čnostní no zové osvětlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čnostní no zové osvětlení"

Transkript

1 čnostní nozové osvětlení

2 Nabídkový katalog Bezpečnostní nouzové osvětlení

3

4 Průvodce návrhem systému nouzového osvětlení Interiérové nouzové osvětlení ůvodce návrhem systé ho osvětlení Nouzové osvětlení s označením únikové cesty Venkovní nouzové osvětlení Invertorové sady Kontrolní systémy Významový rejstřík ářivková í ýznaý rejstřík ň krytí Technické parametry některých výrobků mohly být změněny, nebo může k jejich změně v budoucnu dojít.

5 ůvodce návrhem systé ého osvětlení Í POŽADAVKY í ůvode čnostního nouzového osvětlení ínky pro splnění požadavků požární bezpečnosti takový způsobe ý bude přijatelný jak z hlediska estetického, tak z hlediska snadného ovládání a údržby ě je vel ůležité prosazení a zakotvení těchto požadavků do příslušných leích nore ětlení a požární bezpečnost dříve, než budou ě přiváděny na trh éto koncepci by se ěli podílet příslušné or átní správy a dohledu, inženýři ádějící instalaci těchto zařízení STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ VYLÁŠKY ředpisy upřesňují návrhy a konstrukční provedení staveb ě navíc nařizují, že kroě únikových cest í být pro případ výpadku běžného osvětlení vybaveny nouzový ětlení ětší než é podínky patří i povinnost, vybavit nouzový ětlení šechny části škol, které jsou buďto bez přirozeného světla, žívány školní hodiny ínkou těchto předpisů je soulad s normou ěrnicí pro bezpečnostní nouzové osvětlení budov PŘEDPISY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PRACOVIŠTĚ) řízení určují způsob využití staveb a jejich vybavení pro zajištění bezpečnosti ákladní žadavke aby byly únikové koridory vybaveny nouzový ětlení ředepsané intenzity pro případ výpadku elektrického proudu ákonné podínky jsou shrnuty v souhrnné "POŽÁRNÍ BEZPEČNOST ůvodce pro zaěstnavatele ákladní body tohoto doku ří Zaměstnavatel odpovídá za bezpečnost a dodržování předpisů. Přestože jsou všechna nařízení doplněna předpisy protipožární ochrany, zde jsou ještě znovu tato ustanovení zakotvena ve prospěch zaměstnanců. Každé pracoviště s počtem zaměstnanců vyšším než í vést Evidenci vyhodnocení rizik vzniku požáru. Tím by měla být vyhodnocována rizikovost daného pracoviště a specifikována opatření pro zajištění bezpečnosti. Je-li dané pracoviště již certifikované v souladu s aktuálními nařízeními, zaměstnavatel musí i přesto zajistit vyhodnocení rizik, ačkoliv je dopředu zřejmé, že nebude potřeba přijmout žádná opatření. Pokud bylo pracoviště certifikováno před rokem 1999, posouzení rizik musí být porovnáno se současným stavem. Některá ustanovení uvedených předpisů jsou pro návrh systémů nouzového osvětlení budov jedněmi z nejdůležitějších norem. Vyhodnocení nebezpečných prostor z hlediska požární bezpečnosti slouží k rozhodování o jejich zabezpečení, např. školní chemická laboratoř je menší než 60 m 2, ale vzhledem k přítomnosti chemických látek musí být rovněž vybavena nouzovým osvětlením. Vyhodnocení rozmístění aměstnanců a ostatních osob pomáhá k optimálnímu návrhu únikových cest. Při dodržení pokynů uvedených norem budou návrhy únikových cest a nouzového osvětlení odpovídat normě EN Tato norma obsahuje čené postupy pro instalaci a doporučuje svěřit instalaci nouzového osvětlení kompetentní a specializované osobě. V souladu s předpisy požární bezpečnosti musí být instalovaná zařízení pravidelně kontrolována a udržována. Použitá zařízení musí odpovídat příslušným kvalitativním standardům žárních rizik ř ální žáru, paliva, pracovní postup žených pracovišť a oso při vzniku požáru í největších rizik a dostatečnosti žárních opatření, včetně ředcházení vzniku a rozšíření požáru žáru a varovný s Únikové cesty a štění nouzového osvětlení ředk žární ochran Údržba a pravidelné kontroly protipožárních opatření žární školení zaěstnanců í veškerých zdokonalení a inovací ázna še álezů a provedených kroků é přehodnocení a revize rizik ření ři zěně situace

6 ým předpisům, které í. ětlení platí standard Umístění a rozmístění osvětlení ává re známka ři vyhodnocování požární bezpečnosti budov mohou být některé jejich nedostatky nahrazeny vyšším stupněm systému nouzového osvětlení a detekce vzniku požáru. BEZPEČNOST PRÁCE A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA BEZPEČNOSTNÍ SIGNALIZACE A ZNAČENÍ) Tyto předpisy provádějí Nařízení EC (92/58/EEC) o bezpečnostní signalizaci a značení použitých v pracovním prostředí. Smyslem tohoto nařízení je sjednocení používaných bezpečnostních značek a symbolů šech státech Evropské unie tak, aby každý symbol měl vždy stejný význam. Tato nařízení se vztahují na všechna bezpečnostní značení včetně symbolů pro směrové značení únikové cesty. OSTATNÍ POŽADAVKY ě dodržení podmínek zmíněných legislativních předpisů musí mít některé objekty uděleno povolení od příslušných úřadů. Jedná se o divadla, kinosály, sportovní stadiony a objekty veřejné zábavy, hudební a taneční kluby, výherní kluby a restaurace. Ostatní í být registrovány u příslušných úřadů a musí mít potvrzení o provedené revizi protipožárního vybavení. Jedná se o nemocnice, dětské domy, pečovatelské domy a školy. Jak objekty s povolením, tak i registrované objekty musí být vybaveny systémem nouzového osvětlení odpovídajícím nařízení EN 1838, prostředky protipožární ochrany odpovídajícími nařízení EN 5 ít předepsanou inspekcí. Záznamy z těchto systémů jsou základním předpokladem pro udržení si povolení a registrace. BEZPEČNOSTNÍ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - NÁVRH SYSTÉMU část je jakýmsi průvodcem ávrhu systému ídajícího štění ístní i evropskou legislativou. CÍLE NÁVRHU SYSTÉMU ínky pro provoz bezpečnostního systému nouzového osvětlení stanovují nutnost zajištění následujících funkcí, dojde-li k výpadku části nebo celého ému osvětlení objektu Dostatečně a jednoznačně ýraznit únikové cesty Zajistit osvětlení těchto cest a umožnit bezpečný přesun ým východům. Zajistit osvětlení a snadné vyhledání požárních hlásičů a ůcek umístěných podél únikových cest. žnit a usnadnit provedení čnostního nebo záchranného zásahu řízení ádí doporučený postup při návrhu těchto bezpečnostních systémů. Na koncepci vlastního návrhu by se měl podílet vlastník objektu, provozovatel, projektant systému a zástupce dodavatele i autorizovaný technik pro požární bezpečnost. ůležitá kritéria volby typu systému patří charakter zabezpečených prostor, provozní režim budovy a požadované provozní a bezpečnostní mechanismy systému

7 ůvodce návrhem systé ého osvětlení ETAPA 1 POVINNÉ UMÍSTĚNÍ NOUZOVÝC SVĚTEL čáteční fázi je nutné naplánovat povinné umístění nouzových světel a značení na důležitých únikových místech budovy a podél hlavních únikových koridorů. Tento návrh musí být proveden bez ohledu na to, zda se jedná o bezpečnostní únikovou cestu nebo řené (protipanické) prostory. K výběru typu osvětlení nebo jeho parametrů může být přistoupeno teprve, až když je zpracován tento základní návrh. ůležitá místa s povinným umístěním nouzového osvětlení U každých dveří Veškerá označení únikových cest Zvenku nad každým konečným nouzovým ýchodem štích a tak, aby každá podlažní úroveň byla přímo osvětlena ři každé změně směru V blízkosti míst s první pomocí ři každé změně úrovně podlahy ždém křížení chodeb V blízkosti požárních hlásičů a hasících přístrojů známka V blízkosti znamená ve vzdálenosti do 2 metrů ální rovině.

