ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010"

Transkript

1 ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010 Redakční rada: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. šéfredaktor Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc. výkonný redaktor Prof. RNDr. Olga Kontrišová, Doc. RNDr. Juraj Lesný, Ph.D. Ing. Martin Neruda, Ph.D. Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. Technický redaktor: Mgr. Petr Novák Recenzenti: doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc., Univerzita Pardubice prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Masarykova univerzita Brno prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc., FP VUT Brno Ing. Jindřich Šulc, CSc., FŽP UJEP Ústí nad Labem doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., VŠEM, Praha doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., UJEP Ústí nad Labem doc. Ing. Josef Fiala, CSc., VŠS-S, Havířov doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., MŽP Praha RNDr. Martin Balej, Ph.D., PřF UJEP Ústí nad Labem Ing. Aleš Klicnar, UJEP Ústí nad Labem doc. Ing. Renata Myšková, Ph.D., Univerzita Pardubice JUDr. Eva Tošovská, CSc., CERGE-EI, Praha Egor Sidorov, Ph.D., UJEP Ústí nad Labem Design obálky: Bc. Michal Novotný Vydává: FŽP UJEP v Ústí nad Labem Tisk: MINO Ústí nad Labem Toto číslo bylo dáno do tisku v březnu 2010 ISSN X MK ČR E 17061

2 ÚVOD Problematika ekonomických aspektů tvorby a ochrany životního prostředí stála po dlouhou dobu na okraji politických i ekonomických zájmů. Teprve v posledních desetiletích se situace výrazně mění a problematice se postupně dostává stále větší pozornosti. Ekonomické souvislosti spojené s ochranou životního prostředí jsou vědecky zkoumány a prezentovány na různých společenských úrovních (na makro i mikro úrovni, stejně jako regionální úrovni). Předmětem studia makroekonomických souvislostí jsou zejména otázky, do jaké míry mají opatření environmentální politiky vliv (ať již pozitivní či negativní) na základní makroekonomické indikátory a jakou měrou působí na naplňování hlavních makroekonomických cílů společnosti. Mezi tyto cíle patří především zachování vysoké úrovně a tempa hospodářského růstu, udržení vysoké úrovně zaměstnanosti a stabilizace cenové hladiny, stejně jako adaptabilita struktury ekonomiky na vnitřní a vnější podněty. Obdobně je tomu pak i u výzkumu souvislostí na regionální úrovni. Naplnění principu ekonomické odpovědnosti původce znečištění za důsledky jeho aktivit předpokládá začlenění negativních externalit (znečištění složek životního prostředí, čerpání přírodních zdrojů atp.) v co nejvyšší možné míře do nákladů původce. Proto je na mikroekonomické úrovni věnována zvýšená pozornost zejména způsobům a rozsahu internalizace externalit prostřednictvím administrativně-právních, ekonomických a dalších nástrojů politiky životního prostředí a jejich následnému dopadu na jednotlivé ekonomické subjekty, hlavně pak jejich vlivu na konkurenceschopnost. Problematice ekonomických aspektů ochrany životního prostředí je věnováno první číslo časopisu Studia Oecologica v tomto roce. Příspěvky jsou řazeny tak, aby čtenář dostal od problémů v oblasti makroekonomických dopadů environmentální legislativy na zaměstnanost a ekonomickou aktivitu, přes problémy regionálního charakteru (především v oblasti odpadového hospodářství) až na mikroekonomickou úroveň postojů jednotlivých ekonomických subjektů ke kvalitě životního prostředí, sledování externalit a zohledňování environmentálních aspektů v rámci rozhodování. Kolektiv autorů Pro zájemce o danou problematiku můžeme doporučit také následující publikace: TOŠOVSKÁ, E., SIDOROV, E. RITSCHELOVÁ, I., FARSKÝ, M. Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí. Praha: C. H. Beck, RITSCHELOVÁ, I. a kol. Dopad poplatků za znečišťování životního prostředí na konkurenceschopnost podniků. Praha: CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, 2008.

