DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám"

Transkript

1 Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám Integrované centrum sociálních služeb pro tžce zrakov a kombinovan postižené osoby je již zavedeným dlouhodob psobícím komplexem služeb sociální pée i sociálních služeb intervenního a prevenního charakteru v Brn a v Jihomoravském kraji. Projekt je úzce zamen na cílovou skupinu tžce zrakov, pípadn kombinovan postižených osob straších 15 let, z nichž jedno postižení je zrakové. Této skupin klient poskytujeme celý komplex služeb. Jedná se o odborn technické služby související s náronými kompenzaními pomckami, o služby terapeutické s doplkovými formami rehabilitace, o služby vzdlávací a o asistenní služby. Nkteré služby poskytujeme i dtem s tžkým zrakovým postižením od vku 8 let (nároné kompenzaní pomcky, letní tábor). Celý komplex služeb uzavírá základní sociální rehabilitaci erstv osleplých osob a poradenství základních kompenzaních pomcek, zejména optických a optoelektronických pomcek, realizované Tyfloservisem. Jaké služby v rámci Denního centra sociálních služeb poskytujeme: pravidelnou osobní asistenci zejména zrakov postiženým seniorm, kombinovan postiženým obanm, rodinám, kde oba manželé jsou nevidomí; jednorázové prvodcovské a ostatní asistenní služby na území msta Brna všem zrakov postiženým nejen z Brna, ale i do Brna pijíždjících; tradiní peditatelské služby na území msta Brna všem zrakov postiženým; všestrannou poradenskou innost (sociáln právní, pracovn právní, všeobecnou, krizovou) pro všechny zrakov postižené v celém Jihomoravském kraji; služby podporovaného zamstnávání pro zrakov postižené, zejména poradenství a pomoc pi úedních jednáních pro klienty z celého Jihomoravského kraje; vzdlávací, socioterapeutické a aktivizaní programy s doplkovými formami rehabilitace pro zrakov postižené z celého Jihomoravského kraje; veškeré služby spojené s kompenzaními pomckami na bázi PC pro zrakov postižené klienty: odborntechnické poradenství a konzultace pro celý euroregion Jihovýchod a Zlínský kraj, výukový program pro klienty z Jihomoravského kraje (výuku v Kraji Vysoina zajišuje TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. a výuku ve Zlínském kraji zajišuje TyfloCentrum Zlín, o.p.s.). V závru této zprávy jsou uvedeny íselné údaje o potu obsloužených klient. Sledujeme poet klient, poet zúastnných klient na jednotlivých aktivitách (tj. poet kontakt s klienty) a také poet aktivit. Dále sledujeme geografické hledisko, tj. odkud klient je. Krom pravidelných aktivit jsme uspoádali adu jednorázových akcí, které významn zpestují program Integrovaného centra sociálních služeb pro tžce zrakov postižené. Naše aktivity rozdlujeme na dlouhodobé a jednorázové, pro jednotlivce a pro skupinu. Dlouhodobé aktivity vyžadují nebo je u nich vhodná pravidelná úast klienta. Vyžadována je u dlouhodobých služeb individuálních. Skupinové aktivity mají významný motivaní prvek pi výmn zkušeností klient. Velká vtšina našich služeb je poskytována ambulantn, tj. klient za službou dochází k nám, nkteré jsou svým charakterem terénní. Vzhledem k tomu, že nevlastníme služební auto, terénní služby neposkytujeme mimo msto Brno. Integrované centrum sociálních služeb pro tžce zrakov postižené lze rozdlit do nkolika samostatných inností: Centrum denních aktivit; Centrum pomcek a informatiky; Centrum odstraování bariér; Vydavatelská innost asopis Chaloupka; Letní tábor pro nevidomé dti. Str. 17/35

2 Centrum denních aktivit vedoucí centra: Marie Švejdová Sociální pracovníci: Mgr. Lenka Pláteníková, Jana Breitzetelová Sociální pracovníci terapeuti: Marie Baltusová, Zlata Zumrová Metodický pracovník: RNDr. Hana Bubeníková Supervize: PhDr. Zbynk Galvas Dlouhodobé aktivity pro skupinu výtvarná dílna pro nevidomé (HapAteliér): jedná se o jednu z nejatraktivnjších aktivit vbec. Jako dvod vidíme nedostatek píležitostí k manuální innosti po ztrát zraku. Význam této aktivity spoívá v píprav klienta na pracovní rehabilitaci, resp. zamstnání v nkteré z chránných dílen. Aktivita významn napomáhá k získávání správných pracovních návyk a k možnému uplatnní na trhu práce. sociálních dovedností: jedná se o aktivitu, která významn pispívá k rozvoji osobnosti klienta po ztrát zraku zejména v oblasti komunikace a mezilidských vztah. V kurzu se klienti uí, jak navazovat kontakt bez zrakové kontroly, jak jednat s ostatními, kteí o postižení nic nevdí, jak jednat na úadech, jak si íct o pomoc a také jak slušn nabízenou pomoc odmítnout, pokud není potebná i žádoucí. Kurzy mají hluboký psychologický podtext a vedou k lepšímu pochopení postavení klienta a k jeho zlepšení. rétoriky: takto je pojmenován kurz, který voln navazuje na kurz pedešlý, nicmén se jedná o prohloubení a procviení získaných dovedností. vaení a stolování: jedná se o nadstavbový kurz rozšiující a prohlubující znalosti ze základního (individuálního) kurzu, který poádá Tyfloservis, o.p.s. nebo se jde o absolventy praktických škol Tento kurz je uren pro menší skupinu dvou maximáln tí klient tak, aby docházelo k výmn zkušeností. Celý proces pípravy jídla zahrnuje nákup surovin, samotnou pípravu a koní stolováním. tení Braillova písma: jedná se také o nadstavbový kurz, ve které jde pedevším o prohloubení dovednosti, potebné pro vzdlávání a základní gramotnost, získání zájmu o literaturu. Prostednictvím píloh slepeckých asopis i výbr zajímavé literatury z digitální knihovny dokument pro nevidomé pipravujeme pro klienty materiál ke tení. Se zajímavostí tématu se zvyšuje i zájem o tuto innost. literárn-dramatická dílna: úzce navazuje na pedešlou innost, nkteí absolventi tchto nadstavbových kurz se pokouší psát vlastní povídky nebo skládat verše. Souástí této aktivity jsou návštvy autorských tení, které se konají na nejrznjších místech v Brn, nebo návštvy divadelních pedstavení, na která klienti picházejí seznámení s hraným dílem. cviení, pohybové aktivity: tato aktivita dopluje všestranný rozvoj klienta, vedle manuální a duševní innosti, je možné navštvovat jednotlivá nenároná cviení (cviení s prvky jógy, cviení na židlích). Tyto aktivity mají nesmírný význam zejména pro osoby se zrakovým postižením, které mají velmi omezené možnosti pohybu. Jednorázové aktivity pro skupinu stolní hry pro nevidomé: jedná se o aktivity, které umožují rozvíjet mentální schopnosti postehu, soustední, pamti apod. Nejedná se tedy jen o volnoasovou aktivitu, ale o cílený proces zlepšování dovedností klient. V komplexu her nabízíme jednoduché i nároné hry (od love, nezlob se po šachy). Hry jsou speciáln uzpsobené pro hmatové vnímání. exkurze, pednášky, výstavy: tyto aktivity se opt snažíme pizpsobit jinému zpsobu vnímání. Exkurze a návštvy výstav jsou domlouvány tak, aby klienti mli as si prohlédnout i hmatem exponáty nebo jejich kopie. Jednou z dlouhodobých aktivit, které u nás pravideln probíhají, jsou cestovatelské besedy, které pipravuje pracovník cestovní kanceláe s ohledem na zrakový handicap klient. Místo diapozitiv a fotek, nosí na pednášky zajímavé pedmty, zvukové nahrávky, pípadn exponáty, které lze vnímat jinými smysly. Str. 18/35

