KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY GYMNÁZIUM, BRNO, SLOVANSKÉ NÁM. 7. Zpracoval: Mgr. Martin Císař. Stávající situace školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY GYMNÁZIUM, BRNO, SLOVANSKÉ NÁM. 7. Zpracoval: Mgr. Martin Císař. Stávající situace školy"

Transkript

1 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY GYMNÁZIUM, BRNO, SLOVANSKÉ NÁM. 7 Zpracoval: Mgr. Martin Císař Stávající situace školy Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 je škola s devadesátiletou tradicí a v současné době patří k nejlepším školským zařízením, zřizovaným Jihomoravským krajem. V povědomí veřejnosti je to škola, v níž se snoubí tradiční gymnaziální model vzdělávání s moderními světovými pedagogickými trendy. Současný profil školy nabízí čtyři studijní obory, z nich tři jsou orientovány na nadstandardní výuku anglického jazyka. Stávající studijní modely jsou: - čtyřleté studium všeobecné - čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka - čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce (projekt Anglické gymnázium Brno) - šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka Jazykový charakter nadstavby běžného gymnaziálního vzdělávání je podpořen pravidelnými mezinárodními kontakty s družebními školami v anglicky, německy a francouzsky mluvících zemích a množstvím mezinárodních projektů, do nichž jsou zapojeni studenti i pedagogové. Kapacita školy je zhruba 550 studentů a její budova nabízí základní potřebné zázemí pro všechny aktivity. Dosavadní ředitel PhDr. Josef Filouš dokázal za dobu svého působení transformovat předrevoluční střední školu v moderní gymnázium, srovnatelné s nejlepšími školami stejného typu v České republice. Jako její pedagog zapojený v mezinárodních projektech se domnívám, že snese srovnání i s podobnými školami ve vyspělých evropských zemích. Personální situace školy je ustálená a v rámci všech vzdělávacích oblastí jsou zaměstnáni aprobovaní a kvalifikovaní odborníci. Na škole aktivně působí studentský Senát a Školská rada. Koncepce dalšího rozvoje školy Díky tomu, že jsem pedagogickým pracovníkem školy již od roku 1994, stál jsem u počátků většiny zmíněných charakteristik gymnázia. Díky zkušenostem, nabytým dlouhodobým Koncepce rozvoje školy Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 Mgr. Martin Císař Stránka 1

2 působením na škole, mohu zároveň posoudit i rezervy, které potenciál školy má a které by měly být v příštích letech využity. Mé koncepční cíle v jednotlivých oblastech: - navázat na všechny úspěšné a prověřené projekty - udržet stávající jazykový profil gymnázia a zároveň dbát na všeobecnost gymnaziáního vzdělávání - udržet všechny čtyři studijní obory - dále budovat dobré jméno školy a navýšit aktivity a projekty v oblasti public relations školy - podpořit image školy jako prestižní a nezastupitelné v segmentu srovnatelných škol v Brně a Jihomoravském kraji - dlouhodobě zajišťovat zájem o studium na škole a zvyšovat tím kvalitu přijímaných - prohloubit kontakty školy s rodiči studentů, absolventy a veřejností - rozšířit pravidelné kontakty s družebními školami v zahraničí a to na bázi specializovaných projektů - navýšit počet pravidelně spolupracujících škol v zahraničí a motivovat je ke společným projektům v rámci výuky všech cizích jazyků (AJ, NJ, ŠpJ, FrJ, ItJ, RJ) - vést promyšlenou a koncepční personální politiku (v oblasti pedagogických i nepedagogických pracovníků) - posílit pozitivní a motivační klima pracovního prostředí - motivovat pedagogické pracovníky školy k dalšímu sebevzdělávání a prohlubování kvalifikace i svých pedagogických kompetencí - motivovat pedagogické pracovníky k aktivní aplikaci moderních metod a technik výuky a výchovy - zapojit více pedagogů do jednotlivých školních i mimoškolních aktivit a projektů - zvýšit podíl zodpovědnosti studentů na výsledcích, hodnoceních a image školy (více spolupracovat se studentským Senátem) - uplatňovat demokratické zásady a principy dobrého soužití ve vztazích (mezi pracovníky, mezi pedagogickými pracovníky a žáky, mezi zaměstnanci školy a rodiči a mezi žáky navzájem) - hospodárně a účelně využívat finanční prostředky školy - revitalizovat budovu a modernizovat zařízení a technické vybavení školy Koncepce dalšího rozvoje školy oblast studia a profilace školy Za rozhodující kritérium hodnocení školy považuji studijní výsledky studentů školy a jejich uplatnění v následném studiu a na trhu práce. Škola tedy musí zajistit komplexní nabídku studijních předmětů a optimalizovat jejich časovou dotaci během studia. Škola musí zajistit i Koncepce rozvoje školy Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 Mgr. Martin Císař Stránka 2

