ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S."

Transkript

1 NDRGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVCÍHO PORDENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHL,. S. DNES V LISTU Informace o studiu MB str. a DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. až 7 DNES V LISTU Slovo odborníka str. 0 ISSN 0- prosinec / 0 Vstupujeme do druhé poloviny realizace projektu Mgr. Hana Fabíková administrátorka projektu Přesně před rokem, tj.. listopadu 0 začal vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal realizovat projekt s názvem Poradenské a podpůrné centrum pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající, registrační č. CZ..0/..0/.00, financovaný prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na podporu žen-podnikatelek (tzn. žen majících živnostenské oprávnění) z Moravskoslezského kraje. Nabízíme podnikajícím ženám odborné vzdělávací semináře, které přispějí ke zdokonalení jejich dosavadní činnosti a celkově pozvednou úroveň jejich podnikatelských aktivit. Zároveň jim poskytujeme bezplatné poradenství a konzultace s odborníky. Každá účastnice se v rámci tohoto projektu může zúčastnit zdarma vzdělávacích seminářů a má nárok na maximálně 5 konzultací s odborníky. Rady konzultantů ženy mohou využít nejen ve svém profesním, ale i osobním životě. K. říjnu 0 se do projektu zapojilo žen, dosud jsme uskutečnili vzdělávacích seminářů, každého z nich se zúčastnilo v průměru žen. Zapojeným ženám jsme poskytli téměř 50 individuálních konzultací v oblasti práva, financí a daní, ekonomiky, marketingu a obchodu, personalistiky a managementu. Semináře probíhají v pronajatých prostorách v Ostravě, konzultace probíhají na základě domluvy mezi zapojenou ženou a konzultantem. V rámci realizace projektu průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme dopad těchto aktivit na cílovou skupinu v kontextu uplatnění rovných příležitostí. Na konci projektu účastnice obdrží publikaci shrnující aktivity projektu, ale i odpovědi na nejčastěji řešené problémy v rámci seminářů a individuálních konzultací. Pokud jste žena z Moravskoslezského kraje a podnikáte, pak neváhejte a zapojte se i Vy do projektu! Nabídka odborných seminářů v rámci projektu: Základy marketingu a public relations Strategické myšlení podnikatele Účinné ovlivňování v podnikatelské praxi Plánování a delegování v podnikatelské praxi Externí a interní komunikace Porada jako nástroj výkonného řízení Kalkulace nákladů v souvislostech Základy financí v podnikání Zákoník práce Trestní odpovědnost vedoucích pracovníků Nezasekněte se, vzdělávejte se! Mgr. Hana Vývodová spoluautorka projektu Na konci října letošního roku (0.0.0) sociace odborníků v andragogice, o. s., (dále jeno) úspěšně ukončila realizaci projektu s názvem Stimulování poptávky po dalším individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, registrační č. CZ..07/..00/7.00, spolufinancovaného prostřednictvím OP VK z ESF a SR ČR. Cílem projektu bylo netradiční formou upozornit na nutnost celoživotního vzdělávání, ukázat, jaké důsledky může mít na život člověka skutečnost, že se dále (ne)bude vzdělávat, a nabídnout možnosti dalšího individuálního vzdělávání. Projekt trval od července loňského roku, tj. měsíců. V průběhu této doby se na 7 místech v rámci Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje uskutečnil cyklus divadelních happeningů propagujících nutnost celoživotního vzdělávání a upozorňujících na rizika plynoucí z nevzdělávání se. Divadelní happeningy probíhaly na náměstích, příp. jiných veřejných prostorách v pátečních odpoledních hodinách. Týden co týden, za každého počasí jste mohli potkat skupinku divadelníků v barvách O neúnavně oslovující muže, ženy i děti, mladé i staré, smutné i veselé, skupinky i jednotlivce s cílem přesvědčit je o tom, že vzdělání má smysl, že je v jejich vlastních rukou a může být tím správným klíčem k lepší budoucnosti. Souběžně s těmito happeningy byl v obchodních centrech vybraných moravských měst v provozu mobilní informační stánek, kde zájemci mohli obdržet informace o možnostech dalšího vzdělávání. Celkem krát jste mohli navštívit informativní stánky, kde Vám hostesky předaly letáky a informace o možnostech dalšího vzdělávání. Zároveň probíhalo dotazníkové šetření na vzorku 500 osob s cílem zmapovat motivaci lidí k dalšímu vzdělávání. Výsledky šetření jsou spolu s příběhy několika osob, kterým vzdělání změnilo život, zpracovány v publikaci, kterou si můžete v elektronické podobě stáhnout z webových stránek O (www.aoacr.cz).

