Závěrečná zpráva. Maturitní práce ipad ve škole a práci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. Maturitní práce ipad ve škole a práci"

Transkript

1 Smíchovská střední průmyslová škola Závěrečná zpráva Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B Vedoucí práce (garant): Ing. Olga Kaiferová Oponent (konzultant): Bc. Jan Kolář 2013/2014

2 Zadání Tento projekt jsem si vybral, protože mě toto téma zajímá, chtěl jsem se mu věnovat už sám doma a nakonec protože není u nás žádná slušná dokumentace dostupná. Výstup projektu je určen pro studenty a jiné osoby, které by se chtěli naučit využívat ipad více, než jen jako lampičku. Účel projektu Účelem projektu je prozkoumat dostupné aplikace na app store, gadgety a jiné doplňky. Poté zpracovat jejich využití v různých sférách, a popsat možnost a postup použití. Výstupy projektu Výstupem projektu je graficky zpracovaný PDF dokument. Obsah (rozepsané úlohy) 1. Proveďte analýzu problému a navrhněte postupy pro splnění zadání 2. Sestavte harmonogram prací a hodnotící list s bodovanými úkoly 3. Proveďte vlastní řešení projektu dle schváleného harmonogramu 4. Proveďte závěrečné zhodnocení projektu 5. Odevzdejte závěrečnou zprávu ve formě dokumentu v programu Word 6. Odevzdejte prezentaci projektu v programu PowerPoint 7. Proveďte veřejnou prezentaci svého projektu Maturitní projekt bude mít teoretickou a praktickou část. V teoretické části odevzdáte vytištěnou závěrečnou zprávu a případné další výstupy, plynoucí z Vašeho projektu. Závěrečná zpráva, podklady pro prezentaci a případné další výstupy budou rovněž na připojeném nosiči CD. Součástí projektu je závěrečná veřejná prezentace projektu před třídou a dalšími návštěvníky prezentace. V praktické části budete svůj projekt obhajovat před maturitní komisí.

3 Název maturitní práce: HODNOCENÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno: Tobiáš Richter Termín: šk. týden Datum: Třída: 4.B Školní rok: Maximální zisk bodů: Hodnocení (Počet bodů): Úvod, pravidla 2./ Zadání projektu 3./ Kontrola zadání projektu 4./ Příprava analýzy 5./ Analýza 6./ bodů 5 bodů Příprava harmonogramu 7./ Harmonogram 8./ bodů 5 bodů 1 blok návrh 9./ blok kontrola 10./ bodů 10 bodů 2 blok návrh 11./ blok kontrola 12./ bodů 10 bodů 3 blok návrh 13./ blok kontrola 14./ bodů 8 bodů 4 blok návrh 15./ blok kontrola 16./ bodů 10 bodů Vánoční prázdniny 17./ Vánoční prázdniny 18./ blok návrh 19./ blok kontrola 20./ bodů 10 bodů 6 blok návrh Klasifikace 1/2 21./ blok kontrola 22./ bodů 10 bodů Kontrola hotový pro 23./ bodů 5 bodů Návrh závěrečné zprávy 24./ Jarní prázdniny 25./ Plakát, www. o projektu, booklet a polep DVD kontrola 26./ Plakát, www. o projektu, booklet a polep DVD hodnocení 27./ bodů 10 bodů Odevzdání prezentace k MZ 28./ bodů 10 bodů Odevzdání projektu a závěrečné zprávy včetně anotace v AJ 29./ bodů 4 bodů Klasifikace ¾ 30./ Prezentace projektu 31./ Prezentace projektu 32./ Prezentace projektu - Konec 33./ / / Celkem bodů za průběžnou práci 100 Celkové hodnocení: bodů výborný bodů chvalitebný bodů dobrý bodů dostatečný 0-50 bodů nedostatečný Pokud žák neřeší libovolný bod, je práce hodnocena jako nedostatečná. poznámka Hodnocení 2/IV 1 Hodnocení 4/IV Hodnocení 3/IV podpis vedoucího práce:.

