Obsah. Nadační fond Dalkia Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Nadační fond Dalkia Česká republika"

Transkript

1 203

2

3 Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje vznik nových dlouhodobých pracovních míst. Začínajícím podnikatelům poskytuje jak finanční pomoc, tak i poradenské služby a konzultace. Obsah. Obecná část Základní údaje Struktura a zaměření nadačního fondu Orgány nadačního fondu Přehled o činnosti nadačního fondu Úvodní slovo předsedy správní rady Majetek nadačního fondu a možnosti jeho použití Činnost nadačního fondu Příjemci nadačního příspěvku v roce Hospodaření nadačního fondu Politika udržitelného rozvoje Finanční část Účetní závěrka Příloha účetní závěrky Závěr Zpráva auditora...2 Nadační fond Dalkia Česká republika

4 . Obecná část.. Základní údaje Název: Nadační fond Dalkia Česká republika Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ Identifikační číslo: Den zápisu: 29. února 2000 Zakladatel: Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava IČO: Majetkový vklad zakladatele: Kč Tel./Fax: Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje vznik nových dlouhodobých pracovních míst. Začínajícím podnikatelům poskytuje jak finanční pomoc, tak i poradenské služby a konzultace. Nadační fond Dalkia Česká republika (dále jen nadační fond) je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí zákonem č. 227/997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu..2. Struktura a zaměření nadačního fondu O společnosti Dalkia Česká republika Dalkia Česká republika, a.s. (dále jen Dalkia Česká republika) je jednou z největších teplárenských společností v České republice v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie, která je vyráběna v kombinovaném cyklu s výrobou elektřiny pro obyvatelstvo, terciární sféru a průmysl. Mimo to vyrábí a dodává rovněž chlad. Působí v Ostravě, Olomouci, Praze, Přerově, Frýdku-Místku, Krnově, Karviné, Havířově, Novém Jičíně, Kolíně, Bruntále a dalších městech. Veřejně prospěšná činnost se zaměřením na služby zákazníkům vede k silnému sepětí s potřebami a problémy občanů a regionů, ve kterých je Dalkia Česká republika aktivní. Společnost si uvědomuje, že klíčem k dlouhodobé prosperitě je jak snaha o ekonomický růst, tak i důraz na uplatňování principů udržitelného rozvoje a podpora sociálních a dalších společenských potřeb regionů. Odpovědné zajišťování a rozvoj energetických služeb jsou úzce spjaty s uplatňováním principů společenské odpovědnosti k životu občanů a lokalitám, kde Dalkia Česká republika působí. Dalkia Česká republika je součástí nadnárodní společnosti Dalkia, jejímiž vlastníky jsou v majoritním podílu Veolia Environnement a dále Electricité de France. Naplňování principů společensky odpovědné firmy, která má pomáhat příznivému vývoji regionů, ve kterých působí, se již od roku 2000 projevuje v činnosti nadačního fondu, který pomáhá rozvoji v ekonomicky i společensky důležité oblasti drobného a malého podnikání a při snižování trvale vysoké nezaměstnanosti. 2 Výroční zpráva 203

5 Obecný účel nadačního fondu Obecným účelem nadačního fondu je přispívat k udržitelnému rozvoji, ochraně přírodního prostředí, rozvoji vědy a vzdělávání, ke snížení nezaměstnanosti a poskytovat humanitární podporu subjektům respektujícím základní pravidla udržitelného rozvoje. Cíle nadačního fondu Obecně prospěšné zaměření činnosti nadačního fondu je promítnuto do těchto základních cílů: a) napomáhat při vytváření dlouhodobých pracovních míst a předcházet sociálnímu vyčleňování nezaměstnaných osob, které mohou a chtějí pracovat, ze společnosti, b) přispívat k rozvoji lidstva a k udržitelnému rozvoji, zejména k ochraně přírodního bohatství a lidmi vytvořených hodnot, k rozvoji vzdělanosti, k podpoře sociálních a technologických inovací a k rozvoji životní úrovně a zdraví současných a budoucích generací, c) napomáhat k rozvoji vědy a vzdělávání, zejména v oblasti udržitelného rozvoje, d) přispívat k ochraně humanitárních hodnot.. Obecná část Plnění cílů nadačního fondu Plnění účelu a cílů nadačního fondu je konkrétně naplňováno: a) poskytováním operativní podpory, technické pomoci a prováděním osvěty a šířením informací v naléhavých situacích, b) účastí na humanitárních projektech, c) poskytováním pomoci fyzickým a právnickým osobám, které dodávají či hodlají dodávat služby občanům a jiné veřejně prospěšné služby či těm, které provozují či hodlají provozovat tradiční či netradiční řemesla a výrobu, a které díky poskytnuté pomoci vytvoří nová trvalá pracovní místa, d) poskytováním pomoci právnickým osobám, jejichž posláním je usnadňovat integraci nezaměstnaných osob do společnosti organizováním veřejně prospěšných prací, a které díky poskytnuté pomoci zvýší počet zaměstnávaných osob, e) napomáháním činnostem, které mají za cíl chránit přírodní a životní prostředí, f) finanční účastí na vzdělávacích projektech v oblasti zdraví nebo životního prostředí, g) podporou výzkumu k rozvoji znalostí v oblasti životního prostředí Územní působení nadačního fondu Nadační fond pomáhá při vytváření dlouhodobých pracovních míst a předcházení sociálnímu vyčleňování nezaměstnaných osob, které mohou a chtějí pracovat, ze společnosti, v regionech, ve kterých působí skupina Dalkia a ve kterých je zároveň míra nezaměstnanosti dlouhodobě vysoce nad celorepublikovým průměrem. V současné době směřuje pomoc nadačního fondu především do Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Podmínky poskytování pomoci nadačního fondu V roce 203 byla činnost nadačního fondu zaměřena pouze na pomoc podnikatelským a veřejně prospěšným aktivitám, které přinesly vytvoření nových trvalých pracovních příležitostí. Pro poskytnutí pomoci nadačního fondu musely být v roce 203 splněny zejména tyto základní podmínky: a) podporované aktivity měly společensky prospěšný charakter, b) nově vzniklá pracovní místa musela být dlouhodobá, c) podporováno bylo drobné, malé a střední podnikání (firmy do cca 25 osob), poskytnutí pomoci bylo rozhodováno na základě posouzení projektu předloženého žadatelem, d) nadační příspěvek mohl být až Kč na jedno vytvořené pracovní místo, maximálně však Kč na jeden projekt, e) poskytnutý nadační příspěvek byl použit na pořízení hmotného a nehmotného majetku nezbytného pro zahájení nebo rozvoj podnikání, f) poskytnutím nadačního příspěvku nebyly omezeny možnosti žadatele na získání podpory i z jiných zdrojů, g) nadační příspěvek nebylo možné vedle osob uvedených v 2, odst. 5 zák. č. 227/997 Sb., zákona o nadacích a nadačních fondech, poskytnout zaměstnancům zakladatele nebo společností tvořících součást VEOLIA ENVIRONNEMENT a/nebo Électricité de France a/nebo osobám, s kterými měl zakladatel jiný smluvní vztah a osobám jím blízkým (dále jen vyloučené osoby ), ani právnickým osobám podléhajícím přímé či nepřímé kontrole vyloučených osob, nebo ve kterých vykonávaly vyloučené osoby funkci statutárního orgánu, nebo za které byly vyloučené osoby oprávněny jednat. Správní rada mohla rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla u zaměstnanců zakladatele nebo společností tvořících součást VEOLIA ENVIRONNEMENT a/nebo Électricité de France postižených restrukturalizí průmyslu na podporovaném teritoriu, h) realizace podporovaných projektů byla nadačním fondem sledována prostřednictvím garanta, resp. kmotra zaměstnance skupiny Dalkia v České republice. Nadační fond Dalkia Česká republika 3

