Karta předmětu prezenční studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karta předmětu prezenční studium"

Transkript

1 Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity: 5 Povinnost: povinný Úroveň studia: pregraduální nebo graduální Jazyk výuky: čeština Ročník: 2 Semestr: zimní Odkaz na web: Určeno pro fakulty: HGF Určeno pro typ studia: navazující magisterské Způsob zakončení: zápočet a zkouška Rozsah výuky: Prerekvizity: Korekvizity: Vyskytuje se v prerekvizitách: nemá nemá není Výstupy z učení - student prokazuje znalosti: z oblasti public relations, základních pojmů v public relations, využití komunikačních dovedností a technik, prezentace a tvorby reklamních kampaní, - student umí: prokázat teoretické a odborné znalosti z oblasti public relations, provést výběr P.R. agentury, sestavit návrh reklamní kampaně, - student je schopen: využít získaných teoretických znalostí a následných dovedností v této oblasti.

2 Metody výuky (zastoupení jednotlivých metod je třeba kvantifikovat v %) přednášky 50 % cvičení 30 % samostatná práce 20 % Anotace Předmět se komplexně věnuje problematice komunikace a spolupráce s médii. Vzhledem k tomu, že chceme propojit výuku s praxí, se obsah předmětu zaměřuje nejen na teoretickou náplň přednášek, ale zejména na část praktickou v rámci cvičení. První část předmětu seznámí studenty zejména s tím, co tvoří oblast public relations, jak správně a účinně komunikovat nejen uvnitř, ale také vně organizace. Druhá část předmětu je věnována samotným médiím, jejich členění, pozitivní i negativní roli, kterou hrají ve společnosti. Dotkneme se zde také morálních a etických kodexů v reklamě, a to v souvislosti s veřejným míněním. Náplní praktických cvičení bude např. nácvik komunikace s médii i mediálními agenturami, zadávání požadavků na tvorbu reklamní kampaně, zpracování média plánu, vystoupení na tiskové konferenci a vlastní prezentace. Povinná literatura VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama : Jak dělat reklamu 2. aktualit. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN THOMPSON, John, B. Média a modernita. 1 vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN Doporučená literatura VYSEKALOVÁ, J. a R. KOMÁRKOVÁ. Psychologie reklamy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně -- 2., aktualizované a doplněné vydání. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN LEWIS, David. Tajná řeč těla. Praha: East West Publishing, s. ISBN BECK, Gloria. Zakázaná rétorika - 30 manipulativních technik. 1. vyd. Praha: Grada Pubulishing. 266 s. ISBN WARDRIP-FRUIN, Noah a Nick MONTFORT. The New Media Reader. MIT Press, s. ISBN: Nároky na zabezpečení výuky - Metody průběžné kontroly znalostí během semestru Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí případových studií, projektů a prezentací.

3 Osnova přednášek 1) Public relations a publicita. 2) Komunikace a společenské chování. 3) Komunikační dovednosti a techniky. 4) Komunikační mix. 5) Asertivita. 6) Krizový management. 7) Prezentace. 8) Média. 9) Změny v komunikačním okolí. 10) Mediální agentury. 11) Výběr P.R. agentury. 12) Vývoj reklamy. 13) Reklamní kampaň. 14) Firemní identita. Osnova cvičení 1) Příprava vlastní prezentace (v MS Power Point). 2) Vlastní prezentace před publikem. 3) Zpracování životopisu, vstupní pohovor do zaměstnání. 4) Tvorba média plánu. 5) Prezentace a prosazení MP uvnitř firmy. 6) Tvorba zadání reklamní kampaně a její časování. 7) Simulace tiskové konference. 8) Nácvik krizové komunikace. 9) Zvládání krizových situací v organizaci. 10) Přednáška a následná diskuze s krizovým manažerem. 11) Exkurze do České televize Ostrava. 12) Závěrečný brainstorming k obsahu předmětu. Otázky ke zkoušce 1) Marketingová komunikace a publicita. 2) PR mix. 3) Verbální, nonverbální a konativní komunikace. 4) Komunikační modely. 5) Osobnost PR managera. 6) Asertivní chování. 7) Druhy asertivních technik. 8) Řízení organizace v krizových situacích. 9) Osobnost krizového managera. 10) Krizová komunikace v těžebním průmyslu. 11) Umění úspěšné prezentace. 12) Média a jejich členění. 13) Pozitivní a negativní publicita.

