1 Základní přehled aplikačního softwaru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Základní přehled aplikačního softwaru"

Transkript

1 1 Základní přehled aplikačního softwaru Součástí kancelářského softwarového balíku MS Office jsou tyto základní aplikační programy: MS Word textový editor MS Excel tabulkový kalkulátor MS Powepoint aplikace na tvorbu prezentací MS Access databázová aplikace MS Outlook kancelářská aplikace (správa kontaktů, deník, mailový klient) Dalšími doplňkovými aplikacemi jsou např.: MS Picture Manager aplikace na prohlížení a úpravu obrázků MS Front Page HTML editor (tvorba webových stránek) MS Publisher editace rozsáhlejších dokumentů a další Aplikace MS Office prošly již několikaletým vývojem a existuje řada verzí jednotlivých aplikací i celého balíku. V současné době jsou nejrozšířenější verze 2000 a 2002 (označovaná také jako XP), nejnovější verzí je pak verze Tento kurz a sylabus se bude věnovat verzi 2002 (také náhledové obrázky budou z této verze), pokud však používáte verzi 2000 nebo 2003, pak řadu zde uvedených informací uplatníte rovněž v těchto verzích (zejména verze 2003 se od předchozí verze nijak podstatně neliší). V každé aplikaci naleznete rozsáhle zpracovanou nápovědu (v menu klikněte na položku Nápověda resp. použijte klávesu F1), kde je vždy jedna kapitola (obvykle úvodní) věnována novinkám v dané verzi oproti verzi předchozí. Kromě balíku MS Office existuje samozřejmě celá řada dalších aplikací, z nichž některé mají podobné funkce i ovládání jako aplikace MS Office (např. EasyOffice, Office602 a další), jiné jsou věnovány např. práci s grafikou, tvorbě webových stránek aj. Není samozřejmě možné v rámci tohoto kurzu se věnovat většímu množství těchto aplikací, jednu kapitolu budu však věnovat alespoň problematice počítačové grafiky.

2

3 Funkce Office Basic XP Office Basic 2003 Office Basic 2007 Nový vzhled Uživatelské rozhraní Microsoft Office Fluent usnadňuje vyhledání a použití funkcí produktu.1 Obrázky SmartArt Obrázky SmartArt představují vylepšenou sadu nástrojů návrhu, která je k dispozici ve všech aplikacích sady Microsoft Office a která usnadňuje vytváření diagramů a grafů s velmi působivým vzhledem. Dynamické náhledy Během práce na dokumentu můžete zobrazit náhled navrhovaných změn bez nutnosti opakovaně procházet úrovně nabídek. Motivy dokumentů Motivy dokumentů usnadňují zachování konzistentního vzhledu tabulek a textu v dokumentech aplikace Word a tabulkách aplikace Excel. Rychlé styly aplikace Word Rychlým formátováním textu a tabulek v celém dokumentu ušetříte čas. Kontextová kontrola pravopisu v aplikaci Word Neslouží jen k opravě pravopisný chyb, ale také ke kontrole, zda jste použili slovo ve správném kontextu. Dynamické zjišťování počtu slov v aplikaci Word Počet slov v dokumentu můžete sledovat během psaní. Typografické funkce aplikace Word Využijte nová písma a lepší čitelnost na obrazovce. Nástroje pro vizualizaci dat v aplikaci Excel K formátování dat na základě specifických pravidel můžete použít vizuálně nápadné podmíněné formátování s novými datovými pruhy a barevnější výplně s výraznějšími přechody. Tímto způsobem lépe vyniknou klíčové datové trendy. Intuitivní nástroje pro vytváření grafů v aplikaci Excel Vytváření profesionálně vyhlížejících grafů je snazší. K formátování os, názvů a dalších popisků v grafu stačí méně klepnutí myší. Styly buněk aplikace Excel Skvěle vypadající zprávu lze sestavit rychleji, s menším počtem klepnutí myší. Úpravy záhlaví a zápatí v aplikaci Excel Díky novému zobrazení rozložení stránky, ve kterém je záhlaví a zápatí znázorněno v prostém zobrazení, lze tyto prvky snadněji upravovat. = funkce obsažena = zdokonaleno v sadě Office Basic 2007 = novinka v sadě Office Basic 2007

