Obsah. Nadační fond Dalkia Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Nadační fond Dalkia Česká republika"

Transkript

1 203

2

3 Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje vznik nových dlouhodobých pracovních míst. Začínajícím podnikatelům poskytuje jak finanční pomoc, tak i poradenské služby a konzultace. Obsah. Obecná část Základní údaje Struktura a zaměření nadačního fondu Orgány nadačního fondu Přehled o činnosti nadačního fondu Úvodní slovo předsedy správní rady Majetek nadačního fondu a možnosti jeho použití Činnost nadačního fondu Příjemci nadačního příspěvku v roce Hospodaření nadačního fondu Politika udržitelného rozvoje Finanční část Účetní závěrka Příloha účetní závěrky Závěr Zpráva auditora...2 Nadační fond Dalkia Česká republika

4 . Obecná část.. Základní údaje Název: Nadační fond Dalkia Česká republika Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ Identifikační číslo: Den zápisu: 29. února 2000 Zakladatel: Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava IČO: Majetkový vklad zakladatele: Kč Tel./Fax: Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje vznik nových dlouhodobých pracovních míst. Začínajícím podnikatelům poskytuje jak finanční pomoc, tak i poradenské služby a konzultace. Nadační fond Dalkia Česká republika (dále jen nadační fond) je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí zákonem č. 227/997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu..2. Struktura a zaměření nadačního fondu O společnosti Dalkia Česká republika Dalkia Česká republika, a.s. (dále jen Dalkia Česká republika) je jednou z největších teplárenských společností v České republice v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie, která je vyráběna v kombinovaném cyklu s výrobou elektřiny pro obyvatelstvo, terciární sféru a průmysl. Mimo to vyrábí a dodává rovněž chlad. Působí v Ostravě, Olomouci, Praze, Přerově, Frýdku-Místku, Krnově, Karviné, Havířově, Novém Jičíně, Kolíně, Bruntále a dalších městech. Veřejně prospěšná činnost se zaměřením na služby zákazníkům vede k silnému sepětí s potřebami a problémy občanů a regionů, ve kterých je Dalkia Česká republika aktivní. Společnost si uvědomuje, že klíčem k dlouhodobé prosperitě je jak snaha o ekonomický růst, tak i důraz na uplatňování principů udržitelného rozvoje a podpora sociálních a dalších společenských potřeb regionů. Odpovědné zajišťování a rozvoj energetických služeb jsou úzce spjaty s uplatňováním principů společenské odpovědnosti k životu občanů a lokalitám, kde Dalkia Česká republika působí. Dalkia Česká republika je součástí nadnárodní společnosti Dalkia, jejímiž vlastníky jsou v majoritním podílu Veolia Environnement a dále Electricité de France. Naplňování principů společensky odpovědné firmy, která má pomáhat příznivému vývoji regionů, ve kterých působí, se již od roku 2000 projevuje v činnosti nadačního fondu, který pomáhá rozvoji v ekonomicky i společensky důležité oblasti drobného a malého podnikání a při snižování trvale vysoké nezaměstnanosti. 2 Výroční zpráva 203

5 Obecný účel nadačního fondu Obecným účelem nadačního fondu je přispívat k udržitelnému rozvoji, ochraně přírodního prostředí, rozvoji vědy a vzdělávání, ke snížení nezaměstnanosti a poskytovat humanitární podporu subjektům respektujícím základní pravidla udržitelného rozvoje. Cíle nadačního fondu Obecně prospěšné zaměření činnosti nadačního fondu je promítnuto do těchto základních cílů: a) napomáhat při vytváření dlouhodobých pracovních míst a předcházet sociálnímu vyčleňování nezaměstnaných osob, které mohou a chtějí pracovat, ze společnosti, b) přispívat k rozvoji lidstva a k udržitelnému rozvoji, zejména k ochraně přírodního bohatství a lidmi vytvořených hodnot, k rozvoji vzdělanosti, k podpoře sociálních a technologických inovací a k rozvoji životní úrovně a zdraví současných a budoucích generací, c) napomáhat k rozvoji vědy a vzdělávání, zejména v oblasti udržitelného rozvoje, d) přispívat k ochraně humanitárních hodnot.. Obecná část Plnění cílů nadačního fondu Plnění účelu a cílů nadačního fondu je konkrétně naplňováno: a) poskytováním operativní podpory, technické pomoci a prováděním osvěty a šířením informací v naléhavých situacích, b) účastí na humanitárních projektech, c) poskytováním pomoci fyzickým a právnickým osobám, které dodávají či hodlají dodávat služby občanům a jiné veřejně prospěšné služby či těm, které provozují či hodlají provozovat tradiční či netradiční řemesla a výrobu, a které díky poskytnuté pomoci vytvoří nová trvalá pracovní místa, d) poskytováním pomoci právnickým osobám, jejichž posláním je usnadňovat integraci nezaměstnaných osob do společnosti organizováním veřejně prospěšných prací, a které díky poskytnuté pomoci zvýší počet zaměstnávaných osob, e) napomáháním činnostem, které mají za cíl chránit přírodní a životní prostředí, f) finanční účastí na vzdělávacích projektech v oblasti zdraví nebo životního prostředí, g) podporou výzkumu k rozvoji znalostí v oblasti životního prostředí Územní působení nadačního fondu Nadační fond pomáhá při vytváření dlouhodobých pracovních míst a předcházení sociálnímu vyčleňování nezaměstnaných osob, které mohou a chtějí pracovat, ze společnosti, v regionech, ve kterých působí skupina Dalkia a ve kterých je zároveň míra nezaměstnanosti dlouhodobě vysoce nad celorepublikovým průměrem. V současné době směřuje pomoc nadačního fondu především do Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Podmínky poskytování pomoci nadačního fondu V roce 203 byla činnost nadačního fondu zaměřena pouze na pomoc podnikatelským a veřejně prospěšným aktivitám, které přinesly vytvoření nových trvalých pracovních příležitostí. Pro poskytnutí pomoci nadačního fondu musely být v roce 203 splněny zejména tyto základní podmínky: a) podporované aktivity měly společensky prospěšný charakter, b) nově vzniklá pracovní místa musela být dlouhodobá, c) podporováno bylo drobné, malé a střední podnikání (firmy do cca 25 osob), poskytnutí pomoci bylo rozhodováno na základě posouzení projektu předloženého žadatelem, d) nadační příspěvek mohl být až Kč na jedno vytvořené pracovní místo, maximálně však Kč na jeden projekt, e) poskytnutý nadační příspěvek byl použit na pořízení hmotného a nehmotného majetku nezbytného pro zahájení nebo rozvoj podnikání, f) poskytnutím nadačního příspěvku nebyly omezeny možnosti žadatele na získání podpory i z jiných zdrojů, g) nadační příspěvek nebylo možné vedle osob uvedených v 2, odst. 5 zák. č. 227/997 Sb., zákona o nadacích a nadačních fondech, poskytnout zaměstnancům zakladatele nebo společností tvořících součást VEOLIA ENVIRONNEMENT a/nebo Électricité de France a/nebo osobám, s kterými měl zakladatel jiný smluvní vztah a osobám jím blízkým (dále jen vyloučené osoby ), ani právnickým osobám podléhajícím přímé či nepřímé kontrole vyloučených osob, nebo ve kterých vykonávaly vyloučené osoby funkci statutárního orgánu, nebo za které byly vyloučené osoby oprávněny jednat. Správní rada mohla rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla u zaměstnanců zakladatele nebo společností tvořících součást VEOLIA ENVIRONNEMENT a/nebo Électricité de France postižených restrukturalizí průmyslu na podporovaném teritoriu, h) realizace podporovaných projektů byla nadačním fondem sledována prostřednictvím garanta, resp. kmotra zaměstnance skupiny Dalkia v České republice. Nadační fond Dalkia Česká republika 3

