Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování"

Transkript

1 Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování Tomáš Bruckner katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická, Praha Aleš Pajgrt Telefonica O2 CR, a.s. Abstrakt: Článek popisuje možnosti služeb datových přenosů v členění z hlediska návazných a doplňkových služeb, které zvyšují hodnotu služeb datových přenosů, ale zároveň vyžadují dodatečné technologie se specifickou inteligencí. Byly vybrány tři kategorie: - standardní služby datové konektivity, - řízené datové služby s vyšší úrovní provozní podpory, řízení a reportingu (Managed services) - služby řízení provozu aplikací WAAS (Wide Area Application Services) Dále článek popisuje procesní pohled na podporu služeb podle best practice ITIL, se zaměřením na možnosti automatizace řešení incidentů na základě předchozích řešení typových problémů a s ohledem na úrovně podpory provozovatele infrastruktury. Členění procesů podpory služeb je vzato jako hledisko pro identifikaci rozdílů a možných úskalí při řízení podpory pro zvolené typy datových služeb, což je hlavním cílem textu. Klíčová slova: Řízení, Komunikační technologie, Datové přenosy, Řízení služeb, WAAS, Managed Services, Řízení problémů, ITIL. Abstract: The article describes possibilities of data transfer services structured by consecutive and supplemental services, which boost a value of data transfer services but either require additional technology with specific intelligence. Three categories were chosen: - Standard data connectivity services. - Managed data services with higher level of operational support, management and reporting (Managed services). - Services with application operations management WAAS (Wide Area Application Services). Furthermore the article describes process view to services support in accordance with ITIL best practice, concerning to possibility of automation of incident management based on foregoing solutions and infrastructure provider support levels. Classification of support processes is carried as a perspective for identification of differences and possible pitfalls during support management for selected types of transfer services, what is the main goal of the text. 14 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

2 Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování Úvod Cílem tohoto textu je identifikovat v řízení problémů vznikajících při provozu komunikačních datových služeb s různou úrovní inteligence: standardních služeb datové konektivity, řízených datových služeb s vyšší úrovní podpory (Managed services), řízení a reportingu a služeb řízení provozu aplikací (WAAS- Wide Area Application Services) u provozovatele rozsáhlé infrastruktury (telekomunikačního operátora). U provozovatelů telekomunikační infrastruktury jsou datové služby, poskytující propojení sítí LAN ve vzdálených pobočkách a přístup k internetu, jedním z nosných produktů a základních zdrojů příjmů. Jednoduché datové služby je třeba, z důvodu silného konkurenčního prostředí a tlaku na snižování marže, provozovat co nejvíce automatizovaně, z čehož plyne klíčový požadavek na další vývoj odpovídající technologie. K datovým přípojkám je však možné přidávat další relevantní služby, které zvyšují hodnotu služby pro zákazníka, a které tedy mohou přinášet marže vyšší. Tyto přidané služby mohou být založené na službách lidí nebo pokročilých technologií, mohou být do různé míry automatizované nebo individualizované, mohou přinášet různou míru komplexity do infrastruktury. Míra složitosti a požadavek na individualizaci služeb může vést u infrastruktury ke zvýšeným nárokům na řízení služeb a k přibližování principů řízení infrastruktury k principům řízení vysoce individualizovaných aplikačních služeb. V té souvislosti si klademe otázku, zda a do jaké míry přidávání technologií zvyšujících inteligenci infrastruktury v datových přenosech přinese nějaké nároky na změnu řízení podpory služeb datových přenosů u podniků spravujících rozsáhlou infrastrukturu. Domněnka: Očekáváme, že složitější technologie pro datové přenosy a zejména provázání infrastruktury s aplikační vrstvou bude vyžadovat vyšší nároky na řízení podpory služeb a přinese nová úskalí oproti běžným přenosovým datovým přípojkám. Účelem tohoto textu je snést argumenty relevantní této domněnce a podpořit ji nebo vyvrátit. Použitelnost článku: Tento článek může být použitelný například jako podklad pro rozhodování o zavedení služeb typu WAAS u telekomunikačního operátora, jako podklad pro jejich řízení, možné zacílení a ocenění. Zvolený postup Pro prozkoumání domněnky jsme zvolili kategorizaci služeb datových přenosů na tři kategorie, strukturaci procesů inspirací best practice ITIL do struktury vhodné pro posouzení rozdílů a identifikaci možných úskalí, a následně expertní zhodnocení v maticové struktuře typy služeb x struktura podpory. Služby datové konektivity, Managed services, WAAS Účelem této části textu je popsat zvolené tři kategorie datových služeb a identifikovat kvalitativní v pojetí těchto tří typů služeb. Datovou infrastrukturní (konektivitní) službou rozumíme zejména tradiční službu pronajatých okruhů (Private leased line) pro vzdálené propojení koncových zařízení (propojení bod-bod) s plným vyhrazením přenosového pásma a omezenou SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

