Násilí z nenávisti a snášenlivost na internetu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Násilí z nenávisti a snášenlivost na internetu"

Transkript

1 Násilí z nenávisti a snášenlivost na internetu VÝZKUMNÁ ZPRÁVA II 22. prosince 2014 PODPOŘENO GRANTEM Z ISLANDU, LICHTENŠTEJNSKA A NORSKA ZPRACOVÁNO EXKLUSIVNĚ PRO:

2 Metodologie výzkumu Velikost vzorku 1000 respondentů ve věku let Termín dotazování Metoda sběru dat Výběr respondentů Reprezentativita CAWI (on-line dotazování na panelu MEDIAN): n=650 CASI (computer assisted self-interviewing): n=350* *Metoda CASI (respondent vyplňuje dotazník off-line samostatně na počítači, který mu doručí tazatel) byla do sběru zařazena, aby došlo k pokrytí volnějších uživatelů internetu nezasažitelných on-line sběrem na panelu respondentů. kvótní výběr vzorek je reprezentativní pro populaci ČR let podle kategorií: pohlaví, kraj, věk (2 kategorie), velikost místa bydliště (3 kategorie), intenzita využívání internetu Reprezentativita datového souboru byla primárně dosažena plněním kvótního předpisu a v dodatečným dovážením dat. Statistická odchylka činí u daného vzorku +/- 1,5 procentní bod (p.b.) u méně zastoupených postojů až +/- 3 procentní body u postojů zastávaných polovinou respondentů. Viz tabulka: Kolik respondentů zastává postoj Statistická odchylka při úsudku na populaci 5 % +/- 1,5 p.b. 20 % +/- 2,5 p.b. 50 % +/- 3 p.b. 80 % +/- 2,5 p.b. 95 % +/- 1,5 p.b

3 Struktura vzorku Pohlaví muži 51 % ženy 49 % Věk let 49 % let 51 % Velikost místa bydliště (počet obyvatel) do % % a více 20 % Intenzita užívání internetu Denně 90 % Méně často či vůbec 10 % *Údaje o struktuře po vážení, zaokrouhlena na celá procenta. Zdrojem teoretických četnosti jsou data ČSU a v případě užívání internetu aktuální data MEDIA PROJEKT. Kraje Praha 12 % Středočeský 12 % Jihočeský 6 % Plzeňský 5 % Karlovarský 3 % Ústecký 8 % Liberecký 4 % Královéhradecký 5 % Pardubický 5 % Vysočina 5 % Jihomoravský 11 % Olomoucký 6 % Zlínský 6 % Moravskoslezský 12 % - 3 -

4 OSOBNÍ PŘÍSLUŠNOST K MENŠINÁM A SPECIFICKÝM SKUPINÁM OBYVATEL

5 Osobní příslušnost k menšinám S08. Cítíte se vy osobně být příslušníkem / příslušnicí nějaké specifické skupiny ve společnosti, ať už je definovaná etnicky, národnostně, sexuálně, nábožensky, nějakou specifickou fyzickou vlastností či příslušností k jakékoli subkultuře lidí? Nevím 8 % Ano 12 % Ne 81 % Za příslušníky některé z menšin či specifických skupin obyvatel se označuje zhruba osmina lidí ve věku let, dalších 8 % váhá. Častěji se za příslušníky specifických skupin označují chlapci a mladí lidé z velkých měst. Další otázky ukazují, že u mužů je důvodem to, že se výrazně častěji cítí být příslušníkem specifické subkultury a LGBT menšiny

6 Osobní příslušnost k menšinám S09. Jste vy osobně Nositel/ka nějakého specifického znaku (vysocí lidé, malí lidé, specifická barva Příslušník nějaké zájmové organizace (např. Skaut) Věřící křesťan Příslušník nějaké subkultury (punk, skejťáci, hard-core, apod.) Věřící jiné vyznání Jiné než heterosexuální orientace (LGBT) příslušník jiné národnosti než České zdravotně postižení / omezení Příslušník politicky zaměřených skupin - levicových (anarchisté, antifašisté, atd.) Příslušník politicky zaměřených skupin - pravicových (národovci, nacionalisté, Nic z výše uvedeného. 16 % 11 % 10 % 8 % 4 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 60 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % I mladí lidé, kteří se v obecné otázce neoznačili za příslušníky/ce menšin a specifických skupin obyvatel, se v otázce s nabídkou často identifikují s některou nabízenou skupinou, která může být ostatními lidmi daného věku chápána jako menšina či specifická subkultura. Do takových skupin definovaných fyzickým znakem, zájmem / kulturní preferencí, vírou, sexuální orientací, etnicitou a národností či politickým přesvědčením se řadí až 40 % populace mladých lidí

7 Osobní příslušnost k menšinám Jiné než heterosexuální orientace (LGBT) Příslušník nějaké subkultury (punk, skejťáci, hard-core, apod.) příslušník jiné národnosti než České Nositel/ka nějakého specifického znaku (vysocí lidé, malí lidé, specifická barva Příslušník nějaké zájmové organizace (např. Skaut) Věřící křesťan Věřící jiné vyznání zdravotně postižení / omezení Příslušník politicky zaměřených skupin - levicových (anarchisté, antifašisté, atd.) Příslušník politicky zaměřených skupin - pravicových (národovci, nacionalisté, S08. Cítíte se vy osobně být příslušníkem/příslušnicí nějaké specifické skupiny ve společnosti 24% 26% 23% 18% 30% 35% 51% 48% 47% 78% 62% 63% 66% 69% 55% 44% 36% 39% 47% 11% 12% 13% 13% 13% 8% 8% 15% 20% 19% 6% Parciální korelace (-1 až 1) 0,31** 0,31** 0,14** 0,14** 0,1** 0,09** 0,05 0,03-0,02-0,15** Pozn: Konkrétní procentuální údaje jsou díky omezeným vzorkům příslušníků jednotlivých skupin spíše indikativní. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ano Ne Nevím Data umožňují srovnat, nakolik se členové různých reálně menšinových skupin (otázka S09) liší ve spontánní obecné identifikaci sama sebe jako příslušníka menšiny či specifické skupiny (S08). Většinou se tak cítí mladí lidé s jinou než heterosexuální orientací (LGBT) a často také členové subkultur a lidé jiných národností. Protože jeden člověk může být příslušníkem více skupin, zkoumali jejich přímý vliv pomocí tzv. parciálních korelací (vliv příslušnosti k jednotlivým skupinám na celkovou sebeidentifikaci po odstínění vlivu dalších skupin). Ukazuje se, že kromě tří zmíněných skupin pocit příslušnosti ke specifické skupině / menšině významně zvyšuje nositelství speciálního fyzického znaku, členství v zájmových organizacích a křesťanské vyznání. Naopak jiná vyznání nemá po odstínění odlišnosti v národnosti významný přímý vliv. Příslušnost k pravicovým politickým skupinám pak u lidí, kteří do jiných skupin nepatří, dokonce posiluje pocit, že jsou součástí majority (hypoteticky díky pocitu, že tyto skupiny zastávají hodnoty majoritní / tradiční společnosti)

