ÚNOR (Podle Josefa Čapka)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2000. (Podle Josefa Čapka)"

Transkript

1 ÚNOR 2000 Vánice, mrazy, sníh skřípe pod nohama a zima řeže do uší. Tu každý snažně miluje teplo kamen a domov s pořádnou střechou nad hlavou. Jestliže je kde se ohřáti, tu je zima dobřejší, než bývá její pověst: je veselá, družná a srdečná. Lyžařům, bruslířům i stavitelům sněhuláků pohodu, radost a zdar, pěkný led a pěkný sníh! Všem vesele červené tváře i nosy, nikoliv však uši namrzlé a napuchlé, které se pak loupají. A aby příliš nezalezlo za nehty (Podle Josefa Čapka)

2 OBECNÍ NOVINY STRANA 2 ÚNOR 2000 obecní úřad informuje Mnoga ljeta zdrávi byli, mnoga ljeta Ïivijó V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: 94 let Ludmila Řezníčková 86 let Josef Kostelecký 85 let Františka Tkáčová 84 let Marie Uhrová 84 let František Klimša 80 let Marie Mičková 80 let Růžena Lhotská 75 let Jaroslav Pustka 75 let Josef Frňka 75 let Jarmila Henzlová 60 let Žofie Chasáková Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky a optimismu do dalších let. OZNÁMENÍ NEP EHLÉDNùTE! Žádáme občany, kteří nechtějí zveřejnit svá životní jubilea v pravidelné rubrice Obecních novin, aby o tom podali na obecní úřad písemné oznámení. Předejdeme tak případným nepříjemnostem. obecní úřad V ZVA OBâANÒM Vlastníte-li sněhovou frézu a budete ochotni za úplatu provádět odklízení sněhu z obecních chodníků, přihlaste se prosím na obecním úřadě. Oldřich Harabiš, zástupce starosty JAK POKRAâUJE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Koncem minulého roku, či po pravdě začátkem tohoto roku, obec obdržela přepracovaný Koncept územního plánu obce. Koncept je materiál, který je podkladem pro rozsáhlé projednávání, kdy každý jak organizace tak také i jednotlivci (občané) mají možnost se ke konceptu návrhu vyjádřit. Je proto v zájmu nás všech tak učinit, abychom byli dobře informováni o záměrech obecního zastupitelstva. Je pochopitelné, že není možné každou připomínku akceptovat, ale na druhé straně, každá připomínka musí být projednána a každý má nárok na odpověď vysvětlení. S ohledem na to, že materiál konceptu je velmi rozsáhlý nedá se předpokládat, a ani není technicky možné, aby každý občan prostudoval návrh konceptu územního plánu v celém rozsahu. Proto bude projednání organizováno následujícím způsobem: 1. přehledný výkres konceptu územního plánu bude vyvěšen na úřední desce OÚ (v přízemí obecního úřadu), 2. podrobný koncept územního plánu bude předložen k nahlédnutí na OÚ v zasedací síni v období od 7. února 2000 do 9. března 2000 vždy v úředních hodinách, tj. v pondělky a středy od 8 do 17 hodin, 3. dne 9. března 2000 bude proveden podrobný výklad o nejpodstatnějších aspektech územního plánu za účasti veřejnosti, zpracovatelů a členů zastupitelstva. Dotazy, které nebude možno zodpovědět přímo, budou zodpovězeny písemně do 3 týdnů. Vzhledem k tomu, že v minulém a dokonce i předminulém roce byli občané v několika článcích informováni o smyslu územního plánu pro obec věříme, že této možnosti využijí. Ing. Jaroslav Menšík, člen obecního zastupitelstva SPOLUOBâANÉ, VùNUJTE POZORNOST TÉTO INFORMACI! Před 1. světovou válkou byla na PARMOVICÍCH provozována umělecká výroba dřevěných hraček, točených i řezaných, produkovala až 106 druhů různých figurek (valach, ovečka a jiné). Domníváme se, že by někdo mohl figurku doma objevit, pokud by se tak stalo, podejte prosím neprodleně zprávu na obecní úřad. Děkujeme. obecní úřad obecní úřad informuje

