Členství a licenční smlouva sítě ZIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členství a licenční smlouva sítě ZIN"

Transkript

1 Členství a licenční smlouva sítě ZIN Toto členství a licenční smlouva (dále jen smlouva ) je uzavřena mezi společností Zumba Fitness, LLC (dále jen Zumba ) a vámi (dále jen instruktor ) a je považována za účinnou k datu zapsání instruktora do sítě instruktorů Zumba (ZIN) (dále jen datum účinnosti ) nebo 15. prosincem 2011, pokud byl instruktor členem ZIN již před tímto datem. Instruktor souhlasí, že pro nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné ji projít a přijmout, což platí jako originální podpis, a stvrzuje tak, že smlouvu zcela přečetl a pochopil. Zatímco je společnost Zumba vlastníkem následujících slov opatřených obchodní známkou: Zumba, Zumba Fitness, Ditch the Workout - Join the Party 1, Feel The Music, ZIN a následující loga spojená s fitness programem a řadou oblečení a doplňků Basic Zumba, jejichž slovní obchodní známky a loga jsou zde uváděna jako známky Zumba. Zumba také vlastní následující speciální slovní obchodní známky a obchodní názvy: Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit a následující speciální loga, která odkazují na speciální slovní obchodní známky a loga zde uvedená jako speciální známky Zumba : Zumba využívá obchodní známky Zumba a speciální známky Zumba (společně známky ) spolu s materiály opatřenými autorskými právy souvisejícími se známkami - materiál opatřený autorskými právy je k dispozici prostřednictvím portálu ZIN a také je opatřen licencí podle této smlouvy - na nebo v souvislosti s vzdělávacími službami v oblasti tanečního fitness (dále jen služby ). Známky členství, které zahrnují ZIN nebo Zumba Instructor Network (síť instruktorů Zumba) ( známky ZIN ), jsou používány k označení členství v síti instruktorů Zumba ( ZIN ). Instruktor prošel oficiálním školicím kurzem pro instruktory programu Basic Zumba a přeje si stát se členem ZIN a využívat známky Zumba k propagaci a vedení lekcí v souladu s podmínkami smlouvy. Instruktor, který je členem ZIN a který prošel školicím kurzem pro instruktory na jeden nebo více zvláštních programů, které nesou speciální známky, si přeje využívat speciální známky v souladu s podmínkami této smlouvy. Instruktor si přeje jen používat známky Zumba a speciální známky Zumba, jak je povoleno společností Zumba po absolvování s tím 1 Tato známka je ustanovena v Austrálii, na území Evropského společenství, na Islandu, v Indii, na Novém Zélandu a v Norsku.

2 spojeného školení, a to pouze pro účely poskytování lekcí v rámci programu, se kterým tyto známky souvisí, nebo pro prodej produktů Zumba, jak je povoleno touto smlouvou, a tento prodej produktů musí být doplňkem poskytování instruktorových lekcí v rámci využívání povolených známek. Nyní tedy, s přihlédnutím k výše uvedenému a vzájemným slibům stanoveným níže a zápisu do sítě ZIN a zápisu k využívání s tím spojených výhod se, strany dohodly takto: 1. Poskytnutí licence Známky Zumba. Zumba tímto garantuje instruktorovi nevýhradní licenci bez možnosti převodu ( licence ), a to bez záruky, na využívání známek Zumba k propagaci a vedení lekcí ze strany instruktora a za účelem označení instruktora jako člena ZIN. Instruktor přijímá tuto licenci v průběhu trvání této smlouvy, podléhající zcela podmínkám zde uvedeným. Pro účely této smlouvy může termín známky Zumba rovněž zahrnovat další ochranné známky společnosti Zumba, které společnost Zumba může čas od času určit Speciální známky. PO dokončení CELÉHO speciálního školení (Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba in the Circuit, Zumba Gold-Toning) a pokud instruktor zůstane členem ZIN s dobrým postavením, společnost Zumba mu uděluje licenci, aby mohl využívat pouze speciální známky, které se týkají zvláštních školení ( licence na využívání speciální známky ) podléhající omezením uvedeným v oddílu 1.1. Například, když instruktor dokončí školení Zumbatomic, je mu udělena licence Zumbatomic k propagaci a vedení lekcí Zumbatomic Teritorium. Licence udělená na základě této smlouvy NENÍ PLATNÁ v Číně nebo jakékoliv jiné zemi, se kterou USA omezily obchod, nebo v jakékoliv zemi, kde by práva na vedení lekcí podle této licence porušila místní zákon nebo nařízení. Pro více informací navštivte stranu o licenci a právní podpoře ZIN a vyberte si Dodržování právních předpisů nebo se přihlaste na úvodní stránku ZIN a navštivte stranu Licence a právní podpora ZIN. 2. Členský poplatek Členský poplatek. Instruktor bude společnosti Zumba platit členský poplatek (dále jen členský poplatek ZIN ) ve výši 30,00 USD měsíčně, který bude splatný každý měsíc během tohoto období, podle pododstavce 2.2 podmínek uvedených níže. Členský poplatek ZIN podléhá změnám, a to kdykoliv, a spadá do výhradního a absolutního uvážení společnosti Zumba. Společnost Zumba si vyhrazuje právo kdykoliv stanovit, revidovat, změnit či doplnit své účtovací postupy, metody a poplatky, včetně, ale bez omezení na postupy výběru, postupy plateb, dodatečné poplatky a zvláštní poplatky za obsah nebo služby poskytované na internetové(vých) stránce(kách) společnosti Zumba. Instruktor souhlasí, že přijme zprávu o změnách provedených společností Zumba formou zveřejnění změny na internetové stránce společnosti Zumba v místě, které je pravidelně k dispozici instruktorům. Jakékoliv změny zveřejněné tímto způsobem musí být zvláště začleněny do této smlouvy. V případě, že bude instruktor mít námitky proti jakýmkoliv změnám poplatků, jeho jedinou nápravou a východiskem je dobrovolné zrušení jeho členství ZIN a ukončení této smlouvy Ukončení. Společnost Zumba může kdykoliv ukončit tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu, a to i porušení dodržování instrukcí od týmu podpory licence ZIN nebo právního oddělení společnosti Zumba. Včasné neprovedení jakýchkoli splatných plateb podle této smlouvy ze strany instruktora bude považováno za závažné porušení této smlouvy; v takovém případě může společnost Zumba zamítnout nebo zrušit jakékoliv nebo všechny výhody a privilegia členství ZIN a okamžitě ukončit tuto smlouvu. Instruktor může ukončit tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu, a to zasláním oznámení 30 dnů předem. 3. Vlastnictví známek. Instruktor stvrzuje, že společnost Zumba vlastní známky. Instruktor souhlasí, že nepodnikne žádné kroky odporující vlastnictví známek Zumba. Instruktor souhlasí, že používání známek z jeho strany musí nabýt účinnosti ve prospěch a jménem společnosti Zumba. Instruktor souhlasí, že nic v rámci této smlouvy nedává instruktorovi právo, nárok nebo zájem na známkách jiných, než právo využívat známky, jak je