2 / NDRGOGICKÉ NOVINY INFORMCE O STUDIU MB prosinec / 0 MB Master of Business dministration Co je MB? MB (Master of Business dministration) je manažerský vzdělávací program, který je určen pro všechny, kteří mají zájem o prohloubení již dosažených znalostí v oblasti managementu a získání profesního titulu. MB nabízí teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu a zároveň nezbytné praktické manažerské dovednosti. bsolvování programu MB nenahrazuje studium vysoké školy, je chápáno jako profesní manažerské vzdělávání. Titul MB není akademický titul ve smyslu zákona č. /99 Sb., o vysokých školách, je titulem profesním. Proč MB? Profesní studijní program MB je určen zejména pro manažery působící ve všech odvětvích, kteří : usilují o rozšíření svých znalostí a dovedností v oblasti managementu, chtějí zvýšit své kvalifikační předpoklady pro řídící pozici, touží mít náskok před konkurencí při svém kariérním růstu, chtějí poznat nové metody a techniky v řídicích procesech, mají zájem o výměnu manažerských zkušeností. Proč u nás? Malá studijní skupina umožňuje individuální přístup a výměnu zkušeností. Můžete si zvolit formu podle svých časových možností a studijních návyků. Vyučující jsou profesionální lektoři s praxí v daném oboru. Zajímají nás vaše vstupní dovednosti a znalosti. Vaše studium je vedeno efektivně volíme správné metody výuky. V rámci projektů i diplomové práce můžete řešit konkrétní problémy ze své profesní praxe. Kdo může studovat? Ke studiu budou přijímáni uchazeči: s ukončeným vysokoškolským vzděláním a minimálně letou praxí na manažerské pozici, nebo s ukončeným středoškolským vzděláním s praxí minimálně 5 let na manažerské pozici. Forma výuky Jedná se o dvousemestrální studium, které trvá 0 měsíců. Náš vzdělávací institut Vám nabízí tři formy výuky: a) prezenční forma výuka probíhá dva dny v měsíci formou seminářů, b) kombinovaná forma část výuky probíhá prezenčně (x za dva měsíce) a část e-learningem, c) distanční forma prezenční formou probíhá jen zahájení a představení lektorů a předmětů ( dny), poté výuka probíhá pouze e-learningem. Metody výuky: Odvíjí se od formy výuky, jedná se o přednášky, skupinová řešení případových studií, diskuse, týmové projekty z praxe, e-learning. Po celou dobu studia mohou studenti konzultovat s vyučujícími lektory osobně, telefonicky či prostřednictvím u. Jako podpora slouží odborné studijní materiály, které jsou vytvořeny speciálně pro tento program a studenti je mají k dispozici v elektronické podobě. Studium probíhá v českém jazyce. Prezenční výuka bude probíhat v sídle našeho vzdělávacího institutu ve Frýdku- -Místku a v Praze. V případě zájmu většího počtu osob jsme připraveni otevřít studium v kterémkoliv regionu České republiky. Způsob ověření znalostí Studenti budou v průběhu studia odevzdávat v jednotlivých předmětech projekty, kterými prokážou pochopení probraného učiva a schopnost aplikovat je v praxi. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce. Na základě splnění všech těchto podmínek absolvent získá diplom a profesní titul MB (uváděný za jménem). Cena Cena MB studia je Kč bez DPH. Naše akreditace a profesní členství Náš vzdělávací institut je akreditovanou institucí u Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám schválilo již rekvalifikací z různých oborů. Jsme členy sociace institucí vzdělávání dospělých ČR, sociace odborníků v andragogice ČR, o. s., sociace institucí manažerského vzdělávání, o. s., Klubu personalistů Moravskoslezského kraje, o. s. V roce 0 jsme získali certifikát kvality ISO 900:00. Kde se můžete přihlásit? Ke studiu se můžete přihlásit prostřednictvím našich internetových stránek v sekci Veřejné kurzy. Zahájení výuky Výuka bude zahájena. února 0 ve Frýdku- -Místku a. února 0 v Praze. Obhajoby diplomových prací proběhnou v prosinci 0. Obor Název předmětu. semestr Název předmětu. semestr Strategické řízení Strategické řízení Strategické plánování Základy teorie práva a veřejné právo Soukromé právo Marketing a obchod Marketingové řízení firmy ní a marketingová komunikace Řízení lidských zdrojů Získávání pracovníků pro další rozvoj firmy Motivace a vzdělávání pracovníků Finanční řízení Bankovnictví komerční finance Finanční řízení Strategické řízení notace Strategické řízení je oblastí řízení zaměřenou na dlouhodobé plánování a směřování organizace. Zajišťuje, že se v organizaci věci nedějí náhodně, ale podle předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů. Strategické řízení slouží jednak pro přenášení požadavků vlastníků, zákazníků a dalších zainteresovaných skupin na management organizace, jednak managementu organizace pro uspořádání, sjednocení a usměrnění chování všech lidí ve všech částech organizace. Strategické řízení je klíčovou a nejdůležitější manažerskou aktivitou, jeden ze zásadních pilířů řízení vytvářející kostru celkového řízení každé organizace. Formuluje v dlouhodobém a střednědobém horizontu pravidla fungování organizace, její hlavní priority a oblasti směřování z pohledu cílové skupiny zákazníků, odlišení se od konkurence, nabízeného produktu, systému řízení organizace a rozvoje jejích zaměstnanců a procesů apod. Obsah předmětu Činnosti a postupy, díky kterým jsou firmy dlouhodobě tržně úspěšné, čím se liší od těch neúspěšných. Poslání, vize a hodnoty společnosti pro koho jsou určeny, co společnosti při- nesou, za jakých podmínek jsou funkční a za jakých jsou pouze formálním slohovým cvičením. Mapování základních trendů současného a budoucího vývoje ekonomiky a z nich vyplývajících požadavků na firmy (strategické a marketingové analýzy jako vstup pro přípravu strategie prognózování, PEST analýza apod.). Základní principy a prvky vybraných strategických přístupů (strategický management, Benchmarking, SWOT, Modré oceány, Balanced Scorecards, Spirálový management apod.). Zpracování rámcové strategie vlastní společnosti (popř. oddělení) a nastavení aktivit vedoucích k její efektivní realizaci (strategické operace, plány a kontrola jejich realizace, nastavení klíčových ukazatelů). Vazba mezi strategií a ročními plány. Zapojení zaměstnanců do přípravy a realizace strategie. Faktory ovlivňující úspěšnost popř. neúspěšnost strategie. Ing. Kamil Košťál, MB, log. narozen: 9 Působím jako lektor a poradce v oblastech rozvoje lidí a procesů. Specializuji se na proces změny od specifikace strategických cílů, přes komunikaci změny, měření výchozího stavu a energetizaci lidí, až po efektivní nastavení a realizaci vlastního procesu změny. Mám letou praxi ve výrobních firmách. Od roku 0 působím jako lektor a poradce. V letech jsem pracoval pro společnost Borcad cz, s. r. o., první tři roky jako personální a logistický ředitel, poslední rok jako logistický ředitel. Vedle těchto procesů jsem měl na starosti projektové řízení a systém zlepšování Kaizen. V letech jsem pracoval pro spol. BONTRNS Group, a. s., nejdříve na pozici referenta zahraničního obchodu a marketingu, poté jako manažer řídící postupně oddělení strategie a marketingu, komunikace, projektového řízení a řízení kvality. Ve všech společnostech, pro které jsem pracoval, jsem měl na starosti proces řízení strategických změn. Vedle vysokoškolského vzdělání v oboru strojírenská technologie jsem získal titul MB a certifikáty manažer jakosti, auditor logistiky, CIM/NIM-C. notace Cílem předmětu je získání nejdůležitějších teoretických poznatků z tohoto oboru tak, aby se absolvent programu snadno orientoval v základních právních odvětvích soukromého a veřejného práva. bsolvent bude umět sepsat jednoduché smlouvy, které bude ve své praxi běžně uzavírat s obchodními partnery. Bude si přitom vědom rizik, která s danou problematikou úzce souvisí a bude jim umět čelit. Zároveň získá základní poznatky z oblasti veřejného práva, a to kromě již zmíněného civilního procesu také z oblasti správního řízení, řízení o přestupku, správního soudnictví a rovněž i z trestněprávní oblasti. Manažer bude mít i základní vědomosti o poskytování právních služeb advokáty, kterých bude moci při své manažerské práci využívat. Obsah předmětu Úvod do studia práva. Právní norma. Právní předpis. Právní řád. Legislativní proces. Právní vztah pojem a prvky právního vztahu. Fyzické a právnické osoby, objekt právního vztahu, práva a povinnosti vyplývající z právního vztahu. Následky porušení právní povinnosti. Seznámení s novými právními předpisy v soukromém právu účinnými k.. 0. Představení zákon 9/0 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 90/0 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Podnikatel. Jednání podnikatele. Zastoupení. Zastoupení podnikatele. Prokura. Firemní právo. Relativní neúčinnost. Právní události. Promlčení. Prekluze. Rodinný závod. Správa cizího majetku. Seznámení se základními smluvními typy soukromého práva. Darování. Koupě. Směna. Nájem prostoru sloužícího k podnikání. ní korporace. Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost. Společnost s ručením omezeným. kciová společnost. Družstvo. Veřejné právo. Právní odvětví veřejného práva a jejich základní prameny práva. Občanské právo procesní. Náležitosti žaloby. Ukázka sepisu žaloby. Odvolání jako řádný o- pravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení. Mimořádné opravné prostředky. Správní právo. Správní řízení. Správní soudnictví. Přestupky. Trestní právo hmotné. Trestní odpovědnost právnických osob. Skutkové podstaty trestných činů hospodářských a proti majetku. Trestní právo procesní. Trestní řízení. Výkon rozhodnutí exekuce. Prameny práva. Exekuční tituly. Exepokračování na str....