8 ZKUŠENOST S NÁSILÍM Z NENÁVISTI

9 Zkušenosti s násilím z nenávisti Násilí z nenávisti je násilí páchané, protože oběť příslušela k nějaké skupině lidí (etnicky, nábožensky, sexuálně, apod.), subkultuře (punk, skejťák, apod.) či měla nějaký specifický znak (výška, účes, nadváha, postižení, apod.), kterým se odlišovala O01. Byl(a) jste vy osobně někdy SVĚDKEM násilí z nenávisti? O09. Byl(a) jste vy osobně někdy OBĚTÍ násilí z nenávisti? Byl(a) svědkem Fyzické násilí 32 % Verbální útok osobní 62 % Verbální útok online 6 % Byla obětí Ano 18 % Fyzické násilí 30 % Verbální útok osobní 66 % Verbální útok online 4 % Ano 32 % Ne 68 % Ne 82 % Velká část mladých lidí má osobní zkušenost s násilím z nenávisti necelá pětina (18 %) byla někdy přímo jeho obětí a třetina (32 %) byla svědkem. V případě svědků i obětí se zhruba ve třetině případů jedná o fyzické násilí a ve zbytku případů o verbální útoky(on-line či osobně). Zkušenost s násilím z nenávisti logicky roste s věkem (mezi lidmi ve věku let bylo svědkem 35 % dotázaných). Výrazně častější je také ve velkých městech nad obyvatel svědkem zde bylo 47 % mladých a 26 % říká, že bylo někdy také obětí

10 Zkušenosti s násilím z nenávisti MEZI PŘÍSLUŠNÍKY MENŠIN O01. Byl(a) jste vy osobně někdy SVĚDKEM násilí z nenávisti? O09. Byl(a) jste vy osobně někdy OBĚTÍ násilí z nenávisti? Byl(a) svědkem Byl(a) obětí cítí se být příslušníkem specifické skupiny 63 % cítí se být příslušníkem specifické skupiny 46 % necítí se být příslušníkem specifické skupiny 27 % necítí se být příslušníkem specifické skupiny 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Zkušenost s násilím z nenávisti má většina lidí, kteří se cítí být příslušníkem některé společenské menšiny 63 % lidí, kteří se považují za příslušníka menšiny, bylo svědkem násilí z nenávisti, a celých 46 % bylo obětí násilí z nenávisti. Mezi lidmi, kteří se necítí být příslušníky menšin jsou zkušenosti v roli svědka i oběti výrazně méně časté. V případě pozice oběti to vychází přímo z definice násilí z nenávisti, které je na jedinci či skupině pácháno díky jejím odlišným znakům. 13 % lidí, kteří se necítí být příslušníky menšiny, a přitom deklarují, že byli obětí násilí z nenávisti, jsou často lidé, kteří patří k nějaké reálně menšinové skupině (nositelé specifického fyzického znaku, lidé s vyznáním, postižení, příslušníci politických skupin, atd.), ale neidentifikují se jako menšina

11 Reakce na násilí z nenávisti O07 / O14. Jak jste reagoval(a) v situaci, kdy k násilí docházelo? Jako svědek Jako oběť Přidal(a) jsem se byl to vtip / nejednalo se o nic závažného 4 % Byl(a) jsem jedním z útočníků 1 % Jinak 14 % Byl(a) jsem spíše pasivní bál(a) jsem se / nevěděl(a) jsem co dělat 59 % Snažil(a) jsem se oběť bránit 36 % Byl(a) jsem spíše pasivní bál(a) jsem se / nevěděl(a) jsem co dělat 37 % Snažil(a) jsem se bránit 49 % Reakce na násilí z nenávisti se mezi respondenty liší. Polovina obětí uvádí, že se ve své situaci snažila bránit častěji to říkají muži (60 %) než ženy (40 %). V roli svědka se oběti násilí z nenávisti podle svých slov zastalo jen 36 % respondentů (deklarace mužů a žen se zde neliší). Polovina (53 %) svědků, kteří se oběti nezastali, to zdůvodňují tím, že incidentu nepřipisovali důležitost. Ostatní říkají, že se oběti zastat chtěli, ale báli se nebo nevěděli, co dělat, či měli pro pasivitu jiné důvody

12 Reakce na násilí z nenávisti Z POZICE SVĚDKA A OBĚTI O08 / Q15. Jak jste reagoval(a), když se situace uklidnila a bylo po incidentu? Jako svědek Jako oběť Neřešil(a) jsem to / nikomu jsem to neřekl(a) 47 % Někomu jsem to řekl / s někým jsem to řešil 53 % Se samotným i útočníky 6 % Učitelé a pracovníci školy 6 % Komu / s kým? Moji rodiče / někdo z rodiny 25 % Organizace, kam se dá hlásit zkušenost s násilím 0 % S někým jiným 3 % Moji známí a kamarádi 47 % Policie 13 % Neřešil(a) jsem to / nikomu jsem to neřekl(a) 31 % Někomu jsem to řekl / s někým jsem to řešil 69 % Se samotným i útočníky 2 % Komu / s kým? Organizace, kam se dá hlásit Učitelé a zkušenost pracovníci s násilím školy 0 % 7 % Moji rodiče / někdo z rodiny 40 % S někým jiným 8 % Moji známí a kamarádi 33 % Policie 11 % Okolo třetiny (31 %) mladých lidí, kteří se stanou obětí násilí z nenávisti, se s událostí nikomu nesvěří a nijak ji neřeší. U většiny (69 %), která o ni hovoří / řeší ji, převládá svěření se někomu z rodiny či známým a kamarádům (celkem 73 % z těch, kteří událost nějak řešili). Jen menšina lidí, kteří událost nějak řeší, se svěří policii (11 %) či učitelům ú pracovníkům ve škole (7 %). Svědectví násilí si nechá pro sebe zhruba polovina (47 %) mladých lidí většina zbytku ji stejně jako v případě obětí řeší / diskutuje s rodinou či kamarády a jen zhruba pětina řešících s oficiálními místy, které mohou věc přímo řešit (učitelé, policie)

13 OT 15 / 16. Jak by se zachoval(a), pokud by byl(a) (znovu) obětí/svědkem násilí z nenávisti? Jako svěděk Reakce na násilí z nenávisti Z POZICE SVĚDKA A OBĚTI Jako oběť Komu / s kým? nikomu bych to neřekl(a) 20 % Někomu bych to řekl(a) / s někým bych to řešil 80 % Komu / s kým? Učitelé a pracovníci školy 6 % Organizace, kam se dá hlásit zkušenost s násilím 5 % S někým jiným 3 % nikomu bych to neřekl(a) 16 % Někomu bych to řekl(a) / s někým bych to řešil 84 % Učitelé a pracovníci školy 3 % Organizace, kam se dá hlásit zkušenost s násilím 5 % S někým jiným 2 % Se samotnými útočníky 5 % Moji rodiče / někdo z rodiny 22 % Moji známí a kamarádi 22 % Policie 37 % Se samotnými útočníky 4 % Moji rodiče / někdo z rodiny 27 % Moji známí a kamarádi 17 % Policie 43 % Reálnou zkušenost s násilím z nenávisti s někým řešilo jen 53 % svědků a 69 % obětí (viz výše) do budoucna jsou si přitom lidé svou aktivitou výrazně jistější. Celkem 80 % odpovídá, že by násilí řešili z pozice svědků a 84 %, že by si ho nenechaly pro sebe jako oběti. Velká část přitom plánuje obrátit se na policii. Rozdíl mezi plány a realitou může být v tom, že lidé bez zkušenosti, častěji předpokládají řešení / referování o násilí z nenávisti, ke kterému ale reálně nepřistoupí. Nebo tím, že oběti / svědci, které o násilí nikomu neřekli, předpokládají že podruhé by tak udělali