3 pestrou nabídku profilových volitelných předmětů, v rámci nichž jsou studenti nadstandardně připravováni ke studiu konkrétních vysokoškolských oborů. Pilotní profilaci školy (rozšířená nabídka výuky anglického jazyka i projekt Anglické gymnázium Brno) a existenci šestiletého studijního oboru považuji za hlavní marketingovou značku školy. Na těchto studijních oborech musí být postavena propagace školy a škola musí veřejnosti prokázat, že je v této oblasti excelentní a nezastupitelná. Veškeré mezinárodní projekty musí být organizovány s ohledem na studijní obory s jakkoliv rozšířenou výuku anglického jazyka. Všeobecně ladění studenti by měli mít pestřejší nabídku domácích odborných projektů a pestřejší škálu a větší časový prostor pro nabízené volitelné semináře. Škola musí zajistit efektivní přípravu studentů k centrálně zadávaným i profilovým maturitám a motivovat je k volbě vyšší úrovně v jednotlivých předmětech státní maturitní zkoušky. Škola musí zajistit pozitivní konkurenční studijní prostředí, a proto by měli být studenti jednotlivých ročníků pravidelně podrobování srovnávacímu testování v základních studijních oblastech. Díky jazykové profilaci školy je nutné podpořit výuku jazyků v jazykových třídách natolik, aby studenti mohli skládat potřebné kvalifikační zkoušky z jednotlivých jazyků (FCE...). Koncepce dalšího rozvoje školy mezinárodní projekty Gymnázium s rozšířenou výukou jazyků (převážně angličtiny) musí nadále bezpodmínečně pracovat na častých a dlouhodobých kontaktech s obdobnými školami v zahraničí. Proto je nutné prohloubit spolupráci se stávajícími zahraničními školami v Utrechtu, Ickingu a Leedsu, ale stejné kontakty vytvořit i v rámci výuky dalších jazyků. To by mělo být v kompetenci školního koordinátora zahraničních projektů. Další budoucnost v pravidelných mezinárodních kontaktech vidím ve specializovaných projektech, které by zpestřily vzájemnou spolupráci. Zahraniční kontakty musí umožňovat i odborné a jazykové stáže pedagogů v kooperujících školách, což zvýší jejich pedagogickou kvalifikaci. K tomuto účelu je důležité podpořit pokračování projektu AGB (Anglické gymnázium Brno) na škole, v rámci něhož již měli tuto možnost koordinátoři jednotlivých studijních předmětů. Vedení školy musí motivovat jednotlivé předmětové komise k zapojení v mezinárodních projektech, které by měly obsahově vyhraněný charakter (ekologie, umění, EU, sport...). Je důležité dále pokračovat v projektech Comenius a UNESCO. Všechny projekty a aktivity společné se zahraničními subjekty je nutné náležitě prezentovat a propagovat s cílem zvýšit prestiž a zájem o studium na škole. Koncepce rozvoje školy Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 Mgr. Martin Císař Stránka 3

