PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010)"

Transkript

1 PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR ( ) přehled byl vytvořen v rámci výzkumného projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR Produkce Vysoká škola / fakulta Typ studia Divadelní fakulta AMU, Praha BcA. (tříleté, řádné prezenční, 8 12 studentů) MgA. (navazující dvouleté, řádné prezenční, počet studentů 8 12) PhD. (prezenční, kombinované, počet studentů ) Studijní plán BcA., Studijní plán MgA. MgA. Michal Lázňovský Karlova 26, Praha 1 Posluchači katedry produkce získávají znalosti a dovednosti potřebné např. v práci produkčního, marketingového specialisty, manažera v kulturní instituci nebo nezávislého producenta uměleckých projektů. Studium se zaměřuje mimo jiné na teorii řízení projektů i institucí, komunikaci, ekonomii, právo nebo divadelní technologie, a to vždy s důrazem na aplikaci v uměleckém provozu a podnikání. Na druhou stranu je ale nedílnou součástí studia i praktická aplikace a ověřování nabytých vědomostí v praxi prostřednictvím účasti studentů na tvorbě ve školním divadle DISK nebo reflexe vlastních projektů. Zejména v praktické části je výukový program efektivně propojen s výukou na dalších katedrách DAMU. Navazující dvouletý magisterský program je koncipován jako výběrové studium, zaměřené na individuální profesní růst posluchače. Profil absolventa BcA. studia: Absolvent bakalářského studijního programu má obecné znalosti z oblasti práva, managementu, marketingu, ekonomie a dějin umění. Detailně je seznámen s těmi specifiky těchto oborů, které se týkají provozování divadla. Orientuje se ve všech aspektech činnosti různých forem divadelních organizací běžných v České republice a jejich existující síti. Je schopen zastávat většinu divadelních profesí v úsecích administrativních, ekonomických a provozních do úrovně středního managementu velkých repertoárových divadel nebo top managementu malých divadelních organizací. Absolventi nejčastěji nacházejí uplatnění nejen v divadlech, ale různých kulturních, často veřejnoprávních institucích jako vedoucí produkčních týmů, manažeři divadelních souborů, vedoucí obchodních nebo kontaktních oddělení nebo fundraiseři. Profil absolventa MgA. studia: Absolvent magisterského studijního programu katedry produkce byl seznámen s veškerými oblastmi provozování divadelní činnosti ve všech formách v ČR a z části i v zahraničí. Má podrobné znalosti o situaci v současné kultuře a na mediální scéně a je trénován v dovednostech, jako je řízení, organizování nebo komunikace. Je veden k samostatnosti a

2 kreativitě a má tudíž předpoklady k uplatnění ve vrcholovém managementu divadelních institucí, jako nezávislý producent v oblasti živých umění nebo jako specialista v oblastech jako např. ekonomika, marketing, management nebo právní aspekty provozování umělecké, zejména divadelní činnosti. Charakteristika BcA. studia: Učební program bakalářského studia nabízí přednášky a semináře z oblasti ekonomie, práva, marketingu, řízení a samozřejmě také z oblasti teorie a historie divadla. Posluchači získají vědomosti z teorie public relations, médií, polygrafie, žurnalistiky, fundraisingu apod. Ve výuce se dozví i o způsobech a možnostech využití těchto znalostí v praxi. Součástí studijního plánu je i výuka cizích jazyků zajišťovaná katedrou cizích jazyků AMU. Praktická část výuky se soustředí zejména do druhého ročníku a je navázána na uměleckou činnost ostatních kateder Divadelní fakulty AMU a probíhá z převážné části v divadle DISK, fakultní divadelní scéně (www.divadlodisk.cz), kde se posluchači seznamují od počátku s přípravou divadelního představení a s každodenním provozem divadla. Posluchači působí jako produkční jednotlivých, zejména absolventských projektů, které připravují se studenty oborů herectví, režie, dramaturgie a scénografie. Od roku 1993 studenti katedry produkce organizují divadelní festival studentů vysokých uměleckých škol ZLOMVAZ (www.zlomvaz.cz). Jsou odpovědní nejen za jeho financování a organizaci, ale připravují i dramaturgii a samostatně řídí celý průběh festivalu. Charakteristika MgA. studia: Magisterské studium navazuje na bakalářský studijní program a je určeno nejen pro jeho úspěšné absolventy. Přestože hlavním těžištěm studia jsou různé divadelní formy včetně moderních (nový cirkus, scénografické divadlo, happeningy na pomezí žánrů atd.), narozdíl od bakalářského stupně se výuka rozšiřuje i na další druhy zejména tzv. živého scénického umění (označovaných také jako performing arts ), tedy tanec a hudbu. Náplň hlavních předmětů je dána zejména zvolenou specializací studia (viz resp. tématem magisterského projektu. Tím je dán individuální přístup k posluchači, pro kterého je na základě přijatého teoretického směřování, a po dohodě s odborným konzultantem, formulováno individuální studijní zaměření, které vychází z jeho profesních zájmů, získané praxe, zkušeností a případně navazuje na výsledky jeho bakalářského studia. Výuka je zaměřena zejména na rozvíjení tvůrčích producentských schopností posluchače a jeho badatelskou práci ve zvolené oblasti. K výukovým metodám patří i přímá konfrontace s předními producenty, umělci a odborníky z oblasti managementu umění, ale i z podnikatelské sféry na seminářích nebo přímý kontakt studentů s děním v oblasti kultury prostřednictvím např. účasti na odborných konferencích nebo seminářích pořádaných nejrůznějšími subjekty činnými v kultuře.

