sounáležitosti. Respondent B: Pomáháme si se ségrou jak se dá, ve všem, říkáme si všechno,jo, té bych řekla všechno co by mě trápilo, ono mě toho hodně trápí, třeba s mamkou a jejím novým manželem, někdy máme problémy s tím nevlastním taťkou, ale zatím se to dá, ségra mě vždy nějak uklidní, já jsem taková vznětlivá, hned vyletím. No, máme jedna druhou, a tak to bude doufám- i dál S t r á n k a 14 25

16 6 Výzkumné šetření zaměřené na zjištění subjektivně vnímané vztahové a sociální sítě současnými adolescenty Jak se chová mladý člověk v době nejistoty rodiny? Spoléhá v případě problémů na svou rodinu? Jakou má reálnou vztahovou síť ve společnosti virtuálních internetových sociálních sítí? Které konkrétní vztahy vnímá pro sebe a svůj život významné? Realizované výzkumné šetření bylo zaměřeno na zjištění myšlenek a pocitů adolescentů, souvisejících s naplňováním sociálních vztahů realizovaných v rámci jejich osobních sítí. Základem našeho výzkumného šetření, resp. jeho východiskem, byl předpoklad, že si současní adolescenti významnost sociální opory, resp. své osobní vztahové sítě prozatím příliš neuvědomují a nedovedou ji blíže specifikovat. Dalším předpokladem bylo, že pomoc v jakékoli životní situaci a sociální oporu adolescentům poskytují především členové jejich rodiny, což adolescenti zpravidla považují za samozřejmost. Předpokladem našeho výzkumného šetření rovněž bylo, že současní adolescenti v různých životních situacích, ať pozitivních, tak negativních, počítají s internetovými sociálními sítěmi, využívají je pro sdílení, svěření se i požádání o oporu a pomoc. 6.1 Charakter výzkumného šetření Pro výzkumné šetření byl zvolen kvantitativní i kvalitativní design; kvantitativní postup umožnil zjistit od poměrně početného vzorku respondentů relevantní údaje o jejich užší i širší sociální síti; kvalitativní postup umožnil věnovat se dané problematice, sítím a vztahům do hloubky, podrobněji a komplexně. V rámci kvantitativního výzkumu bylo realizováno dotazníkové šetření a následně, v rámci kvalitativního výzkumu, byly se čtyřmi vybranými respondenty provedeny hloubkové polostrukturované rozhovory. Rozhovory se uskutečnily ve vybraných klidných nerušených prostorách vědecké knihovny, po předchozím odsouhlasení a ujištěním respondentů o jejich anonymitě. 6.2 Respondenti výzkumného šetření Výzkumné šetření bylo realizováno ve vybrané střední škole humanitního zaměření. Zkoumaný soubor (81 respondentů) pro kvantitativní výzkum se skládal ze studentů (v počtu 5) a studentek (v počtu 76) ve věku 17 let (Graf 1). Zkoumaný soubor pro kvalitativní výzkum tvořili dva studenti a dvě studentky (Tabulka 1). Jednalo se o záměrný výběr vzorku; 17-ti letí lidé nejsou právně dospělí a v případě více či méně náročných životních situací potřebují něčí pomoc, resp. bývají na pomoc někoho odkázáni. V 17-ti letech již tito lidé definovat svou osobní sociální oporu dokáží. Je to věková kategorie lidí, u které by mohl být předpoklad, že většina z nich mnoho náročných životních situací ještě neprožili (nebo neprožívají), tudíž je S t r á n k a 15 25

