Příručka pro místní rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro místní rozvoj"

Transkript

1 Příručka pro místní rozvoj

2 Obsah Úvod 1. Co je místní hospodářský rozvoj 2. Zajištění konkurenční výhody 3. Kdo se účastní 4. Vedení procesu 5. Role obce v místním hospodářském rozvoji 6. O tom, jako postupovat krok za krokem Přílohy I. Seznam zkratek 2

3 Úvod Na celém světě se vztahy mezi vládou a orgány místní samosprávy proměňují. To má přímý dopad na mnohé aspekty života na lokální úrovni. Existuje obecná tendence k decentralizaci, při které se zvýší místní autonomie v celé řadě oblastí. Dochází též k posunu od národního vymezení politiky k jejímu místnímu vymezení. Decentralizace se stala horkou otázkou, která zahrnuje místní určování ekonomických faktorů, důraz na stanovení a využití výhod na poli hospodářské soutěže, stejně tak jako místní rozhodování ohledně daňové politiky, vytváření pracovních příležitostí a kvality života. Stručně řečeno, značná část odpovědnosti za hospodářský vývoj/rozvoj se dnes přesunula na místní úroveň. I přes jisté spojitosti a podobné vymezení pojmů, které charakterizují pojem místního hospodářského rozvoje (MHR) existují rozdíly v přístupu a důrazu, které jsou závislé na tom, ve které části světa má být uplatňován. 1. Co je místní hospodářský rozvoj? Existuje téměř tolik definic MHR, jako je lidí zapojených do tohoto procesu. Společným faktorem je, že MHR představuje snahu vynaloženou společenstvím na zlepšení hospodářských podmínek a tudíž kvality života. Níže je uvedena neformální definice MHR. Jinou možností je definice používaná Světovou bankou: MHR spočívá v budování hospodářské kapacity místní oblasti tak, aby se zlepšila její hospodářská budoucnost a zlepšila se kvalita života pro všechny. Je to proces, ve kterém partneři ze sektoru veřejnosti, podnikání a nevládních organizací pracují společně na vytvoření lepších podmínek pro hospodářský růst a vytváření pracovních příležitostí. (Swinburn et al, Local Economic Development: A Primer (Washington DC : Bertelsmann Stiftung, Gutesloh, The World Bank, 2006)). Přesná definice bude záviset na okolnostech, ale jak ilustrují tyto dva příklady, mluvíme vlastně o tom samém. Definujeme-li MHR, je důležité uvědomit si, že MHR představuje pouze část úsilí vynakládaného společenstvím na růst a rozvoj. Aby byl MHR opravdu efektivní, musí být chápán jako integrální část širšího procesu. Územní plánování, finanční opatření a vývoj a údržba infrastruktury města mají rovněž zásadní důležitost pro úspěch MHR. Součásti MHR MHR má čtyři hlavní součásti. 1. Přilákat nové investice je podle chápání mnohých lidí snad nejdůležitější součástí MHR. To obnáší přilákání vnějších investic a vnitřní rozvoj, což obojí souvisí především s vytvářením pracovních příležitostí. 2. Zachování stávajících pracovních míst je možná jednou z nejdůležitějších součástí MHR. V mnoha případech zajištění kontinuity zaměstnanosti se ukáže jako mnohem úspěšnější při posilování ekonomie než strategie investic velkého rozsahu. 3. Ačkoli někteří tvrdí, že posílení daňové základy je spíše důsledek než součást MHR, v těch částech světa, ve kterých místní samospráva hraje významnou roli při rozvoji 3

4 Úvod místní ekonomiky, má zásadní význam pro finanční dostupnost místního zapojení / místní účasti. 4. Naléhavým důvodem pro existenci MHR je zlepšení kvality života lidí. Ať už vytvářením pracovních příležitostí, zlepšováním estetiky nebo poskytováním možnosti bydlení, skutečným účelem je umožnit celému společenství užívat výhod prosperity, kterou růst a rozvoj přináší. Je třeba připomenout, že ne všechny aspekty MHR jsou použitelné pro všechna společenství. Avšak všech společenství se týká místní hospodářství i způsoby jeho zlepšování. Každý by měl hledat cesty, u kterých se dá očekávat, že budou znamenat největší přínos. Společenství by však neměla považovat MHR za oblast patřící výhradně do soukromé sféry. Lobování v ústřední vládě za větší příděl prostředků může být stejně platných nástrojem MHR jako přitahování nových soukromých podniků. 2. Hledání/Zajištění konkurenční výhody Úspěšný program MHR je založen na základních principech; jedním z nich je, že společenství musí určit a využít své konkurenční výhody. Hlavní hybnou silou v pozadí decentralizace je skutečnost, že každé město, oblast nebo společenství je jiné. To má své výhody i nevýhody. Každá lokalita má určité hodnoty, které jiné nemají. Jinými slovy, má výhody na poli hospodářské soutěže. MHR z těchto výhod těží. Pokud se žádné nenajdou, nejvhodnějším dalším opatřením bude soustředit se na obchodovatelné výhody (marketable advantages). Konkurenční výhody nemohou být zaměňovány s prostou předností nebo nedostatkem (které všechna společenství mají); konkurenční výhody jsou ty charakteristiky oblasti a jejího společenství, které mohou být využity k jeho prospěchu. TYPY MÍSTNÍCH VÝHOD: Společné výhody: Silná aktiva (přednosti) Je důležité je mít, ale není to rozlišující znak. Příklady zahrnují: Vysoce vzdělaná pracovní síla Hojnost přitažlivých parků a zelených ploch Dobrá dostupnost Obchodovatelné výhody Výhody, které stojí za to, aby se na nich stavělo. Celkem hodnotné, i když ostatní mají podobné výhody. Příkladem toho je: Univerzita s výzkumným zázemím relevantním pro místní poptávku/potřeby Přístup k významnému letovisku a vybavení podporující poptávku po ubytování turistů 4

