Únor Právě 14. února dlouho, co jsme si. slaví svátek svatý připíjeli na šťastný patron všech za-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor 2001. Právě 14. února dlouho, co jsme si. slaví svátek svatý připíjeli na šťastný patron všech za-"

Transkript

1 ÈÍSLO 111 ÚNOR 2001 CENA 2, Kè Únor 2001 Není to tak Právě 14. února dlouho, co jsme si slaví svátek svatý připíjeli na šťastný Valentin (Valentýn), patron všech za- rok 2001 a už jsme v něm a dokonce již máme za sebou více či méně milovaných. Legendy mají tuhý kořínek a ta o svatém úspěšně první měsíc tohoto nového třetího tisíciletí. Valentýnovi praví, že tajně oddával milence, za což Peněženky splasklé vánočními ná ku py, obálečky sponzorující domácnost prázdné (samozřejmě jak u koho žalářníka, které psal něžná vyznání. Tak vznikla tra- byl vězněn a sťat. Ve vězení se prý zakoukal do dcery a jak kde). Sedíme doma a přemýšlíme, jaký asi bude dice posílat si veršovaná přáníčka. V mnoha zemích tenhle letopočet, jaké budou ty příští měsíce, týdny dodnes o Valentinově svátku dávají květiny jako výraz a co nového nám přinesou nadcházející dny. Budeme vzájemné lásky. Kořeny tohoto obyčeje sahají daleko chytřejší?, šťastnější?, bude nám zdraví přát?, budeme do minulosti. Ve starém Římě se 14. února oslavovala se mít stále rádi?, anebo tomu bude naopak? Jsou to bohyně Juno, považovaná za ochránkyni manželství naše tajné myšlenky a přání a snad se aspoň některé a rodiny, proto se ženám toho dne dávaly květiny. z nich naším přičiněním vyplní. Tento den býval v dřívějších dobách nazýván také Únor je měsíc docela příjemný, nejenom že je krátký, ale dává nám tušit někde nablízku příchod jara. Ve sazoval miláčkův salát polníček. Je ještě mnoho miláčkův den. Upomínal na to, že se na polích za- vzduchu již tak maličko začíná být cítit jaro a i kdyby pověr, které se k tomuto dni vztahují, a i takto se dají se paní Zima ještě nechtěla vzdát své vlády, tak sluníčko jí bude čím dál častěji připomínat, že její čas a potom, až jednoho dne takhle na konci února nevlídné zimní dny zpříjemnit. již pomalu vypršel. První měsíce v roce jsou v našich vysvitne sluníčko a my mu ihned, i když podle odborníků je to nezdravé, nastavíme svoji tvář a řekneme: zeměpisných šířkách po staletí dobou plesů a nejrůznějších společenských akcí a ty nám mohou nevlídné Ono už má sílu!, ono hřeje! A pak upřeme zrak dny zpříjemnit. Od Tří králů až do počátku Velikonoc k zemi a očima budeme vytahovat ze země cokoli, co je také období masopustu. V tuto dobu se dříve konalo se jen trošičku podobá zelenému a vykřikneme: Hele nejvíce svateb, nejvíce se tancovalo a lidé si připomínali nejrůznější obyčeje. Všichni se již těšili a připra- lístečky, ten si ale pospíšil, tak nám bude jasné, že bledulka!, hele, sněženka!, a ten narcis už má první vovali na příchod jara. Únor umí být i veselý a právě jsme se opět dočkali tak, jako i květen, přeje všem zamilovaným. Zdena Lédlová Pohotovostní služba VAK, a.s. Havl. Brod Vodovody a kanalizace a.s. oznamují kontaktní telefony, na které můžete hlásit případné poruchy a závady: Zprávy městského úřadu v pracovní době hod. (zima ): tel , 0451/ v mimopracovní dobu: tel. 0603/ Poplatky za znečišťování ovzduší Městský úřad upozorňuje provozovatele malých zdrojů znečištění ovzduší na povinnost ohlásit do (pokračování na str. 2)

