Světlík: Když jsou dobré časy, je to vždycky katastrofa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Světlík: Když jsou dobré časy, je to vždycky katastrofa"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY ZÁŘÍ 2009 HLAVNÍ TÉMA STROJÍRENSTVÍ ZAOSTŘENO NA DATOVÉ SCHRÁNKY Chybí vymahatelnost práva 4 Firmy, které propouštěly 8 Milovník vína doporučuje 22 Světlík: Když jsou dobré časy, je to vždycky katastrofa OSTRAVSKÁ STROJÍRENSKÁ SKUPINA VÍTKOVICE PRACUJE, JAKO BY ŽÁDNÁ RECESE ANI NEBYLA. NAOPAK. DÁL ROZVÍJÍ SVÉ PRODUKTY. Pustila se na trh s produkty pro vyuïití stlaãeného zemního plynu. Staví ãistírny odpadních vod a kal z nich vyuïívá do bioplynov ch stanic. Bioplyn pak dále vyuïívá v energetice a dopravû. Vsadili jsme na dlouhodobou strategii. Na i klienti nám neutíkají, protoïe jsme v dobû boomu podepsali dlouhodobé smlouvy, fiíká v exkluzivním rozhovoru pro Moravské hospodáfiství pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel spoleãnosti Vítkovice, a. s. Jan Svûtlík. Co máte na Ostravû tak rád? V ichni nemûïeme prodat své firmy a odstûhovat se do Prahy. To je taková móda, která stra nû u kodila tuzemskému hospodáfiství. Teì v krizi je vidût, Ïe firmy, které mají cizí vlastníky, jsou pro nû pfiívaïkem, tedy tím, co je vlastnû ani moc nezajímá. Oni si fie í problémy doma, tam kde Ïijí. Je jasné, Ïe pokud budou mít Rusové, Ameriãané nebo Indové problém, budou ho fie it na úkor âeska. To máte stejné jako se zlatou horeãkou na Alja ce. Tam pfii li zlatokopové a aï v echno zlato vytûïili, tak zase ode li. Ale tohle Ostravu na tûstí nepostihlo. A my ani nemûïeme dopustit, aby se to stalo. TakÏe za va ím patriotismem není nic prozaického? Ostrava má své v hody i nev hody. Co mû tady drïí je fakt, Ïe Ostrava má obrovskou anci na rûst. Tedy za pfiedpokladu, Ïe naplánované vefiejné i soukromé projekty dotáhneme do konce. Líbí se mi také, Ïe lidé v tomto regionu mají zvlá tní smysl pro humor. Jsou sebeironiãtí. Umí si udûlat ze sebe legraci. Jsou na sebe hrdí, i kdyï obãas nemají b t na co. A to tady dûlá Ïivot daleko krásnûj ím neï jinde. Jak je moïné, Ïe jeden z nejvût ích strojírensk ch holdingû Vítkovice Machinery Group neplánuje propou tût zamûstnance a vydûláváte i v krizi? To je v sledek strategie. Pokud si nastavuji dlouhodob plán, tak mû dvouletá krize nemûïe vykolejit. Samozfiejmû, Ïe i my máme problémy. Na e spoleãnost ale nepovaïovala za úãinné vydûlat maximální zisk v jednom roce. Domluvili jsme se s klienty na pûtilet ch, sedmilet ch smlouvách. Teì jsme tou poslední firmou, které takoví odbûratelé zru í zakázku. Dal í dûleïit bod je, Ïe jsme li do oborû s vysokou pfiidanou hodnotou. Zkuste b t konkrétní. Rozhodli jsme se jít v razn m zpûsobem do engineeringov ch projektû. Je rozdíl, jestli opracuji nûjak sloïit strojírensk v robek, nebo jestli postavím nûkomu elektrárnu. Pfiidaná hodnota je ve druhém pfiípadû obrovská. Tak jsme to udûlali napfiíklad v elektrárnû v Tu imicích. Postavili jsme tam kotelnu, která tvofiila ãtyfiicet procent celého bloku. To bylo docela velké riziko. Ano. A ukázalo se, Ïe to bylo správné rozhodnutí. Podobn model jsme nastavili i u projektû CNG. Nechceme dûlat pouze tlakové lahve. Dûláme celou technologii. Nebudu prodávat sto lahví za pûl milionu, ale radûji postavím plnicí stanici za deset milionû. Najednou máte dvacetinásobek hodnoty. Proto jsme se rozhodli rozvíjet IT divizi (Vítkovice ITS, a.s., Medium Soft, a.s., Netprosys, s. r. o. pozn.red.), jako klíãov prvek v voje, inovací, projekce. Posilujeme také rûzné druhy sofistikované strojafiiny. Nakonec na jednom projektu spolupracuje sedm, osm divizí. Tak vzniká efekt, kter z nás dûlá konkurenceschopnou firmu. Dokonãení na stranû 3 Obce se do aktivace schránek nehrnou MÁME DOSTATEK INFORMACÍ I TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ. DATOVÉ SCHRÁNKY VŠAK SPUSTÍME AŽ V ZÁKONNÉ LHŮTĚ. TAK ODPOVÍDALY OBCE V ANKETĚ MORAVSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. Morava Na obecním úfiadû v Ústí na Vsetínsku mají uï dva mûsíce aktivovanou datovou schránku. O tom, jak systém funguje v praxi, zatím zamûstnanci nic neví. Îádnou elektronickou zprávu je tû neobdrïeli a ani neodeslali. Musí tak stále pfiebírat obálky s modr m pruhem. Ostatní úfiady se totiï do aktivace pfiíli nehrnou. Vyãkávají aï na den, kdy budou muset komunikovat elektronicky ze zákona. Prvního listopadu. Být první se nevyplatí Byli jsme vïdycky ve v em první. Na datové schránky jsme se tû ili, a tak jsme se zapojili ihned, jak to bylo moïné. KaÏd den se dívám, jestli uï tam nûco pfii lo a ono nic. Jsem pfiekvapená, fiíká místostarostka Ústí Vûra Kováfiová. Radnice v Ústí je jednou z mála, která si svou schránku zaktivovala dfiív, neï musí. Do konce srpna se stejnû zachovalo pouze 215 ãesk ch úfiadû. Více jak sedm tisíc z nich zatím vyãkává. Potvrzuje to i prûzkum Moravského hospodáfiství, kterého se zúãastnilo 243 moravsk ch obcí a mûst. Pouze jedenadvacet z nich si datovou schránku zprovoznilo. Tedy necel ch devût procent. Pfiitom na nû je z technického hlediska pfiipraveno dvaasedmdesát procent. Dokonãení na stranû 20 Projdûte se s námi areálem Vítkovic v Ostravû. AÏ sem pûjdete za tfii roky, pohled bude vypadat jinak. Teì si radûji vezmûte pracovní obleãení. Potom do nového kongresového sálu nebo muzea vyrazte v obleku. Podívejte se na fotografie na stranû lidí bez práce Místo televizí hranolky Investic je více za méně Schránky jsou bez dat Soutěž: Zvítězil Petřvald Morava KvÛli krizi pfii lo letos o práci více neï osmdesát tisíc lidí. Pokud si loni podnikatelé stûïovali na to, Ïe nemûïou najít kvalifikované dûlníky, pak letos nafiíkají, Ïe i ten zbytek, co zamûstnávají, nemû- Ïou zaplatit. Na Moravû je o dvû procenta vy í nezamûstnanost, neï je republikov prûmûr. V ãervenci to bylo 10,1 procenta. NejhÛfie je na tom Moravskoslezsk a Olomouck kraj. Nejvíce nezamûstnan ch je na Karvinsku. Tam je bez práce jednadvacet tisíc lidí. Hranice V roba televizních obrazovek v Hranicích skonãila. Do tfií let by ale v b valém areálu Philips mohla vyrûst továrna na hranolky. âtûte na stranû 4 Morava Podnikatelé stále vûfií, Ïe investovat na Moravû se vyplatí. Jen v dobû krize nemûïou tolik utrácet. Vypl vá to ze statistik agentury Czech- Invest. Zatímco v loàském pûlroku na Moravu proudily investice v objemu 8,3 miliard korun, letos je to pouze 2,7 miliard. Vût inou vznikly projekty v oblasti IT, sluïeb a strojírenství. Vût inou je vybudovaly ãeské firmy. Podle Stanislava Martínka z CzechInvestu Morava ale také o mnoho projektû kvûli krizi pfii la. Ze statistik âeské po ty vypl vá, Ïe bylo zfiízeno celkem datov ch schránek. PfiibliÏnû asi osm a pûl tisíce z nich je urãen ch pro fyzické a podnikající fyzické osoby. Více neï dvû stû padesát dva tisíc schránek bude slouïit právnick m osobám. Zpfiístupnûnou datovou schránku má v souãasn ch dnech asi fyzick ch osob a právních subjektû. K poslednímu srpnu zaevidovala po ta celkem sto ãtyfiicet tfii odeslan ch datov ch zpráv. V soutûïi o nejzdafiilej í rekonstrukci obecního úfiadu zvítûzila obec Petfivald. Hlasující ocenili druh m místem obec Vratûnín. Tfietí skonãila Nová Ves. Více na stranû 21 Více na stranû 2 Více na stranû 17 Více na stranû 20

