Zápis ze zasedání Rady Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Rady Biologického centra AV ČR, v. v. i."

Transkript

1 Zápis ze zasedání Rady Biologického centra AV ČR, v. v. i. (dále jen Rada) Termín: Místo: zasedací místnost ÚMBR, Branišovská 31, České Budějovice Čas: 12,35 19,05 hod. Přítomni: T. Scholz (předseda), J. Kopáček (místopředseda), P. Kopáček, V. Košťál, K. Šimek, J. Špak (interní členové), J. Doležel, H. Šantrůčková, J. Šobotník (externí členové), M. Krištůfková (tajemnice); hosté: M. Šimek (ředitel BC), J. Adamcová, B. Helclová, T. Rys, O. Tomec (SoS bod 6); J. Fišerová (SoS 11); K. Tajovský (ÚPB 7). Omluveni: J. Frouz, F. Marec, V. Pižl, F. Vácha (interní), P. Horák, A. Petrusek (externí). Program: 1. Přivítání hostů a schválení programu jednání - předseda Rady přivítal přítomné členy a blahopřál externímu členovi J. Doleželovi k vynikajícím výsledkům v rámci projektu sekvenování genomu pšenice; tyto výsledky byly zmíněny na dubnovém zasedání Akademického sněmu a budou publikovány ve 2 článcích v časopise Science. 2. Ověření zápisu z posledního zasedání Rady BC dne žádné připomínky k zápisu nebyly vzneseny. Usnesení: Rada BC ověřila zápis ze zasedání dne bez připomínek. 3. Ověření hlasování per rollam za období od posledního zasedání Rady BC dne návrhy na udělení ocenění; - mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích; - změna Zřizovací listiny; - schválení rozpočtu BC pro rok 2014; - neplatnost usnesení o hlasování per rollam ohledně racionalizačního opatření (zrušení pozice projektového manažera projektu VĚDRO k datu ukončení projektu) podle Bodu 4 Článku 4 Jednacího řádu Rady. Usnesení: Rada BC schválila bez připomínek všechna hlasování per rollam uskutečněná v období od posledního zasedání dne a potvrdila neplatnost usnesení o hlasování o racionalizačním opatření. 4. Krátká informace ředitele BC Miloslava ŠIMKA - Strategie AV ČR: do 6 programů je zapojeno přes 25 týmů z BC; dva programy byly navrženy BC (Ekosystémy koordinátor M. Šimek; Patogeny koordinátor J. Lukeš); stále zůstávají nevyjasněny klíčové otázky včetně tzv. programového financování; podle informace J. Doležela, člena Vědecké rady AV ČR, bylo proti původním předpokladům navrženo více programů; rozhodnutí Akademické rady o konečném počtu programů bylo proto odloženo na červenec 2014; - hodnocení ústavů a týmů za období : dosud nejsou k dispozici žádné nové informace; v rámci BC bylo každému vědeckému pracovníkovi přiděleno tzv. Researcher ID pro získání informací o jeho publikační aktivitě v systému Web of Science; 1