4 2 MS Powerpoint tvorba prezentací MS Powerpoint je jednou z aplikací kancelářského balíku MS Office, určená pro tvorbu elektronických prezentací. Tyto prezentace pak mohou sloužit např. jako podklady pro referáty na konferencích, podkladové materiály pro výuku, prezentaci firmy, prezentaci výrobků při reklamní akci atp. Mohou být ovládány buďto referujícím, nebo běžet automaticky (např. ve stánku firmy na veletrhu), event. být vystaveny na webovém serveru. V této kapitole se seznámíme pouze se základním uživatelským prostředím této aplikace, pro další studium je možno využít libovolného manuálu nebo učebnice, kterých je na trhu dostatečné množství. Na následujícím obrázku vidíte základní aplikační okno aplikace MS Powerpoint (verze 2002 resp. 2003) tak, jak se vám otevře po spuštění aplikace. 1 2 Na obrázku jsou vyznačeny základní prvky aplikačního okna: panel nabídek (menu) panely nástrojů (mohou být umístěny jak u okrajů okna, jako zde nahoře panely Standardní a Formát a dole panel Kreslení, ale i v podobě tzv. plovoucích panelů v malých samostatných

5 oknech). Zobrazení panelů nástrojů lze ovlivnit jednak nastavením v menu Nástroje Vlastní, jednak v menu Zobrazit Panely nástrojů. stavový řádek (obsahuje základní informace o stavu aplikace, např. nastavení jazyka, číslo aktuálního snímku apod.) poodkno úloh (tento ovládací prvek je novinkou verzí 2002 a 2003 a shrnuje základní operace při práci s danou aplikací, např. otevření souboru, přiřazení šablony, práce se schránkou, nápovědou atd.). Podoken úloh je v každé aplikaci MS Office několik a lze je přepínat buď přímo v záhlaví tohoto podokna, event. je lze vyvolat některými příkazy z menu (např. podokno Schránka lze zaktivovat příkazem Úpravy Schránka sady Office, podokno Nová prezentace příklazem Soubor Nový atd.). Ve starších verzích (až do verze 2000 vč.) se s tímto prvkem nesetkáme, většina akcí je řešena prostřednictvím dialogových oken (ty jsou samozřejmě v řadě případů k dispozici i u nových verzí). pracovní plocha se zobrazením snímku (tato část aplikačního okna se může lišit podle volby režimu zobrazení viz dále). miniatury snímků event. osnova (opět závisí na volbě režimu zobrazení). Při spuštění aplikace MS Powerpoint máte v pravé části okna k dispozici podookno úloh Začínáme, které vám umožní otevřít některou z nedávno upravovaných prezentací, event. přes tlačítko Další libovolnou prezentaci uloženou na disku nebo přes tlačítko Vytvořit novou prezentaci začít pracovat na prezentaci nové. Pokud otevřete nějakou existující prezentaci, uvidíte aplikační okno v podobě jako na následujícím obrázku:

6 Tento režim zobrazení prezentace se nazývá Normální zobrazení. V levé části okna jsou vidět náhledy všech snímků prezentace, v pravé části je vidět zobrazení aktuálního snímku, který můžete upravovat. V levé části okna máte dvě záložky Snímky a osnova, které slouži k přepínání tohoto zobrazení, na výše uvedeném obrázku je aktivní režim Snímky, na dalším obrázku je náhled režimu Osnova : přepínání režimu zobrazení Tento režim umožňuje samostatně pracovat s textovými částmi snímků v levé části okna a na vlastním zobrazení snímku upravovat pouze grafické prvky a vzájemné rozložení jednotlivých prvků. Všimněte si ještě části pro psaní poznámek vpravo dole, tyto poznámky lze samostatně vytisknout (event. s miniaturami snímků) jako podklady pro vlastní předvádění prezentace. Dalším často používaným režimem zobrazení je tzv. Řazení snímků, které lze přepnout v menu Zobrazit nebo pomocí malých tlačítek v levé dolní části aplikačního okna (viz obr. nahoře). Toto zobrazení (jeho náhled najdete na následující stránce) slouží zejména k editaci celé prezentace, např. nastavení přechodů mezi snímky, změna vzhledu všech (nebo několika vybraných snímků) např. nastavení pozadí snímků, změny rozvržení snímků apod. K tomu jsou přizpůsobeny i panely nástrojů v tomto zobrazení. Při vlastním předvádění prezentace se používá zobrazení Prezentace, které lze zaktivovat i klávesou F5. Toto zobrazení je většinou celoobrazovkové (záleží na nastavení v menu Prezentace Nastavení prezentace) a neumožňuje již editaci prezentace. Předvádění prezentace je řízeno buďto lektorem (myší, klávesnicí), event. se uplatní automatické časování přechodu snímků a jejich animace, pokud je nastaveno.