3 povoleno dle této smlouvy. Instruktor souhlasí, že nebude napadat nárok společnosti Zumba na známky, platnost nebo vymahatelnost známek nebo platnost této smlouvy. 4. Standardy kvality. Instruktor souhlasí, že povaha a kvalita marketingu a služeb poskytovaných instruktorem, které využívají známky, musí odpovídat standardům stanoveným společností Zumba (a) na oficiálních školicích lekcích pro instruktory Zumba, (b) ve školicí příručce pro instruktory Zumba, (c) na (d) v průvodcích obchodní známkou předložených společností Zumba, (e) v této smlouvě a (f) jak je jinak stanoveno čas od času společností Zumba. 5. Udržování kvality. Instruktor souhlasí, že bude spolupracovat se společnosti Zumba při provádění kontroly společností Zumba nad povahou a kvalitou marketingu a služeb nabízených instruktorem pod záštitou známek, že povolí pozorování lekcí instruktora, že se bude přesně řídit všemi instrukcemi týmu podpory licence ZIN nebo právního oddělení společnosti Zumba a na žádost dodá společnosti Zumba důkazy potvrzující dodržování této smlouvy. Instruktor bude dodržovat veškeré příslušné zákony a nařízení a získá veškeré příslušné vládní souhlasy státních úřadů vztahující se k marketingu, propagaci nebo poskytování služeb ze strany instruktora. 6. Povolené použití známek. Instruktor souhlasí, že bude využívat známky, na které mu byla udělena licence, a to pouze v podobě a způsobem uvedeným výše v této smlouvě. Instruktor NESMÍ měnit formu a způsob provedení známky, který je uveden výše. Instruktor se musí řídit Pokyny pro používání obchodní známky Zumba a pokyny a instrukcemi pro používání značky ZIN vydanými týmem podpory licence ZIN nebo právním oddělením. Bez jakéhokoli omezení obecnosti výše uvedených omezení bude užívání známek instruktorem omezeno následovně: 6.1. Tištěné materiály a . (a) Propagační materiály. Instruktor může používat známky na letácích, plakátech, v elektronické poště a na tištěných propagačních materiálech, jejichž jediným účelem je podporovat fitness lekce Zumba instruktora, a ne na žádných dalších propagačních materiálech. Veškeré používání známek na takových materiálech musí být ve formě a způsobem uvedeným v této smlouvě a musí obsahovat symbol obchodní známky ( OR ), kde to náleží. Propagační materiály musí obsahovat legendu v následující podobě, která musí odkazovat na všechny použité známky (např. Zumbatomic, Zumba Gold, Aqua Zumba, Zumba Toning, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit, atd.): ZUMBA, [vložte jiné známky] a loga Zumba Fitness jsou ochrannými známkami společnosti Zumba Fitness, LLC, používané s licencí. Při použití známek v elektronické poště bude instruktor dodržovat veškeré příslušné zákony spravující e- mailovou inzerci a marketing. (b) Popis nebo marketing vašich lekcí Zumba. Instruktor nebude používat známky v kombinaci s jakýmikoliv dalšími ochrannými známkami, servisními známkami či dalšími obchodními názvy osoby nebo jednotky nebo přizpůsobovat popisy, pokud to nebude výslovně písemně schváleno společností Zumba. Například instruktor nesmí popisovat lekce za pomoci výrazů Zumba-břišní svaly nebo Zumba pro začátečníky nebo Zumba pro děti nebo Zumba pro seniory a podobné nebo používat výrazy pro různé úrovně obtížnosti lekce Zumba. Dalším příkladem je, že instruktor nesmí používat stejné marketingové materiály s jinými obchodními známkami, kromě případu, že název nebo známka místa, kde se lekce koná, lze identifikovat jako podřízenou známkám, pokud je instruktorovi povoleno tak činit dle instrukcí místa konání. Instruktor nesmí měnit formát obchodní známky použité k popisu lekce. Například instruktor nesmí měnit vzhled nebo rozměry známky uvedené výše. V případě, že si instruktor přeje používat jinou známku pro jiné účely (např. sponzorování), musí získat písemné povolení pro toto použití, a to na vyžádání alespoň třicet (30) dnů předem.

