Projektová zpráva. Aplikační seminář I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektová zpráva. Aplikační seminář I."

Transkript

1 Projektová zpráva Aplikační seminář I. Autor a autorky: Marek Vetchý Eva Güntherová Alena Tomečková Eliška Sovová Eva Petrášová Olga Biernátová Hedvika Mikešová Brno 2008

2 Název projektu: Analýza a aplikace netradičních marketingových technik na podporu čtenářství Stručný název: Guerrilla Readers Logo projektu: Realizátoři: Projekt bude realizovat tým Gorilky pod záštitou KISK FF MU Brno v tomto složení: 1. manažer projektu: Bc. Marek Vetchý 2. webmistress pro WZIP, redaktorka WZIP: Bc. EvaGüntherová 3. webmistess pro webové zázemí guerrillových aktivit: Bc. Alena Tomečková 4. šéfredaktorka WZIP: Bc. Eliška Sovová 5. finanční a legislativní zajištění, redaktorka WZIP: Bc. Eva Petrášová 6. marketingová manažerka: Bc. Olga Biernátová 7. public relation manažerka: Bc. Hedvika Mikešová Garant: PhDr. Petr Škyřík Konzultant: Pro konkrétní guerrillové aktivity budou osloveni vhodní odborníci z praxe. Supervizor: PhDr. Michal Lorenz

3 Stručný obsah projektu Projekt GUERRILLA READERS bude realizován studenty ISK FF MU pod záštitou KISK FF MU. Za cíl projektu považujeme vytvoření webového znalostního a inspiračního prostředí (dále jen WZIP) z oblasti guerrillového marketingu (dále jen GM), které veřejným knihovnám představí inovativní přístupy GM a jejich možné využití v kampaních na podporu a rozvíjení čtenářství. WZIP by mělo sloužit k: rozšíření povědomí o existenci GM a vzdělávání knihovníků v této oblasti inspiraci pro další samostatnou a tvůrčí aplikaci zásad GM v praxi. WZIP bude tvořeno: znalostním jádrem z oblasti teorie a praxe GM dokumentací a analýzou technik GM zrealizovaných týmem v rámci projektu inspiračním blokem s příklady jednotlivých složek guerrillových kampaní (plakáty, motivační videa apod.), které budou volně k dispozici ke stažení, s možností jejich jednoduché modifikace. V duchu zásad GM realizujeme projekt s minimálními finančními náklady, zato s plným využitím lidského kapitálu a maximálním výsledkem.

4 Popis projektu GUERRILLA READERS Základní vize a strategie projektu Za primární cíl projektu považujeme vytvoření webového znalostního a inspiračního prostředí (dále jen WZIP) z oblasti guerrillového marketingu (dále jen GM), které by mělo sloužit jako impuls, opora a inspirace pro využívání GM veřejnými knihovnami v České republice při podpoře a rozvíjení čtenářství. WZIP bude obsahovat jednak teoretické jádro, shrnující základní aktuální poznatky z oblasti GM (selektované se zřetelem na možnosti jejich aplikace v prostředí veřejných knihoven v České republice), jednak multimediální dokumentaci a jednotnou formalizovanou analýzu konkrétních guerrillových aktivit, které náš tým v rámci tohoto projektu skutečně realizuje jako modelové akce pro veřejnost. Účel WZIP by měl spočívat v: rozšíření povědomí o existenci GM mezi pracovníky a pracovnicemi veřejných knihoven osvojení si základních pravidel, přístupů, technik a způsobů myšlení charakteristických pro GM knihovníky a knihovnicemi pochopení výhod, které propagace čtenářství pomocí GM veřejným knihovnám přináší inspiraci knihovnám pro další samostatnou aplikaci zásad GM v praxi a jejich tvůrčí rozvíjení možnost sdílet zkušenosti a nápady Guerrillové aktivity, rozmanitého charakteru a rozsahu, budou provedeny v rámci města Brna, či globálně v síti Internet, se zaměřením zvláště na mladé lidi ve věku let, spíše nečtenáře, kteří se běžně pohybují převážně v prostředí internetu, a jsou ovlivněni jeho trendy a subkulturami. Mimo WZIP bude v rámci projektu fungovat webové prostředí na podporu guerrillových aktivit, sloužící především k propagaci a koordinaci guerrillových akcí jejich účastníkům, vzájemné online-interakci mezi účastníky, případně mezi účastníky a našim týmem. Za sekundární cíl a potenciální přínos projektu lze také označit podporu čtenářství u této skupiny nečtenářů. V čem spočívá aktuálnost a naléhavost potřeby realizovat projekt tohoto typu? Pro neziskové vzdělávací instituce v České republiky není využívání marketingových zásad, a tržní chování obecně, dosud běžným standardem. A to navzdory tomu, že mezi institucemi zabývajícími se poskytováním informací či naplňováním volného času neustále narůstá konkurence. Ač jsou si knihovny vědomi ubývajícího počtu uživatelů - zvláště mezi mladými lidmi nereagují na novou situaci dostatečně pružně. Naší snahou tedy bude upozornit knihovny na naléhavou potřebu využití nových přístupů v propagaci jejich činnosti a vhodnost právě GM pro prostředí knihoven.

