Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013"

Transkript

1 Podklad pro VH ČSOS Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013 P-ČSOS pracovalo v roce 2013 ve složení: R. Kamenický - předseda ČSOS, P. Klimpl, Ivan Matějů - místopředsedové ČSOS, Z. Pospíšek, P. Škoda, L. Zřídkaveselý, D. Vystavěl, P. Valášek - členové P- ĆSOS Předsednictvo ČSOS se sešlo v roce 2013 na 8 zasedáních. 1. zasedání P-ČSOS dne v Praze na Chodově vzalo na vědomí informaci o probíhajících oponenturách sportovních svazů na poskytnutí dotace MŠMT 2013 Program I. - Státní sportovní reprezentace, Program II. - Sportovní talent a Program V. - Organizace sportu vzalo na vědomí informaci o průběhu vyúčtování státních dotací MŠMT 2012 Program II. a V. v klubech ČSOS a KSOS vzalo na vědomí informaci o přípravě VI. zimní ODM, která se uskuteční v roce 2014 v kraji Vysočina vzalo na vědomí informaci o jednání se zástupci ČOV a sportovních svazů ohledně informací na zabezpečení účasti na Světových Hrách 2013 schválilo Prováděcí předpisy pro evidenci členů ČSOS pro rok 2013 rozhodlo finálně zformulovat a schválit základní cíle činnosti ČSOS do roku 2016 vzalo na vědomí informace sekce OB v oblasti soutěží, talentované mládeže, reprezentace, metodické činnosti i organizačních věcí schválilo novelizaci Soutěžního řádu soutěží sekce OB s účinností od schválilo novelizaci Klasifikačního řádu soutěží sekce OB s účinností od vzalo na vědomí informace sekce MTBO v oblasti reprezentace vzalo na vědomí informace sekce MTBO o přípravě soutěží schválilo vyslání výpravy na ME v LOB v Lotyšsku ve složení max. 4M + 4Ž + 2RT, vedoucí výpravy R. Klech. schválilo složení výpravy na MS v LOB V Kazachstánu ve složení max. 3M + 3Ž + 2RT, vedoucí výpravy R. Klech schválilo složení výpravy na MSJ v LOB v Lotyšsku ve složení max. 6M + 4Ž + 2RT, vedoucí výpravy R. Horyna schválilo vyslání výpravy na MED v Lotyšsku ve složení max. 2H + 2D + 1RT, vedoucí výpravy Roman Horyna schválilo navýšení rozpočtu na mezinárodní činnost ČSOS v roce 2013 dle požadavků D. Vystavěla a schválilo je rozdělení dle písemného návrhu D. Vystavěla schválilo záměr na vytvoření Středoevropské pracovní skupiny v orientačních sportech schválilo záměr na obsazení člena ČSOS do IOF Foot - O komise od roku 2014 schválilo záměr na uspořádání Event Adviser`s Clinic v OB - MTBO v ČR v roce 2014 vzalo na vědomí posunutí termínu na podání kandidatury na uspořádání ME v OB v roce 2016 schválilo účast zástupců ČSOS na jednání IOF při MS 2013 ve Finsku vzalo na vědomí informaci P. Klimpla a J. Šubrta o spuštění prvních aplikací (evidence ČSOS) v novém informačním systému ČSOS ORIS a jeho následném rozšiřování (registrace v sekcích, přestupy, hostování, přihlášky na závody ) potvrdilo nutnost evidence rodných čísel členů ČSOS v systému ORIS, vzhledem k požadavkům ze strany MŠMT schválilo návrh odměn za umístění na MS, ME a MSJ 2013 schválilo úpravu Hospodářských směrnic (minimální výše státní dotace na přípravu talentů v klubech ČSOS je 3.000,- Kč a kluby musí splňovat podmínky příjemce státní dotace a o navrženou dotaci musí požádat sekretariát ČSOS). vzalo na vědomí přípravu Zpravodaje ČSOS 1/2013 běh a pověřilo předsedy sekcí OB, LOB, MTBO dodáním informací sekcí a sekretariát ČSOS jeho vydáním do konce ledna 2013 poděkovalo pořadatelům z OK Lokomotiva Pardubice za úspěšně uspořádanou Anketu Nejlepší orientační sportovec roku 2012, která se uskutečnila v Pardubicích schválilo přijetí nového klubu Bratrstvo Žďárských vrchů (kraj Vysočina, oblast sekce OB Vysočina) a přidělilo mu zkratku BZR a číslo 0723