4 Koncepce dalšího rozvoje školy personální politika Cílem personální politiky vedení školy musí být stabilní, perspektivní a plně kvalifikovaný pedagogický sbor i nepedagogický personál, motivovaný k angažované práci pro školu. Východiskem k dosažení tohoto cíle bude stávající učitelský tým s tím, že by měl být postupně doplňován o perspektivní pedagogy se schopností výuky svých předmětů v anglickém jazyce. Tím by byli využitelní v projektu Anglické gymnázium Brno, v němž jsou vybrané předměty vyučovány v AJ. Jsem si vědom toho, že odbornost pedagogů musí být doplněna i jejich motivací pracovat pro školu, takže mým cílem je utvářet vstřícné, liberální, demokratické a otevřené pracovní klima. Mou komunikační strategií je vždy otevřený dialog, vzájemné naslouchání a aplikace inspirativních pracovních názorů a nápadů. Mým dalším cílem je zapojit co nejvíce pedagogů do pilotních i mimoškolních projektů a nespoléhat jen na přetíženou skupinu stále stejných aktivních kolegů. Koncepce dalšího rozvoje školy materiální a ekonomické zázemí Jako dlouholetý pedagog školy využívající školní budovu a její materiální zázemí považuji zlepšení v této oblasti za jeden z hlavních a nejtěžších úkolů nového vedení školy. Budova školy je v mnoha ohledech v nevyhovujícím stavu, což snižuje vnější dojem a navyšuje provozní náklady školy. Domnívám se, že energetický audit budovy školy by vynutil následné zateplení a další úpravy (okna, vchodové dveře...). V budově školy chybí klasická společná místnost pro pedagogy se základním občerstvením (Teachers room), jak je tomu běžně na evropských školách. Tato místnost by sloužila k pravidelným neformálním setkáváním kolegů a výměně jejich každodenních zkušeností, stejně jako ke zlepšení mezilidských vztahů na pracovišti. Další potřebnou investicí je modernizace základního materiálního vybavení školy. Jednotlivé kabinety pro pedagogy nutně potřebují výměnu základního pracovního nábytku. Specializované laboratoře potřebují moderní přístroje k praktické výuce přirodovědných předmětů a celkovou modernizací musejí projít i informační technologie a výpočetní technika, využívané na škole. Bezpodmínečnou nutností je rekonstrukce intranetové a internetové sítě a zřízení stabilní a kapacitně vyhovující bezdrátové WiFi sítě (volně přístupné studentům i pedagogům). Ekonomické zázemí školy musí být stabilní a účelně využívané. Financování potřeb školy musí být vícezdrojové a cílem je zajistit, kromě standartního rozpočtu od zřizovatele, další finanční zdroje. Koncepce rozvoje školy Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 Mgr. Martin Císař Stránka 4

