Úkol č Chemické světlo Úkol č Úspora energie při svícení Zdroje: Literatura Internetové stránky:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úkol č. 19... 52 Chemické světlo... 52 Úkol č. 20... 54 Úspora energie při svícení... 54 Zdroje:... 56 Literatura... 56 Internetové stránky:..."

Transkript

1

2 Obsah Úvod: Voda... 3 Úkol č Měření ph vody z různých zdrojů... 4 Úkol č Odkyselování vody aerací (provzdušňováním)... 6 Úkol č Měření rozpuštěného kyslíku ve vodě z různých zdrojů Úkol č Vodní rostlina jako producent kyslíku Úkol č Měření vodního zákalu Vzduch Kyselé deště Úkol č Kyselé deště oxid uhličitý Úkol č Kyselé deště oxid siřičitý Kyselé deště oxid dusičitý Úkol č Skleníkový efekt Úkol č Polétavý prach na jehlicích borovice černé Půda Úkol č Kyselost půd Úkol č Život v půdě Potraviny Úkol č Výroba domácí zmrzliny Úkol č

3 Kyselost nápojů Úkol č Přepalování tuků Úkol č Je sladké ovoce ve skutečnosti kyselé? Domácnost Úkol č Měření teploty plamene Úkol č Světelnost Úkol č Chemické světlo Úkol č Úspora energie při svícení Zdroje: Literatura Internetové stránky:

4 Úvod: Vážení kolegové, Text, který dostáváte do rukou vám, může pomoci v začátcích práce s měřicím systémem EdLab. V následujících dvaceti kapitolách najdete podklady k vyučovacím hodinám chemie, které můžete dle vlastního uvážení využít. Základním mottem úloh je rychlost a názornost. Pokusy, které jistě znáte ze své praxe, jsou připraveny tak, aby mohl vyučující co nejefektivnějším způsobem využít systém EdLab. Úlohy jsou koncipovány prioritně jako demonstrační. Autor předpokládá, že čtenář ovládá základy laboratorní techniky a proto jsou úlohy popisovány velmi stručně tak, aby si je vyučující případně upravil podle možností konkrétní školy. Příprava pokusů, které by měly v rámci hodiny žákům přiblížit danou problematiku a také je vhodně motivovat k zájmu o chemii, by měla trvat pouze několik minut a některé můžete realizovat takřka on-line. Spolu s teoretickým úvodem a následujícími úkoly by měla jedna úloha časově obsáhnout přibližně jednu vyučovací hodinu. Vhodné je připojení měřicího systému k dataprojektoru pro lepší vizualizaci prováděných experimentů. Kontrolní otázky a úkoly jsou doplňkem, který můžete v závislosti na průběhu vyučovací hodiny využít. Jde pouze o základní úlohy, které můžete se svými měřícími soupravami realizovat a vítány jsou jakékoliv úpravy předkládaných pokusů a příprava nových neotřelých postupů k využití měřicího systému a příslušných čidel. Pokusy jsou popisovány pouze v rámci využití systému EdLab a na vyučujícím je, zda je doplní činnostmi, které využívá standardně v rámci demonstračních pokusů či laboratorních cvičení (např. důkaz kyslíku doutnající špejlí apod.) Hodně úspěchů a také zábavy přeje autor. 2

5 1. Voda Teoretický úvod: Stav hydrosféry představuje jednu z nejvýraznějších součástí přírodního prostředí. Odráží totiž aktuální stav zatížení prostředí všemi běžnými lidskými aktivitami, především však odpady ze sídel, zemědělské a průmyslové činnosti. Pro vyjádření míry zátěže povrchových vod používáme hodnocení stavu a vývoje kvality sledované vody na základě různých parametrů a hledisek. Ty se vyvíjejí a mění zejména podle potřeb a účelu hodnocení., Kvalitou vody obecně rozumíme ohodnocení souboru jejích vlastností z hlediska její vhodnosti pro různé druhy využití, z hlediska míry toxicity vody pro organismy či obecně ve vztahu k přírodnímu prostředí. Bereme přitom v úvahu její rozdílné vlastnosti fyzikální, chemické či biologické. Na základě kvantifikace těchto jednotlivých vlastností vody hovoříme o kvalitě vody a o míře její zátěže. 3

6 Úkol č. 1 Měření ph vody z různých zdrojů Teoretický úvod: U vodárenských toků nesmí překročit ph pásmo hodnot 6-8, u ostatních toků potom 6-9. Hodnota ph je také významný ukazatel jakosti pitné vody. Přípustné rozmezí je 6,5-9,5. Nižší ph má voda agresivní, která rozrušuje materiály potrubí a může pak obsahovat více toxických kovů, při vyšším ph je významně snížena účinnost desinfekce vody. Přímé zdravotní účinky na kůži a sliznice se projevují až při extrémních výkyvech ph pod 4, nebo nad 11. Pomůcky: Čidlo kyselosti, kádinky (zavařovačky) Chemikálie: Postup práce: Pomocí čidla kyselosti postupně zjistíme ph vzorků vody ze svého okolí. Po každém měření je vhodné opláchnout čidlo v destilované vodě. Po změření příslušného vzorku zvolíme pauzu a měření spustíme zase až po vložení čidla do vzorku následujícího. Všechny výsledky tak budeme mít v jednom grafu. Poznámky k realizaci: V rámci pokusu byly použity tyto vzorky (odebrány RNDr. Miroslavem Turjapem z GČT) Jako srovnávací vzorek - voda pitná Ostrava Poruba 1. Tekoucí voda, potok Sadový, střed obce Svibice 2. Tekoucí voda, říčka Ropičanka, Český Těšín, cca 100 m od přítoku do Olše 3. Stojatá voda, rybník Český Těšín, cca 100 m od Olše 4. Tekoucí voda, řeka Olše, Český Těšín 5. Malá nádrž neprůtočná, Český Těšín, park vedle stadionu Frýdecká 4