3 Dlouhodobé aktivity pro jednotlivce Výroní zpráva 2005 TyfloCentrum Brno, o.p.s. osobní asistence: jedná se o pravidelné pedem dohodnuté úkony, které zaškolený osobní asistent nebo dobrovolník vykonává pro nevidomého. Pi pidlení osobního asistenta spolupracuje koordinátor osobní asistence s terénní sociální pracovnicí. Jedná se o velmi významnou službu, kterou nám pomohlo zavést MPSV. Dvodem zavedení této služby byly asté jednorázové výpomoci klientm, které se pravideln opakovaly. Pro klienty osamle žijící, v seniorském vku nebo kombinovan postižené, odkázané na intenzivnjší pomoc, je nesmírn psychicky zatžující, pokud si mají opakovan žádat o každodenní nebo opakovanou innost ve svém okolí. Zejména senioi, kteí tvoí velkou skupinu klient, dávají pednost pravidelné pomoci stejné osoby. Nejastjší úkony: tení pošty, zpracování korespondence, pedítání asopis; doprovody k lékai, na nákupy, na vycházky a na naše akce; pomoc s tídním nákupu, obleení, vcí každodenní poteby, oznaování domácích poteb. Jednorázové služby pro jednotlivce poskytnutí informace: pro tžce zrakov postižené klienty se jedná mnohdy o jedinou možnost, jak se dostat k informacím. Pes technický pokrok je stále hodn klient (nap. mezi seniory, kteí tvoí velkou ást našich klient, kombinovan postižení, zejména s mentálním postižením, kteí tyto pomcky z nejrznjších dvod používat nemohou. Samotné pomcky nikdy nejsou schopny úpln bezezbytku kompenzovat zrakovou nedostatenost. Poskytnutí informace tedy patí k základním sociálním službám nevidomým a jinak tžce zrakov postiženým osobám; poradenství: naše spolenost poskytuje celou adu poradenských služeb a) sociáln právní (hmotné zabezpeení v nouzi, podpora zvýšeným životním nárokm tžce zdravotn postiženého lovka vyžaduje pomoc poradenskou, lovk obvykle tyto záležitosti potebuje vyídit v dob poátk života bez zrakové kontroly, kdy ješt nemá dostatek dovedností, ani sil tyto záležitosti samostatn zvládat, zde nejvíce potebuje pomoc) b) krizové (zejména poátení období, kdy se lovk ocitne mezi zrakov postiženými, bývá velmi kritické, je zapotebí být pipraven v takovou chvíli poskytnout klientovi útchu, odvést jej od chmurných myšlenek a pokusit se jej motivovat k njaké pro nj uspokojivé innosti) c) všeobecné (ztráta zraku znamená ztrátu dvry v sebe sama, v to, co dokážu, je potebné pomoci s nkterými provozními záležitostmi v domácnosti, vyizováním soukromých záležitostí) krizová intervence: jedná se o odbornou službu psychologa, která obvykle vyplývá z krizového poradenství, kdy sociální pracovnice upozoruje na neutšený stav klienta a snaží se jej ešit odbornou pomocí; asistenní služby: na rozdíl od podobných služeb poskytovaných v rámci osobní asistence se jedná o jednorázov poskytované služby, které si klient objedná pes náš dispeink asistenních služeb: prvodcovská služba: je jednou z nejstarších služeb pro nevidomé a v Brn má dlouholetou tradici, je jednou ze základních služeb klientm. Nejedná se jen o doprovody klient, kteí z nejrznjších dvod nezvládají prostorovou orientaci a samostatný pohyb (tm nabízíme služby osobní asistence). I klienti, kteí zvládli samostatný pohyb v exteriéru, tuto dovednost mohou uplatnit jen ve známém prostedí nebo na pedem nauených trasách. V pípad jejich poteby je nutné jim poskytnout pesný a podrobný popis neznámé trasy nebo pomoci doprovodem. peditatelská služba: také se jedná o zcela jasn vymezenou službu klientm, kteí potebují peíst korespondenci, knihu, dokumenty apod. Sebedokonalejší kompenzaní pomcka nekompenzuje ztrátu nebo znané omezení zraku stoprocentn. Existují pípady, kdy není možné použít ani tecí zaízení, jednak není penosné a ne každý klient zvládne jeho obsluhu, nebo se jedná o technicky náronou kompenzaní pomcku. ostatní jednorázové pomoci: krom prvodcovství a peditatelství potebuje zrakov postižený lovk spoustu drobných výpomocí, které sám nezvládá, nap. vyplnní formuláe, roztídní a oznaení prádla, lék, potravin, kazet se zvukovými knihami, pomoc pi nákupu, návštv knihovny atd. Str. 19/35

