Příručka pro místní rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro místní rozvoj"

Transkript

1 Příručka pro místní rozvoj

2 Obsah Úvod 1. Co je místní hospodářský rozvoj 2. Zajištění konkurenční výhody 3. Kdo se účastní 4. Vedení procesu 5. Role obce v místním hospodářském rozvoji 6. O tom, jako postupovat krok za krokem Přílohy I. Seznam zkratek 2

3 Úvod Na celém světě se vztahy mezi vládou a orgány místní samosprávy proměňují. To má přímý dopad na mnohé aspekty života na lokální úrovni. Existuje obecná tendence k decentralizaci, při které se zvýší místní autonomie v celé řadě oblastí. Dochází též k posunu od národního vymezení politiky k jejímu místnímu vymezení. Decentralizace se stala horkou otázkou, která zahrnuje místní určování ekonomických faktorů, důraz na stanovení a využití výhod na poli hospodářské soutěže, stejně tak jako místní rozhodování ohledně daňové politiky, vytváření pracovních příležitostí a kvality života. Stručně řečeno, značná část odpovědnosti za hospodářský vývoj/rozvoj se dnes přesunula na místní úroveň. I přes jisté spojitosti a podobné vymezení pojmů, které charakterizují pojem místního hospodářského rozvoje (MHR) existují rozdíly v přístupu a důrazu, které jsou závislé na tom, ve které části světa má být uplatňován. 1. Co je místní hospodářský rozvoj? Existuje téměř tolik definic MHR, jako je lidí zapojených do tohoto procesu. Společným faktorem je, že MHR představuje snahu vynaloženou společenstvím na zlepšení hospodářských podmínek a tudíž kvality života. Níže je uvedena neformální definice MHR. Jinou možností je definice používaná Světovou bankou: MHR spočívá v budování hospodářské kapacity místní oblasti tak, aby se zlepšila její hospodářská budoucnost a zlepšila se kvalita života pro všechny. Je to proces, ve kterém partneři ze sektoru veřejnosti, podnikání a nevládních organizací pracují společně na vytvoření lepších podmínek pro hospodářský růst a vytváření pracovních příležitostí. (Swinburn et al, Local Economic Development: A Primer (Washington DC : Bertelsmann Stiftung, Gutesloh, The World Bank, 2006)). Přesná definice bude záviset na okolnostech, ale jak ilustrují tyto dva příklady, mluvíme vlastně o tom samém. Definujeme-li MHR, je důležité uvědomit si, že MHR představuje pouze část úsilí vynakládaného společenstvím na růst a rozvoj. Aby byl MHR opravdu efektivní, musí být chápán jako integrální část širšího procesu. Územní plánování, finanční opatření a vývoj a údržba infrastruktury města mají rovněž zásadní důležitost pro úspěch MHR. Součásti MHR MHR má čtyři hlavní součásti. 1. Přilákat nové investice je podle chápání mnohých lidí snad nejdůležitější součástí MHR. To obnáší přilákání vnějších investic a vnitřní rozvoj, což obojí souvisí především s vytvářením pracovních příležitostí. 2. Zachování stávajících pracovních míst je možná jednou z nejdůležitějších součástí MHR. V mnoha případech zajištění kontinuity zaměstnanosti se ukáže jako mnohem úspěšnější při posilování ekonomie než strategie investic velkého rozsahu. 3. Ačkoli někteří tvrdí, že posílení daňové základy je spíše důsledek než součást MHR, v těch částech světa, ve kterých místní samospráva hraje významnou roli při rozvoji 3

4 Úvod místní ekonomiky, má zásadní význam pro finanční dostupnost místního zapojení / místní účasti. 4. Naléhavým důvodem pro existenci MHR je zlepšení kvality života lidí. Ať už vytvářením pracovních příležitostí, zlepšováním estetiky nebo poskytováním možnosti bydlení, skutečným účelem je umožnit celému společenství užívat výhod prosperity, kterou růst a rozvoj přináší. Je třeba připomenout, že ne všechny aspekty MHR jsou použitelné pro všechna společenství. Avšak všech společenství se týká místní hospodářství i způsoby jeho zlepšování. Každý by měl hledat cesty, u kterých se dá očekávat, že budou znamenat největší přínos. Společenství by však neměla považovat MHR za oblast patřící výhradně do soukromé sféry. Lobování v ústřední vládě za větší příděl prostředků může být stejně platných nástrojem MHR jako přitahování nových soukromých podniků. 2. Hledání/Zajištění konkurenční výhody Úspěšný program MHR je založen na základních principech; jedním z nich je, že společenství musí určit a využít své konkurenční výhody. Hlavní hybnou silou v pozadí decentralizace je skutečnost, že každé město, oblast nebo společenství je jiné. To má své výhody i nevýhody. Každá lokalita má určité hodnoty, které jiné nemají. Jinými slovy, má výhody na poli hospodářské soutěže. MHR z těchto výhod těží. Pokud se žádné nenajdou, nejvhodnějším dalším opatřením bude soustředit se na obchodovatelné výhody (marketable advantages). Konkurenční výhody nemohou být zaměňovány s prostou předností nebo nedostatkem (které všechna společenství mají); konkurenční výhody jsou ty charakteristiky oblasti a jejího společenství, které mohou být využity k jeho prospěchu. TYPY MÍSTNÍCH VÝHOD: Společné výhody: Silná aktiva (přednosti) Je důležité je mít, ale není to rozlišující znak. Příklady zahrnují: Vysoce vzdělaná pracovní síla Hojnost přitažlivých parků a zelených ploch Dobrá dostupnost Obchodovatelné výhody Výhody, které stojí za to, aby se na nich stavělo. Celkem hodnotné, i když ostatní mají podobné výhody. Příkladem toho je: Univerzita s výzkumným zázemím relevantním pro místní poptávku/potřeby Přístup k významnému letovisku a vybavení podporující poptávku po ubytování turistů 4