2 ZÁŘÍ 2009 STRANA 2 TRH PRÁCE POČET UCHAZEČŮ A MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI K KRAJ VYSOČINA ,1 % ŽĎÁR N/S ,2% TŘEBÍČ ,7 % PELHŘIMOV ,9 % JIHLAVA ,6 % HAVLÍČKŮV BROD ,6 % JIHOMORAVSKÝ KRAJ ,1 % ZNOJMO ,4 % VYŠKOV ,0 % HODONÍN ,5 % BŘECLAV ,6 % BRNO-VENKOV ,8 % BRNO-MĚSTO ,8 % BLANSKO ,7 % OLOMOUCKÝ KRAJ ,8 % ŠUMPERK ,2 % PŘEROV ,4 % PROSTĚJOV ,5 % OLOMOUC ,2 % JESENÍK ,0 % ZLÍNSKÝ KRAJ ,8 % ZLÍN ,6 % VSETÍN ,4 % UHERSKÉ HRADIŠTĚ ,7 % KROMĚŘÍŽ ,2 % MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ,8 % OSTRAVA-MĚSTO ,6 % OPAVA ,6 % NOVÝ JIČÍN ,1 % KARVINÁ ,6 % FRÝDEK-MÍSTEK ,1 % BRUNTÁL ,8 % CELKEM ČR ,4 % OSTRAVA KaÏd mûsíc jednáme se zamûstnavateli o dal ích hromadn ch propou tûních. Nejinak tomu bylo i v ãervenci. Nadále jde pfiedev ím o firmy pûsobící v oblasti v roby a zpracování kovû. Víme, Ïe k mírnému oïivení dochází v nûkter ch komoditách hutní v roby, ale skuteãnû pfiíznivé zmûny jsme nezaznamenali. ŠUMPERK Poãet zamûstnan ch cizincû se pozvolna sniïuje jiï od zaãátku roku. Ke konci roku 2008 u nás pracovalo na základû pracovního povolení 191 cizincû ze zemí mimo EU a ke konci prvního pololetí 2009 to je 106. Nejvíce u nás pracují Ukrajinci (81), obãané z Vietnamu (13) a Moldávie (7), pfieváïnû v prûmyslové v robû, stavebnictví a lesnictví. Nezaměstnanost vzrostla dvojnásobně LEGENDA 6,9 % 2,9 % 9,1 % červenec ,1 % červenec ,6 % 4,7 % 9,6 % 4,1 % JE TO NEJVYŠŠÍ ČÍSLO OD FUNGOVÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY. NEZAMĚSTNANÝCH JE O POLOVINU VÍCE NEŽ LONI. Morava Je tû loni firmy nafiíkaly, Ïe nemohou sehnat do v roby dostatek kvalifikovan ch lidí. Letos se situace obrátila. Nafiíkají lidé. 226 tisíc potencionálních zamûstnancû v moravsk ch krajích nemá práci. Loni to pfiitom bylo Novû je tedy bez práce více neï osmdesát tisíc lidí. Podle analytikû ale hor í ãasy teprve pfiijdou. Trh práce má vïdy zpoïdûní za ekonomikou. Nepfiíznivá doba nás proto je tû ãeká. Oãekáváme, Ïe míra nezamûstnanosti bude kulminovat na zaãátku pfií tího roku. RÛst spotfieby domácností bude o 1,5 procenta, coï by byl nejhor í v sledek za posledních pût let, uvedl analytik Komerãní banky Jan Vejmûlek. Jeho slova potvrzují i éfové jednotliv ch úfiadû práce v moravsk ch okresech. BRUNTÁL Samotní zamûstnavatelé si nejsou jisti dal ím v vojem sv ch firem. V dotazníkovém etfiení, které Úfiad práce v Bruntále uskuteãnil, nedokázali mnohdy posoudit, jak se bude vyvíjet stav zamûstnancû. Ve sv ch odpovûdích se odkazovali na objem zakázek, které se jim podafií získat v nejbliï ím období. TŘEBÍČ Pfied pár lety jsme na tom byli je tû hûfie. Ale tak nízk stav voln ch pracovních míst (ke konci ãervence 148) nemá v historii na eho úfiadu práce obdobu a je pfiímo katastrofální. V praxi to znamená, Ïe na jedno volné pracovní místo ãeká 42,6 registrovan ch uchazeãû o zamûstnání. JIHLAVA 10,7 % 7 % 9,2 % 5,7 % 11,4 % 8,4 % 6,8 % 4,2 % 10,7 % 5,5 % BRNO 7,8 % 5,6 % 9,6 % 5,5 % PŘEROV V na em okrese se projevuje silná závislost na zahraniãních trzích a v razné zhor ení likvidity odbûratelû. To se promítá i do hospodafiení firem a redukce v ech nákladû vãetnû mzdov ch. S ohledem na sezónní vlivy a dokonãení zakázek z minul ch let lze oãekávat nejvût í propad na pfielomu roku 2009/2010. PROSTĚJOV V souãasné dobû tûïko nalezneme profesi, která by nebyla ohro- Ïena. S ohledem na volná místa mají anci napfiíklad pracovníci obchodu, fiidiãi autojefiábu nebo kuchafii. Ov em i v tûchto profesích jde maximálnû o poptávku v rozmezí ãtyfi aï deset pracovních míst. 5,1 % OLOMOUC 4,5 % ZLÍN UHERSKÉ HRADIŠTĚ NejohroÏenûj í profese? Vyjmenuji jen pfiíklady: prodavaã, ãí ník servírka, fiidiã, zámeãník, pomocn dûlník v prûmyslu, vadlena, pfiadlena, kuchafi, obsluha obrábûcích strojû, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Z oblasti du evnû pracujících jsou to profese: strojírensk technik, elektrotechnik, obchodní zástupce a administrativní pracovník. OPAVA V na em okrese nevznikala pracovní místa na základû investiãních pobídek udûlovan ch zahraniãním investorûm. Odvûtvová struktura je rozmanitá. Toto v e napomáhá udr- Ïet stabilitu. Nyní jiï nelze fiíci, Ïe kdo chce pracovat, práci si vïdycky najde. V nezamûstnanosti se ocitá fiada lidí zcela neãekanû a nezavinûnû. OSTRAVA Míra nezamûstnanosti v jednotliv ch moravsk ch okresech v leto ním ãervenci a stejn mûsíc v roce 2008 Zdroj: MPSV Na Moravě je 226 tisíc lidí bez práce Z ankety, ve které Moravské hospodáfiství oslovilo v echny úfiady práce, vypl vá, Ïe i pfies oïivení ekonomiky, ãekají nápor nov ch uchazeãû o práci zejména v záfií. V registrech pfiibudou nezku enní absolventi kol a také sezónní pracovníci. Velké podniky v krajích také zaãaly zamûstnávat lidi na zkrácen pracovní úvazek. Do leto ního ãervence jsme vydali devûtasedmdesát rozhodnutí, Ïe je dûvod pro poskytování edesátiprocentní náhrady mzdy. Tato rozhodnutí se dotknou 3763 zamûstnancû, upozornila Hana Hofielicová ze vsetínského úfiadu práce. PfiestoÏe jsou mediálnû nejzajímavûj í podniky, které propou tûly hromadnû, úfiady práce upozoràují na to, Ïe nejãastûji dostávají zamûstnanci v povûdi ve stfiedních a mal ch firmách. Hromadné propou tûní se t ká nejv e patnácti procent z evidovan ch uchazeãû. Jak je vidût, hromadné propou tûní tvofií ve skuteãnosti jen malou ãást pohybu na trhu práce, uvedl fieditel Úfiadu práce v Uherském Hradi ti Richard Janíãek.Ve slovácké metropoli uï fie í také sociální dopady. Na úfiad práce do lo o polovinu více exekucí neï loni. Pfied tfiemi lety jsme si vzali hypotéku na dûm. KdyÏ jsem pracoval jako kontrolor jakosti, tak jsem si patnáct tisíc mohl dovolit splácet. JenÏe firma pfied tfiemi mûsíci skonãila. Dostal jsem sice odstupné, ale novou práci jsem od té doby nena el. Z podpory to neutáhnu. Teì pfiem lím, Ïe dûm prodám. JenÏe i to je dnes také tûïké, fiekl muï z Uherskohradi Èska, kter si nepfiál uvefiejnit jméno. V podobné situaci jsou lidé i v jin ch okresech. Napfiíklad na Pfierovsku uï situace dochází tak daleko, Ïe do hry vstupují exekutofii. Exekutorsk úfiad v Pfierovû vykonal v prvním pololetí uï víc neï estnáct tisíc exekucí. To je o edesát procent víc neï za stejné období loàského roku. editelé úfiadû práce také upozoràují na to, Ïe kromû vysokého poãtu nezamûstnan ch bojují zamûstnanci také s v bûrem nov ch pracovních míst. Loni ke konci ãervna jsme evidovali celkem 1328 hlá en ch voln ch pracovních míst a letos pouh ch 292. Pfied rokem na jedno pracovní místo pfiipadali tfii uchazeãi o zamûstnání a letos osmadvacet, upozornila Hana Klug Sittová z Úfiadu práce v umperku. Úbytek pracovních míst registrují i personální agentury. Podle nich je letos o ãtyfiicet procent ménû nabídek pracovních pozic. Na inzeráty odpovídá oproti loàskému roku o tfiicet procent více zájemcû, fiíká Jaroslav Macnar, marketingov fieditel pracovního portálu Monster.cz. Podle nûj mají anci uspût zejména informatici, finanãní poradci, bankéfii a stále také obchodníci, doktofii a sestry. Veronika Hrdá Nejohroženější profese? Obráběč, servírka, řidič, zámečník a nekvalifikovaní 8 % 4,1 % 14,2 % 6,8 % 7,5 % 3,7 % 13,5 % 9,6 % 12 % 8,3 % 10,2 % 11,2 % 6 % 13,8 % 9,2 % 8,7 % 5 % 11,4 % 7,4 % 8,6 % Okresy s nejvíce nezaměstnanými červenec Karviná 14,6 % ( lidí) 2. Šumperk 14,2 % (8 716 lidí) 3. Bruntál 13,8 % (7 429 lidí) 4. Hodonín 13,5 % ( lidí) 5. Nový Jičín 12,1 % (9 616 lidí) Zdroj: portal.mpsv.cz 9,6 % 7 % 12,1 % 5 % 11,4 % 6,3 % 11,6 % 8,3 % 14,6 % 11,8 % 9,1 % 6 % KROMĚŘÍŽ KromûfiíÏsk okres patfií mezi ty, které byly zasaïeny více hospodáfiskou krizí z dûvodu pfievaïujícího automobilového a dfievozpracujícího prûmyslu. Firmy z dûvodu poklesu zakázek propou tí své pracovníky, ktefií pracovali v jedné firmû tfieba i od vyuãení a ti potom tûïko hledají uplatnûní v jiném oboru. BRNO-MĚSTO Brno a Jihomoravsk kraj neustále pfiitahují nové investice, protoïe nabízejí dobrou dopravní infrastrukturu. Je zde také dostateãné zastoupení univerzit. Zmínûné faktory mû vedou k optimismu. Negativní v voj samozfiejmû nelze vylouãit, pokud v ak nastane, nebudou dopady urãitû tak silné jako v regionech, které jsou pro investory ménû atraktivní. CIZINCI NEJSOU PROBLÉM V moravsk ch okresech úfiady nezaznamenávají váïnûj í problémy s agenturními cizinci, ktefií pfii li o práci. Za poslední pûl rok se jich poãet o nûkolik stovek sníïil. Podniky uï totiï cizince z tfietích zemí nezamûstnají. A oni pak ani nedostanou povolení k pobytu. Napfiíklad v okrese Uherské Hradi tû pracovalo loni v ãervenci 457 osob z neevropsk ch státû. Letos jich evidovali 239. Na úfiad práce v Novém Jiãínû za lou agentury kaïd t den pfiibliïnû deset ukonãení ãi nenastoupení do zamûstnání. PfiestoÏe problémy nefie í ani v Ostravû, úfiedníci zpfiísnili kontroly. REKVALIFIKACE: SLOŽITÉ VYPISOVÁNÍ TENDRŮ Úfiady si ale stûïují na komplikované vypisování zakázek na poskytovatele kurzû. KvÛli tomu nemûïou otevfiít tolik kurzû, kolik potfiebují. PfiestoÏe mají stovky zájemcû, musí je odmítat kvûli tomu, Ïe musí dodrïovat komplikované postupy na vypisování tendrû. V leto ním roce jsme rekvalifikovali pouze 68uchazeãÛ, pfiedev ím v oblasti poãítaãové gramotnosti a sociálních sluïeb. Je to proto, Ïe od leto ního roku jsme povinni provádût v bûr dodavatelû bûïn ch rekvalifikaãních kurzû v reïimu zákona o vefiejn ch zakázkách, upozornil fieditel úfiadu práce v KromûfiíÏi Karel Smí ek. HITEM JSOU POČÍTAČE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Lidé, ktefií pfiijdou o práci, mají nejãastûji zájem o kurzy, kde se nauãí pracovat s poãítaãem a rûzn mi softwary. Stále populární jsou i dûlnické kurzy, jako je obsluha vysokozdviïn ch vozíkû nebo obsluha a sefiizování CNC strojû. Nezamûstnaní zaãínají mít zájem i o dfiíve nepopulární kurzy v oblasti sociální péãe. âesko totiï stárne. Seniofii budou tak stále ãastûji potfiebovat sluïby peãovatelû. Dal ím tahákem jsou fiidiãské prûkazy pro nákladní vozy, úãetní ãi podnikatelské kurzy. BohuÏel je ale nyní minimum pracovních míst, a proto absolventi stejnû nemají anci se uplatnit, fiekl fieditel Úfiadu práce v Tfiebíãi Vojtûch Vymûtal. (hrd) VSETÍN Nejvy í míru nezamûstnanosti vykazuje subregion Karolinka a k ãinila 15,3 procent. Naopak dlouhodobû nejniï í míru nezamûstnanosti má tradiãnû Vala skomezifiíãsko. Tam evidujeme 8,64procentní nezamûstnanost. Nejvíce problematickou skupinou na Úfiadu práce ve Vsetínû obecnû zûstávají nadále dlouhodobû evidovaní uchazeãi. OLOMOUC Co dodat? MÛÏeme fiíci slovy klasika: Situace je váïná, nikoliv v ak zoufalá. Poãet uchazeãû se bûhem pûl roku zv il o témûfi ãtyfii a pûl tisíce osob. CoÏ je více neï edesáti procentní nav ení. Jedná se o extrémní nárûst nezamûstnanosti i pfii porovnání s ostatními okresy.

