PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010)"

Transkript

1 PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR ( ) přehled byl vytvořen v rámci výzkumného projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR Produkce Vysoká škola / fakulta Typ studia Divadelní fakulta AMU, Praha BcA. (tříleté, řádné prezenční, 8 12 studentů) MgA. (navazující dvouleté, řádné prezenční, počet studentů 8 12) PhD. (prezenční, kombinované, počet studentů ) Studijní plán BcA., Studijní plán MgA. MgA. Michal Lázňovský Karlova 26, Praha 1 Posluchači katedry produkce získávají znalosti a dovednosti potřebné např. v práci produkčního, marketingového specialisty, manažera v kulturní instituci nebo nezávislého producenta uměleckých projektů. Studium se zaměřuje mimo jiné na teorii řízení projektů i institucí, komunikaci, ekonomii, právo nebo divadelní technologie, a to vždy s důrazem na aplikaci v uměleckém provozu a podnikání. Na druhou stranu je ale nedílnou součástí studia i praktická aplikace a ověřování nabytých vědomostí v praxi prostřednictvím účasti studentů na tvorbě ve školním divadle DISK nebo reflexe vlastních projektů. Zejména v praktické části je výukový program efektivně propojen s výukou na dalších katedrách DAMU. Navazující dvouletý magisterský program je koncipován jako výběrové studium, zaměřené na individuální profesní růst posluchače. Profil absolventa BcA. studia: Absolvent bakalářského studijního programu má obecné znalosti z oblasti práva, managementu, marketingu, ekonomie a dějin umění. Detailně je seznámen s těmi specifiky těchto oborů, které se týkají provozování divadla. Orientuje se ve všech aspektech činnosti různých forem divadelních organizací běžných v České republice a jejich existující síti. Je schopen zastávat většinu divadelních profesí v úsecích administrativních, ekonomických a provozních do úrovně středního managementu velkých repertoárových divadel nebo top managementu malých divadelních organizací. Absolventi nejčastěji nacházejí uplatnění nejen v divadlech, ale různých kulturních, často veřejnoprávních institucích jako vedoucí produkčních týmů, manažeři divadelních souborů, vedoucí obchodních nebo kontaktních oddělení nebo fundraiseři. Profil absolventa MgA. studia: Absolvent magisterského studijního programu katedry produkce byl seznámen s veškerými oblastmi provozování divadelní činnosti ve všech formách v ČR a z části i v zahraničí. Má podrobné znalosti o situaci v současné kultuře a na mediální scéně a je trénován v dovednostech, jako je řízení, organizování nebo komunikace. Je veden k samostatnosti a

