SLAVNÁ TRADICE POKRAâUJE V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLAVNÁ TRADICE POKRAâUJE V"

Transkript

1 Kvûten / 2008 SDRUÎENÍ RODÁKÒ A P ÁTEL CHODSKA A PO UMAVÍ PSOHLAVCI V PRAZE SLAVNÁ TRADICE POKRAâUJE V ryze ãeskou krojovanou národní slavnost se zmûnil ná 72. po umavsk vûneãek nejstar í akce svého druhu v Praze. Zaplnûn Národní dûm v prûbûhu slavnostního zahájení rozkvetl pestrou paletou chodsk ch krojû a pochod Sláva Chodsku v podání dechové hudby Horalky odstartoval pûlhodinové úvodní dûjství nejreprezentativnûj- ího chodského plesu. Krojovaní pfii- li do hlavního sálu Národního domu v dlouhém prûvodu. Vpfiedu ly dívky, Ïeny stfiedního vûku i babiãky v tûïk ch obfiadn ch krojích a spolu s mal mi dûtmi vytvofiili jak si obraz stfiídání generací, kde ti nejmlad í jsou zárukou pokraãování v nastoupené cestû Vyvrcholením slavnostního zahájení bylo upevnûní pamûtní stuhy Folklorního sdruïení âeské republiky na historick prapor praïsk ch PsohlavcÛ pfiedsedou FoS ZdeÀkem P enicou. Pfiedseda na eho SdruÏení rodákû a pfiátel Chodska a Po umaví Psohlavci v Praze Dr. Václav Kupilík podûkoval za toto ocenûní a mimo jiné fiekl: Vnímáme tuto poctu jako podûkování generacím na ich pfiedchûdcû i jako ocenûní na í dosavadní práce. Uji Èuji vás, váïení pfiítomní, Ïe slavnou tradici pofiádání Po umavsk ch vûneãkû budeme rozvíjet i v dne ní sloïité dobû, která zájmov m krajansk m sdruïením vûbec nepfieje. Bûhem veãera, kter natáãela âeská televize, se skvûle pfiedstavil postfiekovsk národopisn soubor, muïsk sbor Haltravan z Klenãí a dal í zpûváci a muzikanti horního Chodska. Líbilo se i vystoupení praïsk ch HanákÛ a potlesk sklidily také dûti ze souboru Kytice. Ve víru tance za doprovodu v borné Horalky a ve vedlej ím Arbesovû sále Posádkové hudby Praha se ocitly stovky úãastníkû vûneãku. Pohodová nálada pokraãovala i dlouho po pûlnoci. ZÛstaÀ tu s námi, muziko ãeská zpívali a koleãka roztáãeli krojovaní i dal í taneãníci na parketu, kdyï se 72. po umavsk vûneãek ch lil ke svému závûru. Veselo s dudáky bylo i v dal ích, pfiekrásnû zrestaurovan ch prostorách Národního domu. Interiéry tohoto sto let starého svatostánku praïské kultury zdobila v stava obrazû umavy malífie ZdeÀka Pape e. V ichni si pfii li na své. Jednûm chutnaly ãerstvé bofiické chodské koláãe, druzí obdivovali pestrost a krásu chodsk ch krojû, tfietí zase v tombole vystavenou chodskou keramiku a dal í se vûnovali pfieváïnû zpûvu a tanci. Mezi plesov mi celebritami, úãinkujícími ani náv tûvníky se nena el snad jedin, kdo by nebyl uchvácen skvûlou atmosférou tohoto nejreprezentativnûj ích chodského plesu. Z krásné, ryze ãeské národní slavnosti, kterou Po umavsk vûneãek nepochybnû byl, si kromû hezk ch záïitkû hosté odná eli také 150 hodnotn ch cen z tomboly. * * * Pfií tí Po umavsk vûneãek se uskuteãní v sobotu 14. února 2009 opût v praïském Národním domû na Smíchovû. Foto: Jan Naidr ml. 1