5 Úvod Průsečík severojižních/východozápadních dopravních cest nebo železničních spojů Jedinečné výhody (konkurenční výhody): Výhody, které umožňují společenství, aby dělalo něco, co ostatní soutěžící místní společenství dělat nedovedou. Příkladem toho je: Specializovaný průmyslový klastr se specifickou poptávkou po vzdělání Turistická atrakce světové úrovně a zázemí podporující příjezd turistů Velký přístav 3. Kdo se účastní? Klíčem je zajistit, aby společenství jako celek bylo adekvátně zastoupené v procesu vývoje MHR. Vynechat některou část společenství z procesu se nejen že obrátí proti bezprostředním zájmům takové části, ale v dlouhodobější perspektivě může též způsobit sociální problémy uvnitř širšího společenství. Je tudíž žádoucí shromáždit nejširší, nejreprezentativnější možnou skupinu. Tam, kde místní samospráva je klíčovým hráčem, je pravděpodobné, že účastníci budou jmenováni místním starostou. V dalších oblastech, může být odpovědnost sdílena několika místními starosty, což povede k tomu, že proces jmenování bude poněkud odlišný. Bez ohledu na rozdíly v přístupu, čím je skupina širší, tím lepší výsledky se dají očekávat. Dobrou zásadou je zahrnout každou osobu, resp. skupinu, která má vliv na kteroukoli část společenství. Seznam potenciálních účastníků je uveden v textovém rámečku. TYPY ZÁSTUPCŮ, KTEŘÍ BY MOHLI BÝT ZAHRNUTI DO PROCESU VÝVOJE MHR: Volení a výše postavení veřejní činitelé Zástupci místní samosprávy nebo ústřední vlády Ředitelé velkých průmyslových odvětví a podniků majitelé a manažeři MSP Podnikatelé Bankovní manažeři Ředitelé velkých veřejných podniků Ředitel místní obchodní komory a další obchodní asociace Zástupci místních škol a univerzit Zástupci novin a dalších medií Místní zástupci úřadů ústřední vlády Zástupci nevládních organizací Zástupci místních církví Zástupci odborů 5

6 Úvod 4. Vedení procesu Důležitost vztahu vedení ke strategii MHR vyžaduje zvláštní komentář. Mezinárodní zkušenosti nás vedou k tomu se domnívat, že toto je aspekt, který požaduje odlišné přístupy v závislosti na příslušném zeměpisném regionu. Východoevropské programy, podobně jako programy západoevropské, jsou výrazně zaměřené na roli obce, starosty a radních v procesu MHR. Toto je částečně způsobeno historickým precedentem a strukturami místní samosprávy, které fungovaly po řadu století. Skutečnost, že jiný hospodářský systém dominoval regionu po mnoho let, nic nemění na tom, že starosta a rada obce jsou dlouhodobými součástmi struktury společenství. Očekává se od nich, že obec povedou a že budou řešit problémy, a to ještě větší měrou v souvislosti se směřováním k decentralizaci vlády, které započalo v 90. letech dvacátého století. V některých částech světa tomu tak ovšem není. Například v jižní Africe, kde mnohé obce byly zakládány od roku 2002 a kde místní úředníci/zastupitelé jsou pro místní vládu čímsi novým; tradice a očekávání, která najdeme v Evropě, nejsou tak dalece dominantním faktorem. Surinam nemá obce vůbec. V něm je místní samospráva členěna pomocí distriktů. V takových a podobných případech se objeví jiní leadeři a organizátoři procesu. Bez ohledu na to, jaký model vedení je zaveden v místním společenství, je důležité zdůraznit, že základní funkcí těchto leaderů je pracovat v rámci stávajícího systému s cílem vytvořit podmínky pro MHR. Je-li systém dobře nastaven, soukromí podnikatelé zpravidla využijí příležitosti ke svému nejlepšímu prospěchu. Jak jeden účastník projektu, který jsme kdyli realizoali v Bulharsku jednou prohlásil uprostřed workshopu, Jo, už to mám naším úkolem je vybudovat rybník... žáby už přijdou sami! 5. Role obce v místním hospodářském rozvoji Podle tradičních pojmů kapitálové ekonomiky mají vlády malou, pokud vůbec jakou, roli v hospodářském vývoji nebo systému založeném na trhu. Úplný opak je však pravdou. Vláda potřebuje soukromé podnikání k tomu, aby mohla existovat, zatímco soukromý sektor by jednoduše nemohl existovat bez veřejného sektoru. Vláda je ve skutečnosti nástrojem, který umožňuje obchodní příležitosti. Stejná vláda naneštěstí často vytváří bariery, které ztěžují nebo zcela blokují další rozvoj. V čem je tedy rozdíl? Tato otázka je často položena v souvislosti se vztahem mezi místním podnikáním a místní samosprávou. Za dnešních okolností odpovědí je, že právě v tom spočívá zásadní rozdíl. Obchod je dnes globální a podnikatel, který chce založit nový podnik, má téměř neomezenou možnost volby lokality. Existující podniky se též mohou rozhodnout, zda zůstanou tam, kde jsou, nebo se přestěhují jinam. Výsledkem toho je, že společenství nesoutěží jen se svými sousedy nebo jinými městy ve stejné zemi. Soutěží s celým světem. Podnikatel se zajímá pouze o to, co mu přinese nejlepší návratnost investic, a je potom na orgánech místní samosprávy, aby vytvořily podmínky, které budou pro investory přitažlivé. Toho je možno dosáhnout pouze spoluprácí mezi podnikatelskou komunitou a orgány místní samosprávy. Každý z nich má svou roli, a každá role má zásadní důležitost 6

