Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU Služba na zajištní provozu a expertní podpory datové sít Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel veejné zakázky: eská republika eská správa sociálního zabezpeení ížová 25, Praha 5 O:

2 Obsah 1 INFORMACE O ZADAVATELI ZÁKLADNÍ ÚDAJE KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZADAVATELE OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽEB A SLA Provoz a správa infrastruktury sít datových center Provoz a správa infrastruktury sít WAN Provoz a správa infrastruktury sít DMZ/IKR a B2B rozhraní Provoz a správa infrastruktury DNS a adresního prostoru Provoz a Správa Infrastruktury NTP Provoz a Správa systému IMS Správa a dohled pístupu k síovým prvkm Aplikaní podpora v oblasti infrastruktury, testování a hledání problém Služby podpory rozvoje a optimalizace síové infrastruktury Provoz a správa infrastruktury WiFi Opravy kabelážních systém Migrace služeb správy, provozu, dohledu, podpory a rozvoje infrastruktury zadavatele a IMS48 5 PROKAZOVÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKANÍCH PEDPOKLAD PROKAZOVÁNÍ SPLNNÍ ZÁKLADNÍCH A PROFESNÍCH KVALIFIKANÍCH PEDPOKLAD ESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANNÍ ZPSOBILOSTI SPLNIT VEEJNOU ZAKÁZKU PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKANÍCH PEDPOKLAD POŽADAVKY NA ZPSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY DOBA A MÍSTO PLNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY DOBA PLNNÍ MÍSTO PLNNÍ ZPSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZÁVR

3 3

4 1 INFORMACE O ZADAVATELI 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Statutární orgán zadavatele: Sídlo: O: DI: Bankovní spojení: eská republika - eská správa sociálního zabezpeení (dále jen SSZ nebo zadavatel ) prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústední editel SSZ ížová 25, , Praha 5 neplátce NB, poboka Praha, íslo útu /0710 Osoba oprávnná jednat Ing. Milan Shrbený, vrchní editel úseku informaních a komunikaních technologií 1.2 KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE Kontaktní osoba zadavatele pro styk s uchazei: Kontaktní osoba pro styk s úastníky Mgr. Jan Dubský Korespondenní adresa: ížová 25, , Praha 5 Telefon:

5 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZADAVATELE Zadavatel je organizaní složkou státu a správním orgánem, který zabezpeuje výbr pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, dále provádí zejména dchodové pojištní a zajišuje agendu nemocenského pojištní. 5

6 3 OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 1. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci v souladu se zákonem. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ), s cílem zajistit transparentní, nediskriminaní a rovné zacházení. Zadávací dokumentace spolu s uveejnným formuláem oznámení o zakázce obsahuje všechny informace nutné pro vypracování nabídky uchazeem, vetn pesného vymezení rozsahu požadovaného plnní. Dojde-li k rozporu mezi zadávacími podmínkami upravenými ve formulái oznámení o zakázce a touto zadávací dokumentaci, platí znní zadávacích podmínek obsažených ve formulái oznámení o zakázce. 2. Zadávací ízení je realizováno dle zákona. Uchaze je povinen se pi zpracování nabídky tímto zákonem ídit, a to zejména v otázkách prokazování splnní kvalifikace a podání nabídky. 3. ípadné dotazy k zadávací dokumentaci mohou uchazei podat výhradn písemn, a to prostednictvím datové schránky, pokud to povaha doruované písemnosti umožuje, nebo na korespondenní adresu kontaktní osoby zadavatele uvedenou v ásti 1. zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doruena nejpozdji 6 pracovních dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek. Požádal-li uchaze o dodatené informace, odešle zadavatel požadované informace nejpozdji do 4 pracovních dn ode dne doruení požadavku. Dotazy zaslané telegraficky nebo elektronickými prostedky musí splovat požadavky stanovené zákonem. 89/2012 Sb., obanský zákoník (dále jen obanský zákoník ), pro písemnou formu. Dotazy zaslané elektronickou poštou ( em) musí být podepsány elektronickým podpisem v souladu se zákonem. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znní pozdjších pedpis. 4. Dodatené informace, vetn pesného znní požadavku, odešle zadavatel souasn všem uchazem, kteí požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel rovnž uveejní dodatené informace vetn pesného znní žádosti stejným zpsobem, jakým uveejnil textovou ást zadávací dokumentace, tj. na svém profilu zadavatele na adrese https://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilcssz. 6

