ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření Databáze produktů Evropského sociálního fondu Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Praha, 19. září

2 1. Základní informace: Zadavatel: Instituce: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Na poříčním právu 1, Praha 2 Odpovědný útvar: Odbor: Odbor řízení pomoci z ESF Odpovědná ředitelka: PhDr. Iva Šolcová Kontaktní složka útvaru: Oddělení: Odd. řízení a implementace CIP EQUAL Odpovědná osoba za odd. 724 MPSV: Ing. Filip Kučera Koordinátor projektu: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. Kontakt: Ing. Filip Kučera Tel: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. Tel:

3 2. Harmonogram zadávacího řízení Odeslání písemné výzvy k podání nabídek ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu, publikace na webu zadavatele 15. září 2008 Konec lhůty pro podání nabídek 7. října 2008, 14:00 Předpokládané rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 14. října 2008 Předpokládané datum uzavření smlouvy 31. října 2008 Předpokládaná doba realizace předmětu plnění Listopad 2008 prosinec Kontext situace a východiska systému Program Iniciativy Společenství EQUAL (dále jen CIP EQUAL) je program financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR zaměřený na podporu mezinárodní spolupráce při vývoji a prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce. CIP EQUAL financuje v období několik desítek projektů, jejichž klíčovým výstupem jsou inovativní nástroje produkty různého typu a formy (metodické příručky, vzdělávací kurzy, webové portály, filmy, ad.). Tyto produkty mají být dále využity v praxi, aby zefektivnily stávající politiky trhu práce. Vzhledem k tomu, že projekty jsou financovány z veřejných prostředků, mají být jejich výstupy co nejvíce veřejně šířeny. Jednou z podmínek projektů je proto uzavření příslušné licenční smlouvy s MPSV, aby MPSV mohlo tyto projektové výstupy / produkty dále šířit. Databáze produktů bude nástrojem tohoto šíření. Do budoucna se počítá s tím, že do databáze budou přidány produkty obdobného charakteru několika dalších programů financovaných z Evropského sociálního fondu (JPD 3, OP RLZ, OP LZZ ). Iniciativa Společenství EQUAL je realizována i v ostatních členských státech EU (kromě Bulharska a Rumunska). Některé z nich provozují obdobné databáze produktů. Odkazy na jednotlivé webové databáze jsou na stránkách Evropské komise 4. Předmět zakázky Předmětem zakázky je: 1. Vytvoření webové databázové aplikace dle popisu níže a v přílohách, včetně kompletní instalace (operační systém, databáze, aplikace), otestování a včetně licencí na nutný software třetích stran. 3

4 2. Poskytnutí součinnosti při začlenění aplikace do prostředí MPSV. 3. Zajištění správy systému do , tedy především aktualizace operačního systému, databáze a aplikací nutné pro zajištění bezpečného chodu a zálohování dat 1x měsíčně. 4. Provedení úprav (update) aplikace, na základě případných požadavků zadavatele. HW není součástí předmětu zakázky, bude zajištěn zadavatelem Rámcový popis systému Technická stránka Půjde o webovou aplikaci, přístup jak pro uživatele, tak administrátory z Internetu, dostupný pouze na standardních portech protokolů http a https. Databázová aplikace bude splňovat standardy SQL. Presentační vrstva databáze bude pouze v českém jazyce. Reprezentativní grafické ztvárnění, vzhled systému bude upraven podle Manuálu vizuální identity ESF v ČR pro období Systém musí zohledňovat Best Practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu vydaná Ministerstvem informatiky ČR 2. Adresa doména 3. řádu na existující esfcr.cz, která je v držení zadavatele. Odhad potřebného diskového prostoru pro první fázi (prvotní naplnění produkty CIP EQUAL) cca 500 GB Nepředpokládá se masivní intenzivní uživatelský zájem o databázi, počet přístupů pravděpodobně nepřesáhne řádově desítky denně stačí proto relativně malý datový tok, přesto musí být systém dobře odzkoušený nejlépe v zátěžovém provozu současně nalogovaných nejméně 50 uživatelů a musí být vyladěn pro zobrazení nejméně na třech různých typech prohlížečů. Počet administrátorů (dle specifikace níže, nejedná se o správce aplikace): předpokládáme 4 (3 z odboru 72, 1 z odboru 61) Po naplnění databáze se nepředpokládají velké změny (maximálně v oblasti diskuse/komentářů), zálohování databáze tak stačí 1x za měsíc. Systém musí být dostupný bez ohledu na geografickou fyzickou přítomnost uživatele, a to nepřetržitě, s výjimkou nutných servisních či údržbových prací, které nesmí překročit 6 hodin týdně

