Závěrečná zpráva. Maturitní práce ipad ve škole a práci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. Maturitní práce ipad ve škole a práci"

Transkript

1 Smíchovská střední průmyslová škola Závěrečná zpráva Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B Vedoucí práce (garant): Ing. Olga Kaiferová Oponent (konzultant): Bc. Jan Kolář 2013/2014

2 Zadání Tento projekt jsem si vybral, protože mě toto téma zajímá, chtěl jsem se mu věnovat už sám doma a nakonec protože není u nás žádná slušná dokumentace dostupná. Výstup projektu je určen pro studenty a jiné osoby, které by se chtěli naučit využívat ipad více, než jen jako lampičku. Účel projektu Účelem projektu je prozkoumat dostupné aplikace na app store, gadgety a jiné doplňky. Poté zpracovat jejich využití v různých sférách, a popsat možnost a postup použití. Výstupy projektu Výstupem projektu je graficky zpracovaný PDF dokument. Obsah (rozepsané úlohy) 1. Proveďte analýzu problému a navrhněte postupy pro splnění zadání 2. Sestavte harmonogram prací a hodnotící list s bodovanými úkoly 3. Proveďte vlastní řešení projektu dle schváleného harmonogramu 4. Proveďte závěrečné zhodnocení projektu 5. Odevzdejte závěrečnou zprávu ve formě dokumentu v programu Word 6. Odevzdejte prezentaci projektu v programu PowerPoint 7. Proveďte veřejnou prezentaci svého projektu Maturitní projekt bude mít teoretickou a praktickou část. V teoretické části odevzdáte vytištěnou závěrečnou zprávu a případné další výstupy, plynoucí z Vašeho projektu. Závěrečná zpráva, podklady pro prezentaci a případné další výstupy budou rovněž na připojeném nosiči CD. Součástí projektu je závěrečná veřejná prezentace projektu před třídou a dalšími návštěvníky prezentace. V praktické části budete svůj projekt obhajovat před maturitní komisí.

3 Název maturitní práce: HODNOCENÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno: Tobiáš Richter Termín: šk. týden Datum: Třída: 4.B Školní rok: Maximální zisk bodů: Hodnocení (Počet bodů): Úvod, pravidla 2./ Zadání projektu 3./ Kontrola zadání projektu 4./ Příprava analýzy 5./ Analýza 6./ bodů 5 bodů Příprava harmonogramu 7./ Harmonogram 8./ bodů 5 bodů 1 blok návrh 9./ blok kontrola 10./ bodů 10 bodů 2 blok návrh 11./ blok kontrola 12./ bodů 10 bodů 3 blok návrh 13./ blok kontrola 14./ bodů 8 bodů 4 blok návrh 15./ blok kontrola 16./ bodů 10 bodů Vánoční prázdniny 17./ Vánoční prázdniny 18./ blok návrh 19./ blok kontrola 20./ bodů 10 bodů 6 blok návrh Klasifikace 1/2 21./ blok kontrola 22./ bodů 10 bodů Kontrola hotový pro 23./ bodů 5 bodů Návrh závěrečné zprávy 24./ Jarní prázdniny 25./ Plakát, www. o projektu, booklet a polep DVD kontrola 26./ Plakát, www. o projektu, booklet a polep DVD hodnocení 27./ bodů 10 bodů Odevzdání prezentace k MZ 28./ bodů 10 bodů Odevzdání projektu a závěrečné zprávy včetně anotace v AJ 29./ bodů 4 bodů Klasifikace ¾ 30./ Prezentace projektu 31./ Prezentace projektu 32./ Prezentace projektu - Konec 33./ / / Celkem bodů za průběžnou práci 100 Celkové hodnocení: bodů výborný bodů chvalitebný bodů dobrý bodů dostatečný 0-50 bodů nedostatečný Pokud žák neřeší libovolný bod, je práce hodnocena jako nedostatečná. poznámka Hodnocení 2/IV 1 Hodnocení 4/IV Hodnocení 3/IV podpis vedoucího práce:.

