Obsah. Nadační fond Dalkia Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Nadační fond Dalkia Česká republika"

Transkript

1 203

2

3 Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje vznik nových dlouhodobých pracovních míst. Začínajícím podnikatelům poskytuje jak finanční pomoc, tak i poradenské služby a konzultace. Obsah. Obecná část Základní údaje Struktura a zaměření nadačního fondu Orgány nadačního fondu Přehled o činnosti nadačního fondu Úvodní slovo předsedy správní rady Majetek nadačního fondu a možnosti jeho použití Činnost nadačního fondu Příjemci nadačního příspěvku v roce Hospodaření nadačního fondu Politika udržitelného rozvoje Finanční část Účetní závěrka Příloha účetní závěrky Závěr Zpráva auditora...2 Nadační fond Dalkia Česká republika

4 . Obecná část.. Základní údaje Název: Nadační fond Dalkia Česká republika Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ Identifikační číslo: Den zápisu: 29. února 2000 Zakladatel: Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava IČO: Majetkový vklad zakladatele: Kč Tel./Fax: Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje vznik nových dlouhodobých pracovních míst. Začínajícím podnikatelům poskytuje jak finanční pomoc, tak i poradenské služby a konzultace. Nadační fond Dalkia Česká republika (dále jen nadační fond) je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí zákonem č. 227/997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu..2. Struktura a zaměření nadačního fondu O společnosti Dalkia Česká republika Dalkia Česká republika, a.s. (dále jen Dalkia Česká republika) je jednou z největších teplárenských společností v České republice v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie, která je vyráběna v kombinovaném cyklu s výrobou elektřiny pro obyvatelstvo, terciární sféru a průmysl. Mimo to vyrábí a dodává rovněž chlad. Působí v Ostravě, Olomouci, Praze, Přerově, Frýdku-Místku, Krnově, Karviné, Havířově, Novém Jičíně, Kolíně, Bruntále a dalších městech. Veřejně prospěšná činnost se zaměřením na služby zákazníkům vede k silnému sepětí s potřebami a problémy občanů a regionů, ve kterých je Dalkia Česká republika aktivní. Společnost si uvědomuje, že klíčem k dlouhodobé prosperitě je jak snaha o ekonomický růst, tak i důraz na uplatňování principů udržitelného rozvoje a podpora sociálních a dalších společenských potřeb regionů. Odpovědné zajišťování a rozvoj energetických služeb jsou úzce spjaty s uplatňováním principů společenské odpovědnosti k životu občanů a lokalitám, kde Dalkia Česká republika působí. Dalkia Česká republika je součástí nadnárodní společnosti Dalkia, jejímiž vlastníky jsou v majoritním podílu Veolia Environnement a dále Electricité de France. Naplňování principů společensky odpovědné firmy, která má pomáhat příznivému vývoji regionů, ve kterých působí, se již od roku 2000 projevuje v činnosti nadačního fondu, který pomáhá rozvoji v ekonomicky i společensky důležité oblasti drobného a malého podnikání a při snižování trvale vysoké nezaměstnanosti. 2 Výroční zpráva 203

5 Obecný účel nadačního fondu Obecným účelem nadačního fondu je přispívat k udržitelnému rozvoji, ochraně přírodního prostředí, rozvoji vědy a vzdělávání, ke snížení nezaměstnanosti a poskytovat humanitární podporu subjektům respektujícím základní pravidla udržitelného rozvoje. Cíle nadačního fondu Obecně prospěšné zaměření činnosti nadačního fondu je promítnuto do těchto základních cílů: a) napomáhat při vytváření dlouhodobých pracovních míst a předcházet sociálnímu vyčleňování nezaměstnaných osob, které mohou a chtějí pracovat, ze společnosti, b) přispívat k rozvoji lidstva a k udržitelnému rozvoji, zejména k ochraně přírodního bohatství a lidmi vytvořených hodnot, k rozvoji vzdělanosti, k podpoře sociálních a technologických inovací a k rozvoji životní úrovně a zdraví současných a budoucích generací, c) napomáhat k rozvoji vědy a vzdělávání, zejména v oblasti udržitelného rozvoje, d) přispívat k ochraně humanitárních hodnot.. Obecná část Plnění cílů nadačního fondu Plnění účelu a cílů nadačního fondu je konkrétně naplňováno: a) poskytováním operativní podpory, technické pomoci a prováděním osvěty a šířením informací v naléhavých situacích, b) účastí na humanitárních projektech, c) poskytováním pomoci fyzickým a právnickým osobám, které dodávají či hodlají dodávat služby občanům a jiné veřejně prospěšné služby či těm, které provozují či hodlají provozovat tradiční či netradiční řemesla a výrobu, a které díky poskytnuté pomoci vytvoří nová trvalá pracovní místa, d) poskytováním pomoci právnickým osobám, jejichž posláním je usnadňovat integraci nezaměstnaných osob do společnosti organizováním veřejně prospěšných prací, a které díky poskytnuté pomoci zvýší počet zaměstnávaných osob, e) napomáháním činnostem, které mají za cíl chránit přírodní a životní prostředí, f) finanční účastí na vzdělávacích projektech v oblasti zdraví nebo životního prostředí, g) podporou výzkumu k rozvoji znalostí v oblasti životního prostředí Územní působení nadačního fondu Nadační fond pomáhá při vytváření dlouhodobých pracovních míst a předcházení sociálnímu vyčleňování nezaměstnaných osob, které mohou a chtějí pracovat, ze společnosti, v regionech, ve kterých působí skupina Dalkia a ve kterých je zároveň míra nezaměstnanosti dlouhodobě vysoce nad celorepublikovým průměrem. V současné době směřuje pomoc nadačního fondu především do Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Podmínky poskytování pomoci nadačního fondu V roce 203 byla činnost nadačního fondu zaměřena pouze na pomoc podnikatelským a veřejně prospěšným aktivitám, které přinesly vytvoření nových trvalých pracovních příležitostí. Pro poskytnutí pomoci nadačního fondu musely být v roce 203 splněny zejména tyto základní podmínky: a) podporované aktivity měly společensky prospěšný charakter, b) nově vzniklá pracovní místa musela být dlouhodobá, c) podporováno bylo drobné, malé a střední podnikání (firmy do cca 25 osob), poskytnutí pomoci bylo rozhodováno na základě posouzení projektu předloženého žadatelem, d) nadační příspěvek mohl být až Kč na jedno vytvořené pracovní místo, maximálně však Kč na jeden projekt, e) poskytnutý nadační příspěvek byl použit na pořízení hmotného a nehmotného majetku nezbytného pro zahájení nebo rozvoj podnikání, f) poskytnutím nadačního příspěvku nebyly omezeny možnosti žadatele na získání podpory i z jiných zdrojů, g) nadační příspěvek nebylo možné vedle osob uvedených v 2, odst. 5 zák. č. 227/997 Sb., zákona o nadacích a nadačních fondech, poskytnout zaměstnancům zakladatele nebo společností tvořících součást VEOLIA ENVIRONNEMENT a/nebo Électricité de France a/nebo osobám, s kterými měl zakladatel jiný smluvní vztah a osobám jím blízkým (dále jen vyloučené osoby ), ani právnickým osobám podléhajícím přímé či nepřímé kontrole vyloučených osob, nebo ve kterých vykonávaly vyloučené osoby funkci statutárního orgánu, nebo za které byly vyloučené osoby oprávněny jednat. Správní rada mohla rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla u zaměstnanců zakladatele nebo společností tvořících součást VEOLIA ENVIRONNEMENT a/nebo Électricité de France postižených restrukturalizí průmyslu na podporovaném teritoriu, h) realizace podporovaných projektů byla nadačním fondem sledována prostřednictvím garanta, resp. kmotra zaměstnance skupiny Dalkia v České republice. Nadační fond Dalkia Česká republika 3