4 Čestné prohlášení Já Tobiáš Richter, student SSPŠ, narozen , bytem Mezi Domy 367, Praha 4, čestně prohlašuji, že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou součástí, jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Vše jsem tvořil sám za pomoci vedoucího práce (garanta) a oponenta (konzultanta). Při práci jsem použil pouze legální SW. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly nepravdivé, budu čelit všem z toho vyplývajícím následkům. V Praze dne 21. února 2014 Tobiáš Richter Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B

5 Poděkování Tímto bych rád poděkoval panu profesorovi Bc. Janu Koláři za spolupráci, pomoc s ujasněním formátu dokumentu a ohlídání průběhu projektu. Dále bych chtěl poděkovat paní profesorce Ing. Olze Kaiferové, za garantování celého projektu. Nakonec bych poděkovat všem ostatním, kteří mi přispěli nějakým tím nápadem nebo aplikací. Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B

6 Anotace CZ Cílem mého projektu je nabídnout a pomoct uživatelům s výběrem aplikací pro pohodlnou práci a využití ipadu ve škole. Toto téma jsem si zvolil z důvodu mého zájmu o toto téma a snahy zpřístupnit aspoň nějaký takovýto dokument na českém území. Úkolem projektu je shrnout dostupné aplikace v App Store a vytvořit dokument nabízející aplikace na určité činnosti ve škole a práci. Projekt se skládá ze čtyř částí. a) Nejdříve jsem se zaměřil na analýzu a shrnutí dostupných aplikací. Druhá část byla zaměřená na rozdělení analyzovaných dat do kategorií. Třetí částí se zabývá popisem aplikací a jejich umístění do určitých kategorií. Poslední část je o napsání textů do kategorií a úvodu. b) Nejdříve jsem vytvořil internetový dotazník a za pomocí těchto dat a dat z dalších videí, článků a vlastních zkušeností, jsem vytvořil tabulku aplikací. Dále jsem tabulku rozdělil na sekce a jednotlivé aplikace popsal a zařadil do dokumentu. Nakonec jsem jsem napsal popisky ke kategoriím, které vysvětlují jejích smysl, a úvod informující o důvodu a smyslu dokumentu. Na závěr bych rád zmínil, že ze začátku byla tvorba komplikovaná v rozvržení kategorií, správném poměru a formy zápisu. Naštěstí jsem se s tímto problémem popral a jsem rád, že můžu nabídnout tuto finální podobu. Výstup celého projektu je zhruba 60 stránkový PDF dokument. Myslím si, že tento materiál může pomoc jak ve výuce s orientací a pochopením výuky, v práci s produktivní činností, tak kdekoliv jinde pro pomoc najít vhodnou aplikaci. Celý projekt může být využit pro prezentaci školy při dni otevřených dveří, škole Pragensis a jako příklad v hodinách. Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B

7 Anotace AJ The aim of my ipad at School and Work project is to provide ipad users with a broad selection of applications for comfortable work and usage of the ipad device at school environment. I have chosen the above stated topic because I am interested in this subject matter and therefore I would like to release at least some document of this type in the Czech territory. The purpose of the project is to summarize variety of applications that are currently available in the App Store and create a list of applications for a number of selected activities at school and work. The project consists of four parts. a) The first part is focused on the analysis and summary of available applications. The second part is geared to the distribution of the analyzed data into specified categories. The third part deals with the description of the applications and its placement into corresponding categories. The last part covers both introduction and categories description. b) At the very beginning I had to create and distribute a web questionnaire on this topic. Based on answers of respondents along with the use of data gained from various videos and articles published on Internet and my own experience I have created the list of applicable application. Secondly I split the list into sections and described all applications included in the document. Finally I wrote descriptions of all categories explaining their purpose, and worked out the introduction containing the intention and purpose of the whole document. Closing note: I would like to state that the most demanding and complicated part of the whole work was the invention of categories layout, the correct ratio and form of records. In spite of many difficulties I handled these obstacles successfully and I am happy this final document to offer to all potential users. The outcome of the whole project represents PDF document consisting of about 60 pages. I strongly believe that the material can help in understanding of teaching, increases the work effectivity and efficiency and users can also find appropriate application easier and faster. The project can be used for the school promotion during School Open Days, Schola Pragensis and as an example in class teaching. Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B