7 Obrázky a grafy: 1 2 Pitná voda 3 4 Kontrolní otázky a úkoly: 1. Prohlédni si graf s výsledky měření a urči, zda zjištěná ph odpovídají přípustným hodnotám v teoretickém úvodu 2. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 3. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 4. Odpadní vody z domácností, hygienických zařízení, objektů společného stravování, ubytování apod. se nazývají a jejich ph je než Sycené minerální vody mají obvykle reakci a. Kyselou b. Zásaditou c. Neutrální 5 5

8 Úkol č. 2 Odkyselování vody aerací (provzdušňováním) Teoretický úvod Kyselost přírodních vod způsobuje především rozpuštěný oxid uhličitý (kyselina uhličitá). Odstranění této kyselosti lze dosáhnout aerací, kdy dochází k postupnému vypuzování (stripování) plynného oxidu uhličitého z vody. Rovnováha mezi oxidem uhličitým a kyselinou uhličitou (CO2 + H2O H2CO3 ) se posunuje zprava do leva, až zůstane jen tzv. rovnovážné množství oxidu uhličitého, úměrné koncentraci hydrogenuhličitanových iontů (HCO3-) ve vodě. Odkyselování vody je časovým dějem a jeho rychlost závisí vedle složení vody na intenzitě aerace. Pomůcky: čidlo kyselosti, aerátor, kádinka (libovolná vhodná nádoba) Chemikálie: voda (perlivá, jemně perlivá, neperlivá minerálka) Postup práce: Asi do poloviny kádinky postupně naléváme vzorky vody. U každého vzorku změříme ph vody a následně spustíme aerátor (cca na 5 minut). Pozorujeme změny ph, ke kterým dochází odstraňováním oxidu uhličitého. Poznámky k realizaci: Ke změnám ph dochází po spuštění aerátoru takřka okamžitě, dobu měření volte dle aktuální časové situace 6

9 Obrázky a grafy: Perlivá voda 7

10 jemně perlivá voda neperlivá minerálka 8

11 aerace Kontrolní otázky a úkoly: 1. K odstranění zapáchajících látek z vody (amoniak sirovodík apod.) se používá tzv. praní vody vzduchem neboli Ve které části čistírny odpadních vod probíhá intenzivní aerace? a. Usazovací nádrž b. Aktivační nádrž c. česle 3. Aerací se ph vody a. zvyšuje b. snižuje c. nemění 4. S rostoucí koncentrací organických látek, které jsou ve vodě vlivem znečištění se účinnost aerace: a. zvyšuje b. snižuje c. nemění 5. Má nějaký význam provzdušňování vody na růst sinic ve vodních nádržích? 9

12 Úkol č. 3 Měření rozpuštěného kyslíku ve vodě z různých zdrojů Teoretický úvod: Jedním ze zdrojů kyslíku rozpuštěného v přírodních vodách je atmosférický vzduch. V důsledku spotřeby kyslíku vodními živočichy, organismy a některými chemickými pochody, je množství rozpuštěného kyslíku proměnlivé. Plynný kyslík z ovzduší se rozpouští ve vodě v závislosti na teplotě vody, na barometrickém tlaku, velikosti styčné plochy s ovzduším, pohybu povrchových vrstev vody, turbulenci a salinitě (slanosti). Zdroj: PITTER, P. a kol. Hydrochemické tabulky. Praha: SNTL, s. V akváriu je optimální obsah kyslíku, při kterém se rybám a rostlinám daří nejlépe, se pohybuje mezi 5 až 7 mg O 2 /l vody. (http://www.akvarijni.estranky.cz/clanky/jak-spravnepecovat-o-vodu.html) pomůcky: kádinka, čidlo kyslíku ve vodě, teplotní čidlo, chemikálie: voda z různých zdrojů 10

13 Postup práce: Do kádinek postupně nalejeme několik vzorků vody a necháme je stát, aby měly přibližně stejnou teplotu. Následně měříme ve vzorcích pomocí čidla kyslíku ve vodě obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě v mg.l -1. Poznámky k realizaci: V našem konkrétním měření měly vzorky teplotu cca 22 o C.Prvním vzorkem byla voda z akvária, které bylo zarostlé velkým množstvím vodních rostlin. Druhým vzorkem byla voda ze školního akvária a jako referenční vzorek byla použita pitná voda z vodovodu Gymnázia Český Těšín. Senzor nenamáčejte úplně, jeho rukojeť není vodotěsná. Obrázky a grafy: Akvárium zarostlé rostlinami 11

14 Školní akvárium akvárium s rostlinami školní akvárium 12

15 Akvárium s rostlinami školní akvárium pitná voda z vodovodu Kontrolní otázky a úkoly: 1. Zhodnoť výsledky naměřené v obou akváriích a porovnej je s optimálním množstvím kyslíku. 2. Najdi a vysvětli, jaké problémy způsobuje v akváriu nedostatek a případný nadbytek rozpuštěného kyslíku. 3. Zjisti, zda rozpustnost kyslíku ve vodě klesá nebo roste s rostoucí teplotou. 4. Zjisti, zda mají vyšší obsah rozpuštěného kyslíku vody podzemní či povrchové. 13

