Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU Služba na zajištní provozu a expertní podpory datové sít Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel veejné zakázky: eská republika eská správa sociálního zabezpeení ížová 25, Praha 5 O:

2 Obsah 1 INFORMACE O ZADAVATELI ZÁKLADNÍ ÚDAJE KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZADAVATELE OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽEB A SLA Provoz a správa infrastruktury sít datových center Provoz a správa infrastruktury sít WAN Provoz a správa infrastruktury sít DMZ/IKR a B2B rozhraní Provoz a správa infrastruktury DNS a adresního prostoru Provoz a Správa Infrastruktury NTP Provoz a Správa systému IMS Správa a dohled pístupu k síovým prvkm Aplikaní podpora v oblasti infrastruktury, testování a hledání problém Služby podpory rozvoje a optimalizace síové infrastruktury Provoz a správa infrastruktury WiFi Opravy kabelážních systém Migrace služeb správy, provozu, dohledu, podpory a rozvoje infrastruktury zadavatele a IMS48 5 PROKAZOVÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKANÍCH PEDPOKLAD PROKAZOVÁNÍ SPLNNÍ ZÁKLADNÍCH A PROFESNÍCH KVALIFIKANÍCH PEDPOKLAD ESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANNÍ ZPSOBILOSTI SPLNIT VEEJNOU ZAKÁZKU PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKANÍCH PEDPOKLAD POŽADAVKY NA ZPSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY DOBA A MÍSTO PLNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY DOBA PLNNÍ MÍSTO PLNNÍ ZPSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZÁVR

3 3

4 1 INFORMACE O ZADAVATELI 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Statutární orgán zadavatele: Sídlo: O: DI: Bankovní spojení: eská republika - eská správa sociálního zabezpeení (dále jen SSZ nebo zadavatel ) prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústední editel SSZ ížová 25, , Praha 5 neplátce NB, poboka Praha, íslo útu /0710 Osoba oprávnná jednat Ing. Milan Shrbený, vrchní editel úseku informaních a komunikaních technologií 1.2 KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE Kontaktní osoba zadavatele pro styk s uchazei: Kontaktní osoba pro styk s úastníky Mgr. Jan Dubský Korespondenní adresa: ížová 25, , Praha 5 Telefon:

5 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZADAVATELE Zadavatel je organizaní složkou státu a správním orgánem, který zabezpeuje výbr pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, dále provádí zejména dchodové pojištní a zajišuje agendu nemocenského pojištní. 5

6 3 OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 1. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci v souladu se zákonem. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ), s cílem zajistit transparentní, nediskriminaní a rovné zacházení. Zadávací dokumentace spolu s uveejnným formuláem oznámení o zakázce obsahuje všechny informace nutné pro vypracování nabídky uchazeem, vetn pesného vymezení rozsahu požadovaného plnní. Dojde-li k rozporu mezi zadávacími podmínkami upravenými ve formulái oznámení o zakázce a touto zadávací dokumentaci, platí znní zadávacích podmínek obsažených ve formulái oznámení o zakázce. 2. Zadávací ízení je realizováno dle zákona. Uchaze je povinen se pi zpracování nabídky tímto zákonem ídit, a to zejména v otázkách prokazování splnní kvalifikace a podání nabídky. 3. ípadné dotazy k zadávací dokumentaci mohou uchazei podat výhradn písemn, a to prostednictvím datové schránky, pokud to povaha doruované písemnosti umožuje, nebo na korespondenní adresu kontaktní osoby zadavatele uvedenou v ásti 1. zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doruena nejpozdji 6 pracovních dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek. Požádal-li uchaze o dodatené informace, odešle zadavatel požadované informace nejpozdji do 4 pracovních dn ode dne doruení požadavku. Dotazy zaslané telegraficky nebo elektronickými prostedky musí splovat požadavky stanovené zákonem. 89/2012 Sb., obanský zákoník (dále jen obanský zákoník ), pro písemnou formu. Dotazy zaslané elektronickou poštou ( em) musí být podepsány elektronickým podpisem v souladu se zákonem. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znní pozdjších pedpis. 4. Dodatené informace, vetn pesného znní požadavku, odešle zadavatel souasn všem uchazem, kteí požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel rovnž uveejní dodatené informace vetn pesného znní žádosti stejným zpsobem, jakým uveejnil textovou ást zadávací dokumentace, tj. na svém profilu zadavatele na adrese https://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilcssz. 6