2 Úspû n 72. po umavsk vûneãek Dvûma desítkami snímkû si pfiipomeàme neopakovatelnou atmosféru chodského reprezentaãního plesu v praïském Národním domû. Bûhem slavnostního zahájení pfiipnul pfiedseda Folklorního sdruïení âr Zdenûk P enica pamûtní stuhu na historick prapor pofiádajícího SdruÏení rodákû a pfiátel Chodska a Po umaví Psohlavci v Praze jako projev díkû za rozvoj velké folklorní tradice v na em hlavním mûstû. Úspû n 72. po umavsk vûneãek se uskuteãnil v zaplnûném hlavním a Arbesovû sále. V prûbûhu veãera se pfiedstavil skvûl postfiekovsk národopisn soubor se sv mi sólisty, muïsk pûveck sbor Haltravan z Klenãí, pûvkynû sboru Cansonietta z DomaÏlic, dûtsk folklorní soubor Kytice a v okénku hostû praï tí Hanáci. K tanci a poslechu hrála znamenitû dechová hudba Horalka i taneãní orchestr Posádkové hudby Praha. PfiipomeÀme, Ïe tradiãní Po umavské vûneãky jsou nejstar í folklorní akcí svého druhu v Praze. Václav Kupilík Nezapomenutelné okamžiky slavnostního zahájení Všechny přítomné vítá předseda Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví Psohlavci v Praze Dr. Václav Kupilík Večerem provázel místopředseda pražských Psohlavců pro kulturu Dr. Karel Vraný Praporečníci a čestné stráže historických symbolů pražského pořádajícího sdružení a Postřekova Zpěvem, hudbou a tancem vítali krojovaní u vchodu do Národního domu účastníky Věnečku 2

3 objektivy fotoaparátû Historický okamžik: předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica připevňuje stuhu na historický prapor pořádajícího sdružení Na Věnečcích jsou tradičně přítomni i poslanci obou komor Parlamentu ČR, zvolení za region západních Čech, zejména Chodska a Šumavy. Zleva člen výboru a dudák Dr. Ing. Rostislav Panoš, poslankyně Mgr. Marcela Merinová, poslanec a bývalý starosta Domažlic Jan Látka a předseda Sdružení Dr. Václav Kupilík Postřekovští předvedli skvělé vystoupení Čelo průvodu se připravuje k slavnostnímu nástupu V okénku hostů vystoupili s choreograficky zajímavým programem pražští Hanáci Věneček byl i jedinečnou přehlídkou krásy chodských krojů 3

4 Předseda FoS Zdeněk Pšenice děkuje z pódia Národního domu předsedovi a celému výboru Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví v Praze za jejich neobyčejně záslužnou práci Sólo pro krojované Defilé krojovaných při slavnostním zahájení K tanci a poslechu hrála perfektně dechová hudba Horalka Postřekovský prapor opět po létech v Národním domě Slavnostního zahájení se zúčastňují krojovaní všech věkových kategorií 4

5 Zájmu se těšila prodejní výstava obrazů Šumavy malíře Z. Papeše Místopředseda Sdružení Ing. Josef Aulík (vpravo) předává ceny šťastným výhercům. Tombola je každoročně jeho doménou. Pomáhá mu s ní pokladní Jaruška Kučerová. Chodské písničky zazněly i ve vedlejším Arbesově sále Na plesové hosty čekalo v tombole 150 příjemných překvapení Děvčatům z Chodska to nejen náramně slušelo, ale i krásně zpívalo Znamenitá dudácká muzika postřekovského souboru Z vystoupení dětského souboru Kytice 5