8 ETAPA 2 ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉ VELIKOSTI A FORMÁTU POUŽITÝCH BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A SYMBOLŮ Nařízení římo říká čnostní značky a symboly umístěné u všech nouzových východů a podél únikových cest musí být v případě nouze osvětleny tak, aby byla úniková cesta dobře viditelná a jednoznačná, a mohlo dojít k bezpečnému opuštění budovy. Tam, kde není zajištěna přímá viditelnost nouzového východu, musí být k tomuto východu označena úniková cesta pomocí osvětlených bezpečnostních symbolů a značek. čující únikovou cestu 1. Piktogram Exit říve používaný piktogram, který byl nahrazen v prosinci Piktogram Exit ále ještě vyhovující typ značení, pokud je již v budově nainstalován. 3. Formát dle Nařízení EU o značení únikové cesty át začal být používán od 1. dubna 1996 řízením EU. 4. Nový formát dle Nařízení EU o značení únikové cesty Jste-li na pochybách, jaký typ značení únikové cesty použít, kontaktujte autorizovaného technika protipožární bezpečnosti. Maximální pozorovací vzdálenost ální pozorovací vzdálenost a podmínky osvětlení všech bezpečnostních značek a symbolů jsou stanoveny nařízením Jejich osvětlení může být zajištěno vlastním zabudovaným zdrojem světla, jako je tomu například u panelů s piktogramem označujících nouzový východ nebo piktogramů s řízeným osvětlením, nebo může jít o samostatné piktogramy, jejichž nasvícení je zajištěno jiným zdrojem nouzového osvětlení. ální pozorovací vzdálenost je stanovena podle následujících pravidel Značky a symboly s vlastním zdrojem světla ýška panelu Značky a symboly osvětlené jiným zdrojem nouzového osvětlení ýška panelu Požadavky na intenzitu osvětlení čnostních značek a symbolů musí být použity barvy odpovídající normě á nařizuje, že u bezpečnostního značení únikové cesty a první pomoci musí být jako kontrastní barvy použity bílá a zelená. ěr jasu bílé barvy k zelené se musí pohybovat v rozmezí ální svítivost každých 10mm plochy piktogramu musí být vyšší než ěr jasů při minimálním a maálním osvětlení každé ěl být menší než 10. ální svítivost í poměr použitých barev musí být mezi ěr jasu by měl být menší než 101 pro každou barvu Poznámka Bezpečnostní značení s vlastním zdrojem osvětlení jsou testovány, zda uvedené parametry splňují a jsou v souladu s nařízením Mají-li být v objektu použity bezpečnostní značky osvětlované jiným zdrojem nouzového osvětlení, musí to projektant odpovídajícím způsobem zohlednit již při návrhu systému. řestože nesmí být nouzové světlo od jím osvětlovaného piktogramu vzdáleno více než 2 metry áze je potřeba dostatečnost jeho osvětlení ještě prověřit.

9 ůvodce návrhem systé ého osvětlení ETAPA 3 UMÍSTĚNÍ OSVĚTLENÍ NA DŮLEŽITÝCH MÍSTECH BUDOVY ětlení je nutno umístit i v následujících důležitých místech objektu, která nejsou součástí nouzové únikové cesty, ale vzhledem k jejich důležitosti nebo nebezpečnosti je jejich osvětlení rovněž vyžadováno. Výtahy: do nouzové únikové cesty jsou zahrnovány pouze ve výjimečných případech, protože v případě výpadku proudu v nich mohou zůstat lidé uvězněni. šechny toalety pro tělesně postižené a objekty s podlahovou plochou překračující 8m 2 nebo objekty bez druhotného osvětlení Podzemní nebo krytá parkoviště: íky pro chodce by měly být osazeny časným nouzovým osvětlením ální dobou nouzového svícení 1h b) Eskalátory: štění bezpečného vystoupení nebo opuštění d) Prostory s technickým vybavením, místnosti správy a dozoru budov: í být vybaveny záložním akumulátorovým zdrojem nouzového osvětlení žnění nutných oprav nebo údržby v řípadě poruchy.

10 OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÉ CESTY řešení rozmístění nouzového osvětlení v důležitých částech budovy je potřeba doplnit systém o doplňková nouzová světla tak, aby štěno minimální požadované osvětlení únikové cesty pro případ evakuace. Každá oddělená část budovy musí být navíc osazena minimálně dvojicí nouzových světel pro zajištění minimálního osvětlení v případě poruchy jednoho z nich. Požadavky na intenzitu osvětlení řízení žaduje pro řípady ěžného ohrožení po celé délce osy únikové cesty osvětlení o intenzitě ěrnost osvětlení í překročit poměr ma ě intenzita osvětlení musí být zajištěna žimu a životnosti systému. 50 ětlovacího výkonu musí být dosaženo do 5 vteřin a plné osvětlení do 60 vteřin po výpadku proudu. Návrh fotometrických parametrů ávrh požadovaného rozmístění nouzových svítidel je možno použít tabulky nebo vhodný počítačový ý vyhodnotí případnou potřebu instalace doplňkových svítidel pro zajištění odpovídajícího osvětlení únikových cest. Při návrhu systému je nutno respektovat příslušné normy a zaměřit se zejména na následující faktory ižování intenzity osvětlení při postupném vybíjení akumulátorů ání životnosti žárovek v obvodech ětlení čující rozmístění nouzových svítidel uvádějí vliv na osvícení až z 80 říklad ístění nouzových světel podél únikové cesty žadované rzmístění základních ých svítidel na důležitých místech objektu. zmístění doplňkových nouzových svítidel pro zajištění požadované minimální intenzity osvětlení

11 ůvodce návrhem systé ého osvětlení OTEVŘENÉ (PROTIPANICKÉ) PROSTORY čnostním nouzovým osvětlením musí být vybaveny prostory budov s plochou přesahující řené prostory, kterými prochází úniková cesta, a nebezpečné prostory. Současné normy upřednostňují jednotné systémy se snadnou instalací émům s menším počtem ýkonných svítidel. Požadavky na intenzitu osvětlení žadovaná minimální intenzita ětlení ého prostoru budovy 0,5 lu álenosti 0,5 m od zdi. řesné vzdálenosti a intenzitu osvětlení udávají tabulky pro rozmístění nouzových světel nebo vyhodnocuje počítačový program. dnoty é jako pro osvětlení únikové cesty. Při použití programu mohou být využity jako praktická pomůcka pro výběr místa pro svítidla. ě napájená jednoúčelová nouzová ítidla í specifické hodnoty, které naleznete v popisu jednotlivých svítidel v tomto katalogu a v souhrnu za průvodcem ávrhu systému nouzového osvětlení. ěžná svítidla s nouzovým modulem jsou uvedeny ídající hodnoty na straně í polární rozložení světla běžných svítidel a usnadňují tak výběr. í aspekty patří tvar polární křivky a ádřený nadirovou intenzitou. žití počítačového programu k výpočtu požadovaných parametrů rozložení světla vybraného svítidla na základě světelného výkonu sady. zmístění nouzových svítidel v otevřených (protipanických) prostorách íčová plocha je uvažována od hranice 0,5 m od obvodových zdí ální intenzitou světlení 0,5 lu

