DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám"

Transkript

1 Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám Integrované centrum sociálních služeb pro tžce zrakov a kombinovan postižené osoby je již zavedeným dlouhodob psobícím komplexem služeb sociální pée i sociálních služeb intervenního a prevenního charakteru v Brn a v Jihomoravském kraji. Projekt je úzce zamen na cílovou skupinu tžce zrakov, pípadn kombinovan postižených osob straších 15 let, z nichž jedno postižení je zrakové. Této skupin klient poskytujeme celý komplex služeb. Jedná se o odborn technické služby související s náronými kompenzaními pomckami, o služby terapeutické s doplkovými formami rehabilitace, o služby vzdlávací a o asistenní služby. Nkteré služby poskytujeme i dtem s tžkým zrakovým postižením od vku 8 let (nároné kompenzaní pomcky, letní tábor). Celý komplex služeb uzavírá základní sociální rehabilitaci erstv osleplých osob a poradenství základních kompenzaních pomcek, zejména optických a optoelektronických pomcek, realizované Tyfloservisem. Jaké služby v rámci Denního centra sociálních služeb poskytujeme: pravidelnou osobní asistenci zejména zrakov postiženým seniorm, kombinovan postiženým obanm, rodinám, kde oba manželé jsou nevidomí; jednorázové prvodcovské a ostatní asistenní služby na území msta Brna všem zrakov postiženým nejen z Brna, ale i do Brna pijíždjících; tradiní peditatelské služby na území msta Brna všem zrakov postiženým; všestrannou poradenskou innost (sociáln právní, pracovn právní, všeobecnou, krizovou) pro všechny zrakov postižené v celém Jihomoravském kraji; služby podporovaného zamstnávání pro zrakov postižené, zejména poradenství a pomoc pi úedních jednáních pro klienty z celého Jihomoravského kraje; vzdlávací, socioterapeutické a aktivizaní programy s doplkovými formami rehabilitace pro zrakov postižené z celého Jihomoravského kraje; veškeré služby spojené s kompenzaními pomckami na bázi PC pro zrakov postižené klienty: odborntechnické poradenství a konzultace pro celý euroregion Jihovýchod a Zlínský kraj, výukový program pro klienty z Jihomoravského kraje (výuku v Kraji Vysoina zajišuje TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. a výuku ve Zlínském kraji zajišuje TyfloCentrum Zlín, o.p.s.). V závru této zprávy jsou uvedeny íselné údaje o potu obsloužených klient. Sledujeme poet klient, poet zúastnných klient na jednotlivých aktivitách (tj. poet kontakt s klienty) a také poet aktivit. Dále sledujeme geografické hledisko, tj. odkud klient je. Krom pravidelných aktivit jsme uspoádali adu jednorázových akcí, které významn zpestují program Integrovaného centra sociálních služeb pro tžce zrakov postižené. Naše aktivity rozdlujeme na dlouhodobé a jednorázové, pro jednotlivce a pro skupinu. Dlouhodobé aktivity vyžadují nebo je u nich vhodná pravidelná úast klienta. Vyžadována je u dlouhodobých služeb individuálních. Skupinové aktivity mají významný motivaní prvek pi výmn zkušeností klient. Velká vtšina našich služeb je poskytována ambulantn, tj. klient za službou dochází k nám, nkteré jsou svým charakterem terénní. Vzhledem k tomu, že nevlastníme služební auto, terénní služby neposkytujeme mimo msto Brno. Integrované centrum sociálních služeb pro tžce zrakov postižené lze rozdlit do nkolika samostatných inností: Centrum denních aktivit; Centrum pomcek a informatiky; Centrum odstraování bariér; Vydavatelská innost asopis Chaloupka; Letní tábor pro nevidomé dti. Str. 17/35

2 Centrum denních aktivit vedoucí centra: Marie Švejdová Sociální pracovníci: Mgr. Lenka Pláteníková, Jana Breitzetelová Sociální pracovníci terapeuti: Marie Baltusová, Zlata Zumrová Metodický pracovník: RNDr. Hana Bubeníková Supervize: PhDr. Zbynk Galvas Dlouhodobé aktivity pro skupinu výtvarná dílna pro nevidomé (HapAteliér): jedná se o jednu z nejatraktivnjších aktivit vbec. Jako dvod vidíme nedostatek píležitostí k manuální innosti po ztrát zraku. Význam této aktivity spoívá v píprav klienta na pracovní rehabilitaci, resp. zamstnání v nkteré z chránných dílen. Aktivita významn napomáhá k získávání správných pracovních návyk a k možnému uplatnní na trhu práce. sociálních dovedností: jedná se o aktivitu, která významn pispívá k rozvoji osobnosti klienta po ztrát zraku zejména v oblasti komunikace a mezilidských vztah. V kurzu se klienti uí, jak navazovat kontakt bez zrakové kontroly, jak jednat s ostatními, kteí o postižení nic nevdí, jak jednat na úadech, jak si íct o pomoc a také jak slušn nabízenou pomoc odmítnout, pokud není potebná i žádoucí. Kurzy mají hluboký psychologický podtext a vedou k lepšímu pochopení postavení klienta a k jeho zlepšení. rétoriky: takto je pojmenován kurz, který voln navazuje na kurz pedešlý, nicmén se jedná o prohloubení a procviení získaných dovedností. vaení a stolování: jedná se o nadstavbový kurz rozšiující a prohlubující znalosti ze základního (individuálního) kurzu, který poádá Tyfloservis, o.p.s. nebo se jde o absolventy praktických škol Tento kurz je uren pro menší skupinu dvou maximáln tí klient tak, aby docházelo k výmn zkušeností. Celý proces pípravy jídla zahrnuje nákup surovin, samotnou pípravu a koní stolováním. tení Braillova písma: jedná se také o nadstavbový kurz, ve které jde pedevším o prohloubení dovednosti, potebné pro vzdlávání a základní gramotnost, získání zájmu o literaturu. Prostednictvím píloh slepeckých asopis i výbr zajímavé literatury z digitální knihovny dokument pro nevidomé pipravujeme pro klienty materiál ke tení. Se zajímavostí tématu se zvyšuje i zájem o tuto innost. literárn-dramatická dílna: úzce navazuje na pedešlou innost, nkteí absolventi tchto nadstavbových kurz se pokouší psát vlastní povídky nebo skládat verše. Souástí této aktivity jsou návštvy autorských tení, které se konají na nejrznjších místech v Brn, nebo návštvy divadelních pedstavení, na která klienti picházejí seznámení s hraným dílem. cviení, pohybové aktivity: tato aktivita dopluje všestranný rozvoj klienta, vedle manuální a duševní innosti, je možné navštvovat jednotlivá nenároná cviení (cviení s prvky jógy, cviení na židlích). Tyto aktivity mají nesmírný význam zejména pro osoby se zrakovým postižením, které mají velmi omezené možnosti pohybu. Jednorázové aktivity pro skupinu stolní hry pro nevidomé: jedná se o aktivity, které umožují rozvíjet mentální schopnosti postehu, soustední, pamti apod. Nejedná se tedy jen o volnoasovou aktivitu, ale o cílený proces zlepšování dovedností klient. V komplexu her nabízíme jednoduché i nároné hry (od love, nezlob se po šachy). Hry jsou speciáln uzpsobené pro hmatové vnímání. exkurze, pednášky, výstavy: tyto aktivity se opt snažíme pizpsobit jinému zpsobu vnímání. Exkurze a návštvy výstav jsou domlouvány tak, aby klienti mli as si prohlédnout i hmatem exponáty nebo jejich kopie. Jednou z dlouhodobých aktivit, které u nás pravideln probíhají, jsou cestovatelské besedy, které pipravuje pracovník cestovní kanceláe s ohledem na zrakový handicap klient. Místo diapozitiv a fotek, nosí na pednášky zajímavé pedmty, zvukové nahrávky, pípadn exponáty, které lze vnímat jinými smysly. Str. 18/35