2 schválilo přijetí nového klubu Orientační sporty Písek (Jihočeský kraj, Jihočeská oblast sekce OB) a přidělilo mu zkratku OPI a číslo 0423 vzalo na vědomí podepsání kolektivní smlouvy mezi ČSOS a OO ČSTV na období určilo termín VH ČSOS 2013 na sobotu zasedání P-ČSOS dne v Praze na Strahově vzalo na vědomí informaci o jednání zástupců sportovní redakce ČT Praha (J. Bendl, M. Fryš, K.Vosol) a zástupců ČSOS (I. Matějů, J. Šubrt, M. Novotný) ohledně zařazení požadavků ČSOS do programu ČT Sport v roce 2013 vzalo na vědomí informaci o jednání (4.2.) s redaktory SR ČT Brno - P. Kubáskem a P. Sopouškem ohledně požadavků ČSOS v roce 2013, kterého se zúčastnili I. Matějů a J. Šubrt vzalo na vědomí informaci o jednání s představiteli agentury Seven Days Agency, s.r.o.(m. Kráčalík, Z. Vejnarová), firmy Vavrys.cz (P. Vavrys) a zástupců ČSOS (I. Matějů, J. Šubrt) ohledně natáčení a zhotovení TV pořadu sportovního magazínu Žijme sportem vysílaný na programu ČT Sport, ve stopáži 20-ti minut, místa natáčení SK Kamenice a Slovan Luhačovice a M ČR ve sprintu dne 8.5. Pořad bude odvysílán v termínu 25.5 a dále reprízován. vzalo na vědomí informaci o schůzi expertů komise ODM ČOV na které se projednávala připravenost Her VI. LODM 2013 ve Zlínském kraji, VI. ZODM 2014 v kraji Vysočina a příprava výběrového řízení na pořadatele Her VII. LODM 2015 vzalo na vědomí informaci o vydání Ročenky ČSOS 2012) vzalo na vědomí informaci o stavu členské základny ke konci února klubů, 9712 členů, 7720 registrací sekce OB vzalo na vědomí informaci o udělení diplomu ČOV za čin fair play D. Nechanické, L. Kamenické a A. Sklenářovi schválilo přijetí nových klubů - Sportovní klub Ptení (Olomoucký kraj, Hanácká oblast sekce OB) zkratka PTI a číslo 0927, vebr-sport (Jihočeský kraj) zkratka VTA a číslo 0424,OB DDM Kostelec nad Orlicí (Královehradecký kraj, Východočeská oblast sekce OB) zkratka KOR a číslo 0633,SK Los Mělník (Středočeský kraj, Středočeská oblast sekce OB) zkratka LME a číslo 0217 stanovilo pravidla pro hlasování per-rollam - (hlasování per rollam je oprávněn na základě požadavku jednotlivých členů P-ČSOS nebo sekretariátu vyhlásit předseda, který rozhodne o nezbytnosti této forma hlasování) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace, talentované mládeže, soutěží a metodické činnosti schválilo vyslání reprezentace ČR na MS v OB ve Finsku v max. počtu 6 mužů, 6 žen a 3RT, vedoucí R. Novotný schválilo vyslání výpravy na JMS v ČR v počtu 6 juniorů, 6 juniorek a 3RT, vedoucí Jan Potštejnský schválilo vyslání reprezentace ČR na World Games 2013 v Kolumbii v počtu 2 mužů, 2 žen a 2 RT vedoucí J. Šubrt vzalo na vědomí informaci M. Novotného o stavu příprav JMS v OB 2013 v Hradci Králové vzalo na vědomí materiál Reklamní a sponzorské zajištění soutěží ČSOS v OB v roce 2013, který bude zaslán pořadatelům závodů ČSOS v OB 2013 vzalo na vědomí informace o průběhu sezony LOB vzalo na vědomí hodnocení R. Klecha o účasti české seniorské reprezentace na ME v LOB 2013 v Lotyšsku vzalo na vědomí hodnocení R. Horyny o účasti české juniorské reprezentace a výběru dorostu na MSJ a MED v LOB 2013 v Lotyšsku vzalo na vědomí hodnocení R. Klecha o účasti české seniorské reprezentace na MS v LOB 2013 v Kazachstánu schválilo výplatu odměn za umístění na MS, ME a JMS v LOB dle schváleného sazebníku odměn schválilo vyslání reprezentace ČR na ME v MTBO 2013 v Polsku v počtu max. 6 žen, 6 mužů, 3RT, vedoucí J. Vraný shválilo vyslání reprezentace ČR na EP dorostu v MTBO 2013 v Polsku v počtu max. 2 dorostenek, 4 dorostenců, 2 RT, vedoucí P. Lukavec shválilo vyslání reprezentace ČR na MS v MTBO 2013 v Estonsku v počtu max. 6 žen, 8 mužů, 3 RT, vedoucí J. Vraný shválilo vyslání reprezentace ČR na JMS v MTBO 2013 v Estonsku v počtu max. 4 juniorek, 4 juniorů, 2 RT, vedoucí P. Lukavec schválilo novelizaci Soutěžního řádu MTBO a Klasifikačního řádu MTBO a Pravidel MTBO

