ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření Databáze produktů Evropského sociálního fondu Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Praha, 19. září

2 1. Základní informace: Zadavatel: Instituce: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Na poříčním právu 1, Praha 2 Odpovědný útvar: Odbor: Odbor řízení pomoci z ESF Odpovědná ředitelka: PhDr. Iva Šolcová Kontaktní složka útvaru: Oddělení: Odd. řízení a implementace CIP EQUAL Odpovědná osoba za odd. 724 MPSV: Ing. Filip Kučera Koordinátor projektu: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. Kontakt: Ing. Filip Kučera Tel: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. Tel:

3 2. Harmonogram zadávacího řízení Odeslání písemné výzvy k podání nabídek ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu, publikace na webu zadavatele 15. září 2008 Konec lhůty pro podání nabídek 7. října 2008, 14:00 Předpokládané rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 14. října 2008 Předpokládané datum uzavření smlouvy 31. října 2008 Předpokládaná doba realizace předmětu plnění Listopad 2008 prosinec Kontext situace a východiska systému Program Iniciativy Společenství EQUAL (dále jen CIP EQUAL) je program financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR zaměřený na podporu mezinárodní spolupráce při vývoji a prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce. CIP EQUAL financuje v období několik desítek projektů, jejichž klíčovým výstupem jsou inovativní nástroje produkty různého typu a formy (metodické příručky, vzdělávací kurzy, webové portály, filmy, ad.). Tyto produkty mají být dále využity v praxi, aby zefektivnily stávající politiky trhu práce. Vzhledem k tomu, že projekty jsou financovány z veřejných prostředků, mají být jejich výstupy co nejvíce veřejně šířeny. Jednou z podmínek projektů je proto uzavření příslušné licenční smlouvy s MPSV, aby MPSV mohlo tyto projektové výstupy / produkty dále šířit. Databáze produktů bude nástrojem tohoto šíření. Do budoucna se počítá s tím, že do databáze budou přidány produkty obdobného charakteru několika dalších programů financovaných z Evropského sociálního fondu (JPD 3, OP RLZ, OP LZZ ). Iniciativa Společenství EQUAL je realizována i v ostatních členských státech EU (kromě Bulharska a Rumunska). Některé z nich provozují obdobné databáze produktů. Odkazy na jednotlivé webové databáze jsou na stránkách Evropské komise 4. Předmět zakázky Předmětem zakázky je: 1. Vytvoření webové databázové aplikace dle popisu níže a v přílohách, včetně kompletní instalace (operační systém, databáze, aplikace), otestování a včetně licencí na nutný software třetích stran. 3

4 2. Poskytnutí součinnosti při začlenění aplikace do prostředí MPSV. 3. Zajištění správy systému do , tedy především aktualizace operačního systému, databáze a aplikací nutné pro zajištění bezpečného chodu a zálohování dat 1x měsíčně. 4. Provedení úprav (update) aplikace, na základě případných požadavků zadavatele. HW není součástí předmětu zakázky, bude zajištěn zadavatelem Rámcový popis systému Technická stránka Půjde o webovou aplikaci, přístup jak pro uživatele, tak administrátory z Internetu, dostupný pouze na standardních portech protokolů http a https. Databázová aplikace bude splňovat standardy SQL. Presentační vrstva databáze bude pouze v českém jazyce. Reprezentativní grafické ztvárnění, vzhled systému bude upraven podle Manuálu vizuální identity ESF v ČR pro období Systém musí zohledňovat Best Practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu vydaná Ministerstvem informatiky ČR 2. Adresa doména 3. řádu na existující esfcr.cz, která je v držení zadavatele. Odhad potřebného diskového prostoru pro první fázi (prvotní naplnění produkty CIP EQUAL) cca 500 GB Nepředpokládá se masivní intenzivní uživatelský zájem o databázi, počet přístupů pravděpodobně nepřesáhne řádově desítky denně stačí proto relativně malý datový tok, přesto musí být systém dobře odzkoušený nejlépe v zátěžovém provozu současně nalogovaných nejméně 50 uživatelů a musí být vyladěn pro zobrazení nejméně na třech různých typech prohlížečů. Počet administrátorů (dle specifikace níže, nejedná se o správce aplikace): předpokládáme 4 (3 z odboru 72, 1 z odboru 61) Po naplnění databáze se nepředpokládají velké změny (maximálně v oblasti diskuse/komentářů), zálohování databáze tak stačí 1x za měsíc. Systém musí být dostupný bez ohledu na geografickou fyzickou přítomnost uživatele, a to nepřetržitě, s výjimkou nutných servisních či údržbových prací, které nesmí překročit 6 hodin týdně