5 Projekt bude realizován bez pevné vazby na konkrétního partnera (např. veřejnou knihovnu určitého regionu). Věříme, že tato svoboda a nezávislost (jednak na straně našeho týmu, jednak na straně dobrovolně zapojených jednotlivců z veřejných knihoven) povede dále než k pouhému naplnění očekávání konkrétní instituce-knihovny, ke které bychom byli v případě partnerství vázáni, ale mnohem dále; k překročení horizontů a objevení zcela nových možností aplikací GM v prostředí knihoven. Čím vším je náš projekt inovativní? V České republice dosud neexistuje žádný projekt, který by se systematicky zabýval aplikací zásad GM v knihovnách, nebo obecně při propagaci čtenářství, prostřednictvím uceleného znalostního a inspiračního prostředí. Využití praktik GM v prostředí knihoven je v České republice reflektováno jen teoreticky, a spíše okrajově; do běžné praxe knihoven nebyly techniky GM dosud ve větší míře implementovány. Charakter několika projektů na propagaci čtenářství, které u nás v současnosti probíhají, bychom do jisté míry mohli označit za guerillový. Není jich ovšem mnoho a jsou většinou přesně cílené (např. Celé Česko čte dětem), bez možnosti zobecnění a dalšího (tvůrčího) využití knihovnami. Přidaná hodnota našeho projektu spočívá v: nastolení problému zdůraznění nutnosti využívání marketingového přístupu knihovnami nabídnutém řešení vhodnost GM pro prostředí knihoven, viz další bod formě tohoto řešení kromě teorie bude WZIP zahrnovat i reálné příklady z praxe. Každá guerrillová aktivita bude multimediálně zdokumentována a její plánování, realizace a případné další modifikace budou popsány v jednotném formuláři, který bude uživatelům WZIP přinášet inspiraci, umožňovat modifikaci a usnadňovat realizaci guerrillové aktivity ve vlastní režii, např. dle specifik komunity konkrétní knihovny. možnosti sdílení v ideálním případě veřejné knihovny v prostředí WZIP využijí možnosti sdílet své nápady a zkušenosti z aplikace GM, případně naváží vzájemnou spolupráci. Naše cílová skupina: (nejen) veřejné knihovny Primární cílovou skupinu projektu GUERRILLA READERS představují veřejné knihovny v České republice, které mají hlavní a obecnou zodpovědnost za rozvoj a podporu čtenářství v populaci. Při oslovování svého publika mají na jednu stranu obrovský potenciál v kvantitě, na druhou stranu pro ně nemusí být vždy snadné najít vhodný způsob, jak své zákazníky získat a udržet dlouhodobě jejich zájem a pozornost. Bez ovládnutí základních zbraní jako jsou techniky GM, bude tento úkol pro knihovny brzy naprosto nemožné splnit. GM byl jako marketingový styl zvolen týmem jako nejvíce vhodný především z těchto důvodů: GM je zdarma. Vyžaduje minimální finanční zdroje