5 Schéma a struktura databáze Většina databáze bude vytvořena administrátory na začátku existence, dále budou data rozšiřována především zásahy internetových uživatelů databáze. Viz schéma: Uživatel X Uživatel Y Část vytvářená administrátory Program A Projekt 1 Produkt a Komentář i Komentář ii Produkt b Komentář i Smlouva Projekt 2 Produkt a Část vznikající on-line od uživatelů 5

6 Část vytvářená administrátory Tato část databáze je stromově hierarchická. Vyskytují se v ní úrovně Program, Projekt a Produkt: Program má více Projektů, Projekt se vždy váže právě na jeden Program. Projekt může mít více Produktů, Produkt se vždy váže právě na jeden Projekt. Část vznikající on-line od uživatelů Zde vznikají objekty: Uživatel (registrací) Komentář (komentář Uživatele ke konkrétnímu Produktu), tj. každý Komentář je jednoznačně přiřazen Uživateli a Produktu, Uživatel může dělat více Komentářů, Produkt může mít více komentářů. Smlouva vzniká aktivitou Uživatele, vždy je jednoznačně přiřazena jednomu Uživateli a jednomu Produktu. Uživatel může mít smlouvu u více Produktů, na produkt může mít smlouvu více Uživatelů. Část informací v úrovni Produkt vzniká aktivitou Uživatele (pokud produkt ohodnotí, napočte se proměnná počet_hodnotitelů o jedna a současně se přepočítá hodnota proměnné průměrná_známka). Uživatel může hodnotit více Produktů, Produkt může být hodnocen více Uživateli. Popis jednotlivých částí (Program, Projekt, Produkt, Uživatel, Komentář a Smlouva) viz Příloha č. 3 této zadávací dokumentace: xls soubor s předběžným a orientačním popisem polí (předpokládáme, že obsahuje všechny typy polí, některá další pole však mohou být ještě přidána). Popis produktů, které by měly být v databázi Očekáváme, že databáze bude mít cca 1000 položek / produktů. Produkty jsou různého typu, o převážná většina má formu textových dokumentů různého rozsahu (materiály ke kurzům, metodiky, manuály, výzkumné zprávy, učebnice atd.); o část produktů má charakter webových portálů, pak by v databázi byl mimo popisu pouze link na příslušný web; o část má multimediální charakter (např. DVD) odhad celkově cca. 50 hod videa v DVD kvalitě (zde by měla být vedlo možnost stažení souboru i možnost alternativní náhledové verze v nízkém rozlišení). Mimo samotný produkt budou v databázi údaje popisující produkt o typ (kurz, výzkumná zpráva, film ) o stručný slovní popis o cílové skupiny (ženy po mateřské, tělesně postižení atd.) o projekt, ve kterém vznikl, vč. kontaktních údajů o atd. 6

7 Systémová podpora Od předkladatele nabídky se očekává, že součástí nabídky bude také instalace systému a samotné aplikace na HW dodaný zadavatelem a poskytování systémové a technické podpory (správy) po dobu dvou let od spuštění provozu za těchto podmínek: Fyzický přístup k serveru bude umožněn vybraným pracovníkům předkladatele nabídky. Předkladatel bude udržovat systém i aplikaci (databázi) podle doporučení výrobců v aktuální úrovni zabezpečení. Součástí nabídky budou následující dokumenty: o Projektová dokumentace; o Plány krizového řízení; o Případně další relevantní komponenty systému Předkladatel bere na vědomí závazek, že v rámci implementace předá odboru informatiky (61) MPSV veškerá přístupová práva a kopie veškeré dokumentace v aktuálním znění. MPSV zásadně neposkytuje vzdálený administrační přístup k implementovaným systémům Funkční vlastnosti systému Přístupová práva Uživatelská a přístupová práva by měla být řešena na těchto úrovních: 1. administrátor, 2. uživatel registrovaný, 3. uživatel neregistrovaný. Výčet funkcionalit, které by měly být přístupné pro administrátora a které pro uživatele jsou přílohou této zadávací dokumentace (Příloha č. 1 Databáze produktů z pohledu administrátora a Příloha č. 2 Databáze produktů z pohledu uživatele ). Hlavní možnosti: volné prohlížení všech projektů a produktů pro všechny (i neregistrované) uživatele možnost třídit a vyhledávat projekty a produkty podle různých hledisek (autoři, cílová skupina, typ, hodnocení ostatních uživatelů atd.) možnost registrace uživatelů databáze (vyplnění formuláře, vč. ochrany proti robotům, potvrzující atd.) možnost hodnotit produkty registrovanými uživateli (známkování ve třech kritériích + možnost slovního komentáře) Hodnocení produktů by mělo být ve třech kritériích výběrem (zaškrtnutím) příslušné kolonky v nabídce (čísla jako ve škole 1 5, přičemž 1= nejlepší, 5= nejhorší známka). Systém by měl umět sečíst známky a stanovit výslednou známku (matematickým průměrem) v každém z kritérií a uvést informaci, kolik uživatelů produkt hodnotilo. U komentáře daného uživatele by měla být zobrazeno jeho hodnocení produktu. možnost uzavřít zdarma podlicenční smlouvu k užití produktů pro registrované uživatele (aby mohli legálně např. vytisknout a použít materiály ke kurzu); zde 7

