Interkulturní komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interkulturní komunikace"

Transkript

1 s Interkulturní komunikace doc. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. Studijní opora pro studenty kombinované formy studia 2011/2012 1

2 Průvodce studiem předmětu: Úvodní informace autora: Tato studijní opora je zpracována s cílem strukturovat učební látku předmětu Euromarketing, podněcovat studenta k samostatnému, průběžnému a soustavnému studiu a vést jej k osvojení žádoucích znalostí a kompetencí v oblasti mezinárodního marketingu. Nedílnou součástí studijní opory je publikace autora opory, kterou pod názvem Marketing pro Evropský trh. vydala Grada Publishing (ISBN ). Současně se od studenta očekává i práce s další doporučenou literaturou, která je uvedena v závěru každé kapitoly. Cílem předmětu, který je kombinací poznatků z oblasti mezinárodního marketingu a kulturních studií, je prohloubení vědomostí marketingové teorie v oblasti interkulturního marketingu především evropských zemí. Zaměřuje se především na specifické oblasti spotřebního chování a komunikace v EU vyplývající jednak ze společné identity, jednak z kulturních rozdílů jednotlivých států a jejich srovnání s typologií a standardy kultury obyvatel České republiky. Cíle studia: Po absolvování předmětu budete znát: hlavní proudy současné sociální psychologie, sociologie a kulturní antropologie zabývající se problematikou kulturních aspektů chování a komunikace obyvatel různých zemí (Hofstede, Trompenaars, Schwartz, Hall); pochopíte základní rozdíly v uznávaných hodnotách a chování obyvatel jednotlivých evropských zemí; získáte znalosti využití těchto rozdílů při tvorbě marketingových strategií pro evropský trh Po absolvování předmětu budete umět: samostatně vypracovat úkol zahrnující praktickou aplikací osvojených teoretických koncepcí; aplikovat znalosti získané studiem předmětu do rozhodování a chování v každodenních praktických situacích; na základě zvládnutí teoretických koncepcí pochopit kulturní rozdíly obyvatel jednotlivých evropských a využít je při tvorbě marketingových strategií v nadnárodním prostředí s důrazem na kulturní aspekty spotřebního chování, marketingového výzkumu, značky, mezinárodní distribuce a marketingových komunikací aplikovat kulturní rozmanitost evropských zemí do oblasti tvorby marketingových strategií (standardizovaných, lokálních či adaptovaných) a to z pohledu jejich efektivity. 2

3 Základní okruhy studia: 1. Kulturní prostředí 2. Interkulturní marketingový mix 3. Marketingová komunikace v mezinárodním prostředí 4. Kategorizace interkulturní komunikace 1. Kulturní prostředí Klíčové pojmy: kultura, interkulturní marketing, etnocentrismus, kulturní prostředí, Hofstedeho kulturní dimenze, komunikační kontext, dimenze dle Fonse Trompenaarse, české kulturní dimenze, sociální klima, změny kultury, xenofobie, konzumerismus, postmodernismus, socializace, věkový efekt, přejímání kultury Cíle studia kapitoly: pochopení pojmu kultura a interkulturní marketing seznámit se s národním kulturním prostředím a faktory ovlivňujícím jeho vytváření pochopení významu kulturních dimenzí a jejich vlivu v oblasti managementu, marketingu a komunikace seznámit se s českými kulturními dimenzemi a umět interpretovat jejich dopad do oblasti společenské reality porozumět kulturnímu vývoji zemí EU v době po světové válce a pochopit tak rozdíl v chování a jednání příslušníků tradičních zemí EU a české populace Shrnutí studijní látky Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu multikulturního prostředí Evropské unie a jeho vlivu na chování, postoje, jednání a komunikaci lidí v zemích EU. Pokud chtějí být naše podnikatelské subjekty úspěšné na jednotném trhu, musí brát v úvahu při tvorbě marketingového mixu jednak kulturní odlišnosti jednotlivých evropských zemí, jednak hledat i kulturní podobnosti, které nabízejí možnost uplatnění standardizovaných marketingových strategií. Marketing přijímající a respektující existenci kulturních odlišností definujeme jako interkulturní marketing, v prostoru Evropské unie jako euromarketing. 3

4 1. 1 Pojem kultura. Slovo kultura má mnoho významů, projevů a úrovní. Seznamte se v literatuře s různými pohledy na kulturu a s tím jaké jsou její projevy a úrovně. Kontrolní otázka: Jste po prostudování materiálů schopen vlastními slovy vysvětlit na příkladu České republiky projevy kultury v chování české populace a rozdílné projevy dle příslušné úrovně národní, regionální, generační aj. kulturní úrovně? Shrnutí studijní látky 1.2 Části kulturního prostředí. Pro lepší pochopení sociálně-kulturního prostředí je nutné jeho rozdělení na jednotlivé části včetně jejich podrobnějšího vysvětlení a popisu. To nám umožní lépe analyzovat a definovat kulturní rozdíly jednotlivých evropských národů a z nich následně odvodit jejich dopad na marketingové aktivity a způsob komunikace. Do kulturního prostředí zahrnujeme používaný jazyk, zákony, politiku a ekonomii, sociální organizaci a stratifikaci, materiální kulturu, víru, vzdělání, morální hodnoty aj. Jednotlivé části kulturního prostředí společnosti jsou ukázány na obrázku. 4