3 Dlouhodobé aktivity pro jednotlivce Výroní zpráva 2005 TyfloCentrum Brno, o.p.s. osobní asistence: jedná se o pravidelné pedem dohodnuté úkony, které zaškolený osobní asistent nebo dobrovolník vykonává pro nevidomého. Pi pidlení osobního asistenta spolupracuje koordinátor osobní asistence s terénní sociální pracovnicí. Jedná se o velmi významnou službu, kterou nám pomohlo zavést MPSV. Dvodem zavedení této služby byly asté jednorázové výpomoci klientm, které se pravideln opakovaly. Pro klienty osamle žijící, v seniorském vku nebo kombinovan postižené, odkázané na intenzivnjší pomoc, je nesmírn psychicky zatžující, pokud si mají opakovan žádat o každodenní nebo opakovanou innost ve svém okolí. Zejména senioi, kteí tvoí velkou skupinu klient, dávají pednost pravidelné pomoci stejné osoby. Nejastjší úkony: tení pošty, zpracování korespondence, pedítání asopis; doprovody k lékai, na nákupy, na vycházky a na naše akce; pomoc s tídním nákupu, obleení, vcí každodenní poteby, oznaování domácích poteb. Jednorázové služby pro jednotlivce poskytnutí informace: pro tžce zrakov postižené klienty se jedná mnohdy o jedinou možnost, jak se dostat k informacím. Pes technický pokrok je stále hodn klient (nap. mezi seniory, kteí tvoí velkou ást našich klient, kombinovan postižení, zejména s mentálním postižením, kteí tyto pomcky z nejrznjších dvod používat nemohou. Samotné pomcky nikdy nejsou schopny úpln bezezbytku kompenzovat zrakovou nedostatenost. Poskytnutí informace tedy patí k základním sociálním službám nevidomým a jinak tžce zrakov postiženým osobám; poradenství: naše spolenost poskytuje celou adu poradenských služeb a) sociáln právní (hmotné zabezpeení v nouzi, podpora zvýšeným životním nárokm tžce zdravotn postiženého lovka vyžaduje pomoc poradenskou, lovk obvykle tyto záležitosti potebuje vyídit v dob poátk života bez zrakové kontroly, kdy ješt nemá dostatek dovedností, ani sil tyto záležitosti samostatn zvládat, zde nejvíce potebuje pomoc) b) krizové (zejména poátení období, kdy se lovk ocitne mezi zrakov postiženými, bývá velmi kritické, je zapotebí být pipraven v takovou chvíli poskytnout klientovi útchu, odvést jej od chmurných myšlenek a pokusit se jej motivovat k njaké pro nj uspokojivé innosti) c) všeobecné (ztráta zraku znamená ztrátu dvry v sebe sama, v to, co dokážu, je potebné pomoci s nkterými provozními záležitostmi v domácnosti, vyizováním soukromých záležitostí) krizová intervence: jedná se o odbornou službu psychologa, která obvykle vyplývá z krizového poradenství, kdy sociální pracovnice upozoruje na neutšený stav klienta a snaží se jej ešit odbornou pomocí; asistenní služby: na rozdíl od podobných služeb poskytovaných v rámci osobní asistence se jedná o jednorázov poskytované služby, které si klient objedná pes náš dispeink asistenních služeb: prvodcovská služba: je jednou z nejstarších služeb pro nevidomé a v Brn má dlouholetou tradici, je jednou ze základních služeb klientm. Nejedná se jen o doprovody klient, kteí z nejrznjších dvod nezvládají prostorovou orientaci a samostatný pohyb (tm nabízíme služby osobní asistence). I klienti, kteí zvládli samostatný pohyb v exteriéru, tuto dovednost mohou uplatnit jen ve známém prostedí nebo na pedem nauených trasách. V pípad jejich poteby je nutné jim poskytnout pesný a podrobný popis neznámé trasy nebo pomoci doprovodem. peditatelská služba: také se jedná o zcela jasn vymezenou službu klientm, kteí potebují peíst korespondenci, knihu, dokumenty apod. Sebedokonalejší kompenzaní pomcka nekompenzuje ztrátu nebo znané omezení zraku stoprocentn. Existují pípady, kdy není možné použít ani tecí zaízení, jednak není penosné a ne každý klient zvládne jeho obsluhu, nebo se jedná o technicky náronou kompenzaní pomcku. ostatní jednorázové pomoci: krom prvodcovství a peditatelství potebuje zrakov postižený lovk spoustu drobných výpomocí, které sám nezvládá, nap. vyplnní formuláe, roztídní a oznaení prádla, lék, potravin, kazet se zvukovými knihami, pomoc pi nákupu, návštv knihovny atd. Str. 19/35