12 OSVĚTLENÍ PROSTOR S VELKÝM RIZIKEM ůležité místnosti budov nebo prostory čným provozem, jako jsou například výrobní technologické linky nebo elektrárny, musí být vybaveny nouzovým osvětlením, které v případě nebezpečí umožní rychlé ukončení provozu a evakuaci osob. Podle normy í nouzové osvětlení zajistit v nouzi osvětlení prostoru odpovídající álního osvětlení s minimální intenzitou ů ěžné pra ý problém tuto intenzitu ýkalo by se to spíše prostor, které jsou normálně osvětleny ě než y POSTUP NÁVRHU žadované intenzity osvětlení je možno dosáhnout prostřednictvím doplnění normálního svítidla o nouzový modul nebo pomocí ítací jednotky. í modulu pro úpravu světla je možno pomocí Tlumícího faktoru (B čit požadovaný světelný výkon, např. 10 ěžného výkonu nebo é moduly s ždé nouzové svítidlo é moduly s ždé druhé nouzové svítidlo é moduly s ždé desáté svítidlo ři volbě různých kombinací svítidel a nouzových modulů je potřeba dávat pozor na zajištění stejnoměrného rozložení ětla ři použití í být pro dosažení žadovaných hodnot proveden výpočet koeficientu využití. ETAPA 7 OVLÁDÁNÍ Nouzová svítidla pro dočasné osvětlení musí být aktivována při výpadku napájení normálního systému osvětlení. ůvodu musí být pevně fázově připojena do obvodu napájení normálního osvětlení. čení návrhu systému je již patrné, že výkonnost svítidla bude záviset na jeho světelném výkonu v kombinaci s vhodným rozložením světla. ále je důležité vést v patrnosti, že pokud dojde byť jen k nepatrné změně při výběru zvolených typů svítidel, í být jejich fotometrické parametry vzhledem k celému systému znovu přehodnoceny. TESTOVÁNÍ A ZÁZNAM VÝSLEDKŮ žární předpisy vyžadují provádění pravidelné kontroly a testování systému nouzového osvětlení. í být vybaven odpovídajícími subsystémy a příslušenstvím, které tyto funkce zajistí. Kontrolní systém musí být vždy zvolen s ohledem na typ objektu a měl by být koncipován jako součást hlavního systému nouzové osvětlení. Při konzultacích mezi projektantem systému a uživatelem budovy ělo být projednáno a ujasněno á zaměstnanců určených k provádění testování Úroveň náročnosti testování Zda má být testování prováděno normálního provozu budovy nebo etapově ána jen záložní svítidla. žadavky na testování systémů z hlediska praktického provozu čnosti čnost všech nouzových svítidel by měla být testována ím a opětovným připojením jejich napájení. řipojení se musí rozsvítit kontrolní indikátory nabíjení. í být proveden nejméně jednou za měsíc a výsledky náležitě zaznamenány. Test vybitím svítidel musí být kontrolována požadovaná ícení ětovném připojení musí být zkontrolována funkčnost svítidla a signalizace nabíjení. í být proveden nejméně jednou ročně a výsledek zaznamenán a uložen. známka říslušná bezpečnostní nařízení umožňují alternativní í tři roky po instalaci systému je možno provádět tento test pouze po dobu hodiny každých ěsíců. žární předpisy nicméně doporučují provádět roční test po dobu celé životnosti systému. MANUÁLNÍ TESTOVÁNÍ ři využití manuálního způsobu testování by měly být zváženy následující otázky Bude pro testování využit pouze jeden centrální vypínač nepůjde o malou budovu, kterou žno vypínat centrálně jedním vypínačem, měl by být použit vždy jeden vypínač na jeden okruh nouzových svítidel. U systémů s okruhy dočasných ých svítidel, které budou napájeny přes tento vypínač, to bude znamenat, že obsluha bude muset při kontrole obejít budovu dvakrát. Nejdříve zkontrolovat funkci svítidel a poté jejich nabíjení. Budou nouzová svítidla testována ě čí obsluze pouze jedna pochůzka po budově. řípadě je potřeba vzít v úvahu dopad na estetický vzhled interiéru. Použité vypínače musí být vhodného provedení, aby nepůsobily v interiéru rušivě. í testu musí být stav svítidel zaznamenán a uložen.

13 ůvodce návrhem systé ého osvětlení ÚDRŽBA í fázi je potřeba navrhnout schéma údržby a servisních úkonů na systému, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost a zaručená spolehlivost. Tyto operace se běžně provádí v průběhu testování, pokud se však jedná o řební součásti (např. náhradní žárovky, zářivky), mělo by docházet k jejich výměně okamžitě. AUTOMATICKÉ TESTOVACÍ SYSTÉMY řípadě větších objektů, kdy by manuální testování bylo příliš náročné, by měly být navrhovány automatické testovací systémy. Způsobů automatického testování je více druhů v závislosti na požadavcích a typech objektů. Cooper Univel nabízí dva druhy NOUZOVÁ SVÍTIDLA S AUTOTESTEM těchto typů nouzových svítidel je zabudován ěný ými funkcemi automatického testování ítidla Četnost a způsoby testování odpovídají nařízení EU - Jednoduchá signalizace závady baterie, žárovky nebo nabíjecího obvodu je zajištěna kontrolními ři zapojení baterie ve svítidle íte frekvenci testování například na týdenní řesně za týden proběhne první test. Doba trvání testu jsou dvě minuty. ždých 13 týdnů proběhne úplného vybití baterie. Nastavení času testu by mělo být dobře promyšleno, aby v době testu neprobíhalo na svítidle jiné testování nebo údržba. ý čas testování je možno podle potřeby jednoduše změnit. Stačí ítidla na cca 10 vteřin. ím zapojení svítidla do sítě proběhne první test režimu nouzového svícení. Až do ukončení testu je tento stav signalizován žlutou diodou ůběhu uvedených ýpadku elektrického proudu žen a žlutá ůstane svítit, aniž by to znamenalo upozornění na závadu. á í režim í režim, je potřeba provést první test, nebo byl zmeškán provozní test ávada ý zdroj světla ávada ízká kapacita baterie nebo nevhodné parametry nabíjecího proudu ítí řerušovaně bliká á šestranný systém řízeného testování pro ří a velké émy nouzového osvětlení. Pro ádění a plánování automatického testování, spouštění manuálního testování i stahování záznamu testů využívá centrálního kontrolního panelu. Je možno ho využít pro samostatná nouzová svítidla i pro centrálně napájené systémy. ůběžně monitoruje okruhy nouzového osvětlení a vyhodnocuje okamžitě chybová hlášení ři vzniku závady. žno využít pro ty největší kontrolní systémy. Dohromady je žno síťově propojit až 63 kontrolních panelů s celkovým počtem až ých svítidel. vládání a kontrola prostřednictvím PC je zajištěna pomocí speciálně vyvinutého soft INSTALACE A ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Pro elektrické zapojení nouzového osvětlení platí všeobecné podmínky pro elektroinstalace a technické vybavení budov ěrnice á Ú ý žýů Č říslušnou legislativu. Napájení samostatných nouzových svítidel by mělo být zajištěno z ě připojeného napájení normálního osvětlení. ři instalaci samostatných nouzových svítidel by měly být podobné typy kabelů jako pro normální osvětlení. šem byly použity kabely s vyšší třídou ochrany, je větší šance, že při požáru ůstane systém nouzového osvětlení plně funkční, zatímco normální osvětlení bude již poškozeno a vyřazeno z provozu. á svítidla jsou doporučeny kabely s PVC izolací. ájení samostatných nouzových svítidel musí být zabezpečeno proti zásahu neoprávněné osoby. Pro účely testování by mělo být ale vybaveno jednoduše použitelnou funkcí nebo systémem pro simulaci nouzové situace. Napájení by mělo být zajištěno přes pojistku daného okruhu napájení normálního osvětlení, tak aby při jeho výpadku došlo k rozsvícení nouzového osvětlení ve stejném obvodu a prostorách. í časného nouzového osvětlení í vypínač ální osvětlení ňková nouzová svítidla ítidlo dočasného nouzového ětlení ětlení í vypínač ální osvětlení ňková nouzová svítidla í vypínač trvalého nouzového osvětlení ítidlo trvalého nouzového osvětlení