6 GM ovšem naopak požaduje maximální zapojení lidského potenciálu ve smyslu: o o o kreativity a fantazie vymýšlení nových a překvapivých aplikací GM empatie v oblasti GM je znalost komunity, pro kterou je guerrillová kampaň tvořena, výraznou strategickou výhodou. Knihovny tuto výhodu mají a mohou jí dále rozvíjet důvěry pro úspěšnost guerrillové kampaně je klíčová jednak důvěryhodnost tvůrce a realizátora kampaně (tj. ochota uživatele věřit knihovně), tak důvěra samotného předkladatele kampaně ve službu, kterou nabízí (tj. míra schopnosti knihovníků vnímat svou práci jako poslání ). V tomto smyslu je situace pro aplikaci GM v knihovnách ČR poměrně příznivá Knihovny chtějí čtenáře získat trvale. I v tomto ohledu jsou ideálními organizacemi pro využití guerrillových kampaní. Mají čas a motivaci čekat na jejich výsledky, které obvykle, oproti klasickým reklamám, přicházejí později, ovšem se zárukou trvalejšího efektu. Jednotlivé složky WZIP budou využitelné i pro jiné typy knihoven než veřejné knihovny, nebo dokonce i pro jiné typy vzdělávacích institucí (či jakýchkoliv jiných subjektů, které mají zájem v této oblasti), a to díky obecnému zaměření aplikace GM na podporu čtenářství, které nebude ve všech guerrillových aktivitách vázáno přímo a nevratně na prostředí veřejné knihovny. Zapojení cílové skupiny: aktivní uživatelství WZIP Za cílovou skupinu našeho projektu jsme označili veřejné knihovny v České republice, oslovovány však nebudou celé instituce, ale jednotliví pracovníci a pracovnice knihoven, z důvodu dodržení zásady osobních vztahů. Věříme, že tento přístup povede k lepším výsledkům především proto, že se do projektu zapojí především lidé s opravdovým zájmem o tuto oblast. Pro oslovování cílové skupiny, a současně propagaci našeho projektu, využijeme především technik online public realations, případně se budeme prezentovat na konferencích a seminářích, a publikovat v oborovém tisku. Našim cílem je aktivní zapojení cílové skupiny do projektu, a to především jako aktivních uživatelů WZIP, kteří budou sami v praxi aplikovat námi předkládané techniky GM, popřípadě se později realizovat jako spolutvůrci WZIP díky využívání technologií webu 2.0. Co přinese realizace našeho projektu (nejen) veřejným knihovnám? Přidaná hodnota našeho projektu je popsána výše, především v bodě Čím vším je náš projekt inovativní?. Další výhody realizace projektu vidíme především v: úspoře času vytvořením WZIP budou sestaveny tutorialy o GM, které shrnou teoretické jádro (ušetření času, který by pracovníkům a pracovnicím knihovny zabralo studium kvanta zdrojů k tématu, které jsou navíc často cizojazyčné a odlišné kvality) propojení teorie a praxe v jediném online prostředí na jediném místě bude v aktuálním čase konfrontována teorie GM s praktickou aplikací zásad GM v praxi. Díky jednotné formě dokumentace a analýzy námi

7 provedených guerrillových aktivit bude pro uživatele WZIP snadné vzájemně je srovnávat, inspirovat se, ale i poučit se z chyb snadném přístupu ke složkám GM kampaní v rámci WZIP budou volně k dispozici ke stažení série plakátů, motivační video, hry apod., které budou uživatelé WZIP moci sami modifikovat pro potřeby své organizace, např. pomocí námi doporučených softwarových nástrojů a postupů Rizika projektu: zachování představy monopolu (prázdné) knihovny Za největší riziko pokládáme nezájem knihoven o výstupní produkt našeho projektu WZIP. Tento nezájem může být způsobený těmito faktory: Obecný nezájem veřejných knihoven o inovativní postupy v praxi, daný velkou mírou konzervativnosti a velkým pracovním vytížením pracovníků, ve spojení s nedostatkem lidských i finančních zdrojů toto vše často nedovoluje věnovat se činnostem nad rámec běžného provozu Nezájem knihoven konkrétně o aplikaci netradičních metod GM, které se mohou jevit jako příliš kontroverzní Nezájem způsobený malou publicitou projektu ( nikdo se nedozví o jeho existenci. ) Rizika přináší i samotná realizace modelových guerrillových akcí pro veřejnost. A to především z těchto důvodů: Nezájem potenciálních účastníků o guerrillovou akci, který se může projevit malou účastí, málo aktivní účastí, slabým dopadem na zúčastněné. Toto riziko vzrůstá s podceněním publicity guerrillové akce. Špatně zacílená guerrillová akce, kdy se nepodaří zvolit správný GM přístup, případně aktivitu, která by zaujala. Chyby v organizaci guerrillových akcí v režii našeho týmu např. neodhadnutí množství účastníků, příliš volná dramaturgie apod. Eliminace rizik Nezájem či odmítnutí našeho projektu veřejnými knihovnami i potenciálními návštěvníky guerrillových akcí bychom eliminovali především vysokou mírou publicity nejen našemu projektu, ale i snahou vzbudit zvýšenou pozornost o oblast a problematiku GM i čtenářství. Propagaci projektu zamýšlí náš tým vést demonstrativně též v duchu zásad GM. Ke konkrétním způsobům publicity více viz kapitola Publicita, str. 15. Problémy se zacílením a organizací guerrillové akce lze eliminovat především zodpovědnou, pečlivou a podrobnou přípravou každé aktivity, která bude mimo jiné zajištěna faktem, že každý člen týmu ponese plnou zodpovědnost za konkrétní guerrillovou aktivitu, při čemž na specifických úkolech se budou podílet další členové dle své pracovní pozice (např. webmistress, public relation), za koordinace projektového manažera.