5 Úvod Průsečík severojižních/východozápadních dopravních cest nebo železničních spojů Jedinečné výhody (konkurenční výhody): Výhody, které umožňují společenství, aby dělalo něco, co ostatní soutěžící místní společenství dělat nedovedou. Příkladem toho je: Specializovaný průmyslový klastr se specifickou poptávkou po vzdělání Turistická atrakce světové úrovně a zázemí podporující příjezd turistů Velký přístav 3. Kdo se účastní? Klíčem je zajistit, aby společenství jako celek bylo adekvátně zastoupené v procesu vývoje MHR. Vynechat některou část společenství z procesu se nejen že obrátí proti bezprostředním zájmům takové části, ale v dlouhodobější perspektivě může též způsobit sociální problémy uvnitř širšího společenství. Je tudíž žádoucí shromáždit nejširší, nejreprezentativnější možnou skupinu. Tam, kde místní samospráva je klíčovým hráčem, je pravděpodobné, že účastníci budou jmenováni místním starostou. V dalších oblastech, může být odpovědnost sdílena několika místními starosty, což povede k tomu, že proces jmenování bude poněkud odlišný. Bez ohledu na rozdíly v přístupu, čím je skupina širší, tím lepší výsledky se dají očekávat. Dobrou zásadou je zahrnout každou osobu, resp. skupinu, která má vliv na kteroukoli část společenství. Seznam potenciálních účastníků je uveden v textovém rámečku. TYPY ZÁSTUPCŮ, KTEŘÍ BY MOHLI BÝT ZAHRNUTI DO PROCESU VÝVOJE MHR: Volení a výše postavení veřejní činitelé Zástupci místní samosprávy nebo ústřední vlády Ředitelé velkých průmyslových odvětví a podniků majitelé a manažeři MSP Podnikatelé Bankovní manažeři Ředitelé velkých veřejných podniků Ředitel místní obchodní komory a další obchodní asociace Zástupci místních škol a univerzit Zástupci novin a dalších medií Místní zástupci úřadů ústřední vlády Zástupci nevládních organizací Zástupci místních církví Zástupci odborů 5

6 Úvod 4. Vedení procesu Důležitost vztahu vedení ke strategii MHR vyžaduje zvláštní komentář. Mezinárodní zkušenosti nás vedou k tomu se domnívat, že toto je aspekt, který požaduje odlišné přístupy v závislosti na příslušném zeměpisném regionu. Východoevropské programy, podobně jako programy západoevropské, jsou výrazně zaměřené na roli obce, starosty a radních v procesu MHR. Toto je částečně způsobeno historickým precedentem a strukturami místní samosprávy, které fungovaly po řadu století. Skutečnost, že jiný hospodářský systém dominoval regionu po mnoho let, nic nemění na tom, že starosta a rada obce jsou dlouhodobými součástmi struktury společenství. Očekává se od nich, že obec povedou a že budou řešit problémy, a to ještě větší měrou v souvislosti se směřováním k decentralizaci vlády, které započalo v 90. letech dvacátého století. V některých částech světa tomu tak ovšem není. Například v jižní Africe, kde mnohé obce byly zakládány od roku 2002 a kde místní úředníci/zastupitelé jsou pro místní vládu čímsi novým; tradice a očekávání, která najdeme v Evropě, nejsou tak dalece dominantním faktorem. Surinam nemá obce vůbec. V něm je místní samospráva členěna pomocí distriktů. V takových a podobných případech se objeví jiní leadeři a organizátoři procesu. Bez ohledu na to, jaký model vedení je zaveden v místním společenství, je důležité zdůraznit, že základní funkcí těchto leaderů je pracovat v rámci stávajícího systému s cílem vytvořit podmínky pro MHR. Je-li systém dobře nastaven, soukromí podnikatelé zpravidla využijí příležitosti ke svému nejlepšímu prospěchu. Jak jeden účastník projektu, který jsme kdyli realizoali v Bulharsku jednou prohlásil uprostřed workshopu, Jo, už to mám naším úkolem je vybudovat rybník... žáby už přijdou sami! 5. Role obce v místním hospodářském rozvoji Podle tradičních pojmů kapitálové ekonomiky mají vlády malou, pokud vůbec jakou, roli v hospodářském vývoji nebo systému založeném na trhu. Úplný opak je však pravdou. Vláda potřebuje soukromé podnikání k tomu, aby mohla existovat, zatímco soukromý sektor by jednoduše nemohl existovat bez veřejného sektoru. Vláda je ve skutečnosti nástrojem, který umožňuje obchodní příležitosti. Stejná vláda naneštěstí často vytváří bariery, které ztěžují nebo zcela blokují další rozvoj. V čem je tedy rozdíl? Tato otázka je často položena v souvislosti se vztahem mezi místním podnikáním a místní samosprávou. Za dnešních okolností odpovědí je, že právě v tom spočívá zásadní rozdíl. Obchod je dnes globální a podnikatel, který chce založit nový podnik, má téměř neomezenou možnost volby lokality. Existující podniky se též mohou rozhodnout, zda zůstanou tam, kde jsou, nebo se přestěhují jinam. Výsledkem toho je, že společenství nesoutěží jen se svými sousedy nebo jinými městy ve stejné zemi. Soutěží s celým světem. Podnikatel se zajímá pouze o to, co mu přinese nejlepší návratnost investic, a je potom na orgánech místní samosprávy, aby vytvořily podmínky, které budou pro investory přitažlivé. Toho je možno dosáhnout pouze spoluprácí mezi podnikatelskou komunitou a orgány místní samosprávy. Každý z nich má svou roli, a každá role má zásadní důležitost 6