14 PŘÍKLAD NÁVRHU SYSTÉMU Etapa 1 ístění nouzového osvětlení na důležitých místech únikové cesty. ždého únikového východu ětlení bezpečnostního označení nouzové únikové cesty ízkosti hlásičů požáru ždého schodiště ždé změny směru ících přístrojů ři změnách úrovně podlahy řížení únikových cest Z venkovní strany konečných východů ízkosti míst první pomoci čení nouzové únikové cesty je řešeno v etapě č. šak třeba ještě zkontrolovat, zda nejsou překročeny maální pozorovací vzdálenosti, a zda-li nebývá normální osvětlení v objektu ztlumeno. Například v kinech jsou označení únikové cesty z tohoto důvodu za provozu budovy neustále osvětlena (trvalé nouzové osvětlení). í prostory, které musí být vybaveny nouzovým osvětlením, aniž by byly součástí únikové cesty. ýtahy átory ěřte minimální úroveň osvětlení na únikových cestách. Po zvolení odpovídajícího svítidla, je třeba vhodně rozmístit osvětlení tak, aby byla zajištěna minimální intenzita osvětlení 1 lu ředové linii únikové cesty. ětlení ořených - protiých prostor í pro všechny plochy s podlahovou plochou přesahující é jsou součástí nouzové únikové cesty. áře přesahující plochu 3 nouzová světla o výkonu 8W áře nepřesahující plochu bez požadavku částí únikové cesty z kanceláře zová svítidla o výkonu (jako součást únikové cesty nebo protipanických prostor) ílna s výškou stropu 3 nouzová svítidla + 1 invertorová sada pro prostory s vysokým rizikem nebo 4 invertorové sady žití invertorových sad je závislé na použitých hlavních světlech á ěí ým ě č. í ý ý modul í ěí ží ýou ou promítací jednotku, např. typu ŘÍKLAD NÁVRHU SYSTÉMU

15 érové nouzové osvětlení

16

17 ízký pro ýška Eleí desi á instalace ící ě ň krytí á technolo á intenzita světla a ízká spotřeba Šetrné k životní ředí kumulátorové baterie ých teplot érie ízkopro ětla ve stylové čují jednoduchou instalací, vysokou intenzitou osvětlení a nízkou spotřebou ítidla ální řešení ůzné druhy ích instalací, které vyžadují eí nouzové osvětlení (moderní do áře, a šý ýě ňů čě šě í ástěnnou i šě áž ú č šří ží ě čí ú číž ňí č ž í ěí ýrobků garantuje výrobce ční dobou. kód Dočasné Dočasné Trvalé Dočasné kód é únikové značení šipka v é únikové značení šipka dů Zapuštěné na zeď i pro zapuštěnou montáž šipka v ů

18 Technická specifikace Samostatně napájené svítidlo é svícení ým nebo dočasným nouzovým provoze í dobou svícení ící evropský ášením o shodě í ítivý stupeň krytí ěleso é odolnosti při kumulátorová b é dobíjení a vysoké teploty ěná LED dioda si žim nabíjení čený dočasného ého ěí ě úrovně í íí žití í bydlení áře ární dia Fotometrická specifikace

19 Nízký pro ýška leí desi á instalace ící áno ň krytí kumulátorové baterie ých teplot í s autotestem úsporné nízkoproé svítidlo ý é nabízí atraktivní řešení nouzového osvětlení široké použití řídavná á žárovka ř skutečnou dobu nabíjení í s šý ýě ňů čě šě í áž ď šě áž ú č šří ží ě čí ú číž ňí č ž í ěí ýrobků garantuje výrobce ční dobou. ód Dočasné Dočasné Dočasné Dočasné Trvalé ód é únikové značení šipka v é únikové značení šipka dů Zapuštěné a zeď i pro zapuštěnou montáž šipka v ů

20 ětla s 1 LED diodou) í režim í režim, je potřeba provést první test, nebo byl zmeškán provozní test ávada ý zdroj světla ávada ízká kapacita baterie nebo nevhodné parametry nabíjecího proudu Samostatně napájené svítidlo trvalým nebo dočasným provozem ého svícení í dobou svícení áno všechny evropskými normami ářivkami, ňuje stupeň krytí ěleso é odolnosti ř kumulátorová b é dobíjení a vysoké teploty ěná LED dioda si žim nabíjení čený dočasného ěí zářivkou, í íí ítí á přerušovaně á žití í bydlení áře Školy árí Fotometrická specifikace

21 leí desi á instalace ící ň krytí kumulátorové baterie ých teplot Testovací tlačítko í s autotestem í nouzové svítidlo se zářivkou o výkonu 8 ící adekvátní svítivost pro široké žití ápadné vestavěné tlačítko TEST říležitost pro rychlé a jednoduché ověření ce svítidla šý ýě ňů čě šě í áž ď šě áž ú č šří ží ě čí ú číž ňí č ž í ěí ýrobků z této série garantuje výrobce ční dobou. kód časné časné Dočasné Trvalé Trvalé Kombinované Kombinované íťové Trvalé Trvalé kód é únikové značení šipka v é únikové značení šipka dů Zapuštěné a zeď i pro zapuštěnou montáž šipka v ů

22 á specifikace ětla s 1 í režim í režim, je potřeba provést první test, nebo byl zmeškán provozní test ávada ý zdroj světla ávada ízká kapacita baterie nebo nevhodné parametry nabíjecího proudu Samostatně napájené svítidlo ým nebo dočasným provoze ého svícení í dobou svícení áno ňuje všechny evropské předpisy žívá ářivky á vestavný zkušební spínač ň krytí ěleso é odolnosti ř kumulátorová b é dobíjení a vysoké teploty ěná LED dioda si žim nabíjení čený dočasného ěí zářivkou í íí ítí Bá přerušovaně á žití í bydlení áře áí Fotometrická specifikace

23 í Řada nouzových multifunkčních svítidel á áž í funkce í řada příslušenství á výěna baterií á sada nouzového osvětlení ící át á řada nouzového osvětlení ízký pro á žství doplňků ízí široké použití ňuje požadavky na nouzové osvětlení áří í ů, ne ě pro koční využití šechna nouzová světla řady Sirios í áruční dobu na správnou ětel í řada příslušenství ástěnnou montáž a inst ů čení únikové cesty odolné povětrnostním vlivům, či ůzné druhy zářivek ízí široké uplatnění nouzových svítidel Serios říslušenství štěné kód štěné í kryt áž

24 kód Dočasné Popis Typ Jmenovitý výkon Doba nouzového Výkon Výkon zářivky zářivky (lm) Provoz svícení (min) síť. (lm) baterie (lm) Trvalé Kombinované Dočasné Síťové Trvalé Dočasné Trvalé

