Členství a licenční smlouva sítě ZIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členství a licenční smlouva sítě ZIN"

Transkript

1 Členství a licenční smlouva sítě ZIN Toto členství a licenční smlouva (dále jen smlouva ) je uzavřena mezi společností Zumba Fitness, LLC (dále jen Zumba ) a vámi (dále jen instruktor ) a je považována za účinnou k datu zapsání instruktora do sítě instruktorů Zumba (ZIN) (dále jen datum účinnosti ) nebo 15. prosincem 2011, pokud byl instruktor členem ZIN již před tímto datem. Instruktor souhlasí, že pro nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné ji projít a přijmout, což platí jako originální podpis, a stvrzuje tak, že smlouvu zcela přečetl a pochopil. Zatímco je společnost Zumba vlastníkem následujících slov opatřených obchodní známkou: Zumba, Zumba Fitness, Ditch the Workout - Join the Party 1, Feel The Music, ZIN a následující loga spojená s fitness programem a řadou oblečení a doplňků Basic Zumba, jejichž slovní obchodní známky a loga jsou zde uváděna jako známky Zumba. Zumba také vlastní následující speciální slovní obchodní známky a obchodní názvy: Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit a následující speciální loga, která odkazují na speciální slovní obchodní známky a loga zde uvedená jako speciální známky Zumba : Zumba využívá obchodní známky Zumba a speciální známky Zumba (společně známky ) spolu s materiály opatřenými autorskými právy souvisejícími se známkami - materiál opatřený autorskými právy je k dispozici prostřednictvím portálu ZIN a také je opatřen licencí podle této smlouvy - na nebo v souvislosti s vzdělávacími službami v oblasti tanečního fitness (dále jen služby ). Známky členství, které zahrnují ZIN nebo Zumba Instructor Network (síť instruktorů Zumba) ( známky ZIN ), jsou používány k označení členství v síti instruktorů Zumba ( ZIN ). Instruktor prošel oficiálním školicím kurzem pro instruktory programu Basic Zumba a přeje si stát se členem ZIN a využívat známky Zumba k propagaci a vedení lekcí v souladu s podmínkami smlouvy. Instruktor, který je členem ZIN a který prošel školicím kurzem pro instruktory na jeden nebo více zvláštních programů, které nesou speciální známky, si přeje využívat speciální známky v souladu s podmínkami této smlouvy. Instruktor si přeje jen používat známky Zumba a speciální známky Zumba, jak je povoleno společností Zumba po absolvování s tím 1 Tato známka je ustanovena v Austrálii, na území Evropského společenství, na Islandu, v Indii, na Novém Zélandu a v Norsku.

2 spojeného školení, a to pouze pro účely poskytování lekcí v rámci programu, se kterým tyto známky souvisí, nebo pro prodej produktů Zumba, jak je povoleno touto smlouvou, a tento prodej produktů musí být doplňkem poskytování instruktorových lekcí v rámci využívání povolených známek. Nyní tedy, s přihlédnutím k výše uvedenému a vzájemným slibům stanoveným níže a zápisu do sítě ZIN a zápisu k využívání s tím spojených výhod se, strany dohodly takto: 1. Poskytnutí licence Známky Zumba. Zumba tímto garantuje instruktorovi nevýhradní licenci bez možnosti převodu ( licence ), a to bez záruky, na využívání známek Zumba k propagaci a vedení lekcí ze strany instruktora a za účelem označení instruktora jako člena ZIN. Instruktor přijímá tuto licenci v průběhu trvání této smlouvy, podléhající zcela podmínkám zde uvedeným. Pro účely této smlouvy může termín známky Zumba rovněž zahrnovat další ochranné známky společnosti Zumba, které společnost Zumba může čas od času určit Speciální známky. PO dokončení CELÉHO speciálního školení (Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba in the Circuit, Zumba Gold-Toning) a pokud instruktor zůstane členem ZIN s dobrým postavením, společnost Zumba mu uděluje licenci, aby mohl využívat pouze speciální známky, které se týkají zvláštních školení ( licence na využívání speciální známky ) podléhající omezením uvedeným v oddílu 1.1. Například, když instruktor dokončí školení Zumbatomic, je mu udělena licence Zumbatomic k propagaci a vedení lekcí Zumbatomic Teritorium. Licence udělená na základě této smlouvy NENÍ PLATNÁ v Číně nebo jakékoliv jiné zemi, se kterou USA omezily obchod, nebo v jakékoliv zemi, kde by práva na vedení lekcí podle této licence porušila místní zákon nebo nařízení. Pro více informací navštivte stranu o licenci a právní podpoře ZIN a vyberte si Dodržování právních předpisů nebo se přihlaste na úvodní stránku ZIN a navštivte stranu Licence a právní podpora ZIN. 2. Členský poplatek Členský poplatek. Instruktor bude společnosti Zumba platit členský poplatek (dále jen členský poplatek ZIN ) ve výši 30,00 USD měsíčně, který bude splatný každý měsíc během tohoto období, podle pododstavce 2.2 podmínek uvedených níže. Členský poplatek ZIN podléhá změnám, a to kdykoliv, a spadá do výhradního a absolutního uvážení společnosti Zumba. Společnost Zumba si vyhrazuje právo kdykoliv stanovit, revidovat, změnit či doplnit své účtovací postupy, metody a poplatky, včetně, ale bez omezení na postupy výběru, postupy plateb, dodatečné poplatky a zvláštní poplatky za obsah nebo služby poskytované na internetové(vých) stránce(kách) společnosti Zumba. Instruktor souhlasí, že přijme zprávu o změnách provedených společností Zumba formou zveřejnění změny na internetové stránce společnosti Zumba v místě, které je pravidelně k dispozici instruktorům. Jakékoliv změny zveřejněné tímto způsobem musí být zvláště začleněny do této smlouvy. V případě, že bude instruktor mít námitky proti jakýmkoliv změnám poplatků, jeho jedinou nápravou a východiskem je dobrovolné zrušení jeho členství ZIN a ukončení této smlouvy Ukončení. Společnost Zumba může kdykoliv ukončit tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu, a to i porušení dodržování instrukcí od týmu podpory licence ZIN nebo právního oddělení společnosti Zumba. Včasné neprovedení jakýchkoli splatných plateb podle této smlouvy ze strany instruktora bude považováno za závažné porušení této smlouvy; v takovém případě může společnost Zumba zamítnout nebo zrušit jakékoliv nebo všechny výhody a privilegia členství ZIN a okamžitě ukončit tuto smlouvu. Instruktor může ukončit tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu, a to zasláním oznámení 30 dnů předem. 3. Vlastnictví známek. Instruktor stvrzuje, že společnost Zumba vlastní známky. Instruktor souhlasí, že nepodnikne žádné kroky odporující vlastnictví známek Zumba. Instruktor souhlasí, že používání známek z jeho strany musí nabýt účinnosti ve prospěch a jménem společnosti Zumba. Instruktor souhlasí, že nic v rámci této smlouvy nedává instruktorovi právo, nárok nebo zájem na známkách jiných, než právo využívat známky, jak je