4 terénní sociální práce: jedná se o návštvy sociální pracovnice v domácnosti, domov dchodc, v nemocnici apod., kde sociální pracovnice provádí nejrznjší výše popsané úkony, ale pedevším šetení, jak nejlépe a efektivn mžeme klientovi pomoci, nap. zajistit standardní peovatelskou službu, ukázat v nemocnici, jak nejlépe pomoci nevidomému pacientovi, co sám zvládne a s ím musí sestry pomoci, domluvit pravidelnou osobní asistenci, napomoci po návratu z nemocnice pi podávání lék, pomoc pi vyizování úedních záležitostí atd. Mnohdy klientm pomáhá i samotná pítomnost sociálního pracovníka nebo osobního asistenta, se kterým mže pohovoit, který jej vyslechne a pochopí jeho problémy, pípadn motivuje k možným aktivitám. Mnohdy rodinné zázemí i standardní peovatelská služba poskytují pouze pomoc materiální. Veškeré služby poskytujeme každý všední den celoron s uritým omezením v dob hlavních prázdnin, kdy pro klienty pipravujeme speciální prázdninový program. Centrum pomcek a informatiky vedoucí centra: Mgr. Radek Pavlíek Odborn technití poradci: RNDr. Hana Bubeníková, Mgr. Radek Pavlíek Instruktoi výpoetní techniky pro zrakov postižené: Bc. Vratislav Bareš, Zdeka Vernarská, Petr Kusák Externí instruktor a konzultant výpoetní techniky pro ZP: Josef Konený Dlouhodobé aktivity pro jednotlivce nácvik obsluhy kompenzaních pomcek: jedná se o školení obsluhy technicky nároných kompenzaních pomcek na bázi osobních poíta, které jsou významným zdrojem informací, pouení, vzdlávání a možného pracovního uplatnní. Klientm nabízíme základní, které jsou zpravidla ureny zaáteníkm, kteí se bhem nich seznámí se základy obsluhy kompenzaní pomcky, a nadstavbové, zpravidla urené pro pokroilejší uživatele, kteí v nich mohou zdokonalit a prohloubit své dosavadní znalosti. Nácvik obsluhy technicky nároných kompenzaních pomcek je vysoce kvalifikovanou pedagogickou inností se silným sociálním kontextem a jedná se stžejní aktivitu Centra pomcek a informatiky. Jednorázové aktivity pro jednotlivce poradenství pi výbru kompenzaní pomcky na bázi PC je ureno klientm, kteí žádají o píspvek na poízení pomcky dle vyhlášky MPSV R 182/91 Sb. ve znní pozdjších pedpis vetn vystavení píslušného doporuení pro sociální referát obecních úad s rozšíenou psobností v Jihomoravském a Zlínském kraji a kraji Vysoina. Žadatel má možnost si v našem Centru vyzkoušet dostupné kompenzaní pomcky na bázi PC a vybrat si tu, která jeho potebám nejlépe vyhovuje. rekondiní pobyt s výukou obsluhy PC slouží klientm, kteí mají zájem o výuku obsluhy kompenzaní pomcky, spojenou s rekreaním vyžitím i setkáváním se stejn postiženými lidmi; individuální konzultace jsou ureny klientm, kteí potebují zodpovdt dotazy, týkající se kompenzaních pomcek na bázi PC, speciálních program i jejich obsluhy; konzultace jsou poskytovány bezplatn; technická podpora slouží klientm, kteí vlastní kompenzaní pomcku a potebují vyešit problémy s jejím provozem; jedná se o službu s píspvkem klienta; Internetový klub probíhá každý pracovní tvrtek odpoledne, je uren všem tžce zrakov postiženým uživatelm PC, kteí jsou schopni samostatné práce s Internetem. Úast v klubu je bezplatná. pedávání sestav klientm je služba, kterou provádíme na základ požadavku dodavatelské firmy. Tato služba obnáší zapojení, zprovoznní a základní seznámení s pomckou pímo u klienta. Centrum pomcek a informatiky dále zajišuje speciální tisky (ve slepeckém písmu i ve zvtšeném ernotisku), digitalizaci knih (pevod tištné podoby knihy do podoby digitální pomocí OCR programu a runí kontroly) a tvorbu webových stránek. Instruktoi Centra pomcek a informatiky se také podílejí na tzv. metodických dnech pro nové pracovníky v tomto oboru. Str. 20/35

5 Centrum odstraování bariér konzultant pro odstraování architektonických bariér: Josef Konený prbžná spolupráce s Dopravním podnikem msta Brna: stížnosti našich klient, týkající se cestování v prostedcích MHD, napíklad na nevhodné chování idi (2), nezastavení vozidla u sloupku zastávky (6), nezapnuté venkovní hlásie a pod., prbžná spolupráce s Brnnskými komunikacemi: aktualizace seznam ozvuených pechod, požadavky na výmnu nefunkních akustických zaízení na pechodech pro chodce (12 ks) i na ozvuení nových pechod (10 ks), ve spolupráci s pracovníky firmy KORDIS: zvýšení sobstanosti a bezpenosti tžce zrakov postižených cestujících v systému IDS JMK, provedeno více než 20 místních šetení, na jejichž základ jsme vypracovali obecné návrhy na zlepšení pístupnosti šesti nejvtších a nejfrekventovanjších pestupních uzl tohoto dopravního systému, jednání s firmou Altech mobility o možnosti výroby kovových prvk pro umlé vodící linie, spolupráce s eskými drahami: ada podnt ke zlepšení samostatného pohybu ZP cestujících na železnici, na Hlavním nádraží v Brn zajištn nový kontakt na jejich prvodcovskou službu s nov stanovenými podmínkami jejího využívání, ešení problematiky samostatného cestování tžce zrakov postižených osob na železnici v rámci celé R, ve spolupráci se studenty fakulty sociálních studií: przkumná akce zamená na zjištní souasného stavu mluvení vozidel MHD (zkontrolováno 273 vozidel MHD, mluvilo jen pibližn 75% oproti deklarovaným 95 procentm všech vozidel, výsledek pijata nápravná opatení), ve spolupráci se studentkou Katedry speciální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brn: dotazníková akce zamená na zkušenosti a problémy tžce ZP osob s pestupem na vybraných pestupních uzlech IDS JMK v Brn, výsledky pedány k dalšímu zpracování firm KORDIS, konkrétní místní šetení na vybraných pestupních uzlech (eská, Hl. Nádraží, Zvonaka, Královo Pole, Stará Osada, Halasovo námstí, Mendlovo námstí a Malinovského námstí), ve spolupráci s pracovníky Galérie Vakovka: jednání o lepším zpístupnní tohoto obchodn kulturního centra (zprovoznny hlasové majáky, usilujeme o doozvuení pístupového schodišt na Zvonace a uplatnní dalších, tentokrát hmatných a vizuáln kontrastních úprav), s pracovníky eské spoitelny: testování mluvícího bankomatu v Brn, zjednodušený návod pro klienty na jeho používání, úady mstských ástí msta Brna: výzva k odstranní perstající vegetace, zasahující do pochozích ploch chodník, odezva na tuto naši výzvu byla až pekvapiv píznivá, iniciování odstranní nebezpených pekážek, které by mohly být zdrojem pípadných úraz ZP chodc (nízko umístná reklamní tabule a dopravní znaka na Václavské ulici, neoznaené výkopy u Zetoru, zamezení pístupu pod eskalátory v supermarketu Globus a další), ÚM Brno Židenice a Brno Starý Lískovec: návrh zpístupnní jejich úadu tžce ZP osobám, vetn ekonomické náronosti a kontakt na dodavatele (Starý Lískovec - zde již realizováno), navázán kontakt s odborem technických sítí Magistrátu msta Brna (informace o pipravovaných rozsáhlejších stavebních pracích, které svým rozsahem zasáhnou do pších zón), další spolupráce s Centrem dopravního výzkumu (testování a pipomínkování nov vyvíjených orientaních systém pro nevidomé), sledování prbhu realizace projektu na ozvuení všech železniních stanic a nkterých vybraných zastávek, zaazených v prvních dvou etapách do systému IDS JMK, na jehož píprav jsme se v minulém roce aktivn podíleli, prbžn zasílání informací o zmnách v MHD, pipravovaných rozsáhlejších výlukách v doprav aj našim klientm, používající elektronickou komunikaci, další užitené informace: Str. 21/35

