Jak na média Mgr. Jan Pospíšil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak na média Mgr. Jan Pospíšil"

Transkript

1 Obsah Jak na média Mgr. Jan Pospíšil 3

2 O autorovi Mgr. Jan Pospíšil Vystudoval na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně obor Marketingové a sociální komunikace se zaměřením na Public Relations. V současné době působí jako doktorand na Fakultě managementu a ekonomiky téže univerzity. Podílí se na výuce předmětů Marketing a Marketingové komunikace a vede bakalářské a diplomové práce zabývající se zejména marketingovými komunikacemi a médii. Příležitostně vede semináře a workshopy o nových trendech v marketingových komunikacích. Externě pracuje pro několik společností jako marketingový a mediální poradce. 5

3 Obsah MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE...10 ÚVOD...10 MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A PUBLIC RELATIONS...12 Reklama...12 Podpora prodeje...13 Osobní prodej...13 Přímý marketing...14 Public Relations...14 PUBLIC RELATIONS JAKO VÝCHODISKO PRO MEDIA RELATIONS...14 Východiska Public Relations...14 Veřejné mínění...14 Image...15 Corporate Identity...16 Public Relations...17 Typy Public Relations...18 Varianty public relations...18 Komunikační proces Public Relations a jeho prvky...19 Prostředky Public Relations...22 MEDIA RELATIONS...26 MASOVÁ MÉDIA...26 Veřejnoprávní a soukromá média...27 Seriózní a bulvární média...28 Mediální témata...28 KDO JE KDO V MÉDIÍCH...34 ČESKÁ MEDIÁLNÍ SCÉNA A CHARAKTERISTIKA MÉDIÍ...38 Noviny...38 Časopisy...39 Rozhlas...41 Televize...42 Internet...43 Tiskové agentury...44 CÍLE KOMUNIKACE S MÉDII A JEJICH VÝBĚR...44 ORGANIZACE A ODBORNÍCI PUBLIC RELATIONS...46 Lidé v Public Relations...46 Místo Public Relations v organizační struktuře organizace...47 Vnitřní organizace a náplň práce útvaru Public Relations

4 Obsah ZÁSADY PRÁCE ODBORU PUBLIC RELATIONS...51 TISKOVÝ MLUVČÍ...52 Tiskový mluvčí a média...52 Osobnost tiskového mluvčího...53 Náplň práce tiskového mluvčího...53 VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ REDAKCÍ A NOVINÁŘŮ...54 MONITORING MÉDIÍ A ÚČINNOST MEDIA RELATIONS...56 Operativní vyhodnocování...57 Analýza ad hoc...58 Dlouhodobá analýza...59 NÁSTROJE MEDIA RELATIONS...60 PROSTŘEDKY INDIVIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ...60 Osobní schůzky a známosti s novináři...60 Telefonické kontakty novinářů...61 Dopisy a elektronická komunikace s novináři...62 TISKOVÁ ZPRÁVA...63 O kvalitě tiskových zpráv obecně...63 Co tiskovou zprávou zveřejňujeme?...64 Formát a náležitosti tiskové zprávy...65 Text tiskové zprávy...66 Grafická podoba tiskové zprávy...67 Kompozice zprávy...68 Fotografie a tisková zpráva...69 Příprava odesílání tiskové zprávy...71 TISKOVÁ KONFERENCE...74 Kdy pořádat tiskovou konferenci...74 Kde tiskovou konferenci uspořádat?...75 Kdy pořádat tiskovou konferenci?...76 Aby novináři přišli...77 Příprava a realizace tiskové konference...78 Hodnocení tiskové konference...84 UCELENÉ MEDIÁLNÍ AKCE...84 Co jsou mediální akce?...85 Cíle mediální akce...86 Příprava mediální akce...86 Mediální akce a média...88 ZÁKLADNÍ ZÁSADY KOMUNIKACE S MÉDII...90 KDO JSOU NOVINÁŘI A JAK S NIMI KOMUNIKOVAT?...90 Rozhovor