6 Dal í z velk ch poct SdruÏení má od roku 1939 svûj prapor, jehoï svûcení Nûmci zakázali. Vysvûcení se tedy mohl doãkat aï po válce ve Kdyni ãervna 1946 probo tem âeskobudûjovické diecéze Msgrem K. Boãkem. Matkou praporu je Dr. A. Boãková, manïelka tehdej ího náãelníka hlavního tábu armádního generála Bohumila Boãka ( ). Tento pfiíslu ník ãs. legií velel v letech hraniãáfiskému praporu v DomaÏlicích. V únoru 1940 ode el do Francie a v letech byl pfiednostou 1. odboru MNO v Lond nû, pozdûji se stal velitelem 1. ãs. samostatné brigády v SSSR a zástupcem 1. ãs. armádního sboru v SSSR. Protektorem slavnosti svûcení praporu byl velvyslanec v Rakousku Franti ek Bofiek Dohalsk, rodák z Pfiívozce u DomaÏlic, potomek starobylého ãeského lechtického rodu Dohalsk ch. Vojenské pfiehlídce, kterou slavnost svûcení vyvrcholila, byl pfiítomen sborov velitel generál K. Kutlva r v zastoupení náãelníka hlavního tábu generála Boãka. Kmotrami praporu jsou Ïeny chodsk ch obcí. Prapor, jako symbol PsohlavcÛ v Praze, pfiejali krajané pfii ustavující valné hromadû novû vzniklého SdruÏení rodákû a pfiátel Chodska a Po umaví Psohlavci v Praze, jakoïto pfiímého a právního nástupce spolku Psohlavci. Na tomto zásadním, pfielomovém a pro krajany tak v znamném jednání bylo zvoleno pfiedstavenstvo, v bor i potfiebné komise. Od té doby je prapor symbolem pokraãování jejich slavné tradice. V roce 2000 se v boru (díky pfiispûní jejího ãlena Jana Naidra) podafiilo léty a neodborn m skladováním za l prapor odbornû zrestaurovat, aby se zase zaskvûl v celé své kráse. Finanãnû nákladná odborná apretace praporu v restaurátorsk ch ateliérech se podafiila a prapor mohou kaïdoroãnû vidût úãastníci slavnostního zahájení Po umavsk ch vûneãkû. Prapor doplàují stuhy: stfiíbfiitá s ãerven m nápisem V JEDNOTù CHODSKA SÍLA, rudá s bíl m nápisem NA STRÁÎI V BRÁNù V ERUBSKÉ, modrá s bíl mi nápisy CO CHOD TO âech a na rubu KHUNOVÁ, ILHÁNKOVÁ, PACHLOVÁ Z téhoï roku je rudá stuha s bíl m nápisem BRA TE NA- E PRÁVO a na druhé stranû KMOTRY CHODSK CH VESNIC. Na bílé stuze je rudû vy it nápis STRÁÎN DUCH PSO- HLAVCÒ VÁS PROVÁZEJ a z druhé strany DR. ANNA BOâKOVÁ Nûkolik dal ích pestr ch stuh je s fragmenty chodsk ch v ivek. Pfii slavnostním zahájení jubilejního 70. po umavského vûneãku, kter se konal pod zá titou a za úãasti premiéra âeské republiky, pfiipjal domaïlick starosta Jan Látka na historick prapor Stuha od Folklorního sdružení ČR Stuha od města Domažlice Historický prapor se stuhami s praporečníkem A. Sokolem Archivní snímek zachycuje slavnost svěcení praporu na náměstí ve Kdyni v roce 1946 praïsk ch PsohlavcÛ dal í stuhu. Na lícové stranû je na bordovém sametovém podkladu vy it zlatav nápis 70. PO UMAVSK VùNEâEK, ozdobn ornament a ve spodní ãásti datum Na rubové stranû na modrobílém podkladu stojí zlatû vy it text: JAKO OBROVSKÉ PODùKOVÁNÍ ZA VYNIKA- JÍCÍ PROPAGACI CHODSKA MùSTO DOMAÎLICE. Ve spodní ãásti je vy it znak mûsta DomaÏlice. Dal í velké pocty se SdruÏení rodákû a pfiátel Chodska a Po umaví Psohlavci v Praze dostalo pfii slavnostním zahájení 72. po umavského vûneãku. Na historick prapor, za potlesku zaplnûného Národního domu a pfied televizními kamerami, pfiipjal dal í stuhu tentokrát pfiedseda Folklorního sdruïení âeské republiky Zdenûk P enica. Zatímco lícovou stranu zdobí na bordovém sametu zlatav letopoãet 2008 a 72. PO UMAVSK VùNEâEK, vy it v tvarn prvek a datum , na rubu stuhy nahofie je modfie vy it znak FoS âr a pod ním zlatû na 19 fiádcích poãetní pfiipomínka 412 folklorních souborû, 55 folklorních festivalû, 17 regionálních sdruïení a v ãet nejvût ích akcí FoS âr. Îerì praporu je soustruïena ze dfieva (dvoudílná) s jemn m kováním a je zakonãena chromovou hlavicí ãakanu. Praporeãníkem je v posledním desetiletí ãlen v boru Antonín Sokol (ãlen v boru, rodák z Chodova) a ãestnou stráï s ãakany tvofií bratfii Kovafiíkové (alternativnû J. Peãen ). /Kup/ 6