7 4 SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY edmtem zakázky je zajištní hardwarového servisu, softwarového servisu, technické podpory aktivních prvk sítí LAN, WAN a DC. Souástí zakázky je také kompletní zajištní provozu síové infrastruktury v lokalitách zadavatele na adrese Kížová 6, 25, Praha 5 a Trojská 13, Praha 8 v režimu 24x7 a služby expertní podpory rozvoje a optimalizace síové infrastruktury vetn souvisejících infrastrukturních služeb. Veškeré výstupy vzniklé na základ plnní této veejné zakázky (nap. dokumentace, konfigurace, zprávy) jsou výhradn majetkem zadavatele a ten je mže v pípad své poteby poskytovat i tetím osobám. 4.1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽEB A SLA PROVOZ A SPRÁVA INFRASTRUKTURY SÍT DATOVÝCH CENTER ROZSAH POŽADOVANÝCH INNOSTÍ 1. Provoz aktivních síových prvk v obou lokalitách: a. Profylaktické innosti: i. i pravidelných odstávkách (2x ro) fyzická kontrola, ištní síových zaízení CISCO a úprava píslušných kabeláží v rámci racku. ii. Pravidelné fyzické kontroly s technikem ICT: fyzická kontrola provozního stavu prvk (teplota, hluk zaízení) 1x msí, b. Kontrola log (na denní bázi), c. Kontrola výkonnosti a performance monitoring (na msíní bázi). d. Návrh preventivních opatení s cílem pedejít možným výpadkm, snížení výkonu v infrastruktue SSZ (minimáln kvartáln nebo dle aktuální situace), e. Odborná technická podpora a odstraování závad v pedmtné oblasti 2nd level support v souladu se SLA, f. Provádní pravidelných záloh SW konfigurací (msíní zálohy + aktualizace záloh po každé zm). 2. Správa aktivních prvk v obou lokalitách a. Kontrola dostupnosti patch, hotfix, service pack a dalších opravných balík výrobc (na msíní bázi), b. Analýza vhodnosti a potebnosti implementace opravného balíku, c. Návrh opatení a postupu implementace opravného balíku ke schválení zadavateli. d. Instalace a provedení zmn (vetn práce) dle schválených návrh opatení (implementace i více opatení bude souhrnn provádna 1x msí, pokud není poteba jednat rychleji), e. Implementace schválených požadavk na zmnu konfigurace aktivních prvk (pedpokládaný rozsah je až 240 zmnových požadavk msí), f. edkládání návrh na optimalizaci LAN a DC (na kvartální bázi), g. Správa a aktualizace privilegovaných hesel ke všem pedmtným zaízením (pravidelné aktualizace a pedání zadavateli) musí být vedeno v souladu s bezpenostní politikou zadavatele (S 19/ O bezpenostní politice a technickoorganizaních opateních k ochran osobních údaj v informaních systémech územních organizaních jednotek SSZ a S 11/2006- Bezpenostní politika informací v SSZ). 7

8 3. Souinnost v rámci proces Projektového ízení souvisejících s návrhem zmn v infrastruktue ICT SSZ (spole s dodavateli technologií). 4. Provozní podpora ICT v souinnosti s provozovateli služeb, zajišujících dostupnost služeb dle parametr definovaných v SLA. Zejména jde o provozovatele služeb v oblastech: - ITSM, zajišující proaktivní dohled a monitoring LAN, - zajišujících správu operaních systém a databází, fyzickou správu server, - souinnost se všemi dodavateli pi plánovaných víkendových odstávkách (2x ro), - bezprostední souinnost pi mimoádných odstávkách (vlivy vyšší moci a vládou vyhlášený stav nouze pípadn jiný výjimený stav). 5. Zprostedkování HW servisu aktivních prvk (u výrobce/dodavatele) vetn pípadného zajištní náhrady v pípad poruchy (v rozsahu smluvn zajištné maintenance zadavatele). 6. Správa a aktualizace provozní dokumentace k jednotlivým spravovaným zaízením, která jsou uvedena v seznamu zaízení dále v rozsahu: a. Postupy pro provoz a správu každého zaízení b. Postupy pro obnovu zaízení ze záloh, c. Provozní deník pro každé zaízení v minimálním rozsahu datum, osoba, íslo požadavku z ticket systému, popis provádné innosti, výsledek innosti (úspch/selhání), doba trvání. 7. Správa a aktualizace technické dokumentace v rozsahu: a. Aktuální schéma fyzického zapojení LAN (bez koncových stanic), b. Aktuální schéma logického zapojení LAN (VLAN, porty, prvky), c. Aktuální schéma Logického zapojení LAN L3, L4 (interní smrování, smrování do externích sítí, pehled ACL) v rámci svených technologií, d. Aktuální pehled verzí OS aktivních prvk, e. správa konfigurací pedmtných zaízení v konfiguraní DB zadavatele (IP, SN). 8. ast na jednání provozních a pracovních tým zadavatele (min. 2x msí). 9. Pravidelné zpracování report (reporting 1x msí) a zpracování analýzy trend z reportovaných údaj vetn zpracování doporuení (kvartáln): a. Reportování stavu portové konektivity: (minimáln poet volných port/ obsazených port. b. Reportování vytížení páteních pepína. 10. Zajištní profylaktických prohlídek a opravy kabelážních systém: a. Zajištní profylaktických prohlídek fyzické vrstvy kabeláží za úelem zvýšení bezpenosti a spolehlivosti, tj. vizuální kontrola metalických i optických kabelážních systém, odstranní prachu, provení jejich stavu vetn provedení potebných ení píslušným kalibrovaným micím pístrojem a vystavení mících protokol v digitální podob, b. Odstranní nalezených drobných závad vzniklých v prhu provozování kabelážních systém z viny uživatele - opravy poškozených rozvád a rozvod, tj. kabelových tras, kabel, zásuvek, propojovacích panel, propojovacích kabel, 8

