Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010"

Transkript

1 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010

2 44,6 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 61,7 mld. Kč investiční výdaje 22,4 % rentabilita vlastního kapitálu 47,2 mld. Kč zisk po zdanění 28,5 mld. Kč přiznané dividendy

3 Skupina ČEZ je vnímána jako prestižní a vyhledávaný zaměstnavatel, který nadstandardně pečuje o své zaměstnance. Nabízí zázemí silné společnosti, které je plné zajímavých příležitostí. Dává prostor všem, kteří jsou aktivní a zodpovědní. Ocenění a kariérní růst čeká ty, kteří ve vzájemné spolupráci dokážou podávat vysoké výkony, budují hodnoty a dobré jméno Skupiny ČEZ.

4

5 Společnosti Skupiny ČEZ zaměstnávají téměř 33 tisíc lidí na více než tisíci různých pracovních pozicích v oblastech výroby, distribuce a prodeje elektrické i tepelné energie, těžby uhlí a v mnoha souvisejících činnostech. Mezi další pracovní příležitosti ve Skupině ČEZ patří oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení, těžby surovin nebo zpracování vedlejších energetických produktů.

6 2 Skupina ČEZ Skupina ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Skupina ČEZ klade ve svém vnitřním fungování důraz na stálý růst efektivity, jenž je opakovaně vyjadřován úspěšným plněním konkrétních programů zaměřených tímto směrem. Na předešlý program navázala v září 2010 vyhlášením projektu NOVÁ VIZE reflektujícím realitu v odvětví energetiky následkem hospodářské krize. Ta vedla Skupinu ČEZ k přehodnocení investičního a akvizičního programu, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Cílem nově vyhlášeného programu je zvýšit výkonnost a zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů v nadcházejícím období stabilizace a konsolidace. Mimořádný důraz je kladen na uchování klíčových znalostí a jejich další využití. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektrickou energii a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a obchodují se zemním plynem. Skupina ČEZ rozvíjí své aktivity rovněž ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Zaměřuje se zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a implementací svého know-how. Soustředí se primárně na trhy, na nichž již v nějaké formě působí, a na oblast obnovitelných zdrojů energie. Aktivní společnosti Skupiny ČEZ sídlí kromě České republiky také v Albánii, Bulharsku, Rumunsku, Polsku, Nizozemsku, Bosně a Hercegovině, Německu, Maďarsku, Turecku, Srbsku a na Slovensku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti distribuce a prodeje, provozuje park větrných elektráren Fântânele a nedaleko od něj staví větrný park Cogealac. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou. V Německu spolu se svým partnerem vlastní těžařskou hnědouhelnou společnost, zahrnující také uhelné a větrné elektrárny. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii a připravuje výstavbu nových elektráren. Na Slovensku Skupina ČEZ prodává elektřinu a zemní plyn koncovým zákazníkům a spolu se svým místním partnerem pracuje na projektu výstavby nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a dalšími komoditami a jejich deriváty a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. V celé střední a jihovýchodní Evropě pak Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a zemním plynem na velkoobchodním trhu. K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je nezbytná obnova výrobního portfolia. Skupina ČEZ významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů v České republice. V roce 2010 rozšířila Skupina ČEZ svůj energetický mix o sluneční elektrárny. Úspěšně byl zavezen první kontejner do nově vybudovaného meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Temelíně. Výstavbu nových zdrojů plánuje také v Maďarsku, Německu, Turecku a na Slovensku.

7 Skupina ČEZ 3 Skupina ČEZ si odvážně osvojila technologie budoucnosti. S významnou evropskou automobilkou uzavřela dohodu o uskutečnění pilotního projektu zaměřeného na rozvoj elektromobility v České republice. Část elektromobilů bude vyzkoušena na Vrchlabsku, kde probíhá projekt Skupiny ČEZ Smart Region, zaměřený mj. na vybudování oblasti pokryté tzv. inteligentní distribuční sítí. V různé fázi rozpracovanosti se v současnosti nacházejí výstavbové projekty kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Uskutečňovány jsou dále investice do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a k dosažení energetických úspor. Firemní kultura ve Skupině ČEZ je orientována na výkon. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Při svém podnikání se však současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. Teritoriální působnost Skupiny ČEZ energetická aktiva obchodní činnost země podmíněného zájmu aktivní dceřiné společnosti Amsterdam Varšava Mnichov Praha Bratislava Budapešť Bělehrad Sarajevo Bukurešť Sofie Tirana Istanbul