14 Předpokládaná reakce na násilí z nenávisti svědek Q16. Jak byste se zachoval(a) pokud byste byla (znovu) svědkem nějakého násilí z nenávisti? oběť Byl svědkem a neřešil to Byl svědkem a řešil to Nebyl svědkem % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Neřešil(a) bych to/ nikomu bych to neřekl(a) Někomu bych to řekl(a) / s někým bych to řešil O17. Jak byste se zachoval(a) pokud byste byla (znovu) obětí nějakého násilí z nenávisti? Byl obětí a neřešil to Byl obětí a řešil to Nebyl obětí % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Neřešil(a) bych to / nikomu bych to neřekl(a) Někomu bych to řekl(a) / s někým bych to řešil Analýza potvrzuje zejména první hypotézu z předchozího slidu. Lidé, kteří nebyli svědky či obětí násilí z nenávisti předpokládají aktivitu v 80 % případů (z pozice svědka) respektive 84 % případů (z pozice oběti). To je výrazně více, než je reálná aktivita mezi lidmi, které násilí z nenávisti skutečně zažili (viz slide 12). Nejvíce pasivní jsou lidé, kteří již někdy násilí z nenávisti zažili a neřešili ho. Jen v 62 % respektive 64 % případů předpokládají, že by se při opakování této zkušenosti zachovali jinak

15 MĚŘÍME ROMŮM PŘÍSNĚJŠÍM METREM? HODNOCENÍ SHODNÝCH UDÁLOST PŘI NE/ZNALOSTI ETNICITY AKTÉRA

16 Měříme Romům přísnějším metrem? METODIKA DOTAZOVACÍHO EXPERIMENTU Výzkumu obsahoval test, zda respondenti vnímají a reagují na shodné události, pokud je jejich aktérem Rom/ka a člověk bez specifikace etnicity. Případné rozdíly mohou naznačovat, jak se skupinové vnímání příslušníků menšiny (ať již založené na osobních zkušenostech s jedinci, sdílených informacích či osobním pocitu) přenáší na její členy, o kterých nemáme žádné další informace. U každého respondenta výzkumu bylo náhodně vybráno, zda se mu jednotlivé výroky (1-6) zobrazí jako etnicky nepříznakové či etnicky příznakové. Každý respondent tedy odpovídal na 3 etnicky příznakové a 3 nepříznakové výroky a jeden daný výrok hodnotil buď ve formě s etnicitou aktéra, či bez ní, aby neodhalil podstatu experimentu. Ze stejného důvodu tedy omezení schopnosti rozpoznat podstatu experimentu byly výroky rozděleny do různých částí dotazníku. Díky náhodnému výběru bezpříznakové / příznakové verze hodnotil každou verzi výroku reprezentativní vzorek zhruba n=500 respondentů ve věku let Etnicky bezpříznaková varianta Jak byste se cítil(a), kdybyste jela autobusem a několik sedadel od vás by se dva mladíci (14-15 let) nahlas bavili a pouštěli si hudbu z mobilu? Co byste si pomyslel(a), pokud byste procházela / projížděla kolem stavby a viděl(a) dělníka, jak sedí vedle výkopu a kouří? Co by vás jako první napadlo, pokud byste viděl(a) postaršího muže, jak fackuje na ulici zhruba 20letou dívku? Myslíte si, že matka s nízkými příjmy, které se narodila trojčata, si zaslouží jednorázový státní příspěvek ve výši dvou průměrných platů (cca 50 tisíc)? Představte si, že byste vy či vaše rodina pronajímali byt původně určený pro 3-4 člennou rodinu, a zavolala by Vám 35letá žena jménem Anna Veselá s tím, že by měla zájem byt pronajmout pro svou 5člennou rodinu. Představte si, že 17letý chlapec vykrade trafiku. Jaký trest je podle vás adekvátní? Etnicky příznaková varianta Jak byste se cítil(a), kdybyste jela autobusem a několik sedadel od vás by se dva Romové (14-15 let) nahlas bavili a pouštěli si hudbu z mobilu? Co byste si pomyslel(a), pokud byste procházela / projížděla kolem stavby a viděl(a) romského dělníka, jak sedí vedle výkopu a kouří? Co by vás jako první napadlo, pokud byste viděl(a) postaršího muže, jak fackuje na ulici zhruba 20letou romskou dívku? Myslíte si, že romská matka s nízkými příjmy, které se narodila trojčata, si zaslouží jednorázový státní příspěvek ve výši dvou průměrných platů (cca 50 tisíc)? Představte si, že byste vy či vaše rodina pronajímali byt původně určený pro 3-4 člennou rodinu, a zavolala by Vám 35letá žena jménem Erika Demeterová s tím, že by měla zájem byt pronajmout pro svou 5člennou rodinu Představte si, že 17letý Rom vykrade trafiku. Jaký trest je podle vás adekvátní?

17 Vnímání situací dle etnicity aktéra V01. Jak byste se cítil(a), kdybyste jela autobusem a několik sedadel od vás by se dva mladíci / Romové (14-15 let) nahlas bavili a pouštěli si hudbu z mobilu? nerom Rom % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Velmi nepříjemně Trochu nepříjemně Spíše bez problémů Zcela bez problému V02. Co byste si pomyslel(a), pokud byste procházela / projížděla kolem stavby a viděla (romského) dělníka, jak sedí vedle výkopu a kouří? nerom Rom % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Určitě se fláká Asi se fláká Asi má pracovní přestávku Určitě má pracovní přestávku Hlasité chování ve veřejné dopravě je většině respondentů nepříjemné obecně. Existuje však významný rozdíl mezi tím, jak respondenti hodnotí nepříjemnost, pokud se hlasitě chovají mladiství Romové či mladiství bez uvedení etnicity. V případě Romů označuje situaci za nepříjemnou 77 % respondentů, v případě bez uvedení etnicity 64 %. Rozdíl je i v zastoupení hodnocení velmi nepříjemné. Otázka na interpretaci chování sedícího / kouřícího dělníka z testovaných vykazuje nejmenší odlišnosti podle toho, zda je v ní zapojena informace o etnicitě - při informaci o romské etnicitě je hodnocení negativnější (fláká se), ale rozdíly jsou na hranici významnosti. To lze připisovat mimo jiné částečně stereotypizujícímu pohledu části respondentů na líné dělníky bez ohledu na etnicitu či národnost

