Projektová zpráva. Aplikační seminář I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektová zpráva. Aplikační seminář I."

Transkript

1 Projektová zpráva Aplikační seminář I. Autor a autorky: Marek Vetchý Eva Güntherová Alena Tomečková Eliška Sovová Eva Petrášová Olga Biernátová Hedvika Mikešová Brno 2008

2 Název projektu: Analýza a aplikace netradičních marketingových technik na podporu čtenářství Stručný název: Guerrilla Readers Logo projektu: Realizátoři: Projekt bude realizovat tým Gorilky pod záštitou KISK FF MU Brno v tomto složení: 1. manažer projektu: Bc. Marek Vetchý 2. webmistress pro WZIP, redaktorka WZIP: Bc. EvaGüntherová 3. webmistess pro webové zázemí guerrillových aktivit: Bc. Alena Tomečková 4. šéfredaktorka WZIP: Bc. Eliška Sovová 5. finanční a legislativní zajištění, redaktorka WZIP: Bc. Eva Petrášová 6. marketingová manažerka: Bc. Olga Biernátová 7. public relation manažerka: Bc. Hedvika Mikešová Garant: PhDr. Petr Škyřík Konzultant: Pro konkrétní guerrillové aktivity budou osloveni vhodní odborníci z praxe. Supervizor: PhDr. Michal Lorenz

3 Stručný obsah projektu Projekt GUERRILLA READERS bude realizován studenty ISK FF MU pod záštitou KISK FF MU. Za cíl projektu považujeme vytvoření webového znalostního a inspiračního prostředí (dále jen WZIP) z oblasti guerrillového marketingu (dále jen GM), které veřejným knihovnám představí inovativní přístupy GM a jejich možné využití v kampaních na podporu a rozvíjení čtenářství. WZIP by mělo sloužit k: rozšíření povědomí o existenci GM a vzdělávání knihovníků v této oblasti inspiraci pro další samostatnou a tvůrčí aplikaci zásad GM v praxi. WZIP bude tvořeno: znalostním jádrem z oblasti teorie a praxe GM dokumentací a analýzou technik GM zrealizovaných týmem v rámci projektu inspiračním blokem s příklady jednotlivých složek guerrillových kampaní (plakáty, motivační videa apod.), které budou volně k dispozici ke stažení, s možností jejich jednoduché modifikace. V duchu zásad GM realizujeme projekt s minimálními finančními náklady, zato s plným využitím lidského kapitálu a maximálním výsledkem.

4 Popis projektu GUERRILLA READERS Základní vize a strategie projektu Za primární cíl projektu považujeme vytvoření webového znalostního a inspiračního prostředí (dále jen WZIP) z oblasti guerrillového marketingu (dále jen GM), které by mělo sloužit jako impuls, opora a inspirace pro využívání GM veřejnými knihovnami v České republice při podpoře a rozvíjení čtenářství. WZIP bude obsahovat jednak teoretické jádro, shrnující základní aktuální poznatky z oblasti GM (selektované se zřetelem na možnosti jejich aplikace v prostředí veřejných knihoven v České republice), jednak multimediální dokumentaci a jednotnou formalizovanou analýzu konkrétních guerrillových aktivit, které náš tým v rámci tohoto projektu skutečně realizuje jako modelové akce pro veřejnost. Účel WZIP by měl spočívat v: rozšíření povědomí o existenci GM mezi pracovníky a pracovnicemi veřejných knihoven osvojení si základních pravidel, přístupů, technik a způsobů myšlení charakteristických pro GM knihovníky a knihovnicemi pochopení výhod, které propagace čtenářství pomocí GM veřejným knihovnám přináší inspiraci knihovnám pro další samostatnou aplikaci zásad GM v praxi a jejich tvůrčí rozvíjení možnost sdílet zkušenosti a nápady Guerrillové aktivity, rozmanitého charakteru a rozsahu, budou provedeny v rámci města Brna, či globálně v síti Internet, se zaměřením zvláště na mladé lidi ve věku let, spíše nečtenáře, kteří se běžně pohybují převážně v prostředí internetu, a jsou ovlivněni jeho trendy a subkulturami. Mimo WZIP bude v rámci projektu fungovat webové prostředí na podporu guerrillových aktivit, sloužící především k propagaci a koordinaci guerrillových akcí jejich účastníkům, vzájemné online-interakci mezi účastníky, případně mezi účastníky a našim týmem. Za sekundární cíl a potenciální přínos projektu lze také označit podporu čtenářství u této skupiny nečtenářů. V čem spočívá aktuálnost a naléhavost potřeby realizovat projekt tohoto typu? Pro neziskové vzdělávací instituce v České republiky není využívání marketingových zásad, a tržní chování obecně, dosud běžným standardem. A to navzdory tomu, že mezi institucemi zabývajícími se poskytováním informací či naplňováním volného času neustále narůstá konkurence. Ač jsou si knihovny vědomi ubývajícího počtu uživatelů - zvláště mezi mladými lidmi nereagují na novou situaci dostatečně pružně. Naší snahou tedy bude upozornit knihovny na naléhavou potřebu využití nových přístupů v propagaci jejich činnosti a vhodnost právě GM pro prostředí knihoven.

