Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013"

Transkript

1 Podklad pro VH ČSOS Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013 P-ČSOS pracovalo v roce 2013 ve složení: R. Kamenický - předseda ČSOS, P. Klimpl, Ivan Matějů - místopředsedové ČSOS, Z. Pospíšek, P. Škoda, L. Zřídkaveselý, D. Vystavěl, P. Valášek - členové P- ĆSOS Předsednictvo ČSOS se sešlo v roce 2013 na 8 zasedáních. 1. zasedání P-ČSOS dne v Praze na Chodově vzalo na vědomí informaci o probíhajících oponenturách sportovních svazů na poskytnutí dotace MŠMT 2013 Program I. - Státní sportovní reprezentace, Program II. - Sportovní talent a Program V. - Organizace sportu vzalo na vědomí informaci o průběhu vyúčtování státních dotací MŠMT 2012 Program II. a V. v klubech ČSOS a KSOS vzalo na vědomí informaci o přípravě VI. zimní ODM, která se uskuteční v roce 2014 v kraji Vysočina vzalo na vědomí informaci o jednání se zástupci ČOV a sportovních svazů ohledně informací na zabezpečení účasti na Světových Hrách 2013 schválilo Prováděcí předpisy pro evidenci členů ČSOS pro rok 2013 rozhodlo finálně zformulovat a schválit základní cíle činnosti ČSOS do roku 2016 vzalo na vědomí informace sekce OB v oblasti soutěží, talentované mládeže, reprezentace, metodické činnosti i organizačních věcí schválilo novelizaci Soutěžního řádu soutěží sekce OB s účinností od schválilo novelizaci Klasifikačního řádu soutěží sekce OB s účinností od vzalo na vědomí informace sekce MTBO v oblasti reprezentace vzalo na vědomí informace sekce MTBO o přípravě soutěží schválilo vyslání výpravy na ME v LOB v Lotyšsku ve složení max. 4M + 4Ž + 2RT, vedoucí výpravy R. Klech. schválilo složení výpravy na MS v LOB V Kazachstánu ve složení max. 3M + 3Ž + 2RT, vedoucí výpravy R. Klech schválilo složení výpravy na MSJ v LOB v Lotyšsku ve složení max. 6M + 4Ž + 2RT, vedoucí výpravy R. Horyna schválilo vyslání výpravy na MED v Lotyšsku ve složení max. 2H + 2D + 1RT, vedoucí výpravy Roman Horyna schválilo navýšení rozpočtu na mezinárodní činnost ČSOS v roce 2013 dle požadavků D. Vystavěla a schválilo je rozdělení dle písemného návrhu D. Vystavěla schválilo záměr na vytvoření Středoevropské pracovní skupiny v orientačních sportech schválilo záměr na obsazení člena ČSOS do IOF Foot - O komise od roku 2014 schválilo záměr na uspořádání Event Adviser`s Clinic v OB - MTBO v ČR v roce 2014 vzalo na vědomí posunutí termínu na podání kandidatury na uspořádání ME v OB v roce 2016 schválilo účast zástupců ČSOS na jednání IOF při MS 2013 ve Finsku vzalo na vědomí informaci P. Klimpla a J. Šubrta o spuštění prvních aplikací (evidence ČSOS) v novém informačním systému ČSOS ORIS a jeho následném rozšiřování (registrace v sekcích, přestupy, hostování, přihlášky na závody ) potvrdilo nutnost evidence rodných čísel členů ČSOS v systému ORIS, vzhledem k požadavkům ze strany MŠMT schválilo návrh odměn za umístění na MS, ME a MSJ 2013 schválilo úpravu Hospodářských směrnic (minimální výše státní dotace na přípravu talentů v klubech ČSOS je 3.000,- Kč a kluby musí splňovat podmínky příjemce státní dotace a o navrženou dotaci musí požádat sekretariát ČSOS). vzalo na vědomí přípravu Zpravodaje ČSOS 1/2013 běh a pověřilo předsedy sekcí OB, LOB, MTBO dodáním informací sekcí a sekretariát ČSOS jeho vydáním do konce ledna 2013 poděkovalo pořadatelům z OK Lokomotiva Pardubice za úspěšně uspořádanou Anketu Nejlepší orientační sportovec roku 2012, která se uskutečnila v Pardubicích schválilo přijetí nového klubu Bratrstvo Žďárských vrchů (kraj Vysočina, oblast sekce OB Vysočina) a přidělilo mu zkratku BZR a číslo 0723