7 4 SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY edmtem zakázky je zajištní hardwarového servisu, softwarového servisu, technické podpory aktivních prvk sítí LAN, WAN a DC. Souástí zakázky je také kompletní zajištní provozu síové infrastruktury v lokalitách zadavatele na adrese Kížová 6, 25, Praha 5 a Trojská 13, Praha 8 v režimu 24x7 a služby expertní podpory rozvoje a optimalizace síové infrastruktury vetn souvisejících infrastrukturních služeb. Veškeré výstupy vzniklé na základ plnní této veejné zakázky (nap. dokumentace, konfigurace, zprávy) jsou výhradn majetkem zadavatele a ten je mže v pípad své poteby poskytovat i tetím osobám. 4.1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽEB A SLA PROVOZ A SPRÁVA INFRASTRUKTURY SÍT DATOVÝCH CENTER ROZSAH POŽADOVANÝCH INNOSTÍ 1. Provoz aktivních síových prvk v obou lokalitách: a. Profylaktické innosti: i. i pravidelných odstávkách (2x ro) fyzická kontrola, ištní síových zaízení CISCO a úprava píslušných kabeláží v rámci racku. ii. Pravidelné fyzické kontroly s technikem ICT: fyzická kontrola provozního stavu prvk (teplota, hluk zaízení) 1x msí, b. Kontrola log (na denní bázi), c. Kontrola výkonnosti a performance monitoring (na msíní bázi). d. Návrh preventivních opatení s cílem pedejít možným výpadkm, snížení výkonu v infrastruktue SSZ (minimáln kvartáln nebo dle aktuální situace), e. Odborná technická podpora a odstraování závad v pedmtné oblasti 2nd level support v souladu se SLA, f. Provádní pravidelných záloh SW konfigurací (msíní zálohy + aktualizace záloh po každé zm). 2. Správa aktivních prvk v obou lokalitách a. Kontrola dostupnosti patch, hotfix, service pack a dalších opravných balík výrobc (na msíní bázi), b. Analýza vhodnosti a potebnosti implementace opravného balíku, c. Návrh opatení a postupu implementace opravného balíku ke schválení zadavateli. d. Instalace a provedení zmn (vetn práce) dle schválených návrh opatení (implementace i více opatení bude souhrnn provádna 1x msí, pokud není poteba jednat rychleji), e. Implementace schválených požadavk na zmnu konfigurace aktivních prvk (pedpokládaný rozsah je až 240 zmnových požadavk msí), f. edkládání návrh na optimalizaci LAN a DC (na kvartální bázi), g. Správa a aktualizace privilegovaných hesel ke všem pedmtným zaízením (pravidelné aktualizace a pedání zadavateli) musí být vedeno v souladu s bezpenostní politikou zadavatele (S 19/ O bezpenostní politice a technickoorganizaních opateních k ochran osobních údaj v informaních systémech územních organizaních jednotek SSZ a S 11/2006- Bezpenostní politika informací v SSZ). 7

8 3. Souinnost v rámci proces Projektového ízení souvisejících s návrhem zmn v infrastruktue ICT SSZ (spole s dodavateli technologií). 4. Provozní podpora ICT v souinnosti s provozovateli služeb, zajišujících dostupnost služeb dle parametr definovaných v SLA. Zejména jde o provozovatele služeb v oblastech: - ITSM, zajišující proaktivní dohled a monitoring LAN, - zajišujících správu operaních systém a databází, fyzickou správu server, - souinnost se všemi dodavateli pi plánovaných víkendových odstávkách (2x ro), - bezprostední souinnost pi mimoádných odstávkách (vlivy vyšší moci a vládou vyhlášený stav nouze pípadn jiný výjimený stav). 5. Zprostedkování HW servisu aktivních prvk (u výrobce/dodavatele) vetn pípadného zajištní náhrady v pípad poruchy (v rozsahu smluvn zajištné maintenance zadavatele). 6. Správa a aktualizace provozní dokumentace k jednotlivým spravovaným zaízením, která jsou uvedena v seznamu zaízení dále v rozsahu: a. Postupy pro provoz a správu každého zaízení b. Postupy pro obnovu zaízení ze záloh, c. Provozní deník pro každé zaízení v minimálním rozsahu datum, osoba, íslo požadavku z ticket systému, popis provádné innosti, výsledek innosti (úspch/selhání), doba trvání. 7. Správa a aktualizace technické dokumentace v rozsahu: a. Aktuální schéma fyzického zapojení LAN (bez koncových stanic), b. Aktuální schéma logického zapojení LAN (VLAN, porty, prvky), c. Aktuální schéma Logického zapojení LAN L3, L4 (interní smrování, smrování do externích sítí, pehled ACL) v rámci svených technologií, d. Aktuální pehled verzí OS aktivních prvk, e. správa konfigurací pedmtných zaízení v konfiguraní DB zadavatele (IP, SN). 8. ast na jednání provozních a pracovních tým zadavatele (min. 2x msí). 9. Pravidelné zpracování report (reporting 1x msí) a zpracování analýzy trend z reportovaných údaj vetn zpracování doporuení (kvartáln): a. Reportování stavu portové konektivity: (minimáln poet volných port/ obsazených port. b. Reportování vytížení páteních pepína. 10. Zajištní profylaktických prohlídek a opravy kabelážních systém: a. Zajištní profylaktických prohlídek fyzické vrstvy kabeláží za úelem zvýšení bezpenosti a spolehlivosti, tj. vizuální kontrola metalických i optických kabelážních systém, odstranní prachu, provení jejich stavu vetn provedení potebných ení píslušným kalibrovaným micím pístrojem a vystavení mících protokol v digitální podob, b. Odstranní nalezených drobných závad vzniklých v prhu provozování kabelážních systém z viny uživatele - opravy poškozených rozvád a rozvod, tj. kabelových tras, kabel, zásuvek, propojovacích panel, propojovacích kabel, 8