4 Čestné prohlášení Já Tobiáš Richter, student SSPŠ, narozen , bytem Mezi Domy 367, Praha 4, čestně prohlašuji, že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou součástí, jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Vše jsem tvořil sám za pomoci vedoucího práce (garanta) a oponenta (konzultanta). Při práci jsem použil pouze legální SW. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly nepravdivé, budu čelit všem z toho vyplývajícím následkům. V Praze dne 21. února 2014 Tobiáš Richter Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B

5 Poděkování Tímto bych rád poděkoval panu profesorovi Bc. Janu Koláři za spolupráci, pomoc s ujasněním formátu dokumentu a ohlídání průběhu projektu. Dále bych chtěl poděkovat paní profesorce Ing. Olze Kaiferové, za garantování celého projektu. Nakonec bych poděkovat všem ostatním, kteří mi přispěli nějakým tím nápadem nebo aplikací. Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B

6 Anotace CZ Cílem mého projektu je nabídnout a pomoct uživatelům s výběrem aplikací pro pohodlnou práci a využití ipadu ve škole. Toto téma jsem si zvolil z důvodu mého zájmu o toto téma a snahy zpřístupnit aspoň nějaký takovýto dokument na českém území. Úkolem projektu je shrnout dostupné aplikace v App Store a vytvořit dokument nabízející aplikace na určité činnosti ve škole a práci. Projekt se skládá ze čtyř částí. a) Nejdříve jsem se zaměřil na analýzu a shrnutí dostupných aplikací. Druhá část byla zaměřená na rozdělení analyzovaných dat do kategorií. Třetí částí se zabývá popisem aplikací a jejich umístění do určitých kategorií. Poslední část je o napsání textů do kategorií a úvodu. b) Nejdříve jsem vytvořil internetový dotazník a za pomocí těchto dat a dat z dalších videí, článků a vlastních zkušeností, jsem vytvořil tabulku aplikací. Dále jsem tabulku rozdělil na sekce a jednotlivé aplikace popsal a zařadil do dokumentu. Nakonec jsem jsem napsal popisky ke kategoriím, které vysvětlují jejích smysl, a úvod informující o důvodu a smyslu dokumentu. Na závěr bych rád zmínil, že ze začátku byla tvorba komplikovaná v rozvržení kategorií, správném poměru a formy zápisu. Naštěstí jsem se s tímto problémem popral a jsem rád, že můžu nabídnout tuto finální podobu. Výstup celého projektu je zhruba 60 stránkový PDF dokument. Myslím si, že tento materiál může pomoc jak ve výuce s orientací a pochopením výuky, v práci s produktivní činností, tak kdekoliv jinde pro pomoc najít vhodnou aplikaci. Celý projekt může být využit pro prezentaci školy při dni otevřených dveří, škole Pragensis a jako příklad v hodinách. Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B

7 Anotace AJ The aim of my ipad at School and Work project is to provide ipad users with a broad selection of applications for comfortable work and usage of the ipad device at school environment. I have chosen the above stated topic because I am interested in this subject matter and therefore I would like to release at least some document of this type in the Czech territory. The purpose of the project is to summarize variety of applications that are currently available in the App Store and create a list of applications for a number of selected activities at school and work. The project consists of four parts. a) The first part is focused on the analysis and summary of available applications. The second part is geared to the distribution of the analyzed data into specified categories. The third part deals with the description of the applications and its placement into corresponding categories. The last part covers both introduction and categories description. b) At the very beginning I had to create and distribute a web questionnaire on this topic. Based on answers of respondents along with the use of data gained from various videos and articles published on Internet and my own experience I have created the list of applicable application. Secondly I split the list into sections and described all applications included in the document. Finally I wrote descriptions of all categories explaining their purpose, and worked out the introduction containing the intention and purpose of the whole document. Closing note: I would like to state that the most demanding and complicated part of the whole work was the invention of categories layout, the correct ratio and form of records. In spite of many difficulties I handled these obstacles successfully and I am happy this final document to offer to all potential users. The outcome of the whole project represents PDF document consisting of about 60 pages. I strongly believe that the material can help in understanding of teaching, increases the work effectivity and efficiency and users can also find appropriate application easier and faster. The project can be used for the school promotion during School Open Days, Schola Pragensis and as an example in class teaching. Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B

