Dotační a grantové příležitosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační a grantové příležitosti"

Transkript

1 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny žlutě pdbarveny. 3. Uknčené dtační příležitsti jsu vypsány pd seznamem dtací a přeškrtnuty, v následující verzi budu smazány. 4. Na jedntlivé dtační prgramy lze přecházet hypertextvým dkazem přím ze seznamu dtací. TYPY POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ Veřejnprávní právnické sby 1. Obec OB 2. Svazek bcí SO 3. Příspěvkvá rganizace PO Nestátní neziskvé rganizace 4. Obecně prspěšná splečnst, splek, církevní splečnst, apd. NNO Obchdní splečnst 5. Akcivá splečnst, splečnst s ručením mezeným, atd. OS Ostatní 6. Fyzická sba FO 7. Jiná specifikace žadatele (např. vlastník budvy, lesa, cesty, apd.) JS INFORMACE K PROGRAMOVÉMU OBDOBÍ SPOLU S VYPSANÝMI VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE viz str

2 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 1: Ministerstv kultury ČR: Pdpra bnvy kulturních památek prstřednictvím bcí s rzšířenu půsbnstí JS (d )... 4 Dtace 2: Ministerstv kultury ČR - Státní fnd kultury ČR JS (průběžně)... 5 Dtace 3: Ministerstv brany ČR - Dtace na zabezpečení péče válečné hrby JS (průběžně)... 6 Dtace 4: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM: 2. výzva pr rdinné dmy JS ( )... 7 Dtace 5: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - Odstranění a rekultivace nepvlených černých skládek a řešení starých eklgických zátěží OB ( )... 8 Dtace 6: Ministerstv zemědělství: Pdpra restrukturalizace vcných sadů OS (d )... 9 Dtace 7: Ministerstv zemědělství: Pdpra včelařství JS (d ) Dtace 8: Ministerstv zemědělství: Dtační prgram Pdpra prevence před pvdněmi III OB (d ) Dtace 9: Ministerstv zemědělství: Dtační prgram Výstavba a technické zhdncení infrastruktury vdvdů a kanalizací OB SO ( ) 12 Dtace 10: Ministerstv zemědělství: Prgram Pdprgram Pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu a ptimalizace závlahvých sítí FO OS ( ) Dtace 11: Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení: Prgram Úvěr 150 Úvěr Kč pr mladé na pravy dmů a bytů FO (průběžně) Dtace 12: Ministerstv živtníh prstředí - Prgram Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny (POPFK) Pdprgramy , a OB SO PO FO OS NNO (d ) Dtace 13: Plzeňský kraj - Mikrgranty Plzeňskéh kraje na pdpru a živení kulturních a uměleckých aktivit pr rk 2015 OB SO PO NNO FO OS ( ) Dtace 14: Plzeňský kraj - Finanční pmc při bnvě území Plzeňskéh kraje pstiženéh phrmu v rce 2015 JS (průběžně) Dtace 15: Plzeňský kraj Dtační prgram Odbru kancelář hejtmana 2015: Dtace z Fndu Rady Plzeňskéh kraje 2015 OB SO PO NNO FO OS (d ) Dtace 16: Plzeňský kraj Pdpra sprtvní činnsti dětí a mládeže v rce 2015 NNO ( ) Dtace 17: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Oranžvé hřiště OB SO PO NNO OS (průběžně) Dtace 18: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Pdpra reginů OB SO PO NNO OS (průběžně) Dtace 19: Česk-německý fnd buducnsti: dtační pdpra různrdých aktivit OB SO PO NNO OS FO (různě) Dtace 20: Nadace VIA - Města z jinéh těsta - Rychlé granty NNO (průběžně) Dtace 21: Nadace Člvěk člvěku - Grant pdpry becně prspěšných prjektů rku 2015 NNO FO (d ) Dtace 22: OP EU Z PO : 1. Výzvy z OP PIK (Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst celkem 10 dtačních prgramů OS ( i dále) Dtace 23: OP EU Z PO : výzva OP Zaměstnanst - Budvání kapacit sciálních partnerů JS ( ) Dtace 24: OP EU Z PO : 2. výzva IROP - Územní plány OB ( ) Dtace 25: OP EU Z PO : Operační prgram Zaměstnanst JS ( a ) Dtace 26: OP EU Z PO : Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Zvyšvání kvality ve vzdělávání PO (d ) Dtace 27: OP EU Z PO : Výzvy z OP ŽP - celkem 15 výzev JS (d dále knec různě)