3 prosinec / 0 INFORMCE O STUDIU MB NDRGOGICKÉ NOVINY /...pokračování ze str. kuční řízení. Ústavní stížnost. Právní pomoc advokáta. JUDr. Michal Stecker narozen: 97 Marketing a obchod notace Cílem tohoto předmětu je získání přehledu o všeobecné obchodní komunikaci, pochopení trhu z pohledu nabídky a poptávky. Dále je to vhled do kombinace obchodní a marketingové komunikace a jejich využití v synergickém efektu v prosazení se v konkurenci prodeje komodit, služeb i schopností sebe samého. bsolventi získají ucelený pohled do problematiky marketingu a jeho aktivní prosazování v obchodních dovednostech. Díky praktickým zkušenostem přednášejícího pochopí, jak a co má fungovat, aby dodržením základních zásad marketingu a obchodu byli úspěšní. Obsah předmětu Komunikace v obchodu. Zásady úspěšného obchodníka. Co je to marketing v širších souvislostech. S k l o u b e n í o b c h o d n í a marketingové komunikace. Hledání příležitostí na trhu nalýza trhu z hlediska subjektu a z hlediska konkurence. Vyhodnocení silných stránek sebe a konkurence a kde najít příležitosti v slabých stránkách. prodává myšlenku. Jak využít komunikační a obchodní dovednosti v prodeji myšlenky. Jak prorazit v mraveništi konkurence. Sebevědomí a přesvědčivost získává peníze. Udržení pozic na trhu a komu za něj vděčit. Jak udržovat dlouhodobé vztahy. Základní chyba velkých společností. Starostlivost o klienta v minimálním a maximálním měřítku. Jak zvyšovat zisk resp. marži tak, aby byli všichni spokojeni. Nikdy nezaspat na vavřínech z dlouhodobého hlediska. Jednání WIN WIN. Ing. Zlatko Tvrdoň narozen: 99 Vystudoval jsem Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Mám 5 let praxe v oblasti obchodu a marketingu. Pracoval jsem pro Studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni jsem řádně dokončil v roce 005. O dva roky později jsem složil na téže fakultě státní rigorózní zkoušku. Po absolutoriu jsem nastoupil do advokacie, nejprve na pozici advokátního koncipienta. V roce 009 jsem složil advokátní zkoušku při České advokátní komoře. Od ledna 00 vykonávám v Praze advokátní praxi jako samostatný advokát. Zabývám se občanským, obchodním, trestním, rodinným, pracovním, správním a ústavním právem. Mám rovněž praktické zkušenosti se zahraničním obchodem. Po maturitě v roce 990 jsem pracoval ve společnosti Ferromet, a. s. jako obchodní referent vývozu. O dva roky později pak jako obchodní manažer pro zahraniční obchod pro společnost ltex, a. s. Kromě právní praxe si dále zvyšuji kvalifikaci studiem doktorského studijního programu teoretické právní vědy, obor obchodní právo. Vedle advokátní praxe se věnuji i pedagogické práci. Vyučoval jsem základy práva a obchodní právo na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a od roku 0 se věnuji lektorské činnosti ve společnosti Petr Otáhal, s. r. o, kde jsem se dosud věnoval problematice bytového práva, exekucí a ochrany spotřebitele, především uplatnění reklamací. významné finanční instituce v České republice a na Slovensku. Jsem lektor v oblastech marketingu, osobnostního rozvoje, obchodních, komunikačních, prezentačních a manažerských dovedností. Věnuji se motivaci, vyjednávacím dovednostem, budování i vedení týmu a samotnému postavení člověka ve všech oblastech společenského uplatnění. Po 7 let jsem působil jako externí odborný asistent na Vyššej odbornej škole ekonomickej v Bratislave. Ex- terně jsem spolupracoval jako odborný asistent na Business institutu. Dávám člověku krůček po krůčku poznat sebe samého a tím jej doprovázím k cílům, kterých sám chce dosáhnout Řízení lidských zdrojů notace Cílem předmětu v rámci studia MB je získat přehled a pochopit základní principy personálního managementu nejen po stránce pracovněprávní, ale i po stránce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Motivace je základním kamenem výkonnosti pracovníků ve prospěch práce pro firmu. Zvyšování kvalifikace a vzdělávání pracovníků je nezbytnou součástí celého pracovního procesu nejen pro péči o zaměstnance, ale i pro kvalitu a certifikaci firmy v rámci norem (ISO). Obsah předmětu Plánování lidských zdrojů. Získávání a výběr pracovníků. Rozmisťování pracovníků. Hodnocení pracovníků. Odměňování pracovníků. Motivace pracovníků. Práce s talenty. Podnikové systémy vzdělávání. Kolektivní vyjednávání Sociální péče o pracovníky JUDr. Jiří Bodnár narozen: 955 Finanční řízení notace Cílem předmětu v rámci studia MB je aplikování teoretických poznatků do praxe. Zaměření je na získání znalostí z oblasti aktivního řízení financí, seznámení se s problematikou aktivních a pasivních finančních produktů, řízením a eliminováním finančních rizik z oblasti úrokového a úvěrového rizika a principy rozhodování investora s využitím finančních trhů. Dále se předmět zabývá krátkodobými a dlouhodobými zdroji financování firem a jejich souvztažností. Obsah předmětu plikační řízení financí s využitím bankovního sektoru. ktivní a pasivní finanční produkty a jejich vzájemná provázanost. Optimalizace tuzemského a zahraničního platebního styku při finančním řízení firmy. Investiční rozhodování firmy operace na volném trhu. nalýza finančního trojúhelníku a jeho aplikace v praxi. Využití finančního trhu při financování firem. Krátkodobé a dlouhodobé finanční zdroje při financování firem. Možnosti zhodnocování volných finančních zdrojů. Profesní dráhu jsem začal v roce 977 jako pracovník obchodní organizace s celokrajskou působností. Do roku 99 jsem v této organizaci pracoval v různých funkcích na prodejně, jako vedoucí inventarizačního a kontrolního oddělení, vedoucí technického útvaru. Prošel jsem ekonomickým útvarem, věnoval se personalistice, byl obchodním náměstkem ředitele. V roce 990 jsem byl jmenován ředitelem této společnosti. Rokem 99 pro mne začala nová etapa profesní dráhy. Založil jsem několik společností, které jsem řídil, byl jejich jednatelem i společníkem, akcionářem. Intenzivně jsem se věnoval personální práci a smluvním vztahům. Od roku 99 pracuji jako OSVČ. Od té doby až doposud se věnuji aktivně školení a lektorování jak soft skills, tak i hard skills ve firmách. Zpracovávám odhady věcí movitých i nemovitostí. V posledních letech se věnuji insolvenčnímu zákonu, zejména osobním bankrotům fyzických osob. Zkušenosti z praxe, které jsem získal za minulá období, chci předávat dál vzděláváním, ale i konkrétními příklady z praxe a z činnosti firmy. Ing. Ivana Karkošková narozena: 9 Od roku 005 pracuji jako konzultant poradenské firmy, kde mám na starosti správu financí soukromých osob. Specializuji se na finanční trh a řízení financí. Své pracovní zkušenosti jsem získala jako bankovní poradce pro VIP klientelu v zahraniční bance působící v České republice, kde jsem pracovala více než 0 let. Zde jsem měla za úkol investování finančních prostředků klientů, jejich crossselling, oblast zhodnocování financí, platební karty a celkově správu této klientely. Své zkušenosti od roku 00 předávám jako externí vyučující na Vysoké škole podnikání, a. s., kde přednáším business finance a podnikání finančních institucí. Od roku 00 působím jako lektorka, věnuji se ekonomice pro neekonomy, finanční gramotnosti a financím pro nefinančníky. Zabývám se rovněž oblastí komunikačních dovedností, řešením konfliktů, typologií zákazníků a klientů, týmovými rolemi a fungováním týmů. Vzhledem k zkušenostem z oblasti podnikání a financí mě profesně zajímá oblast obchodních dovedností a osobnostního rozvoje. V rámci projektu se zabývám osobními konzultacemi s klienty, a to nejvíce v oblasti osobnostní typologie, personalistiky a financí.

4 / NDRGOGICKÉ NOVINY KM POSLT VŠE SPOLUPRCOVNÍKY prosinec / 0 Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: DPTCE NOVÉHO PRCOVNÍK V ORGNIZCI Externí a interní komunikace pracovníka až Zvládání konfliktních situací až sertivita trochu jinak až Rétorické dovednosti až DMINISTRTIVNÍ PRCOVNÍK (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Základy pracovního a obchodního práva 7 Externí a interní komunikace Telefonní komunikace Hezky česky v pravopise i v komunikaci Písemná a ová komunikace Úprava písemností podle normy Zacházení s administrativními doklady Vedení a řízení kanceláře DMINISTRTIVNÍ PRCOVNÍK (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Základy pracovního a obchodního práva 7 Externí a interní komunikace Telefonní komunikace Hezky česky v pravopise i v komunikaci Písemná a ová komunikace Úprava písemností podle normy Zacházení s administrativními doklady Vedení a řízení kanceláře PC dovednosti 0 NDRGOGIK PRO MNŽERY Didaktické pomůcky a jejich ovládání až Prezentační pomůcky přednášejícího až Zvládání problémových míst při prezentaci až Tajemná řeč těla až UTODESK GRFICKÉ PROGRMY dobe Photoshop (Cs) rchicd až lphacm až dobe Illustrator až uto CD Mechanical až uto CD LT I. až uto CD LT II. až utodisk inventor až Catia až CorelDRW (X) EdgeCD až IronCD až BEZPEČNOSTNÍ PRCOVNÍK/DETEKTIV KONCIPIENT Základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů Základní formy a metody soukromé detektivní činnosti a jejich praktické naplňování 7 Zásady obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti 7 Dokumentace a vyhod. informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi 5 Informatika (zdroje, principy zpracování informací apod.) 5 Sebeobrana BOZP BEZPEČNOSTNÍ PRCOVNÍK/STRÁŽNÝ Právní základy bezpečnostní činnosti Řešení konfliktních situací v komunikaci Základy psychologie Vedení administrativy a dokumentace na objektu Základy práce na PC Požární ochrana a BOZP Bezpečnostní služby Bezpečnostní prostředky a technologie Řešení krizových situací v součinnosti s IZS Úvod do kriminalistiky Pravidla a taktiky bezpečnostního zásahu Základy sebeobrany a první pomoci až až až až až až až až až až až až BOZP BOZP pro zaměstnance Novinky v BOZP a PO První pomoc až Požární bezpečnost staveb Lešenáři Práce ve výškách Školení řidičů a referantů Obsluha motorové pily až Obsluha křovinořezu až CNC Technologie CNC obrábění až Obsluha CNC až 00 ČTENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTCE ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Poučení o BOZP Technické zobrazování Kótování 0 Lícování a předepisování přesnosti na výrobním výkrese Drsnost povrchu a její předepisování na výrobním výkrese Úchylky tvaru a polohy Popisové pole a další údaje na výrobním výkrese Čtení složitějších výrobních výkresů a výkresů jednoduché sestavy Výrobní postupy ve strojírenské výrobě 0 0 DŇOVÁ EVIDENCE (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Úvod do podnikání fyzických osob Daňová evidence a daňová soustava Mzdová evidence DŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Úvod do podnikání fyzických osob Daňová evidence a daňová soustava Mzdová evidence Základy obsluhy PC 0 0 Komplexní příklad k daňové evidenci na PC DTBÁZE bra G Helios Green Helios Orange Microsoft SQL Pohoda SP Business One (B) DĚLNICKÉ PROFESE Firemní motivace dělnických profesí Metoda 5 S Úvod do systémů Kaizen Kvalita produkce Orientace na trhu práce Jak se připravit na výběrové řízení Jak uspět ve výběrovém řízení Úvod do dopravy Úvod do logistiky Úvod do skladového hospodářství SPC Statické regulace procesů FME nalýza možnosti vzniku vad a jejich následků EKONOMICKÁ GRMOTNOST (9 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MPSV MV) Markroekonomie tržní systém jako celek Mikroekonomie analýza chování jednotlivých ekonomických subjektů Finanční trh komerční bankovnictví Bankovní a nebankovní poskytovatelé půjček Čerpání úvěrů a půjček Osobní konkurz insolvenční zákon a konsolidace úvěrů Exekuce Produkty finančního trhu se zaměřením na běžného občana Platební karty jako zdroj financí lichva, podvod, úvěrový podvod Psychologie působení dlouhodobé nezaměstnanosti ELEKTRIKÁŘI Školení a zkouška dle vyhlášky 50/97 Sb. Řídící jednotky SIMTIC S5/S7 PLC elektroúdržba EMOCE KOMUNIKCE V MEDICÍNĚ Komunikační pasti v medicíně Komunikace se smyslově handicapovaným klientem Stresové faktory a jejich ovlivňování sertivní dovednosti v medicíně Emoční kompetence a inteligence Pacient, klient nebo spotřebitel? Komunikace s rodinnými příslušníky Konflikty s pacientem Praktická komunikace s pacientem Neverbální komunikace s pacientem ENVIRONMENT Čističky odpadních vod Chemické látky Koordinace havarijní prevence z hlediska OŽP a BOZP Krajinné a územní plánování Odpadové hospodářství Ochrana ŽP Problematika aktivovaného kalu Vodní hospodářství 0 až 0 až 0 až 0 až 0 až 0 až až až až až až až až až až až až až EVROPSKÁ INTEGRCE EVROPSKÁ IDENTIT Strukturální fondy EU Diskriminace a antidiskriminační politika až až Evropská integrace Národní identita států v EU až až FINNCE (PRO ODBORNÍKY) Finanční analýza dat pro specialisty až Řízení cash flow až Finanční controlling až Kalkulace nákladů organizace až Hodnocení účetních jednotek až Efektivní snižování nákladů až Balanced Scorecard až Insolvenční řízení až FINNCE PRO NEFINNČNÍ MNŽERY Základy financí Kalkulace nákladů MNŽERSKÉ v souvislostech DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Bilancování rozpočtu Efektivní využívání cizích zdrojů Strukturální fondy EU Účetní výkazy praktikum Manažerské účetnictví praxe řízení výkonnosti podniku Příprava a realizace investic pro neekonomy Základy ekonomických znalostí pro administrativu Úvod do controllingu pro manažery neekonomy Controlling v praxi řízení nákladů pro neekonomy Efektivní snižování nákladů Insolvenční řízení HORIZONTÁLNÍ TÉMT PRO VEŘEJNÝ STÁTNÍ SEKTOR Diskriminace a antidiskriminační politika až Rovné příležitosti mužů a žen až Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí až Boj proti korupci až Environmentální minimum až Etický kodex úředníka veřejné správy až Etika a etiketa úředníka veřejné správy až ISO ISO 900 ISO 00 ISO 5 9 ISO 99 ISO 7 05 ISO 00 ISO 9 0 ISO 900 Úvod do koučinku Osobnost kouče Etika v práci kouče Prezentační dovednosti v práci kouče Diagnostika vzdělávacích potřeb po kouče Typy lidí v koučování typologie koučovaných Klíčové dovednosti kouče I Klíčové dovednosti kouče II Vedení koučovacích rozhovorů Překonávání bariér při koučování KOUČINK PRO MNŽERY Koučování jako nástroj výkonného řízení Metody koučinku Komunikační pasti při koučování KOVOOBRÁBĚČSKÉ PRÁCE až až až až až až až až až až až až KOMUNIKCE NEB UMÍME JEDNT S LIDMI SE ZTRÁTOU SLUCHU ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MPSV) Komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou sluchu KOMUNIKCE PRVOLINIOVÝCH PRCOVNÍKŮ Externí a interní komunikace pracovníka Zvládání konfliktních situací sertivita trochu jinak Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky až až až až až až až Příprava pro hodnotící pohovor podpora realizace Vitality management pro prvoliniové pracovníky Písemná komunikace v obchodní praxi Hezky česky v pravopise i v komunikaci II Umění efektivního projevu Dress code jak sestavit profesionální šatník? KOUČ( 0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) 5 0 až ( 00 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Obráběné součásti, materiály obráběných součástí Čtení technické dokumentace 0 Měření a kontrola obrobků Výrobní postupy I Teorie obrábění Vrtání, vyhlubování, vystružování, zahlubování Soustružení Frézování Broušení Výrobní postupy II Praxe KRIZOVÝ MNGEMENT Základy krizového managementu pro TOP manažery až Základy vedení při krizovém řízení až Úvod do krizového řízení až Integrovaný záchranný systém LEGISLTIV PRÁVO Zákoník práce Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka

