Dodatek č.1. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č.1. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry""

Transkript

1 Dodatek č.1 KUJIP014YXX5 Smlouvy o dílo č. objednatele ID 70334, č.zhotovitele ze dne uzavřené podle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry" 1. Smluvní strany se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: Tel: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: se sídlem: jednající: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: Tel./fax:. IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství MUDr. Jiří Běhounek, ing. Libor Joukl Ing. Jiří Krejčí, Ing. Bc. Eduard Jozífek , CZ Sberbank CZ, a.s /6800 AGOS stavební a.s. Pelhřimov Tomáše ze Štítného 634, Pelhřimov Petr Chaloupek, předseda představenstva Petr Chaloupek, předseda představenstva Ing. Zdeněk Kahoun, hlavní stavbyvedoucí / CZ Komerční banka, a.s /0100 Kraj. soud v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 529 I. Předmět dodatku smlouvy Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry" Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly s odv. na ust. čl. 2. a 4. Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení takto: 1) Čl. 2. Předmět smlouvy Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v přiloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 2) Čl. 4. za dílo, odst předmětu díla se mění a doplňuje takto: bod 4.1. nově zní: 1/2

2 díla před uzavřením dodatku č. 1: díla bez DPH: ,74 Kč DPH 21%: ,50 Kč části díla s DPH činí: ,24 Kč slovy: Osmmilionůdevětsettřicetsedmtisícčtyřistatřicetjedna a 24/100 korun českých víceprací-méněprací dle dodatku č. 1: víceprací bez DPH méněprací bez DPH více - méněpráce bez DPH DPH (21 %): více-méněprací včetně DPH: ,81 Kč ,44 Kč ,37 Kč ,77 Kč ,14 Kč slovy : Dvěstěšedesátdvatisícesedmsetdevadesátdevět a 14/100 korun českých části díla po uzavření dodatku č.1: části díla bez DPH: DPH 21%: části díla s DPH činí: ,11 Kč ,27 Kč ,38 Kč slovy: Devětmilionůdvěstětisícdvěstětřicet 38/100 korun českých II. Závěrečná ustanovení 1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 3) Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací V Pelhřimově dne , M V Jihlavě, dne , 2014 /y Kraj vymema AGOjš stavební a. if ÚLŮ ňl M O V ToméierÍQ Stíiného 634 ičo: m VstávWnl "Al 022 Petr Chaloupek // předseda představenstva " H -i Ing. Libbr )r ibukl Joukl náměstek hejtmaha pfo p/o oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 2/2

3 Název stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry - změna Z1-Z13 JKSO EÓO Místo Habry, ulice Pražská IČ DIČ Objednatel Kraj Vysočina CZ Projektant PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o CZ Zhotovitel Zpiacoval Rozpočet číslo Dne Měrné a účelové jednotky Počet Náklady /1 rn. Počet Náklady /1 m.j.; Počet Náklady 11 m. Rozpočtové náklady v CZK A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby 1 HSV Dodávky ,39 2 i ;Montáž ,50 8 i Práce přesčas! 9 ibez pevné podl. 13jZařfzenl staveniště I 14jMímostav. doprava 3 ;PSV Dodávky ,29 10;Kulturnl památka I 15 j Územní vlivy 4 j Montáž 7 785,14 11 : 16lProvozní vlivy 5 "M" :Dodávky ,98 I 6. Montáž ,97 Ostatní VRN z rozpočtu 7 ZRN (ř. 1-6) ,37 12 DN (ř. 8-11) 19JVRN (ř ) 20.HZS -288,00 21 Kompl. činnosl. _ 221 Ostatnf náklady i Projektant, Zhotovitel, Objednatel Kwj " " KRAfSKjY'lVfri AG OS stavební p e i. H Ř! ' Tomáše 2e Šti^letá^ IČO; ,0'IČX Btovebnffitř. 822 NOVA o.r.p. 5ENTHUM O tří!, ŽižkovaVI W033 Jjhlavft EYE ingeniering s.r.o. ' Komenského 129, Humpolec \C , DI&JCZ J Íel.? >M (D (Celkem bez DPH ,37 ;DPH % Základ daně DPH 1 snížená 15,0 základní 21, , ,77 s DPH E Přípočty a odpočty Dodá zadavatel Klouzavá doložka Zvýhodnění

