Dodatek č.1. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č.1. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry""

Transkript

1 Dodatek č.1 KUJIP014YXX5 Smlouvy o dílo č. objednatele ID 70334, č.zhotovitele ze dne uzavřené podle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry" 1. Smluvní strany se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: Tel: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: se sídlem: jednající: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: Tel./fax:. IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství MUDr. Jiří Běhounek, ing. Libor Joukl Ing. Jiří Krejčí, Ing. Bc. Eduard Jozífek , CZ Sberbank CZ, a.s /6800 AGOS stavební a.s. Pelhřimov Tomáše ze Štítného 634, Pelhřimov Petr Chaloupek, předseda představenstva Petr Chaloupek, předseda představenstva Ing. Zdeněk Kahoun, hlavní stavbyvedoucí / CZ Komerční banka, a.s /0100 Kraj. soud v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 529 I. Předmět dodatku smlouvy Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry" Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly s odv. na ust. čl. 2. a 4. Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení takto: 1) Čl. 2. Předmět smlouvy Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v přiloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 2) Čl. 4. za dílo, odst předmětu díla se mění a doplňuje takto: bod 4.1. nově zní: 1/2

2 díla před uzavřením dodatku č. 1: díla bez DPH: ,74 Kč DPH 21%: ,50 Kč části díla s DPH činí: ,24 Kč slovy: Osmmilionůdevětsettřicetsedmtisícčtyřistatřicetjedna a 24/100 korun českých víceprací-méněprací dle dodatku č. 1: víceprací bez DPH méněprací bez DPH více - méněpráce bez DPH DPH (21 %): více-méněprací včetně DPH: ,81 Kč ,44 Kč ,37 Kč ,77 Kč ,14 Kč slovy : Dvěstěšedesátdvatisícesedmsetdevadesátdevět a 14/100 korun českých části díla po uzavření dodatku č.1: části díla bez DPH: DPH 21%: části díla s DPH činí: ,11 Kč ,27 Kč ,38 Kč slovy: Devětmilionůdvěstětisícdvěstětřicet 38/100 korun českých II. Závěrečná ustanovení 1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 3) Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací V Pelhřimově dne , M V Jihlavě, dne , 2014 /y Kraj vymema AGOjš stavební a. if ÚLŮ ňl M O V ToméierÍQ Stíiného 634 ičo: m VstávWnl "Al 022 Petr Chaloupek // předseda představenstva " H -i Ing. Libbr )r ibukl Joukl náměstek hejtmaha pfo p/o oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 2/2

3 Název stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry - změna Z1-Z13 JKSO EÓO Místo Habry, ulice Pražská IČ DIČ Objednatel Kraj Vysočina CZ Projektant PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o CZ Zhotovitel Zpiacoval Rozpočet číslo Dne Měrné a účelové jednotky Počet Náklady /1 rn. Počet Náklady /1 m.j.; Počet Náklady 11 m. Rozpočtové náklady v CZK A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby 1 HSV Dodávky ,39 2 i ;Montáž ,50 8 i Práce přesčas! 9 ibez pevné podl. 13jZařfzenl staveniště I 14jMímostav. doprava 3 ;PSV Dodávky ,29 10;Kulturnl památka I 15 j Územní vlivy 4 j Montáž 7 785,14 11 : 16lProvozní vlivy 5 "M" :Dodávky ,98 I 6. Montáž ,97 Ostatní VRN z rozpočtu 7 ZRN (ř. 1-6) ,37 12 DN (ř. 8-11) 19JVRN (ř ) 20.HZS -288,00 21 Kompl. činnosl. _ 221 Ostatnf náklady i Projektant, Zhotovitel, Objednatel Kwj " " KRAfSKjY'lVfri AG OS stavební p e i. H Ř! ' Tomáše 2e Šti^letá^ IČO; ,0'IČX Btovebnffitř. 822 NOVA o.r.p. 5ENTHUM O tří!, ŽižkovaVI W033 Jjhlavft EYE ingeniering s.r.o. ' Komenského 129, Humpolec \C , DI&JCZ J Íel.? >M (D (Celkem bez DPH ,37 ;DPH % Základ daně DPH 1 snížená 15,0 základní 21, , ,77 s DPH E Přípočty a odpočty Dodá zadavatel Klouzavá doložka Zvýhodnění