5 prosinec / 0 KM POSLT VŠE SPOLUPRCOVNÍKY NDRGOGICKÉ NOVINY / 5 Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: Reklamace a ochrana spotřebitele Smlouva o dílo a uplatitelnost práva Zákon o veřejných zakázkách Ekonomická kriminalita a hospodářská trestná činnost Ochrana osobních údajů a právo na informace Softwarové pirátství a ostatní počítačová kriminalita Využívání možností Zák. práce v době ekonomické recese v mezinárodním obchodě, Incoterms Zajištění závazků a závazkové právní vztahy ní zákoník a druhy smluv LEKTOR DLŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Poučení o bezpečnosi a ochraně zdraví při práci Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu Rozpracovanání obsahu kurzu do minutového scénáře Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu Zadávání samostaných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů Poučení o BOZP Řízení integrace projektu Řízení rozsahu projektu Řízení časového rámce projektu Finanční řízení projektu Řízení jakosti projektu Řízení rizik projektu Řízení změn v projektu Řízení zdrojů projektu Řízení informací a dokumentace v projektu MNŽER VÝROBY Kaizen a štíhlá výroba SIX SIGM a její využití Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Úvod do dopravy Úvod do logistiky Úvod do skladového hospodářství SPC Statické regulace procesů FME nalýza možnosti vzniku vad a jejich následků 5 MNGEMENT ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Týmové role a motivace Plánování a delegování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Porada jako nástroj výkonného řízení Budování firemní kultury ve. století Kaizen, štíhlá výroba SIX SIGM a její využití Strategické řízení v podmínkách hyperkonkurence Účinné ovlivňování v manažerské praxi Prezentace a zásady veřejného projevu manažera Stresové faktory a jejich ovlivňování Image a charisma moderního manažera Hra součást manažerských technik řízení? Vyrovnání se s kritikou Vitality management Řízení změn (management změn) MNGEMENT (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Styly řízení a vedení, týmové role a motivace 7 Budování firemní kultury ve. století Image a charisma moderního manažera Plánování, delegování a time management v manažerské praxi Strategické řízení a myšlení manažera Komunikace a zvládání konfliktů v manažerské praxi Hodnotící pohovory Vyslovit a přijmout kritiku Prezentační dovednosti, projev před publikem Porada jako nástroj výkonného řízení Hra součást manažerských technik řízení Koučování Řízení změn (management změn) Stresové faktory a prevence syndromu vyhoření Vitality management MNŽER PROJEKTU (5 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) až až až až až až 0 až 0 až 0 až až MNŽERSKÉ DOVEDNOSTI HRD SKILLS Týmové role a motivace v malé a střední organizaci až Plánování a delegování v manažerské praxi až Porada jako nástroj výkonného řízení až Budování firemní kultury ve. století Kaizen a štíhla výroba až SIX SIGM a její využití až Kompetenční modely v personální a manažerské práci až Hodnotící pohovor s pracovníkem až Situační vedení Motivace podřízených Řízení výkonnosti Úvod do krizového řízení Úvod do projektového řízení Efektivita pracovních postupů Strategické řízení až MNŽERSKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS Účinné ovlivňování v manažerské praxi až Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj až až Prezentace a zásady veřejného projevu manažera Stresové faktory a jejich ovlivňování až Image a charisma moderního manažera až Hra součást manažerských technik řízení? až Vyrovnání se s kritikou až Vitality management až Řízení změn (management změn) až Nebojme se pojmů (PDC, KISS, SMRT, STR ) až Rozvoj kreativity a tvořivosti až Neverbální komunikace až Umění efektivního projevu až Dress code jak sestavit profesionální šatník? až MNŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO MISTRY Týmové role a motivace v koletivu Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Kaizen a štíhlá výroba Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Budování firemní kultury a environmentálního minima Kariérový postup (z dělníka mistrem a co dál?) Vyrovnávání se s kritikou, generační a profesní konflikt Využívání potenciálu podřízených a porada jako nástroj řízení Základy finančních souvislostí Krizové řízení týmu Umění efektivního projevu až MRKETING (PRO ODBORNÍKY) Tvorba marketingového plánu Praktické PR (Public Relations) Cílené využívání informací a práce s informacemi Product manager a jeho marketingová odbornost Marketingová komunikace cyklus Účinná propagace v praxi moderní firmy Event Marketing MRKETINGOVÉ DOVEDNOSTI PRO MNŽERY Podnikatelské prostředí a jeho analýza Corporation identity a public relations Cílené využívání informací a práce s informacemi Zavádění nových výrobků a služeb na tuzemský trh Zavádění nových výrobků a služeb na zahraniční trhy Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Jak vytvořit účinné reklamní sdělení Praktické využití SWOT a dalších analýz METROLOGIE Praktická metrologie Způsobilost měřidel Školení na speciální měřící přístroje Školení metrologie pro správce měřidel Problematika tolerancí MS OFFICE ccess Excel Makra Excel pro manažery a ekonomy Excel PowerPoint Project Visio Word MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) BOZP Zákoník práce Výpočet mezd Povinnosti vůči OSSZ a ZP Srážky, exekuce Prohlášení a roční zúčtování Cestovné Daňová problematika mezd Základy personalistiky Praktické výpočty souvislých příkladů NÁKUPNÍ DOVEDNOSTI Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi až až až až až až až až až až až až až až až až až až až až až až až až až až až Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) až Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi obchodníka až Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě až Vitality management pro obchodníky až Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích až Jak úspěšně představit svoji nabídku až Key ccount Management až Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích až Účinné ovlivňování prostřednictvím verbálního projevu až Neetické metody při uzavírání obchodu až Psychologie prodeje až sertivní vyjednávání až Dress code jak sestavit profesionální šatník? OBCHODNÍ ZÁSTUPCE ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Plánování jako základ úspěchu Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Rétorické dovednosti pro obchodníky Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi obchodníka Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě Vitality management pro obchodníky OBSLUH OSOBNÍHO POČÍTČE (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Terminologie a úvod do výpočetní techniky Operační systém a správa souborů MS WORD MS EXCEL MS OUTLOOK a INTERNET OPERÁTOR CLL CENTR Telefonní komunikace Efektivní telemarketing Efektivní prodej po telefonu Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po tel. Písemná komunikace v obchodní praxi OPERÁTOR CLL CENTR ngličtina pro potřeby call centra OSTTNÍ PC SEMINÁŘE dobe crobat NSYS Help Desk, Service Desk IT management, ITIL, SL Linux Lotus Notes MS Exchange server Unix OSTTNÍ TECHNICKÉ SEMINÁŘE Vibrační diagnostika Drážní předpisy Diagnostika olejů u strojů a zařízení Obsluha robotů Školení řadových pracovníků a výr. dělníků řízení kvality Základní kurz ložiska Technologie broušení Nezávislá přejímka dřevní hmoty 5 až až až (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Základy BOZP a PC Orientace v problematice telemarketingu Zásady profesionálního telefonování a jeho specifila 9 Efektivní telemarketing Efektivní prodej po telefonu Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po telefonu Efektivní komunikace se zákazníkem a asertivita Konfliktní situace a přesvědčivá argumentace a námitky Stres a zvládání stresových situací Vedení agendy a písemná komunikace v obchodní praxi PC dovednosti OPERÁTOR CLL CENTR (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Základy BOZP a PC Orientace v problematice telemarketingu Zásady profesionálního telefonování a jeho specifila Efektivní telemarketing Efektivní prodej po telefonu Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po telefonu Efektivní komunikace se zákazníkem a asertivita Konfliktní situace a přesvědčivá argumentace a námitky Stres a zvládání stresových situací Vedení agendy a písemná komunikace v obchodní praxi PC dovednosti 0 až 0