3 Produkce Vysoká škola / fakulta Filmová fakulta AMU, Praha Typ studia BcA. (tříleté, řádné prezenční, počet studentů 10 12) MgA. (navazující dvouleté, řádné prezenční, počet studentů 5 10) Periodicita otírání Studijní plán Vedoucí katedry / kontakt MgA. Pavel Borovan Smetanovo nábřeží 2, Praha 1 Profil absolventa BcA. Bakalářský stupeň si klade za cíl vychovat akademicky a profesně vzdělané odborníky pro všechny stupně řídících a organizačních prací při vlastní výrobě všech druhů audiovizuálních děl včetně působení v organizačních a řídících složkách v různých oblastech umění a kultury. Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou. Profil absolventa MgA. Magisterský stupeň je určen studentům, kteří mají zájem a také schopnost iniciovat, ovlivňovat a spolupracovat na vzniku nových projektů včetně jejich finančního zajištění. Magisterský stupeň je určen studentům, kteří mají schopnost, vzhledem ke svým vědomostem a vlastnostem (charakteru a osobnosti), působit ve vrcholných řídících a organizačních složkách ve všech oblastech umění a kultury. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou teoretické diplomové práce. Charakter BcA. a MgA. studia Katedra produkce zajišťuje akademické vzdělání budoucím organizačním a řídícím pracovníkům v oblasti kulturní tvorby a výroby. Hlavním cílem katedry produkce je profilace kreativních producentů (vrcholných managerů) schopných na základě rozsáhlých víceoborových studijních zkušeností samostatně vytvářet, iniciovat, ovlivňovat, řídit a financovat různé samostatné umělecké projekty, především audiovizuální, a obchodovat s nimi. Katedra produkce umožňuje svým studentům osvojit si základy filmové a televizní produkce na všech úrovních výrobního štábu. V rámci studia v dílnách na katedře produkce dochází k rozšiřování vědomostí studentů prostřednictvím různých setkávání s režiséry, autory, ostatními tvůrci a manažery z oboru. Studenti jsou vedeni k intenzivnímu a aktivnímu zájmu o všechny formy současného kulturního dění u nás i ve světě.

4 Hudební management Vysoká škola / fakulta Typ studia Hudební fakulta AMU, Praha BcA. (tříleté, řádné prezenční, 5-10 studentů) MgA. (navazující dvouleté, řádné prezenční, ) 2 roky Studijní plán BcA., Studijní plán MgA. Malostranské nám. 13, Praha 1 Profil absolventa BcA. a MgA. Absolventi bakalářského a magisterského stupně studia hudebního managementu na pražské HAMU by měli působit zejména jako moderní producenti (pro video, audio a kombinované nahrávky, hudební filmy, rozhlasové a televizní pořady, operní, muzikálové a další projekty, hudební dramaturgové/ moderní manažeři /zastoupení umělců, agentury a všechny další formy managementu) či řídící pracovníci a úředníci intendanti (divadlo, opera, symfonické orchestry apod.) Charakter BcA. a MgA. studia Hudební management se studuje na Hudební fakultě AMU s tím, že předměty ekonomické a právnické povahy navštěvuje posluchač společně se studenty oboru filmové nebo divadelní produkce. Tyto předměty zajišťuje FAMU, resp. DAMU.