5 Rozhovor po telefonu...93 Rozhovory v televizi a rozhlase...94 Rozhovory s novináři z deníků a časopisů...96 Projevy na tiskových konferencích...96 Neformální setkání...97 Novinářské triky...98 KRIZOVÁ KOMUNIKACE DRUHY KRIZOVÝCH SITUACÍ KRIZOVÝ PLÁN Krizový scénář STRATEGIE KRIZOVÉ KOMUNIKACE ZÁSADY KRIZOVÉ KOMUNIKACE Třístupňové schéma průběhu krize Komunikační zásady Krize a přímý vztah k médiím ETIKA V PUBLIC RELATIONS ETIKA OBCHODU Etika a etické kodexy organizací ETICKÉ KODEXY V PR Athénský kodex APRA a ICCO Základní etické pravidlo práce PR POUŽITÉ A CITOVANÉ ZDROJE:

6 místa (délky sloupce). Proto žurnalisté používají při sestavování zprávy metodu obrácené pyramidy, o které jsme si řekli už dříve. Díky tomu mohou zprávu dle potřeby od konce zkracovat a ušetří si tím čas, který by museli věnovat přepracování či znovuvytvoření zprávy. Podobným způsobem může být vyřazena i zpráva v rozhlasovém či televizním zpravodajství. Do předpřipraveného bodového scénáře režisér zařadí důležitější zprávy a dříve plánovaná zpráva není publikována. Vlivy působící na chod redakcí V neposlední řadě o výběru témat zpravodajství rozhodují vnitřní a vnější vlivy ovlivňující chod redakcí. Zásadním vnitřním vlivem ovlivňujícím obsah publikovaných sdělení mediální instituce je vliv vlastníka. Vlastník mediální organizace je osoba nebo instituce, která podniká za účelem dosažení zisku. Tomuto cíli přizpůsobuje i činnost celé mediální organizace. Majitel je nejvyšší nadřízený redakce, je tedy nadřízen i šéfredaktorovi. Někdy se stává, že přímo zasahuje do výběru témat, která mají být zveřejněna. Většinou však ovlivňuje redakci nepřímo. Vytváří koncepci média a spolupodílí se na jejím dodržování. Tuto koncepci pak realizují jednotliví pracovníci, ať už interní nebo externí. Vlastník ovlivňuje redakci také prostřednictvím personálních nástrojů. Je to on, kdo vybírá šéfredaktora, jmenuje redakční radu a rozhoduje o celkovém počtu zaměstnanců. Stejně tak rozhoduje o technických podmínkách distribuce sdělení (jaké médium bude použito) a komerčních podmínkách fungování média na trhu. Tím podstatným způsobem ovlivňuje nejenom fungování celé redakce, ale také výslednou podobu mediálního celku. Z vnitřního pohledu mají velký vliv na chod redakce samozřejmě i její pracovníci. Jejich schopnosti a dovednosti, přístup k práci, ale třeba i jejich počet, to všechno ovlivňuje strukturu práce celé redakce. Záleží také na složení redakčního týmu, jaká část pracovníků je interních a kolik jich je externích. Tyto faktory se promítají do konečné podoby mediálního sdělení. Nezanedbatelným vnitřním vlivem jsou také finanční a materiální zdroje mediální organizace a její používané technologie. Zatímco vnitřní vlivy byly spojené s daným médiem, se vztahy uvnitř něj a platily pouze pro dané médium, vnější vlivy působí obecně na všechny žurnalistické produkty v daném státě. Důkazem toho je legislativní rámec, ve kterém se mediální organizace pohybují. Jedná se o soubor právních 32