3 povoleno dle této smlouvy. Instruktor souhlasí, že nebude napadat nárok společnosti Zumba na známky, platnost nebo vymahatelnost známek nebo platnost této smlouvy. 4. Standardy kvality. Instruktor souhlasí, že povaha a kvalita marketingu a služeb poskytovaných instruktorem, které využívají známky, musí odpovídat standardům stanoveným společností Zumba (a) na oficiálních školicích lekcích pro instruktory Zumba, (b) ve školicí příručce pro instruktory Zumba, (c) na (d) v průvodcích obchodní známkou předložených společností Zumba, (e) v této smlouvě a (f) jak je jinak stanoveno čas od času společností Zumba. 5. Udržování kvality. Instruktor souhlasí, že bude spolupracovat se společnosti Zumba při provádění kontroly společností Zumba nad povahou a kvalitou marketingu a služeb nabízených instruktorem pod záštitou známek, že povolí pozorování lekcí instruktora, že se bude přesně řídit všemi instrukcemi týmu podpory licence ZIN nebo právního oddělení společnosti Zumba a na žádost dodá společnosti Zumba důkazy potvrzující dodržování této smlouvy. Instruktor bude dodržovat veškeré příslušné zákony a nařízení a získá veškeré příslušné vládní souhlasy státních úřadů vztahující se k marketingu, propagaci nebo poskytování služeb ze strany instruktora. 6. Povolené použití známek. Instruktor souhlasí, že bude využívat známky, na které mu byla udělena licence, a to pouze v podobě a způsobem uvedeným výše v této smlouvě. Instruktor NESMÍ měnit formu a způsob provedení známky, který je uveden výše. Instruktor se musí řídit Pokyny pro používání obchodní známky Zumba a pokyny a instrukcemi pro používání značky ZIN vydanými týmem podpory licence ZIN nebo právním oddělením. Bez jakéhokoli omezení obecnosti výše uvedených omezení bude užívání známek instruktorem omezeno následovně: 6.1. Tištěné materiály a . (a) Propagační materiály. Instruktor může používat známky na letácích, plakátech, v elektronické poště a na tištěných propagačních materiálech, jejichž jediným účelem je podporovat fitness lekce Zumba instruktora, a ne na žádných dalších propagačních materiálech. Veškeré používání známek na takových materiálech musí být ve formě a způsobem uvedeným v této smlouvě a musí obsahovat symbol obchodní známky ( OR ), kde to náleží. Propagační materiály musí obsahovat legendu v následující podobě, která musí odkazovat na všechny použité známky (např. Zumbatomic, Zumba Gold, Aqua Zumba, Zumba Toning, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit, atd.): ZUMBA, [vložte jiné známky] a loga Zumba Fitness jsou ochrannými známkami společnosti Zumba Fitness, LLC, používané s licencí. Při použití známek v elektronické poště bude instruktor dodržovat veškeré příslušné zákony spravující e- mailovou inzerci a marketing. (b) Popis nebo marketing vašich lekcí Zumba. Instruktor nebude používat známky v kombinaci s jakýmikoliv dalšími ochrannými známkami, servisními známkami či dalšími obchodními názvy osoby nebo jednotky nebo přizpůsobovat popisy, pokud to nebude výslovně písemně schváleno společností Zumba. Například instruktor nesmí popisovat lekce za pomoci výrazů Zumba-břišní svaly nebo Zumba pro začátečníky nebo Zumba pro děti nebo Zumba pro seniory a podobné nebo používat výrazy pro různé úrovně obtížnosti lekce Zumba. Dalším příkladem je, že instruktor nesmí používat stejné marketingové materiály s jinými obchodními známkami, kromě případu, že název nebo známka místa, kde se lekce koná, lze identifikovat jako podřízenou známkám, pokud je instruktorovi povoleno tak činit dle instrukcí místa konání. Instruktor nesmí měnit formát obchodní známky použité k popisu lekce. Například instruktor nesmí měnit vzhled nebo rozměry známky uvedené výše. V případě, že si instruktor přeje používat jinou známku pro jiné účely (např. sponzorování), musí získat písemné povolení pro toto použití, a to na vyžádání alespoň třicet (30) dnů předem.