2 schválilo přijetí nového klubu Orientační sporty Písek (Jihočeský kraj, Jihočeská oblast sekce OB) a přidělilo mu zkratku OPI a číslo 0423 vzalo na vědomí podepsání kolektivní smlouvy mezi ČSOS a OO ČSTV na období určilo termín VH ČSOS 2013 na sobotu zasedání P-ČSOS dne v Praze na Strahově vzalo na vědomí informaci o jednání zástupců sportovní redakce ČT Praha (J. Bendl, M. Fryš, K.Vosol) a zástupců ČSOS (I. Matějů, J. Šubrt, M. Novotný) ohledně zařazení požadavků ČSOS do programu ČT Sport v roce 2013 vzalo na vědomí informaci o jednání (4.2.) s redaktory SR ČT Brno - P. Kubáskem a P. Sopouškem ohledně požadavků ČSOS v roce 2013, kterého se zúčastnili I. Matějů a J. Šubrt vzalo na vědomí informaci o jednání s představiteli agentury Seven Days Agency, s.r.o.(m. Kráčalík, Z. Vejnarová), firmy Vavrys.cz (P. Vavrys) a zástupců ČSOS (I. Matějů, J. Šubrt) ohledně natáčení a zhotovení TV pořadu sportovního magazínu Žijme sportem vysílaný na programu ČT Sport, ve stopáži 20-ti minut, místa natáčení SK Kamenice a Slovan Luhačovice a M ČR ve sprintu dne 8.5. Pořad bude odvysílán v termínu 25.5 a dále reprízován. vzalo na vědomí informaci o schůzi expertů komise ODM ČOV na které se projednávala připravenost Her VI. LODM 2013 ve Zlínském kraji, VI. ZODM 2014 v kraji Vysočina a příprava výběrového řízení na pořadatele Her VII. LODM 2015 vzalo na vědomí informaci o vydání Ročenky ČSOS 2012) vzalo na vědomí informaci o stavu členské základny ke konci února klubů, 9712 členů, 7720 registrací sekce OB vzalo na vědomí informaci o udělení diplomu ČOV za čin fair play D. Nechanické, L. Kamenické a A. Sklenářovi schválilo přijetí nových klubů - Sportovní klub Ptení (Olomoucký kraj, Hanácká oblast sekce OB) zkratka PTI a číslo 0927, vebr-sport (Jihočeský kraj) zkratka VTA a číslo 0424,OB DDM Kostelec nad Orlicí (Královehradecký kraj, Východočeská oblast sekce OB) zkratka KOR a číslo 0633,SK Los Mělník (Středočeský kraj, Středočeská oblast sekce OB) zkratka LME a číslo 0217 stanovilo pravidla pro hlasování per-rollam - (hlasování per rollam je oprávněn na základě požadavku jednotlivých členů P-ČSOS nebo sekretariátu vyhlásit předseda, který rozhodne o nezbytnosti této forma hlasování) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace, talentované mládeže, soutěží a metodické činnosti schválilo vyslání reprezentace ČR na MS v OB ve Finsku v max. počtu 6 mužů, 6 žen a 3RT, vedoucí R. Novotný schválilo vyslání výpravy na JMS v ČR v počtu 6 juniorů, 6 juniorek a 3RT, vedoucí Jan Potštejnský schválilo vyslání reprezentace ČR na World Games 2013 v Kolumbii v počtu 2 mužů, 2 žen a 2 RT vedoucí J. Šubrt vzalo na vědomí informaci M. Novotného o stavu příprav JMS v OB 2013 v Hradci Králové vzalo na vědomí materiál Reklamní a sponzorské zajištění soutěží ČSOS v OB v roce 2013, který bude zaslán pořadatelům závodů ČSOS v OB 2013 vzalo na vědomí informace o průběhu sezony LOB vzalo na vědomí hodnocení R. Klecha o účasti české seniorské reprezentace na ME v LOB 2013 v Lotyšsku vzalo na vědomí hodnocení R. Horyny o účasti české juniorské reprezentace a výběru dorostu na MSJ a MED v LOB 2013 v Lotyšsku vzalo na vědomí hodnocení R. Klecha o účasti české seniorské reprezentace na MS v LOB 2013 v Kazachstánu schválilo výplatu odměn za umístění na MS, ME a JMS v LOB dle schváleného sazebníku odměn schválilo vyslání reprezentace ČR na ME v MTBO 2013 v Polsku v počtu max. 6 žen, 6 mužů, 3RT, vedoucí J. Vraný shválilo vyslání reprezentace ČR na EP dorostu v MTBO 2013 v Polsku v počtu max. 2 dorostenek, 4 dorostenců, 2 RT, vedoucí P. Lukavec shválilo vyslání reprezentace ČR na MS v MTBO 2013 v Estonsku v počtu max. 6 žen, 8 mužů, 3 RT, vedoucí J. Vraný shválilo vyslání reprezentace ČR na JMS v MTBO 2013 v Estonsku v počtu max. 4 juniorek, 4 juniorů, 2 RT, vedoucí P. Lukavec schválilo novelizaci Soutěžního řádu MTBO a Klasifikačního řádu MTBO a Pravidel MTBO