5 Schéma a struktura databáze Většina databáze bude vytvořena administrátory na začátku existence, dále budou data rozšiřována především zásahy internetových uživatelů databáze. Viz schéma: Uživatel X Uživatel Y Část vytvářená administrátory Program A Projekt 1 Produkt a Komentář i Komentář ii Produkt b Komentář i Smlouva Projekt 2 Produkt a Část vznikající on-line od uživatelů 5

6 Část vytvářená administrátory Tato část databáze je stromově hierarchická. Vyskytují se v ní úrovně Program, Projekt a Produkt: Program má více Projektů, Projekt se vždy váže právě na jeden Program. Projekt může mít více Produktů, Produkt se vždy váže právě na jeden Projekt. Část vznikající on-line od uživatelů Zde vznikají objekty: Uživatel (registrací) Komentář (komentář Uživatele ke konkrétnímu Produktu), tj. každý Komentář je jednoznačně přiřazen Uživateli a Produktu, Uživatel může dělat více Komentářů, Produkt může mít více komentářů. Smlouva vzniká aktivitou Uživatele, vždy je jednoznačně přiřazena jednomu Uživateli a jednomu Produktu. Uživatel může mít smlouvu u více Produktů, na produkt může mít smlouvu více Uživatelů. Část informací v úrovni Produkt vzniká aktivitou Uživatele (pokud produkt ohodnotí, napočte se proměnná počet_hodnotitelů o jedna a současně se přepočítá hodnota proměnné průměrná_známka). Uživatel může hodnotit více Produktů, Produkt může být hodnocen více Uživateli. Popis jednotlivých částí (Program, Projekt, Produkt, Uživatel, Komentář a Smlouva) viz Příloha č. 3 této zadávací dokumentace: xls soubor s předběžným a orientačním popisem polí (předpokládáme, že obsahuje všechny typy polí, některá další pole však mohou být ještě přidána). Popis produktů, které by měly být v databázi Očekáváme, že databáze bude mít cca 1000 položek / produktů. Produkty jsou různého typu, o převážná většina má formu textových dokumentů různého rozsahu (materiály ke kurzům, metodiky, manuály, výzkumné zprávy, učebnice atd.); o část produktů má charakter webových portálů, pak by v databázi byl mimo popisu pouze link na příslušný web; o část má multimediální charakter (např. DVD) odhad celkově cca. 50 hod videa v DVD kvalitě (zde by měla být vedlo možnost stažení souboru i možnost alternativní náhledové verze v nízkém rozlišení). Mimo samotný produkt budou v databázi údaje popisující produkt o typ (kurz, výzkumná zpráva, film ) o stručný slovní popis o cílové skupiny (ženy po mateřské, tělesně postižení atd.) o projekt, ve kterém vznikl, vč. kontaktních údajů o atd. 6