2 (pokračování ze str. 1) 15. února každého roku MěÚ údaje potřebné k výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší. Bližší informace podá v této věci sl. Kovačková. Rozpočet města na rok 2001 Návrh příjmů a výdajů města: Příjmy předpokládané celkem ,00 Kč Z toho v tis. Kč: Daně , Nedaňové příjmy , Kapitálové příjmy , Dotace , Vlastní příjmy cekem , Ostatní příjmy , Z toho: převod z roku , úvěr na sběrný dvůr , úvěr od ČS, a.s , Výdaje předpokládané celkem ,00 Kč Z toho v tis. Kč: Lesní hospodářství , Komunikace a doprava , ČOV a kanalizace , Školství + tělocvična , Kultura , Tělovýchova , Technické služby , Výstavba , Likvidace odpadu , Sociální věci , Hasiči a bezpečnost , Veřejná správa ostatní , Splátky půjček a úroků , Projednání návrhu rozpočtu města je na programu VIII. zasedání zastupitelstva a bude li schválen, v březnovém vydání bude uveřejněn v podrobném rozpisu. Zprávy městského úřadu Výběr z usnesení Rady města č. 43 z ) Rada města projednala: Žádosti 2 uchazečů o zaměstnání v oddělení výstavby rok nar a 1979 a uložila starostovi projednat podrobnosti budoucí pracovní smlouvy se zájemcem rok nar ) Souhlasí: a) S tím, aby Sbor dobrovolných hasičů Horní Studenec nehradil náklady na topení vzniklé při konání valné hromady SDH dne b) S podáním žádosti o státní příspěvek v roce 2001 až 2003 na výstavbu 34 nájemních bytů. 3) Rozhodla: O vypsání výběrového řízení formou zjednodušeného zadání na stavby: a) Rekonstrukce ulice 5. května. b) Dokončení výstavby ulice Ve vilkách. Stavby budou realizovány v roce Výběr z usnesení Rady města č. 44 ze ) Rada města přijala: S platností od 1. února 2001 Zdeňka Plevu, nar , do pra covního poměru na dobu určitou do 31. prosince Pracovní poměr bude prodloužen po tomto termínu v souladu s termínem čerpání mateřské dovolené a rodičovské dovolené Ing. Lenkou Horejšovou. 2) Souhlasí: a) S tím, aby město vytvořilo příspěvkovou organizaci Základní škola Ždírec nad Doubravou, která zastřeší činnost dosavadních organizací Základní škola Ždírec n.d., Základní škola Horní Studenec, Školní jídelna Ždírec n.d., Školní jídelna Horní Studenec a Mateřská 2 škola Ždírec n.d. Rada předloží VIII. zasedání zastupitelstva města k projednání návrh na vytvoření uvedené příspěvkové organizace s právní subjektivitou. b) S úhradou startovného ve výši 2.200, Kč pro účastníka zimního turnaje ve futsalu družstvo ZOUFALCI Ždírec n.d. c) S příspěvkem 500, Kč na ceny pro účastníky zimního turnaje ve stolním tenisu, pořádaného OV a SDH Údavy. d) S převodem částky ve výši , Kč na účet fotbalového oddílu SK Dekora Ždírec n.d. e) S úhradou částky , Kč firmě Jaroslav Kovačka, Žďár n.s. za výstavbu přístavku pro bankomat ČS, a.s. 3) Schválila: a) S platností od 1. ledna 2001 pravidla pro čerpání Sociálního fondu města a rozpočet fondu na rok Pravidla s rozpočtem jsou uložena u vedoucí hospodářského oddělení MěÚ. Prodej nářadí ke stroji TERA Město odprodá následující nářadí a doplňky k zemědělskému stroji TERA: úplná převodová skříň T2 nepoužívaná 1500, Kč okopávací souprava OSN 1 700, Kč kultivátor pasivní KP , Kč hrobkovací radlice HR 500, Kč shrnovací radlice SR 85 bez připojovací části 500, Kč Nářadí je možné si prohlédnout a více informací získat po dohodě s p. Klepetkem, školníkem ZŠ. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města vypsalo 4. vý bě ro vé řízení na čerpání pro-

