SLAVNÁ TRADICE POKRAâUJE V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLAVNÁ TRADICE POKRAâUJE V"

Transkript

1 Kvûten / 2008 SDRUÎENÍ RODÁKÒ A P ÁTEL CHODSKA A PO UMAVÍ PSOHLAVCI V PRAZE SLAVNÁ TRADICE POKRAâUJE V ryze ãeskou krojovanou národní slavnost se zmûnil ná 72. po umavsk vûneãek nejstar í akce svého druhu v Praze. Zaplnûn Národní dûm v prûbûhu slavnostního zahájení rozkvetl pestrou paletou chodsk ch krojû a pochod Sláva Chodsku v podání dechové hudby Horalky odstartoval pûlhodinové úvodní dûjství nejreprezentativnûj- ího chodského plesu. Krojovaní pfii- li do hlavního sálu Národního domu v dlouhém prûvodu. Vpfiedu ly dívky, Ïeny stfiedního vûku i babiãky v tûïk ch obfiadn ch krojích a spolu s mal mi dûtmi vytvofiili jak si obraz stfiídání generací, kde ti nejmlad í jsou zárukou pokraãování v nastoupené cestû Vyvrcholením slavnostního zahájení bylo upevnûní pamûtní stuhy Folklorního sdruïení âeské republiky na historick prapor praïsk ch PsohlavcÛ pfiedsedou FoS ZdeÀkem P enicou. Pfiedseda na eho SdruÏení rodákû a pfiátel Chodska a Po umaví Psohlavci v Praze Dr. Václav Kupilík podûkoval za toto ocenûní a mimo jiné fiekl: Vnímáme tuto poctu jako podûkování generacím na ich pfiedchûdcû i jako ocenûní na í dosavadní práce. Uji Èuji vás, váïení pfiítomní, Ïe slavnou tradici pofiádání Po umavsk ch vûneãkû budeme rozvíjet i v dne ní sloïité dobû, která zájmov m krajansk m sdruïením vûbec nepfieje. Bûhem veãera, kter natáãela âeská televize, se skvûle pfiedstavil postfiekovsk národopisn soubor, muïsk sbor Haltravan z Klenãí a dal í zpûváci a muzikanti horního Chodska. Líbilo se i vystoupení praïsk ch HanákÛ a potlesk sklidily také dûti ze souboru Kytice. Ve víru tance za doprovodu v borné Horalky a ve vedlej ím Arbesovû sále Posádkové hudby Praha se ocitly stovky úãastníkû vûneãku. Pohodová nálada pokraãovala i dlouho po pûlnoci. ZÛstaÀ tu s námi, muziko ãeská zpívali a koleãka roztáãeli krojovaní i dal í taneãníci na parketu, kdyï se 72. po umavsk vûneãek ch lil ke svému závûru. Veselo s dudáky bylo i v dal ích, pfiekrásnû zrestaurovan ch prostorách Národního domu. Interiéry tohoto sto let starého svatostánku praïské kultury zdobila v stava obrazû umavy malífie ZdeÀka Pape e. V ichni si pfii li na své. Jednûm chutnaly ãerstvé bofiické chodské koláãe, druzí obdivovali pestrost a krásu chodsk ch krojû, tfietí zase v tombole vystavenou chodskou keramiku a dal í se vûnovali pfieváïnû zpûvu a tanci. Mezi plesov mi celebritami, úãinkujícími ani náv tûvníky se nena el snad jedin, kdo by nebyl uchvácen skvûlou atmosférou tohoto nejreprezentativnûj ích chodského plesu. Z krásné, ryze ãeské národní slavnosti, kterou Po umavsk vûneãek nepochybnû byl, si kromû hezk ch záïitkû hosté odná eli také 150 hodnotn ch cen z tomboly. * * * Pfií tí Po umavsk vûneãek se uskuteãní v sobotu 14. února 2009 opût v praïském Národním domû na Smíchovû. Foto: Jan Naidr ml. 1