7 Systémová podpora Od předkladatele nabídky se očekává, že součástí nabídky bude také instalace systému a samotné aplikace na HW dodaný zadavatelem a poskytování systémové a technické podpory (správy) po dobu dvou let od spuštění provozu za těchto podmínek: Fyzický přístup k serveru bude umožněn vybraným pracovníkům předkladatele nabídky. Předkladatel bude udržovat systém i aplikaci (databázi) podle doporučení výrobců v aktuální úrovni zabezpečení. Součástí nabídky budou následující dokumenty: o Projektová dokumentace; o Plány krizového řízení; o Případně další relevantní komponenty systému Předkladatel bere na vědomí závazek, že v rámci implementace předá odboru informatiky (61) MPSV veškerá přístupová práva a kopie veškeré dokumentace v aktuálním znění. MPSV zásadně neposkytuje vzdálený administrační přístup k implementovaným systémům Funkční vlastnosti systému Přístupová práva Uživatelská a přístupová práva by měla být řešena na těchto úrovních: 1. administrátor, 2. uživatel registrovaný, 3. uživatel neregistrovaný. Výčet funkcionalit, které by měly být přístupné pro administrátora a které pro uživatele jsou přílohou této zadávací dokumentace (Příloha č. 1 Databáze produktů z pohledu administrátora a Příloha č. 2 Databáze produktů z pohledu uživatele ). Hlavní možnosti: volné prohlížení všech projektů a produktů pro všechny (i neregistrované) uživatele možnost třídit a vyhledávat projekty a produkty podle různých hledisek (autoři, cílová skupina, typ, hodnocení ostatních uživatelů atd.) možnost registrace uživatelů databáze (vyplnění formuláře, vč. ochrany proti robotům, potvrzující atd.) možnost hodnotit produkty registrovanými uživateli (známkování ve třech kritériích + možnost slovního komentáře) Hodnocení produktů by mělo být ve třech kritériích výběrem (zaškrtnutím) příslušné kolonky v nabídce (čísla jako ve škole 1 5, přičemž 1= nejlepší, 5= nejhorší známka). Systém by měl umět sečíst známky a stanovit výslednou známku (matematickým průměrem) v každém z kritérií a uvést informaci, kolik uživatelů produkt hodnotilo. U komentáře daného uživatele by měla být zobrazeno jeho hodnocení produktu. možnost uzavřít zdarma podlicenční smlouvu k užití produktů pro registrované uživatele (aby mohli legálně např. vytisknout a použít materiály ke kurzu); zde 7

8 je nutný aktivní projev vůle uživatele (kliknout souhlasím ) + zaznamenání této události v interní databázi, následné odeslání smlouvy vytvořené ze šablony po doplnění některých polí databáze na předdefinované ové adresy ve formátu pdf. user friendly způsob naplňování databáze ze strany administrátorů - pracovníků odd. 724 (EQUAL). 5. Pokyny pro předkládání nabídek Nabídka bude viditelně označena textem NABÍDKA K PROJEKTU DATABÁZE PRODUKTŮ ESF a kontaktní údaje předkladatele. Nabídka bude doručena, do rukou Vladimíra Kváči nebo na sekretariát odboru na adresu: MPSV, Odbor řízení pomoci z ESF, Kartouzská 4, Praha 5 nejpozději do 7. října 2008, 14:00 hodin. Uchazeč může zaslat nabídky poštou, doručit osobně, kurýrem či jinou zásilkovou službou. Další pokyny: nabídka musí být vypracována v českém jazyce, variantní řešení nabídky nebude akceptováno, nabídka musí být zadavateli doručena/předložena v 1 originále a 2 kopiích (kopie označeny číslem kopie), a elektronicky na CD-ROM nabídka bude na titulní straně podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. všechny oddíly a přílohy nabídky budou svázány v jeden celek tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě nebo výměně listů nabídky, uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče Kvalifikační požadavky Uchazeč o zakázku musí splnit základní kvalifikační požadavky pro účast v této veřejné zakázce. Požadované doklady budou přílohou věcné části nabídky. Doklady, kterými uchazeč doloží kvalifikační předpoklady: Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, má-li v ní být zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů; výpis nesmí být starší 3 měsíce Úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání nebo oprávnění k jiné činnosti vydané podle zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnosti předkladatele nabídky a která je shodná s předmětem této zakázky Čestné prohlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že 8

9 - splňuje požadavek trestní bezúhonnosti statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu) - není v likvidaci - na majetek uchazeče neprobíhá insolvenční řízení v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující - nemá nedoplatky: a) v evidenci daní a poplatků, b) na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, c) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, d) na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, popřípadě doložené plnou mocí zmocňující k jednání jménem uchazeče. Podpis na této plné moci musí být úředně ověřen. Reference na alespoň 3 realizované projekty obdobného charakteru za poslední 3 roky Uchazeč ve své nabídce dále předloží: - Podepsané čestné prohlášení, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci projektu, a které by jinak mohly ovlivnit výsledek výběrového řízení, že je připraven spolehlivě a bez průtahů splnit podmínky zadání a že v případě získání zakázky vyhradí potřebný čas a prostředky na realizaci projektu. Prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, popřípadě doložené plnou mocí zmocňující k jednání jménem uchazeče. Podpis na této plné moci musí být úředně ověřen Obsah věcné části nabídky: 1. Identifikace uživatele (kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, elektronická adresa, popř. fax, obchodní firma, sídlo, jméno statutárního zástupce a kontaktní osoby, uvedení zda uchazeč je či není plátcem DPH, bankovní spojení s uvedením čísla účtu) 2. Podrobný popis vlastní nabídky: o Projektová dokumentace, specifikace zajištění správy systému a popisu řešení jednotlivých funkcionalit dle požadavků na funkční vlastnosti v části 4.2. včetně příloh. o Plány krizového řízení. V krizovém plánu bude stanoveno řešení případných servisních incidentů, způsob informování odpovědné osoby zadavatele a případně další náležitosti. o Případně popis dalších relevantních komponent systému. 3. Určení, jaký operační systém a jaký databázový systém bude v rámci navrhovaného řešení využit (musí splňovat standardy SQL). 4. Návrh visuálního řešení webového rozhraní databáze. 9