6 Výkonným manažerem nadačního fondu v roce 203 byla Mgr. Ludmila Dedková..3. Orgány nadačního fondu Správní rada Ing. Zdeněk Duba PhDr. Magda Habrmanová, CSc. Ing. Břetislav Gibas RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. Ing. Reda Rahma Mgr. Eva Tmejová Milan Wagner předseda (předseda představenstva Dalkie Česká republika, a.s.) místopředsedkyně (ředitelka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje) člen (tajemník Magistrátu města Ostravy) člen (náměstek primátora města Olomouce) člen (ředitel Regionu Čechy Dalkie Česká republika, a.s.) člen (ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Česká republika, a.s.) člen (tiskový mluvčí Dalkie Česká republika, a.s.) Změny ve správní radě v průběhu roku 203: Dne 24. listopadu 203 uplynulo funkční období členům správní rady paní PhDr. Magdě Habrmanové, CSc. a Ing. Zdeňku Dubovi. V souladu se Statutem Nadačního fondu čl. V, odst. 4), písm. a) a písm. b) byli na základě návrhu zřizovatele, společnosti Dalkia Česká republika, a.s., ze dne 8. října 203 paní PhDr. Magda Habrmanová, CSc. nar. 5. ledna 955, bytem Hrabyně 7, PSČ a pan Ing. Zdeněk Duba, nar. 8. ledna 955, bytem Praha 4-Písnice, Ke Kurtům 374/2, opětovně zvoleni členy správní rady. V souladu s čl. V, odst. 3) Statutu nadačního fondu je nové funkční období členů čtyřleté, tedy do 24. listopadu 207. Dále dle čl. V, odst. 9), byl Ing. Zdeněk Duba opětovně zvolen předsedou správní rady a paní PhDr. Magda Habrmanová, CSc. byla opětovně zvolena místopředsedkyní správní rady. V souladu s čl. V, odst. 7), písm. d) a odst. 8) Statutu nadačního fondu odstoupila na základě dopisu ze dne 4. listopadu 203 ke dni 3. prosince 203 z funkce člena správní rady Mgr. Eva Tmejová z důvodu ukončení pracovního poměru se společností Dalkia Česká republika, a.s. k tomuto datu. Správní rada projednala a vzala na vědomí odstoupení paní Mgr. Evy Tmejové s tím, že výkon její funkce končí dnem 3. prosince 203. V souladu se Statutem nadačního fondu čl. V, odst. 4), písm. a) byla na základě návrhu zřizovatele, společnosti Dalkia Česká republika, a.s., ze dne 24. září 203 paní Mgr. Martina Laimarová, nar. 4. srpna 977, bytem Krmelínská 564/63A, Ostrava- Nová Bělá, zvolena novým členem správní rady. 4 Výroční zpráva 203

7 V souladu s čl. 5, odst. 5) písm. b) Statutu nadačního fondu je paní Mgr. Martina Laimarová členem správní rady s účinností od. ledna 204. Její funkční období končí dnem 25. listopadu 206. Dozorčí rada Kontrolním orgánem nadačního fondu je tříčlenná dozorčí rada. Laurent Barrieux François Leimgruber Ing. Martin Dědic předseda (generální ředitel Dalkie Česká republika, a.s.) člen (finanční a administrativní ředitel Dalkie Česká republika, a.s.) člen (předseda dozorčí rady společnosti Dědic & partneři a.s.). Obecná část Změny v dozorčí radě v průběhu roku 203 a počátkem roku 204: Dne 28. února 204 uplynulo funkční období všem třem členům dozorčí rady (François Leimgruber, Laurent Barrieux, Martin Dědic). V souladu s čl. V, odst. 2), písm. e) a čl. VI., odst. 4 Statutu nadačního fondu byli členy dozorčí rady zvoleni: - pan Laurent Barrieux, generální ředitel společnosti Dalkia Česká republika, a.s., narozen 28. listopadu 958, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova 250/6, PSČ pan François Leimgruber, finanční a administrativní ředitel společnosti Dalkia Česká republika, a.s., nar. 3. listopadu 965, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Blahoslavova 330/, PSČ Ing. Jan Poledník, výkonný ředitel Moravskoslezského energetického klastru, narozen 2. dubna 979, bytem Ostrava, Ostrava-Zábřeh, Hulvácká 399/a, PSČ Dle článku VI., odst. 5 Nadační listiny a čl. VI., odst. 4 Statutu nadačního fondu je funkční období zvolených členů dvouleté, tj. do 28. února 206. Nadační fond Dalkia Česká republika 5