7 Media Relations předpisů, které se zabývají působením médií a do určité míry toto působení regulují. Obecným předpisem, kterým se musí mediální produkce v Česku řídit, je tiskový zákon (celým názvem zákon č. 46/2002 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů). Legislativní rámec tvoří i další zákony, které se nějakým způsobem dotýkají práce mediálních organizací či žurnalistické produkce. Více si o nich povíme v deváté kapitole. Značnou část mediálních obsahů tvoří komerční sdělení (reklama, placené PR články, atd.) a většinu příjmů médií představují právě finanční prostředky pocházející z prodeje inzertních ploch a časů. Z toho lze logicky vyvodit, že nezanedbatelný vliv na mediální obsah budou mít také inzerenti. Přestože by měla být média nestranná, může se stát, že vliv inzerenta (a vidina příjmu z jeho inzerce) ovlivní redakci (či její vedení) natolik, že změní obsah mediálního celku. Mediální témata z hlediska komunikace organizace Když znáte principy, které určují, jaké informace budou v médiích zveřejněny, bude pro vás mnohem snazší připravit informace tak, aby je média mohla zveřejnit. Stejně tak budete vědět, jaký typ informací a které události budou novináře zajímat. Pro efektivní mediální komunikace je ale stejně tak potřeba vědět, o kterých tématech má organizace média informovat tak, aby tím mohla budovat svoji image. Předně je potřeba si uvědomit, že Public Relations není reklama a platí pro ně jiná pravidla. Především je nutno se vystříhat různých superlativů. Jestliže chcete do světa vyhlásit, že váš produkt je nejlepší, nejskvělejší, prostě "nejvíc super", nechte si tato sdělení pro reklamu. Reklama může zasáhnout velkou cílovou skupinu a tyto informace jí sdělit. Problém je, že není tak důvěryhodná jako výstupy media relations. Ty jsou pro veřejnost mnohem věrohodnější. Pozitivní sdělení o vaší organizaci či produktu, které napíše nezávislý novinář, se s věrohodností reklamního sdělení prakticky nedá srovnat. Mediální sdělení v rámci Public Relations by tedy měla společnost spíše informovat, než ji přesvědčovat o vaší dokonalosti. Média tak můžete informovat například o tom: co vaše organizace dělá a co je jejím produktem, čím je ve svém oboru výjimečná, jací jsou lidé, kteří v ní pracují, jaké humanitární či sociální aktivity podporuje nebo které akce sponzoruje, Media Relations 33

8 jaký je její vztah k regionu, v němž působí, jaká ocenění získala, či zakládá-li novou pobočku nebo se spojuje s významnými partnery. Oddělení Public Relations by mělo mít připravená témata, která mohou nabídnout žurnalistům. Když budete sledovat tematické plány odborných časopisů či tematické přílohy deníků, můžete ve správný čas nabídnout vyjádření svých oborníků či přímo váš příspěvek. Předpřipravená mediální témata vám umožní, že vždy budete mít o sobě co říci a budete na sebe moci pozitivně upozorňovat. KDO JE KDO V MÉDIÍCH Každá mediální organizace má svoji hierarchii. Na vrcholu organizace stojí šéf, v případě mediálního podniku to bývá většinou ředitel či vedoucí vydavatelství. V současnosti je většina mediálních organizací součástí nějakého velkého nadnárodního koncernu, takže i místní šéfové spadají do další hierarchie. Na vedení společnosti jsou přímo napojena ještě další oddělení, například právní oddělení, oddělení Public Relations (vztahů s veřejností), dále pak asistenti, koordinátoři apod. To jsou oddělení a lidé, kteří se starají o chod samostatné organizace jako celku a jsou natolik specifičtí, že je nelze v rámci podnikové struktury přiřadit pod nějaké další oddělení. Další části této hierarchie tvoří oddělení, která se určitým způsobem a různou měrou podílejí na vzniku a distribuci mediálního sdělení. Zásadním oddělením je v tomto případě redakce, vedle níž fungují ještě další oddělení, například oddělení techniky, distribuce, inzerce a správy (ekonomické, personální oddělení atd.). Nelze říci, že některé oddělení je důležitější než jiné. Samostatně by nemohlo fungovat ani jedno. Společnou koordinovanou prací se podílejí na konečné tvorbě mediálního sdělení. Nicméně pro pochopení vnitřního fungování médií je důležité poznat, jakým způsobem funguje redakce, jací lidé v ní pracují a co je náplní jejich práce. Na začátek je dobré si uvědomit, že jde jako ve všech částech mediální produkce specializované úlohy. I samotná redakce má svoji hierarchii, která rozděluje jednotlivé pracovníky do jednotlivých skupin. Těmi jsou vedení redakce, 34

