Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování"

Transkript

1 Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování Tomáš Bruckner katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická, Praha Aleš Pajgrt Telefonica O2 CR, a.s. Abstrakt: Článek popisuje možnosti služeb datových přenosů v členění z hlediska návazných a doplňkových služeb, které zvyšují hodnotu služeb datových přenosů, ale zároveň vyžadují dodatečné technologie se specifickou inteligencí. Byly vybrány tři kategorie: - standardní služby datové konektivity, - řízené datové služby s vyšší úrovní provozní podpory, řízení a reportingu (Managed services) - služby řízení provozu aplikací WAAS (Wide Area Application Services) Dále článek popisuje procesní pohled na podporu služeb podle best practice ITIL, se zaměřením na možnosti automatizace řešení incidentů na základě předchozích řešení typových problémů a s ohledem na úrovně podpory provozovatele infrastruktury. Členění procesů podpory služeb je vzato jako hledisko pro identifikaci rozdílů a možných úskalí při řízení podpory pro zvolené typy datových služeb, což je hlavním cílem textu. Klíčová slova: Řízení, Komunikační technologie, Datové přenosy, Řízení služeb, WAAS, Managed Services, Řízení problémů, ITIL. Abstract: The article describes possibilities of data transfer services structured by consecutive and supplemental services, which boost a value of data transfer services but either require additional technology with specific intelligence. Three categories were chosen: - Standard data connectivity services. - Managed data services with higher level of operational support, management and reporting (Managed services). - Services with application operations management WAAS (Wide Area Application Services). Furthermore the article describes process view to services support in accordance with ITIL best practice, concerning to possibility of automation of incident management based on foregoing solutions and infrastructure provider support levels. Classification of support processes is carried as a perspective for identification of differences and possible pitfalls during support management for selected types of transfer services, what is the main goal of the text. 14 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

2 Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování Úvod Cílem tohoto textu je identifikovat v řízení problémů vznikajících při provozu komunikačních datových služeb s různou úrovní inteligence: standardních služeb datové konektivity, řízených datových služeb s vyšší úrovní podpory (Managed services), řízení a reportingu a služeb řízení provozu aplikací (WAAS- Wide Area Application Services) u provozovatele rozsáhlé infrastruktury (telekomunikačního operátora). U provozovatelů telekomunikační infrastruktury jsou datové služby, poskytující propojení sítí LAN ve vzdálených pobočkách a přístup k internetu, jedním z nosných produktů a základních zdrojů příjmů. Jednoduché datové služby je třeba, z důvodu silného konkurenčního prostředí a tlaku na snižování marže, provozovat co nejvíce automatizovaně, z čehož plyne klíčový požadavek na další vývoj odpovídající technologie. K datovým přípojkám je však možné přidávat další relevantní služby, které zvyšují hodnotu služby pro zákazníka, a které tedy mohou přinášet marže vyšší. Tyto přidané služby mohou být založené na službách lidí nebo pokročilých technologií, mohou být do různé míry automatizované nebo individualizované, mohou přinášet různou míru komplexity do infrastruktury. Míra složitosti a požadavek na individualizaci služeb může vést u infrastruktury ke zvýšeným nárokům na řízení služeb a k přibližování principů řízení infrastruktury k principům řízení vysoce individualizovaných aplikačních služeb. V té souvislosti si klademe otázku, zda a do jaké míry přidávání technologií zvyšujících inteligenci infrastruktury v datových přenosech přinese nějaké nároky na změnu řízení podpory služeb datových přenosů u podniků spravujících rozsáhlou infrastrukturu. Domněnka: Očekáváme, že složitější technologie pro datové přenosy a zejména provázání infrastruktury s aplikační vrstvou bude vyžadovat vyšší nároky na řízení podpory služeb a přinese nová úskalí oproti běžným přenosovým datovým přípojkám. Účelem tohoto textu je snést argumenty relevantní této domněnce a podpořit ji nebo vyvrátit. Použitelnost článku: Tento článek může být použitelný například jako podklad pro rozhodování o zavedení služeb typu WAAS u telekomunikačního operátora, jako podklad pro jejich řízení, možné zacílení a ocenění. Zvolený postup Pro prozkoumání domněnky jsme zvolili kategorizaci služeb datových přenosů na tři kategorie, strukturaci procesů inspirací best practice ITIL do struktury vhodné pro posouzení rozdílů a identifikaci možných úskalí, a následně expertní zhodnocení v maticové struktuře typy služeb x struktura podpory. Služby datové konektivity, Managed services, WAAS Účelem této části textu je popsat zvolené tři kategorie datových služeb a identifikovat kvalitativní v pojetí těchto tří typů služeb. Datovou infrastrukturní (konektivitní) službou rozumíme zejména tradiční službu pronajatých okruhů (Private leased line) pro vzdálené propojení koncových zařízení (propojení bod-bod) s plným vyhrazením přenosového pásma a omezenou SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