8 Udržitelnost projektu: znalosti plus inspirace? Impuls ke změně! Trvalá hodnota projektu bude spočívat ve vybudování a založení WZIP, které bude obsahovat trvalé znalostní jádro a materiály ke stažení. Jelikož se oblast GM rychle rozvíjí a inspirační základna se může při větším zájmu vyčerpat, bylo by vhodné projekt dále rozvíjet. Tým by uvítal, kdyby projekt dále převzali studenti ISK, aby byla zachována jeho nezávislost na konkrétní instituci (veřejné knihovně). Součástí naší strategie bude snaha zapojit cílovou skupinu projektu natolik, aby se později sama (nebo alespoň částečně) podílela na tvorbě, rozvoji a aktualizaci WZIP. Vnitřní postupy a řízení organizace Tým Gorily je složený ze studentů navazujícího magisterského studia ISK FF MU sestaveného v rámci předmětu Aplikační seminář. Projekt probíhá pod záštitou KISK FF MU, se kterým tým úzce spolupracuje, prostřednictvím garanta a supervizora. Konzultanti a externisté budou oslovováni dle aktuální potřeby v průběhu řešení projektu, podle charakteru konkrétní guerrillové aktivity. V rámci týmu jsou od počátku jasně stanovené pracovní pozice s podrobně vymezenou pracovní náplní, které pokrývají všechny cíle, jenž je nutné během realizace projektu naplnit. Pozice jsou vnímány především ve smyslu hlavní zodpovědnosti za danou oblast. Každý ze členů týmu tak má možnost aktuálně přispívat svými individuálními schopnostmi, kontakty na potenciální externí spolupracovníky a především tvůrčími nápady k dílčím náležitostem během celého projektového cyklu. Celistvost projektu, zachování jednotné vize a strategie při jejím naplňování, zajišťuje funkce projektového manažera. Tým má k dispozici softwarový nástroj pro správu projektů online Basecamp, i jiné možnosti online komunikace (např. instant messengery). Pravidelné schůzky týmu probíhají v týdenním intervalu, a vzniká z nich zápis v Basecampu pro lepší orientaci a zachycení vývoje projektu. Obě varianty týmové interakce ( virtuální i nevirtuální ) se vzájemně doplňují, usnadňují řízení týmu.

9 Klíčové aktivity Klíčová aktivita č. 1 Shromáždění nápadů a podkladů k realizacím guerrillových aktivit na podporu čtenářství a knihoven Popis: zmapování konkrétních aplikací technik GM v českém i zahraničním knihovnickém prostředí i mimo něj, návrhy námětů na guerrillové akce. Využití rešerše vypracované studenty 3. ročníku KISK. Výstup: shromážděné podklady budou sloužit pro výběr akcí, které tým Guerrilla Readers zrealizuje. Budou také uveřejněny v WZIP jako inspirace pro knihovny. Klíčová aktivita č. 2 Zpracování teoretického zázemí GM Popis: zpracování teorie GM, jeho charakteristické vlastnosti. Výstup: uveřejnění materiálů ve WZIP. Klíčová aktivita č. 3 Návrh WZIP a webu pro účastníky realizovaných akcí Popis: analýza potřeb prostředí pro WZIP, shromáždění dostupných řešení založených na redakčním systému nebo wiki, návrh informační architektury a grafiky webu, výběr a akvizice domény pro WZIP. Výstup: návhr WZIP, který bude sloužit jako podklad pro jeho vytvoření. Klíčová aktivita č. 4 Návrh webu pro účastníky realizovaných akcí a jejich propagaci Popis: analýza potřeb webu, shromáždění dostupných řešení založených na blogu nebo redakčním systému, návrh informační architektury a grafiky webu, výběr a akvizice domény. Výstup: návhr webu pro účastníky realizovaných akcí a propagaci, který bude sloužit jako podklad pro jeho vytvoření.