4 (c) Žádné newslettery nebo publikace. Instruktor nesmí používat žádné známky, celkově, ani částečně, jako název newsletteru nebo jiné tištěné nebo on-line publikace Název domény a sociálních médií a internetových stránek sociálních sítí. Podle potřeby nebo přání společnosti Zumba používat konkrétní název domény může instruktor používat slovo Zumba jako součást adresy názvu domény instruktora pro internetové stránky, které propagují POUZE fitness lekce Zumba a věci s tím související, ale jsou méně důležitý, prodej oblečení a doplňků Zumba podle těchto pokynů a v souladu s bodem 6.3 níže: (a) Konkurenční produkty a neznevažování. Instruktor nesmí prodávat, nabízet k prodeji, inzerovat nebo propagovat jakékoliv služby nebo zboží kromě instruktorových služeb Zumba a zboží Zumba nabízených na internetových stránkách instruktora. Instruktor nesmí zahrnovat na svých stránkách jakákoliv vyjádření nebo informace, které ředí, znevažují nebo jinak škodí známkám nebo značce a prestiži Zumba. Je na výhradním uvážení společnosti Zumba stanovit, zda internetové stránky instruktora obsahují taková vyjádření nebo informace. (b) Převod na společnost Zumba. V případě, že společnost Zumba určí, podle svého výhradního uvážení, že potřebuje nebo si přeje užívat určitý název domény, který si instruktor registroval a který obsahuje známku Zumba, celkově nebo částečně, pak na žádost společnosti Zumba instruktor převede takový název domény společnosti Zumba, přičemž instruktora společnost Zumba odškodní za jakékoliv přiměřené placené náklady vzniklé v souvislosti s registrací takového názvu domény. Na společnosti Zumba nelze požadovat odškodnění za jakékoliv náklady vzniklé při navrhování internetových stránek instruktora, za vytvořené marketingové materiály nebo za jiné náklady vzniklé úhradou jiné třetí straně, která není registrujícím názvu domény. (c) Identifikace internetových stránek a stránky sociálních médií člena(ů) ZIN. Legální jméno instruktora musí být jasně uvedeno na každé internetové stránce nebo stránce sociálních médií provozovaných nebo kontrolovaných instruktorem tak, aby ten mohl být ověřen jako vlastník nebo správce domény nebo stránky na sociálních médiích, včetně uvedení jména instruktora a odkazu na jeho profil ZIN na Zumba.com. Odkaz bude včleněn na domovskou stránku a musí uvádět: Tato internetová stránka [vložte internetovou stránku] je ve vlastnictví a provozovaná [vložte jméno instruktora] členem sítě instruktorů Zumba s licencí. Navštivte prosím můj profil na: [vložte odkaz na stránku profilu]. (d) Přiznání názvů zemí. Instruktor, který si přeje používat domény, které obsahují kombinaci známky a názvu země (např. etc.) nebo jiné domény nejvyšší úrovně, musí požádat společnost Zumba o souhlas tak učinit. V případě udělení souhlasu souhlasí výslovně instruktor, který chce registrovat takovou doménu nebo spravovat registraci takové domény, s okamžitým převedením takové domény na společnost Zumba, a to na požádání. (e) Názvy domén nelze použít jako obchodní názvy. Instruktor nesmí používat název domény obsahující známku jako název společnosti. Například nesmí instruktor používat název domény a potom použít ZUMBA CREW za účelem identifikace instruktora nebo skupiny instruktorů. (f) Sociální média a názvy stran sociálních sítí. Instruktor se musí řídit všemi požadavky na název domény, internetovou stránku a obchodní název na stránkách sociálních médií a sociálních sítí (včetně stránek Facebook, YouTube a podobných stránek) a název stránek sociálních médií se jménem instruktora v názvu. V případě skupiny stránek sociálních médií musí všichni instruktoři být členy ZIN a všichni členové ZIN musí být identifikovatelní. Tento odstavec musí také platit pro události uvedené na sociálních médiích a stránkách sociálních sítí.

5 6.3. Internetové stránky. Instruktor může používat známky na internetových stránkách sociálních médií a sociálních sítí), kde používá známky k propagaci svých fitness lekcí Zumba podle této smlouvy a podle následujících pokynů: (a) Oznámení o ochranných známkách. Veškeré využívání známek na internetových stránkách instruktora musí být v podobě a způsobem uvedeným v této smlouvě. Internetové stránky instruktora musí obsahovat symbol obchodní známky ( nebo ) s každým používáním známky, kde je to vhodné. Každá internetová stránka, na které se objeví některá ze známek, musí být zahrnuta do legendy v následující podobě (která musí odkazovat na všechny použité známky Zumba ): Zumba a loga Zumba Fitness jsou obchodními známkami Zumba Fitness, LLC, používané na základě licence. Pokud je použita speciální známka na internetové stránce, musí instruktor zahrnout speciální známku ve sdělení. Například: ZUMBA, Zumbatomic, Zumba Toning a loga Zumba Fitness jsou ochranné známky společnosti Zumba Fitness, LLC, používané s licencí. (b) Odkaz na Zumba.com. Internetové stránky budou obsahovat nápadný odkaz na domovskou stránku oficiálních internetových stránek společnosti Zumba, (c) Použití ochranných známek. Kromě řízení se podle sekce 6.2(b), nesmí instruktor používat známky v kombinaci s obchodními známkami jiné osoby nebo jednotky, známkami služeb, obchodními názvy, názvy produktů a programů nebo jiné termíny, pokud nejsou písemně schváleny společností Zumba. (d) Hudba. Instruktor může používat originální skladby společnosti Zumba (dostupné na originálním soundtracku Zumba Fitness, CD Cardio Party, Party Nation, Vibe Tribe a Zumbatomic (sada pro spotřebitele) a takových dalších originálních soundtraccích, které mohou být vydány v budoucnosti) jako podkladovou hudbu na internetových stránkách, které splňují požadavky této smlouvy. Instruktor nesmí používat žádnou jinou hudbu na takových internetových stránkách, pokud nezískal příslušnou licenci tak učinit. (e) Znevažování. Podle oddílu 6.2(a) nebude instruktor dávat jakýkoliv neslušný obsah na své internetové stránky nebo obsah, který společnost Zumba určí podle svého výhradního a absolutního uvážení jako destruktivní, znevažující nebo jinak škodlivý pro známky nebo značku nebo prestiž Zumba. Společnost Zumba si vyhrazuje právo požadovat a instruktor souhlasí s okamžitým odstraněním takového obsahu ze svých internetových stránek podle instrukcí týmu podpory licence ZIN nebo právního oddělení společnosti Zumba. (f) Vlastnictví. Instruktor musí jasně identifikovat vlastníka internetových stránek nebo stránek sociální sítě (zvláště musí být jasné, že internetová stránka je ve vlastnictví instruktora nebo společnosti a ne Zumba Fitness, LLC). Jak je požadováno v oddílu 6.2(c), vyžaduje se odkaz a vyjádření identifikující instruktora. (g) Adword a klíčové slovo. Instruktor nesmí používat jakoukoliv známku jako adword nebo klíčové slovo (nebo podobné) nebo pro jinou optimalizaci vyhledávání nebo pro vytvoření placených odkazů bez písemného pověření společnosti Zumba, že tak může činit Internetová videa. Instruktor může vytvořit jedno nebo více propagačních videí v délce trvání až 2 minuty a 30 sekund na video ( propagační video ). Propagační video musí ukazovat instruktora vedoucího lekci Zumba nebo pravidelné cvičení Zumba a musí být použito POUZE pro účely propagace instruktorových lekcí Zumba. Propagační video musí splňovat následující podmínky: (a) Souhlasy. Instruktor nebude zahrnovat žádnou lekci nebo jiného(jiné) účastníka(y) lekcí do propagačního videa, pokud neobdržel příslušný písemný souhlas od takového účastníka.