2 - hodnocení podle II. pilíře Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI): výzkumné instituce byly požádány o dodání nejlepších výsledků VaV za roky v rámci tzv. II. pilíře hodnocení výsledků vědy a výzkumu, a to v závislosti na výši přidělených institucionálních prostředků (na BC připadá ekvivalent 16 výsledků při 100% podílu; celkem bylo vybráno 29 výsledků s různým podílem autorů z BC); - výhled činnosti BC: jedním z hlavních úkolů, který souvisí i s blížícím se hodnocením výzkumných týmů, je možné zvýšení odpovědnosti a pravomocí vedoucích týmů (a s tím související snížení pravomocí ředitelů vědeckých ústavů BC); dalším významným úkolem je příprava dalšího projektu zaměřeného na půdu a vodu (v návaznosti na projekty SoWa a PŮVOD, které nebyly podpořeny patrně z politických, nikoliv odborných důvodů); - další informace: ředitel informoval členy Rady o plánované změně vlastnického práva k objektu zámku v Nových Hradech (dosud Centrum výzkumu globální změny AV ČR; novým vlastníkem bude pravděpodobně Mikrobiologický ústav AV ČR) a s tím souvisejícím ukončením pronájmu místností v areálu BC Na Sádkách. V následné diskusi členové Rady podpořili myšlenku přípravy nového projektu zaměřeného na půdní a vodní ekosystémy; v souvislosti s podklady pro hodnocení tzv. II. pilíře pro RVVI členové Rady zdůraznili nevhodnost a administrativní náročnost současné metodiky hodnocení výzkumu pro objektivní posouzení kvality vědeckých výstupů výzkumných institucí. Usnesení: (i) Rada BC vzala na vědomí informaci ředitele BC a souhlasí se zapojením BC do 6 výzkumných programů přípravy Strategie BC; (ii) Rada BC podporuje přípravu velkého projektu zaměřeného na výzkum půdy a vody a pověřuje své členy H. Šantrůčkovou a J. Kopáčka, aby společně s ředitelem BC M. Šimkem a pracovníky projektového oddělení hledali možnosti podání projektu, např. v rámci vhodné výzvy Strukturálních fondů; (iii) na základě požadavku ředitele BC zahájí Rada ve spolupráci s vědeckými radami jednotlivých ústavů BC diskusi o možném zvýšení odpovědnosti a pravomocí vedoucích výzkumných týmů. 5. Schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření BC za rok návrh Výroční zprávy byl projednán Dozorčí radou s jediným požadavkem na úpravu, konkrétně doplnění popisků k obrázkům; tento požadavek byl splněn; - předseda Rady poděkoval J. Šobotníkovi a dalším externím členům za cenné připomínky ke zprávě za rok 2012, které byly vedením BC zohledněny při přípravě aktuální zprávy, včetně zestručnění textu a zvýšení jeho přehlednosti; - členové Rady neměli k předložené zprávě žádné připomínky. Usnesení: Rada BC schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření BC za rok 2013 bez připomínek. 6. Ekonomické a další informace - zpráva s informacemi o financování SoS a personálních změnách: součástí materiálu o rozsahu 16 stran, vypracovaného vedoucí SoS BC Zdeňkou Grufíkovou, jsou podrobné informace o rozpočtu SoS v letech (klesl z 21% z institucionálních prostředků BC v roce 2009 na 16% v roce 2014), personálním složení i provedených organizačních změnách; zpráva rovněž obsahuje požadavky SoS na vědecké útvary s cílem zlepšit vzájemnou komunikaci a zamezit chybám při administrativním zajištění činnosti vědeckých ústavů; předseda Rady proto navrhl, aby byl zmíněný materiál v předložené formě rozeslán všem vědeckým pracovníkům BC a stal se přílohou tohoto zápisu; 2

3 - plán stavebních akcí a žádosti o dotace pro roky : vedoucí provozního úseku Tomáš Rys a ředitel BC Miloslav Šimek zodpověděli dotazy ohledně plánované výměny vnějšího pláště budov v areálu BC na Branišovské; výměna vnějších panelů se uskuteční pouze v případě udělení dotace ze Státního fondu životního prostředí (50% nákladů z odhadovaných 22 mil. Kč) a Kanceláře AV; zároveň musí být zajištěno minimální omezení práce vědeckých ústavů; - žádosti o dotace na přístrojové vybavení: nebyl vznesen žádný dotaz na vedoucího úseku informačních technologií Oldřicha Tomce; - výjezdní zasedání členů Ekonomické rady v jižních Čechách (Nové Hrady, Třeboň a ČB): M. Šimek informoval o účelu zasedání (mj. zjištění skutečného stavu objektů BC v souvislosti s žádostí na jejich opravy a stavební investice) i výsledcích jednání (příslib dalších finančních dotací na rekonstrukci havarijního nebo zcela neuspokojivého stavu infrastruktury BC a na provoz Dětské skupiny Motýl do roku 2017; nominace členky Ekonomické rady a vedoucí SoS Z. Grufíkové do Asociace pro veřejné zakázky). M. Šimek zdůraznil osobní podíl Z. Grufíkové na získání mimořádných dotací pro BC v řádu milionů Kč, v poslední době např. na rekonstrukci sítí IT a rekonstrukci náhradního zdroje elektrické energie pro areál Branišovská; další žádosti jsou v přípravě. V následné diskusi k vystoupení ředitele BC i představitelů SoS členové Rady poukázali na existující problémy v komunikaci mezi jednotlivými úseky SoS, např. projektovým oddělením a personálním a finančním útvarem. Členové Rady rovněž kritizovali způsob prováděných personálních změn, neboť často nebyla zajištěna odpovídající náhrada, a to zejména po odchodu dlouholetých pracovníků, z nichž řada dobře zvládala svou agendu. Zástupkyně vedoucí SoS J. Adamcová připustila, že rozsáhlé personální změny přinesly některé problémy, které se však intenzivně řeší. Navíc selhání jednotlivce, např. pracovnice zajišťující osobní náklady z grantů, je řadou pracovníků neoprávněně považováno za selhání celé SoS. Členové Rady v souvislosti s tímto konkrétním případem zdůraznili nutnost zajistit lépe než dosud zastupitelnost, tj. zajištění agendy např. nemocného pracovníka jeho spolupracovníkem nebo přímým nadřízeným. Některé existující problémy však mohou souviset s nedostatečným zaučením nových zaměstnanců odcházejícími pracovníky s dlouholetou zkušeností z BC. Diskutována byla také otázka kompetencí ředitelů ústavů ve vztahu k SoS i v rámci Rady ředitele BC, která není výkonným, ale poradním orgánem vedení BC; podle Organizačního řádu BC ředitelé ústavů nemohou zasahovat do kompetence vedoucích pracovníků SoS. Ředitelé ústavů však musejí důsledněji kontrolovat kvalitu služeb poskytovaných pracovníky SoS a v případě nedostatků na tyto adresně upozorňovat odpovědné pracovníky. Je nepochybné, že ne všechny problémy vznikly pouze změnami na SoS a často jsou způsobeny i neúnosným zvyšováním administrativní zátěže současnou legislativou. V některých útvarech SoS nicméně došlo ke snížení rozhodovacích pravomocí výkonných administrativních pracovníků a k zesložitění řídících a rozhodovacích procesů, což snižuje operativnost a rychlost řešení problémů. Ředitel BC M. Šimek uvedl, že na 5 pravidelných poradách ředitele BC s řediteli vědeckých ústavů BC a vedoucí SoS BC, konaných za přítomnosti předsedy Rady BC nebo jeho zástupce v lednu až květnu 2014, vznesli ředitelé celkem pouze 5 kritických a 5 pochvalných připomínek (řada kritických a pochvalných připomínek ředitelů však směřuje adresně k pracovníkům SoS a k jejich přímým nadřízeným). Ředitel BC pravidelně vyzývá k adresným připomínkám k činnosti SoS, aby tyto mohly být ihned a účinně řešeny. 3

