Projektová zpráva. Aplikační seminář I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektová zpráva. Aplikační seminář I."

Transkript

1 Projektová zpráva Aplikační seminář I. Autor a autorky: Marek Vetchý Eva Güntherová Alena Tomečková Eliška Sovová Eva Petrášová Olga Biernátová Hedvika Mikešová Brno 2008

2 Název projektu: Analýza a aplikace netradičních marketingových technik na podporu čtenářství Stručný název: Guerrilla Readers Logo projektu: Realizátoři: Projekt bude realizovat tým Gorilky pod záštitou KISK FF MU Brno v tomto složení: 1. manažer projektu: Bc. Marek Vetchý 2. webmistress pro WZIP, redaktorka WZIP: Bc. EvaGüntherová 3. webmistess pro webové zázemí guerrillových aktivit: Bc. Alena Tomečková 4. šéfredaktorka WZIP: Bc. Eliška Sovová 5. finanční a legislativní zajištění, redaktorka WZIP: Bc. Eva Petrášová 6. marketingová manažerka: Bc. Olga Biernátová 7. public relation manažerka: Bc. Hedvika Mikešová Garant: PhDr. Petr Škyřík Konzultant: Pro konkrétní guerrillové aktivity budou osloveni vhodní odborníci z praxe. Supervizor: PhDr. Michal Lorenz

3 Stručný obsah projektu Projekt GUERRILLA READERS bude realizován studenty ISK FF MU pod záštitou KISK FF MU. Za cíl projektu považujeme vytvoření webového znalostního a inspiračního prostředí (dále jen WZIP) z oblasti guerrillového marketingu (dále jen GM), které veřejným knihovnám představí inovativní přístupy GM a jejich možné využití v kampaních na podporu a rozvíjení čtenářství. WZIP by mělo sloužit k: rozšíření povědomí o existenci GM a vzdělávání knihovníků v této oblasti inspiraci pro další samostatnou a tvůrčí aplikaci zásad GM v praxi. WZIP bude tvořeno: znalostním jádrem z oblasti teorie a praxe GM dokumentací a analýzou technik GM zrealizovaných týmem v rámci projektu inspiračním blokem s příklady jednotlivých složek guerrillových kampaní (plakáty, motivační videa apod.), které budou volně k dispozici ke stažení, s možností jejich jednoduché modifikace. V duchu zásad GM realizujeme projekt s minimálními finančními náklady, zato s plným využitím lidského kapitálu a maximálním výsledkem.

4 Popis projektu GUERRILLA READERS Základní vize a strategie projektu Za primární cíl projektu považujeme vytvoření webového znalostního a inspiračního prostředí (dále jen WZIP) z oblasti guerrillového marketingu (dále jen GM), které by mělo sloužit jako impuls, opora a inspirace pro využívání GM veřejnými knihovnami v České republice při podpoře a rozvíjení čtenářství. WZIP bude obsahovat jednak teoretické jádro, shrnující základní aktuální poznatky z oblasti GM (selektované se zřetelem na možnosti jejich aplikace v prostředí veřejných knihoven v České republice), jednak multimediální dokumentaci a jednotnou formalizovanou analýzu konkrétních guerrillových aktivit, které náš tým v rámci tohoto projektu skutečně realizuje jako modelové akce pro veřejnost. Účel WZIP by měl spočívat v: rozšíření povědomí o existenci GM mezi pracovníky a pracovnicemi veřejných knihoven osvojení si základních pravidel, přístupů, technik a způsobů myšlení charakteristických pro GM knihovníky a knihovnicemi pochopení výhod, které propagace čtenářství pomocí GM veřejným knihovnám přináší inspiraci knihovnám pro další samostatnou aplikaci zásad GM v praxi a jejich tvůrčí rozvíjení možnost sdílet zkušenosti a nápady Guerrillové aktivity, rozmanitého charakteru a rozsahu, budou provedeny v rámci města Brna, či globálně v síti Internet, se zaměřením zvláště na mladé lidi ve věku let, spíše nečtenáře, kteří se běžně pohybují převážně v prostředí internetu, a jsou ovlivněni jeho trendy a subkulturami. Mimo WZIP bude v rámci projektu fungovat webové prostředí na podporu guerrillových aktivit, sloužící především k propagaci a koordinaci guerrillových akcí jejich účastníkům, vzájemné online-interakci mezi účastníky, případně mezi účastníky a našim týmem. Za sekundární cíl a potenciální přínos projektu lze také označit podporu čtenářství u této skupiny nečtenářů. V čem spočívá aktuálnost a naléhavost potřeby realizovat projekt tohoto typu? Pro neziskové vzdělávací instituce v České republiky není využívání marketingových zásad, a tržní chování obecně, dosud běžným standardem. A to navzdory tomu, že mezi institucemi zabývajícími se poskytováním informací či naplňováním volného času neustále narůstá konkurence. Ač jsou si knihovny vědomi ubývajícího počtu uživatelů - zvláště mezi mladými lidmi nereagují na novou situaci dostatečně pružně. Naší snahou tedy bude upozornit knihovny na naléhavou potřebu využití nových přístupů v propagaci jejich činnosti a vhodnost právě GM pro prostředí knihoven.

