1 Základní přehled aplikačního softwaru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Základní přehled aplikačního softwaru"

Transkript

1 1 Základní přehled aplikačního softwaru Součástí kancelářského softwarového balíku MS Office jsou tyto základní aplikační programy: MS Word textový editor MS Excel tabulkový kalkulátor MS Powepoint aplikace na tvorbu prezentací MS Access databázová aplikace MS Outlook kancelářská aplikace (správa kontaktů, deník, mailový klient) Dalšími doplňkovými aplikacemi jsou např.: MS Picture Manager aplikace na prohlížení a úpravu obrázků MS Front Page HTML editor (tvorba webových stránek) MS Publisher editace rozsáhlejších dokumentů a další Aplikace MS Office prošly již několikaletým vývojem a existuje řada verzí jednotlivých aplikací i celého balíku. V současné době jsou nejrozšířenější verze 2000 a 2002 (označovaná také jako XP), nejnovější verzí je pak verze Tento kurz a sylabus se bude věnovat verzi 2002 (také náhledové obrázky budou z této verze), pokud však používáte verzi 2000 nebo 2003, pak řadu zde uvedených informací uplatníte rovněž v těchto verzích (zejména verze 2003 se od předchozí verze nijak podstatně neliší). V každé aplikaci naleznete rozsáhle zpracovanou nápovědu (v menu klikněte na položku Nápověda resp. použijte klávesu F1), kde je vždy jedna kapitola (obvykle úvodní) věnována novinkám v dané verzi oproti verzi předchozí. Kromě balíku MS Office existuje samozřejmě celá řada dalších aplikací, z nichž některé mají podobné funkce i ovládání jako aplikace MS Office (např. EasyOffice, Office602 a další), jiné jsou věnovány např. práci s grafikou, tvorbě webových stránek aj. Není samozřejmě možné v rámci tohoto kurzu se věnovat většímu množství těchto aplikací, jednu kapitolu budu však věnovat alespoň problematice počítačové grafiky.

2

3 Funkce Office Basic XP Office Basic 2003 Office Basic 2007 Nový vzhled Uživatelské rozhraní Microsoft Office Fluent usnadňuje vyhledání a použití funkcí produktu.1 Obrázky SmartArt Obrázky SmartArt představují vylepšenou sadu nástrojů návrhu, která je k dispozici ve všech aplikacích sady Microsoft Office a která usnadňuje vytváření diagramů a grafů s velmi působivým vzhledem. Dynamické náhledy Během práce na dokumentu můžete zobrazit náhled navrhovaných změn bez nutnosti opakovaně procházet úrovně nabídek. Motivy dokumentů Motivy dokumentů usnadňují zachování konzistentního vzhledu tabulek a textu v dokumentech aplikace Word a tabulkách aplikace Excel. Rychlé styly aplikace Word Rychlým formátováním textu a tabulek v celém dokumentu ušetříte čas. Kontextová kontrola pravopisu v aplikaci Word Neslouží jen k opravě pravopisný chyb, ale také ke kontrole, zda jste použili slovo ve správném kontextu. Dynamické zjišťování počtu slov v aplikaci Word Počet slov v dokumentu můžete sledovat během psaní. Typografické funkce aplikace Word Využijte nová písma a lepší čitelnost na obrazovce. Nástroje pro vizualizaci dat v aplikaci Excel K formátování dat na základě specifických pravidel můžete použít vizuálně nápadné podmíněné formátování s novými datovými pruhy a barevnější výplně s výraznějšími přechody. Tímto způsobem lépe vyniknou klíčové datové trendy. Intuitivní nástroje pro vytváření grafů v aplikaci Excel Vytváření profesionálně vyhlížejících grafů je snazší. K formátování os, názvů a dalších popisků v grafu stačí méně klepnutí myší. Styly buněk aplikace Excel Skvěle vypadající zprávu lze sestavit rychleji, s menším počtem klepnutí myší. Úpravy záhlaví a zápatí v aplikaci Excel Díky novému zobrazení rozložení stránky, ve kterém je záhlaví a zápatí znázorněno v prostém zobrazení, lze tyto prvky snadněji upravovat. = funkce obsažena = zdokonaleno v sadě Office Basic 2007 = novinka v sadě Office Basic 2007