3 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 28: Plzeňský kraj Pdpra plytechnické výchvy v mateřských a základních šklách v Plzeňském kraji v rce 2015 PO ( ) Dtace 29: Plzeňský kraj Pmc bcím, jejichž becní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pr rk 2015 OB (d ) Dtace 30: MAS sv. Jana z Nepmuku grantvý prgram STARTÉR 2015 PO NNO (d ) Dtace 31: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Strmy OB ( ) Dtace 32: ERA pmáhá reginům 2015 NNO PO (d )

4 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 1: Ministerstv kultury ČR: Pdpra bnvy kulturních památek prstřednictvím bcí s rzšířenu půsbnstí JS (d ) Ppis dtačníh titulu Prgram je určen na zachvání a bnvu nemvitých kulturních památek, které se nalézají mim památkvé rezervace a zóny, nejsu nárdními kulturními památkami a nejsu ve vlastnictví České republiky. Ppřípadě je mžné finanční prstředky využít na bnvu mvité kulturní památky pevně spjené se stavbu, jak jsu např. ltáře neb varhany v kstelech, pkud je tat stavba kulturní památku. Dále také na bnvu mvitých kulturních památek, pkud se nejedná restaurvání, např. bnva klejvých vzidel, strjů apd. Ptenciální žadatelé Dtace je určena pr vlastníky kulturních památek, žádsti pdávají prstřednictvím becních úřadů příslušných bcí s rzšířenu půsbnstí. Minimální výše příspěvku je Kč. Termín Datum Pr 1. kl Pr 2. kl Pr dplňkvé kl Telefn Webvá adresa 4

5 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 2: Ministerstv kultury ČR - Státní fnd kultury ČR JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Pdprvané druhy prjektů: a. pdpra vzniku, realizace a uvádění umělecky hdntných děl b. ediční pčin v blasti neperidických a peridických publikací c. získávání, bnva a udržvání kulturních památek a sbírkvých předmětů d. výstavní a přednáškvá činnst e. prpagace české kultury v zahraničí f. přádání kulturních festivalů, přehlídek a bdbných kulturních akcí g. pdpra kulturních prjektů služících k uchvávání a rzvíjení kultury nárdnstních menšin v České republice h. pdpra vysce hdntných neprfesinálních uměleckých aktivit i. chrana, údržba a dplňvání knihvníh fndu Frma pdpry: a) účelvá dtace b) půjčka c) návratná finanční výpmc Ptenciální žadatelé Právnické a fyzické sby v blasti kulturníh dění. D knce II. čtvrtletí (tj. d 30. června 2015) přijímají žádsti minimálně jeden 1 měsíc před zahájením prjektu. Od 1. července 2015 bude mezní lhůta pr příjem žádstí pdpru pět čtyři měsíce před zahájením prjektu. Výše pžadvané částky je maximálně d dvu třetin celkvých nákladů, u prstředků určených na záchranu kulturních památek d výše devíti desetin. Žadatelský pplatek je 1% z pžadvané částky, nejméně však Kč, nejvýše Kč. Telefn Webvá adresa 5