6 Výkonným manažerem nadačního fondu v roce 203 byla Mgr. Ludmila Dedková..3. Orgány nadačního fondu Správní rada Ing. Zdeněk Duba PhDr. Magda Habrmanová, CSc. Ing. Břetislav Gibas RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. Ing. Reda Rahma Mgr. Eva Tmejová Milan Wagner předseda (předseda představenstva Dalkie Česká republika, a.s.) místopředsedkyně (ředitelka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje) člen (tajemník Magistrátu města Ostravy) člen (náměstek primátora města Olomouce) člen (ředitel Regionu Čechy Dalkie Česká republika, a.s.) člen (ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Česká republika, a.s.) člen (tiskový mluvčí Dalkie Česká republika, a.s.) Změny ve správní radě v průběhu roku 203: Dne 24. listopadu 203 uplynulo funkční období členům správní rady paní PhDr. Magdě Habrmanové, CSc. a Ing. Zdeňku Dubovi. V souladu se Statutem Nadačního fondu čl. V, odst. 4), písm. a) a písm. b) byli na základě návrhu zřizovatele, společnosti Dalkia Česká republika, a.s., ze dne 8. října 203 paní PhDr. Magda Habrmanová, CSc. nar. 5. ledna 955, bytem Hrabyně 7, PSČ a pan Ing. Zdeněk Duba, nar. 8. ledna 955, bytem Praha 4-Písnice, Ke Kurtům 374/2, opětovně zvoleni členy správní rady. V souladu s čl. V, odst. 3) Statutu nadačního fondu je nové funkční období členů čtyřleté, tedy do 24. listopadu 207. Dále dle čl. V, odst. 9), byl Ing. Zdeněk Duba opětovně zvolen předsedou správní rady a paní PhDr. Magda Habrmanová, CSc. byla opětovně zvolena místopředsedkyní správní rady. V souladu s čl. V, odst. 7), písm. d) a odst. 8) Statutu nadačního fondu odstoupila na základě dopisu ze dne 4. listopadu 203 ke dni 3. prosince 203 z funkce člena správní rady Mgr. Eva Tmejová z důvodu ukončení pracovního poměru se společností Dalkia Česká republika, a.s. k tomuto datu. Správní rada projednala a vzala na vědomí odstoupení paní Mgr. Evy Tmejové s tím, že výkon její funkce končí dnem 3. prosince 203. V souladu se Statutem nadačního fondu čl. V, odst. 4), písm. a) byla na základě návrhu zřizovatele, společnosti Dalkia Česká republika, a.s., ze dne 24. září 203 paní Mgr. Martina Laimarová, nar. 4. srpna 977, bytem Krmelínská 564/63A, Ostrava- Nová Bělá, zvolena novým členem správní rady. 4 Výroční zpráva 203

7 V souladu s čl. 5, odst. 5) písm. b) Statutu nadačního fondu je paní Mgr. Martina Laimarová členem správní rady s účinností od. ledna 204. Její funkční období končí dnem 25. listopadu 206. Dozorčí rada Kontrolním orgánem nadačního fondu je tříčlenná dozorčí rada. Laurent Barrieux François Leimgruber Ing. Martin Dědic předseda (generální ředitel Dalkie Česká republika, a.s.) člen (finanční a administrativní ředitel Dalkie Česká republika, a.s.) člen (předseda dozorčí rady společnosti Dědic & partneři a.s.). Obecná část Změny v dozorčí radě v průběhu roku 203 a počátkem roku 204: Dne 28. února 204 uplynulo funkční období všem třem členům dozorčí rady (François Leimgruber, Laurent Barrieux, Martin Dědic). V souladu s čl. V, odst. 2), písm. e) a čl. VI., odst. 4 Statutu nadačního fondu byli členy dozorčí rady zvoleni: - pan Laurent Barrieux, generální ředitel společnosti Dalkia Česká republika, a.s., narozen 28. listopadu 958, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova 250/6, PSČ pan François Leimgruber, finanční a administrativní ředitel společnosti Dalkia Česká republika, a.s., nar. 3. listopadu 965, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Blahoslavova 330/, PSČ Ing. Jan Poledník, výkonný ředitel Moravskoslezského energetického klastru, narozen 2. dubna 979, bytem Ostrava, Ostrava-Zábřeh, Hulvácká 399/a, PSČ Dle článku VI., odst. 5 Nadační listiny a čl. VI., odst. 4 Statutu nadačního fondu je funkční období zvolených členů dvouleté, tj. do 28. února 206. Nadační fond Dalkia Česká republika 5