6 Výkonným manažerem nadačního fondu v roce 203 byla Mgr. Ludmila Dedková..3. Orgány nadačního fondu Správní rada Ing. Zdeněk Duba PhDr. Magda Habrmanová, CSc. Ing. Břetislav Gibas RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. Ing. Reda Rahma Mgr. Eva Tmejová Milan Wagner předseda (předseda představenstva Dalkie Česká republika, a.s.) místopředsedkyně (ředitelka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje) člen (tajemník Magistrátu města Ostravy) člen (náměstek primátora města Olomouce) člen (ředitel Regionu Čechy Dalkie Česká republika, a.s.) člen (ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Česká republika, a.s.) člen (tiskový mluvčí Dalkie Česká republika, a.s.) Změny ve správní radě v průběhu roku 203: Dne 24. listopadu 203 uplynulo funkční období členům správní rady paní PhDr. Magdě Habrmanové, CSc. a Ing. Zdeňku Dubovi. V souladu se Statutem Nadačního fondu čl. V, odst. 4), písm. a) a písm. b) byli na základě návrhu zřizovatele, společnosti Dalkia Česká republika, a.s., ze dne 8. října 203 paní PhDr. Magda Habrmanová, CSc. nar. 5. ledna 955, bytem Hrabyně 7, PSČ a pan Ing. Zdeněk Duba, nar. 8. ledna 955, bytem Praha 4-Písnice, Ke Kurtům 374/2, opětovně zvoleni členy správní rady. V souladu s čl. V, odst. 3) Statutu nadačního fondu je nové funkční období členů čtyřleté, tedy do 24. listopadu 207. Dále dle čl. V, odst. 9), byl Ing. Zdeněk Duba opětovně zvolen předsedou správní rady a paní PhDr. Magda Habrmanová, CSc. byla opětovně zvolena místopředsedkyní správní rady. V souladu s čl. V, odst. 7), písm. d) a odst. 8) Statutu nadačního fondu odstoupila na základě dopisu ze dne 4. listopadu 203 ke dni 3. prosince 203 z funkce člena správní rady Mgr. Eva Tmejová z důvodu ukončení pracovního poměru se společností Dalkia Česká republika, a.s. k tomuto datu. Správní rada projednala a vzala na vědomí odstoupení paní Mgr. Evy Tmejové s tím, že výkon její funkce končí dnem 3. prosince 203. V souladu se Statutem nadačního fondu čl. V, odst. 4), písm. a) byla na základě návrhu zřizovatele, společnosti Dalkia Česká republika, a.s., ze dne 24. září 203 paní Mgr. Martina Laimarová, nar. 4. srpna 977, bytem Krmelínská 564/63A, Ostrava- Nová Bělá, zvolena novým členem správní rady. 4 Výroční zpráva 203

7 V souladu s čl. 5, odst. 5) písm. b) Statutu nadačního fondu je paní Mgr. Martina Laimarová členem správní rady s účinností od. ledna 204. Její funkční období končí dnem 25. listopadu 206. Dozorčí rada Kontrolním orgánem nadačního fondu je tříčlenná dozorčí rada. Laurent Barrieux François Leimgruber Ing. Martin Dědic předseda (generální ředitel Dalkie Česká republika, a.s.) člen (finanční a administrativní ředitel Dalkie Česká republika, a.s.) člen (předseda dozorčí rady společnosti Dědic & partneři a.s.). Obecná část Změny v dozorčí radě v průběhu roku 203 a počátkem roku 204: Dne 28. února 204 uplynulo funkční období všem třem členům dozorčí rady (François Leimgruber, Laurent Barrieux, Martin Dědic). V souladu s čl. V, odst. 2), písm. e) a čl. VI., odst. 4 Statutu nadačního fondu byli členy dozorčí rady zvoleni: - pan Laurent Barrieux, generální ředitel společnosti Dalkia Česká republika, a.s., narozen 28. listopadu 958, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova 250/6, PSČ pan François Leimgruber, finanční a administrativní ředitel společnosti Dalkia Česká republika, a.s., nar. 3. listopadu 965, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Blahoslavova 330/, PSČ Ing. Jan Poledník, výkonný ředitel Moravskoslezského energetického klastru, narozen 2. dubna 979, bytem Ostrava, Ostrava-Zábřeh, Hulvácká 399/a, PSČ Dle článku VI., odst. 5 Nadační listiny a čl. VI., odst. 4 Statutu nadačního fondu je funkční období zvolených členů dvouleté, tj. do 28. února 206. Nadační fond Dalkia Česká republika 5