3 OBSAH PŘEDSTAVUJE EVROPSKÁ POLITIKA PŘEDCHÁZENÍ KLIMATICKÝM ZMĚNÁM PRO PRŮMYSL REGULAČNÍ RIZIKO? Eva TOŠOVSKÁ... 4 EMPLOYMENT IMPACT OF THE ENVIRONMENTAL POLICY IN THE CZECH REPUBLIC Eva TOŠOVSKÁ, Iva RITSCHELOVÁ EKO-PRŮMYSL ČR A JEHO ZAHRANIČNĚ-OBCHODNÍ POTENCIÁL Egor SIDOROV, Iva RITSCHELOVÁ, Jiří ŠTUDENT INTERNATIONAL TRADE IN ENVIRONMENTAL GOODS: TRENDS IN THE CZECH REPUBLIC Iva RITSCHELOVÁ, Egor SIDOROV, Aleš KLICNAR ANALÝZA EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ OBCÍ ČR NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - PŘÍPADOVÁ STUDIE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Jana SOUKOPOVÁ, Eduard BAKOŠ ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR Jiří HŘEBÍČEK, Michal HEJČ, Jana SOUKOPOVÁ MODELOVÁNÍ EKONOMICKÝCH EFEKTŮ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU V KRAJI Robert BAŤA SLEDOVÁNÍ EXTERNALIT V ENVIRONMENTÁLNÍM MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ Miroslav HÁJEK EKONOMICKÉ ASPEKTY EKOLOGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ Z POHLEDU VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN Jan ČAPEK, Milan GRAJA, Roman GRAJA, KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JAKO MĚKKÝ FAKTOR EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA NA PŘÍKLADU ÚSTÍ NAD LABEM Jaroslav KOUTSKÝ ZÁKAZNICKÉ PREFERENCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Michal KUBĚNKA... 93

4 PŘEDSTAVUJE EVROPSKÁ POLITIKA PŘEDCHÁZENÍ KLIMATICKÝM ZMĚNÁM PRO PRŮMYSL REGULAČNÍ RIZIKO? 1 DOES THE EUROPEAN CLIMATE POLICY PRESENT A REGULATORY RISK FOR INDUSTRY? Eva TOŠOVSKÁ Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., P.O. Box 882, Politických věznů 7, Praha 1, Česká republika, Abstrakt: Klimatické změny představují v současné době pro průmyslová odvětví závažnou a dlouhodobou výzvu, jejíž dopady se nesoustřeďují pouze na životní prostředí, ale jdou daleko za tento rámec. Povaha a rozsah rizik, plynoucích z klimatických změn pro podnikatelskou sféru, nejsou dosud v plné míře identifikovány. Tato sféra trpí nedostatkem tzv. tvrdých dat a kvantitiativních projekcí, stejně jako nejednotností v metodologiích aplikovaných při oceňování rizika. Příspěvek rozlišuje čtyři typy rizik, kterým je vystavena podnikatelská sféra v souvislosti s politikou předcházení klimatickým změnám: fyzické riziko, regulační riziko, riziko spojené se ztrátou reputace a riziko soudních sporů. Příspěvek věnuje pozornost regulačnímu riziku, který je z ekonomického hlediska nejvíce relevantní. Jeho dopad na průmyslová odvětví je demonstrován na proponované třetí etapě evropského obchodování s emisemi CO 2. Příspěvek shrnuje dostupné údaje, založené na simulaci, které naznačují možný rozměr regulačního rizika. Abstract: Climate change is now widely regarded as on the most pressing long-term challenges that industry faces, with consequences that go far beyond its effects on the environment. The nature and extent of the risks from climate change to business are not fully identified yet, there is a shortage of hard data and quantitative projections, and also of consistency in the risk-assessment methodologies applied. The article distinguishes four types of risk that can expose companies: regulatory, reputational, physical and litigation risks. The main attention is devoted to regulatory risk. Regulatory risk is interpreted within European climate policy on base of the third phase of the EU emissions trading scheme (up to 2013). Tha paper summarizes limited available data (based on simulation) that confirm the extent of regulatory risk. Klíčová slova: klimatické změny: fyzické riziko, regulační riziko, riziko ztráty reputace, riziko soudních sporů, evropský systém obchodování s emisemi, změna v alokaci povolenek, obory nejvíce ohrožené regulačním rizikem Keywords: climate changes: physical risk, regulatory risk, risk to reputation, risk of litigation, European Union Emission Trading Scheme, change in permit alocation, the most threatened sub-sectors by regulatory risk 1 Zpracováno v rámci grantu GA AV Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí, IAA