3 Tomáš Bruckner, Aleš Pajgrt řídící schopností služby. Tato služba byla však v průběhu uplynulých 19 let částečně nahrazována službami na bázi protokolů X.25, Frame Relay a ATM (se sdíleným pásmem formou virtuálních okruhů a možnostmi řízení provozu sítí) a následně virtuálními privátními sítěmi na bázi protokolu IP (IP VPN- Internet Protocol Virtual Private Network) [Pajgrt A., Hrubý P.]. Řízenou datovou službou (Managed service) rozumíme datovou konektivitní službu s řízenými koncovými zařízeními, spočívající ve vzdálené konfiguraci a monitoringu spojeném s vyšší úrovní provozní podpory, zahrnující SLA, reporting, proaktivní řešení provozních problémů, případně komplexní outsourcing sítě WAN/LAN. Službou řízení provozu aplikací WAAS (Wide Area Application Services) rozumíme doplňkovou službu nad výše uvedenými řízenými datovými službami, jež zabezpečí řízení provozu aplikací v podnikové počítačové síti prostřednictvím nástrojů prioritizace paketů, komprimací a urychlením přenosu přechodným uložením opakované výměnné informace při navázání přenosu mezi počítači do paměti typu cache, viz obr.1. Z důvodu snížení doby odezvy a rozptylu zpoždění je tato služba vhodná pro centrálně provozované aplikace. Obr.1 Základní techniky řízení provozu aplikací v rámci služeb typu WAAS Poskytování síťové infrastruktury je investičně nákladná činnost, jejím cílem je neustálé zvyšování přidané hodnoty ve formě řídící způsobilosti a aplikační podpory v rámci síťové inteligence a snižování nákladů sítě (viz obr.2). U služeb síťové infrastruktury dochází v průběhu uplynulých 19 let k postupnému přechodu zájmu zákazníků od klasických datových infrastrukturních služeb k řízeným datovým službám na bázi protokolu IP (IP VPN- Internet Protocol Virtual Private Network). Z pohledu správy infrastruktury je řízená datová služba (Managed service) realizována přidáním zákaznického koncového zařízení (routeru) k datové přípojce, připojené k páteřní síti. Služba WAAS je pak realizována přidáním dalšího externího zařízení nebo interní karty ve stávajících síťových prvcích. 16 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

4 Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování Obr.2 Růst přidané hodnoty v rámci vývoje datových služeb Procesy podpory služeb u telekomunikačního operátora Definice procesů podpory služeb u telekomunikačních poskytovatelů vychází z procesní mapy organizace a tvoří pak základ pro organizační strukturu firmy a především slouží jako podklad pro nastavení informačních systémů. Tento přístup byl použit v projektu TeleManagement Fora, mezinárodním konsorciem telekomunikačních poskytovatelů a jejich dodavatelů v dokumentu etom [Telemanagement forum 2005] a vychází z něj organizační struktura významnějších telekomunikačních poskytovatelů. Procesní mapa telekomunikační společnosti ve své rozšířené formě (etom- Enhanced Telecom Operation Map) je rozpracovaná do 3 úrovní, její 1.úroveň je uvedena na obr.3. Tato procesní mapa byla vytvořena dekompozicí a následnou kompozicí procesů, využívaných pro poskytování telekomunikačních služeb. Využití této mapy umožňuje: - automatizaci end-to-end procesů informačních a telekomunikačních služeb pro obchodní a provozní procesy, - řídit podnik pomocí implementace obchodních procesů, - zajištění integrace mezi životně důležitými systémy dodávky služeb a jejich podpory, - aplikuje prostředí e-byznys, které zvyšuje produktivitu a zlepšuje vztahy se zákazníky. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

5 Tomáš Bruckner, Aleš Pajgrt Obr. 3: etom Business Process Framework Úroveň 1 procesů 1. úroveň (CEO- Chief Executive Officer) je tvořena 7 vertikálními skupinami: Strategie, Rozvoj sítí (Infrastructure Lifecycle Management), Product Lifecycle Management, Provoz (Operation Support and Readiness), Dodávka (Fulfillment), Zajišťování (Assurance) a Účtování (Billing). Provoz je vyčleněn z real-time procesů (FAB- Fulfillment, Assurance, Billing) pro zajištění podpory a automatizace těchto systémů, jež mají bezprostřední dopad na podporu zákazníků. Strategie, Rozvoj sítí a Produkt management jsou též vyčleněny, nepodporují přímo zákazníky a pracují s jinými obchodními cykly. Horizontální členění procesů rozlišuje funkční provozní procesy a různé typy funkčních obchodních procesů, např. Marketing versus Prodej, Service Development versus Service Configuration, atd. Funkční procesy Strategie, Rozvoje sítí a Produkt managementu umožňují podporu a řízení provozu. 2.úroveň následně detailněji naplňuje jednotlivá vertikální a horizontální členění. Provozní procesy (Podpora provozu a připravenost, Dodávka, Zajišťování a Účtování) jsou členěny do skupin Řízení vztahů se zákazníky (CRM), Řízení služeb a provozu, Řízení zdrojů a provozu, Řízení vztahu s dodavateli a partnery. Rozpad procesů pro oblast Zajištění služby je ilustrován na obr.4. Procesy pro dodávku, zajištění a provoz služby jsou v souladu s ITIL, řeší požadavek zajištění SLA a zodpovědnosti za procesy a zdroje, včetně externích dodavatelů. Provozní systémy telekomunikačních poskytovatelů vycházejí z výše popsané procesní mapy. Jejich architektura je určována zejména skupinami služeb pro rezidentní zákazníky, s dominantním požadavkem na automatizaci jednodušších procesů a podnikové zákazníky, s požadavkem na obsloužení složité služby s mnoha komponentami a parametry. Porovnání provozních systémů jednotlivých poskytovatelů ICT služeb bylo provedeno v [Pajgrt A.], schéma provozních systémů telekomunikačních poskytovatelů je uvedeno na obr SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