3 Zprávy městského úřadu středků z Fondu rozvoje bydlení na opravy bytového fondu. Zájemci o půjčku se mohou přihlásit na MěÚ do výběrového řízení do 7. března Veškeré informace zájemcům podá městský úřad, sl. Kovačková. Informace matriky Od matriční úřad přijímá žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních pasů. V současné době se žádosti o doklady zasílají do centrální výrobny do Prahy. Takto vydané občanské průkazy mají platnost 10 let, nevydávají se již OP s dobou platnosti bez omezení. U dříve vydaných OP s dobou platnosti bez omezení je doba platnosti 10 let ode dne vydání. Občanské průkazy (typ knížka), vydané do 30. dubna 1993 jejich platnost skončí dnem Doba platnosti OP se již neprodlužuje. Všechny druhy občanských průkazů by měly být postupně vyměněny do roku 2005 za doklady se strojově čitelnou zónou. O nový občanský průkaz je možno požádat již 2 měsíce před skončením platnosti. Dále upozorňujeme, že o nový OP je nutno požádat také při každé změně při změně rodinného stavu, místa trvalého pobytu. K žádosti o nový OP předloží občan 1 fotografii (barevnou nebo černobílou), která odpovídá současné podobě občana a splňuje požadavky zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a vyhlášky MV č. 177/2000 Sb.. Pokud žádá občan o nový OP z důvodu změny rodinného stavu, změny místa trvalého pobytu, musí doložit tuto změnu předloží potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně rodinného stavu sňatkem, rozhodnutí okresního soudu o rozvodu, úmrtní list manžela manželky. Matričnímu úřadu občan nahlásí také ztrátu občanského průkazu, poškození, zničení. Pracovnice matriky pak vystaví potvrzení o OP, které má platnost dva měsíce. Při podání žádosti o OP při ztrátě, odcizení, zničení občan předloží spolu se žádostí 1 fotografii, rodný list, doklad o rodinném stavu, potvrzení o odevzdání ztrátě, odcizení OP. Vystavení prvního občanského průkazu: O první OP žádají občané mladší 15-ti let, nejdříve však dva měsíce před dovršením patnácti let. K žádosti o OP předloží rodný list, 1 fotografii, doklad o státním občanství tento vystaví p. Alena Budíková na Okresním úřadě Havlíčkův Brod na základě předloženého rodného listu dítěte, občanského průkazu rodiče, oddacího listu rodičů, případně rodného listu rodiče. Doklad o státním občanství může nahradit platný cestovní pas dítěte. Cestovní pasy: Občan starší 18-ti let při podání žádosti předloží platný občanský průkaz, 1 fotografii, případně vrátí neplatný pas. Poplatek za vystavení CP je 200, Kč, doba vyřízení je 30 dní. Na Okresním úřadě Havlíčkův Brod je možné podat žádost o CP s termínem vystavení do 3 dnů poplatek 400, Kč a do 24 hodin poplatek 600, Kč. Občan od 15 do 18 let podává žádost spolu se zákonným zástupcem (zpravidla rodič musí být souhlas zákon. zástupce), předloží občanský průkaz, 1 fotografii, případně vrátí neplatný pas. Rovněž zákonný zástupce předloží svůj OP. Poplatek je 200, 400 a 600 Kč. Za děti do 15 let podává žádost zákonný zástupce (rodič), předloží rodný list dítěte, 1 fotografii a svůj občanský průkaz. Zároveň vyplní čestné prohlášení. Poplatek za CP činí 50, Kč do 30 dnů, 100, Kč do 3 dnů a 150, Kč do 24 hodin. Zapsání dětí mladších 15-ti let do pasu rodičů provádí Okresní úřad Havlíčkův Brod. 3 Žádosti o vystavení OP a CP a bližší informace získáte na matrice. Údaje z evidence obyvatel města k : Počet obyvatel: Ždírec n.d Horní Studenec Benátky Nový Studenec Nové Ransko Údavy Kohoutov Stružinec Celkem 2803 V roce 2000 se ve Ždírci n.d. narodilo 23 dětí, zemřelo 21 spoluobčanů, do Ždírce se přistěhovalo 55 a ze Ždírce se odstěhovalo 33 lidí. Oznámení o prodeji majetku města Na základě žádostí občanů oznamuje město Ždírec nad Doubravou v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města: k. ú. Ždírec nad Doubravou Pozemek v průmyslové zóně II SEVER o výměře cca 1000 m 2 pro výstavbu stavebního dvora. k. ú. Benátky 1. Část pozemku č. parc. 24/23, náves, požaduje odkoupit paní Anna Přibylová, bytem Benátky 37. Důvodem je rozšíření pozemků u rodinného domu. 2. Část pozemku č. parc. 11/20, náves, požadují odkoupit manželé Jan a Martina Královi, bytem Benátky 35. Důvodem je rozšíření pozemků u rodinného domu. k. ú. Kohoutov O prodej pozemku č. parc. 515, cca 6000 m 2, pole, žádají manželé Bohuslav a Alena Vyčichlovi, bytem Kohoutov 16. Důvodem je využití pozemku pro pěstební činnost. MěÚ