5 Úvod Z problémů životního prostředí s globálním dopadem jsou bezesporu nejvíce diskutovaným tématem klimatické změny. Ve vědecké obci však dosud neexistuje všeobecná shoda na tom, zda vůbec existuje statisticky významné globální oteplování, do jaké míry je způsobeno lidskou aktivitou, natož na otázky, jaké nástroje je nejvhodnější použít na zmírnění tohoto jevu. Dopady klimatických změn se přitom nesoustřeďují pouze na životní prostředí, ale jdou daleko za tento rámec. Stále více zasahují i sféru ekonomickou a sociální. Z hlediska ekonomického dopadu se dostalo velké popularity tzv. Sternově zprávě o klimatických změnách (Stern, 2006). Autor v ní interpretuje hrozbu klimatických změn jako největší a nejdalekosáhlejší selhání trhu k jakému kdy došlo. Tím se dostalo silné podpory pro již dlouhodobé argumenty některých ekonomů (Atkinson, Stiglitz, 1980), volajících po přísné regulaci emisí skleníkových plynů. Na druhé straně stojí řada autorů, kteří pokládají riziko globálního oteplování za velmi malé a náklady, jak se mu vyhnout, za neúnosně vysoké (Klaus, 2007). Existuje řada ekonomických analýz, které predikují makroekonomické náklady klimatických změn. Tyto odhady se pohybují od ročních ztrát ve výši 1 % globálního GDP, pokud se urychleně přistoupí k realizaci zmírňujících opatření, až k 5 % pokud se efektivní politika realizovat nebude. Zpráva UNFCCC (2007) odhaduje, že pokud se má udržet úroveň skleníkových plynů na současné úrovni, bude nutno do r globálně vynaložit mld. dolarů. Předložená stať nemá ambici se pohybovat na této globální rovině. Její cíl je daleko skromnější: snaží se naznačit jaká rizika může přinést politika předcházení klimatickým změnám jednotlivým průmyslovým odvětvím. Přitom je zřejmé, že rozsah a povaha těchto rizik není dosud v plné míře identifikována. Tato sféra trpí jak nedostatkem tzv. tvrdých dat a kvantitativních projekcí, které by umožnily formulovat širší závěry, tak diferencovanými metodologiemi, které jsou aplikovány při ocenění rizika. Stať se proto omezila v rámci čtyř dále identifikovaných rizik - na regulační riziko spojené s politikou předcházení klimatickým změnám. Jeho dopad na průmyslová odvětví je demonstrován na proponované třetí etapě emisního obchodování jako hlavním nástroji Evropského společenství ke snížení emisí CO 2. Rizika spojená s klimatickými změnami V obecné rovině mohou být firmy jednotlivých odvětví vystaveny několika typům rizik, které přímo či nepřímo souvisí s klimatickými změnami. Jde o fyzické riziko, regulační riziko, riziko spojené s reputací firmy a riziko soudních sporů (podle KPMG International, 2008). U všech těchto rizik je důvodné předpokládat, že se pravděpodobnost jejich vzniku bude v budoucnosti zvyšovat. Váha jednotlivých rizik se liší jak podle regionů a lokalizace firmy, tak podle charakteru jednotlivých sektorů. Fyzické riziko spojené s klimatickými změnami bývá ve většině případů spojováno s extrémními změnami počasí jako jsou bouřky, přívalové deště, záplavy, povodně, silný vítr, na druhé straně vlny veder, sucha aj. Vazba těchto jevů na klimatické změny je však často velmi problematická. Např. katastrofální povodně v ČR a v jiných částech Evropy v roce 2002 nelze podle českých (Čamrová, Jílková, 2006) i zahraničních odborníků dávat do souvislosti s globálním oteplováním. Nicméně extrémní výkyvy počasí dopadají především na sektor zemědělství, kde negativně ovlivňují sklizeň či možnost dodržení některých agrotechnických lhůt, a lesní hospodářství, kde působí značné škody na lesních porostech aj. Citelně dopadají též na vodohospodářské orgány a následně i na růst nezbytného plnění v sektoru pojišťovnictví a v menší míře na sektor zdravotnictví. 5