8 2. Přehled o činnosti nadačního fondu 22.. Úvodní slovo předsedy správní rady Vážené dámy, vážení pánové, už po čtrnácté v tuto dobu se na Vás obracím, abych Vás informoval o výsledcích činnosti Nadačního fondu Dalkia Česká republika a poděkoval za dosavadní spolupráci. Ing. Zdeněk Duba předseda správní rady Tento Nadační fond vznikl již v roce 2000 a pomáhá regionům, v nichž působí, mírnit následky vysoké nezaměstnanosti, a to zejména formou podpory malým, drobným a začínajícím podnikatelům. Jde o historicky první nadační fond, jež byl na základě zkušeností naší mateřské společnosti Veolia Environnement založen mimo území Francie. Od roku 2000 pomáháme vytvářením dlouhodobých pracovních míst předcházet sociálnímu vyčleňování dlouhodobě nezaměstnaných a zdravotně handicapovaných spoluobčanů ze společnosti. Rok 203 nebyl rokem jednoduchým; pokračovala celosvětová ekonomická krize, snižovaly se objednávky průmyslové výroby, dosáhli jsme v ČR historicky nejvyšší nezaměstnanosti, jež vzrostla nad lidí bez práce. Permanentní politická krize vedla k pádu vlády ČR a následoval překvapivý krok nově zvoleného prezidenta, který instaloval úřednickou vládu bez důvěry vyslovené parlamentem, načež došlo k jeho rozpuštění a poté k předčasným volbám. Do té doby vládnoucí strany se staly opozicí a kromě vítězství levice ve volbách uspěla i nově založená hnutí. Paralelně s ochromenou legislativní činností vlády i zákonodárců klidnému predikovatelnému vývoji nenapomáhala i některá rozhodnutí Evropské komise. Zvláště ta, která vychází z premisy když návrhy Evropské komise neschválí Evropský parlament, hlasuje se tak dlouho, dokud nejsou schváleny. Tato rozhodnutí mi občas připadají jako snaha za každou cenu vyhnat z Evropy průmysl. 6 Výroční zpráva 203

9 I v těchto obtížných dobách výkonné pracoviště nadačního fondu odvádělo výbornou práci a poděkovat za ni bych chtěl i členům správní rady a kmotrům, neboli garantům, jednotlivých projektů. Dosahování pozitivních výsledků by nebylo možné taktéž bez spolupráce s vedením úřadů práce, hospodářských komor, vedení měst a obcí v regionech, kde působíme. Pochopitelně fond by nebyl úspěšný bez žadatelů o pomoc, kteří zpracovali své podnikatelské projekty a o jejich kvalitě postupně přesvědčili výkonné pracoviště, garanty projektu, správní radu a především své zákazníky. Za jejich odvahu a snahu uspět jim upřímně jménem svým a svých spolupracovníků blahopřeji. Aby byly aktivity fondu vůbec realizovatelné, musí být zajištěni jeho donátoři. Proto jsem rád, že i letos mohu poděkovat vedení Dalkie ČR, společnosti Olterm TD Olomouc a zástupcům statutárního města Olomouc, kteří jsou spoluvlastníky Olterm TD, za jejich podporu. A pro všechny mám na závěr dobrou zprávu vedení Dalkie ČR rozhodlo o další podpoře aktivit Nadačního fondu Dalkia Česká republika a díky tomu jedeme dál. Jsem tomu velmi rád a je to důkazem toho, že společnost Dalkia ČR vnímá svou přítomnost v regionech jako dlouhodobou trvalou a dělá vše, aby byla integrální součástí infrastruktury těchto oblastí. Nadační fond Dalkia ČR se bude i v budoucnosti snažit napomáhat návratu regionů, kde působí, na cestu prosperity. V Ostravě 3. června Přehled o činnosti nadačního fondu Ing. Zdeněk Duba předseda správní rady 2.2. Majetek nadačního fondu a možnosti jeho použití Při zřízení v roce 2000 vložil zřizovatel do nadačního fondu majetkový vklad ve výši Kč. Hodnota aktiv nadačního fondu k 3. prosinci 203 činí 7 29 tis. Kč. Majetek nadačního fondu může být čerpán v souladu se statutem k těmto účelům: a) k poskytnutí nadačních příspěvků, b) k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu Činnost nadačního fondu V roce 203 pokračoval nadační fond v činnosti podporující vytváření nových dlouhodobých pracovních míst v lokalitách s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností a zabraňoval tak vyčleňování těžko zaměstnatelných osob ze společnosti. V roce 203 pokračovala vzájemná spolupráce s Fórem dárců a Asociací nadačních fondů, také s Úřady práce a s Hospodářskou Nadační fond Dalkia Česká republika 7