3 ZÁŘÍ 2009 STRANA 3 ROZHOVOR Světlík: Když jsou dobré časy, je to vždycky katastrofa OSTRAVSKÁ STROJÍRENSKÁ SKUPINA VÍTKOVICE PRACUJE, JAKO BY ŽÁDNÁ RECESE ANI NEBYLA. NAOPAK. DÁL ROZVÍJÍ SVÉ PRODUKTY. Dokonãení ze strany 1 To je úplnû jiná strategie, neï kterou mûl stát v roce Ten chtûl jednotlivé firmy rozprodat. Ano. Dodnes to nechápu. Nám se tehdy podafiilo zmûnit vládní usnesení. PfiestoÏe jsme vûdûli, Ïe Vítkovice mûly tehdy po klinické smrti, vûfiili jsme, Ïe to dokáïeme zmûnit. Dnes vidíme, Ïe se nám to podafiilo. KdyÏ jste zaãínali, mûli jste docela detailní plán, jak budete Vítkovice rozvíjet. S ãím jste v tom plánu nepoãítali? Byl jsem pfiekvapen z toho, jak byl rozsah problému. Na druhou stranu i jak je rozsah moïností. My jsme v roce 2003 pfiedpokládali, Ïe zastaralost strojû je jeden a pûl miliardy. Pak se ukázalo, Ïe je to deset miliard. Museli jsme se proto pustit do krokû, jak m byl prodej slévárny. Pak uï jsme rozvíjeli pouze vûci, které mûly potenciál. Auta na CNG nejsou politický problém. Je to byznys KaÏd by si tenkrát myslel, Ïe prodáte nejztrátovûj í podnik - Vítkovice strojírenství. Vy jste ho naopak dokázal za pûl roku dostat z pûlmiliardové ztráty do plusu. Tenkrát mnû kaïd fiíkal: Je pfiirozené, Ïe huèafii musí dotovat strojafie. Mnû se ale velmi zamlouval krok, kter udûlal stát je tû pfied na ím pfiíchodem. Odprodal hutní divizi (dne ní Evraz Vítkovice pozn.red.). To spoléhání na to, Ïe se kluci ve strojírnách nemusí moc snaïit, protoïe to za nû ho i v hutích vyválcují, najednou skonãilo. Najednou se zaãali spoléhat sami na sebe. Na nás pak bylo pfiesvûdãit zamûstnance, Ïe je potfieba podnikat a vydûlávat. Vysvûtlit jim, Ïe sice jdeme do rizika, ale Ïe toto riziko je fiiditelné. Nezastírám, Ïe nám v tomto plánu pomohl i hospodáfisk boom, kter jsme vyuïili. Na druhou stranu jsme ale také cel zisk zpátky investovali. Nakonec sedm miliard investic za pût let je pûkn v sledek. DÛvûfiujete vládnímu prohlá ení, které fiíká, Ïe do deseti let tady bude v âesku jezdit deset procent aut na stlaãen zemní plyn CNG? To je ten problém, jak âe i pfiem lejí. To, o ãem mluvíte, je interní úvaha Evropské unie. A teì pfiichází druh krok: Nûkdo musí jít a takov plán odpracovat. A urãitû to nebude stát. Jeho úlohou je tento projekt podporovat. Nemusí jej fie it. Nastoupit musí podnikatelská sféra. Scénáfie, Ïe jsme se v takov ch otázkách spoléhali na stát, uï jsme tady mûli. Proto, kdyï jsem tohle sly el, tak jsem si uvûdomil, Ïe je potfieba vzít situaci do sv ch rukou. A taková je realita. Jestli do roku 2020 nebudou jezdit auta na CNG, tak to bude i moje zklamání. Nebudu se klebit a fiíkat, Ïe jsou politici patní. Jaké podmínky by to podle vás mûly b t? Tfieba rotovné. To je ideální záleïitost pro zavádûní nov ch technologií jako je CNG. Doufám, Ïe pokud bude rotovné, tak se podafií prosadit zv hodnûní pro ekologické produkty, jako je zemní plyn. My si musíme uvûdomit, Ïe to není jen o podpofie státu, ale je to o normálním byznysu. MÛj názor je ten, Ïe v echny ekologické aktivity, které vytahují peníze ze státní kasy, jsou patné. V echno ekologické by mûlo b t v zásadû ekonomické. Proto jsem tolik proti bezbfiehému spou tûní fotovoltaick ch ãi vûtrn ch elektráren. Nechápu, kde je logika toho, Ïe sluneãní energie stojí dvanáctinásobek bûïné elektfiiny. Co pro Vítkovice Machinery Group znamená byznys nazvan Green technology? Máme tfii pilífie: ãistírny odpadních vod, bioplynové stanice a plnící stanice CNG. âistiãky odpadních VÍTKOVICE V ČÍSLECH 6931 zaměstnanců pracuje ve firmě Vítkovice, a. s., a jejích devatenácti dceřiných společnostech. 18,4 miliardy korun takové jsou konsolidované tržby VÍTKOVICE HOLDING, a. s. 747 miliónů korun to je konsolidovaný zisk VÍTKOVICE HOLDING, a. s. vod produkují kal, kter je jeden ze vstupû do bioplynov ch stanic. V bioplynov ch stanicích se vyrábí bioplyn, kter se vyãistí a pfies plnicí stanici tankuje jako CNG do vozidel. Jak vyuïíváte bioplyn dnes? VyuÏíváme ho pro vlastní spotfiebu. âást jde na teplo, ãást do elektfiiny. Do budoucna budeme chtít deset procent z tohoto objemu poslat do stanice CNG. Kolik plnicích stanic chcete vybudovat? Do roku 2010 chceme mít detailnû zanalyzovanou âeskou republiku. Chceme spolupracovat spolu s kraji a velk mi mûsty na jednotliv ch studiích. Do roku 2015 bychom chtûli mít vybudovanou základní síè. A pokud jich je dnes nûco kolem tfiiceti, tak my jich budeme chtít postavit 150. Pod hlaviãkou Vítkovice Cylinders, a. s.? Nám je úplnû jedno, zda ji budeme nûkomu dodávat, nebo ji budeme provozovat sami. DÛleÏité je, aby byla v âesku kvalitní síè, která bude motivovat k nákupu aut pohánûn ch stlaãen m plynem. Vy jste také pfiedsedou Národního strojírenského klastru. Jak toto sdruïení mûïe pomoci firmám, které jsou nyní v kritické situaci? KdyÏ jsme oslovovali firmy, aby s námi ly do strojírenského klastru, pfiem leli jsme úplnû stejnû jako v na í firmû. DÛleÏitá byla dlouhodobá strategie. íkali jsme: Ho i, pojìte do toho s námi. Vybudujeme spolu subdodavatelsk fietûzec. Nûktefií z nich fiekli, Ïe mají svého klienta v Nûmecku a nemají dûvod se s nûk m spojovat. A tak tu zaãaly fungovat firmy, a je jich asi pûlka, které se zamûfiily pfiíli monotematicky na jednoho odbûratele. A tam je dnes nejvût í problém. Firmy, které mûly jednoho zásadního odbûratele, jsou teì na ãtyfiiceti procentech toho, co mûly loni. To je vraïedné. No a klastr je teì v situaci, kdy jim taky nedokáïe moc dobfie pomoci. Ta my lenka mûla smysl pro dlouhodobou spolupráci. Samozfiejmû, Ïe za mnou uï pfii li takoví, co chtûli teì hned zakázky. Tak jsem jim fiekl: Fajn. Udûlej mi membránovou stûnu. JenÏe tu on neumí. TakÏe klastr nesplnil va e oãekávání? Tak bych to nefiekl. V souãasné hospodáfiské situaci vidím i jeden pozitivní bod. Firmy se dostaly zpátky na zem a teì zaãne jejich sebereflexe, která je donutí postavit se na více nohou. ProtoÏe, co mûïeme ãekat v budoucnosti? Jen to, Ïe hospodáfiské turbulence budou je tû brutálnûj í. A je dûleïité si uvûdomit, Ïe stejnû jako Ïidliãku nepostavíte na jedné noze, tak nevybudujete firmu na jednom produktu. Firmy se musí postavit na více noh Tfieba se báli, Ïe klastr pod vedením Vítkovic bude spí o konkurenci neï o pomoci. Ale tak to pfiece není. Nûktefií si moïná mysleli, Ïe bychom jim mohli zakázky pfiebrat, ale to je hloupost. My nechceme dûlat do v ech segmentû. Chceme vûci kooperovat. Historie se prostû opakuje. âe i se dokáïou semknout jen ve chvíli, kdy je zle. KdyÏ bylo dobfie, tak to byla vïdycky katastrofa. Na jaké trhy chce skupina Vítkovice Machinery Group expandovat? Zaãali jsme pomûrnû slu nû obchodovat s Ruskem, âínou, JiÏní Koreou, Japonskem, stfiedním v chodem a JiÏní Amerikou. Tam cítím je tû slu n potenciál. Domácí trh je v Polsku a zemích EU. Zamûstnáváme tam patnáct set zamûstnancû. Fungují tam na e tfii v robní firmy a jedna engeneeringová, kterou chceme vyuïít pro projekty CNG. V âeské republice zamûstnávala loni spoleãnost Vítkovice, a.s. témûfi sedm tisíc zamûstnancû. Troufnete si odhadnout, kolik to bude na konci roku? Pod znaãkou Vítkovice Machinery Group pracuje je tû o patnáct set lidí více. Je jasné, Ïe vïdycky budeme redukovat poãet zamûstnancû, ale naopak nové budeme hledat. V nûkter ch provozech jsme propustili asi dvû stû lidí, ale v jin ch zase budeme hledat. Celkov poãet nám dlouhodobû roste. Konec leto ního roku vidím tak plus nebo mínus padesát zamûstnancû. Krize vás nedonutila ani krátit úvazky? Ale to ano. Mûli jsme vypracovan systém, jak postupovat v dobû, kdy se bude hospodáfisk tlak zvy ovat. Nejdfiív jsme dali dovolené, pak neplacená volna, pak ãtyfidenní pracovní t den. Mohli jsme propustit aï patnáct set lidí. Ale nechtûli jsme. Hledat nové schopné lidi v dobû oïivení je pak mnohem nákladnûj í. Fabrika je prostû o lidech, ne o strojích. Vy teì cítíte oïivení? Ano. A je zajímavé, Ïe nejvût í rûstov potenciál je tam, kde historicky nebyl. Teì se nám zaãíná rozvíjet obor ocelov ch konstrukcí. Velmi pfiekvapivû nabrala dal í dech energetika. Naopak nám teì stagnují lodû. JenÏe i tady oãekávám, Ïe se situace obrátí. Ale to jsou cykly, které se dají pfiedvídat. Je ale jasné, Ïe pfii na ich patnácti produktech se nám dafií tuto situaci vybalancovat. Co byste mi odpovûdûl na otfiepanou otázku: Kdy skonãí recese? Já si dokonce myslím, Ïe teì je zdravá situace. Ten extrémní rûst, kter tady byl, nebyl udrïiteln. To nebylo jen o tom, Ïe podnikûm rostl obrat. Rostly také neuvûfiitelnû ceny vstupních surovin, práce a ostatních nákladû. Nemohlo to jinak skonãit. Jediné, co nikdo nepfiedvídal, byla tak obrovská razance poklesu. Îádn strom do nebe neroste. Panika, která nastala, vlastnû krizi vyvolala. Text: Veronika Hrdá Foto: Jifií Sláma Kdo je Ing. Jan Světlík Narodil se 17. srpna Po absolvování Vysoké školy báňské v Ostravě nastoupil v roce 1982 do společnosti VŽKG k.p. jako kovář-lisař, aby absolvoval zapracování, poté přešel do funkce asistenta technologa a prošel mnoha dalšími pozicemi. Od roku 1993 zastával funkci vedoucího nákladového střediska Lahvárna anásledně v roce 1994 byl jmenován ředitelem podnikatelské jednotky 530 VÍTKOVICE Lahvárna. V roce 1999 byla jím řízená společnost privatizována a stoprocentní obchodní podíl ve společnosti VÍTKOVICE Lahvárna, spol. s r.o. zakoupila akciová společnost LAHVÁRNA OSTRAVA, a.s. (od roku 2004 nese název VÍTKOVICE HOLDING a.s.). V roce 2003 přesvědčil vládu o změně záměru rozprodat tehdy krachující VÍTKOVICE, a.s., po jednotlivých divizích. Koupil je za více než 400 milionů korun. Dnes je předsedou představenstva a generálním ředitelem ziskové společnosti VÍTKOVICE, a.s. a šéfem ziskové skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, kam vedle privatizovaných VÍTKOVIC patří dalších bezmála třicet firem. Je ženatý. V České republice a především v domovské Ostravě je známý jako milovník, sběratel a mecenáš výtvarného umění, u kterého relaxuje. Od převzetí strojírenských VÍTKOVIC usiluje o oživení Národní kulturní památky vysoké pece Vítkovic, kterou od státu musel koupit společně s podnikem. Co je to Vítkovice Machinery Group (VÍTKOVICE MACHINERY GROUP ) Společnost Vítkovice založil v roce 1828 olomoucký arcibiskup Rudolf. Firma prošla bouřlivým rozmachem a stala se silnou hutní a strojírenskou společností. Ve druhé polovině devatenáctého století jsou Vítkovice spojovány s významným vídeňským bankéřským rodem Rothschildů. V meziválečném období byla vybudována síť prodejních kanceláří a obchodních zastoupení po celém světě. Po válce zajišťoval národní podnik dodávky pro obnovu československého průmyslu a stavby mostů. Od roku 1979 byly Vítkovice oborovým podnikem, později koncernem, ke kterému patřilo šest tuzemských strojírenských závodů. Akciová společnost VÍTKOVICE byla zřízena v únoru Organizace podniku se neustále přetvářela, vznikaly dceřiné společnosti a řada z nich byla privatizována. V únoru 2003 vláda rozhodla, že má být privatizována celá zbývající společnost VÍTKOVICE, a. s. Koupila ji LAHVÁRNA OSTRAVA, a. s. (nynější VÍTKOVICE HOLDING, a. s.). Tu vedl současný majitel Vítkovic Jan Světlík. Firmy ze skupiny VÍTKOVICE HOLDING i privatizované VÍTKOVICE a jejich dcery nesou od loňska sjednocující marketingovou značku VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.