3 OBECNÍ NOVINY STRANA 3 ÚNOR 2000 ZPRÁVA O âinnosti SBORU DOBROVOLN CH HASIâÒ KUNâICE P. OND EJNÍKEM ZA ROK 1999 Náš sbor měl k 31. prosinci 1999 celkem 72 členů, z toho 44 mužů, 12 žen a 16 dětí. Jeden člen odešel na vlastní žádost, jeden zemřel. I přes některé potíže se podařil sboru kus poctivé práce. Je zde dobrá parta hasičů, kteří do zbrojnice dochází i mimo předem stanovené čtvrtky. Výborně pracuje kroužek mladých hasičů a zásahová jednotka, která má 30 členů a její práci řídí velitel. Členové zásahové jednotky jsou pravidelně školeni o nebezpečích, která číhají při požáru. Jedenáct vybraných mužů se každý rok podrobuje výcviku s dýchací technikou. Tento probíhá na zkušebním plynovém polygonu hasičské školy ve Frýdku-Místku. Můžeme vás ubezpečit, že to není procházka růžovým sadem. Velitel, jeho dva zástupci, tři strojníci a preventista se musí pravidelně zúčastňovat školení, která organizuje Záchranný hasičský sbor ve Frýdku Místku. To, co nás v dnešní době nejvíce tíží, je vyřešení svolávacího zařízení, a to především v noci. Dále je velmi důležité dovybavit jednotku přilbami, ochrannou obuví a pokud se najdou prostředky i dalšími ochrannými plášti. Vyjížděli jsme k pěti požárům, z toho čtyři byly na katastru naší obce. 27. března požár kůlny v Kolibách, 4. prosince požár rodinného domku, 26. prosince vznícení sazí v komíně, 29. prosince požár soukromé kotelny v budově kina, 5. dubna byli naši hasiči přivoláni k požáru stolařské dílny ve Frýdlantě nad Ostravicí. U všech těchto požárů se osvědčila jak dýchací technika, tak i vysílačka integrovaného záchranného systému. Jednotka asistovala také u dvou dopravních nehod, likvidovala vosí hnízda v rodinném domku a hnízdo sršňů v MŠ Dolní. Dne 8. května se u nás uskutečnilo 1. kolo soutěže okrsku v požárním sportu. Postup do 2. kola si vybojovali naši muži. To se konalo 11. července ve Frýdku Místku, zde se umístili na 6. místě. Také se zúčastnili během roku čtyř pohárových soutěží. Prováděli ukázky zásahu staré i nové techniky na dni dětí u ZŠ a při významných výročích v Kozlovicích a Ostravici. Z kulturních akcí jsme uspořádali tři diskotéky s dobrou účastí návštěvníků. V květnu byla sloužena mše za zemřelé i živé naše členy. Někteří členové byli přítomni na primiční mši našeho člena Ladislava Stanečky. Dne 10. září zajišťovali naši členové službu při akci Beskydská studánka. Na konci roku byl uspořádán turnaj ve stolním tenise a jiných společenských hrách. Po dohodě s obecním úřadem jsme provedli 2krát sběr železného šrotu. Přes všechnu tuto činnost největší díl naší práce patří údržbě hasičské techniky, výzbroje a výstroje. Nyní několik vět o kroužku mladých hasičů. Jeho členové se scházejí jednou týdně, pravidelně cvičí a připravují se na soutěže. Mladí hasiči se zapojili do okresní hry Plamen, kde získali pěkné 3. místo. Zúčastnili se také několika pohárových soutěží, uspořádali turnaj o mistra střelců ze vzduchovky. Absolvovali dvoudenní výlet na Morávku, kde spali pod širákem, navštívili soukromé hasičské muzeum na Ostravici. 23. října se zúčastnili prvního kola dalšího ročníku hry Plamen, jedná se o soutěž požárnické všestrannosti, zde se umístili na 2. místě v okrese. Děkujeme obecnímu úřadu a všem občanů Kunčic za přízeň a spolupráci. Hasiči HASIâI INFORMUJÍ ROZMRAZOVÁNÍ V zimním období, kdy dochází k náhlému snížení venkovních teplot, nejsou organizace ani občané na tento pokles důsledně připraveni. Dochází pak k rozmrazování vodovodních potrubí, dopravních prostředků, přístrojů, strojů a armatur. Při požadavku k zvláště rychlému obnovení provozu těchto zařízení dochází velmi často ke vzniku požárů. Ze statistiky požárnosti jsou známy případy, kdy došlo k vyhoření zemědělských objektů, případně k otravě dobytka kysličníkem uhelnatým. Příčinou bylo rozmrazování zapálením slámy, kterou se potrubí obložilo. Také nejeden automobil shořel v důsledku rozmrazování otevřeným ohněm. Přitom známe mnoho bezpečných způsobů rozmrazování, které však občané nepoužívají jen proto, že trvají o chvilku déle. Jedná se o rozmrazování horkou vodou, párou, popř. horkým pískem naplněným do různých obalů. Je možné též použít elektrické topné kabely určené přímo k rozmrazování. Při uvedeném způsobu, kdy vyloučíme působení otevřeného ohně, lze vzniku požáru bezpečně předejít. Hasiči Z MATE SKÉ KOLY HORNÍ Když se nejstarší děti v mateřské škole těší na zápis do 1. třídy základní školy je to znamení, že uplynula polovina školního roku. Při ohlédnutí za prvním pololetím probíhajícího školního roku na Mateřské škole Horní lze konstatovat, že nově vzniklé aktivity pro děti byly šťastně zvoleny. Od října r probíhající kurz anglického jazyka pro předškolní děti je malými účastníky oblíben. Pod vedením lektorky paní Kuchařové dělají pokroky, při hravé formě učení čas rychle ubíhá, dětem se často nechce odcházet.