7 Úvod pro úspěch. V tomto nástroji se soustředíme na roli místní samosprávy. Je důležité si pamatovat, že tato role sama o sobě je neobyčejně rozmanitá, neboť nejlepší návratnost investice znamená více než samotná zisková marže. Role místní samosprávy spočívá částečně ve sledování příležitostí/možností, které ve společenství již existují, a v hledání nových příležitostí/možností pro posílení podnikatelských vyhlídek. Zároveň si musí být vědoma aspektů, které mohou podnikání uškodit nebo se ho dokonce snažit zlikvidovat. Hospodářský rozvoj v kontextu moderní obce má dva účely: 1. Hledat potenciální investory a přesvědčit je, aby přinesli kapitál do města nebo regionu, a tím vytvořili pracovní příležitosti. Tito investoři mohou pocházet z příslušné oblasti nebo z jiných oblastí. 2. Zlepšit místní prostředí po estetické stránce, posílit jeho konkurenceschopnost a hospodářskou situaci, zajistit, aby současné podniky zůstaly zachovány a aby nové podniky shledali místní kvalitu života atraktivní. Tři role obce Existují tři základní role, které určují odpovědnosti prakticky všech obcí. Tyto role jsou konsistentní s jejich tradičními odpovědnostmi, mají však též zvláštní význam, pokud se jedná o hospodářský rozvoj. Jsou základem toho, co místní orgány ve skutečnosti dělají, nebo by měly dělat. A sice: Poskytovatel služeb. Tato role patří mezi ty nejpůvodnější. Je to role, ve které si správy obcí nejvíce věří. Zahrnuje rutinní provozní funkce, jako je sběr a odvoz odpadu, různé administrativní úkoly, čištění a udržování veřejných ploch (ulic a parků), udržování státního a obecního majetku. Patří sem též odpovědnost za kapitálové investice vzhledem k poskytování, zvyšování úrovně a zachování služeb, ačkoli ve většině případů tato odpovědnost byla tradičně sdílena s ústřední vládou. B Regulátor. Druhou hlavní rolí je, že regulátor, jehož důležitost se zvýšila současně se založením dalších/více soukromých podniků. Tam kde se vyskytují různé zájmy, je na jedné instituci s převažující příslušností, aby regulovala činnosti ostatních tak, aby byly uspokojeny požadavky obecného zájmu. To je velmi důležitá funkce z hlediska hospodářského vývoje a je to funkce, která nejvíce přísluší místním orgánům. C Katalyzátor. Role katalyzátoru je hlavní proaktivní odpovědností. Znamená posouvání společenství vpřed a vytváření prostředí pro hospodářský rozvoj. Jedinečné postavení, které obecní úřad ve společenství zaujímá, umožňuje společenství, aby vytvořilo vhodnější podmínky. Obec může poskytnout příležitosti nebo je naopak omezit. Omezení není vždy negativním faktorem: někdy může být pro společenství přínosem. Problémy vznikají, pokud je omezení neúmyslné. 7

8 6. O tom, jako postupovat krok za krokem Postup krok za krokem zaručuje, aby byly základy zajištěny dříve, než se začne se zkoumáním neznámých vod a řady možných možností vývoje. Tento přístup zavádí základní pracovní jednotku v rámci společenství, zajišťuje důkladné plánování a účinný systém služeb. Obec nebo region pak budou mít nutnou fungující infrastrukturu, která jim umožní provádět činnosti MHR. Jakmile jsou tyto základy zajištěny, může se kancelář pro hospodářský rozvoj (KHR) rozvětvovat libovolným směrem podle místních podmínek. Jak bylo uvedeno výše, zásada, že každé město je jedinečné, je velice důležitá. Ačkoli každý subjekt místního hospodářského rozvoje se musí soustředit na svou soutěžní výhodu, pro zajištění úspěchu je nutný moudrý základní program. Proto přijímáme náš postup krok za krokem. Co se rozumí postupem krok za krokem? Skládá se ze šesti základních kroků, resp. fází, a představuje logický pokrok od stavu, kdy neexistuje žádná organizovaná struktura pro MHR, přes zavedení některých přechodných činností, až po vyvrcholení pokročilejším programem. Kromě toho je dostatečně flexibilní, aby implementace mohla být zahájena v libovolném stádiu procesu, pokud společenství již započalo práci na implementaci programu. Tento přístup se zakládá na šesti základních krocích, z nichž každý má několik složek a funkcí. Následující kapitoly zkoumají každý krok detailně a poskytují další informace o materiálech, které byly připraveny pro jejich implementaci a provedení. Základní kroky: 1. Zorganizovat se 2. Strategické plánování 3. Shromažďování informací 4. Vytvoření organizační struktury 5. Vyvinout úroveň a obsah služeb 6. Pokročení k cíleným a specializovaným (pokročilým) službám Přístup krok za krokem je logickým pokrokem oproti původnímu předpokladu nezasahování do MHR k proaktivnímu, pokročilejšímu programu činností a služeb. 8