8 4 Skupina ČEZ / Obsah Obsah Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Skupiny ČEZ 6 Výrok nezávislého auditora 7 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ, a. s., Martinem Romanem 9 Rozhovor s místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem ČEZ, a. s., Danielem Benešem 15 Přehled vybraných ukazatelů Skupiny ČEZ 18 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 20 Orgány společnosti ČEZ, a. s. 24 Plnění kodexů řízení a správy společností 41 Přístup k rizikům ve vztahu k procesu účetního výkaznictví 43 Výbor pro audit ČEZ, a. s. 45 Vrcholové vedení ČEZ, a. s. 48 Doplňující údaje o osobách s řídící pravomocí ČEZ, a. s. 56 Souhrnná zpráva dle 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, o některých aspektech vlastního kapitálu ČEZ, a. s. 60 Změny v majetkových účastech Skupiny ČEZ 64 Zpráva o podnikatelské činnosti 66 Hospodaření Skupiny ČEZ 66 Hospodaření ČEZ, a. s. 77 Doplňující údaje o členech Skupiny ČEZ 80 Řízení rizik ve Skupině ČEZ 88 Řízení bezpečnosti a kvality ve Skupině ČEZ 92 Investice Skupiny ČEZ 93 Bilance opatřené a dodané elektřiny Skupiny ČEZ 94 Strategické záměry Skupiny ČEZ a vývoj na světových trzích 98 Podnikatelské prostředí v elektroenergetice České republiky 104 Těžba v České republice 106 Výroba elektřiny v České republice 110 Distribuce a prodej elektřiny a prodej zemního plynu v České republice 120 Obchodování s elektřinou a dalšími komoditami 123 Působení Skupiny ČEZ v zahraničí 125 Finance 148 Personalistika 158 Vývoj legislativního rámce energetiky v České republice 162 Ochrana životního prostředí 167 Povolenky na emise CO Výzkum a vývoj 171 Soudní spory a jiná řízení společností Skupiny ČEZ 176 Dárcovství a reklamní partnerství Skupiny ČEZ 182

9 Obsah / Skupina ČEZ 5 Základní organizační schéma ČEZ, a. s., k Adresář společností konsolidačního celku Skupiny ČEZ 188 Informační centra a místa přístupná k exkurzím veřejnosti 194 Informace pro akcionáře a investory 197 Seznam tabulek a grafů výroční zprávy 202 ČEZ, a. s. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Legenda 204 Schéma struktury koncernu samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky Ovládající osoba a zpracovatel zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 205 Abecední seznam společností členů koncernu samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky Smluvní vztahy 206 Jiné vztahy 206 Ostatní informace 207 Závěr 207 Získaná ocenění Skupiny ČEZ v roce 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 208 Zpráva nezávislého auditora 210 Konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ v souladu s IFRS k Konsolidovaná rozvaha 212 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 213 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku 214 Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu 214 Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích 215 Příloha konsolidované účetní závěrky 216 Zpráva nezávislého auditora 264 Účetní závěrka ČEZ, a. s., v souladu s IFRS k Rozvaha 266 Výkaz zisku a ztráty 267 Výkaz o úplném výsledku 268 Výkaz změn vlastního kapitálu 268 Výkaz o peněžních tocích 269 Příloha účetní závěrky 270 Identifikace akciové společnosti ČEZ 306

10 6 Skupina ČEZ / Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Skupiny ČEZ Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Skupiny ČEZ Čestné prohlášení Při vynaložení veškeré přiměřené péče podává konsolidovaná výroční zpráva podle našeho nejlepšího vědomí věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za rok 2010 a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této zprávy. V Praze dne Martin Roman předseda představenstva ČEZ, a. s. Martin Novák člen představenstva ČEZ, a. s.

11 Výrok nezávislého auditora / Skupina ČEZ 7 Výrok nezávislého auditora Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.: I. Ověřili jsme konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. prosinci 2010 uvedenou na stranách , ke které jsme 24. února 2011 vydali výrok uvedený na stranách Ověřili jsme také nekonsolidovanou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., (dále jen společnost ) k 31. prosinci 2010 uvedenou na stranách , ke které jsme 24. února 2011 vydali výrok uvedený na stranách (dále jen účetní závěrky ). II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenými účetními závěrkami. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetními závěrkami. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetních závěrkách, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnými účetními závěrkami. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě na stranách a dále na stranách 208 a 306 jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetních závěrkách k 31. prosinci Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky azúčetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ, a. s., k 31. prosinci 2010 uvedené ve výroční zprávě na stranách Za sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti ČEZ, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícím auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ, a. s., k 31. prosinci Ernst & Young Audit, s.r.o. Josef Pivoňka osvědčení č. 401 auditor, osvědčení č zastoupený partnerem 11. dubna 2011 Praha, Česká republika