8 Obsah 1 Úvod Analýza POPIS ÚKOL POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU POPIS VÝBĚRU PROSTŘEDKŮ VHODNÝCH PRO ŘEŠENÍ PROJEKTU POPIS VÝBĚRU VARIANTY ŘEŠENÍ A VÝSTUPŮ STANOVENÍ DÍLČÍCH ÚKOLŮ Zpracování webu a internetového dotazníku Zpracování dat z dotazníku a textů Sestavení oblastní využití Shromažďování aplikací Vlastní řešení Analýza Harmonogram Zpracování Webový dotazník Databáze aplikací Texty Screenshoty WWW o projektu Booklet a polep Prezentace Plakát Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam použitého SW Seznam obrázků Seznam příloh Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B

9 1 Úvod Tento projekt vznikl za účelem vytvořit přehled aplikací týkajících se školy a práce, ukázat možnosti a potenciál tohoto zařízení, který není mnohdy ani zdaleka využíván. Projekt jsem si vybral, protože je v českém jazyce absence takových to dokumentů a tak není kde se informovat. Druhý důvod byla snaha zdokonalit se v psaném textu a více se také informovat o tématu projektu. Na závěr tedy doufám, že tímto pomůžou lidem s prací a třeba někomu otevřou nové obzory. Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 9

10 2 Analýza 2.1 POPIS ÚKOL Úkolem projektu je řešit problematiku využití ipadu ve škole a v práci - zmapování jaké existují aplikace, k čemu a jak je nejlépe využívat. A z těchto získaných informací vytvořit ucelený dokument, který bude určen studentům, učitelům, prezentujícím a jiné práci v terénu. Dokument má sloužit jako příručka pro vyhledání aplikací a souboru aplikací pro určitou činnost a zároveň jako pomoc při začátcích používání tohoto zařízení. 2.2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU V České republice je v současné době spuštěný projekt ipadveskole.cz, který ale uvádí hodně obecné aplikace a spíše se pak zabývá konkrétním školením na školách. Dále se zde objevuje několik blogů, které popisují drobný počet aplikací, ale tím to v České republice končí. V zahraničí je počet webů zaměřujících se na tuto problematiku rozsáhlejší, a to z důvodu větší podpory ipadu ve školství, ale i práci. Dále jsou zde zpracované dokumenty a videa v angličtině určené pro školitele, které získám od českého experta na Apple, Petra Máru. 2.3 POPIS VÝBĚRU PROSTŘEDKŮ VHODNÝCH PRO ŘEŠENÍ PROJEKTU Textové dokumenty, dokument samotný a závěrečnou zprávu, budu zpracovávat v aplikaci Pages, aplikace z kolekce iwork a textový editor pro systém Mac OS X. Grafickou podobu titulní stránky, plakátu, bookletu zpracuji grafickým editorem Adobe Photoshop CS6. Kód webové stránky a dotazníku napíšu v editoru Sublime Text 2. Pro zpracování dat budu používat částečně Apple Macbook a ipad 2, který také budu využívat pro testování aplikací. 2.4 POPIS VÝBĚRU VARIANTY ŘEŠENÍ A VÝSTUPŮ Výstup bude řešen jako graficky zpracovaný text v PDF, s QR kódy a odkazy na aplikace a videa, který bude možné později převést do webové podoby. Tento způsob je nejvhodnější, protože dokument je možné prohlížet jak ve verzi on-line, off-line, tak i v papírové podobě, a není problém ho převést do jiného systému. 2.5 STANOVENÍ DÍLČÍCH ÚKOLŮ Zpracování webu a internetového dotazníku Vytvoření webu určeného pro informace o projektu a dotazník pro sběr informací Zpracování dat z dotazníku a textů Zpracování dat z dotazníků a textů z webu, pro sestavení oblastí a činností pro které je vhodné vyhledávat aplikace Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 10