6 Obtížněji je možno označit sektory vystavené ztrátě reputace. Z mnoha výzkumů veřejného mínění (KPMG International, 2008) nicméně vyplývá, že pokud firmy ve svých reakcích zcela ignorují problematiku klimatických změn, riskují především ve vyspělých zemích s vysokou mírou ekologické uvědomělosti obyvatelstva, že se sníží důvěra spotřebitelů v jejich firmu či značku. Obdobně mohou ztrácet důvěru svých akcionářů, bankovního sektoru a médií. Na druhé straně firmám, které se zapojí do úsilí snižovat emise CO 2, ať již v podobě dobrovolných závazků či průběžného sledování tzv. uhlíkové stopy jak svých výrobních zařízení, tak svých zaměstnanců, 2 to přinese bezesporu pozitivní hodnocení veřejnosti i obchodních partnerů a zvýší její image. Málo souhrnnějších informací je k dispozici o sporech, které vedou jednotlivá odvětví v souvislosti s politikou předcházení klimatickým změnám, resp. o riziku soudních sporů. Soudní spory v rámci EU mohou být spojeny např. s výší přidělených povolenek na emise CO 2 jednotlivým členským zemím, s výkladem procesních pravidel či regulačních opatření obsažených v environmentální legislativě vyplývající z politiky předcházení klimatickým změnám aj. V národním měřítku může jít např. o soudní spory, které vedou jednotlivá průmyslová odvětví vůči objemu přidělených povolenek na emise CO 2 v národním alokačním plánu, či o soudní případy zaměřené proti konkrétním firmách za závažné porušení povinností v ochraně klimatu aj. Soudní spory v environmentální sféře jsou mnohem častější v USA (Healy, 2008), kde do sporů tohoto typu vstupují ve větší míře akcionáři jednotlivých firem. Z ekonomického hlediska je bezesporu nejvíce relevantní regulační riziko, které je spojeno s širokým okruhem regulačních opatření spojených s politikou předcházení klimatickým změnám (např. podmínky pro udělení tzv. integrovaného povolení, požadavky na energetickou účinnost produktů nebo procesů, uhlíkové daně, daně na paliva, obchodování s emisními povolenkami aj.) Ta mohou podstatně zvýšit náklady podniků odvětví vystavených regulaci, negativně dopadat na rentabilitu celkového investovaného kapitálu a na další ekonomické ukazatele. Pokud se tyto negativní vlivy přelejí do cen, může to vést ke snížení mezinárodní konkurenceschopnosti daného odvětví ve vztahu k výrobcům v zemích, kde podobné regulativy neexistují. Politika Evropského společenství ve snížení emisí CO 2 Abychom regulační riziko mohli interpretovat v konkrétnější poloze, zúžíme pozornost na ambiciózní cíl Evropského společenství v oblasti snížení emisí CO 2. Ten předpokládá snížení emisí CO 2 jako hlavního skleníkového plynu do roku 2020 o 20 % oproti roku Za klíčový nástroj ke splnění tohoto náročného cíle byl zvolen systém obchodování s emisemi (Emissions Trading Schemes, dále ETS). Ten zahrnuje v současné době cca největších evropských energetických a průmyslových zařízení (elektrárny, ropné rafinerie, železárny, ocelárny, cementárny, sklárny aj.), která produkují asi 40 % emisí skleníkových plynů. Základem systému je stanovení celkového limitu emisí v EU, který představuje tzv. strop celkového počtu povolenek 4. Množství dostupných povolenek pro každý členský stát určuje maximální objem emisí za zdroje zařazené podle národního alokačního plánu do systému ETS. Pokud na konci roku emituje zařízení méně emisí než je objem jeho povolenek, může zbývající povolenky prodat. Zařízení, kterým objem povolenek nedostačuje, musí buď investovat do efektivnějších technologií anebo dokoupit 2 touto cestou jde např. ve spolupráci s norským partnerem firma Elopak-výrobce a dodavatel systému pro balení do nápojových kartonů, podrobněji viz 3 tento cíl je úzce spojen s dvěma dalšími cíli: dosažení dvaceti procentního podílu obnovitelných zdrojů energie na její konečné spotřebě a zvýšení energetické účinnosti zemí EU o 20 % do roku 2020 oproti roku povolenka = 1 tuna CO 2 6

7 potřebné povolenky na trhu. Při tomto rozhodování porovnává emitent náklady na snížení znečištění s cenou povolenky. Výsledkem emisního obchodování je minimalizace celkových nákladů na snížení znečištění ovzduší. V současné době je v běhu druhé obchodovací období ( ) s povolenkami na emise CO 2, který přiděluje povolenky zdarma na základě údajů o skutečných emisích ve zvoleném minulém období (tzv. grandfathering). Celý systém je nastaven daleko přísněji než v prvním období ( ), kdy příliš vysoký objem povolenek nevytvářel podnět ke snížení emisí a vedl k prudkému pádu jejich ceny. Největší dopad na ekonomiku jednotlivých odvětví evropského průmyslu bude představovat třetí etapa systému obchodování s emisemi CO 2 proponovaná na období r (Evropský parlament a Rada, 2008). Sektory zahrnuté v EU ETS musí redukovat emise CO 2 o 21 % v porovnání s rokem 2005 (sektory mimo ETS o 10 %). Pro toto obchodovatelné období je charakteristická celá řada změn, z nichž uvádíme např: pro Evropské společenství bude stanoven společný emisní strop (celkové množství povolenek pro celou EU bude v r vycházet z průměru celkového ročního množství povolenek v období a počínaje rokem 2013 se bude lineárně snižovat o 1,74 % ročně), národní alokační plány nebudou tudíž nadále potřebné, bude vytvořena jednotná rezerva pro nová zařízení, resp. nové účastníky na trhu (5 % z celkového množství EU povolenek), ze systému budou vyjmuta malá zařízení (s tepelným výkonem menším než 25 MW a produkcí emisí pod 10 tis. t), pokud budou podléhat rovnocenným opatřením ke snižování emisí, do systému budou zahrnuta některá nová odvětví (výroba hliníku, čpavku aj.) a dva další plyny (N 2 0 a perfluorhydrát PFC ), do systému obchodování s emisemi CO 2 bude zahrnuta i letecká doprava, resp. všechny lety, které startují či přistávají v Evropě aj. Nejvýznamnější je však změna ve způsobu alokace povolenek. Nová úprava předpokládá, že odvětví elektroenergetiky 5 nebudou již přidělovány žádné povolenky bezplatně, ale od r si celý jejich objem budou muset nakoupit v aukci za aktuální tržní cenu. Pro ostatní sektory bude platit povinnost nakoupit v r v aukci 20 % povolenek s nárůstem tohoto podílu na 70 % v r. 2020, až ke stoprocentnímu dražení povolenek v roce Z těchto striktních regulativů však Evropská komise předpokládá několik výjimek. Výjimku by měly dostat především energeticky náročné sektory, u nichž hrozí vážné nebezpečí přesouvání zdrojů uhlíkových emisí do třetích zemí mimo EU, která nejsou vázána srovnatelnými omezeními na emise CO 2 (tzv. carbon leakage ). Jedním z vážných motivů pro udělení této výjimky je snaha nesnížit v členských státech EU počet pracovních míst. Sestavení seznamu těchto odvětví a kriterií pro jejich posouzení bude velmi náročné a jeho finální zveřejnění se předpokládá až v roce Další výjimka bude zahrnovat země s izolovanými energetickými trhy a země, ve kterých se více než 30 % energie vyrábí z jednoho typu fosilního paliva, tj. uhlí 6, a jejichž HDP na hlavu v tržních cenách nepřesahuje 50 % unijního průměru. Určitá výjimka platí i pro leteckou dopravu, která bude po celé období dostávat zdarma 85 % povolenek. 5 některé předpokládané výjimky viz dále 6 Tato výjmka platí i pro Českou republiku. Umožní energetickým společnostem nakupovat v aukci v r pouze 30 % povolenek s růstem tohoto podílu v následujících letech až k povinnosti vydražit veškeré povolenky v r Výjimka se však vztahuje pouze k hrubé domácí spotřebě elektřiny, nikoliv k vývozu elektřiny. Znamená to, že cca 15 % povolenek, které odpovídají vývozům elektřiny z ČR, bude nutno nakupovat v aukcích již od r