5 Úkol k zamyšlení a diskuzi: Pokuste se na základě prostudovaných podkladů i vlastních znalostí a zkušeností definovat vliv vybraných částí sociálně-kulturního prostředí libovolné evropské země na její kulturu. 1.3 Rozdíly národních kultur zemí a jejich analýza. Shrnutí studijní látky Hodnoty a normy převládající v kulturách jednotlivých zemí jsou výsledkem historického vývoje a jsou formovány řadou různých faktorů. Pokud budeme analyzovat společnost dle těchto faktorů, můžeme získat určitý popisný pohled na kulturu společnosti. Tento pohled však nemusí být jednotný, přehledný a vzhledem ke skutečnosti, že jej nemáme jak měřit a srovnávat s jinými kulturami, i objektivní. Někteří kulturní antropologové již v šedesátých letech vyjádřili přesvědčení, že určitým všeobecným problémům a podmínkám čelí lidé všech společenství a kultur, přičemž tyto problémy každá kultura řeší určitým specifickým způsobem, který lze na základě šetření empiricky vyjádřit. Tak byly koncem minulého století rozvinuty moderní metody, které umožnily zmapovat a popsat většinu národních kultur na světě. Kvantifikace dat, kterou tyto metody umožňují, pak poskytla data pro komparaci těchto kultur. Analýza národních kultur podle důležitosti a významu kulturních hodnot a nalezení kritérií, podle nichž by bylo možno objektivně a srozumitelně popsat interkulturní rozdíly, byla koncem dvacátého století snahou mnoha vědců a analytiků. V současnosti jsou citovány a často používány výsledky práce dvou Holanďanů, Geerta Hofstedeho a Fonse Trompenaarse a Izraelce Shaloma Schwartze. Přehled: Kulturní dimenze G. Hofstedeho: 1. Míra individualismu 2. Vzdálenost mocenských pozic 3. Vyhýbání se nejistotě 4. Maskulinita vs. feminita 5. Časová orientace Kulturní orientace dle F. Trompenaarse: 1. Univerzalismus vs. partikularismus 2. Individualismus vs. kolektivismus 3. Neutrální vs. emocionální 4. Difúzní vs. specifický 5. Úspěch vs. přisuzování 6. Vnitřní vs. vnější orientace 7. Souběžné vs. synchronní chápání času Typy kulturních hodnot dle Shaloma Schwartze: 1. Konzervatismus 2. Hierarchie 3. Harmonie 4. Rovnost 5. Autonomie 6. Výkon/úspěch 5

6 Úkoly k textu: Podrobně se v doporučené literatuře seznamte s teoretickými modely výše uvedených vědců a s jejich praktickou aplikací v oblasti marketingu a managementu. Kontrolní otázka: Jste po prostudování materiálů schopen aplikovat výše uvedené teoretické modely do oblasti marketingu, managementu nebo osobní komunikace? 1.4 Charakteristika českých kulturních dimenzí. Shrnutí studijní látky Jaké jsou kulturní dimenze a kultura českého národa? Pokud chceme poznat kulturní odlišnosti jiných evropských zemí, je nutné, abychom poznali i svou vlastní kulturu. Je samozřejmé, že jinak se jevíme sami sobě, jinak cizincům, kteří přicházejí do naší země. Charakteristika dle Hofstedeho dimenzí: Dimenze hodnota indexu Mocenský odstup (PDI) 67 Maskulinita/Feminita (MAS) 10 Míra individualismu (IDV) 56 Obava z nejistoty (UAI) 70 Dlouhodobá/Krátkodobá orientace (LOT) 50 Seznamte se v doporučené literatuře jak s Hofstedeho dimenzemi a charakteristikou českých kulturních dimenzí, tak i s vlivem Trompenaarsova teoretického modelu do chování a jednání českých pracovníků a manažerů. Úkol k zamyšlení a diskuzi: 6

7 Na základě konzultace s kolegy na pracovišti nebo spolužáky se pokuste charakterizovat a komentovat projevy českých kulturních dimenzí popř. typů kulturních hodnot v každodenním životě. 1.5 Změny kultury. Shrnutí studijní látky Pro lepší pochopení kultury je nutné kromě analýzy kulturních dimenzí znát rovněž i její kořeny a příčiny jejích změn v čase. Kultura se může měnit pomalu jako výsledek evolučního vývoje společnosti. K některým změnám však může docházet v důsledku vnitřních a vnějších faktorů rychleji. Západoevropská kultura patří do vyššího celku západní civilizace, která zřejmě jako nejdominantnější světová kultura hraje v současném světě roli civilizačního hegemona s příslušnými pozitivními i negativními dopady. Po druhé světové válce, která ve svých následcích rozdělila Evropu na dalších více než padesát let do dvou znepřátelených politických a ekonomických bloků, došlo v obou částech k hlubokým politickým, ekonomickým, sociálním a kulturním změnám. Kulturní vývoj zemí dnes sdružených v Evropské unii byl a je zřetelný a má nesporný vliv na životní styl, názory, hodnoty, přístupy jejích obyvatel. Lze jen očekávat, že tímto či obdobným vývojem, i když zřejmě mnohem rychlejším, prochází i česká kultura. Zmíněný vývoj měl a má své příčiny a mezi ty hlavní bezesporu patří: 1. ekonomický rozvoj; 2. demokratizace; 3. emancipace; 4. materialismus a konzumerismus; 5. přejímání kultur; 6. postmodernismus. Pojmy k zapamatování Proces změny bývá výsledkem řady faktorů. Transfer kultury je v podstatě uskutečňován dvěma základními procesy: socializací a přejímáním jiné kultury. Kontrolní otázka: Jedním z hlavních nositelů kulturních změn jsou mladí lidé. Pokuste se vysvětlit, jak se projevuje tzv. generační a věkový efekt v procesu kulturní změny? 7

