Komunikace se zástupci médií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace se zástupci médií"

Transkript

1 Komunikace se zástupci médií Projekt ESF Síť vzdělávacích a informačních center vchráněných krajinných oblastech ČR Mgr. Jitka Kozubková Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

2 Základní pojmy Komunikace (lat. comunicatio) přenos, sdělování, výměna informací. Rozlišujeme komunikaci: veřejná x soukromá interpersonální (mezilidská) x intrapersonální verbální (vyjádřená slovy, ústní) x neverbální (řeč těla, mimika, pohled očí, gesta atd.) masová x mediální Zdroj: z přednášky Úvod do studia médií - Reifová

3 Základní pojmy Komunikační proces je dle tzv. Laswellovi formule: KDO říká CO pro KOHO jakým KANÁLEM s jakým EFEKTEM Kdo = odesílatel (zdroj), komunikátor Co = zpráva Komu = příjemce, publikum Efekt = odpověď, účinky Odesílatel Kódování Zpráva Dekódování Média šumy Zpětná vazba Odpověď Příjemce Zdroj: z přednášky Úvod do studia médií - Reifová

4 Základní pojmy Médium (lat. medio) obecně lze pojem definovat jako zprostředkovatele v širokém pojetí dle Marshalla McLuhana se jedná o jakéhokoli prostředníka, který přenáší sdělení mezi subjektem A a B v užším smyslu se hovoří o prostředníkovi určenému přímo ke komunikačnímu účelu (např. škola, umění,...) médiem v nejužším smyslu je organizace zaměstnávající profesionální komunikátory, kteří vytváří sdělení a šíří je k širokému publiku Zdroj: přednášky Úvod do studia médií - Reifová

5 Dělení médií Média dělíme především na Tištěná noviny časopisy Elektronická / audiovizuální rozhlas kino televize Internet Média lze dále dělit podle: místa působení na celostátní a regionální spolehlivosti na seriózní a bulvární zaměření na všeobecné, společenské, ekonomické aj.

6 Public relations Public relations (PR) aneb Práce s veřejností je součástí (marketingových) činností organizace Public relations vztahy k veřejnosti; výzkum a ovlivňování veřejnosti (veřejného mínění) s využitím teorií a poznatků zvláště sociologie a psychologie. Encyklopedický slovník, Praha 1993 Druhy PR podle cílové skupiny: Obchodní vztahy (Business relations) Vztahy s investory (Investor relations) Mezilidské vztahy (Human relations) Politické / Vládní vztahy (Political/Govermental relations) Vztahy k nejbližšímu okolí (Community/Environment relations) Mezinárodní vztahy (International relations) Profesní organizace: PR Klub (Etický kodex PR), APRA Zdroj:

7 Media / Press relations Dobré vztahy se zástupci médií, tj. novináři, redaktory, šéfredaktory jsou důležitým předpokladem fungování Public relations. Je nutné předpokládat, že: Tematizace Medializace Agenda Setting (vnášení témat) Issue Management ( řízení obsahu, témat ) názor redakce, šéfredaktora i rozhodnutí redaktora se může značně odlišovat od našeho názoru, kdy, co a v jaké formě by mělo být zveřejněno; pro úspěšný rozvoj vztahů se zástupci sdělovacích prostředků převažuje vždy porozumění fungování, pochopení a zejména přijetí požadavků a potřeb médií, potažmo daného novináře.

8 Novinář Práce novináře vždy přistupuje k nabízeným tématům a informacím nedůvěřivě. zkoumá, jaký je zájem Vaší organizace na informování o dané záležitosti. Jak se chovat k novináři Buďte vůči novinářům vždy otevření. Vysvětlete dopad informací na čtenáře, diváky, posluchače. Buďte konkrétní. Poskytujte aktuální, důvěryhodné a ověřitelné informace.