6 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 3: Ministerstv brany ČR - Dtace na zabezpečení péče válečné hrby JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Cílem prgramu je udržvat válečné hrby a pietní místa v pznatelném a důstjném stavu. Uchvat a vyzdvihnut památku vjáků a statních sb, které zahynuly v bji neb v důsledku aktivní účasti ve válečném knfliktu. Dtace je pskytvána v rámci prgramu ISPROFIN Zachvání a bnva histrických tradic. Ptenciální žadatelé Žadatel musí být vlastníkem válečnéh hrbu. Minimální výše pskytvané dtace je Kč. Dtace Ministerstva brany představuje maximálně 80 % celkvých nákladů na stavební část realizvané akce. Žádsti je mžné předkládat průběžně. Ty, které jsu dručeny d 31. ledna, jsu zahrnuty d rzhdvání pskytnutí dtací v následujícím kalendářním rce a jsu psuzvány kmisí ve dvu p sbě následujících letech. Telefn Ing. Iv Markvič Webvá adresa 6

7 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 4: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM: 2. výzva pr rdinné dmy JS ( ) Ppis dtačníh titulu Druhá výzva k pdávání žádstí pdpru v pdprgramu NZÚ rdinné dmy zahrnuje následující blasti pdpry: A. Snižvání energetické nárčnsti stávajících rdinných dmů dtace na zateplení bálky budvy - výměnu ken a dveří, zateplením bvdvých stěn, střechy, strpu, pdlahy pdprvána dílčí i kmplexní patření B. Výstavba rdinných dmů s velmi nízku energeticku nárčnstí dtace na výstavbu nvých rdinných dmů s velmi nízku energeticku nárčnstí C. Efektivní využití zdrjů energie dtace na výměnu neeklgickéh zdrje tepla (spalující například uhlí, kks, uhelné brikety neb mazut) za efektivní eklgicky šetrné zdrje (například ktel na bimasu, tepelné čerpadl neb plynvý kndenzační ktel) na výměnu elektrickéh vytápění za systémy s tepelným čerpadlem na instalaci slárních termických systémů na instalaci systémů nucenéh větrání se zpětným získáváním tepla z dpadníh vzduch Výše dtace: 50% (max. 5 mil. Kč na žadatele) Ptenciální žadatelé Oprávněnými žadateli a příjemci pdpry jsu vlastnící neb stavebníci rdinných dmů, a t jak fyzické sby, tak i právnické sby Termín Datum Termín zahájení příjmu žádstí Termín uknčení příjmu žádstí Telefn Funkce Václav Laxa veducí ddělení Miluše Úlvcvá prjektvá manažerka Marie Lhr Benešvá prjektvá manažerka Zdeněk Baxa prjektvý manažer Webvá adresa 7

8 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 5: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - Odstranění a rekultivace nepvlených černých skládek a řešení starých eklgických zátěží OB ( ) Ppis dtačníh titulu Předmětem pdblasti pdpry 3.3 Odstranění a rekultivace nepvlených černých skládek 1 a řešení starých eklgických zátěží (dále jen Prgram ) je pdpra samsprávných územních celků v případě nelegálních skladů dpadů a havarijních stavů, kdy existuje relevantní předpklad, že dpvědný subjekt nebude dbrvlně realizvat stanvené nápravné patření (např. nemá prstředky, je v knkurzu, není známý aj.) a situace je zvýšeným rizikem hržení živtníh prstředí či zdraví byvatel, u kteréh není mžn dvrátit havarijní stav jiným způsbem. Cíle prgramu: Minimalizace nepříznivých účinků ulžených dpadů a závadných látek na lidské zdraví a živtní prstředí. Minimalizace envirnmentálních rizik staré skládky, staré eklgické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslvých havárií. Předmětem pdpry jsu prjekty zaměřené na: dstranění nelegálních skladů dpadů; sanace starých eklgických zátěží (akutní sanační zásahy, které minimalizují rzsah neb dvrátí akutně hrzící rizik vzniku eklgické havárie). Výše dtace: - Minimální výše pdpry na jeden prjekt činí 100 tis. Kč. - Maximální výše pdpry na jeden prjekt činí 20 mil. Kč (d 80 % způsbilých výdajů) Ptenciální žadatelé Kraj a bec s rzšířenu půsbnstí. Výzva je vyhlášena jak dvuklvá: 1. KOLO VÝZVY - Příjem Prjektvých námětů: ve 14:00 neb d vyčerpání alkace 2. KOLO VÝZVY - Příjem žádstí pdpru: 12. října prsince 2015 ve 14:00 Telefn Ing. Michal Slezák Ing. Rmana Rajnyšvá Webvá adresa https://www.sfzp.cz/sekce/812/dkumenty-k-3-vyzve/ 8

