čnostní no zové osvětlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čnostní no zové osvětlení"

Transkript

1 čnostní nozové osvětlení

2 Nabídkový katalog Bezpečnostní nouzové osvětlení

3

4 Průvodce návrhem systému nouzového osvětlení Interiérové nouzové osvětlení ůvodce návrhem systé ho osvětlení Nouzové osvětlení s označením únikové cesty Venkovní nouzové osvětlení Invertorové sady Kontrolní systémy Významový rejstřík ářivková í ýznaý rejstřík ň krytí Technické parametry některých výrobků mohly být změněny, nebo může k jejich změně v budoucnu dojít.

5 ůvodce návrhem systé ého osvětlení Í POŽADAVKY í ůvode čnostního nouzového osvětlení ínky pro splnění požadavků požární bezpečnosti takový způsobe ý bude přijatelný jak z hlediska estetického, tak z hlediska snadného ovládání a údržby ě je vel ůležité prosazení a zakotvení těchto požadavků do příslušných leích nore ětlení a požární bezpečnost dříve, než budou ě přiváděny na trh éto koncepci by se ěli podílet příslušné or átní správy a dohledu, inženýři ádějící instalaci těchto zařízení STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ VYLÁŠKY ředpisy upřesňují návrhy a konstrukční provedení staveb ě navíc nařizují, že kroě únikových cest í být pro případ výpadku běžného osvětlení vybaveny nouzový ětlení ětší než é podínky patří i povinnost, vybavit nouzový ětlení šechny části škol, které jsou buďto bez přirozeného světla, žívány školní hodiny ínkou těchto předpisů je soulad s normou ěrnicí pro bezpečnostní nouzové osvětlení budov PŘEDPISY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PRACOVIŠTĚ) řízení určují způsob využití staveb a jejich vybavení pro zajištění bezpečnosti ákladní žadavke aby byly únikové koridory vybaveny nouzový ětlení ředepsané intenzity pro případ výpadku elektrického proudu ákonné podínky jsou shrnuty v souhrnné "POŽÁRNÍ BEZPEČNOST ůvodce pro zaěstnavatele ákladní body tohoto doku ří Zaměstnavatel odpovídá za bezpečnost a dodržování předpisů. Přestože jsou všechna nařízení doplněna předpisy protipožární ochrany, zde jsou ještě znovu tato ustanovení zakotvena ve prospěch zaměstnanců. Každé pracoviště s počtem zaměstnanců vyšším než í vést Evidenci vyhodnocení rizik vzniku požáru. Tím by měla být vyhodnocována rizikovost daného pracoviště a specifikována opatření pro zajištění bezpečnosti. Je-li dané pracoviště již certifikované v souladu s aktuálními nařízeními, zaměstnavatel musí i přesto zajistit vyhodnocení rizik, ačkoliv je dopředu zřejmé, že nebude potřeba přijmout žádná opatření. Pokud bylo pracoviště certifikováno před rokem 1999, posouzení rizik musí být porovnáno se současným stavem. Některá ustanovení uvedených předpisů jsou pro návrh systémů nouzového osvětlení budov jedněmi z nejdůležitějších norem. Vyhodnocení nebezpečných prostor z hlediska požární bezpečnosti slouží k rozhodování o jejich zabezpečení, např. školní chemická laboratoř je menší než 60 m 2, ale vzhledem k přítomnosti chemických látek musí být rovněž vybavena nouzovým osvětlením. Vyhodnocení rozmístění aměstnanců a ostatních osob pomáhá k optimálnímu návrhu únikových cest. Při dodržení pokynů uvedených norem budou návrhy únikových cest a nouzového osvětlení odpovídat normě EN Tato norma obsahuje čené postupy pro instalaci a doporučuje svěřit instalaci nouzového osvětlení kompetentní a specializované osobě. V souladu s předpisy požární bezpečnosti musí být instalovaná zařízení pravidelně kontrolována a udržována. Použitá zařízení musí odpovídat příslušným kvalitativním standardům žárních rizik ř ální žáru, paliva, pracovní postup žených pracovišť a oso při vzniku požáru í největších rizik a dostatečnosti žárních opatření, včetně ředcházení vzniku a rozšíření požáru žáru a varovný s Únikové cesty a štění nouzového osvětlení ředk žární ochran Údržba a pravidelné kontroly protipožárních opatření žární školení zaěstnanců í veškerých zdokonalení a inovací ázna še álezů a provedených kroků é přehodnocení a revize rizik ření ři zěně situace