11 2.5.3 Sestavení oblastní využití Na základě zpracovaných dat sestavit oblasti a rozdělit je do časových bloků Shromažďování aplikací Vyhledávání aplikací pro předem sestavené oblasti a přepisování/dopisování textů do určité podoby. Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 11

12 3 Vlastní řešení 3.1 Analýza Jako první jsem se zaměřil na vytvoření analýzy, která mi pomohla získat první pohled na to jak projekt zpracovat. Analýzu jsem tvořil v textovém editoru Pages určený pro OS X, a protože se tento dokument předával v.docx a ne.pdf, tak byl velký problém s převodem a udržením grafiky. 3.2 Harmonogram Z důvodu toho, že bylo činností projektu plnit jediný dokument, určil jsem si jednoduše výstup tohoto dokumentu na každý termín. A tak nebylo s tvorbou harmonogramu příliš problémů. 3.3 Zpracování Webový dotazník Webový dotazník jsem vytvořil jako novou php stránku s databází, kterou využiji i jako stránku projektu, a umístil ji na adresu Výsledný dotazník jsem poté sdílel na sociálních sítích. Snažil jsem se koncipovat otázky tak, aby se na ně dalo odpovídat co nejjednodušeji a byla tak jednoduchá odpověď pro dotazovaného, ale také jednoduchá analýza dat. I přes to bych po zpětném zhodnocený určit otázky jinak formulované, a tak jsem rád že jsem se něčemu novému přiučil Databáze aplikací Po naplnění tabulky aplikacemi z dotazníku, videí, článků a vlastních zkušeností, bylo potřeba aplikace rozdělit do kategorií. Vytvořil jsem si tak pomocí myšlenkové mapy jednotlivé činnosti, které student a člověk v práci dělá, a určil průnik mezi činnostma těchto dvou kategorií a aplikacemi. Vznikly mi tak poměrně smysluplné kategorie, od kterých jsem se mohl odpíchnout Texty Nejkomplikovanější částí bylo učení formát textů a jejich délka. Po vyzkoušení mnoha formátů jsem se nakonec uchýlil částečnému překladu originálních textů a úpravě do vlastní formy. Texty jsem upravoval na cestách v ipadu v multiplatformní aplikaci Evernote, a poté skládal v Pages rovnou do dokumentu už s vlastním připraveným formátováním Screenshoty Screenshoty aplikací jsem pořizoval buď přímo v App Store na ipadu nebo pořídil v připravené aplikaci s daty, následně jsem je přenesl pomocí služby icloud Photostrem do Macbooku. Zde jsem je vložil do dokumentu, kde je přizpůsobil a vložil do rámečku. Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 12

13 3.4 WWW o projektu Pro webovou stránku o projektu jsem využil už dříve vytvořený dotazník, který vznikl z mé připravené předlohy pro takovéto projekty. Tato webová stránka je tvořena jako jednostránková prezentace rozdělená na bloky projekt, o mně, download a dotazník. Vše bylo nekódováno v programu Sublime Text 2. Webovou prezentaci je možné shlédnout na adrese Ukázky viz. příloha B. Na přiloženém DVD uloženy ve složce Web (index.htm) 3.5 Booklet a polep Na bookletu a polepu jsou vypsané všechny podstatné údaje a to ročník projektu, název projektu, garant, konzultant, moje jméno. Navíc je zde umístěn QR kód směřující na webové stránky projektu. Tyto materiály byly vytvořeny v programu Pages. viz. příloha C. Na přiloženém DVD uloženy v domovské složce (boklet.jpg, polep.jpg) 3.6 Prezentace Popis struktury, v čem vytvořena... ukázky viz. příloha D. Na přiloženém DVD uložena v domovské složce (prezentace.ppsx) 3.7 Plakát Plakát byl vytvořen v aplikaci Pages a Photoshop využit nebyl z důvodu jednoduché tvorby v dříve zmíněném programu. viz. příloha E. Na přiloženém DVD uložen v domovské složce (plakat.jpg) Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 13