12 Martin Roman předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

13 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ, a. s., Martinem Romanem / Skupina ČEZ 9 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ, a. s., Martinem Romanem Rok 2010 prověřil podnikatelské a především také finanční zdraví celé Skupiny ČEZ. Hospodářská krize, která ovlivňovala i odvětví energetiky, již sice začala slábnout, ale její doznívání není a nebude ani rovnoměrné, ani příliš rychlé. Na otevřenou českou ekonomiku působí řada zahraničních vlivů, některé příznivě, jiné zcela negativně. Turbulence ve světové politice, i když třeba probíhají v zemích nám vzdálených, mohou natolik ovlivnit evropskou, a tedy i naši domácí ekonomiku, že se její vyhlídky nemusejí zlepšovat tak, jak očekáváme. Mluvme však o roce Jak byste jej charakterizoval z hlediska Skupiny ČEZ? Jako nelehký, nicméně úspěšný. Čistý zisk energetické Skupiny ČEZ ve výši 47,2 miliardy Kč překonal naše očekávání o půl miliardy. Plánované hodnoty zlepšila Skupina ČEZ i v kategorii provozního zisku před odpisy (EBITDA). Přestože jsou výsledky roku 2010 v meziročním srovnání s rokem 2009 nižší, což jsme předpokládali, ČEZ nakonec pro své akcionáře zajistil zisk vyšší, než jaký plánoval, a navzdory celkové makroekonomické situaci se podařilo udržet současný rating v elitní kategorii A, konkrétně A- od ratingové agentury Standard & Poor s a A2 od agentury Moody s. Za důležité považuji, že se nám podařilo opět zvýšit výrobu v jaderných elektrárnách. Každá megawatthodina, kterou dokážeme vyrobit v jaderné elektrárně, je pro společnost velkým finančním přínosem, neboť v jaderných elektrárnách vyrábíme s daleko nejnižšími variabilními náklady. Jak jste se vypořádali s projevy hospodářské krize? Naše podnikání a výsledky samozřejmě hospodářská krize ovlivnila. Je třeba připomenout, že její důsledky dopadly na Skupinu ČEZ se zpožděním právě v roce Dokázali jsme totiž předpovědět blížící se hospodářskou krizi dříve než většina světových analytiků a na počátku roku 2008 jsme změnili systém prodeje elektřiny. Do té doby jsme prodávali vždy na poslední chvíli před koncem roku. V roce 2008 jsme poprvé začali prodávat elektřinu na rok 2009 a Trh není bohužel likvidní příliš dlouhodobě, takže jsme nemohli elektřinu prodat na rok 2011 a na roky další. I díky této změně byl rok 2009 rekordní a je to jeden z hlavních faktorů, proč Skupina ČEZ krizi přestála nejlépe ze všech velkých energetik. Mezi rokem 2007, tj. těsně před započetím krize, a rokem 2010 ČEZ zvládl toto období podstatně lépe než ENEL, EDP, Iberdrola a další velké energetiky. Na systému prodeje dopředu jsme vydělali 23 mld. korun a dalších 6 mld. korun při kurzovém zajištění oproti prodeji v cenách, které platily na trzích v daném okamžiku. Kromě naší předvídavosti nám v roce 2009 pomohly i zisky ze zahraničních akvizic, úspory doma nebo zvýšení výroby v jaderných elektrárnách. Skupina ČEZ prokázala, že je schopna reagovat na krizi a chovat se tak, aby se nedostala dluhově do podobné pasti jako většina našich větších evropských konkurentů. Skupina ČEZ je dnes díky tomu všemu ve velmi dobré finanční kondici.

