ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření Databáze produktů Evropského sociálního fondu Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Praha, 19. září

2 1. Základní informace: Zadavatel: Instituce: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Na poříčním právu 1, Praha 2 Odpovědný útvar: Odbor: Odbor řízení pomoci z ESF Odpovědná ředitelka: PhDr. Iva Šolcová Kontaktní složka útvaru: Oddělení: Odd. řízení a implementace CIP EQUAL Odpovědná osoba za odd. 724 MPSV: Ing. Filip Kučera Koordinátor projektu: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. Kontakt: Ing. Filip Kučera Tel: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. Tel:

3 2. Harmonogram zadávacího řízení Odeslání písemné výzvy k podání nabídek ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu, publikace na webu zadavatele 15. září 2008 Konec lhůty pro podání nabídek 7. října 2008, 14:00 Předpokládané rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 14. října 2008 Předpokládané datum uzavření smlouvy 31. října 2008 Předpokládaná doba realizace předmětu plnění Listopad 2008 prosinec Kontext situace a východiska systému Program Iniciativy Společenství EQUAL (dále jen CIP EQUAL) je program financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR zaměřený na podporu mezinárodní spolupráce při vývoji a prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce. CIP EQUAL financuje v období několik desítek projektů, jejichž klíčovým výstupem jsou inovativní nástroje produkty různého typu a formy (metodické příručky, vzdělávací kurzy, webové portály, filmy, ad.). Tyto produkty mají být dále využity v praxi, aby zefektivnily stávající politiky trhu práce. Vzhledem k tomu, že projekty jsou financovány z veřejných prostředků, mají být jejich výstupy co nejvíce veřejně šířeny. Jednou z podmínek projektů je proto uzavření příslušné licenční smlouvy s MPSV, aby MPSV mohlo tyto projektové výstupy / produkty dále šířit. Databáze produktů bude nástrojem tohoto šíření. Do budoucna se počítá s tím, že do databáze budou přidány produkty obdobného charakteru několika dalších programů financovaných z Evropského sociálního fondu (JPD 3, OP RLZ, OP LZZ ). Iniciativa Společenství EQUAL je realizována i v ostatních členských státech EU (kromě Bulharska a Rumunska). Některé z nich provozují obdobné databáze produktů. Odkazy na jednotlivé webové databáze jsou na stránkách Evropské komise 4. Předmět zakázky Předmětem zakázky je: 1. Vytvoření webové databázové aplikace dle popisu níže a v přílohách, včetně kompletní instalace (operační systém, databáze, aplikace), otestování a včetně licencí na nutný software třetích stran. 3

4 2. Poskytnutí součinnosti při začlenění aplikace do prostředí MPSV. 3. Zajištění správy systému do , tedy především aktualizace operačního systému, databáze a aplikací nutné pro zajištění bezpečného chodu a zálohování dat 1x měsíčně. 4. Provedení úprav (update) aplikace, na základě případných požadavků zadavatele. HW není součástí předmětu zakázky, bude zajištěn zadavatelem Rámcový popis systému Technická stránka Půjde o webovou aplikaci, přístup jak pro uživatele, tak administrátory z Internetu, dostupný pouze na standardních portech protokolů http a https. Databázová aplikace bude splňovat standardy SQL. Presentační vrstva databáze bude pouze v českém jazyce. Reprezentativní grafické ztvárnění, vzhled systému bude upraven podle Manuálu vizuální identity ESF v ČR pro období Systém musí zohledňovat Best Practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu vydaná Ministerstvem informatiky ČR 2. Adresa doména 3. řádu na existující esfcr.cz, která je v držení zadavatele. Odhad potřebného diskového prostoru pro první fázi (prvotní naplnění produkty CIP EQUAL) cca 500 GB Nepředpokládá se masivní intenzivní uživatelský zájem o databázi, počet přístupů pravděpodobně nepřesáhne řádově desítky denně stačí proto relativně malý datový tok, přesto musí být systém dobře odzkoušený nejlépe v zátěžovém provozu současně nalogovaných nejméně 50 uživatelů a musí být vyladěn pro zobrazení nejméně na třech různých typech prohlížečů. Počet administrátorů (dle specifikace níže, nejedná se o správce aplikace): předpokládáme 4 (3 z odboru 72, 1 z odboru 61) Po naplnění databáze se nepředpokládají velké změny (maximálně v oblasti diskuse/komentářů), zálohování databáze tak stačí 1x za měsíc. Systém musí být dostupný bez ohledu na geografickou fyzickou přítomnost uživatele, a to nepřetržitě, s výjimkou nutných servisních či údržbových prací, které nesmí překročit 6 hodin týdně