8 Obsah 1 Úvod Analýza POPIS ÚKOL POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU POPIS VÝBĚRU PROSTŘEDKŮ VHODNÝCH PRO ŘEŠENÍ PROJEKTU POPIS VÝBĚRU VARIANTY ŘEŠENÍ A VÝSTUPŮ STANOVENÍ DÍLČÍCH ÚKOLŮ Zpracování webu a internetového dotazníku Zpracování dat z dotazníku a textů Sestavení oblastní využití Shromažďování aplikací Vlastní řešení Analýza Harmonogram Zpracování Webový dotazník Databáze aplikací Texty Screenshoty WWW o projektu Booklet a polep Prezentace Plakát Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam použitého SW Seznam obrázků Seznam příloh Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B

9 1 Úvod Tento projekt vznikl za účelem vytvořit přehled aplikací týkajících se školy a práce, ukázat možnosti a potenciál tohoto zařízení, který není mnohdy ani zdaleka využíván. Projekt jsem si vybral, protože je v českém jazyce absence takových to dokumentů a tak není kde se informovat. Druhý důvod byla snaha zdokonalit se v psaném textu a více se také informovat o tématu projektu. Na závěr tedy doufám, že tímto pomůžou lidem s prací a třeba někomu otevřou nové obzory. Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 9

10 2 Analýza 2.1 POPIS ÚKOL Úkolem projektu je řešit problematiku využití ipadu ve škole a v práci - zmapování jaké existují aplikace, k čemu a jak je nejlépe využívat. A z těchto získaných informací vytvořit ucelený dokument, který bude určen studentům, učitelům, prezentujícím a jiné práci v terénu. Dokument má sloužit jako příručka pro vyhledání aplikací a souboru aplikací pro určitou činnost a zároveň jako pomoc při začátcích používání tohoto zařízení. 2.2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU V České republice je v současné době spuštěný projekt ipadveskole.cz, který ale uvádí hodně obecné aplikace a spíše se pak zabývá konkrétním školením na školách. Dále se zde objevuje několik blogů, které popisují drobný počet aplikací, ale tím to v České republice končí. V zahraničí je počet webů zaměřujících se na tuto problematiku rozsáhlejší, a to z důvodu větší podpory ipadu ve školství, ale i práci. Dále jsou zde zpracované dokumenty a videa v angličtině určené pro školitele, které získám od českého experta na Apple, Petra Máru. 2.3 POPIS VÝBĚRU PROSTŘEDKŮ VHODNÝCH PRO ŘEŠENÍ PROJEKTU Textové dokumenty, dokument samotný a závěrečnou zprávu, budu zpracovávat v aplikaci Pages, aplikace z kolekce iwork a textový editor pro systém Mac OS X. Grafickou podobu titulní stránky, plakátu, bookletu zpracuji grafickým editorem Adobe Photoshop CS6. Kód webové stránky a dotazníku napíšu v editoru Sublime Text 2. Pro zpracování dat budu používat částečně Apple Macbook a ipad 2, který také budu využívat pro testování aplikací. 2.4 POPIS VÝBĚRU VARIANTY ŘEŠENÍ A VÝSTUPŮ Výstup bude řešen jako graficky zpracovaný text v PDF, s QR kódy a odkazy na aplikace a videa, který bude možné později převést do webové podoby. Tento způsob je nejvhodnější, protože dokument je možné prohlížet jak ve verzi on-line, off-line, tak i v papírové podobě, a není problém ho převést do jiného systému. 2.5 STANOVENÍ DÍLČÍCH ÚKOLŮ Zpracování webu a internetového dotazníku Vytvoření webu určeného pro informace o projektu a dotazník pro sběr informací Zpracování dat z dotazníku a textů Zpracování dat z dotazníků a textů z webu, pro sestavení oblastí a činností pro které je vhodné vyhledávat aplikace Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 10