9 1. KROK Zorganizovat se Pro zahájení programu místního hospodářského rozvoje je nutné zorganizovat se, mít nutný závazek a zajistit, aby veřejnost věděla, co se děje. V některých případech budou vhodní lidé, závazek i vědomosti již připraveny. V jiných případech však ne. Pokud je projekt propojen s místními úřady, budou spojení přiměřeně zřejmá a možnost zapojit potřebné osobnosti bude spadat do sféry pravomoci a vlivu starosty. V oblastech, ve kterých jsou účastníci jmenováni spíše ad hoc, je proces poněkud komplikovanější. Zde je nutné identifikovat hlavní zúčastněné strany, ty, kdo se považují za vlastníky procesu a chtějí se zapojit do komise pro mistní rozvoj. Pokud se nepodaří zapojit vhodné lidi, může to vyústit v dlouhý a finančně náročný proces, který nevyprodukuje nic jiného než elegantně vytištěné zprávy ležící na něčím pracovním stole. Závazek Závazek je důležitý na několika úrovních. Je nutné zajistit, aby výsledky byly skutečně využity, zaručit podporu veřejnosti a udržet proces v chodu. Je též nutné zajistit otevřený a pozitivní proces. Zdůraznili jsme již důležitost role, kterou hraje obec, ovšem role široké veřejnosti, řídícího týmu a najatých konzultantů jsou stejně důležité. MOŽNÍ ÚČASTNÍCI MHR V tomto oddíle uvádíme několik účastníků procesu MHR. Je důležité porozumět tomu, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Řídící tým: Hlavní skupina aktivně zapojená do řízení procesu MHR. Komise pro rozvoj: Obvykle to je skupina dobrovolníků ze společenství, která poskytuje vstupy pro strategický plán a kontroluje jeho implementaci. Kancelář pro hospodářský rozvoj: Kancelář založená orgánem místní samosprávy jako centrum pro místní hospodářský rozvoj. Viz 4. krok, Vytvoření organizační struktury. Veřejnost Občané obce, oblasti nebo regionu spojuje skutečnost, že žijí ve stejné obci/oblasti/regionu. Existuje typicky řada různých skupin s různými rodinnými strukturami, zájmy, sítěmi, pracovištěm a profesemi. Právě kvůli této rozmanitosti je jejich účast v procesu tak důležitá. Účastníci procesu nejen že jsou odrazem širšího společenství, ale pomáhají též zajistit, aby občané byli 9

10 informováni a měli pocit, že jsou do procesu zapojeni. Z toho důvodu je možno považovat média za součást veřejnosti a tudíž důležitý článek pro úspěch činností v oblasti MHR. Řídící tým Jak bylo uvedeno výše, forma řídícího týmu se bude lišit podle přijatého přístupu. Dlouhodobý úspěch procesu MHR bude záviset na implementaci plánu KPHR a plnění jeho úkolů a naplnění jeho vzdálených cílů. Ve většině případů řídící tým ponese za implementaci hlavní odpovědnost, ale musí též reagovat na nové možnosti a musí komisi KPHR informovat o změnách a vzniklých příležitostech. Externí konzultanti Vzhledem k tomu, že tento nástroj je určen pro konzultanty MHR, je skoro zbytečné zdůrazňovat jejich důležitost v tomto procesu. Odpovědní konzultanti samozřejmě mají jisté povinnosti. ROLE KONZULTANTA Úkolem konzultanta pro místní hospodářský rozvoj je: Podílet se na určování vhodné sestavy lidí pro jmenování do komise pro rozvoj, podle jejich schopností a skupin, které zastupují Vést na začátku procesu úvodní orientační jednání Podílet se na organizování komise a jmenování jejích podvýborů Podílet se na rozvoji informační databáze, analýze potřebných pro určení nejdůležitějších úkolů, milníků a vzdálených cílů. Organizovat a účastnit se zasedání komise a jejích podvýborů Revidovat a redigovat všechny zprávy komise a jejích podvýborů, a podílet se na tvorbě konečné verze strategického plánu Určit příležitosti pro pozitivní prezentaci médii a podílet se na plánování veřejných zasedání s cílem podpořit maximální účast a povědomí v řadách společenství ohledně procesu strategického plánování Poskytnout podporu členům komise v tomto velmi náročném procesu od začátku do konce Proč jsou využíváni konzultanti v tomto procesu Pro obce, agentury a komise zaměřené na MHR může být velmi užitečné přivést externí konzultanty, čímž se celý proces zjednoduší. Je několik důvodů, proč by tento krok měl být přinejmenším zvážen. 10

11 Mnohá města nemají mezi svými zaměstnanci žádné hospodářské odborníky, kteří by mohli proces řídit. Dokonce i tam, kde na to lidi mají, může mít proces prospěch ze zapojení odborníka, který není členem společenství a je tudíž zcela objektivní ve svém vnímání tohoto společenství. Konzultanti v této oblasti by měli mít dvě různé avšak komplementární dovednosti: znalost hospodářského rozvoje plus zkušenosti s facilitováním skupinových procesů, jako je budování shody a rozhodování. Konzultant je facilitátorem, který může být definován jako osoba, která usnadňuje nebo činí méně obtížným; posouvá akce nebo procesy kupředu. Konzultant je facilitátor, který pomáhá vést komisi k vytvoření sdílené vize, která je znakem úspěšného plánu. (Berman, Winning Czech Cities (Prague: The Berman Group, 1998)) Rozvrh Při zorganizování se je časový rozvrh jednou z nejdůležitějších věcí. Organizátoři a vedoucí procesu by měly mít moudrou a realistickou vizi o tom, kam se chtějí dostat za šest měsíců, za rok, za dva, atd. Různé činnosti pak mohou být prováděny racionálně a logicky. Je mnoho otázek, které je třeba zvážit dříve, než se program rozjede, jako např. kolik času si účastníci mohou dovolit, nebo že dostupnost místního rozpočtu podstatným způsobem ovlivňuje časové proměnné. Existují různé možnosti: proces strategického plánování může být ukončen během několika dní, pokud účastníci se na tu dobu chtějí zavřít do malé místnosti, ale obvykle zabere několik měsíců, aby se ho podařilo sladit s naplněným itinerářem účastníků a aby bylo dostatek času na promyšlení, revizi a další sledování mezi jednotlivými jednáními. Organizátoři a vedoucí zjistí, že proces je mnohem jednodušší, pokud základní časové parametry jsou stanoveny předem a jsou dodržovány maximální možnou měrou. Založení Komise pro rozvoje Posledním úkolem 1. kroku Zorganizovat se je založit komisi pro rozvoj. Vzhledem k tomu, že strategické plánování má v celkovém procesu hospodářského rozvoje ústřední roli, je to důležitý úkol. Komise je konzultačním střediskem společenství a zároveň zastává vedoucí roli. Předkládá místním orgánům širší perspektivu a vstupy celého společenství. Ačkoli může být nakonec vyzváno k podniknutí řady činností, funkce komise v dalších krocích programu mohou být rozděleny do čtyř složek: 1. Hodnocení a analýza společenství 2. Plánování tvorby, stanovení cílů, rozvrhy a akční plány 3. Řídící proces (implementace) 4. Činnosti navazující na plán (monitorování a vyhodnocování) Výběr zástupců, kteří se zapojí, bude v každém společenství jiný, ale seznam nabídnutý v kapitole 1 ( Kdo se účastní? ) poskytuje dobrý návod k tomu, aby se zajistilo, že do procesu je zapojen vhodný typ osobnosti. Každá komise by též měla jmenovat předsedu. Jím může být kterýkoli člen komise, ale musí to být někdo, kdo má čas, zájem a chápání pro vedení rozmanité skupiny dobrovolníků. 11

