ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010"

Transkript

1 ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010 Redakční rada: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. šéfredaktor Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc. výkonný redaktor Prof. RNDr. Olga Kontrišová, Doc. RNDr. Juraj Lesný, Ph.D. Ing. Martin Neruda, Ph.D. Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. Technický redaktor: Mgr. Petr Novák Recenzenti: doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc., Univerzita Pardubice prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Masarykova univerzita Brno prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc., FP VUT Brno Ing. Jindřich Šulc, CSc., FŽP UJEP Ústí nad Labem doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., VŠEM, Praha doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., UJEP Ústí nad Labem doc. Ing. Josef Fiala, CSc., VŠS-S, Havířov doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., MŽP Praha RNDr. Martin Balej, Ph.D., PřF UJEP Ústí nad Labem Ing. Aleš Klicnar, UJEP Ústí nad Labem doc. Ing. Renata Myšková, Ph.D., Univerzita Pardubice JUDr. Eva Tošovská, CSc., CERGE-EI, Praha Egor Sidorov, Ph.D., UJEP Ústí nad Labem Design obálky: Bc. Michal Novotný Vydává: FŽP UJEP v Ústí nad Labem Tisk: MINO Ústí nad Labem Toto číslo bylo dáno do tisku v březnu 2010 ISSN X MK ČR E 17061

2 ÚVOD Problematika ekonomických aspektů tvorby a ochrany životního prostředí stála po dlouhou dobu na okraji politických i ekonomických zájmů. Teprve v posledních desetiletích se situace výrazně mění a problematice se postupně dostává stále větší pozornosti. Ekonomické souvislosti spojené s ochranou životního prostředí jsou vědecky zkoumány a prezentovány na různých společenských úrovních (na makro i mikro úrovni, stejně jako regionální úrovni). Předmětem studia makroekonomických souvislostí jsou zejména otázky, do jaké míry mají opatření environmentální politiky vliv (ať již pozitivní či negativní) na základní makroekonomické indikátory a jakou měrou působí na naplňování hlavních makroekonomických cílů společnosti. Mezi tyto cíle patří především zachování vysoké úrovně a tempa hospodářského růstu, udržení vysoké úrovně zaměstnanosti a stabilizace cenové hladiny, stejně jako adaptabilita struktury ekonomiky na vnitřní a vnější podněty. Obdobně je tomu pak i u výzkumu souvislostí na regionální úrovni. Naplnění principu ekonomické odpovědnosti původce znečištění za důsledky jeho aktivit předpokládá začlenění negativních externalit (znečištění složek životního prostředí, čerpání přírodních zdrojů atp.) v co nejvyšší možné míře do nákladů původce. Proto je na mikroekonomické úrovni věnována zvýšená pozornost zejména způsobům a rozsahu internalizace externalit prostřednictvím administrativně-právních, ekonomických a dalších nástrojů politiky životního prostředí a jejich následnému dopadu na jednotlivé ekonomické subjekty, hlavně pak jejich vlivu na konkurenceschopnost. Problematice ekonomických aspektů ochrany životního prostředí je věnováno první číslo časopisu Studia Oecologica v tomto roce. Příspěvky jsou řazeny tak, aby čtenář dostal od problémů v oblasti makroekonomických dopadů environmentální legislativy na zaměstnanost a ekonomickou aktivitu, přes problémy regionálního charakteru (především v oblasti odpadového hospodářství) až na mikroekonomickou úroveň postojů jednotlivých ekonomických subjektů ke kvalitě životního prostředí, sledování externalit a zohledňování environmentálních aspektů v rámci rozhodování. Kolektiv autorů Pro zájemce o danou problematiku můžeme doporučit také následující publikace: TOŠOVSKÁ, E., SIDOROV, E. RITSCHELOVÁ, I., FARSKÝ, M. Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí. Praha: C. H. Beck, RITSCHELOVÁ, I. a kol. Dopad poplatků za znečišťování životního prostředí na konkurenceschopnost podniků. Praha: CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, 2008.

3 OBSAH PŘEDSTAVUJE EVROPSKÁ POLITIKA PŘEDCHÁZENÍ KLIMATICKÝM ZMĚNÁM PRO PRŮMYSL REGULAČNÍ RIZIKO? Eva TOŠOVSKÁ... 4 EMPLOYMENT IMPACT OF THE ENVIRONMENTAL POLICY IN THE CZECH REPUBLIC Eva TOŠOVSKÁ, Iva RITSCHELOVÁ EKO-PRŮMYSL ČR A JEHO ZAHRANIČNĚ-OBCHODNÍ POTENCIÁL Egor SIDOROV, Iva RITSCHELOVÁ, Jiří ŠTUDENT INTERNATIONAL TRADE IN ENVIRONMENTAL GOODS: TRENDS IN THE CZECH REPUBLIC Iva RITSCHELOVÁ, Egor SIDOROV, Aleš KLICNAR ANALÝZA EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ OBCÍ ČR NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - PŘÍPADOVÁ STUDIE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Jana SOUKOPOVÁ, Eduard BAKOŠ ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR Jiří HŘEBÍČEK, Michal HEJČ, Jana SOUKOPOVÁ MODELOVÁNÍ EKONOMICKÝCH EFEKTŮ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU V KRAJI Robert BAŤA SLEDOVÁNÍ EXTERNALIT V ENVIRONMENTÁLNÍM MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ Miroslav HÁJEK EKONOMICKÉ ASPEKTY EKOLOGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ Z POHLEDU VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN Jan ČAPEK, Milan GRAJA, Roman GRAJA, KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JAKO MĚKKÝ FAKTOR EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA NA PŘÍKLADU ÚSTÍ NAD LABEM Jaroslav KOUTSKÝ ZÁKAZNICKÉ PREFERENCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Michal KUBĚNKA... 93