9 c. Odstranní nalezených záruních závad dle záruních podmínek výrobce kabelážního systému instalovaného v dané lokalit, d. Zrušení neaktivních spoj - odstranní propojovacích a pipojovacích kabel na linkách neukonených v zaízení, tj. v pracovních stanicích, tiskárnách i telefonních ístrojích, e. etnost: 1x ro v každé lokalit, s vypracováním písemného protokolu. 11. Zajištní profylaktických prohlídek zdroj zálohovaného napájení UPS urených pro napájení prvk síové infrastruktury. Pedmtem profylaktické prohlídky UPS je: a. kontrola stavu, b. odstranní prachu, vizuální kontrola, kontrola innosti, c. prohlídka a samostatný test baterií, d. nastavení a kalibrace, e. zátžový test, f. kontrola funknosti datové sít a její pípadné zprovoznní po zapnutí UPS, g. etnost: 1x ro v každé lokalit, s vypracováním písemného protokolu o profylaktické prohlídce popisující stav UPS a obsahující požadavek na pípadnou výmnu opotebovaných díl jako jsou baterie, vtráky. POPIS POŽADOVANÉHO SLA Kategorie A: Výpadek jednoho nebo více aktivních prvk (karty), který zapiní nedostupnost minimáln jednoho nebo více segment sít, pípadn nedostupnost celé sít LAN, DC. Segmentem sít se rozumí celá oblast zahrnující vlastní pístupový aktivní prvek a všechna na tento prvek pímo pipojená koncová zaízení. Výpadek nebo závada, která zpsobí nedostupnost kteréhokoliv serveru provozovaného v obou lokalitách. U této kategorie požaduje zadavatel opravu i odstranní závady garantované do 6 hodin od nahlášení závady. Reaktivní podpora na HW s garantovanou dobou opravy i odstranní závady do 6 hodin od nahlášení závady. Pracovník uchazee se dostaví na místo opravy do 2 hodin po nahlášení a poskytuje pracovní sílu, náhradní díly a pípadn další materiál, potebný k oprav nebo vým tak, aby HW výrobky byly uvedeny opt do normálního funkního stavu. Uchaze identifikuje a opraví špatné funkce a závady výrobku. Vymné díly se stanou majetkem uchazee. Služba musí být dostupná 24 hodin denn, od pondlí do nedle, vetn veškerých státních svátk a dn pracovního klidu. Kategorie B: Závada nebo výpadek ásti prvku nebo karty, který zpsobí snížení dostupnosti služeb, avšak nezapiní výpadek celého segmentu sít: a. Výpadek zálohovaných páteních linek, který nezpsobí výpadek druhé záložní linky, respektive nedojde k výpadku celého segmentu sít, 9