5 Projekt bude realizován bez pevné vazby na konkrétního partnera (např. veřejnou knihovnu určitého regionu). Věříme, že tato svoboda a nezávislost (jednak na straně našeho týmu, jednak na straně dobrovolně zapojených jednotlivců z veřejných knihoven) povede dále než k pouhému naplnění očekávání konkrétní instituce-knihovny, ke které bychom byli v případě partnerství vázáni, ale mnohem dále; k překročení horizontů a objevení zcela nových možností aplikací GM v prostředí knihoven. Čím vším je náš projekt inovativní? V České republice dosud neexistuje žádný projekt, který by se systematicky zabýval aplikací zásad GM v knihovnách, nebo obecně při propagaci čtenářství, prostřednictvím uceleného znalostního a inspiračního prostředí. Využití praktik GM v prostředí knihoven je v České republice reflektováno jen teoreticky, a spíše okrajově; do běžné praxe knihoven nebyly techniky GM dosud ve větší míře implementovány. Charakter několika projektů na propagaci čtenářství, které u nás v současnosti probíhají, bychom do jisté míry mohli označit za guerillový. Není jich ovšem mnoho a jsou většinou přesně cílené (např. Celé Česko čte dětem), bez možnosti zobecnění a dalšího (tvůrčího) využití knihovnami. Přidaná hodnota našeho projektu spočívá v: nastolení problému zdůraznění nutnosti využívání marketingového přístupu knihovnami nabídnutém řešení vhodnost GM pro prostředí knihoven, viz další bod formě tohoto řešení kromě teorie bude WZIP zahrnovat i reálné příklady z praxe. Každá guerrillová aktivita bude multimediálně zdokumentována a její plánování, realizace a případné další modifikace budou popsány v jednotném formuláři, který bude uživatelům WZIP přinášet inspiraci, umožňovat modifikaci a usnadňovat realizaci guerrillové aktivity ve vlastní režii, např. dle specifik komunity konkrétní knihovny. možnosti sdílení v ideálním případě veřejné knihovny v prostředí WZIP využijí možnosti sdílet své nápady a zkušenosti z aplikace GM, případně naváží vzájemnou spolupráci. Naše cílová skupina: (nejen) veřejné knihovny Primární cílovou skupinu projektu GUERRILLA READERS představují veřejné knihovny v České republice, které mají hlavní a obecnou zodpovědnost za rozvoj a podporu čtenářství v populaci. Při oslovování svého publika mají na jednu stranu obrovský potenciál v kvantitě, na druhou stranu pro ně nemusí být vždy snadné najít vhodný způsob, jak své zákazníky získat a udržet dlouhodobě jejich zájem a pozornost. Bez ovládnutí základních zbraní jako jsou techniky GM, bude tento úkol pro knihovny brzy naprosto nemožné splnit. GM byl jako marketingový styl zvolen týmem jako nejvíce vhodný především z těchto důvodů: GM je zdarma. Vyžaduje minimální finanční zdroje