6 Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování Obr.4 : Procesy 2.úrovně pro zajištění služby Telco poskytovatel CRM Start objednávky Outsoucer Provozní podpůrné systémy Provozní Workflow Databáze zdrojů Síťové prvky Servery, PC Aplikace Řízení kapacit LZ 2 4 Reporting provozu Reporting poruch Provozní databáze Řídící a dohledové systémy Billingové systémy Obr.5 Provozní systémy telekomunikačního poskytovatele Zřizování služby se startuje v objednávkovém systému CRM, odtud je předán pracovní příkaz do provozního workflow, jež je dále směřuje do systému, plánující pracovní kapacitu a náplň techniků. Po instalaci služby v lokalitě zákazníka i prostředcích poskytovatele je služba zaevidována v řídících a dohledových systémech, databázi zdrojů (evidence síťových prvků, serverů, počítačů i aplikací), provozní databázi (evidence provozních parametrů), systému poruchového (včetně SLA) a provozního reportingu (parametry přenesených objemů dat, třídy služby, ale SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

7 Tomáš Bruckner, Aleš Pajgrt i typu aplikace). Po uzavření pracovního příkazu pro instalaci následuje odeslání požadavku pro zpoplatnění instalace služby do účtovacího systému, kde se dále služba zpoplatňuje dle časového nebo objemového využívání. Řízení problémů poskytování služeb Řízení problémů u poskytovatelů telekomunikačních služeb spadá do oblasti zajištění provozu služeb (Assurance) a jejich řízení (Services management & operations), viz obr.4. Předpokládá obsloužení těchto návazných činnosti u poskytovaných služeb: 1) Implementace systému problémového řízení (v rámci provozních systémů na obr.5), který zajišťuje: - Funkční řízení informace o každém problému, předloženém poskytovateli. - Centrální znalostní databázi (v rámci provozní databáze obr.5), používanou pro zachycení, uložení a aktualizaci informace a řešení pro opakované využití pracovníky poskytovatele a autorizovaných uživatelů. Tato znalostní databáze umožní sdílení informace včetně: a) postupů a politik b) doporučení c) metod pro řešení problémů pracovníky poskytovatele, subdodavateli, třetími stranami a autorizovanými uživateli. - Poskytování sofistikovaného souboru řešení problému, diagnostiku a nastavení software a zařízení pro umožnění automatizace monitoringu, detekce a řešení problémů, spojených s poskytovanými službami. a) Pravidelná aktualizace systému problémového managementu (včetně znalostní databáze) s řešeními poskytovatele, jak byly použity, včetně poučení a zkušeností s podobnými technologiemi a problémy pro poskytování obdobných služeb. b) Poskytování autorizovaného přístupu zákazníkovi do systému včetně databáze. c) Poskytování školení zákazníkovi o používání systému 2) Měsíční report v definovaném formátu, obsahující: - Počet problémů celkem a v dělení dle typu, závažnosti, statutu a zda se jedná o známou poruchu - Přehled problémů - Trend problémů - Stanoviska odpovídající problémovému managementu služby nebo jakékoliv informace, které mohou přispět ke zlepšení procesu problémového managementu. - Detailní výsledky analýzy hlavních příčin (zahrnující příčiny incidentů a plán jejich prevence) - Trend analýzy problémů za poslední období 13 měsíců 3) Komunikace a zasílání zpráv zákazníkovi - Poskytovatel udržuje komunikaci se zákazníkem a zasílá reporty prostřednictvím Service desku zákazníkovi, autorizovaným uživatelům, subdodavatelům a třetím stranám v době identifikace problému a jeho vyřešení. Je-li to nutné, poskytuje též průběžnou informaci o řešení. 20 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