5 Schéma a struktura databáze Většina databáze bude vytvořena administrátory na začátku existence, dále budou data rozšiřována především zásahy internetových uživatelů databáze. Viz schéma: Uživatel X Uživatel Y Část vytvářená administrátory Program A Projekt 1 Produkt a Komentář i Komentář ii Produkt b Komentář i Smlouva Projekt 2 Produkt a Část vznikající on-line od uživatelů 5

6 Část vytvářená administrátory Tato část databáze je stromově hierarchická. Vyskytují se v ní úrovně Program, Projekt a Produkt: Program má více Projektů, Projekt se vždy váže právě na jeden Program. Projekt může mít více Produktů, Produkt se vždy váže právě na jeden Projekt. Část vznikající on-line od uživatelů Zde vznikají objekty: Uživatel (registrací) Komentář (komentář Uživatele ke konkrétnímu Produktu), tj. každý Komentář je jednoznačně přiřazen Uživateli a Produktu, Uživatel může dělat více Komentářů, Produkt může mít více komentářů. Smlouva vzniká aktivitou Uživatele, vždy je jednoznačně přiřazena jednomu Uživateli a jednomu Produktu. Uživatel může mít smlouvu u více Produktů, na produkt může mít smlouvu více Uživatelů. Část informací v úrovni Produkt vzniká aktivitou Uživatele (pokud produkt ohodnotí, napočte se proměnná počet_hodnotitelů o jedna a současně se přepočítá hodnota proměnné průměrná_známka). Uživatel může hodnotit více Produktů, Produkt může být hodnocen více Uživateli. Popis jednotlivých částí (Program, Projekt, Produkt, Uživatel, Komentář a Smlouva) viz Příloha č. 3 této zadávací dokumentace: xls soubor s předběžným a orientačním popisem polí (předpokládáme, že obsahuje všechny typy polí, některá další pole však mohou být ještě přidána). Popis produktů, které by měly být v databázi Očekáváme, že databáze bude mít cca 1000 položek / produktů. Produkty jsou různého typu, o převážná většina má formu textových dokumentů různého rozsahu (materiály ke kurzům, metodiky, manuály, výzkumné zprávy, učebnice atd.); o část produktů má charakter webových portálů, pak by v databázi byl mimo popisu pouze link na příslušný web; o část má multimediální charakter (např. DVD) odhad celkově cca. 50 hod videa v DVD kvalitě (zde by měla být vedlo možnost stažení souboru i možnost alternativní náhledové verze v nízkém rozlišení). Mimo samotný produkt budou v databázi údaje popisující produkt o typ (kurz, výzkumná zpráva, film ) o stručný slovní popis o cílové skupiny (ženy po mateřské, tělesně postižení atd.) o projekt, ve kterém vznikl, vč. kontaktních údajů o atd. 6