8 2. Přehled o činnosti nadačního fondu 22.. Úvodní slovo předsedy správní rady Vážené dámy, vážení pánové, už po čtrnácté v tuto dobu se na Vás obracím, abych Vás informoval o výsledcích činnosti Nadačního fondu Dalkia Česká republika a poděkoval za dosavadní spolupráci. Ing. Zdeněk Duba předseda správní rady Tento Nadační fond vznikl již v roce 2000 a pomáhá regionům, v nichž působí, mírnit následky vysoké nezaměstnanosti, a to zejména formou podpory malým, drobným a začínajícím podnikatelům. Jde o historicky první nadační fond, jež byl na základě zkušeností naší mateřské společnosti Veolia Environnement založen mimo území Francie. Od roku 2000 pomáháme vytvářením dlouhodobých pracovních míst předcházet sociálnímu vyčleňování dlouhodobě nezaměstnaných a zdravotně handicapovaných spoluobčanů ze společnosti. Rok 203 nebyl rokem jednoduchým; pokračovala celosvětová ekonomická krize, snižovaly se objednávky průmyslové výroby, dosáhli jsme v ČR historicky nejvyšší nezaměstnanosti, jež vzrostla nad lidí bez práce. Permanentní politická krize vedla k pádu vlády ČR a následoval překvapivý krok nově zvoleného prezidenta, který instaloval úřednickou vládu bez důvěry vyslovené parlamentem, načež došlo k jeho rozpuštění a poté k předčasným volbám. Do té doby vládnoucí strany se staly opozicí a kromě vítězství levice ve volbách uspěla i nově založená hnutí. Paralelně s ochromenou legislativní činností vlády i zákonodárců klidnému predikovatelnému vývoji nenapomáhala i některá rozhodnutí Evropské komise. Zvláště ta, která vychází z premisy když návrhy Evropské komise neschválí Evropský parlament, hlasuje se tak dlouho, dokud nejsou schváleny. Tato rozhodnutí mi občas připadají jako snaha za každou cenu vyhnat z Evropy průmysl. 6 Výroční zpráva 203

9 I v těchto obtížných dobách výkonné pracoviště nadačního fondu odvádělo výbornou práci a poděkovat za ni bych chtěl i členům správní rady a kmotrům, neboli garantům, jednotlivých projektů. Dosahování pozitivních výsledků by nebylo možné taktéž bez spolupráce s vedením úřadů práce, hospodářských komor, vedení měst a obcí v regionech, kde působíme. Pochopitelně fond by nebyl úspěšný bez žadatelů o pomoc, kteří zpracovali své podnikatelské projekty a o jejich kvalitě postupně přesvědčili výkonné pracoviště, garanty projektu, správní radu a především své zákazníky. Za jejich odvahu a snahu uspět jim upřímně jménem svým a svých spolupracovníků blahopřeji. Aby byly aktivity fondu vůbec realizovatelné, musí být zajištěni jeho donátoři. Proto jsem rád, že i letos mohu poděkovat vedení Dalkie ČR, společnosti Olterm TD Olomouc a zástupcům statutárního města Olomouc, kteří jsou spoluvlastníky Olterm TD, za jejich podporu. A pro všechny mám na závěr dobrou zprávu vedení Dalkie ČR rozhodlo o další podpoře aktivit Nadačního fondu Dalkia Česká republika a díky tomu jedeme dál. Jsem tomu velmi rád a je to důkazem toho, že společnost Dalkia ČR vnímá svou přítomnost v regionech jako dlouhodobou trvalou a dělá vše, aby byla integrální součástí infrastruktury těchto oblastí. Nadační fond Dalkia ČR se bude i v budoucnosti snažit napomáhat návratu regionů, kde působí, na cestu prosperity. V Ostravě 3. června Přehled o činnosti nadačního fondu Ing. Zdeněk Duba předseda správní rady 2.2. Majetek nadačního fondu a možnosti jeho použití Při zřízení v roce 2000 vložil zřizovatel do nadačního fondu majetkový vklad ve výši Kč. Hodnota aktiv nadačního fondu k 3. prosinci 203 činí 7 29 tis. Kč. Majetek nadačního fondu může být čerpán v souladu se statutem k těmto účelům: a) k poskytnutí nadačních příspěvků, b) k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu Činnost nadačního fondu V roce 203 pokračoval nadační fond v činnosti podporující vytváření nových dlouhodobých pracovních míst v lokalitách s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností a zabraňoval tak vyčleňování těžko zaměstnatelných osob ze společnosti. V roce 203 pokračovala vzájemná spolupráce s Fórem dárců a Asociací nadačních fondů, také s Úřady práce a s Hospodářskou Nadační fond Dalkia Česká republika 7

10 komorou v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Žadatelé si o pomoc nadačního fondu žádají pomocí Předběžného informačního dotazníku. Ten obsahuje základní informace o žadateli a jeho podnikatelském nápadu. V roce 203 požádalo o příspěvek nadačního fondu formou Předběžného informačního dotazníku (PID) 244 žadatelů. Zamítnuto bylo 23 žádostí, 3 žadatelé odstoupili od PID a zbývajících 8 PID bylo navrženo na rozpracování podnikatelského záměru, tedy projektu. V průběhu roku se uskutečnilo 5 řádných zasedání správní rady, na kterých byly projednávány především Předběžné informační dotazníky žadatelů a následně na jejich základě zpracované a prověřené projekty. Procento úspěšnosti podaných PID Procento úspěšnosti předložených projektů 3 % % 5 % 48 % 97 % Přijaté PID Zamítnuté PID Odstoupení od PID ze strany žadatele Přijaté projekty Zamítnuté projekty Žadatelé, jejichž PID je schválen správní radou, jsou vyzváni ke zpracování projektu s detailním podnikatelským plánem, podrobnými informacemi o osobě žadatele a přehledem požadovaných finančních prostředků. Po prověření a vyhodnocení projektů garanty (kmotry) bylo správní radě nadačního fondu v roce 203 předloženo celkem 75 zpracovaných projektů, z nichž 2 byly zamítnuty a jeden žadatel po schválení od projektu odstoupil. Správní rada tak schválila celkem 72 prověřených projektů a přiznala jim nadační příspěvky v celkové výši Kč. V rámci těchto projektů bylo vytvořeno 93 nových dlouhodobých pracovních míst, z nichž 4 byla určena osobám se zdravotním postižením. Přijaté projekty a pracovní místa v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj 0 Projekty Pracovní místa 8 Výroční zpráva 203