3 vzalo na vědomí informaci o přípravě závodů v roce 2013 schválilo Zprávu o hospodaření ČSOS za rok 2012, dle písemné předlohy vč. Přiznání daně z příjmu právnických osob, Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty ČSOS za rok Hospodářský výsledek skončil po zdanění ziskem ,52. Vlastní jmění bude navýšeno o Kč,- a ,52 zústane v nerozděleném zisku. vzalo na vědomí zprávu inventarizační komise ve složení P. Škoda (předseda), M. Brettlová, J. Nováková (členové) o provedené inventarizaci majetku k Nebyly zjištěny rozdíly a výsledky byly předány do ekonomického oddělení ČSTV pověřilo J. Šubrta zpracováním závazných pokynů k vyúčtování všech akcí reprezentačních týmů a výběrů dorostu schválila Zprávu o hospodaření České orientační, s.r.o. za rok 2012 dle předložené písemné předlohy včetně Přiznání daně z příjmu právnických osob, Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty České orientační za rok Hospodářský výsledek skončil po zdanění ziskem ,40 Kč,-, který VH schválila ponechat nerozdělený. svolalo na 17. dubna mimořádné zasedání P-ČSOS, které bude výhradně projednávat hlavní směry rozvoje ČSOS v období a jejich realizaci. schválila celkovou úhradu částky 90 tis. Kč zpracovateli IS ORIS za dokončení 2. a 3. fáze projektu. pověřilo J. Šubrta a P. Klimpla předložit návrh na financování provozu, údržby a rozvoje sytému, včetně určení odpovědné osoby za řízení směru dalšího rozvoje IS ORIS T: pověřilo J. Šubrta a P. Klimpla jednat se zpracovatelem IS ORIS o smluvním zakotvení práva a povinnosti obou stran k IS ORIS T: pověřilo J. Šubrta zastupováním ČSOS na VH ČSTV dne 27.dubna v Nymburce a 17. dubna v Praze na poradě předsedů sportovních svazů sdružených v ČSTV vzalo na vědomí informaci ohledně obdržených státních dotací z MŠMT na Programy I, II a V. - ČSOS zatím obdržel v roce 2013 zálohy na státní dotace MŠMT ve výši tis (2.400 tis Program I, 300 tis. Program II, tis. program V.) Celkové výše obdržených dotací budou známy v dubnu schválilo rozdělení obdržené státní dotace MŠMT Program IV Údržba a provoz sportovních zřízení ve výši Kč,- takto : TJ Mariánské Lázně ,- Kč, OK Jiskra Nový Bor ,- Kč, TJ Start Náchod ,- Kč. Veškerou administrativu této dotace povede dle pokynů ČSOS Investiční oddělení ČSTV. poděkovalo J. Novákové za dlouholetou obětavou práci ve funkci ekonomky ČSOS. (J. Nováková ukončí k pracovní poměr na sekretariátě ČSOS po 23 letech a nahradí ji nová ekonomka M. Brettlová) schválilo úpravu Směrnice pro účast na závodech ČSOS. pověřilo J. Šubrta vypsáním výběrového řízení na uspořádání ankety o nejlepšího O-sportovce 2013 vzalo na vědomí informaci P. Klimpla o aktivitách společnosti Suninvent, a jejím zájmu o spolupráci s ČSOS při pořádání závodů (zabezpečování arén) pověřilo J. Šubrta zajistit jednání Redakční rady časopisu Orientační běh s vedením ČSOS 3. zasedání P-ČSOS dne v Praze na Strahově schválilo vratný příspěvek Středomoravskému sdružení orientačních sportů (SMSOS) ve výši ,- Kč na zabezpečení AMS v OB 2014 na základě uzavřené smlouvy mezi ČSOS a SMSOS projednalo Hlavní směry rozvoje ČSOS , které jsou shrnuty v materiálu VIZE zasedání P-ČSOS dne v Praze na Strahově vzalo na vědomí informaci o jednání zástupců sportovní redakce ČT Praha (J. Bendl, K.Vosol) a zástupců ČSOS (P. Klimpl, J. Šubrt, M. Novotný) ohledně upřesnění vysílání přenosů z ČR v OB ve sprintu -záznam a JMS v OB middle - posunutý PP, štafety - PP + summary vzalo na vědomí informaci I. Matějú a J. Šubrta o vývoji ve sportovním prostředí - schválení nových stanov ČOV a ČSTV, změnu názvu ČSTV na Českou unii sportu a změnu jejího účelu a zaměření, ČOV se stává orgán s nejvyšší sportovní autoritou v ČR a ČUS bude poskytovat servis celému sportovnímu prostředí vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace OB, talentované mládeže OB, soutěží OB a rozvoje OB schvaluje úhradu příspěvků pořadatelům závodů v LOB (VRB, OSN) ,- Kč vzalo na vědomí rozdělení příspěvků na talenty LOB v oddílech a klubech (DKP 4300,- Kč, PGP 5700,- Kč, SSU 4500,- Kč, TRI 13600,- Kč, VRB 5500,- Kč, VRL 6400,- Kč) vzalo na vědomí informaci o probíhající sezoně vzalo na vědomí informaci o přípravě pořádání MS a MSJ v roce 2015