9 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 6: Ministerstv zemědělství: Pdpra restrukturalizace vcných sadů OS (d ) Ppis dtačníh titulu Ministerstv zemědělství vyhlašuje prgram na pdpru restrukturalizace vcných sadů, jehž účelem je nezbytné zlepšení zdravtníh stavu vcných strmů a zlepšení kvality prdukvanéh vce. Předmětem dtace je plcha nvě vysázenéh vcnéh sadu sázená drůdami, které jsu uvedeny v Praktické příručce, části D Zásad (viz dkaz dle) a bhspdařvaná pdle směrnic pr integrvané systémy pěstvání na půdách, které nepřekrčí limity těžkých kvů uvedené v části D Zásad. Výše dtace: 1. Sazba d Kč/ha vysázenéh vcnéh sadu uznanu sadbu jablní, hrušní, meruněk, brskvní, slivní, třešní, višní na výměře minimálně 1 ha jednh druhu (minimální pčet strmů 800 ks/ha). 2. Sazba d Kč/ha vysázenéh vcnéh sadu uznanu sadbu jablní, hrušní, meruněk, brskvní, slivní, třešní, višní na výměře minimálně 1 ha jednh druhu (minimální pčet strmů 400 ks/ha). 3. Sazba d Kč/ha vysázenéh vcnéh sadu uznanu sadbu drbnéh vce (rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 0,5 ha jednh druhu (minimální pčet sazenic ks/ha). Ptenciální žadatelé Pdnikatelé pdnikající v zemědělské výrbě. Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí Webvá adresa 9

10 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 7: Ministerstv zemědělství: Pdpra včelařství JS (d ) Ppis dtačníh titulu Ministerstv zemědělství vyhlašuje prgram Pdpra včelařství, jehž účelem je zabezpečit pylvání zemědělských hmyzsnubných pldin. Specifikace: Zazimvaným včelstvem pr účely tét dtace se rzumí včelstv, které plně bsedá nejméně sedm plástů rámkvé míry 39 x 24 cm (dlišná míra se přepčítává). Dtace se pskytne prstřednictvím Českéh svazu včelařů,.s. a jeh rganizačních slžek (dle jmennéh seznamu včelařů a pčtu chvaných včelstev v příslušném rce). Pdmínku pr pskytnutí dtace je umžnění kmisinálníh hdncení pskytnutých údajů přím na stanvišti včelstev pvěřenými zástupci Českéh svazu včelařů,.s. Včelař pdává žádst u základní rganizace Českéh svazu včelařů,.s. jejímž je členem, nerganizvaný včelař u základní rganizace Českéh svazu včelařů,.s. na jejímž území má umístěná včelstva. V případě, že základních rganizací, na jejichž území má nerganizvaný včelař včelstva, je více, pak pdává žádst u jedné z nich s tím, že d statních základních rganizací dlží k žádsti ptvrzení tm, že uvedený pčet včelstev se nachází na jejím území a že u tét základní rganizace nerganizvaný včelař nepdal žádst. Výše dtace: Pdpra je pskytvána frmu dtace k výsledku hspdaření, a t d 180 Kč na jedn včelstv splňující předmět dtace Ptenciální žadatelé Včelař, chvající včely na území České republiky. Český svaz včelařů,.s., který zajišťuje administraci pdpry a jehž prstřednictvím bude pdpra včelařům, chvajícím včely na území České republiky pskytnuta, bdrží 5% z přiznané dtace. Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí Webvá adresa 10