25 í žího prostředí ízká spotřeba v nepřetržitém provozu úsporou ener álního výkonu žárovky/zářivky části á plastová krabice í vzdálenost ů umožňuje žít menší počet svítidel a snížit tak spotřebu ener ři celkovém pokrytí áběno a vyvíjeno v souladu s evropskými předpisy a směrnicemi čítko TEST šechna nouzová světla řady Sirios í čítko TEST umožňující stlačením krytu provést kontrolu funkčnosti svítidla á specifikace ětla s 1 LED diodou í režim í režim, je potřeba provést první test, nebo byl zmeškán provozní test ávada ý zdroj světla ávada ízká kapacita baterie nebo nevhodné parametry nabíjecího proudu ítí Bá přerušovaně á Samostatně napájené svítidlo pro nouzové svícení ým, dočasným nebo nepřetržitým provozem ícení áno v souladu s evropskými předpisy ůzné parametry ářivek ň krytí ální funkci světla zajišťuje tlačítko Test ěleso átu ři kumulátorové baterie íjení a vysoké teploty ěná LED dioda si žim nabíjení čený typ dočasného osvětlení s zářivkou a í dobou

26 ární dia Fotometrická specifikace žití í bydlení áře í domy ární d Fotometrická specifikace

27 ízký profil í desi á instalace áno ň krytí kumulátorové baterie ých teplot í s autotestem ý test přístroje é Široká řada různých provedení érie nouzového osvětlení Star širokou řadu produktů ůzně dlouhou dobou nouzového svícení žívanými typy zářivek í kolekce čena pro praktickou a rychlou instalaci ýběrem několika možností, které splňují škeré požadavky na efektivní nouzové osvětlení žitím pro é rezidentní bydlení i pro průmyslové aplikace Řadu doplňků, četně nalepovacích piktoů é štěnou montáž ú č šří ží ě čí ú číž ňí č ž í ěí ítidel z této série garantuje výrobce ční dobou. kód Dočasné Dočasné Dočasné Dočasné Dočasné Dočasné Dočasné Trvalé Trvalé Trvalé Trvalé Trvalé Trvalé

28 kód ětla s 1 í režim íťové í režim, je potřeba provést první test, nebo byl zmeškán provozní test íťové íťové ávada ý zdroj světla ávada ízká kapacita baterie nebo nevhodné parametry nabíjecího proudu Dočasné Dočasné Dočasné ítí Bá přerušovaně á Trvalé žití í bydlení áře í domy říslušenství kód řisazené (nástěnné) řisazené (stropní) ý kryt šipka ů šipka ětlení í p šipka ů

29 á specifikace Samostatně napájené svítidlo é osvětlení ým nebo dočasným provoze ého svícení í dobou svícení áno ENE ňující všechny evropské předpisy ěkolik druhů zářivek ň krytí ální funkci světla zajišťuje ma ěleso je vyrobeno z ABS kopolymeru átu é odolnosti při kumulátorová b é dobíjení a vysoké teploty ěná LED dioda si žim nabíjení čený typ dočasného osvětlení s zářivkou a í dobou nouzového svícení ární dia Fotometrická specifikace

30

31 í Nízkoprofilový design Elegantní vzhled Jednoduchá instalace Stupeň krytí ΙΡ42 2 studené katody Snadno recyklovatelné Šetrné k životnímu prostředí Autotest Novou řadu dočasných světel Planete tvoří kombinace stylového vzhledu řádným výkonem životní prostředí álně ý reflektorový vzhled á svítivost umožňují velké rozestupové vzdálenosti žující ve srovnání s běžnými produkty potřebné množství svítidel ízké výšce žívá světlo ě ční super tenkou studenou katodu ízkou spotřebou ízkou ťovou výbojkou ý produkt átu žívá baterie ící čení jejich životnosti snadno recyklovatelné látky é samotestovací schopnosti, jako standardu ý komfort kód á katoda Dočasné

32 á specifikace ětla s 1 LED diodou Pohotovostní režim ávada: Vadná baterie nebo zdroj světla Závada ý zdroj světla Zkušební režim álkovému testu Svítí á přerušovaně á é ítidlo s dočasným režimem ého svícení 60 minut é šetrné k životnímu prostředí ídající evropským normám žívá é katody ětla ízkou spotřebou, ěm krytí ěleso je vyrobeno z ABS kopolymeru átu é odolnosti při teplotě é dobíjení a vysoké teploty ící užitečné informace o stavu baterie a zářivky čený typ dočasného osvětlení s autotestem ěma ými katodami a s í dobou svícení žití é estetické nároky áře í ární dia Fotometrická specifikace

Lighting people and places. Voyager Sigma. Nouzové svítidlo pro označení nouzových východů využívající předností LED diod

Lighting people and places. Voyager Sigma. Nouzové svítidlo pro označení nouzových východů využívající předností LED diod Lighting people and places Voyager Sigma Nouzové svítidlo pro označení nouzových východů využívající předností LED diod Pro označení nouzových východů zvolte svítidlo Voyager Sigma se snadnou instalací

Více

Řešení nouzového osvětlení

Řešení nouzového osvětlení Řešení nouzového osvětlení Nouzová nebo kombinovaná svítidla s nouzovým modulem LIDER, LIDER EVG LIDER pro zářivková svítidla s tlumivkou LIDER EVG pro zářivková svítidla s elektronickým předřadníkem nebo

Více

ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA CELOPLASTOVÁ pro nouzové a orientační osvětlení

ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA CELOPLASTOVÁ pro nouzové a orientační osvětlení ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA CELOPLASTOVÁ pro nouzové a orientační osvětlení HELIOS jsou universální nouzová zářivková svítidla určená pro orientační osvětlení a dočasné i trvalé nouzové osvětlení prostorů, s teplotou

Více

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159 Modulové Technické změny vyhrazeny H.159 Soumrakové spínače - řízení umělého osvětlení v závislosti na intenzitě denního osvětlení Pomocí těchto přístrojů lze jednoduše řídit umělé osvětlení v závislosti

Více

NexiTech LED TM. Nová řada LED nouzových svítidel

NexiTech LED TM. Nová řada LED nouzových svítidel NexiTech LED TM Nová řada LED nouzových svítidel NexiTech LED spolehlivost Automatický test funkčnosti ve shodě s normou ČSN EN 50172 Autonomní verze svítidla NexiTech LED TM přichází s chytrým řešením

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

GuideLed. Hledání cest

GuideLed. Hledání cest GuideLed Hledání cest Technologie Třičipové LED diody pro vyšší bezpečnost Dlouhá životnost, okamžitý start, vysoká účinnost a malé rozměry díky těmto vlastnostem jsou LED diody mimořádně vhodné pro používání

Více

Nouzová svítidla a svítidla s bezpečnostními značkami

Nouzová svítidla a svítidla s bezpečnostními značkami Nouzová svítidla a svítidla s bezpečnostními značkami CEAG Notlichtsysteme GmbH / Výhody v oblasti nákladů u automatického individuálního dohlížení pomocí systémových svítidel STYLE Náklady na nouzové

Více

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby.

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. Made in Italy GHOST - R Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. LET Z Á R U K A ROZŠÍŘENÁ 11 VÝHODY Vyspělá LED technologie je v tradičním designu LED průmyslové

Více

ARCHITECTURAL LIGHTING

ARCHITECTURAL LIGHTING ARCHITECTURAL 09 LIGHTING CORONA - záře, která fascinuje lidstvo od nepaměti... KATALOG MODERNÍ SVÍTIDLA M o d e r n í d e s i g n J e d n o d u c h o s t E l e g a n c e Ú s p o r n o s t CORONA, FRAME,

Více

HELIOS. nouzové a orientační osvětlení. POUŽITÍ VÝHODY IP42 IP65

HELIOS. nouzové a orientační osvětlení. POUŽITÍ VÝHODY IP42 IP65 HELIOS nouzové a orientační osvětlení. POUŽITÍ Svítidlo je vhodné pro nouzové osvětlení chodeb, kanceláří, skladů a výrobních hal. VÝHODY Krytí svítidla P42 nebo IP65 Difuzor: polykarbonát Nouzový modul

Více

ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY

ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v 5 odst. 1 písm. b) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby vytvářet podmínky

Více

ARCHITECTURAL LIGHTING

ARCHITECTURAL LIGHTING ARCHITECTURAL 09 LIGHTING CORONA - záře, která fascinuje lidstvo od nepaměti... KATALOG MODERNÍ SVÍTIDLA M o d e r n í d e s i g n J e d n o d u c h o s t E l e g a n c e Ú s p o r n o s t CORONA, FRAME,

Více

KOMPLETNÍ SPECIFIKACE

KOMPLETNÍ SPECIFIKACE KOMPLETNÍ SPECIFIKACE Název výrobku: Objednací číslo: 1100411904 LED stropní panel: 600 * 600 * 9 mm - 45W Základní vlastnosti: jako zdroj světla jsou použity pouze kvalitní a vysoce svítivé LED diody,

Více

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory.