4 doporučil provedení analýzy stávajícího webu ČSOS a sekce OB a návrh na vytvoření nových moderních internetových stránek svazu doporučilo provést analýzu jednotlivých programů na pořádání závodů pověřilo předsedu ČSOS dopracováním materiálu Hlavní úkoly ČSOS včetně určení termínů a zodpovědností a jeho předložením do schválilo úpravu rozpočtu ČSOS na rok 2013 na základě informace MŠMT o výši státních dotací a Program I - Sportovní reprezentace a VSA, Program II - Sportovní talent a odhadu částky na Program V - Organizace sportu (upravený rozpočet ČSOS viz příloha č. 1) Po obdržení informace o skutečné velikosti dotace na Program V bude rozpočet na dalším zasedání P-ČSOS doladěn pověřilo J. Šubrta, aby informoval jednotlivé subjekty ČSOS o úpravách rozpočtu. schválilo opravu zprávy o hospodaření ČSOS za rok Hospodářský výsledek skončil po zdanění ziskem ,32 Kč. Vlastní jmění bude navýšeno o ,- Kč a ,32 Kč bude ponecháno jako nerozdělený zisk. schválilo podání kandidatury na pořádání ME v OB 2016 a ME v trail-o 2016 v Jeseníku zabývalo se dopisem ohledně sporu o mezi KOU a ASU a konstatovalo, že se jedná o spor mezi dvěma občanskými sdruženími a není v pravomoci P-ČSOS do tohoto sporu vstupovat. Bylo by žádoucí, aby se tento spor vyřešil smírem mezi oběma občanskými sdruženími vzalo na vědomí informaci o průběhu stavu příprav pořádání AMS 2014 vzalo na vědomí informaci o natáčení pořadu Žijme sportem, který bude poprve vysílán poděkovalo klubu OK Lokomotiva Pardubice (pořadatelům MČR v OB ve sprintu) za úspěšné upořádání MČR, které probíhalo za asistence kamer ČT vzalo na vědomí informaci z IOF o poptávce na uspořádání AMS v LOB v letech v ČR vzalo na vědomí informaci o stavu příprav pořádání JMS v OB 2013, kterou předložil P. Klimpl delegovalo I. Matějů a J. Šubrta na finále přeboru škol v Plané nad Lužnicí a na Hry VI. LODM ve Zlínském kraji 5. zasedání P-ČSOS dne v Brně o zveřejnění výše dotace MŠMT program V - Organizace sportu a jejím poskytnutí sportovním svazům informaci ADV ČR o výsledcích dopingové kontroly při MČR ve sprintu s výsledkem 5x negativní jednání R. Kamenického se zástupcem Nadace OB E. Cigošem o dalších možnostech spolupráce mezi Nadací OB a ČSOS v následujících letech vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace OB, talentované mládeže OB, soutěží OB a rozvoje OB schválilo prodloužení funkčního období šéftrenéra juniorské reprezentace J. Potštejnského a vedoucího VD sekce OB M. Cahela do poděkovalo pořadatelům celostátního přeboru škol v orientačním běhu a jmenovitě J. Vebrovi za zorganizování závodů za velmi ztížených podmínek způsobených povodněmi pověřilo D. Vystavěla jednáním s pořadateli školy lyžování o účasti zájemců z řad členů ČSOS na kursu lyžování v prosinci 2013 se zaměřením na VI. ZODM 2014 vzalo na vědomí informaci o probíhající sezóně souhlasilo s poskytnutím vratného příspěvku klubu VLI na pořádání MS a MSJ v MTBO v roce 2015 ve výši ,- Kč na pokrytí nezbytných výdajů vzalo na vědomí informaci D. Vystavěla o jednáních při MS v OB 2013 ve Finsku (presidentská konference IOF, jednání Foot-O komise, jednání evropských federací) a o přípravě jednání předsednictva IOF v Praze v termínu schválilo způsob dopracování realizace hlavních úkolů rozvoje ČSOS schválilo úpravu rozpočtu ČSOS na rok 2013 na základě informace MŠMT o výši státních dotací na Program V - Organizace sportu. pověřilo J. Šubrta, aby informoval jednotlivé subjekty ČSOS o úpravách rozpočtu. pověřilo TJ Turnov oddíl OB pořádáním ankety o nejlepšího O sportovce 2013 pověřilo gen. sekretáře J. Šubrta rozesláním potvrzení (licencí) o zřízení KS ČSOS v jednotlivých krajích ČR, tak aby se tyto KS ČSOS staly řádnými členy KS ČUS v jednotlivých krajích vzalo na vědomí informaci I. Matějů o přidělení LODM v roce 2015 Plzeňskému kraji, s tím že další jednání o doplnění OB do programu LODM povedou P. Klimpl a I. Matějů vzalo na vědomí informaci I. Matějů o stavu zabezpečení televizních přenosů z JMS 2013 (4.7. odložený přenos z middle, 6.7. přímý přenos ze štafet v 11,55-14,00, minutový sestřih ze všech závodů MSJ)