6 ým předpisům, které í. ětlení platí standard Umístění a rozmístění osvětlení ává re známka ři vyhodnocování požární bezpečnosti budov mohou být některé jejich nedostatky nahrazeny vyšším stupněm systému nouzového osvětlení a detekce vzniku požáru. BEZPEČNOST PRÁCE A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA BEZPEČNOSTNÍ SIGNALIZACE A ZNAČENÍ) Tyto předpisy provádějí Nařízení EC (92/58/EEC) o bezpečnostní signalizaci a značení použitých v pracovním prostředí. Smyslem tohoto nařízení je sjednocení používaných bezpečnostních značek a symbolů šech státech Evropské unie tak, aby každý symbol měl vždy stejný význam. Tato nařízení se vztahují na všechna bezpečnostní značení včetně symbolů pro směrové značení únikové cesty. OSTATNÍ POŽADAVKY ě dodržení podmínek zmíněných legislativních předpisů musí mít některé objekty uděleno povolení od příslušných úřadů. Jedná se o divadla, kinosály, sportovní stadiony a objekty veřejné zábavy, hudební a taneční kluby, výherní kluby a restaurace. Ostatní í být registrovány u příslušných úřadů a musí mít potvrzení o provedené revizi protipožárního vybavení. Jedná se o nemocnice, dětské domy, pečovatelské domy a školy. Jak objekty s povolením, tak i registrované objekty musí být vybaveny systémem nouzového osvětlení odpovídajícím nařízení EN 1838, prostředky protipožární ochrany odpovídajícími nařízení EN 5 ít předepsanou inspekcí. Záznamy z těchto systémů jsou základním předpokladem pro udržení si povolení a registrace. BEZPEČNOSTNÍ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - NÁVRH SYSTÉMU část je jakýmsi průvodcem ávrhu systému ídajícího štění ístní i evropskou legislativou. CÍLE NÁVRHU SYSTÉMU ínky pro provoz bezpečnostního systému nouzového osvětlení stanovují nutnost zajištění následujících funkcí, dojde-li k výpadku části nebo celého ému osvětlení objektu Dostatečně a jednoznačně ýraznit únikové cesty Zajistit osvětlení těchto cest a umožnit bezpečný přesun ým východům. Zajistit osvětlení a snadné vyhledání požárních hlásičů a ůcek umístěných podél únikových cest. žnit a usnadnit provedení čnostního nebo záchranného zásahu řízení ádí doporučený postup při návrhu těchto bezpečnostních systémů. Na koncepci vlastního návrhu by se měl podílet vlastník objektu, provozovatel, projektant systému a zástupce dodavatele i autorizovaný technik pro požární bezpečnost. ůležitá kritéria volby typu systému patří charakter zabezpečených prostor, provozní režim budovy a požadované provozní a bezpečnostní mechanismy systému

7 ůvodce návrhem systé ého osvětlení ETAPA 1 POVINNÉ UMÍSTĚNÍ NOUZOVÝC SVĚTEL čáteční fázi je nutné naplánovat povinné umístění nouzových světel a značení na důležitých únikových místech budovy a podél hlavních únikových koridorů. Tento návrh musí být proveden bez ohledu na to, zda se jedná o bezpečnostní únikovou cestu nebo řené (protipanické) prostory. K výběru typu osvětlení nebo jeho parametrů může být přistoupeno teprve, až když je zpracován tento základní návrh. ůležitá místa s povinným umístěním nouzového osvětlení U každých dveří Veškerá označení únikových cest Zvenku nad každým konečným nouzovým ýchodem štích a tak, aby každá podlažní úroveň byla přímo osvětlena ři každé změně směru V blízkosti míst s první pomocí ři každé změně úrovně podlahy ždém křížení chodeb V blízkosti požárních hlásičů a hasících přístrojů známka V blízkosti znamená ve vzdálenosti do 2 metrů ální rovině.