5 Projekt bude realizován bez pevné vazby na konkrétního partnera (např. veřejnou knihovnu určitého regionu). Věříme, že tato svoboda a nezávislost (jednak na straně našeho týmu, jednak na straně dobrovolně zapojených jednotlivců z veřejných knihoven) povede dále než k pouhému naplnění očekávání konkrétní instituce-knihovny, ke které bychom byli v případě partnerství vázáni, ale mnohem dále; k překročení horizontů a objevení zcela nových možností aplikací GM v prostředí knihoven. Čím vším je náš projekt inovativní? V České republice dosud neexistuje žádný projekt, který by se systematicky zabýval aplikací zásad GM v knihovnách, nebo obecně při propagaci čtenářství, prostřednictvím uceleného znalostního a inspiračního prostředí. Využití praktik GM v prostředí knihoven je v České republice reflektováno jen teoreticky, a spíše okrajově; do běžné praxe knihoven nebyly techniky GM dosud ve větší míře implementovány. Charakter několika projektů na propagaci čtenářství, které u nás v současnosti probíhají, bychom do jisté míry mohli označit za guerillový. Není jich ovšem mnoho a jsou většinou přesně cílené (např. Celé Česko čte dětem), bez možnosti zobecnění a dalšího (tvůrčího) využití knihovnami. Přidaná hodnota našeho projektu spočívá v: nastolení problému zdůraznění nutnosti využívání marketingového přístupu knihovnami nabídnutém řešení vhodnost GM pro prostředí knihoven, viz další bod formě tohoto řešení kromě teorie bude WZIP zahrnovat i reálné příklady z praxe. Každá guerrillová aktivita bude multimediálně zdokumentována a její plánování, realizace a případné další modifikace budou popsány v jednotném formuláři, který bude uživatelům WZIP přinášet inspiraci, umožňovat modifikaci a usnadňovat realizaci guerrillové aktivity ve vlastní režii, např. dle specifik komunity konkrétní knihovny. možnosti sdílení v ideálním případě veřejné knihovny v prostředí WZIP využijí možnosti sdílet své nápady a zkušenosti z aplikace GM, případně naváží vzájemnou spolupráci. Naše cílová skupina: (nejen) veřejné knihovny Primární cílovou skupinu projektu GUERRILLA READERS představují veřejné knihovny v České republice, které mají hlavní a obecnou zodpovědnost za rozvoj a podporu čtenářství v populaci. Při oslovování svého publika mají na jednu stranu obrovský potenciál v kvantitě, na druhou stranu pro ně nemusí být vždy snadné najít vhodný způsob, jak své zákazníky získat a udržet dlouhodobě jejich zájem a pozornost. Bez ovládnutí základních zbraní jako jsou techniky GM, bude tento úkol pro knihovny brzy naprosto nemožné splnit. GM byl jako marketingový styl zvolen týmem jako nejvíce vhodný především z těchto důvodů: GM je zdarma. Vyžaduje minimální finanční zdroje