4 PŘEDSTAVUJE EVROPSKÁ POLITIKA PŘEDCHÁZENÍ KLIMATICKÝM ZMĚNÁM PRO PRŮMYSL REGULAČNÍ RIZIKO? 1 DOES THE EUROPEAN CLIMATE POLICY PRESENT A REGULATORY RISK FOR INDUSTRY? Eva TOŠOVSKÁ Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., P.O. Box 882, Politických věznů 7, Praha 1, Česká republika, Abstrakt: Klimatické změny představují v současné době pro průmyslová odvětví závažnou a dlouhodobou výzvu, jejíž dopady se nesoustřeďují pouze na životní prostředí, ale jdou daleko za tento rámec. Povaha a rozsah rizik, plynoucích z klimatických změn pro podnikatelskou sféru, nejsou dosud v plné míře identifikovány. Tato sféra trpí nedostatkem tzv. tvrdých dat a kvantitiativních projekcí, stejně jako nejednotností v metodologiích aplikovaných při oceňování rizika. Příspěvek rozlišuje čtyři typy rizik, kterým je vystavena podnikatelská sféra v souvislosti s politikou předcházení klimatickým změnám: fyzické riziko, regulační riziko, riziko spojené se ztrátou reputace a riziko soudních sporů. Příspěvek věnuje pozornost regulačnímu riziku, který je z ekonomického hlediska nejvíce relevantní. Jeho dopad na průmyslová odvětví je demonstrován na proponované třetí etapě evropského obchodování s emisemi CO 2. Příspěvek shrnuje dostupné údaje, založené na simulaci, které naznačují možný rozměr regulačního rizika. Abstract: Climate change is now widely regarded as on the most pressing long-term challenges that industry faces, with consequences that go far beyond its effects on the environment. The nature and extent of the risks from climate change to business are not fully identified yet, there is a shortage of hard data and quantitative projections, and also of consistency in the risk-assessment methodologies applied. The article distinguishes four types of risk that can expose companies: regulatory, reputational, physical and litigation risks. The main attention is devoted to regulatory risk. Regulatory risk is interpreted within European climate policy on base of the third phase of the EU emissions trading scheme (up to 2013). Tha paper summarizes limited available data (based on simulation) that confirm the extent of regulatory risk. Klíčová slova: klimatické změny: fyzické riziko, regulační riziko, riziko ztráty reputace, riziko soudních sporů, evropský systém obchodování s emisemi, změna v alokaci povolenek, obory nejvíce ohrožené regulačním rizikem Keywords: climate changes: physical risk, regulatory risk, risk to reputation, risk of litigation, European Union Emission Trading Scheme, change in permit alocation, the most threatened sub-sectors by regulatory risk 1 Zpracováno v rámci grantu GA AV Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí, IAA