2 Úspû n 72. po umavsk vûneãek Dvûma desítkami snímkû si pfiipomeàme neopakovatelnou atmosféru chodského reprezentaãního plesu v praïském Národním domû. Bûhem slavnostního zahájení pfiipnul pfiedseda Folklorního sdruïení âr Zdenûk P enica pamûtní stuhu na historick prapor pofiádajícího SdruÏení rodákû a pfiátel Chodska a Po umaví Psohlavci v Praze jako projev díkû za rozvoj velké folklorní tradice v na em hlavním mûstû. Úspû n 72. po umavsk vûneãek se uskuteãnil v zaplnûném hlavním a Arbesovû sále. V prûbûhu veãera se pfiedstavil skvûl postfiekovsk národopisn soubor se sv mi sólisty, muïsk pûveck sbor Haltravan z Klenãí, pûvkynû sboru Cansonietta z DomaÏlic, dûtsk folklorní soubor Kytice a v okénku hostû praï tí Hanáci. K tanci a poslechu hrála znamenitû dechová hudba Horalka i taneãní orchestr Posádkové hudby Praha. PfiipomeÀme, Ïe tradiãní Po umavské vûneãky jsou nejstar í folklorní akcí svého druhu v Praze. Václav Kupilík Nezapomenutelné okamžiky slavnostního zahájení Všechny přítomné vítá předseda Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví Psohlavci v Praze Dr. Václav Kupilík Večerem provázel místopředseda pražských Psohlavců pro kulturu Dr. Karel Vraný Praporečníci a čestné stráže historických symbolů pražského pořádajícího sdružení a Postřekova Zpěvem, hudbou a tancem vítali krojovaní u vchodu do Národního domu účastníky Věnečku 2

3 objektivy fotoaparátû Historický okamžik: předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica připevňuje stuhu na historický prapor pořádajícího sdružení Na Věnečcích jsou tradičně přítomni i poslanci obou komor Parlamentu ČR, zvolení za region západních Čech, zejména Chodska a Šumavy. Zleva člen výboru a dudák Dr. Ing. Rostislav Panoš, poslankyně Mgr. Marcela Merinová, poslanec a bývalý starosta Domažlic Jan Látka a předseda Sdružení Dr. Václav Kupilík Postřekovští předvedli skvělé vystoupení Čelo průvodu se připravuje k slavnostnímu nástupu V okénku hostů vystoupili s choreograficky zajímavým programem pražští Hanáci Věneček byl i jedinečnou přehlídkou krásy chodských krojů 3

4 Předseda FoS Zdeněk Pšenice děkuje z pódia Národního domu předsedovi a celému výboru Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví v Praze za jejich neobyčejně záslužnou práci Sólo pro krojované Defilé krojovaných při slavnostním zahájení K tanci a poslechu hrála perfektně dechová hudba Horalka Postřekovský prapor opět po létech v Národním domě Slavnostního zahájení se zúčastňují krojovaní všech věkových kategorií 4

5 Zájmu se těšila prodejní výstava obrazů Šumavy malíře Z. Papeše Místopředseda Sdružení Ing. Josef Aulík (vpravo) předává ceny šťastným výhercům. Tombola je každoročně jeho doménou. Pomáhá mu s ní pokladní Jaruška Kučerová. Chodské písničky zazněly i ve vedlejším Arbesově sále Na plesové hosty čekalo v tombole 150 příjemných překvapení Děvčatům z Chodska to nejen náramně slušelo, ale i krásně zpívalo Znamenitá dudácká muzika postřekovského souboru Z vystoupení dětského souboru Kytice 5