8 Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování - Poskytovatel informuje o jakýchkoliv nedořešených problémech na měsíční bázi - Poskytovatel zasílá zákazníkovi elektronické reporty: - Významné problémy - Doba odstranění - Opakující se výpadky - Provoz - Analýza trendu problémů Procesy podpory služeb podle best practice ITIL V best practice ITIL je problematika řízení problémů shrnuta především v procesu problem management, případně v širším smyslu též v procesech event a incident management. Primárně procesně je problematika popsána v ITILu verze 2 v knize Service Support [ITIL SS, 2000], z pohledu řízení infrastruktury v části Technical Support v knize ICT Infrastructure Management [ITIL ICTIM 2002]. V ITILu verze 3 je problematika reaktivního problem managementu popsána v knize Service Operation [ITIL3 SO, 2007] a problematika proaktivního problem managementu v knize Continual Service Improvement [ITIL3 CSI, 2007]. Zatímco ITIL v2 předpokládá poskytování podpory služeb interně pro vnitřního uživatel v podniku, ITIL v3 je spíše zaměřen na poskytování služeb externímu zákazníkovi a je tedy pro naše účely vhodnější. Zde popíšeme základní principy a cíle procesů event management, incident management a problem management. Jako základ vezmeme ITL v3, sáhneme ale i do ITILu v2, protože zde jsou procesy popsány podrobněji. Pojem event dle ITILu je chápán jako změna stavu systému, která má význam pro řízení nějaké komponenty systému nebo IT služby. Cílem event managementu je poskytnout schopnost detekovat události, identifikovat jejich smysl a zajistit jim odpovídající aktivity. Jedná se o vstupní bod pro ostatní procesy podpory služeb. [ITIL SO, 2007] Pojem incident znamená neplánované přerušení IT služby nebo omezení kvality IT služby. za incident je považována též chyba komponenty systému, i když nemá vliv na IT službu. Cílem incident managementu je obnovit normální provoz služby jak nejrychleji je to možné a minimalizovat negativní dopad na provoz byznysu, a tak zajistit dosažení co nejlepší možné úrovně kvality služby a dostupnosti. Normální úroveň služby je definovaná jako provoz služby v rámci limitů SLA. [ITIL SO, 2007] Pojmem problém se v ITILu rozumí příčina jednoho či více incidentů. Tato příčina obvykle není v okamžiku vzniku záznamu o problému známa a proces problem management ji má odhalit. Cílem problem managementu je předcházet vzniku problémů a z nich plynoucích incidentů, eliminovat opakující se incidenty a minimalizovat vliv incidentů, kterým nelze předejít. [ITIL SO, 2007] Pro popis rozdílů a úskalí použijeme kritéria, která jsme vybrali inspirací z popisu problematiky v publikacích ITILu. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

9 Tomáš Bruckner, Aleš Pajgrt Zhodnocení rozdílů a úskalí typů služeb ve struktuře podpory V následující tabulce jsou uvedena v řádcích jednotlivá kritéria z oblasti řízení problémů a ve sloupcích jsou uvedeny zvolené kategorie služeb. V buňkách tabulky jsou uvedeny možné řízení problémů v daném typu služby podle daného kritéria. Hodnocení vzniklo diskusí na základě zkušeností autorů. Kritéria jsou postavena jako aspekty hodné pozornosti inspirované publikacemi ITIL a jsou členěny podle procesů ITIL, které se problematiky řízení problémů týkají na: - Event Management, - Incident Management, - Problem Management. Datová přípojka Event management Průběh procesu Event management Události popisující obvyklý provoz Události popisující chyby a výpadky Události popisující něco neobvyklého v provozu Zajišťování dostupnosti přípojek a jejich dedikované přenosové kapacity. Reaktivní odstraňování poruch, poskytování reportů o poruchách služby. Přerušení dostupnosti služby nebo snížení přenosové kapacity. (Porucha koncového zařízení, výpadek přístupového okruhu, porucha páteřní sítě.) Požadavky zákazníka Managed services Zajišťování dostupnosti přípojek a jejich dedikované přenosové kapacity a dalších přenosových parametrů, včetně vzdáleného řízení zákaznických koncových zařízení. Možnost reaktivního i proaktivního odstraňování poruch, poskytování o reportů poruchách a provozu služby. Přerušení dostupnosti služby, snížení přenosové kapacity nebo zhoršení dalších přenosových parametrů služby.. Porucha koncového zařízení, výpadek přístupového okruhu, porucha páteřní sítě, chybná funkce některého síťového prvku. Požadavky zákazníka Neobvyklý report přenosových parametrů Application aware managed services (swaas) Zajišťování dostupnosti služby a jejích funkcionalit, včetně vzdáleného řízení relevantních koncových zařízení. Možnost reaktivního i proaktivního odstraňování poruch, poskytování o reportů poruchách a provozu služby. Přerušení služby, jejích funkcionalit nebo zhoršení jejích parametrů. Porucha zařízení nebo jeho chybné nastavení. Požadavky zákazníka Neobvyklý report parametrů řízení aplikací 22 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