18 Vnímání situací dle etnicity aktéra V03. Co by vás jako první napadlo, pokud byste viděl(a) postaršího muže, jak fackuje na ulici zhruba 20letou (romskou) dívku? nerom Rom % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Muž ji určitě napadá dívka je v ohrožení Muž ji asi napadá Muž se asi jen brání a za něco ji napomíná Muž se určitě jen brání...napomíná dívka není v ohrožení V04. Myslíte si, že (romská) matka s nízkými příjmy, které se narodila trojčata, si zaslouží jednorázový státní příspěvek ve výši dvou průměrných platů (cca 50 tisíc)? nerom Rom % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne V otázce na vnímání situace, kdy respondent bez dalších informací vidí na ulici postaršího muže fackovat dívku, je významný rozdíl zejména v tom, že v případě uvedení etnicity dívky (romská) klesá zastoupení respondentů, kteří situaci interpretují jednoznačně jako napadení a ohrožení dívky ze 42 % na 30 %. Většina respondentů si tak vybírá mezi nevyhraněnými intepretacemi. V otázce na zasloužení porodného je rozdíl celkový a výraznější při neuvedení etnicity zaslouženost státního příspěvku chudé matce trojčat přiznává 71 % respondentů, v případě uvedení romské etnicity pouze 40 % respondentů, přičemž jen 8 % si je jisto

19 Vnímání situací dle etnicity aktéra V05. Představte si, že byste vy či vaše rodina pronajímali byt původně určený pro 3-4 člennou rodinu, a zavolala by Vám 35letá žena jménem Anna Veselá / Erika Demeterová s tím, že by měla zájem byt pronajmout pro svou 5člennou rodinu. nerom Rom % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Určitě by to nebyl problém Spíše by to nebyl problém Spíše by to byl problém Určitě by to byl problém V06. Představte si, že 17letý chlapec /Rom vykrade trafiku. Jaký trest je podle vás adekvátní? nerom Rom % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Trest ve škole např. dvojka z chování Pokuta a veřejné práce Podmíněné odnětí svobody Odnětí svobody na 1-3 měsíce Odnětí svobody na 4-12 měsíců Odnětí svobody na 1-2 roky Horší pozice při hledání bydlení je jedním z důvodů sociálního vyloučení některých Romů a jejich koncentrace např. do ubytoven s vysoce nadstandardními nájmy. Ať již má obava z romských nájemců opodstatnění jen v pocitu či ve sdílených / vlastních zkušenostech, projevuje se i do apriorního hodnocení podle jména uchazeče o byt. Pronájem bytu pětičlenné rodině volající Anny Veselé označuje za problém jen 31 % dotázaných, zatímco u volající Eriky Demeterové to je 69 % dotázaných. Vysoký rozdíl v této otázce může být částečně umožněn i tím, že dotaz etnicitu pouze implikuje a ne přímo zmiňuje, takže netlačí respondenty k sociálně desirabilním odpovědím (nediskriminování). V otázce na navrhované tresty pro zloděje v trafice je rozdíl hlavně v tom, že pokud je zmíněna romská etnicita, respondenti se významně častěji kloní k nejtvrdšímu nabízenému trestu odnětí svobody (1-2 roky) a méně k případnému trestu pomocí pokuty a veřejných prací

20 Vnímání situací dle etnicity aktéra a osobní znalosti / neznalosti Roma V01. Jak byste se cítil(a), kdybyste jela autobusem a několik sedadel od vás by se dva mladíci (14-15 let) nahlas bavili a pouštěli si hudbu z mobilu? všichni odpovídající V01. Jak byste se cítil(a), kdybyste jela autobusem a několik sedadel od vás by se dva Romové (14-15 let) nahlas bavili a pouštěli si hudbu z mobilu? Známost / blízkost Roma v sociálním okolí zná Roma (člen rodiny, kamarád, známý, spolužák) nezná žádného Roma (maximálně potkává) % 20% 40% 60% 80% 100% Velmi nepříjemně Trochu nepříjemně Spíše bez problémů Zcela bez problému U hodnocení nepříjemnosti hlasitého chování dvojice romských chlapců ve veřejné dopravě se liší odpovědi lidí, kteří nějakého Roma / Romku alespoň povrchně znají (mají mezi spolužáky, známými či dokonce kamarády / v rodině) a lidí, kteří žádného neznají. Respondenti, kteří nějakého Roma znají a mají v sociálním okolí, hodnotí nepříjemnost situace s uvedením etnicity aktérů podobně jako ji hodnotili respondenti, v jejichž otázce etnicita aktérů uvedena nebyla

21 Vnímání situací dle etnicity aktéra a osobní znalosti / neznalosti Roma V02. Co byste si pomyslel(a), pokud byste procházela / projížděla kolem stavby a viděla dělníka, jak sedí vedle výkopu a kouří? všichni odpovídající V02. Co byste si pomyslel(a), pokud byste procházela / projížděla kolem stavby a viděla romského dělníka, jak sedí vedle výkopu a kouří? Známost / blízkost Roma v sociálním okolí zná Roma (člen rodiny, kamarád, známý, spolužák) nezná žádného Roma (maximálně potkává) % 20% 40% 60% 80% 100% Určitě se fláká Asi se fláká Asi má pracovní přestávku Určitě má pracovní přestávku Podobné jako u otázky na hlučné chování v autobuse platí u otázky na intepretaci sedícího kouřícího dělníka. Respondenti, kteří měli v otázce uvedenu romskou etnicitu dělníka a znají či mají Roma/Romku v sociálním okolí, se hodnocením neliší od respondentů, kteří posuzovali etnicky bezpříznakovou situaci. Od těchto respondentů se naopak negativním hodnocením (fláká se) odlišuje skupina respondentů, kteří měli v otázce uvedenu etnicitu dělníka a přitom žádného Roma / Romku osobně neznají (ani jako spolužáka apod.)

22 Vnímání situací dle etnicity aktéra a osobní znalosti / neznalosti Roma V03. Co by vás jako první napadlo, pokud byste viděl(a) postaršího muže, jak fackuje na ulici zhruba 20letou dívku? všichni odpovídající V03. Co by vás jako první napadlo, pokud byste viděl(a) postaršího muže, jak fackuje na ulici zhruba 20letou romskou dívku? Známost / blízkost Roma v sociálním okolí zná Roma (člen rodiny, kamarád, známý, spolužák) nezná žádného Roma (maximálně potkává) % 20% 40% 60% 80% 100% Muž ji určitě napadá dívka je v ohrožení Muž se asi jen brání a za něco ji napomíná Muž ji asi napadá Muž se určitě jen brání a za něco ji napomíná dívka není v ohrožení V otázce na interpretaci situace, kdy postarší muž fackuje na ulici 20letou romskou dívku, se hodnocení respondentů, kteří znají / neznají Roma či Romku významně neliší