4 terénní sociální práce: jedná se o návštvy sociální pracovnice v domácnosti, domov dchodc, v nemocnici apod., kde sociální pracovnice provádí nejrznjší výše popsané úkony, ale pedevším šetení, jak nejlépe a efektivn mžeme klientovi pomoci, nap. zajistit standardní peovatelskou službu, ukázat v nemocnici, jak nejlépe pomoci nevidomému pacientovi, co sám zvládne a s ím musí sestry pomoci, domluvit pravidelnou osobní asistenci, napomoci po návratu z nemocnice pi podávání lék, pomoc pi vyizování úedních záležitostí atd. Mnohdy klientm pomáhá i samotná pítomnost sociálního pracovníka nebo osobního asistenta, se kterým mže pohovoit, který jej vyslechne a pochopí jeho problémy, pípadn motivuje k možným aktivitám. Mnohdy rodinné zázemí i standardní peovatelská služba poskytují pouze pomoc materiální. Veškeré služby poskytujeme každý všední den celoron s uritým omezením v dob hlavních prázdnin, kdy pro klienty pipravujeme speciální prázdninový program. Centrum pomcek a informatiky vedoucí centra: Mgr. Radek Pavlíek Odborn technití poradci: RNDr. Hana Bubeníková, Mgr. Radek Pavlíek Instruktoi výpoetní techniky pro zrakov postižené: Bc. Vratislav Bareš, Zdeka Vernarská, Petr Kusák Externí instruktor a konzultant výpoetní techniky pro ZP: Josef Konený Dlouhodobé aktivity pro jednotlivce nácvik obsluhy kompenzaních pomcek: jedná se o školení obsluhy technicky nároných kompenzaních pomcek na bázi osobních poíta, které jsou významným zdrojem informací, pouení, vzdlávání a možného pracovního uplatnní. Klientm nabízíme základní, které jsou zpravidla ureny zaáteníkm, kteí se bhem nich seznámí se základy obsluhy kompenzaní pomcky, a nadstavbové, zpravidla urené pro pokroilejší uživatele, kteí v nich mohou zdokonalit a prohloubit své dosavadní znalosti. Nácvik obsluhy technicky nároných kompenzaních pomcek je vysoce kvalifikovanou pedagogickou inností se silným sociálním kontextem a jedná se stžejní aktivitu Centra pomcek a informatiky. Jednorázové aktivity pro jednotlivce poradenství pi výbru kompenzaní pomcky na bázi PC je ureno klientm, kteí žádají o píspvek na poízení pomcky dle vyhlášky MPSV R 182/91 Sb. ve znní pozdjších pedpis vetn vystavení píslušného doporuení pro sociální referát obecních úad s rozšíenou psobností v Jihomoravském a Zlínském kraji a kraji Vysoina. Žadatel má možnost si v našem Centru vyzkoušet dostupné kompenzaní pomcky na bázi PC a vybrat si tu, která jeho potebám nejlépe vyhovuje. rekondiní pobyt s výukou obsluhy PC slouží klientm, kteí mají zájem o výuku obsluhy kompenzaní pomcky, spojenou s rekreaním vyžitím i setkáváním se stejn postiženými lidmi; individuální konzultace jsou ureny klientm, kteí potebují zodpovdt dotazy, týkající se kompenzaních pomcek na bázi PC, speciálních program i jejich obsluhy; konzultace jsou poskytovány bezplatn; technická podpora slouží klientm, kteí vlastní kompenzaní pomcku a potebují vyešit problémy s jejím provozem; jedná se o službu s píspvkem klienta; Internetový klub probíhá každý pracovní tvrtek odpoledne, je uren všem tžce zrakov postiženým uživatelm PC, kteí jsou schopni samostatné práce s Internetem. Úast v klubu je bezplatná. pedávání sestav klientm je služba, kterou provádíme na základ požadavku dodavatelské firmy. Tato služba obnáší zapojení, zprovoznní a základní seznámení s pomckou pímo u klienta. Centrum pomcek a informatiky dále zajišuje speciální tisky (ve slepeckém písmu i ve zvtšeném ernotisku), digitalizaci knih (pevod tištné podoby knihy do podoby digitální pomocí OCR programu a runí kontroly) a tvorbu webových stránek. Instruktoi Centra pomcek a informatiky se také podílejí na tzv. metodických dnech pro nové pracovníky v tomto oboru. Str. 20/35