6 GM ovšem naopak požaduje maximální zapojení lidského potenciálu ve smyslu: o o o kreativity a fantazie vymýšlení nových a překvapivých aplikací GM empatie v oblasti GM je znalost komunity, pro kterou je guerrillová kampaň tvořena, výraznou strategickou výhodou. Knihovny tuto výhodu mají a mohou jí dále rozvíjet důvěry pro úspěšnost guerrillové kampaně je klíčová jednak důvěryhodnost tvůrce a realizátora kampaně (tj. ochota uživatele věřit knihovně), tak důvěra samotného předkladatele kampaně ve službu, kterou nabízí (tj. míra schopnosti knihovníků vnímat svou práci jako poslání ). V tomto smyslu je situace pro aplikaci GM v knihovnách ČR poměrně příznivá Knihovny chtějí čtenáře získat trvale. I v tomto ohledu jsou ideálními organizacemi pro využití guerrillových kampaní. Mají čas a motivaci čekat na jejich výsledky, které obvykle, oproti klasickým reklamám, přicházejí později, ovšem se zárukou trvalejšího efektu. Jednotlivé složky WZIP budou využitelné i pro jiné typy knihoven než veřejné knihovny, nebo dokonce i pro jiné typy vzdělávacích institucí (či jakýchkoliv jiných subjektů, které mají zájem v této oblasti), a to díky obecnému zaměření aplikace GM na podporu čtenářství, které nebude ve všech guerrillových aktivitách vázáno přímo a nevratně na prostředí veřejné knihovny. Zapojení cílové skupiny: aktivní uživatelství WZIP Za cílovou skupinu našeho projektu jsme označili veřejné knihovny v České republice, oslovovány však nebudou celé instituce, ale jednotliví pracovníci a pracovnice knihoven, z důvodu dodržení zásady osobních vztahů. Věříme, že tento přístup povede k lepším výsledkům především proto, že se do projektu zapojí především lidé s opravdovým zájmem o tuto oblast. Pro oslovování cílové skupiny, a současně propagaci našeho projektu, využijeme především technik online public realations, případně se budeme prezentovat na konferencích a seminářích, a publikovat v oborovém tisku. Našim cílem je aktivní zapojení cílové skupiny do projektu, a to především jako aktivních uživatelů WZIP, kteří budou sami v praxi aplikovat námi předkládané techniky GM, popřípadě se později realizovat jako spolutvůrci WZIP díky využívání technologií webu 2.0. Co přinese realizace našeho projektu (nejen) veřejným knihovnám? Přidaná hodnota našeho projektu je popsána výše, především v bodě Čím vším je náš projekt inovativní?. Další výhody realizace projektu vidíme především v: úspoře času vytvořením WZIP budou sestaveny tutorialy o GM, které shrnou teoretické jádro (ušetření času, který by pracovníkům a pracovnicím knihovny zabralo studium kvanta zdrojů k tématu, které jsou navíc často cizojazyčné a odlišné kvality) propojení teorie a praxe v jediném online prostředí na jediném místě bude v aktuálním čase konfrontována teorie GM s praktickou aplikací zásad GM v praxi. Díky jednotné formě dokumentace a analýzy námi