7 Úvod pro úspěch. V tomto nástroji se soustředíme na roli místní samosprávy. Je důležité si pamatovat, že tato role sama o sobě je neobyčejně rozmanitá, neboť nejlepší návratnost investice znamená více než samotná zisková marže. Role místní samosprávy spočívá částečně ve sledování příležitostí/možností, které ve společenství již existují, a v hledání nových příležitostí/možností pro posílení podnikatelských vyhlídek. Zároveň si musí být vědoma aspektů, které mohou podnikání uškodit nebo se ho dokonce snažit zlikvidovat. Hospodářský rozvoj v kontextu moderní obce má dva účely: 1. Hledat potenciální investory a přesvědčit je, aby přinesli kapitál do města nebo regionu, a tím vytvořili pracovní příležitosti. Tito investoři mohou pocházet z příslušné oblasti nebo z jiných oblastí. 2. Zlepšit místní prostředí po estetické stránce, posílit jeho konkurenceschopnost a hospodářskou situaci, zajistit, aby současné podniky zůstaly zachovány a aby nové podniky shledali místní kvalitu života atraktivní. Tři role obce Existují tři základní role, které určují odpovědnosti prakticky všech obcí. Tyto role jsou konsistentní s jejich tradičními odpovědnostmi, mají však též zvláštní význam, pokud se jedná o hospodářský rozvoj. Jsou základem toho, co místní orgány ve skutečnosti dělají, nebo by měly dělat. A sice: Poskytovatel služeb. Tato role patří mezi ty nejpůvodnější. Je to role, ve které si správy obcí nejvíce věří. Zahrnuje rutinní provozní funkce, jako je sběr a odvoz odpadu, různé administrativní úkoly, čištění a udržování veřejných ploch (ulic a parků), udržování státního a obecního majetku. Patří sem též odpovědnost za kapitálové investice vzhledem k poskytování, zvyšování úrovně a zachování služeb, ačkoli ve většině případů tato odpovědnost byla tradičně sdílena s ústřední vládou. B Regulátor. Druhou hlavní rolí je, že regulátor, jehož důležitost se zvýšila současně se založením dalších/více soukromých podniků. Tam kde se vyskytují různé zájmy, je na jedné instituci s převažující příslušností, aby regulovala činnosti ostatních tak, aby byly uspokojeny požadavky obecného zájmu. To je velmi důležitá funkce z hlediska hospodářského vývoje a je to funkce, která nejvíce přísluší místním orgánům. C Katalyzátor. Role katalyzátoru je hlavní proaktivní odpovědností. Znamená posouvání společenství vpřed a vytváření prostředí pro hospodářský rozvoj. Jedinečné postavení, které obecní úřad ve společenství zaujímá, umožňuje společenství, aby vytvořilo vhodnější podmínky. Obec může poskytnout příležitosti nebo je naopak omezit. Omezení není vždy negativním faktorem: někdy může být pro společenství přínosem. Problémy vznikají, pokud je omezení neúmyslné. 7

8 6. O tom, jako postupovat krok za krokem Postup krok za krokem zaručuje, aby byly základy zajištěny dříve, než se začne se zkoumáním neznámých vod a řady možných možností vývoje. Tento přístup zavádí základní pracovní jednotku v rámci společenství, zajišťuje důkladné plánování a účinný systém služeb. Obec nebo region pak budou mít nutnou fungující infrastrukturu, která jim umožní provádět činnosti MHR. Jakmile jsou tyto základy zajištěny, může se kancelář pro hospodářský rozvoj (KHR) rozvětvovat libovolným směrem podle místních podmínek. Jak bylo uvedeno výše, zásada, že každé město je jedinečné, je velice důležitá. Ačkoli každý subjekt místního hospodářského rozvoje se musí soustředit na svou soutěžní výhodu, pro zajištění úspěchu je nutný moudrý základní program. Proto přijímáme náš postup krok za krokem. Co se rozumí postupem krok za krokem? Skládá se ze šesti základních kroků, resp. fází, a představuje logický pokrok od stavu, kdy neexistuje žádná organizovaná struktura pro MHR, přes zavedení některých přechodných činností, až po vyvrcholení pokročilejším programem. Kromě toho je dostatečně flexibilní, aby implementace mohla být zahájena v libovolném stádiu procesu, pokud společenství již započalo práci na implementaci programu. Tento přístup se zakládá na šesti základních krocích, z nichž každý má několik složek a funkcí. Následující kapitoly zkoumají každý krok detailně a poskytují další informace o materiálech, které byly připraveny pro jejich implementaci a provedení. Základní kroky: 1. Zorganizovat se 2. Strategické plánování 3. Shromažďování informací 4. Vytvoření organizační struktury 5. Vyvinout úroveň a obsah služeb 6. Pokročení k cíleným a specializovaným (pokročilým) službám Přístup krok za krokem je logickým pokrokem oproti původnímu předpokladu nezasahování do MHR k proaktivnímu, pokročilejšímu programu činností a služeb. 8