3 vzalo na vědomí informaci o přípravě závodů v roce 2013 schválilo Zprávu o hospodaření ČSOS za rok 2012, dle písemné předlohy vč. Přiznání daně z příjmu právnických osob, Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty ČSOS za rok Hospodářský výsledek skončil po zdanění ziskem ,52. Vlastní jmění bude navýšeno o Kč,- a ,52 zústane v nerozděleném zisku. vzalo na vědomí zprávu inventarizační komise ve složení P. Škoda (předseda), M. Brettlová, J. Nováková (členové) o provedené inventarizaci majetku k Nebyly zjištěny rozdíly a výsledky byly předány do ekonomického oddělení ČSTV pověřilo J. Šubrta zpracováním závazných pokynů k vyúčtování všech akcí reprezentačních týmů a výběrů dorostu schválila Zprávu o hospodaření České orientační, s.r.o. za rok 2012 dle předložené písemné předlohy včetně Přiznání daně z příjmu právnických osob, Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty České orientační za rok Hospodářský výsledek skončil po zdanění ziskem ,40 Kč,-, který VH schválila ponechat nerozdělený. svolalo na 17. dubna mimořádné zasedání P-ČSOS, které bude výhradně projednávat hlavní směry rozvoje ČSOS v období a jejich realizaci. schválila celkovou úhradu částky 90 tis. Kč zpracovateli IS ORIS za dokončení 2. a 3. fáze projektu. pověřilo J. Šubrta a P. Klimpla předložit návrh na financování provozu, údržby a rozvoje sytému, včetně určení odpovědné osoby za řízení směru dalšího rozvoje IS ORIS T: pověřilo J. Šubrta a P. Klimpla jednat se zpracovatelem IS ORIS o smluvním zakotvení práva a povinnosti obou stran k IS ORIS T: pověřilo J. Šubrta zastupováním ČSOS na VH ČSTV dne 27.dubna v Nymburce a 17. dubna v Praze na poradě předsedů sportovních svazů sdružených v ČSTV vzalo na vědomí informaci ohledně obdržených státních dotací z MŠMT na Programy I, II a V. - ČSOS zatím obdržel v roce 2013 zálohy na státní dotace MŠMT ve výši tis (2.400 tis Program I, 300 tis. Program II, tis. program V.) Celkové výše obdržených dotací budou známy v dubnu schválilo rozdělení obdržené státní dotace MŠMT Program IV Údržba a provoz sportovních zřízení ve výši Kč,- takto : TJ Mariánské Lázně ,- Kč, OK Jiskra Nový Bor ,- Kč, TJ Start Náchod ,- Kč. Veškerou administrativu této dotace povede dle pokynů ČSOS Investiční oddělení ČSTV. poděkovalo J. Novákové za dlouholetou obětavou práci ve funkci ekonomky ČSOS. (J. Nováková ukončí k pracovní poměr na sekretariátě ČSOS po 23 letech a nahradí ji nová ekonomka M. Brettlová) schválilo úpravu Směrnice pro účast na závodech ČSOS. pověřilo J. Šubrta vypsáním výběrového řízení na uspořádání ankety o nejlepšího O-sportovce 2013 vzalo na vědomí informaci P. Klimpla o aktivitách společnosti Suninvent, a jejím zájmu o spolupráci s ČSOS při pořádání závodů (zabezpečování arén) pověřilo J. Šubrta zajistit jednání Redakční rady časopisu Orientační běh s vedením ČSOS 3. zasedání P-ČSOS dne v Praze na Strahově schválilo vratný příspěvek Středomoravskému sdružení orientačních sportů (SMSOS) ve výši ,- Kč na zabezpečení AMS v OB 2014 na základě uzavřené smlouvy mezi ČSOS a SMSOS projednalo Hlavní směry rozvoje ČSOS , které jsou shrnuty v materiálu VIZE zasedání P-ČSOS dne v Praze na Strahově vzalo na vědomí informaci o jednání zástupců sportovní redakce ČT Praha (J. Bendl, K.Vosol) a zástupců ČSOS (P. Klimpl, J. Šubrt, M. Novotný) ohledně upřesnění vysílání přenosů z ČR v OB ve sprintu -záznam a JMS v OB middle - posunutý PP, štafety - PP + summary vzalo na vědomí informaci I. Matějú a J. Šubrta o vývoji ve sportovním prostředí - schválení nových stanov ČOV a ČSTV, změnu názvu ČSTV na Českou unii sportu a změnu jejího účelu a zaměření, ČOV se stává orgán s nejvyšší sportovní autoritou v ČR a ČUS bude poskytovat servis celému sportovnímu prostředí vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace OB, talentované mládeže OB, soutěží OB a rozvoje OB schvaluje úhradu příspěvků pořadatelům závodů v LOB (VRB, OSN) ,- Kč vzalo na vědomí rozdělení příspěvků na talenty LOB v oddílech a klubech (DKP 4300,- Kč, PGP 5700,- Kč, SSU 4500,- Kč, TRI 13600,- Kč, VRB 5500,- Kč, VRL 6400,- Kč) vzalo na vědomí informaci o probíhající sezoně vzalo na vědomí informaci o přípravě pořádání MS a MSJ v roce 2015

4 doporučil provedení analýzy stávajícího webu ČSOS a sekce OB a návrh na vytvoření nových moderních internetových stránek svazu doporučilo provést analýzu jednotlivých programů na pořádání závodů pověřilo předsedu ČSOS dopracováním materiálu Hlavní úkoly ČSOS včetně určení termínů a zodpovědností a jeho předložením do schválilo úpravu rozpočtu ČSOS na rok 2013 na základě informace MŠMT o výši státních dotací a Program I - Sportovní reprezentace a VSA, Program II - Sportovní talent a odhadu částky na Program V - Organizace sportu (upravený rozpočet ČSOS viz příloha č. 1) Po obdržení informace o skutečné velikosti dotace na Program V bude rozpočet na dalším zasedání P-ČSOS doladěn pověřilo J. Šubrta, aby informoval jednotlivé subjekty ČSOS o úpravách rozpočtu. schválilo opravu zprávy o hospodaření ČSOS za rok Hospodářský výsledek skončil po zdanění ziskem ,32 Kč. Vlastní jmění bude navýšeno o ,- Kč a ,32 Kč bude ponecháno jako nerozdělený zisk. schválilo podání kandidatury na pořádání ME v OB 2016 a ME v trail-o 2016 v Jeseníku zabývalo se dopisem ohledně sporu o mezi KOU a ASU a konstatovalo, že se jedná o spor mezi dvěma občanskými sdruženími a není v pravomoci P-ČSOS do tohoto sporu vstupovat. Bylo by žádoucí, aby se tento spor vyřešil smírem mezi oběma občanskými sdruženími vzalo na vědomí informaci o průběhu stavu příprav pořádání AMS 2014 vzalo na vědomí informaci o natáčení pořadu Žijme sportem, který bude poprve vysílán poděkovalo klubu OK Lokomotiva Pardubice (pořadatelům MČR v OB ve sprintu) za úspěšné upořádání MČR, které probíhalo za asistence kamer ČT vzalo na vědomí informaci z IOF o poptávce na uspořádání AMS v LOB v letech v ČR vzalo na vědomí informaci o stavu příprav pořádání JMS v OB 2013, kterou předložil P. Klimpl delegovalo I. Matějů a J. Šubrta na finále přeboru škol v Plané nad Lužnicí a na Hry VI. LODM ve Zlínském kraji 5. zasedání P-ČSOS dne v Brně o zveřejnění výše dotace MŠMT program V - Organizace sportu a jejím poskytnutí sportovním svazům informaci ADV ČR o výsledcích dopingové kontroly při MČR ve sprintu s výsledkem 5x negativní jednání R. Kamenického se zástupcem Nadace OB E. Cigošem o dalších možnostech spolupráce mezi Nadací OB a ČSOS v následujících letech vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace OB, talentované mládeže OB, soutěží OB a rozvoje OB schválilo prodloužení funkčního období šéftrenéra juniorské reprezentace J. Potštejnského a vedoucího VD sekce OB M. Cahela do poděkovalo pořadatelům celostátního přeboru škol v orientačním běhu a jmenovitě J. Vebrovi za zorganizování závodů za velmi ztížených podmínek způsobených povodněmi pověřilo D. Vystavěla jednáním s pořadateli školy lyžování o účasti zájemců z řad členů ČSOS na kursu lyžování v prosinci 2013 se zaměřením na VI. ZODM 2014 vzalo na vědomí informaci o probíhající sezóně souhlasilo s poskytnutím vratného příspěvku klubu VLI na pořádání MS a MSJ v MTBO v roce 2015 ve výši ,- Kč na pokrytí nezbytných výdajů vzalo na vědomí informaci D. Vystavěla o jednáních při MS v OB 2013 ve Finsku (presidentská konference IOF, jednání Foot-O komise, jednání evropských federací) a o přípravě jednání předsednictva IOF v Praze v termínu schválilo způsob dopracování realizace hlavních úkolů rozvoje ČSOS schválilo úpravu rozpočtu ČSOS na rok 2013 na základě informace MŠMT o výši státních dotací na Program V - Organizace sportu. pověřilo J. Šubrta, aby informoval jednotlivé subjekty ČSOS o úpravách rozpočtu. pověřilo TJ Turnov oddíl OB pořádáním ankety o nejlepšího O sportovce 2013 pověřilo gen. sekretáře J. Šubrta rozesláním potvrzení (licencí) o zřízení KS ČSOS v jednotlivých krajích ČR, tak aby se tyto KS ČSOS staly řádnými členy KS ČUS v jednotlivých krajích vzalo na vědomí informaci I. Matějů o přidělení LODM v roce 2015 Plzeňskému kraji, s tím že další jednání o doplnění OB do programu LODM povedou P. Klimpl a I. Matějů vzalo na vědomí informaci I. Matějů o stavu zabezpečení televizních přenosů z JMS 2013 (4.7. odložený přenos z middle, 6.7. přímý přenos ze štafet v 11,55-14,00, minutový sestřih ze všech závodů MSJ)