9 c. Odstranní nalezených záruních závad dle záruních podmínek výrobce kabelážního systému instalovaného v dané lokalit, d. Zrušení neaktivních spoj - odstranní propojovacích a pipojovacích kabel na linkách neukonených v zaízení, tj. v pracovních stanicích, tiskárnách i telefonních ístrojích, e. etnost: 1x ro v každé lokalit, s vypracováním písemného protokolu. 11. Zajištní profylaktických prohlídek zdroj zálohovaného napájení UPS urených pro napájení prvk síové infrastruktury. Pedmtem profylaktické prohlídky UPS je: a. kontrola stavu, b. odstranní prachu, vizuální kontrola, kontrola innosti, c. prohlídka a samostatný test baterií, d. nastavení a kalibrace, e. zátžový test, f. kontrola funknosti datové sít a její pípadné zprovoznní po zapnutí UPS, g. etnost: 1x ro v každé lokalit, s vypracováním písemného protokolu o profylaktické prohlídce popisující stav UPS a obsahující požadavek na pípadnou výmnu opotebovaných díl jako jsou baterie, vtráky. POPIS POŽADOVANÉHO SLA Kategorie A: Výpadek jednoho nebo více aktivních prvk (karty), který zapiní nedostupnost minimáln jednoho nebo více segment sít, pípadn nedostupnost celé sít LAN, DC. Segmentem sít se rozumí celá oblast zahrnující vlastní pístupový aktivní prvek a všechna na tento prvek pímo pipojená koncová zaízení. Výpadek nebo závada, která zpsobí nedostupnost kteréhokoliv serveru provozovaného v obou lokalitách. U této kategorie požaduje zadavatel opravu i odstranní závady garantované do 6 hodin od nahlášení závady. Reaktivní podpora na HW s garantovanou dobou opravy i odstranní závady do 6 hodin od nahlášení závady. Pracovník uchazee se dostaví na místo opravy do 2 hodin po nahlášení a poskytuje pracovní sílu, náhradní díly a pípadn další materiál, potebný k oprav nebo vým tak, aby HW výrobky byly uvedeny opt do normálního funkního stavu. Uchaze identifikuje a opraví špatné funkce a závady výrobku. Vymné díly se stanou majetkem uchazee. Služba musí být dostupná 24 hodin denn, od pondlí do nedle, vetn veškerých státních svátk a dn pracovního klidu. Kategorie B: Závada nebo výpadek ásti prvku nebo karty, který zpsobí snížení dostupnosti služeb, avšak nezapiní výpadek celého segmentu sít: a. Výpadek zálohovaných páteních linek, který nezpsobí výpadek druhé záložní linky, respektive nedojde k výpadku celého segmentu sít, 9

10 b. závada redundantních zaízení (karet, napájecích zdroj, modul a pípadn dalších), pi kterých nedojde k výpadku záložního zaízení, a tím ani k výpadku celého segmentu sít, c. Snížená dostupnost služeb, výkonnostní potíže. U této kategorie požaduje zadavatel reakci do 4 hodin od nahlášení závady a odstranní závady do 8 hodin od nahlášení závady. Reaktivní podpora na HW se zaruenou dobou odezvy na servisní požadavek do 4 hodin od nahlášení závady a její odstranní závady do 8 hodin od nahlášení závady. Práce na odstranní závady budou zahájeny nejpozdji bhem následujícího pracovního dne po pracovním dni, kdy byla závada oznámena, a budou probíhat v pracovní dny v dob od 08:00 do 17:00 hodin. Služba musí být dostupná v pracovní dny, v dob od 08:00 do 17:00 hodin. Kategorie C: Závada nebo výpadek komunikaního portu, pípadn bloku port aktivního prvku, které jsou ipojeny pouze ke koncovým zaízením. Závady, které nezpsobí výpadek ani nesníží dostupnosti služeb v rámci segmentu koncových stanic nebo jednotlivých server. Ostatní závady nespadající do kategorie A nebo B. U této kategorie zadavatel požaduje odstranní závady do 2 dn od nahlášení závady. Po odstranní závady kategorie A, B, C bude informován ohlašovatel závady (pracovník oddlení správy komunikaní a datové infrastruktury a podpory HW nebo jiný píslušný pracovník, který závadu nahlásil), který oví funknost a potvrdí ukonení opravy. Potvrzení ukonení opravy bude považováno za okamžik ukonení opravy. ZSOB KONTROLY ení parametr služby bude provádno v pravidelných intervalech bhem zaruené provozní doby služby. Mící body (sondy) a poet mení budou zvoleny tak, aby výsledky byly dostatené pro vyhodnocení stanovených parametr SLA služby. Meními bude ovována dostupnost infrastruktury sít LAN, DC a jejích služeb. Dostupnost služby se bude mit souborem test dostupnosti spravovaných aktivních prvk. Provozní innosti budou kontrolovány zadavatelem (nebo jím stanoveným subjektem) na msíní bázi. O výsledku kontrol bude sestavován msíní report. Report vystavuje kontrolující subjekt, schvaluje zadavatele a slouží zadavateli jako podklad pro vyhodnocení služeb. DALŠÍ PODMÍNKY V pípad obmny zaízení z dvodu náhrady vadného prvku, nebo z dvodu modernizace budou tato nová zaízení považována za ekvivalentní a budou na n poskytovány stejné služby. Povinnost zpístupnit technologie pro definici a implementaci monitorovacích agent/sond. Povinnost poskytnout souinnost zadavateli (nebo jím jmenovaných subjekt) pi provádní kontrolní innosti na dodržování a plnní nápln této služby. 10