7 Stanuli jsme na Pradûdu aneb zpráva o na em dal ím úspû ném zájezdu Vkvûtnu se uskuteãnil zájezd SdruÏení rodákû Chodska a Po umaví Psohlavci v Praze do oblasti JeseníkÛ. Zájezd pfiipravil místopfiedseda SdruÏení Ing. Josef Aulík a na- e pfiítelkynû Jaru ka Kuãerová. Organizace zájezdu byla opût vynikající a tak nás ãekal pfiíjemnû proïit víkend se spoustou zajímavostí ze souãasnosti i historie tohoto regionu. Ubytování bylo zaji tûno v hotelu Kamzík ve Vrbnû pod Pradûdem, kde jsme vyuïili i celkem velmi pûkn hotelov bazén. ProtoÏe se jedná o velmi zajímavou lokalitu, dovolím si jen poznámku na adresu hotelov ch sluïeb, kdy obsluha byla pfiekvapena, Ïe autobus pln turistû bude mít zájem o stravování hned po pfiíjezdu a nabídka jídel byla velmi skromná, coï je mimochodem obecnû velká bolest ãeského hotelnictví mimo velká mûsta. V sobotu, hned po dobré snídani, jsme brzy ráno vyrazili autobusem na Ovãárnu pod Pradûdem, kam vede jen úzká horská silniãka, která má jednosmûrn stfiídající se provoz, ale tím, Ïe jsme byli první, mûli jsme cestu na Ovãárnu ihned volnou. Poãasí nádherné a proto i procházka z Ovãárny nahoru k vyhlídkové vû- Ïi na bájné hofie Pradûdu do v ky 1491 m nad mofiem byla kouzelná. Mnozí pfiátelé po pfiíchodu k vûïi vystoupali v tahem i do vyhlídky, odkud byl nádhern pohled do velmi zvlá tní horské krajiny jesenick ch vrcholû a údolí, ale i na vzdálenûj í Králick SnûÏník, Orlické hory, Krkono e ãi Beskydy. Na e dal í cesta smûfiovala k lázeàskému mûsteãku Karlova Studánka, kde jsme zhlédli krásné historické stavby, velké parky a pfiekrásn horsk vodopád. Po cestû k Jeskyni na Pomezí nám pfiítel Josef Aulík zabezpeãil obûd v krásném stylovém Parkhotelu. Jeskynû na Pomezí v nadmofiské v ce cca 520 m n. m. byla v roce 1965 vyhlá ena za Národní pfiírodní památku na území Jesenick kras. Jedná se o nejrozsáhlej í jeskynní systém vytvofien v krystalick ch vápencích v âr. Z 1000 m chodeb je náv tûvníkûm zpfiístupnûna trasa o 530 m. Kromû pfiekrásn ch vápencov ch útvarû jsme zahlédli i netop ry. Po pfiíjemném ochlazení v jeskyni jsme se vydali k dal í Národní pfiírodní rezervaci Rejvíz, tvofiené rozsáhl m komplexem ra elinn ch luk v prostoru mezi Mal m a Velk m mechov m jezírkem. Velmi zajímavou souãástí této pfiírodní rezervace je i stylová restaurace s unikátními vyfiezávan mi Ïidlemi jejichï opûrátka pfiipomínají lidské tváfie. Po velmi dobré veãefii v hotelu Kamzík následoval pfiíjemn veãer s hudbou i se zpûvem za doprovodu dud na eho pfiítele Dr. Ing. Rostislava Pano e. Na eho v letu se zúãastnila i Dr. Fassatiová, pfiedstavitelka praïsk ch KlatovanÛ, která nám sdûlila své pfiíjemné pocity z v letu i jeho organizace. Druh den jsme si po pfiíjezdu pro li zámeckou zahradu s rozkvetl mi azalkami ve Velk ch Losinech. Zámek je znám z historie zahájením velmi nechvalnû proslul ch procesû s odsuzováním a upalováním ãarodûjnic, coï pfiineslo do zemí Koruny ãeské velk úpadek. Velk m evropsk m unikátem je i Ruãní papírna Velké Losiny, která je jednou z mála ruãních papíren zachovan ch ve svûtû. PrÛvodce nám ukázal nejen historii papírenství v ãesk ch zemích, ale i souãasnou v robu a produkty, které papírna nabízí. Velk m zákazníkem je i Kanceláfi prezidenta âr, vláda, ministerstvo zahraniãí, ale i univerzity, banky a v znamné spoleãnosti. V robky ruãní papír i psací doplàky inkoustová psací pera a peãetidla jsou ale pfiístupné kaïdému zájemci a proto si je kupovali v místní prodejnû i na i pfiátelé. Po obûdû v místní restauraci, zafiízené v loveckém zámeckém stylu, jsme se rozjeli k na í poslední zastávce k zámeckému komplexu v Litomy li, kde dlouhá léta pob val i Bedfiich Smetana. Zámek je opravdu pfiekrásn, má dlouhé arkádové chodby, velmi známé divadélko, které pfied nûkolika lety nav tívil sám panûlsk král. Právû tu probíhala pfiíprava na koncertní vystoupení v rámci hudebního festivalu Smetanova Litomy l. Prohlédli jsme si i nádhernou klá terní zahradu a námûstí. Cestou domû jsme si v autobuse zazpívali chodské písniãky. Na e velké podûkování patfií organizátorûm zájezdu. /RP/ Foto autor a Mgr. Olga Pano ová 7