4 2 MS Powerpoint tvorba prezentací MS Powerpoint je jednou z aplikací kancelářského balíku MS Office, určená pro tvorbu elektronických prezentací. Tyto prezentace pak mohou sloužit např. jako podklady pro referáty na konferencích, podkladové materiály pro výuku, prezentaci firmy, prezentaci výrobků při reklamní akci atp. Mohou být ovládány buďto referujícím, nebo běžet automaticky (např. ve stánku firmy na veletrhu), event. být vystaveny na webovém serveru. V této kapitole se seznámíme pouze se základním uživatelským prostředím této aplikace, pro další studium je možno využít libovolného manuálu nebo učebnice, kterých je na trhu dostatečné množství. Na následujícím obrázku vidíte základní aplikační okno aplikace MS Powerpoint (verze 2002 resp. 2003) tak, jak se vám otevře po spuštění aplikace. 1 2 Na obrázku jsou vyznačeny základní prvky aplikačního okna: panel nabídek (menu) panely nástrojů (mohou být umístěny jak u okrajů okna, jako zde nahoře panely Standardní a Formát a dole panel Kreslení, ale i v podobě tzv. plovoucích panelů v malých samostatných

5 oknech). Zobrazení panelů nástrojů lze ovlivnit jednak nastavením v menu Nástroje Vlastní, jednak v menu Zobrazit Panely nástrojů. stavový řádek (obsahuje základní informace o stavu aplikace, např. nastavení jazyka, číslo aktuálního snímku apod.) poodkno úloh (tento ovládací prvek je novinkou verzí 2002 a 2003 a shrnuje základní operace při práci s danou aplikací, např. otevření souboru, přiřazení šablony, práce se schránkou, nápovědou atd.). Podoken úloh je v každé aplikaci MS Office několik a lze je přepínat buď přímo v záhlaví tohoto podokna, event. je lze vyvolat některými příkazy z menu (např. podokno Schránka lze zaktivovat příkazem Úpravy Schránka sady Office, podokno Nová prezentace příklazem Soubor Nový atd.). Ve starších verzích (až do verze 2000 vč.) se s tímto prvkem nesetkáme, většina akcí je řešena prostřednictvím dialogových oken (ty jsou samozřejmě v řadě případů k dispozici i u nových verzí). pracovní plocha se zobrazením snímku (tato část aplikačního okna se může lišit podle volby režimu zobrazení viz dále). miniatury snímků event. osnova (opět závisí na volbě režimu zobrazení). Při spuštění aplikace MS Powerpoint máte v pravé části okna k dispozici podookno úloh Začínáme, které vám umožní otevřít některou z nedávno upravovaných prezentací, event. přes tlačítko Další libovolnou prezentaci uloženou na disku nebo přes tlačítko Vytvořit novou prezentaci začít pracovat na prezentaci nové. Pokud otevřete nějakou existující prezentaci, uvidíte aplikační okno v podobě jako na následujícím obrázku:

6 Tento režim zobrazení prezentace se nazývá Normální zobrazení. V levé části okna jsou vidět náhledy všech snímků prezentace, v pravé části je vidět zobrazení aktuálního snímku, který můžete upravovat. V levé části okna máte dvě záložky Snímky a osnova, které slouži k přepínání tohoto zobrazení, na výše uvedeném obrázku je aktivní režim Snímky, na dalším obrázku je náhled režimu Osnova : přepínání režimu zobrazení Tento režim umožňuje samostatně pracovat s textovými částmi snímků v levé části okna a na vlastním zobrazení snímku upravovat pouze grafické prvky a vzájemné rozložení jednotlivých prvků. Všimněte si ještě části pro psaní poznámek vpravo dole, tyto poznámky lze samostatně vytisknout (event. s miniaturami snímků) jako podklady pro vlastní předvádění prezentace. Dalším často používaným režimem zobrazení je tzv. Řazení snímků, které lze přepnout v menu Zobrazit nebo pomocí malých tlačítek v levé dolní části aplikačního okna (viz obr. nahoře). Toto zobrazení (jeho náhled najdete na následující stránce) slouží zejména k editaci celé prezentace, např. nastavení přechodů mezi snímky, změna vzhledu všech (nebo několika vybraných snímků) např. nastavení pozadí snímků, změny rozvržení snímků apod. K tomu jsou přizpůsobeny i panely nástrojů v tomto zobrazení. Při vlastním předvádění prezentace se používá zobrazení Prezentace, které lze zaktivovat i klávesou F5. Toto zobrazení je většinou celoobrazovkové (záleží na nastavení v menu Prezentace Nastavení prezentace) a neumožňuje již editaci prezentace. Předvádění prezentace je řízeno buďto lektorem (myší, klávesnicí), event. se uplatní automatické časování přechodu snímků a jejich animace, pokud je nastaveno.