5 Úvod Z problémů životního prostředí s globálním dopadem jsou bezesporu nejvíce diskutovaným tématem klimatické změny. Ve vědecké obci však dosud neexistuje všeobecná shoda na tom, zda vůbec existuje statisticky významné globální oteplování, do jaké míry je způsobeno lidskou aktivitou, natož na otázky, jaké nástroje je nejvhodnější použít na zmírnění tohoto jevu. Dopady klimatických změn se přitom nesoustřeďují pouze na životní prostředí, ale jdou daleko za tento rámec. Stále více zasahují i sféru ekonomickou a sociální. Z hlediska ekonomického dopadu se dostalo velké popularity tzv. Sternově zprávě o klimatických změnách (Stern, 2006). Autor v ní interpretuje hrozbu klimatických změn jako největší a nejdalekosáhlejší selhání trhu k jakému kdy došlo. Tím se dostalo silné podpory pro již dlouhodobé argumenty některých ekonomů (Atkinson, Stiglitz, 1980), volajících po přísné regulaci emisí skleníkových plynů. Na druhé straně stojí řada autorů, kteří pokládají riziko globálního oteplování za velmi malé a náklady, jak se mu vyhnout, za neúnosně vysoké (Klaus, 2007). Existuje řada ekonomických analýz, které predikují makroekonomické náklady klimatických změn. Tyto odhady se pohybují od ročních ztrát ve výši 1 % globálního GDP, pokud se urychleně přistoupí k realizaci zmírňujících opatření, až k 5 % pokud se efektivní politika realizovat nebude. Zpráva UNFCCC (2007) odhaduje, že pokud se má udržet úroveň skleníkových plynů na současné úrovni, bude nutno do r globálně vynaložit mld. dolarů. Předložená stať nemá ambici se pohybovat na této globální rovině. Její cíl je daleko skromnější: snaží se naznačit jaká rizika může přinést politika předcházení klimatickým změnám jednotlivým průmyslovým odvětvím. Přitom je zřejmé, že rozsah a povaha těchto rizik není dosud v plné míře identifikována. Tato sféra trpí jak nedostatkem tzv. tvrdých dat a kvantitativních projekcí, které by umožnily formulovat širší závěry, tak diferencovanými metodologiemi, které jsou aplikovány při ocenění rizika. Stať se proto omezila v rámci čtyř dále identifikovaných rizik - na regulační riziko spojené s politikou předcházení klimatickým změnám. Jeho dopad na průmyslová odvětví je demonstrován na proponované třetí etapě emisního obchodování jako hlavním nástroji Evropského společenství ke snížení emisí CO 2. Rizika spojená s klimatickými změnami V obecné rovině mohou být firmy jednotlivých odvětví vystaveny několika typům rizik, které přímo či nepřímo souvisí s klimatickými změnami. Jde o fyzické riziko, regulační riziko, riziko spojené s reputací firmy a riziko soudních sporů (podle KPMG International, 2008). U všech těchto rizik je důvodné předpokládat, že se pravděpodobnost jejich vzniku bude v budoucnosti zvyšovat. Váha jednotlivých rizik se liší jak podle regionů a lokalizace firmy, tak podle charakteru jednotlivých sektorů. Fyzické riziko spojené s klimatickými změnami bývá ve většině případů spojováno s extrémními změnami počasí jako jsou bouřky, přívalové deště, záplavy, povodně, silný vítr, na druhé straně vlny veder, sucha aj. Vazba těchto jevů na klimatické změny je však často velmi problematická. Např. katastrofální povodně v ČR a v jiných částech Evropy v roce 2002 nelze podle českých (Čamrová, Jílková, 2006) i zahraničních odborníků dávat do souvislosti s globálním oteplováním. Nicméně extrémní výkyvy počasí dopadají především na sektor zemědělství, kde negativně ovlivňují sklizeň či možnost dodržení některých agrotechnických lhůt, a lesní hospodářství, kde působí značné škody na lesních porostech aj. Citelně dopadají též na vodohospodářské orgány a následně i na růst nezbytného plnění v sektoru pojišťovnictví a v menší míře na sektor zdravotnictví. 5

6 Obtížněji je možno označit sektory vystavené ztrátě reputace. Z mnoha výzkumů veřejného mínění (KPMG International, 2008) nicméně vyplývá, že pokud firmy ve svých reakcích zcela ignorují problematiku klimatických změn, riskují především ve vyspělých zemích s vysokou mírou ekologické uvědomělosti obyvatelstva, že se sníží důvěra spotřebitelů v jejich firmu či značku. Obdobně mohou ztrácet důvěru svých akcionářů, bankovního sektoru a médií. Na druhé straně firmám, které se zapojí do úsilí snižovat emise CO 2, ať již v podobě dobrovolných závazků či průběžného sledování tzv. uhlíkové stopy jak svých výrobních zařízení, tak svých zaměstnanců, 2 to přinese bezesporu pozitivní hodnocení veřejnosti i obchodních partnerů a zvýší její image. Málo souhrnnějších informací je k dispozici o sporech, které vedou jednotlivá odvětví v souvislosti s politikou předcházení klimatickým změnám, resp. o riziku soudních sporů. Soudní spory v rámci EU mohou být spojeny např. s výší přidělených povolenek na emise CO 2 jednotlivým členským zemím, s výkladem procesních pravidel či regulačních opatření obsažených v environmentální legislativě vyplývající z politiky předcházení klimatickým změnám aj. V národním měřítku může jít např. o soudní spory, které vedou jednotlivá průmyslová odvětví vůči objemu přidělených povolenek na emise CO 2 v národním alokačním plánu, či o soudní případy zaměřené proti konkrétním firmách za závažné porušení povinností v ochraně klimatu aj. Soudní spory v environmentální sféře jsou mnohem častější v USA (Healy, 2008), kde do sporů tohoto typu vstupují ve větší míře akcionáři jednotlivých firem. Z ekonomického hlediska je bezesporu nejvíce relevantní regulační riziko, které je spojeno s širokým okruhem regulačních opatření spojených s politikou předcházení klimatickým změnám (např. podmínky pro udělení tzv. integrovaného povolení, požadavky na energetickou účinnost produktů nebo procesů, uhlíkové daně, daně na paliva, obchodování s emisními povolenkami aj.) Ta mohou podstatně zvýšit náklady podniků odvětví vystavených regulaci, negativně dopadat na rentabilitu celkového investovaného kapitálu a na další ekonomické ukazatele. Pokud se tyto negativní vlivy přelejí do cen, může to vést ke snížení mezinárodní konkurenceschopnosti daného odvětví ve vztahu k výrobcům v zemích, kde podobné regulativy neexistují. Politika Evropského společenství ve snížení emisí CO 2 Abychom regulační riziko mohli interpretovat v konkrétnější poloze, zúžíme pozornost na ambiciózní cíl Evropského společenství v oblasti snížení emisí CO 2. Ten předpokládá snížení emisí CO 2 jako hlavního skleníkového plynu do roku 2020 o 20 % oproti roku Za klíčový nástroj ke splnění tohoto náročného cíle byl zvolen systém obchodování s emisemi (Emissions Trading Schemes, dále ETS). Ten zahrnuje v současné době cca největších evropských energetických a průmyslových zařízení (elektrárny, ropné rafinerie, železárny, ocelárny, cementárny, sklárny aj.), která produkují asi 40 % emisí skleníkových plynů. Základem systému je stanovení celkového limitu emisí v EU, který představuje tzv. strop celkového počtu povolenek 4. Množství dostupných povolenek pro každý členský stát určuje maximální objem emisí za zdroje zařazené podle národního alokačního plánu do systému ETS. Pokud na konci roku emituje zařízení méně emisí než je objem jeho povolenek, může zbývající povolenky prodat. Zařízení, kterým objem povolenek nedostačuje, musí buď investovat do efektivnějších technologií anebo dokoupit 2 touto cestou jde např. ve spolupráci s norským partnerem firma Elopak-výrobce a dodavatel systému pro balení do nápojových kartonů, podrobněji viz 3 tento cíl je úzce spojen s dvěma dalšími cíli: dosažení dvaceti procentního podílu obnovitelných zdrojů energie na její konečné spotřebě a zvýšení energetické účinnosti zemí EU o 20 % do roku 2020 oproti roku povolenka = 1 tuna CO 2 6