4 OBECNÍ NOVINY STRANA 4 ÚNOR 2000 Děti se velmi těší na vycházky a chvíle povídání ať v přírodě nebo nad fotografiemi v kroužku malých ochránců přírody s názvem Brouček. Mimo jiné zdobily vánoční stromeček zvířátkům v lese, doplňují pravidelně krmelec v lesíku za nádražím kaštany, žaludy a senem, prohlédly si některé chráněné stromy, dřevěný kostelík. Z častých chvílí u klavíru s písničkami se rodí malý pěvecký sbor, spolu s dětmi mu najdeme název. V předvánočním čase pekly děti s paní učitelkou Zelovou perníčky, v mateřské škole vyzdobené výrobky dětí, přivítaly Mikuláše s doprovodem anděla, který rozdával dárečky. Mikuláš vyhověl přání dětí vysloveného v úvodní písničce a nechal čerta za dveřmi ten tam pořádně hartusil. Vánoční čas nastal vyzdobením vánočního stromečku, přednášením básniček, tančením a zpíváním koled pro rodiče. Za nadílku hračky poděkovaly děti přáníčky Obecnímu úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem a sponzorům. Na televizní pořad Kouzelná školka reagují děti často výtvarným projevem, ke kterému dává podnět Dáda či pohádková babička. Jednu z kolektivních prací chystáme k odeslání do uvedeného televizního pořadu. Poslední den 1. pololetí školního roku bude prvním dnem kurzu předplavecké výchovy pro skupinu starších dětí tradičně proběhne na krytém bazénu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tady děkujeme vedení Základní školy Karla Svolinskéího v Kunčicích pod Ondřejníkem za umožnění přepravy dětí naší mateřské školy autobusem spolu se školáky. Půle školního roku přinesla změnu do pedagogického obsazení Mateřské školy Horní. Do důchodu odešla paní učitelka M. Chasáková, na její místo nastoupila paní učitelka Gabriela Kropáčová z Frýdlantu nad Ostravicí. Přejeme ji, ať se ji v naší mateřské škole líbí. A co přejeme dětem? Hlavně zdraví, aby si mohly společně s kamarády v mateřské škole zpívat tu svoji oblíbenou: Máš-li radost a víš o tom Vedení Mateřské školy Horní. My tři králové jdeme k vám... Z pásma Valašský betlém. Zleva T. Daníček, Š. Kořený, M. Kokeš z dramatického kroužku základní školy. ZÁKLADNÍ KOLA KARLA SVOLINSKÉHO V KUNâICÍCH POD OND EJNÍKEM INFORMUJE o výchovných a vyučovacích výsledcích za 1. pol. školního roku Podle jednání pedagogické rady ze dne 25. ledna t. r. prospělo 198 žáků, 1 neklasifikována pro dlouhodobou nepřítomnost. Nejúspěšněji si počínali následující chlapci a děvčata na I. stupni ZŠ se samými jedničkami: V 1. ROČ.: E. Bartoníčková, Z. Gruberová, O. Holinka, Š. Hrubišová, D. Heryánová, M. Tabach, V. Ševěček, M. Řezníčková, Michaela Řezníčková, N. Tichá, J. Halla, V. Tymlová, M. Ondruchová, D. Rybářová, E. Jurková, K. Vyroubalová VE 2. ROČ.: M. Majer, S. Byrtusová, M. Pokorná, J. Bartošík, V. Štefková, J. Černoch, K. Petrová, M. Holinková VE 3. ROČ.: T. Brišová, Š. Gajdůšková, Š. Kořený, B. Kunášová, O. Michna, L. Svobodová, A. Sladký VE 4. ROČ.: D. Ondryáš V 5. ROČ.: A. Hrubišová, P. Lazar, A. Muras, L. Svobodová, L. Štefek, M. Závodná Na II. stupni ZŠ prospěli s vyznamenáním: V 6. ROČ.: A. Pilmajerová, V. Adámková, L. Machálková, K. Magnusková, M. Grebíková, P. Kahánková, R. Maralík, T. Byrtus, E. Slaninová, N. Mazochová, E. Káňová V 7. ROČ.: A. Daníčková, M. Dobiáš, J. Homolová, M. Hrubá, C. Hrubiš, A. Klímková, J. Kotková, M. Kuchařová, M. Mališová, A. Marek, R. Michna, A. Parmová, L. Šigutová, R. Tománek V 8. ROČ.: J. Čechová, V. Kahánek, D. Zátopková, M. Čajánková, R. Oprštěný V 9. ROČ.: J. Hrubá, M. Klímková, A. Marková, V. Tobolová, N. Petrovská Na škole bylo uděleno celkem 35 pochval za mimořádnou aktivitu žáků ve vyuč. procesu i v mimotřídních kulturních a sportovních činnostech. VŠEM BLAHOPŘEJEME