14 10 Skupina ČEZ / Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ, a. s., Martinem Romanem ČEZ tedy v konkurenci uspěl? Ano, ČEZ je firmou, které se podařilo mezi roky 2008 a 2009 nejvíce zlepšit svůj hospodářský výsledek. Zatímco jiným velkým evropským energetickým společnostem klesl zisk o několik procent, my jsme zisk meziročně zvýšili o 10 %. Mohu s hrdostí říci, že Skupina ČEZ i v roce 2010 obstála a jako velice málo zadlužená evropská energetická firma má oproti konkurenci ty nejlepší předpoklady uspět i v době, která nastane po krizi. Úroveň našeho zadlužení měřená čistou výší dluhu oproti provoznímu zisku před odpisy byla u nás ke konci září roku 2010 pouze 1,4. Přitom průměrná hodnota odvětví je 2,7. Dlouhodobě chceme být stále pod průměrem a neplánujeme překročit úroveň 2,4 2,5. K tomu nepochybně pomůže i program NOVÁ VIZE Zajisté. Program NOVÁ VIZE, který je zaměřen především na stabilizaci Skupiny ČEZ, jsme vyhlásili v září 2010 a naplno rozjeli od Nového roku V jeho rámci probíhá komplexní program finanční stabilizace Skupiny ČEZ pro období turbulentních změn na energetickém trhu, redukujeme náš investiční program v souladu se současnými a budoucími možnostmi Skupiny ČEZ a hlavně razantně optimalizujeme vnitřní fungování a nákladovou strukturu Skupiny ČEZ. Důležitým parametrem pro Skupinu ČEZ je optimalizace celého peněžního toku se zřetelem k dostupným finančním zdrojům. V provozní oblasti se zaměřujeme na další zefektivnění vnitřních procesů a minimalizaci nákladů v celém produkčním řetězci s důrazem na maximalizaci tvorby vlastních peněžních prostředků provozní činností. Stručně řečeno a shrnuto: jde o naplnění zásady udržení dosažených pozic, konsolidaci firmy na tuzemském trhu a zvýšení příjmů z našich současných zahraničních aktiv. Jednotlivé pracovní týmy nyní zpracovávají konsolidovaný akční plán na období let V době krize všechny velké energetiky zahájily rozsáhlé rozprodeje aktiv následkem snížení příjmů a za účelem snížení dluhů. Uvažovala o nich i Skupina ČEZ? Divestice u většiny z těchto společností dosahovaly hodnoty více než 10 mld. EUR. Vzhledem k tomu, že ČEZ nakupoval vždy s velkou rozvahou, se nám nutnost tohoto kroku vyhnula. Nakupoval vždy za ceny, které jsou v průměru nižší, než byly nákupy u konkurence. To, že jsme nemuseli nuceně divestovat, se kladně odrazilo i na ceně akcií. Jak se vyvíjela v roce 2010 poptávka po elektřině? V roce 2009 celosvětová ekonomická krize způsobila jak pokles spotřeby, tak i ceny elektřiny, což bylo důvodem dočasného zhoršení našich hospodářských výsledků. V situaci, kdy příjmy z prodeje klesaly, jsme přitom museli investovat do obnovy výrobních zdrojů a financovat i další investice. Po poklesu prodeje elektřiny v důsledku hospodářské krize nastal opět návrat k postupnému zvyšování spotřeby. Data roku 2010 prokázala, že spotřeba elektřiny meziročně opět rostla. Poptávka po elektřině v České republice za rok 2010 vzrostla proti roku 2009 o 3,8 %. U velkoodběratelů růst spotřeby představoval 5,1 %, u podnikatelského maloodběru 0,9 % a spotřeba domácností byla vyšší o 2,3 %.

15 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ, a. s., Martinem Romanem / Skupina ČEZ 11 Daří se Skupině ČEZ obchodovat s emisními povolenkami? Poměrně ano. Protože nasazováním jednotlivých elektráren do výroby plně sledujeme záměr systému EU-ETS, kterým je snižovat emise CO 2. Blíží se však období, kdy na nás dolehne povinnost povolenky CO 2 nakupovat. I proto tolik modernizujeme a obnovujeme naše uhelné elektrárny, zvyšujeme výkon a produkci elektřiny z jaderných elektráren i více zapojujeme ekologické obnovitelné zdroje energie do našeho výrobního portfolia. Na druhou stranu je třeba přiznat, že důvodem, proč poprvé za posledních sedm let byl vývoj hodnoty akcií dočasně horší než u konkurence, bylo zavedení mimořádné daně z povolenek CO 2. Do té doby cena našich akcí rostla podstatně lépe než cena akcií u konkurence. Je třeba připomenout, že faktorem, který ovlivní energetiku v budoucnosti, je přebytek povolenek CO 2. V době, kdy se plánovalo toto obchodovací období, nikdo netušil, že přijde světová hospodářská krize. A protože výroba elektřiny je přímo úměrná růstu HDP když HDP roste, zvyšuje se spotřeba elektřiny a naopak v důsledku hospodářské krize je pokles ceny elektřiny doprovázen poklesem cen povolenek CO 2. To Brusel nepředpokládal. Očekávaná cena povolenky byla zhruba EUR, začátkem roku 2011 stojí povolenka 13 EUR. Jaké možnosti má Skupina ČEZ ve zlepšování svých vnitřních funkcí a ve snižování nákladů? Je jich více. Jsou to vyšší produktivita, zlevnění a zjednodušení podpůrných procesů, další zlepšení výkonnosti jednotlivých útvarů a lepší vzájemná komunikace. V provozní oblasti pokračujeme v zefektivnění vnitřních procesů a snižování nákladů v celém produkčním řetězci s důrazem na tvorbu vlastního cash flow. Představili jste program zaměřený na budoucnost s názvem Futur/e/Motion. Co jste od něj očekávali a očekáváte? Tento program, který zaměřuje naše aktivity do oblasti nové, budoucí energetiky, by měl přinést kromě jiného i finanční efekty. Ale ještě předtím je třeba investovat finanční prostředky do nových technologií. Základními pilíři Futur/e/Motion jsou čtyři oblasti: výzkum a vývoj, využití tzv. chytrých technologií v energetice, zvyšování podílu využívání decentralizovaných zdrojů výroby elektřiny a podpora elektromobility. Zejména v oblasti rozvoje elektromobility jsme už ušli kus cesty. Spolupracujeme s automobilkou Peugeot, která nám poskytne na šedesát elektromobilů k odzkoušení v provozu, a sami připravujeme instalaci nabíjecích stanic. Vybrali jsme v České republice region, kde již byl zahájen pilotní projekt pro testování chytrých sítí, měřidel (elektroměrů) a začínáme tam s jejich instalací. Projektu Futur/e/Motion věnujeme náležitou pozornost a má podporu celé Skupiny ČEZ.