23 Vnímání situací dle etnicity aktéra a osobní znalosti / neznalosti Roma V04. Myslíte si, že matka s nízkými příjmy, které se narodila trojčata, si zaslouží jednorázový státní příspěvek ve výši dvou průměrných platů? všichni odpovídající V04. Myslíte si, že romská matka s nízkými příjmy, které se narodila trojčata, si zaslouží jednorázový státní příspěvek ve výši dvou průměrných platů? Známost / blízkost Roma v sociálním okolí zná Roma (člen rodiny, kamarád, známý, spolužák) nezná žádného Roma (maximálně potkává) % 20% 40% 60% 80% 100% Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Respondenti, kteří povrchně či lépe znají nějakého Roma či Romku (mají ho / jí mezi spolužáky, známými či dokonce mezi kamarády nebo v rodině), se hodnocením zaslouženosti porodného více blíží hodnocením respondentů, kteří neměli v otázce specifikovánu etnicitu chudé matky. Stejně však přiznávají romské matce zaslouženost dávky jen v necelé polovině případů (47 %). Oproti lidem, kteří příspěvek pro chudou romskou matku hodnotili a žádného Roma / Romku osobně neznají, však významně méně často zaslouženost zcela vylučují ( určitě ne ),

24 Vnímání situací dle etnicity aktéra a osobní znalosti / neznalosti Roma V05. Představte si, že byste vy či vaše rodina pronajímali byt původně určený pro 3-4 člennou rodinu, a zavolala by Vám 35letá žena jménem Anna Veselá s tím, že by měla zájem byt pronajmout pro svou 5člennou rodinu. všichni odpovídající V05. Představte si, že byste vy či vaše rodina pronajímali byt původně určený pro 3-4 člennou rodinu, a zavolala by Vám 35letá žena jménem Erika Demeterová s tím, že by měla zájem byt pronajmout pro svou 5člennou rodinu. Známost / blízkost Roma v sociálním okolí zná Roma (člen rodiny, kamarád, známý, spolužák) nezná žádného Roma (maximálně potkává) % 20% 40% 60% 80% 100% Určitě by to nebyl problém Spíše by to nebyl problém Spíše by to byl problém Určitě by to byl problém Situace v otázce na pronájem bytu rodině volající Eriky Demeterové je obdobná. Lidé, kteří znají či v sociálním okolí (mezi známými a spolužáky) mají Roma a Romku, sice nehodnotí otázku jako neproblematickou (jen 40 % říká, že by to určitě či spíše nebyl problém), ale oproti lidem bez osobní znalosti jakéhokoli Roma nejčastěji volí střední neurčité kategorie. Lze tedy předpokládat, že by častěji vyžadovali další informace (např. osobní kontakt) na posouzení reálné způsobilosti uchazečky hypoteticky díky tomu, že si kvůli osobní znalosti silněji uvědomují možné významné rozdíly v rámci romských rodin

25 Vnímání situací dle etnicity aktéra a osobní znalosti / neznalosti Roma V06. Představte si, že 17letý chlapec vykrade trafiku. Jaký trest je podle vás adekvátní? všichni odpovídající V06. Představte si, že 17letý Rom vykrade trafiku. Jaký trest je podle vás adekvátní? Známost / blízkost Roma v sociálním okolí zná Roma (člen rodiny, kamarád, známý, spolužák) nezná žádného Roma (maximálně potkává) % 20% 40% 60% 80% 100% Trest ve škole např. dvojka z chování Pokuta a veřejné práce Podmíněné odnětí svobody Odnětí svobody na 1-3 měsíce Odnětí svobody na 4-12 měsíců Odnětí svobody na 1-2 roky Lidé, kteří znají či v sociálním okolí mají Roma či Romku, hodnotí navrhované tresty pro pachatele s romskou etnicitou srovnatelně s hodnocením respondentů, kteří se vyjadřovali k etnicky bezpříznakovému výroku. Jen ve 37 % případů vyžadují nepodmíněné odnětí svobody. Respondenti, kteří neznají Roma a hodnotili etnicky příznakový výrok, požadují nepodmíněné odnětí svobody ve většině (53 %) případů

26 HODNOCENÍ DŮVODŮ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ A PROBLEMATICKÉHO SOUŽITÍ S ROMY

27 Dimenze a důvody sociálního vyloučení ÚVOD Sociální vyloučení má různé projevy (v sociologii nazývány taktéž dimenze sociálního vyloučení), mezi něž patří mimo jiné sociálně-prostorové vyloučení (tvorba ghett, koncentrace osob v ubytovnách), vyloučení z trhu práce (nezaměstnanost a nestabilní pracovní úvazky), ekonomické problémy domácnosti (příjmová chudoba, materiální deprivace a zadlužení) a faktory směřující k reprodukci chudoby v čase (nízké stupně vzdělání dosahované dětmi z chudých / vyloučených rodin). Tyto jevy jsou vzájemně kauzálně provázány. Sociální vyloučení je pak často kombinací selhání a chybných rozhodnutí jedinců (či jejich rodičů / příbuzných) a systémových faktorů, které pro tato pochybení vytvářejí podmínky, zhoršují jejich dopady a znesnadňují jedincům se ze sociálního vyloučení vymanit. Systémové příčiny sociálního vyloučení ilustruje mimo jiné výzkum UNDP Roma Study 2011 (realizovaný společností MEDIAN mezi romskými a neromskými obyvateli vyloučených lokalit a jejich okolí). Ukazuje například, že: Zadluženost českých Romů z vyloučených lokalit není výrazně vyšší než u neromů z těchto lokalit či jejich okolí. Obě skupiny však dluží výrazně častěji než Romové ve většině dalších 11 středoevropských, východoevropských a balkánských států, kde probíhal výzkum organizovaný Rozvojovým programem OSN (UNDP). Zadluženost českých Romů z vyloučených oblastí přitom byla v roce 2011 mezinárodně specifická v tom, že jejich dluhy často pocházely od menších nebankovních institucí a lokálních neformálních poskytovatelů půjček (lichvářů). Jde tedy zřejmě o výrazný vliv systémového nastavení regulace v poskytování půjček a vymáhání a přeprodávání dluhů v ČR. Analýza dat UNDP Roma Study rovněž ukazuje mimo jiné, že pracovní aktivita respondentů ze sociálně vyloučených oblastí a jejich okolí závisí více než přímo na etnicitě na nejvyšším dosaženém vzdělání a dalších systémových faktorech spjatých s regionem apod. Mezi respondenty s dokončeným středním vzděláním (alespoň učiliště) tak etnicita respondenta v otázce zaměstnanosti hraje již velmi malou roli. Samo vzdělání přitom podle dat výrazně souvisí s intenzitou předškolního vzdělávání, která je mezi Romy z vyloučených oblastí nízká. V nevyloučené populaci jsou často jevy související se sociálním vyloučením připisovány výhradně selhání jedinců (jakkoli se na něm individuální charakteristiky mohou podílet). Otázka v tomto smyslu byla zařazena i do výzkumu mezi respondenty ve věku let

