Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015"

Transkript

1 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl PANEL A personalistický

2 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia S: V zájmu všech vysokých škol je výchova uplatnitelných absolventů (jedno z kritérií pro financování) Všeobecná podpora doktorandů v ČR i EU, vysoké školy potřebují řešit situaci doktorandů (jsou to současně studenti i vědečtí pracovníci) W: Stále nejasné, co je profesní a akademické vzdělání, rozdíly v uplatnění Obecně malá uplatnitelnost doktorandů v průmyslu - překvalifikovanost O: Možnost znovu zavést 5-ti leté studium u vybraných oborů Možnost využití dotačních titulů EU pro nastavení studia vyhovujícího potřebám průmyslové praxe T: Zůstanou obtížně uplatnitelní absolventi technického Bc. studia Kvalitní doktorandi odejdou do ciziny, zůstanou pouze hůře uplatnitelní PANEL A

3 2. Orientace absolventů VŠ na trhu práce, motivace jejich aktivního přístupu k výběru zaměstnání, požadavky na absolventy při výběrových řízeních S: Studenti a absolventi jsou schopni suverénní sebeprezentace, jsou většinou dobře jazykově vybaveni Elektronická média dávají studentům nekonečné možnosti při hledání zaměstnání, lze se teoreticky dokonale připravit na pohovory W: Přesycenost trhu informacemi, obtížně lze rozlišovat jejich relevanci Na potřeby trhu práce nelze reagovat okamžitě nutno počítat s 3 až 5-ti letou setrvačností při přípravě absolventů O: Vytvoření přehledného informačního portálu s kvalitními informacemi pro průmysl i vysoké školy Prohloubení spolupráce s profesními komorami a svazy v oblasti přípravy studentů / absolventů pro zaměstnání T: Přeceňování schopností sebeprezentace nad znalostmi Ztrácí se motivace pro prohlubování znalostí v odbornosti PANEL A

4 3. Úloha praxe při získání zaměstnání - zaměstnávání souběžně se studiem, získání zkušeností až po ukončení studia, postavení prezenční a kombinované formy studia S: Praxe studentů je důležitou součástí VŠ studia, studenti praxe akceptují Praxe bývá významným zdrojem finančních prostředků pro studenty W: Souběžné zaměstnání u prezenčních studentů technických oborů působí komplikace velkou část výuky nelze doplnit samostudiem Praxe probíhají většinou zcela mimo obor, převažuje finanční hledisko O: Pomoc personální práci - možnost si ověřit schopnosti studenta Prohloubení systémové spolupráce VŠ x průmysl na vzdělávání může navázat vědecko-výzkumná spolupráce Výhodné praxe studentů pro pokrytí zástupů při dovolených T: Přecenění významu praxe student nebude mít odbornost, pouze povrchní základy PANEL A

5 Formulace závěrů a návrhů na další postup PANEL A personalistický

6 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl PANEL B pedagogický a znalostní

7 1. Rozsah a struktura měkkých kompetencí, obecných dovedností, odborných znalostí a dovedností v třístupňovém vysokoškolském vzdělávání S: Vysoké školy mají velké možnosti pro pružné nastavení poměru mezi univerzálním základem a specializační výukou (volitelné předměty) Lze získat zahraniční zkušenosti velké možnosti mobilit, např. Erasmus+ W: Stále není jasný optimální poměr mezi měkkými a tvrdými dovednostmi Není nastavený kvalifikační rámec pro chemické obory univerzálnost vers. specializace, chybí zpětná vazba z průmyslu (co má student umět) O: Pružnější komunikace mezi VŠ a průmyslem zkvalitní přípravu studijních programů a jejich realizaci produkce absolventů s lepší uplatnitelností na trhu práce Spolupráce mezi VŠ a průmyslem by mohla přinést i finanční prostředky T: Absolventi VŠ nebudou mít potřebné kompetence, které vyžaduje chemický průmysl horší zaměstnatelnost, nutnost rekvalifikace PANEL B

8 2. Další vzdělávání absolventů VŠ a zaměstnanců, zvýšení potenciálu Univerzity 3. věku a CŽV S: Vzhledem k očekávanému poklesu denních studentů jsou (budou) volné kapacity vyučujících pro další vzdělávání VŠ jsou schopny připravit vzdělávání šité na míru, pro doplnění odbornosti nad univerzální základ VŠ absolventa W: Převládají jednorázové a krátkodobé kurzy, nesystémová řešení Řada pedagogů nepovažuje další vzdělávání za významné O: Zvyšování kvalifikace pracovníků dle požadavků zaměstnavatele Možnost získání prostředků z veřejných zdrojů Forma péče o bývalé zaměstnance (populace stárne, ale je stále aktivní) T: Chybí motivace, proč se vlastně dalším vzděláváním zabývat, pokud by se v podnicích nerealizoval technický rozvoj PANEL B