8 ETAPA 2 ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉ VELIKOSTI A FORMÁTU POUŽITÝCH BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A SYMBOLŮ Nařízení římo říká čnostní značky a symboly umístěné u všech nouzových východů a podél únikových cest musí být v případě nouze osvětleny tak, aby byla úniková cesta dobře viditelná a jednoznačná, a mohlo dojít k bezpečnému opuštění budovy. Tam, kde není zajištěna přímá viditelnost nouzového východu, musí být k tomuto východu označena úniková cesta pomocí osvětlených bezpečnostních symbolů a značek. čující únikovou cestu 1. Piktogram Exit říve používaný piktogram, který byl nahrazen v prosinci Piktogram Exit ále ještě vyhovující typ značení, pokud je již v budově nainstalován. 3. Formát dle Nařízení EU o značení únikové cesty át začal být používán od 1. dubna 1996 řízením EU. 4. Nový formát dle Nařízení EU o značení únikové cesty Jste-li na pochybách, jaký typ značení únikové cesty použít, kontaktujte autorizovaného technika protipožární bezpečnosti. Maximální pozorovací vzdálenost ální pozorovací vzdálenost a podmínky osvětlení všech bezpečnostních značek a symbolů jsou stanoveny nařízením Jejich osvětlení může být zajištěno vlastním zabudovaným zdrojem světla, jako je tomu například u panelů s piktogramem označujících nouzový východ nebo piktogramů s řízeným osvětlením, nebo může jít o samostatné piktogramy, jejichž nasvícení je zajištěno jiným zdrojem nouzového osvětlení. ální pozorovací vzdálenost je stanovena podle následujících pravidel Značky a symboly s vlastním zdrojem světla ýška panelu Značky a symboly osvětlené jiným zdrojem nouzového osvětlení ýška panelu Požadavky na intenzitu osvětlení čnostních značek a symbolů musí být použity barvy odpovídající normě á nařizuje, že u bezpečnostního značení únikové cesty a první pomoci musí být jako kontrastní barvy použity bílá a zelená. ěr jasu bílé barvy k zelené se musí pohybovat v rozmezí ální svítivost každých 10mm plochy piktogramu musí být vyšší než ěr jasů při minimálním a maálním osvětlení každé ěl být menší než 10. ální svítivost í poměr použitých barev musí být mezi ěr jasu by měl být menší než 101 pro každou barvu Poznámka Bezpečnostní značení s vlastním zdrojem osvětlení jsou testovány, zda uvedené parametry splňují a jsou v souladu s nařízením Mají-li být v objektu použity bezpečnostní značky osvětlované jiným zdrojem nouzového osvětlení, musí to projektant odpovídajícím způsobem zohlednit již při návrhu systému. řestože nesmí být nouzové světlo od jím osvětlovaného piktogramu vzdáleno více než 2 metry áze je potřeba dostatečnost jeho osvětlení ještě prověřit.

9 ůvodce návrhem systé ého osvětlení ETAPA 3 UMÍSTĚNÍ OSVĚTLENÍ NA DŮLEŽITÝCH MÍSTECH BUDOVY ětlení je nutno umístit i v následujících důležitých místech objektu, která nejsou součástí nouzové únikové cesty, ale vzhledem k jejich důležitosti nebo nebezpečnosti je jejich osvětlení rovněž vyžadováno. Výtahy: do nouzové únikové cesty jsou zahrnovány pouze ve výjimečných případech, protože v případě výpadku proudu v nich mohou zůstat lidé uvězněni. šechny toalety pro tělesně postižené a objekty s podlahovou plochou překračující 8m 2 nebo objekty bez druhotného osvětlení Podzemní nebo krytá parkoviště: íky pro chodce by měly být osazeny časným nouzovým osvětlením ální dobou nouzového svícení 1h b) Eskalátory: štění bezpečného vystoupení nebo opuštění d) Prostory s technickým vybavením, místnosti správy a dozoru budov: í být vybaveny záložním akumulátorovým zdrojem nouzového osvětlení žnění nutných oprav nebo údržby v řípadě poruchy.

10 OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÉ CESTY řešení rozmístění nouzového osvětlení v důležitých částech budovy je potřeba doplnit systém o doplňková nouzová světla tak, aby štěno minimální požadované osvětlení únikové cesty pro případ evakuace. Každá oddělená část budovy musí být navíc osazena minimálně dvojicí nouzových světel pro zajištění minimálního osvětlení v případě poruchy jednoho z nich. Požadavky na intenzitu osvětlení řízení žaduje pro řípady ěžného ohrožení po celé délce osy únikové cesty osvětlení o intenzitě ěrnost osvětlení í překročit poměr ma ě intenzita osvětlení musí být zajištěna žimu a životnosti systému. 50 ětlovacího výkonu musí být dosaženo do 5 vteřin a plné osvětlení do 60 vteřin po výpadku proudu. Návrh fotometrických parametrů ávrh požadovaného rozmístění nouzových svítidel je možno použít tabulky nebo vhodný počítačový ý vyhodnotí případnou potřebu instalace doplňkových svítidel pro zajištění odpovídajícího osvětlení únikových cest. Při návrhu systému je nutno respektovat příslušné normy a zaměřit se zejména na následující faktory ižování intenzity osvětlení při postupném vybíjení akumulátorů ání životnosti žárovek v obvodech ětlení čující rozmístění nouzových svítidel uvádějí vliv na osvícení až z 80 říklad ístění nouzových světel podél únikové cesty žadované rzmístění základních ých svítidel na důležitých místech objektu. zmístění doplňkových nouzových svítidel pro zajištění požadované minimální intenzity osvětlení