28 Vnímané důvody sociálního vyloučení Romů P04. Následující otázka se týká soužití majoritní společnosti s romskou menšinou. Na škále 1-5 prosím odpovězte, s jakým z následujících výroků souhlasíte výrok vlevo (hodnoty 1 a 2) výrok vpravo (hodnoty 4 a 5) špatné vzdělávací politiky nedostatku práce a horšího postavení Romů při hledání zaměstnání činnosti lichvářů, některých poskytovatelů úvěrů a dopadů exekucí Nízké vzdělání mnoha Romů je důsledek zejména 9 % 77 % Velká nezaměstnanost Romů je důsledek zejména 14 % 74 % Zadluženost některých Romů je důsledek zejména 18 % 57 % neochoty Romů se vzdělávat neochoty Romů pracovat špatné správy financí ze strany Romů Časté vyloučení Romů (bydlení v ubytovnách, sociálně vyloučených oblastech apod.) je důsledek zejména horšího postavení Romů při hledání bydlení a absence sociálního bydlení 16 % 60 % neochoty nebo neschopnosti bydlet v majoritní společnosti ze strany většinové společnosti 22 % Projevy rasismu existují zejména 35 % ze strany Romů 100% 50% 0% 50% 100% Oslovení respondenti ve všech pěti zkoumaných otázkách kladou vinu dominantně na stranu Romů a jejich pochybení. Nejzřetelnější je to v případě důvodů nezaměstnanosti a nízkého vzdělání, kde okolo tří čtvrtin respondentů vidí důvod v neochotě Romů se vzdělávat a pracovat (hodnoty 4 a 5 na škále 1-5). V případě prostorového vyloučení a zadluženosti vidí důvod v selhávání Romů okolo 60 % a zhruba šestina respondentů akcentuje systémové důvody. Podobně, ačkoli méně je strukturována i otázka na to, zda projevy rasismu existují spíše ze strany Romů (35 %) či ze strany většinové populace (22 %)

29 Vnímané důvody vyloučení Romů DLE DŮVĚRY HOAXŮM P04. Následující otázka se týká soužití majoritní společnosti s romskou menšinou. Na škále 1-5 prosím odpovězte, s jakým z následujících výroků souhlasíte Celkový průměr pěti hodnocení problémů na škále 1-na straně společnosti / systémových problémů až 5-na straně Romů, jejich neochoty apod. Nevěří žádnému hoaxu 3,5 Věří 1 hoaxu Věří 2 hoaxům 3,8 3,8 Věří 3 a více 4, Ve výzkumu byla mimo jiné také testováno, na kolik respondenti věří 5 tzv. hoaxům (tedy nepravdivým a zkresleným zprávám) o Romech, které se šíří sociálními sítěmi. Mezi těmito hoaxy patří například informace o lécích a lístcích na veřejnou dopravu zdarma pro Romy, zvýhodněních v důchodovém systému, nároku na vyšší sociální dávky apod. (podrobněji viz první zpráva z výzkumu). Důvěra v hoaxy v řadě případů souvisí i s dalšími postoji k Romům. Projevuje se to i v otázce na důvody sociálního vyloučení a původ rasismu (Romové x majorita). Z těchto pěti proměnných, kde hodnocení probíhalo na škále 1-5, byl zkonstruován souhrnný index (průměr). Pokud v něm má respondent hodnotu 1, kladl ve všech otázkách vinu na stranu společnosti. Pokud v něm má hodnotu 5, kladl ve všech otázkách vinu na stranu Romů. Ukazuje se, že respondenti, kteří správně posoudili nepravdivost všech 5 testovaných hoaxů (nevěří ani jednomu) kladou vinu za sociální vyloučení a rasismus poměrně rovnoměrně mezi majoritní společnost / její systémové problémy a selhávání / neochotu Romů (hodnota 3,5 blízká průměru). Lidé, kteří věří 3 a více hoaxům z pěti se významně více kloní ke kladení viny na stranu Romů. Tento vztah může mít reálně oba směry: a) lidé ovlivnění hoaxy více viní Romy, b) lidé kritičtí k Romům mají větší sklon věřit i zkresleným a nepravdivým informacím

30 Rasismus ze strany společnosti a Romů DLE CHÁPÁNÍ NÁSILÍ Z NENÁVISTI P04. Následující otázka se týká soužití majoritní společnosti s romskou menšinou. Na škále 1-5 prosím odpovězte, s jakým z následujících výroků souhlasíte. Projevy rasismu existují zejména ze strany většinové společnosti ze strany Romů M8. Je podle vás projevem násilím z nenávisti, když Rom napadne a okrade taxikáře ano ne 29 % 18 % 42 % 43 % 28 % 40 % 100% 50% 0% 50% 100% To, jak hodnotíme rasismus ze strany majoritní společnosti a Romů, může mimo jiné souviset s tím, co chápeme rasově motivovanými útoky a násilím z nenávisti. Respondenti, kteří za násilí z nenávisti (tedy násilí páchané na jedinci díky znakům, které ho řadí k nějaké specifické skupině obyvatel / proto, že je zástupcem některé menšiny) považují i finančně motivovaný trestný čin páchaný Romy, častěji uvádějí, že rasismus existuje zejména ze strany Romů (cca 40 %). Lidé, kteří finančně motivovaný trestný čin umí od násilí z nenávisti odlišit, viní z projevů rasismu v průměru rovnocenně majoritní společnost i Romy

31 Rasismus ze strany společnosti a Romů DLE POUŽÍVANÉHO A DŮVĚRYHODNÉHO ZDROJE INFORMACÍ Projevy rasismu existují zejména ze strany většinové společnosti (1) nebo ze strany Romů (5)? Aktivisté průměr na škále 1-5 Nevládní organizace věnující se těmto tématům Tisk (noviny a časopisy) Škola V otázce soužití s menšinami čerpá z daného zdroje a důvěřuje mu Televize Úřady, instituce (jejich webové stránky apod.) On-line zpravodajství Vlastní zkušenosti Rodina a známí osobní rozhovory Sociální sítě (postované články a zkušenosti) Rodina a známí a jiná elektronická komunikace hodnota blízká 1 znamená ze hodnota blízká 5 znamená strany většinové společnosti ze strany Romů Hodnocení, zda projevy rasismu pocházejí spíše ze strany Romů či ze strany majoritní společnosti, souvisí i s informačními zdroji. Menšina mladých lidí, která v otázce soužití s menšinami vychází a důvěřuje aktivistům a nevládním organizacím, akcentuje projevy rasismu ze strany majority. Lidé, kteří důvěřují a vycházejí z tisku a školy, jsou v hodnocení v průměru neutrální. Nejčastěji vidí projevy rasismu na straně Romů mladí lidé, kteří informačně vycházejí z informací šířených na sociálních sítích a z elektronické komunikace s rodinou a známými

32 Co by Vám pomohlo zlepšit názor na Romy? % lidí, kteří chápou soužití s Romy jako problematické Viditelnější snaha romských elit o řešení problem. soužití ve vyloučených oblastech Příklady úspěšných Romů Vidět více romských pracovníků, dělníků, atd Kdyby se Romové veřejně více distancovali od činů jiných Romů Dobrá zkušenost někoho z majority Více informací o tom, jak se dostávají do své situace - z médií, školy, od úřadů Více informací o tom, jak se dostávají do své situace od samotných Romů Mít více romských spolužáků Něco jiného % 20% 40% 60% 80% 100% Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Největší předpokládanou možnost změnit postoje mladých by měla viditelnější snaha samotných romských elit o řešení situace ve vyloučených oblastech a znalost více pozitivních příkladů pracovitých či úspěšných Romů. Takřka tři čtvrtiny podporují také distancování se Romů od činů jiných Romů tedy řešení, které implikuje existenci jakési sdílené zodpovědnosti za individuální činy na základě příslušnosti k témuž etniku. Ačkoli data ukazují, že lépe informované lidé či lidé, kteří mají nějakého Roma ve svém okolí hodnotí soužití s Romy méně kriticky a komplexněji, předpokládaný vliv vyšší informovanosti či osobní zkušenosti patří spíše mezi hůře hodnocené. To může souviset mimo jiné s tím, že právě lidé důvěřujícím hoaxům se považují za informačně saturované (nepotřebují další informace)