14 4 Závěr Tvorba tohoto projektu pro mě představovala velmi zajímavou zkušenost. Ze začátku mi dělalo problém dokument podchytit a učit směr, kterým bude směrovat. Myslím, že se mi ale nakonec podařilo vytvořit poměrně komplexní dokument a pokryl jsem všechny kategorie, které jsem si určil. Z důvodu velkého rozsahu jsem musel provést určité kompromisy, které se mi zdáli nepříjemné, ale pomohli mi v dokončení projektu, a tak jsem se přiučil organizování času u takovéhoto projektu a také tomu, že všechno nejde udělat podle očekávání. Snaha projektu byla od začátku pomoct lidem a tak jsme pracoval i v průběhu celého projektu. Snažil jsem se vytvořit co nejjednodušší schéma, aby byla orientace co nejvíce jednoduchá. Druhý bod kontroly byla hodnota aplikací a informací vložených do projektu, z důvodu toho, aby měl dokument aspoň nějaký smysl pro lidi. Zda se mi to nakonec podařilo nedokážu z mého pohledu zhodnotit. Zkušenosti z projektu mi určitě pomůžou v práci na budoucích projektech. A to jak zkušenosti z plánování a organizování takovéhoto projektu, tak zkušenosti ze psaným textem, kterých jsem nabral mnoho. Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 14

15 5 Seznam použitých zdrojů Apple. (2013). itunes. Získáno 2013, z itunes: https://itunes.apple.com neuveden. (2013). ipadveskole. Získáno 2013, z ipadveskole: Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 15

16 6 Seznam použitého SW Pages 4.3 Keynote 4.3 Sublime Text Safari Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 16

17 7 Seznam obrázků Obrázek 1: PDF dokument... A-I Obrázek 2: PDF dokument 2... A-II Obrázek 3: PDF dokument 3... A-III Obrázek 4: Web o projektu... B-IV Obrázek 5: Web o projektu dotazník... B-V Obrázek 6: Booklet... C-VI Obrázek 7: Polep... C-VI Obrázek 8: Plakát... E-VIII Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 17

18 8 Seznam příloh A) PDF dokument... A-I B) Web o projektu... B-IV C) Booklet a polep... C-VI D) Prezentace... D-VII E) Plakát... E-VIII Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B 18

19 A) PDF dokument Obrázek 1: PDF dokument Maturitní práce Tobiáš Richter A-I

20 Obrázek 2: PDF dokument 2 Maturitní práce Tobiáš Richter A-II

21 Obrázek 3: PDF dokument 3 Maturitní práce Tobiáš Richter A-III

22 B) Web o projektu Celé webové stránky jsou k dispozici na adrese a na přiloženém DVD ve složce Web (index.htm) Obrázek 4: Web o projektu Maturitní práce Tobiáš Richter B-IV

23 Obrázek 5: Web o projektu dotazník Maturitní práce Tobiáš Richter B-V

24 C) Booklet a polep Booklet a polep jsou k dispozici na přiloženém DVD v domovské složce (boklet.jpg, polep.png) Obrázek 6: Booklet Obrázek 7: Polep Maturitní práce Tobiáš Richter C-VI

25 D) Prezentace Maturitní práce Tobiáš Richter D-VII

26 E) Plakát Obrázek 8: Plakát Maturitní práce Tobiáš Richter E-VIII

Martina Milerová 4.B

Martina Milerová 4.B Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, Praha 5 Martina Milerová 4.B Garant: Ing. Olga Kaiferová Konzultanti: Lukáš Bayer Bc. Jan Kolář Zadání projektu Navrhněte a vyrobte funkční soustavu reproduktorů.