10 b. závada redundantních zaízení (karet, napájecích zdroj, modul a pípadn dalších), pi kterých nedojde k výpadku záložního zaízení, a tím ani k výpadku celého segmentu sít, c. Snížená dostupnost služeb, výkonnostní potíže. U této kategorie požaduje zadavatel reakci do 4 hodin od nahlášení závady a odstranní závady do 8 hodin od nahlášení závady. Reaktivní podpora na HW se zaruenou dobou odezvy na servisní požadavek do 4 hodin od nahlášení závady a její odstranní závady do 8 hodin od nahlášení závady. Práce na odstranní závady budou zahájeny nejpozdji bhem následujícího pracovního dne po pracovním dni, kdy byla závada oznámena, a budou probíhat v pracovní dny v dob od 08:00 do 17:00 hodin. Služba musí být dostupná v pracovní dny, v dob od 08:00 do 17:00 hodin. Kategorie C: Závada nebo výpadek komunikaního portu, pípadn bloku port aktivního prvku, které jsou ipojeny pouze ke koncovým zaízením. Závady, které nezpsobí výpadek ani nesníží dostupnosti služeb v rámci segmentu koncových stanic nebo jednotlivých server. Ostatní závady nespadající do kategorie A nebo B. U této kategorie zadavatel požaduje odstranní závady do 2 dn od nahlášení závady. Po odstranní závady kategorie A, B, C bude informován ohlašovatel závady (pracovník oddlení správy komunikaní a datové infrastruktury a podpory HW nebo jiný píslušný pracovník, který závadu nahlásil), který oví funknost a potvrdí ukonení opravy. Potvrzení ukonení opravy bude považováno za okamžik ukonení opravy. ZSOB KONTROLY ení parametr služby bude provádno v pravidelných intervalech bhem zaruené provozní doby služby. Mící body (sondy) a poet mení budou zvoleny tak, aby výsledky byly dostatené pro vyhodnocení stanovených parametr SLA služby. Meními bude ovována dostupnost infrastruktury sít LAN, DC a jejích služeb. Dostupnost služby se bude mit souborem test dostupnosti spravovaných aktivních prvk. Provozní innosti budou kontrolovány zadavatelem (nebo jím stanoveným subjektem) na msíní bázi. O výsledku kontrol bude sestavován msíní report. Report vystavuje kontrolující subjekt, schvaluje zadavatele a slouží zadavateli jako podklad pro vyhodnocení služeb. DALŠÍ PODMÍNKY V pípad obmny zaízení z dvodu náhrady vadného prvku, nebo z dvodu modernizace budou tato nová zaízení považována za ekvivalentní a budou na n poskytovány stejné služby. Povinnost zpístupnit technologie pro definici a implementaci monitorovacích agent/sond. Povinnost poskytnout souinnost zadavateli (nebo jím jmenovaných subjekt) pi provádní kontrolní innosti na dodržování a plnní nápln této služby. 10

11 POŽADAVKY NA ODPOV Uchaze vyplní u každé položky z kapitoly Rozsah požadovaných inností, zda jeho návrh poskytování služeb daný požadavek spluje a jakým zpsobem tento požadavek spluje. Za úelem popisu, jak návrh poskytování služeb daný požadavek spluje, pipojí uchaze popis splnní požadavk zadavatele, ve kterém uchaze ke každému požadavku popíše, jak je tento požadavek ešen a (ne)naplnn, aby z tohoto popisu mohl zadavatel ovit, zda je daný požadavek skute (ne)splnn. Zadavatel uvádí, že požadavky, uvedené v kapitole Rozsah požadovaných inností, jsou požadavky, na kterých zadavatel trvá a výslovn prohlašuje, že návrhy jednotlivých uchaze musí tyto požadavky zcela splovat. V pípad, že uchaze jakoukoli z tchto položek nesplní, bude taková skutenost ze strany zadavatele považována za nesplnní zadávacích podmínek s následkem vylouení uchazee z úasti v zadávacím ízení. POPIS SOUASNÉHO STAVU PROSTEDÍ Centrální síová infrastruktura tvoí základní komunikaní infrastrukturu SSZ. Zajišuje síové propojení hlavní administrativní lokality zadavatele na adrese Kížová 25, WAN infrastruktury a datových center, zárove slouží k propojení jednotlivých funkních blok vrstev. Centrální síová infrastruktura se rozkládá na lokalitách zadavatele na adrese: ížová 25 (K25), Praha 5 ížová 6 (K6), Praha 5 Trojská 13 (T13), Praha 8 Centrální síová infrastruktura je budovaná jako pln redundantní z pohledu zaízení, linek a napájení. Základem centrální síové infrastruktury je tveice L3 pepína Cisco Catalyst ady 6500, vzájemn propojených pomocí ethernet linek o rychlosti 1 gigabit provozovaných nad vlastními i pronajatými optickými vlákny. Na lokalitách zadavatele na adrese Kížová 6 a Trojská 13 je centrální infrastruktura z dvodu redundance doplnna L2/3 pepínai Cisco ady Souástí centrální síové infrastruktury jsou také pístupové pepínae pro infrastrukturní systémy. Síová infrastruktura datových center SSZ se rozkládá na lokalitách zadavatele na adrese Kížová 6, Trojská 13 a je rozdlena do dvou funkních blok, vrstev. Prvním blokem je aplikaní vrstva SSZ, dále APV SSZ, ve které jsou umístné veškeré agendové aplikace, vetn aplikaních AAA portál. Druhým blokem je databázová vrstva SSZ, dále DB SSZ, ve které jsou umístné databázové systémy využívané v APV SSZ. Síová infrastruktura DB SSZ je budovaná jako pln redundantní z pohledu zaízení, linek a napájení. Z hlediska logického lenní jsou oba bloky datových center SSZ rozdlené do tí samostatných prostedí: Produkní prostedí Testovací prostedí Integraní prostedí 11