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory. LF8 je vysoce účinné svítidlo v krytí IP 65 vhodné pro vnitřní i vnější aplikace, zvláště pro extrémní klimatické podmínky. Tělo svítidla tvoří odlitek z tlakem litého u. Svítidlo se vyrábí ve dvou provedeních:

Více

architectural lighting

architectural lighting architectural lighting 08 KATALOG moderní vestavná svítidla CORONA FRAME - Moderní design - Jednoduchost - Elegance - Úspornost CORONA a FRAME Moderní vestavná svítidla čistého designu, vyrobená ze speciálního

Více

řízení osvětlení řídící členy

řízení osvětlení řídící členy řízení osvětlení řídící členy řídící členy s montáží do podhledu + DALI 1 DALI 2 0 488 23 (otočná hlava) 0 488 51 0 488 72 0 488 68 0 882 35 0 882 30 Technické charakteristiky (str. 142) Tabulka zátěží

Více

ÚSPORA ENERGIE Díky tomu, že se osvětlení zapíná, jen když je potřeba, lze ušetřit až 98 % energie.

ÚSPORA ENERGIE Díky tomu, že se osvětlení zapíná, jen když je potřeba, lze ušetřit až 98 % energie. Příklad osvětlení zahrady a fasády SVĚTO SVĚTO ZAMEÁ BEZPEČÍ Majetek může být snadněji monitorován dvěma čidly pohybu. Již 2 čidla přítomnosti namontovaná na nárožích domu monitorují pozemek kolem domu

Více

Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích

Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích Sirios LED Přehled produktu Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích Nouzové osvětlení Sirios LED 2 Nouzové svítidlo Sirios LED Přehled produktu www.eaton.cz Nouzová svítidla Sirios LED Řada nouzových

Více

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Poloviční velikost silný efekt Nové signálky v šířce 9 mm od společnosti ABB pro montáž na lištu DIN 35 mm, v provedení System pro M

Více

Band. Dokonalé rovnoměrné širokopásmové osvětlení pomocí technologie LED

Band. Dokonalé rovnoměrné širokopásmové osvětlení pomocí technologie LED Band Dokonalé rovnoměrné širokopásmové osvětlení pomocí technologie LED Vývoj technologie LED a pokrok dosažený firmou Thorn vedl ke vzniku řady Band inovačního lineárního svítidla, které v sobě slučuje

Více

/Visiocom/LED SEMAFORY /VISIOCOM/ LED SEMAFOROVÁ SVÍTIDLA WWW.VISIOCOM.CZ

/Visiocom/LED SEMAFORY /VISIOCOM/ LED SEMAFOROVÁ SVÍTIDLA WWW.VISIOCOM.CZ /VISIOCOM/ LED SEMAFOROVÁ SVÍTIDLA WWW.VISIOCOM.CZ Visio LED semaforová svítidla Až 80% úspora energie oproti klasickým semaforům Kvalitní semaforová svítidla od společnosti Visiocom s.r.o. VISIO LED semafory

Více

VANOVÉ STOJÁNKOVÉ BATERIE METALIA 56345, 57345

VANOVÉ STOJÁNKOVÉ BATERIE METALIA 56345, 57345 Vážení obchodní přátelé, chceme vám stručně představit naše NOVINKY 2013, které jsme pro vás připravili. Všechny novinky jsou tentokrát z naší továrny ve Znojmě. Rozšiřujeme především nabídku českých vodovodních

Více

KNIHA SVÍTIDEL VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002. Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna

KNIHA SVÍTIDEL VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002. Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna KNIHA SVÍTIDEL NÁZEV AKCE VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002 MÍSTO STAVBY Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna STAVEBNÍK Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

Olsys. Rozsáhlá a odolná řada svítidel se zdroji LED pokrývající osvětlení exteriérů i interiérů. www.thornlighting.cz/osys. Optika Area (asymetrická)

Olsys. Rozsáhlá a odolná řada svítidel se zdroji LED pokrývající osvětlení exteriérů i interiérů. www.thornlighting.cz/osys. Optika Area (asymetrická) Olsys NOVINKA Optika Area (asymetrická) Rozsáhlá a odolná řada svítidel se zdroji LED pokrývající osvětlení exteriérů i interiérů Olsys nabízí svítidla Area, Illumination a Street v široké řadě konfigurací

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Nástěnné a zapuštěné nouzové skříně a ústředny ve vyšším krytí

Nástěnné a zapuštěné nouzové skříně a ústředny ve vyšším krytí Řada 42 RV Nástěnné a zapuštěné nouzové skříně a ústředny ve vyšším krytí 42 RV - Nouzové ústředny a skříně ve vyšším ktytí - IP55 INSTALACE min max -15 C +60 C IP55 GWT 650 C TP 70 C TŘÍDA II EN 60529

Více

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 15.

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 15. ver. 15.09 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové nasazení, kanceláře, veřejné

Více

Divetta - světlo budoucnosti

Divetta - světlo budoucnosti Divetta - světlo budoucnosti Sortiment produktů zahrnuje zářivkové trubice, zářivky, kompaktní zářivky, elektronické předřadníky, elektroluminiscenční diody a kompletní výrobky. Světelné zdroje Divetta

Více

LED OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BESTSELLERS

LED OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BESTSELLERS LED OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BESTSELLERS Reference: Jupiter Lounge, Sparta, Rotterdam, Nizozemsko 1 LED DOWNLIGHT, str. 6 3 MODULÁRNÍ LED DOWNLIGHT, str. 8 4 LED I-PANEL, str. 9 6 LED PRODISC MINI,

Více

Promenade LED. Elegantní uliční sloupkové svítidlo dodávající barevnost obytným čtvrtím.