16 12 Skupina ČEZ / Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ, a. s., Martinem Romanem Úspěch Skupiny ČEZ je do značné míry ovlivněn i úspěchy v oblasti zahraničních akvizic. Jak je hodnotíte v roce 2010? Zahraniční akvizice se stávají rok od roku důležitějším a důležitějším pilířem našich hospodářských výsledků. Úspěšný z hlediska zahraničních akvizic byl i rok Celkově již kumulovaná EBITDA zahraničních společností dosáhla téměř 40 mld. Kč. V posledních šesti letech ČEZ do zahraničí investoval 70 mld. Kč, což je pro srovnání podstatně méně, než investoval doma. Celkově jsme v tomto období proinvestovali 290 mld. Kč. Čtyři pětiny našich investic v posledních šesti letech tak směřovaly do České republiky do obnovy výrobních zdrojů, do distribuce. Přestože hospodářská krize zasáhla i země, ve kterých v zahraničí působíme, dlouhodobě se nám daří být nad plánem zisku, s nímž jsme počítali v okamžiku nákupu jednotlivých aktiv. Díky tomu zahraniční akvizice hrají stále větší roli ve finančních výsledcích Skupiny ČEZ. Všechny 4 akvizice z roku 2009 Akenerji a Sedaş v Turecku, MIBRAG a albánská distribuční společnost se vyvíjejí lépe, než bylo naše očekávání. V Rumunsku, kde jsme dosud podnikali v oblasti distribuce a dodávky elektřiny, nyní vstupujeme i na výrobní trh. Po uvedení celé větrné farmy o instalovaném výkonu 600 MW ve Fântânele a Cogealac do provozu získáme 10% podíl na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů v Rumunsku. Naše akvizice řídíme prostřednictvím pouze několika desítek českých zaměstnanců, jejichž počet nadále snižujeme. Trvale se snažíme maximálně zapojit místní lidi, a motivovat je tak pro práci ve Skupině ČEZ. Navíc rotací manažerů mezi zahraničními společnostmi i centrálou dosahujeme optimálního přenosu know-how z jedné země do druhé. Skupina ČEZ úspěšně rozšířila portfolio svých aktivit i o obchod s plynem. Co ji k tomu vedlo? Snažíme se uplatnit všude, kde je šance poskytnout našim klientům kvalitní služby. Ukázalo se také, že je výhodné využít naši širokou síť zákaznických center, která byla původně určena pro obsluhu zákazníků odebírajících elektřinu, i pro další komoditu. V samém závěru roku 2009 jsme tak přišli s nabídkou plynu pro firmy a v červnu roku 2010 pak i pro české domácnosti. V nabídce plynu jsme úspěšní a za prvních 8 měsíců jsme získali přes nových zákazníků právě z řad domácností. Na trhu s plynem se chystáme svoji pozici dále posilovat. Česká republika v loňském roce prožila solární boom a stala se jednou z největších solárních velmocí na světě. Jaké je postavení Skupiny ČEZ v oblasti fotovoltaické výroby? Je důležité opakovat, že ČEZ sám nepostavil žádnou fotovoltaickou elektrárnu, protože nechtěl přispívat k nekontrolovatelnému zdražování elektřiny českým zákazníkům. Skupina ČEZ v roce 2010 pouze odkoupila již dokončené projekty, a to s výkonem 125 megawattů. To odpovídá podílu na trhu něco kolem 6 %. Mimochodem, je to dvanáctkrát méně, než činí odpovídající podíl Skupiny ČEZ na výrobě elektřiny z vodních, uhelných a jaderných elektráren v ČR ten přesahuje 70 procent.