6 asopis pro zrakov postižené Chaloupka Vydávání asopisu Chaloupka pro zrakov postižené v Brn je realizováno již nkolik let. Vychází ve tyech provedeních: tisk ve zvtšeném ernotisku pro slabozraké; zvuková nahrávka na kazet; tisk ve slepeckém písmu; digitální podoba ( , na webu v textové verzi i jako MP3). Na obsahové stránce pracují všichni pracovníci v podob píspvk z práv realizovaných i pipravovaných akcí. Do jednotlivých rubrik pispívají i sesterská organizace Tyfloservis; místní odboky SONS. asopis vychází 3x do roka. Pehledná tabulka nárstu odbratel asopisu forma asopisu / poet odbratel ve slepeckém písmu zvtšený ernotisk zvuková podoba digitální podoba ( /web) celkem * nárst potu odbratel digitální podoby v roce 2003 byl zpsoben zahájením rozesílky do konference Letní tábor pro nevidomé dti hlavní vedoucí tábora: Mgr. Radek Pavlíek Letní rehabilitaní tábory pro nevidomé dti mají nkolikaletou tradici. Naše spolenost tábory poádá od roku V roce 2005 se tábor konal v termínu od 16. do na již tradiním míst jímž je táboišt YMCA ve Veverské Bítýšce. Tábora se zúastnilo 21 nevidomých dtí do 15 let, na organizaci se podíleli 3 zamstnanci, 15 dobrovolník, 5 nevidomých instruktor, 5 osob pomocného personálu. Cílem tábora je zalenní dtí se zrakovým postižením do bžného života a zamezení sociální izolace v dosplosti, pomoc ješt v dtském vku odbourat strach ze sociálního kontaktu. Bohatou táborovou kroniku lze nalézt na webových stránkách naší spolenosti (www.tyflocentrum-bm.cz/tabory). Administrativn správní útvar editelka spolenosti: RNDr. Hana Bubeníková asistentka editelky: Mgr. Alice Šustková Chod spolenosti, její ízení a správu zajišuje administrativn správní útvar, sestávající se z editelky spolenosti, asistentky editelky, pracovnice zajišující úklid budovy a pracovníka zajišujícího správu, údržbu a pochzky. Ekonomická agenda je zajišována externí firmou Sluto, s.r.o. Str. 22/35

7 Metodika naší práce, zpsob realizace služeb Výroní zpráva 2005 TyfloCentrum Brno, o.p.s. Jak se o nás klienti dozví? vlastní asopis, který vydáváme, ová konference, úzká spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých na výmn informací lenské základn, spolupráce s ostatními poskytovateli služeb, informovanost sociálních úad a lékaské veejnosti úastí na konferencích, osobním oslovováním apod. Pokud k nám klient pijde, mohou nastat dva pípady a) ví pesn, jaké služby poskytujeme a co od nás potebuje a službu od nás požaduje b) pichází se poradit s problémem, s jehož ešením byl na nás odkázán Rozhovor základní nástroj kontaktu s klientem Klient nás musí obvykle osobn navštívit s pípadným doprovodem, který mu poskytne rodina i známí, nebo dopedu telefonuje a my mu prvodce k nám zajistíme. Velká vtšina našich služeb je ambulantní, tedy docházení do našeho stediska je potebné. Zjištní potebnosti služby se provádí pomocí rozhovoru, pi kterém sociální nebo odborn technický pracovník zjišuje potebné informace k rozhodnutí o služb. Smlouva o poskytnutí služby Dlouhodobé aktivity individuální ( nácviku PC pomcek) vyžadují s klientem sepsat smlouvu o poskytnutí služby. Smlouvy o poskytování služby s klientem také sepisujeme v pípad poskytování osobní asistence, pípadn i ostatních jednorázových asistenních služeb. Souástí smlouvy je také seznámení klienta o jeho pípadné finanní spoluúasti a podmínkách, za jakých služby poskytujeme, jaká má práva a jaké povinnosti. Ukonení služby Nkteré služby jsou klienty využívány dlouhodob, jiné jednorázov nebo omezenou dobu. Je potebné od klient vhodným zpsobem zjišovat jejich spokojenost se službou. U nkterých služeb je mítkem, že ji klient opt využije, že nás doporuí, u jiných typ služeb se mže jednat o jeho zvýšení sobstanosti, nalezení práce. Tyto pozitivní zmny u klient obvykle vedou také k vyšším nárokm na poskytování našich služeb. Spolupráce 1. Odesílání klient, spolupráce nad jednotlivými potebami klient: naší nejbližší spolupracující organizací je brnnské pracovišt Tyfloservisu, se kterým máme spolené sídlo. Jedná se o poskytovatele služeb, který provádí sociální rehabilitaci práv osleplých lidí. Spolen s jejich prací se jedná o ucelený komplex zdravotn sociálních služeb nevidomým a jinak zdravotn postiženým. Naše služby se vzájemn doplují. Tyfloservis pijme nového klienta a zjistí, že potebuje poradit se spoustou záležitostí, doporuí naši sociáln právní poradnu, klient ješt neumí samostatn chodit, mžeme po uritou dobu poskytovat prvodcovskou službu. Až se k nám nauí chodit, mže navštvovat celou adu dalších našich aktivit. Další naše spolupráce se odvíjí v oblasti kompenzaních pomcek. Naší snahou je, aby klient obdržel co nejvhodnjší kompenzaní pomcku. Spolupráce je patrná z našich spolených leták informujících o naší innosti, ze spoleného psobení na výstavách a pednáškách. 2. Zvyšování kvalifikace, školení, práce kontaktních míst: Významným partnerem je pro nás Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. V míst našeho psobení spolupracujeme s jejími odbokami, jejichž mnozí lenové obvykle patí mezi významné aktivisty, kteí provádí depistáž a odkazují klientm vhodné odborné služby. Ústedí SONS poskytuje našim pracovníkm celou adu školících aktivit ke zvyšování kvalifikace a odbornosti a to jak pro sociální pracovníky, sociáln právní poradce, tak i pro instruktory výpoetní techniky pro zrakov postižené uživatele. Str. 23/35