8 Úkol k zamyšlení a diskuzi: Na základě diskuze se pokuste charakterizovat proces kulturních změn v České republice v období následujícím po politických změnách v roce Otázky: 1. Umíte vysvětlit pojem kultura, její úrovně a projevy. 2. Můžete charakterizovat jednotlivé části kulturního prostředí České republiky včetně jejich vlivu na hodnoty a kulturní normy našeho národa? 3. Dokážete stručně charakterizovat představy a názory převažující většiny našich spoluobčanů na obyvatele jednotlivých zemí EU? 4. Umíte vyjádřit nejvýraznější odlišnosti ve zjištěných hodnotách kulturních dimenzí EU a pokuste se vysvětlit, jak se tyto rozdíly promítají do hodnot, projevů a chování těchto zemí? 5. Jak se dle vašeho názoru projevují zjištěné kulturní dimenze (dle Hofstedeho) do chování obyvatel České republiky?vysvětlete pojmy komunikační kontext, difúze, partikularismus a objasněte, jak se projevují v české kultuře? Korespondenční úkol: Které kulturní projevy typické pro náš národ by se mohly stát naší konkurenční výhodou ve srovnání s jinými evropskými národy? Které vlastnosti by dle vašeho názoru měl mít český manažer pracující ve firmě s mezinárodní působností? Doporučená literatura k prostudování: Základní: 1. SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. Praha: Grada Publishing, s. ISBN , kapitola 2 Rozšiřující: 2. KOLMAN, L. Komunikace mezi kulturami. Psychologie interkulturních rozdílů. Praha: ČZU, s. ISBN LEHMANOVÁ, Z. Kulturní dimenze mezinárodních vztahů. Praha: VŠE, s. ISBN LEHMANOVÁ, Z. a kol. Kulturní pluralita v současném světě. Praha: VŠE, s. ISBN

9 5. NOVÝ, I., SCHROLL-MACHL, S. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. 3. vydání. Management Press s. ISBN Interkulturní marketingový mix Klíčové pojmy: pojem produktu a jeho rozšiřující vlastnosti, obal, značka produktu a její tvorba, personifikace značky, země původu produktu, image produktu, některé zvláštnosti služeb, postavení ceny v marketingovém mixu, stanovení ceny z pohledu kulturních rozdílů, cenový dumping, strategie vysoké prestiže, cena a kvalita, distribuce a národní kultura zemí EU, koncentrace maloobchodní sítě, rozdíly v otevírací době, přímý marketing, prodej prostřednictvím Internetu, podpora prodeje a distribuce, podlinkové marketingové komunikace, metody cenové podpory, prodejně podpůrné metody, spotřebitelské soutěže a jejich regulace, kupony na slevu, křížové kupony Cíle studia kapitoly: pochopení rozdílnosti pojmů výrobek a produkt a podstaty rozšiřujících vlastností produktu v marketingovém chápání pochopit význam země původu produktu z pohledu jeho vnímání spotřebiteli a jeho image v různých evropských zemí seznámit se s některými zvláštnostmi služeb z pohledu vnímání času v jednotlivých kulturách při jejich poskytování pochopení významu ceny jako důležitého indikátoru kvality seznámit se postavením ceny v marketingovém mixu z pohledu interkulturního marketingu pochopení působení vztahu země původu, ceny a kvality produktu seznámit se s pojmem strategie vysoké prestiže seznámit se s vlivem rozdílných národních kultur na distribuci produktu pochopení příčin rozdílné koncentrace maloobchodní sítě v zemích EU seznámení se s vlivem rozdílných národních kultur v oblasti podpory prodeje pochopení jednotlivých metod, nástrojů podpory prodeje jakož i omezení vyplývající z legislativy jednotlivých zemí EU. 3.1 Produkt pro jednotný trh 9

10 Shrnutí studijní látky Produkt je třeba chápat jako jakýkoliv hmotný statek, službu nebo myšlenku, které se stávají předmětem směny na trhu a jsou určeny k uspokojení lidské potřeby nebo přání. Potřeby a přání jsou velmi složité kategorie a pokud produkt má být vyroben pro jejich uspokojení, musí mít vlastnosti odpovídající jejich charakteru. Tyto vlastnosti není možné redukovat pouze na užitné, ale svými dalšími charakteristikami musí odpovídat určitému životnímu stylu, osobnosti uživatele nebo uznávaným kulturním hodnotám budoucích kupujících a spotřebitelů. Proto nemůžeme produkt chápat pouze jako nějaký předmět vyrobený ke svému základnímu určení (limonáda k uhašení žízně). Je vytvářen řadou komponentů, které přispívají k možnostem produktu uspokojovat potřeby a přání zákazníka v celé jejich široké škále. Těmito komponenty, které také nazýváme rozšiřující vlastnosti produktu, mohou být jeho balení, značka, kvalita, styl, záruka, servis, dodací podmínky, ale i prostředí, ve kterém se výrobek prodává či služba nabízí atd. Komplexní produkt je souhrn všech fyzických a rozšiřujících vlastností produktu, jejichž prostřednictvím dochází k uspokojení potřeb zákazníků. Rozhodnutí o tom, zdali produkt adaptovat na podmínky jednotlivých evropských zemí či jejich skupin nebo vyrobit jeden europrodukt, je jedním ze základních rozhodnutí marketérů při rozhodování o vstupu na jednotný evropský trh. Možností pro adaptaci a kustomizaci se nabízí celá řada. Zejména v rozšiřujících vlastnostech produktu, designu, formě, barvě, obalu, jménu, zemi původu aj. Vliv kultury na produkt je tedy přímo svázán s koncepcí komplexního produktu. Příklad Snaha o přizpůsobení produktu potřebám, přání a vkusu místních spotřebitelů je zřetelná u řady produktů, jejichž výroba a prodej v minulosti vždy vycházely ze strategie standardizace. Reklamy firmy Unilever na mýdlo Dove běžící po celém světě jsou shodné, jen v nich hrají vždy místní herci. Firma Mars uvádí na světové trhy známé tyčinky Snickers, Twix, Milky Way a Mars. Ovšem s tím rozdílem, že americká Milky Way je vyrobena z karamelu a čokolády, evropská je pouze čokoládová, evropská podoba tyčinky Mars neobsahuje mandle, které naopak obsahuje americká tyčinka. Podobně kečup Heinz prodávaný v USA je sladší chuti než evropský kečup stejné značky. Firma Heinz nabízí také na evropském trhu kečupy ve více chuťových variantách (pikantní, kořeněné atd.). Švýcarští výrobci hodinek vyrábějí hodinky známých značek i v menším provedení, a to především pro Japonsko a další asijské trhy. Úkol k zamyšlení a diskuzi: Uveďte rozšiřující vlastnosti u pěti českých produktů, které dle Vašeho názoru jej činí konkurenceschopnými na domácím či zahraničním trhu. 10