12 2. KROK Strategické plánování Dobré plánování je klíčem k úspěchu obce v jejích různých rolích. Obec nedokáže účinně rozvíjet různé záležitosti, pokud není zaveden adekvátní, důkladný a pokračující plánovací proces. Je důležité si uvědomit, že neexistuje žádná konkrétní skupina nebo osoba, která je odpovědná za plánování. Je to koncept, který musí proniknout celým společenstvím. Potřeba plánování a různých způsobů, kterými se může uskutečnit, jsou popsány v následující rozpravě. Jako prakticky u každého aspektu programu, existují různé způsoby přístupu k plánovacímu procesu. V každé verzi strategického plánování pro MHR jsou některé základní prvky, které jsou pro úspěch důležité. Proces, který je nejčastěji používán, se zakládá na tradičních přístupech ke strategickému plánování, avšak zohledňuje některé speciální charakteristiky. Strategické plánování je pro organizaci jako navigování lodi na moři. Cílem je dostat se odsud tam, ale dříve, než navigátor může nakreslit dráhu plavby, musí vědět, kde se loď nachází teď a kam chce plout. Strategické plánování vychází z předpokladu, že tuto informaci máme. Co je strategické plánování? Strategické plánování je procesem stanovení cesty nebo směru pro účastnící se organizaci. Liší se podstatně od jiných typů plánování tím, že se soustředí na směr spíše než na kontrolu, a na dlouhodobé cíle spíše než na krátkodobé akce. Dobře koncipovaný proces strategického plánování může být užitečný v mnoha směrech. Pomáhá vyjasnit budoucí směr Pomáhá stanovit priority Pomáhá rozvinout strategie pro zavádění priorit Pomáhá efektivně reagovat na rychle se měnící okolnosti Zlepšuje vnitřní řízení a organizační výkonnost Buduje externí partnerství a zlepšuje koordinaci Posiluje vztah s klienty a zákazníky ZÁKLADNÍ OTÁZKY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, NA KTERÉ MUSÍ PROCES ODPOVĚDĚT: 1. Kde se nacházíme nyní? 2. Kde chceme být v budoucnu? 12

13 3. Jak dosáhnout tohoto cíle? 4. Jak budeme posuzovat náš pokrok? Ze všeho nejdůležitější je, aby řádně navržený a řízený proces strategického plánování mohl zlepšovat kvalitu rozhodovacího procesu, který povede k lepším rozhodnutím ve veřejné politice. Neexistuje jen jeden způsob, jak tento proces uskutečnit, neexistuje dokonce ani nejlepší způsob, neboť každá organizace je jiná a musí přizpůsobit proces svým vlastním potřebám. Existují však některé obecně přijaté metody, které jsou v procesu používány a které se mohou specificky přizpůsobit potřebám místní samosprávy a (polo-) vládních/ správních organizací. Složky procesu strategického plánování MHR Proces strategického plánování má sedm základních složek: 1. Naplánovat plánování (Planning to plan) 2. Sestavení komise 3. Stanovení východiska 4. Formulace prohlášení o poslání 5. Hodnocení a analýza společenství (strategická navigace) 6. Stanovení cílů, rozvrhů a akčních plánů 7. Převedení plánu do atraktivní formy, ve které se může předložit zúčastněným stranám (Packaging), schválení, šíření a implementace plánu Prohlášení o poslání Pokud nevíte, kam směřujete, dostanete se tam po každé silnici. Strategické plánování je procesem určení toho, kam jdeme. Prohlášení o poslání určuje obecný směr, kterým se bude strategický plán ubírat. Prohlášení o poslání je v určitém smyslu písemným vyjádřením kolektivní vize o tom, čím se město chce stát. Zároveň musí být dostatečně souhrnný, aby zahrnoval všechny faktory, které ovlivňují řádný, progresivní a ovladatelný růst a rozvoj společenství. Měl by též vzít v úvahu otázky, které ovlivňují kvalitu života všech občanů. VZOROVÉ PROHLÁŠENÍ O POSLÁNÍ Poslání spočívá v umožnění hospodářské změny pro naše občany. Když se nám to podaří, posílíme konkurenceschopnost našeho města a stane se z něj lepší místo pro život, práci i turistiku. Pro uskutečnění této mise určíme nové směry, budeme čelit výzvám a vytvoříme následující příležitosti: 13