9 umožňuje využívat společného zpravodajství nebo například obchodního zastoupení pro prodej reklamního prostoru. Rozhlas a Public relations Nespornou výhodou rozhlasu je aktuálnost. Moderní rozhlasové stanice jsou schopné informovat o událostech prakticky v přímém přenosu. Stejně tak výroba rozhlasových pořadů je velmi operativní a není technicky náročná. Novináři prakticky stačí kvalitnější záznamové zařízení s mikrofonem. Jelikož je rozhlas médiem okamžiku, musí být text v něm prezentovaný jasný a srozumitelný na první poslech. Dobré je mluvit přirozeně a v krátkých větách. Dbáme na jazykovou čistotu a rozhodně se vystříháme nespisovných výrazů. Nejdůležitější údaje, jak je ostatně v PR zvykem, na konci zopakujeme. Televize Televize je v našich podmínkách stále ještě nejvýznamnějším médiem, a to i v době internetu. I mladá generace (studenti vysokých škol) podle našeho výzkumu ještě stále nejvíce informací získává z televizního zpravodajství. Není se co divit, televize je médiem, které nevyžaduje od příjemce sdělení (diváka) prakticky žádnou aktivitu. Stačí televizi pustit a dívat se. Nespornou výhodou televizního vysílání je kombinace sluchových a vizuálních možností šíření sdělení. To má na výsledné vnímání sdělení zesilující efekt. Výzkumy totiž ukazují, že zvukovou informaci si zapamatuje asi 20 % posluchačů. Vizuální informace asi 30 % diváků a ty, které lze vidět i slyšet zároveň, až 60 % příjemců. Audiovizuální komunikace je tedy jednou z nejúčinnějších forem mediální komunikace. Pro vyjádření sdělení lze v televizi využít obrazu, barvy, pohybu, slova, zvuku, hudby, animace či triků. V posledních letech se zdálo, že je televize jako médium na ústupu. Rychlý nástup internetu a s ním spojený rozvoj možností on-line přenosu sdělení měl odsunout televizi do propadliště dějin. Opak se stal pravdou. Především s rozvojem digitálního vysílání se televizi otevírají naprosto nové možnosti, které z ní činí velice moderní médium. Doposud bylo televizní vysílání pouze jednostranné, kdy televize vysílala sdělení a divák na něj nemohl přímo reagovat. Technologie digitálního vysílání však umožňují v mnoha případech okamžitou interakci diváka. Do budoucna tak význam televize ještě poroste. Stejně jako v případě rozhlasu je i televizní prostředí v Česku rozděleno na veřejnoprávní a soukromé televizní stanice. Veřejnoprávní je Česká 42

10 NÁSTROJE MEDIA RELATIONS PROSTŘEDKY INDIVIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ Tak jako v případě celého oboru Public Relations je možné působit na cílovou skupinu prostřednictvím prostředků individuálního působení, podobné je to i v případě media relations. Dobře napsaná tisková zpráva či úspěšná tisková konference vám dávají šanci na uveřejnění vaší informace. Na druhou stranu nic nedokáže nahradit přímý kontakt s novináři. Ten je mimochodem pro budování efektivních vztahů s médii naprosto nezbytný. V rámci media relations budete využívat prostředků individuálního působení především v případech budování dlouhodobě optimálních vztahů s žurnalisty. Mezi nejčastěji využívané prostředky individuálního působení patří například osobní rozhovory a návštěvy redakcí, telefonáty, dopisy, y, blahopřání či osobní známosti s novináři. Jejich základní popis a specifika přiblíží tato subkapitola. Osobní schůzky a známosti s novináři V oboru media relations mají osobní vztahy s novináři velký význam. Pokud se PR pracovník zná s konkrétními novináři, zvyšuje tím nejen svoji důvěryhodnost jako zdroje informací, ale i celou efektivitu své práce. Ideální stav nastává, když si mezi novináři získáte přátele. I z tohoto důvodu si organizace najímají na pozice PR pracovníků bývalé novináře. Ti nejenže dobře znají postupy novinářské práce, ale také s sebou přinášejí důležité kontakty a osobní vazby. Pokud potřebujete dostat novináře na svoji stranu a dosud se s nimi osobně neznáte, máte možnost se jim představit a nabídnout jim možnost poskytování zajímavých informací o vaší organizaci či jejím produktu. Tato práce úzce souvisí s vytvářením databází redakcí a novinářů (viz kapitola Media relations). Ze seznamu vyberete žurnalisty, kteří se zajímají o vaše téma, a z této skupiny vyberete ty, již jsou pro vás ideální. Následně novináře začnete 60