11 2.5.3 Sestavení oblastní využití Na základě zpracovaných dat sestavit oblasti a rozdělit je do časových bloků Shromažďování aplikací Vyhledávání aplikací pro předem sestavené oblasti a přepisování/dopisování textů do určité podoby. Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 11

12 3 Vlastní řešení 3.1 Analýza Jako první jsem se zaměřil na vytvoření analýzy, která mi pomohla získat první pohled na to jak projekt zpracovat. Analýzu jsem tvořil v textovém editoru Pages určený pro OS X, a protože se tento dokument předával v.docx a ne.pdf, tak byl velký problém s převodem a udržením grafiky. 3.2 Harmonogram Z důvodu toho, že bylo činností projektu plnit jediný dokument, určil jsem si jednoduše výstup tohoto dokumentu na každý termín. A tak nebylo s tvorbou harmonogramu příliš problémů. 3.3 Zpracování Webový dotazník Webový dotazník jsem vytvořil jako novou php stránku s databází, kterou využiji i jako stránku projektu, a umístil ji na adresu Výsledný dotazník jsem poté sdílel na sociálních sítích. Snažil jsem se koncipovat otázky tak, aby se na ně dalo odpovídat co nejjednodušeji a byla tak jednoduchá odpověď pro dotazovaného, ale také jednoduchá analýza dat. I přes to bych po zpětném zhodnocený určit otázky jinak formulované, a tak jsem rád že jsem se něčemu novému přiučil Databáze aplikací Po naplnění tabulky aplikacemi z dotazníku, videí, článků a vlastních zkušeností, bylo potřeba aplikace rozdělit do kategorií. Vytvořil jsem si tak pomocí myšlenkové mapy jednotlivé činnosti, které student a člověk v práci dělá, a určil průnik mezi činnostma těchto dvou kategorií a aplikacemi. Vznikly mi tak poměrně smysluplné kategorie, od kterých jsem se mohl odpíchnout Texty Nejkomplikovanější částí bylo učení formát textů a jejich délka. Po vyzkoušení mnoha formátů jsem se nakonec uchýlil částečnému překladu originálních textů a úpravě do vlastní formy. Texty jsem upravoval na cestách v ipadu v multiplatformní aplikaci Evernote, a poté skládal v Pages rovnou do dokumentu už s vlastním připraveným formátováním Screenshoty Screenshoty aplikací jsem pořizoval buď přímo v App Store na ipadu nebo pořídil v připravené aplikaci s daty, následně jsem je přenesl pomocí služby icloud Photostrem do Macbooku. Zde jsem je vložil do dokumentu, kde je přizpůsobil a vložil do rámečku. Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 12

13 3.4 WWW o projektu Pro webovou stránku o projektu jsem využil už dříve vytvořený dotazník, který vznikl z mé připravené předlohy pro takovéto projekty. Tato webová stránka je tvořena jako jednostránková prezentace rozdělená na bloky projekt, o mně, download a dotazník. Vše bylo nekódováno v programu Sublime Text 2. Webovou prezentaci je možné shlédnout na adrese Ukázky viz. příloha B. Na přiloženém DVD uloženy ve složce Web (index.htm) 3.5 Booklet a polep Na bookletu a polepu jsou vypsané všechny podstatné údaje a to ročník projektu, název projektu, garant, konzultant, moje jméno. Navíc je zde umístěn QR kód směřující na webové stránky projektu. Tyto materiály byly vytvořeny v programu Pages. viz. příloha C. Na přiloženém DVD uloženy v domovské složce (boklet.jpg, polep.jpg) 3.6 Prezentace Popis struktury, v čem vytvořena... ukázky viz. příloha D. Na přiloženém DVD uložena v domovské složce (prezentace.ppsx) 3.7 Plakát Plakát byl vytvořen v aplikaci Pages a Photoshop využit nebyl z důvodu jednoduché tvorby v dříve zmíněném programu. viz. příloha E. Na přiloženém DVD uložen v domovské složce (plakat.jpg) Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 13