10 5. Uchazeč předloží závazný harmonogram plnění této veřejné zakázky s tím, že termín odevzdání finálního produktu databázové aplikace bude nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem Obsah finanční části nabídky: Podepsaná finanční nabídka bude předložena v CZK bez DPH i včetně DPH, a to v členění: A) Celková cena za 1. Vytvoření a instalaci databáze, tedy - vytvoření webové databázové aplikace - poskytnutí nutných licencí operačního systému a databáze (Linux / Windows / jiný OS, MS SQL / Oracle / jiná DB), - poskytnutí součinnosti při začlenění aplikace do prostředí MPSV. 2. Zajištění správy a funkčnosti systému po dobu trvání zakázky, tj. do 31. prosince Tato cena A) nesmí přesáhnout ,- Kč bez DPH. B) Jednotková cena za 3. Jednu člověkohodinu práce při úpravách aplikace po jejím spuštění do ostrého provozu, na základě požadavků zadavatele. Za tuto cenu bude možné realizovat úpravy aplikace až do celkové hodnoty zakázky ve výši ,- Kč bez DPH Maximální celková hodnota zakázky realizované na základě tohoto výběrového řízení je ,- Kč bez DPH. 6. Hodnocení nabídek Hodnotící komise otevře obálky v den jednání hodnotící komise. Hodnotící komise bude složena ze 3 zástupců zadavatele a příp. z osob splňující odbornost ve vztahu k předmětu zakázky. Hodnotící komise posoudí splnění kvalifikačních předpokladů. V případě, že nabídka nedostojí požadavkům na kvalifikační předpoklady nebo bude neúplná, vyřadí komise tuto nabídku z hodnocení. Komise posoudí nabídky dle hodnotících kritérií uvedených níže. Nabídky budou posuzovány dle následujících kritérií: A) kvalita produktu (40 %), B) termín splnění (10 %), C) finanční nabídka dle bodu 5.3. A) (40 %) 10

11 D) finanční nabídka dle bodu 5.3. B) (10 %) Při hodnocení nabídek si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si doplňující nebo upřesňující informace k nabídce a k produktu. Jednání se však nebude týkat cenové nabídky. Uchazeč předkladatel nabídky si může vyžádat upřesňující informace k zadávací dokumentaci. A) Hodnocení kvality produktu Kvalita produktu se bude posuzovat dle dílčích kvalitativních kritérií, přičemž ohodnocení bude vypadat následovně: 1 až 3 body = zcela neuspokojivé, 4 až 6 bodů = spíše neuspokojivé, 7 až 9 bodů = dostatečné, 10 až 12 bodů = velmi dobré, 13 až 15 bodů = vynikající Hodnocení technického řešení požadovaných funkcionalit (1-15) 1.2. Hodnocení návrhu visuální podoby databáze (1-15) 1.3. Hodnocení celkové přehlednosti a uživatelské přívětivosti systému (1-15) 1.4. Hodnocení vhodných funkcí nad rámec zadání (1-15) Na základě hodnocení nabídka získá kredit dle následujícího vzorce: Hodnocená nabídka x 40 % Nejlepší nabídka Kde hodnocená nabídka je součtem bodů za jednotlivé dílčí kritéria a nejlepší nabídka je nabídka, která v součtu získala nejvyšší počet bodů. B) Hodnocení termínu splnění Hodnocení bude probíhat na základě předloženého harmonogramu uchazeče, ze kterého bude rozhodujícím údajem pro hodnocení počet kalendářních dní od předpokládaného data uzavření smlouvy do spuštění databáze do provozu s již otestováním funkčnosti. Hodnocená nabídka získá kredit na základě vzorce: Nejnižší počet dní x 10 % Počet dní hodnocené nabídky C) Hodnocení nabídkové ceny dle bodu 5.3.A): Cenové hodnocení nabídek proběhne tak, že hodnocená nabídka získá kredit na základě vzorce: Nejnižší cena dle bodu 5.3. A) bez DPH 11