11 Shrnutí studijní látky Velmi důležitým nástrojem marketingové strategie je i volba značky. Značka odlišuje produkt od konkurenční nabídky a pokud je registrována, chrání její zneužití ze strany konkurence, pomáhá identifikaci produktu. Značka je i zárukou kvality, vyjadřuje image, bývá spojována s určitým životním stylem, společenským postavením a bohatstvím. Značka je také důležitým nástrojem komunikace se zákazníkem. Ve většině případů si na trhu nekonkurují produkty, ale značky. Standardizace jak produktu, tak i značky nemusí být nezbytně nutná. Stejný produkt může být prodáván i pod místními značkami, popřípadě místní značky, vycházející ze základního produktu, mohou mít své specifické místní charakteristiky a vlastnosti. Příklad Firma Unilever prodává v jednotlivých zemích EU čisticí prostředek pod různými značkami. Ve Švýcarsku pod značkou Vif, v Německu to je Viss, Jif v Británii a Řecku a Cif ve Francii. Pod těmito značkami je tento produkt velmi dobře na místních trzích zaveden a standardizace značky na celoevropském trhu by přinesla v současnosti více ztrát než užitku Shrnutí studijní látky U řady značek může díky necitlivému překladu či významu jména v jiném jazyce firma utrpět ostudu a velkou ztrátu dobré pověsti. Podobně je třeba zjistit, zda uvažovaný název značky již v příslušné zemi není registrován pro jiný výrobek. Mnoho marketérů musí v souvislosti se strategií expanze svých firem na jednotný trh řešit problém slovní značky nebo jejího grafického znázornění. Je dobré znát některé zásady jejich tvorby a vyhnout se tak chybám a omylům. Jejich pozdější náprava se může ukázat jako velmi drahá a choulostivá záležitost. Měl by být volen název krátký, snadno zapamatovatelný a vyslovitelný i v jiných jazycích, který je doplněn barevným či grafickým vyjádřením zajišťujícím odlišení od názvů jiných značek. Příklad Nerespektování kulturních rozdílu v marketingu může být nejen nebezpečné, ale z pohledu úspěchu firmy na cizích trzích přímo fatální. Příkladem může být prodej sandálů firmy Baťa v muslimské Bangaladéši. Logo znázorněné na sandálech (tři zvonky) se při troše fantazie v bengálském jazyce podobalo jménu Allah (bůh). Ukázat v muslimském světě někomu podrážku svých bot je silně urážející. Představa, 11

12 že by na této podrážce mělo být jméno boha a ještě se mělo po něm šlapat je nemyslitelné. Proto všechny boty musely být z trhu ihned staženy. Úkol k zamyšlení a diskuzi: Vysvětlete,jak chápete pojem europrodukt a uveďte o které konkrétní produkty se může jednat. Kontrolní otázka: Dokážete vyjmenovat rizika spojená s tvorbou značky v mezinárodním obchodě? Shrnutí studijní látky Země původu může mít u jednotlivých produktů pro potenciální zákazníky na jednotném evropském trhu vysoký význam. A to se týká i produktů vyráběných v České republice. Je zřejmě těžko vyvratitelné tvrzení, že pokud se na láhvi piva objeví Czech Made může toto označení jen podpořit prodej příslušného nápoje v zahraničí. Nemusí to však zdaleka platit u jiných výrobků, ať již se například jedná o strojírenské výrobky, obuv, oděvy, potraviny atd. A to bez ohledu na skutečnost, že jsou kvalitní, moderní a levné. Image produktu z pohledu země původu je nezpochybnitelná. Jinak by například nebyli zákazníci ochotni připlatit si nemalou částku při nákupu německého nebo švédského automobilu, francouzského parfému nebo vína, švýcarských hodinek, anglické obuvi či obleku atd. Úkol k zamyšlení a diskuzi: Vysvětlete, jak se země původu produktu promítá do jeho image. Uveďte konkrétní příklady na produktem z České republiky. Shrnutí studijní látky Protože poskytování služeb v sobě zahrnuje především kontakty mezi lidmi, hraje v jejich případě kultura významnou roli. Rozdíly lze nalézt již v chápání toho, co je kvalitně poskytovaná služba. Odlišný je v jednotlivých kulturách i přístup k čekání na poskytnutí služby. Čekání v sobě obsahuje některé kulturní prvky jako například vnímání času, pravidel a autority. Lidé z kultur zaměřených spíše na následné, lineární vnímání času, kde je důraz kladen na jeho přesném naplánování, segmentaci a rychlosti, si času váží a 12