11 Přijaté projekty a pracovní místa v Olomouckém kraji Obory přijatých projektů Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Celkem tradiční výroba a řemesla netradiční výroba a řemesla infrastrukturní služby služby pro domácnosti volný čas péče o životní prostředí sociální služby Přijaté projekty a pracovní místa v Moravskoslezském kraji 2. Přehled o činnosti nadačního fondu Projekty Pracovní místa Prostějov Olomouc Přerov Šumperk Jeseník Frýdek- Místek Opava Ostrava Nový Jičín Bruntál Karviná Nejzajímavější projekty roku 203 Farma Karkulka Pan Začal se rozhodl pro samostatné podnikání a založení pěstební farmy hub a bylinek v bývalém hostinci, který vlastní. Nový farmář se věnuje pěstování žampionů, hlívy ústřičné a základních bylinek vhodných k použití v kuchyni, jako je bazalka, tymián, oregano, máta, pažitka, petržel. To vše celoročně pomocí pěstebních homeboxů a umělého osvětlení. Lesní mateřská škola v Lošově Občanské sdružení Pojďte ven, o. s. vybudovalo v Lošově školku v přírodě. Kapacita školky je nanejvýš 5 dětí ve věku 3-7 let, kterým je umožněn maximální pohyb na vzduchu, stravování z biopotravin a pobyt v menším kolektivu, než jsou běžné třídy mateřských škol. Vytvořením tohoto zázemí vzniklo zároveň také místo, kde budou pořádány vzdělávací semináře týkající se zdravého životního stylu, udržitelného rozvoje, alternativní pedagogiky, výuky tradičních řemesel a dalších aktivit. Raddog výroba a prodej kynologických pomůcek Centrum Raddog se věnuje výrobě kynologických pomůcek se zaměřením na sportovní kynologii služebních plemen. Realizací projektu došlo ke zřízení nové firmy zabývající se výrobou a prodejem kynologických potřeb, které každý den používají sportovní kynologové při trénincích i závodech. Pomůcky jsou vytvářeny přesně podle požadavků a potřeb figurantů a kynologů a slouží pro nácvik stopy, poslušnosti a obrany. Nadační fond Dalkia Česká republika 9

12 Pekařská výroba a produkce listového těsta S tímto nápadem přišel pan Štroch z Frýdku-Místku, který převzal výrobu listového těsta od své matky a navýšil její objem s tím, že část těsta je prodána a část je využita na vlastní výrobky, jako např. na šátečky apod. Vše probíhá s využitím klasických cukrářských technologií a mimo to je výroba listového těsta rozšířena o výrobu pekařskou. Cílovou skupinou jsou závodní či školní jídelny a jiná rychlá občerstvení, ale také obchodní řetězce a restaurace nebo běžní spotřebitelé prostřednictvím farmářských trhů. Úklidové služby S dobrým nápadem přišla také paní Agelová z Ostravy. Předmětem jejího podnikání je poskytování úklidových služeb kancelářských a firemních prostor, dále pak bytových vchodů a domácností. Paní Agelová nabízí mimo jiné také služby v oblasti žehlení prádla, čištění koberců či sedacích souprav. K datu sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným významným následným událostem Příjemci nadačního příspěvku v roce 203 Seznam příjemců nadačního příspěvku v roce 203 V roce 203 byla podepsána Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku celkem se 72 příjemci. Všechny poskytnuté příspěvky byly vyšší než Kč a jednotliví příjemci jsou uvedeni níže. Žádný z příjemců nadačního příspěvku nepožadoval zachování anonymity. Jméno Číslo projektu Název projektu Lokalita Vytvářená pracovní místa Použití nadačního příspěvku Skutečnost k Vytvořená pracovní místa Agelová Daniela OV/054/203 Dája Úklid Ostrava Úklidové pomůcky Balcarová Eva OV/066/203 Praní a mandlování prádla Opava Barbořáková Jana OV/060/203 Salon Satiry Nany Opava Bodnár Marian, Bc. Borovský Vladislav Bubelová Jitka Čížková Ivana Doležalová Gabriela OL/28/203 OV/077/203 OL/234/203 OL/227/203 OV/059/203 Ekoturistická agentura Jeseníky Výroba dřevěných výrobku Relaxační masáže Olomouc Studio Iva manikúra, pedikúra, modeláž nehtů, reflexní terapie Zřízení dortového studia Jeseník Frýdek - Místek Olomouc Prostějov Ostrava Dostálová Simona OV/086/203 Salón Relaxace Ostrava Forman Jaroslav Gamrot Petr OV/080/203 OV/074/203 Klíčová služba s maloobchodním prodejem Rozšíření podnikání o truhlářskotesařskou výrobu Bruntál Karviná prádelny a mandlovny pro podnikatelskou činnost dílny Pedikérské vybavení dortového studia pro kosmetiku a manikúru a vybavení interiéru Stroj pro výrobu dozických a trezorových klíčů Ruční elektrické nářadí Použití nadačního příspěvku část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce 204 bude použit v roce 204 bude použit v roce Výroční zpráva 203