8 je nutný aktivní projev vůle uživatele (kliknout souhlasím ) + zaznamenání této události v interní databázi, následné odeslání smlouvy vytvořené ze šablony po doplnění některých polí databáze na předdefinované ové adresy ve formátu pdf. user friendly způsob naplňování databáze ze strany administrátorů - pracovníků odd. 724 (EQUAL). 5. Pokyny pro předkládání nabídek Nabídka bude viditelně označena textem NABÍDKA K PROJEKTU DATABÁZE PRODUKTŮ ESF a kontaktní údaje předkladatele. Nabídka bude doručena, do rukou Vladimíra Kváči nebo na sekretariát odboru na adresu: MPSV, Odbor řízení pomoci z ESF, Kartouzská 4, Praha 5 nejpozději do 7. října 2008, 14:00 hodin. Uchazeč může zaslat nabídky poštou, doručit osobně, kurýrem či jinou zásilkovou službou. Další pokyny: nabídka musí být vypracována v českém jazyce, variantní řešení nabídky nebude akceptováno, nabídka musí být zadavateli doručena/předložena v 1 originále a 2 kopiích (kopie označeny číslem kopie), a elektronicky na CD-ROM nabídka bude na titulní straně podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. všechny oddíly a přílohy nabídky budou svázány v jeden celek tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě nebo výměně listů nabídky, uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče Kvalifikační požadavky Uchazeč o zakázku musí splnit základní kvalifikační požadavky pro účast v této veřejné zakázce. Požadované doklady budou přílohou věcné části nabídky. Doklady, kterými uchazeč doloží kvalifikační předpoklady: Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, má-li v ní být zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů; výpis nesmí být starší 3 měsíce Úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání nebo oprávnění k jiné činnosti vydané podle zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnosti předkladatele nabídky a která je shodná s předmětem této zakázky Čestné prohlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že 8

9 - splňuje požadavek trestní bezúhonnosti statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu) - není v likvidaci - na majetek uchazeče neprobíhá insolvenční řízení v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující - nemá nedoplatky: a) v evidenci daní a poplatků, b) na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, c) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, d) na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, popřípadě doložené plnou mocí zmocňující k jednání jménem uchazeče. Podpis na této plné moci musí být úředně ověřen. Reference na alespoň 3 realizované projekty obdobného charakteru za poslední 3 roky Uchazeč ve své nabídce dále předloží: - Podepsané čestné prohlášení, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci projektu, a které by jinak mohly ovlivnit výsledek výběrového řízení, že je připraven spolehlivě a bez průtahů splnit podmínky zadání a že v případě získání zakázky vyhradí potřebný čas a prostředky na realizaci projektu. Prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, popřípadě doložené plnou mocí zmocňující k jednání jménem uchazeče. Podpis na této plné moci musí být úředně ověřen Obsah věcné části nabídky: 1. Identifikace uživatele (kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, elektronická adresa, popř. fax, obchodní firma, sídlo, jméno statutárního zástupce a kontaktní osoby, uvedení zda uchazeč je či není plátcem DPH, bankovní spojení s uvedením čísla účtu) 2. Podrobný popis vlastní nabídky: o Projektová dokumentace, specifikace zajištění správy systému a popisu řešení jednotlivých funkcionalit dle požadavků na funkční vlastnosti v části 4.2. včetně příloh. o Plány krizového řízení. V krizovém plánu bude stanoveno řešení případných servisních incidentů, způsob informování odpovědné osoby zadavatele a případně další náležitosti. o Případně popis dalších relevantních komponent systému. 3. Určení, jaký operační systém a jaký databázový systém bude v rámci navrhovaného řešení využit (musí splňovat standardy SQL). 4. Návrh visuálního řešení webového rozhraní databáze. 9