Více

Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5. Modelování a výroba Formule 1. Maturitní projekt. Jan Liška 4. B

Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5. Modelování a výroba Formule 1. Maturitní projekt. Jan Liška 4. B Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5 Modelování a výroba Formule 1 Maturitní projekt Jan Liška 4. B Garant:Ing. Olga Kaiferová Konzultant: Ing. Karel Fuksa a Ing. Jaroslav Zápotocký

Více

Porovnání online textových editorů Comparing of online text editors

Porovnání online textových editorů Comparing of online text editors Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky pedagogické fakulty Porovnání online textových editorů Comparing of online text editors Autor: František Troup Vedoucí práce: PhDr. Jiří

Více

ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY

ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY I N V E S T I C E D O R O Z VO J E VZ D Ě L ÁVÁ N Í ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY Metodická příručka k modulu projektové výuky cizích jazyků Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza, design a implementace aplikace selftestů pro ios Autor BP: Vratislav Kalenda Vedoucí BP: Mgr. Petr Buchlák 2013 Praha ZADÁNÍ PROHLÁŠENÍ

Více

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informační studií a knihovnictví BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 VANDA GŘEŠÁKOVÁ Masarykova univerzita v Brně

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Nástroj pro správu projektů Jakub Kříž

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Nástroj pro správu projektů Jakub Kříž UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Nástroj pro správu projektů Jakub Kříž Bakalářská práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

SBÍRKA ÚLOH PRO VÝUKU MICROSOFT EXCEL A JEJÍ VIZUALIZACE

SBÍRKA ÚLOH PRO VÝUKU MICROSOFT EXCEL A JEJÍ VIZUALIZACE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SBÍRKA ÚLOH PRO VÝUKU MICROSOFT EXCEL A JEJÍ VIZUALIZACE Martin Kuthan Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Multimediální interaktivní učebnice hardwaru pro potřeby výuky na střední škole Martin Mečíř

UNIVERZITA PARDUBICE. Multimediální interaktivní učebnice hardwaru pro potřeby výuky na střední škole Martin Mečíř UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Multimediální interaktivní učebnice hardwaru pro potřeby výuky na střední škole Martin Mečíř Bakalářská práce 2014 Prohlášení autora Prohlašuji,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3 TRÉNINKOVÝ DENÍK. Dlouhodobá maturitní práce

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3 TRÉNINKOVÝ DENÍK. Dlouhodobá maturitní práce Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3 TRÉNINKOVÝ DENÍK Dlouhodobá maturitní práce Autor Jan Kadeřábek Obor Informační technologie Vedoucí práce

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů.

Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů. Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů. Using Google Apps for Pupil and Student Collaboration. Bc. Jan Strouhal Diplomová práce 2012 *** nascannované zadání str. 1 *** ***

Více

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Vypracoval: Václav Kandus Vedoucí

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra počítačové grafiky a interakce František Bauma Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek Bakalářská práce Praha 2013

Více

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele Miroslav Kučera, Lukáš Bajer a kolektiv Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení Autor BP: Vladimír Kovář Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D. 2012 Praha ČESTNÉ

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce ČVUT Navigátor - WP klient II Bc. Tomáš Bezouška Vedoucí

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Ondřej Novák

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Výuková aplikace Dráček Vývoj vybraných modulů Michael

Více

Firma pracující v prostředí Google

Firma pracující v prostředí Google České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačové grafiky a interakce Bakalářská práce Firma pracující v prostředí Google Ivan Kutil Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava Studijní

Více

Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Systém Čapek ve školní praxi: pilotní studie

Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Systém Čapek ve školní praxi: pilotní studie JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Systém Čapek ve školní praxi: pilotní studie Vedoucí práce: Mgr. Lucie Medová, MPhil.,

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Obsah 1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií... 2 1.1 Struktura plánu... 2 1.1.1 Aktuální stav... 3 1.1.2 Požadovaný stav... 5 1.1.3 Proces dosažení cílového stavu... 6 1.1.4 Zpětná

Více