3 Tomáš Bruckner, Aleš Pajgrt řídící schopností služby. Tato služba byla však v průběhu uplynulých 19 let částečně nahrazována službami na bázi protokolů X.25, Frame Relay a ATM (se sdíleným pásmem formou virtuálních okruhů a možnostmi řízení provozu sítí) a následně virtuálními privátními sítěmi na bázi protokolu IP (IP VPN- Internet Protocol Virtual Private Network) [Pajgrt A., Hrubý P.]. Řízenou datovou službou (Managed service) rozumíme datovou konektivitní službu s řízenými koncovými zařízeními, spočívající ve vzdálené konfiguraci a monitoringu spojeném s vyšší úrovní provozní podpory, zahrnující SLA, reporting, proaktivní řešení provozních problémů, případně komplexní outsourcing sítě WAN/LAN. Službou řízení provozu aplikací WAAS (Wide Area Application Services) rozumíme doplňkovou službu nad výše uvedenými řízenými datovými službami, jež zabezpečí řízení provozu aplikací v podnikové počítačové síti prostřednictvím nástrojů prioritizace paketů, komprimací a urychlením přenosu přechodným uložením opakované výměnné informace při navázání přenosu mezi počítači do paměti typu cache, viz obr.1. Z důvodu snížení doby odezvy a rozptylu zpoždění je tato služba vhodná pro centrálně provozované aplikace. Obr.1 Základní techniky řízení provozu aplikací v rámci služeb typu WAAS Poskytování síťové infrastruktury je investičně nákladná činnost, jejím cílem je neustálé zvyšování přidané hodnoty ve formě řídící způsobilosti a aplikační podpory v rámci síťové inteligence a snižování nákladů sítě (viz obr.2). U služeb síťové infrastruktury dochází v průběhu uplynulých 19 let k postupnému přechodu zájmu zákazníků od klasických datových infrastrukturních služeb k řízeným datovým službám na bázi protokolu IP (IP VPN- Internet Protocol Virtual Private Network). Z pohledu správy infrastruktury je řízená datová služba (Managed service) realizována přidáním zákaznického koncového zařízení (routeru) k datové přípojce, připojené k páteřní síti. Služba WAAS je pak realizována přidáním dalšího externího zařízení nebo interní karty ve stávajících síťových prvcích. 16 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