12 x 40 % Cena hodnocené nabídky bez DPH Zadavatel nepřipouští překročení maximální předpokládané hodnoty této zakázky. Nabídka uchazeče, která překročí v tomto bodě ,- Kč bez DPH bude vyloučena z dalšího hodnocení. D) Hodnocení nabídkové ceny dle bodu 5.3.B): Cenové hodnocení nabídek proběhne tak, že hodnocená nabídka získá kredit na základě vzorce: Nejnižší cena dle bodu 5.3. B) bez DPH x 10 % Cena hodnocené nabídky bez DPH Na základě součtu kreditu za kritéria A D) u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude vyhodnocena nabídka, která získá nejvyšší kredit. Zpráva z jednání hodnotící komise bude vyhotovena a podepsána všemi členy hodnotící komise. Zpráva z jednání hodnotící komise podléhá rozhodnutí subjektu s oprávněním jednat jménem zadavatele. O výsledku hodnocení budou všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, informováni dopisem na kontaktní adresu uvedenou v jejich nabídce. Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější bude vyzván k uzavření smlouvy. 7. Obchodní podmínky Uchazeč do tří měsíců od uzavření smlouvy předloží finální produkt - databázovou aplikaci při dodržení požadovaných funkcionalit systému dle podmínek této zadávací dokumentace. Úhrada za plnění té zakázky dle dohody se zadavatelem bude prováděna na základě daňových dokladů, vystavených uchazečem do 10 pracovních dní od schválení příslušného výstupu zadavatelem. Doba splatnosti daňových dokladů musí být minimálně 30 dnů od vystavení; faktury musejí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dodavatel je povinen ke každé faktuře přiložit podrobnou specifikaci poskytnutého plnění, které je danou fakturou uplatňováno k uhrazení. Úhrada faktury bude zadavatelem provedena bezhotovostním převodem na účet uchazeče uvedeného na příslušné faktuře. Zaplacením se rozumí okamžik, kdy jsou předmětné finanční prostředky připsány ve prospěch bankovního účtu uchazeče. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 12

13 Zadavatel nepřipouští překročení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky. Nabídková cena bude označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění této veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH. Zadavatel požaduje délku záruční doby na celý předmět plnění veřejné zakázky 2 roky. Dodavatel je povinen podat na zakázku jediný návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění závazných požadavků zadavatele obsažených v této zadávací dokumentaci, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění. Dodavatel je povinen zadavateli umožnit provést kontrolu plnění dle této smlouvy, a to po celou dobu trvání této smlouvy a dále po dobu 10 let následujících po ukončení plnění této smlouvy. Dodavatel je povinen uchovat veškeré doklady související s plněním dle této smlouvy i po dobu 10 let následujících po ukončení plnění této smlouvy. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu určitou, a to do Vybraný dodavatel se ve smlouvě zaváže, že po uplynutí doby, po kterou bude dodavatelem zajištěn provoz, jak je uvedeno výše, poskytne dodavatel v případě, že s ním dále nebude prodloužena spolupráce, veškerou součinnost s převodem databáze, redakčního systému a všech dat k novému poskytovateli služeb. Dodavatel v součinnosti s případným novým poskytovatelem zajistí, že při převodu nedojde k žádnému výpadku, případně jen v takové míře, kterou udávají technologické limity (změna DNS záznamů, převedení většího objemu dat na jiné místo apod.). Zadavatel si vyhrazuje právo: a) odmítnout všechny předložené nabídky; b) zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy; c) nevracet podané nabídky; d) vyloučit ty nabídky, které nebudou úplné (nabídka nebude obsahovat všechny požadované dokumenty a přílohy dle zadávací dokumentace a všechny dokumenty a přílohy na které se nabídka uchazeče odvolává). 8. Přílohy: Příloha č. 1 Databáze produktů z pohledu administrátora Příloha č. 2 Databáze produktů z pohledu uživatele Příloha č. 3 Popis polí databáze 13

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Výběr informačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více