8 Pro zdroje emisí skleníkových plynů, které stojí mimo systém obchodování s povolenkami, (malé průmyslové podniky, doprava, služby, zemědělství), je stanoven celounijní cíl snížit do roku 2020 emise oproti roku 2005 o 10 % s velmi diferencovanou distribucí tohoto cíle na jednotlivé členské státy EU. Splnění cílů není však pod žádnou sankcí. Regulační riziko spojené s třetí fází evropského obchodování s emisemi CO 2 I když se předpokládá nastartování systému prodeje povolenek na emise CO 2 v aukcích v několika fázích, náklady spojené s nákupem povolenek budou představovat významné regulační riziko pro mnoho průmyslových odvětví. European Branch Organisation (převzato z Going Global, 2008) odhaduje, že by dodatečné výdaje evropského průmyslu na zachování jeho stávajících aktivit do r mohly dosahovat až 90 mld. Euro ročně. Vychází přitom z předpokladu, že se cena za tunu uhlíku bude pohybovat v intervalu Euro a celkový objem emisí CO 2, který bude předmětem aukce v r. 2013, bude činit 2 mld. tun (k roku 2020 se sníží na 1,7 mld. tun). Dodatečné náklady na nákup povolenek by tak nezbytně snižovaly a v některých případech dokonce eliminovaly vklady do společného fondu určeného na investice do technologií snižujících emise skleníkových plynů. Výdaje firem na nákup povolenek budou mít bezpochyby obrovský dopad především na schopnost evropských firem konkurovat s firmami z třetích zemí, které obdobné závazky nemají. To je zesíleno skutečností, že evropský průmysl se na rozdíl od svých konkurentů specializuje na středně či vysoce uhlíkově náročné produkty (exportuje zejména chemické a farmaceutické výrobky, stroje a zařízení, automobily aj.). Protože v rámci celkové struktury exportu poklesl podíl některých pracovně náročných oborů (především textilní výroby), uhlíková náročnost evropského exportu v posledních letech ještě vzrostla. Lze důvodně předpokládat, že dosažení cílů EU v předcházení klimatickým změnám a s ním spjaté regulační riziko pro průmyslová odvětví dopadne na Českou republiku mnohem citelněji než na jiné členské země EU. Podstatnou roli přitom hraje jak nadprůměrný podíl průmyslu na tvorbě hrubé přidané hodnoty v ČR (1,5 x vyšší než je průměr v EU-27) a více než dvojnásobný podíl tuhých paliv na struktuře tuzemské spotřeby primárních energetických zdrojů ve srovnání s průměrem EU-15 i EU-27, tak vysoký podíl tuhých paliv 7 (především hnědého uhlí) při výrobě elektřiny. Energetická náročnost tvorby hrubého domácího produktu ČR byť se v posledních letech snížila je ve srovnání s jinými průmyslovými zeměmi stále ještě zhruba 4 vyšší. Regulační riziko spjaté se třetí etapou obchodování s emisemi CO 2 na jednotlivá odvětví a obory bude značně diferencované. Bude záviset vedle současné hospodářské situace podniků v daném výrobním oboru především na podílu energetických vstupů na výši přidané hodnoty v daném oboru, na možnosti přenesení nákladů na cenu povolenek na odběratele a též na možnosti nahradit domácí produkci dovozy ze zemí mimo EU, kde analyzované regulativy neplatí. Velkou váhu bude hrát i vnitřní potenciál každého odvětví pro další snížení emisí CO 2. Nejpodrobnější simulaci regulačního rizika, resp. dopadů třetí fáze systému obchodování s povolenkami na emise CO 2 na hospodaření vybrané skupiny průmyslových podniků ČR přinesla Studie dopadů revize evropského systému emisního obchodování v kontextu klimaticko-energetického balíčku na Českou republiku (MŽP, 2008). V námi sledovaném kontextu uvedeme některé její relevantní závěry. Hodnocení na úrovni jednotlivých podniků, u nichž se předpokládá jejich zařazení do evropského systému obchodování 7 Tuhá paliva mají nadprůměrný podíl i v konečné spotřebě, byť je tento podíl nižší než v celkové tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů. 8