6 (b) Název. Pokud instruktor využívá názvu takového videa, potom musí být název v zásadně podobný lekci(e) Zumba s [jméno instruktora]. Jméno instruktora musí být součástí názvu a známky musí být použity v souladu s touto smlouvou. (c) Hudba. Propagační video může obsahovat originální skladby společnosti Zumba (dostupné na originálním soundtracku Zumba Fitness, CD Cardio Party, Party Nation, Vibe Tribe a sadě pro spotřebitele Zumbatomic a takových dalších originálních zvukových nahrávkách, které mohou být vydány v budoucnosti). Instruktor stvrzuje, že většina hudebních skladeb, které jsou součástí materiálů instruktora ZIN, nejsou originálními skladbami Zumba, nejsou opatřeny licencí pro veřejnou prezentaci a nesmí být použity ve videích nebo pro jakékoliv komerční účely, pokud nejsou splněny místní licenční požadavky v souvislosti s hudbou. Instruktor nesmí sdílet hudbu ZIN na internetu nebo jinak. Pro více informací navštivte stránku Licence a právní podpora ZIN (nebo jděte na úvodní stránku ZIN a klikněte na Slevy a zdroje pod Podnikání a potom Hudební zdroje ). (d) Vysílání. Propagační videa vytvořená podle tohoto odstavce mohou být vysílány pouze na vlastní internetové stránce instruktora nebo na stránce sociálních médií nebo sociálních sítí, které plní podmínky této smlouvy. Instruktor nesmí vysílat, zveřejňovat nebo distribuovat jakákoliv videa, která představují fitness lekci Zumba nebo jinak zmiňují Zumba nebo známky prostřednictvím jakéhokoliv jiného média. (e) Neředění nebo neznevažování. Instruktor nebude zahrnovat do internetových videí jakýkoliv obsah, který je nechutný nebo rozmělňuje, znevažuje nebo jinak škodí známkám nebo značce a prestiži Zumba. Zumba si vyhrazuje právo, podle svého výhradního a absolutního uvážení, odstranit nebo požadovat po instruktorovi, aby odstranil, a instruktor souhlasí, že ihned odstraní jakékoliv propagační video nebo jiné video obsahující nebo odkazující na známky Rádio a televize. Instruktorovi bude povoleno používat známky v inzerci v rádiu a televizi s předchozím písemným souhlasem společnosti Zumba, který může být odepřen podle výhradního a absolutního uvážení společnosti Zumba Zpravodajské pokrytí v dobré víře. Instruktor může propagovat lekce Zumba Fitness prostřednictvím pokrytí živého zpravodajství nebo vytisknout taková zpravodajská média, jako jsou noviny, televize, rádio a časopisy prostřednictvím společnosti zajišťující zprávy hlavního proudu nebo tiskového vydavatele. V případě, že instruktor propaguje událost tímto způsobem, musí informovat zpravodajskou organizaci nebo vydavatele o pokynech společnosti Zumba o řádném využívání obchodní známky a o Pokynech pro používání obchodní známky. S ohledem na pokrytí živým vysíláním, nesmí takové pokrytí obsahovat více jak deset (10) minut pravidelného cvičení Zumba Fitness bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti Zumba. V případě, že si je instruktor předem vědom pokrytí, musí toto oznámit společnosti Zumba prostřednictvím u V případě, že si instruktor není vědom pokrytí předem, musí instruktor ihned oznámit společnosti Zumba po pokrytí a, pokud je to možné, poskytnout společnosti Zumba kopii článku nebo záznam takového zpravodajského pokrytí Prodej pravých produktů Zumba. Instruktoři, kteří nakupují pravé produkty Zumba přímo od společnosti Zumba nebo autorizovaného distributora pro opětovný prodej, mohou používat známky v souladu s touto smlouvou, aby identifikovali a podporovali maloobchodní prodej těchto produktů. Využívání známek ze strany instruktora k opětovnému prodeji produktů Zumba musí být doplňkem lekcí Zumba, kromě toho, kdy instruktor prodává originální produkty prostřednictvím online obchodních portálů za předpokladu, že instruktor je uveden na takových záznamech. Když je to možné, souhlasí instruktor, že NEBUDE prodávat produkty mimo geografickou oblast, kde byly tyto produkty zakoupeny. Například produkty, které instruktor koupil v USA, musí být znovu prodány v USA a nesmí být nabízeny k prodeji mimo USA Známky ZIN. Během období této smlouvy může Instruktor používat známky ZIN výhradně za účelem identifikace instruktora jako člena sítě ZIN nebo instruktora ZIN.