11 ůvodce návrhem systé ého osvětlení OTEVŘENÉ (PROTIPANICKÉ) PROSTORY čnostním nouzovým osvětlením musí být vybaveny prostory budov s plochou přesahující řené prostory, kterými prochází úniková cesta, a nebezpečné prostory. Současné normy upřednostňují jednotné systémy se snadnou instalací émům s menším počtem ýkonných svítidel. Požadavky na intenzitu osvětlení žadovaná minimální intenzita ětlení ého prostoru budovy 0,5 lu álenosti 0,5 m od zdi. řesné vzdálenosti a intenzitu osvětlení udávají tabulky pro rozmístění nouzových světel nebo vyhodnocuje počítačový program. dnoty é jako pro osvětlení únikové cesty. Při použití programu mohou být využity jako praktická pomůcka pro výběr místa pro svítidla. ě napájená jednoúčelová nouzová ítidla í specifické hodnoty, které naleznete v popisu jednotlivých svítidel v tomto katalogu a v souhrnu za průvodcem ávrhu systému nouzového osvětlení. ěžná svítidla s nouzovým modulem jsou uvedeny ídající hodnoty na straně í polární rozložení světla běžných svítidel a usnadňují tak výběr. í aspekty patří tvar polární křivky a ádřený nadirovou intenzitou. žití počítačového programu k výpočtu požadovaných parametrů rozložení světla vybraného svítidla na základě světelného výkonu sady. zmístění nouzových svítidel v otevřených (protipanických) prostorách íčová plocha je uvažována od hranice 0,5 m od obvodových zdí ální intenzitou světlení 0,5 lu

12 OSVĚTLENÍ PROSTOR S VELKÝM RIZIKEM ůležité místnosti budov nebo prostory čným provozem, jako jsou například výrobní technologické linky nebo elektrárny, musí být vybaveny nouzovým osvětlením, které v případě nebezpečí umožní rychlé ukončení provozu a evakuaci osob. Podle normy í nouzové osvětlení zajistit v nouzi osvětlení prostoru odpovídající álního osvětlení s minimální intenzitou ů ěžné pra ý problém tuto intenzitu ýkalo by se to spíše prostor, které jsou normálně osvětleny ě než y POSTUP NÁVRHU žadované intenzity osvětlení je možno dosáhnout prostřednictvím doplnění normálního svítidla o nouzový modul nebo pomocí ítací jednotky. í modulu pro úpravu světla je možno pomocí Tlumícího faktoru (B čit požadovaný světelný výkon, např. 10 ěžného výkonu nebo é moduly s ždé nouzové svítidlo é moduly s ždé druhé nouzové svítidlo é moduly s ždé desáté svítidlo ři volbě různých kombinací svítidel a nouzových modulů je potřeba dávat pozor na zajištění stejnoměrného rozložení ětla ři použití í být pro dosažení žadovaných hodnot proveden výpočet koeficientu využití. ETAPA 7 OVLÁDÁNÍ Nouzová svítidla pro dočasné osvětlení musí být aktivována při výpadku napájení normálního systému osvětlení. ůvodu musí být pevně fázově připojena do obvodu napájení normálního osvětlení. čení návrhu systému je již patrné, že výkonnost svítidla bude záviset na jeho světelném výkonu v kombinaci s vhodným rozložením světla. ále je důležité vést v patrnosti, že pokud dojde byť jen k nepatrné změně při výběru zvolených typů svítidel, í být jejich fotometrické parametry vzhledem k celému systému znovu přehodnoceny. TESTOVÁNÍ A ZÁZNAM VÝSLEDKŮ žární předpisy vyžadují provádění pravidelné kontroly a testování systému nouzového osvětlení. í být vybaven odpovídajícími subsystémy a příslušenstvím, které tyto funkce zajistí. Kontrolní systém musí být vždy zvolen s ohledem na typ objektu a měl by být koncipován jako součást hlavního systému nouzové osvětlení. Při konzultacích mezi projektantem systému a uživatelem budovy ělo být projednáno a ujasněno á zaměstnanců určených k provádění testování Úroveň náročnosti testování Zda má být testování prováděno normálního provozu budovy nebo etapově ána jen záložní svítidla. žadavky na testování systémů z hlediska praktického provozu čnosti čnost všech nouzových svítidel by měla být testována ím a opětovným připojením jejich napájení. řipojení se musí rozsvítit kontrolní indikátory nabíjení. í být proveden nejméně jednou za měsíc a výsledky náležitě zaznamenány. Test vybitím svítidel musí být kontrolována požadovaná ícení ětovném připojení musí být zkontrolována funkčnost svítidla a signalizace nabíjení. í být proveden nejméně jednou ročně a výsledek zaznamenán a uložen. známka říslušná bezpečnostní nařízení umožňují alternativní í tři roky po instalaci systému je možno provádět tento test pouze po dobu hodiny každých ěsíců. žární předpisy nicméně doporučují provádět roční test po dobu celé životnosti systému. MANUÁLNÍ TESTOVÁNÍ ři využití manuálního způsobu testování by měly být zváženy následující otázky Bude pro testování využit pouze jeden centrální vypínač nepůjde o malou budovu, kterou žno vypínat centrálně jedním vypínačem, měl by být použit vždy jeden vypínač na jeden okruh nouzových svítidel. U systémů s okruhy dočasných ých svítidel, které budou napájeny přes tento vypínač, to bude znamenat, že obsluha bude muset při kontrole obejít budovu dvakrát. Nejdříve zkontrolovat funkci svítidel a poté jejich nabíjení. Budou nouzová svítidla testována ě čí obsluze pouze jedna pochůzka po budově. řípadě je potřeba vzít v úvahu dopad na estetický vzhled interiéru. Použité vypínače musí být vhodného provedení, aby nepůsobily v interiéru rušivě. í testu musí být stav svítidel zaznamenán a uložen.