17 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ, a. s., Martinem Romanem / Skupina ČEZ 13 Jaké jsou hlavní faktory, které budou ovlivňovat fungování energetiky v nejbližším i delším časovém horizontu? Určitě je to přebytek plynu vedoucí k poklesu ceny plynu. Cena se poprvé v novodobé historii odpoutala od ceny ropy. Důvodem je objev nového způsobu těžby tzv. břidlicového plynu a schopnost přepravy zkapalněného plynu ze zemí, z nichž se jej dosud nevyplácelo dodávat, nebo to vůbec nebylo možné. Dalším faktorem je obrovský nárůst využívání obnovitelných zdrojů energie. Jen v oblasti České republiky a Německa bylo v roce 2010 zprovozněno MW nových fotovoltaických elektráren. S tím úzce souvisí i regulatorní dění. Nic nebude evropskou energetiku ovlivňovat více než regulace z Bruselu a jeho zájem dosáhnout vytčených cílů počtu obnovitelných zdrojů a snižování emisí CO 2. Paradoxní je, že dosažení cíle Evropské unie do deseti let snížit emise CO 2 o 20 % přijde jednotlivé evropské státy na 700 mld. EUR téměř mld. Kč, což je více než 10 ročních rozpočtů České republiky zatímco za stejných 10 let Čína a další země zvýší svoje emise o šestinásobek toho, co Evropa ušetří. Jak se v nejbližších letech změní energetika? Mnoha způsoby a v mnoha ohledech. Dnes je dominujícím faktorem na trhu klasická velká energetika. Budoucnost naopak patří mnohem více decentralizované výrobě. Dnes zaujímá decentralizovaná výroba zhruba 5 % celkové výroby, v roce 2020 by to podle našich odhadů mohlo být až 30 %. Do energetiky vstoupí mnoho nových faktorů, jako je kromě jiného i snaha řešit problém skladování elektřiny. Pokud uhlí v Evropě nechce být pro energetiku minulostí, budeme muset vyřešit také ukládání CO 2. Elektřina bude dražší subvence do rozvoje obnovitelných zdrojů jsou tak obrovské, že se musejí promítnout do koncových cen elektřiny. V Německu je letos subvence, kterou platí zákazníci za podporu těchto zdrojů, vyšší, než je samotná cena elektřiny elektřina stojí 50 EUR za MWh, subvence připočtená k této MWh je 55 EUR. Budeme muset věřit tomu, že obnovitelné zdroje budou v budoucnu mnohem efektivnější, než jakými jsou dnes. Nepoměr ceny výroby z obnovitelných zdrojů k reálné ceně na trhu se bude muset snížit. Co ovlivní hospodaření Skupiny ČEZ v roce 2011? V podstatě tři faktory, které bohužel leží mimo naši působnost. Je to pokles ceny elektřiny, který bude mít vliv na snížení zisku v rozsahu 4 miliard korun. Shodou okolností stejnou výši mají i ostatní dva faktory, kterými jsou kurzové zajištění, resp. výše kurzu posilující koruny vůči euru, a mimořádné zdanění povolenek i srážková daň z příjmů z elektřiny vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách. Celkový negativní vliv těchto tří faktorů je 12 miliard korun. Vnitřními úsporami a dalšími zlepšeními hospodaření chceme tento vliv omezit. Jak byste komentoval vyhlídky Skupiny ČEZ v roce 2011? Čeká nás tvrdá práce. Na tu jsme ale zvyklí a dosavadní pracovní nasazení všech zaměstnanců dává reálnou naději na splnění veškerých našich cílů.