7 6.9. Služby charitativního získávání financí. Po získání předběžného písemného povolení od společnosti Zumba na požádání instruktora v době třiceti (30) dnů předem může instruktor vést lekce Zumba Fitness ve spojení s činnostmi vedoucími k získání financí pro charitativní nebo jiné významné události pod jménem a známkou Zumbathon (se známkou v USA a mimo USA), včetně tohoto designu: kterážto známka a design musí být potom zde brán v úvahu jako známka pouze pro toto omezené, charitativní využití související s událostí. Aktivity využívající známku nebo design Zumbathon musí být prováděny v souladu s příslušnými zákony a instruktor bude odpovědný za nakládání a řádné vyplacení všech získaných financí. Společnost Zumba si vyhrazuje právo zakázat instruktorovi používání známky Zumbathon a designu nebo známek v souvislosti s jakýmikoliv aktivitami získávání financí, které společnost Zumba určí, podle svého výhradního a absolutního uvážení, jako destruktivní, znevažující nebo jinak škodlivé pro známky nebo značku Zumba nebo její prestiž nebo jako odporující obchodním cílům a zájmům společnosti Zumba. Pro získání povolení k využívání známky Zumbathon navštivte přihlaste se, jděte na záložku Komunita a zvolte Přihlásit se k pořádání charitativní události Zumbathon Události, obchodní show a univerzitní lekce. Na základě specifických všeobecných podmínek a pouze na základě získání předchozího písemného souhlasu od společnosti Zumba alespoň třicet (30) dnů předem může instruktor vést lekce Zumba v rámci komunitních událostí (veletrhy, festivaly atd.), obchodní show (fitness nebo jiné průmyslové odvětví) nebo za účelem získání vysokoškolských kreditů (to znamená hodiny tělocviku). Pro získání povolení používat známky pro akce nebo kurzy prosím navštivte stránku Kontaktujte nás na stránkách a vyberte Dodržování právních předpisů nebo se řiďte jinými instrukcemi určenými pro události. Událost je aktivitou, která není lekcí nebo speciální lekcí Zumba, jak je povoleno v rámci této smlouvy. Při účasti instruktora na události nebo při jeho vedení takové události musí být jméno instruktora uvedeno v souvislosti s propagačními materiály události. Instruktor se nemusí účastnit události nebo vést lekce, které analyzují základní kroky nebo které jsou navrženy s cílem naučit jiné instruktory nebo veřejnost základním krokům nebo základu pro instruktory Zumba, ani se instruktor nemusí vědomě účastnit na události nebo lekci využívající známek, ve kterých všichni ostatní účastníci vzdělávacích lekcí nejsou také členy ZIN. 7. Omezené použití známek a další zakázané aktivity. Bez omezení, která se mohou jinak vztahovat na použití známek instruktorem, instruktor nebude používat známky nebo se angažovat v jakékoliv z následujících aktivit: 7.1. Použití log Zumba a stylizovaného písma. Instruktor nebude měnit formu nebo vzhled jakýchkoliv log Zumba nebo stylizovaných známek, bez ohledu na to, kde budou použity, včetně, ale bez omezení na, proporce, barvy a font Zboží. Instruktor nebude vyrábět, vytvářet ani distribuovat jakékoliv zboží (včetně oblečení) nebo jiné propagační předměty nesoucí jakékoliv známky nebo cokoliv podobného nebo vztahujícího se ke známkám Materiály ZIN. Instruktor souhlasí, že materiály ZIN jím obdržené na základě registrace v programu ZIN jsou výhradně pro blaho a použití instruktora. Instruktor nebude kopírovat, duplikovat, prodávat, distribuovat nebo jinak rozšiřovat jakékoliv materiály, které obdrží díky členství v síti ZIN jako jsou, ale bez omezení na, uvítací sadu člena ZIN a její obsah, školicí manuály, CD a DVD s choreografií ZIN a megamix CD ZIN. Instruktor nesmí přehrávat DVD ZIN jako součást lekce nebo veřejně předvádět video Zumba, včetně vlastních lekcí instruktora,

8 kromě těch uvedených v oddílu 6.4. V případě ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu souhlasí instruktor se zadržením materiálů instruktora ZIN, jejich zničení nebo vrácení společnosti Zumba a nebude je prodávat ani je vyhazovat nebo používat pro jiné účely, kromě nekomerčního osobního použití Použití zámek jinak, než k propagaci fitness lekcí Zumba. Instruktor uznává, že společnost Zumba může použít (nebo udělit licenci ostatním pro použití) známky (a jiných obchodních známek) v souvislosti se zbožím a službami jinými než službami uvedenými výše. Instruktor NEMÁ právo používat a nebude používat jakékoliv známky pro účely propagace workshopu, školení, instruktáže, choreografických školení nebo jiných aktivit, kromě instruktorovy(vých) vlastní(ch) lekce(í) Zumba. Instruktor nebude používat jakékoliv známky k identifikaci tělocvičny, cvičebního zařízení, společnosti nebo obchodního názvu nebo jakéhokoliv jiného typu zařízení, programu nebo produktu, s výjimkou výslovně autorizovaného zde, bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Zumba. Například známky nemohou být použity k identifikaci společnosti nebo firmy nebo nemohou řídit obchodní aktivity jiné, než propagující a řídící služby instruktora Videa/nahrávání. Kromě případů výslovně stanovených výše nesmí instruktor filmovat, zaznamenávat, vytvářet ani vysílat jakékoliv nahrávky, včetně videí nebo DVD lekce Zumba nebo takových, na kterých napodobuje nebo jinak imituje choreografii nebo hudbu Zumba/ZIN. Fitness videa a DVD Zumba jsou plně chráněny podle autorského práva a jakákoliv neoprávněná duplikace, předvádění, distribuce nebo jiné použití bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Zumba je výslovně zakázána. Kromě toho, že je to důvodem pro vypovězení této smlouvy, budou porušovatelé autorských práv stíháni v plném rozsahu podle práva. Instruktor souhlasí, že bude na požádání spolupracovat při prosazování a protipirátském úsilí společnosti Zumba, včetně okamžité odpovědi na požadavky ze strany týmu podpory licence ZIN nebo právního oddělení společnosti Zumba. 7.6 Instruktor souhlasí, že se bude přesně řídit všemi požadavky na udělení licence uvedenými na straně Licence a právní podpory ZIN podle Požadavky na udělení licence nebo jiných instrukcí od týmu podpory licence ZIN nebo právního oddělení společnosti Zumba. 7.7 Všechny požadavky na souhlas podléhající této smlouvě musí být předloženy týmu podpory licence ZIN alespoň třicet (30) dnů předem prostřednictvím týmu podpory licence ZIN (v rámci oddělení pro dodržování shody), kromě událostí Zumbathon, které se řídí metodou uvedenou výše. Instruktor by měl být informován o nových schvalovacích postupech v roce 2012; informace budou uvedeny v Newsletteru ZIN a na straně Licence a právní podpora ZIN. 7.8 Všechna práva, která nejsou zde zvláště uvedena, jsou vyhrazená společností Zumba. 7.9 Nabídka lekcí. Instruktor souhlasí, že učiní z komerčního hlediska přiměřené úsilí v souvislosti s nabídkou svých lekcí na Vyhledávači lekcí nawww.zumba.com. Instruktor stvrzuje, že možnost zjištění legitimních lekcí na této platformě je důležité pro úsilí společnosti Zumba ochránit členy ZIN prostřednictvím zjištění neautorizovaných lekcí. 8. Oznámení o porušení a řízení. Instruktor souhlasí, že promptně společnosti Zumba oznámí, pokud si bude vědom neoprávněného použití známky třetí stranou. Společnost Zumba bude mít výhradní právo a uvážení vstoupit do řízení ohledně porušení nebo nekalého soutěžního jednání zahrnujícího známku a podržet si výnosy z jakéhokoliv vyrovnání nebo nápravy v jakékoliv takové akci. Instruktor souhlasí, že bude se společností Zumba spolupracovat při vymáhání a ochraňování známek. 9. Platnost. Počáteční období této smlouvy bude na dobu šesti (6) měsíců od data účinnosti (dále jen počáteční období ) a bude se automaticky obnovovat na neurčité následné jednoměsíční doby, dokud instruktor neporuší tuto smlouvu nebo nezruší své členství v souladu s touto smlouvou (dále jen období ). Bez ohledu na