6 GM ovšem naopak požaduje maximální zapojení lidského potenciálu ve smyslu: o o o kreativity a fantazie vymýšlení nových a překvapivých aplikací GM empatie v oblasti GM je znalost komunity, pro kterou je guerrillová kampaň tvořena, výraznou strategickou výhodou. Knihovny tuto výhodu mají a mohou jí dále rozvíjet důvěry pro úspěšnost guerrillové kampaně je klíčová jednak důvěryhodnost tvůrce a realizátora kampaně (tj. ochota uživatele věřit knihovně), tak důvěra samotného předkladatele kampaně ve službu, kterou nabízí (tj. míra schopnosti knihovníků vnímat svou práci jako poslání ). V tomto smyslu je situace pro aplikaci GM v knihovnách ČR poměrně příznivá Knihovny chtějí čtenáře získat trvale. I v tomto ohledu jsou ideálními organizacemi pro využití guerrillových kampaní. Mají čas a motivaci čekat na jejich výsledky, které obvykle, oproti klasickým reklamám, přicházejí později, ovšem se zárukou trvalejšího efektu. Jednotlivé složky WZIP budou využitelné i pro jiné typy knihoven než veřejné knihovny, nebo dokonce i pro jiné typy vzdělávacích institucí (či jakýchkoliv jiných subjektů, které mají zájem v této oblasti), a to díky obecnému zaměření aplikace GM na podporu čtenářství, které nebude ve všech guerrillových aktivitách vázáno přímo a nevratně na prostředí veřejné knihovny. Zapojení cílové skupiny: aktivní uživatelství WZIP Za cílovou skupinu našeho projektu jsme označili veřejné knihovny v České republice, oslovovány však nebudou celé instituce, ale jednotliví pracovníci a pracovnice knihoven, z důvodu dodržení zásady osobních vztahů. Věříme, že tento přístup povede k lepším výsledkům především proto, že se do projektu zapojí především lidé s opravdovým zájmem o tuto oblast. Pro oslovování cílové skupiny, a současně propagaci našeho projektu, využijeme především technik online public realations, případně se budeme prezentovat na konferencích a seminářích, a publikovat v oborovém tisku. Našim cílem je aktivní zapojení cílové skupiny do projektu, a to především jako aktivních uživatelů WZIP, kteří budou sami v praxi aplikovat námi předkládané techniky GM, popřípadě se později realizovat jako spolutvůrci WZIP díky využívání technologií webu 2.0. Co přinese realizace našeho projektu (nejen) veřejným knihovnám? Přidaná hodnota našeho projektu je popsána výše, především v bodě Čím vším je náš projekt inovativní?. Další výhody realizace projektu vidíme především v: úspoře času vytvořením WZIP budou sestaveny tutorialy o GM, které shrnou teoretické jádro (ušetření času, který by pracovníkům a pracovnicím knihovny zabralo studium kvanta zdrojů k tématu, které jsou navíc často cizojazyčné a odlišné kvality) propojení teorie a praxe v jediném online prostředí na jediném místě bude v aktuálním čase konfrontována teorie GM s praktickou aplikací zásad GM v praxi. Díky jednotné formě dokumentace a analýzy námi