4 Rekapitulace objektů stavby Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - změna Z1 -Z13 Kraj Vysočina Místo: Habry, ulice Pražská Kód Zakázka bez DPH DPH snížené DPH základní s DPH Z1-Z13 Rozpočtové změny S,37 o o 45 S0S.77 2S Z1 Střešní izolace , ,14 Z2 Změna VO , , Z3 Dopočet vnitřních obkladů Z4 Nástavec domovní ČOV ,84 Z5 Dopočet omítek ,51 Z6 Obrubníky 8 085, , Z7 Záměna kanalizačních šachet Z3 Odpočet el. topné vložky Z9 Odpočet zahradnického substrátu Z10 Přeloženi VZT potrubí Z11 Úprava podloží zpevněných ploch , Z12 Doplnění samozavírače 905, , Z13 Prostavění vodoměrné šachty , Celkem ,37 Kč Kč 45 SOS,77 Kč 2S2 793,14 Kč

5 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Z1 Objekt: Rozpočtové zmény JKSO: Část: Střešní izolace EČO: Datum: P.Č Množslvl Kód položky Popis MJ PSV Práce a dodávky PSV , Izolace tepelné , Montáž izolace tepelné vrchem stropu volné kladenými rohožemi, pásy. dílci, deskami m2 326,000 22, ,40? deska izolační minerální z kamenné vlny tl. 80 min m2 332, , , Přesun hmot lonážní tonážni pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0, ,46 420,04 Celkem

6 ROZPOČET Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina -12 Objekt; Rozpočtové změny Část; Změna VO JKSO: EČO: Dalum P.Č Kód položky 1 2 Popis F MJ _ Množslvl T *6 cg kem 000 Nové náklady , Elektromontáže - hrubá montáž Elektromontáže - rozvody vodičů měděných , kabel šitovy s Cti jádrem UYKY JXI,O mm 123, Elektromontáže - soubory pro vodiče Ukončeni kabelu 3x1,5 až 4 mm2 smrštovací záklopkou nebo páskem bez letováni , ,37 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké kus 1, Přepínač sériovv IP 44 kus 1, , Montáž detektoru pohybu PIR kus 2,000 88,00 176, Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 kus 3,000 71,40 214, rozvodka krabicová z PH KR 97/5 kus 3,000 67,97 203,91 EAN Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni {kus 3,000) 68,32 204,96] ll\35822í090 jistič Ipólový-charakte/istika D LPN (LSN) 10B/1 iftun "*3,000! 98,70 296,m EAN: VD Strážce domovní Busch-Wachter 220 MasteiLINE kus 2, , ,00 EAN: Elektromontáže osvětlovací zařízeni a svítidla komp Zednické práce, sekání, začišlěnl let 1, Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor kus 2, ,00 752,00 13 VD Asymetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou se zdrojem LED 2x15W kus 2, ,00 EAN: ) komp 15 VL8 Kompletační materiál (hmoždinky, sádra) Baaa^íWniiunniH w.. let 1, Uloženi sypaniny na skládky m3-5,600 10,01 56, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t -11, , , Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení kus -0, , , EAN Montáž vodič uzemňovaci FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi m , , páska zemnici 30 x 4 mm FeZn k Montáž vodič uzemňovaci drál nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě m 76, , ,32-328, drát průměr 10 mm FeZn kci 9, ,05 Hmotnost: 0,62 kgfm Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus -12,000 62,65-751,80