7 V další části této kapitoly bych ještě rád naznačil možnosti vytvoření nové prezentace v Powerpointu (nebudu tento postup pochopitelně probírat podrobně, součástí kurzu bude praktické cvičení, kde si tvorbu vlastní prezentace budete moci vyzkoušet). Pokud použijete v menu Powerpointu příkaz Soubor Nový, otevře se vám podokno úloh Nová prezentace, tak jak můžete vidět na následujícím obrázku (viz další stránka). Zde máte v podstatě tři základní možnosti, jak začít tvořit novou prezentaci: volba Prázdná prezentace, tj. veškeré úpravy snímků budete vytvářet sami bez použití nějaké specielní šablony. volba Ze šablony návrhu umožňuje použít předpřipravené šablony, které vytvoří jednotný vzhled snímků, např. stejné pozadí, styly jednotlivých nadpisů a textových polí atp. volba Ze stručného průvodce umožňuje vytvořit prezentaci krok za krokem, vč. návrhu nejen grafické úpravy, ale i základního obsahu snímků pro určité účely (např. výroční zpráva společnosti, školení, prodej produktu apod.).

8 Při vytváření jednotlivých snímků prezentace můžete použít různé předpřipravené rozložení snímků, např. pro úvodní snímek, snímek s textovým polem, tabulkou, grafem apod. Dále lze využít řady integrovaných podprogramů pro vytvoření grafických objektů, jako jsou tabulky, grafy, organizační diagramy apod. (stačí poklepat na symbol objektu a příslušný poprogram se spustí viz obrázky na další stránce).

9

10 3 MS Access tvorba a správa databází V této kapitole bych vás chtěl seznámit se základy programu MS Access, který slouží pro vytváření a správu relačních databází. S pojmem databáze jste se setkali již v předchozím sylabu v kapitole věnované aplikaci MS Excel. Tato aplikace umožňuje vytváření jednoduchých databází, jejich třídění, filtraci, vytváření souhrnů, kontingenčních tabulek apod. Omezením Excelu je však to, že neumožňuje vytvářet databáze relační, tj. takové, které jsou složené z určité množiny tabulek navzájem provázaných prostřednictvím vazeb, neboli relací. Příkladem relační databáze může být např. účetnictví firmy, složené z řady tabulek (např. seznam dodavatelů, odběratelů, předhled vydaných a obdržených faktur, seznam dodacích listů, výpisy z účtu, pokladní deník apod.). Tyto tabulky jsou navzájem provázány relacemi, tak např. při tvorbě nové faktury uložené v seznamu faktur můžete čerpat data ze seznamu odběratelů, při zaplacení faktury se to projeví nejen v seznamu faktur, ale zároveň i ve výpisu z bankovního účtu event. v pokladním deníku atp. Aplikace MS Access je určena právě pro tvorbu a správu takovýchto relačních databází. V dalším textu bych vás chtěl seznámit se základními možnostmi této aplikace, pro podrobnější studium opět odkazuji na řadu dostupné literatury (manuály, učebnice apod.), event. i využití nápovědy k aplikaci, nebo možnosti využití webu MS Office Online (je přístupný např. z podokna Začínáme, které je součástí úvodního aplikačního okna) Při startu aplikace MS Access uvidíte toto aplikační okno:

11 Z úvodního podokna úloh Začínáme máte možnost buď otevřít nějakou již vytvořenou databázi uloženou na disku, nebo začít vytvářet databázi novou. Všimněte si toho, že ovládací prvky v tomto aplikačním okně jsou stejné s aplikací Powerpoint (opět zde najdete panel nabídek, panely nástrojů, podokno úloh, stavový řádek). Tato vlastnost celého balíku MS Office je uživatelsky velice příjemná, pokud se naučíte ovládat jednu aplikaci, vyznáte se v základním ovládání i dalších aplikací, stačí se pouze naučit význam jednotlivých příkazů menu, panelů, dial. oken atd, které jsou samozřejmě v každé aplikaci jiné (až na výjimky např. příkazy pro otevírání a ukládání souborů, pro tisk, nápovědu atp., které jsou v podstatě ve všech aplikacích shodné). Pokud z úvodního podokna úloh (nebo příkazem Soubor Otevřít) otevřete nějakou databázi, na ploše aplikačního okna se vám objeví okno databáze (součástí instalace MS Access je vzorová databáze Northwind, na níž si můžete vyzkoušet základní pracovní postupy): Toto okno umožňuje přístup k již existujícím objektům databáze, tak i možnost vytváření nových objektů. V levé části objekty máte seznam všech kategorií objektů existujících v databází MS Access: Tabulky základní objekty databáze obsahující uložená data. Dotazy umožňují tvorbu výběrů z databázových tabulek na základě předem definovaných kritérií Formuláře slouží k efektivnějšímu vyplňování databáze event. k přehlednějšímu zobrazení dat