5 Hudební manažerství/ Hudební produkce Vysoká škola / fakulta Hudební fakulta JAMU, Brno Typ studia BcA. (tříleté, řádné prezenční, počet studentů 5) MgA. (navazující dvouleté, řádné prezenční, počet studentů 5) Ph.D. (doktorské studium, řádné prezenční/kombinované, počet studentů 2) Studijní plán BcA., Studijní plán MgA., Ph.D. závisí na počtu přihlášených odb.as. Mgr. Václav Málek Komenského náměstí 6, Brno Profil absolventa BcA. a MgA. studia Absolvent má základní přehled o ekonomice podniku, o účetnictví a právních otázkách týkajících se kulturní sféry, o marketingu a manažerských aktivitách v oblasti kultury dokáže komunikovat také nejméně ve dvou světových jazycích Má základní znalosti psychologie a sociologie a rozvinuté znalosti práce s PC, zejména umí zacházet se softwarovými kancelářskými balíky, orientuje se v problematice dějin hudby, ovládá základní principy dramaturgie, orientuje se v publicistických žánrech a popularizačních formách, je seznámen se základy hudební teorie, ovládá základy hry na klavír. Vzhledem k tomu, že v průběhu studia byl exkurzemi a osobními kontakty obeznámen se způsobem práce hlavních kulturních institucí (agentury, média, státní instituce apod.), a vzhledem k tomu, že sám se podílel na pořadatelství některých kulturních akcí až po vlastní absolventský projekt, je schopen se rychle adaptovat na podmínky a požadavky praxe. Absolvent je schopen zastávat místa v koncertních agenturách, v hudebních redakcích (rozhlasu, televizi), v redakcích novin a odborných periodik, ve státních a městských institucích (orchestry, divadla), v kulturních odborech orgánů samosprávy, v cestovních kancelářích zabývajících se tzv. kulturní turistikou, případně v reklamních agenturách. Charakter BcA. a MgA. studia rmace nejsou dostupné (nový vedoucí katedry, probíhá změna).

6 Divadelní manažerství Vysoká škola / fakulta Divadelní fakulta JAMU Typ studia BcA. (tříleté, řádné prezenční, počet studentů 10 15) MgA. (navazující dvouleté, řádné prezenční, počet studentů 6 10) PhD. (doktorský tříletý program, řádné prezenční a kombinované, počet studentů 2 5) Studijní plán doc. Mgr. Jan Kolegar , Mozartova 1, Brno Chládková Blanka Profil absolventa BcA. Absolvent bakalářského studijního programu je připraven vykonávat střední řídící funkce v divadlech, je schopen samostatné práce ve vlastních agenturách s hlubokými znalostmi o vedení pracovních skupin a pracovišť v divadle, má komplexní přehled o divadelní problematice v celé škále, má dobré jazykové znalosti, vysoký stupeň právního vědomí, specializovaný na management uměleckých souborů a management marketingových oddělení v divadlech a uměleckých agenturách. Profil absolventa MgA. Magisterské studium divadelního manažerství připravuje divadelní manažery s přesahem do obecného kulturního managementu (art management), s hlubokými znalostmi o profilování a vedení divadla, o postavení divadla ve společnosti, o nadačních činnostech, o financování neziskových organizací u nás a ve světě, s dobrou orientací v zahraničním managementu při reflexi historie a tradice evropského divadla a tradic jeho managementu, s výbornými jazykovými znalostmi, umožňující jim suverénní schopnost komunikace a spolupráce se zahraničními partnery, s mimořádně vysokým stupněm právního vědomí a hlubokou znalostí divadelní problematiky (divadelní teorie a technologie). Charakteristika BcA. studia V průběhu studia se studenti setkávají se zahraničními odborníky na divadelní management a marketing, vykonávají stáž v kulturní organizaci jako bakalářský výkon. Organizace je vybrána podle zaměření jejich bakalářské práce. Charakteristika MgA. studia V průběhu studia se studenti setkávají mimo jiné také se zahraničními odborníky na divadelní, kulturní a obecný management v seminářích, vedených v anglickém jazyce. Nejlepší studenti mají možnost účastnit se zahraničních stáží. Svoje organizační schopnosti

7 si mohou studenti ověřit během studia na národní a mezinárodní úrovni při zajišťování společných projektů ve studiu MARTA a na mezinárodním festivalu divadelních škol Setkání.