7 provedených guerrillových aktivit bude pro uživatele WZIP snadné vzájemně je srovnávat, inspirovat se, ale i poučit se z chyb snadném přístupu ke složkám GM kampaní v rámci WZIP budou volně k dispozici ke stažení série plakátů, motivační video, hry apod., které budou uživatelé WZIP moci sami modifikovat pro potřeby své organizace, např. pomocí námi doporučených softwarových nástrojů a postupů Rizika projektu: zachování představy monopolu (prázdné) knihovny Za největší riziko pokládáme nezájem knihoven o výstupní produkt našeho projektu WZIP. Tento nezájem může být způsobený těmito faktory: Obecný nezájem veřejných knihoven o inovativní postupy v praxi, daný velkou mírou konzervativnosti a velkým pracovním vytížením pracovníků, ve spojení s nedostatkem lidských i finančních zdrojů toto vše často nedovoluje věnovat se činnostem nad rámec běžného provozu Nezájem knihoven konkrétně o aplikaci netradičních metod GM, které se mohou jevit jako příliš kontroverzní Nezájem způsobený malou publicitou projektu ( nikdo se nedozví o jeho existenci. ) Rizika přináší i samotná realizace modelových guerrillových akcí pro veřejnost. A to především z těchto důvodů: Nezájem potenciálních účastníků o guerrillovou akci, který se může projevit malou účastí, málo aktivní účastí, slabým dopadem na zúčastněné. Toto riziko vzrůstá s podceněním publicity guerrillové akce. Špatně zacílená guerrillová akce, kdy se nepodaří zvolit správný GM přístup, případně aktivitu, která by zaujala. Chyby v organizaci guerrillových akcí v režii našeho týmu např. neodhadnutí množství účastníků, příliš volná dramaturgie apod. Eliminace rizik Nezájem či odmítnutí našeho projektu veřejnými knihovnami i potenciálními návštěvníky guerrillových akcí bychom eliminovali především vysokou mírou publicity nejen našemu projektu, ale i snahou vzbudit zvýšenou pozornost o oblast a problematiku GM i čtenářství. Propagaci projektu zamýšlí náš tým vést demonstrativně též v duchu zásad GM. Ke konkrétním způsobům publicity více viz kapitola Publicita, str. 15. Problémy se zacílením a organizací guerrillové akce lze eliminovat především zodpovědnou, pečlivou a podrobnou přípravou každé aktivity, která bude mimo jiné zajištěna faktem, že každý člen týmu ponese plnou zodpovědnost za konkrétní guerrillovou aktivitu, při čemž na specifických úkolech se budou podílet další členové dle své pracovní pozice (např. webmistress, public relation), za koordinace projektového manažera.

8 Udržitelnost projektu: znalosti plus inspirace? Impuls ke změně! Trvalá hodnota projektu bude spočívat ve vybudování a založení WZIP, které bude obsahovat trvalé znalostní jádro a materiály ke stažení. Jelikož se oblast GM rychle rozvíjí a inspirační základna se může při větším zájmu vyčerpat, bylo by vhodné projekt dále rozvíjet. Tým by uvítal, kdyby projekt dále převzali studenti ISK, aby byla zachována jeho nezávislost na konkrétní instituci (veřejné knihovně). Součástí naší strategie bude snaha zapojit cílovou skupinu projektu natolik, aby se později sama (nebo alespoň částečně) podílela na tvorbě, rozvoji a aktualizaci WZIP. Vnitřní postupy a řízení organizace Tým Gorily je složený ze studentů navazujícího magisterského studia ISK FF MU sestaveného v rámci předmětu Aplikační seminář. Projekt probíhá pod záštitou KISK FF MU, se kterým tým úzce spolupracuje, prostřednictvím garanta a supervizora. Konzultanti a externisté budou oslovováni dle aktuální potřeby v průběhu řešení projektu, podle charakteru konkrétní guerrillové aktivity. V rámci týmu jsou od počátku jasně stanovené pracovní pozice s podrobně vymezenou pracovní náplní, které pokrývají všechny cíle, jenž je nutné během realizace projektu naplnit. Pozice jsou vnímány především ve smyslu hlavní zodpovědnosti za danou oblast. Každý ze členů týmu tak má možnost aktuálně přispívat svými individuálními schopnostmi, kontakty na potenciální externí spolupracovníky a především tvůrčími nápady k dílčím náležitostem během celého projektového cyklu. Celistvost projektu, zachování jednotné vize a strategie při jejím naplňování, zajišťuje funkce projektového manažera. Tým má k dispozici softwarový nástroj pro správu projektů online Basecamp, i jiné možnosti online komunikace (např. instant messengery). Pravidelné schůzky týmu probíhají v týdenním intervalu, a vzniká z nich zápis v Basecampu pro lepší orientaci a zachycení vývoje projektu. Obě varianty týmové interakce ( virtuální i nevirtuální ) se vzájemně doplňují, usnadňují řízení týmu.