8 Odkud klienti picházejí Tyfloservis v prbhu základní sociální rehabilitace, poskytované Tyfloservisem, klient potebuje pedevším sužby sociální pée pedevším prvodcovskou a peditatelskou službu. Dále potebuje poradenství a zapojení do motivaních aktivit; po ukonení základní sociální rehabilitace další intervenní služby zácvik s pomckami na zpístupnní informací (PC pomcky), intervenní služby k udržení nabitých dovedností; pracovn právní poradenství, pípadná možnost rekvalifikace, pípadné zapojení do volnoasových aktivit k zabránní psychopatologickým jevm zpsobených frustrací klienta. lenská základna SONS, která je schopna upozornit na osamle žijící zrakov postižené obany; úady s odbory sociální pée; lékai, uitelé, zamstnavatelé, sousedé. Jak se s námi kontaktovat osobn: návštvou ve stedisku (v pípad nutnosti zajistíme prvodce), ve vtšin pípad je potebný osobní kontakt a pítomnost ve stedisku. Vtšina našich služeb je ambulantní; písemn na naši adresu a to v takové podob, v jaké si klient vyžádá (slepecký tisk, zvtšený ernotisk); elektronicky (e mailem); telefonicky: Dispeink asistentských služeb s vyhrazeným telefonem pro píjem požadavk mže sloužit i k prvnímu kontaktu. Nemusí zde klient žádat jen o konkrétní služby námi poskytované, ale na cokoliv s ím má problémy a my zajistíme kontakt a nasmrujeme. Postup pi vyizování žádostí ve vtšin pípad je nutná návštva klienta u nás (poradní den: tvrtek hod. nebo po vzájemné telefonické dohod i jindy), pokud návštvu u nás zdravotní stav klienta neumožuje, navštívíme klienta sami (terénní sociální práce poskytujeme jen v Brn); rozhovorem s klientem zjistíme poteby a možnosti klienta (poradna, konzultace); na základ tohoto zjištní s pihlédnutím na možnosti a kapacitu centra nabídneme klientovi službu, resp. služby, úast na aktivitách, které poádáme, nebo doporuíme klienta do jiného zaízení (Tyfloservis, Rehabilitaní a rekvalifikaní stedisko Ddina, Ústav pro zrakov postižené v Brn Chrlicích). Spolupracující organizace a instituce Tyfloservis, o.p.s., krajské ambulantní stedisko Brno vzájemná individuální spolupráce v pípad jednotlivých klient (málokdy potebuje klient služby jen Tyfloservisu nebo jen naše); zaškolování nových pracovník (sociálních pracovník, prvodc) v základech práce s nevidomým (jak nevidomého vést, na co si dát pi kontaktu s nevidomým pozor, praktická cviení i v terénu). Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých spolupráce pi zajišování kurz dovedností potebných k získání zamstnání pro zrakov postižené; úast na školení pracovník v oblasti sociáln a pracovn právní, v oblasti technické; spolupráce s právním oddlením SONS; celostátní semináe a výmny zkušeností. Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity stáže student k získání praktických znalostí a kontakt s nevidomými; odborná garance; školení pracovník v oborech oftalmologie, tyflopedie, pedagogika a psychologie. Obecní a krajské úady (odbory sociálních vcí a další) posuzování vhodnosti kompenzaních pomcek pro konkrétní žadatele; vzájemná informovanost o klientech a jejich oprávnných požadavcích; odstraování architektonických bariér z hlediska osob se sníženou orientací v psobnosti úadu. Str. 24/35

9 Cíl innosti Cílem innosti je prostednictvím našich služeb dosahovat vtší samostatnosti a sobstanosti klient, zmírnit negativní dsledky jejich tžkého zrakového nebo jiného postižení: 1. rozšíit potebnou znalost a rozhled tžce zrakov postižených klient pomocí informaní a kontaktní innosti, pednáškami a exkurzemi; 2. zajistit smysluplné využití volného asu i bez možnosti použití zraku a uspokojování specifických poteb tžce zrakov postižených klient poradenskou, asistenní a terapeutickou inností; 3. zvýšit sobstanost a samostatnost tžce zrakov postižených klient pi každodenních i pravidelných úkonech vzdlávacími aktivitami zamenými na procviování získaných dovedností; 4. dosáhnout vtší sobstanosti a samostatnosti prostednictvím služeb na odstraování informaních a komunikaních bariér ze života nevidomých, slabozrakých a ostatních zdravotn postižených osob se specifickými potebami; 5. udržet tžce zrakov postižené v jejich pirozeném domácím prostedí prostednictvím poskytování terénních i ambulantních asistenních služeb. Pozitiva souasného stavu 1) dostupnost našich služeb, naše stedisko je pro objednané klienty oteveno denn od 9 do 17 až 18 hodin, v pátek do 15 hodin; 2) pizpsobivost formy a doby služby potebám klienta; 3) zvyšující se kvalifikovanost zamstnanc, pravidelný nábor pracovník dle poteb; 4) zlepšila se spolupráce s ostatními organizacemi. Negativa souasného stavu 1) neustálá nejistota ve finanní oblasti, poteba víceletého financování; 2) velmi se zhoršující technický stav domu, ve kterém provozujeme služby. Jaké služby neposkytujeme TyfloCentrum Brno, o. p. s. neposkytuje následující služby, mže však zprostedkovat jejich zajištní u dalších poskytovatel zdravotních i sociálních služeb: lékaskou péi, peovatelské a ošetovatelské služby; ubytování a stravování; pjování knih; prodej pomcek; základní nácvik dovedností sebeobsluhy a vaení v domácím prostedí klient; výuku prostorové orientace a samostatného pohybu; kurz psaní a tení Braillova písma pro zaáteníky; nácvik vlastnoruního podpisu; výbr, doporuování a nácvik využívání kompenzaních pomcek, které nejsou založeny na bázi PC; poradenství a testování žadatel o vodící psy. Str. 25/35