7 potřebné povolenky na trhu. Při tomto rozhodování porovnává emitent náklady na snížení znečištění s cenou povolenky. Výsledkem emisního obchodování je minimalizace celkových nákladů na snížení znečištění ovzduší. V současné době je v běhu druhé obchodovací období ( ) s povolenkami na emise CO 2, který přiděluje povolenky zdarma na základě údajů o skutečných emisích ve zvoleném minulém období (tzv. grandfathering). Celý systém je nastaven daleko přísněji než v prvním období ( ), kdy příliš vysoký objem povolenek nevytvářel podnět ke snížení emisí a vedl k prudkému pádu jejich ceny. Největší dopad na ekonomiku jednotlivých odvětví evropského průmyslu bude představovat třetí etapa systému obchodování s emisemi CO 2 proponovaná na období r (Evropský parlament a Rada, 2008). Sektory zahrnuté v EU ETS musí redukovat emise CO 2 o 21 % v porovnání s rokem 2005 (sektory mimo ETS o 10 %). Pro toto obchodovatelné období je charakteristická celá řada změn, z nichž uvádíme např: pro Evropské společenství bude stanoven společný emisní strop (celkové množství povolenek pro celou EU bude v r vycházet z průměru celkového ročního množství povolenek v období a počínaje rokem 2013 se bude lineárně snižovat o 1,74 % ročně), národní alokační plány nebudou tudíž nadále potřebné, bude vytvořena jednotná rezerva pro nová zařízení, resp. nové účastníky na trhu (5 % z celkového množství EU povolenek), ze systému budou vyjmuta malá zařízení (s tepelným výkonem menším než 25 MW a produkcí emisí pod 10 tis. t), pokud budou podléhat rovnocenným opatřením ke snižování emisí, do systému budou zahrnuta některá nová odvětví (výroba hliníku, čpavku aj.) a dva další plyny (N 2 0 a perfluorhydrát PFC ), do systému obchodování s emisemi CO 2 bude zahrnuta i letecká doprava, resp. všechny lety, které startují či přistávají v Evropě aj. Nejvýznamnější je však změna ve způsobu alokace povolenek. Nová úprava předpokládá, že odvětví elektroenergetiky 5 nebudou již přidělovány žádné povolenky bezplatně, ale od r si celý jejich objem budou muset nakoupit v aukci za aktuální tržní cenu. Pro ostatní sektory bude platit povinnost nakoupit v r v aukci 20 % povolenek s nárůstem tohoto podílu na 70 % v r. 2020, až ke stoprocentnímu dražení povolenek v roce Z těchto striktních regulativů však Evropská komise předpokládá několik výjimek. Výjimku by měly dostat především energeticky náročné sektory, u nichž hrozí vážné nebezpečí přesouvání zdrojů uhlíkových emisí do třetích zemí mimo EU, která nejsou vázána srovnatelnými omezeními na emise CO 2 (tzv. carbon leakage ). Jedním z vážných motivů pro udělení této výjimky je snaha nesnížit v členských státech EU počet pracovních míst. Sestavení seznamu těchto odvětví a kriterií pro jejich posouzení bude velmi náročné a jeho finální zveřejnění se předpokládá až v roce Další výjimka bude zahrnovat země s izolovanými energetickými trhy a země, ve kterých se více než 30 % energie vyrábí z jednoho typu fosilního paliva, tj. uhlí 6, a jejichž HDP na hlavu v tržních cenách nepřesahuje 50 % unijního průměru. Určitá výjimka platí i pro leteckou dopravu, která bude po celé období dostávat zdarma 85 % povolenek. 5 některé předpokládané výjimky viz dále 6 Tato výjmka platí i pro Českou republiku. Umožní energetickým společnostem nakupovat v aukci v r pouze 30 % povolenek s růstem tohoto podílu v následujících letech až k povinnosti vydražit veškeré povolenky v r Výjimka se však vztahuje pouze k hrubé domácí spotřebě elektřiny, nikoliv k vývozu elektřiny. Znamená to, že cca 15 % povolenek, které odpovídají vývozům elektřiny z ČR, bude nutno nakupovat v aukcích již od r