4 ZÁŘÍ 2009 STRANA 4 SVĚ T PODNIKATELŮ AKTUÁLNĚ ČTYŘI MILIARDY DO NEMOVITOSTÍ Od poãátku záfií aï do konce bfiezna pfií tího roku mohou firmy v ech velikostí i samosprávné celky posílat Ïádosti o podporu z evropského dotaãního programu Nemovitosti agentufie CzechInvest. Program nabízí 4 miliardy korun na spolufinancování pfiípravy, v stavby, rozvoje i regenerace podnikatelsk ch nemovitostí, vãetnû související infrastruktury. Podpofiit je moïné i uhrazení ãásti kupní ceny nemovitosti a odstranûní nevyuïiteln ch staveb. Program Nemovitosti podnikatele podporuje pfii rekonstrukci nevyhovujících ãi v stavbû nov ch objektû vhodn ch k podnikání ve zpracovatelském prûmyslu a v oblasti strategick ch sluïeb ãi technologick ch center, vysvûtluje Alexandra Rudy arová, generální fieditelka agentury Czech- Invest. NOVÉ NÁDRAŽÍ: NÁKUPNÍ CENTRUM Brno Krajsk úfiad Jihomoravského kraje schválil v stavbu nákupnûzábavného centra Aupark Brno. Centrum bude situované v lokalitû plánovaného JiÏního Centra v blízkosti budoucí hlavní Ïelezniãní stanice a autobusové stanice Zvonafika. S v stavbou by se mûlo zaãít v prûbûhu pfií tího roku, dokonãení plánuje investor na rok TvÛrcem konceptu tfiípodlaïního objektu je svûtoznám ateliér Benoy z Velké Británie. Samotn projekt uï dále rozvíjí domácí architektonická kanceláfi Arch.Design. LIDOVÁ STAVBA ROKU V KOMNI KomÀa (Zlínsko) Uznání Zlínského kraje Lidová stavba roku obdrïí v polovinû leto - ního záfií obec KomÀa. Ocenûní získala vesnice za mimofiádnû zdafiilou obnovu tamûj í usedlosti. Renovované stavení se pouïívá pfiedev ím pro kulturnûspoleãenské akce, pfiedná ky a v stavy. Stavení v Komni soutûïilo napfiíklad s opravenou kaplí svaté Marie v Medlovicích nebo se zvonicí v Lopeníku. Kraj vyhla oval soutûï podruhé. KomÀa obdr- Ïela pfiíspûvek padesát tisíc korun. NEZAMĚSTNANÍ UKLÍZEJÍ ZLÍN Zlín KdyÏ uï máme tolik nezamûstnan ch, tak budeme mít alespoà ãisté ulice. Tak by se dal popsat plán mûsta Zlín. To zapojilo do vefiejné sluïby dlouhodobû nezamûstnané. Od poloviny ãervence zde pracuje skupina asi ãtrnácti lidí. Dlouhodobû nezamûstnan ch eviduje ale Zlín více neï 120 lidí. Zapojení do projektu mûsta je pro nû nezamûstnané jen jedna z mála moïností, jak si pfiivydûlat k existenãnímu minimu. To letos ãiní 2020 korun. Magistrát zamûstnal také pfiedáka, kter na skupinu dohlíïí. Firmy: Chybí vymahatelnost práva V DOBĚ KRIZE SE RADUJÍ TY FIRMY, KTERÉ MAJÍ NASMLOUVANÉ DLOUHODOBÉ ZAKÁZKY. PODNIKY BY OCENILY VÍCE STÁTNÍCH POBÍDEK A UVOLNĚNÍ ÚVĚRŮ OD BANK. Chybí jim lep í vyhatelnost práva. Vypl vá to z prûzkumu Moravského hospodáfiství, ve kterém redakce oslovila sto v znamn ch moravsk ch firem, pfiedev ím z oboru strojírenství, stavebnictví a lehkého prûmyslu. PrÛzkum ukázal, Ïe hospodáfiská recese není jen mediální bublinou. Obraty vût iny firem se skuteãnû propadly. Rozptyl je od pûti do sedmdesáti procent. Zakázky poklesly firmám nejãastûji o tfiicet aï ãtyfiicet procent. Ze dne na den byly zastaveny investiãní akce ze strany nûmeck ch zákazníkû a stornovány projekty v automobilovém prûmyslu, fiíká fieditel spoleãnosti ATX Bohuslav Vránek. JEŠTĚ PŘED ROKEM CHTĚLA FIRMA MULTIDISPLAY V HRANICÍCH VYRÁBĚT TISÍCE TELEVIZORŮ. TEĎ JE VŠAK VŠECHNO JINAK. DO TŘÍ LET BY JE MOHLY VYSTŘÍDAT HRANOLKY. Karel Pospí ilík z ekonomického portálu Finance.cz nevidí za propadem nûkter ch firem pouze orientaci na jednoho odbûratele. Problém podle nûj mûïe b t i v krátkodob ch zakázkách. Jeho slova potvrzuje i jednatel strojírenské firmy Kool Petr Váchal: Krize na í spoleãnost zatím neovlivàuje. Pro leto ní rok máme dostatek zakázek k dosaïení plánovaného obratu. Dobíhají zakázky nasmlouvané pfied zaãátkem krize. ada spoleãností se rozhodla proti krizi bojovat sníïením poãtu sv ch zamûstnacû, ru ením jejich zamûstaneck ch v hod a zastavením spolupráce s externími pracovníky. âást sv ch zamûstnancû tak propustilo více neï padesát procent dotazovan ch firem. Nûktefií manaïefii v ak vidí za krizí i urãitá pozitiva. Souãasné nepfiíznivé klima nám umoïàuje vybírat si ty nejkvalitnûj í dodavatele a kvalifikovanûj í pracovní sílu na v ech úrovních od dûlnick ch profesí po nejvy í management. Koneãnû je cítit, Ïe si lidé váïí své stávající práce. Pfiedchozí stav v tomto smûru nebyl vûbec zdrav, tvrdí generální fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva PSJ Franti ek Vaculík. Hranice Z Moravy udûláme hranolkovou velmoc. Takov je vzkaz holandsko-amerického hranolkového impéria Lamb Weston vedení hranické radnice. Pokud by se alespoà ãásteãnû splnily jejich plány, zpracovala by nová továrna více neï tfii sta tisíc tun brambor za rok. Tedy polovinu toho, kolik ãe tí zemûdûlci dnes vypûstují pro konzumenty. K projektu se zatím nebudeme vyjadfiovat. Je tû je pfiíli brzy, uvedl zástupce spoleãnosti Lamb Weston Radek i ma. Na jednání s hranick mi radními byl v ak sdílnûj í. Podle plánu, kter pfiedloïil, by továrna mohla v areálu b valého v robce televizorû LG Philips vyrûst uï za tfii roky. Ve zku ebním provozu by mohla b t v roce 2015, na pln v kon by pak jela o dva roky pozdûji. Tahákem je kvalitní půda Spoleãnost plánuje zamûstnat pfies dvû stû lidí. Zakázky by putovaly také zemûdûlcûm. Hranická prûmyslová zóna a kvalitní zemûdûlská pûda jsou pro nû nejvût ím tahákem, uvedl starosta Hranic Miroslav Wildner. Zprůzkumu Moravského hospodářství vyplývá: K propuštění svých zaměstnanců se uchýlilo Úbytek zakázek v letošním roce Nižší daně a snížení zdravotního a sociálního pojištění by uvítalo Pro zlepšení platební morálky a vytvoření lepších podmínek pro vymahatelnost práva je Lepší nabídku úvěrů ze strany bank by ocenilo Pro zvýšení státních zakázek je Pro zavedení eura je Nové uplatnění na trhu hledá Asi ãtvrtina dotazovan ch firem se shoduje na tom, Ïe by od státu uvítaly niï í danû a sníïení zdravotního a sociálního poji tûní, tfietina se domnívá, Ïe by mûl stát podporovat více státních zakázek. Cesta sniïování sociálního poji - tûní je zcela jistû dobrá, ale u státních zakázech si firmy musí uvûdomit, Ïe je dfiíve ãi pozdûji budou muset zaplatit na daních. Tfieba v horizontu deseti let, varuje ekonom Pospí ilík. Firmy by spí e mûli vymyslet, jak se na trhu novû uplatnit, dodává. Hledáme další možnosti podnikání Podle nûj by ale investor neobsadil prázdné prostory po spoleãnosti Multidisplay, ale postavil by zcela novou továrnu na plo e dvanácti hektarû, vãetnû ãistírny odpadních vod. Chtûjí