9 s emisemi CO 2, ukázalo, že podíl přímých nákladů na nákup povolenek k celkovým současným nákladům 8 by byl nejvyšší u následujících výrob: teplárenství (29,9 %), výroba elektrické energie (23,8 %), výroba cementu (21,7 %) a vápna (16,9 %), komunální výtopny (5,9 %), hutnictví (5,8 %). U tepláren a elektráren by šlo o skokové navýšení hned v prvním roce. Emisní obchodování by mělo též značný dopad na rentabilitu celkového investovaného kapitálu. V r by vedlo k výraznému snížení zhodnocení dříve realizovaných investic (přímý dopad na čistý zisk při zachování stávajících cen). Tento typ dopadu by byl podle citované studie nejvyšší u: podnikové energetiky ve strojírenství (pokles rentability aktiv o 22,7 p.b.), teplárenství (o 18,9 p.b.), výroby vápna 9 (o 12,9 p.b.), výroby cementu (o 11,1 p.b.), u výroby elektrické energie (zde by byl pokles rentability o 7,6 p.b. v případě varianty s plným promítnutím vícenákladů, v případě varianty, kde je již povolenka částečně v ceně, by byl pokles rentability o něco menší, a to o 5,1 p.b.), hutnictví (o 6,3 p.b.). Je evidentní, že reakcí na možné snížení tvorby zdrojů pro nové investice a na postupné snížení celkové výkonnosti uvedených odvětví je zvyšování cen jejich výrobků a služeb. Do samostatného bloku je možno vydělit odvětví, která v důsledku silné mezinárodní konkurence a ztíženým podmínkám na trhu mají nízkou rentabilitu tržeb z čistého zisku. U nich by mohly náklady na nákup povolenek na emise CO 2 byť by nebyly příliš vysoké ještě více prohloubit jejich nestabilní pozici na trhu. Citovaná studie zahrnuje do této skupiny především textilní výrobu, keramickou výrobu, stejně jako chemický průmysl a podnikovou energetiku ve strojírenství. Propočty provedené v citované studii dokládají, že výrazný dopad třetí fáze emisního obchodování se netýká jen energeticky náročných oborů, ale zasahuje daleko širší spektrum oborů. V případě, že se vezmou v úvahu i nepřímé náklady vyvolané zvýšením výrobních cen základních komodit, rozšíří se toto spektrum i na odvětví, která jsou velkými spotřebiteli elektrické energie nebo základních surovin, zejména vápna, cementu a ocele. Potenciál pro další snižování emisí CO 2 v odvětvích ohrožených regulací Na základě citované studie je též možno stručně shrnout, do jaké míry mají průmyslové odvětví či obory, vystavené v souvislosti s třetí fází obchodování s emisemi CO 2 regulačnímu riziku, toto riziko zmírnit. Úzce to souvisí s vnitřním potenciálem daného odvětví pro další snižování emisí CO 2. Tento potenciál je do značné míry objektivně snížen tím, že značná část výrobních zařízení odvětví či oborů podléhajících systému obchodování s emisemi CO 2, již prošla v minulém období zásadní rekonstrukcí v souvislosti se splněním požadavků zákona o integrované prevenci a kontrole znečištění. (IPPC) 8 Při plné aukci povolenek, která se předpokládá v r U výroby vápna jde o propad čistého zisku 9

