SLAVNÁ TRADICE POKRAâUJE V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLAVNÁ TRADICE POKRAâUJE V"

Transkript

1 Kvûten / 2008 SDRUÎENÍ RODÁKÒ A P ÁTEL CHODSKA A PO UMAVÍ PSOHLAVCI V PRAZE SLAVNÁ TRADICE POKRAâUJE V ryze ãeskou krojovanou národní slavnost se zmûnil ná 72. po umavsk vûneãek nejstar í akce svého druhu v Praze. Zaplnûn Národní dûm v prûbûhu slavnostního zahájení rozkvetl pestrou paletou chodsk ch krojû a pochod Sláva Chodsku v podání dechové hudby Horalky odstartoval pûlhodinové úvodní dûjství nejreprezentativnûj- ího chodského plesu. Krojovaní pfii- li do hlavního sálu Národního domu v dlouhém prûvodu. Vpfiedu ly dívky, Ïeny stfiedního vûku i babiãky v tûïk ch obfiadn ch krojích a spolu s mal mi dûtmi vytvofiili jak si obraz stfiídání generací, kde ti nejmlad í jsou zárukou pokraãování v nastoupené cestû Vyvrcholením slavnostního zahájení bylo upevnûní pamûtní stuhy Folklorního sdruïení âeské republiky na historick prapor praïsk ch PsohlavcÛ pfiedsedou FoS ZdeÀkem P enicou. Pfiedseda na eho SdruÏení rodákû a pfiátel Chodska a Po umaví Psohlavci v Praze Dr. Václav Kupilík podûkoval za toto ocenûní a mimo jiné fiekl: Vnímáme tuto poctu jako podûkování generacím na ich pfiedchûdcû i jako ocenûní na í dosavadní práce. Uji Èuji vás, váïení pfiítomní, Ïe slavnou tradici pofiádání Po umavsk ch vûneãkû budeme rozvíjet i v dne ní sloïité dobû, která zájmov m krajansk m sdruïením vûbec nepfieje. Bûhem veãera, kter natáãela âeská televize, se skvûle pfiedstavil postfiekovsk národopisn soubor, muïsk sbor Haltravan z Klenãí a dal í zpûváci a muzikanti horního Chodska. Líbilo se i vystoupení praïsk ch HanákÛ a potlesk sklidily také dûti ze souboru Kytice. Ve víru tance za doprovodu v borné Horalky a ve vedlej ím Arbesovû sále Posádkové hudby Praha se ocitly stovky úãastníkû vûneãku. Pohodová nálada pokraãovala i dlouho po pûlnoci. ZÛstaÀ tu s námi, muziko ãeská zpívali a koleãka roztáãeli krojovaní i dal í taneãníci na parketu, kdyï se 72. po umavsk vûneãek ch lil ke svému závûru. Veselo s dudáky bylo i v dal ích, pfiekrásnû zrestaurovan ch prostorách Národního domu. Interiéry tohoto sto let starého svatostánku praïské kultury zdobila v stava obrazû umavy malífie ZdeÀka Pape e. V ichni si pfii li na své. Jednûm chutnaly ãerstvé bofiické chodské koláãe, druzí obdivovali pestrost a krásu chodsk ch krojû, tfietí zase v tombole vystavenou chodskou keramiku a dal í se vûnovali pfieváïnû zpûvu a tanci. Mezi plesov mi celebritami, úãinkujícími ani náv tûvníky se nena el snad jedin, kdo by nebyl uchvácen skvûlou atmosférou tohoto nejreprezentativnûj ích chodského plesu. Z krásné, ryze ãeské národní slavnosti, kterou Po umavsk vûneãek nepochybnû byl, si kromû hezk ch záïitkû hosté odná eli také 150 hodnotn ch cen z tomboly. * * * Pfií tí Po umavsk vûneãek se uskuteãní v sobotu 14. února 2009 opût v praïském Národním domû na Smíchovû. Foto: Jan Naidr ml. 1