8 LIDOVÉ LEGENDY Z CHODSKA Proã Chodové milují dudáckou muziku KdyÏ byl po potopû cel svût znovu zalidnûn, pozval si Pán BÛh zástupce jednotliv ch plemen, národû a zemí a podûlil je osobit mi dary. âíàanûm dal píli a skromnost, JaponcÛm vynalézavost, FrancouzÛm arm, AngliãanÛm mlhy a chladnou hlavu, panûlûm b ãí zápasy, MaìarÛm housle a gulá, BavorákÛm ãerné pivo, âechûm ikovné ruce, PraÏanÛm nejkrásnûj í mûsto. KaÏd obdarovan pûknû podûkoval a upaloval domû, ke sv m. Nakonec zbyli u nebeské brány jen dva urostlí junáci v bíl ch erkov ch Ïupanech. A, Chodové, poznal je Pán BÛh a hned se vyptával: Copak se tak drïíte vzadu? Proã jste se nehlásili s ostatními? Chodováci se usmáli: V echno, co jsme potfiebovali, uï jsme dostali z Tv ch svat ch rukou, Pane BoÏe. Chléb ná vezdej í, hezk domov, dost práce, hodné Ïeny, bystré dûti. Co si mûïeme víc pfiát? Pán BÛh pok val hlavou Jsem rád, Ïe jste spokojeni. Pfiece vám ale nûco pfiidám. Pro radost a pro potû ení, a z obláãku svûsil dudy. Tak se nedivte, Ïe Chodové milují dudáckou muziku! Proã se klasy sklánûjí Sedmého dne Stvofiitel odpoãíval a prohlíïel své dílo. Poopravil hvûzdu, zmûnil koryto fieky a sklonil se i k rostlinám, jestli je v echno v pofiádku, jestli nemají je tû nûjaké pfiání. Chtûla bych b t první mezi bylinami! vykfiikla kopfiiva. Já také, já také! hlásil se hned p r a svefiep a koukol, lebeda a ledajak plevel. Jen obiln klas skromnû poprosil: Dej, Pane, aè jsem na svûtû uïiteãn. AÈ jsem k nûãemu platn. BÛh zvedl dlanû. PoÏehnan klas se hned nalil zrním lidem na chleba. KaÏdou minutu je zrno tûï í a tûï í, aï se klas pod tou vahou sklání k zemi. Nereptá, kdepak! V pfiíslibu budoucího chleba dûkuje Hospodinu za poïehnání. Proã je stehlík strakat Ptáci prosili, aby se neli ili jen velikostí a zpûvem, ale také barvou. Máte pravdu, pfiipustil Pán BÛh. Nemusíte b t v ichni jen hnûdo ediví. Svolal andílky a rozkázal, aby se pfiipravili na velké malování ptactva. V urãen den se slétli ptáãci do jednoho a byla jich taková spousta, Ïe andílci nevûdûli do koho se pustit dfiív. Nakonec se milí opefienci pûknû sefiadili, v fiadû pousedali na vûtve a ãekali. Stehlík se na chvíli o íval, poposedal, pfiekládal noïiãky, kfiid lka. To víte, klidnû sedût to je pro takového neposedu ukrutn trest. Vtom zahlédl brouãka. Stehlík vzlétl a zob! uï byl brouk ve volátku. Ptáãek mrkl ãern m okem a jéje! Tamhle je larviãka. Zob! A druhá! Zob! Létal stehlík za kofiistí, pozapomnûl