10 Pehled obsloužených klient a innost spolenosti v íslech Centrum denních aktivit TyfloCentrum Brno, o.p.s. Sociální služby (skupinové) Dlouhodobé poet jednotlivých služeb celkový poet zúastnných poet klient typ Brno JMK Brno JMK A R T M V L Σ % krátkodobé poet jednotlivých služeb celkový poet zúastnných poet klient typ Brno JMK Brno JMK C H E Σ % Exkurze, pednášky, výstavy v pehledu poet akce celkem klient *) klienti z Brna 1 Beseda se strážníky Mstské policie Cestovatelské besedy s Ing. Maderem divadelní pedstavení Tyršv sad soutž v poznávání kvtin Vyjížka parníkem po Brnnské pehrad Víkendový pobyt na Kuklíku s klienty Další jednorázové výlety a výstavy celkem % *) v celkovém potu klient se objevují i klienti z jiných region mimo JMK Sociální služby (krátkodobé, individuální) typ poet jednotlivých služeb poet klient Brno JMK Brno JMK K I S Σ % Str. 26/35

11 Poradenství S poradenství typ poet jednotlivých služeb poet klient Brno Σ JMK Brno Σ JMK v s k Σ p t e n d Σ % typ porad forma porad Poradenství a konzultaní innost v oblasti odstraování architektonických bariér: V roce 2005 bylo poskytnuto v této oblasti 156 konzultací v celkovém rozsahu 58 hod. 25 min., konzultace v této oblasti poskytujeme i institucím, tch v roce 2005 bylo 98. Zastoupení žadatel o konzultace: Forma konzultací: z Brna a JM kraje ,4 % Telefonické hod. ze Zlínského kraje 2 1,3 % ové hod. 10 min. z kraje Vysoina 4 2,6 % návštva u konzultanta hod. 15 min. z dalších region 17 10,9 % ze Slovenska 6 3,8 % Služby sociální pée (individuální) typ poet jednotlivých služeb poet klient Brno JMK Brno JMK D N P J Σ % Str. 27/35

12 Vysvtlivky k tabulkám: R runí práce a manuální zrunosti, hapestetika, modelování T kurz sociální komunikace (trénink chování v rzných situacích) M kurz rétoriky (umní mluvit, komunikovat, domluvit se) V vaení, práce v kuchyni, stolování L literární klub, literárn-dramatické aktivity * A Aromaterapie nový kurz C cviení, vycházky, pohybová kultura H stolní hry, šachy E exkurze, pednášky, výstavy, divadla K krizová intervence (psycholog) I poskytnutí informace S sociáln právní konzultace a poradenství, všeobecné poradenství v všeobecné s sociální k krizové b odstraování bariér p poštou t telefonicky (mimo objednávání klient) e elektronicky n návštva ve stedisku d doma D doprovod klienta (prvodcovská služba) N návštva u klienta doma, na pracovišti, ve škole P peditatelská služba na úadu, doma, J jiné jednorázové pomoci (pomoc s vyplováním formulá, ) typ porad forma porad služby poskytované skupin služby poskytované individuáln dlouhodobé krátkodobé a aktivity Dobrovolníci v íslech * (spolupráce s oddlením zvukových knih Knihovny Jiího Mahena a s OS Manus) Celkový poet dobrovolník, které máme k dispozici: 22 Poet dobrovolník, které mžeme využít k prvodcovské služb: 15 Poet dobrovolník, kteí chtjí pracovat jako pidlený osobní asistent: 13 Poet dobrovolník, kteí chtjí pomoci pi aktivitách TC: 16 Poet dobrovolných osobních asistent v terénu: 13. Složení podle pohlaví: ženy: 19 muži: 3 Vkové a profesní složení ukazuje následující tabulka: Vk profese do 30 let let let nad 60 let studenti pracující v inval. dchodu v star. dchodu Praxe student, poradenství, konzultace 1. Bartoníková Jitka - studentka 3. roníku na VOŠ knihovnických a informaních služeb v Brn ekovicích zpracování dotazníkové akce pro KJM, zvukovou knihovnu. 2. Beránková Barbora, studentka 5. ro. PF- spec. pedagogika + francouzština - dotazníky o využití pomcek. 3. Douchová Klára, studentka 5. ro. PF - spec. pedagogika - dotazník o podmínkách v mstské doprav a IDS. Dotazník byl v 1. fázi rozeslán J. Koneným em,dále je vyplovala v TC. 4. Kolofíková Klára - FSS MU Brno, magisterské studium psychologie konzultace Str. 28/35