8 Pro zdroje emisí skleníkových plynů, které stojí mimo systém obchodování s povolenkami, (malé průmyslové podniky, doprava, služby, zemědělství), je stanoven celounijní cíl snížit do roku 2020 emise oproti roku 2005 o 10 % s velmi diferencovanou distribucí tohoto cíle na jednotlivé členské státy EU. Splnění cílů není však pod žádnou sankcí. Regulační riziko spojené s třetí fází evropského obchodování s emisemi CO 2 I když se předpokládá nastartování systému prodeje povolenek na emise CO 2 v aukcích v několika fázích, náklady spojené s nákupem povolenek budou představovat významné regulační riziko pro mnoho průmyslových odvětví. European Branch Organisation (převzato z Going Global, 2008) odhaduje, že by dodatečné výdaje evropského průmyslu na zachování jeho stávajících aktivit do r mohly dosahovat až 90 mld. Euro ročně. Vychází přitom z předpokladu, že se cena za tunu uhlíku bude pohybovat v intervalu Euro a celkový objem emisí CO 2, který bude předmětem aukce v r. 2013, bude činit 2 mld. tun (k roku 2020 se sníží na 1,7 mld. tun). Dodatečné náklady na nákup povolenek by tak nezbytně snižovaly a v některých případech dokonce eliminovaly vklady do společného fondu určeného na investice do technologií snižujících emise skleníkových plynů. Výdaje firem na nákup povolenek budou mít bezpochyby obrovský dopad především na schopnost evropských firem konkurovat s firmami z třetích zemí, které obdobné závazky nemají. To je zesíleno skutečností, že evropský průmysl se na rozdíl od svých konkurentů specializuje na středně či vysoce uhlíkově náročné produkty (exportuje zejména chemické a farmaceutické výrobky, stroje a zařízení, automobily aj.). Protože v rámci celkové struktury exportu poklesl podíl některých pracovně náročných oborů (především textilní výroby), uhlíková náročnost evropského exportu v posledních letech ještě vzrostla. Lze důvodně předpokládat, že dosažení cílů EU v předcházení klimatickým změnám a s ním spjaté regulační riziko pro průmyslová odvětví dopadne na Českou republiku mnohem citelněji než na jiné členské země EU. Podstatnou roli přitom hraje jak nadprůměrný podíl průmyslu na tvorbě hrubé přidané hodnoty v ČR (1,5 x vyšší než je průměr v EU-27) a více než dvojnásobný podíl tuhých paliv na struktuře tuzemské spotřeby primárních energetických zdrojů ve srovnání s průměrem EU-15 i EU-27, tak vysoký podíl tuhých paliv 7 (především hnědého uhlí) při výrobě elektřiny. Energetická náročnost tvorby hrubého domácího produktu ČR byť se v posledních letech snížila je ve srovnání s jinými průmyslovými zeměmi stále ještě zhruba 4 vyšší. Regulační riziko spjaté se třetí etapou obchodování s emisemi CO 2 na jednotlivá odvětví a obory bude značně diferencované. Bude záviset vedle současné hospodářské situace podniků v daném výrobním oboru především na podílu energetických vstupů na výši přidané hodnoty v daném oboru, na možnosti přenesení nákladů na cenu povolenek na odběratele a též na možnosti nahradit domácí produkci dovozy ze zemí mimo EU, kde analyzované regulativy neplatí. Velkou váhu bude hrát i vnitřní potenciál každého odvětví pro další snížení emisí CO 2. Nejpodrobnější simulaci regulačního rizika, resp. dopadů třetí fáze systému obchodování s povolenkami na emise CO 2 na hospodaření vybrané skupiny průmyslových podniků ČR přinesla Studie dopadů revize evropského systému emisního obchodování v kontextu klimaticko-energetického balíčku na Českou republiku (MŽP, 2008). V námi sledovaném kontextu uvedeme některé její relevantní závěry. Hodnocení na úrovni jednotlivých podniků, u nichž se předpokládá jejich zařazení do evropského systému obchodování 7 Tuhá paliva mají nadprůměrný podíl i v konečné spotřebě, byť je tento podíl nižší než v celkové tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů. 8