13 Jméno Číslo projektu Název projektu Lokalita Vytvářená pracovní místa Produkce hovězího Glacová Janina OV/07/203 a krůtího masa Karviná a vajec Hájek Ladislav OV/029/202 Hanzelková Silvie Harkutová Kamila Chlebek Jiří Chovancová Vladimíra Illés Ivo OV/043/203 OV/079/203 OV/058/203 Servisní opravna Frýdek - a prodej jídních kol Místek Masáže a provoz soukromé infrasauny Výroba a prodej bytového textilu a dekorací, opravy drobného starého nábytku a dekorací Malířské, natěračské a lakýrnické práce Nový Jičín Ostrava Frýdek - Místek OV/0/202 Knihařství Ostrava OV/057/203 Opláštění hal a opravy rovných střech Ostrava Kalda Václav OV/039/203 Pro tělo a duši Bruntál Kalinová Zuzana OV/070/203 Špica fotoateliér Ostrava Kladiva Tomáš, Ing. OV/062/203 New Ware - produkce stavebnic modelů Klimek Ladislav OL/26/202 Autoslužby Šumperk Klimek Petr OL/222/203 Autoslužby Šumperk Kohutová Anna OV/032/203 Výrobna koláčů Kolodiczová Marie Kostera Stanislav OV/05/203 OV/906/20 Kuchyň s rozvozem a jídelnou Truhlářství a opravy varhan Použití nadačního příspěvku Plachtová hala k uskladnění sena masážní místnosti pro podnikatelskou činnost pro podnikatelskou činnost pro podnikatelskou činnost Zařízení masážního salónu fotoateliéru Skutečnost k Vytvořená pracovní místa Ostrava Modely a formy Frýdek - Místek Karviná Kotková Darina OV/046/203 Kosmetika Ostrava Kratinohová Lenka Kudela David, DiS. Kupka Radomír Macečková Zuzana, Mgr. Majerová Kateřina, Bc. Majerová Pavla Maršíková Linda Matějová Monika, Ing. OV/04/202 OV/088/203 OV/072/203 OV/045/203 OL/22/203 OV/040/203 OV/068/203 OV/02/202 Agentura na hlídání dětí-mickeyho miniškolka Kácení stromů Ostrava RADDOG - Výroba a prodej kynologických pomůcek Odborná fyzioterapeutická ambulance Výroba originálních šitých oděvů Provozovna kadeřnictví Komorní Lhotka Gravírovaní a vysekávání laserem autoservisu autoservisu pekárny Opava Formátovací pila Ostrava Ostrava dětského hřiště Motorová pila a zabezpečovací prostředky Opava dílny Frýdek - Místek Prostějov Frýdek - Místek Frýdek - Místek Kosmetický salón BABOR BEAUTY SPA Ostrava 6 Ostrava pro podnikatelskou činnost kadeřnictví Vysekávací a gravírovací stroj kosmetického salónu Maturová Gabriela OV/989/202 Cukrárna u Duhy Ostrava 2 cukrárny 2 6 Použití nadačního příspěvku bude použit v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce Přehled o činnosti nadačního fondu Nadační fond Dalkia Česká republika

14 Jméno Číslo projektu Název projektu Lokalita Paznocht Petr Plačková Sylvie OV/08/203 OV/033/203 Údržba a opravy silničních vozidel Poskytování masážních služeb a přístrojové lymfodrenáže Vytvářená pracovní místa Ostrava Ostrava Pochop Jan OL/229/203 Kominictví Pochop Prostějov Puffer Jan Relovská Marcela OV/035/203 OV/065/203 Masáže - Salon Perla Kosmetické služby a Nehtová modeláž Karviná Ostrava Revenda Dalibor OV/020/202 Sítotisk Karviná 2 Růžová Monika Seidl Michal OV/03/202 OV/056/203 Kadeřnictví, školící centrum pro prodlužování vlasů Elektroinstalační a regulační práce Ostrava Opava Schebestik David OV/055/203 Pneuservis Vidkar Opava Sigmundová Hana, Ing. Skácelová Magdaléna Použití nadačního příspěvku Diagnostické vybavení včetně softwaru masážního salónu Kominické vybavení sítotiskové dílny nezbytné pro elektroinstalaci pneuservisu Skutečnost k Vytvořená pracovní místa OV/050/203 Masáže Ostrava masérny OV/047/203 Spíchalová Martina OL/232/203 Struhala Jiří OV/076/203 Produkce biovajíček Českých národních plemen slepic Kosmetické služby, permanentní make-up Nový Jičín Prostějov pro podnikatelskou činnost pro Elektroinstalace a Hodinový manžel Ostrava podnikatelskou činnost Stwiertnia Lucie OV/038/203 Kadeřnické služby Ostrava Sudová Hana OV/069/203 Kadeřnictví Hanka Nový Jičín Šimaňoková Eva, Dis. OV/036/203 Ambulance nutriční terapie kadeřnické Ostrava ordinace Šnajdr Vít OV/049/203 Zednictví Opava Zednické nářadí Štroch Jakub Švanda Radoslav Talová Kateřina Vavrošová Pavla Walachová Dagmar, Ing. OV/027/202 OV/04/203 OL/220/203 OV/085/203 OV/030/202 Pekařská výroba a výroba listového těsta EKO elektro recyklace RAJA Svatební a společenské centrum Svatební agent Cukrářská výrobna Pavla Prádelna a žehlírna Frýdek - Místek Bruntál Přerov Nový Jičín Frýdek - Místek pekařství recyklační firmy svatebního salónu Cukrářské vybavení prádelny a mandlovny Začal Pavel OL/23/203 Farma Karkulka Prostějov pěstírny 2 Použití nadačního příspěvku část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce Výroční zpráva 203

15 Vytvářená pracovní Vytvořená Použití nadačního pracovní Jméno Číslo projektu Název projektu Lokalita místa příspěvku místa CHEESY-OPAVA, Zarabská Eva OV/042/203 specializovaná prodejna Opava výrobny a výrobna sýrů Zifčáková Alena Žídek Miroslav Sdružení fyzických osob: Frydrychová Silvie Dis., Kaňáková Petra, Bc. Sdružení fyzických osob: Vijačková Zuzana, Mariašová Věra OV/034/203 OV/083/203 OV/052/203 Studio profi (pedikúra, lymfodrenáž) Funkční cvičení na závěsném systému TRX Jesle Kulíšek Bruntál Frýdek - Místek Frýdek - Místek pedikúry a masáží Fitness vybavení 2 jeslí 2 OV/053/203 Pekárna Nový Jičín 2 pekárny 2 ARCTEAS STAVBY s.r.o. OV/048/203 Stavební práce Ostrava BORNIT s.r.o. OV/075/203 Výroba flexitanků Opava 6 DML SERVIS s.r.o. Charita Javorník Mrňouskova MŠ Pojďte ven, o.s. o.s. Povzbuzení Rovy design s.r.o. OV/073/203 OL/27/202 OV/078/203 OL/224/203 OL/226/203 OL/228/203 Stavební nářadí pro podnikatelskou činnost pro podnikatelskou činnost Servis domácích elektrospotřebičů Bruntál 3 Charitní dům sv. Anežky Mrňouskova Mateřská škola Lesní mateřská škola v Lošově Bruntál 2 Ostrava 3 Olomouc 2 Snoezelen Olomouc Olomouc Relaxací ke zdraví Specializovaná nerezová výroba Dovybavení provozních místností pro personál MŠ nábytkem a vybavením školky a pedagogické pomůcky Snoezelen vybavení Olomouc 2 dílny 2 Skutečnost k Použití nadačního příspěvku část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce Přehled o činnosti nadačního fondu Mimořádné události Dne 26. února 203 přijala správní rada nadačního fondu následující rozhodnutí: Projekt č. OV/772/2009: Rozšíření autoservisu, nositelem projektu je pan Pavel Vrbica: vzhledem ke skutečnosti, že pan Pavel Vrbica neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, nevyužil možnosti splátkového kalendáře a nekomunikuje s pracovníky nadačního fondu, správní rada rozhodla o zahájení soudního vymáhání dluhu ve výši Kč. Projekt č. OL/6/2009: Výroba cukrářských a pekařských výrobků, nositelem projektu je pan Artur Avetisyan: vzhledem ke skutečnosti, že pan Artur Avetisyan neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, nesplácí řádně svůj dluh a nekomunikuje s pracovníky nadačního fondu, rozhodla správní rada o zahájení soudního vymáhání zbývající části dluhu ve výši Kč. Dne 7. dubna 203 přijala správní rada nadačního fondu následující rozhodnutí: Projekt č. OV/977/202, Péče o tělo, nositelem projektu je paní Petra Pamánková: paní Pamánková se obrátila na nadační fond s žádostí o přerušení sledovacího období projektu na dobu tří měsíců. Chtěla by absolvovat kosmetický kurz, aby mohla rozšířit spektrum poskytovaných služeb. Kurz probíhá 4x týdně. Z časových důvodů by nemohla svou podnikatelskou činnost kvalitně vykonávat. Vzhledem ke skutečnosti, že paní Petra Pamánková řádně plní povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, správní rada schválila přerušení sledovacího období projektu na dobu tří měsíců po dobu trvání kosmetického kurzu. Dvouleté sledovací období bude o tuto dobu prodlouženo. Nadační fond Dalkia Česká republika 3