9 1. KROK Zorganizovat se Pro zahájení programu místního hospodářského rozvoje je nutné zorganizovat se, mít nutný závazek a zajistit, aby veřejnost věděla, co se děje. V některých případech budou vhodní lidé, závazek i vědomosti již připraveny. V jiných případech však ne. Pokud je projekt propojen s místními úřady, budou spojení přiměřeně zřejmá a možnost zapojit potřebné osobnosti bude spadat do sféry pravomoci a vlivu starosty. V oblastech, ve kterých jsou účastníci jmenováni spíše ad hoc, je proces poněkud komplikovanější. Zde je nutné identifikovat hlavní zúčastněné strany, ty, kdo se považují za vlastníky procesu a chtějí se zapojit do komise pro mistní rozvoj. Pokud se nepodaří zapojit vhodné lidi, může to vyústit v dlouhý a finančně náročný proces, který nevyprodukuje nic jiného než elegantně vytištěné zprávy ležící na něčím pracovním stole. Závazek Závazek je důležitý na několika úrovních. Je nutné zajistit, aby výsledky byly skutečně využity, zaručit podporu veřejnosti a udržet proces v chodu. Je též nutné zajistit otevřený a pozitivní proces. Zdůraznili jsme již důležitost role, kterou hraje obec, ovšem role široké veřejnosti, řídícího týmu a najatých konzultantů jsou stejně důležité. MOŽNÍ ÚČASTNÍCI MHR V tomto oddíle uvádíme několik účastníků procesu MHR. Je důležité porozumět tomu, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Řídící tým: Hlavní skupina aktivně zapojená do řízení procesu MHR. Komise pro rozvoj: Obvykle to je skupina dobrovolníků ze společenství, která poskytuje vstupy pro strategický plán a kontroluje jeho implementaci. Kancelář pro hospodářský rozvoj: Kancelář založená orgánem místní samosprávy jako centrum pro místní hospodářský rozvoj. Viz 4. krok, Vytvoření organizační struktury. Veřejnost Občané obce, oblasti nebo regionu spojuje skutečnost, že žijí ve stejné obci/oblasti/regionu. Existuje typicky řada různých skupin s různými rodinnými strukturami, zájmy, sítěmi, pracovištěm a profesemi. Právě kvůli této rozmanitosti je jejich účast v procesu tak důležitá. Účastníci procesu nejen že jsou odrazem širšího společenství, ale pomáhají též zajistit, aby občané byli 9

10 informováni a měli pocit, že jsou do procesu zapojeni. Z toho důvodu je možno považovat média za součást veřejnosti a tudíž důležitý článek pro úspěch činností v oblasti MHR. Řídící tým Jak bylo uvedeno výše, forma řídícího týmu se bude lišit podle přijatého přístupu. Dlouhodobý úspěch procesu MHR bude záviset na implementaci plánu KPHR a plnění jeho úkolů a naplnění jeho vzdálených cílů. Ve většině případů řídící tým ponese za implementaci hlavní odpovědnost, ale musí též reagovat na nové možnosti a musí komisi KPHR informovat o změnách a vzniklých příležitostech. Externí konzultanti Vzhledem k tomu, že tento nástroj je určen pro konzultanty MHR, je skoro zbytečné zdůrazňovat jejich důležitost v tomto procesu. Odpovědní konzultanti samozřejmě mají jisté povinnosti. ROLE KONZULTANTA Úkolem konzultanta pro místní hospodářský rozvoj je: Podílet se na určování vhodné sestavy lidí pro jmenování do komise pro rozvoj, podle jejich schopností a skupin, které zastupují Vést na začátku procesu úvodní orientační jednání Podílet se na organizování komise a jmenování jejích podvýborů Podílet se na rozvoji informační databáze, analýze potřebných pro určení nejdůležitějších úkolů, milníků a vzdálených cílů. Organizovat a účastnit se zasedání komise a jejích podvýborů Revidovat a redigovat všechny zprávy komise a jejích podvýborů, a podílet se na tvorbě konečné verze strategického plánu Určit příležitosti pro pozitivní prezentaci médii a podílet se na plánování veřejných zasedání s cílem podpořit maximální účast a povědomí v řadách společenství ohledně procesu strategického plánování Poskytnout podporu členům komise v tomto velmi náročném procesu od začátku do konce Proč jsou využíváni konzultanti v tomto procesu Pro obce, agentury a komise zaměřené na MHR může být velmi užitečné přivést externí konzultanty, čímž se celý proces zjednoduší. Je několik důvodů, proč by tento krok měl být přinejmenším zvážen. 10

11 Mnohá města nemají mezi svými zaměstnanci žádné hospodářské odborníky, kteří by mohli proces řídit. Dokonce i tam, kde na to lidi mají, může mít proces prospěch ze zapojení odborníka, který není členem společenství a je tudíž zcela objektivní ve svém vnímání tohoto společenství. Konzultanti v této oblasti by měli mít dvě různé avšak komplementární dovednosti: znalost hospodářského rozvoje plus zkušenosti s facilitováním skupinových procesů, jako je budování shody a rozhodování. Konzultant je facilitátorem, který může být definován jako osoba, která usnadňuje nebo činí méně obtížným; posouvá akce nebo procesy kupředu. Konzultant je facilitátor, který pomáhá vést komisi k vytvoření sdílené vize, která je znakem úspěšného plánu. (Berman, Winning Czech Cities (Prague: The Berman Group, 1998)) Rozvrh Při zorganizování se je časový rozvrh jednou z nejdůležitějších věcí. Organizátoři a vedoucí procesu by měly mít moudrou a realistickou vizi o tom, kam se chtějí dostat za šest měsíců, za rok, za dva, atd. Různé činnosti pak mohou být prováděny racionálně a logicky. Je mnoho otázek, které je třeba zvážit dříve, než se program rozjede, jako např. kolik času si účastníci mohou dovolit, nebo že dostupnost místního rozpočtu podstatným způsobem ovlivňuje časové proměnné. Existují různé možnosti: proces strategického plánování může být ukončen během několika dní, pokud účastníci se na tu dobu chtějí zavřít do malé místnosti, ale obvykle zabere několik měsíců, aby se ho podařilo sladit s naplněným itinerářem účastníků a aby bylo dostatek času na promyšlení, revizi a další sledování mezi jednotlivými jednáními. Organizátoři a vedoucí zjistí, že proces je mnohem jednodušší, pokud základní časové parametry jsou stanoveny předem a jsou dodržovány maximální možnou měrou. Založení Komise pro rozvoje Posledním úkolem 1. kroku Zorganizovat se je založit komisi pro rozvoj. Vzhledem k tomu, že strategické plánování má v celkovém procesu hospodářského rozvoje ústřední roli, je to důležitý úkol. Komise je konzultačním střediskem společenství a zároveň zastává vedoucí roli. Předkládá místním orgánům širší perspektivu a vstupy celého společenství. Ačkoli může být nakonec vyzváno k podniknutí řady činností, funkce komise v dalších krocích programu mohou být rozděleny do čtyř složek: 1. Hodnocení a analýza společenství 2. Plánování tvorby, stanovení cílů, rozvrhy a akční plány 3. Řídící proces (implementace) 4. Činnosti navazující na plán (monitorování a vyhodnocování) Výběr zástupců, kteří se zapojí, bude v každém společenství jiný, ale seznam nabídnutý v kapitole 1 ( Kdo se účastní? ) poskytuje dobrý návod k tomu, aby se zajistilo, že do procesu je zapojen vhodný typ osobnosti. Každá komise by též měla jmenovat předsedu. Jím může být kterýkoli člen komise, ale musí to být někdo, kdo má čas, zájem a chápání pro vedení rozmanité skupiny dobrovolníků. 11