4 (c) Žádné newslettery nebo publikace. Instruktor nesmí používat žádné známky, celkově, ani částečně, jako název newsletteru nebo jiné tištěné nebo on-line publikace Název domény a sociálních médií a internetových stránek sociálních sítí. Podle potřeby nebo přání společnosti Zumba používat konkrétní název domény může instruktor používat slovo Zumba jako součást adresy názvu domény instruktora pro internetové stránky, které propagují POUZE fitness lekce Zumba a věci s tím související, ale jsou méně důležitý, prodej oblečení a doplňků Zumba podle těchto pokynů a v souladu s bodem 6.3 níže: (a) Konkurenční produkty a neznevažování. Instruktor nesmí prodávat, nabízet k prodeji, inzerovat nebo propagovat jakékoliv služby nebo zboží kromě instruktorových služeb Zumba a zboží Zumba nabízených na internetových stránkách instruktora. Instruktor nesmí zahrnovat na svých stránkách jakákoliv vyjádření nebo informace, které ředí, znevažují nebo jinak škodí známkám nebo značce a prestiži Zumba. Je na výhradním uvážení společnosti Zumba stanovit, zda internetové stránky instruktora obsahují taková vyjádření nebo informace. (b) Převod na společnost Zumba. V případě, že společnost Zumba určí, podle svého výhradního uvážení, že potřebuje nebo si přeje užívat určitý název domény, který si instruktor registroval a který obsahuje známku Zumba, celkově nebo částečně, pak na žádost společnosti Zumba instruktor převede takový název domény společnosti Zumba, přičemž instruktora společnost Zumba odškodní za jakékoliv přiměřené placené náklady vzniklé v souvislosti s registrací takového názvu domény. Na společnosti Zumba nelze požadovat odškodnění za jakékoliv náklady vzniklé při navrhování internetových stránek instruktora, za vytvořené marketingové materiály nebo za jiné náklady vzniklé úhradou jiné třetí straně, která není registrujícím názvu domény. (c) Identifikace internetových stránek a stránky sociálních médií člena(ů) ZIN. Legální jméno instruktora musí být jasně uvedeno na každé internetové stránce nebo stránce sociálních médií provozovaných nebo kontrolovaných instruktorem tak, aby ten mohl být ověřen jako vlastník nebo správce domény nebo stránky na sociálních médiích, včetně uvedení jména instruktora a odkazu na jeho profil ZIN na Zumba.com. Odkaz bude včleněn na domovskou stránku a musí uvádět: Tato internetová stránka [vložte internetovou stránku] je ve vlastnictví a provozovaná [vložte jméno instruktora] členem sítě instruktorů Zumba s licencí. Navštivte prosím můj profil na: [vložte odkaz na stránku profilu]. (d) Přiznání názvů zemí. Instruktor, který si přeje používat domény, které obsahují kombinaci známky a názvu země (např. etc.) nebo jiné domény nejvyšší úrovně, musí požádat společnost Zumba o souhlas tak učinit. V případě udělení souhlasu souhlasí výslovně instruktor, který chce registrovat takovou doménu nebo spravovat registraci takové domény, s okamžitým převedením takové domény na společnost Zumba, a to na požádání. (e) Názvy domén nelze použít jako obchodní názvy. Instruktor nesmí používat název domény obsahující známku jako název společnosti. Například nesmí instruktor používat název domény a potom použít ZUMBA CREW za účelem identifikace instruktora nebo skupiny instruktorů. (f) Sociální média a názvy stran sociálních sítí. Instruktor se musí řídit všemi požadavky na název domény, internetovou stránku a obchodní název na stránkách sociálních médií a sociálních sítí (včetně stránek Facebook, YouTube a podobných stránek) a název stránek sociálních médií se jménem instruktora v názvu. V případě skupiny stránek sociálních médií musí všichni instruktoři být členy ZIN a všichni členové ZIN musí být identifikovatelní. Tento odstavec musí také platit pro události uvedené na sociálních médiích a stránkách sociálních sítí.

5 6.3. Internetové stránky. Instruktor může používat známky na internetových stránkách sociálních médií a sociálních sítí), kde používá známky k propagaci svých fitness lekcí Zumba podle této smlouvy a podle následujících pokynů: (a) Oznámení o ochranných známkách. Veškeré využívání známek na internetových stránkách instruktora musí být v podobě a způsobem uvedeným v této smlouvě. Internetové stránky instruktora musí obsahovat symbol obchodní známky ( nebo ) s každým používáním známky, kde je to vhodné. Každá internetová stránka, na které se objeví některá ze známek, musí být zahrnuta do legendy v následující podobě (která musí odkazovat na všechny použité známky Zumba ): Zumba a loga Zumba Fitness jsou obchodními známkami Zumba Fitness, LLC, používané na základě licence. Pokud je použita speciální známka na internetové stránce, musí instruktor zahrnout speciální známku ve sdělení. Například: ZUMBA, Zumbatomic, Zumba Toning a loga Zumba Fitness jsou ochranné známky společnosti Zumba Fitness, LLC, používané s licencí. (b) Odkaz na Zumba.com. Internetové stránky budou obsahovat nápadný odkaz na domovskou stránku oficiálních internetových stránek společnosti Zumba, (c) Použití ochranných známek. Kromě řízení se podle sekce 6.2(b), nesmí instruktor používat známky v kombinaci s obchodními známkami jiné osoby nebo jednotky, známkami služeb, obchodními názvy, názvy produktů a programů nebo jiné termíny, pokud nejsou písemně schváleny společností Zumba. (d) Hudba. Instruktor může používat originální skladby společnosti Zumba (dostupné na originálním soundtracku Zumba Fitness, CD Cardio Party, Party Nation, Vibe Tribe a Zumbatomic (sada pro spotřebitele) a takových dalších originálních soundtraccích, které mohou být vydány v budoucnosti) jako podkladovou hudbu na internetových stránkách, které splňují požadavky této smlouvy. Instruktor nesmí používat žádnou jinou hudbu na takových internetových stránkách, pokud nezískal příslušnou licenci tak učinit. (e) Znevažování. Podle oddílu 6.2(a) nebude instruktor dávat jakýkoliv neslušný obsah na své internetové stránky nebo obsah, který společnost Zumba určí podle svého výhradního a absolutního uvážení jako destruktivní, znevažující nebo jinak škodlivý pro známky nebo značku nebo prestiž Zumba. Společnost Zumba si vyhrazuje právo požadovat a instruktor souhlasí s okamžitým odstraněním takového obsahu ze svých internetových stránek podle instrukcí týmu podpory licence ZIN nebo právního oddělení společnosti Zumba. (f) Vlastnictví. Instruktor musí jasně identifikovat vlastníka internetových stránek nebo stránek sociální sítě (zvláště musí být jasné, že internetová stránka je ve vlastnictví instruktora nebo společnosti a ne Zumba Fitness, LLC). Jak je požadováno v oddílu 6.2(c), vyžaduje se odkaz a vyjádření identifikující instruktora. (g) Adword a klíčové slovo. Instruktor nesmí používat jakoukoliv známku jako adword nebo klíčové slovo (nebo podobné) nebo pro jinou optimalizaci vyhledávání nebo pro vytvoření placených odkazů bez písemného pověření společnosti Zumba, že tak může činit Internetová videa. Instruktor může vytvořit jedno nebo více propagačních videí v délce trvání až 2 minuty a 30 sekund na video ( propagační video ). Propagační video musí ukazovat instruktora vedoucího lekci Zumba nebo pravidelné cvičení Zumba a musí být použito POUZE pro účely propagace instruktorových lekcí Zumba. Propagační video musí splňovat následující podmínky: (a) Souhlasy. Instruktor nebude zahrnovat žádnou lekci nebo jiného(jiné) účastníka(y) lekcí do propagačního videa, pokud neobdržel příslušný písemný souhlas od takového účastníka.