7 V další části této kapitoly bych ještě rád naznačil možnosti vytvoření nové prezentace v Powerpointu (nebudu tento postup pochopitelně probírat podrobně, součástí kurzu bude praktické cvičení, kde si tvorbu vlastní prezentace budete moci vyzkoušet). Pokud použijete v menu Powerpointu příkaz Soubor Nový, otevře se vám podokno úloh Nová prezentace, tak jak můžete vidět na následujícím obrázku (viz další stránka). Zde máte v podstatě tři základní možnosti, jak začít tvořit novou prezentaci: volba Prázdná prezentace, tj. veškeré úpravy snímků budete vytvářet sami bez použití nějaké specielní šablony. volba Ze šablony návrhu umožňuje použít předpřipravené šablony, které vytvoří jednotný vzhled snímků, např. stejné pozadí, styly jednotlivých nadpisů a textových polí atp. volba Ze stručného průvodce umožňuje vytvořit prezentaci krok za krokem, vč. návrhu nejen grafické úpravy, ale i základního obsahu snímků pro určité účely (např. výroční zpráva společnosti, školení, prodej produktu apod.).

8 Při vytváření jednotlivých snímků prezentace můžete použít různé předpřipravené rozložení snímků, např. pro úvodní snímek, snímek s textovým polem, tabulkou, grafem apod. Dále lze využít řady integrovaných podprogramů pro vytvoření grafických objektů, jako jsou tabulky, grafy, organizační diagramy apod. (stačí poklepat na symbol objektu a příslušný poprogram se spustí viz obrázky na další stránce).

9

10 3 MS Access tvorba a správa databází V této kapitole bych vás chtěl seznámit se základy programu MS Access, který slouží pro vytváření a správu relačních databází. S pojmem databáze jste se setkali již v předchozím sylabu v kapitole věnované aplikaci MS Excel. Tato aplikace umožňuje vytváření jednoduchých databází, jejich třídění, filtraci, vytváření souhrnů, kontingenčních tabulek apod. Omezením Excelu je však to, že neumožňuje vytvářet databáze relační, tj. takové, které jsou složené z určité množiny tabulek navzájem provázaných prostřednictvím vazeb, neboli relací. Příkladem relační databáze může být např. účetnictví firmy, složené z řady tabulek (např. seznam dodavatelů, odběratelů, předhled vydaných a obdržených faktur, seznam dodacích listů, výpisy z účtu, pokladní deník apod.). Tyto tabulky jsou navzájem provázány relacemi, tak např. při tvorbě nové faktury uložené v seznamu faktur můžete čerpat data ze seznamu odběratelů, při zaplacení faktury se to projeví nejen v seznamu faktur, ale zároveň i ve výpisu z bankovního účtu event. v pokladním deníku atp. Aplikace MS Access je určena právě pro tvorbu a správu takovýchto relačních databází. V dalším textu bych vás chtěl seznámit se základními možnostmi této aplikace, pro podrobnější studium opět odkazuji na řadu dostupné literatury (manuály, učebnice apod.), event. i využití nápovědy k aplikaci, nebo možnosti využití webu MS Office Online (je přístupný např. z podokna Začínáme, které je součástí úvodního aplikačního okna) Při startu aplikace MS Access uvidíte toto aplikační okno:

11 Z úvodního podokna úloh Začínáme máte možnost buď otevřít nějakou již vytvořenou databázi uloženou na disku, nebo začít vytvářet databázi novou. Všimněte si toho, že ovládací prvky v tomto aplikačním okně jsou stejné s aplikací Powerpoint (opět zde najdete panel nabídek, panely nástrojů, podokno úloh, stavový řádek). Tato vlastnost celého balíku MS Office je uživatelsky velice příjemná, pokud se naučíte ovládat jednu aplikaci, vyznáte se v základním ovládání i dalších aplikací, stačí se pouze naučit význam jednotlivých příkazů menu, panelů, dial. oken atd, které jsou samozřejmě v každé aplikaci jiné (až na výjimky např. příkazy pro otevírání a ukládání souborů, pro tisk, nápovědu atp., které jsou v podstatě ve všech aplikacích shodné). Pokud z úvodního podokna úloh (nebo příkazem Soubor Otevřít) otevřete nějakou databázi, na ploše aplikačního okna se vám objeví okno databáze (součástí instalace MS Access je vzorová databáze Northwind, na níž si můžete vyzkoušet základní pracovní postupy): Toto okno umožňuje přístup k již existujícím objektům databáze, tak i možnost vytváření nových objektů. V levé části objekty máte seznam všech kategorií objektů existujících v databází MS Access: Tabulky základní objekty databáze obsahující uložená data. Dotazy umožňují tvorbu výběrů z databázových tabulek na základě předem definovaných kritérií Formuláře slouží k efektivnějšímu vyplňování databáze event. k přehlednějšímu zobrazení dat