4 Rekapitulace objektů stavby Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - změna Z1 -Z13 Kraj Vysočina Místo: Habry, ulice Pražská Kód Zakázka bez DPH DPH snížené DPH základní s DPH Z1-Z13 Rozpočtové změny S,37 o o 45 S0S.77 2S Z1 Střešní izolace , ,14 Z2 Změna VO , , Z3 Dopočet vnitřních obkladů Z4 Nástavec domovní ČOV ,84 Z5 Dopočet omítek ,51 Z6 Obrubníky 8 085, , Z7 Záměna kanalizačních šachet Z3 Odpočet el. topné vložky Z9 Odpočet zahradnického substrátu Z10 Přeloženi VZT potrubí Z11 Úprava podloží zpevněných ploch , Z12 Doplnění samozavírače 905, , Z13 Prostavění vodoměrné šachty , Celkem ,37 Kč Kč 45 SOS,77 Kč 2S2 793,14 Kč

5 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Z1 Objekt: Rozpočtové zmény JKSO: Část: Střešní izolace EČO: Datum: P.Č Množslvl Kód položky Popis MJ PSV Práce a dodávky PSV , Izolace tepelné , Montáž izolace tepelné vrchem stropu volné kladenými rohožemi, pásy. dílci, deskami m2 326,000 22, ,40? deska izolační minerální z kamenné vlny tl. 80 min m2 332, , , Přesun hmot lonážní tonážni pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0, ,46 420,04 Celkem

6 ROZPOČET Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina -12 Objekt; Rozpočtové změny Část; Změna VO JKSO: EČO: Dalum P.Č Kód položky 1 2 Popis F MJ _ Množslvl T *6 cg kem 000 Nové náklady , Elektromontáže - hrubá montáž Elektromontáže - rozvody vodičů měděných , kabel šitovy s Cti jádrem UYKY JXI,O mm 123, Elektromontáže - soubory pro vodiče Ukončeni kabelu 3x1,5 až 4 mm2 smrštovací záklopkou nebo páskem bez letováni , ,37 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké kus 1, Přepínač sériovv IP 44 kus 1, , Montáž detektoru pohybu PIR kus 2,000 88,00 176, Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 kus 3,000 71,40 214, rozvodka krabicová z PH KR 97/5 kus 3,000 67,97 203,91 EAN Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni {kus 3,000) 68,32 204,96] ll\35822í090 jistič Ipólový-charakte/istika D LPN (LSN) 10B/1 iftun "*3,000! 98,70 296,m EAN: VD Strážce domovní Busch-Wachter 220 MasteiLINE kus 2, , ,00 EAN: Elektromontáže osvětlovací zařízeni a svítidla komp Zednické práce, sekání, začišlěnl let 1, Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor kus 2, ,00 752,00 13 VD Asymetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou se zdrojem LED 2x15W kus 2, ,00 EAN: ) komp 15 VL8 Kompletační materiál (hmoždinky, sádra) Baaa^íWniiunniH w.. let 1, Uloženi sypaniny na skládky m3-5,600 10,01 56, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t -11, , , Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení kus -0, , , EAN Montáž vodič uzemňovaci FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi m , , páska zemnici 30 x 4 mm FeZn k Montáž vodič uzemňovaci drál nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě m 76, , ,32-328, drát průměr 10 mm FeZn kci 9, ,05 Hmotnost: 0,62 kgfm Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus -12,000 62,65-751,80