7 provedených guerrillových aktivit bude pro uživatele WZIP snadné vzájemně je srovnávat, inspirovat se, ale i poučit se z chyb snadném přístupu ke složkám GM kampaní v rámci WZIP budou volně k dispozici ke stažení série plakátů, motivační video, hry apod., které budou uživatelé WZIP moci sami modifikovat pro potřeby své organizace, např. pomocí námi doporučených softwarových nástrojů a postupů Rizika projektu: zachování představy monopolu (prázdné) knihovny Za největší riziko pokládáme nezájem knihoven o výstupní produkt našeho projektu WZIP. Tento nezájem může být způsobený těmito faktory: Obecný nezájem veřejných knihoven o inovativní postupy v praxi, daný velkou mírou konzervativnosti a velkým pracovním vytížením pracovníků, ve spojení s nedostatkem lidských i finančních zdrojů toto vše často nedovoluje věnovat se činnostem nad rámec běžného provozu Nezájem knihoven konkrétně o aplikaci netradičních metod GM, které se mohou jevit jako příliš kontroverzní Nezájem způsobený malou publicitou projektu ( nikdo se nedozví o jeho existenci. ) Rizika přináší i samotná realizace modelových guerrillových akcí pro veřejnost. A to především z těchto důvodů: Nezájem potenciálních účastníků o guerrillovou akci, který se může projevit malou účastí, málo aktivní účastí, slabým dopadem na zúčastněné. Toto riziko vzrůstá s podceněním publicity guerrillové akce. Špatně zacílená guerrillová akce, kdy se nepodaří zvolit správný GM přístup, případně aktivitu, která by zaujala. Chyby v organizaci guerrillových akcí v režii našeho týmu např. neodhadnutí množství účastníků, příliš volná dramaturgie apod. Eliminace rizik Nezájem či odmítnutí našeho projektu veřejnými knihovnami i potenciálními návštěvníky guerrillových akcí bychom eliminovali především vysokou mírou publicity nejen našemu projektu, ale i snahou vzbudit zvýšenou pozornost o oblast a problematiku GM i čtenářství. Propagaci projektu zamýšlí náš tým vést demonstrativně též v duchu zásad GM. Ke konkrétním způsobům publicity více viz kapitola Publicita, str. 15. Problémy se zacílením a organizací guerrillové akce lze eliminovat především zodpovědnou, pečlivou a podrobnou přípravou každé aktivity, která bude mimo jiné zajištěna faktem, že každý člen týmu ponese plnou zodpovědnost za konkrétní guerrillovou aktivitu, při čemž na specifických úkolech se budou podílet další členové dle své pracovní pozice (např. webmistress, public relation), za koordinace projektového manažera.

8 Udržitelnost projektu: znalosti plus inspirace? Impuls ke změně! Trvalá hodnota projektu bude spočívat ve vybudování a založení WZIP, které bude obsahovat trvalé znalostní jádro a materiály ke stažení. Jelikož se oblast GM rychle rozvíjí a inspirační základna se může při větším zájmu vyčerpat, bylo by vhodné projekt dále rozvíjet. Tým by uvítal, kdyby projekt dále převzali studenti ISK, aby byla zachována jeho nezávislost na konkrétní instituci (veřejné knihovně). Součástí naší strategie bude snaha zapojit cílovou skupinu projektu natolik, aby se později sama (nebo alespoň částečně) podílela na tvorbě, rozvoji a aktualizaci WZIP. Vnitřní postupy a řízení organizace Tým Gorily je složený ze studentů navazujícího magisterského studia ISK FF MU sestaveného v rámci předmětu Aplikační seminář. Projekt probíhá pod záštitou KISK FF MU, se kterým tým úzce spolupracuje, prostřednictvím garanta a supervizora. Konzultanti a externisté budou oslovováni dle aktuální potřeby v průběhu řešení projektu, podle charakteru konkrétní guerrillové aktivity. V rámci týmu jsou od počátku jasně stanovené pracovní pozice s podrobně vymezenou pracovní náplní, které pokrývají všechny cíle, jenž je nutné během realizace projektu naplnit. Pozice jsou vnímány především ve smyslu hlavní zodpovědnosti za danou oblast. Každý ze členů týmu tak má možnost aktuálně přispívat svými individuálními schopnostmi, kontakty na potenciální externí spolupracovníky a především tvůrčími nápady k dílčím náležitostem během celého projektového cyklu. Celistvost projektu, zachování jednotné vize a strategie při jejím naplňování, zajišťuje funkce projektového manažera. Tým má k dispozici softwarový nástroj pro správu projektů online Basecamp, i jiné možnosti online komunikace (např. instant messengery). Pravidelné schůzky týmu probíhají v týdenním intervalu, a vzniká z nich zápis v Basecampu pro lepší orientaci a zachycení vývoje projektu. Obě varianty týmové interakce ( virtuální i nevirtuální ) se vzájemně doplňují, usnadňují řízení týmu.