4 Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování Obr.2 Růst přidané hodnoty v rámci vývoje datových služeb Procesy podpory služeb u telekomunikačního operátora Definice procesů podpory služeb u telekomunikačních poskytovatelů vychází z procesní mapy organizace a tvoří pak základ pro organizační strukturu firmy a především slouží jako podklad pro nastavení informačních systémů. Tento přístup byl použit v projektu TeleManagement Fora, mezinárodním konsorciem telekomunikačních poskytovatelů a jejich dodavatelů v dokumentu etom [Telemanagement forum 2005] a vychází z něj organizační struktura významnějších telekomunikačních poskytovatelů. Procesní mapa telekomunikační společnosti ve své rozšířené formě (etom- Enhanced Telecom Operation Map) je rozpracovaná do 3 úrovní, její 1.úroveň je uvedena na obr.3. Tato procesní mapa byla vytvořena dekompozicí a následnou kompozicí procesů, využívaných pro poskytování telekomunikačních služeb. Využití této mapy umožňuje: - automatizaci end-to-end procesů informačních a telekomunikačních služeb pro obchodní a provozní procesy, - řídit podnik pomocí implementace obchodních procesů, - zajištění integrace mezi životně důležitými systémy dodávky služeb a jejich podpory, - aplikuje prostředí e-byznys, které zvyšuje produktivitu a zlepšuje vztahy se zákazníky. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

5 Tomáš Bruckner, Aleš Pajgrt Obr. 3: etom Business Process Framework Úroveň 1 procesů 1. úroveň (CEO- Chief Executive Officer) je tvořena 7 vertikálními skupinami: Strategie, Rozvoj sítí (Infrastructure Lifecycle Management), Product Lifecycle Management, Provoz (Operation Support and Readiness), Dodávka (Fulfillment), Zajišťování (Assurance) a Účtování (Billing). Provoz je vyčleněn z real-time procesů (FAB- Fulfillment, Assurance, Billing) pro zajištění podpory a automatizace těchto systémů, jež mají bezprostřední dopad na podporu zákazníků. Strategie, Rozvoj sítí a Produkt management jsou též vyčleněny, nepodporují přímo zákazníky a pracují s jinými obchodními cykly. Horizontální členění procesů rozlišuje funkční provozní procesy a různé typy funkčních obchodních procesů, např. Marketing versus Prodej, Service Development versus Service Configuration, atd. Funkční procesy Strategie, Rozvoje sítí a Produkt managementu umožňují podporu a řízení provozu. 2.úroveň následně detailněji naplňuje jednotlivá vertikální a horizontální členění. Provozní procesy (Podpora provozu a připravenost, Dodávka, Zajišťování a Účtování) jsou členěny do skupin Řízení vztahů se zákazníky (CRM), Řízení služeb a provozu, Řízení zdrojů a provozu, Řízení vztahu s dodavateli a partnery. Rozpad procesů pro oblast Zajištění služby je ilustrován na obr.4. Procesy pro dodávku, zajištění a provoz služby jsou v souladu s ITIL, řeší požadavek zajištění SLA a zodpovědnosti za procesy a zdroje, včetně externích dodavatelů. Provozní systémy telekomunikačních poskytovatelů vycházejí z výše popsané procesní mapy. Jejich architektura je určována zejména skupinami služeb pro rezidentní zákazníky, s dominantním požadavkem na automatizaci jednodušších procesů a podnikové zákazníky, s požadavkem na obsloužení složité služby s mnoha komponentami a parametry. Porovnání provozních systémů jednotlivých poskytovatelů ICT služeb bylo provedeno v [Pajgrt A.], schéma provozních systémů telekomunikačních poskytovatelů je uvedeno na obr SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

6 Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování Obr.4 : Procesy 2.úrovně pro zajištění služby Telco poskytovatel CRM Start objednávky Outsoucer Provozní podpůrné systémy Provozní Workflow Databáze zdrojů Síťové prvky Servery, PC Aplikace Řízení kapacit LZ 2 4 Reporting provozu Reporting poruch Provozní databáze Řídící a dohledové systémy Billingové systémy Obr.5 Provozní systémy telekomunikačního poskytovatele Zřizování služby se startuje v objednávkovém systému CRM, odtud je předán pracovní příkaz do provozního workflow, jež je dále směřuje do systému, plánující pracovní kapacitu a náplň techniků. Po instalaci služby v lokalitě zákazníka i prostředcích poskytovatele je služba zaevidována v řídících a dohledových systémech, databázi zdrojů (evidence síťových prvků, serverů, počítačů i aplikací), provozní databázi (evidence provozních parametrů), systému poruchového (včetně SLA) a provozního reportingu (parametry přenesených objemů dat, třídy služby, ale SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