13 jakékoliv zbytečné čekání považují za jeho plýtvání. Hovoříme také o ekonomickém vnímání času. Plýtvání časem je vnímáno negativně a vyvolává záporné emoce. Příklad Návštěvníky Velké Británie může překvapit ukázněnost Britů při čekání na autobusové zastávce. Přijíždějící doubledecker městské dopravy může přepravovat pouze takový počet cestujících, kolik má míst k sezení. Proto nastoupí pouze určitý počet cestujících, ostatní ukázněně čekají na další spoj bez předbíhání. Pokud uvidíte někoho předbíhat, obvykle to není Brit. Úkol k zamyšlení a diskuzi: Po prostudování doporučené literatury vysvětlete, jak se mohou kulturní rozdíly jednotlivých evropských zemí promítnout do oblasti nabídky služeb. 3.2 Význam a role ceny Shrnutí studijní látky Další částí marketingového mixu je cena. Cena je výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodávaný výrobek či poskytovanou službu. Cena je na první pohled především ekonomická veličina a nemá s kulturami jednotlivých evropských zemí mnoho společného. Je to pravda jen do určité míry. Cena je na první pohled cifrou vyjadřující hlavní a základní cíl směnného aktu. Cena je však také významnou součástí komunikace mezi prodejcem a kupujícím. Pro samotného zákazníka vyjadřuje cena často prostředek pro hodnocení produktu z pohledu sociálního uznání či vyjádření a reprezentace vlastní osoby. Nadnárodní společnosti velmi často využívají koncepci standardizace. Poskytuje stejný produkt, stejné služby ve stejném prostředí za stejnou cenu po celém světě. Ačkoliv teoreticky tato koncepce nezní špatně, v praxi nefunguje. Praxe ukázala, že téměř vše lze standardizovat s výjimkou ceny. Jedním z důležitých aspektů při volbě cenové strategie v příslušné zemi je stanovení toho, jak je zde vnímána hodnota příslušného produktu. Vnímání hodnoty je velmi často spojeno s kulturními hodnotami a normami. Proto také stanovení ceny pro trh určité země musí korespondovat s vnímanou hodnotou spojenou s produktem, pokud se chceme vyhnout riziku, že cena bude stanovena příliš vysoko a učiní produkt neprodejným. Příklad Cena Big Mac účtovaná v USA, Velké Británii či Nizozemí je pro obyvatele Prahy či Bratislavy nepřijatelně vysoká. Naopak cena Škody Fabia, za kterou se prodává v České republice nebo na Slovensku, by byla zbytečně příliš nízká pro trhy západní Evropy. Proto je použití standardizované ceny i na jednotném evropském trhu velmi vzácné. Cenová 13

14 elasticita je na jednotlivých národních trzích různá, a proto je nutné využívat pro rozdílné trhy rozdílných cen. Úkol k zamyšlení a diskuzi: Vysvětlete možná nebezpečí a úskalí pro české firmy vyplývající z volby strategie nízké ceny při pronikání na jednotný evropský trh. Kontrolní otázky: Proč je pro řadu kupujících vysoká cena indikátorem vyšší kvality? Můžete vysvětlit spotřební chování Nizozemců, kteří jsou na jedné straně známi svou šetrností, na straně druhé ochotou zaplatit za zboží vyšší cenu? 3.3 Národní rozdíly v distribuci Shrnutí studijní látky Při volbě distributora a strategie pronikání na trhy jednotlivých zemí EU je nutné rovněž uvažovat s kulturními vlivy cílové země, které se významným způsobem mohou projevit v organizaci prodejních cest. Příklad Japonska, stejně jako i jiné příklady prokazují, že distribuce je část marketingového mixu, která je silně ovlivněna kulturními dimenzemi obyvatel příslušné země. Již proto, že je úzce spjata s každodenním životem, lidskými vztahy a zvyky. Některé studie prokázaly vliv kulturních dimenzí na fungování distribučních kanálů. Kulturní vlivy se promítají i do spotřebního chování, organizace distribuce, velikosti a počtu prodejních jednotek atd. To má za následek existenci rozdílů v jednotlivých zemích Evropské Unie. Příklad V některých zemích patří k životnímu stylu uskutečňovat velké nákupy jednou týdně, v jiných preferují kupující častější nákup menšího množství. Počet maloobchodních jednotek v zemích severní a západní Evropy klesá v důsledku koncentrace maloobchodní sítě. Ale ani v těchto zemích není situace stejná. Německo a Velká Británie mají v průměru 160 obyvatel na jednoho maloobchodníka, v Řecku to je 64 a v Itálii 67 obyvatel. 14