11 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 8: Ministerstv zemědělství: Dtační prgram Pdpra prevence před pvdněmi III OB (d ) Ppis dtačníh titulu Cílem třetí etapy je realizace technických prtipvdňvých patření v letech a t především efektivních preventivních prtipvdňvých patření v záplavvých územích. Budu upřednstňvána patření směřující ke zvýšení retence, tedy realizace řízených rzlivů pvdní, budvání pldrů a vdních nádrží s retenčními prstry. Prgram je rzdělen na čtyři pdprgramy: Pdpra prjektvé dkumentace pr územní řízení, Pdpra prjektvé dkumentace pr stavební řízení, Pdpra prtipvdňvých patření s retencí Pdpra prtipvdňvých patření pdél vdních tků. OBEC MŮŽE BÝT ŽADATELEM V PROGRAMU Výše a frma pdpry: Pdpra je pskytvání na investiční výdaje. Pdpra u prgramů a se pskytuje maximálně d výše 95 % celkvých nákladů. Státní pdniky pvdí u prgramu se výše phybuje max d 95 % celkvých nákladů, v případě, že jde reknstrukci za účelem zvyšvání bezpečnsti vdních děl maximálně d výše 70%. celkvých nákladů. U prgramu maximálně d výše 85% celkvých nákladů. Státnímu pdniku Lesy ČR u pdprgramů a se pskytuje pdpra maximálně d výše 90% celkvých nákladů. Ptenciální žadatelé Státní pdniky Pvdí, Lesy ČR, státní pdnik, bce. Žadatelé se liší pdle předmětu pdpry. Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí Webvá adresa 11

12 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 9: Ministerstv zemědělství: Dtační prgram Výstavba a technické zhdncení infrastruktury vdvdů a kanalizací OB SO ( ) Ppis dtačníh titulu Ministerstv zemědělství vyhlašuje prstřednictvím Odbru vdvdů a kanalizací II. Výzvu pr pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci prgramu Výstavba a technické zhdncení infrastruktury vdvdů a kanalizací. Prgram je rzdělen na pět pdprgramů: Výstavba vdvdů pr veřejnu ptřebu (pdprgram ). Výstavba a reknstrukce ke zkvalitnění technlgie úpravy vdy (pdprgram ). Výstavba, dstavba, reknstrukce a intenzifikace čistíren dpadních vd (pdprgram ). Výstavba hlavních kanalizačních sběračů a kanalizační sítě (pdprgram ). Dstavba kanalizačních systémů (pdprgram ). Výše a frma pdpry: V rámci prgramu je mžné pskytnut na akci dtaci v maximální výši 50 mil. Kč. Pkud je žadatelem bec d 300 byvatel, je dtace stanvena ve výši 70 % z maximálních uznatelných nákladů. Pkud je žadatelem bec s pčtem byvatel v rzmezí 301 až 500, je dtace stanvena ve výši 65 % z maximálních uznatelných nákladů. Pkud je žadatelem bec s pčtem byvatel v rzmezí 501 až 1000, je dtace stanvena ve výši 60 % z maximálních uznatelných nákladů. Alkace ve výši 1,5 mld. Kč. Ptenciální žadatelé Obce d 1000 byvatel a městské části d 1000 byvatel Svazky bcí Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí Webvá adresa 12

13 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 10: Ministerstv zemědělství: Prgram Pdprgram Pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu a ptimalizace závlahvých sítí FO OS ( ) Ppis dtačníh titulu Cílem prgramu je pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu (tj. kncvých částí závlahvých systémů), mdernizace závlahvých zařízení a zefektivnění prvzu stávajících závlahvých sustav. Typy prjektů: a) Pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu: - přízení strjů a zařízení k ddávce závlahvé vdy k pldinám (závlahvý detail), mim kapkvé závlahy, - přízení kmplexních mbilních závlahvých systémů. b) Pdpra bnvy, budvání a ptimalizace závlahvých sítí: - výstavba a bnva čerpacích stanic, - výstavba a bnva dběrných bjektů, - výstavba a bnva trubních rzvdů a závlahvých kanálů, - výstavba a bnva závlahvé nádrže, - řídící a ptimalizační systémy závlahvých sustav. Výše a frma pdpry: Na akci je mžné pskytnut dtaci v maximální výši 5 mil. Kč (alkace je vyhlášena ve výši 35 mil. Kč). Ptenciální žadatelé Žadatelem pdpru může být zemědělský pdnikatel, tzn. fyzická neb právnická sba pdnikající v zemědělské výrbě v suladu se záknem č. 252/1997 Sb., zemědělství, neb pdnikatelský subjekt právnická sba prvzující závlahvé zařízení služící pr zemědělsku prvvýrbu, který je alespň z 60 % vlastněn zemědělskými prvvýrbci. Pr ptřeby zvýhdnění vyšší míru pdpry z titulu mladých zemědělců může být příjemcem fyzická sba, které ke dni pdání žádsti není více než 40 let, neb právnická sba, která je řízena mladým zemědělcem, který splňuje definici příjemce dtace fyzické sby, neb fyzická sba, kteru mladý zemědělec řídí, tj. plní funkce statutárníh rgánu a zárveň se pdílí na základním jmění z více než 50% minimálně p dbu vázansti realizace prjektu neb zemědělec, který zahájil činnst během pěti let před datem pdání žádstí pdpru. Webvá adresa 13