12 Základem centrální síové infrastruktury APV SSZ je tveice L3 pepína Cisco Catalyst ady 6500, vzájemn propojených pomocí ethernet linek o rychlosti 1 gigabit provozovaných nad vlastními i pronajatými optickými vlákny. Pístupová vrstva produkního a testovací prostedí je tvoena spolenou síovou infrastrukturou, oproti integranímu prostedí, jehož pístupová vrstva je oddlená. Základem síové infrastruktury DB SSZ je tveice L3 pepína Cisco Catalyst ady 6500, vzájemn propojených pomocí ethernet linek o rychlosti 10 a 1 Gbps provozovaných nad vlastními i pronajatými optickými vlákny. Oddlení jednotlivých prostedí je zajištno na síové infrastruktue pomocí samostatných VLAN i na aplikaní úrovni. Pístupová vrstva pro všechna prostedí je tvoena spolenou síovou infrastrukturou. Souástí síové infrastruktury datových center SSZ jsou také ístupové pepínae. Souástí zajištní provozu centrální síové infrastruktury je administrace a konfigurace prvkady Catalyst, Nexus, ACS, ACE modul, FW modul, LMS, IDS a WLC ady 5000 a dále asistence dalším subjektm (dalším dodavatelm zadavatele) pi diagnostice a ešení problém u aplikaních a databázových systém. Uchaze zajistí sledování nadmrného zatížení linek aplikacemi a diagnostiku zatížení linek pi nasazení nové aplikace PROVOZ A SPRÁVA INFRASTRUKTURY SÍT WAN ROZSAH POŽADOVANÝCH INNOSTÍ 1. Provoz aktivních síových prvk ve všech lokalitách: a. Profylaktické innosti: i. i pravidelných odstávkách (1x ro) fyzická kontrola, ištní síových zaízení, pípadná úprava a optimalizace kabeláží v rámci této innosti. ii. Pravidelné fyzické kontroly s technikem ICT: fyzická kontrola provozního stavu prvk (teplota, hluk zaízení) 1x ro. b. kontrola log (na denní bázi), c. kontrola výkonnosti a performance monitoring (na msíní bázi), d. kontrola výkonnosti a performance WAN akceleraních zaízení, e. návrh preventivních opatení s cílem pedejít možným výpadkm, snížení výkonu v infrastruktue SSZ (minimáln kvartáln nebo dle aktuální situace), f. odborná technická podpora a odstraování závad v pedmtné oblasti 2nd level support v souladu se SLA, g. provádní pravidelných záloh SW konfigurací (msíní zálohy + aktualizace záloh po každé zm). 2. Správa aktivních prvk ve všech lokalitách: a. Kontrola dostupnosti patch, hotfix, service pack a dalších opravných balík výrobc (na msíní bázi), b. analýza vhodnosti a potebnosti implementace opravného balíku, c. návrh opatení a postupu implementace opravného balíku ke schválení zadavateli, d. instalace a provedení zmn (vetn práce) dle schválených návrh opatení (implementace i více opatení bude souhrnn provádna 1x msí, pokud není poteba jednat rychleji), e. implementace schválených požadavk na zmnu konfigurace aktivních prvk (pedpokládaný rozsah je až 50 zmnových požadavk msí), f. edkládání návrh na optimalizaci WAN sít (na kvartální bázi), g. správa a aktualizace bezpenostních pravidel zajišujících filtrování provozu ve WAN, h. správa a aktualizace bezpenostních certifikát zajišujících ovování zaízení ve WAN, 12