13 ůvodce návrhem systé ého osvětlení ÚDRŽBA í fázi je potřeba navrhnout schéma údržby a servisních úkonů na systému, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost a zaručená spolehlivost. Tyto operace se běžně provádí v průběhu testování, pokud se však jedná o řební součásti (např. náhradní žárovky, zářivky), mělo by docházet k jejich výměně okamžitě. AUTOMATICKÉ TESTOVACÍ SYSTÉMY řípadě větších objektů, kdy by manuální testování bylo příliš náročné, by měly být navrhovány automatické testovací systémy. Způsobů automatického testování je více druhů v závislosti na požadavcích a typech objektů. Cooper Univel nabízí dva druhy NOUZOVÁ SVÍTIDLA S AUTOTESTEM těchto typů nouzových svítidel je zabudován ěný ými funkcemi automatického testování ítidla Četnost a způsoby testování odpovídají nařízení EU - Jednoduchá signalizace závady baterie, žárovky nebo nabíjecího obvodu je zajištěna kontrolními ři zapojení baterie ve svítidle íte frekvenci testování například na týdenní řesně za týden proběhne první test. Doba trvání testu jsou dvě minuty. ždých 13 týdnů proběhne úplného vybití baterie. Nastavení času testu by mělo být dobře promyšleno, aby v době testu neprobíhalo na svítidle jiné testování nebo údržba. ý čas testování je možno podle potřeby jednoduše změnit. Stačí ítidla na cca 10 vteřin. ím zapojení svítidla do sítě proběhne první test režimu nouzového svícení. Až do ukončení testu je tento stav signalizován žlutou diodou ůběhu uvedených ýpadku elektrického proudu žen a žlutá ůstane svítit, aniž by to znamenalo upozornění na závadu. á í režim í režim, je potřeba provést první test, nebo byl zmeškán provozní test ávada ý zdroj světla ávada ízká kapacita baterie nebo nevhodné parametry nabíjecího proudu ítí řerušovaně bliká á šestranný systém řízeného testování pro ří a velké émy nouzového osvětlení. Pro ádění a plánování automatického testování, spouštění manuálního testování i stahování záznamu testů využívá centrálního kontrolního panelu. Je možno ho využít pro samostatná nouzová svítidla i pro centrálně napájené systémy. ůběžně monitoruje okruhy nouzového osvětlení a vyhodnocuje okamžitě chybová hlášení ři vzniku závady. žno využít pro ty největší kontrolní systémy. Dohromady je žno síťově propojit až 63 kontrolních panelů s celkovým počtem až ých svítidel. vládání a kontrola prostřednictvím PC je zajištěna pomocí speciálně vyvinutého soft INSTALACE A ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Pro elektrické zapojení nouzového osvětlení platí všeobecné podmínky pro elektroinstalace a technické vybavení budov ěrnice á Ú ý žýů Č říslušnou legislativu. Napájení samostatných nouzových svítidel by mělo být zajištěno z ě připojeného napájení normálního osvětlení. ři instalaci samostatných nouzových svítidel by měly být podobné typy kabelů jako pro normální osvětlení. šem byly použity kabely s vyšší třídou ochrany, je větší šance, že při požáru ůstane systém nouzového osvětlení plně funkční, zatímco normální osvětlení bude již poškozeno a vyřazeno z provozu. á svítidla jsou doporučeny kabely s PVC izolací. ájení samostatných nouzových svítidel musí být zabezpečeno proti zásahu neoprávněné osoby. Pro účely testování by mělo být ale vybaveno jednoduše použitelnou funkcí nebo systémem pro simulaci nouzové situace. Napájení by mělo být zajištěno přes pojistku daného okruhu napájení normálního osvětlení, tak aby při jeho výpadku došlo k rozsvícení nouzového osvětlení ve stejném obvodu a prostorách. í časného nouzového osvětlení í vypínač ální osvětlení ňková nouzová svítidla ítidlo dočasného nouzového ětlení ětlení í vypínač ální osvětlení ňková nouzová svítidla í vypínač trvalého nouzového osvětlení ítidlo trvalého nouzového osvětlení