4 N A A K T U Á L N Í T É M A Úřední hodiny V poslední době vyvolal televizní pořad diskuzi občanů o úředních hodinách. Také náš městský úřad má stanoveny hodiny, nazývané úřední, kdy má občan zaručené právo být slyšen, podávat žádosti, stížnosti atd. a to osobně u úředníků městského úřadu. Úřední hodiny každé pondělí a středu v rozmezí od 8.00 do hod. stanovila vláda ČR svým nařízením. Toto vymezení úředních hodin však bylo určeno pouze zaměstnancům úřadů, kteří zajišťují výkon státní správy (u nás stavební úřad a matrika). Nejde o zákon, ale přece i toto nařízení sjednotilo úřední hodiny všech státních a obecních úřadů. Pamatujeme si, že do tohoto vládního nařízení byly stanoveny tyto hodiny např. na okrese Žďár n.s. v pondělí a středu, ale na okrese Havl. Brod na úterý a čtvrtek. Právě tento chaos vyřešilo ono nařízení, které navíc stanovilo pouze minimální rozsah úředních hodin. V jejich rozšíření na jiné dny v týdnu toto nařízení nebrání. Ždírecký úřad, ač se někomu zdá možná zbytečně přeplněn úředníky, patří k úřadům malým. Má to svoje výhody, ale také nevýhody. Představte si situaci, která u nás byla do roku 1998, kdy výkon stavebního úřadu zajišťoval jediný zaměstnanec. Každá dovolená a nemoc tohoto úředníka ohrozila chod úřadu. Že stavební úřad má povinnost dohlížet nad stavbami, provádí kolaudace apod., je samozřejmé. Občasná účast zaměstnanců na školení k novým zákonům a vyhláškám je také nutností. Kdy má toto vše úředník vykonávat? Samozřejmě, že mimo úřední dny, tedy v úterý, čtvrtek a pátek. Nechci polemizovat o tom, zda jsou úřední dny v souladu se zákonem, či nikoliv. Pro nás, úředníky úřadu, který musí zajišťovat servis občanům, to znamená, že v tyto úřední dny najdete na pracovišti úřadu právě toho úředníka, kterého potřebujete. Vedení města, t.j. především rada města, se snaží zajistit to, aby každou práci na MěÚ uměli zastat nejméně dva úředníci. To se týká zejména stavebního úřadu, matriky a evidence obyvatel. Přijde li někdo na úřad mimo úřední hodiny, protože prostě nemá jindy čas, není nikdy odmítnut. Hrozí pouze právě ono nebezpečí, že nenajde určitého úředníka na svém pracovišti, protože má třeba právě dovolenou. Takže úřední hodiny, tak jak je výše již uvedeno, berte pouze jako určitá pravidla, rozhodně ne dogma. Chalupáři a občané, kteří pracují celý týden mimo Ždírec si mohou telefonicky dohodnout schůzku k vyřízení svých záležitostí kdykoliv mimo úřední hodiny. Úředník musí mít vždy na paměti, že je na úřadě pro lidi a já jsem přesvědčen, že ve Ždírci tomu tak je. Bude li se každý úředník držet tohoto přikázání, je předem vyřešeno 90% problémů. Úřední hodiny MěÚ: Pondělí a středa hod. Pracovní doba MěÚ: Pružná s nástupem do zaměstnání od 6.30 hod., konec pracovní doby do hod. Zaměstnanci zajišťující službu občanům v úřední dny (stavební úřad, matrika, výběr poplatků) mají stanoven v pondělí a středu začátek pracovní doby v 8.00 hod. J. Martinec Sčítáme se pro nové tisíciletí 4 K 1. březnu 2001 se uskuteční sčítání lidu, domů a bytů (SLDB). Bude to osmé sčítání od r (vznik ČSR) a vůbec první od vzniku samostatné České republiky. Naposledy se informace o obyvatelstvu zjišťovaly v roce Sčítání proběhne k půlnoci z 28. února na 1. březen, je součástí celosvětového sčítání. Na základě doporučení OSN se totiž na přelomu století sčítá většina zemí světa. Otázky, na které budou občané ČR odpovídat, respektují doporučení Evropské unie. To proto, aby výsledky sloužily i k potřebným analýzám a porovnání jednotlivých států. Jaký to má smysl? Nelze informace zneužít? Nelze údaje zjistit jinak z evidence obyvatel, z katastru nemovitostí apod.? Nelze. Bez sčítání lidu se zatím obejdou jen některé vyspělé země, kde lze údaje o obyvatelstvu získat z kvalitních registrů. Takové by postupně měly vzniknout i u nás. Cílem sčítání je získat údaje, které nelze zjistit z žádného jiného zdroje. Takové údaje jsou nezbytnou podmínkou pro kvalitní rozhodnutí nejen orgánů státní správy, obcí, ale i dalších institucí. Na výsledky sčítání čekají města a obce, neboť daně, které dostávají jako příjem do rozpočtu se budou rozdělovat podle počtu obyvatel. S výsledky sčítání budou pracovat vědecké ústavy, vysoké školy a mezinárodní organizace. Kromě využití základních údajů o počtu a složení obyvatel je možné podle výsledků sčítání cíleně zaměřit sociální pomoc státu. Získané údaje slouží také pro rozhodování o výstavbě bytů se státní pomocí, technické vybavenosti a bytových potřebách lidí vůbec. Data se využívají také pro rozšiřování možností vzdělanosti, při rozhodování o potřebnosti, kapacitách a zaměření školských, sociálních, zdravotnických a jiných zařízení, získají se klíčové údaje pro dlouhodobé řešení politiky zaměstnanosti, pro funkční veřejnou dopravu. Statistici spolu s pracovníky okresních úřadů a obcí, kteří celou akci zabezpečují, věří, že drtivá většina obyvatel smysl sčítání pochopí a postaví se k němu pozitivně. Úřa-