5 Centrum odstraování bariér konzultant pro odstraování architektonických bariér: Josef Konený prbžná spolupráce s Dopravním podnikem msta Brna: stížnosti našich klient, týkající se cestování v prostedcích MHD, napíklad na nevhodné chování idi (2), nezastavení vozidla u sloupku zastávky (6), nezapnuté venkovní hlásie a pod., prbžná spolupráce s Brnnskými komunikacemi: aktualizace seznam ozvuených pechod, požadavky na výmnu nefunkních akustických zaízení na pechodech pro chodce (12 ks) i na ozvuení nových pechod (10 ks), ve spolupráci s pracovníky firmy KORDIS: zvýšení sobstanosti a bezpenosti tžce zrakov postižených cestujících v systému IDS JMK, provedeno více než 20 místních šetení, na jejichž základ jsme vypracovali obecné návrhy na zlepšení pístupnosti šesti nejvtších a nejfrekventovanjších pestupních uzl tohoto dopravního systému, jednání s firmou Altech mobility o možnosti výroby kovových prvk pro umlé vodící linie, spolupráce s eskými drahami: ada podnt ke zlepšení samostatného pohybu ZP cestujících na železnici, na Hlavním nádraží v Brn zajištn nový kontakt na jejich prvodcovskou službu s nov stanovenými podmínkami jejího využívání, ešení problematiky samostatného cestování tžce zrakov postižených osob na železnici v rámci celé R, ve spolupráci se studenty fakulty sociálních studií: przkumná akce zamená na zjištní souasného stavu mluvení vozidel MHD (zkontrolováno 273 vozidel MHD, mluvilo jen pibližn 75% oproti deklarovaným 95 procentm všech vozidel, výsledek pijata nápravná opatení), ve spolupráci se studentkou Katedry speciální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brn: dotazníková akce zamená na zkušenosti a problémy tžce ZP osob s pestupem na vybraných pestupních uzlech IDS JMK v Brn, výsledky pedány k dalšímu zpracování firm KORDIS, konkrétní místní šetení na vybraných pestupních uzlech (eská, Hl. Nádraží, Zvonaka, Královo Pole, Stará Osada, Halasovo námstí, Mendlovo námstí a Malinovského námstí), ve spolupráci s pracovníky Galérie Vakovka: jednání o lepším zpístupnní tohoto obchodn kulturního centra (zprovoznny hlasové majáky, usilujeme o doozvuení pístupového schodišt na Zvonace a uplatnní dalších, tentokrát hmatných a vizuáln kontrastních úprav), s pracovníky eské spoitelny: testování mluvícího bankomatu v Brn, zjednodušený návod pro klienty na jeho používání, úady mstských ástí msta Brna: výzva k odstranní perstající vegetace, zasahující do pochozích ploch chodník, odezva na tuto naši výzvu byla až pekvapiv píznivá, iniciování odstranní nebezpených pekážek, které by mohly být zdrojem pípadných úraz ZP chodc (nízko umístná reklamní tabule a dopravní znaka na Václavské ulici, neoznaené výkopy u Zetoru, zamezení pístupu pod eskalátory v supermarketu Globus a další), ÚM Brno Židenice a Brno Starý Lískovec: návrh zpístupnní jejich úadu tžce ZP osobám, vetn ekonomické náronosti a kontakt na dodavatele (Starý Lískovec - zde již realizováno), navázán kontakt s odborem technických sítí Magistrátu msta Brna (informace o pipravovaných rozsáhlejších stavebních pracích, které svým rozsahem zasáhnou do pších zón), další spolupráce s Centrem dopravního výzkumu (testování a pipomínkování nov vyvíjených orientaních systém pro nevidomé), sledování prbhu realizace projektu na ozvuení všech železniních stanic a nkterých vybraných zastávek, zaazených v prvních dvou etapách do systému IDS JMK, na jehož píprav jsme se v minulém roce aktivn podíleli, prbžn zasílání informací o zmnách v MHD, pipravovaných rozsáhlejších výlukách v doprav aj našim klientm, používající elektronickou komunikaci, další užitené informace: Str. 21/35

6 asopis pro zrakov postižené Chaloupka Vydávání asopisu Chaloupka pro zrakov postižené v Brn je realizováno již nkolik let. Vychází ve tyech provedeních: tisk ve zvtšeném ernotisku pro slabozraké; zvuková nahrávka na kazet; tisk ve slepeckém písmu; digitální podoba ( , na webu v textové verzi i jako MP3). Na obsahové stránce pracují všichni pracovníci v podob píspvk z práv realizovaných i pipravovaných akcí. Do jednotlivých rubrik pispívají i sesterská organizace Tyfloservis; místní odboky SONS. asopis vychází 3x do roka. Pehledná tabulka nárstu odbratel asopisu forma asopisu / poet odbratel ve slepeckém písmu zvtšený ernotisk zvuková podoba digitální podoba ( /web) celkem * nárst potu odbratel digitální podoby v roce 2003 byl zpsoben zahájením rozesílky do konference Letní tábor pro nevidomé dti hlavní vedoucí tábora: Mgr. Radek Pavlíek Letní rehabilitaní tábory pro nevidomé dti mají nkolikaletou tradici. Naše spolenost tábory poádá od roku V roce 2005 se tábor konal v termínu od 16. do na již tradiním míst jímž je táboišt YMCA ve Veverské Bítýšce. Tábora se zúastnilo 21 nevidomých dtí do 15 let, na organizaci se podíleli 3 zamstnanci, 15 dobrovolník, 5 nevidomých instruktor, 5 osob pomocného personálu. Cílem tábora je zalenní dtí se zrakovým postižením do bžného života a zamezení sociální izolace v dosplosti, pomoc ješt v dtském vku odbourat strach ze sociálního kontaktu. Bohatou táborovou kroniku lze nalézt na webových stránkách naší spolenosti (www.tyflocentrum-bm.cz/tabory). Administrativn správní útvar editelka spolenosti: RNDr. Hana Bubeníková asistentka editelky: Mgr. Alice Šustková Chod spolenosti, její ízení a správu zajišuje administrativn správní útvar, sestávající se z editelky spolenosti, asistentky editelky, pracovnice zajišující úklid budovy a pracovníka zajišujícího správu, údržbu a pochzky. Ekonomická agenda je zajišována externí firmou Sluto, s.r.o. Str. 22/35

