Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od hodin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin."

Transkript

1 Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního plánu msta. 3) Odstoupení ze ZM + dosazení do ZM. 4) Cenová nabídka na zhotovení studie proveditelnosti Nové msto. 5) Zrušení nájemného a služeb v DPS. 6) Spoleenská místnost v KD Nchov. 7) Cenová nabídka na zhotovení projektové dokumentace atletická dráha. 8) Cenová nabídka letecké snímky. 9) Cenová nabídka na kalendá msta. 10) Dodatek ke smlouv uzavené s SFŽP. 11) Vyjádení k anketnímu lístku rekonstrukce Nové msto. 12) Kaplika v Pín. 13) Oslavy 570. výroí založení msta. 14) Žádost o povolení rekonstrukce byt. jádra. 15) Pidlení bytu v DPS. 16) Žádost o koupi ásti pozemku. 17) dtto 18) dtto 19) Žádost eského rybáského svazu Trhové Sviny. 20) Velín na školní zahrad. 21) Žádost o odkoupení pozemku. 22) Nabídka prodeje pozemku. 23) Informace o stavu nauné stezky Trhovosvinensko. 24) Fara v Trhových Svinech. 25) Buškv hamr V smlouva o innostech. 26) Žádost dechové hudby Podhoranka. 27) Uhrazení náklad. 28) Rzné. 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok pro msto. Jednání se zúastnili zástupci 1.JVS, a.s. Ing. Tomanec a Ing. Ježík. Usnesení. RM 75/07. Rada msta vzala na vdomí komentá Ing. Tomance k návrhu ceny vodného a stoného na hospodáský rok pro Trhové Sviny a doporuuje ZM schválit výše uvedený návrh ve výši pevná složka 52,-K, pohyblivá složka vodné 25,17 K/m3, stoné 17,37 K/m3.

2 1) Návrh na poízení nového územního plánu msta. Usnesení. RM 76/07. Rada msta doporuuje ZM schválit poízení nového územního plánu msta Trhové Sviny. 2) Odstoupení ze ZM + dosazení do ZM. Usnesení. RM 77/07. Rada msta podle zákona. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev, 55, odst. 2, písm. b. vzala na vdomí oznámení o vzdání se mandátu lena zastupitelstva msta pana Jiího Štojdla ke dni Usnesení. RM 78/07. Podle zákona. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev, 56, odst 1, nastupuje za odstupujícího lena zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v poadí podle 45, odst. 5 Ing. Jií Opekar. Usnesení. RM 79/07. Rada msta ukládá starostovi msta pedat Ing. Jiímu Opekarovi osvdení o tom, že se stal lenem zastupitelstva msta ke dni 9. února ) Cenová nabídka na zhotovení studie proveditelnosti Nové msto. Usnesení. RM 80/07. Rada msta vzala na vdomí zpracování studie proveditelnosti k projektu Revitalizace ásti msta Trhové Sviny ulice Nové msto pedloženou KP projektem eské Budjovice. Usnesení. RM 81/07. Rada msta vzala na vdomí informaci o jednání se zástupcem firmy PROVOD inženýrská spolenost, s.r.o. z Ústí nad Labem a ukládá samospráv pedložit nabídku výše uvedené firmy na studii proveditelnosti k projektu Revitalizace ásti msta Trhové Sviny ulice Nové msto. 4) Zrušení nájemného a služeb v DPS. Usnesení. RM 82/07. Rada msta vzala na vdomí dopis paní Miluše Plasové editelky Peovatelské služby v eských Budjovicích 5) Spoleenská místnost v KD Nchov. Usnesení. RM 83/07. Rada msta vzala na vdomí zprávu SÚMM, která se týká spoleenské místnosti v KD Nchov. 6) Cenová nabídka na zhotovení projektové dokumentace atletická dráha. Bod odložen. 7) Cenová nabídka letecké snímky. Usnesení. RM 84/07. Rada msta vzala na vdomí cenovou nabídku leteckých snímk pedloženou spoleností AMIDO letecké snímky s.r.o. s tím, že nabídka bude znovu posouzena v II. pololetí ) Cenová nabídka na kalendá msta. Usnesení. RM 85/07.