12 Sestavy tiskové sestavy vybraných dat z databáze s předpřipaveným formátováním, umožňuje efektivní výstup vybraných dat na tiskárnu Stránky slouží k výstupu údajů z databáze na webovou stránku, bývá většinou interaktivní, tj. umožňuje např. volbu určitých kritérií pro výstup dat, event. zadávání nových dat do databáze Makra umoňují uložit některé často opakované sekvence příkazů Moduly umožňují naprogramovat určité postupy v jazyce VBA (Visual Basic for Applications). Podívejme se nyní, jak vypadá typická tabulka zobrazená na ploše aplikace MS Access: (jedná se o tabulku Objednávky ze vzorové databáze Northwind) přepnutí mezi zobrazením datového listu a návrhovým Toto zobrazení se nazývá datový list a umožňuje základní náhled tabulky a základní operace s ní, jako je např. řazení resp. filtrace záznamů (toto zobrazení připomíná tabulku Excelu). Jednotlivé řádky databázové tabulky se nazývají záznamy, sloupce databázové tabulky jsou pole (vyznačují se tím, že obsahují stejný typ dat, např. text, číslo v určitém formátu, datum apod.). Nastavení tohoto typu dat lze provést v návrhovém zobrazení (zobrazení lze přepnout buďto v menu Zobrazit nebo označeným tlačítkem vlevo nahoře). Příklad návrhového zobrazení vidíte na následující stránce. Pro jednotlivá pole lze např. nastavit zadání určitého typu dat (např. čísla ve formátu měny v rozsahu Kč). Jedno pole je označeno jako tzv. primární klíč, který umožňuje jednoznačnou identifikaci jednotlivých záznamů a používá

13 se především pří definici relací mezi tabulkami (primárním klíčem bývá např. tzv. automatické číslo, ale může to být např. rodné číslo, IČO apod.).

14 primární klíč Zadávání nebo úpravu dat v tabulce lze buď přímo v zobrazení datového listu tabulky (podobně jako např. v tabulce Excelu), nebo prostřednictvím formuláře, který lze k jednotlivým tabulkám vytvořit:

15 Vytvoření nové tabulky lze v základě třemi způsoby, které nabízí okno tabulek (viz výše): vytvořit tabulku v návrhovém zobrazení vytvořit tabulku pomocí průvodce vytvořit tabulku vložením dat Nejjednodušší cestou, pokud nechcete vymýšlet strukturu polí tabulky, je využít služeb průvodce tabulkou, kde si její strukturu vybíráte z předpřipravené nabídky podle účelu, k němuž má databáze sloužit (např. osobní adresář). zobrazení relací Jak bylo uvedeno na začátku této kapitoly, databáze MS Accessu jsou tzv. relačními databázemi, tj. existují relace mezi jednotlivými tabulkami. Tyto relace lze zobrazit po kliknutí na výše označené tlačítko, v zobrazení relací lze pak dále provádět i jejich úpravy nebo nastavení relací nových (viz následující stránka). Existuje několik typů relací relace 1:1 (jeden záznam v jedné tabulce odpovídá jednomu záznamu v jiné tabulce) relace 1:N (jeden záznam v jedné tabulce odpovídá více záznamům v jiné tabulce) relace N:M (více záznamů v jedné tabulce odpovídá více záznamův v jiné tabulce) Nejběžnějším typem relací jsou relace 1:N, např. jednomu záznamu v tabulce Dodavatelé odpovídá několik záznamů v tabulce Výrobky apod.). Typy relací jsou na následujícím obrázku rovněž vyznačeny:

16 Podívejme se ještě na příklad tiskové sestavy, která slouží k efektivnímu výstupu vybraných dat z databáze na tiskárnu viz obrázek na následující stránce. K vytvoření tiskových sestav lze rovněž efektivně využít průvodců tvorbou sestav, který je součásti okna sestav v základním okně databáze. Sestavy využívají předdefinovaných šablon, které lze event. upravit v návrhovém zobrazení.