6 / NDRGOGICKÉ NOVINY KM POSLT VŠE SPOLUPRCOVNÍKY prosinec / 0 Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: Hydraulické systémy Pneumatické systémy Školení vlečkařů Technologie vstřikování plastů základy Technologie vstřikování plastů pokročilí Bezpečnost a obsluha HCCP (Hygienické minimum) Gastronomie Lamináty PERSONLIST/PERSONLISTK až až až až až až ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) nalýza pracovních pozic a popisy práce Kariérový postup v malé a střední organizaci Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení) Mobbing a bossing Hodnocení dle metody 0 stupňů Personální controlling Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Outplacement (analýza, poradenství, semináře) Emoční kompetence a emoční inteligence sertivita trochu jinak Stresové faktory a jejich ovlivňování Tajemná řeč těla a její každodenní využívání Vitality management Řečnické a prezentační dovednosti PERSONLISTIK PRO MNŽERY nalýza pracovních pozic a popisy práce Kariérový postup v malé a střední organizaci Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení) Mobbing a bossing Hodnocení dle metody 0 stupňů Personální controlling Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Přijímací pohovor Outplacement (analýza, poradenství, semináře) Propouštěcí pohovor Sociální kompetence manažera Trendy a možnosti výběru zaměstnanců Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce Jak dělat personalistiku v malém a středním podniku až Personální aspekty znalostního managementu až PLYNOVÁ ZŘÍZENÍ Obsluha plynových zařízení Montér, údržbář plynových zařízení Topičské zkoušky III. a IV. třídy Kurz topičů středotlakových kotlů třídy Kurz topičů Topič NTL kotlů Obsluha plynových zařízení Montér, údržbář plynových zařízení POČÍTČOVÉ KURZY PRO (MÍRNĚ) POKROČILÉ Zrychlení práce s internetem a elektronickou poštou Skvělá prezentace MS PowerPoint MS Word neznámý (zjednodušte si práci) MS Excel neznámý (zjednodušte si práci) Psaní všemi deseti MS Word pro pokročilé MS Excel pro pokročilé až až až až až 0 až až POČÍTČOVÉ SÍTĚ Bezpečnost IT CISCO Správa a konfigurace LN PRCOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE PRO PEČOVTELSKOU ČINNOST V DOMÁCNOSTI (50 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MPSV) Úvod Základy ochrany zdraví Sociálně právní minimum Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb Metody sociální práce Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovednosti Základy prevence vzniku závislosti osob na soc. službě Typy komunikace s uživateli s postižením, asertivita, metody alternativní komunikace Úvod do psychologie a psychopatologie Úvod do somatologie, první pomoc Úvod do problematiky zdravotního postižení Krizová intervence Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času ktivizační techniky Základy hygieny, úvod do problematiky psychosociální aspektů chronických onemocnění Základy péče o nemocné Základy péče o domácnost 5 Závěr Praxe 0 PRCOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE PRO PŘÍMOU OBSLUŽNOU PÉČI (50 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MPSV) Úvod Základy ochrany zdraví Sociálně právní minimum Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb Metody sociální práce Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovednosti Základy prevence vzniku závislosti osob na soc. službě Typy komunikace s uživateli s postižením, asertivita, metody alternativní komunikace Úvod do psychologie a psychopatologie Úvod do somatologie, první pomoc Úvod do problematiky zdravotního postižení Krizová intervence Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociálních služby Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času ktivizační techniky Základy péče o domácnost Základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických onemocnění Základy péče o nemocné Závěr Praxe PRÁVO BYDLENÍ (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MPSV MV) Bytové vlastnictví Nájmy lternativní bydlení Sociální bydlení Exekuce (ve smyslu vystěhování) PROGRMOVÁNÍ Java SE Java Java Script PHP Visual Basic Visual Basic II tvorba aplikací PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝ MNŽER Základní dovednosti při plánování projektů Životní cyklus projektu Rizika projektu a jejich eliminace Úvod do projektového řízení Projektové řízení I Nástroje a metody plánování projektu Projektové řízení II Nástroje a techniky řízení projektu Projektové řízení III Rozvoj osobnosti projektového manažera Projektové řízení IV Řízení projektového portfolia Klíče projektového řízení Specifika řízení projektů z ESF Jak úspěšně řídit projektový tým Nová generace projektového řízení Výkonnostní ukazatele v HR Znalosti lidí řízené k úspěchu organizace 5 0 až ŘÍZENÍ ORGNIZČNÍCH ZMĚN Balanced Scorecard v praxi Moderní metody řízení až Řízení změn až Firemní kultura VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ MNŽERSKÉ KOMPETENCE Uspějte ve své první manažerské funkci nastartujte svoji kariéru až Kompetentní manažer rozvoj manažerských dovedností až Efektivní manažer nástroje zvyšování výkonnosti týmu až Jak úspěšně jednat s lidmu až Vedení pracovního týmu až Týmová spolupráce až Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků až Koučink pro manažery a trenéry až Jak efektivně motivovat až Efektivní řízení porad až Efektivní komunikace až Manažerské pohovory až sertivita v praxi až Řízení konfliktů až Manažerské vyjednávání nová dynamika pro Váš podnik až Strategie a taktika argumentace umění přesvědčit až Prezentační dovednosti až Prezentační dovednosti v anglickém nebo německém jazyce až Rétorika zdokonalení veřejného projevu až Skupinové řešení problémů až Time management řízení času až Jak zvládat pracovní stres až Umění efektivního projevu až Dress code jak sestavit profesionální šatník? PSYCHOLOGIE Emoční kompetence a emoční inteligence sertivita trochu jinak Stresové faktory a jejich ovlivňování Tajemná řeč těla a její každodenní využívání Zdroje lidských možností až Sám sobě psychologem až Typologie osobností až ŘÍZENÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Trendy a možnosti výběru zaměstnanců HR manažer až Řízení kompetencí až Motivační systémy ve firmě až Efektivní vzdělávání zaměstnanců až Interní komunikace součást firemní kultury až udit personálních činností a personální benchmarking až Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst až Trénink výběrových pohovorů až ssessment a Development Centrum nástroj hodnocení až Orientace a adaptace nových zaměstnanců až Tvorba systémů motivace ve společnosti až Hodnocení prac. výk. zaměstnanců hodnotící pohovory až Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody až Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstn. až nalýza vzděl. potřeb a hodnocení vzděl. programu až Personální práce jako požadavek systému man. kvality až Pracovní právo pro personalisty až Vedení personální agendy v praxi až Systematický rozvoj osobností až SEKRETÁŘK VIZITK ORGNIZCE Externí a interní komunikace pracovníka až Zvládání konfliktních situaci až sertivita trochu jinak až Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Spisová služba v komerční a veřejné sféře Time management pro sekretářky Gastronomická pravidla pro asistentky a sekretářky až Barvová typologie a image až Rétorické dovednosti pro sekret., asistentky a referentky až Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Vitality management pro sekretářky a asistentky až Efektivní komunikace po telefonu Základy ekonomických znalostí pro administrativu Dress code jak sestavit profesionální šatník? SERVISNÍ TECHNIK V KCI - MONTÁŽNÍ TECHNIK V KCI Externí a interní komunikace pracovníka až Zvládání konfliktních situací až sertivita trochu jinak až Time management až SOCIÁLNÍ SLUŽBY Základní evropské znalostní dovednosti v sociální péči (ECC) Náhradní rodinná péče profesionální pěstounská péče Pracovník v sociálních službách přímá obslužná činnost s evropským certifikátem Sebeobrana pro zdravotnický personál STVŘI Přípravný kurz pro ÈKIT (pozemní stavitelství) Vnitrofiremní dokumentace IMS Smlouva o dílo, objednávky Legislativa stavební zákon Příprava a vedení stavby Výroba speciálních betonových bloků podle technologie STNGLG Technologie betonu a jeho kvalita při výrobě atypických výrobků Údržba forem a jejich nástřik separátorem pro udržení kvality výrobku Obsluha a údržba betonárny a systém kontroly pro specif. výrobků Vedení stavebního deníku Zobrazování v technické dokumentaci Kótování v technické dokumentace Čtení schémat a technické dokumentace Zkušenosti s protlaky pod komunikacemi Školení a certifikace zateplování budov Malá důlní díla Přípravný kurz pro ÈKIT (pozemní stavitelství) Vnitrofiremní dokumentace - IMS Smlouva o dílo, objednávky Legislativa - stavební zákon Příprava a vedení stavby Seminář pro stavbyvedoucí a mistry Školení pro důležitost geometrické přesnosti při výrobě a skládání forem Tryskání povrchu betonu jemným pískem Chování konstrukcí za požáru Ochrana budov před radonem Problematika v oblasti staveb Tepelné ztráty kreditace 50 až 0 až 0 až až 0 až 0 až 0 I až až