10 Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování Možnosti automatizace kategorizace, filtrování a prioritizace událostí / náročnost na nástroje Možnosti identifikace vlivu událostí na sjednané parametry služby (SLA) Nebezpečí plynoucí z nesprávného nastavení adekvátní reakce na události. Náročnost na řízení událostí (náročnost identifikace typů událostí, náročnost nastavení, podpora nástroji) Incident management Průběh procesu Incident management Pravděpodobnost vzniku incidentů. Možnosti zjištění vlivu dopadu incidentu na plnění sjednané služby Možnosti odlišení incidentů s rozsáhlým dopadem na byznys od nepodstatných. Možnosti rychlé obnovy výpadku. Možnosti odhadu pracnosti a délky Datová přípojka Managed services Ano Ano Ano Sleduje se vliv na technologické parametry, především dostupnost služby, doba opravy. Kromě parametrů dostupnost služby, doba opravy, se sleduje vliv na zajištění přenosových parametrů služby. Ano Ano Ano, všechny incidenty podstatné, odlišení pouze lokalitou, jde pouze o obnovu konektivity Méně složité Střední, dáno více typy a větším počtem událostí Střední, dáno technologickou složitostí zařízení Střední, komplexnější služba Střední, u některých parametrů lze identifikovat méně podstatné incidenty Střední, jde i o obnovu parametrů sítě Mírně složitější, jde i obnovu parametrů Application aware managed services (swaas) Kromě dostupnosti služby, doby opravy a přenosových parametrů služba, se sledují i jemnější požadavky na přenos služby (aplikační parametry, např. zpoždění v rámci konkrétní aplikace). Velká, dáno více typy a větším počtem událostí Velká, dáno technologickou složitostí zařízení a vlivem citlivosti funkcionality aplikací na přenosové prostředí. Velká, komplexnější služba Velká, lze identifikovat incidenty i podle aplikací a podle toho sledovat dopad Velká, jde i obnovu chodu aplikaci Složitější, nutno vzít v úvahu vzájemné SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

11 Tomáš Bruckner, Aleš Pajgrt Datová přípojka Managed services Application aware managed services (swaas) trvání výpadku. sítě. interakce aplikací a Možnost/nutnost řešit výpadky dočasným řešením (zkrácení doby oproti regulernímu řešení). Náročnost na eskalační procedury. Náročnost na řešení v druhé a třetí úrovni podpory. Problem managment Průběh procesu Event management Očekávaný rozsah typů problémů (jednoduchost/složitost) Možnosti odhadu dopadu potenciálních problémů na parametry služeb a na byznys Požadavky na znalostní bázi. Míra opakování typů problémů využitelnost popsaných řešení. Náročnost popisu typového řešení problémů pro první a druhou úroveň podpory Možnosti proaktivního vyhledávání potenciálních problémů Možnosti odhadu nákladů a pracnosti odstranění problému. Provázanost řešení problémů mezi různými typy služeb., lze spustit se zhoršenými přenosovými parametry. Jednoduchý (výpadky) Střední, lze spustit se zhoršenými síťovými parametry. Střední, požadavky na vyšší úroveň technické podpory Střední (výpadky a zhoršení síťových parametrů) Střední, vyšší složitost, delší testování a pilotní provoz závěrečný test. Velká, lze dočasně spustit se zhoršenými parametry aplikací. Velká, požadavky na vyšší úroveň technické podpory Složitý (výpadky a zhoršení síťových a aplikačních parametrů) Velká, vyšší složitost, delší testování a pilotní provoz Střední, dáno rozsahem Velká, dáno rozsahem Střední Střední Malá, vyšší složitost, více různorodých problémů., jednodušší technologie. Střední, pro první úroveň podpory je technologie dost složitá. Střední, možnost reportů a optimalizačních nástrojů Střední, náročnější na kvalifikaci lidí a čas řešení Střední, provázání konektivity a síťových služeb. Střední, pro první úroveň podpory je technologie dost složitá. Velká, větší možnost reportů a optimalizačních nástrojů Velká, ještě náročnější na kvalifikaci lidí a čas řešení, větší různorodost zařízení, nákladnější zařízení Velká, provázání konektivity, síťových aplikačních služeb 24 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

12 - Náročnost + Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování Snadnost diagnostiky příčiny problému, rozsah možných příčin. Datová přípojka Managed services Střední, dáno složitostí, účastno více přenosových vrstev, měří se více parametrů. Application aware managed services (swaas) Velká, dáno složitostí, účastno více přenosových vrstev, měří se více parametrů, účastní se další součásti dohledových systémů. Základní shrnují následující obrázky: Náročnost řízení problémů datových služeb z hlediska míry znalostí a zvládnutí složitosti je přímo úměrná úrovni inteligence analyzovaných služeb viz obr.6. Avšak z hlediska procesního uspořádání řízení problémů se náročnost řízení u analyzovaných služeb s jejich různou úrovní inteligence nemění. Srovnání náročnosti řízení problémů datových přípojek Datová přípojka Managed Services Application Aware Managed Services Znalosti, zvládnutí složitosti Procesní uspořádání řízení problémů Obr. 6: Srovnání náročnosti řízení problémů datových přípojek Míra automatizace řízení problémů datových přípojek je přímo úměrná úrovni inteligence analyzovaných služeb viz obr.7. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