9 předcházející může společnost Zumba zrušit tuto smlouvu a členství instruktora v síti ZIN kdykoliv, s důvodem nebo bez něj tím, že instruktorovi poskytne písemné oznámení o ukončení. Při ukončení bez důvodu budou jakékoliv zaplacené, ale nevyužité členské poplatky ZIN vráceny instruktorovi. 10. Ukončení z důvodu. Společnost Zumba bude mít právo okamžitě ukončit tuto smlouvu na základě písemného oznámení instruktorovi v případě porušení jakéhokoliv ustanovení této smlouvy instruktorem nebo na základě jakéhokoliv nezákonného jednání či jiného chování považovaného společností Zumba za škodlivé pro známku Zumba. Společnost Zumba může podle svého výhradního a absolutního uvážení instruktorovi poskytnout příležitost napravit jakékoliv porušení této smlouvy před ukončením. 11. Účinek ukončení. Na základě ukončení této smlouvy instruktor okamžitě přestane používat známky (včetně jejich používání jako názvu domény) i jakékoliv matoucí podobné názvy a známky. V případě, že instruktor vytvořil jakékoliv neoprávněné tištěné materiály obsahující známku ZUMBA, instruktor veškeré takové tištěné materiály okamžitě zničí. V případě, že si instruktor registroval název domény obsahující známku ZUMBA, pak na základě žádosti společnosti Zumba takový název domény převede na společnost Zumba. Všechna práva na známku a související prestiž zůstanou vlastnictvím společnosti Zumba. 12. Zrušení ( ukončení členství v ZIN ). Instruktor může zrušit tuto smlouvu a své členství v síti ZIN kdykoliv po počátečním období. Pokud instruktor zruší své členství v ZIN před vypršením počátečního období, zaplatí poplatek za ukončení ve výši 10,00 USD za každý měsíc zbývající v počátečním období šesti (6) měsíců. Například pokud je členství v ZIN zrušeno pod dvou (2) měsících, instruktor společnosti Zumba zaplatí poplatek za ukončení ve výši 40,00 USD. Navíc k měsíčnímu poplatku za zrušení bude instruktor nadále podléhat poplatkům za zrušení stanoveným níže. Zrušení ze strany instruktora je účinné k poslednímu dni měsíce, ve kterém byl vznesen požadavek na zrušení, a to za předpokladu, že je zrušení požadováno a obdrženo společností Zumba alespoň dva pracovní dny před posledním dnem v měsíci. Například pokud instruktor zruší své členství v ZIN 20. ledna, musí instruktor uhradit členství v únoru a členství mu zůstává aktivním do konce února. Členství a on-line účet instruktora budou automaticky zrušeny poslední den měsíce, když zrušení nabude platnost. Zrušením instruktor okamžitě pozbývá práv poskytnutým podle této licenční smlouvy, včetně použití známek (včetně speciálních známek), copyrightů, log, názvů domén a ostatních marketingových materiálů společnosti Zumba. Zrušení nezaručuje zrušení práv společnosti Zumba v souvislosti s touto smlouvou nebo jiné benefity společnosti Zumba související s touto smlouvou. Pokud je instruktor stále v rámci roku instruktorem školení Zumba B1 nebo B2, bude mít stále základní omezenou licenci pro instruktora Zumba, jak je uvedeno na zadní straně diplomu B1 (jednoroční, omezená licence na používání lekce ZUMBA při plánovaných lekcích, podle jiných všeobecných podmínek uvedených na zadní straně původního diplomu instruktora.) Od data zrušení členství v ZIN bude mít instruktor jeden rok na návrat do ZIN, v této době mohou být veškeré licence (známky a speciální známky Zumba) automaticky obnoveny bez nutnosti znovu absolvovat jakákoliv školení pro instruktory. 13. Interpretace smlouvy, vymáhání. Tato smlouva bude vykládána v souladu se zákony Spojených států amerických a státu Florida. Strany souhlasí, že jakékoliv právní kroky vzešlé nebo související s touto smlouvou mohou být vzneseny u soudu ve městě Broward County, Florida. Každá strana se vzdává práva na vznesení námitek na osobní jurisdikci nebo místa konání v rámci těchto soudů. Vítězná strana v jakékoliv takové žalobě bude oprávněna k náhradě svých přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení. Strany se výslovně zříkají práva na soudní proces s porotou v jakékoliv žalobě související s touto smlouvou. Instruktor souhlasí, že jakékoliv rozsudky u soudu podle tohoto odstavce mohou být zcela vymahatelné v zemi, kde se instruktor nachází.