16 Úkol č. 4 Vodní rostlina jako producent kyslíku Teoretický úvod: Dalším zdrojem kyslíku rozpuštěného v přírodních vodách je fotosyntetická činnost vodních rostlin, které část kyslíku spotřebují při vlastním dýchání. Množství uvolněného kyslíku závisí na druhu rostlin, řas či sinic, délce a intenzitě osvětlení, dostupnosti živin k rozvoji fototrofů apod. Ponořené vodní rostliny začínají produkovat kyslík při mnohem nižších intenzitách světelného - fotosynteticky účinného - záření, než je obvyklé u suchozemských rostlin. Při velmi nízkých intenzitách osvětlení převažuje dýchání (respirace) rostliny (příjem kyslíku, výdej oxidu uhličitého) nad fotosyntézou (příjem oxidu uhličitého, výdej kyslíku), rostlina tedy navenek spotřebovává kyslík a vylučuje oxid uhličitý. Postupným zvyšováním intenzity záření se zvyšuje i intenzita fotosyntézy a dosahuje úrovně, při které je vyrovnána spotřeba kyslíku dýcháním a produkce kyslíku fotosyntézou. Navenek je tedy produkce kyslíku i oxidu uhličitého nulová, stejně jako jejich spotřeba. Úroveň osvětlení, při které nastane tento stav, je nazývána světelný kompenzační bod. Zvyšování intenzity osvětlení dále podporuje intenzitu fotosyntézy, navenek rostlina produkuje kyslík a spotřebovává oxid uhličitý. Vysoké přírůstky světelného záření však již nevyvolávají odpovídající zvýšení intenzity fotosyntézy a postupně se snižuje účinnost využití světla rostlinou. Nakonec dochází ke stavu nasycení, kdy rostlina již na zvyšování množství světla prakticky nereaguje a intenzita fotosyntézy (měřena produkcí kyslíku) dosahuje maximální hodnoty. Při této hodnotě rostlina pracuje ve stavu svého fyziologického maxima, které již není možno překročit. pomůcky: Čidlo rozpuštěného kyslíku, teplotní čidlo, zavařovací sklenice, vodní rostlina, lampa, skleněná trubička (brčko), chemická lžička chemikálie: pitná voda, jedlá soda Postup práce: Do zavařovací sklenice nalejeme vodu a vložíme do ní vodní rostlinu. Připojíme čidlo rozpuštěného kyslíku a teplotní čidlo, která vložíme do vody. Následně zapneme lampu, kterou nasměrujeme na sklenici. Začneme měřit a v průběhu měření pomocí skleněné trubičky vydechujeme do vody vzduch. Po prvním měření nasypeme do vody lžičku jedlé sody a opět měříme. Poznámky k realizaci: Postup můžeme realizovat jako dva nezávislé pokusy 14

17 Obrázky a grafy: fotosyntéza přidání sody Vydechování CO2 15

18 Kontrolní otázky a úkoly: 1. Proč jsme vydechovali vzduch do vody nebo přidávali jedlou sodu? 2. Jaké látky potřebuje vodní rostlina k produkci kyslíku? 3. Zapiš celkovou rovnici průběhu fotosyntézy 4. Proč mohou zelené rostliny fotosyntetizovat? 16

19 Úkol č. 5 Měření vodního zákalu Teoretický úvod Zákal, tedy sníženou průhlednost vody, způsobují jemně rozptýlené částice různého složení a původu, např. nerozpustné sloučeniny železa a manganu, jílové minerály, bakterie, plankton, rozptýlené organické látky (tuky, ropné látky, škrob). Čirost vody patří mezi základní jakostní ukazatele pitné vody. Mezní hodnota zákalu pro pitnou vodu činí 5 jednotek NTU (Nephelometric Turbidity Units). Její překročení může mít nepřímý zdravotní význam (zhoršená účinnost desinfekce vody chlórem, přítomnost látek umožňujících růst a množení bakterií) a zhoršuje vzhledové a chuťové vlastnosti vody. pomůcky: zákaloměr chemikálie: voda z různých zdrojů Postup práce: V zákaloměru změříme zákal jednotlivých vzorků a porovnáme. Poznámky k realizaci: Dodržujte přesně návod k použití zákaloměru, předejdete nepřesnostem v měření Obrázky a grafy: zákaloměr 17

20 Kontrolní otázky a úkoly: 1. Porovnej požadavky na jakost podzemní vody a vody z vodovodu. Pro který typ pitné vody jsou tyto požadavky přísnější a proč? 2. Započítávají se do pitného režimu všechny nápoje, které jsme vypili? 3. Uveď alespoň dva nápoje, které se nezapočítávají do pitného režimu. 18