5 vzalo na vědomí informaci o Tiskové besedě s programem MSJ v HK a MS ve FIN, která se uskuteční dne od 11:30 v Hradci Králové. Za ČSOS se zúčastní P. Klimpl a J. Šubrt. vzalo na vědomí informaci I. Matějů os stavu jednání s TK PLUS ohledně zajištění hlavního partnera LESY ČR s.p. pro rok 2013 a 2014 vzalo na vědomí informaci I. Matějů o realizaci projektu Žijme sportem o OB, který byl poprvé odvysílán na ČT Sport dne 25.5 a poděkovalo klubům LCE a KAM za výbornou propagaci našeho sportu vzalo na vědomé informaci o konání schůzky dne od 15 hod u mpř. ČOV F. Šumana, ohledně dalšího postavení tzv. přidružených sportů v ČOV. Za ČSOS se schůzky zúčastní J. Šubrt. 6. zasedání P-ČSOS dne v Praze na Strahově vzalo na vědomí informaci o zveřejnění zadávací dokumentace Nadace OB pro přidělení grantu SCM a SCD na rok 2014 vzalo na vědomí informaci o průběhu tiskové konference ČSOS dne v Praze potvrdilo schválení per rollam o rozdělení finančních příspěvků na nadstandardní přípravu top reprezentantů v OB, MTBO schválilo rozdělení finančních příspěvků na nadstandardní přípravu top reprezentantů v LOB vzalo na vědomí informaci 2013 D. Vystavěla a R. Kamenického o jednáních při MS v OB ve Finsku (zasedání evropských federací, prezidentské konference, IOF FOOT komise) přesunulo projednání koncepce práce ČSOS v mez. oblasti na další jednání P-ČSOS vzalo na vědomí informaci D. Vystavěla o uspořádání AMS v LOB v letech 2016 (RUS), 2018(EST) a 2020 (FIN) nominovalo D. Vystavěla, J. Šubrta a R. Kamenického na slavnostní setkání (večeři) s vedením IOF dne v Praze a požádalo předsedy sekcí o navržení témat a okruhů k diskusi s vedením IOF vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti zajištění soutěží OB vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti talentované mládeže vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti rozvoje OB ocenilo dosažené výsledky českých reprezentantů na MSJ v OB vzalo na vědomí informaci o přípravě sezony a uložilo sekci LOB předložit prováděcí pokyny k soutěžím LOB vzalo na vědomí informaci sekce MTBO o probíhající sezoně vzalo na vědomí informaci o průběhu příprav MS v MTBO 2015 vzalo na vědomí návrh sekce MTBO na zřízení IT komise (rady) ČSOS ocenilo dosažené výsledky českých reprezentantů na MS a MSJ v MTBO poděkovalo pořadatelskému týmu KHSOS v čele s. M. Novotným za technické uspořádání MSJ v OB 2013, které proběhlo na velmi vysoké úrovni vzalo na vědomí písemnou informaci M. Novotného o uspořádání MSJ v OB 2013 v Hradci Králové včetně vyrovnání finančních závazků vyplývající ze smlouvy mezi KHSOS a ČSOS požádalo předsedu org. výboru KHSOS M. Novotného o uspořádání semináře pro pořadatele významných mezinárodních závodů v ČR vzalo na vědomí informaci J. Šubrta o konání a výsledcích závodů v OB v rámci Světových her 2013 vyjádřilo nespokojenost s vystoupením české reprezentace v OB na Světových hrách 2013, resp. s podceněním významu akce ze strany vedení reprezentace OB vzalo na vědomí informaci D. Vystavěla a I. Matějů o stavu příprav AMS v OB 2014, které se uskuteční v termínu srpna v Olomouci vzalo na vědomí informaci J. Šubrta o plnění rozpočtu ČSOS 2013 vzhledem k vyúčtování státních dotací svolalo VH ČSOS 2013 na sobotu 7. prosince 2013 od 13:00 v Praze v budově ČUS na Strahově s účastí 39 delegátů s hlasem rozhodujícím stanovilo počet delegátů dle závěrů VH ČSOS 2012 takto: KS ČSOS - 14, sekce OB - 18, sekce LOB - 3, sekce MTBO - 4 delegáty uložilo zaslat na sekretariát ČSOS seznam delegátů VH za KS ČSOS za jednotlivé sekce včetně ových adres do Z: P.Klimpl, P. Škoda, Z. Pospíšek a za KS ČSOS uložilo sekretariátu ČSOS rozeslat pozvánku a podkladové materiály pro jednání VH ČSOS jednotlivým delegátům T: Z: J. Šubrt schválilo programový dokument Vize 2016, ze kterého vyplývají úkoly pro jednotlivé garanty; pověřilo L. Zřídkaveselého zpracováním návrhů finančních potřeb pro realizaci jednotlivých cílů