12 Sestavy tiskové sestavy vybraných dat z databáze s předpřipaveným formátováním, umožňuje efektivní výstup vybraných dat na tiskárnu Stránky slouží k výstupu údajů z databáze na webovou stránku, bývá většinou interaktivní, tj. umožňuje např. volbu určitých kritérií pro výstup dat, event. zadávání nových dat do databáze Makra umoňují uložit některé často opakované sekvence příkazů Moduly umožňují naprogramovat určité postupy v jazyce VBA (Visual Basic for Applications). Podívejme se nyní, jak vypadá typická tabulka zobrazená na ploše aplikace MS Access: (jedná se o tabulku Objednávky ze vzorové databáze Northwind) přepnutí mezi zobrazením datového listu a návrhovým Toto zobrazení se nazývá datový list a umožňuje základní náhled tabulky a základní operace s ní, jako je např. řazení resp. filtrace záznamů (toto zobrazení připomíná tabulku Excelu). Jednotlivé řádky databázové tabulky se nazývají záznamy, sloupce databázové tabulky jsou pole (vyznačují se tím, že obsahují stejný typ dat, např. text, číslo v určitém formátu, datum apod.). Nastavení tohoto typu dat lze provést v návrhovém zobrazení (zobrazení lze přepnout buďto v menu Zobrazit nebo označeným tlačítkem vlevo nahoře). Příklad návrhového zobrazení vidíte na následující stránce. Pro jednotlivá pole lze např. nastavit zadání určitého typu dat (např. čísla ve formátu měny v rozsahu Kč). Jedno pole je označeno jako tzv. primární klíč, který umožňuje jednoznačnou identifikaci jednotlivých záznamů a používá

13 se především pří definici relací mezi tabulkami (primárním klíčem bývá např. tzv. automatické číslo, ale může to být např. rodné číslo, IČO apod.).

14 primární klíč Zadávání nebo úpravu dat v tabulce lze buď přímo v zobrazení datového listu tabulky (podobně jako např. v tabulce Excelu), nebo prostřednictvím formuláře, který lze k jednotlivým tabulkám vytvořit:

15 Vytvoření nové tabulky lze v základě třemi způsoby, které nabízí okno tabulek (viz výše): vytvořit tabulku v návrhovém zobrazení vytvořit tabulku pomocí průvodce vytvořit tabulku vložením dat Nejjednodušší cestou, pokud nechcete vymýšlet strukturu polí tabulky, je využít služeb průvodce tabulkou, kde si její strukturu vybíráte z předpřipravené nabídky podle účelu, k němuž má databáze sloužit (např. osobní adresář). zobrazení relací Jak bylo uvedeno na začátku této kapitoly, databáze MS Accessu jsou tzv. relačními databázemi, tj. existují relace mezi jednotlivými tabulkami. Tyto relace lze zobrazit po kliknutí na výše označené tlačítko, v zobrazení relací lze pak dále provádět i jejich úpravy nebo nastavení relací nových (viz následující stránka). Existuje několik typů relací relace 1:1 (jeden záznam v jedné tabulce odpovídá jednomu záznamu v jiné tabulce) relace 1:N (jeden záznam v jedné tabulce odpovídá více záznamům v jiné tabulce) relace N:M (více záznamů v jedné tabulce odpovídá více záznamův v jiné tabulce) Nejběžnějším typem relací jsou relace 1:N, např. jednomu záznamu v tabulce Dodavatelé odpovídá několik záznamů v tabulce Výrobky apod.). Typy relací jsou na následujícím obrázku rovněž vyznačeny:

16 Podívejme se ještě na příklad tiskové sestavy, která slouží k efektivnímu výstupu vybraných dat z databáze na tiskárnu viz obrázek na následující stránce. K vytvoření tiskových sestav lze rovněž efektivně využít průvodců tvorbou sestav, který je součásti okna sestav v základním okně databáze. Sestavy využívají předdefinovaných šablon, které lze event. upravit v návrhovém zobrazení.