13 - Míra automatizace řízení + Tomáš Bruckner, Aleš Pajgrt Srovnání míry automatizace řízení problémů datových přípojek Datová přípojka Managed Services Application Aware Managed Services Obr. 7: Srovnání míry automatizace řízení problémů datových přípojek Závěr Z uvedeného zkoumání plynou následující závěry: Zavádění datových služeb s vyšší inteligencí znamená i zvýšení nároků na řízení problémů. Procesy dle doporučení etom a ITIL v současném nastavení jsou zcela použitelné i pro datové služby s vyšší inteligencí. Z hlediska konstrukce procesů řízení problémů nebyly identifikovány žádné významné. Rozdíly v nárocích na řízení problémů jsou tedy dány především rozdílným věcným obsahem problémů. Problémy sítí s vyšší inteligencí přidávají další typy problémů, které plynou z vyšší složitosti více inteligentních systémů. S růstem míry inteligence služeb roste náročnost na: - kvalifikaci řešitelů problémů typy problémů základních technologií zůstávají a přidávají se další problémy specifické pro novou technologii (Managed services, WAAS). Pro řešení je nutná specifická znalost těchto technologií; - na rozsah znalostní báze pro řešení problémů výskyt nových možných problémů a složitost technologie vyžaduje větší objem znalostí pro jejich řešení, větší rozmanitost problémů znamená vyšší nároky na řešitele problémů při zpracování znovupoužitelných návodů na řešení (tyto jsou rozsáhlejší a jejich zpracování trvá delší dobu); - vztahy s dodavateli pro větší množství problémů je potřebná speciální znalost dodavatelů technologie, a tedy větší množství problémů je eskalováno na třetí úroveň podpory. Je tedy nutné více zapojit do procesu řešení problémů třetí strany. To znamená zvýšený požadavek na smluvní zajištění této podpory během záruky i po ní, ve vazbě na parametry služeb; - dohledové a reportovací systémy konfigurace dohledových systémů pro provázání s prvky inteligentních datových sítí do jednotného řízení problémů (událostí a incidentů) je mírně složitější a nákladnější. Součástí inteligentních 26 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

14 Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování síťových technologií jsou ale i řídící a dohledové prvky, které jejich správu usnadňují a zjednodušují. Původní domněnka v úvodu tohoto příspěvku: složitější technologie pro datové přenosy a zejména provázání infrastruktury s aplikační vrstvou bude vyžadovat vyšší nároky na řízení podpory služeb a přinese nová úskalí, se tak naplnila částečně, dopad růstu míry inteligence na nastavení procesů řízení problémů je minimální. Z pohledu správy inteligentních datových sítí je pozitivní, že případné výpadky pokročilé technologie obvykle neznamenají výpadek základní datové služby. To společně s řídícími prvky a metodikou řízení technologie umožní tyto sítě obsloužit shodně jako základní datovou službu, a to bez významných dodatečných nákladů na zajištěná stejných parametrů jako při základní služby. Toto zjištění je povzbudivé pro další vývoj poskytovaných ICT služeb s rostoucí inteligencí (viz obr.2), zahrnujících služby WAAS a následně též nabídku aplikačního SW (SaaS) v rámci rozvoje konceptu Cloud Computing [Cloud Computing]. Publikace byla vytvořena za podpory GA ČR, číslo projektu: GA 402/08/0529. Zdroje [ITIL SS, 2000] Service Support. London, TSO 2000, 308 s. ISBN [ITIL3 SO, 2007] ITIL: Service Operation. London, TSO 2007, 263 s. ISBN [ITIL ICTIM, 2002] ICT Infrastructure Management. London, TSO 2002, 283 s. ISBN [ITIL3 CSI, 2007] ITIL: Continual Service Improvement. London, TSO 2007, 221 s. ISBN [Goodness E.] Managed Business Services:Trends & Business Imperatives for Success, Cisco Powered Summit, Monterey, October 2007 [IDC Analysis (2006)] IT Services in Central and Eastern Europe, , Prague [Pajgrt A., Hrubý P.] LAN Interconnection in Enterprise Networks, Technology & Prosperity 10, 2003 [Kiran S., Meng F.] WAN Optimization and Application Acceleration: Technology and Best Practices, Cisco Webinar February 2009 [TeleManagement Forum (2005)] Enhanced Telecom Operations Map (etom), The Business Process Framework [Pajgrt A.] Nabídka ICT služeb od různých typů poskytovatelů s ohledem na jejich podnikové IS/ICT. Systémová integrace, 03/2008 [Cloud Computing], Wikipedia: SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba Infrastruktura jako služba Pavel Řezníček #19198 Jiří Šolc ICZ a. s. 20.9.2011 1 Agenda Outsourcing infrastruktury IaaS projekty Společná diskuze 2 Pavel Řezníček OUTSOURCING INFRASTRUKTURY 3 ICZ Plný