10 komorou v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Žadatelé si o pomoc nadačního fondu žádají pomocí Předběžného informačního dotazníku. Ten obsahuje základní informace o žadateli a jeho podnikatelském nápadu. V roce 203 požádalo o příspěvek nadačního fondu formou Předběžného informačního dotazníku (PID) 244 žadatelů. Zamítnuto bylo 23 žádostí, 3 žadatelé odstoupili od PID a zbývajících 8 PID bylo navrženo na rozpracování podnikatelského záměru, tedy projektu. V průběhu roku se uskutečnilo 5 řádných zasedání správní rady, na kterých byly projednávány především Předběžné informační dotazníky žadatelů a následně na jejich základě zpracované a prověřené projekty. Procento úspěšnosti podaných PID Procento úspěšnosti předložených projektů 3 % % 5 % 48 % 97 % Přijaté PID Zamítnuté PID Odstoupení od PID ze strany žadatele Přijaté projekty Zamítnuté projekty Žadatelé, jejichž PID je schválen správní radou, jsou vyzváni ke zpracování projektu s detailním podnikatelským plánem, podrobnými informacemi o osobě žadatele a přehledem požadovaných finančních prostředků. Po prověření a vyhodnocení projektů garanty (kmotry) bylo správní radě nadačního fondu v roce 203 předloženo celkem 75 zpracovaných projektů, z nichž 2 byly zamítnuty a jeden žadatel po schválení od projektu odstoupil. Správní rada tak schválila celkem 72 prověřených projektů a přiznala jim nadační příspěvky v celkové výši Kč. V rámci těchto projektů bylo vytvořeno 93 nových dlouhodobých pracovních míst, z nichž 4 byla určena osobám se zdravotním postižením. Přijaté projekty a pracovní místa v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj 0 Projekty Pracovní místa 8 Výroční zpráva 203

11 Přijaté projekty a pracovní místa v Olomouckém kraji Obory přijatých projektů Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Celkem tradiční výroba a řemesla netradiční výroba a řemesla infrastrukturní služby služby pro domácnosti volný čas péče o životní prostředí sociální služby Přijaté projekty a pracovní místa v Moravskoslezském kraji 2. Přehled o činnosti nadačního fondu Projekty Pracovní místa Prostějov Olomouc Přerov Šumperk Jeseník Frýdek- Místek Opava Ostrava Nový Jičín Bruntál Karviná Nejzajímavější projekty roku 203 Farma Karkulka Pan Začal se rozhodl pro samostatné podnikání a založení pěstební farmy hub a bylinek v bývalém hostinci, který vlastní. Nový farmář se věnuje pěstování žampionů, hlívy ústřičné a základních bylinek vhodných k použití v kuchyni, jako je bazalka, tymián, oregano, máta, pažitka, petržel. To vše celoročně pomocí pěstebních homeboxů a umělého osvětlení. Lesní mateřská škola v Lošově Občanské sdružení Pojďte ven, o. s. vybudovalo v Lošově školku v přírodě. Kapacita školky je nanejvýš 5 dětí ve věku 3-7 let, kterým je umožněn maximální pohyb na vzduchu, stravování z biopotravin a pobyt v menším kolektivu, než jsou běžné třídy mateřských škol. Vytvořením tohoto zázemí vzniklo zároveň také místo, kde budou pořádány vzdělávací semináře týkající se zdravého životního stylu, udržitelného rozvoje, alternativní pedagogiky, výuky tradičních řemesel a dalších aktivit. Raddog výroba a prodej kynologických pomůcek Centrum Raddog se věnuje výrobě kynologických pomůcek se zaměřením na sportovní kynologii služebních plemen. Realizací projektu došlo ke zřízení nové firmy zabývající se výrobou a prodejem kynologických potřeb, které každý den používají sportovní kynologové při trénincích i závodech. Pomůcky jsou vytvářeny přesně podle požadavků a potřeb figurantů a kynologů a slouží pro nácvik stopy, poslušnosti a obrany. Nadační fond Dalkia Česká republika 9

12 Pekařská výroba a produkce listového těsta S tímto nápadem přišel pan Štroch z Frýdku-Místku, který převzal výrobu listového těsta od své matky a navýšil její objem s tím, že část těsta je prodána a část je využita na vlastní výrobky, jako např. na šátečky apod. Vše probíhá s využitím klasických cukrářských technologií a mimo to je výroba listového těsta rozšířena o výrobu pekařskou. Cílovou skupinou jsou závodní či školní jídelny a jiná rychlá občerstvení, ale také obchodní řetězce a restaurace nebo běžní spotřebitelé prostřednictvím farmářských trhů. Úklidové služby S dobrým nápadem přišla také paní Agelová z Ostravy. Předmětem jejího podnikání je poskytování úklidových služeb kancelářských a firemních prostor, dále pak bytových vchodů a domácností. Paní Agelová nabízí mimo jiné také služby v oblasti žehlení prádla, čištění koberců či sedacích souprav. K datu sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným významným následným událostem Příjemci nadačního příspěvku v roce 203 Seznam příjemců nadačního příspěvku v roce 203 V roce 203 byla podepsána Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku celkem se 72 příjemci. Všechny poskytnuté příspěvky byly vyšší než Kč a jednotliví příjemci jsou uvedeni níže. Žádný z příjemců nadačního příspěvku nepožadoval zachování anonymity. Jméno Číslo projektu Název projektu Lokalita Vytvářená pracovní místa Použití nadačního příspěvku Skutečnost k Vytvořená pracovní místa Agelová Daniela OV/054/203 Dája Úklid Ostrava Úklidové pomůcky Balcarová Eva OV/066/203 Praní a mandlování prádla Opava Barbořáková Jana OV/060/203 Salon Satiry Nany Opava Bodnár Marian, Bc. Borovský Vladislav Bubelová Jitka Čížková Ivana Doležalová Gabriela OL/28/203 OV/077/203 OL/234/203 OL/227/203 OV/059/203 Ekoturistická agentura Jeseníky Výroba dřevěných výrobku Relaxační masáže Olomouc Studio Iva manikúra, pedikúra, modeláž nehtů, reflexní terapie Zřízení dortového studia Jeseník Frýdek - Místek Olomouc Prostějov Ostrava Dostálová Simona OV/086/203 Salón Relaxace Ostrava Forman Jaroslav Gamrot Petr OV/080/203 OV/074/203 Klíčová služba s maloobchodním prodejem Rozšíření podnikání o truhlářskotesařskou výrobu Bruntál Karviná prádelny a mandlovny pro podnikatelskou činnost dílny Pedikérské vybavení dortového studia pro kosmetiku a manikúru a vybavení interiéru Stroj pro výrobu dozických a trezorových klíčů Ruční elektrické nářadí Použití nadačního příspěvku část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce 204 bude použit v roce 204 bude použit v roce Výroční zpráva 203