14 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 11: Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení: Prgram Úvěr 150 Úvěr Kč pr mladé na pravy dmů a bytů FO (průběžně) NEJEDNÁ SE O DOTACI V PRAVÉM SLOVA SMYSLU!!! Ppis dtačníh titulu Zvýhdněný úvěr na reknstrukce a mdernizace bytů neb rdinných dmů. Pdmínky prgramu: Výše úvěru Kč na žadatele úrkvá sazba 2 % p. a. p celu dbu splácení dba splácení - 10 let pr manžele či jedntlivce d 36 let na byty či dmy v sbním vlastnictví neb spluvlastnictví Úvěr lze pužít na: připjení k veřejným sítím - vda, plyn, kanalizace, elektřina plášť budvy - bvdvý plášť, střecha, balkn, kna, kapy, žaluzie rzšíření stávajícíh bytu další místnsti (ne však vznik bytvé jedntky) pravu neb vybudvání WC, kupelny pravu neb výměnu ústředníh vytápění a ktle, rzvdů elektr, vdy přízení a instalaci slárních panelů, tepelnéh čerpadla, klimatizace přízení a instalaci kuchyňské linky, vestavěných sptřebičů, vestavěných skříní další mdernizace vnitřníh interiéru např. dveře, pdlahy, mítky Ptenciální žadatelé Manželé, kdy alespň jeden z nich nedvrší v rce pdání žádsti věk 36 let. Samživitel či samživitelka, kteří mají v péči nezletilé děti a v rce pdání žádsti nedvrší věku 36 let Telefn Mgr. Denisa Pechvá Webvá adresa 14

15 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 12: Ministerstv živtníh prstředí - Prgram Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny (POPFK) Pdprgramy , a OB SO PO FO OS NNO (d ) Ppis dtačních titulů Pdpra adaptace vdních eksystémů Pdprgram Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na vdní eksystémy v rámci prgramu Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny služí k financvání patření zaměřených na zpmalení dtku srážkvé vdy z krajiny, zlepšení infiltrace d pdzemní části a na mezení negativních dpadů zvýšenéh výskytu extrémních klimatických jevů. Žadatelem může být širký kruh žadatelů a maximální výše pdpry v rámci pdprgramu činí 1 mil. Kč. Pdprgram pdpruje následující patření: patření přispívající ke zlepšvání přirzených funkcí vdních tků, včetně bnvy jejich migrační prstupnsti, bnva neb tvrba mkřadů a tůní, výstavba, bnva neb reknstrukce vdních nádrží přírdě blízkéh charakteru s cílem zlepšení retenční schpnsti krajiny a pdpry bidiverzity, zakládání a revitalizace prvků systému eklgické stability vázaných na vdní režim Pdpra adaptace nelesních eksystémů Pdprgram Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na nelesní eksystémy v rámci prgramu Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny služí k financvání patření týkající se tvrby a bnvy ekstabilizačních prvků v krajině. Žadatelem může být širký kruh žadatelů, maximální výše pdpry v rámci pdprgramu činí 250 tis. Kč. Pdprgram pdpruje následující patření: bnva vegetačníh krytu, dstraňvání nepvlených skládek dpadu, péče dřeviny, prtierzní patření, regulace šíření invazních druhů, šetrné hspdaření na zemědělské půdě, úprava stanvištních pměrů, zachvání a vytváření krajinných prvků Pdpra adaptace lesních eksystémů Pdprgram Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na lesní eksystémy v rámci prgramu Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny služí k financvání patření v lesích České republiky v suvislsti s pstupující změnu klimatických pdmínek. Žadatelem může být širký kruh žadatelů, maximální výše pdpry v rámci pdprgramu činí 250 tis. Kč. 15