33 REAKCE NA VTIPY / URÁŽKY ON-LINE

34 Hodnocení vtipů sdílených na Facebooku C1. Představte si, že by některý z vašich přátel sdílel na Facebooku JDE CIKÁN SE PSEM A POTKAJÍ SKINA. SKIN SE PTÁ: CO TO SEBOU TÁHNEŠ ZA PRASE? A CIKÁN ODPOVÍ: TO NENÍ PRASE, TO JE PES. A SKIN: DRŽ HUBU, TEBE SEM SE NA NIC NEPTAL. podíl odpovědí určitě + spíše ano CO JE NEJVĚTŠÍ NESMYSL NA SVĚTĚ? CIKÁN STUDUJÍCÍ PŘI ZAMĚSTNÁNÍ. Urážlivé 80 Urážlivé 54 Vtipné 47 Vtipné 65 Rasistické 83 Rasistické 58 Odvážné 51 Odvážné 46 Vystihující podstatu věci 33 Vystihující podstatu věci Hodnocení obou vtipů je rozporuplné. U obou vtipů platí, že je většina považuje za urážlivé a rasistické. Velká část z těchto hodnotitelů je ale zároveň označuje za vtipné, odvážné či vystihující podstatu věci. Vtip o nesmyslnosti představy, že by si Rom přivydělával při studiu (či naopak), je třemi čtvrtinami respondentů považován za vystihující podstatu věci. Část z tohoto hodnocení vychází ze subjektivního hodnocení informace jako pravdivé. Třetina respondentů však hodnotí jako vystihující podstatu věci i vtip, který nemá nijak sociálně kritický kontext, což naznačuje, že jako vystihující podstatu věci mohou považovat jakékoli sdělení orientované proti Romům, bez ohledu na jeho faktický obsah

35 Sdílený vtip C1. Představte si, že by některý z vašich přátel sdílel na Facebooku následující vtip. Co byste si o vtipu myslela? Je to JDE CIKÁN SE PSEM A POTKAJÍ SKINA. SKIN SE PTÁ: CO TO SEBOU TÁHNEŠ ZA PRASE? A CIKÁN ODPOVÍ: TO NENÍ PRASE, TO JE PES. A SKIN: DRŽ HUBU, TEBE SEM SE NA NIC NEPTAL. CO JE NEJVĚTŠÍ NESMYSL NA SVĚTĚ? CIKÁN STUDUJÍCÍ PŘI ZAMĚSTNÁNÍ. Urážlivé 80 % Celkem Urážlivé 54 % Vtipné 47 % Cítí se příslušníkem menšiny Vtipné 65 % Rasistické 83 % Byl SVĚDKEM násilí Rasistické 58 % Odvážné 51 % Byl OBĚTÍ násilí Odvážné 46 % Vystihující podstatu věci 33 % Vystihující podstatu věci 74 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% podíl odpovědí určitě + spíše ano 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepotvrzuje se, že lidé, kteří se cítí být příslušníky menšin či byli svědky / obětmi násilí z nenávisti by byli významně citlivější k verbálním útokům vůči Romům na sociálních sítích. Většina obětí z nenávisti ve vzorku nejsou Romové, ale nositelé nějakých specifických znaků či příslušníci nějakých jiných minorit. Ukazuje se, že jejich zkušenost nevede k větší solidaritě s romskou menšinou a/nebo nevede k vyšší citlivosti k verbálnímu násilí jako možnosti násilí z nenávisti

36 Status na Facebooku C2. Představte si, že by některý z vašich přátel napsal na Facebooku následující status: PRO DÁVKY SI CHODÍ, STĚŽUJOU SI, ŽE NEMŮŽOU NAJÍT PRÁCI, ALE KDYŽ KRADOU, UNESOU CIKÁNI I TO, CO NEUNESE 10 LIDÍ NAJEDNOU! TAK TO JE JEDNA Z UKÁZEK TZV. RASISMU CHUDÁČCI ČERNÝ SI VESELE JEZDÍ NAČERNO A PLATÍME TO MY! ZKURVENÝ BRUSEL, ZKURVENÁ KOREKTNOST, ZKURVENÁ EU! VYSTĚHOVAT. Urážlivé 53 Co byste si o statusu myslel(a)? Je to podíl odpovědí určitě + spíše ano Urážlivé 57 Vtipné 47 Vtipné 17 Rasistické 59 Rasistické 63 Odvážné 52 Odvážné 53 Vystihující podstatu věci 80 Vystihující podstatu věci Stejně jako v případě vtipů se u hodnocení postojových statusů ukazuje jistá nekoherence, kdy část respondentů označuje statusy zároveň za urážlivé či rasistické a vystihující podstatu věci. Může to mimo jiné naznačovat vnímání slova rasismus, které část respondentů chápe jako snahu o delegitimizování tzv. nekorektních, ale podle nich pravdivých informací. Vysoká je opět tendence označovat radikální paušalizující statusy za vystihující podstatu věci

37 Status na Facebooku C2. Představte si, že by některý z vašich přátel napsal na Facebooku následující status. Co byste si o statusu myslel(a)? Je to Urážlivé PRO DÁVKY SI CHODÍ, STĚŽUJOU SI, ŽE NEMŮŽOU NAJÍT PRÁCI, ALE KDYŽ KRADOU, UNESOU CIKÁNI I TO, CO NEUNESE 10 LIDÍ NAJEDNOU! 53 % Celkem TAK TO JE JEDNA Z UKÁZEK TZV. RASISMU CHUDÁČCI ČERNÝ SI VESELE JEZDÍ NAČERNO A PLATÍME TO MY! ZKURVENÝ BRUSEL, ZKURVENÁ KOREKTNOST, ZKURVENÁ EU! VYSTĚHOVAT. Urážlivé 57 % Vtipné 47 % Cítí se příslušníkem menšiny Byl SVĚDKEM násilí Vtipné 17 % Byl OBĚTÍ násilí Rasistické 59 % Rasistické 63 % Odvážné 52 % Odvážné 53 % Vystihující podstatu věci 80 % Vystihující podstatu věci 66 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% podíl odpovědí určitě + spíše ano 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepotvrzuje se, že lidé, kteří se cítí být příslušníky menšin či byli svědky / obětmi násilí z nenávisti by byli významně citlivější k verbálním útokům vůči Romům na sociálních sítích. Většina obětí z nenávisti ve vzorku nejsou Romové, ale nositelé nějakých specifických znaků či příslušníci nějakých jiných minorit. Ukazuje se, že jejich zkušenost nevede k větší solidaritě s romskou menšinou a/nebo nevede k vyšší citlivosti k verbálnímu násilí jako možnosti násilí z nenávisti