4 Ředitel BC M. Šimek se důrazně ohradil proti paušalizujícím a zjevně nesmyslným tvrzením typu nic tady nefunguje a uvedl, že s takovou formou připomínek se opravdu nedá nic dělat. Problémem je tedy zčásti i absence nebo neadresnost kritiky ze strany vědeckých a dalších pracovníků ústavů, kteří nevyužívají možnost upozorňovat představitele BC a SoS na existující problémy. Ani na setkání vedoucích vědeckých týmů dne nebyly směrem k vedení BC vzneseny podstatnější připomínky k činnosti SoS a nebyla tak využita možnost přímé diskuse s přítomnými vedoucími všech úseků SoS, se zástupkyní vedoucí SoS i s vedoucí SoS. Týká se to i anonymní ankety, ve které měli pracovníci možnost uvést své připomínky a podněty ke zlepšení; z velké části této možnosti nevyužili, což výrazně ztěžuje možnost zlepšení činnosti SoS i jím poskytovaných služeb. I přes tento fakt se členové Rady domnívají, že by bylo dobré umožnit všem zaměstnancům BC anonymní stížnosti, neboť především techničtí a mladší vědečtí pracovníci často znají podrobnosti o existujících problémech a zároveň si netroufají stěžovat si otevřeně. Řešení zmíněných problémů si vyžaduje zlepšení oboustranné komunikace mezi pracovníky ústavů i SoS. V této souvislosti zástupkyně vedoucí SoS J. Adamcová uvedla připravovaná setkání vedoucích pracovníků SoS se zástupci jednotlivých ústavů, především jejich sekretariátů; tato setkání byla plánována již na začátek roku 2014, ale z časových důvodů se dosud neuskutečnila. Je nutné v případě jakýchkoliv problémů upozornit daného pracovníka i jeho přímého nadřízeného; týká se to však také stížností pracovníků SoS směrem k vědeckým útvarům, např. nekompletní či pozdě dodané podklady a dokumenty, nevhodné chování, apod. V rámci diskuse byl vznesen podnět, aby SoS koncepčně řešila otázku pojištění do zahraničí pro často cestující vědce. Při objemu cca 20 dní a více se již vyplatí celoroční pojištění a při větším počtu pojištěných jednou pojišťovnou by bylo možné sjednat množstevní slevu na jednoho pojištěnce (v současné době je nutné uzavírat pojištění separátně, což zatěžuje pracovníky i SoS). Obdobný podnět sice nebyl na jednání Rady ředitele BC v nedávné minulosti řediteli ústavů podpořen vzhledem k tomu, že většina vědeckých pracovníků má vlastní cestovní pojištění, např. ke svým kreditním a debetním kartám, jde však o možný podnět k nové diskusi vedením BC i ústavů. Usnesení: Rada BC vzala po zevrubné diskusi na vědomí informaci ředitele BC i vedoucích představitelů SoS. Rada oceňuje kvalitu zprávy o financování SoS a personálních změnách připravenou vedoucí SoS Z. Grufíkovou; tato zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Členové Rady BC však konstatovali, že prováděné personální změny, jakkoliv ve většině případů nutné, byly v některých případech lidsky necitlivé. Společně s organizačními změnami proto tyto personální změny vedly k problémům v rychlosti a kvalitě řešení některých úkonů a úkolů SoS. Členové Rady rovněž vyjádřili obavy z možného narušení kontinuity fungování útvarů SOS v důsledku překotných personálních změn. Rada BC proto žádá ředitele BC a vedoucí SoS, aby zajistili co nejrychlejší personální stabilizaci SoS a usilovali o co nejrychlejší odstranění nedostatků, které se vyskytly v práci některých, zejména nově přijatých pracovníků. Je třeba zabezpečit jasnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků jejich kolegou či přímým nadřízeným. Rada rovněž požaduje zlepšit vzájemnou součinnost mezi jednotlivými útvary SoS za účelem zjednodušení a zrychlení administrativních úkonů a doporučuje vedení BC, aby ve spolupráci s řediteli ústavů zajistilo lepší vzájemnou komunikaci mezi pracovníky vědeckých ústavů a SoS. 7. Analýza činnosti a vědeckých výstupů Ústavu půdní biologie (ÚPB) za poslední 2 roky ( ) Karel TAJOVSKÝ (zástupce ředitele) 4