17 nemusí řešit. Výsledky výzkumného šetření však potvrzují, že ani těmto mladým lidem se náročné životní situace nevyhýbají. V rámci výzkumného šetření však nešlo o zjišťování toho, v jaké míře potkaly oslovené adolescenty náročné životní situace, ale jestli pro jejich řešení mají svou osobní sociální síť, tj. svou vlastní vztahovou síť, sociální oporu a zda ji subjektivně vnímají, uvědomují si ji a pro případ potíží s ní počítají. 17-ti letí lidé jsou rovněž generací virtuálních sociálních sítí na internetu více než kterákoli jiná věková skupina, je tedy jak už bylo uvedeno - předpoklad, že pomoc a sdílení hledají právě tam. Respondent C: Mě to tak vyhovuje, zeptat se na fejsu, jestli někdo nevím o něčem, prostě o tom, co potřebuju, co hledám, co sháním a tak. Je to rychlé, a většinou mám odpověď hned, nebo brzo. Taky když se to u nás stalo.myslím tím nemoc bráchy, tak jsem taky na netu sháněl pro něj léky, hledal spolu s mamkou rady. No, když ale jsme se moc tím trápili byli nešťastní, tak jsem to tam nenapsal, to jsme si jen doma řekli Respondenti 6% žena muž 94% Graf 1-respondenti kvantitativního výzkumného šetření S t r á n k a 16 25

18 7 Závěr Závěr tohoto článku je rozdělen do dvou sekcí. První část je zaměřena na výsledky kvantitativního výzkumu, který vychází z výzkumu kvalitativního. Ve druhé části jsou předchozí výsledky shrnuty a je odpovězena základní otázka, která se týká cíle této práce. 7.1 Výsledky kvantitativního výzkumu Výsledky kvantitativného výzkumu jsou prezentovány dvojí formou. Ke každé pomyslné kapitole je nejprve uveden graf, poté pak komentář. vztahovou sítí a sociální oporou jsou pro adolescenty jen otec 2% příbuzní 26% sourozenci 23% oba rodiče 26% oba prarodiče 10% jen matka 13% oba rodiče jen matka oba prarodiče sourozenci příbuzní jen otec Graf 2-kdo je vztahovou sítí a sociální oporou pro adolescenty Při prvním pohledu na graf vidíme, že největší sociální oporou pro dnešní adolescenty jsou oba rodiče a příbuzní. Když pomineme faktory, které mohou na rodinou jako takovou působit (rozvody, střídavá péče, neshody v rodině, tíživá sociální situace rodiny ), vidíme velký rozdíl mezi přijímáním otce a matky. Tento rozdíl je dán i strukturou pohlaví respondentů. Dívky spíše budou směřovat v tomto období ke své matce, než k otci. Na druhou stranu je celkové číslo 41%, týkající se pouze rodičů, velmi vysoké. V tomto věku by se podle Nešpora měli adolescenti osamostatňovat a přijímat své vrstevníky jako svou oporu. Ukazuje toto číslo tedy na možnost opožděného vývoje či na patologické předávání vzorů od rodičů 1. V jedné třetině respondentů, pokud byla uvedena jako nejbližší sociální opora jen matka (13%), byla přidána i babička (4,3%). Jedná se v tomto případě často o neúplné rodiny. 1 Více viz pojem Sociální děloha S t r á n k a 17 25

19 Jedna třetina všech respondentů uvedla, že mezi jejich nejbližší spadají také jejich kamarádi (nejčastěji ze školy, kde právě studují). Na druhou stranu se objevila také odpověď, že oporou je mi jen můj otec a nikdo jiný. nevyužívám 4% sociální síť na internetu využívám nevyužívám využívám 96% Graf 3-využití sociální sítě na internetu Z celého množství respondentů uvedli pouze 3, že sociální síť na internetu nevyužívají. Z těch, kteří uvedli, že sociální síť využívají, připsali do dotazníku 3 lidé: Bohužel ano. Na tomto příkladu je vidět, že dnešní mladí lidé jsou nuceni vnějšími okolnostmi akceptovat účast na velkých portálech. Při dalším výzkumu by bylo vhodné zohlednit fakt nutnosti využívání portálu jako zdroji informací výukovému informačnímu systému a využívání jako sociální sítě pro kontakt s ostatními. využívání internetových komunikačních médií 10% 5% facebook skype 85% Graf 4-využívání internetových komunikačních médií S t r á n k a 18 25