investovat dvû a pûl miliardy. Poãítají také s tím, Ïe by zemûdûlcûm pofiídili stroje a sadbu. Hranolky potfiebují speciální odrûdy, prozradil Wildner. Pro moravské zemûdûlce by to znamenalo obrat k lep ímu. Leto ní v kupní ceny brambor totiï ãasto neodpovídají nákladûm, které zemûdûlci mají. Brambory se tak sázejí na men í plo e. Loni byly brambory Více jak 50 procent firem Nejčastěji mezi 30 až 40 procenty Více než 25 procent firem 12 procent firem 16 procent firem Více než 33 procent společností 4 procenta firem 7 procent firem V prûzku Moravského hospodáfitví se ukázalo, Ïe touto cestou se jiï vydává sedm procent dotazovan ch spoleãností. Hledáme dal í moïnosti nejen v prodeji a opravách nákladních vozidel, uvedla Magda Grómanová ze spoleãenosti Hagemann, které letos poklesly zakázky o dvacet procent. PfiibliÏnû dvanáct procent firem se shoduje na tom, Ïe je tfieba zlep it platební morálku a stát by mûl zkvalitnit pfiíslu ná právní opatfiení. Spoleãnosti by pomohlo mimo jiné zlep- ení vymahatelnosti práva. Trvání prûmûrného obchodního soudního sporu je tfii aï pût let, stûïuje si napfiíklad fieditel firmy Dendera Petr Zatloukal. Asi ãtyfii procenta firem by uvítala zavedení eura. Stejné procento spoleãností fie í krizi expandovaním na v chodní trhy a myslí si, Ïe by mûl stát export více podpofiit. Podle Pospí ilíka by ale v tuto chvíli bylo zavedení eura v hodné maximálnû pro exportní firmy. Rozkolísaná situace by mohla po kodit i men í firmy orientované pouze na domácí trh, vysvûtlil Pospí- ilík. Nabídku více úvûrû ze strany bank by pak ocenilo více neï estnáct procent dotazovan ch spoleãností. Pfiístup bankovního sektoru je alarmující pokud se firmû dafií, banky se pfiedbíhají v nabídce rûzn ch produktû. Pokud je ale firma v krizi a je tfieba poskytnout provozní úvûry, tak v raznû ztrátové firmû Ïádná banka nepûjãí coï je paradoxní, popsala své zku enosti Romana paãková ze spoleãnosti Minerva Boskovice. Alice Dvofiáková V Česku je čtyřikrát levnější pracovní síla PRACOVNÍK V ČESKU STOJÍ PRŮMYSLOVOU FIRMU ČTYŘIKRÁT MÉNĚ NEŽ ZAMĚSTANANEC V ZÁPADNÍM NĚMECKU I pfiesto uï investory âeská republika tolik neláká. Na Slovensku, Polsku ãi Maìarsku je totiï pracovní síla levnûj í. Zatímco v Belgii firma zaplatí lidem za hodinu práce v prûmûru 36 eur, v âesku se jedná o ãástku kolem 8,80 eur. V Rumunsku pfiijde hodina práce firmu na 3,50 eura, v Bulharsku dokonce jenom na dvû eura. âísla vypl vají z anal zy, kterou zvefiejnil Ústav pro hospodáfisk v zkum v Kolínû nad R nem. âesko je stále atraktivní pro ty firmy, kter m záleïí pfii v robû na setinû milimetru. Napfiíklad pro v robce prûmyslov ch turbín je âesko stále levné. V srpnu nejvíce klesla mzda zamûstnancûm v odvûtví tûïba a dob vání. PrÛmûrnû vydûlávají korun. Nejménû vydûlávají pracovníci v pohostinství. PrÛmûrná mzda ãiní korun. Republikov prûmûr je korun. Alice Dvofiáková V Hranicích se budou místo televizí vyrábět hranolky vysazené na tfiiceti tisíci hektarech. Letos jsme jich vysadili o tisíc ménû. Taková továrna by nám velmi pomohla, fiekl tajemník Ústfiedního bramboráfiského svazu Josef Králíãek. Loni sklidili zemûdûlci témûfi milion tun brambor. est set z toho bylo urãeno ke konzumaci, potvrdil poradce prezidenta Agrární komory Jan Záhorka. Pokud by se spoleãnost Lamb Weston nakonec pro Hranice rozhodla, trvalo by vedení mûsta na nûkolika podmínkách. Musí pfiesnû dodrïovat dopravní trasy a vybudovat ãistírnu odpadních vod. Chceme mít také jistotu, Ïe provoz nijak neovlivní Ïivotní prostfiedí Hranic, fiekl Wildner. PrÛmyslová zóna v Hranicích byla otevfiená 11. záfií 2001 pro nizozemského investora Royal Philips Electronics. Závod LG.Philips v Hranicích musel kvûli krachu své matefiské spoleãnosti LG.Philips Displays Holding v roce 2006 zastavit v robu. Je tû v loni nov nájemce Multidisplay chtûl roz ífiit v robu obrazovek a nabrat nové zamûstnance. Letos na jafie ale oznámil, Ïe v Hranicích se uï Ïádné televize vyrábût nebudou. Veronika Hrdá AKTUÁLNĚ ČESKO ČERPÁ NA STO PROCENT âeská republika vyãerpala z fondû Evropské unie za období témûfi 42 miliard korun, coï pfiedstavuje skoro sto procent z celkového moïného objemu ãerpání, kter byl z evropsk ch fondû k dispozici. Pomocí penûz z evropsk ch fondû se napfiíklad vytvofiilo 22 tisíc pracovních míst, vystavûlo a opravilo 447 kilometrû silnic a dálnic, 45 kilometrû Ïeleznic. Odborníci zmodernizovali nebo postavili tfiicet nov ch ãistiãek odpadních vod a napojili postupnû na kanalizace edesát tisíc domácností. V souãasném programovém období je k dispozici celkem 682 miliard korun. JiÏ v této chvíli má âr schváleno pfies dvanáct tisíc projektû v hodnotû témûfi 139 miliard korun. Proplaceno bylo zatím 23,6 miliard korun. KŘIŽOVATKA TŘÍ MOŘÍ DO 20 LET? Bfieclav Od poloviny fiíjna bude v Bfieclavi k vidûní v stava KfiiÏovatka tfií mofií. Jejím úkolem bude informovat o plánovaném vodním koridoru mezi Dunajem, Odrou a Labe. V stava se koná v dobû, kdy se projekt posouvá do roviny mezinárodního jednání s okolními státy a Evropskou komisí o jeho v stavbû. Koridor by mûl slouïit napfiíklad k udrïení vyrovnané vodohospodáfiské bilance a pfiispût k ochranû pfied povodnûmi, vyuïití obnoviteln ch zdrojû a k revitalizaci krajiny. Velk dûraz kladou navrhovatelé také na pfiepravu strategick ch surovin, pfiedev ím ropy a plynu. DÛleÏitou roli by hrálo i zv - ení zamûstnanosti a podpora turistického ruchu. Zástupci kraje se budou stavbu snaïit prosadit v pfií tím programovacím období po roce Samotná stavba by pak trvala dvacet aï pûtadvacet let, uvedl radní Jihomoravského kraje Jaroslav Pospí il. BRUNTÁL ZNÁ PŘÁNÍ SVÝCH OBYVATEL Bruntál Lidí, ktefií jsou spokojeni se Ïivotem v Bruntále, je v raznû více neï tûch nespokojen ch. Kromû sníïení nezamûstnanosti by chtûli zdej í obyvatelé po magistrátu vût í rozvoj zdravotnictví, podporu drobného a stfiedního podnikání a bytovou v stavbu. Zmínûná fakta vypl vají z nové sociodemografické studie. Studii chtûjí zastupitelé vyuïít pfiedev ím jako podklad pro dal í práci s rozvojovou strategií mûsta. NOVÁ CYKLOSTEZKA V BOHUMÍNĚ Bohumín Po nové pfies tfii kilometry dlouhé obousmûrné cyklostezce budou moci jiï pfií tí rok jezdit cyklisté v centru Bohumína. Mûstu se na její vybudování podafiilo získat témûfi tfiináctimilionovou dotaci z evropsk ch fondû. Náklady na její v stavbu jsou pfiitom ãtrnáct a pûl milionu korun. Cyklostezku chce mûsto zaãít stavût v bfieznu.