10 Klíčová aktivita č. 5 Výběr guerrillových akcí, které bude tým Guerrilla Readers realizovat Popis: výběr na základě klíčové aktivity č. 1 a vlastních nápadů. Určení odpovědnosti za realizaci dané akce, mapování možných konzultantů, plánování realizace a propagace. Výstup: popis guerrillové akce, její příprava, seznam spolupracovníků, příprava propagace. Klíčová aktivita č. 6 Výběr a oslovení vhodných spolupracovníků z řad zaměstnanců knihoven Popis: mapování a navázání kontaktu s vybranými zaměstanci knihoven. Výstup: seznam zaěmstnanců knihoven, které oslovíme a navázání kontaktu s nimi Klíčová aktivita č. 7 Tvorba WZIP Popis: vytvoření WZIP na základě klíčové aktivity č. 3. Výstup: WZIP. Klíčová aktivita č. 8 Tvorba webu pro účastníky realizovaných akcí a jejich propagaci Popis: vytvoření webu pro účastníky realizovaných akcí na základě klíčové aktivity č. 4. Výstup: web pro účastníky realizovaných akcí a jejich propagaci.

11 Klíčová aktivita č. 9 Příprava realizace guerrillových akcí Popis: příprava guerrillových akcí vybraných v klíčové aktivitě č. 5. Určení odpovědnosti za realizaci dané akce, mapování možných konzultantů a spolupracovníků, plánování realizace a propagace. Výstup: popis guerrillové akce, její příprava, seznam spolupracovníků, příprava propagace. Klíčová aktivita č. 10 Realizace guerrillových akcí, jejich dokumentace a vyhodnocení Popis: realizace guerrillových akcí na základě jejich připraveného plánu, viz. klíčová aktivita č. 9. a jejich zdokumentování. Vše v kompetenci člena týmu Guerrilla Readers za danou akci zodpovědného. Výstup: realizace guerrillových akcí, jejich dokumentace a vyhodnocení. Uveřejnění výstupů na WZIP, případně i na webu pro účastníky akcí. Klíčová aktivita č. 11 Závěrečné vyhodnocení, uzavření projektu Popis: zhodnocení všech aktivit a dosažených výsledků. Výstup: uzavření projektu, možné uspořádání závěrečného workshopu, zpracování televizního dokumentu, vydání brožury.

12 Harmonogram aktivit IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. XII. IX. Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Aktivita 6 Aktivita 7 Aktivita 8 Aktivita 9 Aktivita 10 Aktivita 11

13 Realizační tým JMÉNO Marek Vetchý Eva Güntherová POZICE (ČÍSLO POZICE) manažer projektu (1a.) administrátor projektu (1b.) webmistress pro WZIP (2a.) redaktorka WZIP (2b.) (ČÍSLO POZICE) HLAVNÍ PRACOVNÍ NÁPLŇ (ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY) 1a. Hlavní koordinátor projektu 1b. Zodpovědnost za správu a obsah prostředí k projektové podpoře Basecamp 2a. Zodpovědnost za návrh, tvorbu a aktualizaci WZIP. Poradenství pro uživatele WZIP pro technické záležitosti (např. modifikace jednotlivých složek guerrillových kampaní pro knihovny). Spolupráce na online public relation projektu. 2b. Podíl na tvorbě obsahu WZIP Alena Tomečková webmistess pro webové zázemí guerrilla aktivit (3a.) šéfredaktorka webového zázemí guerrilla aktivit (3b.) 3a. Zodpovědnost za návrh, tvorbu a aktualizaci webového zázemí guerrilla aktivit. 3b. Zodpovědnost za obsah webového zázemí guerrilla aktivit ; online public relation guerrilla aktivit. Eliška Sovová Šéfredaktorka WZIP (4.) 4. Zodpovědnost za obsah WZIP-> koordinování tvorby a tvorba: tutoriálů z oblasti GM (teoretické jádro WZIP), přidaných analýz, dokumentace k provedeným guerrilla aktivitám a schvalování jednotlivých složek guerillových kampaní, které budou volně k dispozici uživatelům WZIP ke stažení a modifikaci Eva Petrášová finanční a legislativní zabezpečení (5a.) redaktorka WZIP (5b.) 5a. Zodpovědnost za finanční a legislativní zabezpečení projektu. 5b. Podíl na tvorbě obsahu WZIP