2 kreativitě a má tudíž předpoklady k uplatnění ve vrcholovém managementu divadelních institucí, jako nezávislý producent v oblasti živých umění nebo jako specialista v oblastech jako např. ekonomika, marketing, management nebo právní aspekty provozování umělecké, zejména divadelní činnosti. Charakteristika BcA. studia: Učební program bakalářského studia nabízí přednášky a semináře z oblasti ekonomie, práva, marketingu, řízení a samozřejmě také z oblasti teorie a historie divadla. Posluchači získají vědomosti z teorie public relations, médií, polygrafie, žurnalistiky, fundraisingu apod. Ve výuce se dozví i o způsobech a možnostech využití těchto znalostí v praxi. Součástí studijního plánu je i výuka cizích jazyků zajišťovaná katedrou cizích jazyků AMU. Praktická část výuky se soustředí zejména do druhého ročníku a je navázána na uměleckou činnost ostatních kateder Divadelní fakulty AMU a probíhá z převážné části v divadle DISK, fakultní divadelní scéně (www.divadlodisk.cz), kde se posluchači seznamují od počátku s přípravou divadelního představení a s každodenním provozem divadla. Posluchači působí jako produkční jednotlivých, zejména absolventských projektů, které připravují se studenty oborů herectví, režie, dramaturgie a scénografie. Od roku 1993 studenti katedry produkce organizují divadelní festival studentů vysokých uměleckých škol ZLOMVAZ (www.zlomvaz.cz). Jsou odpovědní nejen za jeho financování a organizaci, ale připravují i dramaturgii a samostatně řídí celý průběh festivalu. Charakteristika MgA. studia: Magisterské studium navazuje na bakalářský studijní program a je určeno nejen pro jeho úspěšné absolventy. Přestože hlavním těžištěm studia jsou různé divadelní formy včetně moderních (nový cirkus, scénografické divadlo, happeningy na pomezí žánrů atd.), narozdíl od bakalářského stupně se výuka rozšiřuje i na další druhy zejména tzv. živého scénického umění (označovaných také jako performing arts ), tedy tanec a hudbu. Náplň hlavních předmětů je dána zejména zvolenou specializací studia (viz resp. tématem magisterského projektu. Tím je dán individuální přístup k posluchači, pro kterého je na základě přijatého teoretického směřování, a po dohodě s odborným konzultantem, formulováno individuální studijní zaměření, které vychází z jeho profesních zájmů, získané praxe, zkušeností a případně navazuje na výsledky jeho bakalářského studia. Výuka je zaměřena zejména na rozvíjení tvůrčích producentských schopností posluchače a jeho badatelskou práci ve zvolené oblasti. K výukovým metodám patří i přímá konfrontace s předními producenty, umělci a odborníky z oblasti managementu umění, ale i z podnikatelské sféry na seminářích nebo přímý kontakt studentů s děním v oblasti kultury prostřednictvím např. účasti na odborných konferencích nebo seminářích pořádaných nejrůznějšími subjekty činnými v kultuře.

3 Produkce Vysoká škola / fakulta Filmová fakulta AMU, Praha Typ studia BcA. (tříleté, řádné prezenční, počet studentů 10 12) MgA. (navazující dvouleté, řádné prezenční, počet studentů 5 10) Periodicita otírání Studijní plán Vedoucí katedry / kontakt MgA. Pavel Borovan Smetanovo nábřeží 2, Praha 1 Profil absolventa BcA. Bakalářský stupeň si klade za cíl vychovat akademicky a profesně vzdělané odborníky pro všechny stupně řídících a organizačních prací při vlastní výrobě všech druhů audiovizuálních děl včetně působení v organizačních a řídících složkách v různých oblastech umění a kultury. Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou. Profil absolventa MgA. Magisterský stupeň je určen studentům, kteří mají zájem a také schopnost iniciovat, ovlivňovat a spolupracovat na vzniku nových projektů včetně jejich finančního zajištění. Magisterský stupeň je určen studentům, kteří mají schopnost, vzhledem ke svým vědomostem a vlastnostem (charakteru a osobnosti), působit ve vrcholných řídících a organizačních složkách ve všech oblastech umění a kultury. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou teoretické diplomové práce. Charakter BcA. a MgA. studia Katedra produkce zajišťuje akademické vzdělání budoucím organizačním a řídícím pracovníkům v oblasti kulturní tvorby a výroby. Hlavním cílem katedry produkce je profilace kreativních producentů (vrcholných managerů) schopných na základě rozsáhlých víceoborových studijních zkušeností samostatně vytvářet, iniciovat, ovlivňovat, řídit a financovat různé samostatné umělecké projekty, především audiovizuální, a obchodovat s nimi. Katedra produkce umožňuje svým studentům osvojit si základy filmové a televizní produkce na všech úrovních výrobního štábu. V rámci studia v dílnách na katedře produkce dochází k rozšiřování vědomostí studentů prostřednictvím různých setkávání s režiséry, autory, ostatními tvůrci a manažery z oboru. Studenti jsou vedeni k intenzivnímu a aktivnímu zájmu o všechny formy současného kulturního dění u nás i ve světě.