12 2. KROK Strategické plánování Dobré plánování je klíčem k úspěchu obce v jejích různých rolích. Obec nedokáže účinně rozvíjet různé záležitosti, pokud není zaveden adekvátní, důkladný a pokračující plánovací proces. Je důležité si uvědomit, že neexistuje žádná konkrétní skupina nebo osoba, která je odpovědná za plánování. Je to koncept, který musí proniknout celým společenstvím. Potřeba plánování a různých způsobů, kterými se může uskutečnit, jsou popsány v následující rozpravě. Jako prakticky u každého aspektu programu, existují různé způsoby přístupu k plánovacímu procesu. V každé verzi strategického plánování pro MHR jsou některé základní prvky, které jsou pro úspěch důležité. Proces, který je nejčastěji používán, se zakládá na tradičních přístupech ke strategickému plánování, avšak zohledňuje některé speciální charakteristiky. Strategické plánování je pro organizaci jako navigování lodi na moři. Cílem je dostat se odsud tam, ale dříve, než navigátor může nakreslit dráhu plavby, musí vědět, kde se loď nachází teď a kam chce plout. Strategické plánování vychází z předpokladu, že tuto informaci máme. Co je strategické plánování? Strategické plánování je procesem stanovení cesty nebo směru pro účastnící se organizaci. Liší se podstatně od jiných typů plánování tím, že se soustředí na směr spíše než na kontrolu, a na dlouhodobé cíle spíše než na krátkodobé akce. Dobře koncipovaný proces strategického plánování může být užitečný v mnoha směrech. Pomáhá vyjasnit budoucí směr Pomáhá stanovit priority Pomáhá rozvinout strategie pro zavádění priorit Pomáhá efektivně reagovat na rychle se měnící okolnosti Zlepšuje vnitřní řízení a organizační výkonnost Buduje externí partnerství a zlepšuje koordinaci Posiluje vztah s klienty a zákazníky ZÁKLADNÍ OTÁZKY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, NA KTERÉ MUSÍ PROCES ODPOVĚDĚT: 1. Kde se nacházíme nyní? 2. Kde chceme být v budoucnu? 12

13 3. Jak dosáhnout tohoto cíle? 4. Jak budeme posuzovat náš pokrok? Ze všeho nejdůležitější je, aby řádně navržený a řízený proces strategického plánování mohl zlepšovat kvalitu rozhodovacího procesu, který povede k lepším rozhodnutím ve veřejné politice. Neexistuje jen jeden způsob, jak tento proces uskutečnit, neexistuje dokonce ani nejlepší způsob, neboť každá organizace je jiná a musí přizpůsobit proces svým vlastním potřebám. Existují však některé obecně přijaté metody, které jsou v procesu používány a které se mohou specificky přizpůsobit potřebám místní samosprávy a (polo-) vládních/ správních organizací. Složky procesu strategického plánování MHR Proces strategického plánování má sedm základních složek: 1. Naplánovat plánování (Planning to plan) 2. Sestavení komise 3. Stanovení východiska 4. Formulace prohlášení o poslání 5. Hodnocení a analýza společenství (strategická navigace) 6. Stanovení cílů, rozvrhů a akčních plánů 7. Převedení plánu do atraktivní formy, ve které se může předložit zúčastněným stranám (Packaging), schválení, šíření a implementace plánu Prohlášení o poslání Pokud nevíte, kam směřujete, dostanete se tam po každé silnici. Strategické plánování je procesem určení toho, kam jdeme. Prohlášení o poslání určuje obecný směr, kterým se bude strategický plán ubírat. Prohlášení o poslání je v určitém smyslu písemným vyjádřením kolektivní vize o tom, čím se město chce stát. Zároveň musí být dostatečně souhrnný, aby zahrnoval všechny faktory, které ovlivňují řádný, progresivní a ovladatelný růst a rozvoj společenství. Měl by též vzít v úvahu otázky, které ovlivňují kvalitu života všech občanů. VZOROVÉ PROHLÁŠENÍ O POSLÁNÍ Poslání spočívá v umožnění hospodářské změny pro naše občany. Když se nám to podaří, posílíme konkurenceschopnost našeho města a stane se z něj lepší místo pro život, práci i turistiku. Pro uskutečnění této mise určíme nové směry, budeme čelit výzvám a vytvoříme následující příležitosti: 13