11 POŽADAVKY NA ODPOV Uchaze vyplní u každé položky z kapitoly Rozsah požadovaných inností, zda jeho návrh poskytování služeb daný požadavek spluje a jakým zpsobem tento požadavek spluje. Za úelem popisu, jak návrh poskytování služeb daný požadavek spluje, pipojí uchaze popis splnní požadavk zadavatele, ve kterém uchaze ke každému požadavku popíše, jak je tento požadavek ešen a (ne)naplnn, aby z tohoto popisu mohl zadavatel ovit, zda je daný požadavek skute (ne)splnn. Zadavatel uvádí, že požadavky, uvedené v kapitole Rozsah požadovaných inností, jsou požadavky, na kterých zadavatel trvá a výslovn prohlašuje, že návrhy jednotlivých uchaze musí tyto požadavky zcela splovat. V pípad, že uchaze jakoukoli z tchto položek nesplní, bude taková skutenost ze strany zadavatele považována za nesplnní zadávacích podmínek s následkem vylouení uchazee z úasti v zadávacím ízení. POPIS SOUASNÉHO STAVU PROSTEDÍ Centrální síová infrastruktura tvoí základní komunikaní infrastrukturu SSZ. Zajišuje síové propojení hlavní administrativní lokality zadavatele na adrese Kížová 25, WAN infrastruktury a datových center, zárove slouží k propojení jednotlivých funkních blok vrstev. Centrální síová infrastruktura se rozkládá na lokalitách zadavatele na adrese: ížová 25 (K25), Praha 5 ížová 6 (K6), Praha 5 Trojská 13 (T13), Praha 8 Centrální síová infrastruktura je budovaná jako pln redundantní z pohledu zaízení, linek a napájení. Základem centrální síové infrastruktury je tveice L3 pepína Cisco Catalyst ady 6500, vzájemn propojených pomocí ethernet linek o rychlosti 1 gigabit provozovaných nad vlastními i pronajatými optickými vlákny. Na lokalitách zadavatele na adrese Kížová 6 a Trojská 13 je centrální infrastruktura z dvodu redundance doplnna L2/3 pepínai Cisco ady Souástí centrální síové infrastruktury jsou také pístupové pepínae pro infrastrukturní systémy. Síová infrastruktura datových center SSZ se rozkládá na lokalitách zadavatele na adrese Kížová 6, Trojská 13 a je rozdlena do dvou funkních blok, vrstev. Prvním blokem je aplikaní vrstva SSZ, dále APV SSZ, ve které jsou umístné veškeré agendové aplikace, vetn aplikaních AAA portál. Druhým blokem je databázová vrstva SSZ, dále DB SSZ, ve které jsou umístné databázové systémy využívané v APV SSZ. Síová infrastruktura DB SSZ je budovaná jako pln redundantní z pohledu zaízení, linek a napájení. Z hlediska logického lenní jsou oba bloky datových center SSZ rozdlené do tí samostatných prostedí: Produkní prostedí Testovací prostedí Integraní prostedí 11