7 Tomáš Bruckner, Aleš Pajgrt i typu aplikace). Po uzavření pracovního příkazu pro instalaci následuje odeslání požadavku pro zpoplatnění instalace služby do účtovacího systému, kde se dále služba zpoplatňuje dle časového nebo objemového využívání. Řízení problémů poskytování služeb Řízení problémů u poskytovatelů telekomunikačních služeb spadá do oblasti zajištění provozu služeb (Assurance) a jejich řízení (Services management & operations), viz obr.4. Předpokládá obsloužení těchto návazných činnosti u poskytovaných služeb: 1) Implementace systému problémového řízení (v rámci provozních systémů na obr.5), který zajišťuje: - Funkční řízení informace o každém problému, předloženém poskytovateli. - Centrální znalostní databázi (v rámci provozní databáze obr.5), používanou pro zachycení, uložení a aktualizaci informace a řešení pro opakované využití pracovníky poskytovatele a autorizovaných uživatelů. Tato znalostní databáze umožní sdílení informace včetně: a) postupů a politik b) doporučení c) metod pro řešení problémů pracovníky poskytovatele, subdodavateli, třetími stranami a autorizovanými uživateli. - Poskytování sofistikovaného souboru řešení problému, diagnostiku a nastavení software a zařízení pro umožnění automatizace monitoringu, detekce a řešení problémů, spojených s poskytovanými službami. a) Pravidelná aktualizace systému problémového managementu (včetně znalostní databáze) s řešeními poskytovatele, jak byly použity, včetně poučení a zkušeností s podobnými technologiemi a problémy pro poskytování obdobných služeb. b) Poskytování autorizovaného přístupu zákazníkovi do systému včetně databáze. c) Poskytování školení zákazníkovi o používání systému 2) Měsíční report v definovaném formátu, obsahující: - Počet problémů celkem a v dělení dle typu, závažnosti, statutu a zda se jedná o známou poruchu - Přehled problémů - Trend problémů - Stanoviska odpovídající problémovému managementu služby nebo jakékoliv informace, které mohou přispět ke zlepšení procesu problémového managementu. - Detailní výsledky analýzy hlavních příčin (zahrnující příčiny incidentů a plán jejich prevence) - Trend analýzy problémů za poslední období 13 měsíců 3) Komunikace a zasílání zpráv zákazníkovi - Poskytovatel udržuje komunikaci se zákazníkem a zasílá reporty prostřednictvím Service desku zákazníkovi, autorizovaným uživatelům, subdodavatelům a třetím stranám v době identifikace problému a jeho vyřešení. Je-li to nutné, poskytuje též průběžnou informaci o řešení. 20 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