7 Systémová podpora Od předkladatele nabídky se očekává, že součástí nabídky bude také instalace systému a samotné aplikace na HW dodaný zadavatelem a poskytování systémové a technické podpory (správy) po dobu dvou let od spuštění provozu za těchto podmínek: Fyzický přístup k serveru bude umožněn vybraným pracovníkům předkladatele nabídky. Předkladatel bude udržovat systém i aplikaci (databázi) podle doporučení výrobců v aktuální úrovni zabezpečení. Součástí nabídky budou následující dokumenty: o Projektová dokumentace; o Plány krizového řízení; o Případně další relevantní komponenty systému Předkladatel bere na vědomí závazek, že v rámci implementace předá odboru informatiky (61) MPSV veškerá přístupová práva a kopie veškeré dokumentace v aktuálním znění. MPSV zásadně neposkytuje vzdálený administrační přístup k implementovaným systémům Funkční vlastnosti systému Přístupová práva Uživatelská a přístupová práva by měla být řešena na těchto úrovních: 1. administrátor, 2. uživatel registrovaný, 3. uživatel neregistrovaný. Výčet funkcionalit, které by měly být přístupné pro administrátora a které pro uživatele jsou přílohou této zadávací dokumentace (Příloha č. 1 Databáze produktů z pohledu administrátora a Příloha č. 2 Databáze produktů z pohledu uživatele ). Hlavní možnosti: volné prohlížení všech projektů a produktů pro všechny (i neregistrované) uživatele možnost třídit a vyhledávat projekty a produkty podle různých hledisek (autoři, cílová skupina, typ, hodnocení ostatních uživatelů atd.) možnost registrace uživatelů databáze (vyplnění formuláře, vč. ochrany proti robotům, potvrzující atd.) možnost hodnotit produkty registrovanými uživateli (známkování ve třech kritériích + možnost slovního komentáře) Hodnocení produktů by mělo být ve třech kritériích výběrem (zaškrtnutím) příslušné kolonky v nabídce (čísla jako ve škole 1 5, přičemž 1= nejlepší, 5= nejhorší známka). Systém by měl umět sečíst známky a stanovit výslednou známku (matematickým průměrem) v každém z kritérií a uvést informaci, kolik uživatelů produkt hodnotilo. U komentáře daného uživatele by měla být zobrazeno jeho hodnocení produktu. možnost uzavřít zdarma podlicenční smlouvu k užití produktů pro registrované uživatele (aby mohli legálně např. vytisknout a použít materiály ke kurzu); zde 7

8 je nutný aktivní projev vůle uživatele (kliknout souhlasím ) + zaznamenání této události v interní databázi, následné odeslání smlouvy vytvořené ze šablony po doplnění některých polí databáze na předdefinované ové adresy ve formátu pdf. user friendly způsob naplňování databáze ze strany administrátorů - pracovníků odd. 724 (EQUAL). 5. Pokyny pro předkládání nabídek Nabídka bude viditelně označena textem NABÍDKA K PROJEKTU DATABÁZE PRODUKTŮ ESF a kontaktní údaje předkladatele. Nabídka bude doručena, do rukou Vladimíra Kváči nebo na sekretariát odboru na adresu: MPSV, Odbor řízení pomoci z ESF, Kartouzská 4, Praha 5 nejpozději do 7. října 2008, 14:00 hodin. Uchazeč může zaslat nabídky poštou, doručit osobně, kurýrem či jinou zásilkovou službou. Další pokyny: nabídka musí být vypracována v českém jazyce, variantní řešení nabídky nebude akceptováno, nabídka musí být zadavateli doručena/předložena v 1 originále a 2 kopiích (kopie označeny číslem kopie), a elektronicky na CD-ROM nabídka bude na titulní straně podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. všechny oddíly a přílohy nabídky budou svázány v jeden celek tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě nebo výměně listů nabídky, uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče Kvalifikační požadavky Uchazeč o zakázku musí splnit základní kvalifikační požadavky pro účast v této veřejné zakázce. Požadované doklady budou přílohou věcné části nabídky. Doklady, kterými uchazeč doloží kvalifikační předpoklady: Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, má-li v ní být zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů; výpis nesmí být starší 3 měsíce Úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání nebo oprávnění k jiné činnosti vydané podle zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnosti předkladatele nabídky a která je shodná s předmětem této zakázky Čestné prohlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že 8

