S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009"

Transkript

1 Kód 67000/ S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009 Nadace Open Society Fund Praha se sídlem Seifertova 47, Praha 3 zapsaná v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu N, vložce 170 zastoupená Robertem Baschem IČO: (dále jen "nadace") a o.s. Naši politici se sídlem Karlovo náměstí 7, Praha 2 zastoupená PhDr. Jiřím Fialou (místopředseda sdružení) IČO: registrované ministerstvem vnitra pod č. j.: VS/1-1/70284/08-R bankovní spojení: číslo účtu: /0300 (dále jen "příjemce nadačního příspěvku") uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 51 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto smlouvu: Článek 1 Účel smlouvy 1. Účelem smlouvy je dohodnout výši nadačního příspěvku a podmínky, za nichž se nadace zavazuje nadační příspěvek poskytnout a příjemce nadačního příspěvku účelově použít, případně při porušení nebo neplnění dohodnutých podmínek nadační příspěvek nebo jeho část vrátit. 2. Účelem smlouvy je rovněž vymezení práv nadace a jí zmocněných osob při kontrole plnění podmínek této smlouvy. Článek 2 Předmět smlouvy 1. Nadace se zavazuje poskytnout za dále sjednaných podmínek příjemci nadačního příspěvku pro účelové použití nadační příspěvek, jehož výše je dohodnuta v příloze č. 1 této smlouvy.

2 2. Příjemce nadačního příspěvku je oprávněn použít nadační příspěvek výlučně na financování nákladů spojených s realizací projektu: Transparentní metropole komunální volby 2010, který je popsán v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen projekt ). 3. Příjemce nadačního příspěvku se zavazuje použít nadační příspěvek v souladu se závazným rozpočtem, obsaženým v příloze č. 2 této smlouvy. Tímto způsobem je omezeno použití nadačního příspěvku z věcného hlediska. 4. Rozpočet obsažený v příloze č.2 této smlouvy je pro příjemce nadačního příspěvku závazný ve všech svých položkách. Celková výše rozpočtu je stanovena v Kč. Vzhledem k tomu, že nadace má vůči svému zřizovateli OSI New York roční rozpočet programu stanovený v USD, a tento rozpočet je pro nadaci závazný, vyhrazuje si nadace právo upravit korunový rozpočet v případě nepříznivého vývoje kurzu dolaru vůči koruně. V případě příznivého kurzu dolaru vůči koruně má příjemce grantu možnost požádat písemně správní radu nadace o použití kurzovních rozdílů 5. Příjemce nadačního příspěvku se zavazuje použít nadační příspěvek výlučně v souladu s účelem a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, použít nadační příspěvek hospodárně, vést řádnou účetní evidenci o použití nadačního příspěvku, umožnit nadaci nebo jí pověřené osobě kontrolovat v dohodnutém rozsahu plnění podmínek, za nichž má být nebo byl nadační příspěvek poskytnut, plnit další podmínky dohodnuté v jiných ustanoveních této smlouvy a v případě porušení nebo neplnění dohodnutých podmínek nadační příspěvek vrátit vyjma prostředků z nadačního příspěvku do té doby účelně čerpaných. Článek 3 Lhůta poskytnutí nadačního příspěvku Nadace se zavazuje poskytnout nadační příspěvek příjemci nadačního příspěvku ve lhůtě dohodnuté v příloze č. 1 této smlouvy. Článek 4 Lhůta pro použití nadačního příspěvku 1. Příjemce nadačního příspěvku se zavazuje realizovat program nadace v termínech, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. 2. Jakékoli změny termínů schvaluje nadace. Článek 5 Závazky příjemce nadačního příspěvku 1. Příjemce nadačního příspěvku je povinen použít nadační příspěvek výlučně v souladu s podmínkami dohodnutými v této smlouvě. 2. Příjemce nadačního příspěvku je povinen informovat nadaci bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy. 3. Příjemce nadačního příspěvku je povinen umožnit kontrolu realizace projektu, jakož i kontrolu způsobu použití nadačního příspěvku. Příjemce nadačního příspěvku se