7 37 \ b0 jsvor/fa křížová SK pro vodič D6-10mm kus 9,000 14,84-133, svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 3,000 8,61 25, Montáž Kabel Cu sk.1 do 1 kv do 0,40 kq uložený volně m -24,000 9,73-233, kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m -24,000 10,36 248, Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kv do 1,00 kq uložený volné m , , kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mni?. m , , Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 6,000 37,24-223,44 Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letováni kus -6,000 60,97-365,82 _ Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů kus -3,000 3,03-9, vložka pojistková E27 noimálnl A kus -3,000 3,89 "* -11, kroužek styčný porcelánový A kus -3,000 4, Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový kus -3, ,10-405, svítidlo venkovní výbojkové výložnlkovó 50W kus -3, , , výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pro 50WE27 kus 3, ,30 417, Montáž stožár osvětlení parkový ocelový stožár osvětlovací 4,On) nad (eiénem - 133/89/60 žárově zinkovaný sadový kus Monláž eleklrovýzbroj složáru 1 okruh kus svorkovnice stožárová do 35rnm2 krytá vč. poj.spodku a hlavice -3, ,60-898,80 kus -3, ,00 kus -3, ,00 242,90-728,70-3, , , Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km -0, , Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině Iř 4 kus -3, , ,00 58 VD3 Pouzdrový základ pro stožár VO kus -3, , , Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hí 80 cm, v hornině tř 4 m -56,000 91, , Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku I110 cm nad kabel, bez zakryti, šířky lože do 65 cm m -56,000 22, , Krytí kabelů výstražnou fólií šířkv 40 cm m -56,000 7,84-439, fólie varovná PĚ POLYŇĚT šíře 33 cm spotiskem m 56,000 2,52-141, Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny Iřldy 3 m -56,000 34, , Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m m3-22,400 24,78-555, Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t -11, , , Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t -58,800 9,31-547, Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus -1,000 68, jistič Ipólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1 kus 1, ,00-68,32 112, Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus -1, ,40-127, jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3 kus 1, ,50 EAN: Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A kus RSI A230 Instalační stykač Montáž relé nezávislé časové typ AT, VT, AM14, F11, GSCT kus ks -1,000 1, ,50 93,80-93,80 658,00-658,00-1, ,40-169, VD spínač soumrakový včetně externího čidla kus Celkem ,95

8 ROZPOČET Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Z3 Objekt: Rozpočtové změny JKSO: Část: Dopočet vnitřních obkladů EČO: Datum: A.4.201*1 PC Množství Kód položky Popis MJ PSV Práce a dodávky PSV 2 702, Dokončovací práce 2 702, Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených ílextbilnim lepidlem - Tech. list č. 12 m2 4, , , /0000 obkládačky keramické 1. - Tech. list 6.12 m2 5, , , Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem m 2,000 24,31 48,63 A Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 4,200 26,50 111, Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0, ,38 21,64 Celkem 2 702,16

9 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina Objekt: Rozpočtové změny Část: Nástavec domovní ČOV 7A JKSO: EČO: Datum: PČ Kód položky Popis MJ Množslvl Práce a dodávky HSV Trubní vedeni sazen astovvc ro sac ,00 nástavec domovní COV fílastovv 1, , ,00 S 604,00 T896 00l 3 708,00 Celkem

10 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Zb Objekt: Rozpočtové změny Část: Dopočet omítek JKSO: EČO: Datum: * P.Ó Kód položky Popis MJ Množství HSV Práce a dodávky HSV , Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní Úprava povrchů vnitřní , , Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně Tech. list č. 17 m2 29,680 35, ,27 Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěntl.10mm nanášená strojně - Tech. list č. 17 rn2 70, , ,63 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně Tech. list č. 17 m2 70,280 33, ,03 Vápenocementová iehčená omítka štuková dvouvrslvá vnitřních stěn tl.lomm nanášená strojně - Tech. list č.17 m2 29, , ,40 Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně - Tech. list č.17 m2 29,680 38, ,93 Cementová omitka hladká jednovrstvá vnitřních stěn tl.lomm nanášená ručně m2 5, ,26 811,30 Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 5,000 50,82 254,12 Ostatní konstrukce a práce-bouránf Přesun hmot 8 { ipfesun hmqtpro budovy zděné v do 6 m 2, ,85 355,85 355,85 Celkem