5 OBECNÍ NOVINY STRANA 5 ÚNOR 2000 V průběhu prvního pololetí školního roku došlo ke dvěma změnám v učitelském sboru na místo p. uč. M. Harabišové a Jar. Šrámkové byli přijati Mgr. Martin Blažek a Mgr. Ivo Fišer. OHLÉDNUTÍ ZA SOUTùÎEMI Ve školním kole vánočního turnaje ve stolním tenisu se stal vítězem Martin Indrst, žák 9. třídy. Vítězkou novoroční soutěže v aerobicu byla Natálie Petrovská z 9. třídy. Ve školním kole soutěže ve florbalu zvítězilo smíšené družstvo žáků 4. a 5. tř. ve složení: L Štefek, J. Křenek, D. Ondryáš, M. Kokeš, J. Steiner. Zdařilé byly všechny předvánoční akce. ku, kde si děti předaly dárky a zazpívaly si koledy. Po večeři se děti nemohly dočkat přivítání roku Vyslovili jsme novoroční přání a připili si na zdraví, štěstí a přátelství v novém nastávajícím roce. Poté proběhla osobní hygiena a večerka. Děti poprosily o pohádku na dobrou noc, při které postupně po jednom usínaly. Akce končila 18. prosince ráno v 10 hodin, kdy si pro děti přijeli rodiče. Žáci na celou akci vzpomínají dodnes a už se těší na oslavu roku Chtěla bych mnohokrát poděkovat p. M. Štefkové a p. D. Bartošíkové za výraznou pomoc při organizaci vánočního odpoledne, za nevšední krásný vztah k dětem. Za 2. třídu Eva Halatová, tř. uč. PODùKOVÁNÍ Žáci 1. třídy s třídní učitelkou Pavlou Mynářovou děkují panu Petru Běčákovi za výrobu dřevěných destiček používaných v pracovním vyučování. vedení školy Vážení přátelé, jako každoročně, tak i letos připravujeme TRADIČNÍ dětský karneval v neděli 5. března 2000 ve 14 hodin v sále na Huťařství, na který srdečně zveme všechny děti a jejich maminky, tatínky, babičky i dědečky. Věříme, že se nám, stejně jako v předchozích letech, s Vaší sponzorskou pomocí podaří připravit pro děti stejně pěkný ples jako mívají dospělí. Těšíme se na Vaši účast a za spolupráci děkujeme Za výbor ČČK MUDr. Frant. Chovančíková PITNÁ VODA NAD ZLATO Pitná voda nebude za 25 let dostačovat asi miliardě lidí! Shodli se na tom vědci z celého světa. Jsou u nás místa, kde srdce zaplesá, studánky čisté, studánky u lesa. Den už se chystá, modrá jsou nebesa, studánko čistá, Studánko beskydská. Dobře si vzpomínám, a jistě nejsem sám, na dobu, kdy studánky byly nejdůležitějším zdrojem pitné vody. Dodnes jsou některé velmi navštěvované. Vaše laskavé příspěvky je možné zanechat na zdrav. středisku do pátku 3. března dopoledne. VÁNOâNÍ NADÍLKA 2. T ÍDY S P IVÍTÁNÍM ROKU 2000 Ve dnech prosince 1999 si žáci 2. třídy uspořádali zábavné vánoční odpoledne s nadílkou dárků. Využili tělocvičny, kde uskutečnili zápas ve FLORBALU, kterého se zúčastnili rodiče a společně s dětmi se zapojili do utkání. Pak následovala další sportovní klání a soutěžní hry. Velmi hezké bylo posezení u vánočního stromeč- Na výroční členské schůzi 21. ledna 2000 se ochránci přírody dohodli, že budou pokračovat v praktické ochraně přírody. Pro zajištění trvale udržitelného života na naší planetě pomohou přírodě udržet zdroje pitné vody v přírodním prostředí.