17

18 4 Počítačová grafika Práce s obrázky a jinými grafickými prvky se v současné době stává nedílnou součástí přáce na počítači (úprava digitálních fotografií, vkládání grafických prvků na webové stránky, speciální grafické editory tzv. CAD apod.) V této kapitole naleznete základní informace o počítačové grafice, nejčastěji používaných formátech grafických souborů a o práci s nimi. Dále zde jsou zmíněny některé pojmy, se kterými se setkáte při skenování nebo při pořizování digitálních fotografií. 4.1 Bitmapová a vektorová grafika Obrázky (ale také písmena) mohou být v počítači uloženy různým způsobem Bitmapový formát Obrázek je uložen ve formě bitové mapy (mozaiky nebo též rastru) složené z malých bodů zvaných pixely. Každý bitmapový obrázek je charakterizován dvěma parametry: Rozměry obrázku šířka (anglicky width) a výška (height) vyjádřené v pixelech Barevná (bitová) hloubka každému bodu je přiřazen určitý počet bitů, podle toho pak může být v obrázku použito více či méně barev. Pro černobílý obrázek (každý bod je buď černý nebo bílý) stačí k vyjádření barvy bodu jediný bit (0 černá, 1 bílá). Pro vyjádření 16 barev již potřebujeme 4 bity (24 = 16), při barevné hloubce 8 bitů lze vyjádřit 256 (= 28) různých barevných odstínů. Vzhledem k tomu, že základní počítačová paměťová jednotka je 1 bajt (byte), který obsahuje 8 bitů, setkáme se nejčastěji s barevnou hloubkou 8, 16 nebo 24 (někdy také 32) bitů. Při 16bitové hloubce (nazývané High Color) lze v obrázku použít (216) barevných odstínů, 24bitová hloubka (True Color) nabízí dokonce (224) barev. Často se lze setkat s černobílými obrázky, které ale kromě bílé a černé barvy obsahují také odstíny barvy šedé. Zde pak například hovoříme o škále s 256 odstíny šedi. Bitmapový obrázek můžeme vytvořit v bitmapovém grafickém editoru (jako příklad lze uvést Malování známé z Windows), můžeme jej získat sejmutím obrazovky, skenováním nebo také pomocí digitálního fotoaparátu. Bitmapový obrázek má několik nevýhod: při zvětšování se projevují zuby v mozaice, hůře se upravuje a zabírá na disku (i v paměti) více místa Vektorový formát Obrázek je složen z matematicky popsaných objektů přímek, křivek i složitějších geometrických útvarů (kružnic, elips, obdélníků, ). Každý objekt má přiřazeny určité parametry: kromě umístění, tvaru a velikosti, je to například jeho barva, síla a styl čáry. Také ale lze objektům přidat i další atributy (záleží na programu, ve kterém pracujeme). Může to být průhlednost, stín objektu, barevný přechod v jeho výplni a podobně. Připravit kvalitní vektorový obrázek nebývá příliš jednoduché. Výhodou však je, že ve výsledném obrázku můžeme kdykoli editovat kterýkoli objekt, obrázek lze libovolně zvětšovat i zmenšovat bez vzniku zubatých okrajů čar. Také velikost výsledných souborů ve srovnání např. s fotografií ve formě bitmapy je mnohem menší. Mezi vektorové grafické programy patří například MS Draw (obsažen v MS Office), Corel Draw! nebo český program Zoner Callisto.

19 4.1.3 PostScriptový formát Obsahuje bitmapy i vektory, obrázky i texty. PostScript je programovací jazyk pro popis tiskové stránky. PostScriptový formát je určen pro tisk na příslušně vybavených tiskárnách. 4.2 Barvy a barevné modely Předměty, se kterými se setkáváme, mají různé barvy. Jestliže světlo samy vyzařují, pak pozorujeme barvy, pro jejichž skládání platí model RGB. Počítačový monitor (obrazovka televizoru) je typické zařízení, na kterém se tento model uplatňuje. Pokud předměty světlo samy nevyzařují, je pozorovaná barva způsobena odrazem slunečního či umělého světla od jejich povrchu. Některé složky světelného spektra jsou pohlceny, jiné předmět odráží. Z odražených barev je potom složena výsledná barva (odstín) předmětu. Zde se používá model CMY a z něj vyplývající způsob skládání barev. Při malování pastelkami nebo při tisku na barevné inkoustové tiskárně se jedná právě o tuto situaci. Model RGB (barevná soustava světel) Zkratka RGB pochází od počátečních písmen anglických slov Red (červená) Green (zelená) a Blue (modrá). Vhodným smícháním těchto tří základních barev můžeme dostat velké množství dalších barev (ne ale všechny barvy spojitého spektra). Při barevné hloubce 24 bitů budeme mít pro každou základní barvu 8 bitů (možnost nastavení intenzity od 0 do 255), celkem přes 16 miliónů odstínů. Při nulové intenzitě všech tří základních barev dostáváme barvu černou (bod na monitoru nezáří), při plné intenzitě červené, modré i zelené získáváme barvu bílou. Při stejném podílu všech tří základních složek vzniká odstín šedé barvy. Z červené a zelené (obě v plné intenzitě, zbývající barva v nulové) namícháme žlutou barvu, ze zelené a modré azurovou a z červené a modré purpurovou. Model RGB vychází z vlastností lidského oka. Právě pro tyto tři barvy máme totiž specializované receptory. Model CMYK (barevná soustava pigmentů) Základní barvy tohoto modelu jsou: Cyan (azurová), Magenta (purpurová) a Yellow (žlutá). I zde lze smícháním těchto tří základních barev získat velké množství dalších barev. Přetisknutím těchto barev přes sebe teoreticky dostáváme barvu černou. Ve skutečnosti (je to dáno nedokonalostí průhlednosti a vzájemnými chemickými reakcemi používaných barev) nikdy dokonale černou nedostaneme. Proto se v praxi základní barvy CMY doplňují černou black. Odtud tedy pochází název tohoto barevného modelu CMYK.