13 5. Novotná Romana, studentka PF MU, 5. ro. spec. pedagogika konzultace k diplomové práci na téma Mateství zrakov postižené ženy. 6. Milan Ržika, student 2. roníku FFS dlouhodobá praxe, celkem 156 hodin, zapojení do innosti TC a všestranná pomoc s klienty i pi píprav a zajišování akcí. 7. Jií Steinbauer, student 2. roníku FFS dlouhodobá praxe, celkem 156 hodin, zapojení do innosti TC a všestranná pomoc s klienty i pi píprav a zajišování akcí 8. Veselá Barbora, studentka 1. roníku LF MU obor rehabilitace 9. Milan Pešák student PedF MU, 5 ro. spec. pedagogika pomoc s dotazníky a grafickou úpravou diplomové práce na téma Vybrané aspekty zamstnatelnosti oban se zrakovým postižením 10. Petr Šiška - student Soc.Ped UHK, 5 ro. vychovatelství konzultace diplomové práce na téma Internet v život osob se zdravotním postižením. 11. Alena Dostálová ESF MU 2. roník bakaláského studia konzultace nad závrenou prací TyfloCentrum Brno, o.p.s. (Ekonomika neziskových organizací) Kalendá akcí jednodenní výlet do Jihlavy, prohlídka centra msta, návštva kostela sv. Jakuba, prohlídka osvtlených prostor, poslech varhan, návštva pravoslavné kaple na námstí pednáška o historii kaple aj., beseda, podrobná prohlídka kaple, návštva TyfloCentra Jihlava beseda pro žáky na ZŠ Pastviny v Brn Komín, zúastnily se 2 tídy 8. roník víkendový psychorehabilitaní pobyt Kuklík penzion Kukla, vycházky a sport. Informace o dní v TC, instrukce úastníkm týdenního rekondiního pobytu, psychologické konzultace Dr. Galvas jednodenní výlet do Olomouce, malá prohlídka msta, výstava reliéfních devných obraz nazvaná Nechte malikých pijíti ke mn, návštva TyfloCentra Olomouc setkání s hercem panem Ladislavem Lakomým pi pásmu Ve stínu pohádkového lesa III. Psychologickou interpretaci pohádek provedl PhDr. Zbynk Galvas. Úast: naši klienti, studenti školy Kamenomlýnská 2, ÚSP Chrlice, školy, veejnost jednodenní výlet do Strážnice skanzen a zámek opakování úspšné soutže pro nevidomé Poznávání kvtin hmatem v Tyršov sad, prbžná píprava soutžících, spolupráce se Veejnou zelení msta Brna výlet parníkem tradiní odpolední plavba po brnnské pehrad jednodenní výlet do Dolních Kounic pro klienty navštvující nácviku soc. dovedností a rétoriky, návštva pravoslavného kostela se zámrem, aby úastníci mli možnost slyšet svoji e, svj projev v jiném, mén obvyklém prostedí týdenní rekondiní pobyt na Kuklíku, odborný program, volnoasové aktivity, výlety a exkurze apod. Výborná spolupráce, dobrá odezva jednodenní výlet do Lednice zámek a skleník, minaret, zámecký park Soutž v POSP TYFLOBRNO první setkání se zrakov postiženými v Mstské knihovn v Beclavi zahájení setkávání se ZP klienty z Beclavska zážitkový kurz ízení motorového vozidla na Masarykov okruhu víkendový psychorehabilitaní pobyt Kuklík, setkání úastník rekondic, úastnili se však i další zájemci, vycházky a sport, výlet, psychologické konzultace Dr. Galvas Den otevených dveí první setkání se zrakov postiženými v Mstské knihovn ve Znojm zahájení setkávání se ZP klienty ze Znojemska druhé setkání v Mstské knihovn v Beclavi Vánoce v TyfloCentru Školení, semináe, prezentaní akce setkání NNO se zástupci KÚ JMK zasedání Krajské rady pro zdravotn postižené úast na HOSPIMedice, seminá o kompenzaních pomckách pro pracovníky soc. odbor setkání pi píprav TYFLOBRNO poádala Kancelá Brno zdravé msto školení sociáln právních poradc a zkoušky setkání NNO na pd MMB a KRZP Str. 29/35

14 Centrum pomcek a informatiky - Tyflocentrum Brno o.p.s. Kurzy obsluhy kompenzaních pomcek na bázi PC Kurzy leníme na základní a nadstavbové. Základní jsou ureny zaáteníkm, kteí získávají kompenzaní pomcku poprvé nebo pecházejí vlivem zhoršení zdravotního stavu na zcela jiný systém ovládání práce PC pomcky nebo na zcela jiný speciální software. Na základní klienti pispívají formou obdrženého píspvku na zácvik s pomckou. Nadstavbové mají klientm umožnit rozvoj dovedností a znalostí, které získali v základním kurzu. Kurzy jsou organizovány v rámci školního roku. asový harmonogram kurz odpovídá školnímu roku (záí erven). lenní kurz podle typu kurz: poet hodin dokonované z roku 2004, které probhly v roce 2005 zapoaté v roce 2005 celkem nadstavbové základní digitální tecí zaízení pro nevidomé základní digitální zvtšovací lupa pro slabozr základní digit. zvtšov. lupa s hlas. podporou celkem poet kurz dokonované z roku 2004, které probhly v roce 2005 zapoaté v roce 2005 celkem nadstavbové základní digitální tecí zaízení pro nevidomé základní digitální zvtšovací lupa pro slabozr základní digit. zvtšov. lupa s hlas. podporou celkem lenní kurz podle regionu: poet hodin dokonované z roku 2004, které probhly v roce 2005 zapoaté v roce 2005 celkem Brno Jihomoravský kraj (bez Brna) Kraj Vysoina Zlínský kraj Ostatní regiony R celkem poet kurz dokonované z roku 2004, které probhly v roce 2005 zapoaté v roce 2005 celkem Brno Jihomoravský kraj (bez Brna) Kraj Vysoina Zlínský kraj Ostatní regiony R celkem Str. 30/35

15 Internetový klub Poet klub v roce 2005: 35 Celkový poet návštvník za rok 2005: 78 Poet pravidelných klient: 5 Metodické dny slouží ke vzdlávání instruktor obsluhy PC pomcek lektoi: Zdeka Vernarská, Bc. Vratislav Bareš úastníci metodických dn: 6 odueno: 64 hodin Kalendá akcí Možnosti internetu pro zaáteníky pednáška v KJM (pednášející Mgr. Radek Pavlíek) 6.4. Možnosti internetu pro pokroilé pednáška v KJM (pednášející Mgr. Radek Pavlíek) Tmavomodrý festival (pipravili RNDr. Hana Bubeníková, Mgr. Radek Pavlíek) Rožnov celostátní týdenní setkání instruktor (pednášející: RNDr. Hana Bubeníková, Mgr. Radek Pavlíek, Zdeka Vernarská) rekondiní pobyt s výukou práce s PC pomckami Kouty nad Desnou (5 instruktor + 2 externí instruktoi) prezentace pomcek na bázi PC pro ZP na veletrhu Invex (pipravili RNDr. Hana Bubeníková, Mgr. Radek Pavlíek, zúastnili se Zdeka Vernarská, Petr Kusák, Vratislav Bareš) Praha Ddina - celorepublikové víkendové setkání instruktor VT pro ZP Praha celostátní zkoušky instruktor (odborný garant vzdlávacích kurz RNDr. Hana Bubeníková a len celostátní zkušební komise Mgr. Radek Pavlíek) 27.4., 25.5., Konzultace Konzultanti: Mgr. Radek Pavlíek, Zdeka Vernarská, Petr Kusák, Bc. Vratislav Bareš Poet hodin celkem za rok 2005: 160 hodin 46 minut Poet konzultací v roce 2005: 362 Poet klient, kteí využili konzultace v roce 2005: 157 Z toho 117 klient využilo jedné až dvou konzultací 37 klient využilo ti až devt konzultací 3 klienti využili deset a více konzultací Z toho 56 klient z Brna 32 z Jihomoravského kraje 36 ze Zlínského kraje 15 z Kraje Vysoina 18 odjinud Co se nejvíce konzultovalo: výbr vhodné sestavy vypalování pomocí programu Nero práce se speciálními programy pro zrakov postižené práce s programy, jejichž ovládání není souástí základního kurzu (Excel, WinAmp, Skype) Optimalizace výbru kompenzaních pomcek na bázi PC pro zrakov postižené Vystavená potvrzení o vhodnosti zvolené kompenzaní pomcky jsou výsledkem odborné poradenské innosti. Následující tabulka zobrazuje poty a typy doporuených pomcek. Str. 31/35