13 i. správa a aktualizace privilegovaných hesel ke všem pedmtným zaízením (pravidelné aktualizace a pedání zadavateli) musí být vedeno v souladu s bezpenostní politikou zadavatele (Smrnice k bezpenosti informaních a komunikaních technologií. 3. Souinnost v rámci proces Projektového ízení souvisejících s návrhem zmn v infrastruktue ICT SSZ (spole s dodavateli technologií). 4. Provozní podpora ICT v souinnosti s provozovateli služeb, zajišujících dostupnost služeb dle parametr definovaných v SLA. Zejména jde o provozovatele služeb v oblastech: - ITSM, zajišující proaktivní dohled a monitoring LAN, - souinnost se všemi dodavateli pi plánovaných víkendových odstávkách (2x ro), - bezprostední souinnost pi mimoádných odstávkách (vlivy vyšší moci a vládou vyhlášený stav nouze pípadn jiný výjimený stav). 5. Zprostedkování HW servisu aktivních prvk (u výrobce/dodavatele) vetn pípadného zajištní náhrady v pípad poruchy (v rozsahu smluvn zajištné maintenance zadavatele). 6. Správa a aktualizace provozní dokumentace v rozsahu: a. Postupy pro provoz a správu každého zaízení, b. postupy pro obnovu zaízení ze záloh, c. provozní deník pro každé zaízení v minimálním rozsahu datum, osoba, íslo požadavku z ticket systému, popis provádné innosti, výsledek innosti (úspch/selhání), doba trvání. 7. Správa a aktualizace technické dokumentace v rozsahu: a. Aktuální schéma fyzického zapojení centrální WAN infrastruktry (VLAN, porty, prvky), b. aktuální schéma logického zapojení centrální WAN infrastruktry, c. aktuální schéma logického zapojení WAN infrastruktry L3, L4 (interní smrování, smrování do externích sítí, pehled ACL) v rámci svených technologií, d. aktuální schéma fyzického a logického pipojení poskytovatel WAN linek, e. aktuální pehled verzí OS aktivních prvk, f. správa konfigurací pedmtných zaízení v konfiguraní DB zadavatele (IP, SN). 8. ast na jednání provozních a pracovních tým zadavatele (2x msí). 9. Pravidelné zpracování report (reporting 1x msí) a zpracování analýzy trend z reportovaných údaj vetn zpracování doporuení (kvartáln): a. Reportování stavu portové konektivity: (minimáln poet volných port/ obsazených port, b. reportování vytížení centrální WAN infrastruktry, c. reportování stavu vytížení a optimalizace provozu WAN akceleraních zaízení, d. SLA report dostupnosti zaízení a služeb WAN sít, e. ehled provedených zmn v konfiguraci WAN sít. 13

14 10. Zajištní profylaktických prohlídek a opravy kabelážních systém a. Zajištní profylaktických prohlídek fyzické vrstvy kabeláží za úelem zvýšení bezpenosti a spolehlivosti, tj. vizuální kontrola metalických i optických kabelážních systém, odstranní prachu, provení jejich stavu vetn provedení potebných ení píslušným kalibrovaným micím pístrojem a vystavení mících protokol v digitální podob, b. Odstranní nalezených drobných závad vzniklých v prhu provozování kabelážních systém z viny uživatele - opravy poškozených rozvád a rozvod, tj. kabelových tras, kabel, zásuvek, propojovacích panel, propojovacích kabel, c. Odstranní nalezených záruních závad dle záruních podmínek výrobce kabelážního systému instalovaného v dané lokalit, d. Zrušení neaktivních spoj - odstranní propojovacích a pipojovacích kabel na linkách neukonených v zaízení, tj. v pracovních stanicích, tiskárnách i telefonních ístrojích, e. etnost: 1x ro v každé lokalit, s vypracováním písemného protokolu. Prrný poet pípojných míst na lokalitu POPIS POŽADOVANÉHO SLA Kategorie A: Výpadek jednoho nebo více aktivních prvk (karty), který zapiní nedostupnost minimáln jednoho nebo více segment sít, pípadn nedostupnost celé sít WAN. Segmentem sít se rozumí celá oblast zahrnující vlastní pístupový aktivní prvek a všechna na tento prvek pímo pipojená koncová zaízení. Výpadek nebo závada, která zpsobí nedostupnost kteréhokoliv serveru provozovaného ve vzdálených lokalitách. U této kategorie požaduje zadavatel opravu i odstranní závady garantované do 6 hodin od nahlášení závady. Reaktivní podpora na HW s garantovanou dobou opravy i odstranní závady do 6 hodin od nahlášení závady. Pracovník uchazee se dostaví na místo opravy do 2 hodin po nahlášení a poskytuje pracovní sílu, náhradní díly a pípadn další materiál, potebný k oprav nebo vým tak, aby HW výrobky byly uvedeny opt do normálního funkního stavu. Uchaze identifikuje a opraví špatné funkce a závady výrobku. Vymné díly se stanou majetkem uchazee. Služba musí být dostupná 24 hodin denn, od pondlí do nedle, vetn veškerých státních svátk a dn pracovního klidu. Kategorie B: Závada nebo výpadek ásti prvku nebo karty, který zpsobí snížení dostupnosti služeb, avšak nezapiní výpadek celého segmentu sít: a. Výpadek zálohovaných páteních linek, který nezpsobí výpadek druhé záložní linky, respektive nedojde k výpadku celého segmentu sít, b. závada redundantních zaízení (karet, napájecích zdroj, modul a pípadn dalších), pi kterých nedojde k výpadku záložního zaízení, a tím ani k výpadku celého segmentu sít. 14