7 37 \ b0 jsvor/fa křížová SK pro vodič D6-10mm kus 9,000 14,84-133, svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 3,000 8,61 25, Montáž Kabel Cu sk.1 do 1 kv do 0,40 kq uložený volně m -24,000 9,73-233, kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m -24,000 10,36 248, Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kv do 1,00 kq uložený volné m , , kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mni?. m , , Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 6,000 37,24-223,44 Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letováni kus -6,000 60,97-365,82 _ Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů kus -3,000 3,03-9, vložka pojistková E27 noimálnl A kus -3,000 3,89 "* -11, kroužek styčný porcelánový A kus -3,000 4, Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový kus -3, ,10-405, svítidlo venkovní výbojkové výložnlkovó 50W kus -3, , , výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pro 50WE27 kus 3, ,30 417, Montáž stožár osvětlení parkový ocelový stožár osvětlovací 4,On) nad (eiénem - 133/89/60 žárově zinkovaný sadový kus Monláž eleklrovýzbroj složáru 1 okruh kus svorkovnice stožárová do 35rnm2 krytá vč. poj.spodku a hlavice -3, ,60-898,80 kus -3, ,00 kus -3, ,00 242,90-728,70-3, , , Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km -0, , Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině Iř 4 kus -3, , ,00 58 VD3 Pouzdrový základ pro stožár VO kus -3, , , Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hí 80 cm, v hornině tř 4 m -56,000 91, , Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku I110 cm nad kabel, bez zakryti, šířky lože do 65 cm m -56,000 22, , Krytí kabelů výstražnou fólií šířkv 40 cm m -56,000 7,84-439, fólie varovná PĚ POLYŇĚT šíře 33 cm spotiskem m 56,000 2,52-141, Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny Iřldy 3 m -56,000 34, , Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m m3-22,400 24,78-555, Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t -11, , , Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t -58,800 9,31-547, Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus -1,000 68, jistič Ipólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1 kus 1, ,00-68,32 112, Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus -1, ,40-127, jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3 kus 1, ,50 EAN: Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A kus RSI A230 Instalační stykač Montáž relé nezávislé časové typ AT, VT, AM14, F11, GSCT kus ks -1,000 1, ,50 93,80-93,80 658,00-658,00-1, ,40-169, VD spínač soumrakový včetně externího čidla kus Celkem ,95

8 ROZPOČET Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Z3 Objekt: Rozpočtové změny JKSO: Část: Dopočet vnitřních obkladů EČO: Datum: A.4.201*1 PC Množství Kód položky Popis MJ PSV Práce a dodávky PSV 2 702, Dokončovací práce 2 702, Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených ílextbilnim lepidlem - Tech. list č. 12 m2 4, , , /0000 obkládačky keramické 1. - Tech. list 6.12 m2 5, , , Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem m 2,000 24,31 48,63 A Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 4,200 26,50 111, Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0, ,38 21,64 Celkem 2 702,16

9 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina Objekt: Rozpočtové změny Část: Nástavec domovní ČOV 7A JKSO: EČO: Datum: PČ Kód položky Popis MJ Množslvl Práce a dodávky HSV Trubní vedeni sazen astovvc ro sac ,00 nástavec domovní COV fílastovv 1, , ,00 S 604,00 T896 00l 3 708,00 Celkem

10 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Zb Objekt: Rozpočtové změny Část: Dopočet omítek JKSO: EČO: Datum: * P.Ó Kód položky Popis MJ Množství HSV Práce a dodávky HSV , Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní Úprava povrchů vnitřní , , Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně Tech. list č. 17 m2 29,680 35, ,27 Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěntl.10mm nanášená strojně - Tech. list č. 17 rn2 70, , ,63 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně Tech. list č. 17 m2 70,280 33, ,03 Vápenocementová iehčená omítka štuková dvouvrslvá vnitřních stěn tl.lomm nanášená strojně - Tech. list č.17 m2 29, , ,40 Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně - Tech. list č.17 m2 29,680 38, ,93 Cementová omitka hladká jednovrstvá vnitřních stěn tl.lomm nanášená ručně m2 5, ,26 811,30 Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 5,000 50,82 254,12 Ostatní konstrukce a práce-bouránf Přesun hmot 8 { ipfesun hmqtpro budovy zděné v do 6 m 2, ,85 355,85 355,85 Celkem