9 - splňuje požadavek trestní bezúhonnosti statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu) - není v likvidaci - na majetek uchazeče neprobíhá insolvenční řízení v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující - nemá nedoplatky: a) v evidenci daní a poplatků, b) na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, c) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, d) na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, popřípadě doložené plnou mocí zmocňující k jednání jménem uchazeče. Podpis na této plné moci musí být úředně ověřen. Reference na alespoň 3 realizované projekty obdobného charakteru za poslední 3 roky Uchazeč ve své nabídce dále předloží: - Podepsané čestné prohlášení, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci projektu, a které by jinak mohly ovlivnit výsledek výběrového řízení, že je připraven spolehlivě a bez průtahů splnit podmínky zadání a že v případě získání zakázky vyhradí potřebný čas a prostředky na realizaci projektu. Prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, popřípadě doložené plnou mocí zmocňující k jednání jménem uchazeče. Podpis na této plné moci musí být úředně ověřen Obsah věcné části nabídky: 1. Identifikace uživatele (kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, elektronická adresa, popř. fax, obchodní firma, sídlo, jméno statutárního zástupce a kontaktní osoby, uvedení zda uchazeč je či není plátcem DPH, bankovní spojení s uvedením čísla účtu) 2. Podrobný popis vlastní nabídky: o Projektová dokumentace, specifikace zajištění správy systému a popisu řešení jednotlivých funkcionalit dle požadavků na funkční vlastnosti v části 4.2. včetně příloh. o Plány krizového řízení. V krizovém plánu bude stanoveno řešení případných servisních incidentů, způsob informování odpovědné osoby zadavatele a případně další náležitosti. o Případně popis dalších relevantních komponent systému. 3. Určení, jaký operační systém a jaký databázový systém bude v rámci navrhovaného řešení využit (musí splňovat standardy SQL). 4. Návrh visuálního řešení webového rozhraní databáze. 9

10 5. Uchazeč předloží závazný harmonogram plnění této veřejné zakázky s tím, že termín odevzdání finálního produktu databázové aplikace bude nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem Obsah finanční části nabídky: Podepsaná finanční nabídka bude předložena v CZK bez DPH i včetně DPH, a to v členění: A) Celková cena za 1. Vytvoření a instalaci databáze, tedy - vytvoření webové databázové aplikace - poskytnutí nutných licencí operačního systému a databáze (Linux / Windows / jiný OS, MS SQL / Oracle / jiná DB), - poskytnutí součinnosti při začlenění aplikace do prostředí MPSV. 2. Zajištění správy a funkčnosti systému po dobu trvání zakázky, tj. do 31. prosince Tato cena A) nesmí přesáhnout ,- Kč bez DPH. B) Jednotková cena za 3. Jednu člověkohodinu práce při úpravách aplikace po jejím spuštění do ostrého provozu, na základě požadavků zadavatele. Za tuto cenu bude možné realizovat úpravy aplikace až do celkové hodnoty zakázky ve výši ,- Kč bez DPH Maximální celková hodnota zakázky realizované na základě tohoto výběrového řízení je ,- Kč bez DPH. 6. Hodnocení nabídek Hodnotící komise otevře obálky v den jednání hodnotící komise. Hodnotící komise bude složena ze 3 zástupců zadavatele a příp. z osob splňující odbornost ve vztahu k předmětu zakázky. Hodnotící komise posoudí splnění kvalifikačních předpokladů. V případě, že nabídka nedostojí požadavkům na kvalifikační předpoklady nebo bude neúplná, vyřadí komise tuto nabídku z hodnocení. Komise posoudí nabídky dle hodnotících kritérií uvedených níže. Nabídky budou posuzovány dle následujících kritérií: A) kvalita produktu (40 %), B) termín splnění (10 %), C) finanční nabídka dle bodu 5.3. A) (40 %) 10