14 Olga Biernátová public relation projektu (6a.) marketingová manažerka (6.b) 6a. Získávání, komunikace a spolupráce s konzultanty, sponzory a partnery projektu 6b. Koordinace tvorby a tvorba reklamní kampaně projektu pro veřejnost (publicita jednotlivých guerrilla aktivit pro potenciální účastníky a publicita projektu pro uživatele WZIP) Hedvika Mikešová public relation projektu (7a.) marketing projektu (7b.) 7a. Propagace projektu-> komunikace s médii a odbornou veřejností 7b. Účast na tvorbě reklamní kampaně projektu Dle konkrétní guerrilla aktivity koordinátor/ka guerrillové aktivity (8a.) analýza a dokumentace provedené guerrillové aktivity pro WZIP (8b.) 8a. Zodpovědnost za návrh, plánování a provedení konkrétní guerrillové aktivity 8b. Zodpovědnost za pořízení multimediální dokumentace guerrillové aktivity a její zpracování pro WZIP; provedení analýzy guerrillové aktivity dle jednotného formuláře WZIP

15 Monitorovací indikátory Za hlavní monitorovací indikátor si stanovujeme: počet zrealizovaných guerrillových aktivit: 4 6 počet přístupů do WZIP: 5000 přístupů do září 2009 dotazník předložený cílové skupině (srpen 2009), který bude mapovat kvalitativní přínos našeho projektu a spokojenost cílové skupiny

16 Rozpočet projektu Předpokládáme nízké finanční náklady na uskutečnění projektu s tím, že výdaje pokryjí sponzoři. Marketing propagace našeho projektu knihovnám Kč propagace guerrillových akcí potenciálním účastníkům Kč Tvorba WZIP a webu pro účastníky realizovaných akcí podle podoby webu cca Kč Realizace guerrillových akcí a jejich multimediální dokumentace realizace guerrillových akcí cca Kč multimediální dokumentace guerrillových akcí Kč

17 Publicita Uvědomění cílové skupiny a její další informování o průběhu projektu prostředky online public relations, publikování v odborných periodikách Zvláštní tiskové a mediální zprávy public relation v tradičních i netradičních médiích Informační akce zvažujeme možnost semináře/workshopu zapojených knihovníků a knihovnic v prvním bilančním bodě projektu (září 2009) Internetové stránky projektu WZIP bude sloužit mimo jiné i jako marketingový prvek. Marketingovým prostředkem bude do jisté míry i webové zázemí guerrilla aktivit, které bude sloužit především k publicitě mezi potenciálními účastníky. Jiné formy zajištění publicity projektu zvažujeme tyto možnosti: o o publikace o GM a jeho aplikaci v knihovnách televizní dokument o našem projektu

18 Použité informační zdroje EGER, Ludvík. Marketing vzdělávací akce. In Lidský kapitál a vzdělávací marketing : v andragogickém pohledu. Milan Beneš (ed.) Praha: Eurolex Bohemia, str LEVINSON, Conrad Jay. 50 zlatých pravidel ofenzívního marketingu : guerrilla marketing excellence. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN ISBN PHILLIPS, David. Online public relations. Praha: Grada Publishing, s. ISBN SCOTT, Meerman David. Nová pravidla marketingu a PR : naučte se využívat vydávání zpráv, blogy, podcasty, virální marketing a online média pro přímé oslovení zákazníků. Praha: Zoner press, s. ISBN

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

INFOKON - inspirace, inovace, imaginace

INFOKON - inspirace, inovace, imaginace INFOKON - inspirace, inovace, imaginace Sborník příspěvků z konference 20. 21. listopadu 2009 [třetí ročník konference] Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno Editor sborníku: Petr Škyřík, pskyrik@phil.muni.cz

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o. Název projektu: Personální strategie efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje Registrační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE Analytická zpráva Petr Čáp, Monika Dokulilová, Ondřej Matějka, Tomáš Protivínský ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013 Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Metodika vzdělávacího projektu Zapoj se Autor/autoři: Mgr.

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek FOND MIKROPROJEKTŮ Žádost o finanční příspěvek Název mikroprojektu SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Celkové oprávněné výdaje mikroprojektu (EUR) 25 771,31 Požadovaná výška FP z ERDF (EUR) 20 000,00 Počet partnerů

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU Obsah Úvodní slovo.................................................................................................................... 1 1. Je veletrh správnou volbou?......................................................................................

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce popisuje tvorbu strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více