6 vzalo na vědomí informaci oddílu OB TJ Turnov (TUV) o uskutečnění o nejlepšího O sportovce 2013 v sobotu 30. listopadu 2013 schválilo odměny za umístění reprezentantů na MS, ME a MSJ v OB, LOB a MTBO v roce 2013 dle schváleného sazebníku odměn v celkové výši 523,5 tis. Kč požádalo vedení sekcí ČSOS aby navrhlo do členy do připravované rady IT ČSOS vzalo na vědomí požadavek Z. Pospíška a P. Valáška o přehodnocení termínu VH ČSOS od roku 2014 vzalo na vědomí informaci I. Matějů o podepsání reklamní smlouvy na závody MČR v OB na klasické trati, MČR v OB štafet a družstev 2013 mezi ČSOS, ČO s.r.o. a TK Plus vzalo na vědomí informaci I. Matějů o zaslání kalendáře hlavních závodů IOF a ČSOS 2014 redakci sportu ČT a o zpracování seznamu vybraných závodů, kde je zájem ze strany ČSOS na realizaci přenosů, reportáží či dokumentů vzalo na vědomí dopis od Z. Koče o problémech při organizaci veteránského MS v OB zasedání P-ČSOS dne v Praze na Strahově vzalo na vědomí informaci o zveřejnění dopinkové kontroly z MČR družstev z výsledkem 5 x negativní vzalo na vědomí informaci o závěru porady sekretářů sportovních svazů sdružených v ČUS vzalo na vědomí informaci o zasedání předsednictva IOF v Praze v termínu vzalo na vědomí informaci o jednání s ředitelem VSC MŠMT Z. Břízou a M. Markem ohledně hodnocení roku 2013 a zařazení o-běžců do VSC na další období, kterého se zúčastnili I. Matějů a J.Šubrt vzalo na vědomí informaci o jednání komise NEČOV za řízení mpř. ČOV F. Šumana, která připravuje statut Neolympijské části českého sportu a jeho zastoupení v ČOV a systém posuzování a uznávání sportovních svazů v ČR, kterého se ve dnech a zúčastnil I. Matějů vzalo na vědomí informaci o schůzi expertů komise ODM ČOV, na které se projednávala připravenost Her VI. ZODM 2014 v kraji Vysočina a byl vybrán pořadatel Her VII. LODM Plzeňský kraj. Do programu těchto her byl dodatečně zařazen i orientační běh vzalo na vědomí svolání a organizační zajištění shromáždění sekce OB dne v Praze vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti zajištění soutěží schválilo příspěvky za kvalitu závodů v roce 2013 podle předloženého návrhu v celkové výši 170 tis. Kč jmenovalo P. Košárka šéftrenérem juniorské reprezentace OB na dobu určitou od do vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti talentované mládeže jmenovalo M. Cahela šéftrenérem výběru dorostu v OB na dobu určitou od do vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti metodické činnosti vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti rozvoje OB vzalo na vědomí informaci sekce LOB o přípravě reprezentací LOB vzalo na vědomí vydání Prováděcích předpisů LOB 2014 a Prováděcích pokynů k registraci vzalo na vědomí informaci o konání Shromáždění sekce LOB a zvolených delegátech na VH ČSOS vzalo na vědomí informace o škole lyžování vzalo na vědomí informaci sekce MTBO o probíhající sezoně vzalo na vědomí informaci o shromáždění sekce MTBO vzalo na vědomí Hodnocení výsledků MSJ v OB 2013 a Hodnocení činnosti juniorské reprezentace ČR v OB v roce 2013 ocenilo zvláště zisk 3 medailí (M. Hubáček stříbrná (sprint), štafety juniorek a juniorů (zlato) poděkovalo šéftrenérovi juniorské reprezentace ČR v OB J. Potštejnskému a také celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací OB v roce 2013, ale i za celé období, kdy pracovali u juniorské reprezentace ČR vzalo na vědomí Hodnocení čínnosti seniorské reprezentace v MTBO a Hodnocení činnosti juniorské reprezentace a výběru dorostu v MTBO ocenilo zvláště zisk 3 medailí (štafeta mužů (zlato), K. Bogar long (zlato), sprint (bronz)) z MS v MTBO, 3 medailí (štafeta mužů (bronz), J. Hradil long a sprint (bronz)) z ME v MTBO a 6 medailí (štafeta juniorek (stříbro), K. Nováková long (bronz), V. Kubínová sprint (bronz), V. Ludvík middle (stříbro), long (bronz), T. Staněk long (stříbro)) z JMS v MTBO poděkovalo šéftrenérovi seniorské reprezentace ČR v MTBO J. Vranému a také celému realizačnímu týmu za odvedenou práci se seniorskou reprezentací MTBO v roce 2013 poděkovalo šéftrenérovi juniorské reprezentace MTBO P. Lukavcovi a také celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací MTBO v roce 2013