6 (b) Název. Pokud instruktor využívá názvu takového videa, potom musí být název v zásadně podobný lekci(e) Zumba s [jméno instruktora]. Jméno instruktora musí být součástí názvu a známky musí být použity v souladu s touto smlouvou. (c) Hudba. Propagační video může obsahovat originální skladby společnosti Zumba (dostupné na originálním soundtracku Zumba Fitness, CD Cardio Party, Party Nation, Vibe Tribe a sadě pro spotřebitele Zumbatomic a takových dalších originálních zvukových nahrávkách, které mohou být vydány v budoucnosti). Instruktor stvrzuje, že většina hudebních skladeb, které jsou součástí materiálů instruktora ZIN, nejsou originálními skladbami Zumba, nejsou opatřeny licencí pro veřejnou prezentaci a nesmí být použity ve videích nebo pro jakékoliv komerční účely, pokud nejsou splněny místní licenční požadavky v souvislosti s hudbou. Instruktor nesmí sdílet hudbu ZIN na internetu nebo jinak. Pro více informací navštivte stránku Licence a právní podpora ZIN (nebo jděte na úvodní stránku ZIN a klikněte na Slevy a zdroje pod Podnikání a potom Hudební zdroje ). (d) Vysílání. Propagační videa vytvořená podle tohoto odstavce mohou být vysílány pouze na vlastní internetové stránce instruktora nebo na stránce sociálních médií nebo sociálních sítí, které plní podmínky této smlouvy. Instruktor nesmí vysílat, zveřejňovat nebo distribuovat jakákoliv videa, která představují fitness lekci Zumba nebo jinak zmiňují Zumba nebo známky prostřednictvím jakéhokoliv jiného média. (e) Neředění nebo neznevažování. Instruktor nebude zahrnovat do internetových videí jakýkoliv obsah, který je nechutný nebo rozmělňuje, znevažuje nebo jinak škodí známkám nebo značce a prestiži Zumba. Zumba si vyhrazuje právo, podle svého výhradního a absolutního uvážení, odstranit nebo požadovat po instruktorovi, aby odstranil, a instruktor souhlasí, že ihned odstraní jakékoliv propagační video nebo jiné video obsahující nebo odkazující na známky Rádio a televize. Instruktorovi bude povoleno používat známky v inzerci v rádiu a televizi s předchozím písemným souhlasem společnosti Zumba, který může být odepřen podle výhradního a absolutního uvážení společnosti Zumba Zpravodajské pokrytí v dobré víře. Instruktor může propagovat lekce Zumba Fitness prostřednictvím pokrytí živého zpravodajství nebo vytisknout taková zpravodajská média, jako jsou noviny, televize, rádio a časopisy prostřednictvím společnosti zajišťující zprávy hlavního proudu nebo tiskového vydavatele. V případě, že instruktor propaguje událost tímto způsobem, musí informovat zpravodajskou organizaci nebo vydavatele o pokynech společnosti Zumba o řádném využívání obchodní známky a o Pokynech pro používání obchodní známky. S ohledem na pokrytí živým vysíláním, nesmí takové pokrytí obsahovat více jak deset (10) minut pravidelného cvičení Zumba Fitness bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti Zumba. V případě, že si je instruktor předem vědom pokrytí, musí toto oznámit společnosti Zumba prostřednictvím u V případě, že si instruktor není vědom pokrytí předem, musí instruktor ihned oznámit společnosti Zumba po pokrytí a, pokud je to možné, poskytnout společnosti Zumba kopii článku nebo záznam takového zpravodajského pokrytí Prodej pravých produktů Zumba. Instruktoři, kteří nakupují pravé produkty Zumba přímo od společnosti Zumba nebo autorizovaného distributora pro opětovný prodej, mohou používat známky v souladu s touto smlouvou, aby identifikovali a podporovali maloobchodní prodej těchto produktů. Využívání známek ze strany instruktora k opětovnému prodeji produktů Zumba musí být doplňkem lekcí Zumba, kromě toho, kdy instruktor prodává originální produkty prostřednictvím online obchodních portálů za předpokladu, že instruktor je uveden na takových záznamech. Když je to možné, souhlasí instruktor, že NEBUDE prodávat produkty mimo geografickou oblast, kde byly tyto produkty zakoupeny. Například produkty, které instruktor koupil v USA, musí být znovu prodány v USA a nesmí být nabízeny k prodeji mimo USA Známky ZIN. Během období této smlouvy může Instruktor používat známky ZIN výhradně za účelem identifikace instruktora jako člena sítě ZIN nebo instruktora ZIN.