6 Dal í z velk ch poct SdruÏení má od roku 1939 svûj prapor, jehoï svûcení Nûmci zakázali. Vysvûcení se tedy mohl doãkat aï po válce ve Kdyni ãervna 1946 probo tem âeskobudûjovické diecéze Msgrem K. Boãkem. Matkou praporu je Dr. A. Boãková, manïelka tehdej ího náãelníka hlavního tábu armádního generála Bohumila Boãka ( ). Tento pfiíslu ník ãs. legií velel v letech hraniãáfiskému praporu v DomaÏlicích. V únoru 1940 ode el do Francie a v letech byl pfiednostou 1. odboru MNO v Lond nû, pozdûji se stal velitelem 1. ãs. samostatné brigády v SSSR a zástupcem 1. ãs. armádního sboru v SSSR. Protektorem slavnosti svûcení praporu byl velvyslanec v Rakousku Franti ek Bofiek Dohalsk, rodák z Pfiívozce u DomaÏlic, potomek starobylého ãeského lechtického rodu Dohalsk ch. Vojenské pfiehlídce, kterou slavnost svûcení vyvrcholila, byl pfiítomen sborov velitel generál K. Kutlva r v zastoupení náãelníka hlavního tábu generála Boãka. Kmotrami praporu jsou Ïeny chodsk ch obcí. Prapor, jako symbol PsohlavcÛ v Praze, pfiejali krajané pfii ustavující valné hromadû novû vzniklého SdruÏení rodákû a pfiátel Chodska a Po umaví Psohlavci v Praze, jakoïto pfiímého a právního nástupce spolku Psohlavci. Na tomto zásadním, pfielomovém a pro krajany tak v znamném jednání bylo zvoleno pfiedstavenstvo, v bor i potfiebné komise. Od té doby je prapor symbolem pokraãování jejich slavné tradice. V roce 2000 se v boru (díky pfiispûní jejího ãlena Jana Naidra) podafiilo léty a neodborn m skladováním za l prapor odbornû zrestaurovat, aby se zase zaskvûl v celé své kráse. Finanãnû nákladná odborná apretace praporu v restaurátorsk ch ateliérech se podafiila a prapor mohou kaïdoroãnû vidût úãastníci slavnostního zahájení Po umavsk ch vûneãkû. Prapor doplàují stuhy: stfiíbfiitá s ãerven m nápisem V JEDNOTù CHODSKA SÍLA, rudá s bíl m nápisem NA STRÁÎI V BRÁNù V ERUBSKÉ, modrá s bíl mi nápisy CO CHOD TO âech a na rubu KHUNOVÁ, ILHÁNKOVÁ, PACHLOVÁ Z téhoï roku je rudá stuha s bíl m nápisem BRA TE NA- E PRÁVO a na druhé stranû KMOTRY CHODSK CH VESNIC. Na bílé stuze je rudû vy it nápis STRÁÎN DUCH PSO- HLAVCÒ VÁS PROVÁZEJ a z druhé strany DR. ANNA BOâKOVÁ Nûkolik dal ích pestr ch stuh je s fragmenty chodsk ch v ivek. Pfii slavnostním zahájení jubilejního 70. po umavského vûneãku, kter se konal pod zá titou a za úãasti premiéra âeské republiky, pfiipjal domaïlick starosta Jan Látka na historick prapor Stuha od Folklorního sdružení ČR Stuha od města Domažlice Historický prapor se stuhami s praporečníkem A. Sokolem Archivní snímek zachycuje slavnost svěcení praporu na náměstí ve Kdyni v roce 1946 praïsk ch PsohlavcÛ dal í stuhu. Na lícové stranû je na bordovém sametovém podkladu vy it zlatav nápis 70. PO UMAVSK VùNEâEK, ozdobn ornament a ve spodní ãásti datum Na rubové stranû na modrobílém podkladu stojí zlatû vy it text: JAKO OBROVSKÉ PODùKOVÁNÍ ZA VYNIKA- JÍCÍ PROPAGACI CHODSKA MùSTO DOMAÎLICE. Ve spodní ãásti je vy it znak mûsta DomaÏlice. Dal í velké pocty se SdruÏení rodákû a pfiátel Chodska a Po umaví Psohlavci v Praze dostalo pfii slavnostním zahájení 72. po umavského vûneãku. Na historick prapor, za potlesku zaplnûného Národního domu a pfied televizními kamerami, pfiipjal dal í stuhu tentokrát pfiedseda Folklorního sdruïení âeské republiky Zdenûk P enica. Zatímco lícovou stranu zdobí na bordovém sametu zlatav letopoãet 2008 a 72. PO UMAVSK VùNEâEK, vy it v tvarn prvek a datum , na rubu stuhy nahofie je modfie vy it znak FoS âr a pod ním zlatû na 19 fiádcích poãetní pfiipomínka 412 folklorních souborû, 55 folklorních festivalû, 17 regionálních sdruïení a v ãet nejvût ích akcí FoS âr. Îerì praporu je soustruïena ze dfieva (dvoudílná) s jemn m kováním a je zakonãena chromovou hlavicí ãakanu. Praporeãníkem je v posledním desetiletí ãlen v boru Antonín Sokol (ãlen v boru, rodák z Chodova) a ãestnou stráï s ãakany tvofií bratfii Kovafiíkové (alternativnû J. Peãen ). /Kup/ 6