4 Hudební management Vysoká škola / fakulta Typ studia Hudební fakulta AMU, Praha BcA. (tříleté, řádné prezenční, 5-10 studentů) MgA. (navazující dvouleté, řádné prezenční, ) 2 roky Studijní plán BcA., Studijní plán MgA. Malostranské nám. 13, Praha 1 Profil absolventa BcA. a MgA. Absolventi bakalářského a magisterského stupně studia hudebního managementu na pražské HAMU by měli působit zejména jako moderní producenti (pro video, audio a kombinované nahrávky, hudební filmy, rozhlasové a televizní pořady, operní, muzikálové a další projekty, hudební dramaturgové/ moderní manažeři /zastoupení umělců, agentury a všechny další formy managementu) či řídící pracovníci a úředníci intendanti (divadlo, opera, symfonické orchestry apod.) Charakter BcA. a MgA. studia Hudební management se studuje na Hudební fakultě AMU s tím, že předměty ekonomické a právnické povahy navštěvuje posluchač společně se studenty oboru filmové nebo divadelní produkce. Tyto předměty zajišťuje FAMU, resp. DAMU.

5 Hudební manažerství/ Hudební produkce Vysoká škola / fakulta Hudební fakulta JAMU, Brno Typ studia BcA. (tříleté, řádné prezenční, počet studentů 5) MgA. (navazující dvouleté, řádné prezenční, počet studentů 5) Ph.D. (doktorské studium, řádné prezenční/kombinované, počet studentů 2) Studijní plán BcA., Studijní plán MgA., Ph.D. závisí na počtu přihlášených odb.as. Mgr. Václav Málek Komenského náměstí 6, Brno Profil absolventa BcA. a MgA. studia Absolvent má základní přehled o ekonomice podniku, o účetnictví a právních otázkách týkajících se kulturní sféry, o marketingu a manažerských aktivitách v oblasti kultury dokáže komunikovat také nejméně ve dvou světových jazycích Má základní znalosti psychologie a sociologie a rozvinuté znalosti práce s PC, zejména umí zacházet se softwarovými kancelářskými balíky, orientuje se v problematice dějin hudby, ovládá základní principy dramaturgie, orientuje se v publicistických žánrech a popularizačních formách, je seznámen se základy hudební teorie, ovládá základy hry na klavír. Vzhledem k tomu, že v průběhu studia byl exkurzemi a osobními kontakty obeznámen se způsobem práce hlavních kulturních institucí (agentury, média, státní instituce apod.), a vzhledem k tomu, že sám se podílel na pořadatelství některých kulturních akcí až po vlastní absolventský projekt, je schopen se rychle adaptovat na podmínky a požadavky praxe. Absolvent je schopen zastávat místa v koncertních agenturách, v hudebních redakcích (rozhlasu, televizi), v redakcích novin a odborných periodik, ve státních a městských institucích (orchestry, divadla), v kulturních odborech orgánů samosprávy, v cestovních kancelářích zabývajících se tzv. kulturní turistikou, případně v reklamních agenturách. Charakter BcA. a MgA. studia rmace nejsou dostupné (nový vedoucí katedry, probíhá změna).

6 Divadelní manažerství Vysoká škola / fakulta Divadelní fakulta JAMU Typ studia BcA. (tříleté, řádné prezenční, počet studentů 10 15) MgA. (navazující dvouleté, řádné prezenční, počet studentů 6 10) PhD. (doktorský tříletý program, řádné prezenční a kombinované, počet studentů 2 5) Studijní plán doc. Mgr. Jan Kolegar , Mozartova 1, Brno Chládková Blanka Profil absolventa BcA. Absolvent bakalářského studijního programu je připraven vykonávat střední řídící funkce v divadlech, je schopen samostatné práce ve vlastních agenturách s hlubokými znalostmi o vedení pracovních skupin a pracovišť v divadle, má komplexní přehled o divadelní problematice v celé škále, má dobré jazykové znalosti, vysoký stupeň právního vědomí, specializovaný na management uměleckých souborů a management marketingových oddělení v divadlech a uměleckých agenturách. Profil absolventa MgA. Magisterské studium divadelního manažerství připravuje divadelní manažery s přesahem do obecného kulturního managementu (art management), s hlubokými znalostmi o profilování a vedení divadla, o postavení divadla ve společnosti, o nadačních činnostech, o financování neziskových organizací u nás a ve světě, s dobrou orientací v zahraničním managementu při reflexi historie a tradice evropského divadla a tradic jeho managementu, s výbornými jazykovými znalostmi, umožňující jim suverénní schopnost komunikace a spolupráce se zahraničními partnery, s mimořádně vysokým stupněm právního vědomí a hlubokou znalostí divadelní problematiky (divadelní teorie a technologie). Charakteristika BcA. studia V průběhu studia se studenti setkávají se zahraničními odborníky na divadelní management a marketing, vykonávají stáž v kulturní organizaci jako bakalářský výkon. Organizace je vybrána podle zaměření jejich bakalářské práce. Charakteristika MgA. studia V průběhu studia se studenti setkávají mimo jiné také se zahraničními odborníky na divadelní, kulturní a obecný management v seminářích, vedených v anglickém jazyce. Nejlepší studenti mají možnost účastnit se zahraničních stáží. Svoje organizační schopnosti