9 Klíčové aktivity Klíčová aktivita č. 1 Shromáždění nápadů a podkladů k realizacím guerrillových aktivit na podporu čtenářství a knihoven Popis: zmapování konkrétních aplikací technik GM v českém i zahraničním knihovnickém prostředí i mimo něj, návrhy námětů na guerrillové akce. Využití rešerše vypracované studenty 3. ročníku KISK. Výstup: shromážděné podklady budou sloužit pro výběr akcí, které tým Guerrilla Readers zrealizuje. Budou také uveřejněny v WZIP jako inspirace pro knihovny. Klíčová aktivita č. 2 Zpracování teoretického zázemí GM Popis: zpracování teorie GM, jeho charakteristické vlastnosti. Výstup: uveřejnění materiálů ve WZIP. Klíčová aktivita č. 3 Návrh WZIP a webu pro účastníky realizovaných akcí Popis: analýza potřeb prostředí pro WZIP, shromáždění dostupných řešení založených na redakčním systému nebo wiki, návrh informační architektury a grafiky webu, výběr a akvizice domény pro WZIP. Výstup: návhr WZIP, který bude sloužit jako podklad pro jeho vytvoření. Klíčová aktivita č. 4 Návrh webu pro účastníky realizovaných akcí a jejich propagaci Popis: analýza potřeb webu, shromáždění dostupných řešení založených na blogu nebo redakčním systému, návrh informační architektury a grafiky webu, výběr a akvizice domény. Výstup: návhr webu pro účastníky realizovaných akcí a propagaci, který bude sloužit jako podklad pro jeho vytvoření.

10 Klíčová aktivita č. 5 Výběr guerrillových akcí, které bude tým Guerrilla Readers realizovat Popis: výběr na základě klíčové aktivity č. 1 a vlastních nápadů. Určení odpovědnosti za realizaci dané akce, mapování možných konzultantů, plánování realizace a propagace. Výstup: popis guerrillové akce, její příprava, seznam spolupracovníků, příprava propagace. Klíčová aktivita č. 6 Výběr a oslovení vhodných spolupracovníků z řad zaměstnanců knihoven Popis: mapování a navázání kontaktu s vybranými zaměstanci knihoven. Výstup: seznam zaěmstnanců knihoven, které oslovíme a navázání kontaktu s nimi Klíčová aktivita č. 7 Tvorba WZIP Popis: vytvoření WZIP na základě klíčové aktivity č. 3. Výstup: WZIP. Klíčová aktivita č. 8 Tvorba webu pro účastníky realizovaných akcí a jejich propagaci Popis: vytvoření webu pro účastníky realizovaných akcí na základě klíčové aktivity č. 4. Výstup: web pro účastníky realizovaných akcí a jejich propagaci.

11 Klíčová aktivita č. 9 Příprava realizace guerrillových akcí Popis: příprava guerrillových akcí vybraných v klíčové aktivitě č. 5. Určení odpovědnosti za realizaci dané akce, mapování možných konzultantů a spolupracovníků, plánování realizace a propagace. Výstup: popis guerrillové akce, její příprava, seznam spolupracovníků, příprava propagace. Klíčová aktivita č. 10 Realizace guerrillových akcí, jejich dokumentace a vyhodnocení Popis: realizace guerrillových akcí na základě jejich připraveného plánu, viz. klíčová aktivita č. 9. a jejich zdokumentování. Vše v kompetenci člena týmu Guerrilla Readers za danou akci zodpovědného. Výstup: realizace guerrillových akcí, jejich dokumentace a vyhodnocení. Uveřejnění výstupů na WZIP, případně i na webu pro účastníky akcí. Klíčová aktivita č. 11 Závěrečné vyhodnocení, uzavření projektu Popis: zhodnocení všech aktivit a dosažených výsledků. Výstup: uzavření projektu, možné uspořádání závěrečného workshopu, zpracování televizního dokumentu, vydání brožury.