13 Jméno Číslo projektu Název projektu Lokalita Vytvářená pracovní místa Produkce hovězího Glacová Janina OV/07/203 a krůtího masa Karviná a vajec Hájek Ladislav OV/029/202 Hanzelková Silvie Harkutová Kamila Chlebek Jiří Chovancová Vladimíra Illés Ivo OV/043/203 OV/079/203 OV/058/203 Servisní opravna Frýdek - a prodej jídních kol Místek Masáže a provoz soukromé infrasauny Výroba a prodej bytového textilu a dekorací, opravy drobného starého nábytku a dekorací Malířské, natěračské a lakýrnické práce Nový Jičín Ostrava Frýdek - Místek OV/0/202 Knihařství Ostrava OV/057/203 Opláštění hal a opravy rovných střech Ostrava Kalda Václav OV/039/203 Pro tělo a duši Bruntál Kalinová Zuzana OV/070/203 Špica fotoateliér Ostrava Kladiva Tomáš, Ing. OV/062/203 New Ware - produkce stavebnic modelů Klimek Ladislav OL/26/202 Autoslužby Šumperk Klimek Petr OL/222/203 Autoslužby Šumperk Kohutová Anna OV/032/203 Výrobna koláčů Kolodiczová Marie Kostera Stanislav OV/05/203 OV/906/20 Kuchyň s rozvozem a jídelnou Truhlářství a opravy varhan Použití nadačního příspěvku Plachtová hala k uskladnění sena masážní místnosti pro podnikatelskou činnost pro podnikatelskou činnost pro podnikatelskou činnost Zařízení masážního salónu fotoateliéru Skutečnost k Vytvořená pracovní místa Ostrava Modely a formy Frýdek - Místek Karviná Kotková Darina OV/046/203 Kosmetika Ostrava Kratinohová Lenka Kudela David, DiS. Kupka Radomír Macečková Zuzana, Mgr. Majerová Kateřina, Bc. Majerová Pavla Maršíková Linda Matějová Monika, Ing. OV/04/202 OV/088/203 OV/072/203 OV/045/203 OL/22/203 OV/040/203 OV/068/203 OV/02/202 Agentura na hlídání dětí-mickeyho miniškolka Kácení stromů Ostrava RADDOG - Výroba a prodej kynologických pomůcek Odborná fyzioterapeutická ambulance Výroba originálních šitých oděvů Provozovna kadeřnictví Komorní Lhotka Gravírovaní a vysekávání laserem autoservisu autoservisu pekárny Opava Formátovací pila Ostrava Ostrava dětského hřiště Motorová pila a zabezpečovací prostředky Opava dílny Frýdek - Místek Prostějov Frýdek - Místek Frýdek - Místek Kosmetický salón BABOR BEAUTY SPA Ostrava 6 Ostrava pro podnikatelskou činnost kadeřnictví Vysekávací a gravírovací stroj kosmetického salónu Maturová Gabriela OV/989/202 Cukrárna u Duhy Ostrava 2 cukrárny 2 6 Použití nadačního příspěvku bude použit v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce Přehled o činnosti nadačního fondu Nadační fond Dalkia Česká republika

14 Jméno Číslo projektu Název projektu Lokalita Paznocht Petr Plačková Sylvie OV/08/203 OV/033/203 Údržba a opravy silničních vozidel Poskytování masážních služeb a přístrojové lymfodrenáže Vytvářená pracovní místa Ostrava Ostrava Pochop Jan OL/229/203 Kominictví Pochop Prostějov Puffer Jan Relovská Marcela OV/035/203 OV/065/203 Masáže - Salon Perla Kosmetické služby a Nehtová modeláž Karviná Ostrava Revenda Dalibor OV/020/202 Sítotisk Karviná 2 Růžová Monika Seidl Michal OV/03/202 OV/056/203 Kadeřnictví, školící centrum pro prodlužování vlasů Elektroinstalační a regulační práce Ostrava Opava Schebestik David OV/055/203 Pneuservis Vidkar Opava Sigmundová Hana, Ing. Skácelová Magdaléna Použití nadačního příspěvku Diagnostické vybavení včetně softwaru masážního salónu Kominické vybavení sítotiskové dílny nezbytné pro elektroinstalaci pneuservisu Skutečnost k Vytvořená pracovní místa OV/050/203 Masáže Ostrava masérny OV/047/203 Spíchalová Martina OL/232/203 Struhala Jiří OV/076/203 Produkce biovajíček Českých národních plemen slepic Kosmetické služby, permanentní make-up Nový Jičín Prostějov pro podnikatelskou činnost pro Elektroinstalace a Hodinový manžel Ostrava podnikatelskou činnost Stwiertnia Lucie OV/038/203 Kadeřnické služby Ostrava Sudová Hana OV/069/203 Kadeřnictví Hanka Nový Jičín Šimaňoková Eva, Dis. OV/036/203 Ambulance nutriční terapie kadeřnické Ostrava ordinace Šnajdr Vít OV/049/203 Zednictví Opava Zednické nářadí Štroch Jakub Švanda Radoslav Talová Kateřina Vavrošová Pavla Walachová Dagmar, Ing. OV/027/202 OV/04/203 OL/220/203 OV/085/203 OV/030/202 Pekařská výroba a výroba listového těsta EKO elektro recyklace RAJA Svatební a společenské centrum Svatební agent Cukrářská výrobna Pavla Prádelna a žehlírna Frýdek - Místek Bruntál Přerov Nový Jičín Frýdek - Místek pekařství recyklační firmy svatebního salónu Cukrářské vybavení prádelny a mandlovny Začal Pavel OL/23/203 Farma Karkulka Prostějov pěstírny 2 Použití nadačního příspěvku část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce Výroční zpráva 203