21 2. Vzduch Teoretický úvod: Vzduch obsahuje 21 objemových % kyslíku, 78 % dusíku a 1 % jiných plynných látek (zejména oxid uhličitý a argon), dále i vodní pára, částečky prachu, mikroorganismy a různé průmyslové látky Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemůže obejít. Potřeba vzduchu je relativně konstantní a to m 3 vzduchu denně pro jednoho člověka. Jak z přírodních, tak i člověkem vytvořených zdrojů, jsou do ovzduší vypouštěny různé škodliviny (znečišťující látky), které svou přítomností mají nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Významným antropogenním zdrojem znečišťování vnějšího ovzduší jsou průmyslové zdroje, lokální topeniště a doprava. Pod pojmem ochrana ovzduší chápeme nejenom ochranu vnějšího ovzduší před znečišťujícími látkami, ale i ochranu vnitřního ovzduší (pracovního, obytného, dopravní prostředky) před škodlivými látkami. Znečištění vnitřního ovzduší může být pro naše zdraví rovněž velice nebezpečné, protože se zde kombinují škodlivé látky z venkovního ovzduší a škodlivé látky produkované vnitřními zdroji např. nábytek, koberce, různá kamna, kouření, nebo samotný pohyb osob. Hodnocení kvality vnějšího ovzduší na území České republiky provádí Český hydrometeorologický ústav. Na základě tohoto hodnocení jsou potom vyhlašovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, tj. území kde došlo k překročení imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Hodnocení kvality vnitřního prostředí provádějí Krajské hygienické stanice Kyselé deště Teoretický úvod: Déšť s nízkou hodnotou ph nazýváme kyselý déšť ( ph <. 5,6) Dešťová voda je standardně mírně kyselá, protože je v ní rozpouštěn oxid uhličitý obsažený v atmosféře. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3. Normální dešťová voda má ph kolem 6. Kyselý déšť je způsoben oxidy síry pocházejícími ze sopečné činnosti a spalování fosilních paliv, nebo také oxidy dusíku pocházejícími například z automobilů. Tyto plyny reagují se srážkovou vodou za vzniku roztoků příslušných kyselin, které zásadním způsobem narušují životní prostředí. SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 SO 3 + H 2 O H 2 SO4 19

22 2 NO 2 + H 2 O HNO 3 + HNO 2 Kyselé deště: poškozují rostlinám kořeny a listy likvidují vodní život způsobují vážné dýchací problémy vyplavují z půdy prvky, které jsou důležité pro udržení vyvážené hodnoty půdní kyselosti jsou nezbytnými živinami pro vegetaci. (Ca, Mg) ničí fasády budov atd. Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. ovode.wep.sk [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: html 20

23 Úkol č. 6 Kyselé deště oxid uhličitý pomůcky: čidlo kyselosti, kádinka, brčko (skleněná trubička) chemikálie: voda Postup práce: Do kádinky s vodou vydechujeme pomocí brčka vzduch z plic a měříme změnu ph. Obrázky a grafy: 21

24 22 CO 2+H 2O

25 Úkol č. 7 Kyselé deště oxid siřičitý pomůcky: čidlo kyselosti, aparatura pro vývoj plynů chemikálie: Na 2 SO 3 ( NaHSO 3, Na 2 S 2 O 5 ), HCl (1:1) (H 2 SO 4 w= cca40%) Postup práce: Roztok kyseliny chlorovodíkové z dělící nálevky zvolna přikapáváme na pevný siřičitan sodný ve frakční baňce. Připravený plyn zavedeme do kádinky s vodou, necháme probublávat a změříme pomocí čidla kyselosti ph vzniklého roztoku. Poznámky k realizaci: 2HCl+ Na 2 SO 3 2 NaCl + H 2 O + 2 SO 2 Pracujte v dobře větrané místnosti nebo v digestoři, oxid siřičitý ostře zapáchá a je jedovatý Obrázky a grafy: aparatura pro vývoj plynů 23

26 24 SO2 + H2O

27 Úkol č. 8 Kyselé deště oxid dusičitý pomůcky: čidlo kyselosti, aparatura pro vývoj plynů chemikálie: Cu hobliny, konc.hno 3 Postup práce: Do frakční baňky nasypeme lžičku měděných hoblin. Z dělicí nálevky přikapáváme koncentrovanou kyselinu dusičnou a pozorujeme vyvíjející se plyn, který zavádíme do vody. Pomocí čidla kyselosti sledujeme změny ph. Cu + 4 HNO 3 Cu(NO 3 ) NO H 2 O Poznámky k realizaci: Pracujte v dobře větrané místnosti nebo v digestoři Obrázky a grafy: vývoj NO2 25

28 NO 2 + H 2O Kontrolní otázky a úkoly: 1. Uveď alespoň tři způsoby, jakými se do ovzduší dostávají oxidy dusíku, síry a uhlíku. 2. Uveď alespoň tři environmentální rizika, které mohou způsobovat kyselé deště. 3. Doplň následující rovnice a uveď, které z nich jsou reakcemi vzniku kyselých dešťů: CO + H2O CO2 + H2O NO2 + H2O SO2 + H2O CH4 + H2O 4. Uveď, které oblasti v ČR byly nejvíce poškozeny kyselými dešti a jak. 5. Jakým způsobem bojují průmyslové podniky proti produkci plynů, které způsobují kyselé deště. 26