9 Realizace PR kampaně Fáze realizace PR s předpokladem dobrých vztahů se zástupci medií novináři, redaktory: 1. příprava a plánování zahrnuje stanovení cílů, cílové skupiny, vybrané nástroje, časový rozvrh s ohledem na realizaci vlastního projektu, předpokládané problémy, vhodný výběr oslovených médií atd. 2. realizace prostředků Press Relations představuje výběr a realizace tiskových konferencí, sepsání a rozeslání tiskových zpráv atd. 3. vyhodnocení úspěšnosti znamená sledování publicity v médiích, výzkum názorů

10 Fáze první - Příprava Cíl např. získání povědomí o poskytování poradenství v oblasti zemědělských dotací Cílová skupina zemědělci působící na území CHKO Nástroje, prostředky prostředky PR (tisková konference, tisková zpráva atd.), inzerce v tisku, rozhlasový spot, televizní spot, internetová reklama, propagační materiály atd. Výběr médií -noviny, časopisy, televizní a rozhlasové stanice Časový rozvrh přesné rozvržení realizace prostředků s ohledem na datum zahájení poskytování poradenství Rozpočet možnosti financování, rozvržení finančních prostředků na realizace stanovených nástrojů a prostředků Organizační zajištění realizace stanovení, kdo bude plnit jakou funkci Způsoby vyhodnocení stanovení nástroje pro zjištění úspěšnosti realizované kampaně Předpokládané problémy zvažte, jaké problémy ať už technické, finanční či personální se mohou vyskytnout. Z hlediska kontaktu s novináři je nutné předvídat dotěrné, nepříjemné otázky tak, abyste zástupce organizace byl schopen poskytnout odpověď bez zaváhání.

11 Fáze druhá - Realizace Zpracování informací pro sdělovací prostředky Je nutné rozhodnout, co chceme poskytnutím informace dosáhnout = výběr odpovídajících (i dílčích) údaj a volba vhodné výstupní formy (tiskové akce). Následuje ztvárnění vybrané informace do konkrétní formy, psané, obrazové nebo zvukové. Tiskový mluvčí, zástupce, kontaktní osoba pro novináře - by měl být člověk společenský, který má předpoklad s novináři navázat profesionálně-přátelský vztah. - dokáže podávat informace srozumitelně, jasně. - je tzv. stále na telefonu, schopen odpovědět na otázky novináře. Pověst o nepříjemném člověku se mezi novináři rychle roznese.

12 Fáze druhá - Realizace Tiskové akce se pořádají k významné a závažné problematice, či ke sdělení aktuální informace. Redaktoři je absolvují s ohledem, zda jsou pro ně skutečně službou, poskytují-li něco, co nemohou získat jednodušším způsobem. Druhy akcí: Tisková zpráva Tiskové konference, tiskové besedy (kulaté stoly) Press foyer Fototermín Interview Účast v televizních a rozhlasových pořadech Organizované výjezdy, návštěvy, ukázky Doplňková forma - konzultace

13 Fáze 2: Tisková zpráva Vytváření tiskové zprávy vychází z pravidel sestavení tzv. informační pyramidy, která odpovídá na otázky: CO se stalo? KDO byl účastníkem události? KDY se událost stala? KDE se vše odehrálo? PROČ k události došlo? JAK událost probíhala? Vždy je nutné uvést označení Tisková zpráva a titulek, který zaujme. S tiskovou zprávou lze poslat: - tiskové informace, - fotografie, - jiné vhodně zvolené přílohy.

14 Fáze 2: Tisková zpráva Kam zprávy posílat: - redakce médií (novin, časopisu, redakce zpravodajství rozhlasových nebo televizních stanic); - redaktorovi, se kterým se již znáte; - agentuře ČTK (www.ctk.cz),

15 Fáze 2: Tisková konference Tiskové konference představují jedinečnou možnost soustředit na jedno místo větší počet novinářů. Zásady pro pořádání tiskové konference: - rozesílání pozvánek, a to alespoň týden předem - vhodné místo, datum a hodina konání - jedno hlavní téma -výběr a příprava moderátora, stejně tak dalších mluvčích -úvodnívystoupenínepřesáhne 15 minut - doba trvání tiskové konference v rozmezí minut -prezenční listina -pořízení vlastního videozáznamu - nechat dostatečný prostor pro dotazy a následné rozhovory