7 Metodika naší práce, zpsob realizace služeb Výroní zpráva 2005 TyfloCentrum Brno, o.p.s. Jak se o nás klienti dozví? vlastní asopis, který vydáváme, ová konference, úzká spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých na výmn informací lenské základn, spolupráce s ostatními poskytovateli služeb, informovanost sociálních úad a lékaské veejnosti úastí na konferencích, osobním oslovováním apod. Pokud k nám klient pijde, mohou nastat dva pípady a) ví pesn, jaké služby poskytujeme a co od nás potebuje a službu od nás požaduje b) pichází se poradit s problémem, s jehož ešením byl na nás odkázán Rozhovor základní nástroj kontaktu s klientem Klient nás musí obvykle osobn navštívit s pípadným doprovodem, který mu poskytne rodina i známí, nebo dopedu telefonuje a my mu prvodce k nám zajistíme. Velká vtšina našich služeb je ambulantní, tedy docházení do našeho stediska je potebné. Zjištní potebnosti služby se provádí pomocí rozhovoru, pi kterém sociální nebo odborn technický pracovník zjišuje potebné informace k rozhodnutí o služb. Smlouva o poskytnutí služby Dlouhodobé aktivity individuální ( nácviku PC pomcek) vyžadují s klientem sepsat smlouvu o poskytnutí služby. Smlouvy o poskytování služby s klientem také sepisujeme v pípad poskytování osobní asistence, pípadn i ostatních jednorázových asistenních služeb. Souástí smlouvy je také seznámení klienta o jeho pípadné finanní spoluúasti a podmínkách, za jakých služby poskytujeme, jaká má práva a jaké povinnosti. Ukonení služby Nkteré služby jsou klienty využívány dlouhodob, jiné jednorázov nebo omezenou dobu. Je potebné od klient vhodným zpsobem zjišovat jejich spokojenost se službou. U nkterých služeb je mítkem, že ji klient opt využije, že nás doporuí, u jiných typ služeb se mže jednat o jeho zvýšení sobstanosti, nalezení práce. Tyto pozitivní zmny u klient obvykle vedou také k vyšším nárokm na poskytování našich služeb. Spolupráce 1. Odesílání klient, spolupráce nad jednotlivými potebami klient: naší nejbližší spolupracující organizací je brnnské pracovišt Tyfloservisu, se kterým máme spolené sídlo. Jedná se o poskytovatele služeb, který provádí sociální rehabilitaci práv osleplých lidí. Spolen s jejich prací se jedná o ucelený komplex zdravotn sociálních služeb nevidomým a jinak zdravotn postiženým. Naše služby se vzájemn doplují. Tyfloservis pijme nového klienta a zjistí, že potebuje poradit se spoustou záležitostí, doporuí naši sociáln právní poradnu, klient ješt neumí samostatn chodit, mžeme po uritou dobu poskytovat prvodcovskou službu. Až se k nám nauí chodit, mže navštvovat celou adu dalších našich aktivit. Další naše spolupráce se odvíjí v oblasti kompenzaních pomcek. Naší snahou je, aby klient obdržel co nejvhodnjší kompenzaní pomcku. Spolupráce je patrná z našich spolených leták informujících o naší innosti, ze spoleného psobení na výstavách a pednáškách. 2. Zvyšování kvalifikace, školení, práce kontaktních míst: Významným partnerem je pro nás Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. V míst našeho psobení spolupracujeme s jejími odbokami, jejichž mnozí lenové obvykle patí mezi významné aktivisty, kteí provádí depistáž a odkazují klientm vhodné odborné služby. Ústedí SONS poskytuje našim pracovníkm celou adu školících aktivit ke zvyšování kvalifikace a odbornosti a to jak pro sociální pracovníky, sociáln právní poradce, tak i pro instruktory výpoetní techniky pro zrakov postižené uživatele. Str. 23/35

8 Odkud klienti picházejí Tyfloservis v prbhu základní sociální rehabilitace, poskytované Tyfloservisem, klient potebuje pedevším sužby sociální pée pedevším prvodcovskou a peditatelskou službu. Dále potebuje poradenství a zapojení do motivaních aktivit; po ukonení základní sociální rehabilitace další intervenní služby zácvik s pomckami na zpístupnní informací (PC pomcky), intervenní služby k udržení nabitých dovedností; pracovn právní poradenství, pípadná možnost rekvalifikace, pípadné zapojení do volnoasových aktivit k zabránní psychopatologickým jevm zpsobených frustrací klienta. lenská základna SONS, která je schopna upozornit na osamle žijící zrakov postižené obany; úady s odbory sociální pée; lékai, uitelé, zamstnavatelé, sousedé. Jak se s námi kontaktovat osobn: návštvou ve stedisku (v pípad nutnosti zajistíme prvodce), ve vtšin pípad je potebný osobní kontakt a pítomnost ve stedisku. Vtšina našich služeb je ambulantní; písemn na naši adresu a to v takové podob, v jaké si klient vyžádá (slepecký tisk, zvtšený ernotisk); elektronicky (e mailem); telefonicky: Dispeink asistentských služeb s vyhrazeným telefonem pro píjem požadavk mže sloužit i k prvnímu kontaktu. Nemusí zde klient žádat jen o konkrétní služby námi poskytované, ale na cokoliv s ím má problémy a my zajistíme kontakt a nasmrujeme. Postup pi vyizování žádostí ve vtšin pípad je nutná návštva klienta u nás (poradní den: tvrtek hod. nebo po vzájemné telefonické dohod i jindy), pokud návštvu u nás zdravotní stav klienta neumožuje, navštívíme klienta sami (terénní sociální práce poskytujeme jen v Brn); rozhovorem s klientem zjistíme poteby a možnosti klienta (poradna, konzultace); na základ tohoto zjištní s pihlédnutím na možnosti a kapacitu centra nabídneme klientovi službu, resp. služby, úast na aktivitách, které poádáme, nebo doporuíme klienta do jiného zaízení (Tyfloservis, Rehabilitaní a rekvalifikaní stedisko Ddina, Ústav pro zrakov postižené v Brn Chrlicích). Spolupracující organizace a instituce Tyfloservis, o.p.s., krajské ambulantní stedisko Brno vzájemná individuální spolupráce v pípad jednotlivých klient (málokdy potebuje klient služby jen Tyfloservisu nebo jen naše); zaškolování nových pracovník (sociálních pracovník, prvodc) v základech práce s nevidomým (jak nevidomého vést, na co si dát pi kontaktu s nevidomým pozor, praktická cviení i v terénu). Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých spolupráce pi zajišování kurz dovedností potebných k získání zamstnání pro zrakov postižené; úast na školení pracovník v oblasti sociáln a pracovn právní, v oblasti technické; spolupráce s právním oddlením SONS; celostátní semináe a výmny zkušeností. Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity stáže student k získání praktických znalostí a kontakt s nevidomými; odborná garance; školení pracovník v oborech oftalmologie, tyflopedie, pedagogika a psychologie. Obecní a krajské úady (odbory sociálních vcí a další) posuzování vhodnosti kompenzaních pomcek pro konkrétní žadatele; vzájemná informovanost o klientech a jejich oprávnných požadavcích; odstraování architektonických bariér z hlediska osob se sníženou orientací v psobnosti úadu. Str. 24/35