9 s emisemi CO 2, ukázalo, že podíl přímých nákladů na nákup povolenek k celkovým současným nákladům 8 by byl nejvyšší u následujících výrob: teplárenství (29,9 %), výroba elektrické energie (23,8 %), výroba cementu (21,7 %) a vápna (16,9 %), komunální výtopny (5,9 %), hutnictví (5,8 %). U tepláren a elektráren by šlo o skokové navýšení hned v prvním roce. Emisní obchodování by mělo též značný dopad na rentabilitu celkového investovaného kapitálu. V r by vedlo k výraznému snížení zhodnocení dříve realizovaných investic (přímý dopad na čistý zisk při zachování stávajících cen). Tento typ dopadu by byl podle citované studie nejvyšší u: podnikové energetiky ve strojírenství (pokles rentability aktiv o 22,7 p.b.), teplárenství (o 18,9 p.b.), výroby vápna 9 (o 12,9 p.b.), výroby cementu (o 11,1 p.b.), u výroby elektrické energie (zde by byl pokles rentability o 7,6 p.b. v případě varianty s plným promítnutím vícenákladů, v případě varianty, kde je již povolenka částečně v ceně, by byl pokles rentability o něco menší, a to o 5,1 p.b.), hutnictví (o 6,3 p.b.). Je evidentní, že reakcí na možné snížení tvorby zdrojů pro nové investice a na postupné snížení celkové výkonnosti uvedených odvětví je zvyšování cen jejich výrobků a služeb. Do samostatného bloku je možno vydělit odvětví, která v důsledku silné mezinárodní konkurence a ztíženým podmínkám na trhu mají nízkou rentabilitu tržeb z čistého zisku. U nich by mohly náklady na nákup povolenek na emise CO 2 byť by nebyly příliš vysoké ještě více prohloubit jejich nestabilní pozici na trhu. Citovaná studie zahrnuje do této skupiny především textilní výrobu, keramickou výrobu, stejně jako chemický průmysl a podnikovou energetiku ve strojírenství. Propočty provedené v citované studii dokládají, že výrazný dopad třetí fáze emisního obchodování se netýká jen energeticky náročných oborů, ale zasahuje daleko širší spektrum oborů. V případě, že se vezmou v úvahu i nepřímé náklady vyvolané zvýšením výrobních cen základních komodit, rozšíří se toto spektrum i na odvětví, která jsou velkými spotřebiteli elektrické energie nebo základních surovin, zejména vápna, cementu a ocele. Potenciál pro další snižování emisí CO 2 v odvětvích ohrožených regulací Na základě citované studie je též možno stručně shrnout, do jaké míry mají průmyslové odvětví či obory, vystavené v souvislosti s třetí fází obchodování s emisemi CO 2 regulačnímu riziku, toto riziko zmírnit. Úzce to souvisí s vnitřním potenciálem daného odvětví pro další snižování emisí CO 2. Tento potenciál je do značné míry objektivně snížen tím, že značná část výrobních zařízení odvětví či oborů podléhajících systému obchodování s emisemi CO 2, již prošla v minulém období zásadní rekonstrukcí v souvislosti se splněním požadavků zákona o integrované prevenci a kontrole znečištění. (IPPC) 8 Při plné aukci povolenek, která se předpokládá v r U výroby vápna jde o propad čistého zisku 9