16 Fáze 2: Press foyer Press foyer neboli setkání s novináři v předsálí se zpravidla uskutečňuje - po významných jednání s různými osobnostmi či obchodními partnery - při příležitosti důležitých návštěv - v rámci velkých společenských akcí Zásady: - převážně na improvizovaném místě - pozvánka je součástí informace o připravované akci - zpravidla se účastní jen vedoucí delegací - zajištění tlumočníka

17 Fáze 2: Interview a Fototermín Rozhovor dává možnost vyjádřit se přímo k aktuálním událostem nenáročnou formou. Zásady: - představitel organizace se vyjadřuje pouze na téma, na něž je tzv. odborníkem - možnost vyžádat si okruh otázek předem - pořídit si zvukový záznam pro případnou autorizaci textu Fototermín je netradiční forma, které se zpravidla účastní jen fotografové a kameramani Zásady: - umožnit zachycení prvních minut oficiálního jednání - zpravidla bez účasti píšících novinářů

18 Fáze 2: Účast v televizních a rozhlasových pořadech Zásady Je nejvhodnější z hlediska sdělení aktuálních informací. Vlastní účasti předchází dobrá příprava. - vystoupení v trvání od 30 vteřin do tří minut, pokud se nejedná o účast v diskusních pořadech - v případě publicistických pořadů se předem seznámit se scénářem, v jakém kontextu bude Vaše vystoupení zasazeno - pořídit si z natáčení vlastní videozáznam - případně dohodnout autorizaci

19 Fáze 2: Organizované výjezdy, návštěvy, ukázky Mají podobu společné pracovní akce s novináři. Cílem je předvést realitu, praktickou ukázku v terénu. Zásady - dobře připravený program - součástí může být kratší tisková konference - o novináře je třeba se všestranně postarat (stravování)

20 Fáze třetí Vyhodnocení Po skončení akce či jen tiskové konference je potřeba provést vyhodnocení, zda byly splněny cíle, zda se nám podařilo oslovit cílovou skupinu či zda byly použity vhodné nástroje. Možnosti, jak zjistit efektivitu akce: - výzkum názorů cílových skupin - monitoring médií - mediální analýza = analýza článků, vystoupení v rozhlase a televizi - AVE Advertising Value Equivalent

21 Děkuji za pozornost Mgr. Jitka Kozubková vedoucí Sam. odd. práce s veřejností Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

PR marketing Centrum dopravního výzkumu

PR marketing Centrum dopravního výzkumu PR marketing Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Srdečně

Více

9. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_ srpen 2014

9. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_ srpen 2014 9. newsletter: Srpen 2014 9. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_ srpen 2014 V 9. newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků se budeme zabývat oslovováním cílových skupin neboli naším

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright:

Více

Reklama zaměřená na produkt propaguje konkrétní nabídku, činnost.

Reklama zaměřená na produkt propaguje konkrétní nabídku, činnost. STRATEGIE 5M Reklama je neosobní placená forma marketingové komunikace. Neziskové organizace mají možnost využít mediální sponzoring a publicitu, šíření informací prostřednictvím médií, aniž by za to musely

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová

Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Synot auto, a. s., která je importérem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek Iva Honzková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neziskového sektoru, popis neziskové organizace

Více

PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008

PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008 ZAKÁZKA: Vytvoření a ověření strategie náborové kampaně PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008 ZADAVATEL: Česká republika - Ministerstvo

Více

SPOLUPRÁCE S MÉDII Pro neziskové organizace, spolky a sdružení

SPOLUPRÁCE S MÉDII Pro neziskové organizace, spolky a sdružení SPOLUPRÁCE S MÉDII Pro neziskové organizace, spolky a sdružení Ekocentrum Karlovy Vary www.stuz-kv.cz Obsah 1. Co je potřeba k práci s médii?... 2 1.1 Tiskový mluvčí... 2 1.2 Náplň tiskového mluvčího...

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 1. díl Průvodce světem MICE Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008 Vademecum pro profesionály

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU Obsah Úvodní slovo.................................................................................................................... 1 1. Je veletrh správnou volbou?......................................................................................

Více

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka Ideální platforma pro organizování filmového festivalu Martin Čtvrtečka Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více