8 2. Přehled o činnosti nadačního fondu 22.. Úvodní slovo předsedy správní rady Vážené dámy, vážení pánové, už po čtrnácté v tuto dobu se na Vás obracím, abych Vás informoval o výsledcích činnosti Nadačního fondu Dalkia Česká republika a poděkoval za dosavadní spolupráci. Ing. Zdeněk Duba předseda správní rady Tento Nadační fond vznikl již v roce 2000 a pomáhá regionům, v nichž působí, mírnit následky vysoké nezaměstnanosti, a to zejména formou podpory malým, drobným a začínajícím podnikatelům. Jde o historicky první nadační fond, jež byl na základě zkušeností naší mateřské společnosti Veolia Environnement založen mimo území Francie. Od roku 2000 pomáháme vytvářením dlouhodobých pracovních míst předcházet sociálnímu vyčleňování dlouhodobě nezaměstnaných a zdravotně handicapovaných spoluobčanů ze společnosti. Rok 203 nebyl rokem jednoduchým; pokračovala celosvětová ekonomická krize, snižovaly se objednávky průmyslové výroby, dosáhli jsme v ČR historicky nejvyšší nezaměstnanosti, jež vzrostla nad lidí bez práce. Permanentní politická krize vedla k pádu vlády ČR a následoval překvapivý krok nově zvoleného prezidenta, který instaloval úřednickou vládu bez důvěry vyslovené parlamentem, načež došlo k jeho rozpuštění a poté k předčasným volbám. Do té doby vládnoucí strany se staly opozicí a kromě vítězství levice ve volbách uspěla i nově založená hnutí. Paralelně s ochromenou legislativní činností vlády i zákonodárců klidnému predikovatelnému vývoji nenapomáhala i některá rozhodnutí Evropské komise. Zvláště ta, která vychází z premisy když návrhy Evropské komise neschválí Evropský parlament, hlasuje se tak dlouho, dokud nejsou schváleny. Tato rozhodnutí mi občas připadají jako snaha za každou cenu vyhnat z Evropy průmysl. 6 Výroční zpráva 203

9 I v těchto obtížných dobách výkonné pracoviště nadačního fondu odvádělo výbornou práci a poděkovat za ni bych chtěl i členům správní rady a kmotrům, neboli garantům, jednotlivých projektů. Dosahování pozitivních výsledků by nebylo možné taktéž bez spolupráce s vedením úřadů práce, hospodářských komor, vedení měst a obcí v regionech, kde působíme. Pochopitelně fond by nebyl úspěšný bez žadatelů o pomoc, kteří zpracovali své podnikatelské projekty a o jejich kvalitě postupně přesvědčili výkonné pracoviště, garanty projektu, správní radu a především své zákazníky. Za jejich odvahu a snahu uspět jim upřímně jménem svým a svých spolupracovníků blahopřeji. Aby byly aktivity fondu vůbec realizovatelné, musí být zajištěni jeho donátoři. Proto jsem rád, že i letos mohu poděkovat vedení Dalkie ČR, společnosti Olterm TD Olomouc a zástupcům statutárního města Olomouc, kteří jsou spoluvlastníky Olterm TD, za jejich podporu. A pro všechny mám na závěr dobrou zprávu vedení Dalkie ČR rozhodlo o další podpoře aktivit Nadačního fondu Dalkia Česká republika a díky tomu jedeme dál. Jsem tomu velmi rád a je to důkazem toho, že společnost Dalkia ČR vnímá svou přítomnost v regionech jako dlouhodobou trvalou a dělá vše, aby byla integrální součástí infrastruktury těchto oblastí. Nadační fond Dalkia ČR se bude i v budoucnosti snažit napomáhat návratu regionů, kde působí, na cestu prosperity. V Ostravě 3. června Přehled o činnosti nadačního fondu Ing. Zdeněk Duba předseda správní rady 2.2. Majetek nadačního fondu a možnosti jeho použití Při zřízení v roce 2000 vložil zřizovatel do nadačního fondu majetkový vklad ve výši Kč. Hodnota aktiv nadačního fondu k 3. prosinci 203 činí 7 29 tis. Kč. Majetek nadačního fondu může být čerpán v souladu se statutem k těmto účelům: a) k poskytnutí nadačních příspěvků, b) k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu Činnost nadačního fondu V roce 203 pokračoval nadační fond v činnosti podporující vytváření nových dlouhodobých pracovních míst v lokalitách s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností a zabraňoval tak vyčleňování těžko zaměstnatelných osob ze společnosti. V roce 203 pokračovala vzájemná spolupráce s Fórem dárců a Asociací nadačních fondů, také s Úřady práce a s Hospodářskou Nadační fond Dalkia Česká republika 7

10 komorou v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Žadatelé si o pomoc nadačního fondu žádají pomocí Předběžného informačního dotazníku. Ten obsahuje základní informace o žadateli a jeho podnikatelském nápadu. V roce 203 požádalo o příspěvek nadačního fondu formou Předběžného informačního dotazníku (PID) 244 žadatelů. Zamítnuto bylo 23 žádostí, 3 žadatelé odstoupili od PID a zbývajících 8 PID bylo navrženo na rozpracování podnikatelského záměru, tedy projektu. V průběhu roku se uskutečnilo 5 řádných zasedání správní rady, na kterých byly projednávány především Předběžné informační dotazníky žadatelů a následně na jejich základě zpracované a prověřené projekty. Procento úspěšnosti podaných PID Procento úspěšnosti předložených projektů 3 % % 5 % 48 % 97 % Přijaté PID Zamítnuté PID Odstoupení od PID ze strany žadatele Přijaté projekty Zamítnuté projekty Žadatelé, jejichž PID je schválen správní radou, jsou vyzváni ke zpracování projektu s detailním podnikatelským plánem, podrobnými informacemi o osobě žadatele a přehledem požadovaných finančních prostředků. Po prověření a vyhodnocení projektů garanty (kmotry) bylo správní radě nadačního fondu v roce 203 předloženo celkem 75 zpracovaných projektů, z nichž 2 byly zamítnuty a jeden žadatel po schválení od projektu odstoupil. Správní rada tak schválila celkem 72 prověřených projektů a přiznala jim nadační příspěvky v celkové výši Kč. V rámci těchto projektů bylo vytvořeno 93 nových dlouhodobých pracovních míst, z nichž 4 byla určena osobám se zdravotním postižením. Přijaté projekty a pracovní místa v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj 0 Projekty Pracovní místa 8 Výroční zpráva 203

11 Přijaté projekty a pracovní místa v Olomouckém kraji Obory přijatých projektů Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Celkem tradiční výroba a řemesla netradiční výroba a řemesla infrastrukturní služby služby pro domácnosti volný čas péče o životní prostředí sociální služby Přijaté projekty a pracovní místa v Moravskoslezském kraji 2. Přehled o činnosti nadačního fondu Projekty Pracovní místa Prostějov Olomouc Přerov Šumperk Jeseník Frýdek- Místek Opava Ostrava Nový Jičín Bruntál Karviná Nejzajímavější projekty roku 203 Farma Karkulka Pan Začal se rozhodl pro samostatné podnikání a založení pěstební farmy hub a bylinek v bývalém hostinci, který vlastní. Nový farmář se věnuje pěstování žampionů, hlívy ústřičné a základních bylinek vhodných k použití v kuchyni, jako je bazalka, tymián, oregano, máta, pažitka, petržel. To vše celoročně pomocí pěstebních homeboxů a umělého osvětlení. Lesní mateřská škola v Lošově Občanské sdružení Pojďte ven, o. s. vybudovalo v Lošově školku v přírodě. Kapacita školky je nanejvýš 5 dětí ve věku 3-7 let, kterým je umožněn maximální pohyb na vzduchu, stravování z biopotravin a pobyt v menším kolektivu, než jsou běžné třídy mateřských škol. Vytvořením tohoto zázemí vzniklo zároveň také místo, kde budou pořádány vzdělávací semináře týkající se zdravého životního stylu, udržitelného rozvoje, alternativní pedagogiky, výuky tradičních řemesel a dalších aktivit. Raddog výroba a prodej kynologických pomůcek Centrum Raddog se věnuje výrobě kynologických pomůcek se zaměřením na sportovní kynologii služebních plemen. Realizací projektu došlo ke zřízení nové firmy zabývající se výrobou a prodejem kynologických potřeb, které každý den používají sportovní kynologové při trénincích i závodech. Pomůcky jsou vytvářeny přesně podle požadavků a potřeb figurantů a kynologů a slouží pro nácvik stopy, poslušnosti a obrany. Nadační fond Dalkia Česká republika 9