14 1. Zachovat stávající pracovní místa a podpořit investice do tvorby nových pracovních míst 2. Vytvořit prostředí, které povzbudí komerční přestavbu a revitalizaci 3. Udržet stávající turistický ruch a ubytovací kapacity našeho města, a posílit soutěžní postavení našeho města jako turistického cíle 4. Hledat zdroje pro obnovu infrastruktury společenství, aby byly splněny současné a budoucí požadavky ohledně podnikání, obchodu, rezidenční funkce a kvality života 5. Zajistit poskytování efektivních a účinných obecních služeb, aby byly splněny potřeby zákazníků, tj. obyvatelů města a podniků Příklady otázek, které se můžou hodit při formulování stručného, popisného/konkrétního a smysluplného prohlášení o poslání: V jaké oblasti bychom měli podnikat? Proč existujeme? Co je jedinečného nebo příznačného pro naše společenství? Kdo jsou hlavní zákazníci, klienti nebo uživatelé? Co jsou naše hlavní produkty nebo služby? V čem se liší služby námi poskytované dnes od služeb poskytovaných před pěti lety? Před rokem? Co se pravděpodobně změní za tři nebo pět let ode dneška? Náležitá péče by měla být věnována správné formulaci, neboť Prohlášení o poslání je zpravidla prvním produktem komise. Jak tomu většinou bývá, první dojem je důležitý pro to, jak bude veřejnost vnímat činnosti komise. Počáteční analýza Každé město má specifické kladné atributy, které pracují pro jeho prospěch, stejně tak jako nějaké negativní stránky, které od něj odrazují. Čestné zhodnocení, zhodnocení pozitiv a hledání cest, jak omezit negativa, jsou prvním krokem při tvorbě životaschopného plánu hospodářského rozvoje. První hlavní funkcí Komise pro rozvoj by tudíž mělo být provedení analýzy společenství s cílem zjistit stávající stav (status quo). Taková analýza se zpravidla soustředí na čtyři hlavní aspekty: 1 Majetek a zdroje společenství: Rysy společenství, které mohou být využity pro účely hospodářského rozvoje, včetně přírodních zdrojů a hodnot vytvořených člověkem, infrastruktury atd. 2 Schopnosti společenství: Dovednosti a kvalifikace společenství, včetně úrovní vzdělání, dostupnosti práce a vzdělanostního potenciálu 14

15 3 Podnikatelské klima: Otázky přímo související s rozvojem, údržbou, růstem a udržitelností ve společenství 4 Kvalita života: Podmínky, ve kterých společenství žije: co činí město atraktivním a co je potřeba pro udržení dobré kvality života Jeden z nejběžnějších způsobů, jak provést tuto počáteční analýzu uplatněním metody SWOT (z anglického Strenghts Weaknesses Opportunities Threats, to je silné stránky slabé stránky příležitosti ohrožení). Komise pak bude schopna vypracovat nejdůležitější témata v každé kategorii, a tedy zahájit proces vypracování plánu pro společenství. Témata a nejdůležitější otázky Analýza SWOT, spolu s informacemi získanými během fáze shromažďování informací (viz 3. krok), umožní komisi dospět k souboru témat, která mohou být dále rozpracována. Názvy těchto témat by měly sestávat jen z jednoho nebo dvou slov popisujících prvek, který má být zvážen (např. Vzdělání, Místní infrastruktura). Od těchto témat se odvozují nejdůležitější otázky. To jsou specifické otázky v rámci každého tématu a mají formu popisu problémů, které mají být řešeny. Téma: Možné zásadní otázky: Vzdělání Kvalita učitelů neodpovídá státním standardům Fyzický stav školních budov nevytváří dostatečné zázemí pro kvalitní vzdělávání. Každé téma může mít libovolný počet otázek, v závislosti na typu otázky a úrovni existujících problémů. Jakmile se stanoví nejdůležitější otázky, je třeba provést další analýzu, aby byly určeny ty nejdůležitější, eliminovala se duplicita, stanovily se priority a byly vybrány otázky, na základě kterých se učiní konkrétní kroky. Těm říkáme strategické otázky. Úkoly, milníky a vzdálené cíle Vzdálené cíle Strategické otázky představují formulaci problémů, na kterých má společenství pracovat. Cíle nejsou ničím jiným než transformací strategických otázek z formulace problému na popis řešení. Cíle stanoví směr pro uskutečnění vize a prohlášení o poslání. Svojí povahou mohou být dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. Úkoly Zatímco vzdálené cíle jsou aspiracemi, úkoly představují konkrétní cíle. Úkoly jsou v mnohém směru jádrem strategického plánu, neboť představují konkrétní výsledky, které vedou k realizaci vzdálených cílů. Úkoly by měly určovat výsledek, kterého má být dosaženo, 15