5 ZÁŘÍ 2009 STRANA 5 PROCHÁZKA VÍTKOVICEMI Z ocelového města se stane nablýskaný klenot PODÍVEJTE SE NA JEDNY Z POSLEDNÍCH UNIKÁTNÍCH POHLEDŮ NA REZAVÉ OCELOVÉ MĚSTO. DO TŘÍ LET Z NĚJ BUDE NABLÝSKANÝ KLENOT. Ostrava-Vítkovice PfiestoÏe konstrukce hutních vûïí jsou i po desetiletích masivní, nikdy nevíte, kdy na vás spadne kousek rezavého prachu, nebo kdy lápnete do blátivé kaluïe. UÏ za tfii roky se tento stav má zmûnit. Spoleãnost Vítkovice se dohodla s památkáfii, mûstem Ostrava a krajsk m úfiadem. Cíl: Opravit národní kulturní památku tak, aby se stala centrem kulturního, spoleãenského a akademického dûní v Ostravû. Projekt poãítá s opravou tfií památek: plynojemu (foto 2), ústfiedny (foto 3) a vysoké vûïe ãíslo 1 (foto 1). Plány pfiitom nejsou vûbec skromné. Hradní architekt Josef Pleskot pojal pfiedûlání gigantického plynojemu na kongresové centrum jako antick amfiteátr. Stfiechu nechá vysunout tak, aby byl prostor uvnitfi vysok tfiicet metrû. âást ocelového plá tû vymûní za sklo. Do kongresového sálu si sedne patnáct set lidí. Centrum vzdûlání a vûdy vznikne v souãasné energetické ústfiednû. Architekti Helena a Václav Zemánkovi proto chtûjí, aby zde zûstal industriální duch. Moderní prvky zde budou doplàovat obfií kola s dmychadly. Relativnû nejménû zmûn ãeká vysokou pec ãíslo 1. Ta by i v budoucnu mûla co nejvíce pfiipomínat poslední odpich v záfií Fota: Jifií Sláma INZERCE