12 Základem centrální síové infrastruktury APV SSZ je tveice L3 pepína Cisco Catalyst ady 6500, vzájemn propojených pomocí ethernet linek o rychlosti 1 gigabit provozovaných nad vlastními i pronajatými optickými vlákny. Pístupová vrstva produkního a testovací prostedí je tvoena spolenou síovou infrastrukturou, oproti integranímu prostedí, jehož pístupová vrstva je oddlená. Základem síové infrastruktury DB SSZ je tveice L3 pepína Cisco Catalyst ady 6500, vzájemn propojených pomocí ethernet linek o rychlosti 10 a 1 Gbps provozovaných nad vlastními i pronajatými optickými vlákny. Oddlení jednotlivých prostedí je zajištno na síové infrastruktue pomocí samostatných VLAN i na aplikaní úrovni. Pístupová vrstva pro všechna prostedí je tvoena spolenou síovou infrastrukturou. Souástí síové infrastruktury datových center SSZ jsou také ístupové pepínae. Souástí zajištní provozu centrální síové infrastruktury je administrace a konfigurace prvkady Catalyst, Nexus, ACS, ACE modul, FW modul, LMS, IDS a WLC ady 5000 a dále asistence dalším subjektm (dalším dodavatelm zadavatele) pi diagnostice a ešení problém u aplikaních a databázových systém. Uchaze zajistí sledování nadmrného zatížení linek aplikacemi a diagnostiku zatížení linek pi nasazení nové aplikace PROVOZ A SPRÁVA INFRASTRUKTURY SÍT WAN ROZSAH POŽADOVANÝCH INNOSTÍ 1. Provoz aktivních síových prvk ve všech lokalitách: a. Profylaktické innosti: i. i pravidelných odstávkách (1x ro) fyzická kontrola, ištní síových zaízení, pípadná úprava a optimalizace kabeláží v rámci této innosti. ii. Pravidelné fyzické kontroly s technikem ICT: fyzická kontrola provozního stavu prvk (teplota, hluk zaízení) 1x ro. b. kontrola log (na denní bázi), c. kontrola výkonnosti a performance monitoring (na msíní bázi), d. kontrola výkonnosti a performance WAN akceleraních zaízení, e. návrh preventivních opatení s cílem pedejít možným výpadkm, snížení výkonu v infrastruktue SSZ (minimáln kvartáln nebo dle aktuální situace), f. odborná technická podpora a odstraování závad v pedmtné oblasti 2nd level support v souladu se SLA, g. provádní pravidelných záloh SW konfigurací (msíní zálohy + aktualizace záloh po každé zm). 2. Správa aktivních prvk ve všech lokalitách: a. Kontrola dostupnosti patch, hotfix, service pack a dalších opravných balík výrobc (na msíní bázi), b. analýza vhodnosti a potebnosti implementace opravného balíku, c. návrh opatení a postupu implementace opravného balíku ke schválení zadavateli, d. instalace a provedení zmn (vetn práce) dle schválených návrh opatení (implementace i více opatení bude souhrnn provádna 1x msí, pokud není poteba jednat rychleji), e. implementace schválených požadavk na zmnu konfigurace aktivních prvk (pedpokládaný rozsah je až 50 zmnových požadavk msí), f. edkládání návrh na optimalizaci WAN sít (na kvartální bázi), g. správa a aktualizace bezpenostních pravidel zajišujících filtrování provozu ve WAN, h. správa a aktualizace bezpenostních certifikát zajišujících ovování zaízení ve WAN, 12

13 i. správa a aktualizace privilegovaných hesel ke všem pedmtným zaízením (pravidelné aktualizace a pedání zadavateli) musí být vedeno v souladu s bezpenostní politikou zadavatele (Smrnice k bezpenosti informaních a komunikaních technologií. 3. Souinnost v rámci proces Projektového ízení souvisejících s návrhem zmn v infrastruktue ICT SSZ (spole s dodavateli technologií). 4. Provozní podpora ICT v souinnosti s provozovateli služeb, zajišujících dostupnost služeb dle parametr definovaných v SLA. Zejména jde o provozovatele služeb v oblastech: - ITSM, zajišující proaktivní dohled a monitoring LAN, - souinnost se všemi dodavateli pi plánovaných víkendových odstávkách (2x ro), - bezprostední souinnost pi mimoádných odstávkách (vlivy vyšší moci a vládou vyhlášený stav nouze pípadn jiný výjimený stav). 5. Zprostedkování HW servisu aktivních prvk (u výrobce/dodavatele) vetn pípadného zajištní náhrady v pípad poruchy (v rozsahu smluvn zajištné maintenance zadavatele). 6. Správa a aktualizace provozní dokumentace v rozsahu: a. Postupy pro provoz a správu každého zaízení, b. postupy pro obnovu zaízení ze záloh, c. provozní deník pro každé zaízení v minimálním rozsahu datum, osoba, íslo požadavku z ticket systému, popis provádné innosti, výsledek innosti (úspch/selhání), doba trvání. 7. Správa a aktualizace technické dokumentace v rozsahu: a. Aktuální schéma fyzického zapojení centrální WAN infrastruktry (VLAN, porty, prvky), b. aktuální schéma logického zapojení centrální WAN infrastruktry, c. aktuální schéma logického zapojení WAN infrastruktry L3, L4 (interní smrování, smrování do externích sítí, pehled ACL) v rámci svených technologií, d. aktuální schéma fyzického a logického pipojení poskytovatel WAN linek, e. aktuální pehled verzí OS aktivních prvk, f. správa konfigurací pedmtných zaízení v konfiguraní DB zadavatele (IP, SN). 8. ast na jednání provozních a pracovních tým zadavatele (2x msí). 9. Pravidelné zpracování report (reporting 1x msí) a zpracování analýzy trend z reportovaných údaj vetn zpracování doporuení (kvartáln): a. Reportování stavu portové konektivity: (minimáln poet volných port/ obsazených port, b. reportování vytížení centrální WAN infrastruktry, c. reportování stavu vytížení a optimalizace provozu WAN akceleraních zaízení, d. SLA report dostupnosti zaízení a služeb WAN sít, e. ehled provedených zmn v konfiguraci WAN sít. 13