15 Snížená dostupnost služeb, výkonnostní potíže. U této kategorie požaduje zadavatel reakci do 4 hodin od nahlášení závady a odstranní závady do 8 hodin od nahlášení závady. Reaktivní podpora na HW se zaruenou dobou odezvy na servisní požadavek do 4 hodin od nahlášení závady a odstranní závady do 8 hodin. Práce na odstranní závady budou zahájeny nejpozdji hem následujícího pracovního dne po pracovním dni, kdy byla závada oznámena, a budou probíhat v pracovní dny v dob od 08:00 do 17:00 hodin. Služba musí být dostupná v pracovní dny, v dob od 08:00 do 17:00 hodin. Kategorie C: Závada nebo výpadek komunikaního portu, pípadn bloku port aktivního prvku, které jsou ipojeny pouze ke koncovým zaízením. Závady, které nezpsobí výpadek ani nesníží dostupnosti služeb v rámci segmentu koncových stanic nebo jednotlivých server. Ostatní závady nespadající do kategorie A nebo B. U této kategorie zadavatel požaduje odstranní do 2 dn od nahlášení závady. Po odstranní závady kategorie A, B, C bude informován ohlašovatel závady (pracovník oddlení správy komunikaní a datové infrastruktury a podpory HW nebo jiný píslušný pracovník, který závadu nahlásil), který oví funknost a potvrdí ukonení opravy. Potvrzení ukonení opravy bude považováno za okamžik ukonení opravy. ZSOB KONTROLY ení parametr služby bude provádno v pravidelných intervalech bhem zaruené provozní doby služby. Mící body (sondy) a poet mení budou zvoleny tak, aby výsledky byly dostatené pro vyhodnocení stanovených parametr SLA služby. Meními bude ovována dostupnost infrastruktury sít WAN a sítí LAN jednotlivých vzdálených lokalit. Dostupnost služby se bude mit souborem test dostupnosti spravovaných aktivních prvk. Provozní innosti budou kontrolovány zadavatelem (nebo jím stanoveným subjektem) na msíní bázi. O výsledku kontrol bude sestavován msíní report. Report vystavuje kontrolující subjekt, schvaluje zadavatele a slouží zadavateli jako podklad pro vyhodnocení služeb. DALŠÍ PODMÍNKY V pípad obmny zaízení z dvodu náhrady vadného prvku, nebo z dvodu modernizace budou tato nová zaízení považována za ekvivalentní a budou na n poskytovány stejné služby. Povinnost zpístupnit technologie pro definici a implementaci monitorovacích agent/sond. Povinnost poskytnout souinnost zadavateli (nebo jím jmenovaných subjekt) pi provádní kontrolní innosti na dodržování a plnní nápln této služby. 15