9 Klíčové aktivity Klíčová aktivita č. 1 Shromáždění nápadů a podkladů k realizacím guerrillových aktivit na podporu čtenářství a knihoven Popis: zmapování konkrétních aplikací technik GM v českém i zahraničním knihovnickém prostředí i mimo něj, návrhy námětů na guerrillové akce. Využití rešerše vypracované studenty 3. ročníku KISK. Výstup: shromážděné podklady budou sloužit pro výběr akcí, které tým Guerrilla Readers zrealizuje. Budou také uveřejněny v WZIP jako inspirace pro knihovny. Klíčová aktivita č. 2 Zpracování teoretického zázemí GM Popis: zpracování teorie GM, jeho charakteristické vlastnosti. Výstup: uveřejnění materiálů ve WZIP. Klíčová aktivita č. 3 Návrh WZIP a webu pro účastníky realizovaných akcí Popis: analýza potřeb prostředí pro WZIP, shromáždění dostupných řešení založených na redakčním systému nebo wiki, návrh informační architektury a grafiky webu, výběr a akvizice domény pro WZIP. Výstup: návhr WZIP, který bude sloužit jako podklad pro jeho vytvoření. Klíčová aktivita č. 4 Návrh webu pro účastníky realizovaných akcí a jejich propagaci Popis: analýza potřeb webu, shromáždění dostupných řešení založených na blogu nebo redakčním systému, návrh informační architektury a grafiky webu, výběr a akvizice domény. Výstup: návhr webu pro účastníky realizovaných akcí a propagaci, který bude sloužit jako podklad pro jeho vytvoření.

10 Klíčová aktivita č. 5 Výběr guerrillových akcí, které bude tým Guerrilla Readers realizovat Popis: výběr na základě klíčové aktivity č. 1 a vlastních nápadů. Určení odpovědnosti za realizaci dané akce, mapování možných konzultantů, plánování realizace a propagace. Výstup: popis guerrillové akce, její příprava, seznam spolupracovníků, příprava propagace. Klíčová aktivita č. 6 Výběr a oslovení vhodných spolupracovníků z řad zaměstnanců knihoven Popis: mapování a navázání kontaktu s vybranými zaměstanci knihoven. Výstup: seznam zaěmstnanců knihoven, které oslovíme a navázání kontaktu s nimi Klíčová aktivita č. 7 Tvorba WZIP Popis: vytvoření WZIP na základě klíčové aktivity č. 3. Výstup: WZIP. Klíčová aktivita č. 8 Tvorba webu pro účastníky realizovaných akcí a jejich propagaci Popis: vytvoření webu pro účastníky realizovaných akcí na základě klíčové aktivity č. 4. Výstup: web pro účastníky realizovaných akcí a jejich propagaci.

11 Klíčová aktivita č. 9 Příprava realizace guerrillových akcí Popis: příprava guerrillových akcí vybraných v klíčové aktivitě č. 5. Určení odpovědnosti za realizaci dané akce, mapování možných konzultantů a spolupracovníků, plánování realizace a propagace. Výstup: popis guerrillové akce, její příprava, seznam spolupracovníků, příprava propagace. Klíčová aktivita č. 10 Realizace guerrillových akcí, jejich dokumentace a vyhodnocení Popis: realizace guerrillových akcí na základě jejich připraveného plánu, viz. klíčová aktivita č. 9. a jejich zdokumentování. Vše v kompetenci člena týmu Guerrilla Readers za danou akci zodpovědného. Výstup: realizace guerrillových akcí, jejich dokumentace a vyhodnocení. Uveřejnění výstupů na WZIP, případně i na webu pro účastníky akcí. Klíčová aktivita č. 11 Závěrečné vyhodnocení, uzavření projektu Popis: zhodnocení všech aktivit a dosažených výsledků. Výstup: uzavření projektu, možné uspořádání závěrečného workshopu, zpracování televizního dokumentu, vydání brožury.