12 Pekařská výroba a produkce listového těsta S tímto nápadem přišel pan Štroch z Frýdku-Místku, který převzal výrobu listového těsta od své matky a navýšil její objem s tím, že část těsta je prodána a část je využita na vlastní výrobky, jako např. na šátečky apod. Vše probíhá s využitím klasických cukrářských technologií a mimo to je výroba listového těsta rozšířena o výrobu pekařskou. Cílovou skupinou jsou závodní či školní jídelny a jiná rychlá občerstvení, ale také obchodní řetězce a restaurace nebo běžní spotřebitelé prostřednictvím farmářských trhů. Úklidové služby S dobrým nápadem přišla také paní Agelová z Ostravy. Předmětem jejího podnikání je poskytování úklidových služeb kancelářských a firemních prostor, dále pak bytových vchodů a domácností. Paní Agelová nabízí mimo jiné také služby v oblasti žehlení prádla, čištění koberců či sedacích souprav. K datu sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným významným následným událostem Příjemci nadačního příspěvku v roce 203 Seznam příjemců nadačního příspěvku v roce 203 V roce 203 byla podepsána Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku celkem se 72 příjemci. Všechny poskytnuté příspěvky byly vyšší než Kč a jednotliví příjemci jsou uvedeni níže. Žádný z příjemců nadačního příspěvku nepožadoval zachování anonymity. Jméno Číslo projektu Název projektu Lokalita Vytvářená pracovní místa Použití nadačního příspěvku Skutečnost k Vytvořená pracovní místa Agelová Daniela OV/054/203 Dája Úklid Ostrava Úklidové pomůcky Balcarová Eva OV/066/203 Praní a mandlování prádla Opava Barbořáková Jana OV/060/203 Salon Satiry Nany Opava Bodnár Marian, Bc. Borovský Vladislav Bubelová Jitka Čížková Ivana Doležalová Gabriela OL/28/203 OV/077/203 OL/234/203 OL/227/203 OV/059/203 Ekoturistická agentura Jeseníky Výroba dřevěných výrobku Relaxační masáže Olomouc Studio Iva manikúra, pedikúra, modeláž nehtů, reflexní terapie Zřízení dortového studia Jeseník Frýdek - Místek Olomouc Prostějov Ostrava Dostálová Simona OV/086/203 Salón Relaxace Ostrava Forman Jaroslav Gamrot Petr OV/080/203 OV/074/203 Klíčová služba s maloobchodním prodejem Rozšíření podnikání o truhlářskotesařskou výrobu Bruntál Karviná prádelny a mandlovny pro podnikatelskou činnost dílny Pedikérské vybavení dortového studia pro kosmetiku a manikúru a vybavení interiéru Stroj pro výrobu dozických a trezorových klíčů Ruční elektrické nářadí Použití nadačního příspěvku část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce 204 bude použit v roce 204 bude použit v roce Výroční zpráva 203

13 Jméno Číslo projektu Název projektu Lokalita Vytvářená pracovní místa Produkce hovězího Glacová Janina OV/07/203 a krůtího masa Karviná a vajec Hájek Ladislav OV/029/202 Hanzelková Silvie Harkutová Kamila Chlebek Jiří Chovancová Vladimíra Illés Ivo OV/043/203 OV/079/203 OV/058/203 Servisní opravna Frýdek - a prodej jídních kol Místek Masáže a provoz soukromé infrasauny Výroba a prodej bytového textilu a dekorací, opravy drobného starého nábytku a dekorací Malířské, natěračské a lakýrnické práce Nový Jičín Ostrava Frýdek - Místek OV/0/202 Knihařství Ostrava OV/057/203 Opláštění hal a opravy rovných střech Ostrava Kalda Václav OV/039/203 Pro tělo a duši Bruntál Kalinová Zuzana OV/070/203 Špica fotoateliér Ostrava Kladiva Tomáš, Ing. OV/062/203 New Ware - produkce stavebnic modelů Klimek Ladislav OL/26/202 Autoslužby Šumperk Klimek Petr OL/222/203 Autoslužby Šumperk Kohutová Anna OV/032/203 Výrobna koláčů Kolodiczová Marie Kostera Stanislav OV/05/203 OV/906/20 Kuchyň s rozvozem a jídelnou Truhlářství a opravy varhan Použití nadačního příspěvku Plachtová hala k uskladnění sena masážní místnosti pro podnikatelskou činnost pro podnikatelskou činnost pro podnikatelskou činnost Zařízení masážního salónu fotoateliéru Skutečnost k Vytvořená pracovní místa Ostrava Modely a formy Frýdek - Místek Karviná Kotková Darina OV/046/203 Kosmetika Ostrava Kratinohová Lenka Kudela David, DiS. Kupka Radomír Macečková Zuzana, Mgr. Majerová Kateřina, Bc. Majerová Pavla Maršíková Linda Matějová Monika, Ing. OV/04/202 OV/088/203 OV/072/203 OV/045/203 OL/22/203 OV/040/203 OV/068/203 OV/02/202 Agentura na hlídání dětí-mickeyho miniškolka Kácení stromů Ostrava RADDOG - Výroba a prodej kynologických pomůcek Odborná fyzioterapeutická ambulance Výroba originálních šitých oděvů Provozovna kadeřnictví Komorní Lhotka Gravírovaní a vysekávání laserem autoservisu autoservisu pekárny Opava Formátovací pila Ostrava Ostrava dětského hřiště Motorová pila a zabezpečovací prostředky Opava dílny Frýdek - Místek Prostějov Frýdek - Místek Frýdek - Místek Kosmetický salón BABOR BEAUTY SPA Ostrava 6 Ostrava pro podnikatelskou činnost kadeřnictví Vysekávací a gravírovací stroj kosmetického salónu Maturová Gabriela OV/989/202 Cukrárna u Duhy Ostrava 2 cukrárny 2 6 Použití nadačního příspěvku bude použit v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce Přehled o činnosti nadačního fondu Nadační fond Dalkia Česká republika