14 4 Závěr Tvorba tohoto projektu pro mě představovala velmi zajímavou zkušenost. Ze začátku mi dělalo problém dokument podchytit a učit směr, kterým bude směrovat. Myslím, že se mi ale nakonec podařilo vytvořit poměrně komplexní dokument a pokryl jsem všechny kategorie, které jsem si určil. Z důvodu velkého rozsahu jsem musel provést určité kompromisy, které se mi zdáli nepříjemné, ale pomohli mi v dokončení projektu, a tak jsem se přiučil organizování času u takovéhoto projektu a také tomu, že všechno nejde udělat podle očekávání. Snaha projektu byla od začátku pomoct lidem a tak jsme pracoval i v průběhu celého projektu. Snažil jsem se vytvořit co nejjednodušší schéma, aby byla orientace co nejvíce jednoduchá. Druhý bod kontroly byla hodnota aplikací a informací vložených do projektu, z důvodu toho, aby měl dokument aspoň nějaký smysl pro lidi. Zda se mi to nakonec podařilo nedokážu z mého pohledu zhodnotit. Zkušenosti z projektu mi určitě pomůžou v práci na budoucích projektech. A to jak zkušenosti z plánování a organizování takovéhoto projektu, tak zkušenosti ze psaným textem, kterých jsem nabral mnoho. Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 14

15 5 Seznam použitých zdrojů Apple. (2013). itunes. Získáno 2013, z itunes: https://itunes.apple.com neuveden. (2013). ipadveskole. Získáno 2013, z ipadveskole: Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 15

16 6 Seznam použitého SW Pages 4.3 Keynote 4.3 Sublime Text Safari Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 16

17 7 Seznam obrázků Obrázek 1: PDF dokument... A-I Obrázek 2: PDF dokument 2... A-II Obrázek 3: PDF dokument 3... A-III Obrázek 4: Web o projektu... B-IV Obrázek 5: Web o projektu dotazník... B-V Obrázek 6: Booklet... C-VI Obrázek 7: Polep... C-VI Obrázek 8: Plakát... E-VIII Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 17

18 8 Seznam příloh A) PDF dokument... A-I B) Web o projektu... B-IV C) Booklet a polep... C-VI D) Prezentace... D-VII E) Plakát... E-VIII Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 18

19 A) PDF dokument Obrázek 1: PDF dokument Maturitní práce Tobiáš Richter A-I

20 Obrázek 2: PDF dokument 2 Maturitní práce Tobiáš Richter A-II

21 Obrázek 3: PDF dokument 3 Maturitní práce Tobiáš Richter A-III

22 B) Web o projektu Celé webové stránky jsou k dispozici na adrese a na přiloženém DVD ve složce Web (index.htm) Obrázek 4: Web o projektu Maturitní práce Tobiáš Richter B-IV

23 Obrázek 5: Web o projektu dotazník Maturitní práce Tobiáš Richter B-V

24 C) Booklet a polep Booklet a polep jsou k dispozici na přiloženém DVD v domovské složce (boklet.jpg, polep.png) Obrázek 6: Booklet Obrázek 7: Polep Maturitní práce Tobiáš Richter C-VI

25 D) Prezentace Maturitní práce Tobiáš Richter D-VII

26 E) Plakát Obrázek 8: Plakát Maturitní práce Tobiáš Richter E-VIII

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MATURITNÍ PRÁCE

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MATURITNÍ PRÁCE POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MATURITNÍ PRÁCE MICHAELA VAVROCHOVÁ, 4. B SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5 VEDOUCÍ PRÁCE: ING. KAIFEROVÁ OLGA OPONENT PRÁCE: MGR.