7 si mohou studenti ověřit během studia na národní a mezinárodní úrovni při zajišťování společných projektů ve studiu MARTA a na mezinárodním festivalu divadelních škol Setkání.

8 Management v kultuře Vysoká škola / fakulta Typ studia Filozofická fakulta MU, Brno MgA. (navazující dvouleté, řádné prezenční 50 studentů) MgA. (navazující dvouleté, řádné kombinované 50 studentů) Studijní plán Mgr. Viktor Pantůček Arna Nováka 1, Brno Profil absolventa MgA. studia Absolvent navazujícího studijního oboru Kulturní management bude připraven k praktickému zhodnocení svých znalostí v oblasti uměleckého prostředí, ekonomických i právních aspektů fungování kulturních a společenských institucí a organizací, jako též ve státní kulturní politice a jejich systémových modifikacích v euro-americkém prostředí. Bude schopen reflexe aktuálního kulturně-společenského dění a jeho adaptace k praktickému využití při organizátorské, manažerské či řídící práci v umělecky profilovaných institucích. Díky kombinaci teoretického uměnovědného vzdělání a prakticky orientovaného směřování ekonomického, právnického a praxeologického budou absolventi splňovat veškeré podmínky pro plnění manažerských, organizátorských a řídících úkolů na různých kulturněspolečenských postech ve státním i soukromém sektoru. Charakteristika MgA. studia Obor Management v kultuře je koncipován jako navazující magisterské jednooborové a dvouoborové prezenční a kombinované jednooborové studium. Obor je primárně určen zájemcům o problematiku uměleckého provozu a praktického řešení managementu v kultuře. Studenti navazujícího magisterského oboru Kulturní management budou během studia seznámeni s problematikou ekonomického, právního i uměleckého chodu kulturních institucí (praxeologie, ekonomie kultury, právní vědomí). Nedílnou součástí studia je též orientace na pochopení státní i soukromé podpory neziskových organizací s kulturní profilací (kulturní politika). Posluchači budou zasvěceni do účetnictví, marketingu, managementu, public relations, autorského práva a dále také do samotného řízení kulturního provozu se všemi svými specifiky (ekonomika a řízení kulturního provozu). Posluchači rovněž absolvují kurzy obecně uměnovědného zaměření (obecná teorie umění a estetika, sociologie kultury, masová média a populární kultura) a odbornou praxi. Studium je koncipováno ve spolupráci s Ekonomicko správní fakultou Masarykovy univerzity. Garantem studijního oboru je Ústav hudební vědy, který je jedním z nejlépe vybavených pracovišť v rámci celé MU. K dispozici je domovským studentům vlastní počítačová pracovna s připojením na internet, knihovna a studovna. V rámci programu SOCRATES mohou studenti využívat stipendijních pobytů na univerzitách v celé Evropě. Díky spolupráci s dalšími uměleckými podniky v Brně je možno získávat zlevněné nebo volné vstupenky na

9 celou řadu kulturních akcí.