6 OBECNÍ NOVINY STRANA 6 ÚNOR 2000 Naším záměrem je u navštěvovaných studánek zajistit rozbor kvality vody, upravit okolí, studánku pojmenovat a stanovit kolektiv, který bude o ni dlouhodobě pečovat. Zapomenuté a znečistěné studánky vypátrat, upravit a obnovit. Není to nápad náš. Loni vyhlásilo Centrum pro děti a mládež ČSOP společně s Lesy ČR dlouhodobou kampaň ZACHRAŇTE STUDÁNKY. Naše loňská BESKYDSKÁ STUDÁNKA měla širší záměr a dala podnět k mezinárodnímu projektu Beskydy bez hranic. Projekt vedle obnovení a zpřístupnění lesních studánek v celé československopolské oblasti Beskyd počítá s prohloubením spolupráce při ochraně beskydské přírody. Byl vypracován naším členem Ing. Alešem Bernatíkem s kolektivem odborníků ze všech tří států a věříme, že bude Evropským Enviromentálním Centrem přijat. Eura, proměněné na české koruny nám umožní zlepšit současný stav nejen studánek, ale pomůže zajistit nové aktivity v celé oblasti Beskyd. S částí projektu zaměřeného na děti a mládež bylo seznámeno Ekocentrum ONDRÁŠ na výroční čl. schůzi 26. ledna na základní škole. I když se nám v Kunčicích pod Ondřejníkem v posledních letech daří zlepšovat životní prostředí, v mezinárodním hodnocení je Česká republika z okolních států na místě posledním. Každý rok vrací ČR nevyčerpané miliardy, protože nemá dostatek vhodných projektů, které by uspěly a splňovaly kriteria strukturálních fondů v konkursech EU. Naše obec si zaslouží, aby v předvstupním období do EU využila všechny možnosti a vedle finančních prostředků získala i nejlepší evropské zkušenosti s ohleduplným rozvojem ekonomiky ve vztahu k přírodě a kulturnímu dědictví. Měli bychom všichni pochopit, že zdravé životní prostředí, zachovaná příroda, kulturní krajina s jejím tradičním hospodařením, tradice, památky to všechno není jen zátěž, náklady či bariéry rozvoje. Naopak je to příležitost, kterou buď využijeme pro budoucí prosperitu naší obce, nebo se staneme anonymním migračním uzlem, kterým každý jen projede do okolních vzkvétajících turistických oblastí a okolních států. Čas je náš nepřítel, ale pokud sjednotíme všechny organizace, podnikatele a občany kolem obecního zastupitelstva, stanovíme společný postup a cíl vybudovat rekreační obec s dokonalým zázemím, kde každý najde všestranné využití, materiální zajištění a malebnou přírodu, věřím, že máme šanci zlepšit podmínky pro příliv návštěvníků, kteří zaplní stávající rekreační zařízení a rozšíří pracovní příležitosti v obci. V současné době můžeme připravovat dobudování rekreačněsportovního areálu s tábořištěm, parkovištěm a tenisovými kurty u vodních nádrží. V budoucnu areál rozšířit a doplnit o fitcentrum v přírodě s celoročním provozem včetně zimních sportů. Současně bychom měli urychleně zachraňovat poslední zbytky kulturního dědictví našich předků. Pro budoucí muzeum shromáždit všechno, co na půdách a stodolách ve starých chalupách ještě zbylo. Je toho ještě mnoho, co nás čeká, včetně kanalizace. Ale jsem pevně přesvědčen, že Komise pro rozvoj obce, kterou vede stavitel naší základní školy p. Ladislav Křenek, nás překvapí komplexním záměrem a generelem, který bude na evropské úrovni. Sám jsem připraven podílet se na jednotlivých projektech. Za Ochránce přírody Miloslav Šrubař, ZO 68/01 ČSOP POLICIE âeské REPUBLIKY, OBVODNÍ ODDùLENÍ FR DLANT N. O. INFORMUJE V měsíci prosinci 1999 byl nápad trestných činů i přestupků menší než v milém měsíci. Na úseku trestných činů došlo pouze k trestnému činu krádeže tím, že dosud neznámý pachatel z budovy restaurace Huťařství odcizil světelnou reklamu na pivo Radegast a rovněž případ požáru rodinného domku na dolním konci obce byl šetřen jako trestný čin. Z přestupků byly zaznamenány pouze tři případy a to, odcizení tašky s doklady, poškození zámku u prodejny Tercie požár v sklepních prostorech kina. Od počátku roku 1999 do konce měsíce prosince došlo v obci k 28 dopravním nehodám, při kterých byly čtyři osoby těžce zraněny, jedna osoba usmrcena a dvě osoby byly zraněny lehce. Rok 1999 na úseku nápadu trestných činů, které byly spáchány na území obce byl nepříznivý vzhledem k tomu, že došlo k nárustu o 33 případů ve srovnání s rokem Pro možnost tohoto porovnání uvádím některé ukazatele Evidováno trestných činů celkem Vloupání celkem Do prodejen Do restaurací Do chat Do rodinných domků Do aut Vloupání do ostatních objektů Krádeže dvoustopých vozidel Krádeže jízdních kol Krádeže ostatní Požáry Ostatní delikty Násilné trestné činy Rovněž u dopravních nehod došlo v roce 1999 k nárůstu u počtu i následků Dopravních nehod celkem usmrceno osob těžce zraněno osob lehce zraněno osob