2 Úspû n 72. po umavsk vûneãek Dvûma desítkami snímkû si pfiipomeàme neopakovatelnou atmosféru chodského reprezentaãního plesu v praïském Národním domû. Bûhem slavnostního zahájení pfiipnul pfiedseda Folklorního sdruïení âr Zdenûk P enica pamûtní stuhu na historick prapor pofiádajícího SdruÏení rodákû a pfiátel Chodska a Po umaví Psohlavci v Praze jako projev díkû za rozvoj velké folklorní tradice v na em hlavním mûstû. Úspû n 72. po umavsk vûneãek se uskuteãnil v zaplnûném hlavním a Arbesovû sále. V prûbûhu veãera se pfiedstavil skvûl postfiekovsk národopisn soubor se sv mi sólisty, muïsk pûveck sbor Haltravan z Klenãí, pûvkynû sboru Cansonietta z DomaÏlic, dûtsk folklorní soubor Kytice a v okénku hostû praï tí Hanáci. K tanci a poslechu hrála znamenitû dechová hudba Horalka i taneãní orchestr Posádkové hudby Praha. PfiipomeÀme, Ïe tradiãní Po umavské vûneãky jsou nejstar í folklorní akcí svého druhu v Praze. Václav Kupilík Nezapomenutelné okamžiky slavnostního zahájení Všechny přítomné vítá předseda Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví Psohlavci v Praze Dr. Václav Kupilík Večerem provázel místopředseda pražských Psohlavců pro kulturu Dr. Karel Vraný Praporečníci a čestné stráže historických symbolů pražského pořádajícího sdružení a Postřekova Zpěvem, hudbou a tancem vítali krojovaní u vchodu do Národního domu účastníky Věnečku 2

3 objektivy fotoaparátû Historický okamžik: předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica připevňuje stuhu na historický prapor pořádajícího sdružení Na Věnečcích jsou tradičně přítomni i poslanci obou komor Parlamentu ČR, zvolení za region západních Čech, zejména Chodska a Šumavy. Zleva člen výboru a dudák Dr. Ing. Rostislav Panoš, poslankyně Mgr. Marcela Merinová, poslanec a bývalý starosta Domažlic Jan Látka a předseda Sdružení Dr. Václav Kupilík Postřekovští předvedli skvělé vystoupení Čelo průvodu se připravuje k slavnostnímu nástupu V okénku hostů vystoupili s choreograficky zajímavým programem pražští Hanáci Věneček byl i jedinečnou přehlídkou krásy chodských krojů 3

4 Předseda FoS Zdeněk Pšenice děkuje z pódia Národního domu předsedovi a celému výboru Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví v Praze za jejich neobyčejně záslužnou práci Sólo pro krojované Defilé krojovaných při slavnostním zahájení K tanci a poslechu hrála perfektně dechová hudba Horalka Postřekovský prapor opět po létech v Národním domě Slavnostního zahájení se zúčastňují krojovaní všech věkových kategorií 4

5 Zájmu se těšila prodejní výstava obrazů Šumavy malíře Z. Papeše Místopředseda Sdružení Ing. Josef Aulík (vpravo) předává ceny šťastným výhercům. Tombola je každoročně jeho doménou. Pomáhá mu s ní pokladní Jaruška Kučerová. Chodské písničky zazněly i ve vedlejším Arbesově sále Na plesové hosty čekalo v tombole 150 příjemných překvapení Děvčatům z Chodska to nejen náramně slušelo, ale i krásně zpívalo Znamenitá dudácká muzika postřekovského souboru Z vystoupení dětského souboru Kytice 5