11 D) finanční nabídka dle bodu 5.3. B) (10 %) Při hodnocení nabídek si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si doplňující nebo upřesňující informace k nabídce a k produktu. Jednání se však nebude týkat cenové nabídky. Uchazeč předkladatel nabídky si může vyžádat upřesňující informace k zadávací dokumentaci. A) Hodnocení kvality produktu Kvalita produktu se bude posuzovat dle dílčích kvalitativních kritérií, přičemž ohodnocení bude vypadat následovně: 1 až 3 body = zcela neuspokojivé, 4 až 6 bodů = spíše neuspokojivé, 7 až 9 bodů = dostatečné, 10 až 12 bodů = velmi dobré, 13 až 15 bodů = vynikající Hodnocení technického řešení požadovaných funkcionalit (1-15) 1.2. Hodnocení návrhu visuální podoby databáze (1-15) 1.3. Hodnocení celkové přehlednosti a uživatelské přívětivosti systému (1-15) 1.4. Hodnocení vhodných funkcí nad rámec zadání (1-15) Na základě hodnocení nabídka získá kredit dle následujícího vzorce: Hodnocená nabídka x 40 % Nejlepší nabídka Kde hodnocená nabídka je součtem bodů za jednotlivé dílčí kritéria a nejlepší nabídka je nabídka, která v součtu získala nejvyšší počet bodů. B) Hodnocení termínu splnění Hodnocení bude probíhat na základě předloženého harmonogramu uchazeče, ze kterého bude rozhodujícím údajem pro hodnocení počet kalendářních dní od předpokládaného data uzavření smlouvy do spuštění databáze do provozu s již otestováním funkčnosti. Hodnocená nabídka získá kredit na základě vzorce: Nejnižší počet dní x 10 % Počet dní hodnocené nabídky C) Hodnocení nabídkové ceny dle bodu 5.3.A): Cenové hodnocení nabídek proběhne tak, že hodnocená nabídka získá kredit na základě vzorce: Nejnižší cena dle bodu 5.3. A) bez DPH 11

12 x 40 % Cena hodnocené nabídky bez DPH Zadavatel nepřipouští překročení maximální předpokládané hodnoty této zakázky. Nabídka uchazeče, která překročí v tomto bodě ,- Kč bez DPH bude vyloučena z dalšího hodnocení. D) Hodnocení nabídkové ceny dle bodu 5.3.B): Cenové hodnocení nabídek proběhne tak, že hodnocená nabídka získá kredit na základě vzorce: Nejnižší cena dle bodu 5.3. B) bez DPH x 10 % Cena hodnocené nabídky bez DPH Na základě součtu kreditu za kritéria A D) u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude vyhodnocena nabídka, která získá nejvyšší kredit. Zpráva z jednání hodnotící komise bude vyhotovena a podepsána všemi členy hodnotící komise. Zpráva z jednání hodnotící komise podléhá rozhodnutí subjektu s oprávněním jednat jménem zadavatele. O výsledku hodnocení budou všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, informováni dopisem na kontaktní adresu uvedenou v jejich nabídce. Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější bude vyzván k uzavření smlouvy. 7. Obchodní podmínky Uchazeč do tří měsíců od uzavření smlouvy předloží finální produkt - databázovou aplikaci při dodržení požadovaných funkcionalit systému dle podmínek této zadávací dokumentace. Úhrada za plnění té zakázky dle dohody se zadavatelem bude prováděna na základě daňových dokladů, vystavených uchazečem do 10 pracovních dní od schválení příslušného výstupu zadavatelem. Doba splatnosti daňových dokladů musí být minimálně 30 dnů od vystavení; faktury musejí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dodavatel je povinen ke každé faktuře přiložit podrobnou specifikaci poskytnutého plnění, které je danou fakturou uplatňováno k uhrazení. Úhrada faktury bude zadavatelem provedena bezhotovostním převodem na účet uchazeče uvedeného na příslušné faktuře. Zaplacením se rozumí okamžik, kdy jsou předmětné finanční prostředky připsány ve prospěch bankovního účtu uchazeče. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 12