11 Stavba; Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Z6 Objekt: Rozpočtové změny Část: Obrubníky JKSO: EČO: Datum: P.Č Kód položky Popis MJ Množství "T"~~2 3 ~T~ " 5 """"" 7 HSV Práce a dodávky HSV 8 085,67 1 Zemní práce 847,97 i m3 m3 1, ,62 672, Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 1, ,61 175, Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na slouoek nebo konzolu kus 1, ,19 121, značka svislá dodatková kus ,80 748, Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opérou do lože z betonu prostého m 17, , obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5x20cm Tech.list 6.27 kus 17,000 54,72 930,24 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních Přesun hmot ^ [ Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným jt 6,134 m3 1, , ,29 650, Celkem

12 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - 27 Objekt: Rozpočtové změny Část: Záměna kanalizačních šachet JKSO: EČO: Datum: P.Č Množství Kód položky Popis MJ HSV Práce a dodávky HSV 8 Trubní vedeni Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus -1, ,20-979, dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15cm kus 2, , , skiuz betonová přechodová 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm kus 2, , , těsněni elastometrové pro spojeni šachetnlch dílů DN 1000 kus 6, ,12 738, Zřízen! šachet kanalizačních z betonových dllcú na potrubí DN do 200 dno kamenina kus -2, , , Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kq kus -2, ,56-717, poklop litinový plný 40t vč. rámu kus -2, , , Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/160 šachtové dno průtočné kus 1, , , Revizní a čisticí šachta z PP typ TEGRA DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru X kus 1, , ,80 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korucjovaná světlé hloubky 2000 mm kus 2, , ,00 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 62,32 124, Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 poklop litinový do 401 s kus 2, , ,00 Celkem 0.00

13 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina Objekt: Rozpočtové změny Část: Odpočet el. topné vložky Z8 JKSO: EČO: Datum: P.Č 1 Kód položky 1 Popis MJ Množství T T PSV Práce a dodávky PSV , Ústřední vytápěni ,00 1 vp MATm00110 Montáž elektrické topné vložky do koupelnového otopného télesa kpl -2, ,00-288,00 ElekUická topnó vložka do koupelnového otopného télesa, vvkon 300 W kus -2, , ,00 Celkem ,00

14 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Z9 Objekt: Rozpočtové změny část: Odpočet zahradnického substrátu JKSO: EČO: Datum: Kód položky Množství T HSV Práce a dodávky HSV ,05 Celkem r31 653,05

15 ROZPOČET Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Z10 Objekt: Rozpočtové změny Část: Přeložení VZT potrubí JKSO: EČO: Datum: PČ Kód položky Popis MJ Množství HSV Práce a dodávky HSV 131,76 9 Ostatní konstrukce a práce-bouržní [Ležení lehké pomocné JmL 4, ,94 131,76 131,76] PSV Práce a dodávky PSV 3 218, Vzduchotechnika 3 218,24 Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhového spirálné vinutého D do 200 mm m 2,000 76,62 153, Mlž potrubí plech skupiny 1 kruh s přírubou m 2, , oblouk segmentový 0s.90.ci1 d1=200mm kus 2, , spojka kruhové po2ínkovaná d1~200 mm kus 2,000 35,40 70, Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t ,10 14,20 Celkem

16 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina Objekt: Rozpočtové změny Část: Úprava podloží zpevněných ploch JKSO: EČO: Datum: P.Č Kód položky Popis MJ Množství HSV Práco a dodávky HSV ,60 1 Zemní práce , Odkopávky a prokopávky nezapažené v hominé tř. 4 objem do 1000 m3 m3 205,623 99, ,59 Vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 205, , , Uloženi sypaniny na skládky m3 205,623 10, , Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 431, , , Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 685,410 6, ,55 5 Komunikace , Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2-386,100 48, , Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 130 mm m2-293,700 63, , Podklad ze štérkodrtě ŠD tl 40 mm m2-267,000 28, , Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m ,620 90, , Podklad z betonového recyklátu tl 230 mm m2 299, , , Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 267, , ,90 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II (I 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 267, , ,27 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2-267, , , dlažba betonová zámková tl.8 cm přírodní m , spotřeba: 36 kus/m2 spotřeba: 40 kus/m Kladeni betonové dlažby komunikací pro pěší tl 100 mm pl do 50 m2 50x25x8 cm přírodní m2 kus 5,500 46, ,00 58,50 spotřeba: 2 kus/m Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly m2 37,500 50, , Zkouška únosnosti podlož! kus Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 359,539 38, ,15 Celkem