14 10. Zajištní profylaktických prohlídek a opravy kabelážních systém a. Zajištní profylaktických prohlídek fyzické vrstvy kabeláží za úelem zvýšení bezpenosti a spolehlivosti, tj. vizuální kontrola metalických i optických kabelážních systém, odstranní prachu, provení jejich stavu vetn provedení potebných ení píslušným kalibrovaným micím pístrojem a vystavení mících protokol v digitální podob, b. Odstranní nalezených drobných závad vzniklých v prhu provozování kabelážních systém z viny uživatele - opravy poškozených rozvád a rozvod, tj. kabelových tras, kabel, zásuvek, propojovacích panel, propojovacích kabel, c. Odstranní nalezených záruních závad dle záruních podmínek výrobce kabelážního systému instalovaného v dané lokalit, d. Zrušení neaktivních spoj - odstranní propojovacích a pipojovacích kabel na linkách neukonených v zaízení, tj. v pracovních stanicích, tiskárnách i telefonních ístrojích, e. etnost: 1x ro v každé lokalit, s vypracováním písemného protokolu. Prrný poet pípojných míst na lokalitu POPIS POŽADOVANÉHO SLA Kategorie A: Výpadek jednoho nebo více aktivních prvk (karty), který zapiní nedostupnost minimáln jednoho nebo více segment sít, pípadn nedostupnost celé sít WAN. Segmentem sít se rozumí celá oblast zahrnující vlastní pístupový aktivní prvek a všechna na tento prvek pímo pipojená koncová zaízení. Výpadek nebo závada, která zpsobí nedostupnost kteréhokoliv serveru provozovaného ve vzdálených lokalitách. U této kategorie požaduje zadavatel opravu i odstranní závady garantované do 6 hodin od nahlášení závady. Reaktivní podpora na HW s garantovanou dobou opravy i odstranní závady do 6 hodin od nahlášení závady. Pracovník uchazee se dostaví na místo opravy do 2 hodin po nahlášení a poskytuje pracovní sílu, náhradní díly a pípadn další materiál, potebný k oprav nebo vým tak, aby HW výrobky byly uvedeny opt do normálního funkního stavu. Uchaze identifikuje a opraví špatné funkce a závady výrobku. Vymné díly se stanou majetkem uchazee. Služba musí být dostupná 24 hodin denn, od pondlí do nedle, vetn veškerých státních svátk a dn pracovního klidu. Kategorie B: Závada nebo výpadek ásti prvku nebo karty, který zpsobí snížení dostupnosti služeb, avšak nezapiní výpadek celého segmentu sít: a. Výpadek zálohovaných páteních linek, který nezpsobí výpadek druhé záložní linky, respektive nedojde k výpadku celého segmentu sít, b. závada redundantních zaízení (karet, napájecích zdroj, modul a pípadn dalších), pi kterých nedojde k výpadku záložního zaízení, a tím ani k výpadku celého segmentu sít. 14

15 Snížená dostupnost služeb, výkonnostní potíže. U této kategorie požaduje zadavatel reakci do 4 hodin od nahlášení závady a odstranní závady do 8 hodin od nahlášení závady. Reaktivní podpora na HW se zaruenou dobou odezvy na servisní požadavek do 4 hodin od nahlášení závady a odstranní závady do 8 hodin. Práce na odstranní závady budou zahájeny nejpozdji hem následujícího pracovního dne po pracovním dni, kdy byla závada oznámena, a budou probíhat v pracovní dny v dob od 08:00 do 17:00 hodin. Služba musí být dostupná v pracovní dny, v dob od 08:00 do 17:00 hodin. Kategorie C: Závada nebo výpadek komunikaního portu, pípadn bloku port aktivního prvku, které jsou ipojeny pouze ke koncovým zaízením. Závady, které nezpsobí výpadek ani nesníží dostupnosti služeb v rámci segmentu koncových stanic nebo jednotlivých server. Ostatní závady nespadající do kategorie A nebo B. U této kategorie zadavatel požaduje odstranní do 2 dn od nahlášení závady. Po odstranní závady kategorie A, B, C bude informován ohlašovatel závady (pracovník oddlení správy komunikaní a datové infrastruktury a podpory HW nebo jiný píslušný pracovník, který závadu nahlásil), který oví funknost a potvrdí ukonení opravy. Potvrzení ukonení opravy bude považováno za okamžik ukonení opravy. ZSOB KONTROLY ení parametr služby bude provádno v pravidelných intervalech bhem zaruené provozní doby služby. Mící body (sondy) a poet mení budou zvoleny tak, aby výsledky byly dostatené pro vyhodnocení stanovených parametr SLA služby. Meními bude ovována dostupnost infrastruktury sít WAN a sítí LAN jednotlivých vzdálených lokalit. Dostupnost služby se bude mit souborem test dostupnosti spravovaných aktivních prvk. Provozní innosti budou kontrolovány zadavatelem (nebo jím stanoveným subjektem) na msíní bázi. O výsledku kontrol bude sestavován msíní report. Report vystavuje kontrolující subjekt, schvaluje zadavatele a slouží zadavateli jako podklad pro vyhodnocení služeb. DALŠÍ PODMÍNKY V pípad obmny zaízení z dvodu náhrady vadného prvku, nebo z dvodu modernizace budou tato nová zaízení považována za ekvivalentní a budou na n poskytovány stejné služby. Povinnost zpístupnit technologie pro definici a implementaci monitorovacích agent/sond. Povinnost poskytnout souinnost zadavateli (nebo jím jmenovaných subjekt) pi provádní kontrolní innosti na dodržování a plnní nápln této služby. 15