na malování. KdyÏ se koneãnû vrátil, byl strom tich, ptáci pryã a nebe tí malífii skládali prázdné misky a plechovky od barev. A co já? lekl se stehlík. Nic, fiekl andûl. ZÛstane, jak jsi. UÏ nám nezbyly barvy. Stehlíãek se pustil do pláãe. V ichni kamarádi jsou tak krásnû zbarvení, jen on má zûstat jako mudla? Stvofiiteli se drobného zpûváãka zïelelo. Chytil ho a opatrnû s ním povytíral zbytky barev z plechovek a mistiãek. Proto je stehlík mezi ptáky nejvût í parádník. (PROâPOHÁDKY, sepsala Marie Korandová, ilustrace J. L. Jícha, ukázka z knihy.) V zájmu sdělovacích prostředků... Sdûlovací prostfiedky vûnují Po umavsk m vûneãkûm trvale znaãnou pozornost. O pfiípravû a prûbûhu toho leto ního nûkolikrát informoval regionální DomaÏlick deník, praïské i ústfiední sdûlovací prostfiedky, vãetnû rozhlasu a televize. Dokument ze 72. po umavského vûneãku odvysílala ât 2 v sobotu 5. dubna Jaký bude 73. pošumavský věneček? Pro úãastníky Vûneãku opût bude pfiipraven bohat kulturní program. V sobotu 14. února by ve vestibulu Národního domu mûla pfiicházející hosty vítat dudácká muzika z Mrákova spolu s ãleny PraÏského dudáckého sdruïení a dal ími dudáky a muzikanty. Akce se uskuteãní v hlavním a Arbesovû sále Národního domu v Praze na Smíchovû. Pozvání na Vûneãek pfiijal národopisn soubor z Mrákova a dûtsk soubor Mráãek, jeï se publiku pfiedstaví sv mi pásmy. Vûfime, Ïe jejich vystoupení budou stejnû úspû ná, jako letos Postfiekovsk ch. V hlavním sále bude k tanci a poslechu vyhrávat dechová hudba Vrchovanka, která vystfiídá oblíbenou Horalku. Dal í zmûnou bude i soubor, kter tradiãnû vystoupí v okénku hostû. Zatím je jisté, Ïe to bude nûkdo z Moravy. Dokonce je moïné, Ïe pfiijede skvûl reprezentant moravského folklóru Vojensk umûleck soubor Ondrá z Brna. Zájem o vystoupení na Vûneãku má známé harmonikáfiské duo manïelû Pospí ilov ch. Bohatou tombolu, kde nebudou chybût chodské koláãe z Bofiic, keramika z tvûrãí dílny manïelû MojÏí ov ch, cukráfiské skvosty firmy STENA J. Naidra a dal í, ozdobí zájezd do Tuniska. Poprvé se tak v herce vydá díky Vûneãku na sever Afriky s renomovan m touroperátorem cestovní kanceláfií ULYSSES T.R.U.S.T. Praha. BliÏ í informace o 73. po umavském vûneãku budeme v prûbûhu roku zvefiejàovat na na ich internetov ch stránkách: Zpravodaj Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví Psohlavci v Praze, Vondroušova 1154, Praha 6, Redakčně připravil Dr. Václav Kupilík. Neprodejné! 8