15 Vytvářená pracovní Vytvořená Použití nadačního pracovní Jméno Číslo projektu Název projektu Lokalita místa příspěvku místa CHEESY-OPAVA, Zarabská Eva OV/042/203 specializovaná prodejna Opava výrobny a výrobna sýrů Zifčáková Alena Žídek Miroslav Sdružení fyzických osob: Frydrychová Silvie Dis., Kaňáková Petra, Bc. Sdružení fyzických osob: Vijačková Zuzana, Mariašová Věra OV/034/203 OV/083/203 OV/052/203 Studio profi (pedikúra, lymfodrenáž) Funkční cvičení na závěsném systému TRX Jesle Kulíšek Bruntál Frýdek - Místek Frýdek - Místek pedikúry a masáží Fitness vybavení 2 jeslí 2 OV/053/203 Pekárna Nový Jičín 2 pekárny 2 ARCTEAS STAVBY s.r.o. OV/048/203 Stavební práce Ostrava BORNIT s.r.o. OV/075/203 Výroba flexitanků Opava 6 DML SERVIS s.r.o. Charita Javorník Mrňouskova MŠ Pojďte ven, o.s. o.s. Povzbuzení Rovy design s.r.o. OV/073/203 OL/27/202 OV/078/203 OL/224/203 OL/226/203 OL/228/203 Stavební nářadí pro podnikatelskou činnost pro podnikatelskou činnost Servis domácích elektrospotřebičů Bruntál 3 Charitní dům sv. Anežky Mrňouskova Mateřská škola Lesní mateřská škola v Lošově Bruntál 2 Ostrava 3 Olomouc 2 Snoezelen Olomouc Olomouc Relaxací ke zdraví Specializovaná nerezová výroba Dovybavení provozních místností pro personál MŠ nábytkem a vybavením školky a pedagogické pomůcky Snoezelen vybavení Olomouc 2 dílny 2 Skutečnost k Použití nadačního příspěvku část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 část využita v souladu, zbývající část bude použita v roce 204 bude použit v roce Přehled o činnosti nadačního fondu Mimořádné události Dne 26. února 203 přijala správní rada nadačního fondu následující rozhodnutí: Projekt č. OV/772/2009: Rozšíření autoservisu, nositelem projektu je pan Pavel Vrbica: vzhledem ke skutečnosti, že pan Pavel Vrbica neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, nevyužil možnosti splátkového kalendáře a nekomunikuje s pracovníky nadačního fondu, správní rada rozhodla o zahájení soudního vymáhání dluhu ve výši Kč. Projekt č. OL/6/2009: Výroba cukrářských a pekařských výrobků, nositelem projektu je pan Artur Avetisyan: vzhledem ke skutečnosti, že pan Artur Avetisyan neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, nesplácí řádně svůj dluh a nekomunikuje s pracovníky nadačního fondu, rozhodla správní rada o zahájení soudního vymáhání zbývající části dluhu ve výši Kč. Dne 7. dubna 203 přijala správní rada nadačního fondu následující rozhodnutí: Projekt č. OV/977/202, Péče o tělo, nositelem projektu je paní Petra Pamánková: paní Pamánková se obrátila na nadační fond s žádostí o přerušení sledovacího období projektu na dobu tří měsíců. Chtěla by absolvovat kosmetický kurz, aby mohla rozšířit spektrum poskytovaných služeb. Kurz probíhá 4x týdně. Z časových důvodů by nemohla svou podnikatelskou činnost kvalitně vykonávat. Vzhledem ke skutečnosti, že paní Petra Pamánková řádně plní povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, správní rada schválila přerušení sledovacího období projektu na dobu tří měsíců po dobu trvání kosmetického kurzu. Dvouleté sledovací období bude o tuto dobu prodlouženo. Nadační fond Dalkia Česká republika 3