12 Harmonogram aktivit IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. XII. IX. Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Aktivita 6 Aktivita 7 Aktivita 8 Aktivita 9 Aktivita 10 Aktivita 11

13 Realizační tým JMÉNO Marek Vetchý Eva Güntherová POZICE (ČÍSLO POZICE) manažer projektu (1a.) administrátor projektu (1b.) webmistress pro WZIP (2a.) redaktorka WZIP (2b.) (ČÍSLO POZICE) HLAVNÍ PRACOVNÍ NÁPLŇ (ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY) 1a. Hlavní koordinátor projektu 1b. Zodpovědnost za správu a obsah prostředí k projektové podpoře Basecamp 2a. Zodpovědnost za návrh, tvorbu a aktualizaci WZIP. Poradenství pro uživatele WZIP pro technické záležitosti (např. modifikace jednotlivých složek guerrillových kampaní pro knihovny). Spolupráce na online public relation projektu. 2b. Podíl na tvorbě obsahu WZIP Alena Tomečková webmistess pro webové zázemí guerrilla aktivit (3a.) šéfredaktorka webového zázemí guerrilla aktivit (3b.) 3a. Zodpovědnost za návrh, tvorbu a aktualizaci webového zázemí guerrilla aktivit. 3b. Zodpovědnost za obsah webového zázemí guerrilla aktivit ; online public relation guerrilla aktivit. Eliška Sovová Šéfredaktorka WZIP (4.) 4. Zodpovědnost za obsah WZIP-> koordinování tvorby a tvorba: tutoriálů z oblasti GM (teoretické jádro WZIP), přidaných analýz, dokumentace k provedeným guerrilla aktivitám a schvalování jednotlivých složek guerillových kampaní, které budou volně k dispozici uživatelům WZIP ke stažení a modifikaci Eva Petrášová finanční a legislativní zabezpečení (5a.) redaktorka WZIP (5b.) 5a. Zodpovědnost za finanční a legislativní zabezpečení projektu. 5b. Podíl na tvorbě obsahu WZIP

14 Olga Biernátová public relation projektu (6a.) marketingová manažerka (6.b) 6a. Získávání, komunikace a spolupráce s konzultanty, sponzory a partnery projektu 6b. Koordinace tvorby a tvorba reklamní kampaně projektu pro veřejnost (publicita jednotlivých guerrilla aktivit pro potenciální účastníky a publicita projektu pro uživatele WZIP) Hedvika Mikešová public relation projektu (7a.) marketing projektu (7b.) 7a. Propagace projektu-> komunikace s médii a odbornou veřejností 7b. Účast na tvorbě reklamní kampaně projektu Dle konkrétní guerrilla aktivity koordinátor/ka guerrillové aktivity (8a.) analýza a dokumentace provedené guerrillové aktivity pro WZIP (8b.) 8a. Zodpovědnost za návrh, plánování a provedení konkrétní guerrillové aktivity 8b. Zodpovědnost za pořízení multimediální dokumentace guerrillové aktivity a její zpracování pro WZIP; provedení analýzy guerrillové aktivity dle jednotného formuláře WZIP

15 Monitorovací indikátory Za hlavní monitorovací indikátor si stanovujeme: počet zrealizovaných guerrillových aktivit: 4 6 počet přístupů do WZIP: 5000 přístupů do září 2009 dotazník předložený cílové skupině (srpen 2009), který bude mapovat kvalitativní přínos našeho projektu a spokojenost cílové skupiny