14 Jméno Číslo projektu Název projektu Lokalita Paznocht Petr Plačková Sylvie OV/08/203 OV/033/203 Údržba a opravy silničních vozidel Poskytování masážních služeb a přístrojové lymfodrenáže Vytvářená pracovní místa Ostrava Ostrava Pochop Jan OL/229/203 Kominictví Pochop Prostějov Puffer Jan Relovská Marcela OV/035/203 OV/065/203 Masáže - Salon Perla Kosmetické služby a Nehtová modeláž Karviná Ostrava Revenda Dalibor OV/020/202 Sítotisk Karviná 2 Růžová Monika Seidl Michal OV/03/202 OV/056/203 Kadeřnictví, školící centrum pro prodlužování vlasů Elektroinstalační a regulační práce Ostrava Opava Schebestik David OV/055/203 Pneuservis Vidkar Opava Sigmundová Hana, Ing. Skácelová Magdaléna Použití nadačního příspěvku Diagnostické vybavení včetně softwaru masážního salónu Kominické vybavení sítotiskové dílny nezbytné pro elektroinstalaci pneuservisu Skutečnost k Vytvořená pracovní místa OV/050/203 Masáže Ostrava masérny OV/047/203 Spíchalová Martina OL/232/203 Struhala Jiří OV/076/203 Produkce biovajíček Českých národních plemen slepic Kosmetické služby, permanentní make-up Nový Jičín Prostějov pro podnikatelskou činnost pro Elektroinstalace a Hodinový manžel Ostrava podnikatelskou činnost Stwiertnia Lucie OV/038/203 Kadeřnické služby Ostrava Sudová Hana OV/069/203 Kadeřnictví Hanka Nový Jičín Šimaňoková Eva, Dis. OV/036/203 Ambulance nutriční terapie kadeřnické Ostrava ordinace Šnajdr Vít OV/049/203 Zednictví Opava Zednické nářadí Štroch Jakub Švanda Radoslav Talová Kateřina Vavrošová Pavla Walachová Dagmar, Ing. OV/027/202 OV/04/203 OL/220/203 OV/085/203 OV/030/202 Pekařská výroba a výroba listového těsta EKO elektro recyklace RAJA Svatební a společenské centrum Svatební agent Cukrářská výrobna Pavla Prádelna a žehlírna Frýdek - Místek Bruntál Přerov Nový Jičín Frýdek - Místek pekařství recyklační firmy svatebního salónu Cukrářské vybavení prádelny a mandlovny Začal Pavel OL/23/203 Farma Karkulka Prostějov pěstírny 2 Použití nadačního příspěvku část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce Výroční zpráva 203

15 Vytvářená pracovní Vytvořená Použití nadačního pracovní Jméno Číslo projektu Název projektu Lokalita místa příspěvku místa CHEESY-OPAVA, Zarabská Eva OV/042/203 specializovaná prodejna Opava výrobny a výrobna sýrů Zifčáková Alena Žídek Miroslav Sdružení fyzických osob: Frydrychová Silvie Dis., Kaňáková Petra, Bc. Sdružení fyzických osob: Vijačková Zuzana, Mariašová Věra OV/034/203 OV/083/203 OV/052/203 Studio profi (pedikúra, lymfodrenáž) Funkční cvičení na závěsném systému TRX Jesle Kulíšek Bruntál Frýdek - Místek Frýdek - Místek pedikúry a masáží Fitness vybavení 2 jeslí 2 OV/053/203 Pekárna Nový Jičín 2 pekárny 2 ARCTEAS STAVBY s.r.o. OV/048/203 Stavební práce Ostrava BORNIT s.r.o. OV/075/203 Výroba flexitanků Opava 6 DML SERVIS s.r.o. Charita Javorník Mrňouskova MŠ Pojďte ven, o.s. o.s. Povzbuzení Rovy design s.r.o. OV/073/203 OL/27/202 OV/078/203 OL/224/203 OL/226/203 OL/228/203 Stavební nářadí pro podnikatelskou činnost pro podnikatelskou činnost Servis domácích elektrospotřebičů Bruntál 3 Charitní dům sv. Anežky Mrňouskova Mateřská škola Lesní mateřská škola v Lošově Bruntál 2 Ostrava 3 Olomouc 2 Snoezelen Olomouc Olomouc Relaxací ke zdraví Specializovaná nerezová výroba Dovybavení provozních místností pro personál MŠ nábytkem a vybavením školky a pedagogické pomůcky Snoezelen vybavení Olomouc 2 dílny 2 Skutečnost k Použití nadačního příspěvku část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce Přehled o činnosti nadačního fondu Mimořádné události Dne 26. února 203 přijala správní rada nadačního fondu následující rozhodnutí: Projekt č. OV/772/2009: Rozšíření autoservisu, nositelem projektu je pan Pavel Vrbica: vzhledem ke skutečnosti, že pan Pavel Vrbica neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, nevyužil možnosti splátkového kalendáře a nekomunikuje s pracovníky nadačního fondu, správní rada rozhodla o zahájení soudního vymáhání dluhu ve výši Kč. Projekt č. OL/6/2009: Výroba cukrářských a pekařských výrobků, nositelem projektu je pan Artur Avetisyan: vzhledem ke skutečnosti, že pan Artur Avetisyan neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, nesplácí řádně svůj dluh a nekomunikuje s pracovníky nadačního fondu, rozhodla správní rada o zahájení soudního vymáhání zbývající části dluhu ve výši Kč. Dne 7. dubna 203 přijala správní rada nadačního fondu následující rozhodnutí: Projekt č. OV/977/202, Péče o tělo, nositelem projektu je paní Petra Pamánková: paní Pamánková se obrátila na nadační fond s žádostí o přerušení sledovacího období projektu na dobu tří měsíců. Chtěla by absolvovat kosmetický kurz, aby mohla rozšířit spektrum poskytovaných služeb. Kurz probíhá 4x týdně. Z časových důvodů by nemohla svou podnikatelskou činnost kvalitně vykonávat. Vzhledem ke skutečnosti, že paní Petra Pamánková řádně plní povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, správní rada schválila přerušení sledovacího období projektu na dobu tří měsíců po dobu trvání kosmetického kurzu. Dvouleté sledovací období bude o tuto dobu prodlouženo. Nadační fond Dalkia Česká republika 3