10 V teplárenství a při výrobě elektrické energie 10 jsou možnosti snižování emisí CO 2 spojeny především se strukturou využívaných paliv. Pokud jde o změnu energetického mixu, je v ČR předmětem politických diskusí zejména výstavba jaderných zařízení nové generace, kde je elektřina generována bez emisí CO 2. Jiné technologické možnosti pro snížení emisí CO 2 narážejí v ČR na svou nadměrnou investiční náročnost (např. instalace kotlů s nadkritickými parametry páry), na vysoké ceny zemního plynu (paroplynové jednotky) či na technickou dosažitelnost jen nižších instalovaných výkonů (fluidní technologie). Hydroenergický potenciál ČR je prakticky vyčerpán, řada problémů je spjata i se spalováním biomasy (pro výrobu tepla může jít jen o zařízení o malém či středním výkonu). Legislativně podporovaná větrná a fotovoltaická energetika je dosud marginální. Pro výrobu cementu (podle CEMC 2009) a výrobu vápna je charakteristický vysoký podíl tzv. procesních emisí, které nelze v podstatě redukovat (u výroby cementu je to přes využívání energeticky nejúspornějšího suchého procesu cca 2/3 stávajících emisí CO 2, u výroby vápna cca 75 % z celkových emisí). U výroby cementu je určitý potenciál úspor pouze v oblasti využívání alternativních paliv. České cementárny již mnoho let využívají jako náhradu za klasická ušlechtilá paliva ve % odpady a alternativní paliva 11. Odvětví má potenciál využívat ve větší míře než dosud i komunální a nebezpečný odpad, čemuž však brání některá legislativní ustanovení. V papírenském průmyslu nejsou zdrojem emisí CO 2 vlastní provozní technologie ale především pomocné tepelné zdroje, kde byl potenciál pro snížení emisí CO 2 v uplynulých cca 15 letech již do značné míry využit (plynofikace kotlů, instalace kotlů s fluidním spalováním, instalace jednotky s paroplynovým kogeneračním cyklem aj.). Určitý potenciál pro výraznější změnu spočívá např. ve výstavbě celulozek, které budou plně založeny na využití obnovitelných energetických zdrojů. Další snižování emisí CO 2 z vlastních provozních technologií v české metalurgii do r bude možné jen realizací komplexních technologických změn, včetně nového systému recyklací. Hledání novátorských technologických řešení v zachycování CO 2 z výroby železa a oceli je předmětem projektu Ultra Low CO 2 Steelmaking Šetření energie a extrémně nízké emise CO 2 u oceli, na kterém se aktivně podílí i největší hutní společnosti lokalizované v ČR (Evropská komise 2008). Bez aplikace inovací je další snižování emisí CO 2 z hutních technologií možné jen snižováním výroby. Určitý potenciál ke snížení emisí je pouze u pomocných tepelných zdrojů. Zvyšování výroby oceli v elektrických obloukových pecích za použití železného šrotu není pro vysoké finanční náklady i nedostatek šrotu v celé EU zatím v krátkém období realistické. Závěr Rozměr výše simulovaného regulačního rizika, spojeného s třetí fází evropského obchodování s emisemi CO 2, s sebou nese řadu nežádoucích efektů. Při velmi limitovaných technických možnostech dalšího snížení emisí CO 2 může vést zejména v odvětvích, které nemohou z konkurenčního hlediska promítnout náklady spojené s emisním obchodováním do ceny svých produktů, ke snížení výroby či k nárůstu dané komodity z dovozu. Reálně hrozí i přesun výrob do zemí mimo EU, kde toto regulační riziko neexistuje (tzv. carbon leakage ) (více Reinaud, 2008). Týká se to zejména některých uhlíkově náročných průmyslových výrob jako je cement, ocel, některé základní chemikálie aj. To by mělo velmi negativní efekt i na zaměstnanost. Tyto energeticky 10 Podle současně platné odvětvové klasifikace odvětvových činností 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 11 Např. spalování upotřebených olejů, masokostní moučky, certifikovaného paliva na bázi papíru, plastu, gumy a dalších spalitelných látek aj. 10