29 Úkol č. 9 Skleníkový efekt Teoretický úvod: Skleníkový efekt je proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření, ale tepelné záření zpětně vyzařované z povrchu planety účinně pohlcuje a brání tak jeho okamžitému úniku do prostoru. V atmosféře se zachytí část sluneční energie a Země se díky tomu otepluje. Nebýt tohoto efektu, teplota na Zemi by byla mnohem nižší (uvádí se až o 33 o C ) Většina klimatologů zastává názor, že nárůst množství skleníkových plynů, ke kterému došlo v důsledku činnosti člověka, uměle zvyšuje skleníkový efekt, což vede ke zvyšování celkové teploty a narušování klimatické stability. Plyny, které způsobují skleníkový efekt: Vodní páry Oxid uhličitý Metan (CH4) Oxid dusný (N 2 O) Ozon (O 3 ) Antropogenní skleníkový efekt: Je označení pro příspěvek lidské činnosti ke skleníkovému efektu. Jsou to zejména: Spalování fosilních paliv Likvidace lesů spojená s globálními změnami krajiny Důsledky skleníkového efektu: Zvyšování průměrné teploty atmosféry. 27

30 Zdroj : VELKOVÁ; JANA ŽIVČÁKOVÁ; VÁCLAV VOSTRÝ. Skleníkový efekt a emise oxidu uhličitého [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: kbd2.zf.jcu.cz/aplekol/... /Sklenikovy_jev_09_Velkova_oprava.doc pomůcky: Teplotní čidla, světelný a tepelný zdroj, zavařovací sklenice (kádinka) chemikálie: Ocet, jedlá soda Postup práce: Do zavařovací sklenice najímáme oxid uhličitý a spolu s prázdnou sklenicí zabalíme do mikrotenového sáčku. Do každého sáčku vložíme teplotní čidlo a sklenice postavíme na meotar. Začneme měřit a zapneme meotar. Po několika minutách zjistíme, zda došlo k rozdílnému růstu teploty v kádinkách. Poznámky k realizaci: Jako zdroj tepla a světla můžete použít i lampu se silnou žárovkou Počáteční teploty by měly být přibližně stejné 28

31 Obrázky a grafy: Zvýšený obsah CO2 vzduch 29

32 Kontrolní otázky a úkoly: 1. Zjisti z grafu, ve které sklenici rostla teplota rychleji a vysvětli proč? 2. Uveď alespoň tři skleníkové plyny. 3. Uveď alespoň tři činnosti člověka, při kterých unikají do ovzduší skleníkové plyny. 4. Uveď alespoň dva pozitivní a dva negativní důsledky skleníkového efektu 5. Jak vzniklo označení skleníkový efekt? 6. Co je to globální oteplování a jaký máš na tento jev názor? 30

33 Úkol č. 10 Polétavý prach na jehlicích borovice černé Polétavý prach je tvořen malými částicemi různých látek, které jsou tak lehké, že trvá velmi dlouhou dobu, než se usadí na povrchu. Velikost částic rozhoduje o době létání částice v ovzduší. Polétavý prach tvoří většinou sírany, amonné soli, uhlík, některé kovy, dusičnany, případně i těkavé organické. Polétavý prach v malém množství vzniká přirozeně v přírodě, například při sopečných erupcích nebo lesních požárech. V současné době vzniká ale polétavý prach především jako negativní produkt lidské činnosti. Polétavý prach vzniká zejména z těchto procesů: nárůst automobilové dopravy domácí vytápění nekvalitními tuhými palivy spalování odpadů tepelné elektrárny těžební činnost tavení rud a kovů odnos částic půdy větrem z ploch bez vegetačního pokryvu Polétavý prach se vyskytuje v ovzduší dlouhou dobu, a proto prachové částice se dostávají u živočichů mnohdy až do plicních sklípků a u rostlin škodí zaprášením listů a ucpáním průduchů. Dieselové motory starších aut jsou značným zdrojem polétavého prachu. Zdroj: JAROŠ, Milan. olomoucky.denik.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: V tomto pokusu budeme analyzovat pomocí ph metru polétavý prach zachycený na jehličí borovice černé. 31

34 Pomůcky: Měřící sada Edlab, ph metr, destilovaná voda, kádinky Postup práce: Uřízneme mladou větvičku borovice černé a řádně ji promyjeme v kádince naplněné destilovanou vodou. Roztok přefiltrujeme a změříme jeho ph. V případě ph < 7 rozhodneme, které částice mohou způsobit kyselost, případě naměření ph > 7 rozhodneme, které částice mohou způsobit zásaditost. Obrázky a grafy: Promývání jehlic ph polétavého prachu 32

35 3. Půda Úkol č. 11 Kyselost půd Látkami zapříčiňující okyselení jsou emise plynů, které při kontaktu s vodou uvolňují do roztoku kationy vodíku projevující se kyselou reakcí. Mezi hlavní emise patří oxid siřičitý SO 2, který vzniká především spalováním fosilních surovin, zejména hnědého uhlí a dalším zdrojem jsou oxidy dusíku, které vznikají z výfukových plynů. Jedním z nežádoucích jevů acidifikace je okyselování půd. Nejdůležitější roli v okyselování půd mají kyselina sírová a kyselina dusičná. Dostávají se do půdy kyselým deštěm a vyplavují z ní prvky, které jsou důležité pro udržení vyvážené hodnoty půdní kyselosti a které jsou současně nezbytnými živinami pro vegetaci. Tyto prvky nazýváme bazické kationty a jedná se zejména o vápník a hořčík, menší roli hrají draslík a sodík. Nejméně odolné jsou horské půdy, a proto se zde poškození nejdříve projeví. Nedostatek bazických kationtů může způsobit vysokou koncentraci iontů hliníku a tím vytlačit kationty vápníku, hořčíku a draslíku, což má za příčinu oslabení rostlin a takto oslabené rostliny umírají na klimatický stres nebo rychleji podlehnou houbovým škůdcům. V našem pokuse srovnáme kyselost půd z různých lokalit regionu. Pomůcky: Měřící sada EdLab, ph metr, vzorky půd, destilovaná voda, kádinky, kávové filtr, váha Postup práce: Předem odvážené množství půdy dáme do kádinky a doplníme k hornímu okraji destilovanou vodou. Řádně promícháme, do druhé kádinky dáme trychtýř opatřený kávovým filtrem. U přefiltrované kapaliny změříme ph a posoudíme stupeň acidifikace půdy. Měření opakujeme i pro další druhy půd a výsledky seřadíme do tabulky. 33