7 prosinec / 0 KM POSLT VŠE SPOLUPRCOVNÍKY NDRGOGICKÉ NOVINY / 7 Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: Vyzdívky vysokých pecí Zatížení ocelových konstrukcí Navrhování styčníků ocelových konstrukcí podle EUROCODE až FIDIC STRÁŽNÝ (50 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT Provádění ochrany a ostrahy majetku plikování právních základů bezpečnostní činnosti Obsluhování technických bezpečnostních systémů Uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému Řešení konfliktních situací v komunikaci Základy psychologie Kontrola osob na vrátnicích a branách Kontrolní činnost ve střežených objektech Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách Provádění jednoduchých úkonů k zajištění, obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát Používání věcných bezpečnostních prostředků Základy práce na PC Základy sebeobrany a první pomoci Praxe Vozíky s volantovým řízením základní kurz, opakování školení Ruční vedené vozíky Vozíky nízkozdvižné s el. pohonem Vozíky vysokozdvižné s el. pohonem Vozíky vysokozdvižné se spalovacím motorem Školení řidičů čelních nakladačů TECHNICKÉ OBORY Školení pracovníků znalých s vyšší kvalifikací dle vyhlášky č. 50/97 Sb. Nástroje pro posuzování rizik FME a FT PPP schvalování dílů do výroby Stavební zákon a jeho novelizace (zákon č. /00 Sb.) Čtení technické dokumentace ve strojírenství základ Školení řidičů referentů Vedení stavebního deníku Obsluha plynových zařízení Obsluha tlakových nádob stabilních Základní školení řidičů motorových vozíků (manipulačních, vysokozdvižných) Základní školení jeřábníků sk. O Základní školení vazačů břemen (5 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Poučení o bezpečnosti a ochraně při práci Provádění ochrany a ostrahy majetku 5 Obsluhování technických bezpečnostních systémů Uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému plikování právních základů bezpečnostní činnosti Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách Kontrolní činnost ve střežených objektech Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát Používání věcných bezpečnostních prostředků SVÁŘEČI Kurzy dle ČSN svářečský kurz (oblouk, plamen, CO ) 0 Zaškolovací kurzy bodování, pálení, řezání plazmou, stehování 0 Přípravné kurzy dle ČSN EN 7- Periodická zkouška svářečů dle ČSN EN 7/ Školení svářečů opakované ŠKOLENÍ OBSLUHY MOTOROVÝCH MNIPULČNÍCH VOZÍKŮ 0 až 0 až až až až TLKOVÉ NÁDOBY Obsluha tlakových nádob stabilních Navrhování a výpočet tlakových nádob a potrubních systémů TVORB WWW STRÁNEK (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Úvod do problematiky tvorby www stránek 7 Tvorba wwww stránky pomocí HTML Formát textu při použití kaskádových stylů Formát prvků stránky pomcí CSS Tabulky Rozvržení a navigace stránek Grafické ztvárnění a vizuální efekty stránky Validace stránek a umístění na internet Tipy a triky Hosting a statistika návštěvnosti ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) BOZP Úvod do problematiky účetnictví Zásada podvojnosti, rozvaha a výsledovka Problematika zásob Finanční účty 0 Zúčtovací vztahy Náklady a výnosy Leasing, majetek, odpisování, rezervy Závěrečné účetní operace Daňová soustava Komplexní příklad na PC ÚŘEDNÍCI ÚZEMNÍCH SMOSPRÁVNÝCH CELKŮ Finanční plánování a řízení Jednání s problémovým klientem Komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou sluchu Komunikace s veřejností Komunikační a prezentační dovednosti úředníka Komunikační a prezentační dovednosti úředníka Komunikační a prezentační dovednosti ve veřejné správě Komunikační dovednosti manažera Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě 0 Legislativní úprava činností malých obcí Manažerské dovednosti ve státní správě Normy a úprava písemností Pracovněprávní vztahy 0 Prevence pro sociální pracovníky Procesní řízení Projektové řízení Projektové řízení Přesvědčivá prezentace Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Řízení s vazbou na veřejnou správu 0 Správní řád Strategické plánování Účetnictví pro kontrolory ÚSC 0 Účetnictví územních samosprávných celků 5 Úřední komunikace v praxi Veřejné zakázky Veřejné zakázky malého rozsahu Veřejné zakázky ve veřejné správě Vybrané kapitoly z legislativy Vzdělávání v lektorských dovednostech Zvládání stresu v profesi úředníka ÚSC ÚŘEDNÍK VIZITK ÚŘDU Externí a interní komunikace pracovníka Zvládání konfliktních situací sertivita trochu jinak Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Spisová služba v komerční a veřejné sféře Time management úředníka Rétorické dovednosti úředníka Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Umění efektivního projevu Komunikace se smyslově postiženým klientem, nebo komunikačním partnerem Náhradní rodinná péče profesionální pěstounská péče Dress code jak sestavit profesionální šatník? Základy první pomoci Sebeobrana a právo VEDOUCÍ PROVOZU MISTR/MISTROVÁ (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Poučení o bezpečnosi a ochraně zdraví při práci Postavení a kompetence mistra Manažerské dovednosti mistra Efektivní komunikace Spolupráce v týmu a vedení týmu Umění efektivního školení podřízených a prezentační dovednsoti Management stresu Time management Zákoník práce, znalosti důležité pro mistra Trvalé zlepšování výrobních procesů a optimalizace organizace práce 0 Řízení změn a vedení porad Počítačové dovednosti ZÁKLDY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTČE (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Operační systém a správa souborů 9 MS WORD 0 MS EXCEL 0 MS OUTLOOK INTERNET 0 ZÁKLDY PODNIKÁNÍ (0 HODIN, KREDIVOTNÝ KURZ MŠMT) BOZP Formy a právní aspekty podnikání Daňová evidence a daňový systém Marketing a cenové kalkulace Podnikatelský záměr a komunikace ZDVIHCÍ ZŘÍZENÍ Jeřábník třídy, S, O základní kurz Vazač základní kurz Dozor výtahu Řidič výtahu kreditace až až až až až až až až až až 5 až 0 Osoba pověřená řízením Obsluha pracovních plošin Obsluha hydraulické ruky Obsluha regálového zakladače s automatickým řízením včetně praktické zkoušky Obsluha regálového zakladače na jiný typ RZ Obsluha závěsných plošin * Délka výuky, tzn. možný rozsah výuky v počtu vyučovacíh hodin (vyučovací hodina = 5 minut). U jednodenních kurzů doporučujeme vždy vyučovacích hodin. Začátek, průběh a konec výuky je variabilní. Naše odbornost společnost Petr Otáhal, a. s., má status akreditovaného vzdělávacího střediska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na celou řadu vzdělávacích akcí. Dále nám byla udělena podle ust. 0 odst. 5 zák. č. /00 Sb. akreditace vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR a akreditace celé řady odborných vzdělávacích programů podle ust. ods. 5 zákona č. /00 Sb. pro úředníky a vedoucí úředníky. Dále jsme akreditovanou vzdělávací organizací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na celou řadu kurzů v oblasti sociální sféry. NDRGOGICKÉ NOVINY DTP, odpovědný redaktor: Tomáš Polášek Vydavatel: Vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a. s. dresa: Jiráskova 90, 7 0 Frýdek-Místek Tel.: 55 09, GSM brána: Web: Zkouška profesní kvalifikace lektor dalšího vzdělávání Mgr. Hana Vývodová zástupce autorizované osoby Vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a. s, se stal druhou organizací v ČR, která získala status autorizované osoby, a může tak provádět zkoušku profesní kvalifikace lektor dalšího vzdělávání, kterou stanovuje Národní soustava kvalifikací. Národní soustava kvalifikací je databáze všech profesních kvalifikací. Tato nová právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal, tedy zdali studiem, či praxí. Proč zkoušku absolvovat: Zkouška je určena pracovníkům na všech úrovních řízení, personalistům a interním lektorům, kteří si v rámci své profese chtějí oficiálně ověřit své lektorské kompetence. Úspěšný absolvent získá celostátně platné osvědčení prokazující kvalitu lektorských dovedností. Krátký popis zkoušky: Samotná zkouška je kombinací písemného ověření znalostí s ústní obhajobou a praktickým předvedením lektorských dovedností. Cena zkoušky: Cena zkoušky je 5.00 Kč bez DPH. V ceně je učební manuál, osvědčení pro účastníka, občerstvení během zkoušky. Organizační informace: Přípravný seminář i zkouška probíhají v sídle vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s., na ulici Jiráskova 90 ve Frýdku-Místku. Před budovou je dostatek parkovacích míst (za poplatek). Vynikající je také spojení vlakem, autobusem či MHD. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je až hodiny. Ke zkoušce se můžete přihlásit prostřednictvím našich internetových stránek v sekci Veřejné kurzy nebo prostřednictvím ové adresy Další volný termín je 9. února 0 ve Frýdku- -Místku.