Promenade LED. Elegantní uliční sloupkové svítidlo dodávající barevnost obytným čtvrtím. Promenade LED Elegantní uliční sloupkové svítidlo dodávající barevnost obytným čtvrtím. Světlo a barva Bytelná a elegantní série sloupkových svítidel s diodami LED, která osvětlí pěšiny, vstupy, obchodní

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

*Správné připojení je nezbytné k bezvadné funkci zapojení průchodu

*Správné připojení je nezbytné k bezvadné funkci zapojení průchodu 2 2 310 321 01 LUNA LUNA 109 109 0 100, 109 0 200 110 0 100, 110 0 200 Návod na montáž a obsluhu Soumrakový spínač Test 2 2000 LUNA 109 I:2-35 II : 35-200 III : 200-1000 min max IV:1-5klx V: 5-50klx min

Více

HLAVNÍ KATALOG. ver. 15.1

HLAVNÍ KATALOG. ver. 15.1 ver. 15.1 OBSAH OSVĚTLENÍ NOUZOVÝCH ÚNIKOVÝCH CEST 5 AXN 6 AXP 8 LOVATO N 10 LOVATO P 12 EYE LED ROUND 14 EYE LED SQUARE 16 INFINITY PO 18 SK 8 19 EXIT 20 SPY 21 HELIOS LED 23 HELIOS 25 TIGER LED 26 TIGER

Více

Portier PS. Portier PS. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw

Portier PS. Portier PS. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw R Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry Doporučená instalační výška 2,5 m Horizontální montáž Délky: 1 a 1,5 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw Použití Portier je exkluzivní

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

CENÍK 2011/12 Pablo e pico _02_FINAL.indd 1 9/16/2011 1:15:07 PM

CENÍK 2011/12 Pablo e pico _02_FINAL.indd 1 9/16/2011 1:15:07 PM CENÍK 2011/12 str. 2 str. 3 str. 8 str. 12 str. 15 str. 20 str. 28 str. 30 1 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ IP65 IP40 DESIGN IP40 STANDARD IP40 INCASSO PŘÍSLUŠENSTVÍ Kryt kanálu Propojovací průchodka Krabice IP56

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL O SPOLEČNOSTI Zajišťujeme komplexní služby od prvotního návrhu osvětlení přes výrobu, montáž a instalaci až po kvalitní záruční a pozáruční servis. Svým zákazníkům přinášíme individuální a inovativní řešení

Více

J SÉRIE PARKOVACÍCH SLOUPŮ. Praktické řešení pro kontrolu přístupu vozidel a městské dopravy.

J SÉRIE PARKOVACÍCH SLOUPŮ. Praktické řešení pro kontrolu přístupu vozidel a městské dopravy. J SÉRIE PARKOVACÍCH SLOUPŮ Praktické řešení pro kontrolu přístupu vozidel a městské dopravy. J SÉRIE PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ PRO KONTROLU PŘÍSTUPU VOZIDEL A MĚSTSKÉ DOPRAVY J 275 parkovací sloup představuje kovový

Více

SERIE 48 KRABICE ROZBOČOVACÍ POD OMÍTKU

SERIE 48 KRABICE ROZBOČOVACÍ POD OMÍTKU SERIE 48 KRABICE ROZBOČOVACÍ POD OMÍTKU 48 21 SERIE 48 KRABICE ROZBOČOVACÍ POD OMÍTKU VLASTNOSTI A VÝHODY KRABICE PRO KAŽDOU APLIKACI Krabice Serie 48 jsou ideální pro primární a sekundární rozbočení.

Více

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Plane Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Vývoj technologie LED vedl ke vzniku řady Plane inovačního modulárního svítidla, které v sobě slučuje nejlepší výkonnost světelného

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi Kvalita ověřená mnoha instalacemi Veřejné osvětlení Tunely Parky, parkoviště Fotovoltaika Průmysl Letištní plochy Sportoviště Komerční prostory Nákupní centra 16 Made in Italy GHOST - R Product Conformity

Více

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ rolety chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ ROLETY chrání vaše soukromí. Pořiďte si vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku screenové rolety ISOTRA. Zajistíte si příjemnou teplotu v

Více

Manuál k obsluze LED trubice T8 - RestoreOne

Manuál k obsluze LED trubice T8 - RestoreOne Manuál k obsluze LED trubice T8 - RestoreOne Návod k obsluze T8 LED trubic RestoreOne (dále jen výrobek ) Důležité bezpečnostní informace 1. Instalace výrobku musí být prováděna oprávněnou a kvalifikovanou

Více

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw. Doporučená instalační výška 2,5 m *

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw. Doporučená instalační výška 2,5 m * R Portier Portier Exkluzivní nerezová vzduchová clona Doporučená instalační výška 2,5 m * Horizontální montáž Délky: 1 a 1,5 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw Použití Portier je exkluzivní

Více

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 OPPO FBF-3 OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 VdS Nr. G 200 122 Obsah 1.0 Popis Strana 2 2.0 Technická data Strana 2 3.0 Montáž Strana 3 4.0 Popis panelu Strana 3 5.0 Elektrické zapojení Strana 4 6.0

Více

Pouliční LED světlo. Přehled. Spotřeba energie. patent. Záruka. 24 měsíců. Projekty

Pouliční LED světlo. Přehled. Spotřeba energie. patent. Záruka. 24 měsíců. Projekty Pouliční LED světlo VisioLamp Přehled Brief Introduction Pouliční LED světlo je nový, úsporný produkt, který využívá vysoce výkonné LEDky jako světelný zdroj. Toto světlo lze napojit přímo na 85-264VAC

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU

Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU jak na žárovky Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU Nespornou výhodou klasických žárovek se žhaveným vláknem je jejich lidskému oku příjemné světlo. Současně však energetická účinnost přeměny elektřiny

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU TECHNICKÝ LIST VÝROBKU Zářivkové svítidlo DIANA 113/840 13W T5 230-240V IP20 Objednací číslo 910045010 EAN13 8595209925336 Obecné informace Označení výrobku: DIANA 113/840 T5 230-240V Typ/popis výrobku:

Více

BendLED svítidlo typu 'wallwasher' s velkým krytím

BendLED svítidlo typu 'wallwasher' s velkým krytím svítidlo typu 'wallwasher' s velkým krytím Vlastnosti svítidla: Vyzařování maxima 45 od svislé osy Optický systém neoslňuje obsluhu IP68, odolné mazivům Dobré podání barev Nízká spotřeba energie Odolné

Více

www.beghelli.cz Dorado 82-01 99 Dorado 82-02 100 Dorado 82-00 98 Dorado 82-03 101 Dorado 82-04 102 Dorado 82-95 104 Crater 33-49 105

www.beghelli.cz Dorado 82-01 99 Dorado 82-02 100 Dorado 82-00 98 Dorado 82-03 101 Dorado 82-04 102 Dorado 82-95 104 Crater 33-49 105 Downlighty Dorado 82-00 98 Dorado 82-01 99 Dorado 82-02 100 Dorado 82-03 101 Dorado 82-04 102 Dorado 82-95 104 Crater 33-49 105 Apus 77-00 106 Apus 77-03 107 BS 33-FL 108 BS 33-SC 109 www.beghelli.cz 97

Více

BendLED - svítidlo pro kapotované NC/CNC stroje

BendLED - svítidlo pro kapotované NC/CNC stroje - svítidlo pro kapotované NC/CNC stroje Vlastnosti svítidla: Vyzařování maxima 45 od svislé osy Optický systém neoslňuje obsluhu IP68, odolné mazivům Dobré podání barev Nízká spotřeba energie Odolné otřesům

Více

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Osvětlovací technologie - LED Aktuální stav - LED technologie ještě nedosáhla

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

Tempus Lux Soumrakový spínač D GB CZ BZT27731. Návod na montáž a obsluhu BZT27731

Tempus Lux Soumrakový spínač D GB CZ BZT27731. Návod na montáž a obsluhu BZT27731 2 310380 01 Tempus Lux Soumrakový spínač BZT27731 CZ 0 6 12 18 24 Návod na montáž a obsluhu MENU OK 2 Lux 2000 BTZ27731 1 D GB CZ PL HR 1-2 2600 W 1-2-3 16A-10AX 250V~ 0,5mm - 2,5mm 2 1 2 3 8mm 230-240V~

Více

Detekční systém DENO-K

Detekční systém DENO-K Detekční systém DENO-K Jiří Novotný Praha 9, Jablonecká 414 tel.: 604 263 272 e-mail : novotny@deno.cz http://www.deno.cz http://www.deno.cz strana 1 1. ZÁKLADNÍ POPIS Detekční systém DENO-K je optický

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

katalog úsporných svítidel * jaro 2011

katalog úsporných svítidel * jaro 2011 efekt: tah na pozadí plochou LED lištou Al mivvy ENERGY délka expozice: 2 s závěrka clony: f/10 ohnisková vzdálenost: 24 mm ISO: 100 katalog úsporných svítidel * jaro 2011 Jaká je hranice mezi tmou a světlem?