3 zavazuje podat nadaci na její žádost písemné vysvětlení k jakýmkoliv otázkám spojeným s plněním svých závazků dle této smlouvy. 4. Příjemce grantu je povinen informovat kdykoliv na požádání nadaci o postupu prací na realizaci dohodnutého projektu. 5. Příjemce nadačního příspěvku je povinen informovat nadaci v dostatečném předstihu o důležitých akcích překračujících běžný rámec projektu, které se budou v souvislosti s programem konat a umožnit zástupcům nadace účast na nich. 6. Příjemce nadačního příspěvku je povinen uvádět ve všech materiálech a při všech příležitostech dárce nadačního příspěvku. 7. Příjemce nadačního příspěvku je povinen předložit nadaci závěrečné vyhodnocení projektu v českém jazyce, včetně závěrečné finanční zprávy ve stanoveném termínu, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě (včetně krátkého shrnutí hlavních výstupů projektu v anglickém jazyce). Součástí závěrečné finanční zprávy jsou kopie účetních dokladů (pouze u písemné zprávy). 8. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je příjemce nadačního příspěvku povinen vrátit nadaci bez zbytečného prodlení nevyčerpané prostředky nadačního příspěvku současně s předáním vyúčtování. Článek 6 Publicita dárce nadačního příspěvku a nadačního programu 1. Příjemce nadačního příspěvku je povinen uvádět ve všech materiálech a při všech příležitostech (zejména při prezentacích v médiích) dárce nadačního příspěvku. 2. Příjemce nadačního příspěvku je povinen uvádět ve všech tištěných a elektronických materiálech projektu logo nadace v minimální velikosti naprosté čitelnosti názvu nadace. 3. Příjemce nadačního příspěvku je povinen informovat nadaci v dostatečném předstihu o důležitých akcích a o aktuálních výstupech projektu tak, aby nadace mohla v dostatečném předstihu o nich informovat a uveřejňovat je na webových stránkách programu. 4. Příjemce nadačního příspěvku je povinen uvádět v rozsáhlejších tištěných a elektronických materiálech oficiální informační odstavec o dárci nadačního příspěvku uvedený na webových stránkách nadace. Článek 7 Odstoupení od smlouvy 1. Nadace je oprávněna odstoupit od této smlouvy, pokud příjemce nadačního příspěvku nezahájil realizaci programu v souladu se stanovenými termíny, které jsou součástí této smlouvy. 2. Příjemce nadačního příspěvku je povinen na žádost nadace vrátit nadaci bez zbytečného odkladu prostředky nadačního příspěvku, které použil v rozporu s podmínkami dohodnutými v této smlouvě. 3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy nadace doručí příjemci nadačního příspěvku své písemné sdělení o odstoupení od smlouvy. 4. Odstoupí-li nadace od smlouvy dle odst. 1, je příjemce nadačního příspěvku povinen vrátit nadaci nadační příspěvek vyjma prostředků z nadačního příspěvku do té doby účelně čerpaných.

4 Článek 8 Závěrečná ustanovení 1. Příjemce nadačního příspěvku prokázal nadaci před podpisem této smlouvy svoji právní subjektivitu, jakož i oprávnění osoby, která za příjemce nadačního příspěvku tuto smlouvu podepsala. 2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 3. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných dodatků. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. 4. Jakákoliv sdělení smluvních stran navzájem se považují za doručená, pokud byla doručena poštou, kurýrem nebo faxem na adresu příslušné smluvní strany. V Praze dne Za nadaci: Za příjemce nadačního příspěvku:

5 Příloha č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Nadací Open Society Fund, Praha a o.s. Naši politici 1/ Nadační příspěvek bude vyplacen příjemci nadačního příspěvku ve 2 splátkách, a to následovně: První splátka odpovídající výši Kč do 14-dnů po podepsání smlouvy. Další splátka odpovídající výši Kč (dle rozpočtu obsaženého v příloze č. 2 této smlouvy) do 14-dnů po odevzdání a schválení průběžné narativní a finanční zprávy o čerpání předchozí splátky, nejpozději však do 30.listopadu Průběžná zpráva musí být zaslána příjemcem nadačního příspěvku neprodleně po vyčerpání předchozí splátky, a to jak v písemné (papírové), tak v elektronické podobě. 2/ Termín předání závěrečné zprávy a konečného vyúčtování je neprodleně po vyčerpání nadačního příspěvku, nejpozději však do 30. dubna Závěrečnou zprávu je příjemce nadačního příspěvku povinen odevzdat jak v písemné (papírové), tak v elektronické podobě. 3/ Termíny realizace projektu této smlouvy jsou následující: červenec 2010 březen Úvodní fáze projektu vytvoření návrhu nové větve administrace webu věnované kandidátům na posty primátorů (lídrům stranických kandidátek) a dalším kandidátům do zastupitelstva; následná realizace změn webu a spuštění nové větve databáze; další úpravy webu vytvoření nové větve administrace webu zaměřené na regionální témata/kauzy a prezentaci informací o spolupracujících neziskových organizacích a projektech, které se těmto tématům věnují. Vytvoření návrhu úprav webu - strukturace dat v administračním systému (architektura relační databáze), funkční i grafické úpravy webu; následná postupná realizace těchto změn příprava propojení profilů kandidujících politiků s analytickou databází kohovolit.eu; navázání kontaktu s dalšími podobně zaměřenými neziskovými projekty ( Jakhlasovali aj.) navázání kontaktů s médii, novináři, politology, sociology, politickými stranami a kandidujícími politiky