5 N A A K T U Á L N Í T É M A dy nemají zájem občany obtěžovat či dokonce trestat, ale pouze sečíst, jak jim ukládá zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, který schválila poslanecká sněmovna v červnu Podle zákona se zjišťuje 26 údajů o každé fyzické osobě, 18 údajů o bytě a 12 údajů o domě. Otázky jsou jednoduché, v případě nejasností stačí nahlédnout do vzoru či vysvětlivek, případně požádat o radu sčítacího komisaře. Sčítání podléhá nejen každý obyvatel České republiky, ale také každý, kdo má trvalý nebo dlouhodobý pobyt v České republice a všichni cizinci, kteří jsou v rozhodném okamžiku na našem území. Sčítá se každý dům, určený k bydlení a to i neobydlený, a každý, byť neobydlený byt. To znamená, že všichni, kdo jsme přítomni na území České republiky v daném okamžiku, kterým je půlnoc z 28. února na 1. březen letošního roku, vyplníme Sčítací list osob. Bytový list bude vyplňovat uživatel bytu. Pokud je byt neobydlený, přechází tato povinnost na vlastníka domu, bytu nebo správce. Vlastník nebo správce domu pak vyplní také Domovní list. Sčítací list osob obsahuje otázky týkající se především základních demografických charakteristik, jako pohlaví, věk, rodinný stav či počet dětí. Druh ekonomické činnosti, postavení v zaměstnání, dojížďku do práce. Dále pak údaje o národnosti, mateřském jazyce, náboženském vyznání či dosaženém vzdělání. Domovní list, který vyplní pouze vlastník nebo správce domu, obsahuje otázky o technickém vybavení domu, druhu vlastnictví a počtu bytů. Bytovým listem se zjišťuje například velikost bytu, způsob vytápění, či vybavení domácnosti, např. osobními automobily, telefony či osobními počítači. Roznášku (poslední dekáda února) a sběr tiskopisů (první polovina března) provedou osobně sčítací komisaři, které jmenuje Český statistický úřad na základě přihlášek z měst a obcí. Vyplněné sčítací listy je možné také vložit do obálky s nápisem sčítání a osobně doručit na městský úřad. Sčítací komisař se prokazuje služebním a občanským průkazem a vstoupit do bytu smí jen na pozvání sčítané osoby. Seznam sčítacích komisařů a revizorů bude zveřejněn nejpozději 15. února Každý se tak může předem seznámit se jménem toho, kdo navštíví jeho domácnost. Osoby, které přijdou do styku s konkrétními daty, budou přísně evidovány, aby se zabránilo nezjistitelnému úniku informací. Před zahájením prací na sčítání podepíše každý sčítací komisař slib mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení prací souvisejících se sčítáním. Za její porušení se sčítací komisař vystavuje trestnímu stíhání nebo přestupkovému řízení s pokutou. Všechny sčítací tiskopisy budou po převedení všech údajů do číselných kódů skartovány. Předběžné výsledky sčítání budou k dispozici už v polovině letošního roku a v následujících letech budou průběžně zveřejňovány definitivní výsledky. Český statistický úřad Bankomat ve Ždírci n.d. V lednovém vydání NN jsem čtenáře informoval o instalaci bankomatu v přístavku budovy kina. V době uzávěrky únorových novin bankomat není, bohužel, stále ještě v provozu. Proč? Protože je stále dost lumpů, kteří se místo práce živí krádežemi a bankovnímu loupežemi. Z informací médií vidíme, jak přibývá přepadení bank a také zaměstnanců spořitelny, kteří doplňovali hotovost do bankomatu. A to je hlavní důvod proč ždírecký bankomat není doposud v provozu. Česká spořitelna hodlá daleko lépe zajistit 5 právě transport a následné vložení peněz do bankomatu. Mějme tedy trpělivost se spuštěním bankomatu. Lidské životy za to přece stojí. J. Martinec Odpadové hospodářství Ždírec n.d. srovnání roku 1999 a r Podle hlášení o produkci odpadů ve Ždírci n.d. v r a 2000 uvádím množství tříděných odpadů podle kategorií: r r pneumatiky 175 kg 200 kg papír 7800 kg kg sklo kg kg plasty kg kg železo kg kg televize, radia 1290 kg 2400 kg monočlánky 1 kg 5 kg plech. od barev 1470 kg 3350 kg textil 1300 kg 100 kg Komunální odpad (popelnice, velkoobjemové kontejnery) r r ,089 t 321,263 t Půjdeme li pro srovnání až k r. 1998, zjistíme, že se úroveň třídění odpadů zvyšuje. Příklady množství některých druhů: papír 4800 kg sklo kg plasty 7340 kg Mnoho spoluobčanů si zřejmě umí představit důležitost třídění ve vztahu k zatěžování skládek. Kupříkladu kg vytříděných plastů určených zpět do výroby by tyto skládky zatížilo zhruba 821,500 m 3 prostoru. Ing. Miloslav Gajdorus Jak postupovat při zateplení domu Rada odborníka může znamenat podstatnou úsporu za vytápění. (pokračování na str. 6)