7 6.9. Služby charitativního získávání financí. Po získání předběžného písemného povolení od společnosti Zumba na požádání instruktora v době třiceti (30) dnů předem může instruktor vést lekce Zumba Fitness ve spojení s činnostmi vedoucími k získání financí pro charitativní nebo jiné významné události pod jménem a známkou Zumbathon (se známkou v USA a mimo USA), včetně tohoto designu: kterážto známka a design musí být potom zde brán v úvahu jako známka pouze pro toto omezené, charitativní využití související s událostí. Aktivity využívající známku nebo design Zumbathon musí být prováděny v souladu s příslušnými zákony a instruktor bude odpovědný za nakládání a řádné vyplacení všech získaných financí. Společnost Zumba si vyhrazuje právo zakázat instruktorovi používání známky Zumbathon a designu nebo známek v souvislosti s jakýmikoliv aktivitami získávání financí, které společnost Zumba určí, podle svého výhradního a absolutního uvážení, jako destruktivní, znevažující nebo jinak škodlivé pro známky nebo značku Zumba nebo její prestiž nebo jako odporující obchodním cílům a zájmům společnosti Zumba. Pro získání povolení k využívání známky Zumbathon navštivte přihlaste se, jděte na záložku Komunita a zvolte Přihlásit se k pořádání charitativní události Zumbathon Události, obchodní show a univerzitní lekce. Na základě specifických všeobecných podmínek a pouze na základě získání předchozího písemného souhlasu od společnosti Zumba alespoň třicet (30) dnů předem může instruktor vést lekce Zumba v rámci komunitních událostí (veletrhy, festivaly atd.), obchodní show (fitness nebo jiné průmyslové odvětví) nebo za účelem získání vysokoškolských kreditů (to znamená hodiny tělocviku). Pro získání povolení používat známky pro akce nebo kurzy prosím navštivte stránku Kontaktujte nás na stránkách a vyberte Dodržování právních předpisů nebo se řiďte jinými instrukcemi určenými pro události. Událost je aktivitou, která není lekcí nebo speciální lekcí Zumba, jak je povoleno v rámci této smlouvy. Při účasti instruktora na události nebo při jeho vedení takové události musí být jméno instruktora uvedeno v souvislosti s propagačními materiály události. Instruktor se nemusí účastnit události nebo vést lekce, které analyzují základní kroky nebo které jsou navrženy s cílem naučit jiné instruktory nebo veřejnost základním krokům nebo základu pro instruktory Zumba, ani se instruktor nemusí vědomě účastnit na události nebo lekci využívající známek, ve kterých všichni ostatní účastníci vzdělávacích lekcí nejsou také členy ZIN. 7. Omezené použití známek a další zakázané aktivity. Bez omezení, která se mohou jinak vztahovat na použití známek instruktorem, instruktor nebude používat známky nebo se angažovat v jakékoliv z následujících aktivit: 7.1. Použití log Zumba a stylizovaného písma. Instruktor nebude měnit formu nebo vzhled jakýchkoliv log Zumba nebo stylizovaných známek, bez ohledu na to, kde budou použity, včetně, ale bez omezení na, proporce, barvy a font Zboží. Instruktor nebude vyrábět, vytvářet ani distribuovat jakékoliv zboží (včetně oblečení) nebo jiné propagační předměty nesoucí jakékoliv známky nebo cokoliv podobného nebo vztahujícího se ke známkám Materiály ZIN. Instruktor souhlasí, že materiály ZIN jím obdržené na základě registrace v programu ZIN jsou výhradně pro blaho a použití instruktora. Instruktor nebude kopírovat, duplikovat, prodávat, distribuovat nebo jinak rozšiřovat jakékoliv materiály, které obdrží díky členství v síti ZIN jako jsou, ale bez omezení na, uvítací sadu člena ZIN a její obsah, školicí manuály, CD a DVD s choreografií ZIN a megamix CD ZIN. Instruktor nesmí přehrávat DVD ZIN jako součást lekce nebo veřejně předvádět video Zumba, včetně vlastních lekcí instruktora,

8 kromě těch uvedených v oddílu 6.4. V případě ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu souhlasí instruktor se zadržením materiálů instruktora ZIN, jejich zničení nebo vrácení společnosti Zumba a nebude je prodávat ani je vyhazovat nebo používat pro jiné účely, kromě nekomerčního osobního použití Použití zámek jinak, než k propagaci fitness lekcí Zumba. Instruktor uznává, že společnost Zumba může použít (nebo udělit licenci ostatním pro použití) známky (a jiných obchodních známek) v souvislosti se zbožím a službami jinými než službami uvedenými výše. Instruktor NEMÁ právo používat a nebude používat jakékoliv známky pro účely propagace workshopu, školení, instruktáže, choreografických školení nebo jiných aktivit, kromě instruktorovy(vých) vlastní(ch) lekce(í) Zumba. Instruktor nebude používat jakékoliv známky k identifikaci tělocvičny, cvičebního zařízení, společnosti nebo obchodního názvu nebo jakéhokoliv jiného typu zařízení, programu nebo produktu, s výjimkou výslovně autorizovaného zde, bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Zumba. Například známky nemohou být použity k identifikaci společnosti nebo firmy nebo nemohou řídit obchodní aktivity jiné, než propagující a řídící služby instruktora Videa/nahrávání. Kromě případů výslovně stanovených výše nesmí instruktor filmovat, zaznamenávat, vytvářet ani vysílat jakékoliv nahrávky, včetně videí nebo DVD lekce Zumba nebo takových, na kterých napodobuje nebo jinak imituje choreografii nebo hudbu Zumba/ZIN. Fitness videa a DVD Zumba jsou plně chráněny podle autorského práva a jakákoliv neoprávněná duplikace, předvádění, distribuce nebo jiné použití bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Zumba je výslovně zakázána. Kromě toho, že je to důvodem pro vypovězení této smlouvy, budou porušovatelé autorských práv stíháni v plném rozsahu podle práva. Instruktor souhlasí, že bude na požádání spolupracovat při prosazování a protipirátském úsilí společnosti Zumba, včetně okamžité odpovědi na požadavky ze strany týmu podpory licence ZIN nebo právního oddělení společnosti Zumba. 7.6 Instruktor souhlasí, že se bude přesně řídit všemi požadavky na udělení licence uvedenými na straně Licence a právní podpory ZIN podle Požadavky na udělení licence nebo jiných instrukcí od týmu podpory licence ZIN nebo právního oddělení společnosti Zumba. 7.7 Všechny požadavky na souhlas podléhající této smlouvě musí být předloženy týmu podpory licence ZIN alespoň třicet (30) dnů předem prostřednictvím týmu podpory licence ZIN (v rámci oddělení pro dodržování shody), kromě událostí Zumbathon, které se řídí metodou uvedenou výše. Instruktor by měl být informován o nových schvalovacích postupech v roce 2012; informace budou uvedeny v Newsletteru ZIN a na straně Licence a právní podpora ZIN. 7.8 Všechna práva, která nejsou zde zvláště uvedena, jsou vyhrazená společností Zumba. 7.9 Nabídka lekcí. Instruktor souhlasí, že učiní z komerčního hlediska přiměřené úsilí v souvislosti s nabídkou svých lekcí na Vyhledávači lekcí nawww.zumba.com. Instruktor stvrzuje, že možnost zjištění legitimních lekcí na této platformě je důležité pro úsilí společnosti Zumba ochránit členy ZIN prostřednictvím zjištění neautorizovaných lekcí. 8. Oznámení o porušení a řízení. Instruktor souhlasí, že promptně společnosti Zumba oznámí, pokud si bude vědom neoprávněného použití známky třetí stranou. Společnost Zumba bude mít výhradní právo a uvážení vstoupit do řízení ohledně porušení nebo nekalého soutěžního jednání zahrnujícího známku a podržet si výnosy z jakéhokoliv vyrovnání nebo nápravy v jakékoliv takové akci. Instruktor souhlasí, že bude se společností Zumba spolupracovat při vymáhání a ochraňování známek. 9. Platnost. Počáteční období této smlouvy bude na dobu šesti (6) měsíců od data účinnosti (dále jen počáteční období ) a bude se automaticky obnovovat na neurčité následné jednoměsíční doby, dokud instruktor neporuší tuto smlouvu nebo nezruší své členství v souladu s touto smlouvou (dále jen období ). Bez ohledu na