6 Dal í z velk ch poct SdruÏení má od roku 1939 svûj prapor, jehoï svûcení Nûmci zakázali. Vysvûcení se tedy mohl doãkat aï po válce ve Kdyni ãervna 1946 probo tem âeskobudûjovické diecéze Msgrem K. Boãkem. Matkou praporu je Dr. A. Boãková, manïelka tehdej ího náãelníka hlavního tábu armádního generála Bohumila Boãka ( ). Tento pfiíslu ník ãs. legií velel v letech hraniãáfiskému praporu v DomaÏlicích. V únoru 1940 ode el do Francie a v letech byl pfiednostou 1. odboru MNO v Lond nû, pozdûji se stal velitelem 1. ãs. samostatné brigády v SSSR a zástupcem 1. ãs. armádního sboru v SSSR. Protektorem slavnosti svûcení praporu byl velvyslanec v Rakousku Franti ek Bofiek Dohalsk, rodák z Pfiívozce u DomaÏlic, potomek starobylého ãeského lechtického rodu Dohalsk ch. Vojenské pfiehlídce, kterou slavnost svûcení vyvrcholila, byl pfiítomen sborov velitel generál K. Kutlva r v zastoupení náãelníka hlavního tábu generála Boãka. Kmotrami praporu jsou Ïeny chodsk ch obcí. Prapor, jako symbol PsohlavcÛ v Praze, pfiejali krajané pfii ustavující valné hromadû novû vzniklého SdruÏení rodákû a pfiátel Chodska a Po umaví Psohlavci v Praze, jakoïto pfiímého a právního nástupce spolku Psohlavci. Na tomto zásadním, pfielomovém a pro krajany tak v znamném jednání bylo zvoleno pfiedstavenstvo, v bor i potfiebné komise. Od té doby je prapor symbolem pokraãování jejich slavné tradice. V roce 2000 se v boru (díky pfiispûní jejího ãlena Jana Naidra) podafiilo léty a neodborn m skladováním za l prapor odbornû zrestaurovat, aby se zase zaskvûl v celé své kráse. Finanãnû nákladná odborná apretace praporu v restaurátorsk ch ateliérech se podafiila a prapor mohou kaïdoroãnû vidût úãastníci slavnostního zahájení Po umavsk ch vûneãkû. Prapor doplàují stuhy: stfiíbfiitá s ãerven m nápisem V JEDNOTù CHODSKA SÍLA, rudá s bíl m nápisem NA STRÁÎI V BRÁNù V ERUBSKÉ, modrá s bíl mi nápisy CO CHOD TO âech a na rubu KHUNOVÁ, ILHÁNKOVÁ, PACHLOVÁ Z téhoï roku je rudá stuha s bíl m nápisem BRA TE NA- E PRÁVO a na druhé stranû KMOTRY CHODSK CH VESNIC. Na bílé stuze je rudû vy it nápis STRÁÎN DUCH PSO- HLAVCÒ VÁS PROVÁZEJ a z druhé strany DR. ANNA BOâKOVÁ Nûkolik dal ích pestr ch stuh je s fragmenty chodsk ch v ivek. Pfii slavnostním zahájení jubilejního 70. po umavského vûneãku, kter se konal pod zá titou a za úãasti premiéra âeské republiky, pfiipjal domaïlick starosta Jan Látka na historick prapor Stuha od Folklorního sdružení ČR Stuha od města Domažlice Historický prapor se stuhami s praporečníkem A. Sokolem Archivní snímek zachycuje slavnost svěcení praporu na náměstí ve Kdyni v roce 1946 praïsk ch PsohlavcÛ dal í stuhu. Na lícové stranû je na bordovém sametovém podkladu vy it zlatav nápis 70. PO UMAVSK VùNEâEK, ozdobn ornament a ve spodní ãásti datum Na rubové stranû na modrobílém podkladu stojí zlatû vy it text: JAKO OBROVSKÉ PODùKOVÁNÍ ZA VYNIKA- JÍCÍ PROPAGACI CHODSKA MùSTO DOMAÎLICE. Ve spodní ãásti je vy it znak mûsta DomaÏlice. Dal í velké pocty se SdruÏení rodákû a pfiátel Chodska a Po umaví Psohlavci v Praze dostalo pfii slavnostním zahájení 72. po umavského vûneãku. Na historick prapor, za potlesku zaplnûného Národního domu a pfied televizními kamerami, pfiipjal dal í stuhu tentokrát pfiedseda Folklorního sdruïení âeské republiky Zdenûk P enica. Zatímco lícovou stranu zdobí na bordovém sametu zlatav letopoãet 2008 a 72. PO UMAVSK VùNEâEK, vy it v tvarn prvek a datum , na rubu stuhy nahofie je modfie vy it znak FoS âr a pod ním zlatû na 19 fiádcích poãetní pfiipomínka 412 folklorních souborû, 55 folklorních festivalû, 17 regionálních sdruïení a v ãet nejvût ích akcí FoS âr. Îerì praporu je soustruïena ze dfieva (dvoudílná) s jemn m kováním a je zakonãena chromovou hlavicí ãakanu. Praporeãníkem je v posledním desetiletí ãlen v boru Antonín Sokol (ãlen v boru, rodák z Chodova) a ãestnou stráï s ãakany tvofií bratfii Kovafiíkové (alternativnû J. Peãen ). /Kup/ 6