20 4.3 Grafické formáty Bitmapové BMP Windows Bitmap. Standardní formát pro systém Windows bez komprimace. Grafika v tomto formátu může být černobílá, nebo zobrazovat 16, 256 nebo 16,7 milionu barev. Nevýhodou těchto souborů je jejich značná velikost. Obrázek s rozměry body při barevné hloubce 24 bitů má velikost přes 1,4 MB. PCX Formát, který se v minulosti hodně používal pro grafické soubory v prostředí MS DOSu. Rozsah barevných hloubek je stejný jako u BMP. Obsahuje možnost bezztrátové komprimace (zmenšení velikosti souboru). Upravovat a zpracovávat jej lze, podobně jako formát BMP, snad ve všech grafických programech. Zajímavostí je, že nedokonalá komprimační metoda často způsobuje při barevné hloubce 24 bitů opačný efekt: výsledný soubor zabírá více místa než nekomprimovaná verze. GIF GIF je bitmapový formát s omezenou barevnou paletou (nanejvýš 256 barev) a možností výrazně vyšší bezztrátové komprimace než PCX. Existuje ve dvou variantách: GIF87a a GIF89a. Novější verze přidala několik vlastností navíc, jako je možnost definovat průhlednou barvu či vytvářet z několika GIF souborů animace. Se soubory tohoto typu se setkáváme na webových stránkách. JPEG JPEG (JPG) je formát, vytvořený pro ukládání fotorealistických obrázků. Pracuje s plnou barevnou informací (24 bitů), případně s 8bitovou šedou škálou. Jeho specialitou je, že použitá komprimace je ztrátová (obrázek mírně pozmění, aby se pro oko téměř nelišil, ale uložil co nejúsporněji). Při ukládání souboru do tohoto formátu je možno nastavit stupeň komprimace obrázku či velikost výsledného souboru (čím menší je velikost souboru, tím horší je kvalita obrázku). Díky malé velikosti jsou jépégéčka přímo ideální pro využití na webových stránkách. PNG Portable Network Graphics. Koncipován jako nástupce GIFu. Umí jak plnou, tak omezenou barevnou informaci, kraluje v oboru průhlednosti a dovede i řadu dalších zajímavých věcí. Bohužel je zatím jen minimálně podporován a není příliš rozšířen. TIF (TIFF) Taged Image File Format. Hojně používaný formát v publikování. Často se používá při skenování obrazů fotografií. Existuje ve velkém množství verzí s nejrůznějšími barevnými hloubkami a metodami komprimace.