7 OBECNÍ NOVINY STRANA 7 ÚNOR 2000 Z uvedených rozborů je zřejmé, že ze strany policie bude obci věnována zvýšená pozornost, jelikož množstvím spáchaných trestných činů v obci za rok 1999 se řadí na čtvrté místo po Frýdlantu nad Ostravicí, Čeladné a Ostravici z dvanácti obcí, které patří do působnosti Obvodního oddělení PČR ve Frýdlantě nad Ostravicí. mjr. JUDr. Šrubař PODùKOVÁNÍ Pane starosto dovolte mi, abych Vám i celému Vašemu kolektivu poděkovala za péči a starostlivost o naši maminku paní Aloisii Sobotíkovou. Děkuji Vám, že jste umožnili mamince strávit podzim jejího života v pěkném prostředí pečovatelského domu v Kunčicích pod Ondřejníkem. Péče obecního úřadu o přestárlé občany může být příkladem pro ostatní obce a města. Dík patří pečovatelce paní Čajánkové a jejímu manželovi, kteří se o maminku vzorně starali. Díky jim, maminka bydlela v uklizeném bytě, měla každý den teplou stravu a zajištěné léky. Velký dík chci předat paní MUDr. Chovančíkové a sestře Lence, které ochotně pečovaly o maminku. Poděkování patří všem babičkám z pečovatelského domu, které snášely maminku v dobrém i zlém. Vždy se navzájem povzbuzovaly v každodenních těžkostech stáří. Paní Mýlková, Holáňová, Pospíchalová, Janáčová, Kubínová, Holušová a Patlejchová děkuji Vám, že jste byly vždy k mamince přívětivé a vlídné. Zvláštní poděkování chci vyslovit paní Mýlkové, která byla mamince vždy na blízku, především v posledním roce jejího života, kdy trpěla sklerozou. Paní Mýlková ji vždy psychicky podržela a měly se navzájem opravdu rády. Přeji všem, kteří v pečovatelském domě bydlí a budou bydlet, aby se navzájem snášeli a pomáhali si i v těžkostech, aby vše nezůstalo jen na paní Čajánkové a mohli bydlet v tak hezkém a čistém prostředí až do konce svého života. Vám všem, kteří o staré lidi ve Vaší obci pečujete, přeji zdraví, klid a Boží pomoc. Ještě jednou vše dobré, s díky za celou rodinu DCERA ANNA KUDĚLKOVÁ OZNÁMENÍ VâELA ÒM V sobotu dne 19. února 2000 v 15 hodin se bude konat ve včelařské klubovně v Kunčicích pod Ondřejníkem hodnotící výroční členská schůze. Srdečně zve výbor PODùKOVÁNÍ DĚKUJEME VŠEM PŘÍBUZNÝM, PŘÁTELŮM A ZNÁMÝM, KTEŘÍ SE PŘIŠLI ROZLOUČIT S PANEM JINDŘICHEM GVARDOU ZARMOUCENÁ RODINA VÁŽENÍ OBČANÉ, JSEM TADY ZASE PRO VÁS, JAKO ZAMĚSTNANEC ČESKO RAKOUSKÉ POJIŠŤOVNY, A. S. VÁM NABÍZÍM PORADENSKOU ČINNOST, VELKÝ VÝBĚR POJISTNÝCH PRODUKTŮ A HLAVNĚ PORADENSKOU A ADMINISTRATIVNÍ POMOC PŘI LIKVIDACI ŠKODNÍCH UDÁLOSTÍ Pro informaci: Česko rakouská pojišťovna působí na českém pojistném trhu od roku Jako držitel univerzální pojišťovací licence si vytvořila široké portfolio pojistných produktů, které dnes pokrývá všechny segmenty pojistného trhu. Současná nabídka čítající více než 14 základních druhů pojištění zahrnuje oblasti životního, majetkového a odpovědnostního pojištění fyzických a právnických osob. Česko rakouská pojišťovna je jednou z deseti největších pojišťoven v České republice. Spoluzakladatelem a v současné době majoritním akcionářem Česko- rakouské pojišťovny je rakouská pojišťovna Bundesländer, která byla založena již v roce Pojišťovna Bundesländer vytvořila v roce 1997 společně s dalšími pojišťovnami Raiffeisen a Austria Collegialität největší rakouský pojišťovací holding, který dnes obhospodařuje více než 20% současného pojistného trhu. Druhým akcionářem Česko rakouské pojišťovny se v loňském roce stala Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Česko rakouská pojišťovna je stabilní pojišťovací ústav patřící mezi nejlépe kapitálově vybavené pojišťovny na českém trhu. Dokladem o kvalitě práce a úspěšném působení Česko rakouské pojišťovny, a. s. na českém pojišťovacím trhu je významné ocenění 2. místo za firemní image roku 1998 v kategorii pojišťovnictví. Z produktů ČRP Vám nabízím: životní a úrazové pojištění komplexní celoživotní pojistný program včetně možnosti dodatečného vkládání finančních prostředků, jejich zhodnocování a opětovný výběr během pojistné doby soukromé zdravotní pojištění (denní dávky v pracovní neschopnosti nebo denní dávky při pobytu v nemocnici) majetkové pojištění stavby, rodinné domky, domácnost cestovní pojištění pojištění motorových vozidel pojištění právní ochrany pojištění majetku a odpovědnosti za škody podnikatelů pojištění přerušení provozu u svobodných povolání pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele nestátního zdravotnického zařízení pojištění přepravy zásilek pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce při dopravě zásilek pojištění veletrhů a výstav pojištění lesů stavebně montážní pojištění ZDEŇKA ŠLECHTOVÁ, PRODEJNÍ PORADCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 31, TEL. 0656/