17 ROZPOČET Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Z12 Objekt: Rozpočtové změny JKSO: Část: Doplnění samozavírače EČO: Datum: P.Č Kód položky Popis MJ Množství PSV Nové náklady 905, Konstrukce truhlářské 905, Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň kus JjOOO 113,75 113, samozavirač dveří hydraulický kus 1, ,60 789, Přesun hmot tonážnf pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 5 412,60 2,06 Celkem

18 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina Objekt: Rozpočtové změny JKSO: Část: Prostavěni vodotněrné šachty EČO: Datum: P.Č Kód položky Popis MJ Množství HSV Práce a dodávky HSV 2 749,94 Trubní vedení VD Prostavění vodoměrné šachty /D+M/ 1, Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 Přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop 0, ,96 249, Celkem

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

DODATEK č. 2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci. ,Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů'

DODATEK č. 2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci. ,Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů' KUJIP80UQGPP DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci,nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů' I. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen zástupce

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a č. zakázky : 2009.1406 počet stran : 2 T e c h n i c k á z p r á v a Název akce : Odvlhčení obvodových stěn Místo objektu : Lanškroun, ul. Olbrachtova Číslo popisné : č.p. 93, 94 Projektant : Němec projekce,

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Stavba: Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: Cena celkem. Kód. Popis

Stavba: Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: Cena celkem. Kód. Popis --.-~ REKAPITULACE Stavba: Objekt: Část: JKSO: ROZPOČTU Objednatel: Zhotovitel: Datum: Kód Popis Cena celkem 2 3 HSV 2 3 4 6 9 99 PSV 711 713 741 766 771 781 784 Práce a dodávky HSV Zakládání Svislé a

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci KUJIP00ZGJAG DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon" Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21. 6. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21. 6. 2011 na akci o KUJIP08ZINCO in cp I w ;k ic! -NÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘU OÍ EVROPSKÁ UNIE Fond.soudržností Pro vodu, vzduch a přírodu DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21. 6. 2011 na akci.úspory

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 2 Analytická metoda výpočtu opotřebení 12. 8. 2008 Pol. č. Konstrukce a vybavení Výpočet stupně dokončení Přepočt. podíl Stupeň dokončení % Dokončení z celku

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP :. Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

DODATEK č. 4. ke SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK č. 4. ke SMLOUVĚ O DÍLO KUJIP00ZGJHH DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO (č. zhotovitele 11092/035) uzavřené dne 13. 12. 2011 na akci Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency" I. Smluvní strany Objednáte!: se sídlem: zastoupený: k podpisu

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

DODATEK o. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29, 3. 2012 evidované pod číslem 60403/2012 na akci "SPŠ Jihlava - oprava oken a sociálního zařízení"

DODATEK o. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29, 3. 2012 evidované pod číslem 60403/2012 na akci SPŠ Jihlava - oprava oken a sociálního zařízení KUJIP00ZKGFW DODATEK o. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29, 3. 2012 evidované pod číslem 60403/2012 na akci "SPŠ Jihlava - oprava oken a sociálního zařízení" 1. Smluvní strany Objednatel: Se sídlem: Zastoupený:

Více

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele: 1964 zakázkové číslo zhotovitele: M10078

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele: 1964 zakázkové číslo zhotovitele: M10078 Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele: 1964 zakázkové číslo zhotovitele: M10078 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Sídlo: Americká

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

K HSV 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,590 16,00 329,00 K HSV 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

K HSV 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,590 16,00 329,00 K HSV 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 3 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce 12 999,00 K HSV 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost m3 2,400 50,00 120,00 do 250 m K HSV 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině

Více

3 Strana: 1. Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

3 Strana: 1. Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 3 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 2,400 K HSV 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby pokus -Střelcová- JKSO Název objektu EČO Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Místo IČ Praha DIČ Rozpočet číslo Zpracoval Dne Střelcová 24.11.2012 Měrné a účelové

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 001 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa Náklady na m.j. 0 Projektant HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