14 1. Zachovat stávající pracovní místa a podpořit investice do tvorby nových pracovních míst 2. Vytvořit prostředí, které povzbudí komerční přestavbu a revitalizaci 3. Udržet stávající turistický ruch a ubytovací kapacity našeho města, a posílit soutěžní postavení našeho města jako turistického cíle 4. Hledat zdroje pro obnovu infrastruktury společenství, aby byly splněny současné a budoucí požadavky ohledně podnikání, obchodu, rezidenční funkce a kvality života 5. Zajistit poskytování efektivních a účinných obecních služeb, aby byly splněny potřeby zákazníků, tj. obyvatelů města a podniků Příklady otázek, které se můžou hodit při formulování stručného, popisného/konkrétního a smysluplného prohlášení o poslání: V jaké oblasti bychom měli podnikat? Proč existujeme? Co je jedinečného nebo příznačného pro naše společenství? Kdo jsou hlavní zákazníci, klienti nebo uživatelé? Co jsou naše hlavní produkty nebo služby? V čem se liší služby námi poskytované dnes od služeb poskytovaných před pěti lety? Před rokem? Co se pravděpodobně změní za tři nebo pět let ode dneška? Náležitá péče by měla být věnována správné formulaci, neboť Prohlášení o poslání je zpravidla prvním produktem komise. Jak tomu většinou bývá, první dojem je důležitý pro to, jak bude veřejnost vnímat činnosti komise. Počáteční analýza Každé město má specifické kladné atributy, které pracují pro jeho prospěch, stejně tak jako nějaké negativní stránky, které od něj odrazují. Čestné zhodnocení, zhodnocení pozitiv a hledání cest, jak omezit negativa, jsou prvním krokem při tvorbě životaschopného plánu hospodářského rozvoje. První hlavní funkcí Komise pro rozvoj by tudíž mělo být provedení analýzy společenství s cílem zjistit stávající stav (status quo). Taková analýza se zpravidla soustředí na čtyři hlavní aspekty: 1 Majetek a zdroje společenství: Rysy společenství, které mohou být využity pro účely hospodářského rozvoje, včetně přírodních zdrojů a hodnot vytvořených člověkem, infrastruktury atd. 2 Schopnosti společenství: Dovednosti a kvalifikace společenství, včetně úrovní vzdělání, dostupnosti práce a vzdělanostního potenciálu 14

15 3 Podnikatelské klima: Otázky přímo související s rozvojem, údržbou, růstem a udržitelností ve společenství 4 Kvalita života: Podmínky, ve kterých společenství žije: co činí město atraktivním a co je potřeba pro udržení dobré kvality života Jeden z nejběžnějších způsobů, jak provést tuto počáteční analýzu uplatněním metody SWOT (z anglického Strenghts Weaknesses Opportunities Threats, to je silné stránky slabé stránky příležitosti ohrožení). Komise pak bude schopna vypracovat nejdůležitější témata v každé kategorii, a tedy zahájit proces vypracování plánu pro společenství. Témata a nejdůležitější otázky Analýza SWOT, spolu s informacemi získanými během fáze shromažďování informací (viz 3. krok), umožní komisi dospět k souboru témat, která mohou být dále rozpracována. Názvy těchto témat by měly sestávat jen z jednoho nebo dvou slov popisujících prvek, který má být zvážen (např. Vzdělání, Místní infrastruktura). Od těchto témat se odvozují nejdůležitější otázky. To jsou specifické otázky v rámci každého tématu a mají formu popisu problémů, které mají být řešeny. Téma: Možné zásadní otázky: Vzdělání Kvalita učitelů neodpovídá státním standardům Fyzický stav školních budov nevytváří dostatečné zázemí pro kvalitní vzdělávání. Každé téma může mít libovolný počet otázek, v závislosti na typu otázky a úrovni existujících problémů. Jakmile se stanoví nejdůležitější otázky, je třeba provést další analýzu, aby byly určeny ty nejdůležitější, eliminovala se duplicita, stanovily se priority a byly vybrány otázky, na základě kterých se učiní konkrétní kroky. Těm říkáme strategické otázky. Úkoly, milníky a vzdálené cíle Vzdálené cíle Strategické otázky představují formulaci problémů, na kterých má společenství pracovat. Cíle nejsou ničím jiným než transformací strategických otázek z formulace problému na popis řešení. Cíle stanoví směr pro uskutečnění vize a prohlášení o poslání. Svojí povahou mohou být dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. Úkoly Zatímco vzdálené cíle jsou aspiracemi, úkoly představují konkrétní cíle. Úkoly jsou v mnohém směru jádrem strategického plánu, neboť představují konkrétní výsledky, které vedou k realizaci vzdálených cílů. Úkoly by měly určovat výsledek, kterého má být dosaženo, 15

16 případně i měřitelný ukazatel. Úkoly poskytují způsob, jak kvantifikovat vzdálený cíl (goal) a stanovit konkrétní cíl (target), ke kterým se má směřovat (Berman, Winning Czech Cities (Prague: The Berman Group, 1998)). Měly by být konkrétní, ale dosažitelné, soustředit se na výsledky a prostřednictvím milníku stanovit časové omezení. Každý vzdálený cíl může zahrnovat jen jeden úkol, ale je pravděpodobnější, že jich bude několik. DOBRÝ NÁVRH MHR Zlepšuje místní soutěžní výhodu Usnadňuje věnovat se místnímu podnikání Odstraňuje překážky kladené novým podnikům Podporuje nebo vede k lepšímu využívání místních zdrojů Zlepšuje sdílení informací Vytváří nové příležitosti nebo trhy Prospívá mnohým, ne jen několika Nepřináší nespravedlivé výhody Milníky Zatímco úkoly jsou konkrétními cíly, milníky jsou jednotlivými kroky v tomto procesu. Úkoly, které se někdy nazývají strategiemi nebo projekty, by měly mít řadu milníků se třemi důležitými rysy. Předmět, který má být proveden/vykonán Časový rámec pro vykonání/provedení Určený jednotlivec nebo organizace odpovědná za implementaci. Monitorování a měření výkonu Práce Komise pro rozvoj nekončí vytvořením plánu. Proces monitorování, modernizace a rozšiřování plánu je nepřetržitý. Vzhledem k tomu, že se podmínky existující v době vytvoření plánu budou s postupem času měnit, tak se musí také měnit činnosti určené pro splnění úkolů a vzdálených cílů. Je několik aspektů, které musí komise zvážit v rámci své činnosti. 1 Monitorování plánu Monitorování plánu je patrně hlavní činností komise po dokončení plánu. Proces úkolů a vzdálených cílů, jak je popsán výše, předepisuje systém pro rozdělení odpovědnosti a stanovení harmonogramů. Jsou to dobré řídící techniky, ale mají smysl pouze, pokud existuje subjekt, který sleduje dodržování termínů. Musí být zaveden systém zajišťující to, aby osoby podřízené komisi pravidelně podávaly zprávy a prováděly aktualizace. Zástupci společenství mohou zajistit, aby jejich plán byl implementován a aby byl udržen postup k jejich 16