16 Projekt OV/999/202, Cukrárna Na Nábřeží, nositelem projektu je paní Zuzana Janoštíková: dne 24. září 202 byl paní Zuzaně Janoštíkové poskytnut nadační příspěvek v celkové výši Kč na vytvoření 4 dlouhodobých pracovních míst na pozici cukrář na dobu dvou let, tedy minimálně do 2. září 204. Koncem roku 202 paní Janoštíková zaměstnala 4 nové zaměstnance a doložila uzavřené pracovní smlouvy s těmito zaměstnanci. V únoru 203 však došlo k propuštění dvou z těchto zaměstnanců. Tím došlo k porušení Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Správní rada rozhodla, že vzhledem k prospěšnosti projektu a celkovému počtu vytvořených pracovních míst a s přihlédnutím k tíživé finanční situaci ve firmě paní Janoštíkové bude paní Janoštíkové ponechán celý nadační příspěvek a zánik dvou pracovních míst jí bude prominut. Dne 2. září 203 přijala správní rada nadačního fondu následující rozhodnutí: Projekt OV/02/202, Kosmetický salón BABOR BEAUTY SPA Ostrava, nositelem projektu je paní Ing. Monika Matějová: dne 4. března 203 byl paní Ing. Monice Matějové na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ze dne. března 203 poskytnut nadační příspěvek v celkové výši Kč. Na základě této smlouvy mělo být mimo jiné vytvořeno 6 dlouhodobých pracovních míst, z toho 2 recepční a 4 kosmetičky, na dobu dvou let, tedy minimálně do. března 205. Při půlroční kontrole projektu požádali pracovníci nadačního fondu paní Ing. Matějovou o doložení pracovních smluv k výše uvedeným pracovním místům. Tímto bylo zjištěno, že paní Ing. Matějová zaměstnává pouze 3 osoby na základě pracovní smlouvy, z toho dvě kosmetičky a jednu pedikérku. Dále zaměstnává 2 recepční na Dohodu o provedení práce v rozsahu 300h ročně. Správní rada rozhodla, že vzhledem k výši poskytnutého nadačního příspěvku a celkovému počtu vytvořených pracovních míst bude paní Ing. Matějové ponechán celý nadační příspěvek a vytvoření menšího počtu pracovních míst jí bude prominuto. Dne. listopadu 203 přijala správní rada nadačního fondu následující rozhodnutí: Projekt OV/922/20, Vlasové studio NATHALIA, nositelem projektu je paní Kateřina Janíková: Dne. července 20 byl paní Kateřině Janíkové na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ze dne 8. července 20 poskytnut nadační příspěvek v celkové výši Kč. V této smlouvě se paní Janíková, mimo jiné, zavázala použít poskytnutý nadační příspěvek pouze a bezvýhradně k účelům schváleným správní radou NF a v mezích schváleného projektu a předložit doklady za zakoupené hmotné prostředky. Paní Janíková i přes opakované výzvy pracovníků nadačního fondu nedoložila žádné doklady o čerpání nadačního příspěvku. Dne 8. července 203 uplynula dvouletá lhůta sledování projektu, do které měly být účetní doklady předloženy. Správní rada rozhodla, že vzhledem ke skutečnosti, že paní Kateřina Janíková neplní povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, je povinna vrátit celý nadační příspěvek ve výši ,- Kč. Projekt OV/99/20, Stylingové studio, nositelem projektu je pan Michal Krákora: Panu Michalu Krákorovi byl poskytnut nadační příspěvek ve výši ,- Kč. Pan Krákora doložil veškeré doklady o čerpání nadačního příspěvku v celkové výši ,- Kč. V důsledku operace ramene není pan Krákora schopen provádět kadeřnické služby na hlavní podnikatelskou činnost. Dne se pan Krákora nechal zaměstnat. Po práci dochází do kadeřnictví v centru Ostravy, které má stále pronajaté a pracuje zde v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech. Své stylingové práci se věnuje i v rámci vyučování účesové tvorby v rekvalifikačních vizážistických kurzech. Pan Krákora nemá v žádném případě v plánu živnost přerušit, pouze není schopen v kadeřnictví pracovat na plný úvazek. Je ochoten doložit lékařské a propouštěcí zprávy o operacích a průběhu léčení. Vzhledem ke skutečnosti, že pan Michal Krákora jednal velmi solidně a informoval pracovníky NF DČR o problémech v podnikání, které byly způsobeny zdravotními komplikacemi, rozhodla správní rada ponechat panu Krákorovi celý poskytnutý nadační příspěvek a nechat doběhnout dvouletou lhůtu sledování projektu, která uplyne 9. března Hospodaření nadačního fondu Nadační fond hospodařil v roce 203 s nadačními dary svého zakladatele a společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. s cílem zajišťovat své poslání. Majetek byl použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve statutu. Nadační fond obdržel v roce 203 finanční dary od svého zřizovatele v celkové výši tis. Kč, na základě darovací smlouvy ze dne 2. února 203 ve výši tis. Kč a dále na základě darovací smlouvy ze dne 8. prosince 203 ve výši tis. Kč. Na základě Darovací smlouvy ze dne 30. prosince 203 poskytla společnost OLTERM & TD Olomouc nadačnímu fondu finanční dar ve výši Kč, který byl připsán na účet nadačního fondu dne 30. března 204. Náklady na správu nadačního fondu za rok 203 činily 924 tis. Kč ( tis. Kč). Jejich výše nepřekročila výši stanovenou statutem nadačního fondu, tj. maximálně 25 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. 4 Výroční zpráva 203