10 Kurátorská studia Vysoká škola / fakulta Typ studia Fakulta umění a designu, UJEP, Ústí nad Labem MgA. (navazující dvouleté, řádné prezenční, počet studentů ) Studijní plán PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D Pasteurova 9, Ústí nad Labem Profil absolventa MgA. studia Tento studijní obor reaguje na potřebu zajistit erudované pracovníky pro sféru produkce, prezentace a socializace výtvarného umění. Specifičnost tohoto oboru spočívá ve spojení teoretické a praktické složky studia, které směřuje ke zvládnutí problematiky provozu kulturních institucí, prezentace a socializace výtvarného umění, publicistiky, kritiky a trhu s uměním. Absolvent bude vybaven jak teoretickými poznatky, tak zároveň i praktickými dovednostmi, jež získá během studia spoluprací s konkrétními institucemi i se zahraničními odborníky, reprezentanty významných galerijních institucí. Praktické zkušenosti, získané a reflektované již v průběhu studia, připraví absolventa na reálné pracovní podmínky a umožní jeho zařazení v různých oblastech produkce a institucionalizace výtvarného umění. Absolvent studijního oboru Kurátorská studia se může uplatnit jako kurátor či lektor v galeriích a muzeích, ve sféře státní, veřejné i soukromé a komerční. Bude působit v oblasti produkce výstav pro domácí i zahraniční kulturní instituce; dále nalezne uplatnění v redakcích odborných periodik nebo v nakladatelských domech orientovaných na výtvarné umění a kulturní historii, v publicistice a umělecké kritice, popřípadě ve sféře vizuální komunikace a její administrativy. Charakteristika MgA. studia Studijní obor kombinuje teoretické znalosti z dějin a teorie umění a společenskovědních oborů s praktickými dovednostmi organizace provozu v institucích, které uchovávají, odborně zpracovávají a zveřejňují díla vizuálního umění. Zvláštní zřetel je v náplni studia kladen na problematiku současného výtvarného umění a vizuální kultury v České republice a celém středoevropském kulturním prostoru. Pozornost bude věnována rovněž poznatkům o teorii umění a metodologii dějin umění a o problematice galerijního provozu. Speciální důraz bude kladen na produkci a marketing současného umění.

11 Management umění Vysoká škola / fakulta Typ studia VŠUP, Praha (studijní modul, rozsah 64 hodin, původně určeno pro studenty 4. a 5. ročníků) Studijní plán Pavel Šik Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1 Profil absolventa studia Absolventi, kteří prošli výukou kurzu, získají potřebné základní dovednosti, které budou představeny a procvičeny na konkrétních projektech. Tyto dovednosti účastníkům umožní samostatné plánování, rozpočtování a úspěšné řízení projektů v oblasti vizuálního umění. Zahrnuta bude také výuka dovedností z oblasti tvorby partnerství, týmové spolupráce, prezentačních dovedností, právního minima a orientace v možnostech získávání finančních prostředků pro oblast umění a kultury. Modul je možné si zvolit pouze jako celek (nelze vybírat jednotlivé předměty). Absolventi získají certifikát VŠUP o absolvování kurzu teorie a praxe managementu umění. Charakter studia Výuka modulu je zaměřená teoreticky a prakticky. Kurz obsahuje široký záběr tematických okruhů: základní informace o kulturní politice a globálním sociokulturním prostředí, management kultury, podrobný popis projektu a projektového cyklu, projektové myšlení, fundraising, týmovou práci a komunikaci v uměleckém týmu, sestavení a řízení partnerství, práci s médii a veřejností, efektivní komunikaci, základy práva smluvního a práv duševního vlastnictví, branding, organizační rozvoj a strategické plánování, vedení ekonomické agendy, základy financí a samofinancování, finanční management a účetnictví, možnosti čerpání finančních prostředků z programů a fondů EU. V budoucnu je podle plánu školy počítáno s otevřením tohoto kurzu i pro zájemce z řad veřejnosti, kteří v případě úspěšné závěrečné zkoušky a odpovídající prezence obdrží certifikát Vysoké školy uměleckoprůmyslové o absolvování kurzu Management umění.