16 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Pdprgram pdpruje následující patření: patření pr zlepšvání druhvé, věkvé a prstrvé skladby lesních prstů, včetně likvidace invazních druhů, patření za účelem bezpečnéh pnechání dřevní hmty v lese, pnechání výstavků stanvištně půvdních dřevin na džití a k následnému přirzenému rzkladu p těžbě v lesním prstu, zpracvání lesních hspdářských plánů (dále jen LHP ) pr hspdářsku úpravu nepasečných frem hspdaření v nárdních parcích a jejich chranných pásmech. Výše dtace Pdprgram Maximální výše pdpry Žadatel mil. Kč fyzické sby, právnické sby, tis. Kč becně prspěšné rganizace, tis. Kč Sazby: * pnechání dřevní hmty 500 územní samsprávné celky (bce a kraje), bčanská sdružení, svazky Kč/m 3 bcí, příspěvkvé rganizace, * pnechání výstavků p těžbě 400 Kč/m 3 rganizační slžky státu, státní rganizace a státní pdniky. * zpracvání LHP 650 Kč/ha Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí RP SCHKO Český les Telefn RNDr. Tmáš Peckert, Ph.D Ing. Zdeněk Myslík Webvá adresa 16

17 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 13: Plzeňský kraj - Mikrgranty Plzeňskéh kraje na pdpru a živení kulturních a uměleckých aktivit pr rk 2015 OB SO PO NNO FO OS ( ) Ppis dtačníh titulu Cílem Prgramu je pdpra kulturních a uměleckých aktivit v těcht blastech: 1. Oživení kulturníh dění v Plzeňském kraji - pdpra kulturních a uměleckých aktivit realizvaných na území Plzeňskéh kraje, které během rku živí kulturní dění, a t zejména v bcích a městech PK 2. Prezentace aktivit neprfesinálních kulturních a uměleckých sdružení a sb - zviditelnění všech aktivit neprfesinálníh umění a všech frem uměleckéh vzdělávání 3. Prjekty pdprující Plzeň Evrpské hlavní měst kultury 2015 (dále jen Plzeň EHMK 2015 ) - pdpra prjektů, které jsu v suladu s prgramvu náplní prjektu Plzeň Evrpské hlavní měst kultury 2015 Ptenciální žadatelé a) žadateli mhu být fyzické sby, fyzické sby pdnikající a právnické sby, jejichž prjekt naplňuje cíl tht Prgramu dle čl. I Pravidel b) žadateli nemhu být fyzické neb právnické sby, které mají závazky p lhůtě splatnsti vůči Plzeňskému kraji neb jinému veřejnprávnímu subjektu c) žadatel má sídl / míst pdnikání / bydliště na území Plzeňskéh kraje Termín Datum Termín zveřejnění Termín zahájení příjmu žádstí Termín uknčení příjmu žádstí Telefn Bc. Zdeněk Valenta Mgr. Pavlína Steidlvá Webvá adresa 17