36 Obrázky a grafy: 34

37 35

38 Úkol č. 12 Život v půdě V jednom gramu úrodné orné nebo luční půdy žije více než miliarda bakterií, miliony hub a tisíce nejmenších živých organismů. Tyto organismy rozkládají i složité organické látky. Zdravý, fungující život v půdě je předpokladem pro udržení úrodnosti půdy a tím jejího trvalého obhospodařování. Půdní život je ohrožován několika stresovými faktory orbou, hnojením a ochranou rostlin. Průměrné množství mikrobiální biomasy, tedy tělesných látek žijících mikroorganismů, činí 15 tun čerstvé hmoty na hektar. Přibližně jedna třetina této biomasy tvořena bakteriemi, dvě třetiny houbami. Mikrobiální biomasa je vyživována za průměrnou roční škodu 8 tun sušiny rostlinného materiálu na hektar. Organismy žijící v půdě označujeme souhrnným názvem edafon. Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. ekokatalog.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: V následujícím pokusu ověříme přítomnost půdních organismů ve vybraném vzorku půdy měřením koncentrace CO 2. 36

39 Pomůcky: Měřící sada EdLab, čidlo CO 2, různé vzorky půd Postup práce: Vzorek půdy přesypeme do umělohmotné dózy, utěsníme čidlem CO 2 a měříme vzrůstající koncentraci CO 2 důkaz dýchání půdních organismů. Obrázky a grafy: 37

40 Dýchání půdních mikroorganismů Kontrolní otázky a úkoly: 1. Vyjmenujte alespoň sedm živočichů žijících v půdě. 2. Které další organismy kromě živočichů můžeme nalézt v půdě? 3. Jak vzniká humus? 4. Jak přežívají půdní organismy záplavy? 38

41 4. Potraviny Úkol č. 13 Výroba domácí zmrzliny Rozpouštění látek je obecně provázeno pohlcováním nebo uvolňováním tepla Chladicí směsi jsou nejčastěji směsi ledu a nějaké soli, např. chloridu sodného, chloridu vápenatého, dusičnanu sodného apod. Směs ledu a vody se solí (NaCl) má totiž podstatně nižší teplotu tuhnutí než led samotný. Smícháním drceného ledu s vodou a se solí se začne sůl ve vzniklé vrstvičce vody rozpouštět a při kontaktu s ledem dojde k jeho rychlému tání. Rychlé tání ledu a rozpouštění soli je spojeno s velkou absorpcí tepla. Chladicí směs tedy spotřebuje velké množství tepla na rozpouštění soli a na tání ledu, což způsobí silné ochlazení této směsi. Konečné snížení teploty závisí na povaze použité směsi a na množství směsi v poměru k použitému ledu. V praxi se připravuje chladicí směs tak, že se v tenkých vrstvách střídavě nasypává led a sůl. Led má teplotu tání 0 C, sůl má teplotu tání 801 C. Vodný roztok chloridu sodného má velmi nízkou teplotu tuhnutí (cca 21,2 C při obsahu 23,3 % soli ve vodě). Tuto směs můžeme využít například pro chlazení zmrzliny, ale také v rámci zimní údržby cest, protože led při solení cest taje i při nízkých teplotách. Pomůcky: Teplotní čidla, sklenička chemikálie: Smetana (mléko), ovoce, cukr, sůl, led Postup práce: Do skleničky nalijeme ingredience pro přípravu zmrzliny a vložíme ji do větší nádoby, ve které připravíme chladicí směs složenou z ledové tříště a několika lžiček soli. Teplotní čidla vložíme do zmrzliny i do chladicí směsi a měříme. Po několika minutách (cca 10 15) máme připravenou zmrzlinu. Poznámky k realizaci: Vyzkoušejte otevřenou i uzavřenou sklenici a porovnejte rychlost tuhnutí Použijte mléko s různým obsahem tuku a porovnejte dobu tuhnutí Zmrzlinu nemusíte připravovat ve sklenici, ale i v uzavřeném mikrotenovém sáčku V průběhu mražení občas zmrzlinu protřepejte, aby nebyla příliš ledová 39

42 Obrázky a grafy: jahodová zmrzlina smetanová zmrzka chutná 40

43 Mrazicí směs mrazí a lepí Tuhnutí smetanové zmrzliny Teplota směsi led a sůl Kontrolní otázky a úkoly: 1. Ztuhne dříve zmrzlina z mléka nebo ze smetany? 2. Zmrzne rychleji teplá nebo studená voda? 3. Jaký je rozdíl mezi teplotou tání a teplotou tuhnutí? 4. Z následujícího obrázku urči, za jaké teploty už nemá smysl solit silnice, protože led netaje. 41

44 Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. fyzmatik.pise.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: : 42