5 - zástupce ředitele ÚPB seznámil členy s prezentací ředitele ústavu, který se nemohl jednání zúčastnit (zahraniční služební cesta; ředitel ÚPB V. Pižl následně doplnil některé skutečnosti k zápisu z jednání); mimo jiné uvedl následující údaje: - celkový počet vědeckých pracovníků/přepočtený: 2012: 17/15,7; 2013: 19/17,85; 2014: 19/16,95 (nárůst v posledních 2 letech byl způsobem přijetím postdoktorandů placených z účelových prostředků, zejména projektu Postdok_Bioglobe); - rozpočet (institucionální/účelové prostředky; v tisících Kč): 2012: /13 165; 2013: /10 889; 2014: /6 055; v posledních letech došlo k velmi výraznému poklesu účelových prostředků (na méně než polovinu během 2 let!), zejména v souvislosti s menší úspěšností v grantových soutěžích; - počet IF publikací: 2012: 34 (71,1 IF bodů); (91,7); 1 6/ (39,3); - od roku 2012 je zřejmé zvyšování počtu publikací i IF bodů; snižují se i náklady na publikaci; - vydané monografie: Soil Biota and Ecosystem Development in Post Mining Sites (J. Frouz editor), vydáno v CRC Press, Florida, USA; The Cave of Slovakia Speleologia Slovaca (autory příspěvků řada pracovníků ÚPB), vydáno na Slovensku; - vynikající týmy dle vedení ÚPB: Frouz + Elhottová; standardní: Chroňáková, M. Šimek, Krištůfek, Starý, Pižl; problematické: Novák (laboratoř půdní organické hmoty) a Šustr (laboratoř biologie a fyziologie půdních živočichů); - střednědobá perspektiva: rozvoj molekulárních metod. Diskuse: Členové Rady ocenili nárůst publikační aktivity z hlediska počtu prací i kvality časopisů (vyšší součet IF bodů) v posledních 3 letech, ale domnívají se, že je výsledkem samovolného rozvoje (aktivity jednotlivých pracovníků ústavu) a zejména změny atmosféry v rámci BC s důrazem na zvýšení kvality výstupů spíše než výsledkem aktivního přístupu ředitele. Členové Rady v následné diskusi zdůraznili, že prováděné změny jsou příliš pomalé a nedostatečné ve srovnání s kritickou analýzou za rok 2013 předloženou Radě na zasedání nedošlo prakticky k žádnému posunu. Např. činnost dlouhodobě problematické laboratoře dr. Nováka neměla být pouze utlumena, ale měla by být v krátkém časovém horizontu zrušena jako samostatná výzkumná jednotka. Deklarovaný rozvoj molekulárních metod, zejména v půdní zoologii, musí být absolutní prioritou a je chybou vedení ústavu, že k tomuto rozvoji dochází teprve nyní, se zpožděním let ve srovnání s ostatními ústavy BC. Diskutovaným tématem byla také otázka smysluplnosti a finanční udržitelnosti sbírek hub a dalších půdních mikroorganismů, které nejsou dostatečně využívány pro vlastní výzkum ústavu ani nejsou plně poskytovány na komerční bázi pro případné externí zájemce. Byl dokonce zmíněn případ, kdy vzorky nebyly poskytnuty mimoústavnímu zájemci, což zcela popírá základní účel existence vědeckých sbírek. Pouze sbírka sinic je využívána k výzkumu ve spolupráci s Hydrobiologickým ústavem a sbírka aktinomycet ke spolupráci s americkým partnerem. Vhodné by bylo využití recentně pořízeného sekvenátoru na genotypizaci vybraných skupin sbírkových organismů; lepší využití je však zčásti limitováno finančně. Dalšími problémy jsou např. nízké a klesající množství účelových prostředků i příliš velký počet problematických týmů i jednotlivců vzhledem k velikosti ústavu. Členové Rady také doporučili zlepšení spolupráce s jinými tuzemskými podobně zaměřenými týmy a zdůraznili nutnost vyšších nároků na nově přijaté postdoktorandy, kteří by se měli podílet na přípravě publikací již v letošním roce. Shrnuto: rozsah a rychlost prováděných změn a stávající situace na ústavu nedávají velkou naději na zásadně lepší hodnocení ústavu a jeho týmů v roce