18 Daniel Beneš místopředseda představenstva a výkonný ředitel ČEZ, a. s.

19 Rozhovor s místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem ČEZ, a. s., Danielem Benešem / Skupina ČEZ 15 Rozhovor s místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem ČEZ, a. s., Danielem Benešem Začíná program NOVÁ VIZE, pokračuje obnova výrobních zdrojů, naplňují se záměry obou českých jaderných elektráren zajistit nejen vyšší, ale ještě bezpečnější výrobu elektřiny, významné místo získal úsporný program Efektivita. Tak bychom mohli shrnout hlavní události roku 2010 v ČEZ, a. s., které byly nejdůležitější pro naplňování záměrů Skupiny ČEZ. Rok 2010 bychom mohli označit také jako rok, kdy se rozbíhají nebo pokračují velké investice Skupiny ČEZ do domácích výrobních zdrojů. Které to jsou? Na prvním místě vzpomeňme investice do našich jaderných elektráren, které nám umožní z tohoto čistého zdroje vyrábět více. Mezi další pak patří probíhající komplexní obnova Elektrárny Tušimice II, výstavba nového nadkritického bloku v Ledvicích, příprava výstavby paroplynové elektrárny v Počeradech a příprava komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II. Projekty obnovy výrobního portfolia Skupiny ČEZ mají na českou ekonomiku pozitivní vliv již nyní, ale zejména tomu tak bude v krátkodobém až střednědobém horizontu. Navíc pak v dlouhodobém horizontu významně zlepší životní prostředí v České republice. Letos také zahájíme výstavbu prvního velkého paroplynového zdroje v České republice v Elektrárně Počerady. V roce 2010 jsme uskutečnili velmi důležitou akvizici v českém teplárenství. Jednalo se o akvizici Teplárny Trmice v severních Čechách. Ve hře je i projekt vyvedení tepla z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna a z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Výhodnost kogenerace elektřiny a tepla má značný ekologický dopad, neboť významně zvyšuje účinnost elektráren. Podařilo se nám také uvést do provozu největší vnitrozemský větrný park v Evropě Fântânele-Cogealac v Rumunsku. Odrazila se hospodářská krize na investičních záměrech a jejich naplňování? Musela se odrazit. V letech byl investiční program snížen oproti očekáváním z prosince 2009 o 25 %. Z programu byly vyloučeny ty strategické cíle, které byly nerentabilní, a pokračujeme pouze v projektech, které nám nad úroveň našeho kapitálu přinášejí dodatečnou výnosovou prémii. Znamená to, že jsme opustili i některá neperspektivní zahraniční teritoria, jako je např. Srbsko, Rusko nebo Kosovo. Pokud dojde k oživení energetického trhu a ke zlepšení rentability těchto projektů, mohou se znovu dostat na pořad dne. Z hlediska území, která považujeme do budoucna za perspektivní, platí, že na prvním místě je pro nás Česká republika, což podpoří české dodavatele a spolupracující podniky. Na další investice má Skupina ČEZ v nejbližších pěti letech připraveno více než 300 miliard Kč. I přes určité přehodnocení plánů jde o částku vyšší než v předchozím období. Co pokládáte z hlediska dalšího rozvoje Skupiny ČEZ za zcela zásadní? Naše strategie nám umožní vytvořit vhodné příležitosti, jak participovat na budoucích trzích. O své budoucnosti uvažujeme ve třech plánovaných časových horizontech.