10 V teplárenství a při výrobě elektrické energie 10 jsou možnosti snižování emisí CO 2 spojeny především se strukturou využívaných paliv. Pokud jde o změnu energetického mixu, je v ČR předmětem politických diskusí zejména výstavba jaderných zařízení nové generace, kde je elektřina generována bez emisí CO 2. Jiné technologické možnosti pro snížení emisí CO 2 narážejí v ČR na svou nadměrnou investiční náročnost (např. instalace kotlů s nadkritickými parametry páry), na vysoké ceny zemního plynu (paroplynové jednotky) či na technickou dosažitelnost jen nižších instalovaných výkonů (fluidní technologie). Hydroenergický potenciál ČR je prakticky vyčerpán, řada problémů je spjata i se spalováním biomasy (pro výrobu tepla může jít jen o zařízení o malém či středním výkonu). Legislativně podporovaná větrná a fotovoltaická energetika je dosud marginální. Pro výrobu cementu (podle CEMC 2009) a výrobu vápna je charakteristický vysoký podíl tzv. procesních emisí, které nelze v podstatě redukovat (u výroby cementu je to přes využívání energeticky nejúspornějšího suchého procesu cca 2/3 stávajících emisí CO 2, u výroby vápna cca 75 % z celkových emisí). U výroby cementu je určitý potenciál úspor pouze v oblasti využívání alternativních paliv. České cementárny již mnoho let využívají jako náhradu za klasická ušlechtilá paliva ve % odpady a alternativní paliva 11. Odvětví má potenciál využívat ve větší míře než dosud i komunální a nebezpečný odpad, čemuž však brání některá legislativní ustanovení. V papírenském průmyslu nejsou zdrojem emisí CO 2 vlastní provozní technologie ale především pomocné tepelné zdroje, kde byl potenciál pro snížení emisí CO 2 v uplynulých cca 15 letech již do značné míry využit (plynofikace kotlů, instalace kotlů s fluidním spalováním, instalace jednotky s paroplynovým kogeneračním cyklem aj.). Určitý potenciál pro výraznější změnu spočívá např. ve výstavbě celulozek, které budou plně založeny na využití obnovitelných energetických zdrojů. Další snižování emisí CO 2 z vlastních provozních technologií v české metalurgii do r bude možné jen realizací komplexních technologických změn, včetně nového systému recyklací. Hledání novátorských technologických řešení v zachycování CO 2 z výroby železa a oceli je předmětem projektu Ultra Low CO 2 Steelmaking Šetření energie a extrémně nízké emise CO 2 u oceli, na kterém se aktivně podílí i největší hutní společnosti lokalizované v ČR (Evropská komise 2008). Bez aplikace inovací je další snižování emisí CO 2 z hutních technologií možné jen snižováním výroby. Určitý potenciál ke snížení emisí je pouze u pomocných tepelných zdrojů. Zvyšování výroby oceli v elektrických obloukových pecích za použití železného šrotu není pro vysoké finanční náklady i nedostatek šrotu v celé EU zatím v krátkém období realistické. Závěr Rozměr výše simulovaného regulačního rizika, spojeného s třetí fází evropského obchodování s emisemi CO 2, s sebou nese řadu nežádoucích efektů. Při velmi limitovaných technických možnostech dalšího snížení emisí CO 2 může vést zejména v odvětvích, které nemohou z konkurenčního hlediska promítnout náklady spojené s emisním obchodováním do ceny svých produktů, ke snížení výroby či k nárůstu dané komodity z dovozu. Reálně hrozí i přesun výrob do zemí mimo EU, kde toto regulační riziko neexistuje (tzv. carbon leakage ) (více Reinaud, 2008). Týká se to zejména některých uhlíkově náročných průmyslových výrob jako je cement, ocel, některé základní chemikálie aj. To by mělo velmi negativní efekt i na zaměstnanost. Tyto energeticky 10 Podle současně platné odvětvové klasifikace odvětvových činností 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 11 Např. spalování upotřebených olejů, masokostní moučky, certifikovaného paliva na bázi papíru, plastu, gumy a dalších spalitelných látek aj. 10

11 náročné produkty by bylo nutno zajistit dovozem. Přesun výroby by sice krátkodobě mohl pomoci České republice splnit cíle ve snížení emisí CO, avšak z hlediska globální ochrany životního prostředí by byl celý tento pohyb naprosto kontraproduktivní. Důvodem by byly jak vysoké emise z dopravy spojené s dovozem, tak potenciální možnost, že dané produkty budou vyráběny v zemích se zastaralými technologiemi, produkujícími velký objem CO 2. Celková bilance by byla tudíž v neprospěch ochrany životního prostředí a současně v neprospěch politiky zaměstnanosti v EU. Závěry studií o rizicích a ekonomických dopadech klimatických změn, založené na padesáti zprávách z různých odvětví (KPMG International, 2008) dokládají, že se firmy jednotlivých odvětví soustřeďují ve větší míře na příležitosti, které přináší politika předcházení klimatickým změnám (poptávka po nízkoenergetických technologiích a produktech aj.), než na rizika z této politiky plynoucí a na jejich následné dopady. Akcentování krátkodobých výkonostních cílů vede často k přehlížení rizik na dlouhodobé rentabilitě firmy. Cíl integrovat širší rejstřík rizik, spojených s politikou předcházení klimatickým změnám, do stávajícího managementu rizika si klade prozatím jen málo průmyslových oborů. Systém obchodování s emisemi CO 2 jako každé regulační opatření má své náklady a výnosy, které je nutno porovnávat s alternativami k vybranému typu regulace. Zde je velká mezera, která by měla být zaplněna jak na úrovni jednotlivých odvětví, tak na makroekonomické úrovni. Vraťme se zpět k evropskému systému obchodování s emisemi CO 2. Kodaňský summit v prosinci 2009 ukázal, že se Evropskému společenství dosud nedaří dosáhnout globální mezinárodní dohody, která uvalí stejné marginální náklady na všechny emitenty CO 2 (jde zejména o USA, Čínu, Indii, Brazílii aj.). Za těchto podmínek se regulační riziko v některých průmyslových oborech může zhmotnit pouze ve snížení výroby a ztrátě konkurenschopnosti bez adekvátního environmentálního efektu. To by bylo v přímém rozporu s vlastním doporučením EU, která pro posílení strukturálních změn a konkurenceschopnosti Unie doporučuje především zkvalitnit legislativu a v jejím rámci omezit na nezbytnou míru regulační zatížení (Evropská komise, 2004). Seznam literatury ATKINSON, A. B, STIGLITZ, J. E. Lectures on Public Economics, McGraw-Hill, CEMC Současná paliva v cementářském průmyslu, mimořádná příloha časopisu Odpadové forum, České ekologické manažerské centrum, únor ČAMROVÁ, L, JÍLKOVÁ. J. Povodňové škody a nástroje pro jejich snížení, IEP, 2006 EVROPSKÁ KOMISE Oznámení Komise COM(2004) 274. Podpora strukturální změny: průmyslová politika pro rozšířenou Evropu [online] EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o konkurenceschopnosti odvětví hutnictví, KOM(2008) 108. Brusel: Evropská komise, EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA. Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování 11