8 / NDRGOGICKÉ NOVINY KM POSLT VŠE SPOLUPRCOVNÍKY prosinec / 0 Plán veřejných kurzů na rok 0: Datum Číslo Modul Název Město konání Místo konání Cena za osobu Komunikace Personalistika Psychologie Komunikace Psychologie Katastr nemovitostí po rekodifikaci občanského práva Zlatý klíč k úspěšné komunikaci Nový občanský zákoník Personalista od do Z Nový občanský zákoník shrnutí zásadních změn Nový občanský zákoník shrnutí zásadních změn Nový občanský zákoník shrnutí zásadních změn Sebevědomí bsolutní majetková práva Zákon o obchodních korporacích Zákon o obchodních korporacích Zlatý klíč k úspěšné komunikaci Zákon o obchodních korporacích 5 jazyků ocenění v pracovních vztazích Spotřebitelské právo Sebevědomí 5 jazyků ocenění v pracovních vztazích 5 jazyků ocenění v pracovních vztazích Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova, -Slatina Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova, -Slatina Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova, -Slatina Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova, -Slatina Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Centrum vzdělávání CML plus s. r. o., Šmahova, -Slatina Harmony Club hotel,. října 70, Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova, -Slatina Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova, -Slatina Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova, -Slatina Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova, -Slatina Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova, -Slatina Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova, -Slatina Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova, -Slatina Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5. Kč.0 Kč. Kč.0 Kč 90 Kč 90 Kč 90 Kč.0 kč.00 Kč. Kč.00 Kč.00 Kč 90 Kč 90 Kč.0 Kč 90 Kč.0 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč. Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.0 Kč.0 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.0 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč

9 prosinec / 0 KM POSLT VŠE SPOLUPRCOVNÍKY NDRGOGICKÉ NOVINY / 9 Plán veřejných kurzů na rok 0: Datum Číslo Modul Název Město konání Místo konání Cena za osobu Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 Harmony Club hotel,. října 70, Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí. října 07/, 5 ) Objednávka: Na kurz se můžete přihlásit prostřednictvím internetových stránek v sekci veřejné kurzy. ) Cena kurzu: Cena kurzu je uvedena bez platného DPH. DPH bude k ceně kurzu připočítáno při fakturaci. Cena kurzu zahrnuje zajištění kvalifikovaných lektorů, učební pomůcky, interaktivní učební manuál, certifikát pro účastníka, nápoje a občerstvení v průběhu kurzu a oběd. ) Organizační informace: Semináře probíhají v Praze, Brně a Ostravě. Všechna místa konání jsou velmi dobře dostupná MHD a v okolí je dostatek míst k parkování. Prezence a příchod účastníků na všech seminářích je od :0 h do 9:00 h. Zahájení seminářů je vždy v 9:00 h a konec seminářů je obvykle v 5:0 h..00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč.00 Kč ŠKOL ROZVOJE MNŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ Cíl studia: Cílem šestidenního studia je výuka a rozvoj manažerských dovedností u mistrů, lídrů týmů, nižšího a středního managementu. Účastníci se naučí lépe komunikovat s podřízenými a nadřízenými, nebát se převzít zodpovědnost, efektivněji a samostatněji řešit svěřené úkoly. Týmové role a motivace v kolektivu Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Prezentační dovednosti na pracovišti Zákoník práce v praxi mistra Prevence syndromu vyhoření Školné ŠKOL ROZVOJE OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ Cíl studia: Vydělejte na rozvoji obchodních dovedností svého obchodního reprezentanta! Pošlete jej jednou za dva týdny na jeden den k nám. Cílem šestidenního studia je výuka a zdokonalení obchodních a prodejních dovedností u obchodních reprezentantů a prodavačů. Účastníci se naučí lépe zjišťovat a vyvolávat potřeby potenciálního zákazníka, zvládat námitky a emoce zákazníka, tah na branku a hlavně uzavřít objednávku. Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi Rétorické dovednosti a řeč těla v obchodní praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem Školné Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Školné zahrnuje: Zajištění kvalifikovaných lektorů, učební pomůcky, interaktivní učební manuál, ústní konzultaci před zahájením kurzu a po skončení kurzu s lektorem, pomoc při měření efektivity vzdělávacího programu, nápoje a občerstvení v průběhu kurzu a oběd. Organizační informace: Vzdělávání je možné zahájit i v průběhu semestru. Tréninky v Ostravě probíhají v hotelu Harmony Club (bývalý hotel Chemik) na třídě. října. U hotelu je dostatek parkovacích míst. Vynikající je také spojení vlakem, autobusem a tramvají. Tréninky v Brně probíhají v hotelu U Crlíků v Tetčicích u Brna. K hotelu je opět výborné spojení od D z celého Jihomoravského a Olomouckého kraje. Tréninky v Praze probíhají ve školicí místnosti společnosti Comeflex Consulting, s. r. o., na náměstí. října 07/, 5, ke kterému je vnikající spojení autem i MHD. Vyhrazujeme si právo na změnu místa konání. Prezence a příchod účastníků na všech kurzech je od :0 h do 9:00 h. Prosíme účastníky o včasný příchod. Zahájení tréninku je vždy v 9:00 h, konec seminářů je obvykle v 5:0 h. Objednávka: Na trénink se můžete přihlásit prostřednictvím internetových stránek v sekci veřejné kurzy. Cena: Cena je uvedena bez DPH. Platné DPH ve výši % bude k ceně připočítáno při fakturaci.