6 navázání spolupráce s ČTK získání přístupu do databáze biografii a archivu zpravodajství oslovení médií i veřejnosti a prezentace projektu na internetu (využítí kamapaní Google AdWords ) prezentování základního zpravodajského servisu týkajícího se voleb a uveřejnění případů, kdy by u kandidujících politiků hrozil (v případě jejich zvolení) závažný střet zájmů, resp. upozornění na závažné dřívější kauzy v nichž kandidující politik figuroval v souvisloti s podezřením z korupčního jednání, klientelismu či střetu zájmů. navázání kontaktů a spolupráce s NNO, jejich představení a společné pojmenování hlavních regionálních témat/problémů v regionálních metropolích Realizace I. fáze projektu komunální volby Práce na profilech politiků kandidujících v říjnových komunálních volbách (dle výše popsaného klíče) Realizace spolupráce/propojení databáze s analytickými výstupy a volebními kalkulačkami Kohovolit.eu; spolupráce s dalšími podobně zaměřenými neziskovými projekty ( Jakhlasovali, ZměňPolitiku aj.) Etický kodex hromadná výzva adresovaná všem v databázi zařazeným kandidátům, aby se přihlásili k zásadám transparentní politiky Prezentace a medializace regionálních témat/problémů/kauz za spolupráce s místním NNO společný apel na řešení těchto problémů adresovaný kandidujícím politikům Virtuální volby primátorů a zastupitelů (očekávané spuštění na počátku září - měsíc před konáním voleb) Automatizované analytické výstupy - na základě realizovaných změn ve struktuře administrační databáze Analýza průběhu předvolební kampaně a její prezentace na portálu vytvoření stručných komparativních analýz volebních programů vztažených ke komunálním volbám. Oslovení médií i veřejnosti a prezentace výsledků projektu na internetu a v masmédiích (TZ, tiskovka, Google AdWords kampaně)

7 prezentování základního zpravodajského servisu týkajícího se voleb a uveřejnění případů, kdy by u kandidujících politiků hrozil (v případě jejich zvolení) závažný střet zájmů, resp. upozornění na závažné dřívější kauzy, v nichž kandidující politik figuroval v souvislosti s podezřením z korupčního jednání, klientelismu či střetu zájmů Analýzy a Medializace výsledků I. fáze projektu veřejnosti analýza průběhu předvolební kampaně a její prezentace na portálu oslovení médií i veřejnosti a prezentace výsledků projektu v dalších masmédiích a formou tiskové konference svolané Naši politici o.s. prezentování základního zpravodajského servisu týkajícího se voleb Aktualizace vložených údajů analýza výsledků I. fáze projektu přehled zpracovaných politiků i případů, v nichž jsme upozornili na hrozící střet zájmů či na dřívější problematické aktivity kandidujících politiků prezentace dosavadních výsledků projektu v masmédiích aktualizace/doplnění nově zvolených zastupitelů a posléze primátorů do databáze Našich politiků prezentování základního zpravodajského servisu týkajícího se voleb II. fáze projektu městské Rady práce na profilech nově zvolených radních Etický kodex výzva adresovaná všem radním, aby se přihlásili k zásadám transparentní politiky oslovení médií i veřejnosti a prezentace projektu na internetu Prezentace a medializace regionálních témat/problémů/kauz za spolupráce s místním NNO společný apel na řešení těchto problémů adresovaný nově zvoleným radním prezentování základního zpravodajského servisu týkajícího se výsledků voleb a utváření politických koalic - včetně rozdělení funkcí/odpovědnosti

8 v Radách regionálních metropolí a obsazení vlivných ekonomických postů ve (polo)veřejných společnostech s městskou účastí Závěr projektu: Aktualizace vložených údajů a závěrečná analýza medializace výsledků projektu na internetu a pomocí tiskových zpráv prezentování základního zpravodajského servisu týkajícího se utváření a fungování politických koalic - včetně rozdělení funkcí/odpovědnosti v Radách regionálních metropolí a obsazení vlivných ekonomických postů ve (polo)veřejných společnostech s městskou účastí. závěrečná analýza dosažených výsledků grantového projektu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sportovní centra dětí v orientačním běhu pro rok 2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem na provozování sportovních center dětí v orientačním běhu

Více

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel. Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.: 602 559 996 Ing. Evžen Cigoš Předseda správní rady Nadace orientačního běhu Těšínská

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) Smlouva č.: 15JPO01-0023 kterou v souladu s ustanovením 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 verze platná od 01.01.2014 Programová rada Plzeňského kraje pro hodnocení projektů

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

Zápis z jednání. správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zápis z jednání. správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. MAS Litomyšlsko o.p.s. Proseč 125, 539 44 Proseč V Proseči dne 22. 9. 2014 Zápis z jednání správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. Termín: úterý 22.9. 2014 16.30 hod Místo jednání: Zasedací místnost v budově

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2013

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2013 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2013 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

Smlouva č. 14173476 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Smlouva č. 14173476 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí Smlouva č. 14173476 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí I. Smluvní strany 1. Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor veřejné diplomacie Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 183 230, fax: +420 224 182 036 www.mzv.cz MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE

Více

(PR01221.0001) Čl. 1 Smluvní strany

(PR01221.0001) Čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

SMLOUVA o spolupráci. při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

SMLOUVA o spolupráci. při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje I. Smluvní strany Plzeňský kraj Se sídlem: Škroupova 18, Plzeň 3, PSČ 306 13

Více

Rozhodnutí č. 25/2015/03. o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015

Rozhodnutí č. 25/2015/03. o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA Nerudova 3, 118 50 Praha 1 VYDÁVÁ PODLE ZÁKONA Č.218/2000 SB., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A PODLE ZÁKONA 151/2010 Sb. Rozhodnutí č.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVA o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více