8 Management v kultuře Vysoká škola / fakulta Typ studia Filozofická fakulta MU, Brno MgA. (navazující dvouleté, řádné prezenční 50 studentů) MgA. (navazující dvouleté, řádné kombinované 50 studentů) Studijní plán Mgr. Viktor Pantůček Arna Nováka 1, Brno Profil absolventa MgA. studia Absolvent navazujícího studijního oboru Kulturní management bude připraven k praktickému zhodnocení svých znalostí v oblasti uměleckého prostředí, ekonomických i právních aspektů fungování kulturních a společenských institucí a organizací, jako též ve státní kulturní politice a jejich systémových modifikacích v euro-americkém prostředí. Bude schopen reflexe aktuálního kulturně-společenského dění a jeho adaptace k praktickému využití při organizátorské, manažerské či řídící práci v umělecky profilovaných institucích. Díky kombinaci teoretického uměnovědného vzdělání a prakticky orientovaného směřování ekonomického, právnického a praxeologického budou absolventi splňovat veškeré podmínky pro plnění manažerských, organizátorských a řídících úkolů na různých kulturněspolečenských postech ve státním i soukromém sektoru. Charakteristika MgA. studia Obor Management v kultuře je koncipován jako navazující magisterské jednooborové a dvouoborové prezenční a kombinované jednooborové studium. Obor je primárně určen zájemcům o problematiku uměleckého provozu a praktického řešení managementu v kultuře. Studenti navazujícího magisterského oboru Kulturní management budou během studia seznámeni s problematikou ekonomického, právního i uměleckého chodu kulturních institucí (praxeologie, ekonomie kultury, právní vědomí). Nedílnou součástí studia je též orientace na pochopení státní i soukromé podpory neziskových organizací s kulturní profilací (kulturní politika). Posluchači budou zasvěceni do účetnictví, marketingu, managementu, public relations, autorského práva a dále také do samotného řízení kulturního provozu se všemi svými specifiky (ekonomika a řízení kulturního provozu). Posluchači rovněž absolvují kurzy obecně uměnovědného zaměření (obecná teorie umění a estetika, sociologie kultury, masová média a populární kultura) a odbornou praxi. Studium je koncipováno ve spolupráci s Ekonomicko správní fakultou Masarykovy univerzity. Garantem studijního oboru je Ústav hudební vědy, který je jedním z nejlépe vybavených pracovišť v rámci celé MU. K dispozici je domovským studentům vlastní počítačová pracovna s připojením na internet, knihovna a studovna. V rámci programu SOCRATES mohou studenti využívat stipendijních pobytů na univerzitách v celé Evropě. Díky spolupráci s dalšími uměleckými podniky v Brně je možno získávat zlevněné nebo volné vstupenky na

9 celou řadu kulturních akcí.