9 Cíl innosti Cílem innosti je prostednictvím našich služeb dosahovat vtší samostatnosti a sobstanosti klient, zmírnit negativní dsledky jejich tžkého zrakového nebo jiného postižení: 1. rozšíit potebnou znalost a rozhled tžce zrakov postižených klient pomocí informaní a kontaktní innosti, pednáškami a exkurzemi; 2. zajistit smysluplné využití volného asu i bez možnosti použití zraku a uspokojování specifických poteb tžce zrakov postižených klient poradenskou, asistenní a terapeutickou inností; 3. zvýšit sobstanost a samostatnost tžce zrakov postižených klient pi každodenních i pravidelných úkonech vzdlávacími aktivitami zamenými na procviování získaných dovedností; 4. dosáhnout vtší sobstanosti a samostatnosti prostednictvím služeb na odstraování informaních a komunikaních bariér ze života nevidomých, slabozrakých a ostatních zdravotn postižených osob se specifickými potebami; 5. udržet tžce zrakov postižené v jejich pirozeném domácím prostedí prostednictvím poskytování terénních i ambulantních asistenních služeb. Pozitiva souasného stavu 1) dostupnost našich služeb, naše stedisko je pro objednané klienty oteveno denn od 9 do 17 až 18 hodin, v pátek do 15 hodin; 2) pizpsobivost formy a doby služby potebám klienta; 3) zvyšující se kvalifikovanost zamstnanc, pravidelný nábor pracovník dle poteb; 4) zlepšila se spolupráce s ostatními organizacemi. Negativa souasného stavu 1) neustálá nejistota ve finanní oblasti, poteba víceletého financování; 2) velmi se zhoršující technický stav domu, ve kterém provozujeme služby. Jaké služby neposkytujeme TyfloCentrum Brno, o. p. s. neposkytuje následující služby, mže však zprostedkovat jejich zajištní u dalších poskytovatel zdravotních i sociálních služeb: lékaskou péi, peovatelské a ošetovatelské služby; ubytování a stravování; pjování knih; prodej pomcek; základní nácvik dovedností sebeobsluhy a vaení v domácím prostedí klient; výuku prostorové orientace a samostatného pohybu; kurz psaní a tení Braillova písma pro zaáteníky; nácvik vlastnoruního podpisu; výbr, doporuování a nácvik využívání kompenzaních pomcek, které nejsou založeny na bázi PC; poradenství a testování žadatel o vodící psy. Str. 25/35

10 Pehled obsloužených klient a innost spolenosti v íslech Centrum denních aktivit TyfloCentrum Brno, o.p.s. Sociální služby (skupinové) Dlouhodobé poet jednotlivých služeb celkový poet zúastnných poet klient typ Brno JMK Brno JMK A R T M V L Σ % krátkodobé poet jednotlivých služeb celkový poet zúastnných poet klient typ Brno JMK Brno JMK C H E Σ % Exkurze, pednášky, výstavy v pehledu poet akce celkem klient *) klienti z Brna 1 Beseda se strážníky Mstské policie Cestovatelské besedy s Ing. Maderem divadelní pedstavení Tyršv sad soutž v poznávání kvtin Vyjížka parníkem po Brnnské pehrad Víkendový pobyt na Kuklíku s klienty Další jednorázové výlety a výstavy celkem % *) v celkovém potu klient se objevují i klienti z jiných region mimo JMK Sociální služby (krátkodobé, individuální) typ poet jednotlivých služeb poet klient Brno JMK Brno JMK K I S Σ % Str. 26/35

11 Poradenství S poradenství typ poet jednotlivých služeb poet klient Brno Σ JMK Brno Σ JMK v s k Σ p t e n d Σ % typ porad forma porad Poradenství a konzultaní innost v oblasti odstraování architektonických bariér: V roce 2005 bylo poskytnuto v této oblasti 156 konzultací v celkovém rozsahu 58 hod. 25 min., konzultace v této oblasti poskytujeme i institucím, tch v roce 2005 bylo 98. Zastoupení žadatel o konzultace: Forma konzultací: z Brna a JM kraje ,4 % Telefonické hod. ze Zlínského kraje 2 1,3 % ové hod. 10 min. z kraje Vysoina 4 2,6 % návštva u konzultanta hod. 15 min. z dalších region 17 10,9 % ze Slovenska 6 3,8 % Služby sociální pée (individuální) typ poet jednotlivých služeb poet klient Brno JMK Brno JMK D N P J Σ % Str. 27/35

12 Vysvtlivky k tabulkám: R runí práce a manuální zrunosti, hapestetika, modelování T kurz sociální komunikace (trénink chování v rzných situacích) M kurz rétoriky (umní mluvit, komunikovat, domluvit se) V vaení, práce v kuchyni, stolování L literární klub, literárn-dramatické aktivity * A Aromaterapie nový kurz C cviení, vycházky, pohybová kultura H stolní hry, šachy E exkurze, pednášky, výstavy, divadla K krizová intervence (psycholog) I poskytnutí informace S sociáln právní konzultace a poradenství, všeobecné poradenství v všeobecné s sociální k krizové b odstraování bariér p poštou t telefonicky (mimo objednávání klient) e elektronicky n návštva ve stedisku d doma D doprovod klienta (prvodcovská služba) N návštva u klienta doma, na pracovišti, ve škole P peditatelská služba na úadu, doma, J jiné jednorázové pomoci (pomoc s vyplováním formulá, ) typ porad forma porad služby poskytované skupin služby poskytované individuáln dlouhodobé krátkodobé a aktivity Dobrovolníci v íslech * (spolupráce s oddlením zvukových knih Knihovny Jiího Mahena a s OS Manus) Celkový poet dobrovolník, které máme k dispozici: 22 Poet dobrovolník, které mžeme využít k prvodcovské služb: 15 Poet dobrovolník, kteí chtjí pracovat jako pidlený osobní asistent: 13 Poet dobrovolník, kteí chtjí pomoci pi aktivitách TC: 16 Poet dobrovolných osobních asistent v terénu: 13. Složení podle pohlaví: ženy: 19 muži: 3 Vkové a profesní složení ukazuje následující tabulka: Vk profese do 30 let let let nad 60 let studenti pracující v inval. dchodu v star. dchodu Praxe student, poradenství, konzultace 1. Bartoníková Jitka - studentka 3. roníku na VOŠ knihovnických a informaních služeb v Brn ekovicích zpracování dotazníkové akce pro KJM, zvukovou knihovnu. 2. Beránková Barbora, studentka 5. ro. PF- spec. pedagogika + francouzština - dotazníky o využití pomcek. 3. Douchová Klára, studentka 5. ro. PF - spec. pedagogika - dotazník o podmínkách v mstské doprav a IDS. Dotazník byl v 1. fázi rozeslán J. Koneným em,dále je vyplovala v TC. 4. Kolofíková Klára - FSS MU Brno, magisterské studium psychologie konzultace Str. 28/35