10 5. Uchazeč předloží závazný harmonogram plnění této veřejné zakázky s tím, že termín odevzdání finálního produktu databázové aplikace bude nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem Obsah finanční části nabídky: Podepsaná finanční nabídka bude předložena v CZK bez DPH i včetně DPH, a to v členění: A) Celková cena za 1. Vytvoření a instalaci databáze, tedy - vytvoření webové databázové aplikace - poskytnutí nutných licencí operačního systému a databáze (Linux / Windows / jiný OS, MS SQL / Oracle / jiná DB), - poskytnutí součinnosti při začlenění aplikace do prostředí MPSV. 2. Zajištění správy a funkčnosti systému po dobu trvání zakázky, tj. do 31. prosince Tato cena A) nesmí přesáhnout ,- Kč bez DPH. B) Jednotková cena za 3. Jednu člověkohodinu práce při úpravách aplikace po jejím spuštění do ostrého provozu, na základě požadavků zadavatele. Za tuto cenu bude možné realizovat úpravy aplikace až do celkové hodnoty zakázky ve výši ,- Kč bez DPH Maximální celková hodnota zakázky realizované na základě tohoto výběrového řízení je ,- Kč bez DPH. 6. Hodnocení nabídek Hodnotící komise otevře obálky v den jednání hodnotící komise. Hodnotící komise bude složena ze 3 zástupců zadavatele a příp. z osob splňující odbornost ve vztahu k předmětu zakázky. Hodnotící komise posoudí splnění kvalifikačních předpokladů. V případě, že nabídka nedostojí požadavkům na kvalifikační předpoklady nebo bude neúplná, vyřadí komise tuto nabídku z hodnocení. Komise posoudí nabídky dle hodnotících kritérií uvedených níže. Nabídky budou posuzovány dle následujících kritérií: A) kvalita produktu (40 %), B) termín splnění (10 %), C) finanční nabídka dle bodu 5.3. A) (40 %) 10

11 D) finanční nabídka dle bodu 5.3. B) (10 %) Při hodnocení nabídek si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si doplňující nebo upřesňující informace k nabídce a k produktu. Jednání se však nebude týkat cenové nabídky. Uchazeč předkladatel nabídky si může vyžádat upřesňující informace k zadávací dokumentaci. A) Hodnocení kvality produktu Kvalita produktu se bude posuzovat dle dílčích kvalitativních kritérií, přičemž ohodnocení bude vypadat následovně: 1 až 3 body = zcela neuspokojivé, 4 až 6 bodů = spíše neuspokojivé, 7 až 9 bodů = dostatečné, 10 až 12 bodů = velmi dobré, 13 až 15 bodů = vynikající Hodnocení technického řešení požadovaných funkcionalit (1-15) 1.2. Hodnocení návrhu visuální podoby databáze (1-15) 1.3. Hodnocení celkové přehlednosti a uživatelské přívětivosti systému (1-15) 1.4. Hodnocení vhodných funkcí nad rámec zadání (1-15) Na základě hodnocení nabídka získá kredit dle následujícího vzorce: Hodnocená nabídka x 40 % Nejlepší nabídka Kde hodnocená nabídka je součtem bodů za jednotlivé dílčí kritéria a nejlepší nabídka je nabídka, která v součtu získala nejvyšší počet bodů. B) Hodnocení termínu splnění Hodnocení bude probíhat na základě předloženého harmonogramu uchazeče, ze kterého bude rozhodujícím údajem pro hodnocení počet kalendářních dní od předpokládaného data uzavření smlouvy do spuštění databáze do provozu s již otestováním funkčnosti. Hodnocená nabídka získá kredit na základě vzorce: Nejnižší počet dní x 10 % Počet dní hodnocené nabídky C) Hodnocení nabídkové ceny dle bodu 5.3.A): Cenové hodnocení nabídek proběhne tak, že hodnocená nabídka získá kredit na základě vzorce: Nejnižší cena dle bodu 5.3. A) bez DPH 11