7 Stanuli jsme na Pradûdu aneb zpráva o na em dal ím úspû ném zájezdu Vkvûtnu se uskuteãnil zájezd SdruÏení rodákû Chodska a Po umaví Psohlavci v Praze do oblasti JeseníkÛ. Zájezd pfiipravil místopfiedseda SdruÏení Ing. Josef Aulík a na- e pfiítelkynû Jaru ka Kuãerová. Organizace zájezdu byla opût vynikající a tak nás ãekal pfiíjemnû proïit víkend se spoustou zajímavostí ze souãasnosti i historie tohoto regionu. Ubytování bylo zaji tûno v hotelu Kamzík ve Vrbnû pod Pradûdem, kde jsme vyuïili i celkem velmi pûkn hotelov bazén. ProtoÏe se jedná o velmi zajímavou lokalitu, dovolím si jen poznámku na adresu hotelov ch sluïeb, kdy obsluha byla pfiekvapena, Ïe autobus pln turistû bude mít zájem o stravování hned po pfiíjezdu a nabídka jídel byla velmi skromná, coï je mimochodem obecnû velká bolest ãeského hotelnictví mimo velká mûsta. V sobotu, hned po dobré snídani, jsme brzy ráno vyrazili autobusem na Ovãárnu pod Pradûdem, kam vede jen úzká horská silniãka, která má jednosmûrn stfiídající se provoz, ale tím, Ïe jsme byli první, mûli jsme cestu na Ovãárnu ihned volnou. Poãasí nádherné a proto i procházka z Ovãárny nahoru k vyhlídkové vû- Ïi na bájné hofie Pradûdu do v ky 1491 m nad mofiem byla kouzelná. Mnozí pfiátelé po pfiíchodu k vûïi vystoupali v tahem i do vyhlídky, odkud byl nádhern pohled do velmi zvlá tní horské krajiny jesenick ch vrcholû a údolí, ale i na vzdálenûj í Králick SnûÏník, Orlické hory, Krkono e ãi Beskydy. Na e dal í cesta smûfiovala k lázeàskému mûsteãku Karlova Studánka, kde jsme zhlédli krásné historické stavby, velké parky a pfiekrásn horsk vodopád. Po cestû k Jeskyni na Pomezí nám pfiítel Josef Aulík zabezpeãil obûd v krásném stylovém Parkhotelu. Jeskynû na Pomezí v nadmofiské v ce cca 520 m n. m. byla v roce 1965 vyhlá ena za Národní pfiírodní památku na území Jesenick kras. Jedná se o nejrozsáhlej í jeskynní systém vytvofien v krystalick ch vápencích v âr. Z 1000 m chodeb je náv tûvníkûm zpfiístupnûna trasa o 530 m. Kromû pfiekrásn ch vápencov ch útvarû jsme zahlédli i netop ry. Po pfiíjemném ochlazení v jeskyni jsme se vydali k dal í Národní pfiírodní rezervaci Rejvíz, tvofiené rozsáhl m komplexem ra elinn ch luk v prostoru mezi Mal m a Velk m mechov m jezírkem. Velmi zajímavou souãástí této pfiírodní rezervace je i stylová restaurace s unikátními vyfiezávan mi Ïidlemi jejichï opûrátka pfiipomínají lidské tváfie. Po velmi dobré veãefii v hotelu Kamzík následoval pfiíjemn veãer s hudbou i se zpûvem za doprovodu dud na eho pfiítele Dr. Ing. Rostislava Pano e. Na eho v letu se zúãastnila i Dr. Fassatiová, pfiedstavitelka praïsk ch KlatovanÛ, která nám sdûlila své pfiíjemné pocity z v letu i jeho organizace. Druh den jsme si po pfiíjezdu pro li zámeckou zahradu s rozkvetl mi azalkami ve Velk ch Losinech. Zámek je znám z historie zahájením velmi nechvalnû proslul ch procesû s odsuzováním a upalováním ãarodûjnic, coï pfiineslo do zemí Koruny ãeské velk úpadek. Velk m evropsk m unikátem je i Ruãní papírna Velké Losiny, která je jednou z mála ruãních papíren zachovan ch ve svûtû. PrÛvodce nám ukázal nejen historii papírenství v ãesk ch zemích, ale i souãasnou v robu a produkty, které papírna nabízí. Velk m zákazníkem je i Kanceláfi prezidenta âr, vláda, ministerstvo zahraniãí, ale i univerzity, banky a v znamné spoleãnosti. V robky ruãní papír i psací doplàky inkoustová psací pera a peãetidla jsou ale pfiístupné kaïdému zájemci a proto si je kupovali v místní prodejnû i na i pfiátelé. Po obûdû v místní restauraci, zafiízené v loveckém zámeckém stylu, jsme se rozjeli k na í poslední zastávce k zámeckému komplexu v Litomy li, kde dlouhá léta pob val i Bedfiich Smetana. Zámek je opravdu pfiekrásn, má dlouhé arkádové chodby, velmi známé divadélko, které pfied nûkolika lety nav tívil sám panûlsk král. Právû tu probíhala pfiíprava na koncertní vystoupení v rámci hudebního festivalu Smetanova Litomy l. Prohlédli jsme si i nádhernou klá terní zahradu a námûstí. Cestou domû jsme si v autobuse zazpívali chodské písniãky. Na e velké podûkování patfií organizátorûm zájezdu. /RP/ Foto autor a Mgr. Olga Pano ová 7