6 Usnesení: Rada BC na základě prezentace dopadu opatření přijatých po hodnocení ÚPB a jeho týmů v roce 2011 vyjadřuje nespokojenost s rozsahem a rychlostí prováděných změn, ať již v oblasti nových směrů výzkumu, organizačních opatření (např. utlumení dlouhodobě neproduktivní laboratoře místo jejího zrušení, lepší využití rozsáhlých sbírek pro zkvalitnění vlastního výzkumu) i personálních změn (počet průměrných nebo slabých pracovníků je neúměrně vysoký v poměru k celkově nízkému počtu všech vědeckých pracovníků). Rada vyzývá ředitele ÚPB a vědeckou radu ústavu, aby okamžitě začali realizovat kroky vedoucí k lepšímu hodnocení ústavu a jeho týmů v roce 2015 ve srovnání s minulým hodnocením v letech 2010/2011. Na začátku roku 2015 bude Rada na základě analýzy za rok 2014 hodnotit kritickou analýzu činnosti ÚPB v roce V případě, že dospěje k názoru, že nedošlo k odpovídajícím změnám z hlediska dynamiky výzkumu (aktivnější hledání progresivních směrů, tuzemské i mezinárodní spolupráce, efektivnější zhodnocení cenných sbírkových materiálů, apod.) i personálního složení (vyřešení problému neproduktivních týmů nebo jednotlivců), RADA DOPORUČÍ ŘEDITELI BC ZAHÁJIT DISKUSI O MOŽNÝCH PERSONÁLNÍCH I ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍCH V ÚPB. 8. Analýza činnosti a vědeckých výstupů Ústavu molekulární biologie rostlin (ÚMBR) za poslední 2 roky ( ) Josef ŠPAK - ředitel ÚMBR J. Špak seznámil členy Rady s personálními změnami i organizačními opatřeními; - v letech 2013/2014 bylo získáno o 3,3 mil. Kč více účelových prostředků; - stávající struktura ústavu zahrnuje 4 oddělení, v nichž byly provedeny po hodnocení personální změny i změny na pozicích vedoucích u 2 oddělení; - oddělení fotosyntézy, kde existuje výzkumný i personální překryv s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity, vede od Radek Litvín (36 let) a tým byl posílen, zčásti díky prostředkům Centra excelence Fotosyntéza na PřF (řešitel F. Vácha), o 4 mladé postdoktorandy (D. Bína, Z. Gardian, M. Herbstová a R. Litvín); - vedoucím oddělení virologie byl dne jmenován Igor Koloniuk a došlo ke změně zaměření (mykoviry a ekologie vyšší IF než ve fytopatologických časopisech); - problémem ústavu je vysoká fluktuace doktorandů, z nichž jen malá část zůstává na ÚMBR; - oddělení molekulární genetiky (vedoucí J. Matoušek) bylo posíleno o indického postdoktoranda financovaného z projektu Modbiolin; - méně produktivní pracovníci I. Mráz a K. Roháček, zaměstnaní na ÚMBR pouze na částečný úvazek, skončí do konce roku 2014; byl podán na MŠMT projekt KOROLID (žádost o dotaci ve výši 60 mil. Kč); byla projektová žádost doporučena ke schválení; byla celá výzva zrušena; - i přes zrušení výzvy projevili zahraniční pracovníci včetně řešitele H. Küppera z University of Konstanz (39 let; h index 20) zájem o práci v ÚMBR; - díky finanční podpoře z institucionálních prostředků ÚMBR a dotaci ve výši 500 tisíc Kč z prostředků BC proto k vznikne nové oddělení Biofyziky a biochemie rostlin pod vedením H. Küppera (H. Küpper bude rovněž podpořen 0,2 úvazku na Přírodovědecké fakultě JU, kde má od roku 2005 statut hostujícího profesora); součástí týmu budou postdoktorandi a doktorandi ze zahraničí. Diskuse: Celkově lze pozorovat zlepšení dojmu z postupného vývoje v ústavu ve světle změn prováděných vedením ústavu. Členové Rady ocenili tyto změny, zejména jmenování mladých vědeckých pracovníků do funkcí vedoucích 2 oddělení; zvlášť kladně hodnotili vznik nového oddělení 6