12 Organizace a řízení AV tvorby /Management AV tvorby Vysoká škola / fakulta Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku Typ studia Bc. Organizace a řízení AV tvorby (tříleté, řádné prezenční, studentů) Mgr. Management AV tvorby (navazující dvouleté, řádné prezenční, 6 7 studentů) Studijní plán RNDr. Naděžda Vrbová (studijní oddělení) Lipová alej 2068, Písek Profil absolventa Bc. studia Absolventi bakalářského studia vedle možnosti návazného vysokoškolského studia magisterského stupně na příbuzném typu vysokých škol by měli především najít odpovídající uplatnění ve filmových, televizních, dabingových a rozhlasových studiích, a to jak regionálního, tak celostátního významu, a dále pak v celé sféře manažerských činností v oblasti kulturního dění. Profil absolventa Mgr. studia Absolventi jsou připraveni zastávat všechny stupně řídících a organizačních prací při vlastní výrobě všech druhů audiovizuálních děl, včetně působení v organizačních a řídících složkách v různých oblastech umění a kultury. Absolventi najdou uplatnění ve filmových, televizních, dabingových a rozhlasových studiích celostátního nebo regionálního významu, v reklamních agenturách, ve vzdělávacích institucích, redakcích odborných i jiných periodik, vědeckých pracovištích, manažerských centrech, na vysokých školách i kulturních zařízeních tedy všude tam, kde vzniká, resp. se pracuje s uměleckým audiovizuálním dílem na profesionální úrovni. Charakteristika Bc. studia Posluchači budou v průběhu studia podrobně seznámeni s celou problematikou výroby a užití audiovizuálních děl. Získají všeobecné znalosti z oblasti uměnovědné, ekonomické i právní a základní profesní znalosti z oboru produkce. Cílem vysokoškolského studia daného oboru je připravit absolventy pro praktický výkon řídících funkcí v oblasti tvorby, výroby a šíření audiovizuálních děl a současně připravit absolventy na možnost návazného magisterského studia na školách ekonomického a uměleckého směru. Charakteristika Mgr. studia Magisterský stupeň studia v tomto oboru poskytne studentům, absolventům bakalářského stupně, v míře co možná nejširší, znalosti a dovednosti, povyšující výkonnou produkci na producentství. Akcent bude kladen na precizní mapování ekonomických aspektů multimediální tvorby, schopnost finanční analýzy předkládaného projektu. Důraz bude rovněž kladen na odpovídající přípravu prezentace svěřených multimediálních projektů koprodukčním partnerům, sponzorům a dalším subjektům (na nejrůznější úrovni výroby a uvedení multimediální díla), a to nejen na domácí, ale i zahraniční platformě (především, ale nejen v rámci EU). S tím souvisí i odpovídající a nezbytná psychologická,

13 legislativně právní a jazyková průprava.