7 Stanuli jsme na Pradûdu aneb zpráva o na em dal ím úspû ném zájezdu Vkvûtnu se uskuteãnil zájezd SdruÏení rodákû Chodska a Po umaví Psohlavci v Praze do oblasti JeseníkÛ. Zájezd pfiipravil místopfiedseda SdruÏení Ing. Josef Aulík a na- e pfiítelkynû Jaru ka Kuãerová. Organizace zájezdu byla opût vynikající a tak nás ãekal pfiíjemnû proïit víkend se spoustou zajímavostí ze souãasnosti i historie tohoto regionu. Ubytování bylo zaji tûno v hotelu Kamzík ve Vrbnû pod Pradûdem, kde jsme vyuïili i celkem velmi pûkn hotelov bazén. ProtoÏe se jedná o velmi zajímavou lokalitu, dovolím si jen poznámku na adresu hotelov ch sluïeb, kdy obsluha byla pfiekvapena, Ïe autobus pln turistû bude mít zájem o stravování hned po pfiíjezdu a nabídka jídel byla velmi skromná, coï je mimochodem obecnû velká bolest ãeského hotelnictví mimo velká mûsta. V sobotu, hned po dobré snídani, jsme brzy ráno vyrazili autobusem na Ovãárnu pod Pradûdem, kam vede jen úzká horská silniãka, která má jednosmûrn stfiídající se provoz, ale tím, Ïe jsme byli první, mûli jsme cestu na Ovãárnu ihned volnou. Poãasí nádherné a proto i procházka z Ovãárny nahoru k vyhlídkové vû- Ïi na bájné hofie Pradûdu do v ky 1491 m nad mofiem byla kouzelná. Mnozí pfiátelé po pfiíchodu k vûïi vystoupali v tahem i do vyhlídky, odkud byl nádhern pohled do velmi zvlá tní horské krajiny jesenick ch vrcholû a údolí, ale i na vzdálenûj í Králick SnûÏník, Orlické hory, Krkono e ãi Beskydy. Na e dal í cesta smûfiovala k lázeàskému mûsteãku Karlova Studánka, kde jsme zhlédli krásné historické stavby, velké parky a pfiekrásn horsk vodopád. Po cestû k Jeskyni na Pomezí nám pfiítel Josef Aulík zabezpeãil obûd v krásném stylovém Parkhotelu. Jeskynû na Pomezí v nadmofiské v ce cca 520 m n. m. byla v roce 1965 vyhlá ena za Národní pfiírodní památku na území Jesenick kras. Jedná se o nejrozsáhlej í jeskynní systém vytvofien v krystalick ch vápencích v âr. Z 1000 m chodeb je náv tûvníkûm zpfiístupnûna trasa o 530 m. Kromû pfiekrásn ch vápencov ch útvarû jsme zahlédli i netop ry. Po pfiíjemném ochlazení v jeskyni jsme se vydali k dal í Národní pfiírodní rezervaci Rejvíz, tvofiené rozsáhl m komplexem ra elinn ch luk v prostoru mezi Mal m a Velk m mechov m jezírkem. Velmi zajímavou souãástí této pfiírodní rezervace je i stylová restaurace s unikátními vyfiezávan mi Ïidlemi jejichï opûrátka pfiipomínají lidské tváfie. Po velmi dobré veãefii v hotelu Kamzík následoval pfiíjemn veãer s hudbou i se zpûvem za doprovodu dud na eho pfiítele Dr. Ing. Rostislava Pano e. Na eho v letu se zúãastnila i Dr. Fassatiová, pfiedstavitelka praïsk ch KlatovanÛ, která nám sdûlila své pfiíjemné pocity z v letu i jeho organizace. Druh den jsme si po pfiíjezdu pro li zámeckou zahradu s rozkvetl mi azalkami ve Velk ch Losinech. Zámek je znám z historie zahájením velmi nechvalnû proslul ch procesû s odsuzováním a upalováním ãarodûjnic, coï pfiineslo do zemí Koruny ãeské velk úpadek. Velk m evropsk m unikátem je i Ruãní papírna Velké Losiny, která je jednou z mála ruãních papíren zachovan ch ve svûtû. PrÛvodce nám ukázal nejen historii papírenství v ãesk ch zemích, ale i souãasnou v robu a produkty, které papírna nabízí. Velk m zákazníkem je i Kanceláfi prezidenta âr, vláda, ministerstvo zahraniãí, ale i univerzity, banky a v znamné spoleãnosti. V robky ruãní papír i psací doplàky inkoustová psací pera a peãetidla jsou ale pfiístupné kaïdému zájemci a proto si je kupovali v místní prodejnû i na i pfiátelé. Po obûdû v místní restauraci, zafiízené v loveckém zámeckém stylu, jsme se rozjeli k na í poslední zastávce k zámeckému komplexu v Litomy li, kde dlouhá léta pob val i Bedfiich Smetana. Zámek je opravdu pfiekrásn, má dlouhé arkádové chodby, velmi známé divadélko, které pfied nûkolika lety nav tívil sám panûlsk král. Právû tu probíhala pfiíprava na koncertní vystoupení v rámci hudebního festivalu Smetanova Litomy l. Prohlédli jsme si i nádhernou klá terní zahradu a námûstí. Cestou domû jsme si v autobuse zazpívali chodské písniãky. Na e velké podûkování patfií organizátorûm zájezdu. /RP/ Foto autor a Mgr. Olga Pano ová 7