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

Byznys versus IT perspektiva

Byznys versus IT perspektiva Byznys versus IT perspektiva 7.10.2010 Holiday Inn, Brno Ing. Zdeněk Kvapil Senior ITIL Consultant Od roku 1994 práce v mezinárodním IT ITSM od roku 2005 Téma prezentace 1. Perspektiva Byznysu - User Perspective

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA Procesní řízení IT Ing. Hana Neničková, MBA Hewlett-Packard 11.místo v žebříčku časopisu Fortune Za fiskální rok 2007 jsme dosáhli organického růstu ve výší 7 miliard dolarů CEO HP je Mark Hurd, sídlo

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Monitorování datových sítí: Dnes

Monitorování datových sítí: Dnes Monitorování datových sítí: Dnes FlowMon Friday, 29.5.2015 Petr Špringl springl@invea.com Obsah Monitorování datových toků = Flow monitoring Flow monitoring a bezpečnost sítě = Network Behavior Analysis

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

TCP Open Cloud Provider

TCP Open Cloud Provider TCP Open Cloud Provider Radovan Polanský, výkonný ředitel 22.10.2014 Jaké predikce se dnes diskutují? Více firem se bude zaměřovat na vývoj software Aplikační workload se bude dále přesouvat ke koncovým

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Vítejte v ICT oblacích

Vítejte v ICT oblacích Vítejte v ICT oblacích současnost a vize ICT služeb od Telefónica Czech Republic Martin Souček Senior product manager for housing and cloud services Praha, 3. 11. 2011 Co možná nevíte o společnosti Telefónica

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Proč nový styl řízení ICT

Proč nový styl řízení ICT Řízení informatických služeb Jan Smolík Proč nový styl řízení ICT ICT nepřináší efekt samo o sobě musí podpořit podnikové procesy ICT stále komplexnější a komplikovanější Vysoké investice často malá návratnost

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Zhodnocení architektury podniku. Jiří Mach 28. 8. 2014

Zhodnocení architektury podniku. Jiří Mach 28. 8. 2014 Zhodnocení architektury podniku Jiří Mach 28. 8. 2014 Obsah Zhodnocení architektury podniku Zahájení projektu Metodika/framework Harmonogram projektu 1. fáze: vytvoření popisu AS-IS stavu 2. fáze: analýza

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

Virtualizace storage infrastruktury

Virtualizace storage infrastruktury Virtualizace storage infrastruktury Ctirad Navrátil C&SI Client Technical Professional ctirad_navratil@cz.ibm.com SVC co v současnosti nabízí (funkční pohled) Caching 100% Virtualizce diskových polí Real-time

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Ing. Jan Vurm Siemens, s.r.o. Inteligence procesní infrastruktury 20.9.2012 Siemens 2012 IC MOL základ pro individuální dopravu šetrnou k životnímu prostředí

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Ondřej Blaha CEE+R CoP / Tivoli Storage Team Leader Co představuje síť Storage Area Network Storage area network (zkratka SAN) je dedikovaná

Více

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele : HD-002 OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ Název služby Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí Cílová skupina Zkrácený popis služby PRODUKČNÍ Pracovníci

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Cloud computing řešení realizované v ČR, využitelné pro velkoobchodní nabídky. Martin Záklasník, T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud computing řešení realizované v ČR, využitelné pro velkoobchodní nabídky. Martin Záklasník, T-Systems Czech Republic a.s. Cloud computing řešení realizované v ČR, využitelné pro velkoobchodní nabídky Martin Záklasník, T-Systems Czech Republic a.s. Struktura skupiny Deutsche Telekom T-Home Deutsche Telekom AG Tržby 64,6 mld.

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb

Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb konference eostrava říjen 2009 Michal Dufek Oksystem s.r.o. Martin Rubina Ovanet a.s. 1 Agenda Východiska a potřeby Produkt Siebel CRM Implementace

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

IBM TotalStorage Productivity Center Overview

IBM TotalStorage Productivity Center Overview IBM TotalStorage Productivity Center Overview Ondřej Bláha IT Specialist oblaha@cz.ibm.com Důležité otázky na které má IBM TPC Center odpověď Kolik volného diskového prostoru mám k dispozici pro své aplikace?

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Buďte o krok před konkurencí Spojte se s IBM a poskytujte prvotřídní ICT služby svým koncovým zákazníkům.

Více

Často kladené otázky. Vše, co jste chtěli vědět o UPC Business Fiber UPC BUSINESS FIBER

Často kladené otázky. Vše, co jste chtěli vědět o UPC Business Fiber UPC BUSINESS FIBER Často kladené otázky Vše, co jste chtěli vědět o UPC Business Fiber UPC BUSINESS FIBER Pro koho je určeno připojení UPC Business Fiber? Jak se od sebe liší jednotlivé typy připojení UPC Business Fiber?