Stavba: Pardubice II, Polabiny - Oprava chodníku Lonkova, hřiště u Šedivce Objekt: Datum: 16.7.2012 JKSO:

Stavba: Pardubice II, Polabiny - Oprava chodníku Lonkova, hřiště u Šedivce Objekt: Datum: 16.7.2012 JKSO: ZADÁNÍ Stavba: Pardubice II, Polabiny - Oprava chodníku Lonkova, hřiště u Šedivce Objekt: Datum: 16.7.2012 JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava povrchu místních komunikací - realizace akce Místo akce : místní komunikace

Více

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace II~ J. L. T. stavební společnost, spot s r. o. 252 42 Jesenice u Prahy, Budějovická 701 Zapsana v obch rejstřikl, U Městského SOL/dLI v Praze odct C vložka 11065 tel.: 241 931 490, mobil: 603 445 454,

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 46/15/RMČ k dodatku č. 1 smlouvy o dílo se spol. PP SERVIS Plzeň s.r.o.

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 46/15/RMČ k dodatku č. 1 smlouvy o dílo se spol. PP SERVIS Plzeň s.r.o. Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 6. zasedání dne 12. 1. 2015 USNESENÍ č. 46/15/RMČ k dodatku č. 1 smlouvy o dílo se spol. PP SERVIS Plzeň s.r.o. Rada po projednání I. schvaluje návrh dodatku

Více

DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Elektromontáže / materiály pol. Označení / Popis MJ Množství Montáž Materiál Cena celkem Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 210 750 V, volně uložený ve stožárech trubka instalační

Více

-1 242 706,89. Zakázka : Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Matěje Kopeckého Část : REKAPITULACE - dodatek č.5

-1 242 706,89. Zakázka : Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Matěje Kopeckého Část : REKAPITULACE - dodatek č.5 Zakázka : Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Matěje Kopeckého Část : REKAPITULACE - dodatek č.5 Faktura : Zakázka číslo : Umístění : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo : Dodatek číslo : Archivní

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,,

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,, . fl:~l,f7~] fl (š~ SILNICE CHMELÍk s.r.o. ičo: 27977951. Rychtaříkova2l73/l DIČ:CZ27977951 c D1Jb~Q W 32600 Plzeň VLASTNÍ NABÍDKA Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

KUMSP80SHDDI. Investice cio vaší budoucnosti PODPOROVÁNO 1 EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. č.3

KUMSP80SHDDI. Investice cio vaší budoucnosti PODPOROVÁNO 1 EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. č.3 KUMSP80SHDDI Veřejná zakázka č. 154/2015 * * * * Investice cio vaší budoucnosti PODPOROVÁNO 1 EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko č.3 /dále jen dodatek"/ MORAVSfcOSI.FZriKÝ KRAJ - KRAJSKÝÚŘAD

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

Uzavřené podle ustanovení 536 a následujících, zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník")

Uzavřené podle ustanovení 536 a následujících, zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník) Kraj vysočina J.l Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo KUJIP112H3 Uzavřené podle ustanovení 536 a následujících, zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník")

Více

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2013 registrované pod ID - 67543

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2013 registrované pod ID - 67543 Kraj vysočina itikava 57, 587 33 Jihlava DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2013 registrované pod ID - 67543 KUJIP01101KV uzavřené na akci: VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

Městská část Praha - Ď áblice Rada městské části USNESENÍ č. 200/15/RMČ Rada po projednání I. schvaluje II. pověřuje

Městská část Praha - Ď áblice Rada městské části USNESENÍ č. 200/15/RMČ Rada po projednání I. schvaluje II. pověřuje Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 5. zasedání dne 19. 10. 015 USNESENÍ č. 00/15/RMČ K dodatku č. 3 SoD se společností Krostav na Stavební úpravy ZŠ Praha - Ďáblice Rada po projednání I. schvaluje

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1281 Varianta č.1 - jednoduchá JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Varianta č.1 - jednoduchá Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Kárová 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Rekonstrukce zahrady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2014/049 Mateřská školka - Arabská Praha 6 Náklady na m.j.