14 PŘÍKLAD NÁVRHU SYSTÉMU Etapa 1 ístění nouzového osvětlení na důležitých místech únikové cesty. ždého únikového východu ětlení bezpečnostního označení nouzové únikové cesty ízkosti hlásičů požáru ždého schodiště ždé změny směru ících přístrojů ři změnách úrovně podlahy řížení únikových cest Z venkovní strany konečných východů ízkosti míst první pomoci čení nouzové únikové cesty je řešeno v etapě č. šak třeba ještě zkontrolovat, zda nejsou překročeny maální pozorovací vzdálenosti, a zda-li nebývá normální osvětlení v objektu ztlumeno. Například v kinech jsou označení únikové cesty z tohoto důvodu za provozu budovy neustále osvětlena (trvalé nouzové osvětlení). í prostory, které musí být vybaveny nouzovým osvětlením, aniž by byly součástí únikové cesty. ýtahy átory ěřte minimální úroveň osvětlení na únikových cestách. Po zvolení odpovídajícího svítidla, je třeba vhodně rozmístit osvětlení tak, aby byla zajištěna minimální intenzita osvětlení 1 lu ředové linii únikové cesty. ětlení ořených - protiých prostor í pro všechny plochy s podlahovou plochou přesahující é jsou součástí nouzové únikové cesty. áře přesahující plochu 3 nouzová světla o výkonu 8W áře nepřesahující plochu bez požadavku částí únikové cesty z kanceláře zová svítidla o výkonu (jako součást únikové cesty nebo protipanických prostor) ílna s výškou stropu 3 nouzová svítidla + 1 invertorová sada pro prostory s vysokým rizikem nebo 4 invertorové sady žití invertorových sad je závislé na použitých hlavních světlech á ěí ým ě č. í ý ý modul í ěí ží ýou ou promítací jednotku, např. typu ŘÍKLAD NÁVRHU SYSTÉMU

15 érové nouzové osvětlení

16

17 ízký pro ýška Eleí desi á instalace ící ě ň krytí á technolo á intenzita světla a ízká spotřeba Šetrné k životní ředí kumulátorové baterie ých teplot érie ízkopro ětla ve stylové čují jednoduchou instalací, vysokou intenzitou osvětlení a nízkou spotřebou ítidla ální řešení ůzné druhy ích instalací, které vyžadují eí nouzové osvětlení (moderní do áře, a šý ýě ňů čě šě í ástěnnou i šě áž ú č šří ží ě čí ú číž ňí č ž í ěí ýrobků garantuje výrobce ční dobou. kód Dočasné Dočasné Trvalé Dočasné kód é únikové značení šipka v é únikové značení šipka dů Zapuštěné na zeď i pro zapuštěnou montáž šipka v ů

18 Technická specifikace Samostatně napájené svítidlo é svícení ým nebo dočasným nouzovým provoze í dobou svícení ící evropský ášením o shodě í ítivý stupeň krytí ěleso é odolnosti při kumulátorová b é dobíjení a vysoké teploty ěná LED dioda si žim nabíjení čený dočasného ého ěí ě úrovně í íí žití í bydlení áře ární dia Fotometrická specifikace

19 Nízký pro ýška leí desi á instalace ící áno ň krytí kumulátorové baterie ých teplot í s autotestem úsporné nízkoproé svítidlo ý é nabízí atraktivní řešení nouzového osvětlení široké použití řídavná á žárovka ř skutečnou dobu nabíjení í s šý ýě ňů čě šě í áž ď šě áž ú č šří ží ě čí ú číž ňí č ž í ěí ýrobků garantuje výrobce ční dobou. ód Dočasné Dočasné Dočasné Dočasné Trvalé ód é únikové značení šipka v é únikové značení šipka dů Zapuštěné a zeď i pro zapuštěnou montáž šipka v ů

20 ětla s 1 LED diodou) í režim í režim, je potřeba provést první test, nebo byl zmeškán provozní test ávada ý zdroj světla ávada ízká kapacita baterie nebo nevhodné parametry nabíjecího proudu Samostatně napájené svítidlo trvalým nebo dočasným provozem ého svícení í dobou svícení áno všechny evropskými normami ářivkami, ňuje stupeň krytí ěleso é odolnosti ř kumulátorová b é dobíjení a vysoké teploty ěná LED dioda si žim nabíjení čený dočasného ěí zářivkou, í íí ítí á přerušovaně á žití í bydlení áře Školy árí Fotometrická specifikace

21 leí desi á instalace ící ň krytí kumulátorové baterie ých teplot Testovací tlačítko í s autotestem í nouzové svítidlo se zářivkou o výkonu 8 ící adekvátní svítivost pro široké žití ápadné vestavěné tlačítko TEST říležitost pro rychlé a jednoduché ověření ce svítidla šý ýě ňů čě šě í áž ď šě áž ú č šří ží ě čí ú číž ňí č ž í ěí ýrobků z této série garantuje výrobce ční dobou. kód časné časné Dočasné Trvalé Trvalé Kombinované Kombinované íťové Trvalé Trvalé kód é únikové značení šipka v é únikové značení šipka dů Zapuštěné a zeď i pro zapuštěnou montáž šipka v ů