13 5. Novotná Romana, studentka PF MU, 5. ro. spec. pedagogika konzultace k diplomové práci na téma Mateství zrakov postižené ženy. 6. Milan Ržika, student 2. roníku FFS dlouhodobá praxe, celkem 156 hodin, zapojení do innosti TC a všestranná pomoc s klienty i pi píprav a zajišování akcí. 7. Jií Steinbauer, student 2. roníku FFS dlouhodobá praxe, celkem 156 hodin, zapojení do innosti TC a všestranná pomoc s klienty i pi píprav a zajišování akcí 8. Veselá Barbora, studentka 1. roníku LF MU obor rehabilitace 9. Milan Pešák student PedF MU, 5 ro. spec. pedagogika pomoc s dotazníky a grafickou úpravou diplomové práce na téma Vybrané aspekty zamstnatelnosti oban se zrakovým postižením 10. Petr Šiška - student Soc.Ped UHK, 5 ro. vychovatelství konzultace diplomové práce na téma Internet v život osob se zdravotním postižením. 11. Alena Dostálová ESF MU 2. roník bakaláského studia konzultace nad závrenou prací TyfloCentrum Brno, o.p.s. (Ekonomika neziskových organizací) Kalendá akcí jednodenní výlet do Jihlavy, prohlídka centra msta, návštva kostela sv. Jakuba, prohlídka osvtlených prostor, poslech varhan, návštva pravoslavné kaple na námstí pednáška o historii kaple aj., beseda, podrobná prohlídka kaple, návštva TyfloCentra Jihlava beseda pro žáky na ZŠ Pastviny v Brn Komín, zúastnily se 2 tídy 8. roník víkendový psychorehabilitaní pobyt Kuklík penzion Kukla, vycházky a sport. Informace o dní v TC, instrukce úastníkm týdenního rekondiního pobytu, psychologické konzultace Dr. Galvas jednodenní výlet do Olomouce, malá prohlídka msta, výstava reliéfních devných obraz nazvaná Nechte malikých pijíti ke mn, návštva TyfloCentra Olomouc setkání s hercem panem Ladislavem Lakomým pi pásmu Ve stínu pohádkového lesa III. Psychologickou interpretaci pohádek provedl PhDr. Zbynk Galvas. Úast: naši klienti, studenti školy Kamenomlýnská 2, ÚSP Chrlice, školy, veejnost jednodenní výlet do Strážnice skanzen a zámek opakování úspšné soutže pro nevidomé Poznávání kvtin hmatem v Tyršov sad, prbžná píprava soutžících, spolupráce se Veejnou zelení msta Brna výlet parníkem tradiní odpolední plavba po brnnské pehrad jednodenní výlet do Dolních Kounic pro klienty navštvující nácviku soc. dovedností a rétoriky, návštva pravoslavného kostela se zámrem, aby úastníci mli možnost slyšet svoji e, svj projev v jiném, mén obvyklém prostedí týdenní rekondiní pobyt na Kuklíku, odborný program, volnoasové aktivity, výlety a exkurze apod. Výborná spolupráce, dobrá odezva jednodenní výlet do Lednice zámek a skleník, minaret, zámecký park Soutž v POSP TYFLOBRNO první setkání se zrakov postiženými v Mstské knihovn v Beclavi zahájení setkávání se ZP klienty z Beclavska zážitkový kurz ízení motorového vozidla na Masarykov okruhu víkendový psychorehabilitaní pobyt Kuklík, setkání úastník rekondic, úastnili se však i další zájemci, vycházky a sport, výlet, psychologické konzultace Dr. Galvas Den otevených dveí první setkání se zrakov postiženými v Mstské knihovn ve Znojm zahájení setkávání se ZP klienty ze Znojemska druhé setkání v Mstské knihovn v Beclavi Vánoce v TyfloCentru Školení, semináe, prezentaní akce setkání NNO se zástupci KÚ JMK zasedání Krajské rady pro zdravotn postižené úast na HOSPIMedice, seminá o kompenzaních pomckách pro pracovníky soc. odbor setkání pi píprav TYFLOBRNO poádala Kancelá Brno zdravé msto školení sociáln právních poradc a zkoušky setkání NNO na pd MMB a KRZP Str. 29/35

14 Centrum pomcek a informatiky - Tyflocentrum Brno o.p.s. Kurzy obsluhy kompenzaních pomcek na bázi PC Kurzy leníme na základní a nadstavbové. Základní jsou ureny zaáteníkm, kteí získávají kompenzaní pomcku poprvé nebo pecházejí vlivem zhoršení zdravotního stavu na zcela jiný systém ovládání práce PC pomcky nebo na zcela jiný speciální software. Na základní klienti pispívají formou obdrženého píspvku na zácvik s pomckou. Nadstavbové mají klientm umožnit rozvoj dovedností a znalostí, které získali v základním kurzu. Kurzy jsou organizovány v rámci školního roku. asový harmonogram kurz odpovídá školnímu roku (záí erven). lenní kurz podle typu kurz: poet hodin dokonované z roku 2004, které probhly v roce 2005 zapoaté v roce 2005 celkem nadstavbové základní digitální tecí zaízení pro nevidomé základní digitální zvtšovací lupa pro slabozr základní digit. zvtšov. lupa s hlas. podporou celkem poet kurz dokonované z roku 2004, které probhly v roce 2005 zapoaté v roce 2005 celkem nadstavbové základní digitální tecí zaízení pro nevidomé základní digitální zvtšovací lupa pro slabozr základní digit. zvtšov. lupa s hlas. podporou celkem lenní kurz podle regionu: poet hodin dokonované z roku 2004, které probhly v roce 2005 zapoaté v roce 2005 celkem Brno Jihomoravský kraj (bez Brna) Kraj Vysoina Zlínský kraj Ostatní regiony R celkem poet kurz dokonované z roku 2004, které probhly v roce 2005 zapoaté v roce 2005 celkem Brno Jihomoravský kraj (bez Brna) Kraj Vysoina Zlínský kraj Ostatní regiony R celkem Str. 30/35