7 vedeného zahraničním badatelem z Německa včetně personálního zajištění týmu postdoktorandy a doktorandy; v rámci BC půjde teprve o druhý ústav, ve kterém bude otevřena laboratoř se zahraničním vědeckým pracovníkem na vedoucí pozici. Rada také zdůraznila kvalitu a mezinárodní ohlas výzkumu týmu J. Macase (molekulární cytogenetika), který může být využit jako vlajkový výstup z činnosti ústavu. V souvislosti s webovými stránkami ÚMBR, které vyžadují zlepšení (jejich změna nebyla provedena vzhledem k probíhající rekonstrukci webu BC), členové Rady kritizovali současné webové stránky BC. Usnesení: Rada BC vzala na vědomí informaci předloženou ředitelem ÚMBR a konstatovala, že díky aktivitě vedení ústavu dochází k potřebným organizačním i personálním změnám, které by měly v blízké budoucnosti přinést přeměnu stávajícího pracoviště v moderní instituci molekulárněbiologického výzkumu s vědeckými týmy mezinárodní kvality. 9. Ocenění návrh na udělení čestné oborové medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách Petru HUŠKOVI (ENTÚ) - V. Košťál, zástupce ředitele ENTÚ, předkladatele návrhu, a interní člen Rady informoval o podpoře návrhu v ústavu, byť jde o objevy v oblasti chemie (návrh byl podpořen mj. i P. Šimkem, vedoucím laboratoře analytické biochemie ENTÚ); - ředitel BC M. Šimek návrh podpořil a vyzval k navrhování vyššího počtu ocenění. Usnesení: Rada BC souhlasí s návrhem na ocenění P. Huška. 10. Jednací řád Rady BC - předseda Rady ocenil návrhy P. Kopáčka na úpravu textu Jednacího řádu a vysvětlil nutnost navrhovaných změn, zejména bodu ohledně zasedání Rady (Článek 4, Bod 7). Usnesení: Rada BC schválila změnu Jednacího řádu BC. 11. Projednání stanoviska Jolany Fišerové k výpovědi pro nadbytečnost a otevřeného dopisu Jany Nebesářové - během jednání zodpověděla J. Fišerová věcně a otevřeně řadu otázek členů Rady i ředitele; zdůraznila, že smyslem stížnosti byla především forma ukončení jejího pracovního poměru, včetně způsobu, jakým jí byl předložen návrh na ukončení pracovního poměru dohodou; - záznam z jednání k tomuto bodu tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu; - v další části jednání k bodu 11 byly diskutovány konkrétní podněty související s otevřeným dopisem J. Nebesářové, které na vyžádání předsedou Rady zaslala řada signatářů dopisu; dokument o rozsahu 8 stran bez uvedení jmen vědeckých pracovníků byl před jednáním rozeslán členům Rady i řediteli BC a bude poskytnut vedení SoS; je přílohou č. 3 tohoto zápisu; řada podnětů se shoduje s kritickými připomínkami J. Fišerové k současné pracovní atmosféře na SoS, jakož i důvody projektové manažerky T. Veselé (které Radě poskytla a tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu), které ji vedly k výpovědi z pracovního poměru na BC; - členové Rady se shodli, že příliš technokratický ( manažerský ) přístup nelze aplikovat na řešení personálních záležitostí BC jakožto akademické instituce. Rada proto požaduje aplikovat v personální politice BC větší míru empatie, ohleduplnosti a velkorysosti. Za zásadní problém Rada rovněž považuje fakt, že se dosud v SoS nepodařilo jasně nastavit pravomoci a odpovědnosti jednotlivých úseků, jejich vedoucích i podřízených pracovníků, což přispívá k celkové míře nejistoty pracovníků SoS, jak plyne z příloh tohoto zápisu (rozhovor s J. Fišerovou, dopis T. Veselé, reakce signatářů otevřeného dopisu). Jednou z řady možných 7