3 Rada msta vzala na vdomí cenovou nabídku na kalendá msta. Ukládá MÚ zjistit možný dotaní titul na vytvoení webu Slepiích hor. Dále ukládá MÚ pipravit návrh nových webových stránek msta. 9) Dodatek ke smlouv uzavené s SFŽP. Usnesení. RM 86/07. Rada msta doporuuje ZM schválit Dodatek. 4 ke smlouv o poskytnutí finanních prostedk ze Státního fondu životního prostedí R. 10) Vyjádení k anketnímu lístku rekonstrukce Nové msto. Usnesení. RM 87/07. Rada msta vzala na vdomí dopis manž. ehákových a ukládá pedložit do ZM. 11) Kaplika v Pín. Usnesení. RM 88/07. Rada msta vzala na vdomí dopis Dr. Michala Valeníka, Bhounkova 45, Praha 13 ve vci poškozených sakrálních staveb v R a jejich oprav se zmínkou kapliky v Pín. 12) Oslavy 570. výroí založení msta. Usnesení. RM 89/07. Rada msta stanovila termín oslav 570. výroí, kdy byla Trhovým Svinm udlena mstská práva, na 9. a 10. ervna Oslavy budou probíhat v historickém duchu. Usnesení. RM 90/07. Rada msta stanovila organizaní výbor oslav ve složení: Mgr. Jan Steinbauer, p. František Kolá, Ing. Ivana Božáková, p. František Herbst, Mgr. František Slípka. Organizanímu výboru rada msta ukládá pedložit návrh programu oslav vetn návrhu propaganích materiál. 13) Žádost o povolení rekonstrukce byt. jádra v p Usnesení. RM 91/07. Rada msta souhlasí se žádostí o povolení rekonstrukce bytového jádra vetn koupelnového zaízení a kuchyn za pedpokladu, že instalaci vany vetn pipojení vody a odpadu provede odborná firma. Veškeré náklady spojené s rekonstrukcí budou hradit žadatelé za podmínky, že v pípad ukonení nájemní smlouvy ped skonením životnosti vymnných pedmt, zstanou souástí bytu bez nároku na vyrovnání ze strany msta. 14) Pidlení bytu v DPS. Usnesení. RM 92/07. Rada msta rozhodla pidlit byt v Dom s peovatelskou službou Trhové Sviny v poadí: 1. Karel Míka 2. Stanislav Suchan 3. Jaroslava Kollarová 15) Žádost o koupi ásti pozemku. Usnesení. RM 93/07. Rada msta doporuuje ZM schválit žádost o odkoupení ásti pozemku parc.. 145/31 v k.ú. Trhové Sviny. 16) Žádost o koupi ásti pozemku.

4 Usnesení. RM 94/07. Rada msta nesouhlasí se žádostí o koupi ásti pozemku parc.. 763/15 v k.ú. Otvk. 17) Žádost o koupi ásti pozemku. Usnesení. RM 95/07. Rada msta doporuuje ZM schválit žádost o odkoupení ásti pozemku parc.. 145/31 v k.ú. Trhové Svíny 18) Žádost eského rybáského svazu Trhové Sviny. Usnesení. RM 96/07. Rada msta ukládá MÚ jednat s E.ON, a.s. o možnosti realizace elektrických pípojek k rybníkm Wágnerv, Prelát, Nový a Bezský Usnesení. RM 97/07. Rada msta ukládá MÚ zjistit zda pístupová cesta k rybníku Pustý je vedena v pasportu komunikací. Usnesení. RM 98/07. Rada msta souhlasí se zámrem eského rybáského svazu Trhové Sviny na vlastní náklady provést rekonstrukci sádek na Valše. 19) Velín na školní zahrad. Usnesení. RM 99/07. Rada msta rozhodla nabídnout velín na školní zahrad eskému svazu vela v Trhových Svinech. 20) Žádost o odkoupení pozemku. Usnesení. RM 100/07. Rada msta doporuuje ZM schválit žádost o dokoupení ásti pozemk parc.. 145/40, 145/39 a 145/33 v k.ú. Trhové Sviny. 21) Nabídka prodeje pozemku. Usnesení. RM 101/07. Rada msta doporuuje ZM schválit nabídku na odkoupení pozemku parc /41 v k.ú. Trhové Sviny. 22) Informace o stavu nauné stezky Trhovosvinensko. Usnesení. RM 102/07. Rada msta vzala na vdomí informaci o stavu nauné stezky Trhovosvinensko pedloženou odborem životního prostedí. 23) Fara v Trhových Svinech. Usnesení. RM 103/07. Rada msta vzala na vdomí informaci o prodeji fary ímskokatolické církve a ukládá MÚ zjistit podmínky prodeje fary. 25) Buškv hamr V na podnájem. Usnesení. RM 104/07.

5 Na základ vypsaného výbrového ízení na provádní prvodcovských, udržovacích a zabezpeovacích prací na Buškov hamru, rada msta rozhodla uzavít smlouvu na výše uvedené innosti s panem Ivanem Pibylem a paní Kateinou Žižkovou. 26) Program jednání ZM. Usnesení. RM 105/07. Rada msta schválila program jednání zastupitelstva msta, které se bude konat v pondlí 26.února ) Žádost dechové hudby Podhoranka. Usnesení. RM 106/07. Rada msta souhlasí se žádostí dechové hudby Podhoranka a ukládá MÚ požádat o dotaci z dispoziního fondu Silva Nortica na koncert Podhoranky se zahraniním partnerem a rozhodla uhradit 20% z pijaté dotace. 28) Uhrazení náklad. Usnesení. RM 107/07. Rada msta rozhodla proplatit ástku ve výši 3.460,-K za geodetické práce (dle smlouvy). 29) Rzné požádat SÚS o odklizení nepoádku po instalaci dopravní znaky u kižovatky Štefanikova, Sadová SÚMM

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 115 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 8. 7. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku Záí 2007 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 4/2007. Toto íslo vyšlo v záí 2007. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005 ÍSLO / V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU. USNESENÍ Z. ZASEDÁNÍ RR ZS konané dne. dubna v Lázních Bohdane# Za úasti, tj., % len Republikové rady!zs a n#kterých vedoucích pracovník úst(edí!zs se uskutenilo

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více