38 Reakce na urážlivý status C4. Odpověděl(a) jste, že by vám některý z výše uvedených statusů přišel urážlivý. Jak byste reagoval(a)? Ignoroval(a) bych - nemá cenu na takové výroky reagovat 55 % Nereagoval(a) bych podobně smýšlí většina a nechci se na FCB hádat 35 % Okomentoval(a) bych to, pokud bych znal správný argument 18 % Osobně řekl(a) pisateli, že s ním nesouhlasím Okomentoval(a) bych to a vím, jaký argument bych použil Vyhodil(a) pisatele ze svých přátel Na chatu či osobní zprávě napsal(a) pisateli, že s ním nesouhlasím Nahlásil(a) pisatele osobu Facebooku za porušování pravidel Nevěděl(a) bych, co mám dělat byl(a) bych bezradný/á Něco jiného 11 % 11 % 10 % 10 % 7 % 5 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Analýzy provedené ve výzkumu ukázaly velký vliv informací šířených po sociálních sítích na názory na romskou menšinu. Tzv. hoaxům více věří lidé, kteří informačně vycházejí a důvěřují informacím ze sociálních sítí a elektronické komunikace. Tito lidé také např. častěji hovoří o tom, že rasistické projevy existují především ze strany Romů. A lidé, kteří důvěřují hoaxům, jsou k Romům obecně kritičtější. Analýza ukazuje, že šíření takto formativních informací sociálními sítěmi umožňuje mimo jiné i pasivita uživatelů, kteří je považují za urážlivé. Jsou totiž často neaktivní. Nejčastěji je ignorují, protože nepovažují za smysluplné reagovat (55 %) či se bojí, že by šli proti majoritnímu názoru (35 %). Další nejčastější názor Okomentoval(a) bych to, pokud bych znal správný argument je kondicionál, protože právě tyto argumenty mladým lidem často chybí

39 INFORMACE O REALIZÁTOROVI VÝZKUMU O nás MEDIAN, s.r.o je nezávislá soukromá společnost pro výzkum trhu, médií a veřejného mínění & vývoj analytického a marketingového software. Společnost působí na trhu od roku 1993 a realizuje všechny typy kvalitativních i kvantitativních výzkumů trhu a veřejného mínění, včetně oficiálních mediálních měření a MML- TGI Garance kvality MEDIAN s.r.o. je členem odborných sdružení: SIMAR (www.simar.cz) ESOMAR (www.esomar.org) TGI Network (www.tgisurveys.com) American Marketing Association Kontakt Luděk Rambousek MEDIAN Národních hrdinů 73 Praha 9, Tel:

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU 2. 2. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail:

Více

Klíč k posílení integrační politiky obcí

Klíč k posílení integrační politiky obcí Klíč k posílení integrační politiky obcí SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ ROMŮ A ČESKÁ SPOLEČNOST Ivan Gabal Karel Čada Jan Snopek Otevřená společnost, o. p. s. Text této publikace byl vytvořen v rámci projektu s názvem

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru : Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Respekt nebolí. Závěrečná zpráva z I. kola šetření středoškoláků a pedagogů SŠ. Prosinec 2012

Respekt nebolí. Závěrečná zpráva z I. kola šetření středoškoláků a pedagogů SŠ. Prosinec 2012 Respekt nebolí Závěrečná zpráva z I. kola šetření středoškoláků a pedagogů SŠ Prosinec 2012 1 Sociologická šetření, o jejichž výsledcích informuje tato zpráva, byla realizována v rámci projektu Respekt

Více

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z

Více

ANALÝZA RODINA A ŠKOLA

ANALÝZA RODINA A ŠKOLA Analýza vznikla v rámci projektu Ententýky za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2012. ANALÝZA RODINA A ŠKOLA Autoři zprávy: Mgr. Adéla Lábusová, PhDr. Martin Vávra,

Více

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Závěrečná žpráva ž dotažníkového šetření Integrační centrům Praha, o.p.s. Praha 2014 Dotazníkové šetření bylo zpracováno v rámci projektu Integrační

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

Test klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ 2010/11 2011/12. analýza výsledků

Test klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ 2010/11 2011/12. analýza výsledků Test klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ 2010/11 2011/12 analýza výsledků leden 2013 Zpracoval: www.scio.cz, s. r. o. (září 2012) Datové podklady: výsledky testů klíčových kompetencí a odpovědi v souběžných

Více

Popis metody a výsledky výzkumu. etnického složení žáků. bývalých zvláštních škol v ČR

Popis metody a výsledky výzkumu. etnického složení žáků. bývalých zvláštních škol v ČR Popis metody a výsledky výzkumu etnického složení žáků bývalých zvláštních škol v ČR v roce 2011/2012 Obsah A. Teoretická východiska sběru etnických dat...3 1. Význam shromažďování etnických dat...3 2.

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU ROVNOST JE COOL! PRO SPOLEČNOST ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S. vypracovala VÝZKUMNÁ AGENTURA NMS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU ROVNOST JE COOL! PRO SPOLEČNOST ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S. vypracovala VÝZKUMNÁ AGENTURA NMS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU ROVNOST JE COOL! PRO SPOLEČNOST ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S. vypracovala VÝZKUMNÁ AGENTURA NMS Praha, prosinec 2007 Preambule: Společnost Člověk v tísni, o.p.s. realizovala

Více

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Analýza výsledků dotazníkového šetření žáků základních a středních škol Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Petra Drahoňovská

Více

Práva dětí v alternativní péči od teorie k praxi: zaplnění mezer prostřednictvím vrstevnického výzkumu

Práva dětí v alternativní péči od teorie k praxi: zaplnění mezer prostřednictvím vrstevnického výzkumu Práva dětí v alternativní péči od teorie k praxi: zaplnění mezer prostřednictvím vrstevnického výzkumu Národní zpráva Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Jan Matoušek Láskyplný domov pro každé dítě 2 Práva

Více

Postoje veřejnosti k problematice dětí se zdravotním postižením

Postoje veřejnosti k problematice dětí se zdravotním postižením VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 3, 190 12 Praha 9, tel.: 22 1 111, fax: 22 1 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner KANTAR

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad let květen 0 Zadavatel výzkumu: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Realizátor výzkumu: Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV Autorský kolektiv:

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

SITUAČNÍ ANALÝZA Město Litoměřice

SITUAČNÍ ANALÝZA Město Litoměřice Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SITUAČNÍ ANALÝZA Město Litoměřice Situační analýza sociálně slabých rodin ohrožených

Více

ROMSKÁ MINORITA A POSTUPY INTEGRACE Závěrečná zpráva z výzkumu

ROMSKÁ MINORITA A POSTUPY INTEGRACE Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ROMSKÁ MINORITA A POSTUPY INTEGRACE Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: PhDr. Kazimír Večerka, CSc.

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby Jana Vavrečková Zdeněk Janata VÚPSV, v.v.i. Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve

Více

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. David Beňák Vypracovala: Alena Kmochová Čelákovice 2011 1 Čestné

Více