45 Úkol č. 14 Kyselost nápojů Jedním z frekventovaných pojmů racionální výživy je překyselení organismu. Tento jev údajně nastává při konzumaci potravin, jejichž ph je menší než 7. Jedná se zejména o tyto potraviny: Hovězí maso, ústřice, čokoláda, vajíčka, ocet, káva, černý čaj, citron, máslo, smetana, ječmen, tvaroh a měkký sýr. Nemocí, které mohou být způsobeny těmito to potravinami je opět celá řada - různé alergie, astma, senná rýma, poruchy spánku, migréna, ekzémy, pálení žáhy, padání vlasů, náhlá ztráta sluchu, usazování cholesterolu, rakovina a zubní kazy. Vrátit organismus k optimálnímu ph, můžeme třeba pomocí jedlé sody a také konkrétních potravin - například určitými druhy zeleniny/ ředkev, ředkvička, brokolice, okurky/, ovoce/meloun, mango, sušené fíky, hrušky, jablka, meruňky/, luštěninami, ořechy, zeleným a bylinným čajem. Převládající názor humánních lékařů se od této teorie liší. Nezpochybňuje se vliv kyselin na zubní sklovinu / špatné čištění zde ale sehrává svou roli/, nemocným se v některých případech nedoporučuje konzumovat kyselé potraviny, ale jinak lékaři vysvětlují překyselení organismu možností poruch ve výměně plynů v plicních sklípcích respirační acidóza nebo acidóza metabolická, která může být způsobena například nemocí ledvin a cukrovkou. V tomto pokuse ověříme kyselost popřípadě zásaditost běžně dostupných nápojů Pomůcky: Měřící sada EdLab, ph metr, kádinky, destilovaná voda, různé nápoje Postup práce: Do kádinek nalijeme různé nápoje (mléko, pitnou vodu, minerálku, džus, coca colu, ) a změříme ph. Nezapomeneme vždy mezi jednotlivými měřeními ph metr řádně promýt destilovanou vodou. Výsledky porovnáme s tabulkou a seřadíme nápoje dle velikosti ph 43

46 Obrázky a grafy: Látka ph kyselina sírová 0-1 žaludeční šťávy 1,5-2 citronová šťáva 2,4 Coca-cola 2,5 ocet (5-8% kyselina octová) 2,9 pomerančová/jablečná šťáva 3,5 Pivo 4,3-4,7 Káva 5 Čaj 5,5 Mléko 6,5 čistá voda (destilovaná) 7,0 krev, mimobuněčná tekutina 7,35-7,45 Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. wellness-trend.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: : 44

47 voda z vodovodní ho řadu bonaqua Minerální voda saguaro coca-cola kofola 45

48 Úkol č. 15 Přepalování tuků Mezi základní živiny patří tuky, společně s bílkovinami a sacharidy a jako takové, jsou pro náš organismus nezbytné. Jsou stavební složkou důležitých hormonů, pomáhají udržovat tělesnou teplotu, chrání orgány před mechanickým poškozením. Tuky jsou také důležité pro využití vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K). Tuky by měly v potravě tvořit % z celkového denního přijmu energie. Kromě tuků obsažených přímo v potravě, používáme tuky v kuchyni při vaření. Zde dochází k problému, kdy při například při smažení potravin dochází k tzv. přepalování tuků, kdy se začínají tvořit v tuku karcinogenní látky. Pro stanovení přípustné teploty tepelného zpracování tuků se měří tzv. bod kouřivosti, který je dán teplotou, při které se tuk začíná přepalovat to znamená, že se z něj začíná kouřit. V tomto pokuse stanovíme bod kouřivosti u olejů a tuků běžně používaných v domácnosti. pomůcky: Měřící sada EdLab, termočlánek, různé druhy tuků a olejů Postup práce: Olej nalijeme do kovové nádoby, kterou zahříváme. Do oleje ponoříme termočlánek a pozorujeme, kdy se s oleje začne kouřit bod kouřivosti. Výsledky seřadíme do tabulky. Obrázky a grafy: 46

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 5 žákovská verze Téma: Salinita vod Ověření vodivosti léčivých minerálních vod Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Stanislava Typovská Student

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

Drobné prachové částice, polétavý prach

Drobné prachové částice, polétavý prach Drobné prachové částice, polétavý prach Jsme velmi drobné prachové částice. Jsme malé a lehké, proto se snadno zvíříme a trvá dlouho, než se zase usadíme. Lidé nám proto začali říkat polétavý prach. Čím

Více

Kyselé deště a jejich vliv na povrchové vody

Kyselé deště a jejich vliv na povrchové vody Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Kyselé deště a jejich vliv na povrchové vody (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-06 Předmět: Biologická,

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ

Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření vzniku kyselého deště. Ověření souvislosti mezi změnou kyselosti roztoku a změnou ph. Příprava oxidu uhličitého. MODULY A SENZORY PC + program

Více

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že jsou poživatelné. Jiné jsou tak silné, že poleptají

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: xidy dusíku Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika, Ročník: 3. Tématický celek: Systematická anorganická

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Půda a kyselé deště. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (laboratorní práce)

Půda a kyselé deště. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Půda a kyselé deště (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-05 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická praktika

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE. Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE. Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody Význam vody: chemická sloučenina podmiňující život na Zemi (všechny formy života závisejí na vodě např. má vliv na klima krajiny) koloběh

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Příprava vápenné vody

Příprava vápenné vody Příprava vápenné vody Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Pomůcky a) chemikálie - oxid vápenatý - voda b) potřeby - kádinka 2 ks

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta ph Jakub Jermář žák se orientuje v přípravě různých látek, v jejich využívání v praxi a v jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka; žák využívá

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Tuky (laboratorní práce)

Tuky (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Tuky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-06 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona Kubešová

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

Tepelné změny chladicí směsi (laboratorní práce)

Tepelné změny chladicí směsi (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Tepelné změny chladicí směsi (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-09 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu.