9 předcházející může společnost Zumba zrušit tuto smlouvu a členství instruktora v síti ZIN kdykoliv, s důvodem nebo bez něj tím, že instruktorovi poskytne písemné oznámení o ukončení. Při ukončení bez důvodu budou jakékoliv zaplacené, ale nevyužité členské poplatky ZIN vráceny instruktorovi. 10. Ukončení z důvodu. Společnost Zumba bude mít právo okamžitě ukončit tuto smlouvu na základě písemného oznámení instruktorovi v případě porušení jakéhokoliv ustanovení této smlouvy instruktorem nebo na základě jakéhokoliv nezákonného jednání či jiného chování považovaného společností Zumba za škodlivé pro známku Zumba. Společnost Zumba může podle svého výhradního a absolutního uvážení instruktorovi poskytnout příležitost napravit jakékoliv porušení této smlouvy před ukončením. 11. Účinek ukončení. Na základě ukončení této smlouvy instruktor okamžitě přestane používat známky (včetně jejich používání jako názvu domény) i jakékoliv matoucí podobné názvy a známky. V případě, že instruktor vytvořil jakékoliv neoprávněné tištěné materiály obsahující známku ZUMBA, instruktor veškeré takové tištěné materiály okamžitě zničí. V případě, že si instruktor registroval název domény obsahující známku ZUMBA, pak na základě žádosti společnosti Zumba takový název domény převede na společnost Zumba. Všechna práva na známku a související prestiž zůstanou vlastnictvím společnosti Zumba. 12. Zrušení ( ukončení členství v ZIN ). Instruktor může zrušit tuto smlouvu a své členství v síti ZIN kdykoliv po počátečním období. Pokud instruktor zruší své členství v ZIN před vypršením počátečního období, zaplatí poplatek za ukončení ve výši 10,00 USD za každý měsíc zbývající v počátečním období šesti (6) měsíců. Například pokud je členství v ZIN zrušeno pod dvou (2) měsících, instruktor společnosti Zumba zaplatí poplatek za ukončení ve výši 40,00 USD. Navíc k měsíčnímu poplatku za zrušení bude instruktor nadále podléhat poplatkům za zrušení stanoveným níže. Zrušení ze strany instruktora je účinné k poslednímu dni měsíce, ve kterém byl vznesen požadavek na zrušení, a to za předpokladu, že je zrušení požadováno a obdrženo společností Zumba alespoň dva pracovní dny před posledním dnem v měsíci. Například pokud instruktor zruší své členství v ZIN 20. ledna, musí instruktor uhradit členství v únoru a členství mu zůstává aktivním do konce února. Členství a on-line účet instruktora budou automaticky zrušeny poslední den měsíce, když zrušení nabude platnost. Zrušením instruktor okamžitě pozbývá práv poskytnutým podle této licenční smlouvy, včetně použití známek (včetně speciálních známek), copyrightů, log, názvů domén a ostatních marketingových materiálů společnosti Zumba. Zrušení nezaručuje zrušení práv společnosti Zumba v souvislosti s touto smlouvou nebo jiné benefity společnosti Zumba související s touto smlouvou. Pokud je instruktor stále v rámci roku instruktorem školení Zumba B1 nebo B2, bude mít stále základní omezenou licenci pro instruktora Zumba, jak je uvedeno na zadní straně diplomu B1 (jednoroční, omezená licence na používání lekce ZUMBA při plánovaných lekcích, podle jiných všeobecných podmínek uvedených na zadní straně původního diplomu instruktora.) Od data zrušení členství v ZIN bude mít instruktor jeden rok na návrat do ZIN, v této době mohou být veškeré licence (známky a speciální známky Zumba) automaticky obnoveny bez nutnosti znovu absolvovat jakákoliv školení pro instruktory. 13. Interpretace smlouvy, vymáhání. Tato smlouva bude vykládána v souladu se zákony Spojených států amerických a státu Florida. Strany souhlasí, že jakékoliv právní kroky vzešlé nebo související s touto smlouvou mohou být vzneseny u soudu ve městě Broward County, Florida. Každá strana se vzdává práva na vznesení námitek na osobní jurisdikci nebo místa konání v rámci těchto soudů. Vítězná strana v jakékoliv takové žalobě bude oprávněna k náhradě svých přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení. Strany se výslovně zříkají práva na soudní proces s porotou v jakékoliv žalobě související s touto smlouvou. Instruktor souhlasí, že jakékoliv rozsudky u soudu podle tohoto odstavce mohou být zcela vymahatelné v zemi, kde se instruktor nachází.