8 LIDOVÉ LEGENDY Z CHODSKA Proã Chodové milují dudáckou muziku KdyÏ byl po potopû cel svût znovu zalidnûn, pozval si Pán BÛh zástupce jednotliv ch plemen, národû a zemí a podûlil je osobit mi dary. âíàanûm dal píli a skromnost, JaponcÛm vynalézavost, FrancouzÛm arm, AngliãanÛm mlhy a chladnou hlavu, panûlûm b ãí zápasy, MaìarÛm housle a gulá, BavorákÛm ãerné pivo, âechûm ikovné ruce, PraÏanÛm nejkrásnûj í mûsto. KaÏd obdarovan pûknû podûkoval a upaloval domû, ke sv m. Nakonec zbyli u nebeské brány jen dva urostlí junáci v bíl ch erkov ch Ïupanech. A, Chodové, poznal je Pán BÛh a hned se vyptával: Copak se tak drïíte vzadu? Proã jste se nehlásili s ostatními? Chodováci se usmáli: V echno, co jsme potfiebovali, uï jsme dostali z Tv ch svat ch rukou, Pane BoÏe. Chléb ná vezdej í, hezk domov, dost práce, hodné Ïeny, bystré dûti. Co si mûïeme víc pfiát? Pán BÛh pok val hlavou Jsem rád, Ïe jste spokojeni. Pfiece vám ale nûco pfiidám. Pro radost a pro potû ení, a z obláãku svûsil dudy. Tak se nedivte, Ïe Chodové milují dudáckou muziku! Proã se klasy sklánûjí Sedmého dne Stvofiitel odpoãíval a prohlíïel své dílo. Poopravil hvûzdu, zmûnil koryto fieky a sklonil se i k rostlinám, jestli je v echno v pofiádku, jestli nemají je tû nûjaké pfiání. Chtûla bych b t první mezi bylinami! vykfiikla kopfiiva. Já také, já také! hlásil se hned p r a svefiep a koukol, lebeda a ledajak plevel. Jen obiln klas skromnû poprosil: Dej, Pane, aè jsem na svûtû uïiteãn. AÈ jsem k nûãemu platn. BÛh zvedl dlanû. PoÏehnan klas se hned nalil zrním lidem na chleba. KaÏdou minutu je zrno tûï í a tûï í, aï se klas pod tou vahou sklání k zemi. Nereptá, kdepak! V pfiíslibu budoucího chleba dûkuje Hospodinu za poïehnání. Proã je stehlík strakat Ptáci prosili, aby se neli ili jen velikostí a zpûvem, ale také barvou. Máte pravdu, pfiipustil Pán BÛh. Nemusíte b t v ichni jen hnûdo ediví. Svolal andílky a rozkázal, aby se pfiipravili na velké malování ptactva. V urãen den se slétli ptáãci do jednoho a byla jich taková spousta, Ïe andílci nevûdûli do koho se pustit dfiív. Nakonec se milí opefienci pûknû sefiadili, v fiadû pousedali na vûtve a ãekali. Stehlík se na chvíli o íval, poposedal, pfiekládal noïiãky, kfiid lka. To víte, klidnû sedût to je pro takového neposedu ukrutn trest. Vtom zahlédl brouãka. Stehlík vzlétl a zob! uï byl brouk ve volátku. Ptáãek mrkl ãern m okem a jéje! Tamhle je larviãka. Zob! A druhá! Zob! Létal stehlík za kofiistí, pozapomnûl