18 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 14: Plzeňský kraj - Finanční pmc při bnvě území Plzeňskéh kraje pstiženéh phrmu v rce 2015 JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Dtační prgram je určen pr pskytvání finanční pmci z rzpčtu kraje na bnvu majetku služícíh k zabezpečení základních funkcí v území Plzeňskéh kraje, dšl-li k narušení základních funkcí v území v důsledku phrmy. Finanční pmc se pskytuje bez hledu na t, zda byl vyhlášen krizvý stav. Účelem prgramu není náhrada škd způsbených phrmu, ale na bnvu majetku služícíh k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku phrmy zničen či pškzen v takvé míře, že není způsbilý k řádnému plnění určené základní funkce. Finanční pmc není určena na úhradu nákladů na záchranné a likvidační práce ani na preventivní patření a práce. Finanční pmc lze pskytnut až d výše 70 % nákladů. Ptenciální žadatelé Vlastník majetku služícíh k zabezpečení základních funkcí v území kraje. Žádst se všemi přílhami musí být pdána ve lhůtě 30 dnů d vzniku škdy na majetku v důsledku phrmy. Telefn Ing. Radek Svbda JUDr. Helena Lucákvá Róbert Miček Webvá adresa 18

19 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 15: Plzeňský kraj Dtační prgram Odbru kancelář hejtmana 2015: Dtace z Fndu Rady Plzeňskéh kraje 2015 OB SO PO NNO FO OS (d ) Ppis dtačníh titulu Dtaci z Fndu Rady Plzeňskéh kraje lze pužít jak mim prgramvu dtaci z rzpčtu Plzeňskéh kraje puze ve výjimečných případech, kdy nebyl mžn využít žádsti pskytnutí dtace z jiných vyhlášených dtačních prgramů Plzeňskéh kraje. Alkace finančních prstředků na dtační titul: 2 mil. Kč. Ptenciální žadatelé Dtaci lze pskytnut subjektům bez bližší specifikace, tzn. jak fyzickým, tak právnickým sbám (bec, sdružení, svaz, splek, splečnst, klub, církevní rganizace, becně prspěšná splečnst, nadace, nadační fnd). Termín Datum Termín zahájení příjmu žádstí - Termín uknčení příjmu žádstí Telefn JUDr. Jiří Tyc Webvá adresa 19

20 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 16: Plzeňský kraj Pdpra sprtvní činnsti dětí a mládeže v rce 2015 NNO ( ) Ppis dtačníh titulu Prgram je vyhlášen s cílem pdprvat sprtvní a tělvýchvnu činnst dětí a mládeže. Jedná se pdpru pravidelné sprtvní činnsti dětí a mládeže na území Plzeňskéh kraje, pdpru při přádání a rganizvání sprtvních akcí, sustředění a sprtvních sutěží pr děti a mládež. Žádat je také mžné neinvestiční pdpru materiálně technickéh vybavení sprtvních rganizací, příspěvek na náklady spjené s prvzem a údržbu bjektů služících k prvzvání pravidelné sprtvní činnsti dětí a mládeže. Ptenciální žadatelé Žadatelem mhu být Tělvýchvné a Tělcvičné jednty a sprtvní kluby rganizující sprt mládeže, jejichž prjekty naplňují cíle tht Prgramu a suvisí s předmětem pdpry dle čl. II těcht Pravidel. Tit žadatelé musí mít ve svých stanvách uveden jak hlavní předmět činnsti zaměření tělvýchvu a sprt. Pdmínku je sprtující členská mládež Žadatele bez registrvaných evidvaných členů d 18 let nemůže žadatel pdat žádst dtaci. Žadatel tedy musí splnit pdmínku dlžitelnsti registrvaných/evidvaných členů d 18 let věku. Výše dtace Maximální výše pdílu dtace/příspěvku na celkvých nákladech prjektu může činit až 100 %. Finanční prstředky jsu pskytvány jak neinvestiční. Minimální výše plánvaných neinvestičních nákladů předlženéh prjektu žadatele dtaci/příspěvek je Kč včetně DPH. Předpkládaný celkvý bjem peněžních prstředků na realizaci prgramu z rzpčtu Plzeňskéh kraje je Kč. Termín Datum Termín zahájení příjmu žádstí Termín uknčení příjmu žádstí Telefn Mgr. Irena Krftvá MBA Webvá adresa 20

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 6/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 5/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více