11 Nástroje Media Relations TISKOVÁ ZPRÁVA Tisková zpráva (TZ) patří mezi základní prostředky pro komunikaci s médii a je důležitým prostředkem, který umožňuje subjektu zveřejňovat informace. Jejím prostřednictvím můžete upozorňovat novináře na novinky, které je možné dále zpracovat v článku v určeném médiu. TZ má sloužit redaktorům jako základní informační východisko k určité problematice, která bude dále zpracovávána na stránkách novin či časopisů. Do průměrné redakce celostátního deníku chodí denně doslova stovky různých tiskových zpráv s rozličným obsahem a od nejrůznějších institucí. Nelze se potom divit, že většina tiskových zpráv končí redaktorům v koši ještě dříve, než si je vůbec přečtou. Zájem novinářů o obsah tiskové zprávy závisí na tom, jak dobře budete budovat vztahy s jednotlivými novináři a jak vás tito budou znát. Této problematice se budeme podrobněji věnovat v kapitole o zásadách komunikace s médii a novináři. Přestože Vaše vztahy s novináři mohou být na dobré úrovni a bude mezi vámi panovat všeobecná důvěra, nemáte zdaleka vyhráno. Aby vaše TZ měla alespoň teoretickou naději na uveřejnění, musí být především perfektně zpracovaná po řemeslné stránce. Pro tvorbu tiskových zpráv totiž platí některé zásady, které by v oblasti media relations měly být základním zákonem. Tato kapitola se věnuje právě těmto zásadám. Nástroje Media Relations O kvalitě tiskových zpráv obecně Jak již bylo řečeno, tisková zpráva tvoří těžiště tiskové práce, a je tedy významným prostředkem, kterým se dostávají informace do redakcí. Je proto zřejmé, že tisková zpráva bude v oboru media relations jedním z nejvíce využívaných nástrojů. Tak vzniká v redakcích přetlak, při němž každé pochybení při zpracovávání TZ znamená minimálně to, že vaše zpráva skončí v koši. Mnohem častěji však můžete novináře do budoucna odradit, aby ještě někdy jakoukoli zprávu od Vás četl. Tiskové zprávy, ale obecně veškeré tiskové prostředky pro média, musejí být zpracovávány naprosto profesionálně. Měli by je zpracovávat lidé, kteří mají zkušenosti s psaním a přípravou takových informací. Nejčastěji to bývají bývalí novináři. Stejně tak dobře se mohou na tvorbě TZ podílet specializované agentury, specializovaní externisté či propagační odborníci. Kvalitní tiskovou zprávu však můžete zpracovat i vy, ale platí, že musíte ctít všechny profesní požadavky 63