16 Projekt OV/999/202, Cukrárna Na Nábřeží, nositelem projektu je paní Zuzana Janoštíková: dne 24. září 202 byl paní Zuzaně Janoštíkové poskytnut nadační příspěvek v celkové výši Kč na vytvoření 4 dlouhodobých pracovních míst na pozici cukrář na dobu dvou let, tedy minimálně do 2. září 204. Koncem roku 202 paní Janoštíková zaměstnala 4 nové zaměstnance a doložila uzavřené pracovní smlouvy s těmito zaměstnanci. V únoru 203 však došlo k propuštění dvou z těchto zaměstnanců. Tím došlo k porušení Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Správní rada rozhodla, že vzhledem k prospěšnosti projektu a celkovému počtu vytvořených pracovních míst a s přihlédnutím k tíživé finanční situaci ve firmě paní Janoštíkové bude paní Janoštíkové ponechán celý nadační příspěvek a zánik dvou pracovních míst jí bude prominut. Dne 2. září 203 přijala správní rada nadačního fondu následující rozhodnutí: Projekt OV/02/202, Kosmetický salón BABOR BEAUTY SPA Ostrava, nositelem projektu je paní Ing. Monika Matějová: dne 4. března 203 byl paní Ing. Monice Matějové na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ze dne. března 203 poskytnut nadační příspěvek v celkové výši Kč. Na základě této smlouvy mělo být mimo jiné vytvořeno 6 dlouhodobých pracovních míst, z toho 2 recepční a 4 kosmetičky, na dobu dvou let, tedy minimálně do. března 205. Při půlroční kontrole projektu požádali pracovníci nadačního fondu paní Ing. Matějovou o doložení pracovních smluv k výše uvedeným pracovním místům. Tímto bylo zjištěno, že paní Ing. Matějová zaměstnává pouze 3 osoby na základě pracovní smlouvy, z toho dvě kosmetičky a jednu pedikérku. Dále zaměstnává 2 recepční na Dohodu o provedení práce v rozsahu 300h ročně. Správní rada rozhodla, že vzhledem k výši poskytnutého nadačního příspěvku a celkovému počtu vytvořených pracovních míst bude paní Ing. Matějové ponechán celý nadační příspěvek a vytvoření menšího počtu pracovních míst jí bude prominuto. Dne. listopadu 203 přijala správní rada nadačního fondu následující rozhodnutí: Projekt OV/922/20, Vlasové studio NATHALIA, nositelem projektu je paní Kateřina Janíková: Dne. července 20 byl paní Kateřině Janíkové na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ze dne 8. července 20 poskytnut nadační příspěvek v celkové výši Kč. V této smlouvě se paní Janíková, mimo jiné, zavázala použít poskytnutý nadační příspěvek pouze a bezvýhradně k účelům schváleným správní radou NF a v mezích schváleného projektu a předložit doklady za zakoupené hmotné prostředky. Paní Janíková i přes opakované výzvy pracovníků nadačního fondu nedoložila žádné doklady o čerpání nadačního příspěvku. Dne 8. července 203 uplynula dvouletá lhůta sledování projektu, do které měly být účetní doklady předloženy. Správní rada rozhodla, že vzhledem ke skutečnosti, že paní Kateřina Janíková neplní povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, je povinna vrátit celý nadační příspěvek ve výši ,- Kč. Projekt OV/99/20, Stylingové studio, nositelem projektu je pan Michal Krákora: Panu Michalu Krákorovi byl poskytnut nadační příspěvek ve výši ,- Kč. Pan Krákora doložil veškeré doklady o čerpání nadačního příspěvku v celkové výši ,- Kč. V důsledku operace ramene není pan Krákora schopen provádět kadeřnické služby na hlavní podnikatelskou činnost. Dne se pan Krákora nechal zaměstnat. Po práci dochází do kadeřnictví v centru Ostravy, které má stále pronajaté a pracuje zde v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech. Své stylingové práci se věnuje i v rámci vyučování účesové tvorby v rekvalifikačních vizážistických kurzech. Pan Krákora nemá v žádném případě v plánu živnost přerušit, pouze není schopen v kadeřnictví pracovat na plný úvazek. Je ochoten doložit lékařské a propouštěcí zprávy o operacích a průběhu léčení. Vzhledem ke skutečnosti, že pan Michal Krákora jednal velmi solidně a informoval pracovníky NF DČR o problémech v podnikání, které byly způsobeny zdravotními komplikacemi, rozhodla správní rada ponechat panu Krákorovi celý poskytnutý nadační příspěvek a nechat doběhnout dvouletou lhůtu sledování projektu, která uplyne 9. března Hospodaření nadačního fondu Nadační fond hospodařil v roce 203 s nadačními dary svého zakladatele a společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. s cílem zajišťovat své poslání. Majetek byl použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve statutu. Nadační fond obdržel v roce 203 finanční dary od svého zřizovatele v celkové výši tis. Kč, na základě darovací smlouvy ze dne 2. února 203 ve výši tis. Kč a dále na základě darovací smlouvy ze dne 8. prosince 203 ve výši tis. Kč. Na základě Darovací smlouvy ze dne 30. prosince 203 poskytla společnost OLTERM & TD Olomouc nadačnímu fondu finanční dar ve výši Kč, který byl připsán na účet nadačního fondu dne 30. března 204. Náklady na správu nadačního fondu za rok 203 činily 924 tis. Kč ( tis. Kč). Jejich výše nepřekročila výši stanovenou statutem nadačního fondu, tj. maximálně 25 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. 4 Výroční zpráva 203