12 x 40 % Cena hodnocené nabídky bez DPH Zadavatel nepřipouští překročení maximální předpokládané hodnoty této zakázky. Nabídka uchazeče, která překročí v tomto bodě ,- Kč bez DPH bude vyloučena z dalšího hodnocení. D) Hodnocení nabídkové ceny dle bodu 5.3.B): Cenové hodnocení nabídek proběhne tak, že hodnocená nabídka získá kredit na základě vzorce: Nejnižší cena dle bodu 5.3. B) bez DPH x 10 % Cena hodnocené nabídky bez DPH Na základě součtu kreditu za kritéria A D) u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude vyhodnocena nabídka, která získá nejvyšší kredit. Zpráva z jednání hodnotící komise bude vyhotovena a podepsána všemi členy hodnotící komise. Zpráva z jednání hodnotící komise podléhá rozhodnutí subjektu s oprávněním jednat jménem zadavatele. O výsledku hodnocení budou všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, informováni dopisem na kontaktní adresu uvedenou v jejich nabídce. Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější bude vyzván k uzavření smlouvy. 7. Obchodní podmínky Uchazeč do tří měsíců od uzavření smlouvy předloží finální produkt - databázovou aplikaci při dodržení požadovaných funkcionalit systému dle podmínek této zadávací dokumentace. Úhrada za plnění té zakázky dle dohody se zadavatelem bude prováděna na základě daňových dokladů, vystavených uchazečem do 10 pracovních dní od schválení příslušného výstupu zadavatelem. Doba splatnosti daňových dokladů musí být minimálně 30 dnů od vystavení; faktury musejí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dodavatel je povinen ke každé faktuře přiložit podrobnou specifikaci poskytnutého plnění, které je danou fakturou uplatňováno k uhrazení. Úhrada faktury bude zadavatelem provedena bezhotovostním převodem na účet uchazeče uvedeného na příslušné faktuře. Zaplacením se rozumí okamžik, kdy jsou předmětné finanční prostředky připsány ve prospěch bankovního účtu uchazeče. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 12

13 Zadavatel nepřipouští překročení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky. Nabídková cena bude označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění této veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH. Zadavatel požaduje délku záruční doby na celý předmět plnění veřejné zakázky 2 roky. Dodavatel je povinen podat na zakázku jediný návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění závazných požadavků zadavatele obsažených v této zadávací dokumentaci, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění. Dodavatel je povinen zadavateli umožnit provést kontrolu plnění dle této smlouvy, a to po celou dobu trvání této smlouvy a dále po dobu 10 let následujících po ukončení plnění této smlouvy. Dodavatel je povinen uchovat veškeré doklady související s plněním dle této smlouvy i po dobu 10 let následujících po ukončení plnění této smlouvy. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu určitou, a to do Vybraný dodavatel se ve smlouvě zaváže, že po uplynutí doby, po kterou bude dodavatelem zajištěn provoz, jak je uvedeno výše, poskytne dodavatel v případě, že s ním dále nebude prodloužena spolupráce, veškerou součinnost s převodem databáze, redakčního systému a všech dat k novému poskytovateli služeb. Dodavatel v součinnosti s případným novým poskytovatelem zajistí, že při převodu nedojde k žádnému výpadku, případně jen v takové míře, kterou udávají technologické limity (změna DNS záznamů, převedení většího objemu dat na jiné místo apod.). Zadavatel si vyhrazuje právo: a) odmítnout všechny předložené nabídky; b) zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy; c) nevracet podané nabídky; d) vyloučit ty nabídky, které nebudou úplné (nabídka nebude obsahovat všechny požadované dokumenty a přílohy dle zadávací dokumentace a všechny dokumenty a přílohy na které se nabídka uchazeče odvolává). 8. Přílohy: Příloha č. 1 Databáze produktů z pohledu administrátora Příloha č. 2 Databáze produktů z pohledu uživatele Příloha č. 3 Popis polí databáze 13

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing.

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění občerstvení (cateringu) na akce pořádané v rámci programu CIP EQUAL. Zadavatel (zadavatelé): 1. Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na poříčním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ EVALUAČNÍHO SEMINÁŘE EQUAL EVALUATION SEMINAR KONANÉHO 28.-30.1.2008

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ EVALUAČNÍHO SEMINÁŘE EQUAL EVALUATION SEMINAR KONANÉHO 28.-30.1.2008 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ EVALUAČNÍHO SEMINÁŘE EQUAL EVALUATION SEMINAR KONANÉHO 28.-30.1.2008 PRAHA, 9. ledna 2008 1 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1. Zadavatel... 3 1.2. Odpovědný útvar...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Výroba a tisk reprezentačních materiálů a propagačních předmětů pro účely prezentace ČR v rámci Zadavatel veřejné

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 03/1.1/30/05 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.05

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Výzva k podání

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro individualizaci výuky - 2. část

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro individualizaci výuky - 2. část Příloha č.1 Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou ICT pro individualizaci výuky - 2. část Číslo zakázky : 2/61 Název projektu: evik (výuka, individualizace, koučink) Registrační

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu Označení zakázky: Content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu propojený s možností distribuce obsahu pomocí on-line e- learningového nástroje pro základní a střední školy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona není tato veřejná

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více