na malování. KdyÏ se koneãnû vrátil, byl strom tich, ptáci pryã a nebe tí malífii skládali prázdné misky a plechovky od barev. A co já? lekl se stehlík. Nic, fiekl andûl. ZÛstane, jak jsi. UÏ nám nezbyly barvy. Stehlíãek se pustil do pláãe. V ichni kamarádi jsou tak krásnû zbarvení, jen on má zûstat jako mudla? Stvofiiteli se drobného zpûváãka zïelelo. Chytil ho a opatrnû s ním povytíral zbytky barev z plechovek a mistiãek. Proto je stehlík mezi ptáky nejvût í parádník. (PROâPOHÁDKY, sepsala Marie Korandová, ilustrace J. L. Jícha, ukázka z knihy.) V zájmu sdělovacích prostředků... Sdûlovací prostfiedky vûnují Po umavsk m vûneãkûm trvale znaãnou pozornost. O pfiípravû a prûbûhu toho leto ního nûkolikrát informoval regionální DomaÏlick deník, praïské i ústfiední sdûlovací prostfiedky, vãetnû rozhlasu a televize. Dokument ze 72. po umavského vûneãku odvysílala ât 2 v sobotu 5. dubna Jaký bude 73. pošumavský věneček? Pro úãastníky Vûneãku opût bude pfiipraven bohat kulturní program. V sobotu 14. února by ve vestibulu Národního domu mûla pfiicházející hosty vítat dudácká muzika z Mrákova spolu s ãleny PraÏského dudáckého sdruïení a dal ími dudáky a muzikanty. Akce se uskuteãní v hlavním a Arbesovû sále Národního domu v Praze na Smíchovû. Pozvání na Vûneãek pfiijal národopisn soubor z Mrákova a dûtsk soubor Mráãek, jeï se publiku pfiedstaví sv mi pásmy. Vûfime, Ïe jejich vystoupení budou stejnû úspû ná, jako letos Postfiekovsk ch. V hlavním sále bude k tanci a poslechu vyhrávat dechová hudba Vrchovanka, která vystfiídá oblíbenou Horalku. Dal í zmûnou bude i soubor, kter tradiãnû vystoupí v okénku hostû. Zatím je jisté, Ïe to bude nûkdo z Moravy. Dokonce je moïné, Ïe pfiijede skvûl reprezentant moravského folklóru Vojensk umûleck soubor Ondrá z Brna. Zájem o vystoupení na Vûneãku má známé harmonikáfiské duo manïelû Pospí ilov ch. Bohatou tombolu, kde nebudou chybût chodské koláãe z Bofiic, keramika z tvûrãí dílny manïelû MojÏí ov ch, cukráfiské skvosty firmy STENA J. Naidra a dal í, ozdobí zájezd do Tuniska. Poprvé se tak v herce vydá díky Vûneãku na sever Afriky s renomovan m touroperátorem cestovní kanceláfií ULYSSES T.R.U.S.T. Praha. BliÏ í informace o 73. po umavském vûneãku budeme v prûbûhu roku zvefiejàovat na na ich internetov ch stránkách: Zpravodaj Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví Psohlavci v Praze, Vondroušova 1154, Praha 6, Redakčně připravil Dr. Václav Kupilík. Neprodejné! 8