Více

PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU

PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU Adam Hanzálek Filip Vrba 1 1 Obsah 2 2 Zadání... 3 3 Hodnotící list..

Více

Historické trolejbusy 2010/2011. Martin Hořelica, 4.D

Historické trolejbusy 2010/2011. Martin Hořelica, 4.D 2010/2011 Historické trolejbusy Smíchovská Střední Průmyslová Škola, Preslova 25 Praha 5 Garant: Ing. František Humhal Konzultant: Ing. Jaroslav Zápotocký 2 Název: Historické trolejbusy Školní rok: 2010/2011

Více

Maturitní projekt REPROSOUSTAVA. MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011

Maturitní projekt REPROSOUSTAVA. MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011 Maturitní projekt REPROSOUSTAVA MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011 O autorce Jméno: Věk: Zájmy: Martina Milerová 19 let cyklistika, plavání, IT O projektu Repro-soustava Proč právě výroba reprobeden?

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT Počítáme s Jindrou Petákovou 8 POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT autor: Pavel Francl, 4. L vedoucí práce: Mgr. Blanka Čechová oponent: Mgr. Jana Emingrová Smíchovská střední průmyslová škola

Více

PRAŽSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

PRAŽSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA PRAŽSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA Autor: Václav Hrbáček Třída: 4.C Garant: Ing. Jaroslav Zápotocký Školní rok: 2009 / 2010 Škola: Smíchovská střední průmyslová škola Pražská kolejova doprava - Projekt Stránka 1

Více

Robot Zdeňka Langera

Robot Zdeňka Langera Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Robot Zdeňka Langera Zdeněk Langer SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5 Smíchovská střední průmyslová

Více

VÝVOJ FILMOVÝCH TECHNOLOGIÍ

VÝVOJ FILMOVÝCH TECHNOLOGIÍ VÝVOJ FILMOVÝCH TECHNOLOGIÍ VÁCLAV CAJTHAML ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA MATURITNÍ PROJEKT Garant: Bc. Jan Kolář Školní rok: 2009/2010 Třída: 4.A 1/20 ŽÁKOVSKÝ PROJEKT Název: Vývoj

Více

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Robot Davida Vítka David Vítek SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5 SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ

Více

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Remote control of the model connected to Programmable Logic Controller Martin Malinka Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou Bc. Ondřej Šanda Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Závěrečná zpráva. Školení učitelů na Základní škole Meteorologická. Maturitní práce SSPŠ 2013/2014. Vedoucí práce (garant): Ing.

Závěrečná zpráva. Školení učitelů na Základní škole Meteorologická. Maturitní práce SSPŠ 2013/2014. Vedoucí práce (garant): Ing. Závěrečná zpráva Školení učitelů na Základní škole Meteorologická Maturitní práce SSPŠ 2013/2014 Vedoucí práce (garant): Ing. Olga Kaiferová Oponent (konzultant): Mgr. Ivona Spurná Vojtěch Dušek 4.B Smíchovská

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key words

Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key words Vize portálu KNIŽNÍ DATABÁZE Jakub Houžvička Abstrakt Tato semestrální práce má pomoci seznámit s vizí projektu Knižní databáze. Jedná se o projekt v podobě webového portálu přístupnému všem uživatelům

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Statistika na Vysočině Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel / Předmět Ing. Jana Kahounová/Statistika/ITE Mgr. Pavel Rafaj / Zeměpis Ing. Jaroslava Hánová/ITE PhDr. Zdeňka Machačová/ANJ

Více

Přehled modelů reputace a důvěry na webu

Přehled modelů reputace a důvěry na webu Přehled modelů reputace a důvěry na webu Jiří Vaňásek Ing. Ladislav Beránek Školní rok: 2008-09 Abstrakt V online systémech se musíme spoléhat na mechanismy implementované v rámci daného systému, na reputační

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Vzorový audit webové stránky podle

Vzorový audit webové stránky podle Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Autor: Tomáš Drn Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá hodnocením správnosti provedení