11 Stavba; Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Z6 Objekt: Rozpočtové změny Část: Obrubníky JKSO: EČO: Datum: P.Č Kód položky Popis MJ Množství "T"~~2 3 ~T~ " 5 """"" 7 HSV Práce a dodávky HSV 8 085,67 1 Zemní práce 847,97 i m3 m3 1, ,62 672, Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 1, ,61 175, Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na slouoek nebo konzolu kus 1, ,19 121, značka svislá dodatková kus ,80 748, Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opérou do lože z betonu prostého m 17, , obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5x20cm Tech.list 6.27 kus 17,000 54,72 930,24 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních Přesun hmot ^ [ Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným jt 6,134 m3 1, , ,29 650, Celkem

12 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - 27 Objekt: Rozpočtové změny Část: Záměna kanalizačních šachet JKSO: EČO: Datum: P.Č Množství Kód položky Popis MJ HSV Práce a dodávky HSV 8 Trubní vedeni Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus -1, ,20-979, dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15cm kus 2, , , skiuz betonová přechodová 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm kus 2, , , těsněni elastometrové pro spojeni šachetnlch dílů DN 1000 kus 6, ,12 738, Zřízen! šachet kanalizačních z betonových dllcú na potrubí DN do 200 dno kamenina kus -2, , , Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kq kus -2, ,56-717, poklop litinový plný 40t vč. rámu kus -2, , , Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/160 šachtové dno průtočné kus 1, , , Revizní a čisticí šachta z PP typ TEGRA DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru X kus 1, , ,80 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korucjovaná světlé hloubky 2000 mm kus 2, , ,00 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 62,32 124, Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 poklop litinový do 401 s kus 2, , ,00 Celkem 0.00

13 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina Objekt: Rozpočtové změny Část: Odpočet el. topné vložky Z8 JKSO: EČO: Datum: P.Č 1 Kód položky 1 Popis MJ Množství T T PSV Práce a dodávky PSV , Ústřední vytápěni ,00 1 vp MATm00110 Montáž elektrické topné vložky do koupelnového otopného télesa kpl -2, ,00-288,00 ElekUická topnó vložka do koupelnového otopného télesa, vvkon 300 W kus -2, , ,00 Celkem ,00

14 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Z9 Objekt: Rozpočtové změny část: Odpočet zahradnického substrátu JKSO: EČO: Datum: Kód položky Množství T HSV Práce a dodávky HSV ,05 Celkem r31 653,05

15 ROZPOČET Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Z10 Objekt: Rozpočtové změny Část: Přeložení VZT potrubí JKSO: EČO: Datum: PČ Kód položky Popis MJ Množství HSV Práce a dodávky HSV 131,76 9 Ostatní konstrukce a práce-bouržní [Ležení lehké pomocné JmL 4, ,94 131,76 131,76] PSV Práce a dodávky PSV 3 218, Vzduchotechnika 3 218,24 Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhového spirálné vinutého D do 200 mm m 2,000 76,62 153, Mlž potrubí plech skupiny 1 kruh s přírubou m 2, , oblouk segmentový 0s.90.ci1 d1=200mm kus 2, , spojka kruhové po2ínkovaná d1~200 mm kus 2,000 35,40 70, Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t ,10 14,20 Celkem