5 Škola musí být zapojena do možnosti: - čerpání finančních prostředků ze všech dostupných státních, krajských i městských grantů - využít finanční prostředky z různých mezinárodních zdrojů (ESF, UNESCO, Comenius...) - získat privátní finanční prostředky od drobných dárců a sponzorů - organizovat takové mimoškolní aktivity, které budou motivovat k donátorství širokou veřejnost (benefiční kulturní akce, prodejní výstavy, školní akademie, školní plesy...) Hospodaření školy musí být každoročně vyrovnané a pro všechny zainteresované instituce, donátory a širokou školní veřejnost transparentní. Koncepce dalšího rozvoje školy celkové klima školy a public relations Úspěch vzdělávacího procesu v rámci školy je výsledkem mnoha faktorů, z nichž jedním z nejdůležitějších je i celkové klima školy. Vedení školy musí podporovat konstruktivní pracovní i studijní atmosféru, v níž se budou pozitivně cítit pracovníci školy i studenti. K tomuto účelu slouží i dialog se studentským Senátem, jehož roli považuji za důležitou a vedení školy musí hlasu tohoto orgánu seriózně naslouchat a získávat od něho zpětnou vazbu. Vedení školy musí být vstřícné a empatické k profesním i osobním potřebám zaměstnanců i studentů, díky čemuž jim má být v rámci možností k dispozici. Vedení školy musí naslouchat i názorům odborové organizace zaměstnanců a vyjednat s nimi seriózní a oboustranně akceptovatelnou kolektivní smlouvu. Stejně důležitá je i spolupráce vedení školy se Školskou radou a rodiči stávajících studentů. Vedení školy musí zajistit otevřenost a vstřícnost k veřejnosti, proto je nutné aktualizovat webové stránky školy. Na nich je nutné zřídit řadu diskusních možností a možností komentářů k jednotlivým aktivitám školy. Je nutné též využít informační technologie (Facebook, Twitter...) k vytvoření prostoru pro stálý a dlouhodobý kontakt mezi stávajícími studenty, absolventy školy a spřízněnou školskou veřejností. To umožní vytvořit jakési bratrstvo a sounáležitost všech, kteří mají se školou jakoukoliv kontinuitu. To se zpětně vrátí škole v podobě hrdého zájmu o ni a případné spolupráce s ní. Hrdost na bývalou alma mater považuji za největší důkaz úspěšnosti školy v práci s jejími studenty. Propagace aktivit a studijních výsledků školy považuji za velice důležitou. Vedení školy musí zajistit pozitivní propagaci školy v místních, regionálních a celostátních médiích. Je třeba ze všech akcí zasílat tiskové zprávy a reportáže do vybraných redakcí a aktuálně vše propagovat i na webových stránkách školy. Je třeba systematicky pracovat na pozitivní image otevřené, vstřícné, úspěšné, transparentní, přátelské a liberální školy. Díky těmto atributům pak může škola aspirovat na označení prestižní a nezastupitelná ve svém vzdělávacím segmentu. Koncepce rozvoje školy Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 Mgr. Martin Císař Stránka 5

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE Úvod Masarykova základní škola Dolní Roveň je příspěvková organizace, která poskytuje základní vzdělání uložené školským

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat Cicero ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Základní školy u Říčanského lesa,

Základní školy u Říčanského lesa, KONCEPCE ROZVOJE Základní školy u Říčanského lesa, Školní2400/4, Říčany, okres Praha-východ Zpracoval: Mgr. Daniel Kohout Říčany, listopad 2009 Obsah: strana Úvod... 1 1. Oblast personální... 1 2. Oblast

Více

Koncepce rozvoje. Gymnázia, Brno, třída kapitána Jaroše 14. v letech 2011 2015

Koncepce rozvoje. Gymnázia, Brno, třída kapitána Jaroše 14. v letech 2011 2015 Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz Koncepce rozvoje Gymnázia, Brno,

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-S 72/10-A Gymnasium Jižní Město s.r.o. Adresa: Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov Identifikátor: 600005178 IČ: 48109355

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

KONCEPCE ROZVOJE Š KOLY NA ROKY 2013-2018

KONCEPCE ROZVOJE Š KOLY NA ROKY 2013-2018 Základní škola a mateřská škola Rudoltice www.zsrudoltice.cz KONCEPCE ROZVOJE Š KOLY NA ROKY 2013-2018 Mgr. Lenka Havlenová Naší vizí je škola rodinného charakteru poskytující kvalitní vzdělávání v přátelské

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6. koncepce školy

ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6. koncepce školy ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6 koncepce školy na období 2010 2015 říjen 2010, Praha 1. Charakteristika školy V roce 2010 byla dokončena dvouletá rekonstrukce školy. Samostatným

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011 Brno, září 2008 Předkladatel: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Schváleno pedagogickou

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk

Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk Obsah: 1. Základní cíle a prostředky k jeho dosažení 2. Podmínky ke vzdělávání 3. Finanční zdroje 4. Průběh vzdělávání

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Koncepce rozvoje na roky 2013 2017. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje na roky 2013 2017. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Koncepce rozvoje na roky 2013 2017 Název školy: Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Adresa: Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Vypracováno: březen 2013 Obsah: I. Koncepce

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy 1. Úvod Koncepce rozvoje školy Předkládám koncepci rozvoje Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk. Vycházela jsem ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI

5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI 5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI Posílení pozice krajských měst a dalších center v regionu Jihovýchod jako pólů růstu

Více