20 Respondenti uvedli, že internetová komunikační média využívají hojně a nedovedou si představit, že by bez nich byli. Ve využívání hodnotí nejvíce facebook, se kterým jsou velmi spokojeni, jsou rádi, že existuje a dokáží ho využívat. Také dále uvádí skype a . Uvádí ale také, že facebook používají k domluvě pro faktická osobní setkání. Nejčastěji svůj facebook účet využívají ke spojení s těmi, se kterými se denně ve škole vidí. Když jsem se doptával, z jakého důvodu jestli si nestíhají vše říci ve škole, bylo mi odpovězeno, že se spíš jedná o virtuální schůzky, pokec o všem možným, nebo o šťouchnutí 2. V nejčastějších případech používají facebook na pomoc, podporu, sdílení. Když mají ale starosti, tak jej k řešení nevyužívají. Spíše k radosti, pochlubení se s fotkami či požádat někoho o informace. Na závažné věci, problémy, trápení atd. mají spíše sourozence, rodiče, přítele (přítelkyni). nejčastější sociální opora adolescentů SPOLUŽÁCI ZE ZŠ SPOLUŽÁCI ZE SŠ PŘÍTEL BRATRANCI A SESTŘENICE TETY A STRÝCOVÉ SOUSEDI KROUŽKY ZNÁMÍ RODIČŮ UČITELÉ Graf 5-nejčastější sociální opora adolescentů Více než polovina respondentů (52) uvedla, že počítá v případě jakýchkoliv potíží se svými bývalými spolužáky ze základní školy. Stejně tak i v případě nynějších spolužáků ze střední školy (51). Takto vysoké číslo poukazuje na kvalitu vztahů, které se tvoří v prostředí, ve kterém mladí lidé tráví většinu svého času. Velmi často (45) respondenti uváděli přítele / přítelkyni jako zdroj své sociální podpory. Mezi širší sociální síť a sociální oporu byli také zařazeni bratranci a sestřenice (35). Tyto odpovědi potvrdily kvalitativní šetření, ve kterém z rozhovorů taktéž vyplývá, že 2 Jedná se o výraz používaný v sociální síti facebook.com. Znamená upozornění jiného uživatele na jeho neaktivitu. S t r á n k a 19 25

21 bratranci a sestřenice patří mezi osoby blízké. Stejně tak jsou na tom tety a strýcové (31). Je tak vidět, že cca 21% rodin drží pohromadě. Respondenti by se také obrátili na sousedy (26). Sousedské vztahy, uvedené na základě rozhovorů, jsou opět v kurzu. Lidé ze zájmové skupiny, ze společenství, z kroužků apod. I ti tvoří sociální síť respondenta, když bude hledat pomoc (15). V posledních letech se změnil žebříček důležitosti sociálních investicí. Dříve se dbalo na vzdělání, které mělo sloužit pro dobré uplatnění a základ pro budování vztahů. Od tohoto modelu se však přešlo k modelu budování sociálních vztahů a sociálnímu kapitálu ve významu získávání nových kontaktů, známostí, konexí. To se odrazilo i ve v dotazníku, kde 14 respondentů uvedlo jejich využití. Bylo znát, že si uvědomují jejich potřebnost a užitečnost. Jako autorita je také uznáván třídní učitel/ka a také brán jako blízká opora či vztahová síť. V případě problémů by se na něj/ni obrátilo 14 respondentů. kdy není s pomocí rodiny počítáno 13; 16% nepočítám s pomocí rodiny s pomocí rodiny počítám 68; 84% Graf 6-kdy není s pomocí rodiny počítáno Velmi zajímavé je tvrzení, které se v celém souboru všech respondentů objevovalo relativně často a týká se toho, jestli bude mít respondent nějaký problém, zda počítá s pomocí rodiny či nikoliv. Tím, že toto tvrzení uvedlo celkem 13 respondentů, získáváme tvrzení, které je důležité a zaslouží si pozornost společnosti. S t r á n k a 20 25