5 vzalo na vědomí informaci o Tiskové besedě s programem MSJ v HK a MS ve FIN, která se uskuteční dne od 11:30 v Hradci Králové. Za ČSOS se zúčastní P. Klimpl a J. Šubrt. vzalo na vědomí informaci I. Matějů os stavu jednání s TK PLUS ohledně zajištění hlavního partnera LESY ČR s.p. pro rok 2013 a 2014 vzalo na vědomí informaci I. Matějů o realizaci projektu Žijme sportem o OB, který byl poprvé odvysílán na ČT Sport dne 25.5 a poděkovalo klubům LCE a KAM za výbornou propagaci našeho sportu vzalo na vědomé informaci o konání schůzky dne od 15 hod u mpř. ČOV F. Šumana, ohledně dalšího postavení tzv. přidružených sportů v ČOV. Za ČSOS se schůzky zúčastní J. Šubrt. 6. zasedání P-ČSOS dne v Praze na Strahově vzalo na vědomí informaci o zveřejnění zadávací dokumentace Nadace OB pro přidělení grantu SCM a SCD na rok 2014 vzalo na vědomí informaci o průběhu tiskové konference ČSOS dne v Praze potvrdilo schválení per rollam o rozdělení finančních příspěvků na nadstandardní přípravu top reprezentantů v OB, MTBO schválilo rozdělení finančních příspěvků na nadstandardní přípravu top reprezentantů v LOB vzalo na vědomí informaci 2013 D. Vystavěla a R. Kamenického o jednáních při MS v OB ve Finsku (zasedání evropských federací, prezidentské konference, IOF FOOT komise) přesunulo projednání koncepce práce ČSOS v mez. oblasti na další jednání P-ČSOS vzalo na vědomí informaci D. Vystavěla o uspořádání AMS v LOB v letech 2016 (RUS), 2018(EST) a 2020 (FIN) nominovalo D. Vystavěla, J. Šubrta a R. Kamenického na slavnostní setkání (večeři) s vedením IOF dne v Praze a požádalo předsedy sekcí o navržení témat a okruhů k diskusi s vedením IOF vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti zajištění soutěží OB vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti talentované mládeže vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti rozvoje OB ocenilo dosažené výsledky českých reprezentantů na MSJ v OB vzalo na vědomí informaci o přípravě sezony a uložilo sekci LOB předložit prováděcí pokyny k soutěžím LOB vzalo na vědomí informaci sekce MTBO o probíhající sezoně vzalo na vědomí informaci o průběhu příprav MS v MTBO 2015 vzalo na vědomí návrh sekce MTBO na zřízení IT komise (rady) ČSOS ocenilo dosažené výsledky českých reprezentantů na MS a MSJ v MTBO poděkovalo pořadatelskému týmu KHSOS v čele s. M. Novotným za technické uspořádání MSJ v OB 2013, které proběhlo na velmi vysoké úrovni vzalo na vědomí písemnou informaci M. Novotného o uspořádání MSJ v OB 2013 v Hradci Králové včetně vyrovnání finančních závazků vyplývající ze smlouvy mezi KHSOS a ČSOS požádalo předsedu org. výboru KHSOS M. Novotného o uspořádání semináře pro pořadatele významných mezinárodních závodů v ČR vzalo na vědomí informaci J. Šubrta o konání a výsledcích závodů v OB v rámci Světových her 2013 vyjádřilo nespokojenost s vystoupením české reprezentace v OB na Světových hrách 2013, resp. s podceněním významu akce ze strany vedení reprezentace OB vzalo na vědomí informaci D. Vystavěla a I. Matějů o stavu příprav AMS v OB 2014, které se uskuteční v termínu srpna v Olomouci vzalo na vědomí informaci J. Šubrta o plnění rozpočtu ČSOS 2013 vzhledem k vyúčtování státních dotací svolalo VH ČSOS 2013 na sobotu 7. prosince 2013 od 13:00 v Praze v budově ČUS na Strahově s účastí 39 delegátů s hlasem rozhodujícím stanovilo počet delegátů dle závěrů VH ČSOS 2012 takto: KS ČSOS - 14, sekce OB - 18, sekce LOB - 3, sekce MTBO - 4 delegáty uložilo zaslat na sekretariát ČSOS seznam delegátů VH za KS ČSOS za jednotlivé sekce včetně ových adres do Z: P.Klimpl, P. Škoda, Z. Pospíšek a za KS ČSOS uložilo sekretariátu ČSOS rozeslat pozvánku a podkladové materiály pro jednání VH ČSOS jednotlivým delegátům T: Z: J. Šubrt schválilo programový dokument Vize 2016, ze kterého vyplývají úkoly pro jednotlivé garanty; pověřilo L. Zřídkaveselého zpracováním návrhů finančních potřeb pro realizaci jednotlivých cílů