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY SPORTOVNÍ VELETRH PRO V ECHNY 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY 6. 9.11. 2014 BRNO -V

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12.

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12. SLEVA 5 % do 31.12. HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS Hotel *** 5.990 Kč Termín 13.2. - 18.2. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 1x ve če ři, dopravu au to busem vč. výletů dle programu, pobytovou taxu,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18 OBSAH Z NA Í âinnosti Z Valné hromady Spoleãnosti pfiátel Afriky.................. 3 Deset let Spoleãnosti pfiátel Afriky........................... 3 Zpráva o ãinnosti Spoleãnosti pfiátel Afriky v roce

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Vila Alpská rûïe luxusním penzionem

Vila Alpská rûïe luxusním penzionem 29. listopadu 2007 ãíslo 11 roãník XI Cena 5 Kã Pûvec Martino Hammerle-Bortolotti ãeká na velké role str. 3 Blahopfiání k jubileu generálnímu fiediteli a. s. Láznû Luhaãovice str. 6 Milí ãtenáfii, z lehce

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXXI, Únor 2012 / âíslo 2

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXXI, Únor 2012 / âíslo 2 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXXI, Únor 2012 / âíslo 2 Klecansk zpravodaj únor 2012 UÎITEâNÉ INFORMACE Z MÚ KLECANY Hfibitovní poplatky správa hfibitova

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Volby do Evropského parlamentu 5.-6. ãervna

Volby do Evropského parlamentu 5.-6. ãervna Volby do Evropského parlamentu 5.-6. ãervna Oznámení o dobû a místû konání voleb do Evropského parlamentu podle 16 odst. a) a 32 zákona ã. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmûnû nûkter

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Alois Fi árek Blízké vzdálenosti Premiéry v fiíjnu. ... strana 5

Alois Fi árek Blízké vzdálenosti Premiéry v fiíjnu. ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 1. 10. 31. 10. 2006 Kam na procházku v fiíjnu Ekorubrika... strana 2 Îivot jako oskarov film (rozhovor)... strana 3 10 ROâNÍK 15 Alois Fi árek