22 á specifikace ětla s 1 í režim í režim, je potřeba provést první test, nebo byl zmeškán provozní test ávada ý zdroj světla ávada ízká kapacita baterie nebo nevhodné parametry nabíjecího proudu Samostatně napájené svítidlo ým nebo dočasným provoze ého svícení í dobou svícení áno ňuje všechny evropské předpisy žívá ářivky á vestavný zkušební spínač ň krytí ěleso é odolnosti ř kumulátorová b é dobíjení a vysoké teploty ěná LED dioda si žim nabíjení čený dočasného ěí zářivkou í íí ítí Bá přerušovaně á žití í bydlení áře áí Fotometrická specifikace

23 í Řada nouzových multifunkčních svítidel á áž í funkce í řada příslušenství á výěna baterií á sada nouzového osvětlení ící át á řada nouzového osvětlení ízký pro á žství doplňků ízí široké použití ňuje požadavky na nouzové osvětlení áří í ů, ne ě pro koční využití šechna nouzová světla řady Sirios í áruční dobu na správnou ětel í řada příslušenství ástěnnou montáž a inst ů čení únikové cesty odolné povětrnostním vlivům, či ůzné druhy zářivek ízí široké uplatnění nouzových svítidel Serios říslušenství štěné kód štěné í kryt áž

24 kód Dočasné Popis Typ Jmenovitý výkon Doba nouzového Výkon Výkon zářivky zářivky (lm) Provoz svícení (min) síť. (lm) baterie (lm) Trvalé Kombinované Dočasné Síťové Trvalé Dočasné Trvalé

25 í žího prostředí ízká spotřeba v nepřetržitém provozu úsporou ener álního výkonu žárovky/zářivky části á plastová krabice í vzdálenost ů umožňuje žít menší počet svítidel a snížit tak spotřebu ener ři celkovém pokrytí áběno a vyvíjeno v souladu s evropskými předpisy a směrnicemi čítko TEST šechna nouzová světla řady Sirios í čítko TEST umožňující stlačením krytu provést kontrolu funkčnosti svítidla á specifikace ětla s 1 LED diodou í režim í režim, je potřeba provést první test, nebo byl zmeškán provozní test ávada ý zdroj světla ávada ízká kapacita baterie nebo nevhodné parametry nabíjecího proudu ítí Bá přerušovaně á Samostatně napájené svítidlo pro nouzové svícení ým, dočasným nebo nepřetržitým provozem ícení áno v souladu s evropskými předpisy ůzné parametry ářivek ň krytí ální funkci světla zajišťuje tlačítko Test ěleso átu ři kumulátorové baterie íjení a vysoké teploty ěná LED dioda si žim nabíjení čený typ dočasného osvětlení s zářivkou a í dobou

26 ární dia Fotometrická specifikace žití í bydlení áře í domy ární d Fotometrická specifikace

27 ízký profil í desi á instalace áno ň krytí kumulátorové baterie ých teplot í s autotestem ý test přístroje é Široká řada různých provedení érie nouzového osvětlení Star širokou řadu produktů ůzně dlouhou dobou nouzového svícení žívanými typy zářivek í kolekce čena pro praktickou a rychlou instalaci ýběrem několika možností, které splňují škeré požadavky na efektivní nouzové osvětlení žitím pro é rezidentní bydlení i pro průmyslové aplikace Řadu doplňků, četně nalepovacích piktoů é štěnou montáž ú č šří ží ě čí ú číž ňí č ž í ěí ítidel z této série garantuje výrobce ční dobou. kód Dočasné Dočasné Dočasné Dočasné Dočasné Dočasné Dočasné Trvalé Trvalé Trvalé Trvalé Trvalé Trvalé

28 kód ětla s 1 í režim íťové í režim, je potřeba provést první test, nebo byl zmeškán provozní test íťové íťové ávada ý zdroj světla ávada ízká kapacita baterie nebo nevhodné parametry nabíjecího proudu Dočasné Dočasné Dočasné ítí Bá přerušovaně á Trvalé žití í bydlení áře í domy říslušenství kód řisazené (nástěnné) řisazené (stropní) ý kryt šipka ů šipka ětlení í p šipka ů

29 á specifikace Samostatně napájené svítidlo é osvětlení ým nebo dočasným provoze ého svícení í dobou svícení áno ENE ňující všechny evropské předpisy ěkolik druhů zářivek ň krytí ální funkci světla zajišťuje ma ěleso je vyrobeno z ABS kopolymeru átu é odolnosti při kumulátorová b é dobíjení a vysoké teploty ěná LED dioda si žim nabíjení čený typ dočasného osvětlení s zářivkou a í dobou nouzového svícení ární dia Fotometrická specifikace