6 vzalo na vědomí informaci oddílu OB TJ Turnov (TUV) o uskutečnění o nejlepšího O sportovce 2013 v sobotu 30. listopadu 2013 schválilo odměny za umístění reprezentantů na MS, ME a MSJ v OB, LOB a MTBO v roce 2013 dle schváleného sazebníku odměn v celkové výši 523,5 tis. Kč požádalo vedení sekcí ČSOS aby navrhlo do členy do připravované rady IT ČSOS vzalo na vědomí požadavek Z. Pospíška a P. Valáška o přehodnocení termínu VH ČSOS od roku 2014 vzalo na vědomí informaci I. Matějů o podepsání reklamní smlouvy na závody MČR v OB na klasické trati, MČR v OB štafet a družstev 2013 mezi ČSOS, ČO s.r.o. a TK Plus vzalo na vědomí informaci I. Matějů o zaslání kalendáře hlavních závodů IOF a ČSOS 2014 redakci sportu ČT a o zpracování seznamu vybraných závodů, kde je zájem ze strany ČSOS na realizaci přenosů, reportáží či dokumentů vzalo na vědomí dopis od Z. Koče o problémech při organizaci veteránského MS v OB zasedání P-ČSOS dne v Praze na Strahově vzalo na vědomí informaci o zveřejnění dopinkové kontroly z MČR družstev z výsledkem 5 x negativní vzalo na vědomí informaci o závěru porady sekretářů sportovních svazů sdružených v ČUS vzalo na vědomí informaci o zasedání předsednictva IOF v Praze v termínu vzalo na vědomí informaci o jednání s ředitelem VSC MŠMT Z. Břízou a M. Markem ohledně hodnocení roku 2013 a zařazení o-běžců do VSC na další období, kterého se zúčastnili I. Matějů a J.Šubrt vzalo na vědomí informaci o jednání komise NEČOV za řízení mpř. ČOV F. Šumana, která připravuje statut Neolympijské části českého sportu a jeho zastoupení v ČOV a systém posuzování a uznávání sportovních svazů v ČR, kterého se ve dnech a zúčastnil I. Matějů vzalo na vědomí informaci o schůzi expertů komise ODM ČOV, na které se projednávala připravenost Her VI. ZODM 2014 v kraji Vysočina a byl vybrán pořadatel Her VII. LODM Plzeňský kraj. Do programu těchto her byl dodatečně zařazen i orientační běh vzalo na vědomí svolání a organizační zajištění shromáždění sekce OB dne v Praze vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti zajištění soutěží schválilo příspěvky za kvalitu závodů v roce 2013 podle předloženého návrhu v celkové výši 170 tis. Kč jmenovalo P. Košárka šéftrenérem juniorské reprezentace OB na dobu určitou od do vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti talentované mládeže jmenovalo M. Cahela šéftrenérem výběru dorostu v OB na dobu určitou od do vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti metodické činnosti vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti rozvoje OB vzalo na vědomí informaci sekce LOB o přípravě reprezentací LOB vzalo na vědomí vydání Prováděcích předpisů LOB 2014 a Prováděcích pokynů k registraci vzalo na vědomí informaci o konání Shromáždění sekce LOB a zvolených delegátech na VH ČSOS vzalo na vědomí informace o škole lyžování vzalo na vědomí informaci sekce MTBO o probíhající sezoně vzalo na vědomí informaci o shromáždění sekce MTBO vzalo na vědomí Hodnocení výsledků MSJ v OB 2013 a Hodnocení činnosti juniorské reprezentace ČR v OB v roce 2013 ocenilo zvláště zisk 3 medailí (M. Hubáček stříbrná (sprint), štafety juniorek a juniorů (zlato) poděkovalo šéftrenérovi juniorské reprezentace ČR v OB J. Potštejnskému a také celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací OB v roce 2013, ale i za celé období, kdy pracovali u juniorské reprezentace ČR vzalo na vědomí Hodnocení čínnosti seniorské reprezentace v MTBO a Hodnocení činnosti juniorské reprezentace a výběru dorostu v MTBO ocenilo zvláště zisk 3 medailí (štafeta mužů (zlato), K. Bogar long (zlato), sprint (bronz)) z MS v MTBO, 3 medailí (štafeta mužů (bronz), J. Hradil long a sprint (bronz)) z ME v MTBO a 6 medailí (štafeta juniorek (stříbro), K. Nováková long (bronz), V. Kubínová sprint (bronz), V. Ludvík middle (stříbro), long (bronz), T. Staněk long (stříbro)) z JMS v MTBO poděkovalo šéftrenérovi seniorské reprezentace ČR v MTBO J. Vranému a také celému realizačnímu týmu za odvedenou práci se seniorskou reprezentací MTBO v roce 2013 poděkovalo šéftrenérovi juniorské reprezentace MTBO P. Lukavcovi a také celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací MTBO v roce 2013