7 vzalo na vědomí informaci M. Novotného o zhodnocení pořádání JMS v OB 2013, zvláště v jeho ekonomické oblasti a doporučením pro pořadatele dalších významných světových akcí v OB a MTBO v ČR schválilo návrh na odměny šéftrenérů reprezentačních týmů ČSOS na rok 2014 vzalo na vědomí informace o čerpání rozpočtu ČSOS 2013 vzhledem k vyúčtování státních dotací a schválilo rozdělení dosud nerozdělené poslední části doplatku MŠMT Programu - V schválilo Zásady na rozdělování dotace z MŠMT Program I - Státní reprezentace mezi jednotlivé sekce a reprezentační týmy ČSOS vzalo na vědomí první návrh rozpočtu ČSOS 2014 a doporučilo jeho dopracování do dalšího zasedání P-ČSOS uložilo zpracovat závaznou informaci pro pořadatele i závodníky o průběhu vyhlášení vítězů na závodech MČR a Českého poháru (viz. obdobná směrnice IOF) Z:Šubrt T delegovalo R. Kamenického a I. Matějů na jednání Komise vnějších vztahů ČOV a J. Šubrta na jednání Komise zahraničních vztahů ČOV dne delegovalo R. Kamenického na poradu předsedů sportovních svazů vzalo na vědomí informaci o přípravě TV přenosů z MS 2014 v OB (Itálie) a MS 2014 v LOB (Rusko), na kterých by se společně podílelo IOF a domácí pořadatel. IOF předpokládá podíl vyspělých skandinávských zemí i dalších federací na finančním zabezpečení těchto přenosů, přičemž se předpokládá, že by pořady zabezpečoval režisér K. Jonák se svými domácími spolupracovníky. V tomto směru je třeba vést jednání s vedením SR ČT o zařazení těchto přenosů do programu ČT SPORT a také posílit rozpočet ČSOS na rok 2014 na zakoupení těchto přenosů. nominovalo K. Bogara do Ankety Junior roku zasedání P-ČSOS dne v Turnově vzalo na vědomí informaci o poradě sekretářů sportovní svazů sdružených v ČSTV, vzalo na vědomí informaci o poradě předsedů sportovních svazů sdružených v ČUS vzalo na vědomí informaci o zasedání mezinárodní komise ČOV vzalo na vědomí informaci o odevzdání žádostí na neinvestiční dotace z programu MŠMT I, II vzalo na vědomí informaci o jednání s firmou Suninvent na veletrhu Sportlife vzalo na vědomí informaci o jednání VH složky ČOV - Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí (ČKSOI) dne na kterém se projednával způsob komunikace s různými orgány ČOV a příprava zásad pro přijímání členů ČOV vzalo na vědomí informaci o jednání VV ČAUS dne vzalo na vědomí informaci o semináři Český sport a média, který pořádala komise vnějších vztahů ČOV vzalo na vědomí informaci o jednání s producentem SR ČT J. Bendlem dne ohledně zařazení požadavků ČSOS do programu ČT Sport v roce 2014 vzalo na vědomí informaci o jednání s jednatelem a gen. ředitelem TOI TOI, s.r.o. ing. Karlem Svobodou na kterém byla podepsána smlouva o propagaci a spolupráci s ČSOS v roce 2014 vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti soutěží, reprezentace, talentované mládeže a metodické činnosti vzalo na vědomí informaci v oblasti rozvoje OB a Sportu pro všechny souhlasí se jmenováním R. Zbranka jako národního kontrolora ME v OB 2016 souhlasí s vyhlášením hájených (uzavřených) prostorů pro ME v souladu s předloženým návrhem vzalo na vědomí informaci sekce LOB v oblasti soutěží vzalo na vědomí informaci o přípravách reprezentačních týmů vzalo na vědomí informaci o škole lyžování pro účastníky VI. ZODM 2014 vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace vzalo na vědomí informaci o přípravě sezony 2014y vzalo na vědomí informaci o stavu přípravy MS v MTBO vzalo na vědomí předložené materiály EYOC 2013 zpráva o účasti a Hodnocení účasti VD v roce 2013 poděkovalo vedoucímu VD ČR M. Cahelovi a také celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s výběrem dorostu v roce 2013 vzalo na vědomí informaci o činnosti České orientační, s.r.o. za rok 2013 uložilo I. Matějů a J. Šubrtovi pokračovat v jednání s partnery ČSOS při uzavírání smluv pro sezonu 2014 schválilo poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč z nerozděleného zisku minulého období pro ČSOS určený pro zabezpečení jeho hlavní činnosti seznámilo se s předloženým upraveným rozpočtem ČSOS na rok 2012 a doporučilo předložit tento návrh rozpočtu delegátům VH ČSOS 2013 projednalo návrhy podkladových materiálů k VH ČSOS 2012 a doporučilo je předložit delegátům VH ČSOS 2013

8 seznámilo se se stavem příprav nového webu ČSOS a jmenovalo zástupce ČSOS, kteří budou konzultovat a oponovat vytvoření webu ČSOS pověřilo sekretariát ČSOS podepsat s zpracovateli nového webu smlouvu o termínech jednotlivých kroků vytváření webu ČSOS a zabezpečení jeho financování. jmenovalo inventarizační komisi ČSOS za rok 2013 ve složení P. Škoda - předseda, M. Brettlová, J. Nováková - členové jmenovalo likvidační komisi ČSOS za rok 2013 ve složení I. Matějů - předseda, Z. Pospíšek, J. Šubrt - členové schválilo přijetí nového klubu OB Říčany (Sportovní o.p.s.) - (Středočeská kraj) a přidělilo mu zkratku RIC a číslo 0218 pověřilo sekretariát ČSOS aby rozeslal informaci klubům ČSOS, že veškeré náměty a připomínky k vylepšení IS ORIS, směřovaly na sekretariát ČSOS, který stanový prioritu jednotlivých úprav doporučilo podepsat novou smlouvu mezi ČSOS s f. Žaket na vydávání časopisu Orientační běh na rok 2014 schválilo Pravidla Trail-O a Soutěžní řád Trail-O 2014 schválilo Prováděcí předpisy pro evidenci členů ČSOS pro rok 2014 Zápisy z jednání P-ČSOSjsou k dispozici na

Z á p i s č. 2/2015. z 2. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne 4. 3. 2015 v Praze na Strahově

Z á p i s č. 2/2015. z 2. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne 4. 3. 2015 v Praze na Strahově Z á p i s č. 2/2015 z 2. zasedání, které se konalo dne 4. 3. 2015 v Praze na Strahově Přítomni: Omluveni: Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt, Hranička, Klech, Horyna,

Více

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Přítomni: Petr Klimpl, Jan Netuka, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek Radek Novotný, Marek Cahel,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ

SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6, tel./fax: 242 429 212, tel.: 233 017 410, mobil: 737 011 553, email: csos@cstv.cz, http:www.orientacnisporty.cz SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 6. 8. 2014; čas jednání 16:00-20:30 Přítomni: D. Kantor, M. Komárek, J. Kozel, T. Macko, R. Novák Omluveni:

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení STANOVY ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ I. Úvodní ustanovení 1. Český svaz orientačních sportů (dále také jen ČSOS ) je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 17.11. 2005 v Rokycanech

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 17.11. 2005 v Rokycanech Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 17.11. 2005 v Rokycanech Přítomni: Jančálek, Dobeš, Kupová, John, Slavík, Koblížek, Jakoubek, Matyášová, Palánová Omluveni: John, Vaňura 1. Zahájení

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Výkonný výbor okresního sdružení ČUS Vsetín Z Á P I S č. 2 ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Schůze byla zahájena v 16.00 hodin. Schůzi zahájil a řídil

Více

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 18 roků s licencí A

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 18 roků s licencí A Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu Příloha č. 1 Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 18 roků s licencí A Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 1. Bořánek Michal H16

Více

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS Vydal: Komise propagace a marketingu ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 28. 10. 2014 1 ORGANIZAČNÍ STATUT Komise propagace a marketingu (dále jen Komise)

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS)

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Datum: 16. prosince 2011 Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Místo: České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice Účast: ACB ABK České Budějovice Šumava

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava Přítomní: Petr Ryška, Petr Adamec, Luboš Imryšek, Petr Vodák, Andrea Balášová Omluveni: Hosté: Schůzi zahájil a řídil: Petr Ryška předseda sekce plavání Program: 1. Kontrola zápisu 2. Reprezentace, SCM,

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Ostatní sportovní střediska - OSpS platné od 1.1.2014 Zpracovali: R. Řehořová,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 23 v mandátním období 2010 2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 23 v mandátním období 2010 2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 23 v mandátním období 2010 2014 Místo a termín: Praha, 25. 04. 2014; Čas jednání: 16:00-18:30 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč (16:52 17:39), J. Donauschachtl, M. Edl,

Více

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru Účastníci Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.12.2006 v Praze Výkonný výbor Martin Maršálek, Vlastimil Pabián, Gerhard Knop, Ivan Králík, Martin Frélich, Aleš Opravil Sekretář Dalibor Nováček

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 4/2015 z jednání VV dne 18. 3. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV) Sportovní ředitel

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2013

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2013 Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu Závěrečná zpráva za rok 2013 Obsah závěrečné zprávy: A) Název projektu B) Příjemce projektu C) Řešitel projektu D) Cíle projektu E) Personální

Více

Soubor usneseni DR a Pléna DR za období 1.6.08-27.5.09 Připraveno jako písemná příloha zpráva předsedy DR pro jednání konference SLČR dne 29.5.

Soubor usneseni DR a Pléna DR za období 1.6.08-27.5.09 Připraveno jako písemná příloha zpráva předsedy DR pro jednání konference SLČR dne 29.5. Soubor usneseni DR a Pléna DR za období 1.6.08-27.5.09 Připraveno jako písemná příloha zpráva předsedy DR pro jednání konference SLČR dne 29.5.09 Jednání DR dne 26.8.08 2. Zpráva prezidenta SLČR o činnosti

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE Telefon/fax : 466 300 964 e-mail: kspce.cstv@quick.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis

Více

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS Směrnice pro SpS OBSAH SMĚRNICE SpS 1. Základní pojmy směrnice SpS... 108 2. Závazné podmínky pro činnost SpS... 109 3. Náplň práce, práva a povinnosti trenéra SpS... 109 4. Kriteria pro zařazování, setrvání

Více

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr.Jiří Orlický,

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Přítomni: Omluveni: 1. Zahájení v Ústí nad Orlicí Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Matyášová,Koblížek, Němec, Palánová, Pluhařová.

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. 1. 2. 2014, Praha, Hotel Svornost Přítomní členové výboru: Z. Coufalová, R. Dacejová, L. Jánský, R. Kopecká, K. Másilková, L. Richterová, V. Kracíková

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže) 1. Úvodní ustanovení Článek I. Všeobecná ustanovení Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

Zápis z dozorčí rady konané dne 25.4.2014

Zápis z dozorčí rady konané dne 25.4.2014 Zápis z dozorčí rady konané dne 5..0 Přítomni: Ing. Jindřich Svoboda, Ing. Martin Barták, Lenka Krejčíková Omluven: Ing. Petr Villner. Informace o stavu Sportovního klubu SC Kolín a HC Kolínští Kozlové

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Jméno Kategorie Registrační E-mail, telefon

Jméno Kategorie Registrační E-mail, telefon Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 14 roků s licenci A, B Jméno Kategorie Registrační E-mail, telefon číslo 1 Soška Petr H14 ZBM0211 soskoren@seznam.cz 2 Coufal Jáchym H14 ZBM0200 svatos.coufal@seznam.cz

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS

Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS konaného dne 3.12.2013 v Praze 16.00-21.00 hodin Účastníci Výkonný výbor Sekretář Dozorčí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník,Vlastimil Pabián, Ivan Králík, Vlastimil

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16.11.2006 na Strachotíně

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16.11.2006 na Strachotíně Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16.11.2006 na Strachotíně Přítomni: Hosté: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Koblížek Jakoubek, Vaňura, Slavík, Palánová, John, Matyášová, Němec Tlamka

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

world MTB orienteering championships Liberec

world MTB orienteering championships Liberec wmtb world MTB orienteering championships Liberec Vážení sportovní přátelé, příznivci orientačních sportů, či jen náhodní čtenáři? Dostává se Vám do rukou informační brožura vydaná u příležitosti významné

Více

Zásady činnosti Sportovních center mládeže

Zásady činnosti Sportovních center mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 12 200/2004 50 Zásady činnosti Sportovních center mládeže Článek I Všeobecná ustanovení 1. Zásady pro činnost Sportovních center mládeže vycházejí ze

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ I. HOSPODAŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY Informace o hospodaření TJ Přeštice 1. Výkonný výbor včele s hospodářem řádně spravuje a hospodaří s majetkem TJ Přeštice tak,

Více

Sdělení prezidenta č. 7/2001

Sdělení prezidenta č. 7/2001 Sdělení prezidenta č. 7/2001 Úvodem: Toto sdělení vychází trochu opožděně, ale aktuální a důležité informace byly uveřejněny již dříve jinými formami. V dále uvedených závěrech jsou některé pasáže zkráceny.