8 Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování - Poskytovatel informuje o jakýchkoliv nedořešených problémech na měsíční bázi - Poskytovatel zasílá zákazníkovi elektronické reporty: - Významné problémy - Doba odstranění - Opakující se výpadky - Provoz - Analýza trendu problémů Procesy podpory služeb podle best practice ITIL V best practice ITIL je problematika řízení problémů shrnuta především v procesu problem management, případně v širším smyslu též v procesech event a incident management. Primárně procesně je problematika popsána v ITILu verze 2 v knize Service Support [ITIL SS, 2000], z pohledu řízení infrastruktury v části Technical Support v knize ICT Infrastructure Management [ITIL ICTIM 2002]. V ITILu verze 3 je problematika reaktivního problem managementu popsána v knize Service Operation [ITIL3 SO, 2007] a problematika proaktivního problem managementu v knize Continual Service Improvement [ITIL3 CSI, 2007]. Zatímco ITIL v2 předpokládá poskytování podpory služeb interně pro vnitřního uživatel v podniku, ITIL v3 je spíše zaměřen na poskytování služeb externímu zákazníkovi a je tedy pro naše účely vhodnější. Zde popíšeme základní principy a cíle procesů event management, incident management a problem management. Jako základ vezmeme ITL v3, sáhneme ale i do ITILu v2, protože zde jsou procesy popsány podrobněji. Pojem event dle ITILu je chápán jako změna stavu systému, která má význam pro řízení nějaké komponenty systému nebo IT služby. Cílem event managementu je poskytnout schopnost detekovat události, identifikovat jejich smysl a zajistit jim odpovídající aktivity. Jedná se o vstupní bod pro ostatní procesy podpory služeb. [ITIL SO, 2007] Pojem incident znamená neplánované přerušení IT služby nebo omezení kvality IT služby. za incident je považována též chyba komponenty systému, i když nemá vliv na IT službu. Cílem incident managementu je obnovit normální provoz služby jak nejrychleji je to možné a minimalizovat negativní dopad na provoz byznysu, a tak zajistit dosažení co nejlepší možné úrovně kvality služby a dostupnosti. Normální úroveň služby je definovaná jako provoz služby v rámci limitů SLA. [ITIL SO, 2007] Pojmem problém se v ITILu rozumí příčina jednoho či více incidentů. Tato příčina obvykle není v okamžiku vzniku záznamu o problému známa a proces problem management ji má odhalit. Cílem problem managementu je předcházet vzniku problémů a z nich plynoucích incidentů, eliminovat opakující se incidenty a minimalizovat vliv incidentů, kterým nelze předejít. [ITIL SO, 2007] Pro popis rozdílů a úskalí použijeme kritéria, která jsme vybrali inspirací z popisu problematiky v publikacích ITILu. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

9 Tomáš Bruckner, Aleš Pajgrt Zhodnocení rozdílů a úskalí typů služeb ve struktuře podpory V následující tabulce jsou uvedena v řádcích jednotlivá kritéria z oblasti řízení problémů a ve sloupcích jsou uvedeny zvolené kategorie služeb. V buňkách tabulky jsou uvedeny možné řízení problémů v daném typu služby podle daného kritéria. Hodnocení vzniklo diskusí na základě zkušeností autorů. Kritéria jsou postavena jako aspekty hodné pozornosti inspirované publikacemi ITIL a jsou členěny podle procesů ITIL, které se problematiky řízení problémů týkají na: - Event Management, - Incident Management, - Problem Management. Datová přípojka Event management Průběh procesu Event management Události popisující obvyklý provoz Události popisující chyby a výpadky Události popisující něco neobvyklého v provozu Zajišťování dostupnosti přípojek a jejich dedikované přenosové kapacity. Reaktivní odstraňování poruch, poskytování reportů o poruchách služby. Přerušení dostupnosti služby nebo snížení přenosové kapacity. (Porucha koncového zařízení, výpadek přístupového okruhu, porucha páteřní sítě.) Požadavky zákazníka Managed services Zajišťování dostupnosti přípojek a jejich dedikované přenosové kapacity a dalších přenosových parametrů, včetně vzdáleného řízení zákaznických koncových zařízení. Možnost reaktivního i proaktivního odstraňování poruch, poskytování o reportů poruchách a provozu služby. Přerušení dostupnosti služby, snížení přenosové kapacity nebo zhoršení dalších přenosových parametrů služby.. Porucha koncového zařízení, výpadek přístupového okruhu, porucha páteřní sítě, chybná funkce některého síťového prvku. Požadavky zákazníka Neobvyklý report přenosových parametrů Application aware managed services (swaas) Zajišťování dostupnosti služby a jejích funkcionalit, včetně vzdáleného řízení relevantních koncových zařízení. Možnost reaktivního i proaktivního odstraňování poruch, poskytování o reportů poruchách a provozu služby. Přerušení služby, jejích funkcionalit nebo zhoršení jejích parametrů. Porucha zařízení nebo jeho chybné nastavení. Požadavky zákazníka Neobvyklý report parametrů řízení aplikací 22 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