6 N A A K T U Á L N Í T É M A (pokračování ze str. 5) Náklady na vytápění za posledních 10 let výrazně vzrostly. Lidé se snaží nahradit elektřinu, plyn a uhlí. Ukazuje se však, že dalších nejméně 30 let se způsob získávání energie výrazně nezmění. Ceny za vytápění tedy porostou i v budoucnu. Řada domů je postavena tak, že mnoho draze zaplaceného tepla bez užitku uniká. Jak však zjistit kudy uniká nejvíce tepla a které kroky přinesou největší užitek? Majitel domu zpravidla řeší několik ožehavých otázek. Kudy uniká nejvíce tepla? Jakou technologii izolace zvolit? Jaký materiál použít? Jak izolaci provést? Moderní úspěšné společnosti se poučily ze zahraničí a kromě výrobků poskytují zákazníkům také kvalitní poradenský servis. Odborníci rádi přijedou přímo na místo, provedou hodnocení stávajícího stavu domu a navrhnou řešení. Ti nejlepší tuto službu poskytují na vysoké úrovni a často bezplatně jako propagaci dobrého jména společnosti. Jak je poznáte? Na svých letáčcích neslibují za poradenství dárky nebo večeře. Jestliže organizují poradenský večer, vždy vám sdělí program. Nikdy nezvou formou Přijďte na večeři a dostanete dárek, ukážeme vám úžasný výrobek. Jejich cílem není zákazníka obrat během 30 minut o větší či menší částku peněz, ale seriózně poradit. Je vůbec nutné se radit o způsobu zateplení domu? Není jednodušší objednat si stejnou izolaci jako soused nebo kamarád? Ti často již zaizolovali a jsou spokojeni. Je třeba upozornit na fakt, že každý dům je jiný. I u bezprostředně sousedících domů jsou vždy použity různé materiály, jiná krytina, obyvatelé využívají místnosti k jiným účelům. Proto je třeba vždy navrhnout zateplení přímo na podmínky konkrétního domu. Tepelná izolace domu často představuje značný obnos peněz a má fungovat po dlouhou dobu. Pro dobrou funkci je třeba vždy vyřešit mnoho detailů a to není možné udělat po telefonu. Šetřit na vytápění je současný trend. Moderní pohled na bydlení je spojen s pojmem zateplení. Není to žádná věda. Odborná rada v pravou chvíli na správném místě může rozhodování velmi ulehčit a také zlevnit. Ing. Radim Vaněk, Izolace Polná Úřadovna České pošty s.p. ve Ždírci n.d. otevřena V pondělí 22. ledna se uskutečnilo slavnostní otevření nové úřadovny pošty ve Ždírci a v úterý 23. ledna již úřadovala pošta v novém i pro širokou veřejnost. Jsme rádi, že se podařilo na podzim roku 1999 přesvědčit vedení České pošty, závodu Východní Čechy, jmenovitě ředitele ing. Bakeše o potřebě nových prostor pošty ve Ždírci a o ideální příležitosti umístit poštu do nově budovaného objektu. Vedení pošty záměru přálo a podařilo se téměř nemožné. Během 2 měsíců zajistit potřebné peníze a podepsat smlouvu o sdružení prostředků na výstavbu. Přejme tedy zaměstnancům pošty, aby se jim dobře pracovalo v hezkých prostorách a občanům, aby byli se službami pošty 100% spokojeni. Nová adresa pošty: Družstevní 569, telefon: Pracovní doba pošty: pondělí pátek hod. Za provoz pošty odpovídá vedoucí paní Eva Němcová. J. Martinec Výstavba nájemních bytů ve Ždírci n.d. 4. ledna proběhla kolaudace prvních 16 bytů v nové bytovce, výstavba 18 bytů je zahájena a město již v této době připravuje další výstavbu nájemních bytů. Důvodem je poměrně stálý zájem o nájemní byty, což potvrzuje celkem bezproblémové obsazení právě budované 18 bytovky. Město požádalo stát opět o dotaci výstavby 34 bytů. Předpoklad je ten, že výstavba bude rozdělena opět do dvou etap. Představa je taková, že další byty budou situovány do třípodlažních objektů po maximálně 10 bytech s tím, že třetí podlaží bude v podkroví domu. Domy budou budovány v blízkosti stávající výstavby rodinných domků směrem k Novému Ransku a úkolem architekta je umístit stavby citlivě do prostoru právě ve vazbě na sídliště rodinných domků. Předpokládáme v budoucnosti i možnost výstavby garáží pro nájemce bytů a zřízení malých zahrádek tak, aby nájemníci sice bydleli v bytovce, ale měli výhody venkovského bydlení. Městský úřad již nyní soustřeďuje přihlášky zájemců o výstavbu a proto, máte li zájem, podejte si na MěÚ přihlášku o byt co nejdříve, ať je znám zájem o počet bytů a jejich velikost. Financování výstavby předpokládáme osvědčenou formou, tedy příspěvek státu ve výši 320 tis. Kč na byt, dále založení bytového družstva nájemníků, kteří uhradí část ceny bytu (50% ceny po odečtení státní dotace, t.j. od 200 do 350 tis. Kč) a dofinancování stavby pomocí hypotečního úvěru opět ve výši od 200 do 350 tis. Kč na byt. Ztráty a nálezy J. Martinec Nejnovějším přírůstkem sbírky nálezů je horské kolo, které MěÚ odevzdala policie. Klíče všeho druhu tvoří i nadále základ sbírky věcí ztracených a nalezených. 6