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

SRÍ LANKA EXO - 262 EXO - 262. 12/13 dní letecky - pobyt na nejkrásnûj ích pláïích Srí Lanky DÒLEÎITÉ INFORMACE

SRÍ LANKA EXO - 262 EXO - 262. 12/13 dní letecky - pobyt na nejkrásnûj ích pláïích Srí Lanky DÒLEÎITÉ INFORMACE KARIBIK INDOCEAN CHARTER2007:Sestava 1 26.7.2007 14:04 Stránka 60 Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 30 27 89 II. 31 27 69 III. 31 28 147 IV. 31 28 231 V. 30 29 371 VI. 30 29 224 VII. 29 28 135

Více

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 10 Prosinec 2003 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Jan Kode, b val tenisov reprezentant, mimo jiné vítûz Wimbledonu 1973 a

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy 31. ledna 2008 ãíslo 1 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, v úvodním ãísle kaïdého dal ího roãníku LázeÀsk ch listû jsme Vás vïdy zdravili zasnûïen m obrázkem z Va ich oblíben ch Luhaãovic, letos v ak

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci

Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci âíslo 4 ROâNÍK 5. PROSINEC 2010 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci Velice rychle nám ten letošní rok dosprintoval až téměř k úplnému

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Nakladatelství Libri Praha 2004 Nakladatelství LIBRI dûkuje za podporu projektu Úfiadu mûstské ãásti Praha 1 a Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 a za zadání reklamy

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 18. Ukázka z vystoupení taekwon-do z oslav Mezinárodního dne seniorû v CSS Ti nov. (foto R. Koneãná) www.tisnov.

Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 18. Ukázka z vystoupení taekwon-do z oslav Mezinárodního dne seniorû v CSS Ti nov. (foto R. Koneãná) www.tisnov. Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 18 Ukázka z vystoupení taekwon-do z oslav Mezinárodního dne seniorû v CSS Ti nov. (foto R. Koneãná) www.tisnov.cz Radnice informuje V sledky voleb do zastupitelstva mûsta Ti

Více

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy 9 DUBEN 2004 Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Z vernisáïe v stavy. Zleva: autor Jifií La toviãka, generální fieditel a. s. Zentiva ing. Jifií Michal, Arno t Lustig a moderátorka

Více

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011 roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) Vy lo 27. 4. 2011 www.tisnov.cz Dubnové slovo radní Koncem dubna nám jiï slunce hfieje záda a táhne nás

Více

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í 1 Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í Evropû, se v pokroãilém vûku zaãal s naprostou váïností

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

151-180_1991_2k.qxd 11.6.2007 9:00 Stránka 151 PQ 1991

151-180_1991_2k.qxd 11.6.2007 9:00 Stránka 151 PQ 1991 151-180_1991_2k.qxd 11.6.2007 9:00 Stránka 151 PQ 1991 151-180_1991_2k.qxd 11.6.2007 9:00 Stránka 152 152_Pražské quadriennale 91 Pražské quadriennale 91 PQ 87 patfiilo mezi nejzajímavûj í a nejúspû nûj

Více

Bez práce nejsou koláãe

Bez práce nejsou koláãe MAS LABSKÉ SKÁLY VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU REALIZACE SPL - LABSKÉ SKÁLY HRAJÍ PRIM KVùTEN 2011 NEPRODEJNÉ Bez práce nejsou koláãe KaÏd urãitû zná tuto moudrou vûtiãku. A protoïe MASka pracuje na plné obrátky,

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006 V dne ním mimofiádném ãísle najdete: Vyhodnocení krajského kola Dal í úspûch základní koly Nejkrásnûj í vesnicí âeska... Liptál mûsteãko... Náv tûva hodnotitelské komise Pozvánky LIPTÁL - VESNICE ROKU

Více