16 případně i měřitelný ukazatel. Úkoly poskytují způsob, jak kvantifikovat vzdálený cíl (goal) a stanovit konkrétní cíl (target), ke kterým se má směřovat (Berman, Winning Czech Cities (Prague: The Berman Group, 1998)). Měly by být konkrétní, ale dosažitelné, soustředit se na výsledky a prostřednictvím milníku stanovit časové omezení. Každý vzdálený cíl může zahrnovat jen jeden úkol, ale je pravděpodobnější, že jich bude několik. DOBRÝ NÁVRH MHR Zlepšuje místní soutěžní výhodu Usnadňuje věnovat se místnímu podnikání Odstraňuje překážky kladené novým podnikům Podporuje nebo vede k lepšímu využívání místních zdrojů Zlepšuje sdílení informací Vytváří nové příležitosti nebo trhy Prospívá mnohým, ne jen několika Nepřináší nespravedlivé výhody Milníky Zatímco úkoly jsou konkrétními cíly, milníky jsou jednotlivými kroky v tomto procesu. Úkoly, které se někdy nazývají strategiemi nebo projekty, by měly mít řadu milníků se třemi důležitými rysy. Předmět, který má být proveden/vykonán Časový rámec pro vykonání/provedení Určený jednotlivec nebo organizace odpovědná za implementaci. Monitorování a měření výkonu Práce Komise pro rozvoj nekončí vytvořením plánu. Proces monitorování, modernizace a rozšiřování plánu je nepřetržitý. Vzhledem k tomu, že se podmínky existující v době vytvoření plánu budou s postupem času měnit, tak se musí také měnit činnosti určené pro splnění úkolů a vzdálených cílů. Je několik aspektů, které musí komise zvážit v rámci své činnosti. 1 Monitorování plánu Monitorování plánu je patrně hlavní činností komise po dokončení plánu. Proces úkolů a vzdálených cílů, jak je popsán výše, předepisuje systém pro rozdělení odpovědnosti a stanovení harmonogramů. Jsou to dobré řídící techniky, ale mají smysl pouze, pokud existuje subjekt, který sleduje dodržování termínů. Musí být zaveden systém zajišťující to, aby osoby podřízené komisi pravidelně podávaly zprávy a prováděly aktualizace. Zástupci společenství mohou zajistit, aby jejich plán byl implementován a aby byl udržen postup k jejich 16

17 vzdáleným cílům (goals). Existují dva zásadní aspekty monitorování (výkon a proces), pro které by komise měla založit proceduru. Zásadní otázky, které by proces monitorování měl odpovědět. Jedná se o: Monitorování výkonu Jsme na cestě vedoucí ke splnění naší vize? Uskutečňujeme naše poslání? Chováme se způsobem, který je v souladu s našimi hodnotami? Naplňujeme očekávání zúčastněných stran? Monitorování procesu Co se skutečně změnilo jako výsledek procesu? Je naše organizace lepší nyní, než byla před tím, než jsme zahájili proces? Staly se zúčastněné strany součástí našeho týmu a pokud ano jak je možno tento stav udržet? Celkově, vyplatil se čas, náklady a vynaložené úsilí? Udělali bychom to znovu a - pokud ano - co bychom změnili? Byly řídící procesy organizace integrovány do procesu? Jak často a kdy se bude organizace znovu zabývat různými kroky v procesu? V ideálním případě by komise měla založit pravidelný řád pro zvažování těchto otázek a pro ujištění se, že program pokračuje správným směrem. Komise nyní ve skutečnosti vytvoří strategický plán. Bude pak nutné založit monitorovací systém, spojit jednotlivé složky a zveřejnit plán. Ale proces zde nekončí. Dokud existuje soutěž mezi městy, regiony a zeměmi pro rozvoj a růst obchodní příležitosti, potud zde bude pro komisi práce. Nalezení směru a udržení koncentrace jsou počáteční prvky. Potom jsou možnosti neomezené. Řízení komise pro rozvoj je jako řídit loď na moři. Při stanovení kurzu od tady do tam se musí nejprve určit, kde tady ve skutečnosti je. Potom můžeme určit směr do tam. Jakmile dochází k pokroku, může být pokrok měřen pomocí souřadnic vzhledem k zemi (referenčnímu rámci), existuje však horizont na který je třeba zůstat být koncentrován. Je třeba dát pozor na nehody během cesty a nepovažovat změny kurzu za selhání, ale spíše za manévrování v obrovském oceánu příležitostí. Na informace a jejich šíření můžeme nahlížet jako na vítr v plachtách lodi. 17

18 3. KROK Shromažďování informací Informace jsou jasně nejdůležitější složkou procesu MHR. Ať už se jedná o informace potřebné pro komisi při rozhodování ohledně plánování, informace o tom, co se již děje ve společenství, nebo informace, které poskytnou potřebnou oporu pro nové investory, jsou prvotním prvkem celého procesu. Vysoce kvalitní, přesné informace značně zjednoduší a posílí proces růstu a rozvoje. Existuje mnoho způsobů, formálních i neformálních, jak shromáždit informace. Místní hospodářský rozvoj vyžaduje jistý specifický typ informací; pro jejich získání byly vyvinuty specifické metody. V této části se budeme zabývat těmi nejběžnějšími. (neformální) Skupinové diskuse společenství Skupinové diskuse společenství mohou mít mnoho forem a jsou užitečné pro určování postojů veřejnosti a jejích zájmů. Jedním nedostatkem je, že pokud nejsou pečlivě prováděny, může se stát, že jen jedna část společenství bude vyslyšena. Jsou-li správně strukturované, můžou být velkým přínosem. Existují též některé formálnější variace skupinových diskusí, jako je metoda World Café (metoda řízených diskusí v neformálním prostředí), která se ukázala velice efektivní v oblastech, kde v procesu není zapojena žádná formální entita. Veřejné slyšení (formální varianta) Veřejná slyšení slouží dvěma účelům: šířit informace nebo vybízet veřejnost ke vstupům Je to formálnější varianta skupinových diskusí společenství a obvykle jí předchází formální oznámení nebo reklama, aby byla veřejnost informována o tom, kdy a kde se slyšení uskuteční a o jakých tématech se bude diskutovat. Průzkum vládních záznamů (neformální) Průzkum záznamů probíhá neformálně, neboť nemá žádnou pevně danou strukturu. Informace dostupné prostřednictvím národních ministerstev nebo vládních statistických úřadů mohou být často užitečné, pokud vedoucí činitelé MHR mají zájem a jsou schopni je najít. Různé země mají různé zákony, ale některé informace jsou dostupné téměř všude. Průzkum výchozích dat (formální) Průzkum výchozích dat poskytuje rychlý přehled o prostředí společenství a jeho konfiguraci. Obsahuje mnoho informací, které jsou ve společenství často bezprostředně dostupné avšak často se stává, že nejsou utříděné. Je to zejména důležité při zjišťování toho, kde se organizace v současnosti nachází, a určení výchozího bodu pro cestu vpřed. Průzkum výchozích dat za normálních okolností zahrnuje pět hlavních otázek: 18