16 Projekt OV/999/202, Cukrárna Na Nábřeží, nositelem projektu je paní Zuzana Janoštíková: dne 24. září 202 byl paní Zuzaně Janoštíkové poskytnut nadační příspěvek v celkové výši Kč na vytvoření 4 dlouhodobých pracovních míst na pozici cukrář na dobu dvou let, tedy minimálně do 2. září 204. Koncem roku 202 paní Janoštíková zaměstnala 4 nové zaměstnance a doložila uzavřené pracovní smlouvy s těmito zaměstnanci. V únoru 203 však došlo k propuštění dvou z těchto zaměstnanců. Tím došlo k porušení Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Správní rada rozhodla, že vzhledem k prospěšnosti projektu a celkovému počtu vytvořených pracovních míst a s přihlédnutím k tíživé finanční situaci ve firmě paní Janoštíkové bude paní Janoštíkové ponechán celý nadační příspěvek a zánik dvou pracovních míst jí bude prominut. Dne 2. září 203 přijala správní rada nadačního fondu následující rozhodnutí: Projekt OV/02/202, Kosmetický salón BABOR BEAUTY SPA Ostrava, nositelem projektu je paní Ing. Monika Matějová: dne 4. března 203 byl paní Ing. Monice Matějové na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ze dne. března 203 poskytnut nadační příspěvek v celkové výši Kč. Na základě této smlouvy mělo být mimo jiné vytvořeno 6 dlouhodobých pracovních míst, z toho 2 recepční a 4 kosmetičky, na dobu dvou let, tedy minimálně do. března 205. Při půlroční kontrole projektu požádali pracovníci nadačního fondu paní Ing. Matějovou o doložení pracovních smluv k výše uvedeným pracovním místům. Tímto bylo zjištěno, že paní Ing. Matějová zaměstnává pouze 3 osoby na základě pracovní smlouvy, z toho dvě kosmetičky a jednu pedikérku. Dále zaměstnává 2 recepční na Dohodu o provedení práce v rozsahu 300h ročně. Správní rada rozhodla, že vzhledem k výši poskytnutého nadačního příspěvku a celkovému počtu vytvořených pracovních míst bude paní Ing. Matějové ponechán celý nadační příspěvek a vytvoření menšího počtu pracovních míst jí bude prominuto. Dne. listopadu 203 přijala správní rada nadačního fondu následující rozhodnutí: Projekt OV/922/20, Vlasové studio NATHALIA, nositelem projektu je paní Kateřina Janíková: Dne. července 20 byl paní Kateřině Janíkové na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ze dne 8. července 20 poskytnut nadační příspěvek v celkové výši Kč. V této smlouvě se paní Janíková, mimo jiné, zavázala použít poskytnutý nadační příspěvek pouze a bezvýhradně k účelům schváleným správní radou NF a v mezích schváleného projektu a předložit doklady za zakoupené hmotné prostředky. Paní Janíková i přes opakované výzvy pracovníků nadačního fondu nedoložila žádné doklady o čerpání nadačního příspěvku. Dne 8. července 203 uplynula dvouletá lhůta sledování projektu, do které měly být účetní doklady předloženy. Správní rada rozhodla, že vzhledem ke skutečnosti, že paní Kateřina Janíková neplní povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, je povinna vrátit celý nadační příspěvek ve výši ,- Kč. Projekt OV/99/20, Stylingové studio, nositelem projektu je pan Michal Krákora: Panu Michalu Krákorovi byl poskytnut nadační příspěvek ve výši ,- Kč. Pan Krákora doložil veškeré doklady o čerpání nadačního příspěvku v celkové výši ,- Kč. V důsledku operace ramene není pan Krákora schopen provádět kadeřnické služby na hlavní podnikatelskou činnost. Dne se pan Krákora nechal zaměstnat. Po práci dochází do kadeřnictví v centru Ostravy, které má stále pronajaté a pracuje zde v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech. Své stylingové práci se věnuje i v rámci vyučování účesové tvorby v rekvalifikačních vizážistických kurzech. Pan Krákora nemá v žádném případě v plánu živnost přerušit, pouze není schopen v kadeřnictví pracovat na plný úvazek. Je ochoten doložit lékařské a propouštěcí zprávy o operacích a průběhu léčení. Vzhledem ke skutečnosti, že pan Michal Krákora jednal velmi solidně a informoval pracovníky NF DČR o problémech v podnikání, které byly způsobeny zdravotními komplikacemi, rozhodla správní rada ponechat panu Krákorovi celý poskytnutý nadační příspěvek a nechat doběhnout dvouletou lhůtu sledování projektu, která uplyne 9. března Hospodaření nadačního fondu Nadační fond hospodařil v roce 203 s nadačními dary svého zakladatele a společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. s cílem zajišťovat své poslání. Majetek byl použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve statutu. Nadační fond obdržel v roce 203 finanční dary od svého zřizovatele v celkové výši tis. Kč, na základě darovací smlouvy ze dne 2. února 203 ve výši tis. Kč a dále na základě darovací smlouvy ze dne 8. prosince 203 ve výši tis. Kč. Na základě Darovací smlouvy ze dne 30. prosince 203 poskytla společnost OLTERM & TD Olomouc nadačnímu fondu finanční dar ve výši Kč, který byl připsán na účet nadačního fondu dne 30. března 204. Náklady na správu nadačního fondu za rok 203 činily 924 tis. Kč ( tis. Kč). Jejich výše nepřekročila výši stanovenou statutem nadačního fondu, tj. maximálně 25 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. 4 Výroční zpráva 203

17 Nadační fond provozuje svou činnost v prostorách zřizovatele, proto nevlastní žádná hmotná aktiva. Jedinými aktivy fondu jsou peníze na běžném účtu ve výši 7 29 tis. Kč. Výnosy nadačního fondu za rok 203 činily 0 tis. Kč, náklady nadačního fondu činily 924 tis. Kč. Nadační fond hospodařil v roce 203 s výsledkem hospodaření - 94 Kč Politika udržitelného rozvoje Zavedení systému řízení z pohledu udržitelného rozvoje aktivně přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí, dbá o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a přináší vysokou kvalitu dodávaných služeb. V návaznosti na Politiku udržitelného rozvoje Skupiny Dalkia v České republice a veřejně prospěšné zaměření nadačního fondu se nadále promítají aspekty tohoto procesu do činnosti nadačního fondu, resp. do podnikatelských aktivit jak žadatelů o pomoc nadačního fondu, tak i příjemců nadačního příspěvku. Cílem nadačního fondu je nadále důsledné uplatňování prvků a kritérií politiky udržitelného rozvoje v přípravě a realizaci podnikatelských záměrů zejména v oblastech: dodržování legislativních a jiných požadavků v oblasti životního prostředí, zajištění odpadového hospodářství, systematické uplatňování požadavků udržitelného rozvoje u dodavatelů surovin, materiálů a služeb, snižování zdrojů rizik a předcházení havarijních stavů zaváděním preventivních opatření v dané oblasti, odborné vzdělávání a motivace podnikatelů a jejich zaměstnanců ke zvýšení odpovědnosti a osobní angažovanosti při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí, průběžné pravidelné hodnocení realizovaných podnikatelských záměrů z pohledu ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 2. Přehled o činnosti nadačního fondu Nadační fond je držitelem certifikátů BVC dle norem ČSN EN ISO 900, ČSN EN ISO 400 a ČSN OHSAS 800. V roce 203 nadační fond úspěšně prošel recertifikačním auditem za účelem prodloužení platnosti těchto certifikátů do 2. dubna 205. Podpis zástupců správní rady V Ostravě dne 5. června 204 Ing. Zdeněk Duba předseda správní rady Mgr. Martina Laimarová člen správní rady Nadační fond Dalkia Česká republika 5