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

AKTUALIZACE STUDIE DOPADŮ KLIMATICKO-ENERGETICKÉHO BALÍČKU EU NA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉHO CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

AKTUALIZACE STUDIE DOPADŮ KLIMATICKO-ENERGETICKÉHO BALÍČKU EU NA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉHO CHEMICKÉHO PRŮMYSLU AKTUALIZACE STUDIE DOPADŮ KLIMATICKO-ENERGETICKÉHO BALÍČKU EU NA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉHO CHEMICKÉHO PRŮMYSLU 23. 9. 2010 Jaroslav Suchý, SCHP ČR Výbor pro energetiku a změnu klimatu Praha 1 27 550

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax.

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax. HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTů PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Helena Sůvová Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297,

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Novotný V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Abstrakt Jaruše Krauseová Oslabení české koruny ovlivnilo pozitivní vývoj tržeb exportujících firem.

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO Ing. Miroslav Žďánský, MBA 1 Důvody a cíle projektu soustředí se na svoji hlavní činnost, financování externími partnery, využití

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatřen ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Sucho & Nedostatek vody Sucho -dočasné snížení dostupného množství je způsobené například

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Obchodování s povolenkami na emise

Obchodování s povolenkami na emise Obchodování s povolenkami na emise skleníkových kových plynů České republice a návrh NárodnN rodního alokačního plánu Samostatné oddělení změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík Ministerstvo životního prostředí

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace: Příspěvek je zaměřen na odbyt bioproduktů zejména z pohledu nejčastějších odbytových

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB

OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB Operational risks in bank services providing Ing. Veronika Bučková, PhD. Vysoká škola logistiky, o.p.s., Přerov e-mail: veronika.buckova@vslg.cz

Více

EMISNÍ POVOLENKY. Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013

EMISNÍ POVOLENKY. Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013 EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013 Analýza současného dění na emisních trzích a očekávaný vývoj cen povolenek do roku 2020 Mgr. Jan

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

Česká debata o využití výnosů z aukcí EU ETS

Česká debata o využití výnosů z aukcí EU ETS Česká debata o využití výnosů z aukcí EU ETS Seminář - Jak budeme financovat přechod k energetickým úsporám? 16. dubna 2012 Pavel Zámyslický Odbor energetiky a ochrany klimatu MŽP Emisní povolenky v ČR

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Evropský legislativní balíček k ochraně ovzduší, aktuální stav vyjednávání

Evropský legislativní balíček k ochraně ovzduší, aktuální stav vyjednávání Ochrana ovzduší ve státní správě X, Hustopeče, 11. listopadu 2015 Evropský legislativní balíček k ochraně ovzduší, aktuální stav vyjednávání Mgr. Pavel Gadas, MŽP Balíček EK k čistému ovzduší pro Evropu

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Program na podporu eko-inovací v ČR

Program na podporu eko-inovací v ČR Program na podporu eko-inovací v ČR Michal Musil FOCUSED ON INNOVATION Praha 3.7.2008 Sdružení na podporu ekoinovací v ČR Integra Consulting Services s.r.o. Technologické Centrum Akademie věd České ekologické

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY.

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY. BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY Dagmar Kudová Anotace: Příspěvek, který je součástí řešení výzkumného záměru PEF MZLU

Více

KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU. Klíčová slova: klasifikace veřejných výdajů, efektivnost, struktura veřejných výdajů

KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU. Klíčová slova: klasifikace veřejných výdajů, efektivnost, struktura veřejných výdajů KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (VŠFS, Praha) Ing. Alena Maaytová, Ph.D. (VŠE, Praha) Bc. Ullíková (VŠFS, Praha) Anotace: Analýza vývoje veřejných

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA HELENA DOLEŽALOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Česká republika Abstract in original language Příspěvek je zaměřen na právní úpravu

Více

STUDIJNÍ OBOR LOGISTIKA SLUŽEB NA VŠLG PŘEROV

STUDIJNÍ OBOR LOGISTIKA SLUŽEB NA VŠLG PŘEROV Abstrakt STUDIJNÍ OBOR LOGISTIKA SLUŽEB NA VŠLG PŘEROV Study branch "logistics services at VŠLG Přerov Prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc. Vysoká škola logistiky v Přerově, katedra ekonomických, právních

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení Abstrakt: Petr Doucek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze doucek@vse.cz, http://fis.vse.cz Problematika bezpečnosti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií

Více

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS Urban L., Jun J., Fryč J. Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA EU A JEJÍ DISTRIBUCE

ENERGETICKÁ POLITIKA EU A JEJÍ DISTRIBUCE ENERGETICKÁ POLITIKA EU A JEJÍ SLEDKY PRO SEGMENT DISTRIBUCE TRENDY ELEKTROENERGETIKY V EVROPSKÉM KONTEXTU Václav Janoušek AMBICE EU Cíle 2050 EU ETS Dekarbonizace Energetická efektivita OZE UN FCCC (Kjótský

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více