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu. PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Ch-II-1 Teplota plamene Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Určení teploty plamene v jeho různých částech Pomůcky: Teorie: Doplňte všechny části

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více

Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny.

Hydroxidy se vyznačují louhovitou chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. K nejvýznamnějším z nich patří hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Vliv ředění na kyselost/zásaditost roztoků pomocí čidla kyselosti ph

Vliv ředění na kyselost/zásaditost roztoků pomocí čidla kyselosti ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Vliv ředění na kyselost/zásaditost roztoků pomocí čidla kyselosti ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-11

Více

ph půdy Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-04

ph půdy Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-04 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-04 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická praktika Cílová skupina:

Více

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 8: Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Koncentrace vodíkových iontů a systém rovnováhy forem oxidu uhličitého Koncentrace vodíkových iontů ph je dána mírou

Více

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č. 1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.3 2. Sladké vody je ještě méně okolo 2,5%. To že je většina

Více

Vzduch Ochrana ovzduší

Vzduch Ochrana ovzduší Vzduch Ochrana ovzduší Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Atmosféra Obr. 1 Základní

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH18

DUM VY_52_INOVACE_12CH18 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH18 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda Chemické reakce a děje Chemické reakce 1) Jak se chemické reakce odlišují od fyzikálních dějů? (2) změna vlastností látek, změna vazeb mezi atomy 2) Co označujeme v chemických reakcích jako reaktanty a

Více

Modul 02 Přírodovědné předměty

Modul 02 Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty hmota i energie nevznikají,

Více

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Funkce chemického pokusu ve výuce Funkce vyplývají ze struktury pokusu a charakteristiky výuky a vzhledem k cílům výuky Informativní Formativní Metodologická Vyberte si každý jednu chemickou reakci (z

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Laboratorní cvičení č. Oddělování složek směsí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Zdroje znečištění ovzduší Zdroje související s činností člověka Tepelné elektrárny a továrny Silniční doprava Freony Metan ze skládek Spalování materiálu

Více

SSOS_ZE_2.08 Opakování hydrosféry (kvíz)

SSOS_ZE_2.08 Opakování hydrosféry (kvíz) Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.08

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_02_19

Více

Směsi a čisté látky, metody dělení

Směsi a čisté látky, metody dělení Směsi a čisté látky, metody dělení LÁTKY Chemicky čisté látky Sloučeniny Chemické prvky Homogenní Roztoky pevné kapalné plynné Směsi Heterogenní Suspenze Emulze Pěna Aerosol Chemicky čisté látky: prvky

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vodík a kyslík Vlhkost

Více

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 9: Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Koloběh dusíku Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků Hlavní zásobník : atmosféra, plynný

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 9 - žákovská verze Téma: Minerální vody. Mgr. Kateřina Dlouhá

CHEMIE. Pracovní list č. 9 - žákovská verze Téma: Minerální vody. Mgr. Kateřina Dlouhá www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 9 - žákovská verze Téma: Minerální vody Lektor: Mgr. Kateřina Dlouhá Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pojmem

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE autoři: Hana a Radovan Sloupovi 1. Ze tří cisteren unikly tři plyny - helium, amoniak a chlor. Napiš do obláčků správné značky nebo vzorce. Pomůže ti výstražné značení nebezpečnosti

Více

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. IONOSEP v analýze vody Kapilární isotachoforesa nebo její kombinace se zónovou elektroforesou je svými vlastnostmi velmi

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Žák : 1.Pozorování, pokus, bezpečnost Zhodnotí význam chemie pro člověka Dokáže vysvětlit,co chemie zkoumá, jaké metody Chemie jako

Více

Kyselé deště, rozpouštění CO 2 ve vodě

Kyselé deště, rozpouštění CO 2 ve vodě Kyselé deště, rozpouštění CO 2 ve vodě vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Cílem úlohy je zjistit hodnotu ph teplé a studené vody vlivem rozpouštění CO 2 ve vodě. Podobný děj probíhá

Více

Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny. Cíl: Porovnat průběh a rychlost rozpouštění pevných forem vitamínu C v kyselině chlorovodíkové

Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny. Cíl: Porovnat průběh a rychlost rozpouštění pevných forem vitamínu C v kyselině chlorovodíkové Sledování rozpustnosti vitamínu C v žaludeční kyselině demonstrační pokus VY_52_Inovace_244 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny

Více

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý SOLI Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi solí,

Více

DOCELA OBYČEJNÁ VODA

DOCELA OBYČEJNÁ VODA Skupina č. Pracovali: Téma : DOCELA OBYČEJNÁ VODA Úloha č.1 Příprava destilované vody. Sestavte destilační aparaturu, do baňky nalijte vodu (s trochou modré skalice) a zahřívejte. Popište získaný destilát.

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Přírodní zdroje Neobnovitelné zdroje,

Více

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015 Máte před sebou pracovní list. Téma : CHEMICKÝ DĚJ Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky:

Více