18 3. Finanční část 3 Rozvaha k 3. prosinci 203 (v tis. Kč) 3.. Účetní závěrka Ukazatel Aktiva celkem Pohledávky Daň z příjmů 44 0 Bankovní účty Pasiva celkem Vlastní jmění Fondy Závazky Daň z příjmu Výsledek hospodaření Neuhrazená ztráta minulých let Dohadné účty pasivní Výkaz zisku a ztráty za rok 203 (v tis. Kč) Ukazatel Minulý rok Běžný rok Přijaté dary ostatní Přijaté úroky 3 0 Jiné výnosy Výnosy celkem 3 0 Náklady na správu Ostatní správní náklady Daň z příjmu Náklady celkem Výsledek hospodaření Výroční zpráva 203

19 . Charakteristika a hlavní aktivity nadačního fondu 3.2. Příloha účetní závěrky Vznik a charakteristika nadačního fondu Nadační fond Dalkia Česká republika ( nadační fond ) byl založen 3. února 2000 pod názvem Nadační fond Moravskoslezských tepláren. 3. Finanční část Nadační fond byl založen společností Dalkia Česká republika, a.s. s působností na celém území České republiky. Dne 29. února 2000 vznikl zápisem do nadačního rejstříku. Cílem nadačního fondu je pomoc při vytváření dlouhodobých pracovních míst a předcházení sociálnímu vyčleňování se nezaměstnaných osob, které mohou a chtějí pracovat, ze společnosti. Představenstvo Dalkia Česká republika, a.s. rozhodlo dne 9. září 2005 o změně zakladatelské nadační listiny nadačního fondu. V souladu se změnou zakladatelské nadační listiny nadačního fondu schválila správní rada dne 30. listopadu 2005 nový Statut nadačního fondu s účinností od. ledna Dne 6. listopadu 2005 byla změna účelu nadačního fondu potvrzena zápisem do nadačního rejstříku. Zřizovatel nadace Dalkia Česká republika, a.s. 28. října 3337/7 Ostrava Česká republika Sídlo nadačního fondu 28. října 3337/7 Ostrava Česká republika Identifikační číslo Členové správní rady a dozorčí rady k 3. prosinci 203 Členové správní rady Ing. Zdeněk Duba (předseda) PhDr. Magda Habrmanová (místopředsedkyně) Milan Wagner Mgr. Eva Tmejová do 3. prosince 203 RNDr. Jan Holpuch Ph.D Ing. Břetislav Gibas Ing. Reda Rahma Členové dozorčí rady Laurent Barrieux (předseda) François Leimgruber Ing. Martin Dědic Za nadační fond jedná navenek společně předseda správní rady a jeden člen správní rady nebo místopředseda správní rady a jeden člen správní rady. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy, nebo místopředsedy správní rady a jednoho člena správní rady společně. Podepisování se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden člen správní rady. Změny v nadačním rejstříku V roce 203 byly v nadačním rejstříku provedeny následující změny: Dne 3. prosince 203 zaniklo členství ve správní radě Mgr. Evě Tmejové. Tato změna byla do nadačního rejstříku zapsána dne. ledna 204. Nadační fond Dalkia Česká republika 7

20 2. Zásadní účetní postupy používané nadací Nadační fond vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/99 Sb. o účetnictví a Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/99 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 3. Pohledávky a závazky Dohadné účty pasivní činí 25 tis. Kč ( tis. Kč). 4. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření ve schval. řízení Ztráta běžného období Neuhrazená ztráta minulých let Celkem Zůstatek k Přijaté dary Vrácené příspěvky Poskytnutné příspěvky Vypořádání ztráty minulých let Ztráta roku Zůstatek k Informace o jednotlivých projektech nadačního fondu K 3. prosinci 203 nadační fond realizoval 72 různých projektů. Všechny projekty jsou detailně popsány ve výroční zprávě nadačního fondu. Mezi nejvýznamnější poskytnuté dary na projekty patří: Číslo projektu Název projektu Přiznaná částka OV/020/202 Sítotisk Kč OV/052/203 Jesle Kulíšek Kč OV/053/203 Pekárna Kč OV/989/202 Cukrárna u Duhy Kč OV/02/202 Kosmetický salón BABOR BEAUTY SPA Ostrava Kč OV/078/203 Mrňouskova Mateřská škola Kč OV/075/203 Výroba flexitanků Kč 6. Zaměstnanci Nadační fond nemá vlastní zaměstnance. 7. Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů V průběhu roku 203 nebyly nadačním fondem vyplaceny ani poskytnuty žádné odměny a půjčky členům správní rady. Rovněž nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by nadační fond zavazovaly k vyplácení jakýchkoli požitků v případě ukončení činnosti jednotlivých členů ve správní radě nadačního fondu. 8. Daň z příjmů Nadační fond vykázal z činností podléhajících dani z příjmů právnických osob v roce 203 daňovou ztrátu. Nadační fond nebude v roce 203 platit daň z příjmu právnických osob, stejně jako minulý rok. Ostatní příjmy nepodléhají dani z příjmů podle 8 zákona č. 586/992 Sb., o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů, neboť jsou získávány z činností vyplývající z poslání Nadačního fondu. 9. Náklady na správu nadačního fondu Náklady na správu nadačního fondu za rok 203 činily 924 tis. Kč ( tis. Kč). 0. Závazky nevykázané v rozvaze Nadační fond neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.. Pohledávky nevykázané v rozvaze Nadační fond nevykazuje žádné pohledávky nevykázané v rozvaze. 8 Výroční zpráva 203

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

Výroční zpráva 2011 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

Výroční zpráva 2011 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 2970297/0100 Bankovní číslo účtu Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 1 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 2 Úvodní slovo předsedy

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DLE ZÁKONŮ č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka byla schválena dozorčí radou v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., ze dne 12. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) 2 592 EBITDA (mil. Kč) 1 792 Provozní zisk (mil. Kč) 1 078 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 083 Zisk po zdanění (mil.

Více

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É,

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É, F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O B S A H 3 OBSAH Úvodní slovo generálního

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více