17 Nadační fond provozuje svou činnost v prostorách zřizovatele, proto nevlastní žádná hmotná aktiva. Jedinými aktivy fondu jsou peníze na běžném účtu ve výši 7 29 tis. Kč. Výnosy nadačního fondu za rok 203 činily 0 tis. Kč, náklady nadačního fondu činily 924 tis. Kč. Nadační fond hospodařil v roce 203 s výsledkem hospodaření - 94 Kč Politika udržitelného rozvoje Zavedení systému řízení z pohledu udržitelného rozvoje aktivně přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí, dbá o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a přináší vysokou kvalitu dodávaných služeb. V návaznosti na Politiku udržitelného rozvoje Skupiny Dalkia v České republice a veřejně prospěšné zaměření nadačního fondu se nadále promítají aspekty tohoto procesu do činnosti nadačního fondu, resp. do podnikatelských aktivit jak žadatelů o pomoc nadačního fondu, tak i příjemců nadačního příspěvku. Cílem nadačního fondu je nadále důsledné uplatňování prvků a kritérií politiky udržitelného rozvoje v přípravě a realizaci podnikatelských záměrů zejména v oblastech: dodržování legislativních a jiných požadavků v oblasti životního prostředí, zajištění odpadového hospodářství, systematické uplatňování požadavků udržitelného rozvoje u dodavatelů surovin, materiálů a služeb, snižování zdrojů rizik a předcházení havarijních stavů zaváděním preventivních opatření v dané oblasti, odborné vzdělávání a motivace podnikatelů a jejich zaměstnanců ke zvýšení odpovědnosti a osobní angažovanosti při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí, průběžné pravidelné hodnocení realizovaných podnikatelských záměrů z pohledu ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 2. Přehled o činnosti nadačního fondu Nadační fond je držitelem certifikátů BVC dle norem ČSN EN ISO 900, ČSN EN ISO 400 a ČSN OHSAS 800. V roce 203 nadační fond úspěšně prošel recertifikačním auditem za účelem prodloužení platnosti těchto certifikátů do 2. dubna 205. Podpis zástupců správní rady V Ostravě dne 5. června 204 Ing. Zdeněk Duba předseda správní rady Mgr. Martina Laimarová člen správní rady Nadační fond Dalkia Česká republika 5

18 3. Finanční část 3 Rozvaha k 3. prosinci 203 (v tis. Kč) 3.. Účetní závěrka Ukazatel Aktiva celkem Pohledávky Daň z příjmů 44 0 Bankovní účty Pasiva celkem Vlastní jmění Fondy Závazky Daň z příjmu Výsledek hospodaření Neuhrazená ztráta minulých let Dohadné účty pasivní Výkaz zisku a ztráty za rok 203 (v tis. Kč) Ukazatel Minulý rok Běžný rok Přijaté dary ostatní Přijaté úroky 3 0 Jiné výnosy Výnosy celkem 3 0 Náklady na správu Ostatní správní náklady Daň z příjmu Náklady celkem Výsledek hospodaření Výroční zpráva 203

19 . Charakteristika a hlavní aktivity nadačního fondu 3.2. Příloha účetní závěrky Vznik a charakteristika nadačního fondu Nadační fond Dalkia Česká republika ( nadační fond ) byl založen 3. února 2000 pod názvem Nadační fond Moravskoslezských tepláren. 3. Finanční část Nadační fond byl založen společností Dalkia Česká republika, a.s. s působností na celém území České republiky. Dne 29. února 2000 vznikl zápisem do nadačního rejstříku. Cílem nadačního fondu je pomoc při vytváření dlouhodobých pracovních míst a předcházení sociálnímu vyčleňování se nezaměstnaných osob, které mohou a chtějí pracovat, ze společnosti. Představenstvo Dalkia Česká republika, a.s. rozhodlo dne 9. září 2005 o změně zakladatelské nadační listiny nadačního fondu. V souladu se změnou zakladatelské nadační listiny nadačního fondu schválila správní rada dne 30. listopadu 2005 nový Statut nadačního fondu s účinností od. ledna Dne 6. listopadu 2005 byla změna účelu nadačního fondu potvrzena zápisem do nadačního rejstříku. Zřizovatel nadace Dalkia Česká republika, a.s. 28. října 3337/7 Ostrava Česká republika Sídlo nadačního fondu 28. října 3337/7 Ostrava Česká republika Identifikační číslo Členové správní rady a dozorčí rady k 3. prosinci 203 Členové správní rady Ing. Zdeněk Duba (předseda) PhDr. Magda Habrmanová (místopředsedkyně) Milan Wagner Mgr. Eva Tmejová do 3. prosince 203 RNDr. Jan Holpuch Ph.D Ing. Břetislav Gibas Ing. Reda Rahma Členové dozorčí rady Laurent Barrieux (předseda) François Leimgruber Ing. Martin Dědic Za nadační fond jedná navenek společně předseda správní rady a jeden člen správní rady nebo místopředseda správní rady a jeden člen správní rady. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy, nebo místopředsedy správní rady a jednoho člena správní rady společně. Podepisování se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden člen správní rady. Změny v nadačním rejstříku V roce 203 byly v nadačním rejstříku provedeny následující změny: Dne 3. prosince 203 zaniklo členství ve správní radě Mgr. Evě Tmejové. Tato změna byla do nadačního rejstříku zapsána dne. ledna 204. Nadační fond Dalkia Česká republika 7

20 2. Zásadní účetní postupy používané nadací Nadační fond vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/99 Sb. o účetnictví a Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/99 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 3. Pohledávky a závazky Dohadné účty pasivní činí 25 tis. Kč ( tis. Kč). 4. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření ve schval. řízení Ztráta běžného období Neuhrazená ztráta minulých let Celkem Zůstatek k Přijaté dary Vrácené příspěvky Poskytnutné příspěvky Vypořádání ztráty minulých let Ztráta roku Zůstatek k Informace o jednotlivých projektech nadačního fondu K 3. prosinci 203 nadační fond realizoval 72 různých projektů. Všechny projekty jsou detailně popsány ve výroční zprávě nadačního fondu. Mezi nejvýznamnější poskytnuté dary na projekty patří: Číslo projektu Název projektu Přiznaná částka OV/020/202 Sítotisk Kč OV/052/203 Jesle Kulíšek Kč OV/053/203 Pekárna Kč OV/989/202 Cukrárna u Duhy Kč OV/02/202 Kosmetický salón BABOR BEAUTY SPA Ostrava Kč OV/078/203 Mrňouskova Mateřská škola Kč OV/075/203 Výroba flexitanků Kč 6. Zaměstnanci Nadační fond nemá vlastní zaměstnance. 7. Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů V průběhu roku 203 nebyly nadačním fondem vyplaceny ani poskytnuty žádné odměny a půjčky členům správní rady. Rovněž nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by nadační fond zavazovaly k vyplácení jakýchkoli požitků v případě ukončení činnosti jednotlivých členů ve správní radě nadačního fondu. 8. Daň z příjmů Nadační fond vykázal z činností podléhajících dani z příjmů právnických osob v roce 203 daňovou ztrátu. Nadační fond nebude v roce 203 platit daň z příjmu právnických osob, stejně jako minulý rok. Ostatní příjmy nepodléhají dani z příjmů podle 8 zákona č. 586/992 Sb., o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů, neboť jsou získávány z činností vyplývající z poslání Nadačního fondu. 9. Náklady na správu nadačního fondu Náklady na správu nadačního fondu za rok 203 činily 924 tis. Kč ( tis. Kč). 0. Závazky nevykázané v rozvaze Nadační fond neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.. Pohledávky nevykázané v rozvaze Nadační fond nevykazuje žádné pohledávky nevykázané v rozvaze. 8 Výroční zpráva 203