8 OBECNÍ NOVINY STRANA 8 ÚNOR 2000 ZVEME VŠECHNY OBČANY 4. BŘEZNA 2000 DO SÁLU NA HUŤAŘSTVÍ NA I I. S O U S E D S K Ý P L E S KTERÝ POŘÁDÁ FARNOST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM ZAČÁTEK: V 19 HODIN HUDBA: SKUPINA DUO Z FRENŠTÁTU POD RADHOŠTĚM A CIMBÁLOVÁ MUZIKA OSTRAVICA PLES JE URČEN VŠEM VĚKOVÝM KATEGORIÍM OBČERSTVENÍ: VEPŘOVÉ HODY TOMBOLA VSTUPNÉ S MÍSTENKOU A VEČEŘÍ: 50 KČ PŘEDPRODEJ MÍSTENEK 23. A 25. ÚNORA OD 17 DO 19 HODIN NA FAŘE, 27. ÚNORA OD DO 12 NA FAŘE A OD 12 DO 17 HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ BLIŽŠÍ INFORMACE NA PLAKÁTECH SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem odbor ASPV pořádá dne 19. února 2000 v sále na Huťařství v 19 hodin ibfiinky V TOMTO ROCE MAŠKARNÍ masky vítány, ale nejsou podmínkou Hudba DIANTUS, program ve 20 hodin, občerstvení, tombola, vstupné 35 Kč + místenka 5 Kč Předprodej od 12. února 1999 u Valášků č Srdečně zvou pořadatelé Ing.Vlastimil Pícha Kunčice pod Ondřejníkem č. 286 nabízí: Počítačové sestavy dle Vašeho přání Modernizace Vašeho PC Připojení k síti internet přes tel. linku Další služby v oblasti HW a SW Příklady sestavy PC: Celeron 400, 32 MB DIMM, 4,3 GB HDD, 4 MB VGA AGP, 15 mon., 3,5 FDD, 40 CDROM, zvuk, akt. repro, myš, podložka, klávesnice, minitower Kč (cena s DPH) Výhodné ceny CDR médií, např. Platinum 44 Kč (cena s DPH) Kontakt: přes den, večer, , vlastimil.picha Nabídka stavebních pozemků v centru i mimo centrum, rozloha m 2, cena dohodou. Telefon 0656/ TERMÍNY ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY pro cizí potřeby formou veřejné linkové dopravy, taxislužby, mezinárodní autobusové dopravy a mezinárodní nákladní dopravy podle 6 zák. č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví Okresní úřad ve Frýdku Místku, referát dopravy a silnic jako dopravní úřad podle 2 odst. 10 zák. č.111/1994 Sb. pro rok 2000 tyto: 7. března 6. června 5. září 5. prosince Zkouška se skládá formou písemného testu před zkušební komisí. Zkouška je neveřejná. Žadateli, který při zkoušce prospěl, vydá dopravní úřad osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce. Kunčice pod Ondřejníkem , ročník X, číslo 2/2000, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš. Obecní noviny vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem, povoluje OkÚ, referát kultury Frýdek-Místek: dne , Reg. zn. FMt 3. Uzávěrka každého čísla je vždy 25. dne předcházejícího měsíce. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm 2. Adresa redakce: Obecní úřad, Kunčice pod Ondřejníkem, č.p Vyrábí: Beatris. VÝTISK ZDARMA