14 Arts Management Vysoká škola / fakulta Fakulta podnikohospodářská VŠE, Praha Typ studia Bc. (tříleté, řádné prezenční, počet studentů 100) Ing. (navazující dvouleté,řádné prezenční, počet studentů 100) Studijní plán doc. Ing. Jiří Patočka, CSc W. Churchilla Praha 3 Katedra Arts Managementu se zaměřuje na spojení dvou zdánlivě nespojitelných oblastí ekonomiky a umění. Tomuto spojení se věnuje jak formou pedagogické činnosti, tak vlastním nezávislým výzkumem. Pedagogická činnost katedry Arts Managementu se zaměřuje na vzdělávání v oblasti financování a provozu institucí hmotné i nehmotné kultury, stejně jako na rozvíjení znalostí studentů v oboru kulturní politiky. Aby studenti předmětů katedry nepoznávali pouze teoretickou část této problematiky, pořádá katedra několikrát ročně exkurze, na kterých mohou studenti diskutovat s odborníky a do podrobností se seznamovat s každodenními problémy lidí pracujících v tomto odvětví. Stejně jako ostatní pracoviště Vysoké školy ekonomické, se i katedra Arts Managementu zaměřuje na výzkum a vývoj. Katedrální výzkum se zaměřuje převážně na dvě prioritní oblasti. Zlepšení a zkvalitnění sytému financování a podpory kulturních institucí a památek na území České republiky. Druhou oblastí je zapracování moderních ekonomických principů do provozování kulturních institucí a z toho plynoucí zvýšení kvality provozu těchto zařízení. Činnost katedry Arts Managementu se zaměřuje i na spolupráci s významnými subjekty na poli kultury v České republice. Na své pedagogické činnosti spolupracuje katedra s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, jejíž přední odborníci přednášejí na některých katedrálních kurzech a podílí se na výzkumu. Zatímco na poli výzkumu spolupracuje katedra s významnými institucemi, jakými jsou například ICOMOS (International COuncil on MOnuments and Sites), NIPOS (Národní rmační a POradenské Středisko pro kulturu), Institut umění a řada dalších. Profil absolventa Bc. studia Po ukončení bakalářského studia naleznou absolventi uplatnění v nižších úrovních řízení kulturních institucí, neziskových organizací a organizací veřejné správy na pozici fundraiserů, marketerů, programových dramaturgů apod. Fakulta má tento obor akreditován i v navazujícím magisterském studiu, ve kterém mohou absolventi bakalářského stupně pokračovat. Profil absolventa Ing. studia Absolvent magisterského stupně by měl být schopen zvládat vedoucí řídící funkce včetně behaviorálních, personálních a marketingových komponent, vytvářet koncepce a plány organizace, popř. podnikatelské projekty, řešit odborné ekonomické problémy organizace. Studiem absolvent dosáhne také povědomí o kulturní advokacii, audience developmentu, komunitním plánování a o nové ekonomické teorii kreativních průmyslů s jejími možnými důsledky pro kulturní politiky. Bude tak schopen tvořit pomyslný spojovací článek mezi

15 úrovní veřejné a státní správy a institucionární platformou tvořenou jednotlivými produkčními jednotkami v kultuře a umění. Charakter Bc. studia Tento studijní obor představuje účelovou kombinaci předmětů s ekonomickým a manažerským zaměřením a předmětů z oblasti umění a kultury. Obor Arts Management ve svém obsahu nabízí jednak nezbytné penzum ekonomických a manažerských předmětů rozdělených do tří hladin: všeobecné předměty filozofie, ekonomie, statistika, informatika, studium pouze anglického jazyka; předměty oborového základu ekonomika a finance organizací, management, základy marketingu a marketing umění, právo, základy podnikání, účetnictví, daňový systém, projektový management, personalistika, mezinárodní management atd. Doprofilující odborné předměty cestovní ruch a kulturní dědictví, veřejná správa, kulturní kapitál v socioekonomickém rozvoji, územní plánování a urbanismus, veřejné finance apod. Do obsahové náplně výuky v oboru jsou zařazeny předměty zaměřené na umění a kulturu: dějiny kultury, dějiny uměleckých slohů, sociologie kultury, legislativa v oblasti kultury, regionální politika v oblasti kultury, financování provozu, údržby a obnovy památek apod. Charakteristika Ing. studia Navazující magisterský studijní obor Arts Management je určen pro absolventy bakalářského oboru Arts Management a pro absolventy podobně zaměřených bakalářských studijních oborů. Ve struktuře studijního plánu je kladen důraz na další rozvoj ekonomického a manažerského vzdělání. Obor Arts Management ve svém obsahu nabízí předměty oborového základu manažerská ekonomika a finance, management II, marketing umění a kulturního dědictví, strategické plánování v kultuře. Nabízí i doprofilující odborné předměty zaměřené na ekonomiku hmotné i živé kultury jako jsou kreativní a kulturní průmysl, metoda animace kultury, kulturní diplomacie, kulturní aspekty urbanismu a krajiny, dále pak umožní studentům výběr z vedlejších specializací VŠE.

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi? Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ V OBLASTI UMĚNÍ A ARCHITEKTURY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JEJICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Pro Učitelské

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík Moravská vysoká škola Olomouc (souhrnná informace) srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík 1 Naší základní vizí je podpora hospodářského rozvoje regionu Moravská

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje V české péči o kulturní dědictví dosud chyběla nezávislá, interdisciplinární informační a komunikační platforma, jež by umožňovala

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více