10 14. Změny všeobecných podmínek. Instruktor uznává, že všeobecné podmínky této smlouvy mohou být čas od času aktualizovány a změněny podle výhradního a absolutního uvážení společnosti Zumba. Takové změny mohou nabýt platnosti vyvěšením upozornění o změně nebo nové smlouvě společností Zumba na její internetové stránky. Takové změněné podmínky budou považovány za včleněné do této smlouvy a stanou se její součástí. Společnost Zumba vyvine komerčně přiměřené úsilí a oznámí instruktorovi všechny změny před jejich zavedením. Vymahatelnost takových změn závisí na skutečném oznámení za předpokladu, že společnost Zumba zveřejnila změny na stránce Licence a právní podpora ZIN na úvodní straně ZIN. V případě, že instruktor nesouhlasí se změněnými podmínkami smlouvy, je jeho jedinou nápravou a východiskem ukončit tuto smlouvu. 15. Vztah stran. Právní vztah mezi společností Zumba a Instruktorem bude vztahem poskytovatele a držitele licence. Nic v této smlouvě nebude považováno za vytváření jakéhokoliv partnerství, společného podniku, agentury, frančízy, obchodního zastoupení nebo zaměstnaneckého vztahu mezi stranami, ani nebude společnost Zumba považována za zmocněnou stranu s ohledem na instruktora. Instruktor nebude mít žádné oprávnění činit, ani přijímat jakékoliv nabídky či zastoupení jménem společnosti Zumba či jinak společnost Zumba zavazovat jakýmkoliv způsobem. Instruktor nebude činit jakákoliv prohlášení, či vystupovat v jakýchkoliv médiích, včetně, ale bez omezení na elektronická média, tištěná média, bezdrátová média nebo internet, které mohou rozumně narušit vztah ustavený zde v tomto odstavci, která mohou rozumně zmást nebo uvést v omyl jakoukoliv osobu v souvislosti s povahou vztahu - poskytovatel a držitel licence - mezi společností Zumba a instruktorem. 16. Omezení odpovědnosti. Za žádných okolností a na základě žádné právní ani spravedlivé teorie, ať již v přečinu, smlouvě, přísné odpovědnosti nebo jinak, nebude společnost Zumba nebo některá z jejích poboček, zaměstnanců, ředitelů, úředníků, zástupců, prodejců nebo dodavatelů odpovědná instruktorovi nebo jakékoli jiné osobě za jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné ztráty nebo škody jakékoli povahy, které vyplývají z nebo jsou v souvislosti s touto smlouvou, včetně, ale bez omezení na, škody za ušlý zisk, ztráty dobrého jména, ztráty dat, přerušení práce, přesnosti výsledků nebo selhání počítače či poruchy, a to i v případě, že zplnomocněný zástupce společnosti Zumba byl upozorněn, nebo měl vědět o možnosti vzniku takových škod. V žádném případě nebude společnost Zumba odpovědná za jakékoli škody přesahující poplatky placených instruktorem podle této smlouvy během šestiměsíčního období, které předchází dni, kdy nárok vznikl. 17. Odškodnění. Instruktor musí odškodnit, chránit a bránit společnost Zumba a jakékoliv z jejích poboček spolu s jejími řediteli, zaměstnanci a zástupci před veškerými ztrátami, závazky, škodami a náklady (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a nákladů), které mohou utrpět v důsledku jakýchkoliv nároků, požadavků, akcí nebo jiných řízení učiněných nebo zahájených třetí stranou vůči komukoliv z nich, která vznikne z jakéhokoliv porušení instruktorem jakéhokoliv ustanovení této smlouvy nebo z jakýchkoliv jiných aktů zneužití nebo zanedbání povinností ze strany instruktora. 18. Zřeknutí se odpovědnosti. Společnost Zumba nečiní žádná prohlášení ani záruky, vyjádřené či naznačené, vůči instruktorovi s ohledem na ZIN, služby Zumba nebo jakékoliv výrobky prodávané prostřednictvím sítě ZIN (včetně, bez omezení na, záruk vhodnosti, prodejnosti, neporušení) nebo jakékoliv předpokládané záruky vyplývající z průběhu výkonnosti, používání nebo na obchodní využití. Navíc společnost Zumba nečiní žádná prohlášení, že bude provoz internetových stránek společnosti Zumba probíhat bez přerušení nebo bezchybně. Jako taková nebude společnost Zumba odpovědná za následky jakýchkoli přerušení nebo chyb, přestože společnost Zumba souhlasí, že učiní komerčně přiměřené úsilí o promptní nápravu chyb či přerušení. 19. Povaha služeb ZUMBA. Instruktor uznává a souhlasí, že jako důsledek fyzické povahy fitness lekcí Zumba nemusí být Zumba fitness bezpečná ani vhodná pro každého. Instruktor dále uznává a souhlasí, že jakákoliv

11 informace, kterou může společnost Zumba instruktorovi poskytnout prostřednictvím internetových stránek Zumba nebo jinak s ohledem na zdraví a fitness, je považována výhradně za všeobecně vzdělávací pomoc a není náhradou lékařské nebo zdravotnické rady. Instruktor dále uznává, že mu bylo doporučeno vyhledat rady lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického odborníka, pokud se u něj vyskytl jakýkoliv zdravotní stav, který může ovlivnit schopnost instruktora poskytovat služby. Společnost Zumba a její pobočky a zástupci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakékoli následky související přímo, či nepřímo s jakoukoliv činností, nebo nečinností, kterou instruktor mohl provést na základě informací, služeb nebo jiných materiálů poskytnutých společností Zumba nebo na internetových stránkách společnosti Zumba. Zatímco společnost Zumba bude usilovat o poskytnutí úplných, aktuálních a přesných informací na svých internetových stránkách, společnost Zumba a její pobočky a zástupci negarantují a nebudou odpovědní za jakoukoliv škodu nebo ztrátu související s přesností, úplností nebo včasností takových informací. 20. Oznámení. Jakékoliv oznámení, žádosti, poptávka nebo jiné sdělení požadované nebo povolené poskytnout podle této smlouvy může být poskytnuto jakékoliv straně na adresy uvedené níže nebo mohou být dále uvedeny v oznámení označených jako změna adresy podle tohoto odstavce. Jakékoliv oznámení nebo žádost podle této smlouvy bude zasláno doporučenou poštou, s vyžádáním přijetí, osobním doručení, zásilkou přes noc, em nebo faxem (potvrzeným poštou). Oznámení a žádosti budou: (i) v případě zásilek s osobním doručením, tyto budou považované za předané, pokud jsou doručeny straně, které jsou adresovány (prokázané důkazem o doručení) (ii) v případě doporučených zásilek jsou považovány za doručené po třech (3) pracovních dnech (v USA) nebo deset (10) pracovních dnů (mimo USA) po datu jejího uložení na poště, (iii) v případě pošty doručené přes noc je považována zásilka za doručenou (1) pracovní den (v USA) nebo pět (5) pracovních dnů (mimo USA) po datu odevzdání zásilky přepravci přes noc a (iv) v případě u nebo faxu po potvrzení společností Zumba. Pokud zasíláno společnosti Zumba: General Counsel & Vice President, Business Affairs Zumba Fitness, LLC 800 Silks Run, Suite 2310, Hallandale, FL Tel: Pokud zasíláno instruktorovi: ová adresa uvedená v registračním formuláři instruktora do sítě ZIN. 21. Žádné zřeknutí se. Selhání společnosti Zumba nebo dohoda nevymáhat přísné plnění jakéhokoliv ustanovení této smlouvy v určitém případě nezakládá zřeknutí se práva společnosti Zumba následně vymáhat taková ustanovení nebo jakákoli jiná ustanovení této smlouvy. 22. Přijetí podmínek. Úhrada poplatků instruktora dle této smlouvy nebo nabytí účinnosti této smlouvy stvrzené registrací na internetové stránce Zumba nebo úvodní stránce ZIN potvrzuje přijetí podmínek této smlouvy ze strany instruktora. 23. Úplná smlouva. Tato smlouva nahrazuje jiné předcházející nebo současně vytvořené dokumenty, pojednání nebo sliby, se kterými může být toto v rozporu, včetně dřívějších členství ZIN nebo licenčních smluv mezi instruktorem a společností Zumba. Tato smlouva může být upravena společností Zumba na straně Licence a právní podpora ZIN, jejíž obsah je začleněn a je platným dnem uveřejnění ze strany společnosti Zumba. Instruktor souhlasí, že bude sledovat tuto stránku pravidelně z důvodu zde zveřejněných změn této dohody. Pro předložení dotazů nebo požadavků týkajících se členství a licenční smlouvy navštivte prosím stranu Kontaktujte nás na a zvolte Dodržování právních předpisů pro zaslání dotazu týmu podpory licence ZIN.