16 Rozpočet projektu Předpokládáme nízké finanční náklady na uskutečnění projektu s tím, že výdaje pokryjí sponzoři. Marketing propagace našeho projektu knihovnám Kč propagace guerrillových akcí potenciálním účastníkům Kč Tvorba WZIP a webu pro účastníky realizovaných akcí podle podoby webu cca Kč Realizace guerrillových akcí a jejich multimediální dokumentace realizace guerrillových akcí cca Kč multimediální dokumentace guerrillových akcí Kč

17 Publicita Uvědomění cílové skupiny a její další informování o průběhu projektu prostředky online public relations, publikování v odborných periodikách Zvláštní tiskové a mediální zprávy public relation v tradičních i netradičních médiích Informační akce zvažujeme možnost semináře/workshopu zapojených knihovníků a knihovnic v prvním bilančním bodě projektu (září 2009) Internetové stránky projektu WZIP bude sloužit mimo jiné i jako marketingový prvek. Marketingovým prostředkem bude do jisté míry i webové zázemí guerrilla aktivit, které bude sloužit především k publicitě mezi potenciálními účastníky. Jiné formy zajištění publicity projektu zvažujeme tyto možnosti: o o publikace o GM a jeho aplikaci v knihovnách televizní dokument o našem projektu

18 Použité informační zdroje EGER, Ludvík. Marketing vzdělávací akce. In Lidský kapitál a vzdělávací marketing : v andragogickém pohledu. Milan Beneš (ed.) Praha: Eurolex Bohemia, str LEVINSON, Conrad Jay. 50 zlatých pravidel ofenzívního marketingu : guerrilla marketing excellence. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN ISBN PHILLIPS, David. Online public relations. Praha: Grada Publishing, s. ISBN SCOTT, Meerman David. Nová pravidla marketingu a PR : naučte se využívat vydávání zpráv, blogy, podcasty, virální marketing a online média pro přímé oslovení zákazníků. Praha: Zoner press, s. ISBN

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Roční komunikační plán 2011

Roční komunikační plán 2011 Roční komunikační plán 2011 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 1 Seznam 1. Úvod... 3 2. Cílové skupiny... 3 3. Hlavní komunikační aktivita...

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Schéma výzkumu listopad 2012

Schéma výzkumu listopad 2012 Schéma výzkumu listopad 2012 A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání

Více

Pro vizualizaci kampaně bude ČMKOS využívat webových stránek ČMKOS a zpravodajského portálu e- sond.

Pro vizualizaci kampaně bude ČMKOS využívat webových stránek ČMKOS a zpravodajského portálu e- sond. 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Podpora sociálního dialogu ČMKOS 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 5 611 000,- Kč 1.3 Obsah projektu Projekt je koncipován jako soubor 7 Klíčových

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

JAK VYBRAT NEJLEPŠÍHO

JAK VYBRAT NEJLEPŠÍHO Ústav informačních studií a knihovnictví JAK VYBRAT NEJLEPŠÍHO KNIHOVNÍKA PhDr. Radka Římanová, PhD. CO NÁS ČEKÁ A CO LZE PROZRADIT JIŽ NYNÍ Uvedení do hry hledám nejlepšího knihovníka pro svou knihovnu

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti PROJEKT Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Spolupráce

Více

AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN

AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN Dvousemestrální (roční) studijní program na principu MBA Studium zaměřené

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC 5.listopadu 009 Kopřivnice Lektor: Ing. Roman Branberger, UNICUS s.r.o. romanbra@vol.cz PROGRAM: 0900 095 SPOLEČNÝ ÚVOD (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) Zahájení, program práce,

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

23. akviziční seminář, Havlíčkův Brod, 17. - 18. 10. 2013

23. akviziční seminář, Havlíčkův Brod, 17. - 18. 10. 2013 Daniela Nová Ústřední knihovna ČVUT Ústřední knihovna ČVUT v Praze VŠ knihovna a její specifika v oblasti naplňování informačních potřeb a požadavků jsme vysokoškolská knihovna především technických oborů

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více