17

18 4 Počítačová grafika Práce s obrázky a jinými grafickými prvky se v současné době stává nedílnou součástí přáce na počítači (úprava digitálních fotografií, vkládání grafických prvků na webové stránky, speciální grafické editory tzv. CAD apod.) V této kapitole naleznete základní informace o počítačové grafice, nejčastěji používaných formátech grafických souborů a o práci s nimi. Dále zde jsou zmíněny některé pojmy, se kterými se setkáte při skenování nebo při pořizování digitálních fotografií. 4.1 Bitmapová a vektorová grafika Obrázky (ale také písmena) mohou být v počítači uloženy různým způsobem Bitmapový formát Obrázek je uložen ve formě bitové mapy (mozaiky nebo též rastru) složené z malých bodů zvaných pixely. Každý bitmapový obrázek je charakterizován dvěma parametry: Rozměry obrázku šířka (anglicky width) a výška (height) vyjádřené v pixelech Barevná (bitová) hloubka každému bodu je přiřazen určitý počet bitů, podle toho pak může být v obrázku použito více či méně barev. Pro černobílý obrázek (každý bod je buď černý nebo bílý) stačí k vyjádření barvy bodu jediný bit (0 černá, 1 bílá). Pro vyjádření 16 barev již potřebujeme 4 bity (24 = 16), při barevné hloubce 8 bitů lze vyjádřit 256 (= 28) různých barevných odstínů. Vzhledem k tomu, že základní počítačová paměťová jednotka je 1 bajt (byte), který obsahuje 8 bitů, setkáme se nejčastěji s barevnou hloubkou 8, 16 nebo 24 (někdy také 32) bitů. Při 16bitové hloubce (nazývané High Color) lze v obrázku použít (216) barevných odstínů, 24bitová hloubka (True Color) nabízí dokonce (224) barev. Často se lze setkat s černobílými obrázky, které ale kromě bílé a černé barvy obsahují také odstíny barvy šedé. Zde pak například hovoříme o škále s 256 odstíny šedi. Bitmapový obrázek můžeme vytvořit v bitmapovém grafickém editoru (jako příklad lze uvést Malování známé z Windows), můžeme jej získat sejmutím obrazovky, skenováním nebo také pomocí digitálního fotoaparátu. Bitmapový obrázek má několik nevýhod: při zvětšování se projevují zuby v mozaice, hůře se upravuje a zabírá na disku (i v paměti) více místa Vektorový formát Obrázek je složen z matematicky popsaných objektů přímek, křivek i složitějších geometrických útvarů (kružnic, elips, obdélníků, ). Každý objekt má přiřazeny určité parametry: kromě umístění, tvaru a velikosti, je to například jeho barva, síla a styl čáry. Také ale lze objektům přidat i další atributy (záleží na programu, ve kterém pracujeme). Může to být průhlednost, stín objektu, barevný přechod v jeho výplni a podobně. Připravit kvalitní vektorový obrázek nebývá příliš jednoduché. Výhodou však je, že ve výsledném obrázku můžeme kdykoli editovat kterýkoli objekt, obrázek lze libovolně zvětšovat i zmenšovat bez vzniku zubatých okrajů čar. Také velikost výsledných souborů ve srovnání např. s fotografií ve formě bitmapy je mnohem menší. Mezi vektorové grafické programy patří například MS Draw (obsažen v MS Office), Corel Draw! nebo český program Zoner Callisto.

19 4.1.3 PostScriptový formát Obsahuje bitmapy i vektory, obrázky i texty. PostScript je programovací jazyk pro popis tiskové stránky. PostScriptový formát je určen pro tisk na příslušně vybavených tiskárnách. 4.2 Barvy a barevné modely Předměty, se kterými se setkáváme, mají různé barvy. Jestliže světlo samy vyzařují, pak pozorujeme barvy, pro jejichž skládání platí model RGB. Počítačový monitor (obrazovka televizoru) je typické zařízení, na kterém se tento model uplatňuje. Pokud předměty světlo samy nevyzařují, je pozorovaná barva způsobena odrazem slunečního či umělého světla od jejich povrchu. Některé složky světelného spektra jsou pohlceny, jiné předmět odráží. Z odražených barev je potom složena výsledná barva (odstín) předmětu. Zde se používá model CMY a z něj vyplývající způsob skládání barev. Při malování pastelkami nebo při tisku na barevné inkoustové tiskárně se jedná právě o tuto situaci. Model RGB (barevná soustava světel) Zkratka RGB pochází od počátečních písmen anglických slov Red (červená) Green (zelená) a Blue (modrá). Vhodným smícháním těchto tří základních barev můžeme dostat velké množství dalších barev (ne ale všechny barvy spojitého spektra). Při barevné hloubce 24 bitů budeme mít pro každou základní barvu 8 bitů (možnost nastavení intenzity od 0 do 255), celkem přes 16 miliónů odstínů. Při nulové intenzitě všech tří základních barev dostáváme barvu černou (bod na monitoru nezáří), při plné intenzitě červené, modré i zelené získáváme barvu bílou. Při stejném podílu všech tří základních složek vzniká odstín šedé barvy. Z červené a zelené (obě v plné intenzitě, zbývající barva v nulové) namícháme žlutou barvu, ze zelené a modré azurovou a z červené a modré purpurovou. Model RGB vychází z vlastností lidského oka. Právě pro tyto tři barvy máme totiž specializované receptory. Model CMYK (barevná soustava pigmentů) Základní barvy tohoto modelu jsou: Cyan (azurová), Magenta (purpurová) a Yellow (žlutá). I zde lze smícháním těchto tří základních barev získat velké množství dalších barev. Přetisknutím těchto barev přes sebe teoreticky dostáváme barvu černou. Ve skutečnosti (je to dáno nedokonalostí průhlednosti a vzájemnými chemickými reakcemi používaných barev) nikdy dokonale černou nedostaneme. Proto se v praxi základní barvy CMY doplňují černou black. Odtud tedy pochází název tohoto barevného modelu CMYK.