16 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina Objekt: Rozpočtové změny Část: Úprava podloží zpevněných ploch JKSO: EČO: Datum: P.Č Kód položky Popis MJ Množství HSV Práco a dodávky HSV ,60 1 Zemní práce , Odkopávky a prokopávky nezapažené v hominé tř. 4 objem do 1000 m3 m3 205,623 99, ,59 Vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 205, , , Uloženi sypaniny na skládky m3 205,623 10, , Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 431, , , Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 685,410 6, ,55 5 Komunikace , Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2-386,100 48, , Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 130 mm m2-293,700 63, , Podklad ze štérkodrtě ŠD tl 40 mm m2-267,000 28, , Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m ,620 90, , Podklad z betonového recyklátu tl 230 mm m2 299, , , Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 267, , ,90 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II (I 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 267, , ,27 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2-267, , , dlažba betonová zámková tl.8 cm přírodní m , spotřeba: 36 kus/m2 spotřeba: 40 kus/m Kladeni betonové dlažby komunikací pro pěší tl 100 mm pl do 50 m2 50x25x8 cm přírodní m2 kus 5,500 46, ,00 58,50 spotřeba: 2 kus/m Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly m2 37,500 50, , Zkouška únosnosti podlož! kus Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 359,539 38, ,15 Celkem

17 ROZPOČET Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Z12 Objekt: Rozpočtové změny JKSO: Část: Doplnění samozavírače EČO: Datum: P.Č Kód položky Popis MJ Množství PSV Nové náklady 905, Konstrukce truhlářské 905, Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň kus JjOOO 113,75 113, samozavirač dveří hydraulický kus 1, ,60 789, Přesun hmot tonážnf pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 5 412,60 2,06 Celkem

18 Stavba: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina Objekt: Rozpočtové změny JKSO: Část: Prostavěni vodotněrné šachty EČO: Datum: P.Č Kód položky Popis MJ Množství HSV Práce a dodávky HSV 2 749,94 Trubní vedení VD Prostavění vodoměrné šachty /D+M/ 1, Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 Přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop 0, ,96 249, Celkem

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322.

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322. REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně

Více

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8 if fc) DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 KUJIP0Í10EVT I SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Více

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ EKOEKO s.r.o. ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ Cena bez DPH (Kč) DPH 21% (Kč) Cena včetně DPH (Kč) G.1 STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01

Více

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Městský úřad Mohelnice Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel

Více

Zateplenĺ budovy obecního úřadu sáry

Zateplenĺ budovy obecního úřadu sáry vanderlaan Zateplenĺ budovy obecního úřadu sáry ORIGINÁL 71 ZHOTOVITEL Název: Adresa: Zastoupená: IC: DIČ: Bankovní spojení: Vanderlaan s.r.o. V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10 Petra Stejskalová, jednatelka

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou Ostatní a vedlejší náklady (MJ=soubor) Geodetické práce (MJ=soubor) Soupis prací - objekty KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou (rekapitulace soupisu prací + vedlejší

Více

Smluvní strany. Krajský úřad Pardubického kraje. Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005. na zhotovení díla

Smluvní strany. Krajský úřad Pardubického kraje. Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005. na zhotovení díla Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005 na zhotovení díla SZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová rekonstrukce kotelny uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení kanalizace náklady v Kč za 1 bm Potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli Podklad RTS, a.s. Konstrukčně

Více

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO:

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO: HSV 1 014 310279841 2 012 317121102 3 593 593211010 4 014 319201253 Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT NABÍDKOVÁ CENA

Více

NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i. Politických vězňů 936/7, 111 21, Praha 1 Nové Město IČ: 67985998 DIČ: CZ67985998 VÝZVA

NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i. Politických vězňů 936/7, 111 21, Praha 1 Nové Město IČ: 67985998 DIČ: CZ67985998 VÝZVA NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i. Politických vězňů 936/7 111 21 Praha 1 Nové Město IČ: 67985998 DIČ: CZ67985998 VÝZVA k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3 Název akce: Stavební úpravy objektu správy VLS ČR Libavá Místo stavby: parcela č. 663, 665, 666, 667, k. ú. Libavá Investor: Vojenské lesy a statky ČR, Bratrská 359, 751 31 Lipník nad Bečvou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více