8 LIDOVÉ LEGENDY Z CHODSKA Proã Chodové milují dudáckou muziku KdyÏ byl po potopû cel svût znovu zalidnûn, pozval si Pán BÛh zástupce jednotliv ch plemen, národû a zemí a podûlil je osobit mi dary. âíàanûm dal píli a skromnost, JaponcÛm vynalézavost, FrancouzÛm arm, AngliãanÛm mlhy a chladnou hlavu, panûlûm b ãí zápasy, MaìarÛm housle a gulá, BavorákÛm ãerné pivo, âechûm ikovné ruce, PraÏanÛm nejkrásnûj í mûsto. KaÏd obdarovan pûknû podûkoval a upaloval domû, ke sv m. Nakonec zbyli u nebeské brány jen dva urostlí junáci v bíl ch erkov ch Ïupanech. A, Chodové, poznal je Pán BÛh a hned se vyptával: Copak se tak drïíte vzadu? Proã jste se nehlásili s ostatními? Chodováci se usmáli: V echno, co jsme potfiebovali, uï jsme dostali z Tv ch svat ch rukou, Pane BoÏe. Chléb ná vezdej í, hezk domov, dost práce, hodné Ïeny, bystré dûti. Co si mûïeme víc pfiát? Pán BÛh pok val hlavou Jsem rád, Ïe jste spokojeni. Pfiece vám ale nûco pfiidám. Pro radost a pro potû ení, a z obláãku svûsil dudy. Tak se nedivte, Ïe Chodové milují dudáckou muziku! Proã se klasy sklánûjí Sedmého dne Stvofiitel odpoãíval a prohlíïel své dílo. Poopravil hvûzdu, zmûnil koryto fieky a sklonil se i k rostlinám, jestli je v echno v pofiádku, jestli nemají je tû nûjaké pfiání. Chtûla bych b t první mezi bylinami! vykfiikla kopfiiva. Já také, já také! hlásil se hned p r a svefiep a koukol, lebeda a ledajak plevel. Jen obiln klas skromnû poprosil: Dej, Pane, aè jsem na svûtû uïiteãn. AÈ jsem k nûãemu platn. BÛh zvedl dlanû. PoÏehnan klas se hned nalil zrním lidem na chleba. KaÏdou minutu je zrno tûï í a tûï í, aï se klas pod tou vahou sklání k zemi. Nereptá, kdepak! V pfiíslibu budoucího chleba dûkuje Hospodinu za poïehnání. Proã je stehlík strakat Ptáci prosili, aby se neli ili jen velikostí a zpûvem, ale také barvou. Máte pravdu, pfiipustil Pán BÛh. Nemusíte b t v ichni jen hnûdo ediví. Svolal andílky a rozkázal, aby se pfiipravili na velké malování ptactva. V urãen den se slétli ptáãci do jednoho a byla jich taková spousta, Ïe andílci nevûdûli do koho se pustit dfiív. Nakonec se milí opefienci pûknû sefiadili, v fiadû pousedali na vûtve a ãekali. Stehlík se na chvíli o íval, poposedal, pfiekládal noïiãky, kfiid lka. To víte, klidnû sedût to je pro takového neposedu ukrutn trest. Vtom zahlédl brouãka. Stehlík vzlétl a zob! uï byl brouk ve volátku. Ptáãek mrkl ãern m okem a jéje! Tamhle je larviãka. Zob! A druhá! Zob! Létal stehlík za kofiistí, pozapomnûl na malování. KdyÏ se koneãnû vrátil, byl strom tich, ptáci pryã a nebe tí malífii skládali prázdné misky a plechovky od barev. A co já? lekl se stehlík. Nic, fiekl andûl. ZÛstane, jak jsi. UÏ nám nezbyly barvy. Stehlíãek se pustil do pláãe. V ichni kamarádi jsou tak krásnû zbarvení, jen on má zûstat jako mudla? Stvofiiteli se drobného zpûváãka zïelelo. Chytil ho a opatrnû s ním povytíral zbytky barev z plechovek a mistiãek. Proto je stehlík mezi ptáky nejvût í