21 ICO Windows Icon. Formát pro uložení ikon Windows. CLP Windows Clipboard. Formát pro uložení bitmapové grafiky ze schránky (Clipboard) ve Windows. Do schránky lze zkopírovat i grafiku vektorovou, ze které se tak vytvoří bitmapa Vektorové WMF Windows Metafile. V tomto formátu jsou křivky rozbity na malé úsečky. Tento formát je však velmi oblíben pro snadnost jeho načítání a také pro jeho standardizaci ve Windows. Většina vektorových klipartů (například těch z MS Office) se dodává právě v tomto formátu. EMF Enhanced Metafile. Tato varianta dovoluje na rozdíl od WMF ukládat také křivky. CDR Soubor vytvořený ve velmi rozšířeném a oblíbeném programu Corel Draw!. ZMF Zoner Metafile. Formát souborů programu Zoner Callisto. 4.4 Tvorba grafiky Skenování Skenery slouží k digitalizaci obrazových předloh pro jejich následné zpracování na počítači. Pomocí speciálního programového vybavení pro optické rozeznávání textů (OCR) lze skenery využít také ke snímání textových podkladů pro budoucí dokumenty. Nejčastěji se v současnosti můžeme setkat se skenery stolními (lze je pořídit za ceny již zhruba od korun), které se k počítači připojují buď přes paralelní port nebo USB port (ty levnější), nebo přes speciální rozhraní SCSI (rychlejší a dražší). Kvalitu skeneru určují především následující parametry: Barevná hloubka zde již nejsme nijak omezováni, nynější skenery zvládnou bez problémů dokonce 36 nebo i 42 bitů. Rozlišení udává se v DPI, což znamená počet rozlišených bodů na palec (1" = 2,54 cm). Například při rozlišení 300 DPI připadá na jeden centimetr čtverečný téměř bodů. Rychlost snímání předloh závisí zejména na způsobu připojení k PC Kdybychom měli při rozlišení 300 DPI naskenovat fotografii o rozměrech 9 13 cm, dostali bychom bitmapu o rozměrech a při 24bitové hloubce se blížíme k velikosti téměř 5 MB u nekomprimovaného souboru. Proto je třeba si při skenování dobře uvědomit, k čemu nám bude výsledek sloužit, a podle toho nastavit rozlišení a barevnou hloubku. Jinak budeme postupovat při přípravě grafiky pro webovou prezentaci (nepotřebujeme nejvyšší možné rozlišení, cílem našeho snažení je co nejmenší soubor JPG v přijatelné kvalitě), jinak při skenování fotografie, kterou hodláme zvětšovat a tisknou v co nejlepší možné kvalitě (zde budeme muset nastavit rozlišení pochopitelně vyšší). Také bychom si měli uvědomit, že skenování s vyšším rozlišením bude trvat déle. A práce s rozsáhlými grafickými soubory na počítači s nedostatečnou operační pamětí se pro nás může stát neuvěřitelným utrpením. Skenovat lze z prostředí mnoha programů (včetně programu Imaging dodávaného s Windows). Tyto programy nám také umožní provádět s obrázkem i řadu dalších úprav (nastavení jasu, kontrastu, barev, otočení, změnu velikosti či uložení v jiném formátu).

22 Většina programů nabízí celou řadu různých efektů, které lze na obrázky aplikovat (rozostření, zaostření, detekci hran, deformaci obrázku nebo jeho části a další funkce) Snímání obrazovky Z obrazovky počítače lze v MS Windows obrázky snímat. Stiskem klávesy PrintScreen se zkopíruje celá obrazovka do schránky (clipboardu) jako bitová mapa. Stiskem kombinace kláves Alt+PrintScreen se sejme pouze aktivní okno. Ze schránky lze takový snímek rovnou vložit do dokumentu. Takto získaným obrázkům se říká screenshots. Využívají se k ilustracím počítačových příruček (např. ilustrace k tomuto sylabu vznikly rovněž tímto způsobem).

23 4.4.3 Malování (tvorba) obrázků. Téměř každý textový procesor obsahuje grafický program pro tvorbu vektorových obrázků. Jednoduchý bitmapový grafický editor Malování je standardní součástí MS Windows. Pokud naše požadavky na kvalitu vytvářených obrázků nejsou velké, můžeme s těmito programy docela dobře vystačit. Náročnější musí sáhnou po komerčních produktech. Pro tvorbu bitmapové grafiky lze použít například vcelku levný Paint Shop Pro (šířený jako shareware) nebo Corel PhotoPaint. Pro tvorbu grafiky vektorové můžeme zvolit Zoner Callisto (poslední verze je opravdu kvalitní a nabízí řadu funkcí), známý Corel Draw!, Adobe Illustrator nebo programy z oblasti CAD. V každém případě je tvorba nových obrázků velmi pracná a při běžných činnostech (například při psaní dopisů nebo při tvorbě jednoduchých letáčků či pozvánek) je výhodnější použít již hotových klipartů Použití obrázků z webových stránek Rovněž webové stránky mohou být zdrojem obrázků použitelných např. jako ilustrace do tetů zpracovávaných v textových editorech. Ukážeme si to na následujícím příkladu na obrázku je úvodní webová stránka naší školy.