15 Kontrolní otázky: Jak se mohou promítat vlivy národních kulturních dimenzí do budování distribučních kanálů? Umíte vysvětlit příčiny rozdílného počtu maloobchodních jednotek v přepočtu na tisíc obyvatel v jednotlivých zemí EU? Shrnutí studijní látky Podpora prodeje je formou marketingové komunikace, která má za cíl stimulovat prodej výrobků a služeb konečným spotřebitelům nebo distribučnímu článku prostřednictvím dodatečných podnětů, které nabízenému produktu v časově omezené době dodávají přidanou hodnotu. Podpora prodeje je nástroj akcelerující zvýšení prodeje. Této akcelerace je dosaženo využitím vhodných stimulů (jako například peníze, cena, výrobek poskytnutý zdarma navíc, dárky atd.), které vedou zákazníka k nákupu, návštěvě obchodu, pátrání po dalších informacích či k jiným žádoucím aktivitám. Tato část propagačního mixu je také jedna z nejdůležitějších částí tzv. podlinkové marketingové komunikace. Příklad Rozdíly v preferencích metod podpory v jednotlivých zemích jsou velmi často odrazem kulturních rozdílů. Například francouzští spotřebitelé dávají přednost kuponům a balení o více kusech, kdy je jeden kus zdarma. Britové daleko lépe reagují na balení zdarma (např. x procent zdarma).. V Itálii jsou spotřebitelské soutěže povoleny, výhra však není vyplácena v penězích, ale v naturální podobě. V jiných zemích je výše výhry limitována na víceméně nemotivující částku (Nizozemí), což samozřejmě snižuje obchodní význam této formy podpory prodeje. Ve Francii jsou spotřebitelské soutěže povoleny, účast v nich však není podmíněna zakoupením produktu. Ve Velké Británii jsou nejoblíbenějšími prostředky distribuce kuponů časopisy a noviny, tato forma distribuce se však neosvědčila například v Belgii. V Itálii a Španělsku spoléhají více na křížové kupony, jejich využívání je však mnohem populárnější v prvně jmenované zemi, ve Španělsku zájem o tuto podporu prodeje spíše klesá. Využívání kuponů jako jedné z forem podpory prodeje není příliš rozšířené a oblíbené ani v Nizozemí a Švýcarsku. Ve Velké Británii přicházejí některé super a hypermarkety s kupony vytištěnými na rubové straně paragonu, v některých kampaních můžeme nalézt kupony i na rubové straně jízdenky hromadné dopravy atd. Kontrolní otázky: Co rozumíte pojmem podlinkové marketingové komunikace a jaké jsou současné převažující trendy v současné vyspělé Evropě? 15

16 Dokážete uvést rozdíly ve využití nástrojů podpory prodeje ve vybraných evropských státech? Korespondenční úkol: Vyslovte doporučení pro český podnikatelský subjekt týkající se vybraného českého produktu a jeho umístění v některých zemích jednotného evropského trhu. Doporučená literatura k prostudování: Základní: 1. SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. Praha: Grada Publishing, s. ISBN , kapitola 6 Rozšiřující: 2. KAUEROVÁ, L., VILAMOVÁ, Š. Mezinárodní marketing. VŠB-TU Ostrava ISBN SVĚTLÍK, J. Marketing cesta k trhu. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o, s. ISBN Marketingová komunikace v mezinárodním prostředí Klíčové pojmy: národní kulturní dimenze a reklama, reklamní apel, kreativní strategie, formát reklamy, přednáška, demonstrace, testimonial, srovnávací reklama, asociace, životní styl, drama, zábava, humor a reklama, komunikační kontext a humor v reklamě, národní styly reklamy, aktivity public relations, publicita, krizový management, eventmarketing, sponzoring, přímá komunikace, reflexní prodej, B2B marketing, společenské postavení prodejce, forma prodejní komunikace 16

17 Cíle studia kapitoly: důkladně se seznámit s vlivem národních kulturních dimenzí na tvorbu reklamy a využití jednotlivých médií pochopit využití různých apelů v jednotlivých zemích EU v důsledku jejich kulturní rozrůzněnosti seznámit se s nutností volby různých formátů reklamy při její tvorbě pro cílové skupiny v jednotlivých evropských zemích seznámit se s principem fungování humoru v reklamě s přihlédnutím k národním kulturním dimenzím uvědomit si, jak se kulturní rozdíly jednotlivých zemí EU promítají do národních stylů reklamy pochopit význam jednotlivých aktivita PR pro dobrou image organizace na veřejnosti seznámit se s některými dalšími oblastmi PR a vnímat je v kulturních souvislostech seznámit se s vlivem kulturních faktorů na osobní komunikaci a prodej uvědomit si vliv kulturních faktorů na společenské postavení prodejců v jednotlivých zemích EU Vliv národní kultury a odlišnosti v marketingových komunikacích evropských zemí jsou tak odlišné a významné, že jim je věnována samostatná část této studijní opory. V poslední době se stále více setkáváme s pojmem integrované marketingové komunikace. Princip jejich fungování spočívá v propojení všech prvků komunikačního mixu do jednoho procesu, který zahrnuje jednotné řízení těchto prvků z pohledu plánování a organizace s cílem dodat cílovým skupinám jasné, konsistentní a působivé sdělení jak o organizaci samotné, tak i o jejích produktech. Integrace jednotlivých prvků komunikačního mixu a jejich jednotné řízení zvyšuje efektivitu marketingové komunikace na principu synergie. 3.1 Reklama Shrnutí studijní látky Reklama je nejrozšířenější částí komunikačního mixu. Jedná se o placenou formu neosobní, masové komunikace, která je uskutečňována prostřednictvím tiskových médií (noviny, časopisy, katalogy), rozhlasu a televize, internetu, venkovních médií, výloh, firemních štítů atd. Jejím cílem je informování širokého okruhu zákazníků se záměrem ovlivnit jejich kupní chování. Hlavním rysem reklamy je, že oslovuje široké vrstvy obyvatelstva. Je vhodná pro komunikaci omezeného množství informací velkému počtu osob. Reklama se neustále mění, přesto je však ze všech částí marketingového mixu nejvíce spjata s kulturními dimenzemi charakteristickými pro cílovou skupinu. Příjemci reklamy reagují na reklamu v rámci své kultury, svého životního stylu, hodnotového systému, postojů, přání a způsobu 17