7 Z činnosti místních spolků Sbor dobrovolných hasičů bilancoval SHD Ždírec n.d. se sešel na své výroční valné hromadě 13.1., aby zhodnotil svoji činnost v uplynulém roce. Ze zprávy o činnosti starosty a velitele vyplynulo, že hlavní úkoly se dařilo úspěšně plnit a hasiči zasáhli nebo pomohli, kde bylo potřeba. Prvořadým úkolem pro letošní rok je pokračovat v započaté činnosti pohotovostí k výjezdu jednotky požární ochrany II. kategorie v počtu 12 čl. s výjezdem do 5 min. (JPO II) a výjezd JPO III do 10 min. k zásahu. Dále pečovat o svěřenou techniku a výchovu mladých hasičů, našich nástupců. Za činnosti členům poděkoval starosta a velitel sboru. V diskusi poděkování a uznání za činnost vyjádřil starosta města p. Martinec, místostarosta p. Gajdorus a člen VV OSH p. Josef Šťastný. Počet výjezdů a požárů stoupá, což není zrovna potěšitelné. Hasiči apelují na větší zodpovědnost a dodržování bezpečnostních zásad pro používání ohně, topidel a tepelných spotřebičů, skladování hořlavých materiálů a kapalin. Tam, kde je pořádek a řád, oheň nemá šanci (pokud nejde o úmysl). SHD má v současné době celkem 77 členů dospělých, z toho 25 zařazených v JPO II a III. U sboru pracuje i kroužek mladých hasičů v počtu 25 dětí. Stálé zdraví a mnoho úspěchů v tomto roce přejí hasiči. Josef Plíhal, starosta SDH Tak, jak bilancoval ždírecký hasičský sbor, tak hodnotili svoji práci i hasiči na Kohoutově, ve Studenci, na Novém Ransku a v Údavech. Zástupci města se zúčastňují pravidelně výročních valných hromad hasičů a jsou dobře informováni o jejich činnosti. Zejména novoranečtí, studenečtí a údavští hasiči působí aktivně, zúčastňují se soutěží v požárním útoku, spolupomáhají organizovat a zajišťovat veřejný život, kulturní a sportovní akce. Prostě hasiči o sobě dávají stále vědět a to je dobře. Všem hasičům (a hasičkám) patří za jejich veřejnou angažovanost poděkování. J. Martinec 42 let činnosti ZO Českého zahrádkářského svazu Ždírec n. Doubravou Na začátku 3. tisíciletí bychom chtěli seznámit čtenáře NN s činností naší ZO Českého zahrádkářského svazu. Je jistě dosti občanů našeho města, kteří ani netuší a nevědí, že zde máme nějaký zahrádkářský spolek. Spolek vznikl a byl založen v roce Tenkrát se několik nadšenců rozhodlo, že tento Spolek založí. Zájem o tuto činnost si přinesli již ze školy. Na místní škole učitelé, především tehdy řídící Kolář, učili žáky pěstovat stromky, tehdy hlavně jabloně, a to ze semen přes roubování a očkování a každý, kdo o toto jevil zájem, si odnesl domů na zahrádku ovocný stromek. Zájem o ovocnaření si přenesli do dalších let a to bylo základem později i k založení zahrádkářského spolku. Ti, kteří stáli u zrodu organizace, nechtěli si své zkušenosti ponechat jen pro sebe, ale radou i pomocí přispět i ostatním, kteří o tuto činnost projevili zájem. Byla v té době založena i ovocná školka, kde byla možnost naučit se stromky očkovat i roubovat. O řádné rozvinutí této činnosti se nejvíce zasloužili přátelé Černý, Pikl, Ressel, Kamarád, Ondráček, Bílek Jos., dále Kasal, Málek, Jirka, Fiala a jiní. Zájem v té době o nově založenou organizaci rostl a přistupovali do ní i z okolí, 7 hlavně z Krucemburku a Starého Ranska. Činnost v té době byla bohatá, pořádaly se zájezdy na výstavy jak ovoce, tak květin i zeleniny i k soukromým pěstitelům. Zajíždělo se tehdy do výzkumných ústavů, jako třeba do Holovous, do Prahy i jinde na Moravě. Na přednášky byli často zváni vyhlášení odborníci a to se brzy odrazilo v tom, že po nějakém čase mohly býti pořádány výstavy ovoce a zeleniny. Někteří jako kupř. Ressel a Ondráček se převážně věnovali na svých zahrádkách květinám a koniferám. Byl obstaráván nákup stromků a keřů a umělých hnojiv. Též se organizačně zajišťoval výkup padaných jablek a výkup drobného ovoce. V té době se začaly na zahradách rozšiřovat skleníky, ty umožnily vypěstovat dostatek zeleniny pro vlastní potřebu. Přítel Černý se zasloužil o výsadbu okrasných keřů a růží na mnoha místech tehdejší obce. V tom se později pokračovalo a dnes se o zeleň v našem městě stará několik pracovníků a starají se velmi dobře. Postupem času se zlepšila úprava a vzhled našich zahrad a tím i vzhled celé obce. Velkou práci odvedli zahrádkáři při budování moštárny. Bylo odpracováno mnoho hodin při vnitřních úpravách budovy a na vybavení zařízení. Zde je na místě vyzdvihnout přítele Kasala, který byl celé akce hlavním organizátorem. Zajišťoval potřebný materiál i brigádníky, takže práce plynule a zdárně pokračovala. Ještě dnes se práci okolo moštárny věnuje i přes svůj vyšší věk. Moštárna od svého založení zpracovala tuny ovoce, převážně padaných jablek a vylisováno bylo tisíce litrů moštu. Obsluha pracuje vzorně, často do pozdních odpoledních hodin. O moštárnu je zájem ze širokého okolí a vesměs všichni jsou spokojeni a rádi se vrací. Spolek má velkou zásluhu na zřízení zahrádkářské osady u Boroviček, kterou současní uživatelé mají ve svém vlastnictví, jistě ke své (pokračování na str. 8)

O svatém Tomáši sníh bředne na kaši

O svatém Tomáši sníh bředne na kaši ÈÍSLO 112 Březen, jako prvý měsíc jara, ještě do dnešních dnů nemůže zapomenout lednu, že mu v roce 46 před naším letopočtem odňal právo na první křeslo roku. Vzpomene li si na to, ukončí matějské oteplení

Více

ZO Českého svazu žen ve Ždírci nad Doubravou pořádá. v sobotu 14. října 2000

ZO Českého svazu žen ve Ždírci nad Doubravou pořádá. v sobotu 14. října 2000 ÈÍSLO 107 ØÍJEN 2000 CENA 2, Kè Ř Í J E N S měsícem říjnem na stává již skutečný pod zim. Bývá velmi proměn livý, občasné chladné plískanice stří da jí slunečné hřejivé dny a inverze způsobuje trvalejší