10 14. Změny všeobecných podmínek. Instruktor uznává, že všeobecné podmínky této smlouvy mohou být čas od času aktualizovány a změněny podle výhradního a absolutního uvážení společnosti Zumba. Takové změny mohou nabýt platnosti vyvěšením upozornění o změně nebo nové smlouvě společností Zumba na její internetové stránky. Takové změněné podmínky budou považovány za včleněné do této smlouvy a stanou se její součástí. Společnost Zumba vyvine komerčně přiměřené úsilí a oznámí instruktorovi všechny změny před jejich zavedením. Vymahatelnost takových změn závisí na skutečném oznámení za předpokladu, že společnost Zumba zveřejnila změny na stránce Licence a právní podpora ZIN na úvodní straně ZIN. V případě, že instruktor nesouhlasí se změněnými podmínkami smlouvy, je jeho jedinou nápravou a východiskem ukončit tuto smlouvu. 15. Vztah stran. Právní vztah mezi společností Zumba a Instruktorem bude vztahem poskytovatele a držitele licence. Nic v této smlouvě nebude považováno za vytváření jakéhokoliv partnerství, společného podniku, agentury, frančízy, obchodního zastoupení nebo zaměstnaneckého vztahu mezi stranami, ani nebude společnost Zumba považována za zmocněnou stranu s ohledem na instruktora. Instruktor nebude mít žádné oprávnění činit, ani přijímat jakékoliv nabídky či zastoupení jménem společnosti Zumba či jinak společnost Zumba zavazovat jakýmkoliv způsobem. Instruktor nebude činit jakákoliv prohlášení, či vystupovat v jakýchkoliv médiích, včetně, ale bez omezení na elektronická média, tištěná média, bezdrátová média nebo internet, které mohou rozumně narušit vztah ustavený zde v tomto odstavci, která mohou rozumně zmást nebo uvést v omyl jakoukoliv osobu v souvislosti s povahou vztahu - poskytovatel a držitel licence - mezi společností Zumba a instruktorem. 16. Omezení odpovědnosti. Za žádných okolností a na základě žádné právní ani spravedlivé teorie, ať již v přečinu, smlouvě, přísné odpovědnosti nebo jinak, nebude společnost Zumba nebo některá z jejích poboček, zaměstnanců, ředitelů, úředníků, zástupců, prodejců nebo dodavatelů odpovědná instruktorovi nebo jakékoli jiné osobě za jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné ztráty nebo škody jakékoli povahy, které vyplývají z nebo jsou v souvislosti s touto smlouvou, včetně, ale bez omezení na, škody za ušlý zisk, ztráty dobrého jména, ztráty dat, přerušení práce, přesnosti výsledků nebo selhání počítače či poruchy, a to i v případě, že zplnomocněný zástupce společnosti Zumba byl upozorněn, nebo měl vědět o možnosti vzniku takových škod. V žádném případě nebude společnost Zumba odpovědná za jakékoli škody přesahující poplatky placených instruktorem podle této smlouvy během šestiměsíčního období, které předchází dni, kdy nárok vznikl. 17. Odškodnění. Instruktor musí odškodnit, chránit a bránit společnost Zumba a jakékoliv z jejích poboček spolu s jejími řediteli, zaměstnanci a zástupci před veškerými ztrátami, závazky, škodami a náklady (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a nákladů), které mohou utrpět v důsledku jakýchkoliv nároků, požadavků, akcí nebo jiných řízení učiněných nebo zahájených třetí stranou vůči komukoliv z nich, která vznikne z jakéhokoliv porušení instruktorem jakéhokoliv ustanovení této smlouvy nebo z jakýchkoliv jiných aktů zneužití nebo zanedbání povinností ze strany instruktora. 18. Zřeknutí se odpovědnosti. Společnost Zumba nečiní žádná prohlášení ani záruky, vyjádřené či naznačené, vůči instruktorovi s ohledem na ZIN, služby Zumba nebo jakékoliv výrobky prodávané prostřednictvím sítě ZIN (včetně, bez omezení na, záruk vhodnosti, prodejnosti, neporušení) nebo jakékoliv předpokládané záruky vyplývající z průběhu výkonnosti, používání nebo na obchodní využití. Navíc společnost Zumba nečiní žádná prohlášení, že bude provoz internetových stránek společnosti Zumba probíhat bez přerušení nebo bezchybně. Jako taková nebude společnost Zumba odpovědná za následky jakýchkoli přerušení nebo chyb, přestože společnost Zumba souhlasí, že učiní komerčně přiměřené úsilí o promptní nápravu chyb či přerušení. 19. Povaha služeb ZUMBA. Instruktor uznává a souhlasí, že jako důsledek fyzické povahy fitness lekcí Zumba nemusí být Zumba fitness bezpečná ani vhodná pro každého. Instruktor dále uznává a souhlasí, že jakákoliv