10 Kurátorská studia Vysoká škola / fakulta Typ studia Fakulta umění a designu, UJEP, Ústí nad Labem MgA. (navazující dvouleté, řádné prezenční, počet studentů ) Studijní plán PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D Pasteurova 9, Ústí nad Labem Profil absolventa MgA. studia Tento studijní obor reaguje na potřebu zajistit erudované pracovníky pro sféru produkce, prezentace a socializace výtvarného umění. Specifičnost tohoto oboru spočívá ve spojení teoretické a praktické složky studia, které směřuje ke zvládnutí problematiky provozu kulturních institucí, prezentace a socializace výtvarného umění, publicistiky, kritiky a trhu s uměním. Absolvent bude vybaven jak teoretickými poznatky, tak zároveň i praktickými dovednostmi, jež získá během studia spoluprací s konkrétními institucemi i se zahraničními odborníky, reprezentanty významných galerijních institucí. Praktické zkušenosti, získané a reflektované již v průběhu studia, připraví absolventa na reálné pracovní podmínky a umožní jeho zařazení v různých oblastech produkce a institucionalizace výtvarného umění. Absolvent studijního oboru Kurátorská studia se může uplatnit jako kurátor či lektor v galeriích a muzeích, ve sféře státní, veřejné i soukromé a komerční. Bude působit v oblasti produkce výstav pro domácí i zahraniční kulturní instituce; dále nalezne uplatnění v redakcích odborných periodik nebo v nakladatelských domech orientovaných na výtvarné umění a kulturní historii, v publicistice a umělecké kritice, popřípadě ve sféře vizuální komunikace a její administrativy. Charakteristika MgA. studia Studijní obor kombinuje teoretické znalosti z dějin a teorie umění a společenskovědních oborů s praktickými dovednostmi organizace provozu v institucích, které uchovávají, odborně zpracovávají a zveřejňují díla vizuálního umění. Zvláštní zřetel je v náplni studia kladen na problematiku současného výtvarného umění a vizuální kultury v České republice a celém středoevropském kulturním prostoru. Pozornost bude věnována rovněž poznatkům o teorii umění a metodologii dějin umění a o problematice galerijního provozu. Speciální důraz bude kladen na produkci a marketing současného umění.

11 Management umění Vysoká škola / fakulta Typ studia VŠUP, Praha (studijní modul, rozsah 64 hodin, původně určeno pro studenty 4. a 5. ročníků) Studijní plán Pavel Šik Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1 Profil absolventa studia Absolventi, kteří prošli výukou kurzu, získají potřebné základní dovednosti, které budou představeny a procvičeny na konkrétních projektech. Tyto dovednosti účastníkům umožní samostatné plánování, rozpočtování a úspěšné řízení projektů v oblasti vizuálního umění. Zahrnuta bude také výuka dovedností z oblasti tvorby partnerství, týmové spolupráce, prezentačních dovedností, právního minima a orientace v možnostech získávání finančních prostředků pro oblast umění a kultury. Modul je možné si zvolit pouze jako celek (nelze vybírat jednotlivé předměty). Absolventi získají certifikát VŠUP o absolvování kurzu teorie a praxe managementu umění. Charakter studia Výuka modulu je zaměřená teoreticky a prakticky. Kurz obsahuje široký záběr tematických okruhů: základní informace o kulturní politice a globálním sociokulturním prostředí, management kultury, podrobný popis projektu a projektového cyklu, projektové myšlení, fundraising, týmovou práci a komunikaci v uměleckém týmu, sestavení a řízení partnerství, práci s médii a veřejností, efektivní komunikaci, základy práva smluvního a práv duševního vlastnictví, branding, organizační rozvoj a strategické plánování, vedení ekonomické agendy, základy financí a samofinancování, finanční management a účetnictví, možnosti čerpání finančních prostředků z programů a fondů EU. V budoucnu je podle plánu školy počítáno s otevřením tohoto kurzu i pro zájemce z řad veřejnosti, kteří v případě úspěšné závěrečné zkoušky a odpovídající prezence obdrží certifikát Vysoké školy uměleckoprůmyslové o absolvování kurzu Management umění.