11 náročné produkty by bylo nutno zajistit dovozem. Přesun výroby by sice krátkodobě mohl pomoci České republice splnit cíle ve snížení emisí CO, avšak z hlediska globální ochrany životního prostředí by byl celý tento pohyb naprosto kontraproduktivní. Důvodem by byly jak vysoké emise z dopravy spojené s dovozem, tak potenciální možnost, že dané produkty budou vyráběny v zemích se zastaralými technologiemi, produkujícími velký objem CO 2. Celková bilance by byla tudíž v neprospěch ochrany životního prostředí a současně v neprospěch politiky zaměstnanosti v EU. Závěry studií o rizicích a ekonomických dopadech klimatických změn, založené na padesáti zprávách z různých odvětví (KPMG International, 2008) dokládají, že se firmy jednotlivých odvětví soustřeďují ve větší míře na příležitosti, které přináší politika předcházení klimatickým změnám (poptávka po nízkoenergetických technologiích a produktech aj.), než na rizika z této politiky plynoucí a na jejich následné dopady. Akcentování krátkodobých výkonostních cílů vede často k přehlížení rizik na dlouhodobé rentabilitě firmy. Cíl integrovat širší rejstřík rizik, spojených s politikou předcházení klimatickým změnám, do stávajícího managementu rizika si klade prozatím jen málo průmyslových oborů. Systém obchodování s emisemi CO 2 jako každé regulační opatření má své náklady a výnosy, které je nutno porovnávat s alternativami k vybranému typu regulace. Zde je velká mezera, která by měla být zaplněna jak na úrovni jednotlivých odvětví, tak na makroekonomické úrovni. Vraťme se zpět k evropskému systému obchodování s emisemi CO 2. Kodaňský summit v prosinci 2009 ukázal, že se Evropskému společenství dosud nedaří dosáhnout globální mezinárodní dohody, která uvalí stejné marginální náklady na všechny emitenty CO 2 (jde zejména o USA, Čínu, Indii, Brazílii aj.). Za těchto podmínek se regulační riziko v některých průmyslových oborech může zhmotnit pouze ve snížení výroby a ztrátě konkurenschopnosti bez adekvátního environmentálního efektu. To by bylo v přímém rozporu s vlastním doporučením EU, která pro posílení strukturálních změn a konkurenceschopnosti Unie doporučuje především zkvalitnit legislativu a v jejím rámci omezit na nezbytnou míru regulační zatížení (Evropská komise, 2004). Seznam literatury ATKINSON, A. B, STIGLITZ, J. E. Lectures on Public Economics, McGraw-Hill, CEMC Současná paliva v cementářském průmyslu, mimořádná příloha časopisu Odpadové forum, České ekologické manažerské centrum, únor ČAMROVÁ, L, JÍLKOVÁ. J. Povodňové škody a nástroje pro jejich snížení, IEP, 2006 EVROPSKÁ KOMISE Oznámení Komise COM(2004) 274. Podpora strukturální změny: průmyslová politika pro rozšířenou Evropu [online] EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o konkurenceschopnosti odvětví hutnictví, KOM(2008) 108. Brusel: Evropská komise, EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA. Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování 11

The Competitiveness of the CZ Food Industry

The Competitiveness of the CZ Food Industry Konkurenceschopnost potravinářského sektoru ČR The Competitiveness of the CZ Food Industry Martin Plášil Josef Mezera a kolektiv č. 100 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Expected Electricity and Gas Balance Report

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Expected Electricity and Gas Balance Report Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Elektroenergetika a plynárenství si vzhledem ke své vzájemné provázanosti vynucují společné

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

2010 Zpráva o očekávané

2010 Zpráva o očekávané 2010 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Obsah Contents 2 4 Použité zkratky Úvod 2 4 Applied Abbreviations Introduction

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

www.ote-cr.cz Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report

www.ote-cr.cz Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report 2014 www.ote-cr.cz Expected Electricity and Gas Balance Report 1 Očekávaná dlouhodobá

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš ISSN 1805-6873 ISSN 1805-6873 VYDAVATEL: AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04 REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Výkonný editor: Editor: Ing. David Král,

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

NEGATIVNÍ DOPADY PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA TRH PRÁCE MĚSTA PLZNĚ

NEGATIVNÍ DOPADY PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA TRH PRÁCE MĚSTA PLZNĚ GEOGRAFIE ROK 2010 ČÍSLO 2 ROČNÍK 115 MAGDALENA BAŠTOVÁ, JAROSLAV DOKOUPIL NEGATIVNÍ DOPADY PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA TRH PRÁCE MĚSTA PLZNĚ BAŠTOVÁ, M., DOKOUPIL, J. (2010): The negative effects

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání

Více

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica 2/2007. Nakladatelství Quentin Company. Opera Collegii Karel Engliš

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica 2/2007. Nakladatelství Quentin Company. Opera Collegii Karel Engliš Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše Periodica Academica 2/2007 Nakladatelství Quentin Company Opera Collegii Karel Engliš VYBRANÉ ASPEKTY INTEGRACE DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE A JEJICH DŮSLEDKY NA VÝKONNOST

Více

Hradecké ekonomické dny 2009

Hradecké ekonomické dny 2009 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2009 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2009 Sborník příspěvků Díl

Více

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie Sborník příspěvků z celostátního semináře Kroměříž 13. 15. května 2003 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE Ing. Michal Hanačík Krajský úřad Zlín Vážené dámy, vážení

Více

E G A P. EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. EXPORT GUARANTEE AND INSURANCE CORPORATION

E G A P. EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. EXPORT GUARANTEE AND INSURANCE CORPORATION B E Z P E Č N Ě N A V R C H O L S E C U R E L Y T O T H E P E A K E G A P EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. EXPORT GUARANTEE AND INSURANCE CORPORATION V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A

Více

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT TOP finance PŘEHLED FINANČNÍHO A KAPITÁLOVÉHO TRHU V ČR 2003 BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT SPECIÁL

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 27 (2/2013) Vol. XX SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013. Odpovědná společnost Responsible Company

Výroční zpráva Annual Report 2013. Odpovědná společnost Responsible Company Výroční zpráva Annual Report 2013 Odpovědná společnost Responsible Company Obsah Contents 4 Zpráva představenstva 20 Zpráva dozorčí rady 26 Konsolidovaná účetní závěrka 62 Zpráva nezávislého auditora konsolidovaná

Více