8 způsobů řešení problémů musí být také v Bodu 6 uvedená lepší vzájemná obousměrná komunikace mezi zaměstnanci SoS a pracovníky ústavů; - zároveň členové Rady připustili, že některé problémy či nejasnosti nemohly být vyjasněny vzhledem k předem omluvené neúčasti vedoucí SoS Z. Grufíkové, která bude pozvána na podzimní zasedání Rady a bude mít možnost vyjádřit se ke konkrétním stížnostem a podnětům; zejména však seznámí členy Rady s opatřeními, která byla podniknuta ke zlepšení stávající situace, zejména v oblasti personálních záležitostí a snížení administrativní zátěže přenášené na ústavy. - ředitel BC M. Šimek se důrazně ohradil proti opakovanému a spekulativnímu zpochybňování ukončení pracovního poměru se zaměstnankyní M. Brožkovou, k němuž přistoupil v roce 2013 po pečlivém zvážení, dvou právních analýzách a poradách s předsedou Rady BC a předsedou Dozorčí rady BC. Za ukončením pracovního poměru si M. Šimek plně stojí a nabídl členům Rady BC, po podepsání závazku mlčenlivosti, úplné seznámení se skutkovou podstatou případu. Přítomní členové Rady BC o seznámení s případem nepožádali, neboť důvěřují řediteli BC podpořenému předsedou a místopředsedou Rady, kteří byli s důvody ukončení pracovního poměru seznámeni a vyslovili souhlas s finální dohodou s M. Brožkovou. M. Šimek požádal členy Rady, aby jeho rozhodnutí již více nenapadali, neboť zjevně nemají k posouzení všechny potřebné informace. Zpochybňování rozhodnutí v takové situaci je nejen nesprávné a nespravedlivé, ale také destabilizující a rozhodně nepřispívá k atmosféře důvěry a spolupráce, o niž ředitel BC M. Šimek trvale usiluje. Usnesení: Rada BC konstatovala, že není kompetentní k posouzení formální správnosti výpovědi J. Fišerové, ale nepovažuje za správnou formu udělení výpovědi a způsob jednání s dlouholetou pracovnicí, k jejíž práci nebyla nadřízenými nikdy vznesena konkrétní kritika. V souvislosti s projednávanou stížností Rada rovněž konstatuje: (1) Personální agenda je plně v kompetenci vedoucí SoS. (2) Vedoucí SoS musí provádět personalní opatření nejen v souladu se zákonem, ale také lidsky citlivě a s ohledem na charakter práce v BC. (3) Rada BC považuje tímto kauzu J. Fišerové za uzavřenou; patrně však mohlo dojít i k dalším podobným případům (viz např. dopis byvalé kvalitní projektové manažerky T. Veselé v příloze č. 4 k zápisu). (4) Podobné kauzy prohlubují atmosféru strachu na SoS s přesahem do dalších součástí BC, negativně ovlivňují pracovní pohodu a snižují pozitivní motivaci pracovníků (a tím i efektivitu jejich práce) nejen v samotné SoS, ale i na sekretariátech ústavů. Tato skutečnost je některými členy Rady považována za největší současný problém. Rada proto žádá ředitele BC, aby bedlivěji dohlížel na řešení personálních záležitostí v BC, neboť dosavadní manažerský přístup se ukázal v této instituci základního výzkumu jako nevhodný a vedl ke zhoršení dříve dobrých vztahů v SoS. Rada rovněž žádá vedoucí SoS, aby přijala potřebná opatření ke zlepšení kritizovaných činností (viz Bod 6 a materiály dodané signatáři dopisu, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu). Na podzimním zasedání Rady bude vedoucí SoS informovat o těchto opatřeních a jejich dopadu na zlepšení atmosféry mezi pracovníky SoS a koordinace jednotlivých útvarů a zejména na snížení administrativní zátěže vědeckých pracovníků. 12. Racionalizační opatření (zánik pozice projektové manažerky s ukončením popularizačního projektu VĚDRO) 8

9 - v souvislosti s racionalizačním opatřením někteří členové Rady znovu vyjádřili své kritické výhrady ke způsobu ukončení pracovního poměru J. Fišerové v BC (viz bod 11). Usnesení: Rada BC projednala racionalizační opatření. 13. Různé - návrh na přeřazení Martina Konvičky (ENTÚ) do nejvyššího kvalifikačního stupně (vedoucí vědecký pracovník mzdová třída V6) Usnesení: Rada BC vzala na vědomí návrh na přeřazení M. Konvičky do nejvyššího kvalifikačního stupně. - stanovení termínu dalšího zasedání Rady: kromě hlasování per rollam (viz Článek 4, Bod 6 Jednacího řádu Rady) se další prezenční zasedání uskuteční na konci listopadu 2014 (v týdnu od 24. do ); v době zahraničního pracovního pobytu předsedy Rady v Brazílii ( ) a Tunisku ( ) bude potřebnou agendu prezenčně zajišťovat místopředseda Rady J. Kopáček předseda Rady bude dostupný pomocí E mailu Zapsal: T. Scholz Ověřili: členové Rady Přílohy č

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Z á p i s z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 15. zasedání Akademické rady AV

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Zápis č. 11 /13. Rada ředitele dne 17. 12. 2013 (dále jen RŘ)

Zápis č. 11 /13. Rada ředitele dne 17. 12. 2013 (dále jen RŘ) Zápis č. 11 /13 Rada ředitele dne 17. 12. 2013 (dále jen RŘ) Přítomni: M. Šimek ředitel BC, Z. Grufíková, M. Krištůfková, J. Kubečka, J. Lukeš, F. Marec, V. Pižl, T. Scholz, J. Špak 1. Schválení programu

Více

Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Program jednání

Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Program jednání Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. konané 27. února 2007 na pracovišti Slovanka Přítomni: J. Chýla, M. Glogarová, P. Hedbávný, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Humlíček, V. Janiš, K.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Jaký dopad má hodnocení ústavů AV ČR na jejich excelenci?