10 Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování Možnosti automatizace kategorizace, filtrování a prioritizace událostí / náročnost na nástroje Možnosti identifikace vlivu událostí na sjednané parametry služby (SLA) Nebezpečí plynoucí z nesprávného nastavení adekvátní reakce na události. Náročnost na řízení událostí (náročnost identifikace typů událostí, náročnost nastavení, podpora nástroji) Incident management Průběh procesu Incident management Pravděpodobnost vzniku incidentů. Možnosti zjištění vlivu dopadu incidentu na plnění sjednané služby Možnosti odlišení incidentů s rozsáhlým dopadem na byznys od nepodstatných. Možnosti rychlé obnovy výpadku. Možnosti odhadu pracnosti a délky Datová přípojka Managed services Ano Ano Ano Sleduje se vliv na technologické parametry, především dostupnost služby, doba opravy. Kromě parametrů dostupnost služby, doba opravy, se sleduje vliv na zajištění přenosových parametrů služby. Ano Ano Ano, všechny incidenty podstatné, odlišení pouze lokalitou, jde pouze o obnovu konektivity Méně složité Střední, dáno více typy a větším počtem událostí Střední, dáno technologickou složitostí zařízení Střední, komplexnější služba Střední, u některých parametrů lze identifikovat méně podstatné incidenty Střední, jde i o obnovu parametrů sítě Mírně složitější, jde i obnovu parametrů Application aware managed services (swaas) Kromě dostupnosti služby, doby opravy a přenosových parametrů služba, se sledují i jemnější požadavky na přenos služby (aplikační parametry, např. zpoždění v rámci konkrétní aplikace). Velká, dáno více typy a větším počtem událostí Velká, dáno technologickou složitostí zařízení a vlivem citlivosti funkcionality aplikací na přenosové prostředí. Velká, komplexnější služba Velká, lze identifikovat incidenty i podle aplikací a podle toho sledovat dopad Velká, jde i obnovu chodu aplikaci Složitější, nutno vzít v úvahu vzájemné SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

11 Tomáš Bruckner, Aleš Pajgrt Datová přípojka Managed services Application aware managed services (swaas) trvání výpadku. sítě. interakce aplikací a Možnost/nutnost řešit výpadky dočasným řešením (zkrácení doby oproti regulernímu řešení). Náročnost na eskalační procedury. Náročnost na řešení v druhé a třetí úrovni podpory. Problem managment Průběh procesu Event management Očekávaný rozsah typů problémů (jednoduchost/složitost) Možnosti odhadu dopadu potenciálních problémů na parametry služeb a na byznys Požadavky na znalostní bázi. Míra opakování typů problémů využitelnost popsaných řešení. Náročnost popisu typového řešení problémů pro první a druhou úroveň podpory Možnosti proaktivního vyhledávání potenciálních problémů Možnosti odhadu nákladů a pracnosti odstranění problému. Provázanost řešení problémů mezi různými typy služeb., lze spustit se zhoršenými přenosovými parametry. Jednoduchý (výpadky) Střední, lze spustit se zhoršenými síťovými parametry. Střední, požadavky na vyšší úroveň technické podpory Střední (výpadky a zhoršení síťových parametrů) Střední, vyšší složitost, delší testování a pilotní provoz závěrečný test. Velká, lze dočasně spustit se zhoršenými parametry aplikací. Velká, požadavky na vyšší úroveň technické podpory Složitý (výpadky a zhoršení síťových a aplikačních parametrů) Velká, vyšší složitost, delší testování a pilotní provoz Střední, dáno rozsahem Velká, dáno rozsahem Střední Střední Malá, vyšší složitost, více různorodých problémů., jednodušší technologie. Střední, pro první úroveň podpory je technologie dost složitá. Střední, možnost reportů a optimalizačních nástrojů Střední, náročnější na kvalifikaci lidí a čas řešení Střední, provázání konektivity a síťových služeb. Střední, pro první úroveň podpory je technologie dost složitá. Velká, větší možnost reportů a optimalizačních nástrojů Velká, ještě náročnější na kvalifikaci lidí a čas řešení, větší různorodost zařízení, nákladnější zařízení Velká, provázání konektivity, síťových aplikačních služeb 24 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