16 POŽADAVKY NA ODPOV Uchaze vyplní u každé položky z kapitoly Rozsah požadovaných inností, zda jeho návrh poskytování služeb daný požadavek spluje a jakým zpsobem tento požadavek spluje. Za úelem popisu, jak návrh poskytování služeb daný požadavek spluje, pipojí uchaze popis splnní požadavk zadavatele, ve kterém uchaze ke každému požadavku popíše, jak je tento požadavek ešen a (ne)naplnn, aby z tohoto popisu mohl zadavatel ovit, zda je daný požadavek skute (ne)splnn. Zadavatel uvádí, že požadavky, uvedené v kapitole Rozsah požadovaných inností, jsou požadavky, na kterých zadavatel trvá a výslovn prohlašuje, že návrhy jednotlivých uchaze musí tyto požadavky zcela splovat. V pípad, že uchaze jakoukoli z tchto položek nesplní, bude taková skutenost ze strany zadavatele považována za nesplnní zadávacích podmínek s následkem vylouení uchazee z asti v zadávacím ízení. POPIS SOUASNÉHO STAVU PROSTEDÍ Centrální infrastruktura sít WAN je tvoena dvojicí centrálních smrova Cisco 7206VXR. Cisco 7206VXR je modulární, výkonný smrova urený pro široké použití v rozsáhlých podnikových sítích i v sítích poskytovatel služeb, kde muže plnit funkci WAN agreganího smrovae nebo broadband agraganího smrovae, MPLS P/PE smrovae i IPSec VPN koncentrátoru. Cisco 7206VXR umožuje využití širokého spektra rozhraní od synchronního i asynchronního sériového, pes E1/T1, E3/T3, ATM, POS, až po ethernet rozhraní o rychlosti 10/100/1000Mbit/s. Smrovae Cisco 7206VXR jsou osazené výkonným procesorovým modulem NPE-G1 s celkovou propustností 1 milión rámc za sekundu. Procesorový modul NPE-G1 zárove poskytuje základní rozhraní pro pipojení smrovae v podob tech Gigabit ethernet metalických i optických port. Smrovae Cisco 7206VXR jsou doplnné o vysoce výkonné VPN akceleraní moduly s celkovou propustností až 280Mbit/s pro provoz šifrovaný algoritmem DES/3DES/AES. Cisco VPN akceleraní moduly podporují HW akceleraci IPSec/IKE v módu tunel, šifrovaný GRE tunel, šifrovaný L2TP tunel nebo IPPCP. Cisco VPN akceleraní moduly podporují škálovatelnost IPSec tunel až do celkového potu 5000 tunel. Centrální smrovae Cisco 7206VXR jsou z hlediska vysoké dostupnosti nainstalované na lokalitách zadavatele na adrese Kížová 25 a Trojská 13. Centrální smrovae Cisco 7206VXR ukonují centrální linky poskytovatel služeb zajišující pronajaté IP VPN služby pro pipojení vzdálených lokalit. Centrální smrovae Cisco 7206VXR jsou následn pipojené na centrální pepínae SSZ tak aby bylo možné zajistit optimální smrování WAN provozu na infrastrukturní servery, Internetové proxy i služby poskytované v rámci APV SSZ. Centrální smrovae Cisco 7206VXR slouží jako konvergovaná platforma pro virtuální privátní sí a nabízí jednoduchou správu bezpenosti a šifrování. Smrova využívá ešení DMVPN (Cisco Dynamic Multipoint Virtual Private Networking), které umožuje krom hub-spoke topologie také výmnu dat mezi dvma vzdálenými místy bez nutnosti jejich posílání pes centrálu. Snižuje tak zátž sít i objem datových penos na centrálních agreganích linkách. Souástí centrální infrastruktury WAN jsou také centrální WAN akceleraní zaízení Cisco WAE-7371 umístné na lokalitách zadavatele na adrese Kížová 25 a Trojská 13. Cisco WAE-7371 jsou Wide Area Application Engine nabízí nejvyšší výkon a úrove dostupnosti v rámci produktové ady WAE a je navrženo k nasazení jako základní prvek optimalizace a akcelerace aplikací ve WAN pro velká podniková datová stediska. Centrální WAN akceleraní zaízení jsou pipojená na centrální pepínae SSZ, které zajišují pepínání akcelerovaného provozu na centrální WAN akceleraní zaízení Cisco 16

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Technická dokumentace a specifikace

Technická dokumentace a specifikace BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI ást 2 zadávací dolumentace Technická dokumentace a specifikace Úvod k technickému zadání Poptávané ešení se skládá z následujících

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. arch. Zden4k Kindl IKP Consulting Engineers, s.r.o.

Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. arch. Zden4k Kindl IKP Consulting Engineers, s.r.o. 2z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 ZPRACOVATELÉ: + externí spolupracovníci Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. arch. Zden4k Kindl IKP Consulting Engineers, s.r.o. Obsah: 1.1. Úvod... 4 1.2. Cíl studie...

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: Integrovaný operační program Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast podpory:

Více

j. NPÚ-310/14594/2013, Píloha. 2 editel ÚPS Organizaní schéma Územní památkové správy v Praze Kancelá editele - oddlení OBJEKTY - pímo ízené editelem ÚPS Úsek námstka editele ÚPS Správa SZ Beznice Správa

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více