1.6. DV Zumba. Tento termín označuje známky a autorská práva společnosti Zumba.

1.6. DV Zumba. Tento termín označuje známky a autorská práva společnosti Zumba. LICENČNÍ SMLOUVA ZIN Tato licenční smlouva (dále jen smlouva ) se uzavírá mezi společností Zumba Fitness, LLC (dále jen společnost Zumba ) a vámi (dále jen trenér ). Tato smlouva nabývá účinnosti dnem

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz. Pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Obecná ustanovení GODS, s.r.o. se sídlem Šenovská 43, 180 00 Praha 8; IČ 45 78 79 56 (dále jen Pořadatel ), vyhlašuje na stránkách www.applikace.cz (dále Soutěžní

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o designový nůž Sambonet (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazněupravuje pravidla uvedené soutěže. K účasti

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

Pravidla soutěže První facebooková povídka

Pravidla soutěže První facebooková povídka Pravidla soutěže První facebooková povídka Pravidla ve zkratce Soutěž probíhá 4. 4. 5. 5. 2014 na stránce Magnesia www.fb.com/magnesiacs. V tomto období najdete na stránce Magnesie každé úterý a pátek

Více

2. Termín konání akce a výrobky zapojené do akce

2. Termín konání akce a výrobky zapojené do akce 1. Pořadatel a administrátor Oficiální pravidla propagační akce pro spotřebitele První opravdový holicí strojek Pořadatelem propagační akce pro spotřebitele První opravdový holicí strojek (dále jen akce

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR Aktualizováno: 1-07-2011 I. Všeobecné informace 1, Tato pravidla stanoví všeobecné zásady zařazení organizací

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže VYHRAJTE BAZÉN TAMPA o nadzemní bazény Marimex Tampa 3,05m x 0,76 m s kartušovou filtrací (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!"

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem! PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!" 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže s názvem Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému běžícího na stránkách http://www.netaffiliate.cz/

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O STAVEBNICE MERKUR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682, Zapsaná v

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

48 Hour Film Project Dohoda a Team Leaderem

48 Hour Film Project Dohoda a Team Leaderem 48 Hour Film Project Dohoda a Team Leaderem Toto je smlouva mezi ("Team Leader"), zastupující filmový tým pod názvem ("Team"), a 48 Hour Film Project, dále jen ("48HFP"), s ohledem na zapojení Team Leadera

Více

Všeobecná pravidla a povinnosti. Programu V.I.P. webu poradenstvipc.sweb.cz

Všeobecná pravidla a povinnosti. Programu V.I.P. webu poradenstvipc.sweb.cz Všeobecná pravidla a povinnosti v Programu V.I.P. webu poradenstvipc.sweb.cz Obsah : 1. Co je to V.I.P. 2. Registrační podmínky 3. Výhody a možnosti používání V.I.P. 4. Základní práva a povinnosti členů.

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Producentský protokol. I. Prohlášení producenta

Producentský protokol. I. Prohlášení producenta Producentský protokol Jméno a příjmení: datum narození:. trvale bytem:.. IČ/DIČ:.. (dále jen producent ).. I. Prohlášení producenta Producent tímto prohlašuje, že: a) je ve smyslu ustanovení 79 odst. 2

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

HSBC GRANT na podporu exportu. PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT

HSBC GRANT na podporu exportu. PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT HSBC GRANT na podporu exportu PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT I. GRANTOVÁ SOUTĚŽ HSBC GRANT na podporu exportu základní pojmy a. GRANTOVÁ SOUTĚŽ HSBC GRANT na podporu exportu

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže 1. Soutěž O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEMX NA HITRÁDIU (dále jen soutěž ) probíhá na internetových

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways (dále jen pravidla ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Soutěž s British Airways. (dále jen soutěž ) je společnost Travel

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná část tohoto

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecná pravidla soutěže Purina ONE Tvář Puriny ONE

Všeobecná pravidla soutěže Purina ONE Tvář Puriny ONE Všeobecná pravidla soutěže Purina ONE Tvář Puriny ONE I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Soutěž Tvář Puriny ONE (dále jen soutěž ) bude probíhat prostřednictvím webových stránek a newsletteru. 2. Pořadatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Fotosoutěž Sazka

PRAVIDLA SOUTĚŽE Fotosoutěž Sazka PRAVIDLA SOUTĚŽE Fotosoutěž Sazka Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže Fotosoutěž Sazka (dále jen soutěž ): 1. Vyhlašovatel soutěže 1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost SAZKA a.s.,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž

BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž Evropský týden BOZP 2006 BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž EVROPSKÝ TÝDEN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Evropská kampaň cílená na mladé lidi a mladé pracovníky, prováděná za účelem

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

BURDA Praha spol. s. r. o. Přemyslovská 2845/43 130 00 Praha 3 Tel. +420 221 589 411 Fax. +420 296 521 368

BURDA Praha spol. s. r. o. Přemyslovská 2845/43 130 00 Praha 3 Tel. +420 221 589 411 Fax. +420 296 521 368 Obchodní podmínky společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. platné pro spolupráci v rámci projektu Dny Marianne 2016 pro subjekty s provozovnami umístěnými na území České a Slovenské republiky 1. Obecná ustanovení

Více

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu Tchibo Česká republika, v aplikaci serveru Facebook.com (dále jen FB ), na stránkách

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY!

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Soutěž s výrobky Müller Riso v období od 12. 10. 2015 do 11. 12. 2015 1. Objednatel a organizátor soutěže 1.1.

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž s logem Vím, co jím a vyhraj! (dále

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Zahradní Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní soutěž" aplikace pro Facebook" (dále jen"soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více