Více

ÚNOR 2004 ÚNOR 2004. Výběr ze zápisu z 28. schůze rady města z 7. 1. 2004

ÚNOR 2004 ÚNOR 2004. Výběr ze zápisu z 28. schůze rady města z 7. 1. 2004 www.zdirec.cz roèník XIV. ÈÍSLO 144 ÚNOR 2004 CENA 2, Kè ÚNOR 2004 únor je doba nebezpečná, která zahradníka ohrožuje holomrazy, sluncem, vlhkem, suchem a větry; tento nejkratší měsíc, tento záprtek mezi

Více

Říjen. Povodně ještě jednou... ØÍJEN 2002

Říjen. Povodně ještě jednou... ØÍJEN 2002 roèník IX. ÈÍSLO 129 ØÍJEN 2002 CENA 2, Kè Říjen Je tu podzim a listí šustí Listí stromů zlátne a po špičkách k nám přišel podzim. Vychutnejme jeho atmosféru plnou vůní a barev a zaposlouchejme se do jeho

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

L É T O budiž pochváleno!

L É T O budiž pochváleno! ÈÍSLO 117 ZÁØÍ 2001 CENA 2, Kè L É T O budiž pochváleno! Ano, budiž pochváleno za těch alespoň několik slunných dní, kdy se nám teplota vyšplhala na 30 st. Srpen je vždy vrcholem léta, září je už jen loučení

Více

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007 www.zdirec.cz Cena 5, Kè ČERVENEC, SRPEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 182 Léto je fajn A s ním i dny prázdnin a volných dnů. Celý rok se těšíme, až nastane ta správná chvíle a my vyrazíme na chaty, chalupy,

Více

ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 227. Zasedání zastupitelstva a rady města. Pozvánka na 5. zasedání. města 8. 9. 2011

ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 227. Zasedání zastupitelstva a rady města. Pozvánka na 5. zasedání. města 8. 9. 2011 www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 227 Rekonstrukce pavilonu MŠ je v plném proudu. Foto: archiv města Škola už opět otvírá své brány a po prázdninách vítá všechny žáčky. První školní den

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145

BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145 www.zdirec.cz Cena 2, Kè BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145 Březen, to je zima nezima a jaro nejaro. Denního světla pomalu přibývá, ale na čvachtavé vycházky do přírody není zrovna nálada. Hezky doma a

Více

Čas čarovných vůní...

Čas čarovných vůní... www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy,

Více

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje...

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje... www.zdirec.cz Cena 5, Kè ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 199 Závěr zimy Občas krajem zavane vůně jako příslib jara a sluníčko se směje o něco veseleji a déle. Sluníčko pozvolna získává na síle, ale i tak nám

Více

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 www.zdirec.cz Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a

Více

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 www.zdirec.cz Cena 5, Kè BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 Probouzení do jara Po měsících šedivé zimy a chladu, kdy naše energie povážlivě klesla, se nám právě teď nabízí opačná šance. Inspirováni přílivem

Více

Slunce, světlo a vůně...

Slunce, světlo a vůně... www.zdirec.cz Cena 2, Kè KVĚTEN 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 169 Slunce, světlo a vůně... Konečně je tady květen, měsíc lásky! Snad žádné jiné období v roce neútočí tak intenzivně na naše smysly. Vzduch je naplněn

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

PROSINEC 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 153

PROSINEC 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 153 www.zdirec.cz Cena 2,- Kè PROSINEC 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 153 Venku sníh zahalil krajinu do bíla. Doma praská oheň v kamnech a na plotně voní purpura. Vládne čas rozjímání, prastarých tradic, ale i těšení

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

ČERVEN 2011. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225. Pronájem bytu 3+1 v Údavách. Výběrové řízení na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení

ČERVEN 2011. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225. Pronájem bytu 3+1 v Údavách. Výběrové řízení na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení www.zdirec.cz Cena 5 Kè ČERVEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225 Foto: archiv města První červen je již tradičně svátkem dětí, a my si přejeme, aby byly šťastné. Za celou redakční radu vám, milé děti, přeji k

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče V pondělí 7. února zasedala rada města na své 57. schůzi. Radní se podrobně seznámili s návrhem na odpis pohledávek, který je pravidelně

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

Jsme v předposlední etapě. Na I/23

Jsme v předposlední etapě. Na I/23 8 srpen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Roman Fabeš k rekonstrukci státní silnice: Jsme v předposlední etapě. Na I/23 Prázdninový provoz je každoročně zatěžkávací zkouškou

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Konečně jaro! DUBEN 2011. Pranostiky. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223

Konečně jaro! DUBEN 2011. Pranostiky. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223 www.zdirec.cz Cena 5 Kè DUBEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223 Konečně jaro! Mnozí s radostí odhazují dlouhé kabáty i teplé bundy a přerovnávají své šatníky. Pastelové pupeny na dřevinách, žlutě kvetoucí zlatý

Více

KOSTELEC NAD ORLICÍ. ... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. www.kostelecno.cz. leden 2008

KOSTELEC NAD ORLICÍ. ... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. www.kostelecno.cz. leden 2008 KOSTELEC NAD ORLICÍ leden 2008 www.kostelecno.cz... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. str. 2 Leden 2007 2008 Zpravodaj města SLOVO STAROSTKY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ Vážení občané, dostává

Více