12 Organizace a řízení AV tvorby /Management AV tvorby Vysoká škola / fakulta Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku Typ studia Bc. Organizace a řízení AV tvorby (tříleté, řádné prezenční, studentů) Mgr. Management AV tvorby (navazující dvouleté, řádné prezenční, 6 7 studentů) Studijní plán RNDr. Naděžda Vrbová (studijní oddělení) Lipová alej 2068, Písek Profil absolventa Bc. studia Absolventi bakalářského studia vedle možnosti návazného vysokoškolského studia magisterského stupně na příbuzném typu vysokých škol by měli především najít odpovídající uplatnění ve filmových, televizních, dabingových a rozhlasových studiích, a to jak regionálního, tak celostátního významu, a dále pak v celé sféře manažerských činností v oblasti kulturního dění. Profil absolventa Mgr. studia Absolventi jsou připraveni zastávat všechny stupně řídících a organizačních prací při vlastní výrobě všech druhů audiovizuálních děl, včetně působení v organizačních a řídících složkách v různých oblastech umění a kultury. Absolventi najdou uplatnění ve filmových, televizních, dabingových a rozhlasových studiích celostátního nebo regionálního významu, v reklamních agenturách, ve vzdělávacích institucích, redakcích odborných i jiných periodik, vědeckých pracovištích, manažerských centrech, na vysokých školách i kulturních zařízeních tedy všude tam, kde vzniká, resp. se pracuje s uměleckým audiovizuálním dílem na profesionální úrovni. Charakteristika Bc. studia Posluchači budou v průběhu studia podrobně seznámeni s celou problematikou výroby a užití audiovizuálních děl. Získají všeobecné znalosti z oblasti uměnovědné, ekonomické i právní a základní profesní znalosti z oboru produkce. Cílem vysokoškolského studia daného oboru je připravit absolventy pro praktický výkon řídících funkcí v oblasti tvorby, výroby a šíření audiovizuálních děl a současně připravit absolventy na možnost návazného magisterského studia na školách ekonomického a uměleckého směru. Charakteristika Mgr. studia Magisterský stupeň studia v tomto oboru poskytne studentům, absolventům bakalářského stupně, v míře co možná nejširší, znalosti a dovednosti, povyšující výkonnou produkci na producentství. Akcent bude kladen na precizní mapování ekonomických aspektů multimediální tvorby, schopnost finanční analýzy předkládaného projektu. Důraz bude rovněž kladen na odpovídající přípravu prezentace svěřených multimediálních projektů koprodukčním partnerům, sponzorům a dalším subjektům (na nejrůznější úrovni výroby a uvedení multimediální díla), a to nejen na domácí, ale i zahraniční platformě (především, ale nejen v rámci EU). S tím souvisí i odpovídající a nezbytná psychologická,

13 legislativně právní a jazyková průprava.

14 Arts Management Vysoká škola / fakulta Fakulta podnikohospodářská VŠE, Praha Typ studia Bc. (tříleté, řádné prezenční, počet studentů 100) Ing. (navazující dvouleté,řádné prezenční, počet studentů 100) Studijní plán doc. Ing. Jiří Patočka, CSc W. Churchilla Praha 3 Katedra Arts Managementu se zaměřuje na spojení dvou zdánlivě nespojitelných oblastí ekonomiky a umění. Tomuto spojení se věnuje jak formou pedagogické činnosti, tak vlastním nezávislým výzkumem. Pedagogická činnost katedry Arts Managementu se zaměřuje na vzdělávání v oblasti financování a provozu institucí hmotné i nehmotné kultury, stejně jako na rozvíjení znalostí studentů v oboru kulturní politiky. Aby studenti předmětů katedry nepoznávali pouze teoretickou část této problematiky, pořádá katedra několikrát ročně exkurze, na kterých mohou studenti diskutovat s odborníky a do podrobností se seznamovat s každodenními problémy lidí pracujících v tomto odvětví. Stejně jako ostatní pracoviště Vysoké školy ekonomické, se i katedra Arts Managementu zaměřuje na výzkum a vývoj. Katedrální výzkum se zaměřuje převážně na dvě prioritní oblasti. Zlepšení a zkvalitnění sytému financování a podpory kulturních institucí a památek na území České republiky. Druhou oblastí je zapracování moderních ekonomických principů do provozování kulturních institucí a z toho plynoucí zvýšení kvality provozu těchto zařízení. Činnost katedry Arts Managementu se zaměřuje i na spolupráci s významnými subjekty na poli kultury v České republice. Na své pedagogické činnosti spolupracuje katedra s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, jejíž přední odborníci přednášejí na některých katedrálních kurzech a podílí se na výzkumu. Zatímco na poli výzkumu spolupracuje katedra s významnými institucemi, jakými jsou například ICOMOS (International COuncil on MOnuments and Sites), NIPOS (Národní rmační a POradenské Středisko pro kulturu), Institut umění a řada dalších. Profil absolventa Bc. studia Po ukončení bakalářského studia naleznou absolventi uplatnění v nižších úrovních řízení kulturních institucí, neziskových organizací a organizací veřejné správy na pozici fundraiserů, marketerů, programových dramaturgů apod. Fakulta má tento obor akreditován i v navazujícím magisterském studiu, ve kterém mohou absolventi bakalářského stupně pokračovat. Profil absolventa Ing. studia Absolvent magisterského stupně by měl být schopen zvládat vedoucí řídící funkce včetně behaviorálních, personálních a marketingových komponent, vytvářet koncepce a plány organizace, popř. podnikatelské projekty, řešit odborné ekonomické problémy organizace. Studiem absolvent dosáhne také povědomí o kulturní advokacii, audience developmentu, komunitním plánování a o nové ekonomické teorii kreativních průmyslů s jejími možnými důsledky pro kulturní politiky. Bude tak schopen tvořit pomyslný spojovací článek mezi