7 vzalo na vědomí informaci M. Novotného o zhodnocení pořádání JMS v OB 2013, zvláště v jeho ekonomické oblasti a doporučením pro pořadatele dalších významných světových akcí v OB a MTBO v ČR schválilo návrh na odměny šéftrenérů reprezentačních týmů ČSOS na rok 2014 vzalo na vědomí informace o čerpání rozpočtu ČSOS 2013 vzhledem k vyúčtování státních dotací a schválilo rozdělení dosud nerozdělené poslední části doplatku MŠMT Programu - V schválilo Zásady na rozdělování dotace z MŠMT Program I - Státní reprezentace mezi jednotlivé sekce a reprezentační týmy ČSOS vzalo na vědomí první návrh rozpočtu ČSOS 2014 a doporučilo jeho dopracování do dalšího zasedání P-ČSOS uložilo zpracovat závaznou informaci pro pořadatele i závodníky o průběhu vyhlášení vítězů na závodech MČR a Českého poháru (viz. obdobná směrnice IOF) Z:Šubrt T delegovalo R. Kamenického a I. Matějů na jednání Komise vnějších vztahů ČOV a J. Šubrta na jednání Komise zahraničních vztahů ČOV dne delegovalo R. Kamenického na poradu předsedů sportovních svazů vzalo na vědomí informaci o přípravě TV přenosů z MS 2014 v OB (Itálie) a MS 2014 v LOB (Rusko), na kterých by se společně podílelo IOF a domácí pořadatel. IOF předpokládá podíl vyspělých skandinávských zemí i dalších federací na finančním zabezpečení těchto přenosů, přičemž se předpokládá, že by pořady zabezpečoval režisér K. Jonák se svými domácími spolupracovníky. V tomto směru je třeba vést jednání s vedením SR ČT o zařazení těchto přenosů do programu ČT SPORT a také posílit rozpočet ČSOS na rok 2014 na zakoupení těchto přenosů. nominovalo K. Bogara do Ankety Junior roku zasedání P-ČSOS dne v Turnově vzalo na vědomí informaci o poradě sekretářů sportovní svazů sdružených v ČSTV, vzalo na vědomí informaci o poradě předsedů sportovních svazů sdružených v ČUS vzalo na vědomí informaci o zasedání mezinárodní komise ČOV vzalo na vědomí informaci o odevzdání žádostí na neinvestiční dotace z programu MŠMT I, II vzalo na vědomí informaci o jednání s firmou Suninvent na veletrhu Sportlife vzalo na vědomí informaci o jednání VH složky ČOV - Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí (ČKSOI) dne na kterém se projednával způsob komunikace s různými orgány ČOV a příprava zásad pro přijímání členů ČOV vzalo na vědomí informaci o jednání VV ČAUS dne vzalo na vědomí informaci o semináři Český sport a média, který pořádala komise vnějších vztahů ČOV vzalo na vědomí informaci o jednání s producentem SR ČT J. Bendlem dne ohledně zařazení požadavků ČSOS do programu ČT Sport v roce 2014 vzalo na vědomí informaci o jednání s jednatelem a gen. ředitelem TOI TOI, s.r.o. ing. Karlem Svobodou na kterém byla podepsána smlouva o propagaci a spolupráci s ČSOS v roce 2014 vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti soutěží, reprezentace, talentované mládeže a metodické činnosti vzalo na vědomí informaci v oblasti rozvoje OB a Sportu pro všechny souhlasí se jmenováním R. Zbranka jako národního kontrolora ME v OB 2016 souhlasí s vyhlášením hájených (uzavřených) prostorů pro ME v souladu s předloženým návrhem vzalo na vědomí informaci sekce LOB v oblasti soutěží vzalo na vědomí informaci o přípravách reprezentačních týmů vzalo na vědomí informaci o škole lyžování pro účastníky VI. ZODM 2014 vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace vzalo na vědomí informaci o přípravě sezony 2014y vzalo na vědomí informaci o stavu přípravy MS v MTBO vzalo na vědomí předložené materiály EYOC 2013 zpráva o účasti a Hodnocení účasti VD v roce 2013 poděkovalo vedoucímu VD ČR M. Cahelovi a také celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s výběrem dorostu v roce 2013 vzalo na vědomí informaci o činnosti České orientační, s.r.o. za rok 2013 uložilo I. Matějů a J. Šubrtovi pokračovat v jednání s partnery ČSOS při uzavírání smluv pro sezonu 2014 schválilo poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč z nerozděleného zisku minulého období pro ČSOS určený pro zabezpečení jeho hlavní činnosti seznámilo se s předloženým upraveným rozpočtem ČSOS na rok 2012 a doporučilo předložit tento návrh rozpočtu delegátům VH ČSOS 2013 projednalo návrhy podkladových materiálů k VH ČSOS 2012 a doporučilo je předložit delegátům VH ČSOS 2013