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Bakalářská práce. Vliv rodiny na trávení volného času dětí

Bakalářská práce. Vliv rodiny na trávení volného času dětí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Iva Horychová Vliv rodiny na trávení volného času dětí Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. Pavla Vyhnálková,

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková Současná rodina a výchova dětí předškolního věku Zita Sojková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřená na současnou rodinu a výchovu dětí předškolního věku. V teoretické části vysvětluje

Více

ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část

ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část ÚVOD Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlivem rodinného prostředí na trávení volného času dětí. Právě v době, kdy děti nejsou vázány žádnými povinnostmi, se často setkáváme s jejich rizikovým chováním.

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Monika Zemanová PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství Lucie Poláchová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám názory a postoji studentů středních škol k rozvodu manželství.

Více

Osobní příběh učitelky mateřské školy a její profesní kompetence

Osobní příběh učitelky mateřské školy a její profesní kompetence Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Osobní příběh učitelky mateřské školy a její profesní kompetence Vypracovala: Jitka Dolívková

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením

Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením Souhrn z realizovaných vzdělávacích kurzů Autorský kolektiv: Bc. Anna Handrychová PhDr. Jaroslava

Více

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předložená bakalářská práce obsahuje tématiku psychosociální pomoci pozůstalým. Zaměřuji se v ní na oblast

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově. Jana Dodulíková

Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově. Jana Dodulíková Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově Jana Dodulíková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vlivem vzdělání rodičů na všeobecný přehled jejich zdravých

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný Obsah metodických listů: 1. Vztah znamená vztáhnout ruce...05 (kompetence ke vztahu) 2. Dostupnost znamená být spolu...09

Více

Motivace studentů k doučování dětí v romských rodinách

Motivace studentů k doučování dětí v romských rodinách Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Bakalářská práce Motivace studentů k doučování dětí v romských rodinách Autorka práce: Hana Křivánková Vedoucí práce: Mgr. Ema Štěpařová,

Více

SBORNÍK STUDIÍ. děti a jejich problémy III

SBORNÍK STUDIÍ. děti a jejich problémy III SBORNÍK STUDIÍ děti a jejich problémy III Tento sborník vznikl s laskavou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. děti a jejich problémy III SBORNÍK STUDIÍ děti a jejich problémy III Sdružení

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Předškolní a mimoškolní pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro vychovatele

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Lež jako psychologický aspekt internetové komunikace Hana Máslová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Práva dětí v alternativní péči od teorie k praxi: zaplnění mezer prostřednictvím vrstevnického výzkumu

Práva dětí v alternativní péči od teorie k praxi: zaplnění mezer prostřednictvím vrstevnického výzkumu Práva dětí v alternativní péči od teorie k praxi: zaplnění mezer prostřednictvím vrstevnického výzkumu Národní zpráva Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Jan Matoušek Láskyplný domov pro každé dítě 2 Práva

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

Faktory ovlivňující volbu povolání adolescentů. Bc. Jana Velecká

Faktory ovlivňující volbu povolání adolescentů. Bc. Jana Velecká Faktory ovlivňující volbu povolání adolescentů Bc. Jana Velecká Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Volba povolání patří k těm nejtěžším a zároveň nejdůležitějším rozhodnutím období adolescence. Tato diplomová

Více

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou ŠIKANA, TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ, DOMÁCÍ NÁSILÍ, AGRESIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE Mgr. Bc. Markéta

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce ETICKÁ VÝCHOVA V PROSTŘEDÍ SOŠ A SOU Petr Lansdorf Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 2008 2012

Více