Jaký dopad má hodnocení ústavů AV ČR na jejich excelenci? Otázky pro panelovou diskusi Jak AV ČR podporuje excelenci svých výzkumných pracovníků? Jaký dopad má hodnocení ústavů AV ČR na jejich excelenci? Analyzuje AV ČR příčiny neúspěšných návrhů projektů? Akademická

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo obce

Více

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA TA ČR Ročník: 2014 Číslo: RAD-06 Vypracoval/a: Drahuše Rottová DiS. Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing. Rut Bízková

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Z á p i s. z 51. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 21. října 2008

Z á p i s. z 51. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 21. října 2008 Z á p i s z 51. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 21. října 2008 Zasedání Akademické rady AV ČR z pověření předsedy AV ČR zahájil a řídil místopředseda AV ČR J. Drahoš. I. Ověření zápisu z 50.

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Z á p i s ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 5. zasedání Akademické rady

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 238

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 238 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 238 Od do: 9:00 10:00 h Datum: 18. 12. 2014 12:00 15:00 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV BIOCEV ZÁKLADNÍ ÚDAJE 400 výzkumných pracovníků 200 studentů 5 výzkumných programů 54 výzkumných skupin 5 moderních

Více

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 13.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014 Z á p i s z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 23. zasedání Akademické rady

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová Zasedání dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz Obsah Podstatné změny v projektu Veřejná

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 24. listopadu 2011 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 24. listopadu 2011 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zápis z jednání Komise Geotermálního projektu Litoměřice. konaného dne 10.6. 2014, od 15,30 hodin v kanceláři starosty města Litoměřice

Zápis z jednání Komise Geotermálního projektu Litoměřice. konaného dne 10.6. 2014, od 15,30 hodin v kanceláři starosty města Litoměřice Zápis z jednání Komise Geotermálního projektu Litoměřice konaného dne 10.6. 2014, od 15,30 hodin v kanceláři starosty města Litoměřice Přítomní členové komise GTE: Ladislav Chlupáč, Radek Lončák, Jiří

Více

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 17. března 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Dubský, Pošvicová,

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 34 Datum: 10. 1. 2014 Od do: 9.00 12.00 hodin Místo: Sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 VR TA ČR Přítomni: Omluveni: Hosté: prof. Ing. Vladimír

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24. září 2012 ve VÚVeL. Opis prezenční listiny

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24. září 2012 ve VÚVeL. Opis prezenční listiny Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno PID:VUVLX000GP12 C. J.: VUVeL-2658 /2012 Počet stran: 6 ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24. září 2012 ve VÚVeL

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 3/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 17.5.2011 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá, Ing.

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Zápis z jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby

Zápis z jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby Zápis z jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby Místo konání: Svaz dopravy, Praha - Bubeneč Datum: 14. 1. 2015 Přítomni: viz prezenční listina Cíl jednání: Hlavním cílem

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Brno, 12. 1. 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah jednání, způsob

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 8.6.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s. ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s. Termín: 22. 1. 2009 Čas: 10:00 hodin Místo: Sekretariát MAS Vladař, Husova 153, Valeč Přítomni: SR: Jan Bartoň, Hana Halyová, Václav Šístek, Ing. Zdeněk Vuliševič,

Více

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1, Brno Datum: 1. Března 2013 Hodina: 10:00 h Přítomni členové

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

Zápis č. 3/14 Rada ředitele dne 21. 3. 2014 (dále jen RŘ)

Zápis č. 3/14 Rada ředitele dne 21. 3. 2014 (dále jen RŘ) Zápis č. 3/14 Rada ředitele dne 21. 3. 2014 (dále jen RŘ) Přítomni: M. Šimek ředitel BC, Z. Grufíková, M. Krištůfková, J. Kubečka, J. Lukeš, F. Marec, V. Pižl, J. Špak Omluveni: T. Scholz Hosté: I. Svejkovský,

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Datum: 28. ledna 2014 Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, Miloslav Nerad, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., Mgr. Miloš Rejchrt, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., JUDr.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 11. 12. 2013 Místo jednání: velká zasedací místnost, přízemí ÚMČ Praha 21 Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora, Ing. Fialová,

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Z á p i s. z 51. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 8. ledna 2013

Z á p i s. z 51. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 8. ledna 2013 Z á p i s z 51. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 8. ledna 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 50. zasedání Akademické rady AV

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více