12 Harmonogram aktivit IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. XII. IX. Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Aktivita 6 Aktivita 7 Aktivita 8 Aktivita 9 Aktivita 10 Aktivita 11

13 Realizační tým JMÉNO Marek Vetchý Eva Güntherová POZICE (ČÍSLO POZICE) manažer projektu (1a.) administrátor projektu (1b.) webmistress pro WZIP (2a.) redaktorka WZIP (2b.) (ČÍSLO POZICE) HLAVNÍ PRACOVNÍ NÁPLŇ (ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY) 1a. Hlavní koordinátor projektu 1b. Zodpovědnost za správu a obsah prostředí k projektové podpoře Basecamp 2a. Zodpovědnost za návrh, tvorbu a aktualizaci WZIP. Poradenství pro uživatele WZIP pro technické záležitosti (např. modifikace jednotlivých složek guerrillových kampaní pro knihovny). Spolupráce na online public relation projektu. 2b. Podíl na tvorbě obsahu WZIP Alena Tomečková webmistess pro webové zázemí guerrilla aktivit (3a.) šéfredaktorka webového zázemí guerrilla aktivit (3b.) 3a. Zodpovědnost za návrh, tvorbu a aktualizaci webového zázemí guerrilla aktivit. 3b. Zodpovědnost za obsah webového zázemí guerrilla aktivit ; online public relation guerrilla aktivit. Eliška Sovová Šéfredaktorka WZIP (4.) 4. Zodpovědnost za obsah WZIP-> koordinování tvorby a tvorba: tutoriálů z oblasti GM (teoretické jádro WZIP), přidaných analýz, dokumentace k provedeným guerrilla aktivitám a schvalování jednotlivých složek guerillových kampaní, které budou volně k dispozici uživatelům WZIP ke stažení a modifikaci Eva Petrášová finanční a legislativní zabezpečení (5a.) redaktorka WZIP (5b.) 5a. Zodpovědnost za finanční a legislativní zabezpečení projektu. 5b. Podíl na tvorbě obsahu WZIP

14 Olga Biernátová public relation projektu (6a.) marketingová manažerka (6.b) 6a. Získávání, komunikace a spolupráce s konzultanty, sponzory a partnery projektu 6b. Koordinace tvorby a tvorba reklamní kampaně projektu pro veřejnost (publicita jednotlivých guerrilla aktivit pro potenciální účastníky a publicita projektu pro uživatele WZIP) Hedvika Mikešová public relation projektu (7a.) marketing projektu (7b.) 7a. Propagace projektu-> komunikace s médii a odbornou veřejností 7b. Účast na tvorbě reklamní kampaně projektu Dle konkrétní guerrilla aktivity koordinátor/ka guerrillové aktivity (8a.) analýza a dokumentace provedené guerrillové aktivity pro WZIP (8b.) 8a. Zodpovědnost za návrh, plánování a provedení konkrétní guerrillové aktivity 8b. Zodpovědnost za pořízení multimediální dokumentace guerrillové aktivity a její zpracování pro WZIP; provedení analýzy guerrillové aktivity dle jednotného formuláře WZIP

15 Monitorovací indikátory Za hlavní monitorovací indikátor si stanovujeme: počet zrealizovaných guerrillových aktivit: 4 6 počet přístupů do WZIP: 5000 přístupů do září 2009 dotazník předložený cílové skupině (srpen 2009), který bude mapovat kvalitativní přínos našeho projektu a spokojenost cílové skupiny

16 Rozpočet projektu Předpokládáme nízké finanční náklady na uskutečnění projektu s tím, že výdaje pokryjí sponzoři. Marketing propagace našeho projektu knihovnám Kč propagace guerrillových akcí potenciálním účastníkům Kč Tvorba WZIP a webu pro účastníky realizovaných akcí podle podoby webu cca Kč Realizace guerrillových akcí a jejich multimediální dokumentace realizace guerrillových akcí cca Kč multimediální dokumentace guerrillových akcí Kč