16 Podle region s pravomocí obce rozšíenou psobnosti: typ pomcky * * m. Σ školení Brno sted Brno sever Brno - ekovice Brno Bystrc Brno Kr. Pole Brno - Líše Brno - ernovice 1 1 Brno - St. Lískov Brno - jih 1 1 Brno Vinohrady Σ Brno Boskovice Hodonín Ivanice Mikulov Slavkov u Brna Šlapanice 1 1 Tišnov Vyškov Znojmo Σ JMK bez Brna Bystice nad P Havlíkv Brod Jihlava Mor. Budjovice 1 1 Velké Meziíí Žár nad Sáz Σ Kr. Vysoina Kromíž Luhaovice Otrokovice Rožnov pod R. 1 1 Uherské Hradišt Uherský Brod Vsetín Zlín 1 1 Σ Zlínský kraj Hradec Králové 1 1 Litomyšl Olomouc 1 1 Σ Celkem Str. 32/35

17 Vysvtlivky typ pomcek k pedešlé tabulce: 4 hmatové displeje 8 adaptér hlas. syntetizátoru 5 tecí pístroj pro nevidomé 9 programové vybavení 7 digitální zvtšovací lupa 11 tiskárna 7 * digitální lupa s hlas. podporou 12 zaízení pro penos dat 13 elektronický zápisník - notebook 13 * elektronický zápisník - spec. za. M. ozvuený mobilní telefon autonomní pomcky pídavné pomcky Tvorba a údržba web prbžná aktualizace prbžná aktualizace vytvoení webu a prbžná aktualizace vytvoení webu a prbžná aktualizace vytvoení webu a prbžná aktualizace vytvoení webu a prbžná aktualizace vytvoení webu a prbžná aktualizace Technická podpora klientm V roce 2005 jsme zaali klientm poskytovat novou službu, spoívající v technické podpoe pi poruchách funknosti PC pomcek. Službu jsme poskytli celkem 32 krát, celkový as strávený technickou podporou byl 72,5 hodiny. Tato služba je píspvková a hradí si ji klient sám. Ceník je volen s ohledem na sociální postavení klient a je platný pouze pro tžce zrakov postižené klienty. Provádné úkony: diagnostika závady i nefunknosti, zapojení komponent a externích pídavných zaízení, instalace software, kompletní reinstalace, odvirování, každý úkon koní nastavením prostedí pro poteby konkrétního tžce zrakov postiženého uživatele. Souástí této podpory je i sestavení, pezkoušení funknosti a pedvedení nové kompenzaní pomcky v míst bydlišt klienta. Tuto službu provádíme po dohod s dodavatelskou firmou, která hradí náklady, spojené s poskytnutím této služby. V roce 2005 jsme takto pedali do užívání 34 pomcek. Výuka pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno listopad prosinec 2005, 5 setkání po dvou vyuovacích hodinách, 8 student, instruktor: Mgr. Radek Pavlíek. Výuka probíhala v rámci pedmtu Obsluha pístroj pro oftalmopedy, jejím cílem bylo seznámit studenty s kompletní nabídkou kompezaních pomcek na bázi VT pro zrakov postižené, umožnit jim tyto pomcky si v praxi vyzkoušet a seznámit se s jejich ovládáním student prezentace služeb TyfloCentra Brno, o.p.s. s drazem na kompenzaní pomcky na bázi PC. Další aktivity Pracovníci Centra pomcek a informatiky se podíleli i na realizaci dalších spolených aktivit naší spolenosti (soutž v prostorové orientaci TyfloBrno 2005, zážitkový kurz ízení motorového vozidla na Masarykov okruhu, atd.). Str. 33/35

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 19. týden Po 5.5. Út 6.5. St 7.5. Čt 8.5. 20. týden Po 12.5. Út 13.5. St 14.5. Čt 15.5. 13:00 15:00 Aromaterapie státní svátek 6:00

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-STED Poslání peovatelské služby Peovatelská služba M Brno -sted je zaízení, které prostednictvím svých služeb pomáhá seniorm a zdravotn

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / říjen - listopad 2007

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / říjen - listopad 2007 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / říjen - listopad 2007 40. týden Po 1.10. 9:30 12:00 HapAteliér 14:00 16:00 Happening u Smrku (v rámci HapAteliéru) Út 2.10. 10:00 11:00 Cvičení na židlích

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna 41. týden Po 5.10. Út 6.10. St 7.10. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: říjen listopad 2009 12:30 15:00 Fytoterapie návštěva botanické zahrady. Pouze pro pravidelné klienty. 14:30 17:30

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Kadlčík Jan, Ing. Findura Petr, Ing. Odesláno: 1. září 2011 14:23 Komu: Předmět: Od: Rozpočtové opatření. Text smlouvy s přílohami.pdf.

Kadlčík Jan, Ing. Findura Petr, Ing. Odesláno: 1. září 2011 14:23 Komu: Předmět: Od: Rozpočtové opatření. Text smlouvy s přílohami.pdf. Kadlčík Jan, Ing. Od: Findura Petr, Ing. Odesláno: 1. září 2011 14:23 Komu: Kadlčík Jan, Ing. Předmět: Rozpočtové opatření Přílohy: Text smlouvy s přílohami.pdf Žádáme o rozpočtové opatření na částku 119

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

!"! " " # " $!"! " " % " & '!"! " " # " ( ) ' * + +, * - +

!!   #  $!!   %  & '!!   #  ( ) ' * + +, * - + !""#$!""%!""% &'!""# '!""# ( )))) '* ++, * - + Obsah 1) Úvod... 2 2) Plnní cíl a opatení jednotlivých pracovních skupin... 3 A) DTI, MLÁDEŽ A RODINA... 3 B) OBANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 6 C) SENIOI...

Více

Pracovní postupy pro jednotlivé úkony Odleh ovací služby

Pracovní postupy pro jednotlivé úkony Odleh ovací služby Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice,p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ODLEHOVACÍ SLUŽBA Pracovní postupy pro jednotlivé úkony Odlehovací služby Pomoc a podpora pi podávání jídla a pití Úkon je zaveden

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí Výroní

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více