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

75 LET POŠUMAVSKÝCH VĚNEČKŮ. 2011 Zvláštní vydání

75 LET POŠUMAVSKÝCH VĚNEČKŮ. 2011 Zvláštní vydání 2011 Zvláštní vydání Zpravodaj 75 LET POŠUMAVSKÝCH VĚNEČKŮ Slavná tradice pořádání Pošumavských věnečků v Praze dospěla do svého 75. pokračování. Do zaplněného Národního domu přišlo 12. února 2011 na šest

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví Psohlavci v Praze

Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví Psohlavci v Praze Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví Psohlavci v Praze XXII. ročník, 2016 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Zpravodaj našeho krajanského sdružení, věnovaný převážně slavné chodské tradici

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Živý venkov tradice a současnost. Popis a fotodokumentace k jednotlivým akcím:

Živý venkov tradice a současnost. Popis a fotodokumentace k jednotlivým akcím: Živý venkov tradice a současnost Popis a fotodokumentace k jednotlivým akcím: Den Země Běchary - 23.4. osvětová akce Projektový den pro žáky základních škol zaměřený na ochranu životního prostředí, třídění

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

* âti: leneberze ** smólandu

* âti: leneberze ** smólandu V celé Lönneberze *, v celém Sma landu **, v celiãkém védsku a kdo ví, moïná na celém svûtû, by se nena lo dítû, které dokázalo vyvést tolik skopiãin jako Emil. To byl ten kluk, co kdysi dávno bydlel na

Více

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková KERAMIKA II figurky Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková Eta Placáková, Marcela Po ustová, Alena Vondru ková Keramika II figurky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz,

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková)

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) OBSAH Úvod 4 Materiály 6 Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) 8 Rozkvetlé vûtviãky 9 Narcisy 11 Chryzantémy 12 RÛÏe 14 Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) 16 Vystfiihované kvûty

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU : DK Vsetín - foyer HLAVNÍ SÁL :

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU : DK Vsetín - foyer HLAVNÍ SÁL : Město Vsetín Dům kultury Vsetín s.r.o. Soubor valašských písní a tanců VSACAN Valašské folklorní sdružení Folklorní sdružení České republiky P R O G R A M REPREZENTAČNÍHO NÍHO VŠEVALAŠSKÉHO BÁLU, POřÁDANÉHO

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska Kapitola I Bezvadn vtip Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska 9 Bezvadn vtip Dneska pfii odpolední pfiestávce nám Jáchym vyprávûl senzaãní fór, kter

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

OBSAH Vûneãky a kytice Materiál a pomûcky Jaro Léto Podzim Zima

OBSAH Vûneãky a kytice Materiál a pomûcky Jaro Léto Podzim Zima OBSAH Vûneãky a kytice 5 Materiál a pomûcky 6 Pfiírodní materiály 6 Základy vûncû 7 PomÛcky a dekoraãní materiál 11 Jaro 12 Vûneãek pro princeznu 12 Léto 14 Vonící vûneãky a voniãky 14 Slavnostní vûnce

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK C 1993 Jakub Zechovský C 1994 Lucie Zápalová gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník práce práce kontakt Hrad Kostomlaty pod Milešovkou - minulost a současnost 1

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Organizačně technické podmínky

Organizačně technické podmínky Občanské sdružení Šumava bez hranic Ukázka připraveného produktu zájezd Za krásami pošumavských hradů a zámků Název zájezdu: Za krásami pošumavských hradů a zámků Druh zájezdu: Třídenní standardní poznávací

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně.