Více

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (IDS. 71841)

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (IDS. 71841) KUJIP013WY51 Kraj v ilia 3 j Jihlava 36 DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (IDS. 71841) uzavřené podle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník")

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon A - Stavební

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0.

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0. ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD profese P.Č. Popis MJ Množství celkem Jednotková cena Cena celkem Elektroinstalace silnoproud, hromosvod, přípojka NN, náhradní zdroje - ceny bez DPH 1.000 SVÍTIDLA - dodávka,

Více

DODATEK č. 2. SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 12. 9. 2011 na akci

DODATEK č. 2. SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 12. 9. 2011 na akci a E U O O w» «2 f «C3 ž V w y JL KM DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 12. 9. 211 na akci Neocnice Pelhřiov - rekonstrukce výtahů" KUJIPUR6VG 1. Sluvní strany Objednatel: se sídle: zastoupený:

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. č.l. ke smlouvě o dílo číslo: 03030/2014/IM

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. č.l. ke smlouvě o dílo číslo: 03030/2014/IM KUMSP88QE6X4 Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko Veřejná zakázka č. 134/2015 SMLUVNÍ STRANY: X. Moravskoslezský kraj Se sídlem: Zastoupen:

Více

Dodatek smlouvy o dílo č. 406/12rm

Dodatek smlouvy o dílo č. 406/12rm Dodatek smlouvy o dílo č. 406/12rm uzavřený v souladu s ustanovením 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou : Objednatel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

Renáta Sedláková. 10. března 2014 12:59. Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj. Odesláno: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní.

Renáta Sedláková. 10. března 2014 12:59. Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj. Odesláno: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní. Renáta Sedláková Od: Odesláno: Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj 10. března 2014 12:59 Komu: Renáta Sedláková Předmět: Přílohy: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní Nab - Psáry 2.jpg;

Více

REKAPITULACE STAVBY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH 015-000103.

REKAPITULACE STAVBY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH 015-000103. REKAITULACE STAVBY Kód: Stavba: 015-000103 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ĚŠÍ TRASY ODÉL BAROKNÍHO MOSTU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 20.05.2015 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant:

Více

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 - akustické opatření Objednatel Město Lázně Bělohrad nám.k.v.raise 35 Lázně Bělohrad 507 81 Zhotovitel VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04 Akce "Sportoviště Lázně Bělohrad -

Více

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb.

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. SOUPIS PRACÍ Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. Název zakázky: Parkoviště u ZŠ Paskov Objednatel: Město Paskov Nádražní 700 739

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 17.06.2015 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje Venkovní sportoviště Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje S L E P Ý R O Z P O Č E T S V Ý P O Č T Y ZPRACOVATEL:ING. VLADIMÍR BŘEZNA autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb VĚŠÍN -

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 16. zasedání dne 25. 5. 2015 USNESENÍ č. 129/15/RMČ k cenové nabídce společnosti Krostav s.r.o. na sanaci stávajících podlah v nově rekonstruovaných, dispozičně

Více

DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO KUJ1P00TNGVF DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 15-1/SOD/2011/010 Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 53574 Uzavřená dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu M/345 Chotěboř - průtah,

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

207_TU_Připojení evakuačního výtahu k náhradnímu zdroji UPS v objektu I TUL Číslo veřejné zakázky: 13/9615/207

207_TU_Připojení evakuačního výtahu k náhradnímu zdroji UPS v objektu I TUL Číslo veřejné zakázky: 13/9615/207 Název zakázky: 207_TU_Připojení evakuačního výtahu k náhradnímu zdroji UPS v objektu I TUL Číslo veřejné zakázky: 13/9615/207 Investor : Technická univerzita v Liberci Studentská 2, 46117 Liberec 1 Zhotovitel

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: sekr/614/2011 č.ev. 1827/2011 I.

Více

KUMSP00QH1A? Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO PONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

KUMSP00QH1A? Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO PONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ lll KUMSPQH1A? Veřejná zakázka č. 43/214 Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO PONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moraviicosfecíko Č.l ke smlouvě o dílo číslo: 1535/214/KŘ /dálejen dodatek"/

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 14-2 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí D Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj D Vyplň údaj Projektant: Zpracovatel: D D Náklady z rozpočtů

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více