17 Nadační fond provozuje svou činnost v prostorách zřizovatele, proto nevlastní žádná hmotná aktiva. Jedinými aktivy fondu jsou peníze na běžném účtu ve výši 7 29 tis. Kč. Výnosy nadačního fondu za rok 203 činily 0 tis. Kč, náklady nadačního fondu činily 924 tis. Kč. Nadační fond hospodařil v roce 203 s výsledkem hospodaření - 94 Kč Politika udržitelného rozvoje Zavedení systému řízení z pohledu udržitelného rozvoje aktivně přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí, dbá o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a přináší vysokou kvalitu dodávaných služeb. V návaznosti na Politiku udržitelného rozvoje Skupiny Dalkia v České republice a veřejně prospěšné zaměření nadačního fondu se nadále promítají aspekty tohoto procesu do činnosti nadačního fondu, resp. do podnikatelských aktivit jak žadatelů o pomoc nadačního fondu, tak i příjemců nadačního příspěvku. Cílem nadačního fondu je nadále důsledné uplatňování prvků a kritérií politiky udržitelného rozvoje v přípravě a realizaci podnikatelských záměrů zejména v oblastech: dodržování legislativních a jiných požadavků v oblasti životního prostředí, zajištění odpadového hospodářství, systematické uplatňování požadavků udržitelného rozvoje u dodavatelů surovin, materiálů a služeb, snižování zdrojů rizik a předcházení havarijních stavů zaváděním preventivních opatření v dané oblasti, odborné vzdělávání a motivace podnikatelů a jejich zaměstnanců ke zvýšení odpovědnosti a osobní angažovanosti při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí, průběžné pravidelné hodnocení realizovaných podnikatelských záměrů z pohledu ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 2. Přehled o činnosti nadačního fondu Nadační fond je držitelem certifikátů BVC dle norem ČSN EN ISO 900, ČSN EN ISO 400 a ČSN OHSAS 800. V roce 203 nadační fond úspěšně prošel recertifikačním auditem za účelem prodloužení platnosti těchto certifikátů do 2. dubna 205. Podpis zástupců správní rady V Ostravě dne 5. června 204 Ing. Zdeněk Duba předseda správní rady Mgr. Martina Laimarová člen správní rady Nadační fond Dalkia Česká republika 5

18 3. Finanční část 3 Rozvaha k 3. prosinci 203 (v tis. Kč) 3.. Účetní závěrka Ukazatel Aktiva celkem Pohledávky Daň z příjmů 44 0 Bankovní účty Pasiva celkem Vlastní jmění Fondy Závazky Daň z příjmu Výsledek hospodaření Neuhrazená ztráta minulých let Dohadné účty pasivní Výkaz zisku a ztráty za rok 203 (v tis. Kč) Ukazatel Minulý rok Běžný rok Přijaté dary ostatní Přijaté úroky 3 0 Jiné výnosy Výnosy celkem 3 0 Náklady na správu Ostatní správní náklady Daň z příjmu Náklady celkem Výsledek hospodaření Výroční zpráva 203

19 . Charakteristika a hlavní aktivity nadačního fondu 3.2. Příloha účetní závěrky Vznik a charakteristika nadačního fondu Nadační fond Dalkia Česká republika ( nadační fond ) byl založen 3. února 2000 pod názvem Nadační fond Moravskoslezských tepláren. 3. Finanční část Nadační fond byl založen společností Dalkia Česká republika, a.s. s působností na celém území České republiky. Dne 29. února 2000 vznikl zápisem do nadačního rejstříku. Cílem nadačního fondu je pomoc při vytváření dlouhodobých pracovních míst a předcházení sociálnímu vyčleňování se nezaměstnaných osob, které mohou a chtějí pracovat, ze společnosti. Představenstvo Dalkia Česká republika, a.s. rozhodlo dne 9. září 2005 o změně zakladatelské nadační listiny nadačního fondu. V souladu se změnou zakladatelské nadační listiny nadačního fondu schválila správní rada dne 30. listopadu 2005 nový Statut nadačního fondu s účinností od. ledna Dne 6. listopadu 2005 byla změna účelu nadačního fondu potvrzena zápisem do nadačního rejstříku. Zřizovatel nadace Dalkia Česká republika, a.s. 28. října 3337/7 Ostrava Česká republika Sídlo nadačního fondu 28. října 3337/7 Ostrava Česká republika Identifikační číslo Členové správní rady a dozorčí rady k 3. prosinci 203 Členové správní rady Ing. Zdeněk Duba (předseda) PhDr. Magda Habrmanová (místopředsedkyně) Milan Wagner Mgr. Eva Tmejová do 3. prosince 203 RNDr. Jan Holpuch Ph.D Ing. Břetislav Gibas Ing. Reda Rahma Členové dozorčí rady Laurent Barrieux (předseda) François Leimgruber Ing. Martin Dědic Za nadační fond jedná navenek společně předseda správní rady a jeden člen správní rady nebo místopředseda správní rady a jeden člen správní rady. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy, nebo místopředsedy správní rady a jednoho člena správní rady společně. Podepisování se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden člen správní rady. Změny v nadačním rejstříku V roce 203 byly v nadačním rejstříku provedeny následující změny: Dne 3. prosince 203 zaniklo členství ve správní radě Mgr. Evě Tmejové. Tato změna byla do nadačního rejstříku zapsána dne. ledna 204. Nadační fond Dalkia Česká republika 7