19 Přirozené prostředí: rámcové informace o počasí, zeměpisné poloze, přístupu k vodním útvarům, atd. Umělé životní prostředí: zahrnuje veškerou místní infrastrukturu, včetně silnic, mostů a rozvodů (veřejných služeb). Obchodní prostředí: zjišťuje se stav současné obchodní komunity a data ohledně počtu a typů podniků, zeměstnanosti v jednotlivých sektorech, trendy v podnikání, dostupnost trhů atd. Vládní a správní: informace o investicích do veřejného sektoru ve společenství a odpovědnosti vlády/samosprávy v návaznosti na přípravu rozvoje, např. financování vzdělání, investice do infrastruktury a harmonogramy pro zlepšování. Lidské zdroje: informace by měly zahrnovat demografické otázky, jako jsou populační údaje, věk, dosažená úroveň vzdělání, dostupnost práce atd. Úplný seznam podmínek pro průzkum výchozí situace je uveden na konci této kapitoly. TIPY PRO SBĚR INFORMACÍ 1 Relevantní informace jsou často snadněji dostupné, než se zdá. Sledujte systematicky svou vlastní organizaci a potom zapojte další, jako jsou místí úřadovny, ústřední vláda a místní agentury. 2 Knihovny, historické společnosti, university a mnohé další nevládní organizace mohou často poskytnout užitečné informace nebo zdroje. 3 Některé informační agentury ústřední vlády se nemusí jevit jako užitečné zdroje, ale přesto jimi mohou být. Například agentura, která nemusí být počátečním zdrojem informací, může tyto informace vyžadovat a tudíž mít k nim přístup způsobem, o kterém se původně neuvažovalo. 4 Nezapomeňte jmenovat někoho, kdo bude zodpovědný za sběr informací; měl by to být člověk, který na to bude mít dost času a který rozumí důležitosti těchto činností. Může to být časově velice náročný proces, který obnáší mnoho detailní práce, má však zásadní význam pro různé následné procesy. Obchodní průzkumy (formální) Existuje řada obchodních průzkumů, které mohou, a v některých případech by měly, být prováděny, čímž se rozšíří vědomosti řídících pracovníků. Některé jsou zaměřený na formu a rozsah současných obchodních činností, některé na potenciál trhu. Avšak průzkum, který tvoří integrální součást přístupu krok za krokem k MHR, je průzkum postoje podnikatelů (business attitude survey). Průzkum postoje podnikatelů zjišťuje názory vedení podniků o obchodním klimatu společenství. Nejlépe se provádí formou osobního dotazování členů komise pro plánování, neboť to podpoří přímé zapojení manažerů podniků (z nichž někteří tak jako tak již budou v komisi). Takový průzkum by měl poskytnout konkrétní informace o tom, jaké druhy podniků v oblasti existují, jejich potřebách, které z jejich potřeb jsou v současnosti splněny a které ne. 19

20 Může se též dotknout poplatků za služby, daní a dalších nákladů spojených s podnikáním. Průzkum by též měl poskytnout zpětnou vazbu ohledně kvality a kvantity místních služeb. Profily společenství (formální) Profil společenství je dokument, který má poskytnout souhrnný statistický a deskriptivní portrét společenství. Má dvě hlavní funkce: 1. Poskytnout místním hodnostářům informace, na kterých pak mohou stavět svá rozhodnutí ohledně hospodářského rozvoje. Zachytí současné přednosti a slabiny, čímž poskytne informace nutné pro určení, jak nejlépe alokovat místní zdroje pro dosažení maximální návratnosti investic. To je velmi důležité. 2. Jako neformální dokument nebo marketingový nástroj pro přivedení nových podniků. Informace působí na rozvoj podnikání jako čerstvá krev. Při vytváření podnikatelského prostředí je jednou z nejdůležitějších funkcí místní samosprávy poskytovat informace potenciálním investorům. Řádně připravený profil společenství poskytne všechny informace, které bude investor potřebovat při rozhodování, zda v rámci příslušného společenství založit podnik či ne. Je velmi důležité začít vytvářet profil společenství na samém začátku programu, neboť informace v něm obsažené budou požadovány během strategického rozhodování. Profil společenství zpravidla bude mít sedm hlavních částí: Úvod a přehled (historie společenství, obecné informace) Pracovní a další populační faktory Obchodní náklady Infrastruktura a situace v oblasti bydlení Demografická situace Finanční pobídky Kvalita života 20

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 Cíle zpracovávaného dokumentu Hlavním cílem dokumentu je vytvořit strategický dokument,

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace

6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace 6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace Vlastnická strategie a její plnění prostřednictvím inovačních aktivit organizace 6.1. Vlastnická strategie a její plnění

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Předmluva Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce i praxe sledují cíl podpořit do nejvyšší

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Vzor pro provádění národních standardů kvality

Vzor pro provádění národních standardů kvality Vzor pro provádění národních standardů kvality Úvod Pro některé poskytovatele ústavních služeb je provádění národních standardů obtížné. Je to zčásti důsledkem toho, že standardy nemají v současné době

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2 Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů Regionalistika 2 Konkurenceschopnost území základní kontext Faktory ekonomického rozvoje území a diferenciace rozvoje území (přirozené, umělé): změna jejich významu

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více