20 4.3 Grafické formáty Bitmapové BMP Windows Bitmap. Standardní formát pro systém Windows bez komprimace. Grafika v tomto formátu může být černobílá, nebo zobrazovat 16, 256 nebo 16,7 milionu barev. Nevýhodou těchto souborů je jejich značná velikost. Obrázek s rozměry body při barevné hloubce 24 bitů má velikost přes 1,4 MB. PCX Formát, který se v minulosti hodně používal pro grafické soubory v prostředí MS DOSu. Rozsah barevných hloubek je stejný jako u BMP. Obsahuje možnost bezztrátové komprimace (zmenšení velikosti souboru). Upravovat a zpracovávat jej lze, podobně jako formát BMP, snad ve všech grafických programech. Zajímavostí je, že nedokonalá komprimační metoda často způsobuje při barevné hloubce 24 bitů opačný efekt: výsledný soubor zabírá více místa než nekomprimovaná verze. GIF GIF je bitmapový formát s omezenou barevnou paletou (nanejvýš 256 barev) a možností výrazně vyšší bezztrátové komprimace než PCX. Existuje ve dvou variantách: GIF87a a GIF89a. Novější verze přidala několik vlastností navíc, jako je možnost definovat průhlednou barvu či vytvářet z několika GIF souborů animace. Se soubory tohoto typu se setkáváme na webových stránkách. JPEG JPEG (JPG) je formát, vytvořený pro ukládání fotorealistických obrázků. Pracuje s plnou barevnou informací (24 bitů), případně s 8bitovou šedou škálou. Jeho specialitou je, že použitá komprimace je ztrátová (obrázek mírně pozmění, aby se pro oko téměř nelišil, ale uložil co nejúsporněji). Při ukládání souboru do tohoto formátu je možno nastavit stupeň komprimace obrázku či velikost výsledného souboru (čím menší je velikost souboru, tím horší je kvalita obrázku). Díky malé velikosti jsou jépégéčka přímo ideální pro využití na webových stránkách. PNG Portable Network Graphics. Koncipován jako nástupce GIFu. Umí jak plnou, tak omezenou barevnou informaci, kraluje v oboru průhlednosti a dovede i řadu dalších zajímavých věcí. Bohužel je zatím jen minimálně podporován a není příliš rozšířen. TIF (TIFF) Taged Image File Format. Hojně používaný formát v publikování. Často se používá při skenování obrazů fotografií. Existuje ve velkém množství verzí s nejrůznějšími barevnými hloubkami a metodami komprimace.

21 ICO Windows Icon. Formát pro uložení ikon Windows. CLP Windows Clipboard. Formát pro uložení bitmapové grafiky ze schránky (Clipboard) ve Windows. Do schránky lze zkopírovat i grafiku vektorovou, ze které se tak vytvoří bitmapa Vektorové WMF Windows Metafile. V tomto formátu jsou křivky rozbity na malé úsečky. Tento formát je však velmi oblíben pro snadnost jeho načítání a také pro jeho standardizaci ve Windows. Většina vektorových klipartů (například těch z MS Office) se dodává právě v tomto formátu. EMF Enhanced Metafile. Tato varianta dovoluje na rozdíl od WMF ukládat také křivky. CDR Soubor vytvořený ve velmi rozšířeném a oblíbeném programu Corel Draw!. ZMF Zoner Metafile. Formát souborů programu Zoner Callisto. 4.4 Tvorba grafiky Skenování Skenery slouží k digitalizaci obrazových předloh pro jejich následné zpracování na počítači. Pomocí speciálního programového vybavení pro optické rozeznávání textů (OCR) lze skenery využít také ke snímání textových podkladů pro budoucí dokumenty. Nejčastěji se v současnosti můžeme setkat se skenery stolními (lze je pořídit za ceny již zhruba od korun), které se k počítači připojují buď přes paralelní port nebo USB port (ty levnější), nebo přes speciální rozhraní SCSI (rychlejší a dražší). Kvalitu skeneru určují především následující parametry: Barevná hloubka zde již nejsme nijak omezováni, nynější skenery zvládnou bez problémů dokonce 36 nebo i 42 bitů. Rozlišení udává se v DPI, což znamená počet rozlišených bodů na palec (1" = 2,54 cm). Například při rozlišení 300 DPI připadá na jeden centimetr čtverečný téměř bodů. Rychlost snímání předloh závisí zejména na způsobu připojení k PC Kdybychom měli při rozlišení 300 DPI naskenovat fotografii o rozměrech 9 13 cm, dostali bychom bitmapu o rozměrech a při 24bitové hloubce se blížíme k velikosti téměř 5 MB u nekomprimovaného souboru. Proto je třeba si při skenování dobře uvědomit, k čemu nám bude výsledek sloužit, a podle toho nastavit rozlišení a barevnou hloubku. Jinak budeme postupovat při přípravě grafiky pro webovou prezentaci (nepotřebujeme nejvyšší možné rozlišení, cílem našeho snažení je co nejmenší soubor JPG v přijatelné kvalitě), jinak při skenování fotografie, kterou hodláme zvětšovat a tisknou v co nejlepší možné kvalitě (zde budeme muset nastavit rozlišení pochopitelně vyšší). Také bychom si měli uvědomit, že skenování s vyšším rozlišením bude trvat déle. A práce s rozsáhlými grafickými soubory na počítači s nedostatečnou operační pamětí se pro nás může stát neuvěřitelným utrpením. Skenovat lze z prostředí mnoha programů (včetně programu Imaging dodávaného s Windows). Tyto programy nám také umožní provádět s obrázkem i řadu dalších úprav (nastavení jasu, kontrastu, barev, otočení, změnu velikosti či uložení v jiném formátu).