12 - Náročnost + Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování Snadnost diagnostiky příčiny problému, rozsah možných příčin. Datová přípojka Managed services Střední, dáno složitostí, účastno více přenosových vrstev, měří se více parametrů. Application aware managed services (swaas) Velká, dáno složitostí, účastno více přenosových vrstev, měří se více parametrů, účastní se další součásti dohledových systémů. Základní shrnují následující obrázky: Náročnost řízení problémů datových služeb z hlediska míry znalostí a zvládnutí složitosti je přímo úměrná úrovni inteligence analyzovaných služeb viz obr.6. Avšak z hlediska procesního uspořádání řízení problémů se náročnost řízení u analyzovaných služeb s jejich různou úrovní inteligence nemění. Srovnání náročnosti řízení problémů datových přípojek Datová přípojka Managed Services Application Aware Managed Services Znalosti, zvládnutí složitosti Procesní uspořádání řízení problémů Obr. 6: Srovnání náročnosti řízení problémů datových přípojek Míra automatizace řízení problémů datových přípojek je přímo úměrná úrovni inteligence analyzovaných služeb viz obr.7. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

13 - Míra automatizace řízení + Tomáš Bruckner, Aleš Pajgrt Srovnání míry automatizace řízení problémů datových přípojek Datová přípojka Managed Services Application Aware Managed Services Obr. 7: Srovnání míry automatizace řízení problémů datových přípojek Závěr Z uvedeného zkoumání plynou následující závěry: Zavádění datových služeb s vyšší inteligencí znamená i zvýšení nároků na řízení problémů. Procesy dle doporučení etom a ITIL v současném nastavení jsou zcela použitelné i pro datové služby s vyšší inteligencí. Z hlediska konstrukce procesů řízení problémů nebyly identifikovány žádné významné. Rozdíly v nárocích na řízení problémů jsou tedy dány především rozdílným věcným obsahem problémů. Problémy sítí s vyšší inteligencí přidávají další typy problémů, které plynou z vyšší složitosti více inteligentních systémů. S růstem míry inteligence služeb roste náročnost na: - kvalifikaci řešitelů problémů typy problémů základních technologií zůstávají a přidávají se další problémy specifické pro novou technologii (Managed services, WAAS). Pro řešení je nutná specifická znalost těchto technologií; - na rozsah znalostní báze pro řešení problémů výskyt nových možných problémů a složitost technologie vyžaduje větší objem znalostí pro jejich řešení, větší rozmanitost problémů znamená vyšší nároky na řešitele problémů při zpracování znovupoužitelných návodů na řešení (tyto jsou rozsáhlejší a jejich zpracování trvá delší dobu); - vztahy s dodavateli pro větší množství problémů je potřebná speciální znalost dodavatelů technologie, a tedy větší množství problémů je eskalováno na třetí úroveň podpory. Je tedy nutné více zapojit do procesu řešení problémů třetí strany. To znamená zvýšený požadavek na smluvní zajištění této podpory během záruky i po ní, ve vazbě na parametry služeb; - dohledové a reportovací systémy konfigurace dohledových systémů pro provázání s prvky inteligentních datových sítí do jednotného řízení problémů (událostí a incidentů) je mírně složitější a nákladnější. Součástí inteligentních 26 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