20 2. Zásadní účetní postupy používané nadací Nadační fond vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/99 Sb. o účetnictví a Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/99 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 3. Pohledávky a závazky Dohadné účty pasivní činí 25 tis. Kč ( tis. Kč). 4. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření ve schval. řízení Ztráta běžného období Neuhrazená ztráta minulých let Celkem Zůstatek k Přijaté dary Vrácené příspěvky Poskytnutné příspěvky Vypořádání ztráty minulých let Ztráta roku Zůstatek k Informace o jednotlivých projektech nadačního fondu K 3. prosinci 203 nadační fond realizoval 72 různých projektů. Všechny projekty jsou detailně popsány ve výroční zprávě nadačního fondu. Mezi nejvýznamnější poskytnuté dary na projekty patří: Číslo projektu Název projektu Přiznaná částka OV/020/202 Sítotisk Kč OV/052/203 Jesle Kulíšek Kč OV/053/203 Pekárna Kč OV/989/202 Cukrárna u Duhy Kč OV/02/202 Kosmetický salón BABOR BEAUTY SPA Ostrava Kč OV/078/203 Mrňouskova Mateřská škola Kč OV/075/203 Výroba flexitanků Kč 6. Zaměstnanci Nadační fond nemá vlastní zaměstnance. 7. Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů V průběhu roku 203 nebyly nadačním fondem vyplaceny ani poskytnuty žádné odměny a půjčky členům správní rady. Rovněž nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by nadační fond zavazovaly k vyplácení jakýchkoli požitků v případě ukončení činnosti jednotlivých členů ve správní radě nadačního fondu. 8. Daň z příjmů Nadační fond vykázal z činností podléhajících dani z příjmů právnických osob v roce 203 daňovou ztrátu. Nadační fond nebude v roce 203 platit daň z příjmu právnických osob, stejně jako minulý rok. Ostatní příjmy nepodléhají dani z příjmů podle 8 zákona č. 586/992 Sb., o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů, neboť jsou získávány z činností vyplývající z poslání Nadačního fondu. 9. Náklady na správu nadačního fondu Náklady na správu nadačního fondu za rok 203 činily 924 tis. Kč ( tis. Kč). 0. Závazky nevykázané v rozvaze Nadační fond neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.. Pohledávky nevykázané v rozvaze Nadační fond nevykazuje žádné pohledávky nevykázané v rozvaze. 8 Výroční zpráva 203

Nadační fond Dalkia Česká republika

Nadační fond Dalkia Česká republika Nadační fond Dalkia Česká republika 1 Představení nadačního fondu Firemní nadační fond společnosti Dalkia Česká republika, a.s. Donátoři Nadačního fondu Dalkia Česká republika, a.s. Olterm & TD Olomouc,

Více

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací 4. celostátní konference Plnění závazků společenské odpovědnosti organizací 16. prosince 2010 Praha Ing. Helena Gižová Skupina Dalkia v ČR

Více

PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program

PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program PODPORA VZNIKU NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST Článek I Obecně prospěšný cíl programu 1) Obecně prospěšným cílem programu Podpora vzniku nových pracovních míst je napomáhat

Více

Výroční zpráva 2014. Nadační fond Dalkia Česká republika

Výroční zpráva 2014. Nadační fond Dalkia Česká republika Výroční zpráva 2014 Nadační fond Dalkia Česká republika Obsah 1 OBECNÁ ČÁST 2 1.1 Základní údaje nadačního fondu 2 1.2 Struktura a zaměření nadačního fondu 3 1.3 Orgány nadačního fondu 4 1.4 Ostatní skutečnosti

Více

Výroční zpráva 2007. Nadační fond

Výroční zpráva 2007. Nadační fond Výroční zpráva 2007 Nadační fond Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 2 Struktura a zaměření Nadačního fondu 7 Úvod 8 Orgány Nadačního fondu 11 Činnost Nadačního fondu 13 Příjemci nadačního příspěvku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NAdAČNÍ fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NAdAČNÍ fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NAdační fond Nadační fond OBSAH úvodní slovo předsedy správní rady 2 struktura a zaměření Nadačního fondu 7 orgány Nadačního fondu 10 činnost Nadačního fondu 13 příjemci nadačního příspěvku

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

STATUT. NADAČNÍHO FONDU Dalkia Česká republika

STATUT. NADAČNÍHO FONDU Dalkia Česká republika STATUT červen 2014 STATUT NADAČNÍHO FONDU Dalkia Česká republika Článek I Název, sídlo 1) Název nadačního fondu zní: Nadační fond Dalkia Česká republika (dále jen Nadační fond). 2) Sídlo Nadačního fondu

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti P o z v á n k a Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9 1. PŘEDMĚT

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Uran

Zakládací listina Nadačního fondu Uran Zakládací listina Nadačního fondu Uran prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. datum narození: 16. 4. 1961 bydliště: Střešovická 1011/37, Praha 6, PSČ: 162 00 a MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. datum narození: 12. 9.

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům II. Den vyhotovení projektu změny právní formy Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy je 31.12.2014 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). III. Zvláštní výhody poskytované

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 č e r v e n 2 0 0 8 Ministerstvo financí Odbor 17 - Kontrola oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření roční účetní závěrky NADACE při České televizi Člověk v tísni za období od 1.1.1998 do 31.12.1998 Název účetní jednotky: Sídlo: Nadace při České televizi ČLOVĚK V

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Město Příbor Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Zastupitelstvo města projednalo na svém 31. zasedání dne

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013 QUO obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2013 QUO o.p.s QUO obecně prospěšná společnost se sídlem, byla založena zakladatelskou listinou dne 16. září 2013. Zakladatelé: Krupička Václav a Karina Bláhová

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2011

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2011 Příloha k bodu 4 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2011 duben 2012 Obsah: Poslání, cíle a činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Název: Sídlo: Nadační fond DĚTI NA DLANI Cejl 494/25, 602 00 Brno IČO: 024 46 782 Vznik: 30. 12. 2013 Zřizovatelé: Webové stránky: Email: MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., Ing.

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od.. do 3.. v plnem rozsahu 3.. (v celych tisících Kc) ˇ 4964 5.3. Nadacní ˇ fond pro podporu

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od..3 do 3..3 v plnem rozsahu 3..3 (v celych tisících Kc) ˇ 8496884 8.3.4 Nadacní ˇ fond pro

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více