16 POŽADAVKY NA ODPOV Uchaze vyplní u každé položky z kapitoly Rozsah požadovaných inností, zda jeho návrh poskytování služeb daný požadavek spluje a jakým zpsobem tento požadavek spluje. Za úelem popisu, jak návrh poskytování služeb daný požadavek spluje, pipojí uchaze popis splnní požadavk zadavatele, ve kterém uchaze ke každému požadavku popíše, jak je tento požadavek ešen a (ne)naplnn, aby z tohoto popisu mohl zadavatel ovit, zda je daný požadavek skute (ne)splnn. Zadavatel uvádí, že požadavky, uvedené v kapitole Rozsah požadovaných inností, jsou požadavky, na kterých zadavatel trvá a výslovn prohlašuje, že návrhy jednotlivých uchaze musí tyto požadavky zcela splovat. V pípad, že uchaze jakoukoli z tchto položek nesplní, bude taková skutenost ze strany zadavatele považována za nesplnní zadávacích podmínek s následkem vylouení uchazee z asti v zadávacím ízení. POPIS SOUASNÉHO STAVU PROSTEDÍ Centrální infrastruktura sít WAN je tvoena dvojicí centrálních smrova Cisco 7206VXR. Cisco 7206VXR je modulární, výkonný smrova urený pro široké použití v rozsáhlých podnikových sítích i v sítích poskytovatel služeb, kde muže plnit funkci WAN agreganího smrovae nebo broadband agraganího smrovae, MPLS P/PE smrovae i IPSec VPN koncentrátoru. Cisco 7206VXR umožuje využití širokého spektra rozhraní od synchronního i asynchronního sériového, pes E1/T1, E3/T3, ATM, POS, až po ethernet rozhraní o rychlosti 10/100/1000Mbit/s. Smrovae Cisco 7206VXR jsou osazené výkonným procesorovým modulem NPE-G1 s celkovou propustností 1 milión rámc za sekundu. Procesorový modul NPE-G1 zárove poskytuje základní rozhraní pro pipojení smrovae v podob tech Gigabit ethernet metalických i optických port. Smrovae Cisco 7206VXR jsou doplnné o vysoce výkonné VPN akceleraní moduly s celkovou propustností až 280Mbit/s pro provoz šifrovaný algoritmem DES/3DES/AES. Cisco VPN akceleraní moduly podporují HW akceleraci IPSec/IKE v módu tunel, šifrovaný GRE tunel, šifrovaný L2TP tunel nebo IPPCP. Cisco VPN akceleraní moduly podporují škálovatelnost IPSec tunel až do celkového potu 5000 tunel. Centrální smrovae Cisco 7206VXR jsou z hlediska vysoké dostupnosti nainstalované na lokalitách zadavatele na adrese Kížová 25 a Trojská 13. Centrální smrovae Cisco 7206VXR ukonují centrální linky poskytovatel služeb zajišující pronajaté IP VPN služby pro pipojení vzdálených lokalit. Centrální smrovae Cisco 7206VXR jsou následn pipojené na centrální pepínae SSZ tak aby bylo možné zajistit optimální smrování WAN provozu na infrastrukturní servery, Internetové proxy i služby poskytované v rámci APV SSZ. Centrální smrovae Cisco 7206VXR slouží jako konvergovaná platforma pro virtuální privátní sí a nabízí jednoduchou správu bezpenosti a šifrování. Smrova využívá ešení DMVPN (Cisco Dynamic Multipoint Virtual Private Networking), které umožuje krom hub-spoke topologie také výmnu dat mezi dvma vzdálenými místy bez nutnosti jejich posílání pes centrálu. Snižuje tak zátž sít i objem datových penos na centrálních agreganích linkách. Souástí centrální infrastruktury WAN jsou také centrální WAN akceleraní zaízení Cisco WAE-7371 umístné na lokalitách zadavatele na adrese Kížová 25 a Trojská 13. Cisco WAE-7371 jsou Wide Area Application Engine nabízí nejvyšší výkon a úrove dostupnosti v rámci produktové ady WAE a je navrženo k nasazení jako základní prvek optimalizace a akcelerace aplikací ve WAN pro velká podniková datová stediska. Centrální WAN akceleraní zaízení jsou pipojená na centrální pepínae SSZ, které zajišují pepínání akcelerovaného provozu na centrální WAN akceleraní zaízení Cisco 16