11 informace, kterou může společnost Zumba instruktorovi poskytnout prostřednictvím internetových stránek Zumba nebo jinak s ohledem na zdraví a fitness, je považována výhradně za všeobecně vzdělávací pomoc a není náhradou lékařské nebo zdravotnické rady. Instruktor dále uznává, že mu bylo doporučeno vyhledat rady lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického odborníka, pokud se u něj vyskytl jakýkoliv zdravotní stav, který může ovlivnit schopnost instruktora poskytovat služby. Společnost Zumba a její pobočky a zástupci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakékoli následky související přímo, či nepřímo s jakoukoliv činností, nebo nečinností, kterou instruktor mohl provést na základě informací, služeb nebo jiných materiálů poskytnutých společností Zumba nebo na internetových stránkách společnosti Zumba. Zatímco společnost Zumba bude usilovat o poskytnutí úplných, aktuálních a přesných informací na svých internetových stránkách, společnost Zumba a její pobočky a zástupci negarantují a nebudou odpovědní za jakoukoliv škodu nebo ztrátu související s přesností, úplností nebo včasností takových informací. 20. Oznámení. Jakékoliv oznámení, žádosti, poptávka nebo jiné sdělení požadované nebo povolené poskytnout podle této smlouvy může být poskytnuto jakékoliv straně na adresy uvedené níže nebo mohou být dále uvedeny v oznámení označených jako změna adresy podle tohoto odstavce. Jakékoliv oznámení nebo žádost podle této smlouvy bude zasláno doporučenou poštou, s vyžádáním přijetí, osobním doručení, zásilkou přes noc, em nebo faxem (potvrzeným poštou). Oznámení a žádosti budou: (i) v případě zásilek s osobním doručením, tyto budou považované za předané, pokud jsou doručeny straně, které jsou adresovány (prokázané důkazem o doručení) (ii) v případě doporučených zásilek jsou považovány za doručené po třech (3) pracovních dnech (v USA) nebo deset (10) pracovních dnů (mimo USA) po datu jejího uložení na poště, (iii) v případě pošty doručené přes noc je považována zásilka za doručenou (1) pracovní den (v USA) nebo pět (5) pracovních dnů (mimo USA) po datu odevzdání zásilky přepravci přes noc a (iv) v případě u nebo faxu po potvrzení společností Zumba. Pokud zasíláno společnosti Zumba: General Counsel & Vice President, Business Affairs Zumba Fitness, LLC 800 Silks Run, Suite 2310, Hallandale, FL Tel: Pokud zasíláno instruktorovi: ová adresa uvedená v registračním formuláři instruktora do sítě ZIN. 21. Žádné zřeknutí se. Selhání společnosti Zumba nebo dohoda nevymáhat přísné plnění jakéhokoliv ustanovení této smlouvy v určitém případě nezakládá zřeknutí se práva společnosti Zumba následně vymáhat taková ustanovení nebo jakákoli jiná ustanovení této smlouvy. 22. Přijetí podmínek. Úhrada poplatků instruktora dle této smlouvy nebo nabytí účinnosti této smlouvy stvrzené registrací na internetové stránce Zumba nebo úvodní stránce ZIN potvrzuje přijetí podmínek této smlouvy ze strany instruktora. 23. Úplná smlouva. Tato smlouva nahrazuje jiné předcházející nebo současně vytvořené dokumenty, pojednání nebo sliby, se kterými může být toto v rozporu, včetně dřívějších členství ZIN nebo licenčních smluv mezi instruktorem a společností Zumba. Tato smlouva může být upravena společností Zumba na straně Licence a právní podpora ZIN, jejíž obsah je začleněn a je platným dnem uveřejnění ze strany společnosti Zumba. Instruktor souhlasí, že bude sledovat tuto stránku pravidelně z důvodu zde zveřejněných změn této dohody. Pro předložení dotazů nebo požadavků týkajících se členství a licenční smlouvy navštivte prosím stranu Kontaktujte nás na a zvolte Dodržování právních předpisů pro zaslání dotazu týmu podpory licence ZIN.

1.6. DV Zumba. Tento termín označuje známky a autorská práva společnosti Zumba.

1.6. DV Zumba. Tento termín označuje známky a autorská práva společnosti Zumba. LICENČNÍ SMLOUVA ZIN Tato licenční smlouva (dále jen smlouva ) se uzavírá mezi společností Zumba Fitness, LLC (dále jen společnost Zumba ) a vámi (dále jen trenér ). Tato smlouva nabývá účinnosti dnem

Více

VÍTEJTE V. rodine ZUMBA

VÍTEJTE V. rodine ZUMBA VÍTEJTE V rodine ZUMBA VáženíClenové ZIN Gratulujeme vám! Práve jste udelali nejduležitejší krok ve své kariére Zumba instruktora. Je nám potešením privítat Vás v síti instruktoru Zumba (ZIN ). PRihlášení

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

ČÍSLO SMLOUVY: 1. Definice. (d) Dodací adresa znamená dodací adresu Nabyvatele uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři jako dodací adresa.

ČÍSLO SMLOUVY: 1. Definice. (d) Dodací adresa znamená dodací adresu Nabyvatele uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři jako dodací adresa. LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU ČÍSLO SMLOUVY: TATO LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU ( Smlouva ) je uzavřena mezi ( Infor ) zastoupeným společností ITeuro, a.s., sídlo: Ostrava Moravská

Více

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ. ČLÁNEK 10 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ,

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1 Společnost National Instruments (Czech Republic), s.r.o., IČ: 25780697, se sídlem Sokolovská 136D, 186

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

Všeobecné smluvní podmínky doména dealerů

Všeobecné smluvní podmínky doména dealerů Disclaimer : Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou sepsány v angličtině a češtině. Pokud se strany neshodují na interpretaci těchto všeobecných smluvních podmínek, platí v případě pochybností přednostně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva )

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem je uzavírána na software ActivInspire Promethean Professional

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o. Strojírenský portál Industry Online (portál) je online informační systém, jehož výhradním provozovatelem a vlastníkem je společnost: Industry

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti.

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti. Děkujeme, že jste si vybrali počítač TOSHIBA. V následujících smlouvách jsou uvedena vaše práva na použití vybraného softwaru, který je na počítači nainstalován. Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY REGISTRACE, OBNOVENÍ A PŘENOSU DOMÉNOVÉHO JMÉNA

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY REGISTRACE, OBNOVENÍ A PŘENOSU DOMÉNOVÉHO JMÉNA ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY REGISTRACE, OBNOVENÍ A PŘENOSU DOMÉNOVÉHO JMÉNA Aktualizováno 27. července 2009 Registrační jednotka (Registrátor): Jednotka schválená ICANN, která představuje technického prostředníka,

Více