22 Většina programů nabízí celou řadu různých efektů, které lze na obrázky aplikovat (rozostření, zaostření, detekci hran, deformaci obrázku nebo jeho části a další funkce) Snímání obrazovky Z obrazovky počítače lze v MS Windows obrázky snímat. Stiskem klávesy PrintScreen se zkopíruje celá obrazovka do schránky (clipboardu) jako bitová mapa. Stiskem kombinace kláves Alt+PrintScreen se sejme pouze aktivní okno. Ze schránky lze takový snímek rovnou vložit do dokumentu. Takto získaným obrázkům se říká screenshots. Využívají se k ilustracím počítačových příruček (např. ilustrace k tomuto sylabu vznikly rovněž tímto způsobem).

23 4.4.3 Malování (tvorba) obrázků. Téměř každý textový procesor obsahuje grafický program pro tvorbu vektorových obrázků. Jednoduchý bitmapový grafický editor Malování je standardní součástí MS Windows. Pokud naše požadavky na kvalitu vytvářených obrázků nejsou velké, můžeme s těmito programy docela dobře vystačit. Náročnější musí sáhnou po komerčních produktech. Pro tvorbu bitmapové grafiky lze použít například vcelku levný Paint Shop Pro (šířený jako shareware) nebo Corel PhotoPaint. Pro tvorbu grafiky vektorové můžeme zvolit Zoner Callisto (poslední verze je opravdu kvalitní a nabízí řadu funkcí), známý Corel Draw!, Adobe Illustrator nebo programy z oblasti CAD. V každém případě je tvorba nových obrázků velmi pracná a při běžných činnostech (například při psaní dopisů nebo při tvorbě jednoduchých letáčků či pozvánek) je výhodnější použít již hotových klipartů Použití obrázků z webových stránek Rovněž webové stránky mohou být zdrojem obrázků použitelných např. jako ilustrace do tetů zpracovávaných v textových editorech. Ukážeme si to na následujícím příkladu na obrázku je úvodní webová stránka naší školy.

24 Pokud byste např. chtěli použít logo školy vlevo nahoře jako ilustraci do textu zpracovávaného v aplikaci MS Word, stačí kliknout na toto logo pravým tlačítkem a využít místní nabídky (je rovněž zobrazena na obrázku). V zásadě máte dvě možnosti, jak přenést obrázek do dokumentu Wordu: pomocí příkazu Uložit obrázek jako z místní nabídky vytvoříte soubor s vybraným obrázkem na disku a ten pak do dokument ve Wordu vložíte příkazem Vložit Obrázek Ze souboru pomocí příkazu Kopírovat z místní nabídky vytvoříte kopii obrázku do schránky Windows a ten pak vložíte příkazem Úpravy Vložit (event. odpovídajícím tlačítkem nebo klávesovou zkratkou) do dokumentu Wordu. V některých případech nemusí být jasné hranice obrázku na webové stránce, neboť např. záhlaví stránky nebo menu může být složeno z několika k sobě příléhajících obrázků. Můžete pak postupovat buď metodou pokusu a omylu a výsledný obrázek např. rovněž složit z více částí, nebo naopak jej oříznout (k tomu nemusíte použít specializovaný grafický editor, stačí příkaz Formát obrázku přímo ve Wordu, kde mimo jiné naleznete nástroj na oříznutí obrázku). Jinou možností je uložit si webovou stránku na disk jako soubor formátu htm a následně jej zpracovávat nějakým editorem, např. MS Front Page. Zde již lze hranice obrázků a dalších prvků stránky jednoduše rozpoznat viz následující obrázek: Hranice obrázku Zde např. můžete vidět, že logo školy je vlastně složeno ze dvou částí (horní růžová část ohraničená body a dolní bílá část s názvem školy). Proto tento obrázek byste rovněž museli přenést po částech a složit jej k sobě.