12 a zásady. Bezpodmínečná je výborná znalost mateřského jazyka (případně zajištění dokonalého překladu), znalost žurnalistických žánrů a jistota ve stylistice jazyka. Co tiskovou zprávou zveřejňujeme? Je velmi důležité, jaké téma chcete v rámci tiskové zprávy zveřejnit. Předmětem tiskové zprávy by měly být především novinky, důležité změny, výročí, dosažné úspěchy apod. Mělo by jít také o originální informace. Novináře určitě neoslníte informacemi, které jsou všeobecně známé. Nezapomeňte, že je velmi důležité zaměřit se vždy na jedinou informaci. Přesto, že se toho ve vaší organizaci událo najednou hodně a vše by si zasloužilo zveřejnění, věnujte každé události stejnou pozornost, respektive tiskovou zprávu. V podstatě existují tři hlavní druhy tiskových zpráv. Zpráva, která informuje o určité události (event release), zpráva, jež reaguje na určitou událost (reaction release), a zpráva, která informuje o zveřejnění určitého materiálu (knihy, filmu, vědecké studie atp.) (study release). Zprávy, které informují o nějaké události, jsou nejčastějším druhem tiskové zprávy. Je v nich popsáno, co jste udělali/neudělali nebo co se chystáte udělat a proč. Často se v nich uvádějí i konkrétní fakta, jako jsou jména, čísla či jiné faktografické údaje. Stejně tak v tomto typu tiskové zprávy můžete uvést základní fakta o vaší společnosti, dané problematice atp. Zprávy, které reagují na nějakou událost, mají za cíl dostat do médií váš pohled na věc v případech různých kauz. Například může jít o ekologické katastrofy, korupční skandály, společenskou problematiku, politická témata ap. Zpráva obsahuje relevantní vyjádření zástupce vaší společnosti k danému tématu. Vyjádření je důležité poskytnout novinářům včas. Oproti holým faktům vyjádření dokresluje příběh, což je pro novináře důležité. Budete-li s vyjádřením otálet, vezmou si jej od někoho jiného. Pak hrozí nebezpečí, že fakta budou pokroucena a vy budete mít další práci s napravováním. Někdy je potřeba vydat tiskovou zprávu, která upozorňuje na zveřejnění nějaké vědecké studie, spotřebitelských testů, knihy, filmu ap. Novináři většinou nemají tolik času, aby byli schopní číst celou studii nebo třeba celou knihu. Proto jim můžete připravit ty nejdůležitější informace do přehledného výtahu a upozornit je tak na nové či důležité informace. 64

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? Komunikace užitečnosti NNO navenek Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? 2. května 2013 Dnešní program jak formulovat

Více

REKLAMNÍ MÉDIA. Reklamní média. Š11_S2_10_Reklamní média Datum 30. 4. 2013

REKLAMNÍ MÉDIA. Reklamní média. Š11_S2_10_Reklamní média Datum 30. 4. 2013 REKLAMNÍ MÉDIA Autor Mgr. Františka Vyškovská Anotace Inovovaný výukový materiál slouží k samostatné práci žáků, lze jej využít jako podklad k projektovému vyučování nebo jako domácí úkol Očekávaný přínos

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii pondělí 20. října 2014 Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Jak dostat do tisku, co chcete

Více

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah CVIČEBNICE Komunikace... 7 Komunikace a komunikační proces... 7 Historie

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Prezentace časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, data,

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova byl vytvořen propojením a upravením obsahů části

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Komunikace se zástupci médií

Komunikace se zástupci médií Komunikace se zástupci médií Projekt ESF Síť vzdělávacích a informačních center vchráněných krajinných oblastech ČR Mgr. Jitka Kozubková Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Základní pojmy

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty)

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty) D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a ekonomiku. Oslovujeme čtenáře

Více

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU ... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU Regionální DENÍK vhodný prostor pro Vaši inzerci Regionální DENÍK je nejčtenějším zpravodajským deníkem v České republice Regionální DENÍK nabízí inzerci za nejvýhodnější cenu (nejnižší

Více

Představení a ceník inzerce L M

Představení a ceník inzerce L M Představení a ceník inzerce D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Redakce titulu Autor: Mgr. MgA.

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 Analýza byla zpracována v prosinci 2005 pro Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu»testování

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Reklama

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Adison vzdělávací projekt. představení projektu PR WORKSHOPY

Adison vzdělávací projekt. představení projektu PR WORKSHOPY Adison vzdělávacíprojekt představeníprojektu PRWORKSHOPY předávánípraktickýchzkušenostístudentům sezájmemopublicrelationsamarketingové komunikace OBSAHDOKUMENTU OBSAH DOKUMENTU...2 1. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Více

Role B2B tisku v marketingové komunikaci

Role B2B tisku v marketingové komunikaci Role B2B tisku v marketingové komunikaci V Ý Z K U M P R O S E K C I Č A S O P I S Ů U N I E V Y D AVAT E L Ů Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo vyplnit informační mezeru týkající se role tisku v oblasti