4 14) Průzkum účinnosti reklamy. 15) Mediální strategie. 16) Etika a veřejné mínění v reklamě. 17) Ekonomické vlivy na podnikání a komunikaci. 18) Druhy mediálních agentur a jejich výběr. 19) Mediální mix. 20) Tvorba média plánu. 21) Historie, současnost a vývojové trendy v reklamě. 22) Informační technologie, multimédia a internet. 23) Výběr, schválení a řízení reklamní kampaně. 24) Timing a cíle reklamní kampaně. 25) Firemní identita. 26) Firemní image. Podmínky absolvování předmětu Název úlohy Typ úlohy Max. počet bodů (akt. za podúlohy) Min. počet bodů Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 Zápočet Zápočet 33 (33) 17 Prezentace Jiný typ úlohy 12 6 Zkouška Zkouška 67 (67) 34 Písemná zkouška Písemná zkouška 0 0 Ústní zkouška Ústní zkouška 67 (67) 34 Údaje o předmětu v cizím jazyce Annotation The course comprehensively deals with the issue of communication and cooperation with the media. Due to the fact we want to link the teaching with practice, the course focuses not only on theoretical part of lectures, but particularly on practical part of exercises. The first part of the course teaches students about what the public relations field consists of, how to correctly and effectively communicate not only inside but also outside of an organisation. The second part of the course focuses on individual media, their classification and the positive and negative roles they play in the society. We also mention moral and ethical codes in advertisement in relation to public opinion. During the practical exercises, students train communicating with the media and media agencies, placing orders for advertising campaigns, presenting on a press conference and at their own presentation. Outline of lectures 1) Public relations and publicity 2) Communication and social behaviour 3) Communication skills and techniques 4) Communication mix

5 5) Assertiveness 6) Crisis management 7) Presentation 8) Media 9) Changes in communication surroundings 10) Media agencies 11) Selection of P.R. agency 12) Development of an advertisement 13) Advertising campaign 14) Corporate identity Outline of exercises 1) Preparing your own presentation (in MS PowerPoint) 2) Presentation in front of an audience 3) Writing a CV, job interview 4) Creating a media plan 5) Presentation and promotion of the MP inside a company 6) Placing an order for advertisement campaign and its timing 7) Press conference simulation 8) Practising crisis communication. 9) Crisis management in an organisation 10) Lecture followed by a discussion with the crisis manager 11) Excursion to Česká televize, Ostrava 12) Final brainstorming about the course Exam question topics 1) Marketing communication a publicity 2) PR mix 3) Verbal, nonverbal and conative communication 4) Communication models 5) The PR manager 6) Assertive behaviour 7) Types of assertive techniques 8) Crisis management inside an organisation 9) The crisis manager 10) Crisis communication in the mining industry 11) The art of successful presentation 12) Media and their classification 13) Positive and negative publicity 14) Advertising effectiveness survey 15) Media strategies 16) Ethics and public opinion in advertising 17) Economical influences on business and communication 18) Types of media agencies and their selection

6 19) Media mix 20) Creating a media plan 21) History, present and trends in advertisement 22) Information technologies, multimedia and internet 23) Selection, approval and management of advertising campaigns 24) Timing and the goals of an advertising campaign 25) Corporate identity 26) Corporate image

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Daňová soustava (DS) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková, Ph.D. Kredity:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

zkouška přednášek týdně cvičení týdně

zkouška přednášek týdně cvičení týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu Jazyk výuky Způsob ukončení * v jazyce výuky česky anglicky Počet kreditů 15 Forma výuky Prezenční studium přednášek týdně cvičení týdně profilující

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

STUDIJNÍ OPORA B_SMaK. Úvodní blok. Milé studentky a studenti,

STUDIJNÍ OPORA B_SMaK. Úvodní blok. Milé studentky a studenti, STUDIJNÍ OPORA B_SMaK Úvodní blok Milé studentky a studenti, těší mne, že studujete obor marketingová komunikace v bakalářském studiu, že se vám podařilo překonat úskalí 1. semestru a zahajujete výuku

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Anglický jazyk I, II, III, IV

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright:

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia studijního oboru Studia občanského sektoru

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II... 4 Anglický

Více

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Analýza a návrh informačních systémů Kód studijního předmětu NIS Název předmětu anglicky Information Systems Analysis and Design Typ předmětu

Více

Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations. Vol 1/2012

Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations. Vol 1/2012 Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations Vol 1/2012 Hana Wimrová Sociální aspekty využívané v marketingové komunikaci The social aspects used in marketing communication

Více

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Teze k celoškolní diskusi stav k 22. 6. 2004 Autorský tým Igor Čermák, Richard Gažo, Vojtěch Krebs, Tomáš

Více

SBORNÍK METODICKÝCH LISTŮ. ke vzdělávacím kurzům LMS Moodle

SBORNÍK METODICKÝCH LISTŮ. ke vzdělávacím kurzům LMS Moodle SBORNÍK METODICKÝCH LISTŮ ke vzdělávacím kurzům LMS Moodle, únor 2012 Projekt: Projekt: Inovace Inovace a a podpora podpora výuky výuky na na gymnáziu gymnáziu Reg. č. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0011 Reg. CZ.107/1.1.11/02.0011

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Knihovny současnosti 9 11 9 2014

Knihovny současnosti 9 11 9 2014 Knihovny současnosti 9 11 9 2014 14 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA ČR Sborník z 22. konference, konané ve dnech 9. až 11. září 2014 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci Září 2014 Sborník

Více

ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU

ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ K čj. 83-1/2014-2994 Příloha č. 1 Počet listů: 24 S c h v a l u j i: Dne: generálmajor Ing. MIROSLAV ŽIŽKA první zástupce náčelníka

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více