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Projekt 159 - Vytvoení informaního a komunikaního rozhraní SSZ za úelem poskytování informací klientm je spolufinancován z prostedk Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registraní íslo

Více

KIVS setkání 2. 9. 2011. Další postup realizace KIVS

KIVS setkání 2. 9. 2011. Další postup realizace KIVS KIVS setkání 2. 9. 2011 Další postup realizace KIVS Agenda (1) Představení KIVS teamu a organizace KIVS (2) Historie KIVS (3) Harmonogram dalšího postupu KIVS (4) Seznámení s hlavními principy připravované

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení pro nadlimitní veejnou zakázku na služby zadávanou v oteveném zadávacím ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní (dále jen

Více

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost PARDUBICKÝKRAJ lánekii. Definicepojm 1. Informaní systém je soubor technického vybavení (servery, komunikaní infrastruktura, uživatelská pracovišt a jiné) a programového vybavení (operaní systémy, databázové

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava vyhlašuje výbrové ízení na dodávku výpoetní techniky v rámci realizace projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

Datové centrum pro potřeby moderního města. Koncepce, stav projektu, budoucí rozvoj B.Brablc, 06/16/09

Datové centrum pro potřeby moderního města. Koncepce, stav projektu, budoucí rozvoj B.Brablc, 06/16/09 Datové centrum pro potřeby moderního Koncepce, stav projektu, budoucí rozvoj B.Brablc, 06/16/09 Agenda Proč Zhodnocení důvodů Cílový stav Koncepce Postup, harmonogram Postup Současný stav 2 Výchozí situace

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. SSZ - Provozní podpora a další rozvoj IKR

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. SSZ - Provozní podpora a další rozvoj IKR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen ZVZ ) SSZ - Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v oteveném ízení dle

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava 1 / 19 Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz VŠB-TU Ostrava Europen, Pavlov 9.5.2011 Charakteristika počítačové sítě 2 / 19 Počítačová sít

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace pro veejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro projekt Zadavatel: Huslenky 494, 756 02 Huslenky, I: 003 03 828 Osoba zastupující Zadavatele v ízení:

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Technická specifikace zařízení

Technická specifikace zařízení 1. Základní podmínky dodávky: Technická specifikace zařízení Dodavatel se zavazuje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování následujících

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat Městský úřad, Odbor informatiky Váš dopis zn.: ze dne: Číslo jednací: Číslo evidenční: Více dodavatelů Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: Místo: Kamil Válek 572 615 131 kamil.valek@ub.cz 2008-11-13 Uherský

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. Platnost od 1.7.2011 Strana 1 (celkem 6) 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Doba zřízení služeb

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

Bezpečná datová centra v praxi Josef Dvořák, ANECT a.s.

Bezpečná datová centra v praxi Josef Dvořák, ANECT a.s. Bezpečná datová centra v praxi Josef Dvořák, ANECT a.s. josef.dvorak@anect.com Proč datová centra (DC)? Výhody Komunikace jsou stále levnější Úspora nákladů méně místa Data na jednom místě Snazší údržba,

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27 Obsah Část I Základy bezpečnosti..............9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení.................11 Důležité pojmy...12 Hloubková obrana...15 Případová studie hloubkové obrany...25 Shrnutí...26

Více

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Pro kraje výzva č. 08 celkem 6 částí Plzeňský kraj 3 projekty: Technologické centrum PK část VI. DMVS PK část II. ICT služby TC PK ostatní části Rozdělení odpovídalo členění

Více

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost Příloha č. 6 -Požadavky na součinnost V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na součinnost Zadavatele, jejichž splnění je nutným předpokladem pro řádné plnění předmětu této veřejné zakázky. ID 1

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 12

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 12 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY MZE AGRIBUS Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné

Více

Zřízení technologického centra ORP Dobruška

Zřízení technologického centra ORP Dobruška Příloha č. Technická specifikace. části zakázky: Zřízení technologického centra ORP Dobruška položka číslo Popis blade chassis pro servery: provedení do racku kapacita minimálně 8x dvouprocesorový blade

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Nákup aktivních prvků sítě LAN včetně

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více