17 Publicita Uvědomění cílové skupiny a její další informování o průběhu projektu prostředky online public relations, publikování v odborných periodikách Zvláštní tiskové a mediální zprávy public relation v tradičních i netradičních médiích Informační akce zvažujeme možnost semináře/workshopu zapojených knihovníků a knihovnic v prvním bilančním bodě projektu (září 2009) Internetové stránky projektu WZIP bude sloužit mimo jiné i jako marketingový prvek. Marketingovým prostředkem bude do jisté míry i webové zázemí guerrilla aktivit, které bude sloužit především k publicitě mezi potenciálními účastníky. Jiné formy zajištění publicity projektu zvažujeme tyto možnosti: o o publikace o GM a jeho aplikaci v knihovnách televizní dokument o našem projektu

18 Použité informační zdroje EGER, Ludvík. Marketing vzdělávací akce. In Lidský kapitál a vzdělávací marketing : v andragogickém pohledu. Milan Beneš (ed.) Praha: Eurolex Bohemia, str LEVINSON, Conrad Jay. 50 zlatých pravidel ofenzívního marketingu : guerrilla marketing excellence. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN ISBN PHILLIPS, David. Online public relations. Praha: Grada Publishing, s. ISBN SCOTT, Meerman David. Nová pravidla marketingu a PR : naučte se využívat vydávání zpráv, blogy, podcasty, virální marketing a online média pro přímé oslovení zákazníků. Praha: Zoner press, s. ISBN

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Schéma výzkumu listopad 2012

Schéma výzkumu listopad 2012 Schéma výzkumu listopad 2012 A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

knihovna Na křižovatce

knihovna Na křižovatce pravidla dobrého partnerství knihovnický barcamp NTK Praha 10.4. 2013 Libuše Nivnická KJM Brno Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci zápletka být

Více

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Marketing a komunikace. Luděk Lopour, březen, duben 2015

Marketing a komunikace. Luděk Lopour, březen, duben 2015 Program: 1) Přivítání, seznámení 2) Organizační záležitosti tajemnice komise 3) Vize města: co máme dělat? 4) Případné prezentace členů komise 5) Příprava plánu co nejvíce hoří 6) Stanovení termínů příštích

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

Guerrilla marketing jako výzva pro knihovny, Guerrilla Readers jako vyzyvatelé

Guerrilla marketing jako výzva pro knihovny, Guerrilla Readers jako vyzyvatelé 121 Guerrilla marketing jako výzva pro knihovny, Guerrilla Readers jako vyzyvatelé Eva Güntherová, Eliška Sovová / eveg.ovecka@centrum.cz Resumé: Článek představuje Guerrilla marketing jako marketingový

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC 5.listopadu 009 Kopřivnice Lektor: Ing. Roman Branberger, UNICUS s.r.o. romanbra@vol.cz PROGRAM: 0900 095 SPOLEČNÝ ÚVOD (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) Zahájení, program práce,

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Organizační schéma. manažer projektu. asistentka projektu. vedoucí odborných řešitelů. pracovník publicity. webmaster. odborný řešitel I.

Organizační schéma. manažer projektu. asistentka projektu. vedoucí odborných řešitelů. pracovník publicity. webmaster. odborný řešitel I. O PROJEKTU Projekt se zaměřuje na odstranění hlavní bariéry v rozvoji mezinárodní spolupráce odborných škol a zavedení výuky v cizích jazycích, kterou je slabá znalost angličtiny u učitelů a vedení těchto

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016

Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016 Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016 Moravskoslezská vědecká knihovna, příspěvková organizace Úvodem Knihovny slouží jako prostředek naplňování

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 PhDr. Daniela Novotná 13. 4. 2011 Hradec Králové Cíl projektu

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Konference - Kroměříž 7.5.2009 Ing. Marie Pokorná manažerka partnerského

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více