14 Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování síťových technologií jsou ale i řídící a dohledové prvky, které jejich správu usnadňují a zjednodušují. Původní domněnka v úvodu tohoto příspěvku: složitější technologie pro datové přenosy a zejména provázání infrastruktury s aplikační vrstvou bude vyžadovat vyšší nároky na řízení podpory služeb a přinese nová úskalí, se tak naplnila částečně, dopad růstu míry inteligence na nastavení procesů řízení problémů je minimální. Z pohledu správy inteligentních datových sítí je pozitivní, že případné výpadky pokročilé technologie obvykle neznamenají výpadek základní datové služby. To společně s řídícími prvky a metodikou řízení technologie umožní tyto sítě obsloužit shodně jako základní datovou službu, a to bez významných dodatečných nákladů na zajištěná stejných parametrů jako při základní služby. Toto zjištění je povzbudivé pro další vývoj poskytovaných ICT služeb s rostoucí inteligencí (viz obr.2), zahrnujících služby WAAS a následně též nabídku aplikačního SW (SaaS) v rámci rozvoje konceptu Cloud Computing [Cloud Computing]. Publikace byla vytvořena za podpory GA ČR, číslo projektu: GA 402/08/0529. Zdroje [ITIL SS, 2000] Service Support. London, TSO 2000, 308 s. ISBN [ITIL3 SO, 2007] ITIL: Service Operation. London, TSO 2007, 263 s. ISBN [ITIL ICTIM, 2002] ICT Infrastructure Management. London, TSO 2002, 283 s. ISBN [ITIL3 CSI, 2007] ITIL: Continual Service Improvement. London, TSO 2007, 221 s. ISBN [Goodness E.] Managed Business Services:Trends & Business Imperatives for Success, Cisco Powered Summit, Monterey, October 2007 [IDC Analysis (2006)] IT Services in Central and Eastern Europe, , Prague [Pajgrt A., Hrubý P.] LAN Interconnection in Enterprise Networks, Technology & Prosperity 10, 2003 [Kiran S., Meng F.] WAN Optimization and Application Acceleration: Technology and Best Practices, Cisco Webinar February 2009 [TeleManagement Forum (2005)] Enhanced Telecom Operations Map (etom), The Business Process Framework [Pajgrt A.] Nabídka ICT služeb od různých typů poskytovatelů s ohledem na jejich podnikové IS/ICT. Systémová integrace, 03/2008 [Cloud Computing], Wikipedia: SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Richard Novák Vysoká škola ekonomická v Praze katedra systémové analýzy xnovr900@vse.cz Abstrakt: Článek se zabývá tématem Big

Více

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zdenek Brabec Autor: Zdenek Brabec Název díla: Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Diplomová práce Autor: Rostislav Cendelín Informační technologie

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Vysoká škola ekonomie

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Změna řízení úrovně služeb

Změna řízení úrovně služeb Využití metodologie ITIL při rozšířování portfolia zákazníků poskytovatele Josef Charvát Deloitte&Touche jcharvat@deloittece.com Abstrakt Vývoj trhu outsourcingových služeb vede poskytovatele k přeorientaci

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Řízení projektu technologické integrace

Řízení projektu technologické integrace Libor Jirsák Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická Nám. Winstona Churchilla 3, Praha 3 Email: jirsak@vse.cz Abstrakt Rostoucí složitost business požadavků znamená vyšší složitost IT

Více

Probační a mediační služba STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO TRESTNÍ JUSTICI.

Probační a mediační služba STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO TRESTNÍ JUSTICI. STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO TRESTNÍ JUSTICI KPMG Česká republika, s.r.o. 19. května 2015 i Obsah 1 Úvod 1 2 Metodický přístup 2 2.1 Zdroje pro zpracování studie

Více

MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky

MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky Jan Pour Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Česká

Více