17 vzdáleným cílům (goals). Existují dva zásadní aspekty monitorování (výkon a proces), pro které by komise měla založit proceduru. Zásadní otázky, které by proces monitorování měl odpovědět. Jedná se o: Monitorování výkonu Jsme na cestě vedoucí ke splnění naší vize? Uskutečňujeme naše poslání? Chováme se způsobem, který je v souladu s našimi hodnotami? Naplňujeme očekávání zúčastněných stran? Monitorování procesu Co se skutečně změnilo jako výsledek procesu? Je naše organizace lepší nyní, než byla před tím, než jsme zahájili proces? Staly se zúčastněné strany součástí našeho týmu a pokud ano jak je možno tento stav udržet? Celkově, vyplatil se čas, náklady a vynaložené úsilí? Udělali bychom to znovu a - pokud ano - co bychom změnili? Byly řídící procesy organizace integrovány do procesu? Jak často a kdy se bude organizace znovu zabývat různými kroky v procesu? V ideálním případě by komise měla založit pravidelný řád pro zvažování těchto otázek a pro ujištění se, že program pokračuje správným směrem. Komise nyní ve skutečnosti vytvoří strategický plán. Bude pak nutné založit monitorovací systém, spojit jednotlivé složky a zveřejnit plán. Ale proces zde nekončí. Dokud existuje soutěž mezi městy, regiony a zeměmi pro rozvoj a růst obchodní příležitosti, potud zde bude pro komisi práce. Nalezení směru a udržení koncentrace jsou počáteční prvky. Potom jsou možnosti neomezené. Řízení komise pro rozvoj je jako řídit loď na moři. Při stanovení kurzu od tady do tam se musí nejprve určit, kde tady ve skutečnosti je. Potom můžeme určit směr do tam. Jakmile dochází k pokroku, může být pokrok měřen pomocí souřadnic vzhledem k zemi (referenčnímu rámci), existuje však horizont na který je třeba zůstat být koncentrován. Je třeba dát pozor na nehody během cesty a nepovažovat změny kurzu za selhání, ale spíše za manévrování v obrovském oceánu příležitostí. Na informace a jejich šíření můžeme nahlížet jako na vítr v plachtách lodi. 17

18 3. KROK Shromažďování informací Informace jsou jasně nejdůležitější složkou procesu MHR. Ať už se jedná o informace potřebné pro komisi při rozhodování ohledně plánování, informace o tom, co se již děje ve společenství, nebo informace, které poskytnou potřebnou oporu pro nové investory, jsou prvotním prvkem celého procesu. Vysoce kvalitní, přesné informace značně zjednoduší a posílí proces růstu a rozvoje. Existuje mnoho způsobů, formálních i neformálních, jak shromáždit informace. Místní hospodářský rozvoj vyžaduje jistý specifický typ informací; pro jejich získání byly vyvinuty specifické metody. V této části se budeme zabývat těmi nejběžnějšími. (neformální) Skupinové diskuse společenství Skupinové diskuse společenství mohou mít mnoho forem a jsou užitečné pro určování postojů veřejnosti a jejích zájmů. Jedním nedostatkem je, že pokud nejsou pečlivě prováděny, může se stát, že jen jedna část společenství bude vyslyšena. Jsou-li správně strukturované, můžou být velkým přínosem. Existují též některé formálnější variace skupinových diskusí, jako je metoda World Café (metoda řízených diskusí v neformálním prostředí), která se ukázala velice efektivní v oblastech, kde v procesu není zapojena žádná formální entita. Veřejné slyšení (formální varianta) Veřejná slyšení slouží dvěma účelům: šířit informace nebo vybízet veřejnost ke vstupům Je to formálnější varianta skupinových diskusí společenství a obvykle jí předchází formální oznámení nebo reklama, aby byla veřejnost informována o tom, kdy a kde se slyšení uskuteční a o jakých tématech se bude diskutovat. Průzkum vládních záznamů (neformální) Průzkum záznamů probíhá neformálně, neboť nemá žádnou pevně danou strukturu. Informace dostupné prostřednictvím národních ministerstev nebo vládních statistických úřadů mohou být často užitečné, pokud vedoucí činitelé MHR mají zájem a jsou schopni je najít. Různé země mají různé zákony, ale některé informace jsou dostupné téměř všude. Průzkum výchozích dat (formální) Průzkum výchozích dat poskytuje rychlý přehled o prostředí společenství a jeho konfiguraci. Obsahuje mnoho informací, které jsou ve společenství často bezprostředně dostupné avšak často se stává, že nejsou utříděné. Je to zejména důležité při zjišťování toho, kde se organizace v současnosti nachází, a určení výchozího bodu pro cestu vpřed. Průzkum výchozích dat za normálních okolností zahrnuje pět hlavních otázek: 18