10 0 / NDRGOGICKÉ NOVINY SLOVO ODBORNÍK prosinec / 0 Zahraniční stáže Ing. Jan Michalec projektový ředitel Program je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. Přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy. Do programu jsou zapojeny všechny členské státy EU, Turecko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Kdo se může programu zúčastnit? Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě učitelé, školitelé, pracovníci v odborné přípravě, poradci, osoby odpovědné za plánování a organizaci odborného vzdělávání, kariéroví poradci, personalisté/manažeři lidských zdrojů v podnicích a další. Cíle programu Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce. Podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy. Zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání. Zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky, sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě. Usnadnit vývoj inovačních postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a jejich přenos, včetně přenosu mezi zúčastněnými zeměmi. Podporovat rozvoj jazykových dovedností. Kdo může o dotaci žádat? Instituce a organizace poskytující možnosti vzdělávání. Sdružení a zástupci těch, kdo se účastní odborného vzdělávání a přípravy, včetně sdružení studentů a učňů, rodičů a učitelů. Podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně obchodních komor a dalších odborových organizací. Subjekty zabývající se konzultacemi a poradenstvím a informačními službami souvisejícími s různými aspekty celoživotního učení. Výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení. Neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace. Žadatel musí být právnická osoba. Na co lze v rámci programu žádat? V rámci programu je možno žádat o finanční prostředky na odbornou jazykovou přípravu, na pobytové náklady (ubytování, stravné), náklady na dopravu a na náklady spojené s řízením celého projektu. Doba trvání stáže je až týdnů a doba trvání celého projektu maximálně roky. Doporučuji všem firmám, které potřebují poslat své zaměstnance na zkušenou, aby mohli příklady dobré praxe implementovat doma. MGNETON a.s.: Vzděláváme své zaměstnance pro zajištění komplexních požadavků našich zákazníků! MGNETON a.s. v květnu 0 zahájil realizaci vzdělávacího projektu, který je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Základní informace o projektu: Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců MGNETON a.s. Registrační číslo projektu: CZ..0/..0/9.00 Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Společnost MGNETON a.s. se sídlem v Kroměříži navazuje na historii, která se píše již od roku 9. V současné době zaměstnává téměř 00 pracovníků. Základní zaměření je ve výrobě a následném odbytu alternátorů a startérů, které jsou určeny pro renomované výrobce automobilů po celém světě. Výrobky MGNETON a.s. jsou součástí motorů osobních i nákladních aut, v autobusech, v zemědělských a stavebních strojích a v dalších speciálních aplikacích. Společnost MGNETON a.s. působí na trhu v automobilovém průmyslu, v oblasti, v níž se stále více prosazují nové výrobní možnosti. Je nucena, stejně jako každá jiná společnost, reagovat na aktuální trendy a změny na tomto tržním segmentu. Pro udržení a zvyšování standardu znalostí a dovedností svých pracovníků se MGNETON a.s. zapojil do výzvy číslo 9 Podnikové vzdělávání, jejímž cílem je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, zejména prostřednictvím odborného vzdělávání zaměstnanců a vytvářením nebo rozvojem podnikových systému vzdělávání. Cílem projektu s názvem Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců MGNE- TON a.s. je zajištění odborného vzdělávání pracovníků, zejména pak na prohloubení stávajících znalostí. Součástí projektu je také příprava podnikových lektorů, kteří i po skončení projektu budou zajišťovat transfer informací pro své kolegy a podřízené. Do realizace projektu bude postupně zapojeno 77 pracovníků společnosti, kteří během několika následujících měsíců absolvují školení podporující rozvoj jejich odborných znalostí a dovedností. Jedná se především o kurzy z oblasti logistických procesů, plánování výroby, řízení kvality, tvorby finančních analýz a správy majetku, výrobních, montážních operací, konstrukcí. V návaznosti na posílení konkurenceschopnosti a rozvoj mezinárodní spolupráce jsou součástí projektu také školení zaměřená na rozvoj obchodních nebo jazykových dovedností. Realizace projektu sestává ze zajištění školení externím dodavatelem v následujících osmi oblastech: Vzdělávání pracovníků Domova se zvláštním režimem Pohoda CZ..0.0/..0/ Projekt byl zahájen. října 0. Vznikl na základě potřeby neustále rozvíjet, vzdělávat, motivovat a podporovat zaměstnance firmy, kteří pracují ve velmi náročném prostředí, v prostředí sociální pomoci a sociálních služeb. Vzhledem k vysokým nárokům, které jsou v této oblasti na zaměstnance kladeny, je nutné jim poskytnout adekvátní vzdělávací zázemí a možnosti rozšířit své znalosti, schopnosti a tím zkvalitnit poskytovanou péči. Cílem projektu je celkové zkvalitnění sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání pracovníků poskytovatele sociálních služeb. Odborná příprava zaměstnanců na výkon povolání, rozvoj klíčových dovedností a odborných kompetencí a jejich uplatnění v běžné denní praxi i při řešení náročných, někdy velmi nestandardních situací, které vznikají na základě běhu lidských příběhů a životů klientů Domova se zvláštním režimem Pohoda. Cílovou skupinou jsou všichni zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb, kteří se budou vzdělávat v akreditovaných kurzech v souladu se zákonem 0/00 Sb. a s pracovní pozicí, kterou v rámci organizace Domov se zvláštním režimem Pohoda vykonávají. Realizace projektu probíhá pod vedením zkušeného realizačního týmu. Účast na projektu nabízí zaměstnancům Domova se zvláštním režimem Pohoda komplexní vzdělávací program, který posílí jejich odborné dovednosti i morálně volní vlastnosti a zvýší jejich motivaci pro výkon náročného a společensky velmi potřebného povolání. Projekt bude ukončen 0. června 05. Školení zaměřené na odborné postupy organizace práce Školení zaměřené na finanční řízení společnosti Školení zaměřené na výrobní procesy a související činnosti Školení zaměřené na obchodní dovednosti Školení zaměřené na personální procesy Školení zaměřené na vykonávání úspěšného a efektivního vykonávání lektorské činnosti Školení zaměřené na rozvoj jazykových dovedností Školení zaměřené na rozvoj počítačových znalostí a dovedností Projekt je regionálního charakteru, tj. veškerá školení budou realizována v prostorách společnosti MGNETON a.s. v Kroměříži, ve Zlínském kraji. Bližší informace o projektu jsou k dispozici na stránkách Evropského sociálního fondu, nebo kontaktovat můžete také pracovníky MGNETON a.s. a zároveň členy realizačního týmu projektu, Ing. Miroslava Závidčáka a Blanku Tomaštíkovou. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizátor projektu Název: Jaroslav Brenkus IČ: 7057 Ulice: Dolní Domaslavice 9 Město: Dolní Domaslavice, 79 Kontakt: lena Kročková, tel.: 7 77 WWW:

11 prosinec / 0 O NÁS ÚSTY DRUHÝCH NDRGOGICKÉ NOVINY / Co nás těší? Reference spokojených zákazníků!

12 / NDRGOGICKÉ NOVINY KTULITY prosinec / 0 Zpráva ze zahraničního semináře Mgr. Hana Vývodová členka expertního týmu projektu Jednou z klíčových aktivit projektu s názvem Zahraniční zkušenosti s integrací cizinců na trh práce v oblasti automotive průmyslu je zahraniční seminář. V druhé polovině září vycestovali čtyři členové realizačního týmu do regionu Severní Porýní a Vestfálsko, ve kterém sídlí organizace Networx cademy, která je mezinárodním partnerem tohoto projektu. Cílem zahraničního semináře bylo proškolení členů realizačního týmu odborníky ze Networx cademy a odborníky z organizací, se kterými německý partner v oblasti integrace cizinců spolupracuje. Získané informace a zkušenosti jsou důležitým pilířem pro tvorbu příručky pro zaměstnavatele v rámci integrace cizinců na pracovní trh v ČR. Seminář byl rozdělen tematicky do několika bloků a měl podobu kulatých stolů, školení a exkurzí. V úvodu česká strana představila Klub personalistů MS kraje a především samotný projekt, jeho cíle, harmonogram a dosud uskutečněné aktivity. Zástupce Networx cademy představil svou společnost, její stěžejní činnosti a bohaté zkušenosti s problematikou integrace cizinců v Německu i v rámci mezinárodních projektů. Odborné bloky se zaměřovaly na tato čtyři témata: základní metody a cesty integrace cizinců na trh práce v obecné rovině, eliminace a prevence diskriminace cizinců, snižování jazykové bariéry, vnímání kulturních odlišností. V rámci každého tématu proběhla odborná přednáška k dané problematice, která byla vždy doplněná příklady dobré praxe. Přirozenou součástí každého školicího dne byla diskuze mezi účastníky, kdy docházelo k vzájemné výměně zkušeností a srovnávání podmínek pro integraci cizinců v českém a německém prostředí. Zajímavé byly především konkrétní příklady úspěchů v oblasti integrace cizinců u vybraných německých zaměstnavatelů v oblasti automotive průmyslu. Díky exkurzím v těchto firmách získal realizační tým ucelené informace o zaměstnávání přistěhovalců, včetně konkrétních příkladů dobré praxe. Cenné pro přípravu příručky byly osobní zkušenosti a doporučení odborníků partnerské organizace, které se týkají podpory integrace cizinců do společnosti na regionální úrovni. Ucelenost informací k dané problematice podpořila návštěva v místním Job centru (součást úřadu práce), které má v systému integrace cizinců své nezastupitelné. Seminář byl pro členy realizačního týmu velkou zkušeností a zdrojem informací a doporučení, která budou v maximální možné míře využita při realizaci dalších klíčových aktivit projektu. Nadále bude probíhat komunikace s německým partnerem, především pro případ konzultací při přípravě příručky a školicích akcí pro české zaměstnavatele. Jménem členů realizačního týmu projektu chci poděkovat německému partnerovi za profesionálně připravený seminář. Ceníme si vstřícnosti všech pracovníků Networx cademy, přizvaných odborníků i zástupců zaměstnavatelů při předávání zkušeností s problematikou integrace cizinců do společnosti a na trh práce. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 4 až 7

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 4 až 7 WWW.PETROTHL.CZ NDRGOGICKÉ NOVINY Kam poslat vaše spolupracovníky? str. až DNES V LISTU Informace o studiu MB str. a DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVCÍHO PORDENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHL,. S. Slovo odborníka

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ Program Podnikové vzdělávání zaměstnanců (PVZ) bude vyhlášen v červnu v rámci OP Zaměstnanost. Podporováno je další profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené jak na odborné, tak na klíčové dovednosti v

Více

Rozhovor s obchodním ředitelem Bc. Lukášem Velkým

Rozhovor s obchodním ředitelem Bc. Lukášem Velkým www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. až 9 DNES

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti základní obsluhy PC bez zkoušek (počet hodin) Maximální počet účastníků v kurzu Základy obsluhy PC 40 10 Obsluha

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Evidenční číslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/35.01533

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

Zadávací dokumentace. Příloha č.1

Zadávací dokumentace. Příloha č.1 Příloha č.1 Zadávací dokumentace Název zakázky: Manažerské a odborné vzdělávání zaměstnanců HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Název projektu: Komplexní vzdělávací program pro zaměstnance firmy HELUZ 1. Přesné

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců Název projektu Regionální podpora konkurenceschopnosti

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více