Více

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 FOTO je nejčtenější časopis o současné fotografické tvorbě v ČR! Náš vstup na časopisecký trh zamíchal kartami mezi zavedenými fotografickými magazíny

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub Co obnáší práce píáristy Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub PR klub Profesní sdružení profesionálů z oboru Public Relations PR manažeři in-house Agenturní pracovníci Freelanceři Konzultanti Další

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 PR v kostce zásady komunikace prezentace Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 1 PR lesní pedagogiky zásady, předpoklady PR lesní pedagogiky = snaha vytvářet dobré vztahy s vaší veřejností veřejnost: 1. vedení

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol

Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol Petr Uherka Tým KA05 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Co je KA05? Cíl KA05 Východisko projektu:

Více

Marketing Prostředí marketingu

Marketing Prostředí marketingu Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Prostředí

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky.

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

S M Ě R N I C E ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU. č. SE 03/2006 SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ KARLOVARSKÝM KRAJEM

S M Ě R N I C E ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU. č. SE 03/2006 SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ KARLOVARSKÝM KRAJEM S M Ě R N I C E ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU č. SE 03/2006 SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ KARLOVARSKÝM KRAJEM Zpracovatel: Ing. Lydie Stráská, odbor kancelář hejtmana Rozsah působnosti: krajský úřad Nabývá

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

6.36 Audiovizuální technika

6.36 Audiovizuální technika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.36 Audiovizuální technika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Žáci se pohybují

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Mediální prostředí a trh. Mgr. Evžen Staněk stanek.evzen@gmail.com

Mediální prostředí a trh. Mgr. Evžen Staněk stanek.evzen@gmail.com Mediální prostředí a trh Mgr. Evžen Staněk stanek.evzen@gmail.com 1. Smluvní vztahy s mediálními subjekty 1. Marketing médií - analýza trhu z dostupných dat sledování konkurence (Media projekt) - průzkumy

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Kdo jsem já. Pavla Střechová Ředitelka agentura Bílý Medvěd PR Od 1995 Zakládající člen APRA Jediný mimopražský člen

Kdo jsem já. Pavla Střechová Ředitelka agentura Bílý Medvěd PR Od 1995 Zakládající člen APRA Jediný mimopražský člen Kdo jsem já Pavla Střechová Ředitelka agentura Bílý Medvěd PR Od 1995 Zakládající člen APRA Jediný mimopražský člen Kdo jsou media TV Radio Deníky Týdeníky Suplementy Internet = novináři, kteří musí psát

Více

ÚVOD DO MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ A REGIONŮ

ÚVOD DO MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ A REGIONŮ ÚVOD DO MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ A REGIONŮ 1 2 3 4 5 Proč by měla města komunikovat s médii? Co komunikovat? Jak komunikovat? Kdo by měl komunikovat? Jak vyhodnocovat mediální komunikaci?

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

ICM a média aneb jak komunikovat s médii. podle materiálů Mgr. Lenky Jedličkové zpracovala Kateřina Opatrná, ICM Prostějov

ICM a média aneb jak komunikovat s médii. podle materiálů Mgr. Lenky Jedličkové zpracovala Kateřina Opatrná, ICM Prostějov ICM a média aneb jak komunikovat s médii podle materiálů Mgr. Lenky Jedličkové zpracovala Kateřina Opatrná, ICM Prostějov Když se řekne public relations Termín public relations se překládá jako vztahy

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Verze 1.0 Obsah Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace.. 3 Administrativní zajištění Akčního plánu

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Mediální trénink. připravila: Mgr. Jana Pokorná. Women s International Leadership Development Programme

Mediální trénink. připravila: Mgr. Jana Pokorná. Women s International Leadership Development Programme Mediální trénink připravila: Mgr. Jana Pokorná PR a Media Relations Public relations = vztahy s veřejností - cílem je vytvoření příznivého klimatu, získání sympatií a podpory veřejnosti a institucí, které

Více

Komunikační strategie MAS

Komunikační strategie MAS Komunikační strategie MAS Obsah komunikační strategie: Cíle komunikace Mezi cíle komunikace obvykle patří informovat relevantní zainteresované strany o podstatě a harmonogramu projektu, přesvědčit je o

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více