Více

Profesionální řešení... Excelentní kvalita...

Profesionální řešení... Excelentní kvalita... Profesionální řešení... Excelentní kvalita... LED-systems.cz - se specializuje na energeticky vysoce úsporné LED světelné zdroje a osvětlení, osazené výhradně nejmodernějšími POWER LED chipy s důrazem

Více

AR200 AR200. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev

AR200 AR200. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev AR200 Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu Doporučená instalační výška 2,5 m * Skrytá montáž do podhledu Délky: 1, 1,5 a 2 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev Použití AR200

Více

IP20. Rozlišení 0,01W. 230V 50Hz. Kód SKP Název Rozsah měření Rozsah proudu Rozlišení Min. / Max. příkon Krytí Záloha

IP20. Rozlišení 0,01W. 230V 50Hz. Kód SKP Název Rozsah měření Rozsah proudu Rozlišení Min. / Max. příkon Krytí Záloha Měřiče spotřeby elektrické energie s jednoduchým ovládáním a přehledným displejem pro zjištění nejen aktuální spotřeby ve wattech, ale také pro zobrazení přepočtu spotřebovaného výkonu na peníze. Spínací

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU TECHNICKÝ LIST VÝROBKU ESCAPO 18LED IP20 ESCAPO 18LED TP3h IP20 na lankách Objednací číslo 910122000 EAN13 8595209924216 Obecné informace Označení výrobku: ESCAPO 18LED TP3h IP20 na lankách Typ/popis výrobku:

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ

Více

IP65 EN 60529 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL 7035. Ui 1000V EN 62208. Vnější rozměry. LxHxD (mm)

IP65 EN 60529 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL 7035. Ui 1000V EN 62208. Vnější rozměry. LxHxD (mm) Řada 40 CD Nástěnné rozvodnice a skříně 40 CDK - Nástĕnné rozvodnice ve vyšším krytí - IP65-25 C +60 C 10 J IP65 Kouřové transparentní dveře - hladké stěny GW40101 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL

Více

IP 55, dvířka průhledná...str. 6. IP 30, bez dvířek...str. 7. (pro aplikace komerční) ROZVODNICE NA STĚNU. IP 40, dveře průhledné...str.

IP 55, dvířka průhledná...str. 6. IP 30, bez dvířek...str. 7. (pro aplikace komerční) ROZVODNICE NA STĚNU. IP 40, dveře průhledné...str. IP 5, dveře průhledné....................str. IP 55, dvířka průhledná....................str. ROZVODNICE NA STĚNU IP 0, bez dvířek.........................str. (pro aplikace komerční) IP 0, dveře průhledné....................str.

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Skutecná. Energetické systémy pro budoucnost. - úsporná zárovka

Skutecná. Energetické systémy pro budoucnost. - úsporná zárovka Skutecná ^ Energetické systémy pro budoucnost úsporná zárovka ^ X Účinnost až 80% úspory energie! X Life 30x déle než tradiční žárovky! X X Žádné znečišťující látky bez rtuti, bez UV a IR záření! Nižší

Více

FMC 210 DM Dvojčinné tlačítkové hlásiče požáru

FMC 210 DM Dvojčinné tlačítkové hlásiče požáru Systémy EPS FMC 10 DM Dvojčinné tlačítkové hlásiče požár FMC 10 DM Dvojčinné tlačítkové hlásiče požár www.boschsecrity.cz Nastavení manálního tlačítkového hlásiče požár po spštění poplach Možnost atomatického

Více

DORMA Czech Republic s.r.o. Vinohradská 184 130 52 Praha 3 Česká republika Tel +420 267 132 178/9 www.dorma.cz

DORMA Czech Republic s.r.o. Vinohradská 184 130 52 Praha 3 Česká republika Tel +420 267 132 178/9 www.dorma.cz DORMA Czech Republic s.r.o. Vinohradská 184 130 52 Praha 3 Česká republika Tel +420 267 132 178/9 www.dorma.cz NOVÝ SYSTÉM MULTI- FUNKČNÍCH MANUÁLNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ MUTO se samozavíracím mechanizmem a

Více

Stylové EKO osvětlení

Stylové EKO osvětlení Hi-VAWT hybridní osvětlení Model: SLSP-PV120-L20 Stylové EKO osvětlení Toto venkovní nezávisle napájené LED osvětlení je ekologické a zcela nové pouliční osvětlení, které je napájené jak z větrné, tak

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR. Dům bez žárovky. www.x-led.eu

GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR. Dům bez žárovky. www.x-led.eu Dům bez žárovky LED lighting system MATNÝ TRANSPARENTNÍ KRYCÍ LIŠTY STANDART MATNÝ TRANSPARENTNÍ KRYCÍ LIŠTY K - POVRCH MATNÝ TRANSPARENTNÍ KRYCÍ LIŠTY HS - POVRCH MONTÁŽNÍ SADA ZÁSLEPKA ZÁSLEPKA S OTVOREM

Více

Přisazená a závěsná svítidla

Přisazená a závěsná svítidla Přisazená a závěsná svítidla Tilia 02-01 12 Orion 03-01 14 Mira 04-01 17 Sirius 05-00 18 Sirius 05-01 19 Cubus 07-04 21 Canes 09-01 22 Gemma 11-01 24 Gemini 12-01 29 Pavo 13-01 32 Avior 15-01 36 Avior

Více

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané provozní podmínky

Více

Systém posuvných dveří pro nábytek moderního designu: SlideLine M

Systém posuvných dveří pro nábytek moderního designu: SlideLine M Systém posuvných dveří pro nábytek moderního designu: SlideLine M Design v pohybu Kování SlideLine M vylepšuje funkčnost i vzhled nábytku: ať se jedná o obývací stěny a policové systémy, či o horní kuchyňské

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ GDS síťový systém JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ Czech EFEKTIVNÍ A FUNKČNÍ OCHRANA PROTI HLUKU Na základě úspěšného systému panelů PLANTA byl nový protihlukový panel PLANTA ALUFERA přizpůsoben požadavkům evropských

Více

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 ELEKTROINSTALACE #2 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY vnitřní el. rozvody je nutné provádět v souladu s ČSN 33 2130 ed.2 pro

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Systémy EPS Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu www.boschsecuritysystems.cz Konvenční manuální hlásiče

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Garbo. Uklidňující měkké světlo dekorativních nástěnných a stropních svítidel

Garbo. Uklidňující měkké světlo dekorativních nástěnných a stropních svítidel Garbo Uklidňující měkké světlo dekorativních nástěnných a stropních svítidel Garbo představuje nejnovější přístup firmy Thorn k řešení, které v sobě pojí měkké světlo a diskrétní, klasické a nadčasové

Více

PLASTOVÉ ROZVODNICE NA OMÍTKU

PLASTOVÉ ROZVODNICE NA OMÍTKU 40 CD SERIE 40 CD 1 SERIE 40 CD VLASTNOSTI A VÝHODY KOMPLETNÍ ŘADA Řada modulárních rozvodnic vhodná pro všechny aplikace při jištění elektrického rozvodu. 40 CD JEDNODUCHÁINSTALACE A OSOBNÍ ŘEŠENÍ Díky

Více

Halové LED svítidlo HP-200C

Halové LED svítidlo HP-200C Halové LED svítidlo HP-200C Závěsné průmyslové (halové) LED svítidlo o výkonu 200W, pro osvětlení v průmyslových hal, s vysokým světelným tokem 21 820-24 840 lm. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Příkon : 200 W Světelný

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více