Více

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz IT v průmyslu Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím Základní informace o MES Centrum Založeno v roce 2012 Organizace nebo spoluúčast na organizaci 15 odborných akcí (semináře,

Více

Efektivita (nejen) veřejné správy

Efektivita (nejen) veřejné správy Efektivita (nejen) veřejné správy 09/04/2014 Jan Růžička Managed services Výchozí stav Neefektivní využívání pracovní doby Důvody: Nejednotnost příchozích kanálů pro práci (email, interní systémy, mobil,

Více

SOA a Cloud Computing

SOA a Cloud Computing 9.11.2011 Marriott hotel Praha SOA a Cloud Computing Jaroslav Novotný IT Architekt 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights SOA a Cloud Computing 2 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates.

Více

PROJEKT INTERNETIZACE KNIHOVEN (PIK)

PROJEKT INTERNETIZACE KNIHOVEN (PIK) PROJEKT INTERNETIZACE KNIHOVEN (PIK) 2004 Vypracoval: Mgr.Martin Boka Strana 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 POSLÁNÍ DOKUMENTU... 3 2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3 3 DEFINICE CÍLŮ A ROZSAHU... 3 3.1 SPECIFIKACE

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

Flow monitoring a NBA

Flow monitoring a NBA Flow monitoring a NBA Kdy, kde a jak? Petr Špringl, Zdeněk Vrbka, Michal Holub springl@invea.cz, vrbka@invea.cz, holub@invea.cz Obsah Monitorování datových toků = Flow monitoring Flow monitoring a bezpečnost

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

Informační systémy ve strojírenství

Informační systémy ve strojírenství 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy ve strojírenství Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Projekt.

Více

Jak by měl vedoucí pracovník prosazovat zásady kybernetické bezpečnosti. Ing. Jiří Sedláček Chief of Security Experts jiri.sedlacek@nsmcluster.

Jak by měl vedoucí pracovník prosazovat zásady kybernetické bezpečnosti. Ing. Jiří Sedláček Chief of Security Experts jiri.sedlacek@nsmcluster. Jak by měl vedoucí pracovník prosazovat zásady kybernetické bezpečnosti Ing. Jiří Sedláček Chief of Security Experts jiri.sedlacek@nsmcluster.com Kdo jsme Kooperační odvětvové uskupení 19 firem se specializací

Více

NetFlow a NBA? FlowMon 7 umí mnohem více! (NPM, APM, VoIPM, packet capture) Petr Špringl springl@invea.com

NetFlow a NBA? FlowMon 7 umí mnohem více! (NPM, APM, VoIPM, packet capture) Petr Špringl springl@invea.com NetFlow a NBA? FlowMon 7 umí mnohem více! (NPM, APM, VoIPM, packet capture) Petr Špringl springl@invea.com Monitoring sítě Network visibility &security Perimeter security End point security Gartner doporučuje

Více

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Jindra Tumová ISSS 2009 Obsah Stav Řešení Přínosy Reference Page 2 Klíčové trendy ve státní správě vysílají signál: více činností za méně peněz Ekonomická situace,

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Výsledky prieskumu ITSM 2008 Informácie o stave ITSM v SR a ČR

Výsledky prieskumu ITSM 2008 Informácie o stave ITSM v SR a ČR Výsledky prieskumu ITSM 2008 Informácie o stave ITSM v SR a ČR Odborná konferencia 26. marec 2009, Radisson SAS Carlton Hotel, Bratislava Radek Bělina Business Development Manager Petr Kolář Account Manager

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Řízené služby v praxi

Řízené služby v praxi Řízené služby v praxi Jiří Borej, Jan Brodský ANECT a.s., Antala Staška 202/, 10 00 Praha Vídeňská 125, 1 00 Brno jiri.borej@anect.com, jan.brodsky@anect.com Abstrakt Pro řízení ICT služeb existuje několik

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Informační technologie pro praxi 2009 OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Lumir Kaplan CIO DHL Express (Czech Republic) Agenda 1. Outsourcing IT 2. Outsourcingová past 3. Efektivní outsourcing

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy Martin Závodný Agenda Význam CPM/BI Aplikace CPM/BI Projekty CPM/BI Kritické body CPM/BI projektů Trendy v oblasti CPM/BI Diskuse Manažerské rozhodování

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

FlowMon Vaše síť pod kontrolou

FlowMon Vaše síť pod kontrolou FlowMon Vaše síť pod kontrolou Kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí Michal Bohátka bohatka@invea.com Představení společnosti Český výrobce, univerzitní spin-off Založena 2007

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti

Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti Mgr. Drahomír Tomašuk, advokát Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. 27. 2. 2013 Obsah prezentace 1. Co je to cloud computing

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více