Nadační fond Dalkia Česká republika

Nadační fond Dalkia Česká republika Nadační fond Dalkia Česká republika 1 Představení nadačního fondu Firemní nadační fond společnosti Dalkia Česká republika, a.s. Donátoři Nadačního fondu Dalkia Česká republika, a.s. Olterm & TD Olomouc,

Více

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací 4. celostátní konference Plnění závazků společenské odpovědnosti organizací 16. prosince 2010 Praha Ing. Helena Gižová Skupina Dalkia v ČR

Více

Obsah. Úvodní slovo... 2. Struktura a zaměření Nadačního fondu... 4. Orgány Nadačního fondu... 6. Činnost Nadačního fondu... 8

Obsah. Úvodní slovo... 2. Struktura a zaměření Nadačního fondu... 4. Orgány Nadačního fondu... 6. Činnost Nadačního fondu... 8 Z p r á v a o č i n n o s t i 2 0 0 3 Obsah Úvodní slovo... 2 Struktura a zaměření Nadačního fondu... 4 Orgány Nadačního fondu... 6 Činnost Nadačního fondu... 8 Environmentální politika v činnosti Nadačního

Více

OBSAH. Nadační fond Dalkia Česká republika

OBSAH. Nadační fond Dalkia Česká republika 202 Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje vznik nových dlouhodobých pracovních míst. Začínajícím podnikatelům poskytuje jak finanční pomoc, tak i poradenské služby a konzultace. OBSAH. Obecná

Více

Nadační fond Dalkia Česká republika

Nadační fond Dalkia Česká republika výroční zpráva 2011 Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje vznik nových dlouhodobých pracovních míst. Začínajícím podnikatelům poskytuje jak finanční pomoc, tak i poradenské služby a konzultace.

Více

zpráva o činnosti Nadační fond

zpráva o činnosti Nadační fond zpráva o činnosti 2004 Nadační fond obsah Úvodní slovo... 2 Struktura a zaměření Nadačního fondu......................................... 4 Orgány Nadačního fondu.......................................................

Více

příloha zprávy o činnosti část I. - příjemci nadačních příspěvků část II. - finanční zpráva Nadační fond

příloha zprávy o činnosti část I. - příjemci nadačních příspěvků část II. - finanční zpráva Nadační fond příloha zprávy o činnosti 2004 část I. - příjemci nadačních příspěvků část II. - finanční zpráva Nadační fond příjemci nadačního příspěvku v roce 2004 01 a) Fyzické osoby Tomáš Babica Rozvoj služeb v oblasti

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program

PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program PODPORA VZNIKU NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST Článek I Obecně prospěšný cíl programu 1) Obecně prospěšným cílem programu Podpora vzniku nových pracovních míst je napomáhat

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

1. obecná část 1.1. Základní údaje 3 1.2. Struktura a zaměření Nadačního fondu 1.3. Orgány Nadačního fondu

1. obecná část 1.1. Základní údaje 3 1.2. Struktura a zaměření Nadačního fondu 1.3. Orgány Nadačního fondu VÝROČní ZPRÁVA 1. obecná část 1.1. Základní údaje 3 1.2. Struktura a zaměření Nadačního fondu 1.3. Orgány Nadačního fondu 2. nadačního fondu x 2.1. Úvodní slovo předsedy správní rady 2.2. Majetek Nadačního

Více

Výroční zpráva 2014. Nadační fond Dalkia Česká republika

Výroční zpráva 2014. Nadační fond Dalkia Česká republika Výroční zpráva 2014 Nadační fond Dalkia Česká republika Obsah 1 OBECNÁ ČÁST 2 1.1 Základní údaje nadačního fondu 2 1.2 Struktura a zaměření nadačního fondu 3 1.3 Orgány nadačního fondu 4 1.4 Ostatní skutečnosti

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

Část I. - Příjemci nadačních příspěvků Část II. - Finanční zpráva

Část I. - Příjemci nadačních příspěvků Část II. - Finanční zpráva P ř í l o h a z p r á v y o č i n n o s t i 2 0 0 3 Část I. - Část II. - Finanční zpráva Příloha - část I. v roce 2003 Zpráva o činnosti 2003 v roce 2003 a) Fyzické osoby Ing. Čelůstková Hana, Štanclová

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Výroční zpráva 2007. Nadační fond

Výroční zpráva 2007. Nadační fond Výroční zpráva 2007 Nadační fond Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 2 Struktura a zaměření Nadačního fondu 7 Úvod 8 Orgány Nadačního fondu 11 Činnost Nadačního fondu 13 Příjemci nadačního příspěvku

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NAdAČNÍ fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NAdAČNÍ fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NAdační fond Nadační fond OBSAH úvodní slovo předsedy správní rady 2 struktura a zaměření Nadačního fondu 7 orgány Nadačního fondu 10 činnost Nadačního fondu 13 příjemci nadačního příspěvku

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2014 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady 2. O společnosti Dalkia 4. Struktura a zaměření Nadačního fondu 6

Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady 2. O společnosti Dalkia 4. Struktura a zaměření Nadačního fondu 6 Výroční zpráva 2008 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 2 O společnosti Dalkia 4 Struktura a zaměření Nadačního fondu 6 Základní údaje 7 Obecný účel Nadačního fondu 7 Cíle Nadačního fondu 7 Plnění

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013 QUO obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2013 QUO o.p.s QUO obecně prospěšná společnost se sídlem, byla založena zakladatelskou listinou dne 16. září 2013. Zakladatelé: Krupička Václav a Karina Bláhová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

STATUT. NADAČNÍHO FONDU Dalkia Česká republika

STATUT. NADAČNÍHO FONDU Dalkia Česká republika STATUT červen 2014 STATUT NADAČNÍHO FONDU Dalkia Česká republika Článek I Název, sídlo 1) Název nadačního fondu zní: Nadační fond Dalkia Česká republika (dále jen Nadační fond). 2) Sídlo Nadačního fondu

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6; Doc.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

zpráva o činnosti Nadační fond

zpráva o činnosti Nadační fond zpráva o činnosti 2005 Nadační fond teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva Rozvaha k 31.12.2013 Strana 1z1 ROZVAHA k 31.12.2013 Označení Název rozvahové položky Poč. zůstatek Koneč. zůstatek Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem 910 836,40 1 485 711,20 B.11. Pohledávky celkem 51

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Uran

Zakládací listina Nadačního fondu Uran Zakládací listina Nadačního fondu Uran prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. datum narození: 16. 4. 1961 bydliště: Střešovická 1011/37, Praha 6, PSČ: 162 00 a MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. datum narození: 12. 9.

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více