8 seznámilo se se stavem příprav nového webu ČSOS a jmenovalo zástupce ČSOS, kteří budou konzultovat a oponovat vytvoření webu ČSOS pověřilo sekretariát ČSOS podepsat s zpracovateli nového webu smlouvu o termínech jednotlivých kroků vytváření webu ČSOS a zabezpečení jeho financování. jmenovalo inventarizační komisi ČSOS za rok 2013 ve složení P. Škoda - předseda, M. Brettlová, J. Nováková - členové jmenovalo likvidační komisi ČSOS za rok 2013 ve složení I. Matějů - předseda, Z. Pospíšek, J. Šubrt - členové schválilo přijetí nového klubu OB Říčany (Sportovní o.p.s.) - (Středočeská kraj) a přidělilo mu zkratku RIC a číslo 0218 pověřilo sekretariát ČSOS aby rozeslal informaci klubům ČSOS, že veškeré náměty a připomínky k vylepšení IS ORIS, směřovaly na sekretariát ČSOS, který stanový prioritu jednotlivých úprav doporučilo podepsat novou smlouvu mezi ČSOS s f. Žaket na vydávání časopisu Orientační běh na rok 2014 schválilo Pravidla Trail-O a Soutěžní řád Trail-O 2014 schválilo Prováděcí předpisy pro evidenci členů ČSOS pro rok 2014 Zápisy z jednání P-ČSOSjsou k dispozici na

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 3 / 1

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 3 / 1 Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 3 / 1 Obsah: 1. Usnesení VH ČSOS 2012 2. Rozpočet ČSOS na rok 2013 3. Informace sekce OB 4. Informace sekce LOB 5. Informace sekce MTBO 6. Různé Kalendář hlavních závodů ČSOS

Více

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 2 / 1

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 2 / 1 Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 2 / 1 Obsah: 1. Usnesení VH ČSOS 2011 2. Rozpočet ČSOS na rok 2012 3. Informace sekce OB 4. Informace sekce LOB 5. Informace sekce MTBO 6. Různé Kalendář hlavních závodů ČSOS

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel. Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.: 602 559 996 Ing. Evžen Cigoš Předseda správní rady Nadace orientačního běhu Těšínská

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Místo a termín: Praha-Strahov, 17. 2. 2013; čas jednání 9:00-16:00 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč, J. Badzik, J. Donauschachtl, P. Falta,

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu V A L N Á H R O M A D A středa 28. května 2014 v 15.30 hodin Moravskoslezská krajská organizace ČUS, ulice Vítkovická 3083/1, Ostrava sál v přízemí

Více

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013 ROČENKA ŠSČR 2013 Vážení šachoví přátelé, Šachový svaz České republiky Vám opět po čase nabízí shrnutí nejdůležitějších vnitřních předpisů našeho sdružení v jednom dokumentu. Ročenka nabízí rovněž přehled

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body

Více

Koncepce přípravy talentované mládeže Českého svazu házené

Koncepce přípravy talentované mládeže Českého svazu házené 10 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Evropský rok dobrovolnictví 2011 Koncepce přípravy talentované mládeže Českého svazu házené Sportfilm Liberec V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV Závěry z 8. schůze

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 9 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Úrazové pojištění ČSTV Na mladou Evropu čeká 216 medailí Koncepce mládežnického volejbalu v letech 2008 2013 MS jednotlivců v kuželkách Zpráva z jednání 7.

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

Konference sport a stát ZPRAVODAJ ČSTV. Dlouhodobý program činnosti ČSTV. 12. ročník Kinderiády. SOUTĚŽ! O nejhezčí sportovní fotografii. www.cstv.

Konference sport a stát ZPRAVODAJ ČSTV. Dlouhodobý program činnosti ČSTV. 12. ročník Kinderiády. SOUTĚŽ! O nejhezčí sportovní fotografii. www.cstv. Konference sport a stát Dlouhodobý program činnosti ČSTV 6 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 12. ročník Kinderiády SOUTĚŽ! O nejhezčí sportovní fotografii www.cstv.cz V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ

Více

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 9/2011. Rok dobrovolnictví vyvrcholil Týdnem dobrovolnictví v ČR

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 9/2011. Rok dobrovolnictví vyvrcholil Týdnem dobrovolnictví v ČR Zpravodaj ČSTV Rok dobrovolnictví vyvrcholil Týdnem dobrovolnictví v ČR Jednání VV dne 9.11.2011 Nadcházející 24.VH ČSTV Sport na Týdnu dobrovolnictví Číslo 9/2011 Informace z jednání 24. VV ČSTV VV ČSTV

Více

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Přítomni: Petr Klimpl, Jan Netuka, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek Radek Novotný, Marek Cahel,

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 64/2012 VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 Podklady pro jednání Uzávěrka textu 24.2. 2012. Text neprošel redakční a jazykovou úpravou. 1 Obsah Pozvánka na valnou hromadu ČHS...3

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

VYHLAŠUJEME! Soutěž o nejhezčí sportovní fotografii

VYHLAŠUJEME! Soutěž o nejhezčí sportovní fotografii VYHLAŠUJEME! Soutěž o nejhezčí sportovní fotografii 7 2009 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA OHLÉDNUTÍ za MS v hokejbalu MODERNÍ PĚTIBOJ Současný nejúspěšnější olympijský sport www.cstv.cz Vážení

Více

P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace

P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace VŠEM ČLENŮM ČGF P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace Výbor České golfové federace svolává na sobotu 10. března 2012 do Prahy konferenci ČGF. Konference se bude konat v konferenčním sále

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více