25 Na webových stránkách se většinou používají obrázky ve formátu JPEG pro zobrazení fotografií a GIF pro loga, animované obrázky apod. (více o těchto formátech naleznete výše).

26 5 Tvorba webových stránek - základy Tvorba webových stránek již v současné době přestává být doménou profesionálů, ale stále častěji se jí začínají zabývat i běžní počítačoví uživatelé. V této kapitole bych vás velice stručně chtěl seznámit se základními principy této problematiky Vytvoření funkčních webových stránek v zásadě obnáší dva kroky: vlastní vytvoření webu, tj. v podstatě jednoho nebo více html souborů (propojených prostřednictvím odkazů). publikování, tj.vystavení webu na internetu (přenesení souborů na webový server). 5.1 Vytvoření html souboru Soubory formátu html (HyperText Markup Language) jsou v podstatě textové soubory obohacené o tzv. tagy (značky). Velice jednoduchý příklad takového souboru vidíte zde: <html> <head> <title>třetí příklad</title> </head> <body bgcolor="green" text="yellow"> <h1>pozadí a odkazy</h1> <p>obyčejný text.</p> <p>odkaz na <a href="http://www.seznam.cz">seznam</a>. </p> <p><a href="priklad2.htm">odkaz na příklad 2.</a></p> </body> </html> Na následujícím obrázku máte zobrazen takový soubor ve webovém prohlížeči:

Aplikační software Sylabus

Aplikační software Sylabus Aplikační software Sylabus Moderní veřejná správa Kurz celoživotního vzdělávání 2004 Zpracoval: Ing. Vladimír Nulíček, CSc. Cíl a zaměření kurzu Předmět Aplikační software volně navazuje na předmět Informatika

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D04_Z_WORD_GRAFIKA.docx Informatika MS Word Grafika ve Wordu INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Kde se používá počítačová grafika (PG)?

Kde se používá počítačová grafika (PG)? Počítačová grafika Kde se používá počítačová grafika (PG)? Tiskoviny - časopisy, noviny, letáky Reklama billboardy, propagační mat., reklamní spoty Média, televize, film titulky, efekty, triky Multimédia

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Barvy na počítači a grafické formáty

Barvy na počítači a grafické formáty Barvy na počítači a grafické formáty Hlavním atributem, který se používá při práci s obrazem či s grafickými formáty, je barva. Při práci s barvami je důležité určit základní množinu barev, se kterou budeme

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Uživatelské rozhraní Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější pracovní prostředí. Interaktivní nástroj Tabulka Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Čím se liší MS OFFICE 2007 od předchozí verze

Čím se liší MS OFFICE 2007 od předchozí verze Čím se liší MS OFFICE 2007 od předchozí verze Kancelářský balík aplikací MS Office prošel do současné doby již poměrně dlouhým a rozsáhlým vývojem. Nejnovější verze MS Office 2007 se od verze předchozí

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.5.00/34.0233 Šablona III/2 Název VY_32_INOVACE_197_Grafika Název školy Hotelová škola Bohemia s.r.o.

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Lenka Bednaříková POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - OBSAH Barevné modely Základní dělení počítačové grafiky Vektorová grafika Rastrová (bitmapová) grafika Rozlišení Barevná hloubka Komprese, komprimace

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Kde se používá počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Kde se používá počítačová grafika Tiskoviny Reklama Média, televize, film Multimédia Internetové stránky 3D grafika Virtuální realita CAD / CAM projektování Hry Základní pojmy Rastrová

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

ČÍM SE LIŠÍ MS OFFICE 2007 OD PŘEDCHOZÍ VERZE SEZNAM OBRÁZKŮ OBSAH CITOVANÁ LITERATURA SEZNAM TABULEK. Základní ovládací prvky nové verze MS Office

ČÍM SE LIŠÍ MS OFFICE 2007 OD PŘEDCHOZÍ VERZE SEZNAM OBRÁZKŮ OBSAH CITOVANÁ LITERATURA SEZNAM TABULEK. Základní ovládací prvky nové verze MS Office Základní ovládací prvky nové verze MS Office ČÍM SE LIŠÍ MS OFFICE 2007 OD PŘEDCHOZÍ VERZE Kancelářský balík aplikací MS Office prošel do současné doby již poměrně dlouhým a rozsáhlým vývojem. Nejnovější

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH Ve Wordu tedy můžeme nastavovat vlastnosti písma, vlastnosti odstavce a také vlastnosti stránky. Přesuneme se na záložku ROZLOŽENÍ STRÁNKY, kde tyto najdeme v levé části. Další

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více