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel 3. Řešitel projektu 4. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2011 5. Seznam členů SCM v roce

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 5. 6. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno Přítomni: Radim Vašík, František Košvica, Kateřina Nedbalcová Nepřítomni: - Zapisovatel: Radim Vašík Výkonný výbor je usnášeníschopný

Více

Závěrečná zpráva o projektu provozování Sportovního centra mládeže Praha

Závěrečná zpráva o projektu provozování Sportovního centra mládeže Praha Závěrečná zpráva o projektu provozování Sportovního centra mládeže Praha v roce 2012 Obsah závěrečné zprávy: a) Název projektu b) Příjemce projektu c) Garant projektu d) Hlavní cíle projektu e) Plnění

Více

Obsah: 1. Bilance státních zdrojů (dotace MŠMT a MF ČR) za rok 2010

Obsah: 1. Bilance státních zdrojů (dotace MŠMT a MF ČR) za rok 2010 Obsah: 1. Bilance státních zdrojů (dotace MŠMT a MF ČR) za rok 2010 2. Bilance státních zdrojů pro rok 2011 a návrh na jejich rozdělení v roce 2011 3. Bilance vlastních zdrojů ČSTV za rok 2010 4. Bilance

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012

Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012 Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012 Místo konání: Praha - Strahov Přítomni: Musil, Škácha, Osička, Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, Drašnar, Fruehauf, Vokoun, Pavelka

Více

I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE

I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE STŘEDOČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ PROVÁDĚCÍ POKYNY K soutěžím Středočeské oblasti Sekce OB ČSOS pro rok 2013 I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 1. Mistrovství Středočeské oblasti v nočním OB Pá 05.04.2013, TUR (při

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory

17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory ROZPIS ZÁVODU 17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory Pořadatel: SK Orientační sporty Nové Město na Moravě z pověření Českého svazu orientačních sportů Datum: 17. 10. 2015 sprint,

Více

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 18 roků s licencí A

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 18 roků s licencí A Sportovní centrum mládeže OB Moravskoslezský kraj Příloha č. 1 Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 18 roků s licencí A Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 1. Magda Bruková D16 TRI0054 magda-b@seznam.cz

Více

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 POŘADATEL : SHERPA, Ing. Václav Marek TECHNICKÉ USPOŘÁDÁNÍ : TJ Tatran Sedlčany

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Předseda schůze Radek Böhme zahájil v 11.15 hodin výroční členskou schůzi Klubu Obedience

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu:

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu: Z á p i s z valné hromady Západočeského badmintonového svazu, o.s. konané 3. června 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: zástupci

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy:

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy: Prováděcí pokyny k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008 Přílohy: Grafické znázornění organizace a řízení SCM ČSTT Grafické znázornění zdravotního zajištění SCM ČSTT Rozpočet

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20 22.3.2015 Praha Přítomni: Hosté: Nedostavil se: L.Vondráčková, A.Pospíšil, M.Barda, L.Adámek, M.Bartoň, P.Novák, R.Bendl J.Sviták, V.Chalupa A.Staněk

Více

Z á p i s č. 4/2016. ze 4. zasedání VV-ČSOS, které se konalo dne 15. 6. 2016 v Praze na Strahově

Z á p i s č. 4/2016. ze 4. zasedání VV-ČSOS, které se konalo dne 15. 6. 2016 v Praze na Strahově Z á p i s č. 4/2016 ze 4. zasedání, které se konalo dne 15. 6. 2016 v Praze na Strahově Přítomni: Hosté: Omluveni: Kamenický, Matějů, Jirásek, Vystavěl, Pospíšek, Šubrt, Vebr, I. Novák Klimpl, Škoda, Zřídkaveselý

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 25. LEDNA 2015, MILOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 25. LEDNA 2015, MILOVICE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 25. LEDNA 2015, MILOVICE 1. Valná hromada Asociace malého fotbalu České republiky (dále jen jako VH ) zvolila zapisovatelem jednání

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O POUŽITÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O POUŽITÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE občanské sdružení Palackého 2547 tel.: 602 619 991 530 02 Pardubice http:// www.lpu.cz 602619991 IČO: 26606747 e-mail: lpu@vco-ob.cz účet: 1069724001/5500 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O POUŽITÍ

Více

ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016

ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016 V Praze 5. října 2015 ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016 Tento dokument popisuje systém výběru sportovců do SCM a systém rozdělování finančních prostředků SCM pro rok 2016. Systém je v souladu s

Více

Smlouvu o spolupráci

Smlouvu o spolupráci I Smlouva Níže uvedeného o spolupráci při organizaci seriálu závodů českého poháru v dlouhém triatlonu dne, měsíce a roku uzavřeli Český svaz triatlonu 0.5. se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 zastoupený

Více

I. Hlavní zásady a priority

I. Hlavní zásady a priority STATUT SPORTOVNÍ ČINNOSTI ČRS I. Hlavní zásady a priority 1. Rozvíjení a popularizace rybářského sportu a organizování rybářských soutěží na všech úrovních patří k tradičním činnostem Českého rybářského

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Program jednání

Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Program jednání Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. konané 27. února 2007 na pracovišti Slovanka Přítomni: J. Chýla, M. Glogarová, P. Hedbávný, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Humlíček, V. Janiš, K.

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR Svaz modelářů České republiky Klub leteckých modelářů České republiky VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR platí od r. 2014 Tímto vydáním se ruší předcházející Vnitřní ustanovení platné od r. 2010 Obsah 1. KLUB

Více

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ OFS ÚSTÍ NAD LABEM 3.7.2015 Program: Prezence, administrativní a finanční náležitosti Zahájení Zpráva předsedy VV OFS Ústí

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

Projekt. provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu. Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s.

Projekt. provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu. Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s. Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s. Grantový program Sportovní centra dětí v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2015 Jihlava,

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více