15 úrovní veřejné a státní správy a institucionární platformou tvořenou jednotlivými produkčními jednotkami v kultuře a umění. Charakter Bc. studia Tento studijní obor představuje účelovou kombinaci předmětů s ekonomickým a manažerským zaměřením a předmětů z oblasti umění a kultury. Obor Arts Management ve svém obsahu nabízí jednak nezbytné penzum ekonomických a manažerských předmětů rozdělených do tří hladin: všeobecné předměty filozofie, ekonomie, statistika, informatika, studium pouze anglického jazyka; předměty oborového základu ekonomika a finance organizací, management, základy marketingu a marketing umění, právo, základy podnikání, účetnictví, daňový systém, projektový management, personalistika, mezinárodní management atd. Doprofilující odborné předměty cestovní ruch a kulturní dědictví, veřejná správa, kulturní kapitál v socioekonomickém rozvoji, územní plánování a urbanismus, veřejné finance apod. Do obsahové náplně výuky v oboru jsou zařazeny předměty zaměřené na umění a kulturu: dějiny kultury, dějiny uměleckých slohů, sociologie kultury, legislativa v oblasti kultury, regionální politika v oblasti kultury, financování provozu, údržby a obnovy památek apod. Charakteristika Ing. studia Navazující magisterský studijní obor Arts Management je určen pro absolventy bakalářského oboru Arts Management a pro absolventy podobně zaměřených bakalářských studijních oborů. Ve struktuře studijního plánu je kladen důraz na další rozvoj ekonomického a manažerského vzdělání. Obor Arts Management ve svém obsahu nabízí předměty oborového základu manažerská ekonomika a finance, management II, marketing umění a kulturního dědictví, strategické plánování v kultuře. Nabízí i doprofilující odborné předměty zaměřené na ekonomiku hmotné i živé kultury jako jsou kreativní a kulturní průmysl, metoda animace kultury, kulturní diplomacie, kulturní aspekty urbanismu a krajiny, dále pak umožní studentům výběr z vedlejších specializací VŠE.

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I 1 1 2 klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér ho manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. MgA. Blanka DDML11 Projektový management

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB AK. ROK 06/7 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: BcA. Jakub Cír 8.30-0.00 Společná praxe I LAB Literatura pro děti a mládež (Lípová, Jindra) Teorie divadla I 0.5 -.5 Organizace festivalu Sítko Seminář dramaturgie

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody?

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Ano? Pak vás zveme ke studiu Environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity V tomto letáku jsme pro vás shrnuli to nejdůležitější.

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Obsah Renesance univerzity Profil ŠKODA AUTO Vysoké školy Studijní plány Shrnutí a závěry 1. Renesance

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Univerzita s kladným nábojem Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Partnerství mezi firmami a TUL Společné řešení v oblasti vědy a výzkumu Partnerství v pedagogické oblasti

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Vyhodnocení ankety. Setkání absolventů IMS FSV UK Praha září 2013

Vyhodnocení ankety. Setkání absolventů IMS FSV UK Praha září 2013 Vyhodnocení ankety Setkání absolventů IMS FSV UK Praha září 01 Respondenti ankety podle oboru jejich absolutoria Celkem 117 respondentů všech oborů IMS z let 000 01 49 % absolventů magisterského studia

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika Správná volba pro vzdělání Získáte: znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta multimediálních komunikací Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design a studijní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Německý jazyk a literatura. Interkulturní germanistika

Německý jazyk a literatura. Interkulturní germanistika Chceš studovat německý jazyk a literaturu? Německý jazyk a literatura Chceš studovat interkulturní germanistiku? (bakalářské studium, prezenční a kombinovaná forma) Interkulturní germanistika S maturitou

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k úspěšné

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více