30

31 í Nízkoprofilový design Elegantní vzhled Jednoduchá instalace Stupeň krytí ΙΡ42 2 studené katody Snadno recyklovatelné Šetrné k životnímu prostředí Autotest Novou řadu dočasných světel Planete tvoří kombinace stylového vzhledu řádným výkonem životní prostředí álně ý reflektorový vzhled á svítivost umožňují velké rozestupové vzdálenosti žující ve srovnání s běžnými produkty potřebné množství svítidel ízké výšce žívá světlo ě ční super tenkou studenou katodu ízkou spotřebou ízkou ťovou výbojkou ý produkt átu žívá baterie ící čení jejich životnosti snadno recyklovatelné látky é samotestovací schopnosti, jako standardu ý komfort kód á katoda Dočasné

32 á specifikace ětla s 1 LED diodou Pohotovostní režim ávada: Vadná baterie nebo zdroj světla Závada ý zdroj světla Zkušební režim álkovému testu Svítí á přerušovaně á é ítidlo s dočasným režimem ého svícení 60 minut é šetrné k životnímu prostředí ídající evropským normám žívá é katody ětla ízkou spotřebou, ěm krytí ěleso je vyrobeno z ABS kopolymeru átu é odolnosti při teplotě é dobíjení a vysoké teploty ící užitečné informace o stavu baterie a zářivky čený typ dočasného osvětlení s autotestem ěma ými katodami a s í dobou svícení žití é estetické nároky áře í ární dia Fotometrická specifikace

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost ABB s.r.o. Elektro-Praga Nové bydlení = moderní elektroinstalace A jaké jsou její možnosti? Obsah Komfort Stmívání 6 7 Spínání na základě pohybu 8

Více

Mocná síla značky. ONE COOPER

Mocná síla značky. ONE COOPER Mocná síla značky. ONE COOPER OBSAH Závazky společnosti k ochraně životního prostředí... 4 Schopnosti... 6 Druhy instalací... 7 Případové studie.... 10 Divize společnosti... 12 Historie...26 4 Síla mnoha.

Více

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost 02 Úvod Průvodce moderní elektroinstalací Obsah Průvodce moderní elektroinstalací Komfort 04 Stmívání 06 Spínání

Více

Síla značky. ONE COOPER

Síla značky. ONE COOPER Síla značky. ONE COOPER OBSAH Závazky společnosti k ochraně životního prostředí... 4 Schopnosti... 6 Druhy instalací... 7 Případové studie... 10 Divize společnosti... 12 Historie... 26 4 Síla mnoha. Výkonnost

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD Sortiment svítidel MODUS I AL I ALDP, MTDP I ALMAT I B I ALS I ALU I T5, model A I T5, model B I T5, model C I T5, model D IKP, IKO I KP/IP54,

Více

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved FAP-DO420/FAP-420/FAH-420 cs Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved Obsah cs 3 Obsah 1 Popis výrobku 5 2 Přehled systému 6 2.1 Konfigurace hlásiče

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Světelné místo - SM. Světelný zdroj. Volba světelného zdroje pro veřejné osvětlení. Světelné místo popis

Světelné místo - SM. Světelný zdroj. Volba světelného zdroje pro veřejné osvětlení. Světelné místo popis Světelné místo - SM Světelný zdroj Světelný zdroj je primárním prvkem světelné soustavy. Jeho světelné a další parametry tedy limitují celou osvětlovací soustavu jak po stránce světelně technické, tak

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

Značky a informace na elektrických spotřebičích

Značky a informace na elektrických spotřebičích průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat elektrických můžeš, spotřebičích přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na elektrických spotřebičích

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů EVlink Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení EVlink: dává Zdraví Vzduch Generují asi 50 % CO 2 ve srovnání s konvenčními automobily Bez emise malých částic

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy

EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy NÁVOD K POUŢITÍ, MONTÁŢI, OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax: +420 326 909

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Bezpečnost v elektrotechnice

Bezpečnost v elektrotechnice Bezpečnost v elektrotechnice Garant předmětu: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Autoři textu: doc. Ing. Pavel Kaláb, CSc. doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 20.8. 2011 Zařazení předmětu Předmět

Více

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green.

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green. Technické informace ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče Think future. Switch to green. Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje nn (výběr) Kategorie užití Kategorie užití udává, jakým způsobem

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

aše odnikání je i naším zájmem ŘADA PRODUKTŮ SKY AIR KATALOG

aše odnikání je i naším zájmem ŘADA PRODUKTŮ SKY AIR KATALOG aše odnikání je i naším zájmem ŘADA PRODUKTŮ SKY AIR KATALOG O společnosti Daikin Společnost Daikin je celosvětově uznávanou firmou. Je založena na téměř 90 letých zkušenostech ve výrobě kvalitních klimatizačních

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více