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. Zdroj: http://www.poznejsokolovsko.cz/clanky/z-mest-a-obci/obnoveny-festival-navstiviliformanek--dedecek-i-paral.html Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - Za

Více

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál V. ročník Prosinec 2011 Troskotovický kurýr Hodový speciál Ohlédnutí za Svatováclavskými hody Milí spoluobčané, dovolte, abych se na stránkách speciálního vydání troskotovického Kurýru podělila o velkou

Více

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic Dne ní barokní fasáda kostela je v sledkem pfiestavby z poloviny 18. století. Uvnitfi je hlavní oltáfi namalovan na zdi od Josefa Hagera (1773) s obrazem sv. imona a Judy od Václava Vavfiince Reinera (1731).

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Hned druh den mûla jít Aniãka

Hned druh den mûla jít Aniãka 11 Anička jde do školy a má strach Hned druh den mûla jít Aniãka poprvé do vesnické koly. UÏ od probuzení bylo v echno úplnû jiné neï v Praze. S mámou a s tátou se vïdycky pospíchalo. Tatínek pfied odchodem

Více

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála JAK CÍLEK LÍDU NA EL Franti ek Skála Cilek v8.indd 1 10/18/06 9:51:19 AM edice Modr slon svazek 18 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander,

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

Výstavy. Hudební festivaly. Opera. Výstavy. Opera. Koncerty. Koncerty. Opera. Hudební festivaly Hudební festivaly Koncerty Opera.

Výstavy. Hudební festivaly. Opera. Výstavy. Opera. Koncerty. Koncerty. Opera. Hudební festivaly Hudební festivaly Koncerty Opera. Koncerty Koncerty Opera Koncerty Hudební festivaly Hudební festivaly Koncerty Opera Opera Opera Hudební festivaly Hudební festivaly Opera Koncerty Hudební festivaly Koncerty Opera POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013

Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013 Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013 1. Hudební a estetické vzdělávání mládeže 2013 Na plese Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice vystoupil VUS s krátkým

Více

OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ

OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ 5. - 6. září 2014 OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ Minihistorie trnovských hasičů Časté požáry vedly k zakládání Sborů dobrovolných hasičů (SDH). Roku 1898 zakládají SDH v Krašovicích, společný pro obce Trnová

Více

edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena

edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander, 2006 Petr Nikl, 2006 Illustrations Petr Nikl, 2006 Epilogue Vûra Jirousová,

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Pětiminutové pohádky pro princezny

Pětiminutové pohádky pro princezny Pětiminutové pohádky pro princezny Original title: More 5-Minute Princess Stories Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106

Více

Setkání rodáků a oslava 100. výročí SDH

Setkání rodáků a oslava 100. výročí SDH Setkání rodáků a oslava 100. výročí SDH Významnou událostí roku 2015 v naší obci byla oslava 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů spojená se setkáním rodáků a přátel Nevolic. Celá akce se uskutečnila

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU 7. 1. Perná * Ochutnávka mladých vín * 28. 1. 20.00 Drnholec * Krojový ples * 28. 1. 20.00 Jevišovka * Vinařský ples * 4. 2. 20.00

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VRKOČENÍ NAD SOUTOKEM Mělník 7.-10.6. 2012

VRKOČENÍ NAD SOUTOKEM Mělník 7.-10.6. 2012 VRKOČENÍ NAD SOUTOKEM Mělník 7.-10.6. 2012 Zpráva ze 14. ročníku folklorního festivalu MĚLNICKÝ VRKOČ První polovina měsíce června je na Mělníku vyvrcholením dnů, týdnů a měsíců příprav na folklorní festival.

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 1 NA ÍZENÍ Olomouckého kraje ã. 1/2006 ze dne 29. 6. 2006, kter m se mûní nafiízení Olomouckého kraje ã. 4/2002, kter m se stanoví podmínky

Více

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas je nedílnou součástí každodenního života člověka. Je to čas, v němž

Více

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer Ahoj, holky a kluci, ano, je to tak, v letošním roce slavím své desáté narozeniny.

Více