15 Internetový klub Poet klub v roce 2005: 35 Celkový poet návštvník za rok 2005: 78 Poet pravidelných klient: 5 Metodické dny slouží ke vzdlávání instruktor obsluhy PC pomcek lektoi: Zdeka Vernarská, Bc. Vratislav Bareš úastníci metodických dn: 6 odueno: 64 hodin Kalendá akcí Možnosti internetu pro zaáteníky pednáška v KJM (pednášející Mgr. Radek Pavlíek) 6.4. Možnosti internetu pro pokroilé pednáška v KJM (pednášející Mgr. Radek Pavlíek) Tmavomodrý festival (pipravili RNDr. Hana Bubeníková, Mgr. Radek Pavlíek) Rožnov celostátní týdenní setkání instruktor (pednášející: RNDr. Hana Bubeníková, Mgr. Radek Pavlíek, Zdeka Vernarská) rekondiní pobyt s výukou práce s PC pomckami Kouty nad Desnou (5 instruktor + 2 externí instruktoi) prezentace pomcek na bázi PC pro ZP na veletrhu Invex (pipravili RNDr. Hana Bubeníková, Mgr. Radek Pavlíek, zúastnili se Zdeka Vernarská, Petr Kusák, Vratislav Bareš) Praha Ddina - celorepublikové víkendové setkání instruktor VT pro ZP Praha celostátní zkoušky instruktor (odborný garant vzdlávacích kurz RNDr. Hana Bubeníková a len celostátní zkušební komise Mgr. Radek Pavlíek) 27.4., 25.5., Konzultace Konzultanti: Mgr. Radek Pavlíek, Zdeka Vernarská, Petr Kusák, Bc. Vratislav Bareš Poet hodin celkem za rok 2005: 160 hodin 46 minut Poet konzultací v roce 2005: 362 Poet klient, kteí využili konzultace v roce 2005: 157 Z toho 117 klient využilo jedné až dvou konzultací 37 klient využilo ti až devt konzultací 3 klienti využili deset a více konzultací Z toho 56 klient z Brna 32 z Jihomoravského kraje 36 ze Zlínského kraje 15 z Kraje Vysoina 18 odjinud Co se nejvíce konzultovalo: výbr vhodné sestavy vypalování pomocí programu Nero práce se speciálními programy pro zrakov postižené práce s programy, jejichž ovládání není souástí základního kurzu (Excel, WinAmp, Skype) Optimalizace výbru kompenzaních pomcek na bázi PC pro zrakov postižené Vystavená potvrzení o vhodnosti zvolené kompenzaní pomcky jsou výsledkem odborné poradenské innosti. Následující tabulka zobrazuje poty a typy doporuených pomcek. Str. 31/35

16 Podle region s pravomocí obce rozšíenou psobnosti: typ pomcky * * m. Σ školení Brno sted Brno sever Brno - ekovice Brno Bystrc Brno Kr. Pole Brno - Líše Brno - ernovice 1 1 Brno - St. Lískov Brno - jih 1 1 Brno Vinohrady Σ Brno Boskovice Hodonín Ivanice Mikulov Slavkov u Brna Šlapanice 1 1 Tišnov Vyškov Znojmo Σ JMK bez Brna Bystice nad P Havlíkv Brod Jihlava Mor. Budjovice 1 1 Velké Meziíí Žár nad Sáz Σ Kr. Vysoina Kromíž Luhaovice Otrokovice Rožnov pod R. 1 1 Uherské Hradišt Uherský Brod Vsetín Zlín 1 1 Σ Zlínský kraj Hradec Králové 1 1 Litomyšl Olomouc 1 1 Σ Celkem Str. 32/35

17 Vysvtlivky typ pomcek k pedešlé tabulce: 4 hmatové displeje 8 adaptér hlas. syntetizátoru 5 tecí pístroj pro nevidomé 9 programové vybavení 7 digitální zvtšovací lupa 11 tiskárna 7 * digitální lupa s hlas. podporou 12 zaízení pro penos dat 13 elektronický zápisník - notebook 13 * elektronický zápisník - spec. za. M. ozvuený mobilní telefon autonomní pomcky pídavné pomcky Tvorba a údržba web prbžná aktualizace prbžná aktualizace vytvoení webu a prbžná aktualizace vytvoení webu a prbžná aktualizace vytvoení webu a prbžná aktualizace vytvoení webu a prbžná aktualizace vytvoení webu a prbžná aktualizace Technická podpora klientm V roce 2005 jsme zaali klientm poskytovat novou službu, spoívající v technické podpoe pi poruchách funknosti PC pomcek. Službu jsme poskytli celkem 32 krát, celkový as strávený technickou podporou byl 72,5 hodiny. Tato služba je píspvková a hradí si ji klient sám. Ceník je volen s ohledem na sociální postavení klient a je platný pouze pro tžce zrakov postižené klienty. Provádné úkony: diagnostika závady i nefunknosti, zapojení komponent a externích pídavných zaízení, instalace software, kompletní reinstalace, odvirování, každý úkon koní nastavením prostedí pro poteby konkrétního tžce zrakov postiženého uživatele. Souástí této podpory je i sestavení, pezkoušení funknosti a pedvedení nové kompenzaní pomcky v míst bydlišt klienta. Tuto službu provádíme po dohod s dodavatelskou firmou, která hradí náklady, spojené s poskytnutím této služby. V roce 2005 jsme takto pedali do užívání 34 pomcek. Výuka pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno listopad prosinec 2005, 5 setkání po dvou vyuovacích hodinách, 8 student, instruktor: Mgr. Radek Pavlíek. Výuka probíhala v rámci pedmtu Obsluha pístroj pro oftalmopedy, jejím cílem bylo seznámit studenty s kompletní nabídkou kompezaních pomcek na bázi VT pro zrakov postižené, umožnit jim tyto pomcky si v praxi vyzkoušet a seznámit se s jejich ovládáním student prezentace služeb TyfloCentra Brno, o.p.s. s drazem na kompenzaní pomcky na bázi PC. Další aktivity Pracovníci Centra pomcek a informatiky se podíleli i na realizaci dalších spolených aktivit naší spolenosti (soutž v prostorové orientaci TyfloBrno 2005, zážitkový kurz ízení motorového vozidla na Masarykov okruhu, atd.). Str. 33/35

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

$% &' ( na období 2006-2009! " #

$% &' ( na období 2006-2009!  # $% &' ( % ) *+*+,-.+ */01) 2*'134+5 na období 2006-2009! " # $ &67 8 "9:( Komunitní plán pro msto Hluín 2 OBSAH: ÚVODEM... 5 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ... 6 1.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA... 7 1.2. TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více