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB SPŠ NA PROSEKU Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB Prohlášení o autorství Já, Filip Novotný, prohlašuji, že celý projekt, kteýr zahrnuje i dokumentaci

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výuka programování v jazyce Python

Výuka programování v jazyce Python Výuka programování v jazyce Python Tomáš Fortelka RNDr. Jaroslav Icha Školní rok: 2009-10 Abstrakt Bakalářská práce se týká výuky programování v jazyce Python. Na trhu je velké množství knih a různých

Více

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická):

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická): ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Pavel Tománek AR 2012/2013, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POLYFUNKČNÍ DŮM U BOTIČE V PRAZE 10 (ČJ) (AJ) MULTI-FUNCTIONAL BUILDING

Více

Jak psát bakalářskou práci v DocBooku

Jak psát bakalářskou práci v DocBooku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství Jak psát bakalářskou práci v DocBooku Bakalářská práce Jiří Kosek Vedoucí práce: Prof. Ing.

Více

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Třída: I4.A Školní rok: 2012/2013 Autor: Lukáš Zuzaňák Prohlášení autora: Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Právní aspekty objasňování neoprávněných odběrů elektrické energie

Právní aspekty objasňování neoprávněných odběrů elektrické energie Bankovní institut vysoká škola Praha Práva a veřejné správy Právní aspekty objasňování neoprávněných odběrů elektrické energie Bakalářská práce Autor: Lucie Vondráčková Právní administrativa v podnikatelské

Více

Zajímavé výtvarné nápady

Zajímavé výtvarné nápady Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Zajímavé výtvarné nápady Jméno a příjmení: Barbora Nechánská Třída: 9.A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr.Markéta Drobečková Datum

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Lenka Bartoňová AR 2011/2012, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) KRAJSKÁ VĚDECKÁ A MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PLZNI (AJ) REGIONAL RESEARCH

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK THEORETICAL ARTICLES APPLE IPAD IN EDUCATION Jan LAVRINČÍK Abstract: The paper deals with the significance and general characteristics of tablets in education. A special emphasis is devoted to Tablet Apple

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Tvorba dynamických interaktivních webových dotazníků pro psychologický výzkum

Tvorba dynamických interaktivních webových dotazníků pro psychologický výzkum Tvorba dynamických interaktivních webových dotazníků pro psychologický výzkum Autor: Jaroslav Daníček Vedoucí práce: Prof. Iva Stuchlíková Odborný konzultant: PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok 2009 2010

Více

O autorovi: Věk: 19 let Student Smíchovské SPŠ Zájmy: IT, technika, hudba Sport : cyklistika, lyžování, běh

O autorovi: Věk: 19 let Student Smíchovské SPŠ Zájmy: IT, technika, hudba Sport : cyklistika, lyžování, běh O autorovi: Věk: 19 let Student Smíchovské SPŠ Zájmy: IT, technika, hudba Sport : cyklistika, lyžování, běh SSPŠ - Maturitní projekt Hydroplán - 2010/11 2 O projektu: Náš projekt se zabývá návrhem a výrobou

Více

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu Adobe Acrobat Představení programu Možnosti Vytváření PDF dokumentů Spojování dokumentů z několika aplikací do PDF Spolupráce na dokumentech Zabezpečení a kontrola nad dokumenty Práce s formuláři Recenze

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora UŽIVATELSKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE ANKETA : Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora [2ITa] [sk1] 1 Obsah DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!... 3 PROHLÁŠENÍ O AUTORSTVÍ:... 3 ANOTACE:...

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, 301 00 Plzeň, 377 235 389 Obor vzdělání: 82 41 M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Středoškolská technika 2012 STŮL POČÍTAČOVÉHO ODBORNÍKA

Středoškolská technika 2012 STŮL POČÍTAČOVÉHO ODBORNÍKA Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STŮL POČÍTAČOVÉHO ODBORNÍKA SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Úvod SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Autor: 4.D

Více

3D model města pro internetové aplikace. Jakub Dolejší. Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.