6 ZÁŘÍ 2009 STRANA 6 INZERCE KB Municip MoravHosp 268x374.indd :24:55

7 ZÁŘÍ 2009 RHK BRNO STRANA 7 KOMERČ NÍ PREZENTACE Obchodní jednání na míru PO DVOU ÚSPĚŠNÝCH ROČNÍCÍCH MEZINÁRODNÍHO STROJÍRENSKÉHO VELETRHU (MSV) SE DO BRNA OPĚT VRACÍ MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ SETKÁNÍ FIREM POŘÁDANÉ V RÁMCI KONCEPTU B2FAIR (BUSINESS TO FAIRS). TENTOKRÁT PŘI PŘÍLEŽITOSTI KONÁNÍ MEZINÁRODNÍHO VELETRHU WOOD-TEC Brno Nejen dfievozpracující podniky tak mohou vyuïít protikrizového programu RHK Brno. Podporujeme nejen udrïování stávajících obchodních vztahû, ale i vytváfiení nov ch. V rámci veletrhu WOOD-TEC 2009 tak mohou firmy navázat kontakty s partnery, které si pfiedem vyberou do svého individuálního harmonogramu schûzek. V minul ch dvou letech se bûhem tohoto projektu v Brnû se li zástupci více neï 300 firem z patnácti zemí a probûhlo pfies 2000 obchodních jednání, zmi- Àuje Petr Bajer, fieditel Regionální hospodáfiské komory Brno, která setkání organizuje. Jak zdûraz- Àuje, projekt b2fair pfiiná í maximální efekt pfii minimálních nákladech. Spojuje v hody veletrïní prezentace a matchmakingu. Firma neãeká pasivnû na stánku, kdo si jí v imne, ale sama si vybere partnery, se kter mi chce jednat, a my jí je zajistíme. Koncepce b2fair se zrodila na velk ch specializovan ch veletrzích v západní Evropû s cílem zintenzivnit moïnosti vytváfiení nov ch obchodních vztahû. Obchodní salón RHK Brno Firmy si ji rychle oblíbily a její vysokou efektivitu potvrzuje více neï 75 procent úãastníkû. Vítají ji jak vystavovatelé, tak náv tûvníci veletrhû, kter m etfií ãas a náklady spojené s vyhledáním vhodn ch partnerû k jednání. Akce b2fair WOOD-TEC 2009 probûhne ve dnech 21. a 22. fiíjna v pavilonu F a na stáncích zaregistrovan ch vystavovatelû, více informací vãetnû on-line pfiihlá ky brzy naleznete na nebo mûïete kontaktovat pfiímo organizátory akce, kontaktní osoba: Oto Hrdliãka, tel: , Co je Regionální hospodářská komora Brno? Protikrizová opatření RHK Brno pro firmy 1. Poradenské centrum POMOC ZDARMA A IHNED konzultační místo pro návštěvníky komory front office zastoupení Asociace manažerek a podnikatelek, Hospodářské komory ČR, CzechTrade, Informačních míst pro podnikatele, Mediačního řízení, Rozhodčího soudu, atd. 2. Bezplatná právní pomoc Help linka telefonická linka Informační místa pro podnikatele externí poradce 2x měsíčně (návrh JUDr. Horák, JUDr. Slavet) on-line pomoc na webu prolink na poradce telefonické požadavky směřujte na kontaktní osobu Informačního místa pro podnikatele bezprostřední kontakt se členy komory, poskytujeme poradenství pro firmy, a to v Brně, Blansku a Boskovicích 3. Propagace vzájemných výhod Členové pro členy ZLEVNĚNÍ VSTUPŮ kampaň na vzájemný obchod za zvýhodněných podmínek mezi členy inečleny aktivní oslovení firem s možností nabídky 4. Podnikatelská setkání NOVÉ KONTAKTY nové zakázky uspořádání 2 PS do konce roku doplnění o workshop o získávání zakázek z veřejných zdrojů a kde hledat příležitosti k zakázkám, jak řešit aktuální potřeby 5. Zapojení do mezinárodní kontaktní sítě B2B platforem NOVÉ ZAKÁZKY navazování nových a udržování stávajících kontaktů smluvní základ komora provozovatel členové pro členy napojení firem prostřednictví elektronického systému e-poptávky, AXIS4Info, HBI,. zvýhodněná účast na zahraničních veletrzích RHK Brno je nestátní nezisková organizace založená dle zákona o komorách. Tvoří ji její členové, kterých je nyní téměř 700, a ti jsou také jejími hlavními zákazníky. Mezi nimi jsou zastoupeny firmy různé velikosti i podnikatelského zaměření. RHK Brno je jednou z největších hospodářských komor v České republice. V současné době máme pracoviště v Brně, Blansku a Boskovicích. PŘEHLED ZAJÍMAVÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ DO KONCE ROKU: Praktický marketing (nejen) pro podnikatele základy marketingu u umění se prodat Analýza a optimalizace financování podniku optimalizace fin. prostředků v době krize Snídaně s obchodní němčinou rodilý mluvčí 6x pro pokročilé Podnikání bez dlužníků zajímavý seminář pro ty, kteří chtějí předejít dlužníkům Jak získat nové zakázky seminář důležitý nejen v době krize prosinec Účetní uzávěrka pro podnikatele, kteří chtějí pomoci při účetnictví Více info na nebo se obraťte na tel , Mgr. Věra Zborovská HLEDÁTE KVALITNÍ A LEVNÉ ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE? Více než 120 dotovaných akcí, kurzů a seminářů ročně, vzdělávání pro management, strategické řízení malých a středních firem, hodnotový management a marketing MSP. Pořádáme školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás i Vašich zaměstnanců. Snažíme se také pružně reagovat na aktuální ekonomickou situaci v ČR i ve světě. V roce 2008 jsme uspořádali 157 kurzů súčastí více jak 3300 vyškolených zaměstnanců a 2 vícedenní školící kurzy. RHK BRNO NENÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE, JE MNOHEM VÍC: Hledáte NOVÉ ZAKÁZKY? b2fair na základě profilu Vaší firmy Vás budeme prezentovat, pozveme Vám potenciální partnery a zákazníky a domluvíme Vám jednání během 11. mezinárodního veletrhu strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl WOOD-TEC 2009 v Brně. Konference Nové zakázky konference zaměřená na získání nových zakázek pro podnikatele. Chcete získat PENÍZE Z FONDŮ EU? Zkušenosti se získáváním dotací z fondů EU. Poskytli jsme konzultace pro 1196 firem s celkovou dotací přes 500 mil. Kč Chcete LOBOVAT za své projekty? Zastoupení před orgány státní správy, možnost připomínkovat zákony či absolvovat jednaní s vedením města, kraje. Chcete se účastnit prestižních SETKÁVÁNÍ PODNIKATELŮ? Potkávání podnikatelů a významných osobností na Podnikatelských setkáních v atraktivních lokalitách V roce 2008 jsme uspořádali 3 podnikatelské setkání, 2 kontaktní dny a 4oborové setkání, na kterých se potkalo více jak 680 podnikatelů z celé ČR 6. Semináře zaměřené na chování firmy v době recese MINIMALIZACE ZTRÁT hodnocení pracovníků propouštění cash flow management vyhodnocení zdraví firmy (ZA) obchodní dovednosti 7. Obchodní mise do zemí podle zájmu firem ZAHRANIČNÍ ZAKÁZKY výsledky Leeds spolupráce s JMK i s městem Brnem do zemí méně postižených recesí poradenství pro přesun dodavatelských kapacit do zemí s nižší cenou pracovní síly ve spolupráci s CzechTrade 8. Posouzení bonity/ finanční situace obchodních partnerů OVĚŘENÍ PARTNERŮ zveřejných zdrojů zdrojová analýza na vyžádání, vč. návrhů na zlepšení ekonomiky firmy 9. Poradenství pro začínající podnikatele NOVÍ PODNIKATELÉ kurz Start pro začínající podnikatele doplňující poradenství v začátku podnikání asistence při splnění zákonných náležitostí 10.Bankovní sekce/pool ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ komunikační platforma bank a firem na místní úrovni místní bankovní sekce na hledání zdrojového financování a financování nadějných projektů 11. Evropské fondy EU FONDY poradenské dny balíčková nabídka poradenských firem prostřednictvím RHK projektové žádosti KDE NÁS NAJDETE? Regionální hospodářská komora Brno Výstaviště 1 /areál BVV tel.: Brno fax: Oborová setkání firem a univerzit INOVACE A APLIKOVANÝ VÝZKUM spolupráce s VUT, transfer technologií klastrová spolupráce firem zapojení do velkých projektů (Ceitec) V Brně dne / Zpracovala RHK Brno

STROJÍRENSKÝ BOOM: investice za dvaačtyřicet miliard

STROJÍRENSKÝ BOOM: investice za dvaačtyřicet miliard REGIONÁLNÍ INFORMACE ZÁŘÍ 2008 HLAVNÍ TÉMA STROJÍRENSTVÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ZAOSTŘENO NA ELEKTRONICKÉ DATOVÉ SCHRÁNKY Strojírenství na Moravě a ve Slezsku Využití zavřeného dolu vhavířově 4 Metropolitní