20 16 Skupina ČEZ / Rozhovor s místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem ČEZ, a. s., Danielem Benešem Můžete je charakterizovat? První, krátkodobý, hovoří o tom, že v nejbližších třech letech uděláme vše pro to, abychom ochránili svůj současný hlavní předmět podnikání a získali z něho co nejvíce. Svá aktiva budeme primárně konsolidovat a své počínání budeme zefektivňovat tak, aby přínosy z našich aktiv dosáhly maxima. V tomto časovém horizontu se budeme ptát především na naše náklady. Ve druhém, střednědobém časovém horizontu se opět pustíme do rozvoje nových příležitostí, a to především zvyšováním podílů v našich regulovaných aktivech, např. v distribuci nebo v teplárenství. V tomto období budeme navyšovat i náš podíl v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a zaměříme se na rozvoj jaderné energetiky. V horizontu 3 5 let se tedy budeme zabývat blízkými investicemi. Nástrojem pro řízení prvních dvou horizontů bude platforma NOVÁ VIZE, iniciativa, která bude zastřešovat všechny naše rozvojové programy. Třetí, dlouhodobý časový horizont se týká investic do nových technologií, do výzkumu a vývoje a zavádění nových technologií do komerčního života. Zastavme se u programu NOVÁ VIZE. O co v něm jde? Hlavním tématem NOVÉ VIZE je především stabilizace a konsolidace Skupiny ČEZ v nejbližších pěti letech, tj. do roku Máme za sebou historický růst a je na čase, abychom se připravili na další rozvoj. NOVÁ VIZE je o tom, že v každém segmentu našeho podnikání si vymezíme vysoké cíle a ty promítneme do důsledného finančního řízení celé Skupiny ČEZ. Obrazně řečeno budeme v každém segmentu našeho podnikatelského řetězce dosahovat té nejlepší praxe. Struktura iniciativy NOVÁ VIZE je dána přijatým akčním plánem. Čeho se tento plán týká? Základem je skladba segmentů podnikání Skupiny ČEZ, kam patří výroba a těžba, distribuce, obchod, zahraniční aktivity a podpůrné funkce. Každý segment má své priority, nicméně existuje jedna průřezová a společná nákladová efektivita a výkonnost všech našich procesů. V oblasti zvyšování efektivity přitom nezačínáme v bodě nula, ale navazujeme na program Efektivita vyhlášený v roce V jeho rámci jsme ušetřili náklady a dosáhli dalších výnosů, což v souhrnu znamenalo přínos 27 mld. Kč. Z hlediska výroby a těžby je prioritou na nejbližších pět let zvyšování výkonu a disponibility našich jaderných elektráren a zároveň prodlužování jejich životnosti, a to při zajištění bezpečnosti. Neméně významné je zabezpečení toho, aby výstavba a komplexní obnova klasických elektráren probíhala podle plánu, ať již jde o dokončení Elektrárny Tušimice, Ledvice, výstavbu paroplynu v Počeradech nebo rekonstrukci Elektrárny Prunéřov. Třetí prioritou je optimalizace provozu uhelného portfolia a další rozvoj regulovaných aktiv v teplárenství. V segmentu distribuce budeme v nejbližších pěti letech klást důraz na efektivní řízení investic do distribuční sítě, na optimalizaci výdajů na údržbu a provoz při zachování kvality dodávky a na zvyšování dostupnosti sítě. V oblasti obchodu se budeme v případě velkoobchodu snažit dosahovat co nejlepší prodejní ceny na trhu. Pokud jde o maloobchod, tam se v posledních letech situace výrazně mění, přicházejí noví hráči. Budeme se proto snažit stabilizovat zákaznické portfolio a udržovat strategický podíl na trhu. V prodeji domácnostem jde především o udržení stávajících zákazníků a získávání zákazníků nových. Velkým příslibem je prodej nové komodity zemního plynu; tento prodej jsme úspěšně zahájili, budeme ho v České republice průběžně akcelerovat a rozvíjet i ve Slovenské republice. Posledním segmentem jsou naše aktivity v zahraničí. Prvořadým úkolem v rámci konsolidace bude zajistit návratnost vynaložených finančních prostředků. K tomu by měla přispět nákladová optimalizace jednotlivých dceřiných společností působících v zahraničí a dokončení integračních procesů v jednotlivých zemích.

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění REVÝROČNÍ SKUPINA ČEZ ZPRÁVA 2009 SPON SIBLE JSME S VÁMI Rádi věnujeme energii tomu, co má smysl. Prostřednictvím naší nadace i přímým přispěním proto podporujeme projekty z různých oblastí, které pomáhají

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

Důležité pro budoucnost je zachování rovnováhy, klíčová je harmonizace vztahu mezi naplňováním potřeb a zachováním kvality prostředí, v němž žijeme,

Důležité pro budoucnost je zachování rovnováhy, klíčová je harmonizace vztahu mezi naplňováním potřeb a zachováním kvality prostředí, v němž žijeme, Skupina ČEZ Výroční zpráva 2008 cestou harmonie člověka s přírodou Důležité pro budoucnost je zachování rovnováhy, klíčová je harmonizace vztahu mezi naplňováním potřeb a zachováním kvality prostředí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2012 Skupina Severočeské doly 007 011 018 020 Skupina Severočeské doly stabilně dosahuje dynamických obchodních výsledků. 046 048 050 053 Severočeské doly mají smysl pro detail, který se

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Energie bez hranic BUDOUCNOST ENERGIE Energie je síla, zdroj, který je nezbytným článkem pro chod věcí, fungování předmětů i život člověka. Energie je všude kolem nás, je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu miláček cesta do Chomutova veselka dnes rozhodují děti Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2014 e-mail nerozluční krajina pro život křehká pouta nerušit, prosím šéfkuchař čas na změnu stíny SEZONA

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic Skupina ČEZ je největším energetickým uskupením ve střední a jihovýchodní Evropě. Úspěšné akvizice distribučních firem v Bulharsku a Rumunsku,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům a zaměstnancům za společně sdílenou energii, za energii, kterou dávají do všech svých aktivit, povolání

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 00 22.5.2003 MH Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2002 Pardubice, 17. června 2003 Jaroslav

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti a.s. za rok 2013 a.s. jako tradiční dodavatel vysokovýkonných energetických systémů za 60 let své existence vyprojektovala a dodala více než stovku energetických celků s celkovým

Více