19 Přirozené prostředí: rámcové informace o počasí, zeměpisné poloze, přístupu k vodním útvarům, atd. Umělé životní prostředí: zahrnuje veškerou místní infrastrukturu, včetně silnic, mostů a rozvodů (veřejných služeb). Obchodní prostředí: zjišťuje se stav současné obchodní komunity a data ohledně počtu a typů podniků, zeměstnanosti v jednotlivých sektorech, trendy v podnikání, dostupnost trhů atd. Vládní a správní: informace o investicích do veřejného sektoru ve společenství a odpovědnosti vlády/samosprávy v návaznosti na přípravu rozvoje, např. financování vzdělání, investice do infrastruktury a harmonogramy pro zlepšování. Lidské zdroje: informace by měly zahrnovat demografické otázky, jako jsou populační údaje, věk, dosažená úroveň vzdělání, dostupnost práce atd. Úplný seznam podmínek pro průzkum výchozí situace je uveden na konci této kapitoly. TIPY PRO SBĚR INFORMACÍ 1 Relevantní informace jsou často snadněji dostupné, než se zdá. Sledujte systematicky svou vlastní organizaci a potom zapojte další, jako jsou místí úřadovny, ústřední vláda a místní agentury. 2 Knihovny, historické společnosti, university a mnohé další nevládní organizace mohou často poskytnout užitečné informace nebo zdroje. 3 Některé informační agentury ústřední vlády se nemusí jevit jako užitečné zdroje, ale přesto jimi mohou být. Například agentura, která nemusí být počátečním zdrojem informací, může tyto informace vyžadovat a tudíž mít k nim přístup způsobem, o kterém se původně neuvažovalo. 4 Nezapomeňte jmenovat někoho, kdo bude zodpovědný za sběr informací; měl by to být člověk, který na to bude mít dost času a který rozumí důležitosti těchto činností. Může to být časově velice náročný proces, který obnáší mnoho detailní práce, má však zásadní význam pro různé následné procesy. Obchodní průzkumy (formální) Existuje řada obchodních průzkumů, které mohou, a v některých případech by měly, být prováděny, čímž se rozšíří vědomosti řídících pracovníků. Některé jsou zaměřený na formu a rozsah současných obchodních činností, některé na potenciál trhu. Avšak průzkum, který tvoří integrální součást přístupu krok za krokem k MHR, je průzkum postoje podnikatelů (business attitude survey). Průzkum postoje podnikatelů zjišťuje názory vedení podniků o obchodním klimatu společenství. Nejlépe se provádí formou osobního dotazování členů komise pro plánování, neboť to podpoří přímé zapojení manažerů podniků (z nichž někteří tak jako tak již budou v komisi). Takový průzkum by měl poskytnout konkrétní informace o tom, jaké druhy podniků v oblasti existují, jejich potřebách, které z jejich potřeb jsou v současnosti splněny a které ne. 19

20 Může se též dotknout poplatků za služby, daní a dalších nákladů spojených s podnikáním. Průzkum by též měl poskytnout zpětnou vazbu ohledně kvality a kvantity místních služeb. Profily společenství (formální) Profil společenství je dokument, který má poskytnout souhrnný statistický a deskriptivní portrét společenství. Má dvě hlavní funkce: 1. Poskytnout místním hodnostářům informace, na kterých pak mohou stavět svá rozhodnutí ohledně hospodářského rozvoje. Zachytí současné přednosti a slabiny, čímž poskytne informace nutné pro určení, jak nejlépe alokovat místní zdroje pro dosažení maximální návratnosti investic. To je velmi důležité. 2. Jako neformální dokument nebo marketingový nástroj pro přivedení nových podniků. Informace působí na rozvoj podnikání jako čerstvá krev. Při vytváření podnikatelského prostředí je jednou z nejdůležitějších funkcí místní samosprávy poskytovat informace potenciálním investorům. Řádně připravený profil společenství poskytne všechny informace, které bude investor potřebovat při rozhodování, zda v rámci příslušného společenství založit podnik či ne. Je velmi důležité začít vytvářet profil společenství na samém začátku programu, neboť informace v něm obsažené budou požadovány během strategického rozhodování. Profil společenství zpravidla bude mít sedm hlavních částí: Úvod a přehled (historie společenství, obecné informace) Pracovní a další populační faktory Obchodní náklady Infrastruktura a situace v oblasti bydlení Demografická situace Finanční pobídky Kvalita života 20

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Obsah prezentace proč strategicky plánovat základní fáze strategický plán a jeho realizace vazba strategického plánu na územní

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Dobrá praxe plánování interpretace

Dobrá praxe plánování interpretace plánování interpretace Standardy National Association for Interpretation upravené pro potřeby interpretace přírodního dědictví překlad Michal Medek, 2015 Oblasti standardů: Ochrana dědictví Terminologie

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace

6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace 6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace Vlastnická strategie a její plnění prostřednictvím inovačních aktivit organizace 6.1. Vlastnická strategie a její plnění

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Integrovaný plán rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dokument WP 243, ze dne ) Příloha Často kladené otázky

Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dokument WP 243, ze dne ) Příloha Často kladené otázky Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dokument WP 243, ze dne 13. 12. 2016) Příloha Často kladené otázky Tato příloha má organizacím poskytnout jednoduché a snadno srozumitelné odpovědi

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu.

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Dotazník Směrem k hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období z pohledu měst a regionů EU Kontext Příští rok má začít hodnocení strategie Evropa 2020,

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Podpora dalšího vzdělávání personálu

Podpora dalšího vzdělávání personálu Zavedení rámců pro zajištění kvality v odborném vzdělávání a přípravě se stalo v současných letech prioritou. Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy se v počátečních fázích zavádění svých přístupů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu 1. 11. 2012 38. Den malých obcí Program rozvoje venkova 2007-2013 a možnosti podpory pro malé obce Opatření III.2.1 Obnova

Více

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. (dále jen komunitní plánování) slouží k vymezení pravidel, kterými

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pracovní list 3 Plánování 1. Vysvětlete

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

Komunitní plánování věc veřejná

Komunitní plánování věc veřejná Komunitní plánování věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? I. Úvod Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti

Více

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Měření výkonnosti veřejné správy. ISSS 2014, Hradec Králové

Měření výkonnosti veřejné správy. ISSS 2014, Hradec Králové Měření výkonnosti veřejné správy ISSS 2014, Hradec Králové Proč měřit výkonnost Občané očekávají, že jim budou poskytovány služby obdobným způsobem, jako v jiných odvětvích tj. rychlé, spolehlivé, kvalitní

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Předmluva Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce i praxe sledují cíl podpořit do nejvyšší

Více