nastalo léto a čas dovolených. Přejeme vám, milí čtenáři, Kaple svaté Magdalény

nastalo léto a čas dovolených. Přejeme vám, milí čtenáři, Kaple svaté Magdalény ČERVENEC 2001 Kaple svaté Magdalény Nedaleko Ondřejníka bílá kaplička a k ní vede po úbočí úzká cestička. Cestička se vine strání, lesní tišinou, tou jsem chodil za svou milou nikdá za jinou. Chvílemi

Více

Aãkoliv se duben DUBEN 2000

Aãkoliv se duben DUBEN 2000 DUBEN 2000 Aãkoliv se duben řadí astronomicky i meteorologicky k jaru, jeho dny veskrze slunečně jarní nebývají. Často nás překvapí sněhovou nadílkou, o deštivých plískanicích ani nemluvě. Ve slunečních

Více

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce.

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce. DUBEN 2006 T radice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní Konrád Waldhauser, pražský kazatel žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci a ospalci

Více

Jaro krásné kvítí vynáší, svlažuje a teplo přináší.

Jaro krásné kvítí vynáší, svlažuje a teplo přináší. BŘEZEN 2003 J aro je pro svou příslovečnou křehkou zranitelnost a opojnost vždy naplňovaného vítězství jednoznačně označováno za nejkrásnější období v roce. I u moderního člověka pouhé vyslovení tohoto

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Telefonní seznam ÚMČ Brno-Tuřany. ročník XVI. Únor 2007 číslo 1

Telefonní seznam ÚMČ Brno-Tuřany. ročník XVI. Únor 2007 číslo 1 Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVI. Únor 2007 číslo 1 PRVNÍ BESEDA S OBČANY Ve čtvrtek 18.1.2007 se uskutečnila první beseda občanů se zastupiteli MČ. Byli na ni pozváni

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 120 www.repiste.eu Poděkování sponzorům obecního plesu: Sbor dobrovolných hasičů Řepiště, Místní sdružení

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015 Úvodní slovo starostky Informace z obce Vážení spoluobčané, vychází únorový Moravčan plný zajímavých

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 www.zdirec.cz Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a

Více

Tisovské okénko. Dokončení na straně 2

Tisovské okénko. Dokončení na straně 2 Tisovské okénko Zpravodaj obce Tisová prosinec 2014 Pěšky na Pekárku bezpečně V polovině listopadu byl zkolaudován nový chodník z centra obce na Pekárku. Na jeho výstavbu obec obdržela dotaci ve výši 1,5

Více

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006 Jarní Z jižních Čech Sedláček rozsívá, ptáček za ním sbírá. Sej sedláčku hodně hustě, ať za tebou pěkně roste pšenička zelená Zpráva o činnosti

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU SOBOTA 16. BŘEZNA 2013 OD 8.00 DO 21.00 HODIN BŘEZEN 2013 www.brusperk mesto.cz Informace o

Více