24 Pokud byste např. chtěli použít logo školy vlevo nahoře jako ilustraci do textu zpracovávaného v aplikaci MS Word, stačí kliknout na toto logo pravým tlačítkem a využít místní nabídky (je rovněž zobrazena na obrázku). V zásadě máte dvě možnosti, jak přenést obrázek do dokumentu Wordu: pomocí příkazu Uložit obrázek jako z místní nabídky vytvoříte soubor s vybraným obrázkem na disku a ten pak do dokument ve Wordu vložíte příkazem Vložit Obrázek Ze souboru pomocí příkazu Kopírovat z místní nabídky vytvoříte kopii obrázku do schránky Windows a ten pak vložíte příkazem Úpravy Vložit (event. odpovídajícím tlačítkem nebo klávesovou zkratkou) do dokumentu Wordu. V některých případech nemusí být jasné hranice obrázku na webové stránce, neboť např. záhlaví stránky nebo menu může být složeno z několika k sobě příléhajících obrázků. Můžete pak postupovat buď metodou pokusu a omylu a výsledný obrázek např. rovněž složit z více částí, nebo naopak jej oříznout (k tomu nemusíte použít specializovaný grafický editor, stačí příkaz Formát obrázku přímo ve Wordu, kde mimo jiné naleznete nástroj na oříznutí obrázku). Jinou možností je uložit si webovou stránku na disk jako soubor formátu htm a následně jej zpracovávat nějakým editorem, např. MS Front Page. Zde již lze hranice obrázků a dalších prvků stránky jednoduše rozpoznat viz následující obrázek: Hranice obrázku Zde např. můžete vidět, že logo školy je vlastně složeno ze dvou částí (horní růžová část ohraničená body a dolní bílá část s názvem školy). Proto tento obrázek byste rovněž museli přenést po částech a složit jej k sobě.

25 Na webových stránkách se většinou používají obrázky ve formátu JPEG pro zobrazení fotografií a GIF pro loga, animované obrázky apod. (více o těchto formátech naleznete výše).

26 5 Tvorba webových stránek - základy Tvorba webových stránek již v současné době přestává být doménou profesionálů, ale stále častěji se jí začínají zabývat i běžní počítačoví uživatelé. V této kapitole bych vás velice stručně chtěl seznámit se základními principy této problematiky Vytvoření funkčních webových stránek v zásadě obnáší dva kroky: vlastní vytvoření webu, tj. v podstatě jednoho nebo více html souborů (propojených prostřednictvím odkazů). publikování, tj.vystavení webu na internetu (přenesení souborů na webový server). 5.1 Vytvoření html souboru Soubory formátu html (HyperText Markup Language) jsou v podstatě textové soubory obohacené o tzv. tagy (značky). Velice jednoduchý příklad takového souboru vidíte zde: <html> <head> <title>třetí příklad</title> </head> <body bgcolor="green" text="yellow"> <h1>pozadí a odkazy</h1> <p>obyčejný text.</p> <p>odkaz na <a href="http://www.seznam.cz">seznam</a>. </p> <p><a href="priklad2.htm">odkaz na příklad 2.</a></p> </body> </html> Na následujícím obrázku máte zobrazen takový soubor ve webovém prohlížeči:

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Obsah této uživatelské příručky a s ní souvisejícího softwarového produktu Corel PHOTO- PAINT jsou vlastnictvím společnosti Corel Corporation a případně dalších

Více

Informatika pro základní školy. 2. díl. Libuše Kovářová Vladimír Němec Michal Jiříček Pavel Navrátil. Nakladatelství a vydavatelství

Informatika pro základní školy. 2. díl. Libuše Kovářová Vladimír Němec Michal Jiříček Pavel Navrátil. Nakladatelství a vydavatelství R Informatika pro základní školy Libuše Kovářová Vladimír Němec Michal Jiříček Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství www.computermedia.cz Tematické rozdělení dílů Obsah prvního dílu Historie informací

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDEGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY Didaktické aplikace v aplikaci MS Excel 2007 ve vyučování matematiky na 2. st. Základních škol Magisterská diplomová práce OLOMOUC

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft PowerPoint 2013 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 6 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...

Více

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele Průvodce uživatele 1 2 Obsah Začínáme...19 602Office...20 Balík užitečných programů!...20 Instalace 602Office...20 Začínáme krok za krokem...21 Uživatelské rozhraní...23 Pracovní okno...23 Záhlaví okna...23

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Access 2007 nejen pro školy Hana Šedová Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize...

Více

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PaedDr. František Smrčka 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Hana Vojáčková Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Tato publikace

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Iva Fajkusová. Elektronická učebnice

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Iva Fajkusová. Elektronická učebnice DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Elektronická učebnice Iva Fajkusová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 4 Velikost

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

NÁPADNÍK. Tipy a rady pro učitele

NÁPADNÍK. Tipy a rady pro učitele NÁPADNÍK Tipy a rady pro učitele NÁPADNÍK Tipy a rady pro učitele Autoři Mgr. Jiří Grambal RNDr. Oldřich Sedláček Mgr. Eva Nesibová Grafická úprava Mgr. Jiří Grambal Mgr. Eva Nesibová Jazyková korektura

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Tato

Více