3D model města pro internetové aplikace. Jakub Dolejší. Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D. 3D model města pro internetové aplikace Jakub Dolejší Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D. Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Aktuálně je pro řadu měst vytvářen prostorový model budov. Aby nezůstalo pouze u mrtvého

Více

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09 WWW prezentace firmy v ASP.NET Petr Jarolímek, DiS PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Nastudovat, porovnat, vyhodnotit problematiku modulárních systémů, vyhodnotit výhody a nevýhody. Dále naprogramovat

Více

Výroba, sklad a kalkulace

Výroba, sklad a kalkulace SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Výroba, sklad a kalkulace Závěrečná zpráva 22.3.2010 Maturitní projekt zabývající se tvorbou programu, který se bude využívat ve firmě Gravo.cz a bude sloužit ke kalkulaci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Ladislav Sirový Ing. Ladislav Beránek, Csc. Školní rok: 2008-2009 Abstrakt Analýza sítí se zabývá sledováním a vyhodnocováním provozu počítačových

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Technicko ekonomické a ekologické zhodnocení pohonu na LPG vozidla Škoda Octavia 1,6 55 kw Josef Shejbal Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Psaní závěrečné práce. Přednáška pro končící studenty

Psaní závěrečné práce. Přednáška pro končící studenty Psaní závěrečné práce Přednáška pro končící studenty Struktura práce Titulní stránka Prohlášení Anotace, klíčová slova (obojí česky i anglicky) Poděkování (nepovinné) Obsah Slovníček pojmů Úvod proč jste

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009 Tvorba datového modelu Identifikace entit

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Masivní streaming Eduard Krlín Mgr. Miloš Prokýšek Školní rok: 2008-09

Masivní streaming Eduard Krlín Mgr. Miloš Prokýšek Školní rok: 2008-09 Masivní streaming Eduard Krlín Mgr. Miloš Prokýšek Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje problematice zobrazování videa na internetu pomocí technologie zvané streaming. Práce je

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA Prezentace Předmětu Úvod Předmět Informatika je na Gymnáziu učen dle plánu ŠVP a splňuje následující minimální podmínky znalostí: 1. Informatika,

Více

TESTOVÁNÍ PRAKTICKÝCH ZNALOSTÍ STUDENTŮ HISTOLOGIE V PROSTŘEDÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY

TESTOVÁNÍ PRAKTICKÝCH ZNALOSTÍ STUDENTŮ HISTOLOGIE V PROSTŘEDÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY TESTOVÁNÍ PRAKTICKÝCH ZNALOSTÍ STUDENTŮ HISTOLOGIE V PROSTŘEDÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY Černochová D., Pospíšilová E., Krajčí D. Ústav histologie a embryologie LF UP, Olomouc TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ STUDENTŮ POMOCÍ

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to?

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to? SEMINÁRNÍ PRÁCE Jak na to? PRVNÍ ŠOK Prvním a největším šokem zpravidla bývá ROZSAH práce. ALE důležitější, než rozsah je TÉMA... Proto: Je dobré zoufat až při zadávání tématu. Nebo nezoufat vůbec, když

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Tvorba webových stránek Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracoval samostatně, použil

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Martina Milerová 4.B

Martina Milerová 4.B Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, Praha 5 Martina Milerová 4.B Garant: Ing. Olga Kaiferová Konzultanti: Lukáš Bayer Bc. Jan Kolář Zadání projektu Navrhněte a vyrobte funkční soustavu reproduktorů.

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Piškvorky. Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. Kristofer Filip, 1.E. Květen 2014. Stránka 1. předmět programování, vyučující Tomáš Obdržálek

Piškvorky. Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. Kristofer Filip, 1.E. Květen 2014. Stránka 1. předmět programování, vyučující Tomáš Obdržálek Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět programování, vyučující Tomáš Obdržálek Piškvorky ročníkový projekt Kristofer Filip, 1.E Květen 2014 Stránka 1 Prohlášení Prohlašuji, že jsem jediným autorem tohoto

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více