18 vnímání. Způsob, jak jednotlivé kultury reagují na reklamní komunikaci a sdělení je tedy různý. Ti, kteří se snaží kulturní rozdíly zcela ignorovat, se dopouštějí omylu a často vytvářejí reklamu, která ne vždy efektivně zasáhne ty, kterým je určena. Obsah reklamy musí odrážet společenskou a kulturní realitu příslušné země. Příklad Švédská automobilka Volvo zdůrazňuje ve svých reklamách určených pro severoamerický trh především ekonomii, kvalitu, trvanlivost a bezpečnost, ve Francii status a využití pro trávení volného času, výkon v Německu, bezpečnost ve Švýcarsku, kvalitu provedení v Jižní Americe. Americký výrobce psího krmiva Pedegree používá na obalech a reklamách svého produktu v USA a Evropě oblíbených zlatých retrívrů, v Asii je však používáno zobrazení pudla. Reklama je ovlivňována kulturními vlivy především v několika oblastech. Jednak jsou to hodnoty a motivy obsažené v reklamním apelu, dále je to formát reklamy a její provedení (obsazení, činnosti lidí, výprava, hudba atd.). Reklamní apel Shrnutí studijní látky Apel je obsah reklamního sdělení, který zdůrazňuje určitou vlastnost produktu, která může být pro příjemce sdělení přitažlivá nebo zajímavá. Tato přitažlivost se zaměřuje buď na emoce nebo racionální myšlení zákazníka. Nejběžnějšími apely může být strach, sex, bezpečí, prestiž, humor, romantika, čistota, zábava, zvědavost, osobní pohodlí, trvanlivost, jednoduchost užití atd. Jejich cílem je připoutávat pozornost cílové skupiny k produktu či sdělení. Pokud je v reklamě zdůrazňována výhodná cena, apelem je úspora, kterou zákazník koupí produktu získá, pokud produkt šetří čas nebo námahu, apelem může být pohodlí. Apel na status příjemce sdělení je využíván tehdy, jestliže chceme, aby produkt byl vnímán jako velmi kvalitní, drahý a výjimečný. Pokud reklama obsahuje obrázek matky, která dělá něco ve prospěch svého dítěte, apelem je rodinná láska a mateřská starostlivost. Apel je často využíván k popsání hlavní kreativní strategie. Přehled možných apelů dle kulturních dimenzí Individualismus odlišení se, svoboda, nezávislost Kolektivismus konformita, lidovost, pomoc v nouzi, rodina, komunita, přináležitost Mocenská vzdál. síla, vysoká cena, vážnost, obliba, status, pýcha, zdraví, sex + Mocenská vzdál. - cenová láce, pokora, moudrost, morálka, Vyhýbání nejist. + averze k riziku, jistota, bezpečí, neškodnost, čistota, pořádek Vyhýbání nejist. - tolerance k riziku, nedbalost, dobrodružství, kouzelný, mladý Maskulinní úspěch, efektivní, trvanlivý, sebeúcta, produktivita, 18

19 Feminnní kvalita života, odpočinek, pohoda, potěšení, přírodní, skromný, prostý Úkol k zamyšlení a diskuzi: Vysvětlete úskalí využití apelu svobody v zemích s různými kulturními dimenzemi. Formát reklamy Shrnutí studijní látky Apely, motivy a samotné způsoby realizace reklamy se v jednotlivých kulturách odlišují. Formát představuje základ pro formu reklamního sdělení, které je komunikováno cílové skupině. V odborné literatuře je uvedena řada doporučených reklamních formátů. Velmi často se jedná o víceméně jeden obsah nazíraný z jiných pohledů. Jako nejvhodnější z pohledu vyjádření kulturních vlivů se jeví model osmi základních formátů. Těchto osm základních skupin formátů se dále člení do dalších podskupin. Do základních formátů patří: sdělení, vystavení, asociace, lekce, příběh, zábava, fantazie a specielní efekty. Jednotlivé základní formáty nemají při tvorbě reklamního sdělení výjimečné postavení, je běžné, že se často vzájemně doplňují. Obvykle to znamená, že jedna z forem má v realizaci reklamy dominantní postavení, zatímco jiné formáty či podskupiny hrají v příslušné reklamě spíše doplňující roli. Na základě mezinárodních výzkumů lze s přihlédnutím ke zjištěným kulturním dimenzím definovat určité zásady pro tvorbu reklamního formátu v podmínkách České republiky. Z pohledu vyššího komunikačního kontextu naší společnosti se jeví jako méně vhodné využívání formátu lekce zejména v podskupinách konferenciér, srovnání, prezentace a zdramatizovaná přednáška. Zkušenosti však ukazují, že například formát demonstrace produktu je i u nás v určité míře oblíbena u cílové skupiny seniorů. Zdůvodněním může být větší důvěra starších lidí v média a současně hledání informací o použití produktu, jeho přínosu pro kupujícího před a po použití atd. Výzkumy potvrdily větší oblibu formátu životní příběh. Tato skutečnost mimo jiné potvrzuje, že tento formát je oblíben a vhodný pro feminní společnosti. Výzkumy rovněž prokázaly oblibu formátu řešení problému, metafory a zábava, zejména podskupiny humor. Úkol Zábava Zdůvodněte údaje uvedené v přiloženém grafickém znázornění kulturních dimenzí a formátů reklamy. Zaměřte se na postavení České republiky v této poziční mapě a diskutujte s kolegy jeho správnost. 50 UAI + UAI - Struktura A D FIN NL USA Humor UK S I E Metafory B Symboly CZ F Písničky Asijské země Příběh DK PDI - PDI + Zdroj: de Mooij 2001, s. 19