13 Zadavatel nepřipouští překročení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky. Nabídková cena bude označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění této veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH. Zadavatel požaduje délku záruční doby na celý předmět plnění veřejné zakázky 2 roky. Dodavatel je povinen podat na zakázku jediný návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění závazných požadavků zadavatele obsažených v této zadávací dokumentaci, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění. Dodavatel je povinen zadavateli umožnit provést kontrolu plnění dle této smlouvy, a to po celou dobu trvání této smlouvy a dále po dobu 10 let následujících po ukončení plnění této smlouvy. Dodavatel je povinen uchovat veškeré doklady související s plněním dle této smlouvy i po dobu 10 let následujících po ukončení plnění této smlouvy. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu určitou, a to do Vybraný dodavatel se ve smlouvě zaváže, že po uplynutí doby, po kterou bude dodavatelem zajištěn provoz, jak je uvedeno výše, poskytne dodavatel v případě, že s ním dále nebude prodloužena spolupráce, veškerou součinnost s převodem databáze, redakčního systému a všech dat k novému poskytovateli služeb. Dodavatel v součinnosti s případným novým poskytovatelem zajistí, že při převodu nedojde k žádnému výpadku, případně jen v takové míře, kterou udávají technologické limity (změna DNS záznamů, převedení většího objemu dat na jiné místo apod.). Zadavatel si vyhrazuje právo: a) odmítnout všechny předložené nabídky; b) zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy; c) nevracet podané nabídky; d) vyloučit ty nabídky, které nebudou úplné (nabídka nebude obsahovat všechny požadované dokumenty a přílohy dle zadávací dokumentace a všechny dokumenty a přílohy na které se nabídka uchazeče odvolává). 8. Přílohy: Příloha č. 1 Databáze produktů z pohledu administrátora Příloha č. 2 Databáze produktů z pohledu uživatele Příloha č. 3 Popis polí databáze 13

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing.

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění občerstvení (cateringu) na akce pořádané v rámci programu CIP EQUAL. Zadavatel (zadavatelé): 1. Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na poříčním

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PROJEKT HRAZENÝ Z PROSTŘEDKŮ TECHNICKÉ POMOCI OP RLZ, OPATŘENÍ 5.2 OSTATNÍ OPRÁVNĚNÉ ČINNOSTI PROJEKT PROPAGAČNÍ DIÁŘE A KALENDÁŘE EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben a dílen projektu: SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení nábytku

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 -1- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadávacího řízení: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 Zadavatel zakázky: Obec Bařice-Velké Těšany IČO: 00287 024 Sídlo: Bařice č.p.8 767 01 Kroměříž Zadavatel

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Výběr dodavatele 10 tématických videofilmů o životním prostředí Název projektu JPD3 3.1 Multimediální vzdělávací modul o životním prostředí pro 2. stupeň ZŠ. Zadavatel

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. PROJEKT Propagace a publicita Zprostředkujícího subjektu 1. část

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K zakázce na služby zadávané dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7, pod označením Vzdělávejte se pro růst! Moravskoslezský kraj" Zadavatel: STEELTEC CZ,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky Dodávka služeb souvisejících s konzultační, poradenskou a školící činností při řešení projektu č. Modulární systém studijních

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-48500-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 5 Přílohy: 2/2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 11 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Číslo zakázky: 2/2012 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění občerstvení, pronájmu a ubytování Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním

Více

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Terénní automobil Útvar ekologie č.j.: 41/000575/VULHM/2015 Strnady dne 7. 9. 2015 V souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

CZ.1.07/3.1.00/50.0025

CZ.1.07/3.1.00/50.0025 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb,

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0503/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 21.2.2011 Písemná výzva

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo:

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo: Zadávací podmínky Označení zakázky: AKADEMIE CITT Praha zajištění výroby tiskových materiálů Zadavatel Název žadatele: Česká kosmická kancelář, o.p.s. Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČ: 27142949

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák VÝZVA k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák Vážená paní, vážený pane, Společnost SPORT SERVICE, spol. s r.o., v rámci realizace projektu PODPORA ROZVOJE SLUŽEB

Více

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6.

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR05/2015 na akci: ČRo Zlín - sanace suterénního zdiva Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY ČRo Zlín - sanace suterénního zdiva Č.j.: MR05/2015

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2233/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz www.soaplzen.cz DATUM: 2011-09-29

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 2. 2015 Vyřizuje: Ing. Vladimír

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Holešov zabezpečení provozu informační techniky Forma zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu na služby (dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele,

Více