Více

Smíření v Brně: Starostové budou jednotní

Smíření v Brně: Starostové budou jednotní HLAVNÍ TÉMA UDÁLOI ROKU 00 REGIONÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY PROSIC 00 ZAOŘENO NA MĚSKÉ FIRMY Vánoční dárek pro Vás Rozhovor s ředitelem Čepra 0 Nová Karolina zase obživne Smíření v Brně: Starostové budou

Více

Veřejná logistická centra? Zatím jen návrhy

Veřejná logistická centra? Zatím jen návrhy REGIONÁLNÍ INFORMACE PROSINEC 2008 HLAVNÍ TÉMA DOPRAVA A LOGISTIKA ZAOSTŘENO NA DEVELOPERSKÉ PROJEKTY Rozhovor s hejtmanem Michalem Zahájení výroby aut v Nošovicích Přehled hardware na úřadech Haškem 3

Více

Mýtné pro dodávky: Kraje se obávají zhoršení silnic

Mýtné pro dodávky: Kraje se obávají zhoršení silnic REGIONÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY ČERVENEC 2009 HLAVNÍ TÉMA LOGISTIKA ZAOSTŘENO NA INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Autobusy na plyn Řízení národní dopravy Tipy na víkendové výlety 4 9 12 13 Mýtné pro dodávky:

Více

Třetinu velkých tepláren vlastní města

Třetinu velkých tepláren vlastní města REGIONÁLNÍ INFORMACE ŘÍJEN 2008 HLAVNÍ TÉMA TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKA ZAOSTŘENO NA BANKOVNICTVÍ ČEZ chce postavit horkovod Kam za vínem Vliv světové krize na české banky z Dukovan 9 10 11 12 Třetinu velkých

Více

Krize: Skončí dobrý byznys s odpadky?

Krize: Skončí dobrý byznys s odpadky? REGIONÁLNÍ INFORMACE ÚNOR 2009 HLAVNÍ TÉMA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZAOSTŘENO NA VELETRHY, KONFERENCE A SEMINÁŘE Rozhovor s hejtmanem Zlínského kraje Přehled nejdůležitějších akcí v regionech O datových schránkách

Více

Klesá spotřeba elektřiny. Energetici investují dál.

Klesá spotřeba elektřiny. Energetici investují dál. REGIONÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY ČERVEN 2009 HLAVNÍ TÉMA ENERGETIKA ZAOSTŘENO NA ARCHITEKTURU Kde skončí jaderný odpad? 4 Tomáš Sedláček a Jan Vejmělek 8 9 Stavby roku 2008 10 11 Klesá spotřeba elektřiny.

Více

Okresní města přišla o tři miliardy korun

Okresní města přišla o tři miliardy korun REGIONÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY LISTOPAD 2009 HLAVNÍ TÉMA FINANCE ZAOSTŘENO NA ENERGETICKÉ ÚSPORY Pasivní domy 8 9 Rozhovor se Zdeňkem Zajíčkem 10 Extreme Golf CUP Moravského hospodářství 14 Obce: Stejné

Více

e-revoluce začala. Malé obce jsou nespokojené

e-revoluce začala. Malé obce jsou nespokojené REGIONÁLNÍ INFORMACE BŘEZEN 2009 HLAVNÍ TÉMA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE STÁTNÍ SPRÁVĚ ZAOSTŘENO NA OPUŠTĚNÉ AREÁLY V dubnu se uskuteční konference @ebrno.cz Přehled Top brownfieldů na Moravě Rozhovor s

Více

Rok 2010: Noční můra pro stovku obcí

Rok 2010: Noční můra pro stovku obcí REGIONÁLNÍ INFORMACE DUBEN 2009 HLAVNÍ TÉMA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ZAOSTŘENO NA VZDĚLÁVÁNÍ Jak jsou na tom malé obce s kanalizací? Vše o programu Zelená úsporám Přehled vzdělávání pro zaměstnané 4 7 12 14

Více

Recept na využití dotačních programů

Recept na využití dotačních programů REGIONÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY DUBEN 2008 HLAVNÍ TÉMA VYDÁNÍ STAVEBNICTVÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DOTAČNÍ PROGRAMY Stavebnictví napříč regiony 4 5 Smutné plochy oživly 6 PRÁVNÍ PORADNA Jak zadat stavební zakázku

Více

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 19/2004. Ročník VI. Vyšlo 29. 10. 2004 Cena 8 Kč. V rámci volební kampanû Jana Zieglera nav tívil R mafiov europoslanec

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 19/2004. Ročník VI. Vyšlo 29. 10. 2004 Cena 8 Kč. V rámci volební kampanû Jana Zieglera nav tívil R mafiov europoslanec RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 19/2004 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VI. Vyšlo 29. 10. 2004 Cena 8 Kč V rámci volební kampanû Jana Zieglera nav tívil R mafiov europoslanec Vladimír Îelezn Podveãer autorského

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

04/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. BISTRA V NOVÉM STRAVA ZA VOLANTEM NOVÉ âerpací STANICE

04/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. BISTRA V NOVÉM STRAVA ZA VOLANTEM NOVÉ âerpací STANICE 04/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele BISTRA V NOVÉM STRAVA ZA VOLANTEM NOVÉ âerpací STANICE OBSAH 03 aktualita Aral otevfiel dvû nové ãerpací stanice 04 mix 05

Více

G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví Na náv tûvû ve Fr dku-místku

G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví Na náv tûvû ve Fr dku-místku 9 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a www.lesycr.cz roãník 12 2006 G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP 2/2002 SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Editorial 3 O ãem se mluví 4 Anketa 11 Fakta, dokumenty... 14 Pohledy na vûc 27 Akademické statû 34 Studentské práce

Více

Kariérové poradenství pro Ïivot

Kariérové poradenství pro Ïivot str. 1 P. F.ART Studio Brno, Tel./fax: (05) 57 14 42, E-mail: studio@pfart.com Kariérové poradenství pro Ïivot Poradenská metoda budoucnosti Päivi Nilsson, Pehr Åkerblom Pfieklad: Národní informaãní stfiedisko

Více

První ãást obchvatu Sokolova fini uje

První ãást obchvatu Sokolova fini uje ãíslo 7-8/2007, roãník 12 V sledky tûïby uhlí za ãervenec 2007 Na velkolomu Jifií bylo v ãervenci vytûïeno 357,3 tisíc tun uhlí, na divizi DruÏba to bylo 149,7 tisíc tun uhlí. Za obû divize ãinila celková

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

MARTIN KOCOUREK. Life &Style. Charta. Import V VOZ KNOW HOW. Práce v zahraniãí. Akãní plán zemûdûlcû

MARTIN KOCOUREK. Life &Style. Charta. Import V VOZ KNOW HOW. Práce v zahraniãí. Akãní plán zemûdûlcû Cover final EZ111 hrbet 3mm-jr:NEW 3/11/11 7:42 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis X. ROâNÍK â. 1/2011 PODNIKÁNÍ Práce v zahraniãí Mění se podmínky na německém pracovním trhu Akãní

Více

SOCIÁLNÍ DRUÎSTVO A PODNIK VE T ETÍM TISÍCILETÍ (II)

SOCIÁLNÍ DRUÎSTVO A PODNIK VE T ETÍM TISÍCILETÍ (II) SOCIÁLNÍ DRUÎSTVO A PODNIK VE T ETÍM TISÍCILETÍ (II) KNIHOVNIâKA PROJEKTU PODNIKÁNÍ V SOCIÁLNÍ EKONOMICE 10 +Miroslav Brázdil, Franti ek ujan, Vojtûch Beck, Hana Sta ãáková, Vlastimil Mikulá ek, Katefiina

Více

Horník. Ostraváci chtûjí zpátky pod zem. Pokofiili est let star rekord. Cíl: Stát se svûtovou firmou! DNES V HORNÍKU

Horník. Ostraváci chtûjí zpátky pod zem. Pokofiili est let star rekord. Cíl: Stát se svûtovou firmou! DNES V HORNÍKU Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 24. ledna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 4 Cíl: Stát se svûtovou firmou! OKD, a.s. WWW.OKD.CZ strana 4 DNES V HORNÍKU Milí ãtenáfii Horníka Firma odmûní

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû Na setkání podnikatelû

Více

STÁHNùTE SI NOVOU APLIKACI KAPESNÍHO SOMMELIÉRA PRO IPHONE (str. 8)

STÁHNùTE SI NOVOU APLIKACI KAPESNÍHO SOMMELIÉRA PRO IPHONE (str. 8) Noviny pro pfiíznivce softwarov ch fie ení vydávané spoleãností CCV Informaãní systémy ãíslo 1/2012 roãník 4 MALOOBCHODNÍ SÍË TEMPO ZRYCHLUJE LOGISTIKU (str. 4) STÁHNùTE SI NOVOU APLIKACI KAPESNÍHO SOMMELIÉRA

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2004. Ročník VI. Vyšlo 25. 6. 2004 Cena 8 Kč. Námûstkynû hejtmana Jaroslava Wenigerová nav tívila r mafiovské

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2004. Ročník VI. Vyšlo 25. 6. 2004 Cena 8 Kč. Námûstkynû hejtmana Jaroslava Wenigerová nav tívila r mafiovské RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2004 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VI. Vyšlo 25. 6. 2004 Cena 8 Kč Námûstkynû hejtmana Jaroslava Wenigerová nav tívila r mafiovské uãili tû David Kupka vítûz âeského poháru

Více