20 Použijte v diskuzi příkladů oblíbených konkrétních reklamních spotů. Realizace reklamy Shrnutí studijní látky Posledním základním prvkem kreativní strategie je rozhodnutí o způsobu realizace, provedení příslušné reklamy. Pokud chtějí brát její tvůrci do úvahy kulturní faktory (a to by zejména v oblasti mezinárodní reklamy měli), musí zvažovat několik aspektů, které mohou být pro její konečný efekt velmi důležité. Jedná se mimo jiné například o výběr a počet osob, které budou v reklamě vystupovat, jejich oblečení, využití barev, cizího jazyka, vizuální řešení tištěné reklamy atd. Role osob vystupujících v reklamě je důležitá a v jednotlivých kulturách různá. Osoba, která dává doporučení nebo demonstruje produkt, musí být důvěryhodná. Je jedno, zdali se jedná o formát testimonialu nebo přednášky. Podobně platí, že ne každá tvář je vnímána v jedné kultuře stejně jako v jiné. De Mooij uvádí příklad výzkumu uskutečněného agenturou BBDO, dle kterého výrazy obličejů přicházející z USA nejsou aplikovatelné do evropské reklamy. Evropští respondenti nemohou rozeznat, kterou náladu vyjadřuje příslušný výraz obličeje amerického herce. To samé je platné uvnitř Evropy: není možno vytvořit jeden fotoarchiv pro celou Evropu. Příklad Jako příklad výše uvedeného tvrzení je možné uvést panevropskou reklamní kampaň firmy Procter&Gamble na známý vlasový šampon Wash&Go. Ačkoliv reklamní kampaň byla maximálně standardizovaná, firma adaptovala kampaň pro jednotlivé skupiny evropských zemí tak, že tento produkt prezentovaly různé osoby z pohledu vnímání krásy jednotlivých zemí, resp. skupin zemí. Shrnutí studijní látky V mezinárodní reklamě může být problematické i znázorňování zvířat. Nejde ani tak o to, jaké postavení příslušné zvíře v kultuře zaujímá (postavení psa je zásadně odlišné ve francouzské a korejské kultuře), ale jaký symbol příslušné zvíře představuje. Znázornění lva může znamenat v některé kultuře svobodu, v jiné sílu. Nerespektování těchto symbolů může znamenat nesprávnou interpretaci reklamního sdělení. Příklad Jako příklad je možné uvést velmi úspěšnou reklamu na VW Golf vyrobenou a prezentovanou v Itálii. Cílem reklamního sdělení bylo komunikovat skutečnost, že řidič tohoto vozu je samostatná a sebevědomá osobnost. Koncepce reklamy byla založena na komunikaci tohoto sdělení formou znázornění černé ovce uvnitř stáda ovcí bílých. V Itálii je 20

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Magisterské studium Garant předmětu:. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. Vyučující:.. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. PhDr. Marie Hamplová Typ studijního předmětu:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Multikulturní komunikace

Multikulturní komunikace Multikulturní komunikace Multikulturní komunikace... 1 1.1 Co znamená multikulturalismus?... 1 1.2 Význam jazyka... 2 1.3 Jak kultura ovlivňuje komunikaci?... 3 1.4 Kulturní dimenze... 4 1.5 Nonverbální

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách Přednáška č.12 Komunikace v mezinárodních aktivitách Mezinárodní komunikace Komunikační proces je v mezinárodním marketingu chápán jako vzájemná výměna informací (sdělení) mezi zdrojem (výrobce, vývozce)

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Reklama

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Úloha marketingu v řízení podniků I 1.semestr kombinovaného studia 6 ( 3 setkání á 2 hod ) Metodický list č.1 Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Záměrem úvodní

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI MAS 17.4. 2015

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI MAS 17.4. 2015 SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI MAS 17.4. 2015 KDO JSME Ing. Klára Margarisová, Ph.D. témata DP: Společenská odpovědnost podniku Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v podniku Sdílení znalostí a role komunit v podniku

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová Vesnice jako místo spotřeby Ing. Dana Posádová 1 O čem budeme mluvit Kdo jsem Spotřebitel a spotřeba Na co si dát pozor při nakupování Nebezpečí reklamních sdělení Marketingové komunikace Osobní prodej

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing Segmentace trhu Tržní zacílení a umístění

Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing Segmentace trhu Tržní zacílení a umístění VY_32_INOVACE_MAR_85 Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing Segmentace trhu Tržní zacílení a umístění Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

ME M TODIKA K Z ÁKL K A L DŮ Ů R EKL K A L MY M 2 doc o. P hd h r. r D uš u an an P avl av ů l, ů C S C c S. dusan.pavlu@vsfs.cz 1.

ME M TODIKA K Z ÁKL K A L DŮ Ů R EKL K A L MY M 2 doc o. P hd h r. r D uš u an an P avl av ů l, ů C S C c S. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY 2 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY - 2 DEFINICE REKLAMY Témata přednášky TYPOLOGIE DRUHŮ REKLAMY PODMÍNKY EFEKTIVNÍ REKLAMY MARKETINGOVÝ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Obsah. Část I Komunikace 16. Část II Podniková komunikace 54 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11. Kapitola 1 17. Kapitola 2 25.

Obsah. Část I Komunikace 16. Část II Podniková komunikace 54 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11. Kapitola 1 17. Kapitola 2 25. ÚVOD 11 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11 Část I Komunikace 16 Kapitola 1 17 PODOBY KOMUNIKACE 17 Jak úspěšně komunikovat? 20 Kapitola 2 25 NÁSTROJE KOMUNIKACE 25 Kapitola 3 31 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 31

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické Základy marketingu Základní literatura Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické učebnice, 2003 M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více