9 3. Spolupráce VŠ s průmyslovými partnery při výchově studentů - závěrečné práce, standardní výuka, exkurze, prázdninové praxe S: Praktická výuka je důležitou součástí technického VŠ studia Existuje dostatečný prostor a připravenost pro zařazení praxe do VŠ výuky Zkušenosti z praxe během studia jsou velké plus při hledání zaměstnání W: Často je z průmyslové praxe postoupen seznam témat kvalifikačních prací bez nabídky další spolupráce vztah klient / zákazník je špatný Praxe ve výrobních závodech jsou pouze formální není čas se věnovat studentům, negativně přijímáno O: Řízená praxe v oboru je lepší než praxe mimo obor Možnost čerpání dotačních titulů na podporu praktického vzdělávání (týká se jak studentů, tak i odborníků z praxe podílejících se na výuce) T: Průmysl vidí možnost praxí studentů a jejich kvalifikační práce jako jednoduchý a levný zdroj informací a know how PANEL B

10 Formulace závěrů a návrhů na další postup PANEL B pedagogický a znalostní

11 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl PANEL C public relations

12 1. Popularizace chemie, přírodovědného a technického vzdělávání a chemického průmyslu ve společnosti S: Dobrá technická vybavenost, znalostní potenciál, existují nápady Existuje spousta mladých nadšenců, kteří popularizaci mají za svůj koníček W: Malý prostor pro popularizační akce v médiích (nezajímavé pro média) Popularizačních akcí je mnoho přetížení studentů i zaměstnanců VŠ O: Větší objem veřejných i soukromých finančních zdrojů (kombinace obou) Využití Roku technického vzdělávání Budou kvalitnější zájemci o studium chemie a techniky na VŠ T: Nepodaří se získat podporu médií, veřejně činných osobností i politiků pro podporu popularizace chemie a technických disciplín Nepodaří se zvýšit zájem o studium chemie (chemie = náhradní řešení) PANEL C

13 2. Organizování a financování PR - sponzoring, společné projekty, využití dotačních zdrojů S: Dobrá spolupráce mezi VŠ a průmyslem při organizaci akcí Dobrá spolupráce s regiony výjimkou je Praha W: Kvalitní PR je velmi drahý, chybí finanční prostředky Chybí volnost při využití finančních PR prostředků je třeba operativně reagovat na aktuální situaci, často je rozpis financí přesně určený O: Změna negativního pohledu veřejnosti na chemii a technické disciplíny Získání finančních prostředků z veřejných zdrojů (nové OP EU) Podpora státní a veřejné správy pro subjekty realizující PR (daňové úlevy) T: Nepodaří se změnit negativní pohled na chemii nebudou kvalitní zájemci o studium, chemickému průmyslu v regionech se bude hůře komunikovat s veřejností Chemický průmysl v Evropě a ČR bude i nadále v útlumu vynakládat prostředky na PR akce nebude efektivní PANEL C

14 3. Oblasti a formy spolupráce se základními a středními školami S: K dispozici je pestrá náplň zajímavých výukových programů Iniciativní jsou především mladí pracovníci lepší kontakt se žáky Spolupráce se SŠ a ZŠ je součástí PR aktivit chemického průmyslu W: Přesycenost trhu nabídkami, převažuje kvantita nad kvalitou Nedostatečná koordinace aktivit mezi VŠ a průmyslovou praxí Bezpečnostní opatření ve výrobních závodech omezují vstup žáků O: Zlepšení spolupráce s médii ohledně popularizace (vědecká žurnalistika) Získání finančních prostředků z připravovaných OP Změna negativního přístupu k chemii a technickým oborům T: Při přemíře propagačních aktivit se negativní vztah k chemii a technickým disciplínám na ZŠ a SŠ může ještě prohloubit Výuka chemie na ZŠ zůstane i nadále neatraktivní a nezáživná PANEL C

15 Formulace závěrů a návrhů na další postup PANEL C public relations

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti. na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti. na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na období 2011 2015 Předkládá prof.

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014 2 Obsah ÚVOD... 4 1 KVALITA A RELEVANCE... 5 1.1 Počet studentů...

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI

5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI 5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI Posílení pozice krajských měst a dalších center v regionu Jihovýchod jako pólů růstu

Více

květen 2012 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Freyova 948/11 190 05 Praha 9

květen 2012 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Freyova 948/11 190 05 Praha 9 SHRNUTÍ PODNĚTŮ A NÁZORŮ SEKTOROVÝCH RAD ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNAVATELŮ V RÁMCI ŘEŠENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A ZÁSADNÍCH BARIÉR V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE květen 2012 Svaz průmyslu a dopravy

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol Obalky brozura Sebkova Karlovarsky kraj.indd 1 24.6.15

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více