parádník. (PROâPOHÁDKY, sepsala Marie Korandová, ilustrace J. L. Jícha, ukázka z knihy.) V zájmu sdělovacích prostředků... Sdûlovací prostfiedky vûnují Po umavsk m vûneãkûm trvale znaãnou pozornost. O pfiípravû a prûbûhu toho leto ního nûkolikrát informoval regionální DomaÏlick deník, praïské i ústfiední sdûlovací prostfiedky, vãetnû rozhlasu a televize. Dokument ze 72. po umavského vûneãku odvysílala ât 2 v sobotu 5. dubna Jaký bude 73. pošumavský věneček? Pro úãastníky Vûneãku opût bude pfiipraven bohat kulturní program. V sobotu 14. února by ve vestibulu Národního domu mûla pfiicházející hosty vítat dudácká muzika z Mrákova spolu s ãleny PraÏského dudáckého sdruïení a dal ími dudáky a muzikanty. Akce se uskuteãní v hlavním a Arbesovû sále Národního domu v Praze na Smíchovû. Pozvání na Vûneãek pfiijal národopisn soubor z Mrákova a dûtsk soubor Mráãek, jeï se publiku pfiedstaví sv mi pásmy. Vûfime, Ïe jejich vystoupení budou stejnû úspû ná, jako letos Postfiekovsk ch. V hlavním sále bude k tanci a poslechu vyhrávat dechová hudba Vrchovanka, která vystfiídá oblíbenou Horalku. Dal í zmûnou bude i soubor, kter tradiãnû vystoupí v okénku hostû. Zatím je jisté, Ïe to bude nûkdo z Moravy. Dokonce je moïné, Ïe pfiijede skvûl reprezentant moravského folklóru Vojensk umûleck soubor Ondrá z Brna. Zájem o vystoupení na Vûneãku má známé harmonikáfiské duo manïelû Pospí ilov ch. Bohatou tombolu, kde nebudou chybût chodské koláãe z Bofiic, keramika z tvûrãí dílny manïelû MojÏí ov ch, cukráfiské skvosty firmy STENA J. Naidra a dal í, ozdobí zájezd do Tuniska. Poprvé se tak v herce vydá díky Vûneãku na sever Afriky s renomovan m touroperátorem cestovní kanceláfií ULYSSES T.R.U.S.T. Praha. BliÏ í informace o 73. po umavském vûneãku budeme v prûbûhu roku zvefiejàovat na na ich internetov ch stránkách: Zpravodaj Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví Psohlavci v Praze, Vondroušova 1154, Praha 6, Redakčně připravil Dr. Václav Kupilík. Neprodejné! 8

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí žáci, rodičové a... prostě všichni ostatní Neuvûfiitelné se stalo skuteãností a my tu máme opût

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2012 D R U H É M U D Ò M J E D E N D A R E M â T Y S V ù T Ò âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT

Více

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû I. POSLEDNÍ VEâE E Obraz je báseà, kterou vidíme. LEONARDO DA VINCI Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû domu svého mistra ven, zastínil si rukou oãi. Oslnily ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamïik

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU Jednou z dalších forem prezentace připravovaného projektu Český a slovenský exil 20.století je i vznikající počítačový program. Společnost K2001 by chtěla na jedné straně prostřednictvím tohoto multimediálního

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více